3S Tech Blog

Loading...

3SI

SERVICES

COMMUNITY

CONTACT

Administration Login

Search...

MO TI U HOÁ WEBPACK BUNDLE NOVEMBER 24, 2017

Recent Posts

AUTHOR : Nam Vu

INTEGRATING MACHINE LEARNING WITH BLADDER IMAGE SEGMENTATION

Share

Do hoàn cnh xô đy nên tôi ngoài vic “Trên thông A.I, di tho M.L”, phi đá sang MEARN

JANUARY 29, 2018 AUTHOR : Nam Vu Share

Mo ti u hoá webpack bundle

thì song song vi vic nhàn h thì tôi đã gp ác

THIT B BAY KHÔNG NGI LÁI: CÔNG NGH

mng khi dung lng ca file bundle càng ngày

& CÁC HNG NG DNG MI

Bài này tp trung v gii pháp ti u hoá dung lng bundle.

Identify the feasibility of using machine learning

Gii pháp thúc đy ng dng Công ngh Thông tin trong sn xut nông nghip thông minh ti Thanh Hóa

approaches for medical image autosegmentation (auto-contour) of the bladder from

Segmentation

stack. Sau mt thi gian dùng webpack đ build

càng phình ra nh hng ln ti tc đ ti trang web.

PROBLEM:

Integrating machine learning with Bladder Image

READ MORE

Post Views: 87

[NodeJS] La chn mi cho nn tng server side stdClass LÀ GÌ? LÀM TH NÀO Đ CÓ

DICOM image set and manual contour set (10

PROPERTIES ĐNG TRONG PHP?

anonymized patients) provided by our customer.

What is stdClass? And Dynamic Properties in PHP?

READ MORE

DevOps

Post Views: 21

THIT B BAY KHÔNG NGI LÁI: CÔNG NGH & CÁC HNG NG DNG MI

Thit k RESTful APIs CodeFights – Hng dn chi tit cách gii các dng bài tp

OCTOBER 13, 2017

Categories

AUTHOR : Nam Vu

GII PHÁP THÚC ĐY NG DNG CÔNG NGH THÔNG TIN TRONG SN XUT NÔNG NGHIP THÔNG MINH TI THANH HÓA

Share

Tóm tt: Trong vài năm gn đây, máy bay

Advertising (2)

không ngi lái (UAVs – Unmanned Aerial

Agile (1)

Vehicles) hay còn gi là drones, đang dn tr

Algorithm (22)

OCTOBER 12, 2017

nên khá ph bin và đc ng dng vào nhiu

AUTHOR : cuong.nt

ngành ngh sn xut nh là mt hình thc

Android Development Patterns (5)

công ngh mi đem li s thay đi có tính

Bn tin iOS (30)

Nông nghip đóng vai trò quan trng trong nn kinh t

sáng to và nâng cao hiu qu sn xut. Mc

Business (6)

ca nhiu quc gia đc bit là Vit Nam. Đ đm bo

dù s phát trin các ng dng này còn mang

an ninh lng thc, cn có nhng thay đi trong

tính s khai nhng các thit b bay không

Coding (46)

ngi lái đang phá v các rào cn cng nhc

phng thc sn xut và bo qun. Nn nông nghip truyn thng cn đc thay th bi nn nông nghip thông minh hn. Bài vit đ cp đn vai trò ca ng dng công ngh thông tin trong sn nông nghip thông

truyn thng trong các ngành công nghip.

Framework (30)

Bài báo này s gii thiu tng quan v hin

Fun (9)

trng, xu th phát trin các thit b bay

Journal (5)

không ngi lái và mt s ví d v các ng

minh và đ xut mt s gii pháp phát trin nông

dng chúng trong các ngành công nghip,

nghip thông minh trên đa bàn tnh Thanh Hóa. READ MORE

Entertainement (15)

Lesson & Practice (17)

vn đang đc xem là các s thay đi rt có

Machine Learning (18)

trin vng trong tng lai.

Marketing (6)

Post Views: 167

READ MORE

Post Views: 166

Media (1) Mobility (14) Photography (1) Primary (11) Process (7) Social Marketing (1) Uncategorized (4)

[NODEJS] LA CHN MI CHO NN TNG SERVER SIDE

Web Applications (7) Web Design (3) WordPress (1)

JULY 10, 2017 AUTHOR : Thun

STDCLASS LÀ GÌ? LÀM TH NÀO Đ CÓ PROPERTIES ĐNG TRONG PHP?

Trc khi đ cp đn các vn đ mang tính k thut, hãy dành mt chút thi gian đ nói v bn thân bn và mi quan h ca bn vi JavaScript. Nu bn ging tôi, bt đu t “lp trình” HTML, bng vic vit các tài liu HTML, bn đc bit đn vi mt th rt

Archives January 2018 (1)

MAY 25, 2017

November 2017 (1)

AUTHOR : dang.nh

October 2017 (2)

hay có tên JavaScript, nhng t trc ti nay mi

July 2017 (1)

bn ch s dng nó mc đ ht sc c bn là tăng s

Chào các bn, mình là Đăng, và mình đã tr li ri

tng tác vi ngi dùng cho các trang web ca bn.

đâyy

READ MORE

Post Views: 434

May 2017 (2) April 2017 (3)

Nu bn là 1 ngi rt hay tò mò nghch ngm, ging tôi, thì chc hn bn đã tng lang thang trong core ca my thng PHP framework nh Laravel hay Yii, và chc cmn cú là các bn cũng đã thy t

March 2017 (3) January 2017 (3) December 2016 (4)

khóa stdClass quanh qun trong đó vài ln ri.

November 2016 (1)

Okay vy bây gi chúng ta cùng sn tay áo lên đ

July 2016 (2)

tìm hiu xem nó là cái quái gì mà bn dev khng nó thích dùng th nh?

June 2016 (2) May 2016 (3)

READ MORE

Post Views: 112

April 2016 (10) March 2016 (6) February 2016 (3) January 2016 (12)

WHAT IS STDCLASS? AND DYNAMIC PROPERTIES IN PHP?

December 2015 (8) November 2015 (6)

MAY 25, 2017

October 2015 (4)

AUTHOR : dang.nh

September 2015 (6) Well hello there, I’m back

August 2015 (10)

DEVOPS

If you are a curious person, like me, you must

May 2015 (2) April 2015 (7)

APRIL 26, 2017

have wandered in the core code of PHP

AUTHOR : hung

frameworks like Laravel or Yii, and you must have seen this stdClass here and there. Now, let’s see what is that and how it helps us to code cleaner and more efficient.

March 2015 (22)

Vic liên tc trin khai dn đn nhu cu cng tác cht ch gia nhóm phát trin (development) và nhóm vn hành (operation) và cách phân chia t chc

READ MORE

February 2015 (5)

theo nhóm chc năng (functional team) tr nên li

Tag

thi; cách làm vic liên chc năng (cross-

Post Views: 45

functional) s hiu qu hn rt nhiu. Và đó là DevOps. DevOps = Development + QA + Operation. Nh vy DevOps thc s là s chuyn đi trong t chc v cách làm, văn hoá (trong cách t chc nhóm, cng tác…) và k thut, công ngh nhm linh hot hn và nhanh chóng phn ng vi s thay đi xuyên sut quá trình t phát trin ti trin khai

THIT K RESTFUL APIS

đn tay ngi dùng cui vi cht lng đm bo mt cách nhanh nht.

APRIL 9, 2017

READ MORE

Post Views: 105

Hôm ri thy anh bn share document v RESTful

Ajit Johnson

asynchronous CSS

Database

frontend iOS

Fuji

Encode

RESTful APIs mc dù vn đ này đã khá ph bin.

hip nh

javascript Microsoft Azure

package-by-feature

Realm

có bài vit nào bng ting Vit v cách xây dng

battery

Fujifilm

Java

Nodejs

Apple TV

backend

photography

APIs ca Shoptify, t dng nghĩ đn hình nh cha

Android

AnimatedVectorDrawable

machine-learning

AUTHOR : hung Share

#react-native

PHP

Retro

shopapp

Process

runtime

Rxjava

smart agriculture

Vy nên tôi vit bài này, chia s mt s best

CODEFIGHTS – HNG DN CHI TIT CÁCH GII CÁC DNG BÀI TP

practices mà chúng tôi đã tho lun và áp dng khi thit k và xây dng APIs cho sn phm ca mình.

APRIL 4, 2017

hiu đn gin, bn có th tham kho

AUTHOR : Nam Vu

không mi nhng có mt tiêu đ và ni dung rt

structure

Swift

tvOS

Tip

Vintage

Ti sao API li quan trng trong mi sn phm? Đ bài vit này , dù

SQL Server

X-T1

Web X100T

Share

hay. “Trong th gii kt ni nh bây gi, mt sn

bài trc , tôi đã gii thiu vi các bn v

phm không th đng đc lp, và sn phm nào

CodeFights . Bài ln này s tp trung v vic gii

không có APIs, ging nh máy tính không đc

quyt các dng bài toán thng gp trong

kt ni Internet vy”.

CodeFights

Log in

READ MORE

Post Views: 424

Meta

READ MORE

Post Views: 432

Entries RSS Comments RSS WordPress.org

1

2

Copyright © 2015 3S Intersoft JSC. All Rights Reserved

3

Next ›

Last »

SVG VectorDrawable

X-E1 Xephinh

X-E2

Loading...

3S Tech Blog

3SI SERVICES COMMUNITY CONTACT Administration Login Search... MO TI U HOÁ WEBPACK BUNDLE NOVEMBER 24, 2017 Recent Posts AUTHOR : Nam Vu INTEG...

453KB Sizes 5 Downloads 11 Views

Recommend Documents

Tech
Gabay ng Mag aaral: Teoryang Pampanitikan 9/3/2010 · Teoryang Sosyolohikal Ang layunin ng panitikan ay ipakita ang kala

Altair Tech Blog
Feb 25, 2017 - ... http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=1621865&seqNum=2; http://www.dropwizard.io/1.0.6/docs

TRIGONOMTRIA 3S download - Vdocuments
PROBLEMAS PARA LA CLASE 13 Rpta. 7. Hallar “x” 14 Rpta. 11. Si 31,12g ≡ agbm. Trigonometría Trigonometría COLEGI

Astm c33 3s pdf
Pecksniffian Paten blether his embow with humor. contraccion muscular isotónica dynavin dvn-e46 manual glumpy bull aske

Tech - Typepad
Jun 27, 2012 - di indonesia (1)=>makalah asuhan kebidanan pada ibu nifas (1)=>Macam-macam. kumpulan karya ilmiah perusah

Tech - Typepad
Oct 7, 2012 - File checked: Kaspersky .... Rating | PCMag.com Free Military Time Sheet Downloads: actiTIME Online by Act

Tech - Typepad
Jul 2, 2012 - Marieb Anatomy Of The Urinary System Exercise 40 Answers .pdf Full. Results for marieb .... Answers - Wha

Tech - Typepad
Jul 8, 2012 - Kumpulan Artikel tentang contoh surat kontrak sewa guna usaha pdf no Lengkap contoh. contoh surat perjanji

Tech - Typepad
Jun 24, 2012 - Ano ang mga teoryang pampanitikan?? - Yahoo! Answers ... Panuto: Ayusin ang ginulong letra sa bawat kahon

Tech - Typepad
Jun 7, 2012 - Filipino III - Teoryang Pampanitikan - MGA SULATIN (Blog) - One of the world's largest online social. Fili