Bijlage A: MODEL VOOR DE TITELPAGINA VAN HET PROEFSCHRIFT

Loading...
Joseph Roth in den Niederlanden und Flandern. Vermittlung, Vernetzung und Orchestrierung eines vielseitigen Autors im niederländischsprachigen Kontext 1924-1940

Joseph Roth in Nederland en Vlaanderen. Bemiddeling, netwerking en orkestratie van een veelzijdig auteur in de Nederlandstalige context 1924-1940 (met een samenvatting in het Nederlands)

Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht op gezag van de rector magnificus, prof. dr. G.J. van der Zwaan, ingevolge het besluit van het college voor promoties in het openbaar te verdedigen op vrijdag 9 december 2011 des middags te 12.45 uur. door

Els Monique Maria Snick

geboren op 10 september 1966 te Kortrijk, België

Promotor: Prof.dr. A.B.M. Naaijkens Co-promotor: Prof. dr. P. Campe Dit proefschrift werd (mede) mogelijk gemaakt met financiële steun van de Hogeschool Gent

1

Samenvatting in het Nederlands.

De Oostenrijkse auteur Joseph Roth bekleedt in het Nederlandse taalgebied tot op heden een bijzondere status. Hij kan sinds de vroege jaren dertig op een trouwe schare aanhangers rekenen en zijn werk wordt telkens opnieuw uitgegeven, vertaald en op veel lof onthaald. Vanaf 1933, na de nationaalsocialistische machtovername, werd Roths werk in Duitsland verboden en verschenen zijn romans bij de emigrantenuitgeverijen Allert de Lange en Querido en bij de katholieke uitgeverij De Gemeenschap in Nederland. Zijn veelvuldige aanwezigheid in de Lage Landen maakte intensieve contacten met bemiddelaars in het Nederlandstalige literaire veld mogelijk, die noodzakelijk bleken voor de totstandkoming en de bekendmaking van zijn werk. In deze studie worden de contemporaine netwerken in kaart gebracht die bij de canonisering van Joseph Roth in de Nederlandstalige context een rol hebben gespeeld en tot Roths geestelijke en literaire leven – en ook overleven – hebben bijgedragen.

Het onderzoek stelt zich tot doel de bestaande biografische kennis over Roths contacten met Nederland en Vlaanderen bij te sturen en aan te vullen. De Nederlandstalige netwerken rond Roth worden in detail geanalyseerd en beschreven, en er wordt nagegaan of en hoe hij die netwerken orkestreerde en op die manier zelf bijdroeg tot de versterking van zijn status in de literaire canon van de jaren dertig. Met name de periode voor 1933 en de netwerken binnen het Vlaamse literaire veld worden voor het eerst uitvoerig belicht. Een belangrijke aanvulling op bestaande studies vormen tevens de bijdragen waarin gewezen wordt op wederzijdse beïnvloeding tussen de Duitse en Nederlandse literatuur. Niet alleen is Roths verblijf in de Lage Landen van invloed geweest bij de totstandkoming van een aantal romans en journalistieke stukken van Roth zelf, het liet ook sporen na in het oeuvre van Nederlandstalige auteurs. Exhaustief onderzoek naar alle publicaties van en over Roth die tussen 1924 en 1940 in Nederland en Vlaanderen zijn verschenen, brengt bovendien onbekend werk aan het licht en maakt het mogelijk de bestaande Roth-bibliografie uit 1984 te vervolledigen.

Voor de beschrijving van de literaire netwerken rond Roth wordt rekening gehouden met de politieke en sociaal-culturele context van de jaren twintig en dertig, die het handelen van Roth en zijn bemiddelaars bepaalde. Zowel de materiële productie van zijn artikelen en romans als de beoordeling van zijn werk in de Nederlandstalige pers – de symbolische productie – waren

2

aan de contextuele omstandigheden onderhevig. De begrippen ‘materiële en symbolische productie’ zijn ontleend aan de theorie over het literaire veld, zoals die door Dorleijn en van Rees in diverse publicaties werd ontwikkeld. Door exhaustief onderzoek naar teksten van en over Roth in talrijke archieven, vooral in Vlaanderen en Nederland, en door gedetailleerde analyse van correspondenties van en over de auteur, wordt in beeld gebracht hoe zijn naam in de Nederlandse literaire canon werd geïntroduceerd en geconsacreerd. Dit gebeurt vanuit een drievoudig perspectief: dat van de bemiddelaars, de netwerken en de orkestrering van die netwerken.

De meest volledige biografische studie over Roth werd in 1974 door David Bronsen tot stand gebracht. Bronsen, die talloze bekenden van Roth interviewde, verbleef meerdere weken in Nederland en slechts enkele dagen in België, waardoor ten onrechte de indruk is ontstaan dat Roth vooral in Nederland netwerken uitbouwde. Nochtans verbleef hij in de jaren dertig in totaal ongeveer vijf maanden in Nederland en zeven maanden in België. Daar voelde hij zich beter dan in Nederland. België was immers een katholieke monarchie zoals het door Roth aanbeden en teloorgegane Oostenrijks-Hongaarse rijk, de meeste mensen spraken en begrepen er Frans, een taal die hij goed kende, en het was er goedkoop om te leven. Bovendien verkeerde Roth in Oostenrijkse kringen rond het kasteel Ter Ham in Steenokkerzeel bij Brussel, waar de Habsburgse troonopvolger in ballingschap leefde. Het overgeleverde bronnenmateriaal voor het Vlaamse luik van de studie is veel schaarser dan voor het Nederlandse, maar Roth werd ook in Brussel en Oostende door een uitgebreide kennissenkring omringd en gesteund. Hij correspondeerde onder andere met auteurs en journalisten als Toussaint van Boelaere, Urbain Van de Voorde en Johan De Maegt. Van literaire uitwisseling was daarbij nauwelijks sprake. Roth was in België geen beroemdheid zoals in Amsterdam en leefde er voornamelijk anoniem. Hij trad veel minder orkestrerend op en dit komt in de symbolische productie tot uiting: van de ongeveer 170 artikelen die voor dit onderzoek werden verzameld, verschenen er slechts twaalf in Belgische kranten en tijdschriften. De geringe belangstelling voor Roths werk in Vlaanderen werd mee bepaald door het conservatief katholieke klimaat van het culturele veld. In Amsterdam, waar bovendien de emigrantenuitgeverijen – in Vlaanderen een niet bestaand fenomeen – gevestigd waren, heerste een meer open sfeer. Roth vond er voor 1933 voornamelijk in joodse en linkse kringen literaire aanhangers, daarna verschenen ook in de liberale en katholieke pers lovende kritieken. In Nederland werd bovendien meer Duits gelezen dan in Vlaanderen, waar de receptie van Roths werk pas in 1934 van start ging met een – eerder negatieve – bespreking

3

van de Franse vertaling van Radetzkymarsch. Maar bij Roths overlijden in mei 1939 vond dan weer niet in Amsterdam, wel in Brussel een herdenkingsplechtigheid plaats. Nico Rost en Roths Oostenrijkse vrienden namen daartoe het initiatief.

In Nederland verkeerde Roth hoofdzakelijk in literaire en journalistieke milieus. Allert de Lange en Querido waren in Amsterdam gevestigd en de uitgevers stelden Roth voor aan pers en publiek. Drinkgelagen met uitgever Gerard de Lange of literatuurpaus Anton van Duinkerken leverden Roth talrijke materiële voordelen op. De Lange bood hem lucratieve contracten aan, van Duinkerken introduceerde hem bij uitgeverij De Gemeenschap in Bilthoven. Persoonlijke ontmoetingen met journalisten en kunstenaars stelden Roth in staat, in te grijpen in het proces van de materiële en symbolische productie van zijn werk. Critici die in Amsterdam wel eens een glas met Roth dronken, oordeelden positiever over zijn werk, zo blijkt uit analyse van de recensies. Niet alleen Roth zag de Amsterdamse cafévriendschappen als strategisch middel tot het verhogen van zijn literaire status. Ook de Nederlandse bemiddelaars zelf probeerden via de netwerken rond Roth hun belangen te verdedigen. Gerard de Lange kwam via Roth met Stefan Zweig in contact, die hij voor zijn fonds hoopte te winnen; Anton van Duinkerken verwierf aanzien in kringen rond de exiluitgeverijen en emigrantentijdschriften; Maurits Dekker zocht bij Roth steun voor een Duitse uitgave van zijn werk en Nico Rost was als arme emigrant steeds op zoek naar opdrachten als vertaler en recensent. Nauwkeurige lectuur van artikelen en correspondenties maakt duidelijk dat Roth in Nederland ook tegenstanders had, zoals de joodse criticus Siegfried van Praag, die zijn werk kritisch en negatief beoordeelden en zich aan zijn bohemienachtige levenswijze ergerden. Van Praags echtgenote, Hilda van Praag, had in 1933 als eerste het initiatief genomen om bij Allert de Lange een afdeling voor gevluchte Duitse schrijvers, genaamd Turmstadt Verlag, op te richten. Uiteindelijk kwam de leiding van de emigrantenafdeling in handen van Hermann Kesten, een bekende van Roth. Hilda van Praag verloor haar leidinggevende rol. In deze studie wordt ook de aanname dat het essayistische werk Der Antichrist uit 1934 in Nederland een uitzonderlijk succes kende, sterk genuanceerd. De beroemde actrice Charlotte Köhler zette het weliswaar als theatermonoloog op haar programma en liet de tekst ook vertalen, maar liet na de première de hele voorstellingenreeks annuleren omdat ze de tekst niet goed vond. Roth leeft tot vandaag als notoir cafébezoeker het Amsterdamse collectieve geheugen voort. Nochtans moet het belang van dat caféleven genuanceerd worden. Roth trok zich liever terug

4

in zijn vaste verblijfplaats, Hotel Eden in de Warmoesstraat. Daar, en niet in de cafés, kon hij geconcentreerd werken. Hij ging vertrouwelijk om met de eigenaars en het personeel van het hotel en ontving er zijn beste vrienden. Roth bracht in het Eden Hotel in de herfst van 1936 een maand in het gezelschap van zijn nieuwe vriendin Irmgard Keun, de schrijfster die hij die zomer in Oostende had leren kennen, en zijn nicht Paul Grübel door. Hij was inmiddels een zwaar alcoholicus geworden en liet zich door onbetrouwbare figuren inpalmen. Toen hij in november 1936 door de chef de réception van het hotel werd bestolen, nam hij definitief afscheid van Amsterdam.

Een interessante bijdrage tot de studie van de netwerken rond Roth heeft betrekking op de periode voor 1933. Al in de jaren twintig stond de auteur namelijk in met bemiddelaars uit het Nederlandstalige culturele veld. Zo verscheen in de Nederlandse sociaaldemocratische krant Vooruit in 1924 de eerste Roth-vertaling überhaupt: het feuilleton De reiziger in koffie vertelt. In 1927 correspondeerde de auteur met de tijdelijk in Duitsland gevestigde Belgische socialistenleider Hendrik de Man, die Roth in zijn werk citeerde. Zowel voor als tijdens de emigratie kende Roth de communistische journalist en vertaler Nico Rost. Rost werkte tot 1933 als literair correspondent voor Nederlandse en Belgische kranten en tijdschriften in Berlijn en schreef in 1929 en 1930 de eerste bijdragen over Roths werk in Belgische en Nederlandse tijdschriften. Toen Rost Duitsland in 1933 moest verlaten, leefde hij als emigrant in Brussel, waar hij een centrale figuur werd in de netwerken rond Duitstalige geëmigreerde kunstenaars. Rost schreef na 1933 literaire kritieken en artikelen over de politieke en culturele situatie in Duitsland voor de Gentse sociaaldemocratische krant Vooruit en vertaalde Duitstalige literatuur voor diverse uitgeverijen. Van alle bemiddelaars kende hij Roth het langst, hij ontmoette hem in Berlijn, Amsterdam, Oostende en Brussel, stond in contact met Roths uitgeverijen Allert de Lange, Querido en De Gemeenschap, recenseerde Roths werk en vertaalde bovendien de romans Hiob en Tarabas.

Van een heel andere aard is de vaststelling dat Roths aanwezigheid in de Lage Landen tot wederzijdse beïnvloeding tussen Duitstalige en anderstalgie literatuur leidde. Zo was er de relatie tussen Roth en Maria Gillès de Pélichy, een Brugs adellijk meisje. Ze leerden elkaar in 1931 in Antibes kennen en werden geliefden. Niet alleen in Roths oeuvre, maar ook in dat van de Oostenrijkse auteur Stefan Zweig en de Franstalige Vlaming Daniel Gillès, die getuige waren van de ‘affaire’, heeft de episode sporen nagelaten die in deze studie voor het eerst aan het licht worden gebracht. Ook Roths langere verblijf in Nederland en Vlaanderen in 1936 en

5

1937 heeft sporen nagelaten, in zijn bijdragen voor een Oostenrijkse krant over politieke rellen in Brussel, die geïnspireerd zijn door bijdragen van Johan De Maegt in Het Laatste Nieuws, in de poëzie van Anton van Duinkerken en Gerard den Brabander en ook in een aantal romans. Die Geschichte von der 1002. Nacht kwam deels in Oostende tot stand, waar Roth op zoek ging naar verhaalstof. Zijn verblijf in Amsterdam bood dan weer inspiratie voor de roman Die Beichte eines Mörders, die sterke parallellen vertoont met Maurits Dekkers roman Waarom ik niet krankzinnig ben? uit 1929. Deze Amsterdamse auteur en journalist bezocht Roth regelmatig in Hotel Eden, dat bovendien het decor vormt van de slotscène van de roman.

Na Roths vertrek uit Amsterdam eind 1936 nam ook daar de aandacht voor zijn werk af. Zijn laatste roman, Die Kapuzinergruft, die in 1939 verscheen, werd nog slechts in drie recensies besproken.

Biografie Els Snick

Els Snick (1966) groeide op in Oostrozebeke en volgde middelbaar onderwijs in Kortrijk. Ze studeerde Duitse taal- en letterkunde, literatuurwetenschappen, filosofie en geschiedenis aan de Universiteit Gent. Tussen 1989 en 1999 was ze lerares Nederlands, Duits, geschiedenis en communicatieve vaardigheden aan verschillende Gentse scholen, voornamelijk aan het Provinciaal Instituut voor Haartooi en Schoonheidszorgen en in de talen- en lerarenopleiding van het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs. Sinds 1999 is ze assistent aan het departement Vertaalkunde van de Hogeschool Gent. Ze volgde in 2000 een opleiding literair vertalen bij het Steunpunt Literair Vertalen in Utrecht en vertaalde romans van Katja LangeMüller, Norbert Gstrein en Silke Scheuermann en verschillende cultureel-historische werken. Sinds 2000 werkt ze af en toe als vrijwilliger in het Gentse museum van de psychiatrie Museum dr. Guislain. Het proefschrift over Joseph Roth in de Lage Landen kwam tot stand in het kader van een vierjarig onderzoeksproject van de Hogeschool Gent. Els Snick woont met haar man en haar kinderen Jeanne en Leon in Gent.

für Wilfred Oranje

Danksagung............................................................................................................................................................. 3 Abkürzungen ........................................................................................................................................................... 4 1 Einleitung ............................................................................................................................................................. 5 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.6.

Faszination für Roth und Thema der Arbeit ......................................................................................... 6 Wellen der Roth-Faszination ........................................................................................................... 6 Thema der Arbeit .......................................................................................................................... 11 Forschungsfrage ................................................................................................................................. 12 Theoretischer Rahmen und Begriffserklärung ................................................................................... 14 Das literarische Feld ...................................................................................................................... 14 Vermittler ...................................................................................................................................... 16 Netzwerke ..................................................................................................................................... 18 Orchestrierung ............................................................................................................................... 21 Stand der Forschung........................................................................................................................... 22 Biblio- und biographische Studien ................................................................................................ 24 Ansätze zu einer Netzwerkforschung in rezeptionstheoretischen Studien .................................... 27 Methodisches Vorgehen und konkrete Quellenlage vorliegender Untersuchung .............................. 33 Methodisches Vorgehen ................................................................................................................ 33 Konkrete Quellenlage .................................................................................................................... 35 Überblick über die herangezogenen Periodika .............................................................................. 40 Aufbau der Studie .............................................................................................................................. 41

2 Das Fundament der Roth-Vermittlung und Einstieg in den niederländischen literarischen Kanon: 1924-1933 44 2.1. Vom Kriegsheimkehrer zur bekannten Persönlichkeit: biographischer Überblick ............................ 44 2.2. Internationale Netzwerke: Wechselbeziehungen zwischen Deutschland, Belgien und den Niederlanden ..................................................................................................................................................... 47 2.3. Die religiösen Netzwerke: jüdische und protestantische Vermittler .................................................. 61 2.4. Exkurs: Antibes und das flämische Mädchen .................................................................................... 64 3 Die neuen Verlage: Allert de Lange, Querido und das Neue Tage-Buch........................................................... 75 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

Neuanfang im Exil: biographischer Überblick 1933-1934 ................................................................ 75 Das Netzwerk “Allert de Lange” ....................................................................................................... 78 Querido und Tarabas, die erste Romanveröffentlichung im Exil ....................................................... 90 Die Nederlandsche Uitgeverij und Das Neue Tage-Buch .................................................................. 97

4 Ausbreitung der Netzwerke: Vermittler um Tarabas und Der Antichrist ........................................................ 101 4.1. 4.2. 4.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 4.3.5. 4.4. 4.5.

1

Neue niederländische Vermittler 1934-1935: Kontext..................................................................... 101 Tarabas und der “Emigrantenkomplex” ........................................................................................... 102 Der Antichrist – Roth als Bußprediger ............................................................................................. 106 Im Kontext der zeitgenössischen Literaturkritik: ter Braak und Ritter........................................ 113 Hoffnung auf den “Charlotte-Köhler-Effekt”.............................................................................. 115 Protestanten und Katholiken in der Antichrist-Kritik .................................................................. 118 Abkehr der jüdischen Kreise ....................................................................................................... 128 Ablehnung und Nichtbeachtung in der linken Kritik .................................................................. 130 Der Erfolgsautor bekommt ein Gesicht ............................................................................................ 132 “Geen lectuur voor jongeren” – Die flämische Rezeption ............................................................... 137

5 Publikumsliebling, Verlegers Alptraum ........................................................................................................... 142 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.2. 5.3. 5.4. 5.4.1. 5.4.2. 5.5.

Roth und die niederländischen Netzwerke 1936-1939..................................................................... 144 Frühjahr 1936: Schriftsteller in Amsterdam ................................................................................ 144 Amsterdamer Kneipenfreundschaften ......................................................................................... 149 Der Vortrag “Glauben und Fortschritt” ....................................................................................... 154 Herbst 1936: zuverlässige und fragwürdige Kontakte ................................................................. 161 Wirkung in der Presse ...................................................................................................................... 174 Die Beichte eines Mörders: ein Amsterdamer Roman? ................................................................... 188 Roth und De Gemeenschap .............................................................................................................. 197 Erste Kontakte zu De Gemeenschap ........................................................................................... 197 Nelissen, Vos und van Duinkerken ............................................................................................. 199 Jawohl mein Herr, ich bin ein Katholik: Roth als Übersetzer .......................................................... 209

6 Leben und Arbeit im belgischen Exil ............................................................................................................... 216 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

Visaprobleme und Beziehungen zum flämischen literarischen Feld ................................................ 217 Ostende: unter Emigranten ............................................................................................................... 221 Leben und Arbeit in Brüssel – Johan de Maegt und Nico Rost ....................................................... 233 Roth in der flämischen Presse .......................................................................................................... 249

Fazit .................................................................................................................................................................... 251 Bibliographie....................................................................................................................................................... 258 1. 2. 3.

Primärliteratur ............................................................................................................................................. 258 Sekundärliteratur ......................................................................................................................................... 262 Unveröffentlichte Quellen ........................................................................................................................... 271

Anhang ................................................................................................................................................................ 273 1. Artikel in niederländischsprachigen Zeitungen und Zeitschriften 1930-2009 ............................................ 273 2. Deutschsprachige Veröffentlichungen herausgegeben in den Niederlanden .............................................. 294 3. Niederländische Übersetzungen 1924-2011 ................................................................................................ 296 4. Radiosendungen und Vorträge von und über Joseph Roth bis 1940 ........................................................... 301 5. Kurzbiographien der Vermittler Roths in den Niederlanden ....................................................................... 302 6. Chronologie ................................................................................................................................................. 318 7. Grafiken und Abbildungen .......................................................................................................................... 322

2

Danksagung

Mein Dank gilt an allererster Stelle meinem Doktorvater Ton Naaijkens für die kritische und inspirierende Begleitung beim Entstehen meiner Dissertation. Ich habe viel Unterstützung bei der Verwirklichung des Projekts erfahren: Petra Campe stand mir als “Kopromotorin” fast täglich mit Rat und Tat zur Seite und half die gelegentlichen Momente der Verzweiflung zu überwinden. Heinz Lunzer und Victoria Lunzer-Talos ermutigten mich mit nicht nachlassender Begeisterung und boten mir unschätzbar wertvolle Unterstützung mit ihren erstaunlichen Kenntnissen im Bereich der Roth-Biographie und der Roth-Forschung. Ich kann ihnen für die kritische Rückmeldung, für die Offenheit und Aufrichtigkeit, mit der sie meine Arbeit gelesen und beurteilt haben, nicht genug danken. Madeleine Rietra, Rainer-Joachim Siegel, Fritz Hackert und Helmuth Nürnberger, Rothforscher, die ich im Laufe der vergangenen Jahre zu meiner großen Freude kennengelernt habe und bei denen ich Verständnis und Ansporn fand, sei gedankt. Die Bekanntschaft mit den Rothliebhabern Koos van Weringh, Toke van Helmond, Thijs Wierema, Godelieve Harth, Bernard Asselbergs, Erik Kweksilber, Ilse Lissauer und zahlreichen anderen hat die Arbeit an meiner Dissertation regelrecht zu einem Vergnügen gemacht. Sibylle Strobel danke ich für die Unterstützung auf dem Feld der deutschen Sprache. Andrea Kluitmann hat mir mit der Übersetzung von Textstellen geholfen. Mein Neffe Michael De Clercq leistete mir technische Hilfe bei der Gestaltung des Textes. In Eddy, Niki, Nathalie, Ann, Valerie, Katelijne, Lies, Frank und meiner Schwester Hilde fand ich sowohl in Phasen der Euphorie als auch in Momenten der Verzweiflung verständnisvolle Zuhörer. Ich danke ihnen, dass sie meine Roth-Besessenheit mit Geduld und Nachsicht ertragen oder sogar unterstützt haben. Zum Schluss möchte ich meinen Eltern dafür danken, dass sie sich meinetwegen für Joseph Roth interessiert haben und meinen Weg mit Neugierde und Stolz verfolgt haben. Vor allem aber danke ich Piet und unseren Kindern Jeanne und Leon. Sie mussten mich fünf Jahre lang mit Joseph Roth teilen, reisten mit mir zur Spurensuche bis nach Antibes, Wien und Galizien und haben sich über meine Begeisterung für die Arbeit gefreut.

3

Abkürzungen Archivalia:

ALA

Allert de Lange Archiv im Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam

AR

Algemeen Rijksarchief, Brussel

DST

Dokumentationsstelle für neuere österreichische Literatur, Wien JR/DB: Sammlung Joseph Roth/David Bronsen

IISG

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam

LBI

Leo Baeck Institute, New York JBC

Joseph Bornstein Collection

JRC

Joseph Roth Collection

NLMD Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Den Haag

NTB

AVD

Sammlung Asselbergs (Ps. Anton van Duinkerken)

DG

Sammlung De Gemeenschap

MD

Sammlung Maurits Dekker

Das Neue Tage-Buch

Gedruckte Quellen:

AdL

Theo Bijvoet & Madeleine Rietra, Aber das Leben marschiert weiter und nimmt uns mit. Der Briefwechsel zwischen Joseph Roth und dem Verlag De Gemeenschap, 1936-1939, Köln: Kiepenheuer und Witsch, 1991

DB

David Bronsen, Joseph Roth. Biographie, Köln: Kiepenheuer & Wtisch, 1974

GiG

Rietra, Madeleine & Rainer-Joachim Siegel, Geschäft ist Geschäft. Seien Sie mir privat nicht böse. Ich brauche Geld. Der Briefwechsel zwischen Joseph Roth und den Exilverlagen Allert de Lange und Querido 1933-1939, Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2005

JRB

Kesten, Hermann (Hrsg.), Joseph Roth. Briefe 1911-1939, Köln/Berlin: Kiepenheuer & Witsch, 1970

W&H

Van Helmond, Toke & Koos van Weringh, Joseph Roth in Nederland, Amsterdam: 1979

Werke 3

Joseph Roth, Werke [in sechs Bänden], Werke 3, herausgegeben von Klaus Westermann , 1991

Werke 6

Joseph Roth, Werke [in sechs Bänden], Werke 6, herausgegeben von Fritz Hackert, 1989

Zeitungen FD

Het Financieele Dagblad

NRC

Nieuwe Rotterdamsche Courant

4

1 Einleitung Joseph Roth erlebt mehr als siebzig Jahre nach seinem Tod geradezu einen Boom. Von einem Außenseiter aus Ostgalizien wird er zum Literaten mit Weltruhm, wie die Zahl der Publikationen über sein Leben und Werk, die in den vergangenen Jahren erschienen sind, zeigt. Roth scheint nicht nur ein Schriftsteller der Vergangenheit zu sein, der in seinem berühmtesten Roman Radetzkymarsch die untergegangene Welt der österreichischungarischen Monarchie besungen hat. Vielmehr mutet er wie ein Schriftsteller mit Zukunft an, der alle paar Jahre wieder ins Gespräch kommt, ein “einzigartiger Darsteller von Krisenund Sehnsuchtsmomenten, der Leserinnen und Leser vielleicht auch heute zu trösten vermag” (Hürlimann 2009). Seitdem am 1. Januar 2010, 70 Jahre nach seinem Tod, die Rechte frei geworden sind, werden zahlreiche Romane und journalistischen Werke im niederländischen Sprachgebiet und im Ausland neu herausgegeben. Auch die Biographie von Wilhelm von Sternburg, die 2009 erschien, hat das Interesse der Leserinnen und Leser im deutschsprachigen Gebiet ebenso wie in den Niederlanden und Flandern verstärkt.1 Sie erschien beim Verlag Kiepenheuer & Witsch, der seit 1956 die Werkausgaben von Roth verantwortet und damit den Status eines “Roth-Verlags” ersten Ranges erwarb. Seit 2009 teilt Kiepenheuer & Witsch die Bezeichnung “Roth-Verlag” mit zahlreichen anderen Verlagen, die Roth in ihr Programm aufgenommen haben. Über vierzig Werke erschienen seit 2009 im deutschsprachigen Gebiet bei Verlagen wie Anaconda, Büchergilde Gutenberg, Christian Brandstätter, Diogenes, dtv, Fischer, Hamburger Lesehefte, Insel, Klett, Manesse, Marixverlag, Metroverlag, Nikol, Reclam, SchumacherGebler und Wallstein Verlag. 2 In den Niederlanden begann 2009 der Amsterdamer Atlas Verlag mit der Herausgabe von Roths gesamten Romanen in niederländischer Übersetzung. Zipper und sein Vater erschien im Februar 2011 und war die elfte Roth-Ausgabe des Atlas-Verlages.3 Zu Roth und seinem letzten ins Niederländische übersetzten Roman wurde in den zahlreichen ausführlichen Rezensionen die Verwendung von Adjektiven wie “genial” (Rouleaux 2011), “großartig” (Peters 2011), “meisterhaft” (Friedman 2011) nicht gescheut; der Roman wurde wegen seiner 1

2

3

5

Von Sternbergs Biographie wurde von angesehenen Kritikern wie Michaël Zeeman, Ronald Havenaar und Geert Sels rezensiert. Zum vollständigen Überblick über die Rezensionen siehe Anhang 1: Artikel in niederländischsprachigen Zeitungen und Zeitschriften. Für die bibliographischen Angaben bis 1995 siehe Siegel (1995). Die bibliographischen Angaben 19962011 ermittelte mir Rainer-Joachim Siegel. Eine Aufstellung der Übersetzungen in niederländischer Sprache ist im Anhang 3 aufgenommen.

Zugänglichkeit und Modernität gelobt (Zadelhoff, 2011). Auch der am 31. Juli 2011 verstorbene Übersetzer Wilfred Oranje, der von Roth 11 Werke für den Amsterdamer AtlasVerlag übersetzte, wurde für seine hervorragende Arbeit von angesehenen Autoren wie Jacq Vogelaar (2007) und Arnon Grunberg (2011) gepriesen.4 Roths prominente Stellung im niederländischen literarischen Kanon erwies sich damit als unanfechtbar, was für einen Autor, der schon vor 70 Jahren im relativ jungen Alter von 44 Jahren gestorben ist, faszinierend erscheint und neugierig auf die tieferen Gründe dieses Erfolgs macht.

1.1. Faszination für Roth und Thema der Arbeit 1.1.1.

Wellen der Roth-Faszination

Im niederländischen Sprachgebiet wurde Roths Werk schon in den 30er-Jahren hoch geschätzt und von der Kritik intensiv wahrgenommen, wie die Grafiken 1-4 im Anhang 7 illustrieren. Die Darstellung der Roth-Ausgaben von 1924 bis 1969 und die Grafik, die die jeweilige Anzahl der Artikel über Roth in Zeitungen und Zeitschriften für die Periode 1930 bis 1969 wiedergibt, zeugen von einem außergewöhnlichen Interesse an Roth in den Jahren 1934 bis 1939. Roths Tod am 27. Mai 1939 im Pariser Hôpital Necker löste mit mehr als 25 Nachrufen eine außergewöhnliche Menge an Reaktionen aus: Kritiker und bedeutende Schriftsteller wie Anton van Duinkerken, Nico Rost und Menno ter Braak setzten dem Autor ein Denkmal. Die deutsche Besatzung der Niederlande bedeutete das Ende der Vertriebsmöglichkeiten für Roths Romane und damit auch für eine Periode intensiver Produktion und Rezeption. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Werke dann nur selten herausgegeben und wenig besprochen – anfangs gab es den Versuch der Verlage, mit den Vorkriegsbuchbeständen noch Gewinn zu machen, ab den 50er-Jahren waren vor allem preiswerte Taschenbuchausgaben auf dem Markt. Um 1980 wuchs das Interesse an Roth offensichtlich deutlich, wenngleich weder für die Produktion noch für die Rezeption die Vorkriegszahlen auch nur annähernd erreicht wurden. Diese Wiederentdeckung des so lange fast in Vergessenheit geratenen Schriftstellers hängt 4

6

Bij Atlas erschienene Roth-Übersetzungen von Wilfred Oranje: De kapucijner Crypte (2001), Het Spinnenweb (2002), Hotel Savoy (2003), Het valse gewicht (2004), Rebellie (2006), Job (2007), Rechts en links (2009), Joseph Roth in Berlijn (2009), Zipper en zijn vader (2011); für Oktober 2011 ist beim Verlag Atlas De honderd dagen angekündigt. De legende van de heilige drinker erscheint voraussichtlich im Vorjahr 2012.

mit der Herausgabe von Joseph Roth in Nederland zusammen, einer Sondernummer der literarischen Zeitschrift De Engelbewaarder (W&H). Roth war der erste und einzige ausländische Schriftsteller, dem in dieser populären Reihe eine Nummer gewidmet wurde, und mit mehr als 5.000 verkauften Exemplaren war diese Ausgabe ein augenfälliger Erfolg (Van Weringh 1989). Initiatoren dieser Sondernummer waren der spätere Verleger Bas Lubberhuizen, der Literaturkritiker Thijs Wierema, die Journalistin Toke van Helmond und der Soziologe Koos van Weringh.5 Van Weringh verfasste für Joseph Roth in Nederland die Einführung in die Geschichte der Donaumonarchie und in Roths Leben und Werk. Toke van Helmond dokumentierte Roths Aufenthalte und Kontakte in den Niederlanden mit Zeugnissen, Hinweisen aus Briefen, Biographien und historischen Zeitungsartikeln. Schon 1979 prophezeite die Zeitung Vrij Nederland: “Uns steht ein Revival des österreichischen Schriftstellers Joseph Roth bevor, an dessen Namen sich die älteren Leser womöglich erinnern werden” [Übers. ES] (Anonym 1979), und ein Kritiker des NRC Handelsblad fragte sich: “Ob es wohl gelingt? Wird die neueste Nummer des Engelbewaarder, die ganz Joseph Roth gewidmet ist, das große niederländische Lesepublikum zu diesem Autor bekehren? Ich hoffe es von Herzen, auch auf die Gefahr hin, dass der kleine Kreis der happy few, der Roth nun zugetan ist, ihn sodann von ihrer snobistisch gefärbten Liste streicht.” [Übers. ES] (Reichenfeld 1980)6 Diesen happy few gelang es tatsächlich, für die Person Roth Interesse zu wecken. Seit seinem Tod war der Autor nicht so stark in der Öffentlichkeit wahrgenommen worden wie mit dieser 5

6

7

Lubberhuizen, Wierema und van Weringh gehören bis heute zu den Fürsprechern Roths in den Niederlanden. Als Verleger gab Lubberhuizen in Zusammenarbeit mit van Weringh 1981 und 1994 journalistische Arbeiten von Roth und 1994 dessen Hotel Savoy heraus. In drei literarischen Stadtführern aus der Reihe Stedenreeks Het Oog in‘t Zeil, die bei Lubberhuizen publiziert wurden, ist Roth ein Kapitel gewidmet, und zwar in Wenen – de sfinx (van den Boogert 1996), Nice – Muze van Azuur (Leyman 2004) und Lemberg – Lwów – Lviv (Hinrichs 2008). In der von Bas Lubberhuizen herausgegebenen literarischen Zeitschrift De Parelduiker werden regelmäßig Beiträge über Roth aufgenommen (siehe van Weringh 2006, Bokhove 2009, Lewin 2009, Snick 2011a und Snick 2011b). Die Autoren von Joseph Roth in Nederland hatten sich zum Ziel gesetzt, das breitere Publikum wieder für Roth zu gewinnen (van Weringh 1997). Van Weringh lernte das Werk Roths durch seine Deutschlehrerin am Groninger Gymnasium kennen, wurde dezidierter Roth-Liebhaber, etablierte sich über die Jahrzehnte als begeisterter Sammler von Publikationen von und über Roth und ließ als Journalist keine Gelegenheit aus, auf die Bedeutung des Autors hinzuweisen. Er veröffentlichte außer Joseph Roth in Nederland sieben Artikel über Roth in Trouw und zwei in Oog in ’t Zeil, trat als Sprecher bei Roth-Veranstaltungen und als Übersetzer bzw. Autor der Einleitung von Hotel Savoy und von zwei Bänden mit journalistischen Aufsätzen auf und verwies in seinen wöchentlichen Kolumnen für Trouw regelmäßig auf Roth. “Zou het lukken? Gaat het nieuwste nummer van de Engelbewaarder dat geheel aan Joseph Roth is gewijd, het grote Nederlandse lezerspubliek tot deze schrijver bekeren? Ik hoop het van harte, op het gevaar af, dat de kleine kring van de happy few waar Roth nu wordt gekoesterd, hem dan van het snobistisch getinte lijstje schrapt.”

Engelbewaarder-Ausgabe, die in zahlreichen, zum Teil sehr ausführlichen Artikeln besprochen wurde.7 Roths Werk eroberte in der Folge seinen Platz im niederländischen literarischen Kanon zurück, und die biographischen Anekdoten über die Exilperiode in Amsterdam machten Roth definitiv zu einem Teil des Amsterdamer Kulturerbes. Ein zu seinem Gedenken angebrachtes Schild im Café De Pilsener Club im Amsterdamer Begijnensteeg mit den Worten „Joseph Roth 1894-1939 - Journalist en schrijver - Stammgast tijdens het Interbellum“ legt davon Zeugnis ab. Zwei Monate nach Erscheinen der Engelbewaarder-Nummer veranstalteten das Goethe-Institut und der Verlag Allert de Lange in Amsterdam die Ausstellung Joseph Roth, Europees auteur; zudem wurden dem Autor eine Radiosendung und diverse Vorträge gewidmet (Starink 1980, Anonym 1980). Wenngleich sich um 1980 ein breites Publikum für den Autor und vor allem für die Geschichte von Roth in den Niederlanden interessierte, wurden seine Werke doch relativ wenig gelesen. Der Verlag Allert de Lange versuchte an das Roth-Revival anzuknüpfen: durch die Gründung der Reihe Exilliteratur (1980) bzw. die Herausgabe in dieser Reihe von Job und De Legende van de heilige Drinker (1980) sowie Roths berühmtesten Roman Radetzkymarsch (1981) in einer neuen Übersetzung.8 Der Verkaufserfolg blieb allerdings aus, die Exilreihe musste vorzeitig eingestellt werden. Bas Lubberhuizen und Koos van Weringh bemühten sich weiterhin als Herausgeber und Kritiker, das Interesse an Roth lebendig zu erhalten, doch gelang es ihnen nicht nochmals, eine ähnliche Publizität zu erreichen wie mit Joseph Roth in Nederland. 1989, 50 Jahre nach Roths Tod, wurde in der Koninklijke Bibliotheek in Den Haag eine FotoAusstellung über sein Leben und Werk veranstaltet. Die Universität Antwerpen ergriff die Gelegenheit, zum Jubiläumsjahr das Symposium “Joseph Roth… 50 Jahre später”9 zu organisieren, und die literarische Zeitschrift Oog in’t Zeil brachte eine Sondernummer über das Leben und Werk von Joseph Roth heraus (siehe Anhang 1, S. 287). Daraus resultierte,

7

8

9

8

Der erste Artikel erschien 1979 in Vrij Nederland, es folgten 1980 Litterair Paspoort, Algemeen Dagblad, De Volkskrant, De Tijd vom 14.3.1980, NRC Handelsblad, Het Vaderland, Vrij Nederland, De Morgen (B), De Telegraaf, Het Vrije Volk, Trouw, De Waarheid, De Volkskrant und Leeuwarder Courant, 1981 De Standaard, 1982 Dietsche Warande en Belfort und 1984 Diogenes. Für weitere Angaben zu diesen Artikeln siehe Anhang 1, S. 267-275. Initiator der Reihe Exilliteratur war der Leidener Germanistikprofessor Hans Würzner. Dessen Studien zu Roth werden in vorliegender Arbeit im Rahmen des Überblicks über den Forschungsstand besprochen. Die Ausstellung in Den Haag wurde am 16. November 1989 mit einer Lesung von Madeleine Rietra eröffnet. Das Colloquium in Antwerpen am 22./23. November 1989 wurde von Leopold Decloedt und Roland Duhamel organisiert.

dass auch bei Literaturkritikern das Interesse an Roth auflebte und dass die bedeutendsten Zeitungen über Roth Artikel brachten. Im Jahr 1994 nutzten mehrere Verleger (drei Übersetzungen, siehe Anhang 3, S.298) und Kritiker (15 Artikel, siehe Anhang 1, S. 288-289) den 100. Geburtstag des Autors, um den Blick wieder auf Roth zu lenken. Im selben Jahr wurde in den Niederlanden zudem der Dokumentarfilm Joseph Roth’s Grosse Welt Bioskop Theater von den niederländischen Filmemachern Hans Keller und Ronald Bos gedreht, und die Mitarbeiter der Koninklijke Bibliotheek bzw. des Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum (NLMD) Madeleine Rietra und Theo Bijvoet (1994) gaben die Korrespondenz zwischen Roth und dem Verlag De Gemeenschap heraus. Es war somit nach wie vor einigen wenigen Liebhabern und Experten zu verdanken, dass Roth in den Niederlanden im Gespräch blieb. Zugleich ging die Initiative, auch im deutschsprachigen Raum für Joseph Roth mit der Briefausgabe Interesse zu erwecken, vom niederländischen Sprachgebiet aus. Um das Jahr 2000 wurde der Expertenkreis verstärkt durch einige Autoren des Amsterdamer Verlags Atlas, die als Fürsprecher Roths aktiv wurden und mittels Veranstaltungen sowie Publikationen ein erneutes Roth-Revival zu initiieren versuchten. Diese neue Welle des Interesses, die sich um die Jahrtausendwende abzeichnete, steht vermutlich im Zusammenhang mit dem frisch eröffneten Blick auf Osteuropa seit der Öffnung der Grenzen zum ehemaligen Ostblock. Die Idee Europa wurde bei Essayisten und Literaten wie Geert Mak, Benno Barnard und Ian Buruma zum zentralen Thema, wobei Roth mehrfach als wahrer Europäer avant la lettre aufgeführt wurde. Seine ostjüdische Herkunft sowie seine Heimatlosigkeit wurden betont; anhand der Romane und journalistischen Werke wurden Parallelen zur Gegenwart aufgezeigt (siehe dazu Hoeksma 2003 und Goudswaard 2004). Der Verlag Atlas präsentierte 2001 bei der Publikumsveranstaltung De magie van Joseph Roth in Amsterdam die ersten drei Ausgaben einer Roth-Reihe und kündigte an, das gesamte Werk in neuer Übersetzung auf den Markt zu bringen.10 In seiner Roth gewidmeten “Huizingalezing” “Tegen de draad van de tijd. De ware aard van Europa von 2002” hat der Schriftsteller und Kritiker Benno Barnard, der ebenfalls bei Atlas verlegt wird, Roth über das eigene Werk bekannt gemacht (Barnard 2002).11 Der Erfolgsautor Geert Mak setzte Roth 2004 ein

10

11

9

Die Veranstaltung De magie van Joseph Roth mit Koos van Weringh, Ronald Bos, Elsbeth Etty, Geert van Istendael, Geert Mak, Monica Soeting und Coen Stork fand am 18. Juni 2001 im De Balie in Amsterdam statt. Die Huizingalezing wird seit 1972 alljährlich von der angesehenen Zeitung NRC Handelsblad, der Universität Leiden und der Maatschappij der Nederlandse Letterkunde organisiert. Barnards Bedeutung für

Denkmal in seinem über 1.000 Seiten zählenden und international gerühmten Essayband In Europa. Reizen door de twintigste eeuw. Kein anderer Schriftsteller wird dort so als Zeitzeuge hervorgehoben, um die Geschichte Europas der 20er- und 30er-Jahre zu illustrieren.12 Andere Autoren, die in den letzten Jahren in ihren Werken auf Roth hinwiesen, sind u. a. Martin Bril (2008), Ian Buruma, Geert van Istendael,13 Piet de Moor (1992, 2006b, 2007, 2008), Mark Schaevers (2000, 2001, 2009),14 Frank Westerman (2010), Tommy Wieringa (2010) und Michaël Zeeman (2010). Auch der Bestsellerautor Arnon Grunberg lässt kaum eine Möglichkeit ungenutzt, um in seinen Kolumnen in diversen niederländischen und flämischen Zeitungen und Zeitschriften seine Bewunderung für Roth, den “Hotelpatrioten”, mit dem er sich identifiziert, zu äußern. (Siehe Grunberg 2002, 2009, 2011a und 2011b) In dieser Liste aktueller Roth-Freunde sind einige der angesehensten niederländischen Schriftsteller und Journalisten vertreten. Ihre Werke sind dadurch gekennzeichnet, dass sie wie Roth der Textgattung des literarischen Essays großen Wert beimessen. Die auffälligste Ehrerweisung an Roth, 13 Seiten lang, lieferte 2010 der Erfolgsautor Ernest van der Kwast in seinem Bestseller Mama Tandoori. Das Schicksal der Hauptfigur dieses (autobiographischen) Romans, der indischen Mutter des Erzählers, wird mit der Geschichte Deborahs, der Protagonistin aus Hiob, verglichen. (van der Kwast 2010: 44-57) Im Amsterdamer Stadttheater hatten die Münchener Kammerspiele mit Aufführungen von Hiob (2009) und Hotel Savoy (2011), die vom Niederländer Johan Simons inszeniert wurden, ein ausverkauftes Haus.15 Zeitgenossen von Roth, die in den 30er-Jahren bekannter waren, wie Ernst Toller, Vicky Baum, Lion Feuchtwanger, Jacob Wassermann oder Arnold und Stefan Zweig, haben weder ähnliche Wiederentdeckungen erlebt, noch können sie auf die Fürsprache einflussreicher Vermittler zählen. Die Feststellung, dass die Erinnerung an Roth in den Niederlanden und Flandern 70 Jahre nach seinem Tod noch außerordentlich lebendig ist, beeindruckt und war

12 13

14

15

10

das Bekanntwerden Roths in den Niederlanden und Flandern lässt sich ableiten aus Reaktionen auf seinen Text über Roth bei Grunberg (2002, 2009), Hoeksma (2003) und Defoort (2008, 2009). Maks Werk In Europa enthält auf mehr als 20 Seiten Hinweise auf Roth. Siehe ebenfalls Mak (2010). Buruma und van Istendael loben Roth in den Klappentexten der bei Atlas erschienenen Romane als “Mijn meest geliefde schrijver” (“Mein meist geliebter Autor”) bzw. “Een van de beste schrijvers ooit” (“Einer der besten Autoren überhaupt”). Mark Schaevers und Benno Barnard sprachen über Roth bei einer Veranstaltung über Exilliteratur in Ostende am 14. März 2009 im Ostendener Kulturzentrum De Droge Coo. Eine Hommage an Joseph Roth brachten Geert Mak, Ian Buruma, Benno Barnard und Mark Schaevers im Theaterzaal Vooruit in Gent am 28. Mai 2009. Die Münchener Kammerspiele brachten Hiob am 20. und 21. Juni 2009, Hotel Savoy am 21. Januar 2011. Die Vorstellungen wurden eingeleitet von Johan Simons und seinen Mitarbeitern und waren allesamt ausverkauft.

für mich der Anlass, die historischen Hintergründe dieses Interesses zu erforschen und der Geschichte der Roth-Vermittler nachzugehen. Im Gedächtnisjahr 2009, als vielerorts in Kolloquien anlässlich des 70. Todestages an Roth erinnert wurde, veranstaltete die Hogeschool Gent ein Symposium über den Autor und seine Vermittler in den Niederlanden. Angesichts der zahlreichen Publikationen, die in diesem Jahr realisiert und vorbereitet wurden und den die Kolloquien begleitenden Kongressbänden kann 2009 als das Jahr, in dem die letzte Roth-Welle in Gang gesetzt wurde, betrachtet werden.16 1.1.2.

Thema der Arbeit

Meine Faszination für Roth setzte 2004 ein, als ich bei einem Besuch auf dem wöchentlichen Büchermarkt am Het Spui in Amsterdam ein Exemplar von Hiob aus dem Jahr 1933 kaufte. Ich hatte zwar schon als Studentin Radetzkymarsch und Beichte eines Mörders kennengelernt, war aber dann von Hiob außerordentlich fasziniert. Verwunderung löste die Titelseite aus, wo zu erfahren war, dass das Buch 1933 bei dem Amsterdamer Verlag Allert de Lange, einem mir bisher unbekannten Verlag, veröffentlicht worden war. Bald darauf stieß ich auf Joseph Roth in Nederland und die von Rietra, Bijvoet und Siegel herausgegebenen Korrespondenzen mit den Exilverlagen De Gemeenschap, Allert de Lange und Querido. Dass die Geschichte der Roth-Vermittlung auch einen bedeutenden flämischen Teil hatte, entdeckte ich in den Publikationen von Gheeraert und Schaevers. Die Tatsache, dass zur Vermittlungsgeschichte Joseph Roths in den Niederlanden und Flandern noch diverse Quellen unzulänglich oder gar nicht erforscht worden waren, gab den Anstoß zu vorliegender Untersuchung. Es erwies sich, dass gerade für die Phase der zeitgenössischen Vermittlung eine Fülle an interessanten Materialien zur Verfügung stehen. Am 6. September 1924 erschien in der Zeitung Voorwaarts der Text von Roth, “De reiziger in koffie vertelt”, was als erstes Zeugnis einer niederländischsprachigen Vermittlung gilt. 1939 beendete der Tod des Schriftstellers naturgemäß die Kontakte zu den Vermittlern. Bis zum 16

11

Wissenschaftliche Tagungen zu Roth, die anlässlich des 70. Todestages außerhalb des niederländischen Sprachgebiets organisiert wurden: Ein übernationaler Mensch und also ein Adeliger echter Art. Konferenz zur Aktualität von Joseph Roth, Universität Lubljana 25.-27. Mai 2009, Joseph Roth en exil à Paris 19331939, Paris-Sorbonne 24.-26. September 2009, Joseph Roth und die Reportage, 18.-20. Juni 2009, Melange. Gesellschaft zur Förderung der Salon- und Kaffeehauskultur, Dortmund, Zur Modernität des melancholischen Blicks, Freie Universität Berlin, 3.-5. Dezember 2009. Im niederländischen Sprachraum fanden folgende Veranstaltungen statt: Joseph Roth in Nederland en Vlaanderen. Receptie en vertaling van een veelzijdig oeuvre, Universität-Hogeschool Gent 28.-29. Mai 2009, und im Rahmen dieses Kolloquiums: Joseph Roth. Hommage aan een Europees schrijver, Vooruit Gent, 27. Mai 2009, Joseph Roth in Hotel Savoy – Portret van de bekende Duits-joodse schrijver Joseph Roth, Salon Saffier, Utrecht, 1. September 2009, Themaweekend Exil, De Droge Coo, 14.-15. März 2009 und Hiob, Theateraufführung der Münchener Kammerspiele im Amsterdamer Stadttheater am 20. und 21. Juni 2009.

Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in den Niederlanden und Belgien am 10. Mai 1940 wirkte das Roth’sche Netzwerk noch in Romanveröffentlichungen und Artikeln nach. Die Periode von 1924 bis 1940 wurde daher als zeitliche Abgrenzung für vorliegende Studie gewählt. Die zusätzliche Einsicht in eine große Menge an Artikeln und Archivmaterialien aus den nachfolgenden Jahren, der Phase zwischen 1940 und 2009, sollte zunächst ebenfalls nur der Klärung der Forschungsfrage dienen, deren Fokus auf die festgelegte Periode gerichtet wird. Darüber hinaus konnten sich, so die Überlegung, hieraus gegebenenfalls Anstöße zu weiteren Forschungen ergeben. Überraschenderweise stellte sich aber im Zuge dieses Quellenstudiums heraus, dass von Roths Aufenthalten in den Niederlanden und Flandern in den Jahren 1936 und 1937 Spuren in seinen Werken zu finden waren. Beichte eines Mörders und Die Geschichte von der 1002. Nacht sowie einige Zeitungsartikel sind vom niederländischen bzw. belgischen Exil Roths geprägt – ein Sachverhalt, der bisher in der Forschung übersehen wurde. Es erwies sich, dass Roth von seinen Netzwerken und den hier aktiven Vermittlern nicht nur im Sinne der Verbreitung seiner Werke über Artikel in Zeitungen und Zeitschriften profitiert hat. Vielmehr nutzte er sie auch als Quellen für Romanstoffe, was eine neue wissenschaftliche Perspektive eröffnete. Dass Roth als ein guter Netzwerker sich offenbar die vorhandenen Möglichkeiten, die ihm sein niederländisches und belgisches Exil boten, in größtmöglichem Umfang zunutze gemacht hat, um in den schwierigen Umständen des Emigrantendaseins weiterhin seine Werke verfassen zu können, wurde daher zum Kernpunkt der vorliegenden Untersuchung. Roth handelte, so die Ausgangsthese, strategisch und orchestrierte die zeitgenössische Vermittlung seiner Werke von der Produktion bis zur Rezeption mit einer Gewandtheit und einer Eigenwilligkeit, die zur Legendenbildung um seine Person, wie sie in sämtlichen Biographien betont wird, passt.17 1.2. Forschungsfrage Der deutsche “Literaturpapst” Marcel Reich-Ranicki formulierte das Problem, mit dem Rothforscher konfrontiert werden, wie folgt: “[N]ach wie vor beunruhigt uns die Frage, wer denn Joseph Roth wirklich war. Denn dieser Unglückliche suchte Schutz nicht nur im Alkohol, sondern auch im Skurrilen und im Komödiantischen, in verschiedenen Rollen und hinter vielen Masken – und 17

12

Siehe dazu Ton Naaijkens: “Orchestrierende Rezeption. Joseph Roth in den Niederlanden und Frankreich”, im Band zum Genter Kolloquium Joseph Roth in Nederland en Vlaanderen. Receptie en vertaling van een veelzijdig oeuvre am 28. und 29. Mai 2009. (in Vorbereitung)

niemand konnte sagen, wo das Spiel aufhörte und wo die Realität begann. Die Frage nach Roths Identität ist also ziemlich heikel.” (Reich-Ranicki 2006)

Nach Roths Tod beanspruchte vor allem die politische Linke Roth postum für sich, obwohl dieser spätestens ab 1930 den Kommunismus wie den Faschismus gleichermaßen bekämpfte. Roth war zudem ein Antizionist, ein Antidemokrat, schimpfte aber sowohl gegen seine Freunde als auch seine Feinde ebenso wie gegen sich selbst (von Cziffra 2006: 16). Roth erwies sich regelrecht als ein Chamäleon, blieb allerdings in einem Punkt konstant: Er lehnte Hitler und die Nationalsozialisten vehement ab. Immer wieder suchte Roth sich in Verbindung mit gesellschaftlichen Gruppen zu bringen, die ihm im Kampf um das materielle und literarische Überleben behilflich sein konnten, ohne dass er sich dabei zu einer bestimmten Gruppe explizit bekannte. In der vorliegenden Arbeit gilt es zu ergründen, welche Personen bei der Produktion und Rezeption von Roths Werken im

niederländischsprachigen

Gebiet

als

Vermittler

aufgetreten

sind,

in

welchen

niederländischen und flämischen Netzwerken Roth sich zu seinen Lebzeiten bewegte und auf welche Weise er sich dieser Netzwerke bediente, um seinen Platz in den literarischen Kreisen zu festigen. Ziel ist es dabei, die bisherigen Forschungsergebnisse zu diesem Thema zusammenzubringen, zu korrigieren und zu ergänzen.

Die leitenden Fragen lauten demnach:

1. Welche zeitgenössischen niederländischsprachigen Vermittler haben eine Rolle gespielt in der Kanonisierung des Werkes von Joseph Roth bzw. welchen konkreten Beitrag haben sie für das materielle und geistig-literarische Überleben Roths geleistet? 2. In welchen Netzwerken agierten diese Vermittler, wie kam Roth mit diesen Netzwerken in Kontakt und wie verhielt er sich innerhalb der niederländischen und flämischen Konstellationen? 3. Wie und inwiefern hat Roth die Vermittlung und Rezeption seiner Werke selber orchestriert und in welchem Maße war sein Verhalten den zeitgenössischen Vermittlern gegenüber Teil einer mehr oder weniger bewussten Strategie? 4. In welchem Sinne kann das Bild, das in der bislang vorliegenden Literatur (Biographien, Monographien, Essays, wissenschaftliche Arbeiten) über Roth und seine Beziehungen zu den niederländischen und flämischen Vermittlern existiert, vervollständigt und korrigiert werden? 13

Zur Beantwortung dieser Fragen gilt es, einen umfassenden theoretischen Rahmen zu konstruieren, der auf die spezifische Art der Quellenvorlagen Rücksicht nimmt und es zulässt, möglichst umfassende und genaue Antworten zu formulieren. Diverse theoretische Modelle auf dem Gebiet der literarisch-historischen Forschung, die sich mit Rezeption bzw. literarischer Vermittlung und Netzwerken befassen, wurden auf ihre Brauchbarkeit für die Zielsetzung vorliegender Arbeit hin geprüft und mit dem aktuellen Stand der Forschung abgeglichen.

1.3. Theoretischer Rahmen und Begriffserklärung 1.3.1.

Das literarische Feld

Literarisch-historische

Forschungsarbeit

ist

spätestens

seit

Pascale

Casanovas

bahnbrechendem Werk La république mondiale des lettres (Casanova 1999) nicht länger ohne Berücksichtigung der historisch-politischen Phänomene und der Interdependenzen zwischen verschiedenen (National-)Literaturen denkbar. Die Bewertung einer literarischen Arbeit muss im Rahmen des jeweiligen (literar-)historischen Standorts und Kontexts erfolgen. Wie kein anderer eignet sich Roth, um als Teil einer umfassenden Sozialgeschichte in einem übernationalen

Maßstab

betrachtet

zu

werden,

und

seine

Beziehungen

zu

den

niederländischsprachigen Vermittlern und Netzwerken sollen aus dieser Perspektive analysiert werden. Zwischen 1924 und 1937 – von da an blieb Roth meistens in Paris, ab da erschwerte seine körperliche Lage den sozialen Umgang – nahm die Zahl der Kontakte allmählich zu, und nicht nur in diversen europäischen Kulturstädten wie Berlin, Paris und Brüssel weitete Roth aktiv seine Netzwerke aus; mehr als andere Exilautoren war er im niederländischen literarischen Feld präsent. Für die Auffassungen über das literarische Feld wurden die Texte von den Literaturtheoretikern Gillis Dorleijn und Kees van Rees herangezogen, wie sie in der Tradition der Theorie des literarischen Feldes des Kultursoziologen Pierre Bourdieu formuliert worden sind. Ihre neuesten Einsichten auf dem Gebiet der institutionellen Annäherung eines literarisch-historischen Themas wurden zusammengefasst in “Het Nederlandse

literaire

veld

1800-2000”,

dem

einleitenden

Kapitel

zur

literaturwissenschaftlichen Studie De productie van literatuur. Het literaire veld in Nederland 1800-2000. (Dorleijn & van Rees 2006) Der institutionelle Ansatz geht von der Annahme aus, dass die Spezifität, die Literatur zugemessen wird, das Ergebnis einer Interaktion zwischen 14

(literarischen) Institutionen ist, die das literarische Feld bilden. Die Handlungen der verschiedenen Institutionen und Personen, die miteinander in Wechselwirkung stehen und die in vorliegender Studie als Vermittler bzw. Netzwerke bezeichnet werden, werden bei der Untersuchung der Produktion und Verbreitung von (literarischen) Werken einbezogen. Dorleijn und van Rees unterscheiden im literarischen Feld vier Komponenten (Dorleijn & van Rees 2006: 17-20):

1. die materielle Produktion (mit Schriftstellern, Verlegern und Zeitschriftenredakteuren als wichtigsten Akteuren); 2. die Distribution (Buchhandlung, Buchgemeinschaft, Bibliothek); 3. die symbolische Produktion (in früheren Artikeln aus den 90er-Jahren “die Beurteilung” genannt). In dieser Komponente ist die literarische Kritik berücksichtigt (der Rezensent, der Essayist, der Literaturforscher und der Literaturunterricht); 4. der Konsum (der Leser und der potenzielle Leser).

Wie van Rees und Dorleijn konstatieren, können Untersuchungen sich in der Regel nicht mit allen Komponenten des literarischen Feldes in gleichem Maße beschäftigen (Dorleijn & van Rees 2006: 37). In vorliegender Arbeit wird dieser Auffassung Rechnung getragen, indem versucht wird, die materielle Produktion und die symbolische Produktion zu priorisieren und die Komponente Distribution und Konsum nicht direkt zu berücksichtigen. Um sich über die Distribution und den Konsum fundiert zu äußern, wäre ein Einblick in die Buchhaltung von Bibliotheken, Buchhandlungen und literarischen Vereinen sowie in den Bestand von Privatbibliotheken nötig. Es stellte sich heraus, dass derartige Zahlen und Angaben kaum oder gar nicht zugänglich sind, weder für die Vor- noch für die Nachkriegsperiode. Entweder die Daten wurden nie systematisch gesammelt oder sie sind verloren gegangen. Liegen aber relevante Daten vor, so werden sie durchaus verarbeitet. In dieser Arbeit wurde die soziologisch-institutionelle Methode eingesetzt, um die materielle und symbolische Produktion zu analysieren, mit Berücksichtigung dreier Aspekte, die das Funktionieren des literarischen Feldes mehr bestimmen als die literarischen Werke selber: Vermittlung, Vernetzung und Orchestrierung. Es ist davon auszugehen, dass dies eine Präzisierung und Neuorientierung der Literaturgeschichte im Falle Joseph Roths mit sich bringen kann. Die zentralen Begriffe “Vermittler”, “Netzwerke” und “Orchestrierung”

15

bedürfen weiterer Spezifizierung. Anhand von Beispielen soll nachgewiesen werden, dass sie sich zur Beantwortung der Forschungsfragen eignen. 1.3.2.

Vermittler

In Hinblick auf eine Definition des Terminus “Kulturvermittler” folgt vorliegende Arbeit Petra Broomans (2006), die als Vermittler jene Individuen und Institutionen bezeichnet, die beim Transfer von Literatur eine entscheidende Rolle spielen und im literarischen Feld mehrere Aufgaben erfüllen können: “Die

Hauptaktivität des Kulturvermittlers ist die Übertragung einer (nationalen)

Literatur und des entsprechenden kulturellen Kontextes in die eigene (nationale) Literatur und den eigenen kulturellen Kontext. Manchmal vermittelt er auch die eigene Literatur. Es handelt sich zumeist um eine bilaterale Situation. Die Motivation kann ästhetisch sein und/oder einen ideologisch-kulturpolitischen Hintergrund haben.” [Übers. ES] (Broomans 2006: 62-64)

Im Falle Roths nehmen die Vermittler folgende Positionen ein: Verleger, Journalisten, Schriftsteller,

Redakteure,

Emigranten,

(christliche,

jüdische,

linke

und

liberale)

Antifaschisten, Beamte, Übersetzer. Ein Prototyp des Vermittlers nach Broomans Definition ist, wie an späterer Stelle noch detailliert ausgeführt werden wird, Nico Rost: Er war mit den für Roth bedeutendsten Verlagen (Kiepenheuer & Witsch, Querido, Allert de Lange, Servire) in Kontakt, arbeitete als Literaturkritiker in Amsterdam, in Berlin und in Brüssel, verfasste Artikel für niederländische und flämische Zeitungen und Zeitschriften, übersetzte Roths Tarabas und Hiob und engagierte sich als überzeugter Antifaschist für die deutschsprachigen Autoren in der Emigration, so auch für Roth. Es ist schwierig, den konkreten Anteil der individuellen Vermittler am Literaturbetrieb zu bestimmen, wie Grave (2004) in “Literarische Vermittler in Theorie und Praxis” feststellt: “Ihre Aktivitäten liegen im Schattenbereich zwischen zwei oder mehreren Sprachgebieten. Oft tritt nur das Ergebnis zu Tage, eine Rekonstruktion erweist sich oft als unmöglich. Das liegt vor allem daran, dass das Material über historisch weniger berühmte Persönlichkeiten, wenn es denn schon vorhanden ist, in den seltensten Fällen geordnet und damit verwendbar ist. Ist der Name überhaupt katalogisiert, dann ist das Material 16

oft

über

verschiedenste

Archive

verstreut

und

selten

homogen.

Zufriedenstellende Ergebnisse stellen sich erst meist dann ein, wenn der Vermittler mehrere Funktionen innerhalb des von Bourdieu so genannten ‘literarischen Felds’ innehatte. Ein Übersetzer war beispielsweise um 1900 oft gleichzeitig als Übersetzer, Literaturagent

und

Rezensent

tätig,

er

war

Glied

eines

europäischen

Literaturnetzwerkes, ja, manchmal sogar selbst Autor.” (Grave, 2004: 48-50)

Bei Exilautoren gelten als Vermittler nicht nur Verleger, Rezensenten oder Übersetzer, sondern auch die Behörden und Organisationen, die für Aufenthaltsangelegenheiten in den Niederlanden und Belgien zuständig waren (Justizministerien, Botschaften, PEN-Club, Österreichischer Kulturverein in Brüssel etc.). Diese Personen und Institutionen haben ebenfalls einen Beitrag zur materiellen und symbolischen Produktion der Werke Roths geleistet und werden daher in vorliegende Studie einbezogen. Dies lässt neue Einsichten zu den verschiedenen Positionen, die die Vermittler einnehmen, erwarten. Ein Beispiel dafür, dass die Verwendung des Begriffs “Vermittler” unter Berücksichtigung der diversen Rollen, die dieser erfüllen kann, das bisherige Bild von Roth in den Niederlanden und Flandern korrigiert und ergänzt, bietet Johan De Maegt, der flämische Journalist der liberalen Zeitung Het Laatste Nieuws. Sein Nachlass – darunter ein Briefwechsel mit Roth – ist verschollen; Recherchen in Archiven und Nachfragen bei Familienmitgliedern des schon 1938 Verstorbenen blieben ergebnislos. Nur über Nachlässe anderer Vermittler konnten De Maegts Tätigkeiten als Unterstützer Roths rekonstruiert werden, und es erwies sich, dass De Maegt unter den flämischen Vermittlern einer war, der Roth nahe stand. Die Belege hierfür konnten rekonstruiert werden, weil er sich 1936 über Kontakte zu Beamten in belgischen Ministerien für einen Visumantrag Roths eingesetzt hatte. In Roths Antrag wurde er als belgische Referenzperson aufgeführt. Seine Bedeutung als Roth-Vermittler wird lediglich durch indirekte Angaben, z. B. im Briefwechsel Roths oder in Korrespondenzen mit dem niederländischen Schriftsteller Maurits Dekker, deutlich. Bestätigt wurde die Annahme dadurch, dass Roth 1937 für den Artikel “Monarchie und Parteien” (Werke 3: 767-769), über die politische Situation in Belgien, vermutlich aus einem Beitrag von De Maegt in Het Laatste Nieuws schöpfte. Die Betrachtung einer Figur wie De Maegt eröffnet eine Perspektive, die bis heute in der Forschung vernachlässigt wurde: der flämische Anteil an der materiellen und symbolischen Produktionsgeschichte der Werke Roths. Die Forschungslücke hinsichtlich der flämischen Rezeption von Exilliteratur im Allgemeinen und der von der Literaturgeschichtsschreibung vernachlässigten “Nebenfiguren”, die anders als van Duinkerken oder ter Braak nicht als 17

Größen in die Geschichte der niederländischen Literatur eingegangen sind, wird in der vorliegenden Arbeit so weit wie möglich geschlossen. Diese ist daher vor allem als eine qualitativ-empirische Studie zu jenen Instanzen und Personen angelegt, die zwischen 1924 und 1940 am Kulturtransfer Joseph Roths im niederländischen Sprachgebiet beteiligt waren.18

1.3.3.

Netzwerke

2006 erkundete die Nederlandse Letterkunde: Het buitenland bekeken. Vijf internationale auteurs door Nederlandse ogen (1900-2000) die Wege der Erforschung von Vermittlung ausländischer Literatur in den Niederlanden. Nach Ansicht der Herausgeber gilt es in der aktuellen literarisch-historischen Forschung die Rezeption ausländischer Literatur im Rahmen der Netzwerke von beteiligten Instanzen, Medien und Mediatoren zu betrachten und den Einfluss der rezipierten Literatur auf das niederländische literarische System zu untersuchen (Andringa, Levie & Sanders 2006: 197). Der Netzwerkbegriff wurde in der der Soziologie entwickelt, und die Netzwerkforschung, die sich dem Feld der alltäglichen sozialen Beziehungen widmet, wird seit Anfang des 21. Jahrhunderts in der literaturhistorischen Forschung eingesetzt. Im einführenden Text zum Kongressband Netzwerke. Ästhetiken und Techniken der Vernetzung 1800-1900-2000 (Riou, Böhme & Barkhoff 2004) betonen die Autoren die diversen Möglichkeiten, die das Netzwerkkonzept, auch für die Literaturforschung, eröffnet: “Die Geisteswissenschaften […] weisen in vielen Sektoren der Netzwerk-Forschung einen Nachholbedarf auf […]. Die Frage nach der Vernetzung erfordert eine Aufmerksamkeit für komplex verschränkte Phänomene – für Kulturtechniken von Verkehrs- und Eisenbahnnetzen bis hin zu Kommunikations- und Beobachtungsnetzen oder für Netzwerke des Wissens, der Literatur und Korrespondenz.” (Riou, Böhme & Barkhoff, 2004:7)

Für eine Definition des Netzwerkkonzeptes geht Böhme in seinem Beitrag vom semantischen Kern des Wortes “Netz” und den von Dorleijn & Rees beschriebenen Begriffen der materiellen und symbolischen Produktion aus:

18

18

Zum Begriff Kulturtransfer und zu aktuellen Studien über den Literaturtransfer zwischen niederländischen und deutschen Sprachgebieten siehe Grave 2004: 45-48.

“Sowohl materielle Dinge wie symbolische Objekte können Netze bilden. Netze sind selbst konkrete Objekte oder abstrakte Konstruktionen systemischer Zusammenhänge. Netze sind immer Netzwerke, erga oder Produkte, egal ob sie von Bakterien, Ameisen oder

Spinnen,

von

Nachbarschaften,

Frauen,

Wasserbau-Ingenieuren

oder

Informatikern hergestellt werden. ‘Vernetzen’ ist ein basaler modus operandi von Natur wie Kultur.” (Böhme 2004: 17-18)

In

vorliegender

Studie

werden

die

sozialen

Netzwerke

um

Joseph

Roth

im

niederländischsprachigen Kontext untersucht und als konkrete oder abstrakte Konstruktionen transparent und sichtbar gemacht. Der Sozialpsychologe Keupp (1987) umreißt das Konzept sozialer Netzwerke wie folgt: “Es bezeichnet die Tatsache, daß Menschen mit anderen sozial verknüpft sind, und vermittelt für dieses Faktum eine bildhafte Darstellungsmöglichkeit. Menschen werden als Knoten dargestellt, von denen Verbindungsbänder zu anderen Menschen laufen, die wiederum als Knoten symbolisiert werden.” (Keupp 1987: 11)

Diese Herangehensweise gibt ein Instrumentarium an die Hand, mit dem Einheiten und Beziehungen beschrieben werden können, die in der Roth-Forschung vernachlässigt worden sind. Die Begriffe “Netzwerk”, “Vernetzung” und “Knoten”, wie sie in Keupps Definition niedergelegt sind, lassen es zu, Verbindungen zwischen Vermittlern, die ansonsten verdeckt bleiben würden, sichtbar zu machen. Hier sei das Beispiel von Paul-Gustave Van Hecke genannt, der mit Roth (wahrscheinlich) nicht unmittelbar in Kontakt stand. Doch erweist er sich als bedeutender Knoten in mehreren Netzwerken um Roth, die sowohl zeitlich über die ganze hier fokussierte Periode 1924 bis 1939 bestanden als auch räumlich das betrachtete Gebiet abdeckten. Der flämische Herausgeber, Journalist und Kunstsammler war in den frühen 20er-Jahren militanter Sozialist und stand in Verbindung mit Personen, die sich in der vorliegenden Untersuchung als höchst relevante Roth-Vermittler erweisen werden. Er war mit dem Sozialistenführer und späteren belgischen Minister Hendrik De Man befreundet; über die von ihm gegründete Zeitschrift Varietés und später als Kulturchef bei der Zeitung Vooruit stand er Nico Rost sehr nahe, und in der Brüsseler Künstlerszene schließlich traf er sowohl auf niederländische Roth-Vermittler wie Jan Greshoff und Maurits Dekker als auch auf den oben erwähnten Journalisten Johan De Maegt. Das Netzwerkkonzept macht im Falle Van Heckes Beziehungen sichtbar zwischen Personen, die sich in Zeitungsredaktionen oder in den 19

Künstlerkneipen, bei antifaschistischen Veranstaltungen oder zu anderen Gelegenheiten getroffen

haben,

miteinander

geredet

(und

getrunken)

haben

und

von

deren

Vermittlungsarbeit keine materiellen Spuren vorhanden sind. Um den Netzwerkbegriff wirksam einzusetzen, wurde aus den vielen möglichen Verbindungen, die es zwischen den Vermittlern Roths zu identifizieren und zu benennen gäbe, nur eine beschränkte Anzahl als maßgeblich für die vorliegende Forschungsarbeit herausgegriffen. Böhmes Definition folgend, die sowohl materielle Dinge als auch symbolische Objekte als Netze zu erfassen erlaubt, werden fünf Netzwerkkategorien unterschieden: Gruppen von Personen, die sich in derselben Periode für Roth einsetzen (“temporal”), sich in derselben Stadt aufhalten (“geographisch”), mit einem bestimmten Verlag verbunden sind (“institutionell”), dieselbe Lebensauffassung teilen (“ideologisch”) oder an der materiellen und symbolischen Produktion eines bestimmten Werkes partizipieren (“werkbezogen”). Die temporale Netzwerkkonstellation unterscheidet zwischen den Vermittlern, die sich vor Roths Exilzeit bzw. zwischen 1933 und 1939 engagierten, und jenen, die zwar Zeitgenossen waren, sich aber (vor allem) nach seinem Tod für ihn eingesetzt haben. Die Einteilung nach den Städten Amsterdam, Berlin, Brüssel, Ostende und Wien, wo Roth seine für das niederländischsprachige Gebiet relevanten Unterstützer traf, ist zeitlich übergreifend. Der Schwerpunkt der Vermittlungsgeschichte Joseph Roths in den Niederlanden und Flandern liegt auf den Städten Amsterdam, Brüssel und Ostende, die er zwischen 1933 und 1937 mehrmals und für längere Perioden besuchte. Als dritte Kategorie sind folgerichtig die Gruppen um die Verlagsinstitutionen zu betrachten: Allert de Lange, Querido und De Gemeenschap. Als vierte netzwerkbildende Struktur werden religiöse und politische Ausrichtungen bzw. deren Vertreter identifiziert: einerseits die jüdischen, katholischen und protestantischen Netzwerke, andererseits die sozialistischen und konservativen Netzwerke. Im Allgemeinen werden für die Niederlande die gesellschaftlichen “Säulen” des christlichen Protestantismus, des christlichen Katholizismus, des Sozialismus und des Liberalismus unterschieden. Die traditionellen flämischen “Säulen” sind die katholische, die sozialistische und die liberale. Da die “Versäulung” sich historisch in den Niederlanden und Flandern ganz unabhängig entwickelt hat, wäre es verwirrend, sie als Netzwerke zu bestimmen. Darüber hinaus erweisen sich vor allem innerhalb der Niederlande die Grenzen zwischen den “Säulen” als zu vage, und der Wirkungskreis der jeweiligen Vermittler ist nicht anhand der “Säulen” streng voneinander zu trennen. In der liberalen Zeitung De Groene Amsterdammer wurde Roths Werk z. B. sowohl von sozialistischen (Rost, van Nahuys, Coenen) als auch 20

katholischen (van Duinkerken, Kelk) und liberalen (Marsman, Donker) Literaturkritikern rezensiert. Als “sozialistisch” werden die Vermittler bezeichnet, die sich politisch dem linken Spektrum zuordnen lassen: Kommunisten, Sozialdemokraten und Anarchisten. Mit Blick auf die werkbezogene Kategorie werden schließlich zwei Werke, für deren materielle und symbolische Produktion die niederländischen Vermittler von außergewöhnlicher Bedeutung gewesen sind, als eine Art netzwerkbildende Struktur betrachtet: der 1934 bei Allert de Lange erschienene Essay Der Antichrist und der 1936 ebenfalls bei Allert de Lange herausgegebene und zum großen Teil in Amsterdam verfasste Roman Die Beichte eines Mörders. Die vorliegende Arbeit bezieht sich geographisch nicht nur auf die Niederlande, vielmehr wurden für das ganze Gebiet, in dem niederländisch gesprochen, geschrieben und gelesen wird, Recherchen angestellt.19 Es waren jedoch in Flandern mehrere Vermittler aus den Niederlanden, wie Rost, van Praag oder Greshoff, aktiv, was eine Abgrenzung zwischen flämischen und niederländischen Netzwerken erschwert. Die materielle und symbolische Produktion wird vor allem von niederländischen Vermittlern gesteuert. Dies mag manchmal dazu verleiten, lediglich über die Niederlande zu schreiben, wenn eigentlich der flämische, mithin niederländischsprachige Teil Belgiens hinzukommt bzw. gemeint ist, doch die Erwähnung nicht relevant erscheint. Es ist hier festzuhalten, dass “niederländisch” nicht geographisch, sondern vielmehr kulturell und sprachlich gemeint ist und sich sowohl auf die Niederlande als auch auf Flandern bezieht.20 Wenn der Unterschied zwischen den beiden Staaten von Bedeutung ist, wird dies im Text verdeutlicht. 1.3.4.

Orchestrierung

Begriffe wie “Vermittlung” und “Netzwerk” sind mit der Verflechtung von Interessen konnotiert. Als geübter Netzwerker wusste Roth seine Verbindungen gut zu nutzen und sie im eigenen Interesse einzusetzen. Aus dem dritten Teil der Forschungsfrage ergibt sich die Notwendigkeit zu klären, ob und wie ihm dies im niederländischen Sprachgebiet gelungen ist. Das Verständnis des Begriffs “Orchestrierung” folgt der Definition des Utrechter Literaturund Übersetzungswissenschaftlers Ton Naaijkens:

19

20

21

Aus den niederländischen Antillen ist nur eine einzige Rezension bekannt, die im Soerabaiasch Handelsblad vom 18. Januar 1936 erschien (siehe Anhang 1). Der Anteil der niederländischen Antillen ist zu vernachlässigen und wird nicht weiter in Betracht gezogen bzw. als Teil der niederländischen Rezeptions- und Produktionsgeschichte behandelt.

“Es handelt sich um die aktive Weise, in der eine Person in einem bestimmten Feld, in einer mehrstimmigen Konstellation, zum Beispiel in einem Netzwerk, nicht zusieht oder eine passive Haltung annimmt, sondern aktiv vermittelt, strategisch vorgeht und gezielt eingreift, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen.” (Naaijkens 2010)

Naaijkens betrachtet Orchestrierung als einen Sonderfall von Vermittlung. Sie wird in Journalisten- und Schriftstellerkreisen besonders gut sichtbar, weil Äußerungen und Meinungen hier in außergewöhnlich hohem Maße schriftlich niedergelegt werden und sich ein Zusammenspiel abzeichnet aus sowohl konkurrierenden als auch sich zum Einklang zusammenfindenden Stimmen. Für eine soziologisch-institutionell inspirierte Arbeit wie die vorliegende erweist sich die Orchestrierung somit als außerordentlich geeigneter Untersuchungsgegenstand. Auch Roth hat sich strategisch verhalten, um eine Position im literarischen Feld zu erobern oder zu verteidigen, um andere Positionen anzugreifen oder zu stärken. Vor allem Roths manchmal sehr emotionale Briefe decken in unerwarteter und faszinierender Weise Roths strategisches Spiel auf, das darauf ausgerichtet war, im literarischen Kanon aufzusteigen und dann die Stellung zu halten.21

1.4. Stand der Forschung Präsentiert wird hier eine literarisch-historische Forschungsarbeit, die von der materiellen und symbolischen Produktion der Werke Joseph Roths ausgeht und dabei ausgesprochen auf Vermittlung, Vernetzung und Orchestrierung achtet. Ausgangspunkt einer literarischhistorischen Forschungsarbeit sind die empirischen und biographischen Daten, die in unterschiedlichen Publikationen, meistens chronologisch, zusammengetragen wurden. Als Joseph Roth am 27. Mai 1939 im Pariser Hôpital Necker starb, hinterließ er kaum autobiographische Notizen oder Materialien, die einer Gesamtdarstellung seines Lebens und Schaffens zugrunde liegen könnten. Als Anfang der 50er-Jahre die ersten Germanisten, wie in Wien die Studentin Senta Zeidler und in Gent die Studentin Godelieve Harth, Roths Leben und Werk zu beschreiben versuchten, waren sie auf Exil- und Vorexilausgaben angewiesen, die wegen des Krieges schwer zu finden waren, auf spärliche Angaben in Briefen, die über die Welt verstreut waren, und auf Aussagen von Roths Zeitgenossen. In Hinblick auf seine 21

22

Über den manipulatorischen Stil in Roths Briefen verfasste Andringa einen aufschlussreichen Artikel in “Poetics of Emotion in Times of Agony: Letters from Exile, 1933-1940” in Poetics Today, Volume 32, Nr.1 23:1 (Spring 2011), S. 129-169.

Biographie erwies sich Roth zudem als sehr unzuverlässiger Selbstzeuge: Sogar seine Freunde wussten zu seinen Lebzeiten und nach seinem Tod nur Widersprüchliches zu berichten.22 Es galt und gilt Roth-Forscher im Rahmen des Möglichen Fakten von Fiktion zu unterscheiden, bei der Darstellung von Roths Leben und Werk.

Auch zur Rezeptionsgeschichte Roths haben einige Autoren wichtige Anregungen gegeben, wobei es diese Forschungsergebnisse zu erweitern gilt. Die Rezeptionsuntersuchungen, die sich auf Roth und die Niederlande konzentrieren, versuchen zu rekonstruieren, wie die Leser in den Niederlanden auf das Werk Roths reagiert haben und wie sich diese Reaktionen in Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln darstellen. Im Mittelpunkt steht also die Analyse von Leserreaktionen. Dabei werden einerseits die Lesererfahrungen aus den jeweils die Lektüre bedingenden individuellen und gesellschaftlich-sozialen Faktoren begründet, andererseits werden Wirkmöglichkeiten und reale Wirkungen des Werkes deutlich gemacht. Zur internationalen Roth-Rezeption veröffentlichte Margarete Willerich-Tocha 1984 Rezeption als Gedächtnis. Studien zur Wirkung Joseph Roths. Darin unterscheidet sie als “Rezeptionsgruppen” Freunde, Verlage, Verleger, Herausgeber und Kritiker, Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik. Diese Perspektive könnte zum Teil auf die hier vorgenommene Kategorisierung verschiedener Netzwerke übertragen werden, indem “Rezeptionsgruppen” als Netzwerke definiert werden könnten. Willerich-Tocha unterscheidet nicht zwischen diversen nationalen Rezeptionsgruppen bzw. Netzwerken und nimmt in ihrem Literaturverzeichnis zwar Artikel von niederländischen Kritikern wie Menno ter Braak, Nico Rost, van Duinkerken, de Graaff, Schreiner, Wielek und Winkler auf, behandelt die Rezeption in den Niederlanden aber nicht als ein gesondertes Thema. Zur Roth-Rezeption aus nationaler Perspektive sind in Joseph Roth. Interpretation, Rezeption, Kritik – zu einem 1990 von den Herausgebern Michael Kessler und Fritz Hackert veranstalteten Roth-Kolloquium in Tübingen erschienen – diverse Beiträge aufgenommen, die z. B. auf die britische, italienische, österreichische und sowjetische Rezeption eingehen. Für den Aufsatz über die Rezeption in den Niederlanden zeichneten Theo Bijvoet und Madeleine Rietra verantwortlich, deren Überlegungen in diesem Kapitel behandelt werden. Der jeweilige Blickwinkel der Beiträge hängt mit der Zielsetzung des verantwortlichen Wissenschaftlers zusammen, der entsprechend mehr oder weniger einem theoretisch 22

23

Im von Hermann Linden herausgegebenen Werk Joseph Roth. Leben und Werk. Ein Gedächtnisbuch, Köln: Kiepenheuer, 1949 sind Beiträge von Bekannten Roths wie Hermann Linden, Hermann Kesten, Jozef Wittlin, Irmgard Keun, Gustav Kiepenheuer und Ludwig Marcuse aufgenommen, die Roths regelrecht mythoman wirkende Neigung bezeugen.

abgegrenzten Muster folgt. Insgesamt gehen diese Rezeptionsstudien von gesellschaftlichen Gruppen aus, die unterschiedlich benannt, aber in vorliegender Untersuchung in eine von den Netzwerken bestimmte Rezeptionsgeschichte eingegliedert werden.

Im Folgenden wird ein Überblick geboten über jene biblio- und biographischen Werke und Studien zur Wirkung Roths im niederländischsprachigen Gebiet, die als wichtigste Quellen für eine erweiterte Forschung gelten können. Es wird dabei aufgezeigt, in welchem Sinne sich die vorliegende Arbeit in der Zielsetzung von vorhandenen Untersuchungen unterscheidet und inwiefern durch die angewandte Methode der Netzwerkrekonstruktion neue Einsichten gewonnen werden können.

1.4.1.

Biblio- und biographische Studien

Eine unentbehrliche Hilfe für jeden Forscher, der sich mit Joseph Roth und dessen Aufnahme in einen anderssprachigen Kulturkreis beschäftigt, ist die 1995 von Rainer-Joachim Siegel herausgegebene Bibliographie. (Siegel 1995) Sie enthält eine Auflistung der in den Niederlanden zustande gekommenen Roth-Ausgaben in deutscher Sprache sowie der niederländischen Übersetzungen von Roths journalistischem und belletristischem Werk. Die erstellten Register erleichtern dem Nutzer des Buches das Recherchieren von Periodika, Titel der Werke oder Übersetzer erheblich. In den Anhängen 1 und 2 werden die von Siegel in der Bibliographie verwendeten Kategorien und Siglen aufgegriffen. Auf diese Weise wird dem Leser verdeutlicht, um welche Werke die Bibliographie ergänzt wurde. Für die hier im Zentrum der Betrachtung stehende Vorkriegsperiode konnte vor allem die Kategorie der Übersetzungen erweitert werden. Zum ersten Mal verzeichnet, also nicht bei Siegel aufgenommen und mit einem Sigle versehen, sind aus den Jahren bis 1940 die HiobÜbersetzung (1931), Teilabdrucke von Die Hundert Tage in den Zeitungen Het Vaderland und Vlissingsche Courant (Ende 1935 bis Ende 1936) und von Juden auf Wanderschaft in der jüdischen Zeitschrift La Centrale (1936) sowie die beiden Beiträge “De reiziger in koffie vertelt in Voorwaarts” (06.09.1924) und “Brief an Seyss-Inquart” in Vooruit (03.04.1938). Eine französische Übersetzung vom Romanfragment “Der stumme Prophet” in Variétés (1929) war ebenfalls Siegels Bibliographie hinzuzufügen. Die deutschsprachigen Ausgaben, die vor 1940 in den Niederlanden erschienen, wurden ebenfalls um einen Titel ergänzt: Ein Fragment aus Die Hundert Tage wurde in die Mitteilungen des Verlags Allert de Lange 1935 (1936) aufgenommen. 24

Die erste wissenschaftliche Studie über Roths Leben und Werk im niederländischsprachigen Gebiet war 1953 die unveröffentlichte Abschlussarbeit der flämischen Germanistin Godelieve Harth: Joseph Roth: Österreicher, Humanist und Jude. Ein Beitrag zum Studium seiner Werke. Außer Hermann Lindens Gedächtnisbuch von 1949 und knappen Stichwörtern in Literaturverzeichnissen war für Harth Anfang der 50er-Jahre kaum Sekundärliteratur zu finden, sogar das Primärwerk Roths war in Flandern fast nicht zu haben. Harth leistete Pionierarbeit, indem sie sich mit Freunden und Bekannten Roths in Verbindung setzte, um sich über dessen Leben und Werk zu informieren. Mehr als 50 Personen, die Roth gekannt hatten und seit dem Krieg in der ganzen Welt verstreut lebten, bat sie brieflich um Auskünfte.

Erst von David Bronsen, dessen Untersuchungen sich über Jahre hinzogen, wurde in den 60er-Jahren eine umfassendere Forschungsarbeit geleistet, die 1974 zur ersten und bisher umfangreichsten Biographie Joseph Roths führte. Bronsen bereiste auch die Niederlande und Flandern, interviewte alte Bekannte von Roth und machte damit sogar Schlagzeilen in der niederländischen Presse. In der zum Standardwerk avancierten Biographie widmet Bronsen von den 608 Seiten fast 200 der Periode von Roths Emigration. Die Aufenthalte in den Niederlanden und Flandern behandelt er auf etwa 60 Seiten (DB: 450-511). Bronsen hielt sich für seine Nachforschungen vor allem in Amsterdam auf und war nur kurzfristig in Belgien, wo er wegen eines Bahnstreiks die geplanten Interviews nicht führen konnte.23 Dadurch verpasste er die Möglichkeit, in Brüssel und Ostende mit Zeitzeugen zu sprechen, was in der Biographie eine Lücke zur Folge hat, die in der vorliegenden Arbeit möglichst gefüllt werden soll. Die Erkenntnisse wurden zum Teil durch das Bekanntwerden von Roths Briefwechsel, 1970 von Hermann Kesten herausgegeben, erweitert. Bis 2009 erschienen mehrere RothBiographien, die aber für vorliegende Überlegungen keine neuen Daten lieferten. Das Archiv von David Bronsen, das sich in der Dokumentationsstelle für neuere österreichische Literatur (DST) befindet, enthält die Berichte, die Bronsen nach jedem Interview erstellt hat. Es sind nicht nur Wiedergaben der Gespräche mit den jeweiligen Interviewten; Bronsen hat zudem Beschreibungen der Person, Interpretationen der Aussagen und Querverbindungen zu Aussagen anderer Zeugen hinzugefügt. In der Biographie wurde selbstredend nur ein Teil der Informationen verarbeitet. Vor allem für die niederländischsprachige Vermittlung konnten aus

23

25

Brief von David Bronsen an John Gheeraert vom 13.07.1983 (Besitz ES).

Bronsens Unterlagen viele neue Erkenntnisse abgeleitet werden, die zur Vervollständigung der Beschreibung der Vermittler und der Netzwerke beigetragen hat.

Einen ersten Versuch, die bio- und bibliographischen Angaben über Roth und dessen niederländische Vermittler zu sammeln und im Kontext einer Rezeptionsgeschichte zu deuten, unternahmen 1979 Toke van Helmond und Koos van Weringh in Joseph Roth in Nederland. Die vorhandenen biographischen Quellen wurden von van Helmond und van Weringh ergänzt durch Zeugnisse von Personen, die Roth in den Niederlanden gekannt hatten,24 bzw. von ihren Nachfahren. Van Helmond und van Weringh nähern sich der Rezeptionsforschung an, indem die zeitgenössischen Äußerungen in diversen Zeitungsartikeln über Roth, von Zeitgenossen verfasst, unter Berücksichtigung deren politisch-religiösen

Hintergrunds oder des

dahinterstehenden Organs betrachtet wurden..

Interesse an Roth und dessen Aufenthalt in Belgien, vor allem in Ostende, ist durchaus schon zu verzeichnen. Den Startschuss zur Roth-Forschung in Flandern gab 1987 der Ostendener Germanist John Gheeraert mit der Publikation Bericht uit Bredene über die Anwesenheit berühmter jüdischer Emigranten in Flandern in den 30er-Jahren. Gheeraert recherchierte speziell zu den Jahren 1935 bis 1937, als die Autoren Egon Erwin Kisch, Hermann Kesten, Ernst Toller, Stefan Zweig, Arthur Koestler, Irmgard Keun, Stefan Zweig und Joseph Roth die belgische Küste besuchten. Damit beschrieb er das für Roth in Flandern bedeutende Netzwerk der deutschsprachigen Emigration. Bekannt wurde die Ostendener Exilgeschichte in Flandern jedoch erst gut zehn Jahre später, als 2001 der Literaturkritiker Mark Schaevers Oostende, de zomer van 1936 herausbrachte. Auch Schaevers thematisiert die Netzwerke um die deutschen Emigranten in Ostende und rekonstruiert die damalige Atmosphäre, die Lebensbedingungen und die persönlichen Probleme, die den Alltag bestimmten. Schaevers Arbeit regte mich dazu an, in Roths Werk, in den in Ostende zustande gekommenen Romanen und journalistischen Arbeiten, nach Spuren dieses Alltags zu suchen und z. B. in den Ostendener Tageszeitungen der Sommer 1936 und 1937, als Roth sich an der belgischen Küste aufhielt, Nachforschungen anzustellen. Obwohl die Publikationen von van Weringh & van Helmond, Gheeraert und Schaevers nicht als wissenschaftliche Studien aufzufassen sind, ist ihre Bedeutung nicht zu unterschätzen, da sie das Phänomen einer Emigrantenkolonie an 24

26

Van Weringhs Archiv enthält u. a. Korrespondenzen mit Johan Winkler, Maurits Mok, Otto B. de Kat und Henri Nelissen, van Helmond korrespondierte u.a. mit Piet und Toon Blansjaar, Joop Sjollema und Leo Braat. Beide Autoren stellten mir freundlicherweise ihre Korrespondenz zur Verfügung.

der flämischen Küste nicht nur einem größeren Publikum, sondern auch Germanisten nahegelegt haben.

Ein erster wissenschaftlicher Ansatz in der flämischen Rezeptionsforschung über Exilliteratur stammt von der flämischen Historikerin An-Marie Buyse (Buyse 2008). In diese Arbeit wird auch zum ersten Mal eine Zeitung aus dem rechten Spektrum einbezogen. Buyse hat für den Zeitraum vom 30. Januar 1933 bis zum 1. September 1939 aus vier Zeitungen 694 Artikel gesammelt, die Angaben nach Autoren, nach Umfang der Artikel sowie Größe der Titel und der Abbildungen verzeichnet und die Kritiken analysiert. Die untersuchten Zeitungen sind die liberale Zeitung Het Laatste Nieuws, der sozialistische Vooruit, der katholische De Standaard und die flämisch-nationalistische Zeitung De Schelde (ab 1936 Volk en Staat). Buyses allgemeine Bilanz lautet, dass Roth in Vooruit und De Standaard prominent vertreten war. Vor allem die qualitativen Ergebnisse Buyses werden in vorliegender Forschung integriert. Gheeraert, Schaevers und Buyse führen in den flämischen Teil der Vermittlungsgeschichte Roths ein und bieten eine entsprechende Grundlage für detailliertere Studien. Diverse Aspekte, so z. B. Roths langer Aufenthalt in Brüssel und die Netzwerke, die außerhalb der deutschen Schriftstellerkolonie eine Rolle gespielt haben, bedürfen weiterer Recherchen.

1.4.2.

Ansätze zu einer Netzwerkforschung in rezeptionstheoretischen Studien

Eine wissenschaftlich-kritische Analyse der bio-und bibliographischen Daten über Roth aus der Perspektive der niederländischen Rezeption leistete als erster der Leidener Germanist Hans Würzner (1927–2009). Er ist damit Begründer der Exilforschung in den Niederlanden und als Zweig der Germanistik überhaupt.25 Würzners Beschäftigung mit Heinrich Mann und Bertolt Brecht führte ihn zum Thema der in die Niederlande emigrierten Schriftsteller und zu einer intensiven und langjährigen Auseinandersetzung mit der Exilliteratur, speziell mit jener Joseph Roths und ihrer Aufnahme in den Niederlanden. In den Beiträgen “Joseph Roth in Holland” (Würzner 1979) und “Joseph Roth in den Niederlanden. Ein Beitrag zur Wirkungsgeschichte” (Würzner 1989) gab er erstmals einen Einblick in die Netzwerke, mit

25

27

Die Exilforschung hat u. a. die deutsche Exilliteratur zum Gegenstand. Als Exilliteratur bezeichnet der Duden “die Literatur, die entstanden ist, während ihre Autoren im Exil lebten (bes. Werke deutscher Autoren, die während des Nationalsozialismus im Exil lebten)”. Siehe: Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in 10 Bänden, 3. Auflage 1999.

denen Roth in den Niederlanden verbunden war, und führte das Interesse an dem Schriftsteller auf sozial-politische Faktoren zurück:26 “Es ist erstaunlich, daß so unterschiedliche Kritiker – progressive Katholiken, Sozialisten, Zionisten, Linksliberale – so fasziniert waren von dem Phänomen Joseph Roth. Alle sahen ihn im Zusammenhang mit der Emigrantenliteratur, d. h. als einen Schriftsteller, der gegen das nationalsozialistische Deutschland schrieb, aber zugleich war ihnen die besondere Position bewusst, die er dabei einnahm, die aber jeder Kritiker auf seine Weise interpretierte.” (Würzner 1989: 447)

Roths Erfolg begründet Würzner mit der konservativ-bürgerlichen, politischen und religiösen Atmosphäre, die in den Niederlanden der 1930er Jahre geherrscht habe, eine Annahme, die in der vorliegenden Arbeit kritisch geprüft werden soll. Die wichtigsten Vermittler stellt Würzner im Kontext der religiös-politischen Gesinnung, die sie vertraten, dar. Seine Pionierarbeit soll aus der Perspektive der Vermittlertätigkeit und der Netzwerke herangezogen und fortgesetzt werden.27 Würzners Ergebnisse basieren auf einer Analyse von Artikeln Roths bedeutendster Vermittler wie u. a. van Praag, Ritter, de Graaf, van Duinkerken, Winkler und Rost. Die Bibliographie der beiden Beiträge über Roth zeigt, dass Würzner insgesamt über 33 zeitgenössische Artikel verfügte, zu einigen Titeln aber ungenaue Angaben zu Publikationsdaten und hinsichtlich der Rechtschreibung verzeichnet hat.28 Einen unerwarteten Blick auf die Roth-Rezeption in den Niederlanden bietet Elema (1973) in Literarischer Erfolg in sechzig Jahren. Eine Beschreibung der belletristischen Werke, die zwischen 1900 und 1960 aus dem Deutschen ins Holländische übersetzt wurden. Die Rezeptionsgeschichte deutscher Romane in niederländischer Übersetzung erarbeitet Elema in einer quantitativen Studie mithilfe von vier Kategorien: Wirkungsbreite, Wirkungsdauer, Wirkungsdichte und Wirkungskern. Zudem erstellt er eine Rangliste von Verlagen und Übersetzern (nach Publikationszahlen). Die “Wirkungsbreite” (ibid.: 10) eines Autors wird bestimmt anhand der Zahl der auf Niederländisch erschienenen Werke. Roth taucht hier mit 26

27 28

28

Eine vollständige Bibliographie von Hans Würzner veröffentlichte dessen Assistentin Sofía Rodríguez im Liber Amicorum Interbellum und Exil, das 1991 zu Hans Würzners Abschied von der Rijksuniversiteit Leiden von Sjaak Onderdelinden herausgegeben wurde. Dieser Annahme Würzners stimmt u. a. Rietra (2005: 60) zu. Würzner schreibt “Hermann Kestner” statt “Hermann Kesten” und “Radetskymarsch” statt “Radetzkymarsch” (1979: 96f.), “Anton von Duinkerken” statt “Anton van Duinkerken” (1979: 100) und “Ballade von den Katholiek” statt “Ballade van den katholiek” (1989: 100).

vier Übersetzungen in sechs Ausgaben auf Platz 128 auf. Damit wird er in der Gruppe der am häufigsten übersetzten Schriftsteller verzeichnet.29 Elema war allerdings die erste Radetzkymarsch-Übersetzung aus dem Jahr 1946 sowie die erste Ausgabe der HiobÜbersetzung von 1931 nicht bekannt (siehe Anhang 3). Bis 1960 wurden somit nicht vier, sondern fünf Werke – Hiob, Tarabas, Der Antichrist, Beichte eines Mörders und Radetzkymarsch – in insgesamt elf Auflagen in Übersetzung herausgebracht. 30 Folglich müsste Roth in Elemas Einteilung nach Wirkungsbreite an 82. Stelle stehen und einen noch prominenteren Platz in der Liste der übersetzten Autoren einnehmen. “Wirkungsdauer” (ibid.: 10) definiert Elema als die Zeit zwischen der ersten und der letzten Auflage eines übersetzten Werkes. Joseph Roth wird der Gruppe “Schriftsteller mit einer Wirkungsdauer von 20 bis 30 Jahren” zugerechnet31 und damit zwar als “durchschnittlich” bezeichnet, aber mit der Angabe versehen, Roths Werk gehe über das Niveau der Unterhaltungsliteratur hinaus.32 “Wirkungsdichte” (ibid.: 11) verweist auf die Zahl der übersetzten Werke innerhalb des Zeitraums, in der diese erschienen sind. Als “Wirkungskern” (ibid.: 12) gilt schließlich jenes Werk aus dem Oeuvre eines Schriftstellers, das am häufigsten übersetzt oder neu aufgelegt wurde. Interessante Informationen liefert Elema außerdem zu den Marktpositionen, die von den niederländischen Verlegern deutscher Bücher eingenommen wurden, was indirekt etwas über den Rang der Autoren, die sie vertreten, aussagt. So ist es möglich, den Erfolg Roths auch am

29

30

31

32

29

Zum Vergleich: An erster Stelle kommt die Unterhaltungsschriftstellerin Hedwig Courths-Mahler mit 126 Werken in 153 Auflagen; Nr. 11: Vicki Baum, 19 Werke und 45 Auflagen; Nr. 16: Stefan Zweig: 17 Werke, 31 Auflagen; Nr. 26 Thomas Mann, 13 Werke, 20 Auflagen; Nr. 41: Lion Feuchtwanger, 10 Werke, 16 Auflagen; Nr. 46: Franz Kafka: 9 Werke, 15 Auflagen; Nr. 51: Erich Maria Remarque: 8 Werke, 44 Auflagen; Nr. 90: Irmgard Keun, 6 Werke, 7 Auflagen. Elemas Titelsammlung basiert auf Informationen aus Brinkman’s Cumulatieve Catalogus van Boeken, 1900-1960 (Leiden), Index Translationum I-X, Paris, Unesco, 1948-1958, Indes translationum, 1937-1939, Pris, Société des Nations, Bibliographia Neerlandica, zusammengestellt von P.M. Morel, Den Haag 1962, Bibliographie der Übersetzungen deutschsprachiger Werke, Verzeichnis der seit 1951 erschienenen und in der deutschen Bücherei vorhandenen Schriften, bearbeitet und herausgegeben von der Deutschen Bücherei, Leipzig und aus diversen Literaturlexika und -handbüchern. Die Annahme, dass Radetzkymars und der erste Druck von Job Werke sind, die Elema übersehen hat, lässt sich daraus ableiten, dass Johan Winkler bei den Übersetzern nicht erwähnt wird und dass Job nicht aufgenommen ist in der Liste von Büchern, die drei Mal verlegt wurden. Welche Auflagen von welchen Werken Elema genau gesammelt hat, ist nicht zu erschließen. Die richtige Angabe der Ausgabenzahl hätte hier das gleiche Ergebnis zur Folge gehabt. Unter einer “Wirkungsdauer” über 50 Jahre werden z. B. E.T.A. Hoffmann, Hermann Hesse und Gustav Meyrinck verzeichnet, dreißig bis vierzig Jahre sei die Wirkungsdauer von Roths Zeitgenossen (und z. T. Exilautoren) Hedwig Courths-Mahler, Vicki Baum, Erich Kästner, Stefan Zweig, Rainer Maria Rilke, Lion Feuchtwanger, Franz Werfel, Theodor Plievier und Erich Maria Remarque. Die durchschnittliche Wirkungsdauer aller Autoren beträgt 23 Jahre (ibid.: 238).

Status seiner Verlage zu ermessen.33 Niederländische Übersetzer werden ebenfalls nach Zahl der von ihnen erfassten Übersetzungen in Ranglisten eingetragen.34 Elemas Analyse von Auflagen, Verlagen und Übersetzern bestätigt die Notwendigkeit weiterer Forschung über Roth-Ausgaben in den Niederlanden. Die rein quantitative Betrachtungsweise gibt zwar einen Eindruck davon, was in Übersetzung gelesen wurde, erlaubt aber keine Rückschlüsse über die Meinung bestimmter Lesegruppen zu diesen Werken. Anhand neuer Zahlenangaben werden daher im Folgenden Elemas Ergebnisse nicht nur ergänzt und korrigiert, sondern auch in den Kontext der Vermittler und Netzwerke gestellt. Wie auch Würzner beschränkt sich Elemas Forschung auf die Niederlande und lässt Flandern außer Acht.35 Die ersten ausführlichen Forschungen im Bereich der Vermittlung präsentierte Theo Bijvoet 1988 in Een Oostenrijker in Bilthoven, in dem die Kontakte zwischen Roth und Mitarbeitern des Verlags De Gemeenschap beleuchtet werden. Bijvoets Beschäftigung mit Roth und De Gemeenschap führte 1990 zur Zusammenarbeit mit der Germanistin Madeleine Rietra, die bis 2010 der Koninklijke Bibliothek in Den Haag verbunden war (Bijvoet & Rietra 1990). 1991 publizierten Bijvoet und Rietra Aber das Leben marschiert weiter und nimmt uns mit. Der 33

34

35

30

Von Roths diversen Verlagen werden in die einzelnen Gruppen eingeordnet: mit 150 bis 200 Übersetzungen: A. W. Bruna (Job, 1969), 100 bis 150 Übersetzungen: de Wereldbibliotheek (Tarabas 1937), 50 bis 100 Übersetzungen: Em. Querido und W. de Haan (Job 1931), 25 bis 50 Übersetzungen; De Arbeiderspers (Radetzkymars 1946), Het Spectrum (Tarabas 1952 und Job 1953), Allert de Lange (De Antichrist 1935 und Biecht van een moordenaar 1937), A. C. Donker (Biecht van een moordenaar 1958) und Servire (Tarabas 1934), 5 bis 10 Übersetzungen: H. Nelissen (De geschiedenis van de 1002de Nacht 1965). Nico Rost, der 1934 Tarabas und 1953 Hiob übersetzte, tritt mit 30 Übersetzungen als prominenter Vermittler der deutsch-niederländischen Literatur auf; Reinier P. Sterkenburg, Übersetzer von Beichte eines Mörders (1937), hat insgesamt 26 deutsche Romane übertragen; Annie Winkler-Vonk, deren Übersetzung von Radetzkymarsch in Zusammenarbeit mit ihrem Mann Johan Winkler zustande kam, sind 14 Übertragungen zuzuschreiben, J.W.F. Werumeus Buning hat nur zwei Werke übersetzt, darunter Roths Der Antichrist 1934 (Elema: 303). Der Übersetzer von Die hundert Tage, 1935 zwar als Buchausgabe geplant, aber nur als Fortsetzungsroman in der Zeitung Het Vaderland erschienen, Theodor Duquesnoy, kommt in Elemas Werk nicht vor, genauso wie Johan Winkler, der mit Annie Winkler-Vonk Radetzkymarsch übersetzte. Elema unterscheidet das Holländische und das Flämische als zwei Sprachvarianten und setzt die erste Variante mit dem Niederländischen gleich: “Übersetzungen ins Flämische wurden nicht untersucht, nur die Übersetzungen ins “Holländische” kamen in Betracht. Gewiss hätte es viele Vorteile gehabt, wenn wir vom ganzen “niederländischen” Sprachgebiet ausgegangen wären. Der Leser möge darin keine Diskriminierung des Flämischen im Verhältnis zum “Holländischen” sehen. Solche Erwägungen liegen uns ganz fern. Es lässt sich aber nicht leugnen, dass die beiden Völker, historisch betrachtet, auseinandergewachsen sind. Aus rein praktischen Gründen habe ich mich deshalb auf die Übersetzungen ins “Holländische” (“in het Nederlands”) beschränkt; die Erfassung der Übertragungen ins Flämische hätte den an sich schon umfassenden Stoff wohl auch allzu sehr ausgedehnt. Will man die Einseitigkeit trotzdem als Mangel betrachten, so kann ich dagegen keinen Widerspruch erheben. Eine systematische Beschreibung der Übertragungen aus dem Deutschen ins Flämische bleibt ein Anliegen der Literaturwissenschaft”. In dem Zusammenhang sei bemerkt, dass Elema den Verlag Lannoo-Tielt, einen flämischen Verlag, der auch heute noch in der Stadt Tielt ansässig ist, als Verlag aus Den Haag nennt und so mit in die Untersuchung einbezieht (Elema 1973: 287).

Briefwechsel zwischen Joseph Roth und dem Verlag De Gemeenschap, 1936-1939, eine mit einer aufschlussreichen Einleitung versehene und ausführlich annotierte Ausgabe. Eines der wichtigsten Werke, dem Recherchen im Archiv Allert de Lange zugrunde liegen, macht die Briefwechsel zwischen Roth und den Verlagen Allert de Lange und Querido publik, die 2005 von Madeleine Rietra in Zusammenarbeit mit Rainer-Joachim Siegel herausgegeben und ebenfalls mit einer umfangreichen Einleitung und mit Anmerkungen versehen wurden. Schon 1992 wurde das Archiv Allert de Lange, das 1940 von den deutschen Besatzern beschlagnahmt worden war und bis 1989 in der Sowjetunion und später in Potsdam im Staatsarchiv der DDR gelagert war, von der Berliner Germanistin Kerstin Schoor erforscht und zugänglich gemacht. Schoor beschrieb die Geschichte des Verlags Allert de Lange von der Gründung 1933 bis zur Auflösung unter deutscher Besatzung im Mai 1940 (Schoor 1992). 1991 erhielt das Internationale Institut für Sozialgeschichte (IISG) in Amsterdam das Archiv sowie die dazugehörige Liste des Zentralen Staatsarchivs Potsdam und ein von Kerstin Schoor erstelltes Autorenregister. Für die vorliegende Untersuchung wurden die Vorlagen im IISG herangezogen. So konnten die Forschungsresultate von Bijvoet und Rietra an mancher Stelle verbessert bzw. ergänzt werden. Die Briefbände mit der Korrespondenz zwischen Roth und seinen Verlegern gehören nichtsdestotrotz aufgrund ihrer Vollständigkeit und Genauigkeit zu den bewährtesten Nachschlagewerken für das Studium der Vermittler und Netzwerke um Joseph Roth im niederländischen Sprachgebiet. Die Briefbände weisen in der Einleitung auf Reaktionen hin, die Roths Werk und seine Anwesenheit in Amsterdam in der zeitgenössischen niederländischen Presse auslösten, und berühren damit die Frage der Rezeption. Zur Rezeption deutschsprachiger Literatur in den Niederlanden erarbeitete 1996 Paul Buurman die unveröffentlichte Dissertation Duitse Literatuur in de Nederlandse Dagbladpers 1930-1955. Buurman untersuchte die Resonanz, auf die deutsche Literatur in Tageszeitungen stieß, im Kontext der religiösen und ideologischen Auffassungen und sammelte dafür 1.401 Artikel zur deutschen Literatur in den niederländischen Zeitungen Het Volk (sozialdemokratisch), De Tijd (katholisch), De Standaard/Trouw (protestantisch) und NRC (liberal). Er kam zum Ergebnis, dass Roth, mit Ausnahme der Zeitung De Standaard/Trouw, einer der am häufigsten besprochenen Autoren war, vor allem in der Vorkriegszeit.36 In Anhang 1 sind die Artikel aufgenommen, die nicht

36

31

In der ersten Periode erscheint er in Het Volk an fünfter Stelle von 294, in der dritten Periode als 34. von 45. In De Tijd steht Roth für die erste Periode auf Platz 2 von 110, nach 1945 auf Platz 18 von 70 und im NRC von 1930 bis 1940 auf Platz 10 von 573; nach 1945 wird er als 73. von 115 gelistet.

nur in zahlreichen Zeitungen, sondern auch in literarischen Zeitschriften und in flämischen Periodika erschienen sind. Damit wird die Perspektive Buurmans beträchtlich erweitert.37

Das große Interesse an Roth seitens des zeitgenössischen Publikums veranlasste in den letzten Jahren die Utrechter Germanistin Els Andringa dazu, über die Rezeption von Der Antichrist – ein Werk, das 1934 bei Allert de Lange erschienen war und in den Niederlanden sehr intensiv rezipiert wurde (siehe Rubrik “Thema” in Anhang 1) – einige anregende Artikel zu verfassen. 2006 steuerte Andringa zu Het buitenland bekeken. Vijf internationale auteurs door Nederlandse ogen eine Studie bei. (siehe Andringa, Levie & Sanders 2006) Sie analysierte auf der Basis einer vom israelischen Literaturwissenschaftler Itamar Even-Zohar begründeten Polysystemtheorie die Rezeption der Werke Virginia Woolfs in den Niederlanden. Andringa lotet in diesem Artikel die Möglichkeiten aus, das niederländische Polysystem der Zwischenkriegszeit anhand der Rezeption eines Autors zu beleuchten. In ihrem 2008 erschienenen Artikel “'Die Sesshaftigkeit hat in Europa aufgehört': Rezeption und Reflexion der deutschen Emigrantenliteratur im niederländischen Polysystem der dreißiger Jahre” (Andringa 2008) dient dann die Rezeption von Roths Antichrist als Gegenstand, um die Wege und Optionen einer polysystemtheoretischen Rezeptionsforschung nach den Einsichten Itamar Even-Zohars zu erkunden.38 Andringa geht von den vier traditionellen religiös-politischen Interessengruppen aus, die das gesellschaftliche Leben in den Niederlanden der Zwischenkriegszeit bestimmten. Literaturkritik sei anhand der Ausrichtung von vier “Säulen” – so werden diese Interessengruppen in niederländischer Sprache bezeichnet – betrieben worden: die der Protestanten, der Katholiken, der Liberalen und der Sozialisten. Im Bereich der Literatur fanden sich Verlage, literarische Zeitschriften, Autoren, Kritiker und Lesergruppen mit entsprechenden Profilen. Die Betrachtung einiger Kritiken zu Joseph Roths Der Antichrist macht den Einfluss dieser “Säulen” erkennbar. Roths Der Antichrist, der in den Niederlanden außergewöhnlich intensiv rezipiert wurde, war 37

38

32

Eine mit Kommentaren versehene Liste von 302 Artikeln, die im niederländischsprachigen Gebiet zwischen 1930 und 2000 erschienen, verfasste Martin van der Horst 2008. Diese Liste enthält diverse Abweichungen, die in Anhang 1 in der korrekten Fassung wiederzufinden sind. Wegen der großen Zahl der zu korrigierenden Angaben wurde von einer systematischen Aufnahme und Referenz van der Horsts in der Anhang abgesehen. Siehe van der Horst 2008. Siehe Andringa 2008: 149: “Ein literarisches Polysystem besteht demnach aus einer Vielheit von Aktantenkreisen, die sich in der literarischen Produktion, Rezeption und Kommunikation auf gemeinsame Repertoires von literarischen Kenntnissen, Konventionen und Wertungen beziehen. Ein Polysystem ist hierarchisch in dem Sinne, daß die ‘Subsysteme’ nach intellektuellem Ansehen oder wirtschaftlichem Erfolg gesellschaftlich unterschiedlich gewertet werden. Doch auch ein Subsystem ist hierarchisch aufgebaut, indem bestimmte Elemente des Repertoires stärker oder weniger stark im Mittelpunkt des Interesses und der Kommunikation stehen.”

Katalysator für die damals herrschenden gesellschaftlichen Spannungen, mithin ein gut gewählter Untersuchungsgegenstand. Die Analyse der Antichrist-Rezeption lässt Andringa zu dem Schluss kommen, dass in den Jahren 1933 bis 1935 die Grenzen zwischen verschiedenen Subsystemen innerhalb des Polysystems verschoben und unter dem Einfluss der aktuellen Lage neu überdacht wurden. Ihre Einschätzung, es seien vor allem überzeugte Gegner des Nationalsozialismus – ob liberal, sozialistisch oder katholisch – gewesen, die sich regelmäßig zur Exilliteratur geäußert und schon dadurch ihren Standpunkt stark vertreten hätten, schließt an Würzners frühere Forschungsergebnisse an und wird in meiner Untersuchung als Prämisse angenommen. 39 Die Verwendung des Begriffs “Säulen” und des davon abgeleiteten gesellschaftlichen Wortes “Versäulung” erscheint für eine umfassende Studie über die Roth-Vermittler aber nicht sinnvoll, aus Gründen, die von Andringa selbst angedeutet werden. Das Konzept der Netzwerke, wie es in 1.3.3. dargelegt wurde, überwölbt jenes der “Säule”; die Netzwerke finden sich quer über alle “Säulen” hinweg und lassen sich nicht an den entsprechenden Grenzen trennen. Dazu kommt, dass eine Untersuchung, die auch Flandern in den Blick nimmt, mit zwei nebeneinander bestehenden, zwar parallelen, aber dennoch völlig unterschiedlichen Säulensystemen arbeiten müsste, was unübersichtlich würde.40

1.5. Methodisches Vorgehen und konkrete Quellenlage vorliegender Untersuchung 1.5.1.

Methodisches Vorgehen

Aus dem Stand der Forschung ergibt sich, dass es für die Untersuchung der Vermittler und Netzwerke um Joseph Roth und des Maßes, in dem dieser die Vermittlung selbst orchestriert hat, im niederländischen Sprachgebiet durchaus eine gute Forschungsbasis gibt. Doch ist offensichtlich, dass sämtliche Materialsammlungen korrigiert und vervollständigt werden

39

40

33

Der Antichrist wurde auch vom Literaturwissenschaftler Ewout Kieft (2006a) als Gegenstand einer Untersuchung gesellschaftlicher Strömungen in den 30er-Jahren gewählt. Kieft geht von einer Abweichung zwischen religiösem und politischem Engagement aus und illustriert diese Diskrepanz anhand des Werkes Der Antichrist und der zeitgenössischen Reaktionen darauf. In Kapitel 4 werden Kiefts Einsichten erläutert. Zum Beispiel gab es unter den Katholiken in den Niederlanden, wo sie eine religiöse und kulturelle Minderheit bildeten, eine progressive gesellschaftliche Bewegung. In Flandern dagegen stand die katholische “Säule” für eine konservative und staatsunterstützende Macht. In Flandern gab es keine nennenswerte protestantische Interessengruppe; “religiös” ist als “katholisch” und als unversöhnlich mit sozial-demokratischen Einsichten zu betrachten. Ideologische Gruppen, die sich “christlich-sozialistisch” nannten, waren dann auch nur in den Niederlanden möglich. Auf die historischen Hintergründe dieser Unterschiede und ihrer Folgen für die Roth-Rezeption der 30er-Jahre ausführlich einzugehen, würde im Rahmen vorliegender Forschung zu weit führen.

müssen, und zwar aus einer umfassenden Perspektive, die aus der Theorie des literarischen Feldes hervorgeht und den Blick auf die materielle und symbolische Produktion richtet.

Daher wurde die Quellengrundlage, die vor allem aus Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln, Erinnerungen von Zeitzeugen und Briefwechseln, aber auch aus Primärliteratur wie Gedichten und Romanen von Zeitgenossen und Interviews41 besteht, für die vorliegende Arbeit maßgeblich erweitert. Die Zahl der systematisch zu erforschenden Archivsammlungen wurde vergrößert. Auch wurden die neuesten technologischen Entwicklungen genutzt, um intensive und ausführliche Recherchen in diversen Bibliotheken und Archiven durchführen zu können: Über Suchmaschinen wie Google Books konnten in digitalisierten Nachschlagewerken und Büchern relevante Hinweise diverser Autoren zu Roth entdeckt werden. Über digital recherchierbare Nachlässe von Schriftstellern und Journalisten wurde gezielt in Sammlungen nachgeforscht, und historische Ausgaben von Zeitungen und Zeitschriften, die in den letzten Jahren der Stichwortsuche zugänglich gemacht worden sind, darunter hauptsächlich Het Vaderland, wurden durchgesehen. Die Liste von Artikeln im Anhang (Anhang 1) zeigt das Ergebnis dieser Archivforschungen. Sie spiegelt das Interesse wider, das Roth im niederländischsprachigen Gebiet zuteil wurde, wenngleich nicht auszuschließen ist, dass zukünftig, vor allem im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung, weitere Materialien ans Licht kommen.42 Die nach ausgiebigen Recherchen entstandene Materialsammlung wurde mittels einer offenen und kreativen Forschungsmethode eingesetzt, um die Aktivitäten der Vermittler, der Netzwerke sowie die Orchestrierung durch Roth im niederländischen literarischen Feld sichtbar zu machen. Die Perspektive wurde nicht von einer Fokussierung auf die politischreligiösen Zuordnungen (“Säulen”) in den Niederlanden und Flandern beschränkt, sondern beachtet auch überpolitische oder -religiöse, sogar übernationale soziale Gruppierungen wie

41

42

34

Die einzige interviewte Person, die Roth noch persönlich gekannt hat, ist Ilse Lissauer, die 1920 geborene und in Belgien lebende Tochter von Nico Rosts Frau Edith Lissauer. Interviewte Personen, die mit RothVermittlern in Kontakt standen, sind der Groninger Buchhändler Erik Kweksilber, Sohn des deutschen Emigranten und Literaturkritikers Wilhelm Kweksilber, und Angèle Manteau, die flämische Verlegerin, die seit den 30er-Jahren mit Jan Greshoff wie mit allen Beteiligten im niederländischsprachigen literarischen Feld in engster Verbindung stand. Versuche, in Steenokkerzeel Personen zu finden, die zum österreichischen Hof um die ehemalige Kaiserin Zita und ihren Sohn Otto Kontakte gepflegt hatten, haben sich nicht als erfolgreich erwiesen. Für die Periode 1930-1939 wurden 168 Artikel aufgenommen. Zum Vergleich: Die Liste von van der Horst (2008) verzeichnet für diese Periode 113 Artikel. Eine Erweiterung um Titel von Artikeln, die in Periodika erschienen, erfolgte hier nicht. Da sie im literarischen Feld aus der Vorkriegszeit von geringer Bedeutung waren, würde dies am Bild der Rezeptionswellen, wie es hier dargestellt wird, kaum etwas ändern.

Hilfskomitees, Schriftstellerverbände oder Stammtische in den Cafés von Berlin, Amsterdam und Brüssel. In Anhang 5 werden die Vermittler sowie die Rolle, die diese bei der materiellen und symbolischen Produktion der Roth’schen Werke gespielt haben, in einer alphabetisch geordneten Liste mit Kurzbiographien übersichtlich dargestellt. Weniger als eine vollständige Wiedergabe des jeweiligen Lebenslaufes ist damit beabsichtigt, bei jedem Vermittler/jeder Vermittlerin auf die Netzwerke hinzuweisen, die ihn/sie mit Roth verbinden, und seine oder ihre Rolle bei der Rezeption und Produktion der Werke Roths zu betonen. Alle Personen, die im niederländischsprachigen Gebiet mit Roth in Kontakt getreten sind und eine Vermittlerrolle gespielt haben bzw. hätten spielen können, sind in der Liste aufgenommen, auch wenn von ihrer Vermittlertätigkeit keine materiellen Spuren aufgefunden werden konnten. Aus diesen Kurzbiographien geht hervor, welcher Vermittler wen gekannt hat und welchen Zusammenhang oder welche gruppenverwandtschaftlichen Beziehungen es zwischen den Beteiligten gab.

1.5.2.

Konkrete Quellenlage

Für die Erforschung der materiellen und symbolischen Produktion der Werke Roths unter Berücksichtigung der Aspekte Vermittlung, Vernetzung und Orchestrierung, wie sie im theoretischen Rahmen definiert wurden, erweist sich die Nachvollziehbarkeit der Herkunft der Quellen als höchst relevant. Deshalb werden die Archivbestände, die Wesentliches zur Quellenbasis beigetragen haben, nachfolgend beschrieben. Wenn zusätzliche Angaben zu den Archivalien notwendig erscheinen, wird dem Rechnung getragen. Die herangezogenen Privatarchive sind nicht in den Überblick aufgenommen. Sie wurden mir von den Besitzern freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Es sind die Sammlungen von Yolande Blazeix, John Gheereaert, Godelieve Harth, Toke van Helmond, Ilse Lissauer, Angèle Manteau, Antoinette Sella, Koos van Weringh, Thijs Wierema, Lut Missine & Hans Vandevoorde. Algemeen Rijksarchief, Brüssel Eine wichtige Ergänzung des bisherigen Forschungsstandes ergab sich aus den Recherchen im belgischen Nationalarchiv. Hier werden mehr als zwei Millionen Dossiers der Fremdenpolizei aus der Periode 1835-1943 aufbewahrt – auch die Akten, die sich auf Joseph Roth und auf eine Reihe an weiteren Emigranten wie Nico Rost, Hermann Kesten, Arthur Koestler, Egon Erwin Kisch und seine Frau Gisela, Kurt Tucholsky, Willi Muenzenberg und Otto Katz 35

beziehen. All dies sind Personen, die Roth im belgischen Exil gekannt hat oder denen er vermutlich begegnete. Den Unterlagen “linker” Autoren wie Nico Rost und Egon Erwin Kisch liegen Protokolle der belgischen Staatssicherheit, welche die Genannten als “verdächtigte Subjekte” betrachtete und observieren ließ, bei. Auch der Nachlass Hendrik De Man, der sich teilweise im Algmeen Rijksarchiv befindet, wurde eingesehen. Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging-Instituut voor Sociale Geschiedenis (AMSAB-ISG), Gent Im AMSAB-ISG wurden Zeitungen und Zeitschriften, die mit der belgischen sozialistischen Partei verbunden waren und an denen Nico Rost ab 1933 mitarbeitete, nach Hinweisen auf Roth durchgesehen. Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven (AMVC), Antwerpen Im AMVC wurden Quellen aus zahlreichen Nachlässen von flämischen Autoren und Kritikern wie Toussaint van Boelaere, Johan De Maegt, Paul-Gustave Van Hecke und Gerard Walschap recherchiert. Von Joseph Roth war ein Brief – auf Niederländisch verfasst – aus dem Jahr 1936 an den Vorsitzenden des belgischen PEN-Clubs, Toussaint van Boelaere, aufzufinden, der zur Klärung der flämischen Vernetzung Roths wichtige Anstöße gab. Bibliothek Kris Lambert, Ostende Das Stadtarchiv in Ostende wurde im Mai 1940 völlig zerstört und beherbergt daher keine Dokumente aus der Vorkriegszeit. Hingegen lagert die Stadtbibliothek eine umfassende Sammlung Ostendener Periodika aus der Zeit, in der Roth sich in Ostende aufhielt. Es wurde hier in L’Annuaire d’Ostende, einer Chronik, die für das Jahr 1932 eine Einwohnerliste enthält, nach Bekannten Roths geforscht, z. B. anhand des Verzeichnisses der Café- und Hotelinhaber und der Journalisten. Bundesarchiv, Berlin Im Bundesarchiv findet sich Material zur Exilpresse, so zur Pariser Tageszeitung und dem Neuen Tage-Buch. Die dort zugänglichen Briefwechsel zwischen Herausgebern, deren Vertretern in den Niederlanden und Belgien sowie Mitarbeitern enthalten interessante Hinweise und komplettieren das Bild von Roths Leben in den Niederlanden und Flandern. Dokumentationsstelle für neuere österreichische Literatur (DOK), Wien Von 1979 bis 2008 war Heinz Lunzer, einer der angesehensten Rothforscher, Leiter der Wiener Dokumentationsstelle. Unter seiner Führung konnte die Roth-Sammlung, welche Briefe, Fotos und Manuskripte aus dem Nachlass von Roths Schwägerin Hedy Davis 36

umfasste, um die Sammlung David Bronsen erweitert werden. Letztere enthält sowohl Materialien zu dessen vielschichtigen Recherchearbeiten, so entsprechende Originalmanuskripte und -typoskripte, als auch Kopien und Abschriften von Texten Joseph Roths. Bedeutend für die vorliegende Arbeit sind die kommentierten Typoskripte der Interviews, die mit Bekannten Roths in den Niederlanden und Flandern geführt worden waren. Gemeentearchief, Den Haag In diesem Archiv wurde für die Jahre 1931-1939 die sozialdemokratische Haager Zeitung Vooruit eingesehen. Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), Amsterdam Im Archiv des Verlags Allert de Lange (ALA) im IISG wurden sämtliche Briefwechsel nach Hinweisen auf Roth durchsucht. Wenn sein Name in Verbindung mit anderen Autoren, Verlagen, Zeitungsredaktionen usw. auftauchte, wurden diese Informationen ausgewertet und mit in die Untersuchung bezogen. Im IISG wurden zudem das Archiv der Verlage De Arbeiderspers und Van Gennep und die Sammlung Heinz Wielek und die Sammlung Hendrik De Man nachrecherchiert. Das Aufspüren brieflicher Verbindungen zwischen Roth und De Man lieferte den entscheidenden Anstoß, zu Roth und seinen belgischen Kontakten aus der Vorexilzeit weitere Forschungen zu betreiben. In der Folge war es möglich, Wesentliches zum bisher kaum erforschten flämischen Teil der Vermittlungsgeschichte beizutragen. Joods Historisch Museum, Amsterdam In diesem Archiv wurden die jüdischen Periodika Ha’Ischa, Nieuw Israelietisch Weekblad und Centraal blad voor Israelieten nach Artikeln über Roth ausgewertet. Katholiek Documentatiecentrum (KDC), Nijmegen Das im KDC aufbewahrte Archiv des Verlags Het Spectrum enthält Dokumente, welche die rechtliche Situation hinsichtlich der Werke Roths erhellen. Anlässlich einiger geplanter Rothausgaben in der Prisma-Reihe Anfang der 50er-Jahre korrespondierte der Verlag mit diversen Beteiligten über die Übersetzungsrechte: mit Roths Erben und den Verlagen Wereldbibliotheek, De Arbeiderspers, Allert de Lange und H. Nelissen. Koninklijke Bibliotheek, Den Haag In der niederländischen Nationalbibliothek sind zahlreiche Zeitungen auf Mikrofilm durchgesehen worden.

37

Leo Baeck Institute (LBI), New York Im LBI sind die Sammlungen Joseph Roth und Joseph Bornstein 43 von größter Bedeutung. Seit Kurzem stehen beide Bestände der interessierten Öffentlichkeit über die Website des LBI digital zur Verfügung. Sie enthalten die umfangreichsten Archivmaterialien zu Roth einschließlich Handschriften, Briefe und persönlicher Notizen. Von 1970 bis 1997 war Fred Grubel, ein Cousin Joseph Roths, der Leiter dieses Instituts. Er war derjenige, der die Dokumente – Akten, die er von Roths Pariser Übersetzerin und Freundin Blanche Gidon bekommen hatte (die Roth Collection) – im Archiv unterbrachte und durch weiteres Material (Roth-Dokumente in der Joseph Bornstein Collection) ergänzte. Liberaal Archief, Gent Im Archiv der flämischen liberalen Partei wurde die Zeitung Het Laatste Nieuws nach Artikeln über Roth durchsucht. Die Bibliothek enthält ein seltenes, nicht publiziertes Werk über das Leben und Schaffen des Roth-Vermittlers Johan De Maegt, 1990 von Cyriel Albrecht, einem Verwandten De Maegts, verfasst. Museum voor Schone Kunsten, Gent Die Zeitschrift Variétés wurde hier eingesehen. Nationaal Archief, Den Haag In der Sammlung des “Rijksvreemdelingendienst” im nationalen Archiv der Niederlande wurde in Akten über die Aufenthalte Irmgard Keuns und Paula Grübels in den Niederlanden recherchiert. Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum (NLMD), Den Haag Im NLMD wird die Sammlung des Verlags De Gemeenschap aufbewahrt. Es enthält darüber hinaus Materialien über bedeutende Vermittler wie Anton van Duinkerken, Maurits Dekker, Hilda und Siegfried van Praag oder Nico Rost. Das Archiv bietet dank eines weit fortgeschrittenen Suchsystems die Option, die Daten von Briefen zwischen verschiedenen Schriftstellern und Journalisten leicht nachzuvollziehen und so die Kontakte zwischen Vermittlern Roths ans Licht zu bringen. Vor allem aus der Sammlung Anton van Duinkerken, die sämtliche Korrespondenz des damaligen “Literaturpapstes” sowie für die entscheidenden Jahre 1934-1939 die Terminkalender enthält, konnte konkretes Quellenmaterial herangezogen werden. 43

38

Joseph Bornstein war ein österreichischer Journalist, der nach Paris emigrierte und an mehreren Exilzeitungen und -zeitschriften mitarbeitete. Roth war ein Freund von Bornstein, und die Sammlung enthält zahlreiche Dokumente von und über Roth.

Radioarchiv VPRO, Hilversum Hier wurden die Jahrgänge 1929 bis 1940 von der Zeitschrift Vrije Geluiden eingesehen. Rijksarchief Brugge Im Brügger Nationalarchiv wurde zur Klärung der Liebesgeschichte mit Maria Gillès de Pélichy das Familienarchiv Gillès de Pélichy eingesehen. Stadsarchief Amsterdam Hier wurden Dokumente zu den Aufenthaltsgenehmigungen für Joseph Roth, seine Cousine Paulina Grübel, für Hermann und Toni Kesten sowie der Nachlass der Künstlersozietät De Kring geprüft. Stadsarchief Brussel Das Polizeiarchiv der Stadt Brüssel ist hier von Interesse. Es enthält Dokumente über Personen und Organisationen, die als staatsfeindlich betrachtet wurden, wie z. B. pazifistische, kommunistische oder anarchistische Vereine. Universität Amsterdam Die Sammlung Bijzondere Collecties des Archivs der Universität Amsterdam schließt den Bestand der Bibliotheek van de Koninklijke Vereniging van het boekenvak (KVB) ein. Im KVB werden Betriebsunterlagen der niederländischen Verlage aufbewahrt. Hier konnten für die Vorkriegsperiode vor allem Verlagsprospekte der Roth-Verlage Allert de Lange, De Arbeiderspers, Wereldbibliotheek und W. De Haan aussgewertet werden. Universität Gent In der Bibliothek der Genter Universität wurden diverse Zeitungen und Zeitschriften nach Artikeln über Roth durchsucht. Universität Leiden 1967 brachte der Vorreiter der Exilforschung und Professor der Universität Leiden Hans Würzner den schriftlichen Nachlass und einen Teil der Buchbestände Nico Rosts, eines der bedeutendsten Vermittlers Roths, in der Bibliothek der Universität unter. Das Archiv enthält Materialien über Rosts Kontakte mit u.a. Anton Bakels, Leo Braat, David Bronsen, Anton van Duinkerken, P.G. Van Hecke, Hermann Kesten, Charlotte Köhler, Egon Erwin Kisch und Heinz Wielek.

39

Universität Utrecht In der Bibliothek der Universität Utrecht wurden die Nachlässe des Theologen J.H. Gunning und des Literaturkritikers P.H. Ritter Jr. eingesehen. 1.5.3.

Überblick über die herangezogenen Periodika

Zur Erstellung der Liste mit Artikeln aus Zeitungen und Zeitschriften wurden Periodika auf Artikel über und Hinweise auf Roth systematisch geprüft. In Periodika, die sich weniger auf deutsche Literatur bzw. Exilliteratur beziehen und einen Autor wie Roth eher im Ausnahmefall besprochen hätten, wurde anhand von Eckdaten wie dem Erscheinungsdatum eines neuen Romans oder dem Todestag des Schriftstellers recherchiert. Es erwies sich, dass verschiedene Presseorgane Informationen voneinander übernahmen. Es werden nur jene Zeitungen und Zeitschriften hier aufgelistet, die sich auf die Periode 1930-1939 beziehen. Belgische Ausgaben werden mit einem (B) versehen, Ausgaben, die digital (und daher vollständig) recherchiert wurden, mit einem (D). Artikel aus Periodika, die sich in der Artikelliste im Anhang (Anhang 1) befinden und hier nicht aufgenommen sind, wie Tijd en Taak, Nederlandsche Bibliographie und De Maasbode, wurden im Zuge der Recherchen in den diversen genannten Archiven gesammelt. In Belgien wurden auch französischsprachige Periodika wie Le Soir und Variétés herangezogen, nicht zuletzt, weil in Flandern die kulturelle Elite großteils französischsprachig war, und zudem aufgrund der Tatsache, dass diese Presseorgane, im Gegensatz zu den niederländischsprachigen belgischen Periodika, in höherer Zahl digital zur Verfügung stehen. Die jüdische Zeitschrift La Centrale war zweisprachig niederländisch-französisch und veröffentlichte außerdem manche Artikel in hebräischer Sprache. Es sind Zeitungen und Zeitschriften aufgenommen, die regelmäßig Beiträge zu (deutscher) Kunst und Kultur lieferten. Hinzu kommen Periodika, die Hinweise auf das allgemeine kulturell-soziale Klima, in dem Roth sich bewegte, enthalten, so z. B. die regionalen Ostendener Zeitungen Le Carillon, De Duinengalm, L’Echo d’Ostende oder die Löwener Studentenzeitschrift Ons Leven, die ausführlich über die Verleihung der Ehrendoktorwürde an van Duinkerken 1937 berichtete.

Zeitungen: Algemeen Handelsblad, Alkmaarsche Courant (D), Amersfoortsch Dagblad (D), Arnhemsche Courant (D), Breskensche Courant (D), Bussumsche Courant (D), Le Carrillon (D), Centraal

40

Blad voor Israelieten in Nederland, De Dag (B), De Duinengalm (D)(B), L’Echo d’Ostende (B)(D), De Eemlander (D), De Gazet van Oostende (B)(D), De Gelderlander (D), Goesche Courant (D), De Groene Amsterdammer (D), Heldersche Courant (D), Het Laatste Nieuws (B), Leeuwarder Courant (D), Leidsch Dagblad (D), Le Littoral (B) (D), De Maasbode, Middelburgsche Courant (D), De Standaard (B), Nieuwe Rotterdamsche Courant, Nieuwe Tilburgsche Courant (D), Nieuw Israelietisch Weekblad, Le Phare (B) (D), Rotterdamsch Nieuwsblad (D), La Saison d’Ostende (B) (D), De Standaard (antirevolutionair Dagblad voor Nederland) (Haagse editie), De Schelde/Volk en Staat (B), Soerabaiasch Handelsblad (D), Le Soir (D) (B), De Telegraaf , De Tijd, Utrechtsch dagblad (D), Het Vaderland (D), Vlissingsche Courant (D), De Volksgazet (B), De Volkskrant, Vooruit (B), Voorwaarts (D), De Waalbode (D), De Zeewacht (B)(D), Zierikzeesche Courant (D).

Zeitschriften: La Centrale (B), Critisch Bulletin, Dietsche Warande & Belfort (B), Forum, De Gemeenschap, De Gids, Groot Nederland, Den Gulden Winckel, Ha’Ischa, Hooger Leeven (B), Kroniek van Kunst en Kultuur, Leiding (B), Links Richten, Ons Leven (B), Opwaartsche Wegen, Roeping, De Nieuwe Gids, De Stem, Variétés (B), De Vlaamsche Gids (B), De Vrije Bladen.

1.6. Aufbau der Studie

Für eine literaturhistorische Studie, wie sie hier vorliegt, bietet sich eine mehr oder weniger chronologische Darstellung an. Die Aufteilung der Arbeit folgt vier Phasen, die sich durch die jeweilige Dominanz bestimmter Netzwerke unterscheiden. Die erste Phase der Vermittlung, die in Kapitel 2 “Das Fundament der Roth-Vermittlung und Einstieg in den niederländischen literarischen Kanon 1924-1933” behandelt wird, bezieht sich auf die Jahre vor 1933, als Roth von

hauptsächlich

sozialistisch

geprägten

Vermittlern

wahrgenommen

und

im

niederländischen Sprachgebiet eingeführt wurde. Der Beginn der Rezeption wurde auf das Jahr 1924 festgelegt, als in der niederländischen sozialistischen Zeitung Voorwaarts die erste niederländische Roth-Publikation erschien. Diesem Kapitel ist der Exkurs über die Liebesbeziehung zur Flämin Maria Gillès de Pélichy hinzugefügt. Es gibt allerdings keine Spuren davon, dass diese Beziehung zur materiellen bzw. symbolischen Produktion von Roths Werken im niederländischsprachigen Kontext etwas beigetragen hat. Die zahlreichen neu 41

entdeckten biographischen Materialien und die Hinweise auf einen gewissen Einfluss auf die französischsprachige Rezeption über die Romane des Schriftstellers Daniel Gillès (des Bruders von Maria) machen dieses Thema aber zu einem unentbehrlichen Teil vorliegender Arbeit. Außerdem zwingt die soziologisch-institutionell ausgerichtete Methode dazu, die Person des Autors und die seiner Vermittler einzubeziehen. Späteren Forschungsarbeiten können die Erkenntnisse als Ansatzpunkt dienen, um neue relevante Tatsachen ans Licht zu bringen. Kapitel 3 “Die neuen Verlage: Allert de Lange, Querido und Das Neue Tagebuch” thematisiert die Gründung der deutschen Abteilungen der Amsterdamer Verlage Allert de Lange und Querido 1933 und der Exilzeitschrift Das Neue Tage-Buch. Es rückt Vermittler ins Bild, die zur Produktion und Rezeption der ersten Exilwerke beigetragen haben. Roth wurde bei seinen ersten Aufenthalten in den Niederlanden in die Amsterdamer Netzwerke eingeführt und knüpfte die ersten Kontakte mit niederländischsprachigen Vermittlern, bewegte sich aber noch häufig in Kreisen der ehemaligen Berliner Bekannten, die sich in der Emigration in Amsterdam trafen und ein neues Leben aufzubauen versuchten. Kapitel 4 “Ausbreitung der Netzwerke: Vermittler um Tarabas und Der Antichrist” schildert die Versuche Roths, sich nach Erscheinen der ersten im Exil entstandenen Publikationen im Amsterdamer literarischen Feld zurechtzufinden. Die Freundschaft mit Gerard de Lange und dem Katholiken Anton van Duinkerken bot Roth einen Halt in Amsterdam, einer Stadt, in der er sich eigentlich nie heimisch fühlte. Es gelang ihm trotzdem, hier Fuß zu fassen und seine Netzwerke zu flechten. In diesem Kapitel stehen die Vermittler um die Produktion und Rezeption von Tarabas und Der Antichrist im Mittelpunkt. Höhepunkt der Vernetzung schildert das Kapitel 5 “Publikumsliebling, Verlegers Alptraum”. Roths viermonatiger Aufenthalt 1936 in Amsterdam führte zu intensiven geschäftlichen und persönlichen Kontakten, die sowohl die Produktion als auch die Rezeption stark beförderten. Roth wurde zur gern gesehenen Figur in den Amsterdamer Cafés und trug mit seiner starken Präsenz in der Kaffeehausszene zur Legendenbildung um seine Person in Amsterdam bei. Stefan Zweig, der schon seit mehreren Jahren eine schützende Hand über Roth hielt, musste zwar Roths Beziehungen zu den Verlagen Allert de Lange und Querido zu retten versuchen, eine neue Perspektive auf Erfolg bot aber der neue Verlag De Gemeenschap in Bilthoven bei Utrecht. 1936 verbrachte Roth mit Zweig den Sommer in Belgien. Auch 1937 blieb er mehrere Monate in Belgien, in Ostende und Brüssel. Diese Episode wird in Kapitel 6 “Leben und Arbeit im belgischen Exil” ausgearbeitet. 42

Im Schlusskapitel 7 werden die Forschungsergebnisse zusammengeführt. Mit Blick auf die Forschungsfrage gilt es, eine Gesamteinschätzung der neuen Einsichten vorzunehmen, die im Zuge der Arbeit über Roth und seine Vernetzung mit den niederländischsprachigen Vermittlern ans Licht gekommen sind. Die zahlreichen Zitate aus niederländischsprachigen Texten werden meistens in deutscher Übersetzung wiedergegeben, da sie ansonsten für deutschsprachige Leser störend wirken oder unverständlich sein könnten. Bei umfangreicheren oder komplexen Zitaten wird das Originalzitat in einer Fußnote wiedergegeben.

Die im Anhang aufgenommenen Dokumente spiegeln zum großen Teil das Ergebnis der Quellenforschung wider. Anhang 1 “Artikel in Zeitungen und Zeitschriften” führt die Artikel über Roth, die als Grundlage für die Forschungsarbeit gesammelt wurden, in der Reihenfolge ihres Erscheinens auf. Ankündigungen in Zeitungen von Neuerscheinungen oder -erwerbungen in Bibliotheken sowie Inserate von Buchhandlungen, die keine weiteren Informationen zu Roth enthalten, wurden nicht aufgenommen. Anhang 2 “Deutschsprachige Veröffentlichungen in den Niederlanden” gibt einen Überblick über die im niederländischen Sprachgebiet herausgegebenen Werke Roths in deutscher Sprache; in Anhang 3 “Niederländische Übersetzungen” werden die im niederländischsprachigen Kontext entstandenen Übersetzungen aufgelistet. Anhang 4 gibt einen Überblick der Radiosendungen und Lesungen über bzw. durch Joseph Roth in den Niederlanden und Flandern. Anhang 5 “Kurzbiographien” gibt einen Einblick in den Kreis der Personen, die in den niederländischsprachigen Netzwerken um Roth als Vermittler auftraten. Hervorgehoben werden dabei biographische Angaben, die sich auf diese Vermittlungsarbeit beziehen. Anhang 6 “Chronologie” gibt Roths Aufenthalte in den Niederlanden und Flandern und den Kontext chronologisch zusammengefasst wieder.

Die Grafiken und Abbildungen in Anhang 7 illustrieren die Geschichte der Vermittlung, Vernetzung und Orchestrierung Roths in den Niederlanden und Flandern. Gewählt wurden vor allem diese Bilder, die bis jetzt in keinem Werk über Joseph Roth erschienen sind.

43

2 Das Fundament der Roth-Vermittlung und Einstieg in den niederländischen literarischen Kanon: 1924-1933 1924 bis 1933 erschienen Roths erste Arbeiten im niederländischsprachigen Gebiet (“materielle Produktion”) bzw. wurden rezipiert (“symbolische Produktion”). Im Folgenden wird zuerst ein bio- und bibliographischer Überblick geboten, der relevante Ereignisse und Begegnungen sichtbar macht. Fokussiert wird vor allem auf Roths Berliner Jahre, in denen er die ersten Kontakte zu niederländischen und flämischen Vermittlern knüpfte. Anschließend werden die internationalen sozialistischen Netzwerke, die sich für die materielle und symbolische Produktion der Roth’schen Werke im niederländischen Kontext als relevant erweisen, herausgearbeitet. Die religiösen Netzwerke um Roth werden im niederländischen Kontext erst nach 1933 wirklich bedeutsam; sie werden in diesem Kapitel, in der die Fundamente sämtlicher Netzwerke recherchiert werden, aber schon mit einbezogen. Abschließend wird ein Exkurs angefügt über die Beziehung zwischen Roth und der Flämin Maria Gillès de Pélichy, die er 1931 in Cap d’Antibes kennenlernte. Auf den ersten Blick hat die Antiber Episode auf die Produktion und Rezeption von Roths Werk im niederländischen Kontext wenig Einfluss, sie erweitert aber das vielschichtige Bild von Roth für die Periode, in der die Fundamente der Roth-Vermittlung gelegt wurden.

2.1. Vom Kriegsheimkehrer zur bekannten Persönlichkeit: biographischer Überblick Das Fundament der niederländischsprachigen Roth-Vermittlung wurde in den 20er-Jahren in Berlin gelegt. Um ein Verständnis für die Umstände zu entwickeln, die zu den ersten Begegnungen mit Vermittlern führten, ist eine kurze Skizze von Roths jungen Jahren hilfreich. Joseph Roth wurde 1894 in der galizischen Stadt Brody, an der Ostgrenze des österreichischungarischen Kaiserreichs, in eine jüdisch-bürgerliche Familie hineingeboren. Seinen Vater hat er nie kennengelernt, Vormund war sein Onkel Siegmund Grübel in Lemberg. 1914 zog er nach Wien, wo er ein Germanistikstudium antrat. 1916 wurde Roth Soldat und nahm am Ersten Weltkrieg teil, musste das Studium daher unterbrechen und letztlich aufgeben. Während des Krieges verfasste er erste journalistische Arbeiten, und als “Heimkehrer” versuchte er sich in Wien als Zeitungsreporter ein Einkommen zu sichern. (Bronsen 1960: 186) Er verfasste Feuilletonbeiträge für u.a. linke und linksliberale Periodika wie die

44

Arbeiter-Zeitung und das Prager Tagblatt.44 Nach dem Krieg verhalf ihm eine Tätigkeit bei der linksbürgerlichen Wiener Tageszeitung Der Neue Tag erstmals zu einem gesicherten Lebensunterhalt. (ibid.: 192) In Roths Wiener Periode kamen in der Redaktion der Zeitung Der Neue Tag die ersten Kontakte mit Egon Erwin Kisch zustande. Ihre Wege sollten sich in den folgenden Jahren in Berlin und im französischen und belgischen Exil immer wieder kreuzen. Und obwohl mit Roths

zunehmendem

Konservatismus

ihre

politischen

Ansichten

allmählich

auseinandergingen, blieben sie einander zugetan. Über den gemeinsamen Aufenthalt an der belgischen Küste 1936 wird im 6. Kapitel berichtet. In Wien belastete die Inflation die Bevölkerung, so auch den jungen Journalisten Roth, und 1920 zog der 26-Jährige nach Berlin, wo die wirtschaftlich-finanzpolitische Lage allerdings in den ersten Jahren nicht besser aussah. Doch immerhin befand sich Roth nunmehr im aktuellen Zentrum des deutschsprachigen Kultur- und Geisteslebens: Mehr als zwanzig Tageszeitungen erschienen in den “Goldenen Zwanzigern” in der Hauptstadt. Roth verfasste Artikel für linksliberale und sozialistische Zeitungen, wie den Berliner Börsen-Courier und das Berliner Tageblatt, und das Organ der deutschen sozialdemokratischen Partei Vorwärts. In Vorwärts bezog Roth eine entschiedene Klassenposition und nahm er Partei für das Proletariat. (Schweikert 1982: 48) In den 1920er Jahren veröffentlichte er zudem seine ersten Romane: Hotel Savoy (1924), April (1925), Der blinde Spiegel (1925), den Essayband Juden auf Wanderschaft (1927), Die Flucht ohne Ende (1927), Zipper und sein Vater (1928), Rechts und Links (1929).45 Es handelt sich durchwegs um zeitkritische Romane, die von mehreren Zeitungen als Fortsetzungsgeschichten gedruckt wurden. Ab 1923 wurde Roth Mitarbeiter beim Feuilleton der angesehenen Frankfurter Zeitung. In deren Auftrag unternahm er zahlreiche Reisen, die ihn nicht nur in verschiedene Regionen in Deutschland und Frankreich führten, sondern auch für längere Zeit an entferntere Orte wie auf den Balkan oder in die Sowjetunion brachten. Das Privatleben verlief entsprechend turbulent. Roth war 1922 mit der schönen Wienerin Friederike (“Friedl”) Reichler verheiratet: “Es stellte sich bald heraus, daß Roth die eheliche Gemeinschaft ebensowenig lag wie die Seßhaftigkeit”, so stellt Bronsen lapidar fest. (ibid.: 332) Doch zeichneten sich weitaus größere Probleme ab. Bei Roths Frau, die sich mit dem Vagabundenleben nur schwer 44

45

45

Für einen vollständigen Überblick über die Beiträge in Zeitungen und Zeitschriften siehe Siegel 1995: 479511 (Register der Periodika). Der Roman Das Spinnennetz erschien 1923 als Fortsetzung in der Wiener Arbeiter-Zeitung und wurde erst 1967 von Kiepenheuer & Witsch als Buchausgabe veröffentlicht. Für weitere bibliographische Angaben siehe Siegel 1995: 39-42.

abfinden konnte, wurden 1926 die ersten Zeichen einer Geisteskrankheit festgestellt, ab 1928 musste sie beaufsichtigt werden, 1930 wurde sie in ein Sanatorium eingeliefert. Bis Juni 1935, als für Friedl ein kostenloser Pflegeplatz gefunden wurde, bezahlte Roth teure Aufenthalte in Sanatorien. (Lunzer 1994:159-175) Finanziell und körperlich ging es ihm ab 1930 nicht nur aus diesem Grund immer wieder äußerst schlecht. Er pflegte einen großzügigen, den finanziellen Mitteln kaum angemessenen Lebensstil, wohnte gerne in teuren Hotels, hatte die Angewohnheit, in Kaffeehäusern kostspielige Runden auszugeben und Hotelpersonal und Kellnern sehr großzügige Trinkgelder zu geben. Zudem wurde er Alkoholiker. (Bronsen: 303) In Bronsens Biographie ist von einigen neuen Liebschaften die Rede: 1929 lernte Roth in Frankfurt die Schauspielerin Sybil Rares kennen, die mit nach Berlin zog, bald aber der eigenen Karriere Vorrang vor der Beziehung einräumte. (ibid. 1974: 368) Der DeutschKubanerin Andrea Manga Bell, die in der Redaktion einer der vielen Berliner Kunstzeitschriften, der Gebrauchsgraphik, arbeitete, begegnete er im August 1929 über den gemeinsamen Freund Ernst Toller. (ibid.: 369) In den bisherigen Roth-Biographien wird angenommen, Manga Bell und Roth seien von 1929 bis 1936 ein Paar gewesen. In vorliegender Studie wird aber die Beziehung zu Maria Gillès de Pélichy aufgedeckt, die das Privatleben Roths in ein anderes Licht rückt. Mit dem Roman Hiob, der 1930 bei Kiepenheuer erschien, feierte Roth einen ersten internationalen Erfolg. An den Berliner Verlag, der hauptsächlich bekannte linksliberale Autoren unter seinem Dach versammelte, waren seit 1927 Fritz Landshoff, Hermann Kesten und Walter Landauer tätig. Landshoff war ab 1927 Direktor, und in dem Jahr wurden auch sein alter Studienfreund Kesten als Lektor und Landauer als Prokurist angenommen. (Landshoff 1991: 13-14) Später, im Jahr 1933, waren die drei Vermittler an der Gründung der Verlage Querido und Allert de Lange beteiligt und förderten entsprechend ihrer Möglichkeiten Roths Werk im Exil. An die Zeit im Verlag Gustav Kiepenheuers erinnerte sich Landshoff wie folgt: “Die Entwicklung des Kiepenheuer Verlages in den letzten Jahren des Ersten Weltkrieges wäre ohne die freundschaftlichen Beziehungen Gustav Kiepenheuers zu seinen Autoren nicht möglich gewesen, und die schnelle Entwicklung in den Jahren, da die Geschäftsleitung durch Kesten, Landauer und mich erweitert wurde, gründete sich darauf, daß diese Tradition fortgesetzt wurde. Es verging kaum ein Abend, an dem nicht Autoren ihren Weg zu Gustavs Wohnung fanden, und es war bekannt unter unseren Autoren, daß mindestens einer, meist aber zwei oder drei von uns, an dem für 46

Joseph Roth und uns bei Mampe, Kurfürstendamm/Ecke Uhlandstraße reservierten Tisch zwischen 21 und 24 Uhr und oft genug länger anzutreffen waren. Berufs- und Privatleben waren kaum voneinander getrennt.” (Landshoff 1991: 23f.)

Landshoff verhandelte über die Auslandsrechte von Kiepenheuer-Büchern und pflegte daher die Kontakte zum Verlag W. De Haan in Utrecht, der Hiob 1931 in niederländischer Übersetzung herausbrachte.46 Hiob bedeutete Roths Durchbruch in den Niederlanden, und mit Radetzkymarsch, der 1932 bei Kiepenheuer erschien und ein Bestseller wurde, eroberte Roth endgültig seinen Platz im literarischen Kanon in den Niederlanden.

2.2. Internationale Netzwerke: Wechselbeziehungen zwischen Deutschland, Belgien und den Niederlanden Den kurzfristigen wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung, den Berlin zwischen ca. 1925 und 1929 erlebte, zog viele internationale, also auch niederländische und flämische Grafiker, Schriftsteller und Kritiker an. (Haffner 1982: 16) Es wurden internationale Kontakte geknüpft, die zu gemeinsamen Projekten niederländischer und deutscher Presseorgane führten. (Fontijn, Polak & Ross 1982: 95) Viele der Vermittler, die sich für die materielle und symbolische Produktion der Roth’schen Werke direkt oder indirekt einsetzten (und die in den Kurzbiographien im Anhang aufgenommen sind), hatten Verbindungen zur Berliner Künstlerszene. An Projekten, die Journalisten und Künstler in Berlin, Amsterdam und Brüssel zusammenbrachten, waren z. B. beteiligt: die Verlagsmitarbeiter Landshoff, Kesten und Landauer, die Literaturkritiker Giacomo Antonini, Wenzel Frankemölle, Jan Greshoff, PaulGustave Van Hecke, Siegfried van Praag und Johan Winkler, die Künstler Anton Bakels, Leonie Brandt, Charlotte Köhler sowie die mit der Künstlerszene vertrauten Freunde Roths Egon Erwin Kisch, Edith Lissauer und Max Lissauer. Eine bemerkenswerte Figur ist der Literaturkritiker und Schriftsteller Nico Rost, dessen umfassende und langjährige Vermittlertätigkeit wie ein roter Faden durch vorliegende Studie läuft, weil er in allen drei berücksichtigten Perioden, sowohl in Deutschland, den Niederlanden als auch in Flandern, über mehrere Roth-Verlage ebenso wie über seine antifaschistische Gesinnung und mithin fast

46

47

Am 25. September 1932 schrieb Roth an Zweig: “Der Mann, der im Verlag Kiepenheuer für das Ausland verhandelt, heißt: Dr. Landshoff. Er allein kann die Übersetzung meines Buches verkaufen.” (JRB: 321) Het Vaderland meldete am 18. November 1930, dass “der Roman Hiob von Joseph Roth nach Amerika, England, Dänemark, Frankreich, die Niederlande, Polen, Schweden und Spanien verkauft worden” sei. (Anonym 1930a)

über die ganze Bandbreite von Netzwerken, wie sie im theoretischen Rahmen umrissen wurde, vertreten ist.

Anders als in der niederländischsprachigen belgischen Presse, wo erst 1934 der erste Artikel über Roth in einer Zeitung erschien, wurde Roths Werk in den Niederlanden ab 1930 regelmäßig thematisiert (vgl. Anhang 1). In den ersten Rezensionen wiesen die Kritiker darauf hin, dass Roths Romane in den Niederlanden schon in deutscher Fassung beim literarisch interessierten Publikum bekannt seien. Im NRC vom 5. Juli 1931 nannte der anonyme Kritiker Die Flucht ohne Ende aus 1927 als das Buch mit dem Roth “hierzulande schon Ruhm erworben hatte.” [Übers. ES] (Anonym 1931b) Ein Beleg dafür, dass Roths Name schon vor den Verkaufsschlagern Hiob und Radetzkymarsch ein Begriff und ohne weiteren Hinweis für ein literarisch interessiertes Publikum verständlich war, lieferte der Schriftsteller A. den Doolaard. Er bezeichnete in einem Vortrag über Reiseliteratur das Reisen als eine “Flucht ohne Ende”, was sicherlich als ein bewusster Bezug auf den Titel von Roths Roman verstanden werden kann. (Anonym 1930) Hiob bedeutete dann, wie oben schon erwähnt, den endgültigen Durchbruch sowohl in der Originalsprache als auch in niederländischer Übersetzung.47 Der Utrechter Verlag W. De Haan brachte 1931 die Übersetzung auf den Markt, der “Joodsche Vrouwenraad” in Den Haag veranstaltete im März 1932 eine Lesung zum Roman.48 Im April desselben Jahres besprach der protestantische Prediger H. Cramer das Buch im protestantischen Rundfunk VPRO in einer literarischen Sendung.49 Schon 1930 waren in den Niederlanden nicht nur in spezialisierten Literaturzeitschriften Kritiken zu lesen, sondern ebenfalls in Tageszeitungen: Die liberale Zeitung Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC) druckte 1930 eine Rezension von Hiob und 1932 eine von Radetzkymarsch. Der angesehene Kritiker Anthonie Donker lobte Hiob im progressiv-liberalen Wochenheft De Groene Amsterdammer als “einen der schönsten jüdischen Romanen der modernen Weltliteratur” und fand Radetzkymarsch sogar noch “stärker, reifer und makelloser”. (Donker 1930 und 1932)

47

48

49

48

Anlässlich einer neuen Ausgabe der niederländischen Übersetzung von Hiob 1936 bemerkte ein Kritiker explizit, dass Hiob in den Niederlanden schon 1931 ein berühmtes Buch gewesen sei: Wer es nicht als ‘Hiob‘ las”, habe es in der “Übersetzung von Jeannette Wink-Nijhuis als ‘Job’ gelesen.” (N.O. 16.01.1936) [Übers. ES] Anonyme Ankündigung über die Lesung in Het Vaderland vom 12. März 1933: “De Joodsche Vrouwenraad, afd. Den Haag, organiseert op Dinsdag 15 maart e.k. des middags te drie uur een bijeenkomst in Boschlust, Bezuidenhout. De heer Leo Straus bespreekt en declameert uit Hiob van Jos. Roth.” H. Cramer sprach am 24. April 1932 in der Sendung “Boekenhalfuurtje” über Hiob. (1932b)

Der Einfluss der Berliner Netzwerke wirkte folglich auch nach 1933 weiter, z. B. in den Kritiken von Menno ter Braak in Het Vaderland vom 23. September 1934 und Hendrik Marsman in der literarischen Zeitschrift De Gids aus dem Jahre 1934 – angesehene Kritiker, die in den 20er-Jahren in Berlin zu Hause gewesen waren.50 Marsman rühmte vor allem Hiob, den Roman, “der Joseph Roth endgültig einen Platz unter den erstrangigen deutschen Prosaschreiber[n] unserer Zeit” sicherte [Übers. ES, ebenso alle folgenden Zitate] und Radetzkymarsch, “das für viele ein Meisterwerk wurde”. In Radetzkymarsch fiel Marsman bei Roth, dem “Romancier von Zeitromanen”, ein besonderes Interesse für “das menschliche Herz, mit seinen Ekstasen und Depressionen, mit seinen Konflikten vor allem” auf. Er ging ausführlich auf den Roman Rechts und Links ein und wies auf Roths Reportagen in der Berliner Zeitschrift Die Literarische Welt sowie auf die Verbindung zu den international ausgerichteten Kunstzeitschriften hin.51

Roth, der vor 1933, wie erwähnt, zahlreiche Reisen unternommen hatte, mag vor 1933 auch selbst im niederländischsprachigen Gebiet zugegen gewesen sein und seine Vermittler getroffen haben. Der einzige Hinweis darauf, der aber nicht weiter geklärt werden konnte, geht auf das Frühjahr 1931 zurück, als Roth an den damaligen Feuilletonredakteur der Frankfurter Zeitung Friedrich Traugott Gubler schrieb: “Ich fahre […] nach […] Brüssel für ein paar Tage.” (JRB: 194) Ergänzend sei noch erwähnt, dass aus Roths Briefwechsel bekannt ist, dass er im Mai 1932 von einer niederländischen Zeitschrift den Auftrag bekam, eine Novelle zu schreiben.52 Um welche Novelle und welche Zeitschrift es sich hier handelt, konnte nicht ermittelt werden, da die Publikation letztlich nicht erfolgte. Die ersten Reaktionen auf Roths Werk im niederländischsprachigen Bereich kamen über Roths Vernetzung mit den international orientierten sozialdemokratischen Kreisen in Deutschland zustande. Roth profilierte sich bis Ende der 20er-Jahre als links engagierter Autor und wurde von Denkern und Journalisten als solcher wahrgenommen. Die sozialistischen Zeitungen in Deutschland, den Niederlanden und Belgien blickten häufig über 50

51

52

49

Siehe Boterman (2003: 13): “Diese Metropole [Berlin ES] war in Deutschland die moderne Stadt par excellence. Berlin strebte in die Zukunft, zu gleicher Zeit aber wurde ein Tanz auf dem Vulkan aufgeführt, der unverkennbar Anziehungskraft ausübte auf die Generation, die um 1900 geboren war und zu der unter anderem Hendrik Marsman und Menno ter Braak gehörten.” [Übers. ES] Marsman 1934: “Die moderne Architektur ist zum Beispiel auch in diesem Buch [Rechts und Links ES], aber nie so gut wie zuvor in ‘Die literarische Welt‘, durch niemand so geistreich ironisiert wie von Roth. Außer von Kurt Schwitters in einem Beitrag in “i 10” anlässlich einer Ausstellung in Stuttgart.” [Übers. ES] Brief von Roth an die Schwiegermutter (18.05.1932, JRB: 164): “Ich habe einen guten Plan, 2000 Mark auf einmal zu verdienen. Ich habe vor, eine Novelle für eine holländische Zeitschrift zu schreiben, ich bin aufgefordert worden.” Die Datierung des Briefes stammt von Heinz Lunzer, dem ich für diese Angabe danke.

die Ländergrenzen hinweg und übernahmen Themen und Artikel voneinander. Die niederländischen und flämischen Sozialisten betrachteten die deutschen Sozialisten als Vorbilder. In diesem Kapitel werden die vier wichtigsten Personen aus diesem Umfeld, die für die ersten materiellen und symbolischen Produktionen von Roths Werk im niederländischsprachigen Kontext zuständig waren, behandelt. Die erste Roth-Übersetzung erschien in der Rotterdamer sozialdemokratischen Zeitung Voorwaarts, deren Chefredakteur Johan Winkler war. Weitere frühe sozialistische Vermittler sind der flämische Sozialpsychologe und spätere Politiker Hendrik De Man, der kosmopolitische Kunstkritiker und Brüsseler Galerist Paul-Gustave Van Hecke und der niederländische Literaturvermittler Nico Rost. Der Kritiker F. M. Huebner, der eine untergeordnete Rolle spielte, doch als früher Vermittler trotzdem Erwähnung verdient, wird im Rahmen der Besprechung Van Heckes kurz vorgestellt. Roths Vernetzung in den Kreisen des internationalen Sozialismus, die im Wesentlichen auf seine Mitarbeit bei sozialdemokratischen Zeitungen zurückgeht, führten zur ersten RothVeröffentlichung in den Niederlanden: Am 6. September 1924 erschien der Feuilletonbeitrag “De reiziger in koffie vertelt” im Voorwaarts. Es handelte sich um eine (anonyme) Übersetzung von “Der Reisende in Kaffee erzählt” aus der Frankfurter Zeitung vom 7. Juli 1924. (Siegel 1995: 209) Die Publikation des Textes ist in verschiedener Hinsicht bemerkenswert. Es war die erste Veröffentlichung Roths in einer nicht-deutschen Sprache überhaupt. Der Zeitpunkt, zu dem die erste internationale Rezeption in der Presse nachweisbar ist, ist damit von 1925 auf 1924 vorzuverlegen.53 Anzunehmen ist, wie schon angedeutet, dass diese erste Veröffentlichung im niederländischsprachigen Kontext dank der sozialistischen Netzwerke, in denen Roth in den 20er-Jahren aktiv gewesen war, zustande kam. Roth arbeitete an linken Medien mit und unterschrieb manche Artikel sogar mit “Der Rote” oder “Der rote Joseph”. Sozialdemokratische Parteiorgane in den Niederlanden und Flandern waren stark auf die deutsche sozialistische Presse bezogen, die als vorbildlich galt. 54 Johan Winkler war (in erster Ehe) mit einer Deutschen verheiratet (Bronsen 1960aa) und daher mit der deutschen Sprache und Kultur vertraut. Seit 1927 war er Chefredakteur von Voorwaarts, und die zahlreichen Kritiken zur deutschen Literatur, die er für diese Zeitung 53

54

50

Gemäß der Roth-Bibliographie sind die ersten Übersetzungen 1925 (in russischer Sprache) erschienen, und zwar die Romane Hotel Savoy und Rebellion. (Siegel 1995: 395-431) Für vorliegende Studie wurden die flämischen und niederländischen sozialistischen Zeitungen Vooruit (Gent), De Volksgazet (Antwerpen), Het Volk (Amsterdam), Vooruit (Den Haag) und Voorwaarts (Rotterdam) für die 30er-Jahre systematisch durchgesehen. Die engen Verbindungen zwischen den deutschen, flämischen und niederländischen Redaktionen fallen durch die aufeinander bezogene Berichterstattung über die jeweilige Wirkung der sozialistischen Partei in Deutschland, den Niederlanden und Flandern auf.

verfasste, erschienen ebenfalls in Het Volk, der Amsterdamer Zeitung der niederländischen Sozialdemokraten. Anzunehmen ist, dass Johan Winkler diese erste niederländische RothPublikation verantwortete. Ab 1933 entwickelte Winkler sich zu einem der maßgeblichen Roth-Vermittler; er rezensierte Neuerscheinungen im Exil, übersetzte Radetzkymarsch und pflegte während Roths Amsterdamer Exilperiode freundschaftlichen Umgang mit dem Autor (siehe Kapitel 3 und 4). Anders als nach 1933 kann beim Erscheinen von “De reiziger in koffie vertelt” 1924 noch nicht die Rede von einem Netzwerk sein, das in den Niederlanden für Roth gearbeitet hätte und von ihm orchestriert worden wäre. Doch zeichnet sich das frühe Interesse für Roth in den Niederlanden ab, das generell auf die frühe Resonanz auf internationaler Ebene verweist. Diese Publikation war ein erster Schritt auf dem Weg zum literarischen Erfolg in den Niederlanden, der bis 1940 von Seiten der sozialdemokratischen Presse stark unterstützt wurde.

Eine bemerkenswerte Realisierung symbolischer Produktion leistete 1926 der flämische Sozialistenführer Hendrik De Man mit einem Hinweis auf Roth in Die Psychologie des Sozialismus (1926), dem Standardwerk, in dem er sich mit dem Marxismus auseinandersetzte. Der engagierte Sozialist De Man war als junger Mann wegen politischen Agitierens in Belgien von der Universität verwiesen worden und 1905 als Zwanzigjähriger nach Deutschland, in “das gelobte Land des Marxismus”, gezogen. (De Man 1953: 70) Er arbeitete als Journalist und studierte Sozialökonomie, Geschichte und Psychologie. De Man wurde 1922 Professor für Sozialpsychologie an der Universität Frankfurt und avancierte zu einem der angesehensten Theoretiker der internationalen Sozialdemokratie.55 Die Kontakte zwischen Hendrik De Man und Roth werden in einem Schreiben vom 8. September 1927 belegt: “Vor zwei Wochen etwa habe ich Ihr grundgescheites, in einem vorzüglichen Deutsch geschriebenes Buch gelesen – ganz, nicht nur die Seite, auf der ich zitiert bin. Aus diesem Kapitel und aus den anderen habe ich manches gelernt, so dass ich beinahe meine berufliche Eitelkeit vergessen hätte. Um aufrichtig zu sein: ich freue mich ebenso über das Zitiert-sein, wie über Ihr Buch.”56 55

56

51

De Man wurde 1933 im Auftrag der belgischen Regierung nach Brüssel berufen und 1935 erstmals Minister in der belgischen Regierung. Er war eine einflussreiche Figur bei der Zeitung Vooruit, die den niederländischen Journalisten Nico Rost ab 1933 beschäftigte. Bekannt wurde De Man sowohl in Belgien als auch in den Niederlanden um 1936 mit seinem wirtschaftlichen Reformplan, der als “Plan De Man” bekannt wurde und eine Lösung für die Wirtschaftskrise bieten sollte. Brief von Joseph Roth an Hendrik De Man vom 08.09.1927, IISG (Hendrik de Man Papers). Für die Transkription danke ich Rainer-Joachim Siegel.

Das Werk Zur Psychologie des Sozialismus gilt als eine Abrechnung Hendrik De Mans mit dem Marxismus. Er setzt sich hier kritisch mit dem von der marxistischen Sozialdemokratie propagierten Klassenkampf auseinander. Eine Reportage von Roth wird als Beleg für die These herangezogen, dass die Arbeiter am Klassenkampf weniger interessiert seien, als im Marxismus

angenommen

werde.

Roth

sei

“[e]in

vorzüglicher

Beobachter

der

Massenpsychologie”. In seinem Essay “Privatleben des Arbeiters” (Frankfurter Zeitung vom 10. April 1926) äußere er “in extremer, aber charakteristischer Formulierung”, die Tradition lehre den Arbeiter, “von den ‘Palästen der Reichen’ und von den ‘Hütten der Armen’ zu sprechen. Er fordert nicht das Turngerät, das Tennisspiel, die geschmackvolle Tapete. Er fordert den sinnlosen Palast. Sein Kampf geht nicht um Realitäten, sondern um Symbole’.” (De Man 1926: 196) Einen Prozess der “Verbürgerlichung” der Arbeiterschicht konstatierte Roth in Reportagen über das Ruhrgebiet sowie über die Sowjetunion. (Schweikert 1982: 52) Als Die Psychologie des Sozialismus erschien, hatte er eine mehrmonatige Russlandreise im Winter 1926-1927 hinter sich. Das Interesse am sozialen Experiment in der Sowjetunion veranlasste auf internationaler Ebene, aber vor allem im Deutschland der Weimarer Republik, mehrere linke Intellektuelle (wie Egon Erwin Kisch, Ernst Toller und Walter Benjamin) dazu, diesen jungen Staat zu besuchen. (Turner 1991) Die Artikelfolge, die darauf in der Frankfurter Allgemeinen zu lesen war, zeigt, wie Roth sich dem jungen Sowjetstaat gegenüber immer kritischer verhielt. (Nürnberger 2010: 73) Dieser Brief widerspricht der allgemein verbreiteten Annahme, Roth habe sich nie “intensiver mit der marxistischen Theorie

und

den

sozialdemokratischen

bzw.

kommunistischen

Parteiprogrammen

beschäftigt”. (von Sternburg 2009: 269) Zudem ist dieses Schreiben hervorzuheben als der erste bekannte Brief Roths an einen seiner niederländischen Fürsprecher und als der erste bekannte Versuch, sich selbst aktiv in den Vermittlungsprozess seiner Werke einzubringen.57 Der damals 33-jährige Autor war zwar in Deutschland als Journalist renommiert und hatte mit seinen ersten Romanen im deutschsprachigen Gebiet Ruhm erworben, im Ausland aber war er um das Jahr 1927 noch ziemlich unbekannt. Ein international orientierter Vermittler wie De

57

52

Ähnliche Dankesbriefe schickte Roth als geübter Netzwerker später an van Duinkerken und Gunning. Brief von Joseph Roth an Anton van Duinkerken vom 20.10.1934, NLMD (AVD 263): “es ist mir ein Bedürfnis, Ihnen für die verstehenden Worte zu danken, die Sie über mein Buch im tagebuch geschrieben haben.” Brief von Joseph Roth an J.H. Gunning vom 08.05.1935, Universität Utrecht (Sammlung Gunning 21.F.1): “Ich möchte Holland nicht verlassen, ohne Ihnen meinen sehr herzlichen und respektvollen Dank auszusprechen für das Interesse, das Sie meinem “Antichrist” geschenkt haben. Ich hoffe, daß meine neuen Werke vielleicht ebenfalls das Glück haben werden, Ihre Aufmerksamkeit zu erregen.”

Man, dessen Werk über die Grenzen hinweg rezipiert wurde – die niederländische Übersetzung erschien 1927 – konnte zu Roths Durchbruch beitragen. De Man ging es mit dem Roth-Zitat wohl vor allem darum, seine Vertrautheit mit den Artikeln des beim eigenen Zielpublikum geschätzten Journalisten Roth zur Schau zu stellen. Dieses

Zielpublikum

war

nicht

nur

mit

dem

internationalen

Netzwerk

von

sozialdemokratischen Politikern und Zeitungsredakteuren verbunden, sondern auch mit international orientierten Kunstkritikern wie Paul Gustave Van Hecke. Es fällt auf, dass Roth sich die Mühe machte, mit De Man in Verbindung zu treten, vermutlich mit der Absicht, ihn als Vermittler zu weiterem Engagement zu bewegen. Hier trat Roth einem Vermittler aus dem niederländischsprachigen Gebiet gegenüber zum ersten Mal orchestrierend auf.

Eine Figur, die in verschiedenen internationalen, links orientierten künstlerischen Netzwerken als Knoten fungierte, war Paul-Gustave Van Hecke. Zu Kontakten zwischen Roth und Van Hecke gibt es keine materiellen Belege. Sicher ist aber, dass sie über Kreisen der internationalen literarischen Avantgarde gemeinsame Bekannte hatten, die für vorliegende Forschung von Bedeutung sind. Van Hecke war in den 20er und 30er-Jahren in Flandern als Kunstkritiker, Herausgeber, Sammler und Galerist einer der angesehensten Förderer neuer Kunstströmungen wie des Expressionismus und Surrealismus und stand mit Vertretern der internationalen Avantgarde in Frankreich, Deutschland und der Sowjetunion in Verbindung. Als junger Mann machte er sich um 1905 in seiner Heimatstadt Gent als engagierter Sozialist und Antikatholik einen Namen. Er gründete mit dem zwei Jahre älteren Hendrik De Man einen marxistischen Studienkreis und veröffentlichte politische Artikel in der sozialistischen Zeitschrift De Waarheid. (De Volder 1983: 10) Van Hecke und De Man strebten die vollständige Befreiung des Proletariats an, nicht nur im materiellen, sondern auch im intellektuellen Sinne. (ibid. 10) Der Autodidakt Van Hecke fühlte sich stärker als zu politischer Theoriebildung zu den neuesten Kunstströmungen hingezogen, war offen für alles, was “modern” wirkte, und gilt als einer der ersten Repräsentanten des Dandyismus und der Dekadenz in Flandern. (ibid. 1983: 11) Kurz vor dem Ersten Weltkrieg war er Mitarbeiter bei der liberalen Zeitung Het Laatste Nieuws, die in Brüssel erschien. (ibid.: 21) So lernte er den Journalisten Johan De Maegt kennen, der für Roth um 1936 zur einflussreichen Vermittlerfigur wurde (vgl. Kapitel 6). Während De Man sich völlig der Politik widmete und sich zum Theoretiker des Sozialismus entwickelte, begann Van Hecke ab 1913, seine ersten literarischen Werke – vor allem Gedichte und Theaterstücke – zu veröffentlichen. (ibid.: 12) Er war mit vielen Künstlern 53

bekannt, und seine Kunstgalerie Sélection auf der Avenue Louise in Brüssel war Treffpunkt der europäischen Avantgarde.58 Das gleichnamige Monatsheft publizierte er auf Französisch, damit die Artikel über aktuelle Kunst einen möglichst großen Leserkreis erreichten, auch in Frankreich. (ibid.: 29) 1928 gründete Van Hecke die Kunstzeitschrift Variétés, für die er selbst die meisten Beiträge lieferte. Im Rahmen dieses Projekts reiste er u. a. nach Berlin und Paris, wo er Kontakte mit Max Ernst, Ossip Zadkine, Pablo Picasso, Marc Chagall, Hans Arp u. a. knüpfte (ibid.: 34). Vorbild für Variétés war das Berliner Blatt Der Querschnitt, und u. a. Nico Rost arbeitete an beiden Zeitschriften mit.59 Van Hecke entschied sich trotz der Mitarbeit niederländischer, deutscher und russischer Autoren wiederum für Französisch als Publikationssprache. In Kürze genoss Variétés internationales Ansehen. (ibid.: 34) Van Hecke bat Freunde und Bekannte um Beiträge, und in jeder Nummer wurde ein bestimmtes Thema behandelt, das nicht zuletzt mit vielen Abbildungen illustriert wurde. Wenngleich sich die Zeitschrift stark am französischen Markt orientierte, war sie doch kosmopolitisch ausgerichtet. In der Novembernummer 1929 erschien die französische Übersetzung eines Teils von Der Stumme Prophet, ein Fragment des Romans über Leo Trotzki, an dem Roth 1927 und 1928 gearbeitet hatte, den er aber nie beendete.60 Ein Freund Van Heckes und Mitarbeiter für deutsche Literatur bei Variétés war der schon mehrmals erwähnte niederländische Kritiker Nico Rost. In der Dezembernummer 1929 erschien in der Rubrik “Littérature Allemande” ein Beitrag von ihm über das Werk Joseph Roths. Rost lobte Roth als einen der besten Journalisten Deutschlands und als Verfasser der Romane Die Flucht ohne Ende und Zipper und sein Vater. Dank Van Hecke wurde Rost, als er nach dem Reichstagsbrand und einer kurzen Inhaftierung im Lager Oranienburg 1933 Deutschland verlassen musste, als Mitarbeiter der sozialistischen Zeitung Vooruit nach Gent eingeladen. Van Hecke war Chefredakteur der Feuilletonseiten Het Geestesleven und bot Rost nicht nur eine Stelle an, sondern verteidigte ihn auch in einem Konflikt mit Hendrik De Man, 58

59

60

54

Gemeinsam mit seiner Frau Honorine führte er auch ein Modehaus, “Maison Norine”, auf der noblen Brüsseler Einkaufsmeile Avenue Louise. Damit gilt Van Hecke ebenfalls als einer der Vorreiter der belgischen Haute Couture (De Volder 1983: 30) Nico Rost war in diversen internationalen Zeitschriften als Fürsprecher der deutschen Avantgardeliteratur aktiv. Er veröffentlichte z. B. in Der Querschnitt 1926 (Heft 8) einen “Brief aus Holland”, in dem er sich darüber beklagte, die moderne deutsche Literatur sei in den Niederlanden zu wenig bekannt. (Würzner 1982: 138) Siehe Anhang 7, Abbildung 1. Über die Konzeption von Der Stumme Prophet als Trotzki-Roman, siehe Sasse 1982: 86f. Das Romanfragment in Variétés war eine Übersetzung derselben Romanpassage aus Die Neue Rundschau vom 03.03.1929 (siehe Siegel 1995: 403). Der Übersetzer ins Französische war M. Mirowitsch, illustriert wurde der Text von George Grosz. In derselben Nummer erschien eine Rezension Nico Rosts von Kurt Tucholskys und John Heartfields “Littérature et Photographie. Deutschland, Deutschland über alles!” Dass Roths Text über Trotzki in Variétés erschien, entsprach den Erwartungen der Leser insofern, als der russischen Kulturgeschichte viel Platz eingeräumt wurde.

der 1936 auf Grund von Rosts zu extrem eingeschätzten Standpunkten entstand. (Olink 1997: 72) Van Hecke ist also als Knoten in den Netzwerken um Hendrik De Man, Nico Rost, Johan de Maegt und Joseph Roth zu bezeichnen. Obwohl nicht bekannt ist, ob er Roth jemals begegnete, ist seine Bedeutung als Vermittler hiermit offensichtlich. Mit dem Beitrag in Variétés gehört Rost als Literaturkritiker zusammen mit F.M. Huebner zu den ersten Vermittlern Roths im niederländischen Kontext (siehe Anhang 1). Auch Huebner, der in Het Vaderland den 1929 erschienenen Roman Rechts und Links besprach (Huebner 1930), stand mit Van Hecke in Verbindung. Der Kunsthistoriker Huebner galt wie Van Hecke als großer Freund der europäischen Avantgarde und war ebenfalls mit der Berliner Kunstszene vertraut. (Hubert 2004: 91) Anfang der 20er-Jahre kam es zu gemeinsamen Projekten Huebners und Van Heckes, so zum Austausch von Artikeln für ihre jeweiligen Zeitschriften und zur Vorbereitung einer Buchveröffentlichung über belgische bzw. niederländische neuere Malerei. (ibid.: 93) Huebners Kritik von Rechts und Links war ausgesprochen negativ, und da er als Vermittler keine weitere Rolle gespielt hat, wird auf ihn nicht näher eingegangen. Von Bedeutung ist seine Person aber in dem Sinne, als die dargestellten Zusammenhänge die Wirkung der internationalen Netzwerke um Roth illustrieren.

Der Journalist Nico Rost hingegen ist eine zentrale Figur für die hier behandelte Thematik und sei nunmehr ausführlicher vorgestellt. Er zog 1922 als literarischer Korrespondent für die niederländische Zeitung De Telegraaf nach Berlin. Bald arbeitete er als Kritiker für mehrere niederländische Zeitungen und Zeitschriften sowie als Übersetzer. (Bronsen 1960t) 61 Rost hatte offenbar ein gutes Gespür dafür, junge Talente früh zu entdecken und zu erkennen, welche Autoren in den Niederlanden erfolgreich sein könnten. So führte er 1923 als Erster das Werk von Franz Kafka in den Niederlanden ein. (Olink 1997: 243) Er machte das niederländische Publikum zudem mit literarischen Größen wie Robert Musil, Bertolt Brecht und Thomas Mann näher bekannt, aber auch mit damals noch unbekannten Autoren wie Leonhard Frank, Hugo Ball, Carl Spitteler, René Schickele und Maximilian Harden. Zu den von Rost ins Niederländische übersetzten Autoren gehörten vor 1933 Alfred Döblin, Hans Fallada, Lion Feuchtwanger und Egon Erwin Kisch. (ibid.: 275-279) Sein Interesse lag primär 61

55

Zum Leben von Nico Rost siehe Hans Olink, De man die van Duitsland hield (1997). Informationen zu Roths Leben erhielt ich zudem in einem Interview mit Ilse Lissauer am 16. April 2011. Ilse Lissauer ist die in Rixensart (Belgien) lebende Tochter Edith Lissauers, die ab 1928 Rosts Lebensgefährtin war.

bei jüdischen Autoren und engagierter Literatur über die sozialen Probleme der Zeit, daher entwickelte er sich hauptsächlich zu einem Förderer jüdischer und links orientierter deutschsprachiger Literatur in den Niederlanden. (ibid.: 52). Durch seine Tätigkeit als Kritiker und Übersetzer stand er mit großen deutschen Verlagen, wie dem Gustav Kiepenheuers, in Verbindung. (ibid.: 59) Roth und Rost trafen sich in Berlin u. a. im Romanischen Kaffee, Treffpunkt der literarischen Boheme: “Wenn er sich nicht im Auftrag der ‘Frankfurter Zeitung’ in Asien oder Afrika, auf dem Balkan oder in der Sowjetunion aufhielt, war Joseph Roth abends meistens im ‘Romanischen Kaffeehaus’ am Kurfürstendamm (in Berlin) anzutreffen. Er hatte dort rechts in der Ecke einen Stammtisch, an dem er mit seinen Freunden saß: Egon Erwin Kisch, Hermann Kesten, Ernst Toller oder Karl Tschuppik. […] Joseph Roth war in jenen Jahren noch nicht der große Romancier, der er später wurde, sondern vor allem ein Grandseigneur der Reportage, der zu allem und allen Zugang hatte, dem nichts und niemand imponierte und der unbestechlich und ehrlich blieb wie sonst kaum ein Journalist während der Weimarer Republik.” [Übers. ES] (Rost 1960)62

Möglicherweise begegneten sich Roth und Rost auch im Haus von Max und Edith Lissauer, einem bürgerlich-jüdischen Paar mit Neigung zu sozialdemokratischen Ideen, das mit Nico Rost befreundet und dessen Haus Treffpunkt der Berliner Literatenszene war. Rost erhob später Anspruch darauf, als Erster das Werk Roths in den Niederlanden eingeführt zu haben (siehe dazu Kapitel 6) Die Gelegenheit hierzu bot ihm Van Hecke. Für Variétés verfasste Rost 1929 in einem Artikel mit dem Titel “Jeunes Générations” einen Beitrag über Roths Werk, der in französischer Übersetzung erschien und 1930 in De Gulden Winckel inhaltlich leicht bearbeitet nochmals gedruckt wurde. Rost gibt darin einen Überblick über Roths Biographie und betont den Stellenwert, den dessen journalistische Werke einnahmen, nicht zuletzt wegen ihres Einflusses auf Roths Prosawerk. Er umreißt den Inhalt des Essays Juden auf Wanderschaft und der Romane Flucht ohne Ende – das 1929 in französischer Übersetzung bei Editions de la N.R.F. in Paris erschienen war – sowie von Zipper und sein 62

56

“Wanneer hij niet in opdracht van de ‘Frankfurter Zeitung’ in Azië of in Afrika, op de Balkan of in de Sovjet-Unie vertoefde, was Joseph Roth des avonds meestal in het “Romanische Kaffeehaus” aan de Kurfürstendamm (te Berlijn) te vinden. Hij had daar een vast tafeltje, rechts in de hoek, waar hij zat met zijn vrienden: Egon Erwin Kisch, Hermann Kesten, Ernst Toller of met Karl Tschuppik. […] Joseph Roth was in die jaren nog niet de grote romancier, die hij later geworden is, doch vooral een grand-seigneur der reportage, die overal en bij iedereen toegang had, zich door niet en door niemand liet imponeren en onomkoopbaar en eerlijk bleef als bijna geen andere journalist tijdens de Republiek van Weimar.”

Vater. Merkwürdigerweise unterlässt Rost jeden Hinweis auf den Trotzki-Roman Der stumme Prophet, obwohl er den Text durch seine Mitarbeit an Variétés sicherlich kannte. In seinem letzten Artikel über Roth, der 1967 im NRC erschien, nannte er den Grund dafür, und zwar in einer Rezension des Romans Der stumme Prophet, der 1965 als Text aus dem Nachlass Roths von Kiepenheuer & Witsch herausgebracht wurde. “Dieses Werk, ‘Der stumme Prophet’, geschrieben im Jahre 1929, also vor fast vierzig Jahren, berührte […] auf einigen wenigen Seiten den Kern des Stalinismus und daher ebenfalls seine katastrophalen Folgen. Dieses hinterlassene Werk zeigt abermals nachdrücklich, dass dieser Autor mit seinem Œuvre nicht nur einer der herausragendsten Romanciers seiner Generation war, ein Prinz der modernen deutschen Prosa, sondern auch ein Kulturkritiker beispielloser Größe, was ein letztes Mal überzeugend aus dieser 1929 geschriebenen, nahezu genialen Prophezeiung der Stalintragödie (und, um genau zu sein: auch der Stalinistentragödie) hervorgeht. […] Ob Roths Worte, die uns nunmehr so überzeugen, auch 1929 eine Warnung waren und Wirkung hatten? Ich fürchte, wenn ich nun an diese Zeit zurückdenke und vor allem an das damals undifferenzierte Denken auf politischem Gebiet vieler der unsrigen, dass dies nicht der Fall war.” [Übers. ES] (Rost 1967)63 Rost verweist also dezidiert auf das “undifferenzierte Denken” vieler, wobei er sich nicht ausschließt. Dieses Zitat sagt viel aus über die Beziehung zwischen Roth und Rost bzw. zu den kommunistischen Freunden aus den Netzwerken vor 1933. Nach seinem Russlandbesuch wurde Roth – im Gegensatz zu Rost und Kisch, die auch die Sowjetunion bereisten – allmählich kritischer gegenüber dem jungen Sowjetstaat und dem Stalinismus; seine Haltung wich mithin nach und nach von der Rosts und anderer Beteiligter der entsprechenden Netzwerke ab. Dies schlägt sich in den Vermittlungstätigkeiten Rosts nieder. Rost hat von Roth jene Werke rezensiert, die als links galten, daher lagen ihm vor allem die vor 1930

63

57

“[D]it werk ‘Der stumme Prophet’, geschreven in 1929, bijna veertig jaar geleden dus, raakte […] op enkele luttele pagina’s de kern van het Stalinisme en daarom tevens op de katastrofale gevolgen daarvan. Dit nagelaten werk legt er weer eens de nadruk op dat deze schrijver in zijn oeuvre niet alleen een der voortreffelijkste romanciers van zijn generatie is geweest, een Prins van het moderne Duitse proza, maar ook een kultuurkritikus van ongekend formaat, wat een laatste maal overtuigend bleek uit deze in 1929 geschreven bijna geniale profetie van de Stalintragedie (en preciezer uitgedrukt, tevens van de Stalinistentragedie). […] Zouden Roths woorden, die ons thans zo overtuigen, ook in 1929 een waarschuwing zijn geweest en uitwerking hebben gehad? Ik vrees, als ik nu aan die tijd terugdenk, en vooral aan het toen ongedifferentieerde denken op politiek gebied van velen onzer dat dit niet het geval zou zijn geweest.”

erschienenen am Herzen. In der ersten Rezension von 1929/1930 in Variétés bzw. in De Gulden Winckel hebt Rost bei Die Flucht ohne Ende und Zipper und sein Vater die Verwobenheit von Literatur und Journalismus als kennzeichnend für Roths engagierte Zeitromane hervor: “Die Kluft zwischen Literatur und Journalismus, über die so viele Autoren noch stets immer wieder diskutieren, gibt es für ihn nicht. Er geht sogar so weit, seine Romane ‘Reportagen’ zu nennen, eine Ansicht, die manch weniger fortschrittliche Literat mit einem Kopfschütteln quittieren wird.” [Übers. ES] (Rost 1930)

Rost vergleicht Flucht ohne Ende mit Bertolt Brechts Heimkehrdrama Trommeln in der Nacht aus dem Jahr 1919 und stellt Roth in die Reihe der Avantgardekünstler der 20er-Jahre. Als ausgesprochen links engagierter Schriftsteller in der Tradition von Bertolt Brecht wird Roth von Rost in den niederländischen Kanon eingeführt. Rosts Anerkennung, Roths belletristische Arbeiten seien stark von dessen Erfahrungen als Journalist geprägt, weist auf eine kritische und gründliche Auseinandersetzung mit den Texten hin. Damit gilt Rost nicht nur als Roths frühester Kritiker, sondern auch als einer der wenigen Vermittler im niederländischsprachigen Kontext, die die Vielseitigkeit des scharfen Beobachters seiner Zeit anerkannt, geschätzt und in vielen Artikeln dem Publikum mitgeteilt haben. Am 26. November 1932 erschien Rosts Radetzkymarsch-Kritik in De Groene Amsterdamer. Bei der Gelegenheit gelang es Rost, Roth noch einmal als einen zeitkritischen und links orientierten Schriftsteller zu präsentieren. Wieder lobte er die frühen Romane Hotel Savoy, Flucht ohne Ende, Zipper und sein Vater und Rechts und Links und wies seine Leser darauf hin, dass diese Romane im Vergleich zu Hiob, das nach seiner Meinung “nicht zu Roths wichtigste[m] Werk gehört”, in den Niederlanden zu wenig bekannt seien. Anders als die allgemeine Kritik sah Rost Radetzkymarsch weniger als nostalgischen Lobgesang auf die Doppelmonarchie, in dem Roth sich der Vergangenheit zuwandte, denn als erneuten Versuch, das Europa der ersten Nachkriegsjahre zu evozieren:64

64

58

Radetzkymarsch gilt allgemein als Wendepunkt in Roths Romanschaffen, siehe Lunzer & Lunzer-Talos 2009: 196: “[Es ist] der erste der ungemein suggestiven, retrospektiven Texte, die von nun an den Grundtenor seines erzählerischen Werkes ausmachen. Die ostgalizische Heimat und, ihr übergeordnet, aber emotionell gleichgestellt, die multinationale Habsburgermonarchie werden von Roth als wärmende Heimat für alle ihre Bewohner hochstilisiert. Sein Unbehagen an der Gegenwart verschärfte das Heimweh nach der Vergangenheit: Roth dichtete die Welt seiner Jugend um zu einer nostalgischen, rückwärtsgewandten Utopie.”

“[D]ie Mitglieder der Offiziersfamilie Trotta sind zwar Österreicher, hätten jedoch genauso gut in einem anderen westeuropäischen Land leben können. Mitglieder der Familie Trotta wohnen ebenso in Frankreich und in Deutschland, in Holland und Italien, in Belgien und in der Schweiz.” [Übers. ES] (Rost 1932)65

Mit der Tatsache, dass die Figur Brodnitzer aus Hotel Savoy (1924) in Radetzkymarsch (1932) wieder eingeführt wird, begründete Rost die Annahme, Roth habe direkt an diesen Roman von 1924 anschließen wollen: “Roth ließ die Handlung lediglich zehn Jahre eher erfolgen. Diese Leutnants und Beamten denken im Jahre 1912 natürlich anders als 1922, jedoch ähneln ihre Hoffnungslosigkeit und ihr Mangel an Idealismus der Hoffnungslosigkeit und dem Mangel an Idealismus der nächsten Generation nach dem Krieg und dem Zusammenbruch der Donaumonarchie.” [Übers. ES] (Rost 1932)66

Während Roths Exilzeit trat Rost weiter als Vermittler für Roth auf, indem er sich bei Verlegern für ihn stark machte und sein Werk übersetzte. Kritiken schrieb er aber nicht mehr. Erst nach Roths Tod meldete er sich dann wieder in der Presse, und zwar als einer der vielen Verfasser von Nachrufen für den verstorbenen Freund. In jenem Nachruf, der in Vooruit und in zwei Teilen in Kroniek van Kunst en Kultuur erschien, wurden Roths journalistische und zeitkritisch beobachtende Fähigkeiten anhand eines ausführlichen Überblicks über die entsprechenden Arbeiten stark hervorgehoben. (Rost 04.06.1939, ebenso alle folgenden Zitate in Übers. ES) Über Roths Erfahrungen an der Front heißt es: “In all seinen Romanen, vor allem in Hotel Savoy, Radetzky-Marsch und Die Kapuzinergruft kann man lesen, welchen tiefen Eindruck diese Jahre auf ihn machten.” Für Rost stand fest, dass Roths journalistisches Werk aus dieser Zeit “zu den bedeutendsten Leistungen der deutschen Journalistik der Nachkriegszeit” gehörte. Rost erinnert sich an die Reportagen in der Wiener ArbeiterZeitung: “[Roth] veröffentlichte seine ersten Reportagen, die durch ihre Originalität, ihren scharfen Stil und kräftige Formulierungen sofort in breiten Kreisen das Interesse weckten.” 65

66

59

“[D]e leden der officiersfamilie Trotta zijn Oostenrijkers doch konden evengoed in een ander land van West-Europa wonen. Leden der familie Trotta wonen evengoed in Frankrijk en in Duitschland, in Holland en in Italië, in België en in Zwitserland.” “Roth liet de handeling alleen tien jaren eerder plaats vinden. Deze luitenants en beambten denken natuurlijk in 1912 anders dan in 1922 doch hun hopeloosheid en gebrek aan idealisme lijkt op de hopeloosheid en het gebrek aan idealisme die een volgende generatie na den oorlog en het ineenstorten der donaumonarchie kenmerkt.”

Ebenso geht er auf Roths Konflikt mit der Frankfurter Zeitung ein: “[Roth] hatte sich mit dem Italien Mussolinis wochenlang befasst, weigerte sich, dem faschistischen Regime zu huldigen, und schrieb seine hervorragenden Reportagen in diesem Sinne, doch wurden sie […] von der Redaktion so verfremdet, als hätte der Journalist keine Schattenseiten entdeckt. Roth zögerte keinen Moment und kehrte dem Blatt, das ihm mehr als fürstliche Honorare zahlte, den Rücken zu.” Rost bedauerte darüber hinaus, dass die journalistischen Arbeiten Roths nicht in einem Band vorlagen – ein Vorschlag, der erst 1981 mit Joseph Roth. Waarnemer van zijn tijd. Een keuze uit zijn journalistieke werk (1919-1939) (Allert de Lange) umgesetzt wurde.

Die vermittelnde Rolle Rosts während der Exilperiode Roths wird in den folgenden Kapiteln, besonders in 6.4, erläutert. Auf jeden Fall verhielten Rost und Roth sich ab 1930 in den linken Netzwerkkonstellationen unterschiedlich: Rost wurde als “Knoten” ein zentraler Vermittler; Roth hingegen bewegte sich in der Peripherie der linken Netzwerke. Dies erscheint kaum anders möglich für einen Autor, der sich auch als ehemaliger Offizier der österreichischungarischen Armee und mit aristokratischen Kreisen verbunden darstellte und, gerade im Exil, immer mehr seinen Konservatismus, Katholizismus und Monarchismus betonte. Roths politische Ansichten wurden von seiner Reise nach Russland, wo er den Stalinismus als unterdrückende Staatsgewalt kennengelernt hatte, und von der wachsenden nationalsozialistischen Bedrohung beeinflusst. Allmählich entwickelte er sich zum vehementen Legitimisten, der in der Rückkehr zur Monarchie für Österreich die einzig mögliche Lösung zur Abwehr des Nationalsozialismus sah. Anzunehmen ist, Rost machte um 1931 in seiner Eigenschaft als angesehener literarischer Berater seinen Einfluss beim Verlag W. De Haan geltend, der dann noch im selben Jahr Job als erste Romanübersetzung Roths herausbrachte. Während das Verlagsprogramm von W. De Haan bis 1925 generell noch weitgehend von Unterhaltungsliteratur bestimmt war, mit Verkaufserfolgen wie Der Golem von Gustav Meyrink und den Märchen von den Brüdern Grimm, so fand ab 1930 ein Kurswechsel statt. Es wurde statt auf ältere und populäre Literatur auf aktuelle Belletristik gesetzt, mit Werken von Roth, Döblin, Stefan Zweig und Hermann Hesse.67 Rost setzte sich für die Übersetzungen der mit ihm aus Berlin bekannten Autoren Döblin und Roth vehement ein. Da W. De Haan 1931 aber sowohl Berlin Alexanderplatz als auch Hiob übersetzen ließ, war es für Rost unmöglich, beide Aufträge zu 67

60

Nico Rost übersetzte 1930 Döblins Berlin Alexanderplatz für W. De Haan. Von Zweig erschien 1930 bei diesem Verlag Joseph Fouché in der Übersetzung von R. P. Sterkenburg, von Hesse 1931 Narziss und Goldmund, übersetzt von John Kooy.

übernehmen. Hiob-Übersetzerin wurde Jeannette Wink-Nijhuis; ob hier ein Kontakt Rosts zur niederländischen Sozialistischen Partei eine Rolle spielte, ist unbekannt. Es ist die einzige Übersetzung aus dem Deutschen, die Wink-Nijhuis verfasst hat (siehe Anhang 6: Kurzbiographie Jeannette Nijhuis).

2.3. Die religiösen Netzwerke: jüdische und protestantische Vermittler Wenngleich die Anfänge der Roth-Vermittlung in den Niederlanden stark von den linken und nicht-konfessionellen Netzwerken dominiert sind, dürfen als weiteres Fundament für die materielle und symbolische Produktion ab 1933 die Netzwerke um die jüdischen und protestantischen Befürworter Roths nicht übersehen werden. Vor allem jüdische Periodika und Organisationen interessierten sich in Amsterdam nach dem Erscheinen von Hiob für Roth, und dieses Interesse wirkte nach 1933 stark weiter. Durch Siegfried van Praag, Lucie Tels-Elias und Leo Straus wird Roth als Vertreter der jüdischen Literatur in den niederländischen literarischen Kanon eingeführt. Wie schon erwähnt zeigte Nico Rost schon starkes Interesse für Autoren wie Kafka, 68 Döblin, Feuchtwanger, Kisch und Roth. Während Rost sich vor allem mit der deutschen sozial engagierten Literatur beschäftigte, war Siegfried van Praag von einem zionistisch-jüdischen Hintergrund geprägt. Siegfried van Praag und seine Frau Hilda Sanders unternahmen zwischen 1922 und 1931 mehrere Reisen nach Berlin und Wien und standen mit vielen, vorwiegend österreichisch-jüdischen Schriftstellern in – manchmal freundschaftlicher – Verbindung. (van Praag 1980: 197f.) Siegfried van Praag verfasste zwei Anthologien über jüdische Literatur69 und war in Amsterdam in mehreren jüdischen Organisationen eine angesehene Persönlichkeit. Er organisierte literarische Veranstaltungen und war in der Redaktion diverser jüdischer Zeitschriften vertreten.70 Die niederländisch-jüdischen Netzwerke traten nach Erscheinen von Hiob stark in den Vordergrund. Am 15. März 1932 organisierte der “Joodsche Vrouwenraad” von Den Haag 68

69

70

61

Genauso wie Rost betrachtete van Praag sich als der Vermittler, der Kafka in den Niederlanden eingeführt habe. Siegfried van Praag, De West-Joden en hun letterkunde sinds 1860. In eigen en vreemden spiegel (uit de letterkunde van en over joden), Amsterdam: Menno Hertzberger, 1928 und Het ghetto. Een beschouwing en bloemlezing van west- en oostjoodsche ghettoschetsen, Zutphen: Thieme, 1930. Van Praag lieferte Beiträge für die jüdischen Periodika Ha’Ischa, Centraal Blad voor Israëlieten und Nieuw Israelietisch Dagblad, wie sich bei Durchsicht der Archive im Joods Historisch Museum Amsterdam erwiesen hat.

einen gut besuchten Vortrag des jüdischen Germanisten und Deutschlehrers Leo Straus über Hiob.71 Der “Joodsche Vrouwenraad” war eine 1924 in Den Haag gegründete Organisation, die sich zum Ziel setzte, das jüdische Solidaritätsgefühl zu wecken und zu verstärken. Dazu wurden Vorträge und Kurse über die Geschichte des Judentums organisiert. Das dazugehörige unterstützende Presseorgan war die Zeitschrift Ha’Ischa (Die Frau). Bei dieser Organisation spielte Siegfried van Praag als Organisator literarischer Veranstaltungen eine große Rolle. Im Jahre 1932 waren u.a. seine Kurse über deutschsprachige jüdische Autoren gut besucht. (Anonym: 1932e) Siegfried van Praag trat 1930, nach der Veröffentlichung von Hiob, auch als Roth-Kritiker in Erscheinung (siehe Anhang 1). In van Praags Rezension Het boek Job anno 1930 wird sein jüdisch inspiriertes soziales Engagement deutlich. Er ordnete das Werk stilistisch und inhaltlich in der ostjüdischen und hebräischen Erzähltradition ein: “Aufstand gegen Gott, wenn Gott ungerecht ist, das ist ewig jüdisch. Verdrängte Äußerungen von Aufstand und Opfer ist Ghetto. Und darum hat Roth wahrhaftig eine neue Figur erschaffen: den Hiob des Ghettos. Als Buch des Realismus ist diese einfache Erzählung wertvoll, da sie so allgemein gültig ist. Tatsächlich ist Mendel Singer nur ein einfacher Mann und was ihm widerfährt, widerfuhr hunderttausenden Ostjuden.” [Übers. ES] (van Praag 1930)72 Wie sehr der Blick der Kritiker von der jeweiligen Vernetzung bestimmt war, macht die Rezeption von Radetzkymarsch deutlich. Van Praag unterschied sich in seiner Funktion als Knotenpunkt in jüdischen Netzwerken klar von dem stark sozialistisch vernetzten Rost, der Roth entsprechend aus der sozialistischen Perspektive rezensierte. Wenn Rost in Radetzkymarsch ein Werk der internationalen Solidarität sah, las van Praag es als ein dezidiert jüdisches Buch: “In diesem Buch […] sind österreichische, slawische, semitische und sogar alttestamentarische Klänge zu einer harmonischen Einheit zusammengekommen. […] Die Trottas erinnern an russische Menschen, weil sie sich schwer in der Welt

71

72

62

In Het Vaderland vom 16. März 1932 wird berichtet, dass der Vortrag trotz des schönen Frühlingswetters gut besucht worden sei. “Opstand tegen god als god onrechtvaardig is, ’t is eeuwig Joodsch. Verdrongen uitingen van opstand en offer is ghetto. En daarom heeft Roth waarachtig een nieuwe figuur geschapen: de Job van het ghetto. Als boek van realisme is deze eenvoudige vertelling van waarde omdat ze zoo algemeen geldig is. Inderdaad is Mendel Singer slechts een eenvoudig man en wat hem gebeurt, gebeurde honderdduizenden van OostJoden.”

orientieren können. Was sie über sich selbst wissen, ihr Bewusstsein, ist ein zu kleines Licht für die Größe ihrer Seele. Darum begreifen sie nicht und gehen nur wie Soldaten im Takt, halten nur den Rhythmus ein, so wie er ihnen in der Erziehung mitgegeben wurde.” [Übers. ES] (van Praag 1933)73

Generell wurde Roth über die sozialistischen Netzwerke in den niederländischen literarischen Kanon eingeführt. Zusätzlich wurde die Rezeption ab Erscheinen von Hiob 1930 maßgeblich von den jüdischen Netzwerken geprägt. Eine dritte gesellschaftliche Gruppe, die erst mit der Veröffentlichung des religiösen Essays Der Antichrist die Vermittlung gravierend mitbestimmt, aber auch vor 1933 schon vertreten ist, ist die der protestantischen Netzwerke. Hendrik Cramer und Jan Bernard Netelenbos sind als die beiden am frühesten aktiven protestantischen Vermittler zu nennen. Bemerkenswert ist die Radiosendung des angesehenen Predigers Cramer über Hiob, die am 12. April 1932 im protestantischen Rundfunk VPRO lief. Der Rundfunk war ein einflussreiches Medium, und Roths Name und Werk konnten über solch eine Radiosendung bei vielen literarisch interessierten Niederländern verbreitet werden. Auf protestantische Netzwerke zurückzuführen ist ebenfalls die – allerdings wenig begeisterte – Kritik des reformierten Predigers J. B. Netelenbos in der Nederlandse Bibliographie vom November 1932. Die Namen der beiden Prediger tauchen in der weiteren Geschichte der materiellen und symbolischen Produktion zwar nicht mehr auf, der Einfluss ihrer frühen Beiträge darf aber im Hinblick auf die intensive Wahrnehmung, die Roth in den Niederlanden 1935 mit Der Antichrist in religiösen Kreisen zuteil wurde, nicht vernachlässigt werden.

Beim Vergleich zwischen den sozialistischen und den religiösen Netzwerken fällt eine Diskrepanz auf: In der ersten Gruppe war Roth nachweislich aktiv, in der zweiten sind keine orchestrierenden Aktionen festzustellen. Obwohl die persönliche Bindung an das Judentum die Themen seines Gesamtwerks stark beeinflusste, hat Roth sich, sicher bis 1929, nicht in jüdisch-intellektuellen Kreisen aufgehalten. Dem Zionismus stand er ablehnend gegenüber. Engagierte Linke dagegen gab es in seinem Freundeskreis immer. Über Roths Judentum wie auch seine Haltung zum Sozialismus sind schon viele Studien verfasst worden. Am 73

63

“In dit boek […] zijn Oostenrijksche, Slavische, Semitische en zelfs oudtestamentische klanken tot een mooie harmonie saamgekomen… Die Trotta’s herinneren aan Russische menschen doordat ze zich moeilijk in zichzelf en in de wereld oriënteeren kunnen. Wat ze van zichzelf weten, hun bewustzijn, is een te klein licht voor de grootheid van hun ziel. Daarom begrijpen ze niet en loopen maar als soldaten op de maat, houden het rhythme maar aan, wat hun door hun opvoeding werd aangegeven.”

prägnantesten fasste Johan Winkler Roths religiös-ideologisches Verhalten in Worte: “Roth war ein Chameleon [sic], und wechselte je nach seinem Gegenüber” die Farbe. (Bronsen 1960aa) Winkler lernte Roth erst 1935 kennen und staunte, wie dieser mit Sozialisten, Protestanten und Juden verkehrte und sich im Gespräch dem jeweiligen Umfeld anpassen konnte. Diese Fähigkeit entwickelte Roth schon vor 1933 in Berlin, als er sich vom armen Kriegsheimkehrer in Zeitungsredaktionen und Verlagen emporarbeitete und zum begehrten Reporter wurde.

2.4. Exkurs: Antibes und das flämische Mädchen

Im Januar 1931 war Roth mit Stefan Zweig zu einem gemeinsamen Arbeitsaufenthalt in Antibes an der Riviera verabredet. Dort verliebte er sich leidenschaftlich in ein flämisches adliges Mädchen, Maria Gillès de Pélichy. Wie Roth Traugott Friedrich Grubel, dem Feuilletonchef der Frankfurter Zeitung, berichtete, wollte das Mädchen “die Familie verlassen, nach ihrer Großjährigkeit im Juli. Es wird dortzulande (Brügge) ein Riesenskandal. Ich mache eine Riesendummheit, in meinem Alter, aber ich fühle mich zum ersten Mal seit der Krankheit meiner Frau wieder lebendig.” (JRB: 194). Der 21. Geburtstag der adligen Bankierstochter aus Brügge am 9. August 1931 war tatsächlich nicht mehr fern. Maria befand sich in Antibes in Begleitung ihres jüngeren Bruders Daniel und ihres in den Briefen als “Tuteur” bezeichneten Onkels Amedée De Man und sollte sich von einer Krankheit erholen. Roth und seine Geliebte wohnten etwa zwei Monate im gleichen Hotel und trafen sich meistens in der Nacht.74 In sehr intimen Briefen an Zweig und Gubler berichtete Roth über seine dortigen Erfahrungen (siehe JRB: 194-201). Marias Familie, die katholisch-konservativ war, missbilligte die Affäre zutiefst und brachte die Tochter in einem Kloster unter. Roth war verzweifelt und schickte seinen Freund Stefan Fingal nach Brügge, von wo aus dieser vergeblich versuchte, mit dem Mädchen Kontakt aufzunehmen. Die Familie arrangierte für Maria eine Ehe mit Jacques de Laveleye, einem Brüsseler Geschäftsmann, mit dem sie den größten Teil ihres Lebens im Kongo verbrachte. Für die vorliegende Studie ist die Ausarbeitung der Antiber Episode in mehrerer Hinsicht von Belang. Die detaillierte Spurensuche nach Roths Beziehungen zu Maria und ihrer Familie in 74

64

Maria wohnte vom 19. Februar bis zum 10. April 1931 im Hotel du Cap d’Antibes (siehe Briefe von Maria Gillès de Pélichy, Anhang 5), Zweig von Mitte Januar bis Mitte März (siehe Zweig & Zweig 2006: 240) und Roth vom 6. Februar bis zum 20. April. (siehe unveröffentlichten Brief von Roth an Jenny Reichler vom 17.03.1931 DST und JRB: 195-198)

Brügge ergänzt zunächst einmal eine Lücke auf biographischer Ebene. Im Briefwechsel, der 1970 von Kesten herausgegeben wurde, sind manche Textstellen in Briefen, die Roth in dieser Periode schrieb, ungeklärt. Kesten konnte z. B. den Namen Pélichy in Roths Handschrift nicht entziffern. Er ging fälschlicherweise davon aus, es hätte sich um eine Frau Prensky, eine Pariser Literaturagentin, gehandelt. (JRB: 199) Durch die Rekonstruktion der insgesamt fast drei Monate, die Roth in Antibes weilte, entsteht des Weiteren ein Bild von den Netzwerken, in denen er sich vor 1933 bewegte, das differenzierter ist als jenes, das im Zuge der Forschung nach Publikationen in Zeitungen und Zeitschriften zutage kommt. Roths Aufenthalt im luxuriösen Hotel du Cap d’Antibes, wo Berühmtheiten aus aller Welt Urlaub machten,75 bestätigt das Bild eines Bonvivants, der vorzugsweise in noblen Hotels, wie dem am Zoo in Berlin oder dem Wiener Bristol, Quartier bezog und in populären Kaffeehäusern arbeitete. Der Vorstellung eines sozialistisch inspirierten Autors, als den ihn zum Beispiel Rost gern darstellte, wurde er hingegen kaum gerecht. In Antibes wurde schließlich die Freundschaft mit Stefan Zweig vertieft, indem die beiden Schriftsteller zum ersten Mal das Experiment einer engen Zusammenarbeit wagten. 1936 wiederholten sie dieses Experiment in ähnlicher Form in Ostende und 1937 erhoffte sich Roth wiederum Zweigs Anwesenheit. Die intime Freundschaft mit Stefan Zweig war in der Exilperiode von immenser Bedeutung für das materielle und geistige Überleben Roths und hat dessen Kontakte zu den Exilverlagen mitbestimmt. Zweig wird in den Kapiteln 3, 4 und 5 in seiner Eigenschaft als Bezugsperson für Roth betrachtet werden. Er spielte im Hintergrund immer wieder eine vermittelnde Rolle. Für die Geschichte der materiellen und symbolischen Produktion von Roths Werk im niederländischsprachigen Kontext sind nur indirekte Verbindungen mit dem als Netzwerk zu bezeichnenden Begriff “Antibes” – das wegen der Beziehung zu Maria und ihrer Familie im Grunde auch als flämisches Netzwerk zu bezeichnen ist – nachzuweisen. Als Quellen zur Klärung der Episode wurden außer Briefen von, an und über Roth auch Privatnachlässe von und Interviews mit Angehörigen des damaligen Hotelinhabers André Sella und der Familie Gillès de Pélichy herangezogen. 76 Spuren sind ebenfalls in 75

76

65

Im Livre d’Or des Hotels, dass sich heute im Besitz der Familie Sella befindet, sind für das Jahr 1931 u. a. die Namen von den Schriftstellern Stefan Zweig, Adolf Loos und Erich Maria Remarque und vom Schauspieler Raoul Aslan eingetragen. Regelmäßige Gäste waren u. a. Pablo Picasso, Marc Chagall, G. B. Shaw, Gary Cooper und Marlene Dietrich, aber auch der belgische König Leopold III mit seiner Frau und dem Kronprinzen Baudoin. (siehe de Livry, Oetker & François 2007) Persönliche Angaben über Maria Gillès de Pélichy wurden mir in einem telefonischen Interview am 05. Mai 2008 übermittelt von Dominique De Brouwer/du Roy de Blicquy, der Tochter von Marias Schwester Geneviève. Eine andere Schwester Marias, Clothilde, 94 Jahre alt, wurde in meinem Namen von ihrem Sohn Bertrand de Schietere de Lophem über die Antiber Episode befragt, und der Bericht wurde mir am 27.07.2008 per E-Mail gesendet. Weitere Informationen enthielten die Postkarten, die Maria aus Antibes an ihre Verwandten schrieb und die im Brügger Stadtarchiv liegen. Der damalige Hotelinhaber André Sella

belletristischen Werken aufzufinden, wie in Stefan Zweigs Romanfragment Rausch der Verwandlung (1982 aus dem Nachlass veröffentlicht), die in Antibes in einer ersten Fassung als Die Postfräuleingeschichte zustande kam,77 und im Roman Le Festival de Salzbourg vom französischsprachigen flämischen Autor Daniel Gillès, Marias jüngerem Bruder. Letzterer Roman wurde erst 1974 verfasst, jedoch offensichtlich von Roth und vor allem dessen Radetzkymarsch inspiriert. Im Rahmen vorliegender Untersuchung kann nicht ausführlich auf die literarisch-historischen Hintergründe der Produktion beider Texte eingegangen werden, es wird aber kurz auf den Einfluss des gemeinsamen Aufenthalts mit Roth in Antibes eingegangen. Roth traf sich, wie eingangs erwähnt, in Antibes mit Stefan Zweig, der den Aufenthalt im Nobelhotel bezahlte. Er hatte für die Frankfurter Zeitung den Roman Radetzkymarsch abzuliefern, für dessen Buchausgabe er bei Kiepenheuer unter Vertrag stand. (Bronsen: 396) Als Roths Freund und Mäzen ist Zweig in sämtliche Roth-Biographien eingegangen, anscheinend hatte ihn im Jahr 1930 aber seine Frau Friderike dazu animiert, dem gemeinsamen Freund zu helfen. Die Lage, in der sich nicht nur Roth, sondern auch dessen Frau Friedl befand, löste wohl starke Betroffenheit bei Friederike Zweig aus und sie vermittelte zwischen den Freunden in einem Brief an ihren Mann vom 17. August 1930: “Nur mit Roth quäle ich mich ab, und werde ich mich noch viel kränken müssen. Denk Dir, Fischer sagt mir, er hätte von einem Nervenarzt […] gehört, seine Frau sei ein hoffnungsloser Fall mit kurzen möglichen Besserungen, aber doch unheilbar. Das ist doch schrecklich. Aber wenn ich Roths Briefe lese, habe ich das Gefühl, er erhält sich nur für die Frau, vielmehr für die Geldbeschaffung für sie. Er will, wie er sagt, Deine ‘heitere Güte’ nicht verstören und schreibt Dir daher nicht. Aber er quält sich, weil er so schwer schreibt und September, Oktober kein Geld mehr hat. […] (Berlin & Kerschbaumer 2006: 233f.)

77

66

hatte zwei Töchter, die ich besuchte. Der älteren, Yolande Blazeix-Sella, begegnete ich am 4. August 2008 in ihrer Villa in Antibes. Freundlicherweise stellte sie mir sämtliche Dokumentationen zur Geschichte des Hotels zur Verfügung. Es stellte sich heraus, dass André Sella ein Sammler von Napoleon-Memorabilia war und neben dem Hotel ein Museum gründete – das bis heute besteht – in dem die 100 Tage nach Napoleons Rückkehr von Elba, auf Antibes, dokumentiert sind. Es liegt auf der Hand, dass Roths sich bei Sella hat inspirieren lassen für Die Hundert Tage, den Napoleon-Roman, den er ein paar Jahre später an der Riviera verfasste. In Paris besuchte ich am 18. November 2008 Antoinette Sella, die mir gestattete, das Livre d’Or des Hotels zu fotografieren. Bronsen (1974: 396) behauptet zu Unrecht, Zweig hätte dort seine Biographie Marie Antoinette geschrieben, wobei er sich auf die Erinnerungen Friderike Zweigs beruft. Für die Entstehungsgeschichte von Rausch der Verwandlung siehe Nachwort von Knut Beck in Zweig (1982: 313-329).

Darauf reagierte Zweig zunächst ablehnend und äußerte in einem Schreiben an seine Frau vom 20. August 1930 unwirsch: “Roth kann man nicht helfen: seine Narrheit ist ein Fass ohne Boden. Man darf eine Marotte wie die, 300 Mark pro Woche für eine Irrsinnige auszugeben, nicht noch bestärken.” (Berlin & Kerschbaumer 2006: 235)

Im Februar 1931 ließ er sich aber von seiner Frau dazu ermuntern, Roth nach Antibes einzuladen. Das Treffen wurde den Freunden zu einem wahren Genuss, wie Friderike sich erinnerte: “Es war Cap d’Antibes, zur Winterzeit ein stilles und landschaftlich begnadetes Stück Erde. Wir blieben dort viele Wochen. […] So hatte denn Stefan seine Depression bald überwunden, die sich anfangs recht hartnäckig angelassen hatte. In den vorangegangenen Jahren hatte Stefan einen der begabtesten Schriftsteller unter seine Fittiche genommen, um ihn zumindest zeitweise der Zerstörung durch seinen Dämon, den Alkohol, zu entziehen. Er lud Joseph Roth ein, unseren Aufenthalt in Antibes mitzugenießen und dort seinen ‘Radetzkymarsch’ zu vollenden. […] Er [Roth] verfiel immer mehr und mehr dem Alkohol, auf Cap d’Antibes war er noch in halbwegs guter Form. Stefan brachte es, wenn Roth sein Gast war, dazu, daß dieser sich zumindest anständig nährte, was Trinker oft zum Schaden ihres Organismus vernachlässigen. Vielleicht trank Roth aus Takt dann auch deshalb weniger, weil er es nicht selbst war, der die Zeche bezahlte und weil ihn das Leben mit uns etwas von seiner Sucht ablenkte.” (Zweig 1964: 133f.)

Die erwähnte Depression Stefan Zweigs hatte unter anderem damit zu tun, dass ein Aufenthalt auf den spanischen Balearen, der genutzt werden sollte, um am Roman Marie Antoinette zu arbeiten, zu einer Enttäuschung wurde, weil die erhoffte Ruhe von den zahlreichen Touristen massiv gestört wurde. (ibid.) Die Zweigs zogen daraufhin nach Südfrankreich und fanden in Antibes die geeignete Arbeitsstätte. Im Hotel du Cap d’Antibes war zum einen die konzentrationsfördernde Ruhe gesichert, zum anderen herrschte ein Ambiente, das sowohl Zweig als auch Roth zur Entspannung nach der Arbeit sehr angenehm war. Die Begegnung mit der Flämin Maria und ihrer mondänen Gesellschaft schlug sich in einem Feuilletonartikel Roths nieder und hat somit die Produktion eines Textes beeinflusst. In Der 67

Tennismeister, der am 16. April 1931 in der Frankfurter Zeitung erschien, ist das Hotelgelände mit der von Bäumen gesäumten Allee, die vom Hotel bis zum am Meer gelegenen Schwimmbad führt, beschrieben. Maria Gillès de Pélichy spielte täglich Tennis und mag sich über Roths Unsportlichkeit lustig gemacht haben. Voller Selbstironie ist Roth nämlich in seiner Darstellung: “Alle Damen lieben den Tennismeister. Sie werfen ihm gerne ihre kleinen Bällchen zu, er fängt alle anmutig auf und wirft sie zurück, ein stetes Lächeln, wie eine süße Klammer zwischen den roten geöffneten Lippen, um das schimmernde Emailgitter der Zähne sichtbar zu lassen. Dieser Mund sollte essen können? Es scheint unmöglich! Ein Werkzeug des Lächelns ist er lediglich. Auch das Küssen dürfte ihm schwerfallen, weil es ein Schließen der Lippen voraussetzt. Ein Plaudern bringt er gelegentlich hervor, und auch das ist nur ein akustisches Lächeln. So stark ist es, daß es ansteckend wirkt wie ein Gähnen – und selbst ich muß lächeln, wenn ich den Tennismeister sehe. Ja, ich lächle und schäme mich, möchte die Hand vor den Mund halten und mein Lächeln verbergen, wenn es üblich wäre, derartiges zu tun. Aber es ist erlaubt, in Gesellschaft zu lächeln – und täte man es auch so schamlos wie ich. Neben dem Tennismeister sehe ich aus wie eine Karikatur. Man scheint es bereits bemerkt zu haben.” (Werke 3: 295)

Roth verarbeitete also seine Erfahrungen aus dem Alltag in Antibes in seinen Texten. Im Roman Radetkymarsch jedoch, der streckenweise in dieser Periode zu Papier gebracht wurde, konnten keine Hinweise auf Antiber Figuren oder Ereignisse entdeckt werden. In späteren Arbeiten, die im belgischen und niederländischen Exil verfasst wurden, wie Die Beichte eines Mörders und Die Geschichte von der 1002. Nacht, ist dies durchaus der Fall, wie sich in den Kapiteln 5 und 6 erweisen wird. Maria war eine an Literatur interessierte und einigermaßen exzentrische Person, die sich danach sehnte, dem Joch ihrer streng katholischen Erziehung zu entkommen, und nach dem Tode des Vaters gegen die Mutter rebellierte.78 Mit neun Kindern und einem Gut, das zu betreuen war, fiel es der Witwe schwer, die aufsässige Tochter unter Kontrolle zu halten. Sie beschloss, Maria in Begleitung ihres Bruders und eines Onkels für fünf Wochen nach Antibes zu schicken. Dort wohnte außerdem Dom Gerard van Caloen, ein Verwandter der Mutter, der 78

68

Diese Auskünfte übermittelte Baron de Schietere de Loppem, Sohn von Marias Schwester Clothilde Gillès de Pélichy, in einer E-Mail vom 27.07.2008 an ES.

als pensionierter Bischof mit guten Beziehungen zum Papst in Rom in der Familie fast wie ein Heiliger verehrt wurde. Auch er konnte Maria im Auge behalten. Weit von Brügge und der Mutter entfernt, fühlte Maria sich frei, und ließ sich wohl gern von einem charmanten Schriftsteller wie Roth umwerben. Je ne suis pas le style ou le genre de “cousine à sermons” schrieb Maria aus Antibes an ihren Cousin Raymond, der in einem Genter Internat auf die anstehenden Prüfungen lernte.79 Eine Moralpredigt ihrerseits wäre auf jeden Fall unangebracht gewesen, denn Roth berichtete Zweig nach dessen Abreise schmunzelnd, wie Maria ihre Begleiter überlistete: “Der Tuteur ist gekommen, mit langem Bart und großem Bauch, ein ahnungsloser Mann, den der Katholizismus vernagelt hat. Die Kleine kommt in der Nacht, obwohl er nebenan schläft, betet, bekreuzigt sich und fängt an, zu sündigen.” (JRB: 195)

Folgt man der Darstellung in Roths Briefen, so muss sich Maria reichlich respektlos über ihre Eltern und ihre adlige Umgebung geäußert haben. Der verstorbene Vater wurde wie folgt beschrieben: “Der Vater hat die Mutter gehasst, und so viele Kinder gezeugt, weil ihm das den Beischlaf erspart hat durch lange Monate. Er hat gefürchtet, in Bordelle zu gehen, man könnte ihn sehen und er könnte krank werden. Dabei ist er sicher an einer Syphilis II. Grades gestorben. […] Die Kirche steckt ganz drin, im ganzen Haus, macht alles blind und taub und hart.”80 (ibid.) Roths brieflich vermittelte Beschreibungen der Pélichy’schen Familiengeschichte und der eigenen Liebesbeziehung mit dem abenteuerlichen jungen Mädchen muten an wie Skizzen, die der literarischen Verarbeitung gedient haben könnten. Das Glücksgefühl, das er in Antibes erlebte, wirkt sich in den Briefen aus. Nach Marias Abreise aus Antibes wurde Roth aber bald wieder mit der Realität konfrontiert. “In meinem Leben gibt es jetzt viel mehr Spannungen und Komplikationen, als ich Ihnen schreiben kann” meldete er an Zweig (ibid.: 199) “Fräulein

79

80

69

Ansichtkarte von Maria Gillès de Pélichy an ihren Cousin Raymond aus Antibes vom 29.02.1931. Siehe ebenfalls Anhang 7, Abbildungen 5 und 6. Auch Daniel Gillès bestätigte den extremen Puritanismus, der im Hause Gillès de Pélichy herrschte. (Joveneau 1974)

[Pélichy]81 […] hatte doch das Verdienst, meine Frau zu lockern. Ich bin ihr attachiert und dankbar. Ich werde sie besuchen. Auch da gibt es Komplikationen, die ich nicht zu schreiben im stande bin.” (ibid.) Was mit den Komplikationen gemeint ist, lässt sich erahnen: Roth war mit seinen 36 Jahren erfahrener und wohl auch nüchterner als das Mädchen, das bereit war, für ihn ihre Familie zu verlassen, und das sich in aller Verliebtheit ein Leben an der Seite Roths vorstellen konnte. Dass er sich um eine geisteskranke Frau zu kümmern hatte, wusste sie wohl nicht. Ebenso wenig dürfte ihr bekannt gewesen sein, dass er schon 1929 mit der exotischen Andrea Manga Bell, Tochter eines Kubaners und einer Deutschen, eine Beziehung eingegangen war, die er in gewissem Umfang weiterpflegte. (Bronsen: 368f.) Wie sehr Roth tatsächlich gewillt war, Maria in Flandern zu besuchen, was sein Leben zweifellos noch komplizierter gemacht hätte, ist unklar. Die Familie griff aber schon zuvor ein, und der Besuch wurde verhindert. Roth schrieb am 13. Mai 1931 an Zweig: “Flandern hat eine unerhörte Wendung genommen. Die Kleine hat geschwätzt, man hat sie in ein Kloster gebracht, sie wird bestimmt umkommen.” (ibid.: 200) Und bald lautete sein Fazit zu dem Abenteuer: “Flandern liegt mir keineswegs am Herzen. Beigetragen hat es gewiß zur psychischen Krankheit. Ich ertrage es nicht, daß noch eine Frau meinetwegen leidet. […].” (ibid.: 201) Roth war sich offenbar völlig bewusst, dass die Beziehung mit Maria Gillès de Pélichy letztlich nicht nur ihm, sondern auch dem Mädchen nur Unglück bringen konnte. Trotzdem hing er noch einige Zeit seinen Erinnerungen nach und fühlte er sich mit Maria verbunden. Noch drei Monate nach dem Aufenthalt in Antibes, am 25. Juni 1931, schrieb er an Gubler: “Ich kann Flandern nicht vergessen und meine Ohnmacht ist unerträglich”.82 Kurz vor Marias 21. Geburtstag versuchte er, über Stefan Fingal Informationen zu bekommen, wie er wieder an Gubler berichtete: “Freund Fingal, kurioser Mensch, bereit, für mich nach Flandern zu gehen. Am 9. August wird die Kleine großjährig. Ich kann es mir nicht erlauben, wie ein

81

82

70

Wie schon erwähnt, las Kesten statt Pélichy “Prensky”. Madeleine Rietra und Rainer Joachim Siegel, die eine Herausgabe des Briefwechsels zwischen Roth und Zweig (Göttingen: Wallstein Verlag) vorbereiten, konnten mithilfe meiner Angaben Roths Handschrift richtig transkribieren. Brief von Joseph Roth an Friedrich Traugott Gubler vom 25.06.1931, Quelle Stadtbibliothek Winterthur, Sondersammlung, Slg. Gubler-Corti (mit Dank für die Vermittlung an Heinz Lunzer und Victoria LunzerTalos.

Kavallerieoffizier ein Kind zu ‘verführen’ und mich nicht um es zu kümmern. [Fingal] […] soll für mich nachforschen.” 83

Den hier erwähnten Stefan Fingal kannte Roth schon seit vielen Jahren. Ihre Lebenswege liefen zeitweise parallel: Das Studium in Wien, der Militärdienst in der k.u.k.-Armee und die Arbeit für die liberale Zeitung Der neue Tag sind die wesentlichen biographischen Gemeinsamkeiten. 1920 siedelten beide nach Berlin über. Wie nahe sie sich standen, erweist sich daran, dass Fingal 1928 eine gewisse Zeit Roths Frau Friedl pflegte, ehe diese nach Wien in eine Anstalt kam. (Lunzer & Lunzer-Talos 2008: 194) Ob und was Fingal in Brügge “nachgeforscht” hat, konnte nicht ermittelt werden. Anzunehmen ist allerdings, dass Roth seine Geliebte nie mehr gesehen hat. Schon am 6. Juni 1932 wurde Maria mit dem Brüsseler Geschäftsmann Jacques De Laveleye verheiratet, mit dem sie in den Kongo zog und fünf Kinder bekam.

Wie schon erwähnt, schlug der Aufenthalt in Antibes sich nicht nur in Roths eigenem Werk nieder, sondern auch in einer Novelle von Stefan Zweig und einem Roman von Daniel Gillès. Ich kann hier nur kurz auf diese Hinweise eingehen. In Zweigs Romanfragment Rausch der Verwandlung steht ein junges Mädchen im Mittelpunkt, das in einem Luxushotel die Freiheit und die Gesellschaft der adligen und großbürgerlichen Hotelbesucher genießt, von einem Mann umworben und in die Liebe eingeweiht wird. In der ersten, in Antibes hergestellten Fassung hieß Zweigs Protagonistin Maria Baumgartner. Der Name Maria wurde in der überarbeiteten Fassung in Christine umgeändert. (Beck 1982: 316) Wie Christine nachts heimlich aus ihrem Zimmer schleicht, um ihren Geliebten zu treffen (Zweig 1984: 125), erinnert an Roths oben wiedergegebene Schilderungen. Roths Glücksgefühl, sich in dieses junge Mädchen verliebt zu haben, oder sein Blick auf die unbewussten erotischen Gefühle des “Tuteurs” haben sich in der Beschreibung der Erregung von Christines Onkel beim Anblick der Nichte niedergeschlagen: “Ach, noch selber einmal jung sein, so ein schaumiges, in der eigenen Hitze prasselndes Mädel fest anfassen zu können […]. Er fühlt sich erheitert, belebt, 83

71

Brief von Joseph Roth an Friedrich Traugott Gubler vom 26.07.1931, Quelle Stadtbibliothek Winterthur, Sondersammlung, Slg. Gubler-Corti (mit Dank für die Vermittlung an Heinz Lunzer und Victoria LunzerTalos). Roth kannte Fingal seit 1918 als Journalist an Wiener Tageszeitungen. Fingal ging 1920 mit Roth nach Berlin und betreute in den späten 20er-Jahren die geisteskranke Friederike Roth (Lunzer & LunzerTalos 2008: 194-201.)

angeregt, erfrischt und fast verwegen; sonst phlegmatisch und eher mürrisch, krabbelt er jetzt aus aufgerütteltem Gedächtnis allerhand Spaßigkeiten hervor, heikle sogar; unbewußt will er das Feuer heizen, das ihm so wohlig die alten Knochen wärmt.” (ibid.: 74)

Mit Zweig hatte sich Roth in Antibes über die Verarbeitung der Liebesgeschichte als literarischen Stoff unterhalten, und im Briefwechsel nimmt Roth Bezug auf diese Gespräche, wenn er schreibt: “Ich bin ein Schuft, dennoch, Defloration, mit litterarischer Umrandung, ist mir was wert” (JRB: 196), oder: “Das Leben ist so viel schöner als die Litteratur! Ich bedauere die Litteratur! Sie ist ein SCHWINDEL!” (ibid.: 200) Das führt zur Annahme, die Liebesbeziehung mit Maria Gillès de Pélichy sei für Roth eine Quelle literarischer Inspiration gewesen, die, wenn nicht er selbst, auf jeden Fall der Freund in sein Werk hätte einfließen lassen können. Roth wusste durchaus, dass eine feste Beziehung mit dem jungen, reichen und verwöhnten Mädchen unmöglich war. Als mehr denn ein brisanter Seitensprung kann die Episode am Ende wohl nicht eingestuft werden. Die Kontakte mit Angehörigen Marias brachten keine weiteren Einzelheiten zur Beziehung zwischen Maria und Roth ans Licht. In der Familie wurde über den Skandal in Antibes zwar geflüstert, vor allem blieb aber im Gedächtnis, dass Stefan Zweig seinen Urlaub mit Maria und Daniel verbracht hatte. Daniel Gillès de Pélichy, damals 13 Jahre alt, wurde später in Brügge zum Skandalautor, der in seinen Romanen gegen seine Familie und die ganze Brügger Bourgeoisie zu Felde zog. Der als Daniel Gillès bekannt gewordene Autor empfand Antibes rückblickend als starke Anregung für seine schriftstellerischen Ambitionen. Zweig habe damals in Antibes eine Erzählung von ihm gelesen und gelobt. (siehe Joveneau 1974) Gillès brachte 1974 den Roman Le Festival de Salzbourg heraus, die Chronik einer österreichisch-flämischen Familie, die vor dem Hintergrund des sog. Anschlusses Österreichs spielt. Bemerkenswert sind dabei die Analogien zu Roths Radetzkymarsch und die Figuren um die Familie von Trotta. Ein alter Familienvater und Fürst hält der österreichischen Monarchie und dem Legitimismus die Treue und muss zusehen, wie die jüngeren Generationen ihre Ideale verlieren. Es gibt bei Gillès sogar einen expliziten Hinweis auf Roth, denn der alte Herr von Rosegg erzählt seiner geliebten Enkelin von dem Autor: “Auf dem Nachttisch lag noch ‘Radetzkymarsch’ von Joseph Roth. Ihr Großvater hatte ihr das Buch vor ein paar Tagen gegeben. ‘Du findest darin das ganze Österreich 72

von einst’, hatte er gesagt, mit seiner legeren Art, die Dinge ernst zu nehmen, mit seiner Kunst, nicht nur zu leben, sondern auch zu sterben, mit seiner Uneigennützigkeit und seiner entwaffnenden Liebenswürdigkeit. Und der Autor, der arme Joseph Roth, ist im Begriff, in Paris am Anschluss zu sterben – wie an einer Krankheit! Ein galizischer Jude mußte uns diesen Anschauungsunterricht in Treue erteilen!’“ (Carroux 1982: 111) 84

Eine ausführliche Analyse der Ähnlichkeiten zwischen beiden Romanen würde hier zu weit gehen. Auffällige Parallelen bestehen beispielsweise zwischen den Familienmitgliedern Trotta – die ihren Adelstitel der Schlacht von Solferino verdanken – und Gillès’ Hauptfiguren aus der Familie von Rosegg – die nach einem Kampf gegen die Türken vom österreichischen Kaiser geadelt wurden. Roths Figur des Dieners Jacques spiegelt sich bei Gillès im Diener Kilian wider, und unverkennbar ist die Analogie an der Stelle, an der in Le festival de Salzbourg während eines großen Festes im Schloss von Rosegg die Nachricht vom österreichischen “Anschluss” eintrifft. Das Fest verwandelt sich in einen danse macabre – “eine schäbige Maskerade, ein Gespensterball”. (ibid.: 372) Die Szene ist jener in Radetzkymarsch äußerst ähnlich, in der ein Ball nach der Nachricht vom Attentat auf Franz Ferdinand nicht beendet wird, sondern in eine regelrechte Tanzorgie mündet. “Keep dancing” beschwört die Enkelin den alten Herrn von Rosegg. (ibid.: 371) Wie schon angedeutet, tragen weder die Rückgriffe auf Radetzkymarsch bei Gillès noch die Spuren, welche die Beziehung zwischen Roth und Maria in Zweigs Novelle hinterließ, Wesentliches zur Vermittlungsgeschichte Roths im niederländischsprachigen Kontext bei. Der Exkurs über Antibes wirft jedoch ein schärferes Licht auf Roths Verbindungen zu den Netzwerken vor 1933, indem er ein differenzierteres Bild von der gesellschaftlichen Position Roths zeichnet. Er ist als Außenseiter in konservativen – ebenso wie in progressiven, in atheistischen wie in religiösen Kreisen – zu bezeichnen. Menschliche Beziehungen und Erfahrungen dienten ihm als Inspirationsquelle bzw. literarische Vorlage und keine gesellschaftlichen oder ideologischen Kreise schloss er hinsichtlich der Verwendung in seinen Werken aus. Hitlers Machtübernahme 1933 bedeutete nicht nur eine materielle und persönliche Katastrophe für Roth, der in die Emigration gehen musste, bevor er vom Erfolg des Ende 1932 erschienenen Romans Radetzkymarsch profitieren konnte. Auch die Mitglieder der mit

84

73

Zitiert wird hier aus der deutschen Übersetzung von Margaret Carroux aus dem Jahr 1982.

ihm verbundenen Netzwerke hatten sich im Kampf gegen den Faschismus neu zu positionieren. 1933 sah Roth sich veranlasst, im Exil neue Verleger zu finden. Über die Kontakte mit niederländischen Vermittlern, die über die Berliner Redaktionen und Verlage zustande gekommen waren, fand Roth diese Verleger in Amsterdam.

74

3 Die neuen Verlage: Allert de Lange, Querido und das Neue Tage-Buch Für Roth waren die frühen Verbindungen zu den Verlagen Allert de Lange und Querido in Amsterdam die logische Fortsetzung der Beziehungen, die vor 1933 über die Berliner Netzwerke geknüpft worden waren. Ab den ersten Kontakten mit den Amsterdamer Vertretern dieser Verlage sowie mit den Initiatoren der Exilzeitung Das Neue Tage-Buch versuchte Roth seinen Einfluss in den Netzwerken geltend zu machen, wie in diesem Kapitel gezeigt werden wird. Die Bekanntschaften mit den ehemaligen Kiepenheuer-Mitarbeitern Landshoff, Landauer und Kesten, die bei den Amsterdamer Verlagen angestellt wurden, sowie mit Stefan Zweig nutzte Roth bei diesem Neuanfang im Exil ausgiebig, um seine Position im Feld der Emigrantenliteratur zu etablieren.

3.1. Neuanfang im Exil: biographischer Überblick 1933-1934 Konkrete Angaben über die ersten Aufenthalte Roths in Amsterdam lassen sich aus Briefwechseln und Zeugnissen von Zeitgenossen nur zum Teil rekonstruieren. Wann z. B. die erste Begegnung von Gerard de Lange, Gründer des ersten niederländischen Exilverlags Allert de Lange, mit Roth stattgefunden hat, ist unklar. Sie freundeten sich offenbar sehr bald an und trafen sich im August 1933 aus Anlass eines gemeinsamen Besuchs bei Stefan Zweig in Salzburg, wo über die erste Exilausgabe, den von Kesten zusammengestellten Novellenband Novellen deutscher Dichter der Gegenwart verhandelt wurde. In einem Schreiben vom 23. August 1933 berichtete Roth Kesten von den positiven Ergebnissen des Besuchs (JRB: 274). “Ich bin jetzt eingeladen, nach Amsterdam zu gehen. Ich wohne dort im Querido Verlag” meldete Roth am 3. Oktober 1933 auch seinen Schwiegereltern.85 Ob er tatsächlich dorthin reiste, kann nicht belegt werden, es ist aber anzunehmen. Am 30. November erzählte er Zweig, er habe den Roman Tarabas, der Ende des Jahres bei Querido erscheinen sollte, beendet und “[s]obald mein Buch abgeschrieben ist, fahre ich nach Amsterdam. Es kann noch 2-3 Tage dauern.” (JRB: 296) Am 1. Dezember 1933 schrieb er an Félix Bertaux: “Ich mußte in größter Schnelligkeit den Roman fertig machen, nach einer dringlichen Mahnung und sogar Drohung des Verlegers Querido in Amsterdam […]. Ich muß nach Amsterdam fahren und versuchen, einen reichen Mann zu finden, der mir für ein paar Monate helfen könnte. Wenn ich so was nicht finde, ist mein Ende sicher.” (ibid.: 296f.) In Briefen nachweisbar ist der Besuch Roths bei den Amsterdamer Verlegern Mitte Dezember 1933: “Ich bin mit geliehenen 85

75

Brief von Joseph Roth an die Schwiegereltern vom 02.10.1933, DST 18.2/22.

100 Francs nach Amsterdam gefahren. Ich saß 3 Tage, ohne zu essen, im American-Hotel”, so berichtet er am 22. Dezember 1933 Stefan Zweig (JRB: 297f.). In diesem Brief beschreibt Roth seine Enttäuschung darüber, dass Querido ihn wegen einer Krankheit nicht hat empfangen können. Von Landshoff habe er dann 1.000 Francs bekommen. Einleuchtend sind die Bemerkungen über die Beziehung zu Gerard de Lange im selben Brief: “Ich kam, von Herrn de Lange zum Nachtmahl eingeladen, völlig betrunken an. Herr de Lange ist zwar auch ein gewaltiger Trinker. Er war nicht mehr nüchtern. Allein, jetzt geschah mir, was ich nie gedacht hätte, daß es möglich sein könnte. Zum ersten Mal erlebte ich völlige Geistesabwesenheit. Meine Erinnerung an diesen Abend ist völlig ausgelöscht. Es ist möglich, daß ich mir alle Chancen bei de Lange verdorben habe. Sie müssen wissen, daß er eine Art Junker ist. Von Schriftstellern kann er sich zwar vorstellen, daß sie trinken, nicht aber daß sie betrunken sind. Eine genaue Vorstellung von mir kann er gar nicht haben. Er hat lediglich die Vorstellung von einer Art ‘literarischen Namens’. Er war sehr nett, aber ich fürchte, daß ich mir Alles verdorben habe.” (ibid.)

Roths Befürchtung, er habe seine Chancen bei de Lange durch sein Benehmen verspielt, war wohl unbegründet. Im Gegenteil: Der Alkoholgenuss verband sie sogar enger miteinander. Mit Gerard de Lange war am 29. Juli 1933 ein Vertrag über das Werk Die Juden und ihre Antisemiten abgeschlossen worden. Das Manuskript hatte Roth bis zum 31. Januar 1934 abzuliefern. Roth konnte den Vertrag jedoch nicht einhalten. Es gelang ihm trotzdem, de Lange für ein anderes Buch, Der Antichrist, zu interessieren. Der Vertrag, der Roth neben der für das ursprünglich vorgesehene Werk festgelegten Garantiesumme von 6.000,- RM weitere 2.250,- RM sicherte, wurde am 16. Januar 1934 von Roth unterzeichnet. Der Antichrist war am 30. März 1934 abzuliefern (GiG: 51). Nicht nur de Langes Nachsicht im Hinblick auf Roths geschäftliche Unzuverlässigkeit zeugt davon, dass Roths Besuch in Amsterdam nicht ergebnislos war. Gerard de Lange stattete Roth sogar einen Gegenbesuch ab: Am 20. Januar 1934 schrieb Roth an Stefan Zweig, er erwarte mit Ungeduld den Besuch von Gerard de Lange in Paris (JRB: 306). Im Jahr 1934 war Roth wieder in Amsterdam. An diesen Besuch erinnerten sich mehrere Gesprächspartner Bronsens. Die Schauspielerin Leonie Brandt-Reiman, deren Mann mit Gerard de Lange in geschäftlichen Beziehungen stand, traf Roth bei einem Empfang in der Bar des Victoria Hotels am Amsterdamer Zentralbahnhof zum ersten Mal (Bronsen 1960o). 76

Auch der Verleger Antonie Kroonenburg erinnerte sich, dass Roth 1934 in Amsterdam war (Bronsen 1960c). Der aus Deutschland emigrierte Schauspieler Walter Fein entsann sich, Roth 1934 getroffen zu haben, und zwar im Amsterdamer Hotel Eden in der Warmoesstraat, in der Nähe des Bahnhofs und des Verlags Allert de Lange, wo er, ebenso wie Roth, untergebracht war (Bronsen 1960y). Aus Aufenthaltsgenehmigungen, die sich im Amsterdamer Stadtarchiv befinden, erweist sich, dass auch Klaus Mann (im Dezember 1934) und Walter Landauer (im Juni 1935) im Eden Hotel wohnten. Mit dem Hotelinhaber Toon Blansjaar und seiner Familie wurde Roth 1936 vertrauter. In Kapitel 5.1., das die niederländischen Netzwerke ab 1936 behandelt, wird näher auf Roths Alltag im Eden Hotel eingegangen. Außer mit Gerard de Lange verkehrte Roth 1934 wahrscheinlich vorwiegend mit Mitarbeitern von Allert de Lange und Querido, so mit Fritz Landshoff, Hermann Kesten, Walter Landauer, Klaus Mann, Antonie Kroonenburg, Alice von Nahuys und Fred von Eugen. Auch den Mitbegründer der in Paris von Leopold Schwarzschild herausgegebenen Exilzeitschrift Das Neue Tage-Buch, J.C.S. Warendorf, lernte er spätestens im Jahre 1934 persönlich kennen. Dieser berichtete in einem Brief an Anton van Duinkerken vom 20. Dezember 1934 über Roth: “Bei einem seiner Besuche an Holland hatte ich das Vorrecht, ihn bei mir zu sehen.” [Übers. ES]86 Roth versuchte in der Exilzeit, sein Werk bei möglichst vielen Verlagen, Zeitungen und Zeitschriften unterzubringen, um Geld zu verdienen. Sein Status als Bestsellerautor öffnete ihm bei seinem Betreten des (exil-)literarischen Feldes viele Türen. Im Wettbewerb um die Rechte von Hiob gewann letztlich Gerard de Lange vor Querido, indem er Roth mit lukrativen Verträgen lockte. Am 24. Juli 1934 schrieb Fritz Landshoff an Roth: “Landauer wird Ihnen […] gesagt haben, wie sehr ich es bedauere, daß die Lizenz des Hiob an de Lange weggegeben ist. Sie wissen, daß Herr Querido die Lizenz des Hiob […] übernehmen wollte.” (GiG: 94) Zu den ersten Exilausgaben Allert de Langes 1933 gehörten außer der dritten Auflage des Erfolgsromans Hiob die Novelle Stationschef Fallmerayer, die in Kestens Novellen Deutscher Dichter der Gegenwart aufgenommen wurde (Kesten 1933). Im Frühjahr 1934 erschien bei Querido der Roman Tarabas (GiG: 17), ein Roman, der mit insgesamt neun Rezensionen (siehe Anhang 1), darunter in angesehenen Zeitungen und Zeitschriften wie Het Volk, Het Vaderland, NRC und Critisch Bulletin, bei der Literaturkritik auf beträchtliches Interesse stieß. Nach dem Erscheinen von Der Antichrist im Herbst 1934 wurde Roths Ruhm

86

77

Brief von J.C.S. Warendorf an Anton van Duinkerken vom 20.12.1934, NLMD (AVD 263).

in den Niederlanden unübersehbar. Die Zahl der Artikel über sein Werk stieg von drei im Jahre 1933 auf 25 bzw. 23 in den Jahren 1934 und 1935, davon bezog sich ein Drittel auf Der Antichrist (siehe Anhang 1). In diesem Kapitel wird die Periode zwischen dem Frühjahr 1933, als Roth Autor bei Allert de Lange und Querido wurde und für die Zeitschrift Das Neue Tage-Buch zahlreiche Artikel zu schreiben begann, und September 1934, als die ersten Rezensionen zu Der Antichrist erschienen und Roth in den Niederlanden eine Berühmtheit wurde, behandelt. Roth erwies sich in diesen ersten Exiljahren als geschickter Stratege, der sich über die institutionellen Netzwerke der Exilverlage allmählich in Kreisen der literarischen Szene in Amsterdam etablierte und sich so als Vermittler seiner eigenen Werke einsetzte. Diese Netzwerke der Amsterdamer Künstler und Journalisten werden dann im 4. Kapitel beleuchtet.

3.2. Das Netzwerk “Allert de Lange” Mit dem Machtantritt der Nationalsozialisten in Deutschland zogen viele Autoren in die Emigration, und vielerorts wurden Initiativen ergriffen, um für die in Deutschland verbotenen Autoren im Ausland Verlage zu gründen und sonstige Publikationsmöglichkeiten zu schaffen. Verzweifelt schrieb Roth am 17. März an Zweig: “Mein Verlag ist in Auflösung begriffen. Verkauft mich. An wen, weiß ich nicht. Wovon man leben wird, ist mir völlig unklar. Ein Emigrantenlos möchte ich nicht erleiden müssen.” (JRB: 255)

Und schon einige Tage später: “Es ist bereits so weit […] – die Juden Landshoff und Landauer können den Verlag [Kiepenheuer ES] nicht mehr halten.” (ibid.: 258)

Die erste Initiative zur Gründung einer Exilabteilung bei Allert de Lange ergriff Hilda van Praag-Sanders. Sie und ihr Mann Siegfried van Praag pflegten in Deutschland und Österreich Beziehungen zu vielen – vor allem jüdischen – Autoren (siehe Kapitel 2.3). Zu ihrem Freundeskreis gehörte der deutsche Journalist und Schriftsteller Georg Hermann, der bereits im März 1933 in die Niederlande ausgewandert war und dort mit Emanuel Querido, Alice van Nahuys und Gerard de Lange, Leiter des Verlags Allert de Lange, Verbindung aufnahm 78

(Landshoff 1991: 70). Hermann suchte in den Niederlanden einen neuen Verleger und gab so den ersten Anstoß zur Gründung von Exilverlagen. Hilda van Praag-Sanders wandte sich an Gerard de Lange, der die Werke ihres Mannes verlegte, mit dem Vorschlag, für die vielen in Deutschland verbotenen Autoren einen Verlag zu gründen (van Praag-Sanders 1975: 45). Es wurde entschieden, dem niederländischen Verlag Allert de Lange eine deutsche Abteilung mit dem Namen Turmstadt-Verlag anzugliedern.87 Hilda van Praags Absicht war es, bei Allert de Lange

eine

Anthologie

deutsch-jüdischer

Schriftsteller

unter

dem

Namen

Der

Scheiterhaufen88 herauszubringen – in historischer Reminiszenz an die Geusen, die einst in Holland aus einem Schimpfnamen einen Ehrentitel gemacht hatten und von denen viele auf dem Scheiterhaufen endeten (van Praag-Sanders 1975: 48). Van Praag stieß aber auf das Problem, dass die Autoren nicht an einer Anthologie interessiert waren, die primär von der internationalen jüdischen Solidarität unter den aus Deutschland verbannten Autoren zeugen sollte, wie es von ihr gedacht war, sondern schlicht an einem finanzkräftigen Verleger, der in der Emigration die besten Bedingungen bot: “Überall, wo ich auftauchte, erkundigte man sich nach der Finanzkraft der Firma Allert de Lange. Die verschreckten Autoren dachten in dieser Zeit nicht daran, danach zu fragen, was die Firma Allert de Lange herausgegeben hatte. Ich erteilte günstige Informationen über die finanzielle Situation der Firma de Lange, und ohne es darauf angelegt zu haben, wurde diese ‘der steinreiche Holländer’.” (ibid.: 50)89

Kerstin Schoor, deren Verlagsarbeit im Exil die Geschichte des Verlags Allert de Lange nachzeichnet, beschrieb Gerard de Langes Motive beim Aufbau der deutschen Abteilung als 87

88

89

79

Diese ursprüngliche Benennung vom Verlag Allert de Lange wird in vorliegender Studie zum ersten Mal aufgedeckt. Der Name Turmstadt-Verlag wird nämlich in einem Brief von Allert de Lange an Hermann Kesten vom 27.06.1933 (IISG, ALA 152/381) und von Kesten an Schoenberner 29.06.1933 (Berninger 2008: 34) erwähnt. Vermutlich verweist dieser Name auf die Stadt, der Siegfried und Hilda van Praag ihren Namen verdankten: auf Prag, das bis heute “Stadt der hundert Türme” genannt wird. Die tschechische Hauptstadt hatte eine lebendige jüdisch-deutsche literarische Tradition mit Autoren wie Werfel, Brod und Kafka. Wahrscheinlich war dieser Titel von Hermann Kesten vorgeschlagen. In einem Schreiben an Ernst Toller vom 18.07.1933 schlug Kesten drei Titel für die Anthologie vor: Der Scheiterhaufen, Der gelbe Fleck und “[f]alls kein Untertitel” Verbrannte Autoren (Kesten 1964: 53). “Overal waar ik kwam informeerde men naar de kapitaalkracht van de firma Allert de Lange. De opgeschrikte schrijvers dachten er in die tijd niet aan te vragen wat die firma Allert de Lange had uitgegeven. Ik gaf gunstige inlichtingen over de financiële situatie van de firma de Lange, en zonder dat ik daar op uit was werd deze ‘der steinreiche Holländer’.” Auch Roths Aufmerksamkeit entging die Nachricht, es gebe in Amsterdam einen wohlhabenden Verleger, der sich für sein Werk interessiere, nicht. “Ich muß nach Amsterdam fahren und versuchen, einen reichen Mann zu finden” schrieb er am 1. Dezember 1933, wie schon erwähnt, an Felix Bertaux. (JRB: 296)

eine Mischung aus politischer Naivität einerseits, ausgelöst von spontaner Empörung über die antisemitischen Ausschreitungen in Deutschland und von Solidarität mit den aus Deutschland vertriebenen Schriftstellern, und kommerziellen Interessen des Geschäftsmannes andererseits (Schoor 1992: 22). Das religiöse Engagement, das Hilda van Praag dazu veranlasste, jüdischen Autoren neue Publikationsoptionen zu bieten, stimmte mit den Anliegen der jüdischen Organisationen in den Niederlanden überein und spiegelte sich in Artikeln der Zeitschriften Ha’Ischa oder Centraal blad voor Israelieten wider. Gerard de Lange war dieses Engagement wohl eher fremd. Darüber hinaus zeigte er für Belletristik wenig Interesse, und von den Autoren, die für die deutsche Abteilung in Betracht kamen, kannte er wahrscheinlich nur Stefan Zweig, den er sehr bewunderte. (Schoor 1992: 77) Zweig war in den Niederlanden der weitaus erfolgreichste deutsche Autor seiner Generation (Elema 1973: 108), und es lag de Lange viel daran, diesen Gewinn versprechenden Autor im Verlagsprogramm unterzubringen. Dies war dann wahrscheinlich auch der wichtigste Grund für de Lange, sich mit der Initiative Hilda van Praags zu befassen, und letztlich Anlass dafür, dass er 1933 Roth und Zweig kennenlernte. Stefan Zweig empfahl Gerard de Lange im Mai 1933, Hermann Kesten als Mitarbeiter der Exilabteilung zu gewinnen, und zwar als Hauptlektor für die deutsche Abteilung (Winkler 1977: 247) und – da er als ehemaliger Kiepenheuer-Lektor im französischen Exil ständig mit vielen Exilautoren zu tun hatte – als Kontaktperson für die zu engagierenden Schriftsteller (Schoor 1992: 25). Obwohl Gerard de Lange in Kreisen der deutschen Autoren zunächst ein unbekannter Name war, sprach sich seine Finanzkraft bald herum, so auch bei Roth. Auch für Kesten war die günstige finanzielle Lage des Verlags das ausschlaggebende Argument, wie sich aus einem Schreiben vom 29. Juni 1933 an Franz Schoenberner erweist: “Ich bin zu Allert de Lange gegangen statt zu Landshoffs Verlag Querido, weil mir der Allert de Lange bessere Bedingungen geben konnte. […] Der Allert de Lange Verlag ist ein alter und reicher holländischer Verlag, nicht sehr aktiv, wie man mir sagte, der jetzt unter der Leitung der Frau van Praag-Sanders, der Gattin eines holländischjüdischen Dichters, einen deutschen Verlag, den Turmstadt-Verlag gegründet hat.” (Berninger 2008: 34)

Am 12. Juni 1933 hieß es noch in einem Schreiben von Hermann Kesten an Hilda van Praag: “Ich bin bereit, zu den von Ihnen genannten Bedingungen die Anthologie deutscher Novellen jüdischer lebender Autoren herauszugeben.” Ende Juni 1933 kursierte noch der Name 80

Turmstadt-Verlag als Bezeichnung für die Exilabteilung, doch schon am 10. Juli 1933 war der Namenswechsel entschieden und wurde Kesten laut Schreiben von Gerard de Lange als “Lektor und literarischer Berater des deutschen Verlages Allert de Lange” eingestellt (Kesten 10.07.1933). Aus dem Briefwechsel im IISG (ALA) und in Kesten (1964) erweist sich, dass Hermann Kesten 1933 die Monate Juli und August in Ostende verbrachte und von dort aus am 9. Juli 1933 zum ersten Mal Gerard de Lange besuchte.90 Am 10. Juli schrieb Kesten an de Lange: “Ich habe mich sehr gefreut, Sie in Amsterdam kennen zu lernen und darf Ihnen aufrichtig sagen, dass ich einen sehr sympatischen persönlichen Eindruck von ihnen gewonnen habe, was mir sehr lieb ist, da ich gerne die Sympathien für meine eigenen Bücher (die mir sehr wichtig und lieb sind) auch auf die Verleger meiner Bücher übertrage. […] Zunächst bestätige ich unserer mündlichen Verabredung gemäss, dass ich als Lektor und literarischer Berater des deutschen Verlages Allert de Lange ein monatliches Honorar von 200 holländischen Gulden erhalte und zwar schon für diesen Juli 1933.”91

Im selben Brief ist die Rede von einer literarischen Zeitschrift, die Allert de Lange herausgeben würde, und von der Anthologie, für die sich Kesten angeblich einsetzte. “Heute erhielt ich die Anthologiebeiträge von Ernst Toller und Max Brod, die mir beide gefallen und die ich Ihnen also gleichzeitig übersende. Da ich Ihnen im Verlag die Beiträge von Stefan Zweig, Franz Werfel, Ernst Weiss, Lion Feuchtwanger, Joseph Roth, Georg Hermann, Hermann Kesten übergab, haben Sie mit diesen beiden neuen Beiträgen von heute insgesamt neun Beiträge.” (ibid.)

Kesten trat in den Beziehungen zu de Lange energisch auf. Anfang Juli 1933 wurde er von de Lange engagiert und war die führende Rolle Hilda van Praags ausgespielt. Kesten bewirkte darüber hinaus bei de Lange, dass er Walter Landauer, ebenfalls ehemaliger Mitarbeiter des Berliner Kiepenheuer Verlags, als Mitarbeiter heranziehen würde:

90

91

81

Kesten schrieb in Ostende die Novelle Die Tote von Ostende, die in der ersten Nummer von Die Sammlung im September 1933 veröffentlicht wurde. Von Roth erschien in dieser Nummer ein Fragment aus Tarabas. Brief von Hermann Kesten an Gerard de Lange aus Ostende vom 10.07.1933, IISG (ALA 152/38).

“Sie wollten mir heute die Hälfte des Anthologieherausgeberhonorarvorschusses […] schicken lassen. Ich habe heute gleichzeitig an Herrn Landauer wegen seiner Verlagsvorschläge nach Paris geschrieben, vor allem wegen des Buches von Joseph Roth: Juden und Antisemiten.” (ibid.)

Das Treffen zwischen Kesten und de Lange am 9 Juli 1933 in Amsterdam ist ein entscheidender Moment im strategischen Vorgehen der aus Deutschland ausgewanderten Autoren und wurde stark von Kesten und in Absprache mit Roth orchestriert. Der “reiche” Verleger Gerard de Lange wurde durch persönliche Kontakte mit Kesten und später auch mit Joseph Roth und Stefan Zweig zum Förderer der aus Deutschland emigrierten Autoren und vor allem zu einem Gönner Joseph Roths. Als Verleger, der für deutsche Literatur im Grunde wenig Interesse hatte, fühlte er sich wahrscheinlich geschmeichelt und sah er es als eine Herausforderung, Autoren von Weltruhm wie Zweig und Roth an sich zu binden und persönlichen Umgang mit ihnen zu haben. Kesten verstärkte seine Rolle im Verlag dadurch, dass er sich ab September 1933 wiederholt bei de Lange über Kommunikationsstörungen mit Hilda van Praag beklagte, was die Arbeit an der Anthologie erschwerte, wie aus einem Schreiben vom 17. September 1933 aus Sanarysur-Mer hervorgeht: “Auf eine Reihe von Fragen und Manuskripten ist mir Frau van Praag noch Antwort schuldig. Werde ich diese von Frau van Praag onder von Ihnen erhalten? Und kennen Sie meine Briefe an Frau van Praag? Oder muss ich Ihnen dieserhalb noch einmal an de Verlag schreiben? “92

Die Kommunikation mit Hilda van Praag verlief angeblich nur noch über den Verlag oder kam gar nicht mehr zu Stande. Als Kesten sich am 25. September noch einmal über die schwierige Zusammenarbeit beschwerte, war deutlich, dass die aus Deutschland emigrierten Verlagsmitarbeiter die Leitung völlig übernahmen.93 “Frau van Praag hat mit dem Verlag nichts mehr zu tun“94 schrieb Kesten am 9. Oktober an die Autorin Gina Kaus, die sich vergeblich wegen der Korrekturen ihrer Manuskripte mit Hilda van Praag in Verbindung zu setzen versucht hatte. 92 93 94

82

Brief von Hermann Kesten an Gerard de Lange aus Sanary-sur-Mer vom 17.09.1933, IISG (ALA 152/406). Brief von Hermann Kesten an Gerard de Lange aus Sanary-sur-Mer vom 25.09.1933, IISG (ALA152/407). Brief von Hermann Kesten an Gina Kaus vom 09.10.1933, IISG (ALA 152/439).

Roth, der ab März 1933 Verhandlungen mit verschiedenen Verlagen führte, versuchte, überall die besten Konditionen zu bekommen. (Schoor 1992: 25) Dabei hielt er Stefan Zweig über die Verhandlungen auf dem Laufenden und hoffte, ihn davon überzeugen zu können, ebenfalls zu Allert de Lange zu wechseln. “Haben Sie auch einen Brief aus Amsterdam (von Praag) bekommen?” fragte er Zweig in einem Schreiben vom 9. Mai 1933. (JRB: 264) Und am 22. Mai 1933, enttäuscht über das Ausbleiben einer Reaktion Zweigs: “Sie schreiben mir gar nichts. Frau von Praag hat mir lediglich Grüße von Ihnen gebracht.” (ibid.: 265) Auch über die Pläne des Querido-Verlags wurde Zweig unterrichtet: “[I]n drei bis vier Tagen kommt Herr Dr Landshoff zu Ihnen. Er bringt Ihnen, wie schon so viele, ein neues Verlagsprojekt.” (ibid.: 265) Roth war klar, dass es zu seinem eigenen Vorteil wäre, wenn er Zweig davon überzeugen könnte, zu Allert de Lange zu gehen. Roth schilderte dem Gönner Zweig im Kontext eines möglichen Wechsels zu einem Exilverlag durchaus häufig, dass nicht nur Zweig, sondern auch er selbst davon profitieren würde, betonte vor allen Dingen aber die moralische Pflicht, nicht länger in Deutschland Werke herausgeben zu lassen. Roth machte in seinen Briefen an Zweig keinen Hehl daraus, dass dessen Übertritt zum Verlag Allert de Lange für Roth selbst und für diejenigen Autoren, die ihre Werke aus moralischen Gründen nicht länger in Deutschland erscheinen lassen wollten, von Vorteil sein würde, wie in diesem Brief vom 9. Mai 1933: “Denken Sie daran, daß Sie Geld brauchen werden; und daß Sie mit dem Glanz Ihres Namens andern Würdigen helfen müssen, für die ein Verlag dringendstes materielles Bedürfnis ist.” (JRB: 264)

Nochmals sei, am Beispiel eines Schreibens vom 22. Dezember 1933, Roths unverblümte Art illustriert, an Zweigs Gewissen zu appellieren, zum Verlag de Lange zu stoßen und ihm, dem mittellosen Freund, auf diese Weise den Lebensunterhalt zu sichern: “[J]etzt schreibe ich nicht, wie Sie mir bestimmt glauben werden – ich schäme mich schon, es zu sagen – für mich: obwohl mir das nächste halbe Jahr (oder ganze) gesichert wäre durch Sie: gäben Sie nur eine Kleinigkeit dem de Lange, er würde Ihnen, wie man sagt, die Füße küssen. Alle Bedingungen könnten Sie haben. Alle Auslandsrechte. Jedes Geld – ich weiß, daß es Ihnen darauf nicht ankommt. Sie

83

machen Sich kaum eine Vorstellung davon, wie sehr Ihnen dieser im Grunde ungeistige Mensch ergeben ist.” (JRB: 299)

Dass Zweig für die Anthologie einen Beitrag lieferte, brachte Kesten sicher Gerard de Langes Respekt und Bewunderung ein. Für Kesten bedeutete dies aber, dass er mit Zweigs Meinung zu rechnen hatte. Am 15. August 1933 schrieb er aus Ostende an Zweig: “Ich lege Ihnen das Vorwort bei, das ich zu der Anthologie geschrieben habe und wäre Ihnen recht verbunden, wenn Sie die Zeit finden möchten, die paar Seiten zu lesen und mir ein Wort zukommen zu lassen, ob Sie sie in Form und Inhalt passend finden. Ich bin sonst meiner schriftlichen Äußerungen sehr sicher, fühle aber hier, da ich vor so vielen und verschiedenen Schriftstellern das Wort ergreife, gewisse Bedenken, nicht literarischer Natur, sondern eine gewisse Verantwortung, nicht schärfer zu werden, als es vielleicht dem oder jenem der Teilnehmer genehm wäre, aber auch nicht weniger zu sagen, als es bei solchem Anlaß und bei diesem barbarischen Krieg gegen Hilflose notwendig ist…” (Kesten 1964: 57)

Zweig protestierte gegen den von Kesten vorgeschlagenen Titel Der Scheiterhaufen und gegen Kestens Vorwort, weil er offensichtlich fürchtete, beides werde seinen Werken im Dritten Reich schaden (JRB: 579). Um die Falten zwischen Kesten und Zweig zu glätten, begeleitete Roth im August 1933 Gerard de Lange bei einem Besuch in Zweigs Haus auf dem Kapuzinerberg in Salzburg. Ironisch berichtete er Kesten am 23. August über diesen strategischen Besuch: “Dank für Ihren Brief! Landauer hat Ihnen geschrieben. Ich habe Ihnen telegraphiert, um die Wut St[efan] Z[weigs] zu mildern. Ihr Antworttelegramm kam rechtzeitig, knapp vor dem Besuch de L[ange] bei St[efan Zweig]. Anstatt nun mit ihm, wie er geplant hatte, von Ihrem V[orwort] zu reden, sprach er geschmeichelt durch Ihr Telegr[amm] Herrliches von Ihnen zu de L[ange]. Ich habe natürlich sofort gesagt, das Vorwort sei zu gefährlich. Mit Vorkämpfern für Humanität muß man solidarisch sein. Gott erhalte Ihnen Ihre Naivität. Ich bin weiterhin sehr traurig, ergeben in das Schicksal, beinahe das Schlimmste, was mir zustoßen kann. Ich meine: Anthologie ganz ohne Vorwort. S[efan Zweig] auch dieser Meinung.” (JRB: 274)

84

Das persönliche Treffen von Gerard de Lange und Stefan Zweig führte zwar dazu, dass letzterer sich milder zeigte, Kestens Vorwort wurde aber nicht akzeptiert, und auch der Titel wurde zuerst in Novellen Deutscher Dichter, die Juden sind95 und schließlich in die neutrale Version Novellen deutscher Dichter der Gegenwart umgeändert. Möglicherweise fand Zweig bei Gerard de Lange Unterstützung in seiner Nachsicht den neuen deutschen Machthabern gegenüber. Ob es mit Kesten über die Anthologie zu weiteren Diskussionen kam, kann nicht ermittelt werden. Gerard de Lange korrespondierte ab Anfang Oktober 1933 aber nicht länger persönlich mit Hermann Kesten und ließ die Geschäftskorrespondenz vom Verlagsdirektor Antonie Kroonenburg erledigen. Dieser übermittelte Kesten am 2. November 1933 folgende Nachricht: “Im Beantwortung Ihres Schreibens vom 30.10.33 betr. den Titel der Anthologie, benachrichtigen wir Sie, dass wir das Buch in Oesterreich und Tschecho-Slowakei nicht verkaufen können, wenn ‘die Juden sind’ auch aufgenommen wird. Aber aus den Namen der Mitarbeiter spricht doch sehr deutlich, dass es sich um Autoren handelt, die in Deutschland nicht mehr erscheinen können. […] Wir haben den Titel also festgestellt auf: ‘Novellen deutscher Dichter der Gegenwart“. Eine Korrektur der Titelseite und Inhaltsverzeichnis wird Ihnen heute noch gesandt.”

Auch Kesten, sich vom Einfluss Stefan Zweigs bei de Lange wohl bewusst, setzte strategisch seine Kontakte zu Zweig ein, benachrichtigte den Verleger über Bücher, die Zweig ihm für den Verlag empfohlen hatte, und versuchte de Lange am 11. November 1933 mit der Nachricht zu beeindrucken, er habe von Stefan Zweig “einen sehr wichtigen Brief” bekommen und freue sich, “dass nunmehr die Zeit gekommen zu sein scheint, um diesen wichtigen Autor für die deutsche Abteilung des Verlages zu gewinnen.” 96 Gerard de Lange selber drängte darauf bei Zweig: “Ich glaube, es Ihnen schon gesagt zu haben, und ich will es in dieser Stunde noch einmal wiederholen, dass ich es als die wichtigste Aufgabe meines deutschen Verlages betrachte, Sie als Autor zu gewinnen. Bei meiner Schätzung für Sie und Ihr Werk versteht es sich von selbst, dass Sie und Ihr Werk der Mittelpunkt meines deutschen Verlages werden. Ich werde versuchen, mich nach allen Ihren Wünschen nach 95 96

85

Brief von Hermann Kesten an Allert de Lange aus Sanary-sur-Mer vom 30.10.1933, IISG (ALA 152/427). Brief von Hermann Kesten an Allert de Lange aus Sanary-sur-Mer vom 09.11.1933, IISG (ALA 152/439).

Möglichkeit zu richten und auch Ihnen in der Auswahl der Autoren den Verlagsrahmen zu schaffen, der ihnen sympathisch ist.”97

Zweig zog aber vor, seine Werke 1933/34 beim Wiener Verlag Herbert Reichner unterzubringen. Er wollte seine Bücher in keinem Exilverlag erscheinen lassen, um damit nicht sofort den Vertrieb ins nationalsozialistische Deutschland zu beenden. (GiG: 328)

Die Rolle Hilda van Praags war Anfang Juli 1933 ausgespielt. Kesten und Roth bestimmten im Einverständnis mit Gerard de Lange den Kurs, den der Verlag einschlagen sollte. Siegfried van Praag benutzte die literarische Kritik als Mittel, um mit der Enttäuschung über das Fehlschlagen des Projekts seiner Frau, das wohl durchaus auch als ein gemeinsames Projekt des Ehepaars van Praag zu betrachten ist, zurechtzukommen. Die Schilderungen der Ereignisse in seinen Erinnerungen zeugen von einer starken Antipathie gegenüber Roth, die nicht nur literarisch, sondern auch persönlich begründet war. Sowohl über das Verhalten Gerard de Langes als auch über das Treiben Joseph Roths im Exil ließ Siegfried van Praag sich im Nachhinein sehr herablassend aus. Über den schon erwähnten Besuch de Langes und Roths bei Zweig in dessen Haus auf dem Kapuzinerberg in Salzburg äußert sich Siegfried van Praag in seinen Erinnerungen, die hauptsächlich die Gründungsgeschichte des Exilverlags Allert de Lange nachzeichnen, dementsprechend voller Missbilligung. Seine moralische Ablehnung beider geht daraus fast überspitzt hervor: “Später ist Gerard de Lange selbst noch einmal zu Stefan Zweig gereist, zusammen mit Joseph Roth. Die Geschichte, wie sie beide, der Verleger und der Schriftsteller, stockbesoffen und einander stützend vom steilen Kapuzinerberg hinunterzukommen hatten – denn Zweigs Wohnung stand auf einer Höhe – ist traurig und komisch […].” [Übers. ES] (van Praag 1973: 206)98

Obgleich Siegried und Hilda van Praag Roth als Autor bis 1933 hoch einschätzten, wirkte die Konfrontation mit Roths Alltag unter den exilierten Schriftstellern in Paris geradezu schockierend auf die orthodoxen van Praags: 97

98

86

Undatierter Briefentwurf von Gerard de Lange an Stefan Zweig, vermutlich Anfang November 1933, IISG (ALA 152/440). “Later is Gerard de Lange zelf nog eens naar Stefan Zweig toe gereisd, samen met Jozeph [sic] Roth. Het verhaal hoe deze twee, de uitgever en de schrijver, stom bezopen elkaar steunend die steile Kapuzinerberg moesten afdalen – want Zweigs villa stond boven op die berg – is treurig en lachwekkend […].”

“Im Café Des deux Magots scharten sich die Emigranten um einen kleinen Mann mit rötlichen Haaren und einem breiten Gesicht, das nach unten hin schmal zulief und somit an den Kopf mancher Nagetiere wie Hamster erinnerte. Meiner Meinung nach ein antipathischer, sehr unglücklicher Mann, aber ein großer Schriftsteller. Er muss ein tiefes Herz gehabt haben, denn in seinen Büchern werden Abgründe von Elend aufgerissen, die jeden Menschen erschüttern müssen […] All die kleinen und oftmals kleinlichen deutschen Literaten von Paris umringten ihn auf der Straße und im Café und spiegelten sich in seinem Glanz.” [Übers. ES] (van Praag 1980: 16-17)99

Aber nicht nur rückblickend äußerte sich van Praag negativ über Roth. Auch in zeitgenössischen Rezensionen tat er seine Ablehnung kund. Während er sich vor 1933 noch sehr lobend über Hiob und Radetzkymarsch geäußert hatte (siehe Kap. 2.3), beurteilte er Roths erste Exilausgaben Tarabas und Der Antichrist ausgesprochen negativ (siehe dazu Kapitel 4.) Auch zu Kestens Band Novellen deutscher Dichter der Gegenwart, der sowohl von Roth als auch von Kesten und Zweig einen Beitrag enthielt, hatte er eine sehr kritische Haltung. Nicht nur an der Einzelperson Roth, sondern generell störte ihn die Verleugnung der jüdischen Identität: “Was bindet diese achtzehn Novellen? Ihr Stil, ihr Inhalt, ihre Richtung? Aber nein. Lediglich, dass diese achtzehn Autoren Juden sind und dass man manche oder alle ihre Werke verbrannt hat. Und jetzt wäre dieses schöne Buch, in dem sich einige der besten Novellen in deutscher Sprache finden lassen, noch viel schöner und oh so viel würdevoller gewesen, wenn da gestanden hätte, dass es sich um Skizzen deutscher Juden handelte. Wozu diese kümmerliche Geste, dieses neue und überflüssige Marranentum, dieses geschlossene Visier?” [Übers. ES] (van Praag 1934a)100

99

100

87

“In het café Des deux Magots kringden [de emigranten ES] samen rondom een kleine man met roodachtig haar en een breed gezicht dat smal toeliep en daardoor aan de kop van sommige knaagdieren als hamsters deed denken. Volgens mij een antipathiek, zeer ongelukkig man maar een groot schrijver. […] Al die kleine en vaak kleinzielige Duitse literaten van Parijs omringden hem op straat en in het café en spiegelden zich in zijn glorie.” “Wat bindt deze achttien novellen? Hun stijl, hun inhoud, hun richting? O neen. Alleen dat deze achttien auteurs Joden zijn en dat men sommige hunner werken of alle verbrand heeft. En nu zou dit mooie boek, waarin enkele der beste novellen in de Duitsche taal te vinden zijn, nog veel mooier en o, hoe veel waardiger zijn geweest als er gestaan had dat dit schetsen waren van Deutscher Juden. Waartoe dit onfiere gebaar, dit nieuw en noodeloos maranendom, dit gescholten vizier?”

Wie stark Roth im Zuge dieser Ereignisse bei Gerard de Lange an Einfluss gewann, was dann letztlich auf Kosten Hilda van Praags gegangen sein dürfte, illustriert ein späterer Brief von Roth an Stefan Zweig, vom 21. August 1935, – geschrieben also nach dem Tod Gerard de Langes, als dieser seine schützende Hand nicht mehr über Roth halten konnte: “Herr L[andauer] spielt sich, nach dem so plötzlichen Tod Herrn de Langes, als ‘Verleger’ auf, mir gegenüber, durch den er den Posten überhaupt bekommen hat. Denn er hat ihn nur dadurch bekommen, daß er gekommen ist, nach Amsterdam, mit der Garantie von meiner Hand, daß er allein mein nächstes Buch bekommt. Herr L[andauer] bekam darauf den Posten, 1000 Mark monatlich. Ich bekam Vorschüsse.” (JRB: 425) Roth bewirkte also bei Gerard de Lange genauso wie Kesten, dass noch ein ehemaliger Kiepenheuer-Mitarbeiter im Verlag eine führende Rolle bekam: Walter Landauer. Für Roth war das Sichern des eigenen Lebensunterhalts und der eigenen Publikationsmöglichkeiten wahrscheinlich Hauptziel.

Dass in diesen ersten Exiljahren, in denen die Exilverlage sich etablierten, persönliche Motive wie Sympathie oder Antipathie eine große Rolle bei solchen gewichtigen Entscheidungen spielten, erscheint nachvollziehbar. Wenngleich Zweig zunächst nicht gewillt war, den in NSDeutschland angepassten Insel-Verlag zu verlassen – zum politischeren Exilverlag Querido, den er nicht schätzte, wäre er sicher nicht gewechselt.101 Roth waren diese Vorbehalte Zweigs bekannt, und auch dies mag ihn in der opportunistisch anmutenden, zumindest sehr auf den eigenen Vorteil bedachten Vorgehensweise bestärkt haben, als er sich für Allert de Lange entschied, zum Beispiel beim Verkauf der Hiob-Rechte, die Querido gerne erstanden hätte. Die auf Saufkumpanei basierende “Freundschaft” zu de Lange versuchte Roth so lange wie möglich als Mittel zum Zweck einzusetzen und widmete sich ihr entsprechend. Ungeachtet aller Kritik an dem Verleger, die er anderen Adressaten gegenüber äußerte, pflegte Roth nämlich mit Gerard de Lange in vertraulichem Ton den persönlichen Kontakt. Mit Landauer 101

88

In einem Brief von Hermann Kesten an Antonie Kroonenburg vom 12. Mai 1934 (IISG, ALA 9) heißt es: “Wie ich Ihnen bereits zurücktelegraphierte, erscheint es mir sehr unwahrscheinlich, dass Stefan Zweig, der keine Sympathien für den Querido-Verlag hat, mit Querido abschliessen wird. Ich habe mich heute hier bei Freunden von Herrn Zweig erkundigt, keiner wusste etwas davon. Auch Herr Roth, der ebenfalls in ständiger Korrespondenz mit Herrn Stefan Zweig steht, weiss nichts davon und hält es für sehr unwahrscheinlich.”

korrespondierte er über die Geschäfte, Gerard de Lange vermittelte er persönliche Wertschätzung, so etwa am 11.10.1934: “[I]ch bitte Sie, meiner Dankbarkeit und meiner Freude, einen so prachtvollen Menschen gefunden zu haben, versichert zu sein.” (GiG: 196) Ein letztes Mal besuchte Roth Gerard de Lange im Mai 1935. Der Verleger war schon erkrankt und starb im Juni 1935 an den Folgen eines Deliriums. Noch in seinem Nachruf auf Gerard de Lange im Jahre 1935, in dem er seine Verbundenheit mit dem Verstorbenen schilderte, ergriff Roth die Chance, den Geiz anderer Verleger zu beklagen102: “Sproß eines adeligen holländischen Geschlechts, stellte Gerard de Lange den guten Typus des chevaleresken Offiziers vor. Er war auch ein chevaleresker Verleger. Er fühlte die Verpflichtung, die alte holländische Tradition der Gastfreundschaft fortzusetzen, denn er hatte die Tradition seines Landes im Blut. Schnell entschlossen, wie er war, gründete er einen deutschen Verlag, als einer der ersten Verleger im Ausland. Er bereitete uns nicht nur ein Heim, er nahm uns darin auch mit offenen Armen auf. Heiter, gesund und frohgemut kam er uns entgegen. So erschien er uns. Aber auf dem Grunde seiner Seele lagerte eine geheimnisvolle Trübsal. Er war eigentlich traurig, zartbesaitet und empfindlich. Sein leutseliges Gebaren, seine noble Gastfreundschaft, sein gelegentlich hervorbrechender jugendlicher Übermut, seine kraftvolle körperliche Erscheinung konnten die tiefe Melancholie, die in seinem Herzen wohnte, nicht verbergen. Er konnte oft launenhaft sein, aber niemals war er wankelmütig. Seine guten und seine schlimmen Launen hatten immer einen ganz gewissen grandseigneuralen Glanz, den Glanz einer längst entschwundenen Epoche, in der noch das Humane verschwistert war mit dem Feudalen. Unter den zahlreichen kleinbürgerlich rechnenden Verlegern, mit denen wir Schriftsteller leider zu rechnen haben, nahm sich Gerard de Lange wie der Aristokrat aus, der er dem Blut und dem Charakter nach war.” (Werke 3: 675f.) Fritz Landshoffs Charakterisierung des verstorbenen Gerard de Lange betonte primär dessen Freiheitssinn und Neigung zum Alkohol. Landshoff sah darin den Grund für Roths Zuneigung:

102

89

Wie die Schriftstellerkollegen auf die Sonderbehandlung Roths beim Verlag Allert de Lange reagierten, illustriert folgende Bemerkung René Schickeles am 10. Mai 1935 in einem Schreiben an Annemarie MeierGraefe: “Für uns Autoren von de Lange ist Roth der reine Staubsauger. Kein Stäubchen, kein Krümelchen vom Tisch des Herrn, das nicht in das saugende Loch hineinginge! Was bleibt da für uns?” (Schickele, Werke, Bd 3, S. 1221).

“Freilich war Gérard de Lange, früher Offizier in der holländischen Armee, ein überzeugter Gegner der Nazis und, einer guten alten Tradition Hollands folgend, ein Freiheitsfanatiker. Diese Eigenschaft schloß auch seine Antipathie gegen feste Bürozeiten ein. Er besuchte den Verlag nur sporadisch, traf seinen Prokuristen meist außerhalb des Unternehmens und seine Autoren in Restaurants, in denen er gerne viele Stunden mit reichlichem Genuß alkoholischer Getränke verbrachte. Die Tatsache, daß Joseph Roth diese Neigung teilte, hat unzweifelhaft zu ihrem freundschaftlichen Verhältnis beigetragen und bei der Großzügigkeit eine Rolle gespielt, die de Lange gegenüber Roth bewies”. (Landshoff 1991: 71)

Nach dem Tod Gerard de Langes am 25. Juni 1935 genoss Roth beim Verlag keine Sonderbehandlung mehr. Auf die weiteren Folgen für die Beziehungen zwischen Roth und dem Verlag wird im vierten und fünften Kapitel eingegangen.

3.3. Querido und Tarabas, die erste Romanveröffentlichung im Exil Roths oben geschildertes Verhalten, geprägt davon, die Freundschaft mit Kesten, Zweig und Landauer zum eigenen Nutzen einzusetzen, kann als orchestrierend bezeichnet werden. Auf eine ähnliche Art und Weise wie mit Gerard de Lange verhandelte Roth auch mit Fritz Landshoff vom Querido-Verlag. Der Verleger Emanuel Querido, Inhaber von Emanuel Querido’s Uitgevers-Maatschappij in Amsterdam, war einer der renommiertesten und erfolgreichsten Verleger holländischer Literatur; er veröffentlichte zudem zahlreiche ausländische Autoren in niederländischer Übersetzung. Damit hatte er im Unterschied zu Allert de Lange in internationalen Schriftstellerkreisen schon einen bekannten Namen. Bereits vor 1933 hatte es zwischen Emanuel Querido und Gustav Kiepenheuer geschäftliche Verbindungen gegeben. Einige von Kiepenheuers Autoren hatte Querido in niederländischer Sprache herausgegeben, so Lion Feuchtwanger, Leonhard Frank und Arnold Zweig. Anders als Gerard de Lange war ihm, einem

Juden,

überzeugten

Sozialisten

und

Antifaschisten,

die

Betreuung

der

Emigrantenliteratur ein Akt des politischen Willens. Im April 1933 beauftragte Emanuel Querido den Journalisten Nico Rost damit, Fritz Landshoff nach Amsterdam einzuladen, um die Gründung einer deutschsprachigen Abteilung 90

für in Deutschland verbotene oder unerwünschte Autoren in die Hand zu nehmen. Im Gegensatz zu Hilda van Praag war Nico Rost für die Kiepenheuer-Verleger ein alter Bekannter und musste sich nicht darum bemühen, zunächst eine Vertrauensbasis zu schaffen. Als Schriftsteller, Übersetzer und Journalist, der zu dieser Zeit noch in Berlin lebte, war er ein gern gesehener Gast im Verlag, ein guter Freund von Landshoff, Kesten, Landauer und manchem Autor (Landshoff 1991: 39). Landshoff nahm noch am selben Tag, an dem Nico Rost ihm Queridos Anfrage übermittelt hatte, den Zug von Berlin nach Amsterdam. Am nächsten Morgen sprach er bei Emanuel Querido und seiner Mitarbeiterin Alice van Nahuys vor. (ibid.: 41) “Ich packte meine Koffer und tauchte am nächsten Tag bei Emanuel Querido auf. Dass er eine deutsche Abteilung initiierte, hatte mit seinem Idealismus zu tun. Er war ein überzeugter Sozialist, der seinem Verlagsprogramm eine linke Prägung gab; er hatte u. a. Henri Barbusse, Jef Last, A. den Doolaard, A. M. de Jong herausgegeben und auch schon vor 33 deutsche Schriftsteller in Übersetzung, so Lion Feuchtwanger, Leonard Frank, Arnold Zweig. Darüber hinaus hasste er Deutsche. Er nahm sicher Rache, indem er die von Hitlers [sic] verabscheuten Deutschen selbst verlegte. Aber er sprach und verstand kein Wort Deutsch. Alice van Nahuys, seine Mitdirektorin, führte die Konversation. Sie war eine echte Persönlichkeit mit umfassenden Kenntnissen auf dem Gebiet der Literatur und darüber hinaus eine begabte Übersetzerin, sie hatte u. a. auch Kafka übersetzt.” [Übers. ES] (Meijerink 1982)103

Kurze Zeit später unterzeichnete Landshoff einen vorläufigen Vertrag mit Querido. Anders als Kesten und Landauer beim Verlag Allert de Lange war Landshoff Mitbegründer und -inhaber des Querido-Verlags; er war mit 50% beteiligt. Die Direktion bestand aus Fritz Landshoff und Alice van Nahuys, die zugleich Mitdirektorin von Querido’s UitgeversMaatschappij war. Landshoff übernahm neben dem Direktorat auch das Lektorat. In wenigen Wochen hatte er so viele Autoren zu gewinnen, dass im Herbst 1933 mindestens sechs Bücher 103

91

“Ik heb mijn koffers gepakt en de volgende dag mijn opwachting bij Emanuel Querido gemaakt. Dat hij het initiatief tot een Duits fonds heeft genomen had met zijn idealisme te maken. Hij was een felle socialist die zijn fonds een linkse signatuur gaf; hij had o.a. Henri Barbusse, Jef Last, A. den Doolaard, A.M. de Jong uitgegeven en ook al voor ‘33 Duitse schrijvers in vertaling zoals Lion Feuchtwanger, Leonard Frank, Arnold Zweig. Wat er bij kwam was dat hij de pest aan Duitsers had. Hij nam in zekere zin wraak door de door Hitlers [sic] verfoeide Duitsers zelf te gaan uitgeven. Maar hij sprak en verstond geen woord Duits. Alice van Nahuys, zijn mededirectrice deed de conversatie. Zij was een grote persoonlijkheid met grote kennis op het gebied van de literatuur en ook een begaafd vertaalster, ze had o.a. ook Kafka vertaald.”

erscheinen konnten (Landshoff 1991). Landshoff besuchte in Paris, Südfrankreich und in der Schweiz u. a. exilierte Autoren Kiepenheuers. Im ersten Jahr seines Bestehens hatte der Querido-Verlag dann auch eine viel höhere Produktion aufzuweisen als Allert de Langes Exilabteilung, die außer der Anthologie lediglich drei Romane (von Gina Kaus, Georg Hermann und Christa Winsloe) veröffentlichen konnte (Winkler 1977: 131). Querido befand sich in einer weitaus günstigeren Lage, insofern als Fritz Landshoff, anders als Hilda van Praag, eine Reihe an ehemaligen Kiepenheuer-Autoren mitbrachte, die mehr oder weniger fest an den Querido-Verlag gebunden waren (ibid.: 132). Da auch Kesten sich für das Verlagsprogramm von Allert de Lange um die ehemaligen Kiepenheuer-Autoren bemühte, ergab sich zwangsläufig eine enge Zusammenarbeit mit Landshoff. Rückblickend erinnerte sich Kesten in einem Schreiben an Andreas Winkler vom 18. Juni 1971: “Da Landshoff, Landauer und ich intime Freunde waren, machten wir uns für die Verlage Allert de Lange, Amsterdam, und Querido, Amsterdam, keine Konkurrenz, sondern überließen es den Autoren (die zu einem Teil unsere Kiepenheuer Autoren waren), ob sie zu de Lange oder zu Querido gingen.” (ibid.) Am 2. Juni 1933 schloss Roth mit Landshoff einen Vertrag über Tarabas ab (GiG: 17). Zu Emanuel Querido hatte Roth, anders als zu Gerard de Lange, keine persönlichen Beziehungen. Da Querido kein Deutsch oder Französisch beherrschte, war die Kommunikation etwas erschwert. Darüber hinaus hatte er ein strenges Arbeitsethos – im Vergleich ist Gerard de Lange regelrecht als ein trinkfreudiger Verschwender zu bezeichnen. Roth versuchte in den ersten Exiljahren die Verlage Querido und Allert de Lange gegeneinander auszuspielen, was ihm zunächst als berühmter Autor, von dem sich jeder Verlag sicheren Erfolg versprach, durchaus gelang. So gab er Allert de Lange den Zuschlag für Hiob, und dies wohl aus verschiedenen Gründen. Aus einem Schreiben Landshoffs erweist sich, dass Roth von Querido verlangt hatte, Hiob solle noch 1933 erscheinen. Landshoff gab Roth am 24. Juli 1933 Bescheid über die Haltung Queridos: “Landauer wird Ihnen auch gesagt haben, wie sehr ich es bedauere, daß die Lizenz des Hiob an de Lange weggegeben ist. Sie wissen, daß Herr Querido die Lizenz des Hiob bei Vertragsabschluss mit übernehmen wollte und daß nur Ihr Wunsch, die Hioblizenzausgabe nicht im selben Jahr wie den neuen Roman erscheinen zu lassen, zur Zurückstellung der Frage geführt hat. Wir hätten die Lizenz jederzeit gekauft. Herr Querido läßt Ihnen übrigens auch heute noch sagen, daß er sofort RM 1500,- für die Lizenz zu zahlen bereit ist. Er ist schwer verstimmt über den Verkauf.” (GiG: 94) 92

Die Reaktion von Querido, wie sie in diesem Brief übermittelt wurde, zeigt, wie begehrt Roth 1933 als Schriftsteller für die Verlagsprogramme beider Exilverlage war. Unter den ersten Veröffentlichungen aus dem Querido-Verlag im Frühjahr 1934, zu denen auch Tarabas gehörte, fanden sich ausschließlich Bücher von jüdischen Autoren, manchmal dezidiert auf den jüdischen Bezug verweisenden Titeln wie Alfred Döblins Jüdische Erneuerung, Lion Feuchtwangers Der jüdische Kreis, Valeriu Marcus Die Vertreibung der Juden aus Spanien. Roths Hiob hätte dieser Liste noch mehr Glanz verleihen können, und auch umgekehrt hätte die Aufnahme des Buches Roths Prestige erhöht. Er bevorzugte aber den Verlag, der ihm wegen der persönlichen Verbundenheit mit Hermann Kesten, Walter Landauer und Stefan Zweig am nächsten stand. Dass Querido ihm das finanziell interessante Angebot von 1.500 Mark machte, überzeugte ihn nicht. Da Landshoff auf eine bessere Basis für die Autorenakquise zurückgreifen konnte als Kesten, der Hilda van Praags Initiative und Kontakte als Ausgangspunkte hatte, dürfte es für Kestens Position beim Verlag Allert de Lange durchaus hilfreich gewesen sein, dass er von Roth unterstützt wurde. Auf Dauer aber war Roths Taktieren wenig erfolgreich. Obwohl die beiden niederländischen Verleger Emanuel Querido und Gerard de Lange sich als Konkurrenten sahen, als “sehr eifersüchtige Hüter ihres geschäftlichen Interessengebietes” (Landshoff 1991: 72), war das Verhalten der emigrierten Mitarbeiter Landshoff, Landauer und Kesten doch von gegenseitiger Loyalität geprägt. Tagsüber versuchten sie den Anschein der Konkurrenz aufrechtzuerhalten, abends trafen sich Landshoff mit Landauer in ihrer Amsterdamer Bleibe, der Pension Hirsch. Kesten stieß dort zu ihnen, wenn er in Amsterdam zugegen war, und sie beratschlagten gemeinsam über Manuskripte, Honorare usw. (ibid.: 133) Zu Roth, dessen Werk sowohl bei Querido als auch bei Allert de Lange verlegt wurde, erinnerte sich Landshoff im Rückblick: “[E]s sind die Werke von […] Joseph Roth abwechselnd in beiden Verlagen erschienen. Der Verlagswechsel erfolgte jeweils dann, wenn der Autor bei dem einen zu hoch in der Schuld stand und der andere bereit war, die monatlichen Zahlungen an den Autor zu übernehmen.” (Kreis & Strauss 1988: 202)

Auf diese Weise unterstützten die Freunde Landshoff, Landauer und Kesten Joseph Roth gemeinsam, wobei dieser manchmal von ihren Verhandlungen gar nichts wusste.

93

Über den Querido Verlag und Klaus Manns Exilzeitschrift Die Sammlung blieb Roth mit Nico Rost vernetzt. Es wurde schon erwähnt, dass Nico Rost als Vermittler mit niederländischen Verlagen, die deutsche Übersetzungen herausbrachten, wirkte. In Rosts Übersetzung kam Tarabas noch 1934 heraus, im Jahr des Erscheinens der Originalausgabe, und zwar beim Verlag Servire in Den Haag. Rosts Vermittlung war es auch zu verdanken, dass ein Fragment der Übersetzung in der flämischen Zeitung Vooruit, dessen Kulturredakteur Rost nach seiner Rückkehr aus Deutschland 1933 wurde, erschien. Wie stark die sozialdemokratische Presse international vernetzt war, wurde schon im Zusammenhang mit der Publikation der ersten Roth-Übersetzung “De reiziger in koffie vertelt” in der Rotterdamer Zeitung Voorwaarts angedeutet. Auch in Rosts Beitrag für Vooruit ist der Austausch mit anderen sozialdemokratischen Periodiken erkennbar. Die Charakterisierung von Tarabas als “spannendes Stück moderner Geschichtsschilderung”, die als Überschrift des Artikels über Tarabas benutzt wurde, entnahm Rost einer Rezension Johan Winklers in der niederländischen Zeitung Het Volk vom 8. Mai 1934 (Winkler 1934). Mit seiner TarabasÜbersetzung positionierte sich Rost als geeigneter Vermittler für die neu gegründeten Exilverlage. Da er nach der nationalsozialistischen Machtübernahme Deutschland verlassen hatte, war auch ihm ein bedeutendes Netzwerk abhanden gekommen und er hatte nach neuen Einnahmequellen Ausschau zu halten. Er bemühte sich sowohl bei Querido als auch bei Allert de Lange, ab 1938 auch bei De Gemeenschap, darum, als Übersetzer von Werken exilierter Autoren aufzutreten. So bat er Landauer am 5. Mai 1934: “Im ‘Pariser Tagblatt’ las ich ein Fragment von Stefan Zweigs Buch ‘Erasmus von Rotterdam’. Wahrscheinlich wird das Buch bei Allert de Lange erscheinen, nicht wahr? Und ist dies ein Buch wovon eine holländische Übersezung [sic] erscheinen wird? Gibt es eine Möglichkeit die Übersetzung zu kriegen? Bitte schreiben Sie mir ein paar Zeilen darüber. Herman [sic] Kesten schickte mir sein Buch. Wenn noch etwas anderes heraus kommt, wollen Sie es mir dann schicken? Momentan übersetze ich Roth und bin sehr begeistert davon. Bitte besuchen Sie uns einmal.”104

Der Brief vermittelt das Bild eines geübten Netzwerkers. Nicht nur wies Rost auf seine Verbindungen mit Kesten und Roth hin, und indirekt mittels Erwähnung der Übersetzung von

104

94

Brief von Rost an Walter Landauer vom 05.05.1935, IISG (ALA 12/182).

Tarabas auf jene mit den Verlagen Querido und Servire, sondern er lud Landauer auch nach Brüssel ein. Rost wusste um die geschäftlichen Vorteile, die persönliche Kontakte mit sich bringen konnten – ebenso wie auch Roth dies wusste. Die Kontakte, die Rost in Berlin innerhalb der literarischen Welt aufgebaut hatte, versuchte er in Brüssel aktiv zu bewahren. Kesten, dessen Mutter und Schwester in Brüssel lebten, traf er regelmäßig. Mit Landauer waren die Kontakte schwieriger zu etablieren. Erst im August 1934 antwortete dieser auf Rosts Bitte, immerhin aber sehr freundlich: “Ich habe ein sehr schlechtes Gewissen, dass ich Ihnen nie geschrieben habe, aber ich dachte immer mal nach Brussel [sic] zu kommen und wollte Sie dort aufsuchen. Inzwischen hat der Verlag Sie schon angefragt, ob Sie den Dreigroschenroman von Bert Brecht übersetzen wollen. Das Manuskript ist jetzt schon in unseren Händen und das Buch wird bald in deutscher Sprache erscheinen. […] Bei uns erscheint jetzt sehr viel, was Sie interessieren wird.”105

Unter den Büchern, die Landauer in diesem Schreiben erwähnte, war auch Joseph Roths Der Antichrist. Wie sich in Kapitel 4.3.5. erweisen wird, ging Rost auf dieses Übersetzungsangebot nicht ein. Den Vorschlag, Brechts Dreigroschenroman zu übersetzen, akzeptierte er nur unter bestimmten Bedingungen. Hierbei fällt auf, dass er sich beim Verhandeln eine Methode aneignete, die möglicherweise von Roth inspiriert gewesen sein könnte. Er richtete seine Antwort nämlich persönlich an Gerard de Lange und versuchte ihn davon zu überzeugen, der Roman sei so anspruchsvoll, dass er zum einen eine längere Zeit als üblich für die Übersetzung brauche, zum anderen ein höheres Honorar als sonst dafür beanspruchen müsse, weil “das Erstellen einer Rohfassung” [wie die anderen Zitate Übers. ES] notwendig und ebenfalls zu bezahlen sei. Er betonte ausdrücklich, bei den Verlagen Querido, Servire und Contact ein höheres Honorar zu bekommen als das von Allert de Lange vorgeschlagene. Auch beim Verlag W. De Haan, der 1931 Döblins Berlin Alexanderplatz in Rosts Übersetzung herausgebracht hatte, habe er “natürlich viel mehr” bekommen. Rost machte deutlich, “dass ein Honorar von 13 Gulden pro Seite absolut nicht zu viel” sei.106 Als ihm Landauer einen Vertragsentwurf zusandte, beklagte er sich:

105 106

95

Brief von Walter Landauer an Nico Rost vom 18.08.1934, IISG (ALA 12/183). Brief von Nico Rost an Gerard de Lange vom 08.10.1934, IISG (ALA 12/191).

“Herr de Lange hat mich nach meinen Bedingungen gefragt. Ich habe ihm geschrieben, dass ich sowohl von Querido als auch von Servire 12½ bis 13 Gulden pro Bogen bekomme. Ich habe dies nicht nur früher bekommen, sondern auch noch jetzt. Vor dem neuen Fallada ‘Wir hatten mal ein Kind’, eine Uebersetzung, die ich gerade beendete, empfing ich dasselbe Honorar. Ich glaubte also (da mich der Dreigroschenroman vor eine schwierigere Aufgabe stellt) dies Honorar fragen zu können. Herr de Lange antwortet mir, dass die Bedingungen ganz unmöglich sind. Dabei ist dieses Buch von Brecht viel schwieriger zu übersetzen wie Fallada, Feuchtwanger, Toller und sogar wie Arnold Zweig. Ich verstehe nicht recht, warum Herr de Lange (besonders, da das Buch doch ein Erfolg sein wird) weniger bezahlen will als andere holländische Verleger. Schliesslich möchte ich doch eine gute holländische Uebersetzung liefern, was natürlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Vielleicht sind Sie so freundlich, hier zu vermitteln?”107

Roth lernte im Gegensatz zu Rost Gerard de Lange persönlich kennen, gewann dessen Vertrauen und Zuneigung und bekam dadurch bessere Bedingungen als andere Autoren. Bei Nico Rost war Gerard de Lange nicht so nachsichtig wie bei Roth. Rost versuchte, wie in dem Brief deutlich wird, schließlich über Landauer auf den Verlagsdirektor einzuwirken, was allerdings nicht zum gewünschten Ergebnis führte. Rost hat letztlich für Allert de Lange den Dreigroschenroman nicht übersetzt. Die Art und Weise, in der Rost hier vorging, erinnert stark an Roths Versuche, Abgabefristen zu verlängern und neue Vorschüsse zu bekommen, zum Beispiel in einem Brief, den er am 8. Oktober 1934 aus Nizza an Gerard de Lange persönlich richtete, obwohl die Geschäftskorrespondenz bisher immer über Landauer gelaufen war: “[I]ch wäre gerne nach Amsterdam gekommen, um Ihnen die Bitte zu überbringen, die ich Ihnen jetzt schriftlich vorzulegen gezwungen bin. Ich kann nämlich meine Arbeit nicht unterbrechen, obwohl ich den großen Wunsch habe, Sie zu sehen und auch mich ein wenig zu erholen. Nun, ich hoffe, Sie nach der Beendigung meiner Arbeit in Amsterdam oder in Paris wiedersehen zu können. Mein Roman [Die hundert Tage, ES] wird noch etwa zwei Monate angestrengtester Arbeit beanspruchen. Seit sechs Monaten etwa arbeite ich an diesem Buch durchschnittlich 8-10 Stunden am Tag, trotz all meiner privaten Sorgen und meiner großen körperlichen

107

96

Brief von Nico Rost an Walter Landauer vom Oktober 1934, IISG (ALA 12/195).

Erschöpfung. Und ich bin noch nicht fertig. Ich habe ein zu starkes litterarisches Gewissen, und – leider Gottes! – eine zu geringe Kenntnis vom Geld und von Geschäften und vom sogenannten ‘praktischen Leben’.” (GiG: 197) Wie Rost appellierte Roth an das “literarische Gewissen” des Verlegers – die Qualität des Textes war das ausschlaggebende Argument –, um weitere Vorschüsse zu bekommen. Rost unterließ es allerdings, in seinem Brief auf die eigenen Nöte und Zwänge hinzuweisen. Dies hätte dem mit ihm nicht persönlich bekannten Verlagsdirektor Gerard de Lange wohl tatsächlich unangemessen erscheinen können. Dass seine finanzielle Lage nach 1933 aber genauso prekär war wie die Roths, wurde von Ilse Lissauer bestätigt. 108 Der Gedanke, sich selbst um ein höheres Honorar bei Gerard de Lange zu bemühen, mag Rost von Roth eingegeben worden sein, doch scheiterte sein Versuch daran, dass er sich nicht auf eine persönliche Bekanntschaft, im Falle der Beziehung zwischen Roth und de Lange in der Forschung gar manchmal “Freundschaft” genannt, berufen konnte. Rosts unablässliche Versuche, die Kontakte zu den Mitarbeitern der Exilverlage zu stabilisieren und diese Mitarbeiter zum Beispiel nach Brüssel einzuladen, sind in diesem Kontext als Orchestrierungsversuche zu deuten.

3.4. Die Nederlandsche Uitgeverij und Das Neue Tage-Buch Die Emigrantenzeitschrift Das Neue Tage-Buch war mit finanzieller Unterstützung des Amsterdamer Rechtsanwalts Johan C.S. Warendorf und auf dessen Initiative ins Leben gerufen worden. (siehe Anhang 6: Kurzbiographie Warendorf) Der junge Anwalt zeigte großes Interesse für Literatur und wollte sich für die Opfer des Nationalsozialismus einsetzen. Er schlug dem Herausgeber der Berliner republikanischen Zeitschrift Das Tagebuch, Leopold Schwarzschild, vor, seine Tätigkeit in den Niederlanden fortzusetzen und im Exil eine Zeitschrift herauszugeben.109 Warendorf und Schwarzschild gründeten schon im Mai 1933 extra zu dem Zweck die Nederlandsche Uitgeverij, einen Verlag mit Sitz in Paris (Schwarzschild wählte Paris als Ort des Exils) und einer Zweigstelle in Amsterdam. Das Neue 108

109

97

Rost hatte in Brüssel für sich und seinen Sohn sowie für die aus Berlin geflüchtete Edith Lissauer und deren Tochter Ilse aufzukommen und kümmerte sich darüber hinaus um weitere Flüchtlinge. Zum Verlagswesen stand Warendorf über seinen Bruder in Bezug, Marinus E.H. Warendorf, Direktor des Amsterdamer Verlags Van Holkema & Warendorf. Der Verlag Holkema & Warendorf befand sich im gleichen Gebäude wie Querido. Ersterer finanzierte den Querido-Verlag und gab das Wochenblad De Groene Amsterdammer heraus, dessen Direktor damals Maurits Kann war. Der Antifaschist Kann war mit Schwarzschild befreundet und brachte ihn 1933 mit Warendorf zusammen.(Meijerink 1982).

Tage-Buch löste damit die Wochenzeitschrift Das Tagebuch ab. Das Neue Tage-Buch vertrat innerhalb der Emigrationspresse das liberale und radikal-demokratische Element. Mit Roth war Schwarzschild schon in Berlin befreundet gewesen (Bronsen: 22), und die Freundschaft hielt im Exil stand. Roth verfasste von 1933 bis 1939 insgesamt 45 Beiträge für Schwarzschilds Blatt. (Siegel 1995: 502-503) Zu den festeren Mitarbeitern des Neuen TageBuchs gehörten auch Egon Erwin Kisch, Alfred Polgar, Ludwig Marcuse und Rudolf und Balder Olden (Behmer 1996: 145).

Weil das Amsterdamer Archiv von Das Neue Tage-Buch im Mai 1940, angesichts des deutschen Angriffs auf die Niederlande, aus Sicherheitsgründen vernichtet wurde, ist über den niederländischen Teil der Geschichte dieser Zeitschrift und über die Verbindungen zu niederländischen Exilkreisen oder niederländischen journalistischen Kreisen, die als Sprachrohr für die emigrierten Schriftsteller funktionierten, wenig bekannt. Hier wird Das Neue Tage-Buch als relevanter Aspekt des niederländischen Umfeldes, das für Roth und die Roth-Rezeption eine Rolle spielt(e), behandelt. Das Neue Tage-Buch wurde weltweit verkauft und war die in Emigrantenkreisen der Niederlande und Belgiens meistgelesene Wochenschrift; dem einheimischen niederländischen Publikum war sie gleichermaßen ein Begriff (Behmer 1996: 419). Die zahlreichen Werbeinserate für niederländische und belgische Geschäfte weisen darauf hin, dass die Zeitschrift im niederländischen Sprachgebiet viel gelesen wurde.110 Es wurden Initiativen zur Unterstützung der Emigranten angekündigt sowie Musik- und Theateraufführungen, an denen emigrierte Künstler beteiligt waren, beworben – so die Aufführungen von Erika Manns Theatertruppe Die Pfeffermühle im Mai 1934.111 Die Verknüpfung von Das Neue Tage-Buch mit der niederländischen literarischen Welt und das Engagement Warendorfs illustriert die Tatsache, dass Ende Oktober 1933 in Amsterdam eine Ausstellung über Exilliteratur veranstaltet wurde, auf der die Autoren von Das Neue

110

111

98

Das Amsterdamer Fahrradgeschäft Gazelle, das Kleidergeschäft Uniek und die Leihbibliothek von Amsterdam-Zuid warben regelmäßig. Es inserierten Buchhandlungen in Antwerpen, Brüssel, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam und Groningen, die deutsche Bücher und Zeitschriften zum Verkauf anboten. Antiquariate kauften Bibliotheken deutscher Emigranten zur Versteigerung auf (z. B. Antiquariat P. A. Hemerijck in Amsterdam, Inserat am 27.10.1934). Es wurden Sprachkurse für Flüchtlinge – für Kinder sowie für Erwachsene – angeboten. Zum Beispiel: Musikveranstaltungen zugunsten der deutschen Flüchtlinge wurden in Brüssel organisiert vom “Brüsseler Emigrantenclub” (Inserat im NTB vom 28.04.1934), in Amsterdam von den “drei großen Comités” (Comité voor Bijzondere Joodsche Belangen, Neutraal Vrouwencomité voor vluchtelingen, Academisch Steunfonds voor Intellectueelen) (Inserat im NTB vom 13.04.1934).

Tage-Buch präsentiert wurden. Vom 26. Januar bis zum 7. Februar 1934 war die Ausstellung noch einmal in Den Haag, in der Buchhandlung Mensing & Visser, zu sehen.112 In vorliegender Untersuchung wird dieser Ausstellung erstmals wissenschaftliches Interesse gewidmet. Ort des Geschehens war die Amsterdamer Buchhandlung Bibliofiel. Dort wurden Autorenporträts,

Manuskripte,

Publikationen

der

internationalen

Exilverlage

und

Zeitungsartikel zur Schau gestellt, wobei Roth ein prominenter Platz eingeräumt wurde.113 Roth bemühte sich darum, auf der Amsterdamer Ausstellung stark vertreten zu sein und ließ noch nach der Eröffnung ein neues Exponat hinzufügen. Dies zog folgende Reaktion im Algemeen Handelsblad nach sich: “Die Veranstalter der Ausstellung über die anti-nationalsozialistische Zeitschrift ‘Das Neue Tage-Buch’, organisiert von der N.V. Bibliofiel in Amsterdam, melden uns, dass dieser Ausstellung ein bemerkenswerter Brief von Joseph Roth hinzugefügt worden ist. Joseph Roth teilt in diesem dem Redakteur von ‘Das Neue Tage-Buch’ mit, er habe von seinem deutschen Verleger die Nachricht erhalten, dass sein Buch ‘Radetzkymarsch’ jetzt definitiv für Preussen beschlagnahmt worden sei, was laut Verleger darauf zurückzuführen sein müsse, dass der Autor sich im Ausland über Deutschland ausgelassen hat.” [Übers. ES] (Anonym 1933b)114 Anzunehmen ist, dass Roth bei seinem Besuch in Amsterdam im Oktober 1933 die Ausstellung sah und bei dieser Gelegenheit Warendorf kennenlernte. Im Oktober 1934 kam Roth über Das Neue Tage-Buch mit Anton van Duinkerken in Kontakt, der eine Rezension über Antichrist in Schwarzschilds Exilzeitung veröffentlichte. Diese Verbindung läutete den Anfang der Vernetzung in katholischen Kreisen ein, die für vorliegende Studie von größter Bedeutung ist. Die materielle und symbolische Produktion der 112

113

114

99

Ankündigungen bzw. Besprechungen der Haager Ausstellung erschienen in Het Vaderland (Anonym 1934a; Anonym 1934b und Anonym 1934c).Von Mensing & Visser kam die Anfrage an Allert de Lange, für die Ausstellung Exponate von ausgewanderten deutschen Autoren zu schicken. Siehe Brief von Mensing & Visser an Allert de Lange vom 09.01.1934, IISG (ALA 10). Eine Ankündigung der Ausstellung findet sich im Neuen Tage-Buch (Anonym 1933a) und ein Bericht darüber im Algemeen Handelsblad (Anonym 1933b). Aus einem Brief von Leopold Schwarzschild an Joseph Roth vom 26.10.1933 im Bundesarchiv (NTB R8046) geht hervor, dass Roth sich bei Schwarzschild ausdrücklich darum bemühte, einen prominenten Platz auf der Ausstellung eingeräumt zu bekommen. Schwarzschild beruhigte ihn: “[…] Sie repräsentieren selbstverständlich bei der Amsterdamer Ausstellung.” “De inrichters van de tentoonstelling van het anti-nationalistische tijdschrift ‘Das Neue Tage-buch’ welke bij de N.V. Bibliofiel te Amsterdam wordt gehouden, melden ons dat aan deze tentoonstelling een belangwekkende brief van Joseph Roth is toegevoegd. Joseph Roth deelt in dezen brief aan den redacteur van ‘Das Neue Tage-Buch’ mede, van zijn Duitschen uitgever bericht te hebben ontvangen dat zijn boek ‘Radetzkymarsch’ thans definitief voor Pruischen in beslag is genomen, hetgeen volgens dezen uitgever moet zijn geschied omdat de schrijver zich in het buitenland over Duitschland heeft uitgelaten.”

ersten im Exil entstandenen Werke Tarabas und Der Antichrist und die Ausbreitung der Netzwerke, die sie zur Folge hatte, werden im folgenden Kapitel thematisiert.

100

4 Ausbreitung der Netzwerke: Vermittler um Tarabas und Der Antichrist 4.1. Neue niederländische Vermittler 1934-1935: Kontext Nach Hitlers Machtantritt im Januar 1933 wurden die Niederlande für viele deutsche Emigranten zum Zufluchtsort. Roth verbrachte seine ersten Exiljahre vorwiegend in Frankreich, in Paris und an der Riviera, in der Gesellschaft von befreundeten Emigranten, darunter auch Hermann Kesten. Er war geplagt von den Nöten, die die materielle, psychische und körperliche Situation im Exil mit sich brachte. Doch wurde er in den Niederlanden als äußerst produktiver Schriftsteller wahrgenommen. Im Frühjahr 1934 erschien Tarabas. Ein Gast auf dieser Erde bei Querido, und die niederländische Übersetzung von Nico Rost erschien wenig später beim Verlag Servire in Den Haag. Allert de Lange brachte im selben Jahr Der Antichrist heraus, im Frühjahr 1935 dessen Übersetzung De Antichrist – erstellt von J.W.F. Werumeus Buning mit einer Einleitung von Anton van Duinkerken – und im Herbst den Napoleon-Roman Die Hundert Tage. Ende des Jahres 1935 brachte der Verlag W. De Haan in Utrecht schließlich in der Reihe “Erica-Reeks”, die die großen Werke der Weltliteratur zu einem niedrigen Preis verbreitete, die Übersetzung von Hiob neu auf den Markt.115 Innerhalb kurzer Zeit waren in den Niederlanden also sechs Roth-Ausgaben verfügbar, was sich in der Zahl der Kritiken ab 1934 widerspiegelte. (siehe Anhang 1) Durch die neue Herausgabe von Job in niederländischer Fassung avancierte dieser Roman definitiv zum Klassiker. Diesen Erfolg wollte Walter Landauer ausnutzen, als er Roth im Mai 1935 für einen längeren Aufenthalt nach Amsterdam einlud. Erstes Ziel des Besuchs waren die Verhandlungen mit der Verlagsleitung von Allert de Lange, die zu neuen Abmachungen über Vorschüsse und Honorare für Die hundert Tage führten. Roth hatte letzte Hand an die Korrekturen von Die Hundert Tage zu legen und Werbung für das neue Buch und für die zahlreichen Werke, die 1934 und 1935 schon erschienen waren, zu machen. Dem Verlag, der wegen dieser “Überproduktion” um genügend Interesse beim Publikum bangte, war jede persönliche Vermittlung durch den Autor willkommen. Roth freute sich in Amsterdam über die Gesellschaft seiner Emigrantenfreunde und besuchte eine Aufführung der Pfeffermühle, Erika Manns Kabarett, das in Amsterdam auf dem Programm stand. Roth bedankte sich schriftlich bei Klaus Manns Schwester, für “den schönen Abend in Ihrem Theater” und machte ihr das Kompliment, sie leiste “zehn Mal mehr gegen die Barbarei, als wir alle Schriftsteller 115

101

Siehe Anhang 7, Abbildung 8.

zusammen.” (JRB: 413)116 Dieser erste längere Aufenthalt in Amsterdam führte zu Bekanntschaften mit niederländischen Schriftstellern und Journalisten, die für die Ausdehnung der Netzwerke und für die materielle und symbolische Produktion von Roths Werk von immenser Bedeutung waren, vor allem mit Anton van Duinkerken, Chris de Graaff und Johan Winkler. Die internationalen linken Netzwerke und jene um die Berliner Künstlerkreise, die vor 1933 und bis zu den ersten Kontakten mit den Amsterdamer Exilverlagen dominierten und zu denen Winkler gehörte (siehe Kapitel 2), wurden 1934 und 1935 von liberalen und christlichen Vermittlern verstärkt. Die vielseitige Vernetzung Roths führte 1936, mit Erscheinen von Die Beichte eines Mörders, zu einem regelrechten “Roth-Boom” in Amsterdam. (siehe dazu Kapitel 5) Gegenstand folgenden Kapitels ist die Periode ab den Exil-Veröffentlichungen Tarabas und Der Antichrist 1934 bis Mai 1935, als Roth mit Winkler, de Graaff und van Duinkerken bekannt wurde. Das Interesse an Roths Werk in der niederländischen Presse stieg in dieser Zeitspanne exponentiell an und gelangte 1936 an einen Höhepunkt, der dann erst mit dem Tod des Autors wieder übertroffen wurde. Als “ein Gast auf dieser Erde”, der nirgendwo wirklich Fuß fassen konnte, so wie sein Held Tarabas, wurde Roth von niederländischen Zeitgenossen wahrgenommen, aber auch als die traurige Gestalt, die sich in Der Antichrist als hellsichtiger Prophet des Unheils erwies. In endlosen Gesprächen mit seinen Freunden in den Kneipen am Leidseplein wetterte Roth gegen die Nationalsozialisten, so ist später in zahlreichen Nachrufen zu lesen.

4.2. Tarabas und der “Emigrantenkomplex” Kritiken zu Tarabas waren in den Niederlanden nur wenige erschienen. Darüber hinaus wurden Zweifel an der Qualität von Roths in der Emigration entstandenem Werk und ganz allgemein an der Masse an Emigrantenliteratur laut. Eine äußerst positive Kritik allerdings verfasste Johan Winkler in Het Volk. Er bezeichnete Roths letzten Roman nicht nur als besser im Vergleich zu manchen Werken seiner Zeitgenossen, sondern auch gelungener als Roths eigene früheren Werke (Winkler 1934). Wie hoch die Erwartungen an einen Autor von Roths Gewicht waren, zeigt sich exemplarisch an 116

102

Ankündigungen in Zeitungen verweisen darauf, dass Erika Mann mit ihrer Pfeffermühle vom 1. bis zum 15. April, am 24. und 25. April und vom 16. bis zum 22. Mai im Theater am Leidscheplein in Amsterdam gastierte. Für diese Auskunft danke ich Marco Entrop (E-Mail an ES vom 11.07.2011). An welchem Abend genau Roth einer Vorstellung beigewohnt hat, konnte nicht ermittelt werden. Der Brief von Roth an Erika Mann ist in Kestens Briefausgabe ungenau datiert.

der Rezension von Hendrik Marsman. Marsman, der in den Niederlanden zu den höchst angesehenen Kritikern gehörte, bezeichnete Tarabas als ein völlig misslungenes Werk, aber milderte sein Urteil immerhin etwas ab: Nach diesem Fauxpas im Oeuvre eines generell bewährten Schriftstellerkollegen sei wieder Besseres zu erwarten. “Die Psychologie ist flach, wenn sie nicht schlichtweg fehlt, den Beschreibungen fehlt Suggestion, die Ironie versagt, die angestrebte Primitivität, die gelegentlich auftaucht, ist unecht, natürlich gerade deshalb, weil sie angestrebt wird. […] Von einem Mann wie Roth kann man nicht glauben, dass er sich in eine wohlsaturierte Gilde wie die der pflichtgetreuen Bücherfabrikanten einreiht, und ich gehe daher davon aus, dass sein neu erschienener Werk Der Antichrist und der angekündigte Die Juden und ihre AntiSemiten neue Beweise für seine außergewöhnliche Begabung sein werden.” [Übers. ES] (Marsman 1934)117 Mehrere Kritiker ließen die Umstände des Exils als Entschuldigung für geringere literarische Leistungen gelten, so zum Beispiel Rein Blijstra in seiner Tarabas-Besprechung: “Dem gesamten Werk wohnt etwas Zügelloses inne, wie von jemandem, der sein Vaterland, mit der Betonung auf der letzten Silbe, verloren hat, und – wäre es angesichts der bestehenden Tatsachen nicht zu billig – dann wäre man geneigt, im Hinblick auf künftige Werke der aus ihrem Vaterland verbannten Deutschen düstere Vorhersagen zu machen. […] Es kommt mir nicht angenehm vor, ständig in einem Land schreiben zu müssen, in dem die Kellner und die Straßenbahnschaffner eine andere Sprache sprechen; viele gute Schriftsteller leben außerhalb ihres Landes, zugegeben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Einfluss ganz (und vor allem auf Dauer) unterschätzt werden darf, zudem: Die anderen können zurück, wenn sie wollen. […] [D]ass ein bestimmtes Land inspirierend sein mag, glaube ich bestimmt,

117

103

“De psychologie is hier vlak, voor zoover ze niet eenvoudig ontbreekt, de beschrijvingen missen suggestie, de ironie faalt, de nagestreefde primitiviteit, hier en daar, is onecht, juist natuurlijk omdat ze bestreefd wordt. […] Van een man als Roth kann men niet gelooven dat hij zich inlijft bij het gezeten gilde der plichtgetrouwe boekenfabrikanten, en ik vermoed dan ook dat zijn pas-verschenen “Der Antichrist” en het aangekondigde “Die Juden und ihre Anti-semiten” nieuwe bewijzen zullen zijn van zijn exceptioneel talent.”

aber dann liegt Holland vielleicht nicht am günstigsten….” [Übers. ES] (Blijstra 1935)118 Der düsteren Einschätzung der Produkte emigrierter Autoren stimmte auch ein Kritiker zu, der vormals mit lobenden Besprechungen von Hiob und Radetzkymarsch Roths Einstieg in den niederländischen literarischen Kanon ermöglicht hatte und sich aus Gründen, die im 3. Kapitel erarbeitet wurden, mit der bohèmienhaften Schriftstellergruppe, zu der Roth gehörte, überworfen hatte: Siegfried van Praag. Laut van Praag verpasste Roth mit Tarabas eine Gelegenheit, auf das Thema der Judenverfolgungen einzugehen und sich den Problemen der Zeit zu stellen. Dieselben Argumente, die seiner Kritik an Kestens Novellenband zugrunde gelegen hatten, führte er gegen Tarabas ins Feld. Zudem nahm er den Roman als Anlass um generelle Zweifel an der Emigrantenliteratur zu äußern. Die Überproduktion bei Autoren wie Roth schien ihm dabei verdächtig: “Man fragt sich: Schreiben die Emigranten, unter den Zwängen ihrer Not oder infolge ihrer Entwurzelung desorientiert, nicht ein bisschen zu viele neue Bücher oder etwas schnell?” [Übers. ES] (van Praag 1934)119 Dieses Problem der Überproduktion wurde vom Schriftsteller Albert Vigoleis Thelen, Literaturkritiker der liberalen Zeitung Het Vaderland, der unter dem Pseudonym Leopold Fabrizius publizierte, aufgegriffen. Doch entkräftete er eben diese Kritik, das literarische Niveau von Tarabas habe unter den Umständen des Exils gelitten, schon im Vorfeld, indem er Roth selbst eine Antwort geben ließ auf die Frage, ob die Emigranten bzw. Roth, um sich ein Einkommen zu sichern, nicht zu viele Bücher über zu unterschiedliche Themen produzieren würden:

118

119

104

“Er zit iets losgeslagens in dit heele werk, als van iemand, die zijn vaderland, met den nadruk op de laatste lettergreep, kwijt is en als het niet te goedkoop was met de feiten in je hand dergelijke conclusies te trekken, dan zou men geneigd zijn ten aanzien van het toekomstige werk der uit het vaderland verbannen Duitschers sombere voorspellingen te doen. Vooral wat de jongeren betreft. Het lijkt me niet prettig voortdurend in een land te moeten schrijven, waar de kelners en de tramconducteurs een andere taal spreken; vele goede schrijvers leven buiten hun land, ik geef het toe, maar ik kan mij niet voorstellen, dat de invloed geheel (en vooral op den duur) te verwaarloozen valt en dan nog: de anderen kunnen terug als zij willen. […] [D]at een bepaald land inspireerend zou werken geloof ik vast, doch dan is holland wellicht niet het gunstigst gelegen…” Blijstras Text zog eine Reaktion seitens Querido in der nächsten Nummer der Zeitschrift Critisch Bulletin nach sich. Roth sei als Österreicher kein Emigrant, Tarabas sei zum größten Teil in der Schweiz, also in einer deutschen Sprachsphäre, entstanden. Darauf bemerkte dann wieder die Redaktion des Critisch Bulletin, Roth halte sich meistens in Paris auf und befinde sich als jüdischer Schriftsteller in deutscher Sprache im geistigen Exil. Dadurch, dass die auf diese Weise zustande gekommene Literatur von einem deutschsprachigen Umfeld abgeschnitten sei, erleide sie Schaden. (Anonym 1935a) “Men vraagt zich af: schrijven de emigranten onder den dwang van hun nood, of gedesoriënteerd door hun ontworteling, niet wat veel nieuwe boeken, of wat vlug?”

“Roth selbst hat ja einmal mit Blick auf die Variation von Inhalt und Tenor seiner Bücher von einer ‘teilnahmslosen Skepsis’ gesprochen, welche die Einstellung der Zeit war. Dann wäre der Sinn des Geheimnisses seiner Produktivität gerade in dieser Skepsis zu suchen […]!” [Übers. ES] (Fabrizius 1934)120

Der Vorwurf, Tarabas sei im Exil überstürzt auf den Markt gebracht worden und daher zu wenig ausgearbeitet gewesen, wurde auf die Emigrantenliteratur im Allgemeinen ausgedehnt, für die Roths Werk repräsentativ zu sein schien. Anstoß zur Debatte gab Menno ter Braak, der angesehene liberale Literaturkritiker und seit 1933 Feuilletonchef der Zeitung Het Vaderland.121 Er beklagte die zu nachsichtige Haltung der Kritik, die Autoren nicht wegen der literarischen Leistung, sondern lediglich aufgrund ihres Status als nicht gleichgeschaltete Literaten aus Deutschland positiv bewertete, mithin überschätzte und ihre Werke gar regelrecht verherrlichte, und prägte in dem Zusammenhang den Begriff “Emigrantenkomplex”: “Dort, wo unsere Sympathie für Emigranten also nicht einer blinden Verehrung der Emigranten entstammt, sondern einem gemeinsamen Widerstand gegen den autarkischen Nationalismus, da liegt es auf der Hand, dass wir mit Bedauern ein Symptom in Emigrantenkreisen bemerken, welches wir ebenso scharf verurteilen wie den Provinzialismus auf der anderen Seite. Ich meine hier die ‘adoration mutuelle’ in den Emigrantenzeitschriften. Folgt man regelmäßig und sorgfältig der Literaturkritik in Die Sammlung und einem im Übrigen vorzüglich informierten Organ wie Das Neue Tagebuch wird man (anfangs zu seinem Erstaunen) entdecken, dass kein Emigrantenbuch erscheinen kann, ohne zu einer Art Meisterwerk proklamiert zu werden; und es versteht sich, dass hierdurch von einer tatsächlich unbefangenen Kritik, wie sie auch unter Gleichgesinnten und sogar Freunden möglich sein kann, nicht mehr die Rede ist. Ich würde dieses Phänomen den ‘Emigrantenkomplex’ nennen wollen, da es natürlich psychologisch erklärbar ist als Versuch zur Ehrenrettung gegenüber dem Ausland, dessen Gastfreiheit man genießt.” [Übers. ES] (ter Braak 1934c)122 120

121

122

“Roth zelf heeft immers eens met het oog op de variatie in inhoud en strekking zijner boeken, gesproken van een “teilnahmslose Skepsis”, die de houding van den tijd was. Dan zou dus de zin van het mysterie zijner productiviteit juist in deze scepsis zijn te zoeken […]!” Sämtliche Kritiken ter Braaks zur Emigrantenliteratur wurden gesammelt in: Menno ter Braak, De artikelen over emigrantenliteratuur 1933-1940. Bijeengebracht en ingeleid door Francis Bulhof, Den Haag: BZZTôH, 1980. “Als men geregeld en nauwkeurig de litteraire critiek in Die Sammlung en een overigens voortreffelijk geïnformeerd orgaan als Das Neue Tagebuch volgt, zal men (aanvankelijk tot zijn verbazing) ontdekken,

105

Die Skepsis der Kritiker hinsichtlich Roths hoher Produktivität wuchs, nachdem der pessimistische Essay Der Antichrist veröffentlicht worden war. Im Hintergrund der Beurteilung dieses Werks stand wiederum die übergeordnete Debatte über die Qualität der Exilliteratur generell. Doch auch die gegensätzlichen literarischen Auffassungen, die die niederländische Literaturkritik schon jahrzehntelang spalteten, spielten eine Rolle. Die zum Teil polemische Auseinandersetzung über die gesellschaftliche Funktion von Literatur, wie sie in der niederländischen Literatur und vorwiegend in der nicht-konfessionellen Presse von renommierten Kritikern wie ter Braak, Marsman oder Ritter geführt wurde, beruhigte sich nach 1933 zwar, weil die Generation der Schriftsteller und Künstler, die sich in den 20erJahren zur Avantgarde bekannt hatten und sich als Antipoden in u.a. der linken bzw. rechten, christlichen bzw. liberalen Szene gegenüberstanden, im Faschismus einen gemeinsamen Feind fanden. Trotzdem schwelte der Streit in der Kritik noch einige Jahre weiter. Das spiegelte sich in der symbolischen Produktion um Tarabas und Der Antichrist.

4.3. Der Antichrist – Roth als Bußprediger Mit Der Antichrist brachte Roth ein kulturkritisches Werk heraus, das sich inhaltlich und stilistisch von seinem früheren Werk deutlich abhob. In einer visionären Bildsprache zog er ins Feld gegen zahlreiche und sehr unterschiedliche Erscheinungen der modernen Welt, die er als Untergangszeichen, als Manifestationen des Antichristen betrachtete. Das Werk des Antichristen glaubte er sowohl im Kommunismus als auch im Antisemitismus zu erkennen, im Vatikan wie in jüdischen Kreisen, in den Errungenschaften der Technik und in der amerikanischen Filmindustrie. An René Schickele schrieb Roth Ende 1933 oder Anfang 1934: “Hüten wir uns vor Allem, uns auf das Christentum zu berufen, in einem Augenblick, in dem man sich dadurch, daß man sich auf es beruft, zum Bundesgenossen des Antichrist macht. Ich bin ein schwacher Mensch, aber das Einzige, was mir Gott gegeben hat, damit ich dartue, daß ich sein Ebenbild bin, ist die Fähigkeit: den Bösen zu erkennen. Nachdem ich nun den Bösen erkannt habe, nämlich Deutschland, bin ich

dat er geen emigrantenboek kan verschijnen, of het wordt tot een soort meesterwerk geproclameerd; en het spreekt vanzelf, dat daardoor van een werkelijk onbevangen critiek, zooals die ook onder gelijkgezinden en zelfs vrienden mogelijk kan zijn, geen sprake meer is. Ik zou dit verschijnsel het “emigrantencomplex” willen noemen, omdat het natuurlijk psychologisch verklaarbaar is als een poging tot eerherstel tegenover het buitenland, waarvan men de gastvrijheid geniet […].”

106

verpflichtet, seine Leitartikler, die Leitartikler des Antichrist, zu hassen – und wenn es geht, sogar materiell auszurotten.” (JRB: 302)

Roth betrachtete es als vordringliche, moralische, geradezu religiöse, jedenfalls kulturkämpferische und politische Aufgabe, seine Prominenz als Waffe gegen die Nationalsozialisten einzusetzen, und war von dem Erfolg eines solchen Tuns in den Niederlanden wohl überzeugt. Landauer nahm im Sommer 1934 die Reklame für Der Antichrist energisch in die Hand, wie aus den Verlagskorrespondenzen aus dem Herbst 1934 hervorgeht. (siehe Anhang 5: Briefe) Er ließ Rezensionsexemplare verschicken, mietete einen Laden, in dem speziell die deutschen Bücher des Verlags angeboten wurden und auch Roths Originalmanuskript

zu

besichtigen

war.

Hier

wurde

mit

auratischen

Objekten,

Handschriftlichem des Autors, ein regelrechter “Starkult” betrieben. Landauer schrieb am 15. November an Roth : “[In] der nächsten Woche wird von uns ein besonderer Laden für die deutschen Bücher des Verlages gemietet. Bitte schicken Sie doch umgehend rekommandiert Ihr Manuskript des Antichrist hierher. Dann könnte man es doch ausstellen und vielleicht auch für einen ganz guten Preis verkaufen. Falls Sie es nicht zur Hand haben, schicken Sie dann das Manuskript von irgendeiner Erzählung oder irgendeine Manuskriptseite, aber es ist sehr wichtig, dass es sofort geschickt wird.” (GiG: 206) Es meldeten sich bald niederländische Verlage123 wegen der Übersetzungsrechte sowie Vereine, die Roth zu Vortragsabenden einluden.124 Die Leser der kulturellen Zeitschrift Vrije

123

124

107

Brief von Uitgeverij Contact an Allert de Lange vom 25.09.1934, IISG (ALA 6/129): “Betreffende Uw aanvrage vor de Nederlandsche vertaalrechten van Joseph Roth: “Der Antichrist”, berichten wij U, dat wij U deze rechten kunnen afstaan […] und 02.10.1934, IISG (ALA 6/130): “In antwoord op Uw schrijven d.d. 27.9. moeten wij U tot onze spijt berichten, dat wij niet kunnen overgaan tot het afstaan der Nederlandshe vertalingsrechten van Joseph Roth: “Der Antichrist” und Brief Hollandia Drukkerij an Allert de Lange vom 20.10.1934, IISG (ALA 8/284): “Es würde uns interessieren, ob die Firma Allert de Lange die Rechte Ihres Romans DER ANTICHRIST für Holland freigeben wird. Würde dies der Fall sein, so interessieren wir uns für eine eventuelle Übersetzung und möchten en Leseexemplar empfangen.” Und vom 27.10.1934, IISG (ALA 8/285) Brief Allert de Langes an Hollandia Drukkerij vom 27.10.1934, IISG (ALA 8/286): “Uw schrijven aan den heer Joseph Roth betreffende de Hollandsche vertaling van ‘Der Antichrist’ kwam in onze handen. Wij moeten U mededeelen, dat de Nederlandsche vertaling door ons zelf wordt uitgegeven.” Im Briefwechsel mit Allert de Lange gibt Roth Hinweise auf diese Einladungen: “Ein paar holländische Vereine haben mich zu Vortragsabenden eingeladen.” (siehe GiG: 204)

Geluiden hatten am 26. Januar 1935 auf der Rätselseite eine Aufgabe zu lösen, deren Antwort ein Satz aus Roths Der Antichrist war.125

Der Verlag ging von der begründeten Annahme aus, für einen etablierten Schriftsteller, der in literarischen Kreisen seit mehreren Jahren ein Begriff war, würde die Literaturkritik Interesse zeigen. In der Werbung wurde versucht, das übliche Roth-Publikum um religiös und kulturhistorisch inspirierte Leser zu erweitern. Der Antichrist wurde in Werbeprospekten daher als ein religiöses Werk präsentiert: “Ebenso wie der berühmt gewordene ‘Untergang des Abendlandes’, zeigt das Buch ‘Der Antichrist’ von Roth die apokalyptischen Folgen unserer europäischen Sorglosigkeit. Ein warnendes Menetekel steht es an den Mauern der europäischen Christenheit. Es kündet den Untergang an, aber zeigt auch noch den letzten Weg zur Umkehr, der heißt: Rückkehr zur Autorität der Vernunft und zum Glauben gleichzeitig. Das Buch spricht eindringlich nicht nur zur klaren Vernunft, sondern auch zur ewig wachen religiösen Sehnsucht der menschlichen Seele. Eine der wichtigsten und aufsehenerregendsten Auseinandersetzungen mit der europäischen Kultur. Das leidenschaftliche Bekenntnis eines großen Dichters.” (Prospekt ALA 148/359, Abbildung des Werbeprospekts siehe Andringa 2010: 314)126

Mit diesem Werbetext, der Roth untypischerweise nicht als Autor von Hiob oder Radetzkymarsch, sondern als Bußprediger und Untergangsdenker, vergleichbar mit Oswald Spengler, präsentierte, zielten der Verlag und Roth offensichtlich auf ein Publikum, das breiter gefächert war. In den Niederlanden waren bald nach dem Erscheinen des Buches Kritiken zu lesen, und zwar tatsächlich nicht nur von denjenigen, die im literarischen Feld das Sagen hatten, sondern auch

125

126

108

Die Aufgabe wurde gestellt in Vrije Geluiden vom 26. Januar 1935, S. 5. Die Lösung, der Satz “Want de wereld is gegrondvest op rechtvaardigheid en niet op macht”, findet sich in der Ausgabe vom 9. Februar 1935, S. 2. Der Text für den Prospekt wurde von einem niederländischsprachigen Autor erstellt. Dies wird an der fehlerhaften deutschen Sprache des Probetextes, der im IISG erhalten ist, offensichtlich. Den Vergleich mit dem ideologisch nicht unumstrittenen kulturpessimistischen Werk Oswald Spenglers hätte Landauer sicher nicht gezogen. Der Hinweis auf Spengler kommt in keiner anderen Werbekampagne für Der Antichrist vor. Das Werk Spenglers, das mit Der Antichrist die Kritik am Fortschrittsdenken gemein hat, war in den Niederlanden sehr bekannt. Das mag der Grund gewesen sein, es für die Antichrist-Werbung vergleichend heranzuziehen.

von religiösen bzw. religiös inspirierten Vermittlern. Landauer meldete Roth am 28. September 1934 erfreut: “Die Kritiken über den Antichristen sind hier in Holland sehr schnell gekommen und sind sehr gut. Z.B. im Handelsblad hat ein Geistlicher eine ausgezeichnete Kritik geschrieben. Ich hoffe, es wird sich auf den Verkauf auswirken. Das wichtigste ist aber, daß eine der berühmtesten holländischen Schauspielerinnen die Absicht hat, eine große Reihe von Vortragsabenden in ganz Holland zu arrangieren (ich glaube ungefähr 100 Abende) in denen sie nur aus dem Antichrist vorliest, selbstverständlich in holländischer Übersetzung. Das kann, wie man mir hier versichert, entscheidend für den Erfolg des Buches in Holland sein.” (GiG: 190)

Für Roth war dieser niederländische Erfolg ein willkommener Anlass, sich an Gerard de Lange zu wenden und neue Vorschüsse für den nächsten Roman, Die Hundert Tage, zu beantragen. Er schrieb ihm am 10. Oktober 1934: “Ich höre zu meiner großen Freude, daß auch der ‘Antichrist’ in Holland ein Erfolg geworden ist, ich hoffe, Sie freuen sich ebenfalls darüber. Ich bitte Sie also herzlich, mir das Vertrauen zu bewahren, das Sie mir bis jetzt bewiesen haben. Erlauben Sie mir, mein Werk noch innerhalb der nächsten zwei Monate ruhig zu vollenden. Ich brauche noch zwei Monate wenigstens, drei Monate höchstens die Verlängerung meiner Monats-Rate.” (GiG: 197)

Mit der Schauspielerin meinte Landauer die Amsterdamer Theaterdiva Charlotte Köhler, die für die Saison 1934-35 eine Vorstellungsreihe mit Rezitationen aus Der Antichrist plante.127 Köhler war in der besagten Saison auf dem Höhepunkt ihres Ruhms mit Hauptrollen in den Bühnenklassikern Pygmalion, Othello und Elektra. Als Vortragskünstlerin erntete sie im ganzen Land Lob mit Bibelrezitationen. (Sterneberg 1977: 126) Als vehemente Antifaschistin, die seit Anfang ihrer Karriere deutschsprachige Schriftsteller zur Kenntnis

127

109

Brief Allert de Lange an August Defresne vom 27.09.1934, IISG (ALA 74/146): “[…] Mevrouw Charlotte Köhler verkrijgt het exclusief recht uit het werk van Joseph Roth: ‘Der Antichrist’ voordrachten te houden in Nederland. De kosten van deze rechten bedragen fl.25.-. Wij geven U het recht de noodige stukken in het Nederlandsch te vertalen. Deze vertaling is dan uitsluitend bestemd voor deze voordrachten en mag verder op geenerlei wijze worden gepubliceerd. […]”

nahm,128 zeigte sie für Der Antichrist Interesse und setzte das Werk auf ihr Programm. Damit galt Roths Antichrist in den Niederlanden als großer Erfolg, und mit Köhlers Vortragsreihe wurde viel Werbeaufwand betrieben. Landauers Begeisterung und Optimismus erwies sich aber gegen Ende des Jahres 1934 als voreilig. Köhler sagte die Theatertournee ab, die mutmaßlichen Gründe werden in Kapitel 4.3.2. erläutert. Zudem waren die meisten der zahlreichen Antichrist-Kritiken vorwiegend negativ. So zog der angesehene Kritiker Albert Helman in der liberalen Zeitung NRC Inhalt, Stil und Roths Antichristfigur regelrecht ins Lächerliche und verspottete den Verfasser, der offenbar in jedem Menschen den Antichristen sehe. “Der einzige Mensch, von dem wir sicher sind, dass der Antichrist weit von ihm entfernt blieb, ist die Person Roths selbst”, so sein ironisches Fazit. Und abschließend: “Joseph Roth schreibt einstweilen Traktate statt Romane. Und jetzt weiß ich sicher, dass Roth auch mich zu den Kumpanen des Bösen rechnen wird.” [Übers. ES] (Helman 1934)129 Im Algemeen Handelsblad wies Chris de Graaff, ab 1935 einer der wichtigsten Befürworter Roths, auf dessen links-liberale Vergangenheit hin und fand es daher verdächtig, dass “[...] ein zeitgenössischer, sogenannter moderner und kosmopolitischer Schriftsteller, der bis vor einigen Jahren große Reisereportagen für Blätter wie die ‘Frankfurter Zeitung’ verfasst hat, ein Buch schreibt über die teuflischen Gefahren, die das Abendland bedrohen, und dafür von einer vollkommen orthodoxen Interpretation des Alten und des Neuen Testaments ausgeht.” [Übers. ES] (de Graaff 1934)130

De Graaff legte damit den Finger auf die Wunde, denn für Roths bislang treue Anhänger im niederländischen literarischen Feld war Der Antichrist eine Enttäuschung. Das Buch sei sogar “belanglos” (“zonder eenig belang”), so das Studentenblatt Unitas (H.D.C. 1935); “irre128

129

130

110

In den Theatersaisons 1920/21 und 1926/27 spielte Köhler Hauptrollen in De eenzame weg bzw. Literatuur von Arthur Schnitzler, 1929/30 stand sie als Jenny in der niederländischen Bearbeitung von Brechts Dreigroschenoper auf der Bühne und 1932/33 als Katharina Knie im gleichnamigen Stück von Carl Zuckmayer. Als Vortragskünstlerin wurde sie 1926 mit Fräulein Else von Schnitzler bekannt. 1933 trug sie aus Robert Neumanns Karriere vor. (Sterneberg 1977: 125-129) “De eenige mensch van wien wij zeker zijn dat deze Antichrist verre bleef, is de persoon van Roth zelf. […] Joseph Roth schrijft alvast tractaten in plaats van romans. En thans weet ik zeker dat Roth ook mij zal rekenen tot de trawanten van den Booze. Het zij zoo.” “[Dat] een hedendaagsch, zoogenaamd modern en cosmopolitisch schrijver, die tot voor enkele jaren groote reisreportages heeft gedaan voor bladen als de “Frankfurter Zeitung”, een boek schrijft over de duivelsche gevaren die het Avondland bedreigen en daarvoor uitgaat van een volkomen rechtzinnige interpretatie van het Oude en het Nieuwe Testament.”

führend” lautete das vernichtende Urteil des reformierten Kritikers Johannes de Heer in der protestantischen Zeitschrift Het Zoeklicht (de Heer 1935). Die einzige Kritik, die ausgesprochen positiv war und in der das Lob für den Verfasser nicht von negativen Bemerkungen über das Buch eliminiert oder gar konterkariert wurde, war die Besprechung des von Landauer im Schreiben an Roth erwähnten Geistlichen J. H. Gunning (1934). Gunnings Artikel weist auf eine Instrumentalisierung von Der Antichrist in religiösen Kreisen hin, wo das Werk für eigene Zwecke eingesetzt, aber nicht in seiner vollen Intension erfasst wurde. Nur wenn man die große Zahl der Reaktionen und den Status der Kritiker in der Hierarchie des niederländischen literarischen Feldes als maßgeblich für den Erfolg betrachtet, kann die These, Der Antichrist sei in den Niederlanden ein Erfolg gewesen, zum Teil erhärtet werden. In Wirklichkeit weckte Der Antichrist in den ersten Monaten nach Erscheinen zwar Interesse, echtes Lob aber kaum. Eine Erklärung hierfür mag sein, dass Roth in der Rolle des “Predigers” wohl kaum glaubwürdig wirkte. Roth war in den Niederlanden als Romanautor, bei einigen auch für seine journalistischen Werke bekannt. Zum Theologen, Philosophen oder Kulturkritiker eignete er sich nicht besonders gut. Fast jeder Leser konnte sich – sei es als Katholik oder als Jude, als Kommunist, als Journalist oder einfach nur als Filmliebhaber – angegriffen fühlen. Roth ging in seiner Auseinandersetzung zudem inkonsequent vor und begründete seine Einsichten viel mehr mit emotionalen denn mit rationalen Argumenten. Die Urteile der niederländischen Kritiker, Der Antichrist sei belanglos und irreführend, sind meines Erachtens durchaus zutreffend, und es wundert nicht, dass der Text sogar, beispielsweise von Albert Helman, ins Lächerliche gezogen wurde. In der Forschung wurde dennoch die These des außergewöhnlichen Erfolgs verfolgt und dieser Erfolg unterschiedlich begründet. Els Andringa bezeichnet Der Antichrist als ein Werk, “das die damaligen Diskurse in den Niederlanden wie ein Prisma einfing und reflektierte.” (Andringa 2008: 145) Rietra (2005: 60) begründet den (vermeintlichen) niederländischen Erfolg damit, wie in der Einleitung vorliegender Arbeit schon wörtlich wiedergegeben, dass das Werk im “konservativen intellektuellen und kulturellen Klima des Landes” einen guten Nährboden gefunden habe. Für Kieft (2006a) liegt die Anziehungskraft von Der Antichrist auf die niederländische Kritik darin, dass er als eine Äußerung religiösen Engagements gegen Faschismus und Nazismus verfasst worden sei. Diese Deutungen sind durchaus miteinander vereinbar und stimmen in gewisser Hinsicht, ziehen aber die Relativität des Erfolges nicht in Betracht und stützen sich lediglich auf die Menge der Reaktionen sowie auf die Tatsache, dass das Werk bei Vertretern unterschiedlicher Geisteshaltung wahrgenommen wurde. 111

Tatsächlich ist hier viel eher von einer großen Resonanz denn von “Erfolg” zu sprechen. Zudem hatte das Interesse, das Der Antichrist in den Niederlanden zunächst weckte, direkt mit den Anstrengungen Landauers zu tun. Dieser nutzte den Roth vorauseilenden Ruf, ein erstrangiger Schriftsteller zu sein, voll aus und betrieb die Ausweitung der Netzwerke und Rezipientenkreise um religiös interessierte Leser massiv. Die starke Resonanz auf Der Antichrist ist auf die Wechselwirkung innerhalb verschiedener Netzwerke, in denen das Werk als “Knoten” fungierte, zurückzuführen. In diesen Netzwerken versuchte Roth wiederum möglichst orchestrierend aufzutreten, indem er mit Vermittlern Verbindung aufnahm. Erfolgreich war sein Eingreifen vor allem dadurch, dass es zu einer Freundschaft mit Anton van Duinkerken kam, die nicht nur Roths literarisches Ansehen förderte, sondern auch zu den Kontakten mit dem Verlag De Gemeenschap führte, mit dem Roth Ende 1936 neue Verträge abschließen würde (siehe Kapitel 5.4). Bezeichnend für die letztlich enttäuschten Hoffnungen, die die ersten Reaktionen beim Verlag weckten, und für die optimistischen Erwartungen, die dadurch im Hinblick auf den internationalen Erfolg angeregt wurden, ist die Reklame für die Antichrist-Übersetzung, die beim Verlag Allert de Lange erschien. Hier wurde mit Köhlers Vortragsreihe geworben, die schon abgesagt war, als die Übersetzung 1935 erschien. Angesehene Kritiker, deren Rezensionen insgesamt im Grunde genommen gar nicht positiv waren, nämlich ter Braak, P. H. Ritter und Piet IJspaard (1934), wurden zitiert.131 Die These, Der Antichrist sei in den Niederlanden ein Erfolg gewesen, wie sie in der RothForschung allgemein vertreten wird (siehe z. B. Bronsen: 439 und GiG: 60), muss folglich stark eingeschränkt und differenziert werden. Die Verkaufszahlen des Verlags Allert de Lange aus dem Jahr 1936 bestätigen diese Einschätzung: Von Der Antichrist gingen 1934, nach den ersten intensiven Werbemaßnahmen Landauers, 2.364 Exemplare über den Ladentisch. 1935 sank der Absatz auf gerade einmal 18 Exemplare; von der niederländischen Ausgabe wurden insgesamt nur 531 Exemplare verkauft. Zum Vergleich und als Beleg dafür, dass der Erfolg von Der Antichrist äußerst relativ war, seien die Verkaufszahlen von Hiob herangezogen. Als 1933 im Exilverlag Allert de Lange die dritte Auflage erschien, wurden 567 Exemplare verkauft, 1934 sogar 1.561 Exemplare und 1935 noch 365 Exemplare. (ALA 23/376) Hiob blieb im Unterschied zu Der Antichrist verkäuflich.

131

112

Auch mit der Rezension des Geistlichen J.H. Gunning, dem einzigen wirklich positiven Beitrag zu Der Antichrist, wurde geworben. Piet IJspaard störte sich in seiner Kritik in Der Amsterdamer vom 13. Oktober 1934 daran, dass Roth keine Lösung bot und an den Glauben auf Rettung durch Jesus Christus verzichtete. Die Kritiken von ter Braak und Ritter werden in diesem Kapitel an späterer Stelle näher besprochen.

Wie oben schon angedeutet, nahmen literarisch interessierte Niederländer deutschsprachige Werke oft in der Originalfassung zur Kenntnis. Die Erwartungen waren bei den Lesern, die mit Roths Werk vertraut waren, hoch gespannt, als Der Antichrist erschien, und so wurde auch dieses Buch durchaus in der deutschen Fassung gekauft. Die Bemühungen des Verlags weckten zudem das Interesse in religiös inspirierten Kreisen, die das Werk für die eigenen Zwecke einzusetzen versuchten und ebenfalls nicht auf die niederländische Übersetzung warteten. Roth war sich der Gefahr bewusst gewesen, dass das Interesse an einer Übersetzung in den Niederlanden spürbar nachlassen würde, wenn sein Buch zuerst in deutscher Sprache zur Verfügung stand. An Landauer schrieb er im Hinblick darauf am 7. Juli 1934: “Ich erlaube mir, Herrn de Lange zu raten, den ‘Antichrist’ zu gleicher Zeit auf holländisch erscheinen zu lassen.” (GiG: 135) 4.3.1.

Im Kontext der zeitgenössischen Literaturkritik: ter Braak und Ritter

In den Niederlanden erschien Der Antichrist zu einem Zeitpunkt, als die gesellschaftliche Debatte stark von den Entwicklungen in Deutschland beeinflusst war, wie schon an den Reaktionen auf Tarabas deutlich wurde. Der von ter Braak initiierte Streit über die Emigrantenliteratur, wie er in die Kritik einging, wirkte in der Antichrist-Rezeption weiter. Zum Beispiel hinterließ er in der Rezension des Literaturkritikers P.H. Ritter, der als ter Braaks Widersacher betrachtet wurde, Spuren, indem die Debatte über die Funktion der Literatur thematisiert wurde.132 Wenn ter Braak die Ansicht vertrat, eine Kritik müsse der persönlichen Auffassung des Rezensenten Ausdruck verleihen, bestand Ritter darauf, dass ein Kritiker objektiv vorzugehen und nur den Inhalt eines Werkes darzustellen habe, das Urteil hingegen dem Leser überlassen solle. Dieser Prämisse folgte er auch in seiner AntichristRezension: “Ich werde mich nicht vertiefen in Joseph Roths Recht oder Unrecht. Ich gebe Ihnen seine Darstellung, wie er sie uns bietet.” [Übers. ES] (Ritter 1934)133 Ritter, der als überzeugter Antifaschist Sympathie für die Sache der emigrierten Autoren hegte, vermied auf diese Weise, eine klare Kritik zu äußern, die wohl negativ ausgefallen wäre. Von Allert de Lange wurde Ritters nachsichtige Haltung in der Presse mit einer Gegenleistung belohnt: Er wurde mit dem Verfassen der Einleitung für das Jahrbuch 1934/35 beauftragt. Dieses Buch 132

133

113

Die gegensätzlichen Ansichten werden klar im Briefwechsel zwischen ter Braak und Ritter (van Herpen 2002). In der Woche vor Erscheinen von Ritters Antichrist-Rezension publizierte dieser im Utrechts Dagblad noch einen heftigen polemischen Artikel gegen ter Braak. In ter Braaks Reaktion darauf in Het Vaderland hieß es: “Im Utrechtsch Dagblad vom 15. Sept. geht Dr. Ritter ausführlich ein auf meinen Artikel ‘De objectieve critiek’ […], in dem ich ihn darstellte als den neuen Verteidiger der Mittelmäßigkeit.” [Übers. ES] (ter Braak 1934a) “Ik zal mij niet verdiepen in het gelijk of ongelijk van Joseph Roth. Ik geef U zijn voorstelling, zooals hij die ons biedt.”

sollte für die Neuerscheinungen des Exilverlags, darunter Der Antichrist, werben und Ritters Autorität als führende Persönlichkeit im niederländischen literarischen Feld war dabei von größtem Wert. Sämtliche Kritiken, die zu Der Antichrist veröffentlicht wurden, zeugen von den Absichten der Verfasser, sich auf eine bestimmte Weise darzustellen und die eigene Position zu stärken und sind also stark subjektiv gefärbt. Auch Menno ter Braak suchte nach einer Möglichkeit, über Roths Werk zu schreiben, ohne auf die literarischen Merkmale kritisch einzugehen. Einleitend zitierte er ein Gedicht seines Freundes Jan Greshoff über den Weltuntergang und ging danach ausführlich auf das historische Bild des Antichristen im Mittelalter ein. (ter Braak 1934b) Ter Braak hatte 1928 in Berlin eine Dissertation über das frühe Mittelalter verfasst und war daher mit dieser Thematik vertraut.134 Roths Kritik an der Sowjetunion wurde von ter Braak in dem Sinne hergeleitet, dass für Roth nur Gottes Gnade zur menschlichen Würde beitragen könne und diese nicht vom Verdienst des Menschen auf Erden abhängig sei. Höflich und zurückhaltend verpackte er seine Bedenken, indem er Roth in die Tradition jüdischer Autoren eingliederte, für die das Problem der Gerechtigkeit, das “organisch zusammenhängt mit der Existenz des jüdischen Volkes in der Diaspora” (ibid.), zentrales Thema sei: “Für Joseph Roth ist das Problem der Gerechtigkeit zugleich das Problem des Antichristen. Wo der Antichrist regiert, werden die heiligen Gaben, die den Menschen gegeben wurden, zu toten, mechanischen Machtmitteln und der Mensch zu einem Schatten seiner selbst.” [Übers. ES] (ibid.)135 Ter Braak tadelte Roths Stil, der trotz des autobiographischen Bezugs “so stark wie möglich die Illusion eines Gleichnisses aufrechtzuerhalten” versuche, schloss aber versöhnlich: “Ab und zu ist diese Methode mir nicht ganz und gar frei von typisch literarischen Verzierungen, und ab und zu wird das Gleichnishafte, wenigstens nach meinem Geschmack, zu weitschweifig ausgesponnen. Im Allgemeinen aber erzählt Roth hervorragend. Auch wenn man seiner Einstellung zum Leben nicht beipflichten kann, 134

135

114

Ter Braak wurde 1928 promoviert mit der auf Deutsch verfassten Dissertation Kaiser Otto III, Ideal und Praxis im frühen Mittelalter (Hanssen 2000: 308). “Voor Joseph Roth is het probleem van de gerechtigheid tevens het probleem van den Antichrist. Waar de Antichrist regeert, worden de heilige gaven, die den mensch geschonken zijn, doode, mechanische machtsmiddelen, wordt de mensch tot een schaduw van zichzelf.”

konkret: wenn man weniger Gleichnis und mehr Direktheit bevorzugt, wird man Roths Problemstellung als interessant betrachten können und seine Qualitäten als Schriftsteller erkennen.” [Übers. ES] (ibid.)136

Mit Kritikern wie ter Braak und Ritter traten Vermittler aus den nicht-konfessionellen, liberalen Netzwerken auf, die führende Positionen im niederländischen literarischen Feld einnahmen und einen Beitrag sur symbolischen Produktion von Der Antichrist leisteten. Dies nicht zuletzt, weil sie sich als gemäßigte, verständnisvolle Kritiker zeigten, deren eigene Haltung und die diesbezügliche Nähe zu Roth dem Urteil unterlag. Eben hier zeigt sich, wie elementar die Vernetzung, die Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen mit ihrer spezifischen Meinung, für Roth war. 4.3.2.

Hoffnung auf den “Charlotte-Köhler-Effekt”

Das Interesse, das Der Antichrist in Theaterkreisen anfangs wecken konnte, war der vorbereitenden Vermittlerarbeit zu verdanken. Die Amsterdamsche Toneelvereniging, die von Albert van Dalsum und August Defresne geleitet wurde, erkundigte sich im September 1934 beim Verlag nach den Rechten, um Der Antichrist in niederländischer Übersetzung im Rahmen einer Vortragsreihe von Charlotte Köhler auf die Bühne zu bringen.137 Der Vertrag kam am 27. September 1934 zustande, sodass dem Plan der Schauspielerin Charlotte Köhler, Ehefrau des Dramaturgen Defresne, nichts mehr im Wege stand.138 Andere Vortragskünstler, die sich um die Rechte von Der Antichrist bemühten, wie Roths Freund Alfred Beierle, mussten zurückstehen.139 Mit Defresne vereinbarte Allert de Lange vertraglich, dass Köhler ebenfalls die Übersetzungsrechte von Der Antichrist erhielt, den niederländischen Text aber

136

137 138

139

115

“In zijn stijl tracht Roth overigens zooveel mogelijk vast te houden aan de illusie van de gelijkenis. Hij geeft een autobiographie […] en vertelt dus zijn eigen lotgevallen […]. Hier en daar ljkt mij deze methode niet geheel en al vrij van typisch litteraire fraaiigheid, en zoo nu en dan wordt de gelijkenis, naar mijn smaak althans, wel wat al te omstandig uitgesponnen. In het algemeen echter vertelt Roth uitstekend. Ook wanneer men zijn verhouding tot het leven niet kan beamen, wanneer men, met name, minder gelijkenis en meer directheid prefereert, zal men Roths probleemstelling belangwekkend kunnen achten en de qualiteiten van zijn schrijverschap erkennen.” Brief Allert de Lange an August Defresne vom 27.09.1934, IISG (ALA 74/146). Unter seiner Regie hatte sie kurz nach der Berliner Premiere 1929 in Brechts Dreigroschenoper (auf Niederländisch: Driestuiversopera) gespielt und großes Lob geerntet (Albach 1982: 140f.). “Achten Sie, bitte, darauf, dass Beierle meine Bücher bekommt. Als Propagandist ist er gut”, trug Roth am 14. Oktober 1934 Landauer auf. (GiG: 198) Der Vortragskünstler Beierle war mit Roth befreundet und erzielte in Amsterdam als Emigrant auf der Bühne große Erfolge u.a. mit (deutschsprachigen) Lesungen von Texten Stefan Zweigs. Landauer willigte ein, und Beierle meldete sich auch tatsächlich, um die AntichristRechte für eine Theateraufführung zu erwerben. Er war aber zu spät, Charlotte Köhler hatte sie schon erhalten. Siehe Brief von Allert de Lange an Alfred Beierle vom 29.10.1934, IISG (ALA 5/25).

nur auf die Bühne bringen und nicht veröffentlichen durfte.140 Mit diesem Vertrag wurde entschieden, dass die Übersetzung des Buches von Allert de Lange übernommen und nicht einem anderen Verlag überlassen werden sollte.141 August Defresnes Rolle in der niederländischen Roth-Vermittlung wurde bislang in der Forschung nicht untersucht. Doch macht ein Blick auf die Netzwerke, in denen er sich bewegte und zum Teil sogar eine führende Rolle spielte, seine Bedeutung sichtbar. Als Impresario Charlotte Köhlers war er derjenige, der die Verhandlungen mit de Lange führte. Defresne gehörte zu den leitenden Figuren der Amsterdamer Künstlerszene, war zum Beispiel Vorstandsmitglied des Amsterdamer Künstlervereins De Kring, und stand mit vielen Künstlern, darunter auch den deutschen Emigranten, in Verbindung (Hendriks 2007: 35). Landauers Freude über Defresnes Entscheidung, Der Antichrist ins Programm zu nehmen, und die Annahme, dies würde sich auf den Verkauf des Buches positiv auswirken, war daher nicht unbegründet. Die Vortragsreihe wurde im Telegraaf (Anonym 1934g) und im Werbeprospekt für die Übersetzung von Der Antichrist angekündigt: “[I]n Kürze wird Frau Charlotte Köhler im Amsterdamer Stadttheater mit einer Reihe Vorträge aus Der Antichrist beginnen, die im ganzen Land fortgesetzt werden.” [Übers. ES] (W&H: 119) In seiner Begeisterung schlug Landauer vor, Schauspielern und Schauspielerinnen in anderen Ländern ebenfalls Werbeschreiben zu schicken: “Ich habe schon an Manfred Georg geschrieben, daß er mir alle Adressen von deutschen Schauspielern und Schauspielerinnen gibt, die dafür in Betracht kommen.” (GiG: 190) In Vrije Geluiden, wo, wie schon erwähnt, ein Satz aus Der Antichrist zu erraten war, wie folgt geworben: “Verdient dieses Buch schon Interesse wegen des behandelten Themas, die Tatsache, dass Charlotte Köhler dieses Werk eingeübt hat und uns in Kürze ihre Vorträge genießen lassen wird, wird die Verbreitung zweifellos – und sehr zu Recht – fördern.” [Übers. ES] (Puzzle-redactie Vrije Geluiden 1935)142

140

141

142

116

Brief Allert de Lange an August Defresne vom 27.09.1934, IISG, (ALA 74/145) und von August Deferesne an Allert de Lange vom 28.09.1934, IISG (ALA 74/146). Am 27. September 1934 wurde mit Defresne abgeschlossen, am 2. Oktober meldete Allert de Lange dem Verlag Contact, mit dem über die Rechte verhandelt wurde, dass Allert de Lange selber die Übersetzung herausbringen würde. Siehe Briefe von Allert de Lange an Uiteverij Contact vom 25.09.1934, IISG (ALA 74/128) und 02.10.1934, IISG (ALA 74/130). “Verdient dit bijzondere boek reeds belangstelling uit hoofde van het behandelde onderwerp, het feit, dat Charlotte Köhler dit werk in studie heeft genomen en ons binnenkort van haar voordracht zal doen genieten, zal de verspreiding ongetwijfeld – en zeer terecht – bevorderen.”

Am 4. Dezember 1934 war die Premiere von Charlotte Köhlers Antichrist-Vortrag im Amsterdamer Kunstkring “Voor Allen”. Es blieb aber bei dieser einmaligen Veranstaltung.143 Dass Charlotte Köhler die geplante Vortragsreihe absagte, gerade zu dem Zeitpunkt, als die Übersetzung von Der Antichrist erscheinen sollte, muss für den Verlag und für Roth eine herbe Enttäuschung gewesen sein. Zu der einen verwirklichten Aufführung erschienen in den Zeitungen keine Kritiken, und weder im Archiv Allert de Lange noch in den von Bronsen geführten Interviews gibt es irgendwelche Hinweise auf die Gründe des Rückzugs. Vielleicht war die Uraufführung ein Misserfolg und die Antichrist-Aufführung wurde vom Publikum abgelehnt. Köhler gab in einem Interview die Erklärung, sie habe persönlich keinen Zugang zu dem Text gefunden: “Es lag mir nicht, ich musste es auswendig lernen, was ich sonst nie tue; ich habe es also nie mehr vorgetragen. Alles muss bei mir ins Unbewusste sinken, sonst kann ich damit nichts anfangen. Das Aufnehmen in der schöpfenden Phantasie ist wichtiger als das Auswendiglernen.” [Übers. ES] (Anonym 1937e)144

Köhler vernichtete alles Material, das mit der Aufführung zusammenhing, was auf das Ausmaß ihres Missfallens und ihrer Enttäuschung oder auf negative Reaktionen beim Publikum schließen lässt (Sterneberg 1977: 61). Die Übersetzung von Der Antichrist, die 1935 bei Allert de Lange erschien, wurde von J.W.F. Werumeus Buning erstellt. Gedichte dieses Schriftstellers hatte Charlotte Köhler 1932 und 1934 auf die Bühne gebracht (ibid.). Anzunehmen ist, dass Köhler Werumeus Buning mit der Übersetzung beauftragte und dass der Verlag diese Übersetzung in Angriff nahm, nachdem Köhlers Vortragsreihe abgesagt worden war.145 Für Roth bedeutete die Verbindung seines Namens mit dem eines angesehenen Schriftstellers wie Werumeus Buning eine Erhöhung 143

144

145

117

Siehe Brief von Allert de Lange an Amsterdamsche Kunstkring “Voor Allen” vom 01.12.1934, IISG (ALA 4/154): “Namens den heer Kesten en Landauer danken wij U ten zeerste voor Uw vriendelijke uitnoodiging ter bijwoning van de voordrachtsavond van Charlotte Köhler op Dinsdag, 4 December a.s. De Heer Kesten vertoeft echter momenteel in het buitenland. Ook de Heer Landauer is tot zijn spijt verhinderd van Uw uitnoodiging gebruik te kunnen maken […].” “Het lag mij niet, ik moest het uit het hoofd leeren, wat ik anders nooit doe; ik heb het dus nooit meer voorgedragen. Alles moet bij mij naar het onderbewuste zakken, anders weet ik er geen weg mee. Het opnemen in de eigen scheppende fantasie is belangrijker dan het uit het hoofd leeren.” Im Januar 1935, als klar war, dass Köhler den Text doch nicht zur Aufführung bringen würde, versuchte de Lange über den niederländischen Theateragenten Willem van Korlaar anderweitig Lesungen zu verkaufen – jedoch vergeblich. Korlaars Erklärung lautete wie folgt: “Die Leute sind niedergeschlagen, und sogar die Studentenvereine, die sonst immer ein großes Interesse an solchen Sachen zeigen, geben sich nicht mal die Mühe, auf die Angebote zu antworten.” (Brief von Willem van Korlaar an Walter Landauer vom 16.02.1934, IISG (ALA 13) [Übers. ES].

seines literarischen Status. Dass Bunings Frau, Johanna Ensink, 1933 Stefan Zweigs Roman Marie Antoinette für Allert de Lange übersetzt hatte, wird das Vertrauen noch vertieft haben. In den Netzwerken um Defresne und Köhler spielten diverse Künstler eine Rolle, die ab 1934 für die Roth-Vermittlung von Bedeutung sein würden. Außer mit Werumeus Buning arbeitete das Paar eng mit dem Schauspieler Cruys Voorbergh zusammen, der in Amsterdam mit Roth befreundet war (Bronsen1960g). In der Künstlersozietät De Kring, die auch von deutschen Emigranten wie Klaus und Erika Mann sowie Gerth Schreiner besucht wurde, verkehrten sie schon 1934-1935 mit späteren Freunden Roths wie Gerard den Brabander, Halbo Kool, Leo Braat und Maurits Dekker (siehe Hendriks 2007). Von persönlichen Kontakten mit Roth gibt es keine Spuren. Köhlers und Defresnes Einsatz für Roth mag dann zwar bedeutend gewesen sein für die Antichrist-Werbung, doch letztlich dürfte sich der Vortragsplan für Köhler regelrecht als ein Debakel erwiesen haben, an das sie durch die Konfrontation mit dem Schriftsteller lieber nicht erinnert werden wollte 4.3.3.

Protestanten und Katholiken in der Antichrist-Kritik

Landauer nutzte, wie schon angedeutet, bei der Werbung für Der Antichrist nicht nur Köhlers beabsichtigte Vortragsreihe voll aus, sondern suchte auch das Interesse religiös inspirierter Kritiker möglichst zu wecken. In seinem Schreiben an Roth erwähnte Landauer einen Geistlichen, der eine positive Kritik verfasst habe. Dieser Geistliche war J. H. Gunning, der am 26. September 1934 im Algemeen Handelsblad tatsächlich voller Begeisterung über Der Antichrist schrieb: “Hier predigt ein Mensch, mit einem Herz erfüllt von Liebe für Religion und Vernunft, zu seinen Mitmenschen, so ernst, so mark- und beindurchdringend, dass man nach der Lektüre das Buch mit einer tiefen Ehrerbietung schließt und den Wunsch hat, es bald wieder in die Hand zu nehmen. Dieses Buch kann eine Wohltat für unsere verwilderte Generation werden.” [Übers. ES] (Gunning 1934)146

Anzumerken ist hier, dass Gunnings Beitrag nicht als literarische Rezension gedacht war, sondern in der Spalte mit religiösen Nachrichten erschien. Eine literarische Besprechung verfasste in derselben Zeitung am 13. Oktober Chris de Graaff, der sich – wie schon erwähnt 146

118

“Hier spreekt een m e n s c h, met een hart vol liefde voor Religie en Rede, een boetprediking tot zijn medemenschen, zóó ernstig, zóó merg-en-been-doortrillend, dat men, als de lectuur beëindigd is, het boek met eerbied sluit met het vaste voornemen dat spoedig opnieuw ter hand te nemen.”

– viel kritischer gab. Gunning war Professor der Pädagogik, der als Verfasser von etlichen Schriften über Religion, Politik und Pädagogik – darunter auch eine Kinderbibel – nicht nur in akademischen Kreisen, sondern auch in der breiteren Öffentlichkeit als Publizist großes Ansehen genoss. Sein Text wurde nahezu vollständig als Werbetext für Der Antichrist übernommen und in Zeitungsinseraten (z. B. in De Standaard vom 22. November 1934) oder für Klappentexte anderer Werke eingesetzt.147 Gunnings Vermittlung hat somit dazu beigetragen, dass Roths Leserkreis in den Niederlanden sich über die Grenzen des primär literarisch interessierten Publikums ausbreitete. In der Spalte “Kerknieuws” wurde Der Antichrist vor allem präsentiert als ein Buch von einem aus Deutschland verbannten deutschen Schriftsteller, der in religiösen Kreisen aller zivilisierter Ländern gelesen und diskutiert werden sollte. Gunning, der sich in verschiedenen Schriften als vehementer Antifaschist darstellte, wollte sich also sicherlich nicht in erster Linie literaturkritisch äußern, sondern zielte auf inhaltliche Aspekte ab. “In Holland ist ‘Der Antichrist’ ein Erfolg” jubelte Landauer nach Erscheinen von Gunnings Kritik im Algemeen Handelsblad (GiG: 195). Er hoffte darauf, dass sich nunmehr auch im Ausland Geistliche begeistert zeigen würden. Wie vergeblich diese Hoffnung war, macht eine Kritik in der Reformierten Schweizer Zeitung vom 14. Dezember 1935 deutlich: “Der Inhalt? Ein mißratener Versuch, das Wirken des Antichrists in verschiedenen Gestalten zu zeigen. […] In der Empfehlung zu diesem Buche wird gesagt, ein gewisser Pfarrer, P. v.d. Veer in Amsterdam, habe einen großen Teil dieses Buches von der Kanzel gelesen. Wir bedauern diesen Pfarrer, den wir nicht kennen, und die Gemeinde, die ihm zuhören muß […].” (zitiert nach GiG: 58)

In akademischen Kreisen, mit denen Gunning vernetzt war, wurde Der Antichrist hingegen als religiös inspirierte Äußerung des Widerstands gegen Nazideutschland wahrgenommen und gelobt. Eine Rezension des Pädagogikprofessors Philip Kohnstamm erschien in der Zeitschrift Paedagogische Studiën. Maandblad voor onderwijs en opvoeding (Kohnstamm 1935).148 Bei dieser Zeitschrift, die sich nicht belletristischen, sondern ausschließlich pädagogischen und religiösen Publikationen widmete, waren Kohnstamm und Buning als Redakteure tätig. 147

148

119

Beispielsweise in den Klappentexten von Tschuppiks Maria Theresia (1934), des Jahrbuchs 1934/35 vom Verlag Allert de Lange (1935) und Roths (1935) Die Hundert Tage abgedruckt. Siehe Brief von Philip Kohnstamm an Allert de Lange vom 31.10.1934, IISG (ALA 9): “In antwoord op uw schrijven van 27 oktober bericht ik U, dat ik gaarne nog een recensie-exemplaar van Joseph Roth, Der Antichrist, zal ontvangen. Wil mij dat dan doen toekomen aan het bovenstaande adres.”

Kohnstamm war von Der Antichrist so angetan, dass er in Vorträgen religiös-politischen Inhalts darauf hinwies.149 Beim Verlag erkundigte Kohnstamm sich am 7. Oktober 1934 (IISG, ALA 9) nach Roths Adresse, die er auch bekam. Ob er Roth je persönlich begegnete, konnte jedoch nicht ermittelt werden. Andere Kritiken in religiösen Zeitschriften waren allerdings weniger positiv. In Het Zoeklicht nannte der reformierte Kritiker Johannes de Heer (1935) das Buch, wie schon erwähnt, “irreführend”; als “unvollkommen” und “einseitig” wurde es von einem anonymen Rezensenten in De Jong Hervormde (1935) eingestuft. Gunnings Popularität und die Autorität, die man ihm bei der Beurteilung von Der Antichrist zuerkannte, erwies sich noch 1937, als ein Kritiker ihn als Referenz zur Empfehlung dieses Werkes wie folgt zitierte: J.H. Gunning habe Der Antichrist als ein Werk bezeichnet, das “von einer wohltuenden Tendenz für unsere verwilderte Generation” [Übers. ES] geprägt sei (van Eckeren 1937). Es ist nicht bekannt, ob Roth Gunning je begegnet ist, in schriftlicher Verbindung standen sie jedenfalls. Roth bedankte sich bei dem Geistlichen, über dessen Bedeutung für Landauers Werbeaktivitäten und für die Vermittlung Roths sich der Verlag durchaus im Klaren war, wie folgt: Er danke “[...] für das Interesse, das Sie meinem ‘Antichrist’ geschenkt haben. Ich hoffe, daß meine

neuen

Werke

vielleicht

ebenfalls

das

Glück

haben

werden,

Ihre

Aufmerksamkeit zu erregen.” 150

Roths Roman Die Hundert Tage, der im Herbst 1935 erschien, wurde allerdings weder von Gunning noch von Kohnstamm rezensiert, obwohl beide vom Verlag ein Rezensionsexemplar zugeschickt bekamen.151 Damit schwand in den protestantisch-religiösen Netzwerken das Interesse an Roth, das mit Der Antichrist zeitweilig geweckt worden war. Von langjährigem Einfluss auf die Vermittlung der Rothschen Werke in den Niederlanden war die Verbindung mit dem katholischen Schriftsteller und Literaturkritiker Anton van Duinkerken. Anlass der Bekanntschaft war ein Schreiben Leopold Schwarzschilds vom 28. September 1934 an den “maßgebenden katholischen Kritiker” mit der Bitte, über Der 149

150 151

120

Brief von Walter Landauer an Willem van Korlaar vom 01.02.1935, IISG (ALA 13): “Het zal U zeker interesseeren, ingesloten uitknipsel te ontvangen, waarin Prof. Dr. Kohnstamm gisterenavond bij een conferentie in het Koloniaal Museum, wederom het boek van Joseph Roth: Der Antichrist ter sprake heeft gebracht.” Brief von Joseph Roth an J.H. Gunning, Quelle: Universitätsbibliothek Utrecht, Sammlung Gunning. Aus einem Brief von Roth an Landauer (GiG: 236) wird klar, dass Gunning für das Algemeen Handelsblad eine Rezension verfasste, die nicht publiziert wurde.

Antichrist eine Rezension für Das Neue Tage-Buch zu verfassen.152 Für diesen Schriftsteller und Kritiker, der nicht nur im katholischen Bereich das Sagen behielt, sondern keine Chance ungenutzt ließ, um seinen Einfluss in verschiedenen Milieus zu vergrößern (siehe Kieft 2006b: 210f), bot sich damit eine Gelegenheit, sich in der internationalen Szene der Exilzeitliteratur einführen zu lassen. Obwohl van Duinkerken in der Literaturgeschichte rückblickend als “Literaturpapst” (GiG: 59) bezeichnet wird, war er 1934 noch nicht am Höhepunkt seiner Prominenz und stark darum bemüht, seine Netzwerke zu erweitern bzw. seine Position im literarischen Feld zu stärken.153 Am 28. August 1934 schickte Roth Landauer eine Liste mit “wichtigen Namen”, an die ein Freiexemplar von Der Antichrist zu schicken wäre, darunter Anton van Duinkerken. (GiG: 174) Van Duinkerkens Besprechung von Der Antichrist erschien in deutscher Übersetzung am 20. Oktober 1934 in Das Neue Tage-Buch. Für den Katholiken, der in den Niederlanden einer religiösen Minderheit angehörte und seine religiöse Überzeugung beim Protest gegen den Nationalsozialismus ins Feld führte, bot sich damit nicht nur eine Chance, die eigene Macht und den Einfluss im Netzwerk um die Emigrantenverlage auszuweiten, sondern auch die Gelegenheit, den katholischen Glauben zu verteidigen. Van Duinkerken eröffnete die Rezension mit folgenden Worten:

152

153

121

Schwarzschild hatte den Schriftsteller Karl Tschuppik mit der Rezension beauftragt (GiG: 195). Als er die Rezension nicht schrieb, wurde der niederländische Schriftsteller Antoon Coolen damit beauftragt. Der wiederum brachte Das Neue Tage-Buch mit van Duinkerken in Verbindung. Siehe Brief von J.C.S. Warendorf an Anton van Duinkerken vom 28.09.1934, NLMD (AVD 263): “De redactie van Das Neue Tage-Buch, dat U stellig niet onbekend zal zijn, verzocht reeds eenige tijd geleden den Heer Antoon Coolen te Deurne een boekkritiek te willen inzenden op het jongste geesteskind van onzen medewerker Joseph Roth: ‘Anti-Christ’. Zoo juist ontvingen wij thans te Parijs van den heer C. bericht, dat hij niet in de gelegenheid is het gevraagde artikel te schrijven, doch dat hij zich “echter verzekerd” heeft, “dat de Heer Anton van Duinkerken, Valeriusstraat 282, Amsterdam- die een zeer gezaghebbend katholiek criticus is – die taak gaarne op zich wil nemen […]. Onder de verzekering, dat ik zulks bijzonder gaarne doe om de waardeering die ik zelf voor Uwe arbeid en Uw kunst koester, volg ik nu, mede op verzoek onzer redactie, het advies van den Heer Coolen en verzoek U het bedoelde boek voor ons weekblad wel te willen bespreken. Ofschoon eenig commentaar waarschijnlijk volkomen overbodig is, doe ik er wellicht toch goed aan U in elk geval een nummer van ons blad toe te zenden, waarin U o.a. een kritiek van den Heer Roth (op het laatste werk van Wassermann) zult aantreffen. Daaruit kunt U tevens zien welke lengte ongeveer de besprekingen hebben moeten. Het karakter van ons blad vraagt voorts pittige en kernachtige essays, maar … laat ik mij van overbodige aansporingen onthouden. Van Duinkerken, der 1929 die erste Sprosse der Leiter der literarischen Hierarchie erklommen hatte, als er als Zeitungsredakteur von De Tijd angestellt wurde und vom Brabanter Städtchen Bergen-op-Zoom nach Amsterdam umzog, hatte schon Ende 1934 als Dichter und Journalist Prestige erworben. In akademischen Kreisen wurde er aber noch nicht ernst genommen. 1935 wurde seine Bewerbung um eine Literaturprofessur an der Universität Amsterdam abgelehnt. Erst Ende 1937, nachdem ihm an der Löwener Universität die Ehrendoktorwürde verliehen wurde, waren alle gesellschaftlichen Bedingungen erfüllt, um “Literaturpapst” zu werden. 1952 wurde er Professor an der Universität von Nijmegen. Siehe dazu van der Plas 2000: 138, 224, 246 und 433.

“Das ‘Neue Tage-Buch’ fordert mich auf, die Meinung zu Papier zu bringen, die ich als gläubiger Katholik von dem neuesten Buch Joseph Roth’s ‘Der Antichrist’ (erschienen bei Allert de Lange, Amsterdam) gewonnen habe.” (van Duinkerken 1934)

Van Duinkerken befand sich nach der ehrenvollen Einladung von Schwarzschild nicht in der Position, das Werk negativ zu beurteilen. Auch er versuchte, wie ter Braak und Ritter, in seiner Kritik auf seine persönliche Einstellung hinzuweisen. Als Katholik fühlte er sich von Roths Werk durchaus angesprochen. So höre er in der “Rothschen Busspredigt viele bekannte Klänge”, es sei ein Werk von Bedeutung “für uns Katholiken, die stets den menschlichen Geist verteidigen als Sinnbild und Kennzeichen jener höheren Intelligenz, durch welche die ganze Welt im Gleichgewicht gehalten wird und der wir die Offenbarung der höchsten Liebe danken.” (ibid.) Es zeugt aber von van Duinkerkens autonomer Einstellung, dass er sich durch Schwarzschilds Einladung nicht genötigt fühlte, Der Antichrist über alles zu loben. Ziemlich negativ ließ er sich sogar in folgender Wertung aus: “Der Niederschrift dieses bitteren und zugleich hoffnungsvollen Buches muss ein schwerer Seelenkampf vorangegangen sein. Der literarische Kritiker kann sich beim Lesen mancher Seiten sogar nicht der Frage erwehren, ob dieser Seelenkonflikt schon genügend ausgefochten war, ehe Roth sich daran machte, dieses glühende, visionäre, noch sehr unruhige Buch zu schaffen. Es trägt deutlich die Spuren des inneren Ringens und allein dadurch wird es zu einem ergreifenden Zeugnis menschlicher Verstörtheit und geistiger Angst. Doch um ein literarisches, allgemein philosophisches Meisterwerk zu schaffen, muss man seine Gefühle besser beherrschen, als Joseph Roth dies bei der Arbeit an seinem jüngsten Buch gelang.”

Roth spreche zudem nach seiner Ansicht “[...] zu harmlos, zu sehr als Fremdling, der die Dinge nicht bei ihrem wahren Namen nennen kann, sondern nur durch allerhand umschreibende Charakterisierungen andeutet. Ganz kann ich diese Methode nicht bewundern, und ich fürchte, es wird noch manchem Leser so gehen. […] Roth argumentiert zu viel, zieht die Erscheinungen bis auf das Knochengerüst aus, spricht, wo eine Andeutung genügt

122

hätte, regt sich über Dinge auf, die er mit flüchtiger Verachtung hätte abtun können.” (ibid.)

Versöhnlich schloss van Duinkerken aber ab, indem er auf die Funktion eines solchen Werkes einging, die viel mehr in ihrer gesellschaftlich-religiösen Wirkung als im literarischen Bereich liege: “[d]enn die Frage, um die es geht, ist nicht, ob der Verfasser des ‘Antichrist’ in seinem neuesten Werk mehr oder weniger Talent zeigt; sondern ob es ihm gelungen ist, die gläubige europäische Christenheit vor jenen Mächten zu warnen, die er in dieser modernen Welt als anti-christliche Tendenzen erkennt.” (ibid.) Als “zu hastig gemacht” würde auch Roth selbst bald Der Antichrist bezeichnen und darin den Grund für den “Mißerfolg – außer in Holland” sehen (JRB: 402). Roth hatte van Duinkerken 1934 noch nicht persönlich kennengelernt, fühlte sich von der negativen Kritik aber keineswegs beleidigt oder eingeschüchtert, drängte im Gegenteil darauf, dass der angesehene katholische Kritiker die Einleitung zur Antichrist-Übersetzung verfassen sollte. An Joseph Bornstein, Redakteur beim Neuen Tage-Buch, den die negative Tendenz in van Duinkerkens Kritik beunruhigt hatte und der in den Text einzugreifen gewillt gewesen war, schrieb Roth am 30. Oktober 1934: “Selbstverständlich konnten Sie einen holländischen Schriftsteller nicht ohne sein Wissen korrigieren. Im Übrigen ist mir sogar seine Einschränkung angenehmer, als etwa das uneingeschränkte Lob, das sich ein sogenannter deutscher Freund mühsam abringen muß – aus Angst, ich könnte ihm da oder dort schaden, oder mit meinem Einfluß nicht nützen. Es hat Alles seine Grenzen – auch unser gemeinsames Dogma, daß Objektivität Freunden gegenüber Schweinerei ist. Ich habe diesen Ihren holländischen Kritiker sogar bitten lassen, die holländische Ausgabe meines Antichrist einzuleiten. Der Antichrist ist ein großer Erfolg. Leider habe ich Alles von vornherein aufgefressen.”154

154

123

Brief von Joseph Roth an Joseph Bornstein vom 30.10.1934, Bundesarchiv (NTB R8046).

Anzunehmen ist, dass für Roth van Duinkerkens katholische Gesinnung und sein guter Ruf eine große Rolle spielte. Orchestrierend trat Roth am 20. Oktober 1934 auf, als er seinen Verleger bat, mit van Duinkerken in Kontakt zu treten: “Sehr wichtig ist der Herr Anton van Duinkerken, der im ‘Tagebuch’ über den ‘Antichrist’ geschrieben hat. Wahrscheinlich haben Sie es gelesen. Schreiben Sie ihm, daß ich mich ihm hochachtend empfehlen lasse. Er scheint mir nützlich und wichtig, meinem Gefühl nach. Ich lege schon hier einen Brief an ihn bei, bitte besorgen Sie ihn.” (GiG: 198) In besagtem Brief reagierte Roth auf van Duinkerkens negative Kritik: “Sie haben ganz Recht: vielleicht hätte ich warten sollen, bis meine Wut gegen den Antichrist mir klügere und reifere Waffen gegen ihn in die Hand gegeben hätte.”155 Er appellierte aber an ihre gemeinsamen Aufgaben als Katholiken, als er van Duinkerken verschwörerisch beteuerte: “Meine stärkste Waffe, die ich aber jetzt noch nicht verwenden kann, bewahre ich noch auf. Es wird der Nachweis sein, daß Luther den Antichrist vorbereitet hat. Ich hoffe und glaube, daß jetzt die Zeit anfängt, in der die Verirrten anfangen, heimzufinden. Wenn nur das Haus so vollkommen wäre, sie aufzunehmen! Daran zu arbeiten, ist, scheint mir, jetzt unsere Aufgabe.” (ibid.) Auch Landauer glaubte, ein Beitrag von van Duinkerkens Kritik könnte “eine gute Wirkung haben” (GiG: 199), und bedankte sich bei ihm, darauf hoffend, er würde möglichst seine Beziehungen nutzen, um für Roth im niederländischen Feld zu werben: “Wir danken Ihnen herzlichst für das Interesse, das Sie für dieses Werk gezeigt haben, und die Objektivität, worauf Sie Ihre Kritik gestützt haben. Wir senden Ihnen anbei das Buch Hiob dieses Schriftstellers, das sicher auch Ihr Interesse finden wird. Es ist überflüssig zu sagen, dass wir gerne zu gelegener Zeit Ihre Besprechung für das K.R.O.-Mikrofon sehr zu schätzen wissen würden.” [Übers ES]156

155 156

124

Brief von Joseph Roth an Anton van Duinkerken vom 20.10.1934, NLMD (AVD 263). Brief Allert de Lange an Anton van Duinkerken vom 20.10.1934, IISG (ALA 6/250): “Wij danken U ten zeerste voor de belangstelling, welke U voor dit werk heeft getoond en de objectieve wijze, waarop U Uwe kritiek heeft gebaseerd. Wij zenden U hierbij het boek Hiob van dezen Schrijver, hetwelk ook zeer zeker

J.C.S. Warendorf hoffte ebenfalls auf weitere Zusammenarbeit und begriff die AntichristKritik als Gelegenheit, die Kontakte mit van Duinkerken dauerhaft zu vertiefen. Am 18. Oktober 1934 dankte er van Duinkerken für den Beitrag und betonte, dieser sei gut übersetzt worden und finde sogar auf einer internationalen Presseausstellung im australischen Melbourne Beachtung.157 Er bat van Duinkerken, seinerseits in der literarischen Zeitschrift De Gemeenschap für Das Neue Tage-Buch zu werben (ibid.). Für einen entsprechenden Hinweis auf Das Neue Tage-Buch dankte Warendorf van Duinkerken wenig später nochmals explizit.158 Schwarzschild schätzte Roth so hoch ein, dass er sogar eine einigermaßen unübliche Bitte an van Duinkerken richtete: “Zufälligerweise vernahm ich noch von befreundeter Seite, dass Ihr Artikel ‘AntiChrist’ eine Korrespondenz mit dem Schriftsteller Joseph Roth nach sich zog. Es wird mir zu gegebener Zeit eine Freude sein, etwas mehr davon zu hören. Umso mehr, da er eine recht interessante Figur ist.” [Übers. ES]159 Für van Duinkerken, der als Kritiker bis dahin – anders als zum Beispiel ter Braak – der deutschen Literatur kaum Aufmerksamkeit gewidmet hatte und in den Kreisen der Emigrantenliteratur nicht vernetzt war, bedeutete der Antichrist-Beitrag das Anknüpfen einer Reihe neuer Kontakte, die sein Ansehen durchaus noch steigerten. Auch Klaus Mann – als Sohn des Nobelpreisträgers Thomas Mann für van Duinkerken von Haus aus eine “interessante” Verbindung – reagierte positiv auf die Antichrist-Kritik und bat um einen Beitrag für die von ihm bei Querido herausgegebene Exilzeitschrift Die Sammlung: “Ich habe vor einigen Wochen im ‘Neuen Tage-Buch’ Ihre schöne Rezension des “Anti-Christ” von Joseph Roth gelesen. Diese Lektüre brachte mich auf die Idee, Sie um einen kleinen Beitrag für ‘Die Sammlung’ zu bitten. Unsere Zeitschrift wird Ihnen vielleicht etwas bekannt sein. Wir stehen ideologisch etwa auf demselben Boden wie

157 158

159

125

Uw interesse zal hebben. Het is overbodig te zeggen, dat wij gaarne ter gelegener tijd uw radiobespreking voor de K.R.O. microfoon ten zeerste zouden waarderen.” Brief von J.C.S. Warendorf an Anton van Duinkerken vom 18.10.1934, NLMD (AVD 263). Brief von J.C.S. Warendorf an Anton van Duinkerken vom 07.11.1934, NLMD (AVD 263) “Mit Interesse habe ich Ihre Darstellung und Ihre Art und Weise der Argumentation gelesen. Auch die Tatsache, dass Sie noch die Gelegenheit hatten, unser Blatt zu zitieren, schätze ich sehr.” [Übers. ES] “Toevalligerwijze vernam ik nog van bevriende zijde, dat Uw artikel ‘Anti-Christ’ een correspondentie met den auteur Joseph Roth tengevolge had. Het zal mij t.z.t. genoegen doen, daar eens iets meer van te hooren. Temeer, daar hij een recht interessante figuur is.”

das ‘Tage-Buch’. Ich möchte das eminent wichtige und eminent aktuelle Thema ‘Christentum und totaler Staat’, Christentum und Nationalsozialismus in einer unserer nächsten Nummern behandeln lassen, und zwar von einem Nicht-Emigranten. Ich wünsche mir eine prinzipielle Äußerung von einem in diesen Dingen absolut zuständigen Ausländer.”160 Van Duinkerkens Beitrag “Dem Kaiser, was des Kaisers ist” erschien in Die Sammlung vom Februar 1935 und handelte von der Rolle der katholischen Kirche im absoluten Staat. (van Duinkerken 1935) Klaus Mann, der seit 1933 in Amsterdam lebte und mit Fritz Landshoff eng befreundet war, hatte für seine Zeitschrift bis dahin nur niederländische Mitarbeiter aus progressiven, linksbürgerlichen Kreisen wie Menno ter Braak, Edgar du Perron und Hendrik Marsman herangezogen.161 Der Beitrag von van Duinkerken wurde von Edith Lissauer übersetzt, der Lebensgefährtin Nico Rosts, der wiederum bei der Gründung des QueridoVerlags Emanuel Querido und Fritz Landshoff zusammengebracht und ein gutes Verhältnis zum Verlag hatte. Die Einladung Klaus Manns, Anton van Duinkerken möge sich an seiner Zeitschrift beteiligen, zeigt, wie ideologische Gegensätze zwischen Konservativen und Progressiven im Kampf gegen den Nationalsozialismus überwunden wurden.162 Die Beziehungen zwischen Roth und van Duinkerken waren ab sofort, und erst recht, nachdem sie sich in Amsterdam getroffen hatten, sehr freundschaftlich und vertrauensvoll. Diese Freundschaft brachte für beide Vorteile mit sich. Für van Duinkerken schuf die Vernetzung mit Roth nicht nur Zugang zu den Kreisen um die Emigrantenverlage, sondern führte zudem zu näherer Bekanntschaft mit Charlotte Köhler und August Defresne. Als Verfasser der Einleitung für die Übersetzung kam van Duinkerken mit Werumeus Buning in Berührung, der seinerseits ein Freund Defresnes und Köhlers war.163 In van Duinkerkens 160 161

162

163

126

Brief von Klaus Mann an Anton van Duinkerken vom 28.11.1934, NLMD (AVD 263). Im April 1934 erschien eine Holland-Nummer, für die u.a. ter Braak, Marsman und du Perrron Beiträge lieferten. Du Perron bezeichnete van Duinkerken in einem Überblick über die “Holländische Literatur” als “Polemiker und Apologeten” der jungen Katholiken (du Perron 1934). Auf du Perrons Beitrag reagierte August Defresne in einem Leserbrief in der nächsten Nummer gereizt, weil Buning nicht erwähnt worden war (siehe dazu auch Gutsche 1986). Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang ebenfalls die ausgesprochen positive Kritik zu Der Antichrist in Die Sammlung vom November 1934. Der Verfasser, der Berliner Schriftsteller und Verleger Franz Schoenberner, betonte Roths “künstlerische[n] und zugleich religiöse[n] Ernst” und nannte ihn einen “prophetischen Warner, Mahner und Mittler, [...] gläubigen Künder einer göttlich-geistigen Wahrheit mitten im apokalyptischen Chaos dieser Zeit” (Schoenberner 1934). Aus Roths Briefwechsel erweist sich, dass die beiden befreundet waren (JRB: 377). Roth bedankte sich “für Ihre guten Worte” in der positiven Bewertung (ibid. 384). Charlotte Köhler hatte 1932 Werumeus Bunings Liefdesgedichten und Maria Lecina auf die Amsterdamer Bühne gebracht (Sterneberg 1977: 129).

Nachlass befindet sich Schriftverkehr aus dem Jahr 1936, der auf Vertrautheit mit dem Paar hinweist.164 In der Saison 1936-37 spielte Köhler die Rolle der Prinzessin in In Holland staat een huis, einem Theaterstück von van Duinkerken und Martinus Nijhoff, das anlässlich der Eheschließung der niederländischen Königin Juliana verfasst worden war (Sterneberg 1977: 126). Roth begegnete van Duinkerken persönlich zum ersten Mal im Mai 1935: In der Buchhandlung des Verlags Allert de Lange auf dem Amsterdamer Damrak fand auf Einladung des Verlagsdirektors Kroonenburg ein Treffen statt.165 Ein Gespräch zwischen Roth und van Duinkerken, bei dem auch Werumeus Buning zugegen war, wurde dann in einem Kaffeehaus geführt. Diese Begegnung markiert den Beginn einer freundschaftlichen Beziehung, die für Roth die wichtigste in Amsterdam werden sollte. Van Duinkerken erinnerte sich viele Jahre später an seine erste Begegnung mit Roth: “Unmittelbar waren wir Freunde, [er hatte ES] eine gewinnende, unwiderstehliche Art.” (Bronsen 1960k) Der besondere Charakter dieser Freundschaft fiel den Zeitgenossen auf: “Der Bohemien [Roth ES], der in Hotels lebte und an Kaffeehaustischen schrieb, hatte eine faszinierende Ausstrahlung, die garantierte, dass er immer wieder von einem Kreis umgeben war, atemlos seinen glänzenden Reden zuhörend. Für van Duinkerken [...] wurde er ein Gesprächspartner, der ihn wie kaum ein anderer in seinem Leben fesselte, aber auch tief beeinflusste durch seine Prophezeiungen über das zerstörerische Übel des Nazitums und die Tragik, die den Juden bevorstand. Beide konnten sie endlos miteinander auf Deutsch Konversation treiben, reichlich den Glanz des Gegenübers genießen, mühelos im Trinken miteinander wetteifern, beider Sorgen über das Weiterexistieren der christlichen Kultur in Europa in fast die gleichen Worte fassen.” [Übers. ES] (van der Plas, 2000, S. 207)166 164

165

166

127

Auf einer Ansichtkarte vom 4. Februar 1936 (NLMD Sammlung Asselbergs Nr. 276 und A.445.P) redet sie van Duinkerken mit “Toontje” an, Köhler und Defresne wurden am 22. November 1936 von van Duinkerken und seiner Frau zu einem gemeinsamen Abendessen eingeladen. In van Duinkerkens Terminkalender des Jahres 1935, der sich im NLMD (Sammlung Asselbergs) befindet, steht am 5. Mai “Roth, Kronenburg [sic], Allert de Lange”. “De bohèmien [Roth, ES], die woonde in hotels en schreef aan cafétafels, had een fascinerende uitstraling, die garandeerde dat hij altijd en alom een kring om zich heen verzameld zag, ademloos luisterend naar zijn briljante vertogen. Voor Van Duinkerken, die daar zelf ook aan gewend was, werd hij een gesprekspartner die hem als weinige anderen in zijn leven boeide, maar ook diep beïnvloedde door zijn profetieën over het verwoestende kwaad van het nazidom en de tragiek die de joden te verwachten hadden. De twee konden eindeloos met elkaar in het Duits converseren, royaal genieten van elkaars brille, gemakkelijk tegen elkaar opdrinken, beider zorgen over het voortbestaan van de christelijke cultuur in Europa onder vrijwel gelijke woorden brengen.”

Mit dem leutseligen, sprachgewandten Genussmenschen war Roth beileibe nicht nur durch den geselligen Aspekt verbunden, sondern ebenfalls durch die geteilte Affinität zum Katholizismus. Zum Zeitpunkt ihrer ersten Begegnung hatten sie darüber hinaus eine traurige Gemeinsamkeit im persönlichen Leben: Van Duinkerkens Frau Nini war im Juni 1934 psychisch erkrankt und in der Folge vorübergehend in eine Anstalt eingewiesen worden (van der Plas 2000: 203f.). Van Duinkerken versuchte seine Arbeit möglichst weiterzuführen, trotz der Pflicht, sich um die beiden Kinder zu kümmern. Trost fand er bei seinen Kollegen und Freunden, die er täglich im Café Scheltema traf. Roth hatte schon seit Ende der 20er-Jahre die psychische

Krankheit

seiner

Frau

zu

verkraften

und

flüchtete

ebenfalls

in

Kaffeegesellschaften. Roth ließ sich über die Krankheit seiner eigenen Frau oder über Friedl generell Fremden gegenüber nicht aus. Van Duinkerken sollte hier die Ausnahme werden (Bronsen 1960k). 4.3.4.

Abkehr der jüdischen Kreise

Im zweiten Kapitel habe ich gezeigt, dass vorwiegend jüdische und sozialistische Netzwerke um Persönlichkeiten wie Siegfried van Praag und Johan Winkler das Fundament der RothVermittlung in den Niederlanden bildeten. In diesen Kreisen jedoch wurde Der Antichrist entweder abgelehnt oder völlig ignoriert. In der literarischen Zeitschrift Critisch Bulletin, die nicht konfessionell orientiert war, erschien im April 1935 der letzte Beitrag van Praags über Roth, eine negative AntichristRezension. Das Buch wurde ebenfalls in Ha’Ischa besprochen, wobei es sich hier um nichts anderes als einen vernichtenden Verriss handelte. Roth habe “sein Judentum verleugnet” bzw. “sein Ex-Judentum verheimlicht”, so urteilte van Praag, er habe “als ein Fremder, in der dritten Person, über den eigenen Stamm” erzählt und sei damit “einen Schritt zu weit gegangen.” [Übers. ES] (van Praag 1935-04b)167 Unverzeihlich erschien, dass Roth sogar die Juden als vom Antichristen besessen schilderte.168 Roth wurde daraufhin als ein nicht länger ernst zu nehmender Autor abgetan; als lächerlich und als ein Produkt persönlicher Manien stufte van Praag Roths Anklagen gegen die modernen Zeiten ein und rief zu einem regelrechten Roth-Boykott auf: 167

168

128

“Een Joodsche schrijver, die het gelukt […] zijn Jodendom te verbannen, of zijn ex-Jodendom te verzwijgen en die als een vreemde, in de derde persoon over zijn eigen stam spreekt, is wat te ver gegaan.” Das betreffende Kapitel ist mit “Sein ist die Rache” überschrieben und schließt mit folgender Bemerkung ab: “Da erkannte ich, daß der Antichrist auch in der Mitte der Juden weilt, wie in aller Welt. Und er sitzt schon in den Gotteshäusern, wie er auf den Kuppeln und Kreuzen der Kirchen reitet.” (Werke 3: 647)

“Aber als Jude muss man doch endlich mal ein ‘j’accuse’ aussprechen gegen eine Schrift wie Roths ‘Der Antichrist’. Allmählich ist man diesen modernen, unnötigen, selbstgewollten jüdischen Marranismus, das geistige Krypto-Judentum leid. […] In ‘Der Antichrist’ hat Roth sogar eine dogmatisch christliche Schrift geliefert. Er soll voll und ganz anerkennen: Ich bin ein Christ, vielleicht auch aus dem jüdischen Stamm. Aber er soll nicht als Jude weiterleben und seine Mitjuden glauben machen, dass er uns jüdische Speisen schenkt, wenn er uns Christenspeisen anbietet. Ich habe so langsam genug von all diesen Unklaren, den Judassen in unserer Literatur, deren Seele ich zu verstehen meine, deren Geist mir leid tut, aber die ich in unserer Mitte nicht länger dulden kann.” [Übers. ES] (van Praag 1935-04a)169

Die Distanzierung Siegfried van Praags von Roths Werk hatte für die Roth-Rezeption in jüdischen Kreisen schwerwiegende Folgen. Als jüdischer Autor war Roth bis dahin vor allem wegen Hiob wahrgenommen worden, und wie schon erwähnt hielt Leo Straus 1932 für den “Joodsche Vrouwenraad” in Den Haag über dieses Buch einen Vortrag. In den Bücherlisten des jüdischen Buchklubs, die monatlich in der orthodox geprägten Zeitschrift des jüdischen Frauenrats Ha’Ischa abgedruckt wurden, waren 1933 Radetzkymarsch und Tarabas aufgenommen.170 Am 9. April 1935 wurde Straus noch einmal von der jüdischen Frauenorganisation eingeladen, und zwar sollte er zu Roths Der Antichrist sprechen. (Anonym 1935d) Der Vortrag wurde in Ha’Ischa angekündigt; ob die Veranstaltung gut besucht wurde, wie dies laut einem Bericht in Het Vaderland (Anonym 1932a) bei der HiobLesung der Fall gewesen war, konnte nicht ermittelt werden. Ein Bericht darüber in der Tagespresse erschien dieses Mal nicht. Wenn die jüdische Leserschaft sich von dem ausgesprochen negativen Urteil Siegfried van Praags über Der Antichrist hat beeinflussen

169

170

129

“Maar als Jood moet men toch eindelijk eens een ‘j’Accuse’ uitspreken tegen een geschrift als Roths ‘Der Antichrist’. Langzamerhand wordt men beu van het moderne, niet-noodzakelijke, zelf-gewilde Joodse marranisme, van het geestelijk crypto-Jodendom. […] In ‘Der Antichrist’ heeft Joseph Roth een zelfs dogmatisch Christelijk geschrift geleverd. Laat hij ten volle erkennen: Ik ben een Christen, misschien ook van Joodse stam. Maar laat hij niet als Jood verder leven en zijn mede-Joden doen geloven dat hij ons Joodse spijs schenkt, als hij ons Christen spijzen voorzet. Ik heb nu langzamerhand genoeg gekregen van al die onklaren, die Judassen in onze literatuur, wier ziel ik meen te begrijpen, met wier geest ik medelijden heb, maar die ik niet in ons midden meer dulden kan.” Tarabas wurde in der Oktobernummer 1933 von Ha’Ischa als Der rote Bart angekündigt, was lange der Arbeitstitel des Romans war. Weil dieser später als angekündigt erschien und zwar zu bestellen, aber nicht lieferbar war, wurde der Titel in der Dezembernummer von der Liste gestrichen. Siehe Ha’Ischa Oktober und Dezember 1933. Die Novembernummer enthielt keine Bücherliste.

lassen, wird die Beteiligung eher schwach gewesen sein, doch nachweisbar ist dieser Zusammenhang nicht. In jeder Nummer von Ha’Ischa oder im Centraal Blad voor Israëlieten wurde ausführlich über jüdisch-deutsche Literatur berichtet; Autoren wie Stefan Zweig, Max Brod und Lion Feuchtwanger wurden positiv besprochen.171 Auffällig ist: In den zahlreichen Beiträgen über Emigrantenliteratur tauchte der Name Joseph Roth nach van Praags Antichrist-Rezension nie mehr auf. Dies vermittelt den Eindruck, dass seine späteren Werke von dieser Seite regelrecht ignoriert wurden. Das Urteil Siegfried van Praags war in der jüdischen Kritik nämlich von maßgeblicher Autorität. Er war in den Redaktionen sämtlicher jüdischer (sowie nichtjüdischliterarischer) Zeitungen und Zeitschriften vertreten, veranstaltete in Amsterdam Vorträge und leitete Kurse zur aktuellen deutsch-jüdischen Literatur. Erst zu Roths Tod erschien im Centraal Blad voor Israëlieten ein Nachruf von Max Kijzer (1939), einem Schriftsteller, der Roth nach 1936 in den Amsterdamer Lokalen kennengelernt hatte. Wie im 3. Kapitel schon erwähnt, konnte von gegenseitiger Sympathie bei Roth und van Praag keine Rede sein. Van Praag lehnte die Kreise jüdisch-deutscher Emigranten, die sich in Bohèmecafés trafen und nach seiner Ansicht ihr Judentum verleugneten, vehement ab. Roth wiederum war ein Gegner des Zionismus und suchte in Amsterdam keinen Zugang zu orthodox-jüdischen bzw. zionistischen Kreisen. Er war daher nicht in der Lage, auf die Netzwerke um jüdische kulturelle Zeitschriften wie Ha’Ischa und Nieuw Israëlietisch Dagblad Einfluss zu nehmen. In der Folge musste er sich damit abfinden, dass die ab 1935 erschienenen Romane wie Die Hundert Tage und Die Beichte eines Mörders, die allgemein in der niederländischen Presse intensiv wahrgenommen wurden (siehe Anhang 1), oder sogar der thematisch ausgesprochen jüdisch gefärbte Roman Das falsche Gewicht ignoriert wurden. 4.3.5.

Ablehnung und Nichtbeachtung in der linken Kritik

Auffallend wenig äußern sich in der Antichrist-Rezeption die linken Kritiker, die in der Periode vor 1933 über Medien wie Voorwaarts und Het Volk Mit-Initiatoren der RothVermittlung in den Niederlanden gewesen waren. (siehe Kapitel 2) Obwohl ein Exemplar von Der Antichrist zur Beurteilung an Johan Winkler für Het Volk und eines an Nico Rost gesandt wurde, der seit 1933 deutsche Literatur für die flämische Zeitung Vooruit rezensierte und an 171

130

Im jüdischen Museum Amsterdam wurden im Rahmen vorliegender Studie die kulturellen Zeitschriften Ha’Ischa und Nieuw Istraëlietisch Dagblad systematisch durchgesehen. In Letzterer hatte van Praag eine eigene Rubrik: “Opstellen en kritieken door Siegfried van Praag”, mit ausführlichen Essays zu jüdischer Literatur.

diversen literarischen Zeitschriften beteiligt war, blieb das Werk von ihnen unbeachtet. 172 Der Antichrist wurde Rost sogar von Allert de Lange als Übersetzungsauftrag angeboten, aber von ihm nicht angenommen.173 (siehe Allert de Lange 18.08.1934). Mit Winkler und Rost stand Roth im niederländischen und flämischen Exil in persönlichem Kontakt. Trotz Ignorierung von Der Antichrist blieben sie als Vermittler bis nach seinem Tod von größter Bedeutung, wie sich in vorliegender Studie erweist.

Im niederländischen Exil pflegte Roth zwar einige lose Kontakte zu den linken Netzwerken, die als Vermittler immer bedeutend blieben; er verhielt sich um 1934-35 insgesamt aber doch eher zurückhaltend bis ablehnend im Umgang mit ihren Vertretern. Mit Kommunisten wollte er gar nicht umgehen, und dies machte er seinen neuen niederländischen Bekannten durchaus deutlich, wie im ersten Gespräch mit Anton van Duinkerken im Mai 1935 in Amsterdam. Dieser erinnerte sich an folgende Worte des Autors: “Man hat mich zu Unrecht mit Schriftstellern identifiziert, die aus modernen, zum Beispiel kommunistischen Gründen gegen den Nationalsozialismus sind. Ich bin aus anderen Gründen ein Gegner des nationalsozialistischen Systems, nämlich aus konservativen Gründen. Ebenso wie gegen Hitler, bin ich gegen Stalin. Kommunismus oder Nationalismus, das ist egal: es kommt aufs gleiche hinaus. Lenin ist sozusagen der Großvater, Mussolini der Vater und Hitler der Sohn desselben Systems. Dieses System ist im Grunde gottlos.” (van Duinkerken 1935)174

Roths Betonung seines Antikommunismus ist als strategischer Zug in der Orchestrierung der Netzwerke zu betrachten. In Übereinstimmung mit Landauer wollte er sich mit Der Antichrist auf ein neues Publikum ausrichten und den Erfolg des Buches nicht dadurch gefährden, dass sein Name mit politisch linken Richtungen bzw. mit dem Bolschewismus assoziiert wurde. Roth setzte bei der Werbung für Der Antichrist auf ein Publikum, das an religiösgesellschaftlichen Themen interessiert war. Diese Entscheidung hatte Konsequenzen für die materielle und symbolische Produktion. Die Veröffentlichung von Der Antichrist wurde u.a. dadurch verzögert, dass der Verlag einen neuen Umschlag gestalten lassen musste. Roth

172

173 174

131

Am 28. August 1934 ließ Roth Freiexemplare von Der Antichrist an Zeitungsredaktionen und Kritiker verschicken. Die Liste der Adressate ist verzeichnet in GiG: 174-179. Siehe Brief von Allert de Lange an Nico Rost vom 18.08.1934, IISG (ALA 75/184). Zitiert nach GiG: 52.

lehnte in einem Schreiben vom 2. August 1934 an Landauer nämlich den Umschlag vom aus Deutschland emigrierten kommunistischen Gestalter Paul Urban ab, mit der Begründung: “Ich protestiere gegen jede Mitarbeit eines Linksgesinnten an meinem frommen Buch. […] Ich wünsche […] keinen Umschlag von der Hand eines Kommunisten.” (GiG: 152) Darauf beauftragte Landauer den in Brüssel lebenden Künstler Rudolf Carl von Ripper mit dem Entwurf für Umschlag und Einband. Von Ripper war österreichischer Herkunft und Ehemann von Mopsa Sternheim, Tochter von Thea Sternheim, die wiederum mit Landauer eine Beziehung hatte; Roth kannte Mutter und Tochter von Paris her.175 Der taktische Zug, sich vom linken Segment des literarischen Feldes zu distanzieren und auf die religiösen Netzwerke zu setzen, hat Roth bei seinen als nächstes erscheinenden Romanen nicht wiederholt. Als Paul Urban im Oktober 1935 von Allert de Lange mit der Gestaltung des Umschlags für Die Hundert Tage beauftragt wurde, zeigte Roth sich zufrieden und gratulierte Landauer sogar, weil das Buch “außerordentlich schön ausgestattet” sei. (GiG: 230)

4.4. Der Erfolgsautor bekommt ein Gesicht In der ersten Maiwoche 1935 kam Roth auf Einladung des Verlags Allert de Lange nach Amsterdam. Er hatte den Roman Die Hundert Tage beendet und korrekturgelesen, und wurde nun von Landauer und Kroonenburg zu Werbezwecken der literaturkritischen Öffentlichkeit vorgestellt. In der Buchhandlung Allert de Lange am Amsterdamer Damrak, über der sich die Verlagsbüros befanden, wurde für Roth ein Empfang veranstaltet. (Bronsen 1960b) Für die Idee, Roth mit bekannten Literaturkritikern in Verbindung zu bringen, mag Landauer durch das umfangreiche Interview des französischen Literaturkritikers Frédéric Lefèvre angeregt worden sein, das am 2. Juni 1934 in der angesehenen Zeitschrift Les Nouvelles Littéraires unter dem Titel “Une heure avec Joseph Roth” erschienen war. Anlass war die französische Ausgabe des Romans Radetzkymarsch, die bei Plon in Paris in der Übersetzung von Blanche Gidon erschienen war.176 Lefèvres Gespräch mit Roth wurde in den Niederlanden als Kurzfassung von der katholischen Zeitung De Maasbode übernommen. Es wurden allerdings nur die Zeilen zitiert, die sich auf Roths Bekenntnis zum Katholizismus bezogen, und der 175

176

132

In den 2011 erschienenen Tagebüchern der SchriftstellerinThea Sternheim ist an mehreren Stellen von Roth die Rede. Sie traf ihn regelmäßig im Pariser Exil im Café Les Deux Magots und bewunderte ihn als Mensch und als Schriftsteller sehr. In Sternheims Pariser Wohnung begegnete Roth am 25. Februar 1934 dem belgischen Künstler Frans Masereel, der ein langjähriger Freund von Thea Sternheim war. Es kam zu Verhandlungen über Illustrationen zu drei Novellen Roths. (Sternheim 2011: 566) Das Interview gilt als “Paradefall für die Ungeniertheit, mit der der Autor sich stilisierte und insbesondere sich biografische Details beilegte, die unwahr sind”. Siehe dazu Lunzer & Lunzer Talos 2008: 77-80.

Artikel war mit dem Titel überschrieben: “Joseph Roth. Ich bin nicht ganz glücklich, weil ich nicht ganz katholisch bin…” [Übers. ES] (Anonym 1934g) Roth begegnete über die Werbeaktionen Allert de Langes drei Vermittlern, die für die materielle und symbolische Produktion seiner Werke als bedeutend identifiziert werden: den Christlich-Sozialisten Johan Winkler, den Katholiken Anton van Duinkerken und den zwischen den Katholiken und liberalen Netzwerken stehenden Chris de Graaff. 177 Winklers Artikel über die Begegnung mit Roth, “Joseph Roth bezoekt Amsterdam. Een ‘emigrant uit solidariteit’”, erschien in Het Volk am 8. Mai 1935. Van Duinkerken, der im Zusammenhang mit Der Antichrist schon brieflich mit Roth in Verbindung getreten war, verfasste für die katholische Zeitung De Tijd vom 9. Mai 1935 den (anonymen) Beitrag “Joseph Roth in Holland. Een ontmoeting”. De Graaffs Artikel hatte den Titel “Joseph Roth in ons land. Ontmoeting met den schrijver van ‘Der Antichrist’” und erschien am 19. Mai 1935 im Algemeen Handelsblad. Roths Besuch in Amsterdam war in Het Volk schon vorab angekündigt worden: “Joseph Roth kommt in die Niederlande. Der Verfasser von ‘Der Antichrist’, Joseph Roth, der gerade seinen neuen Roman ‘Die Hundert Tage’ beendet hat, wird in einigen Tagen Holland besuchen.” [Übers. ES] (Anonym 1935f) Das Treffen mit Winkler, von Landauer organisiert, fand im Speisesaal des Hotels Eden statt. Auch Chris de Graaff wurde von Landauer ins Hotel Eden eingeladen. Dieses Treffen bezeichnete Winkler im Gespräch mit Bronsen als eine “Pressekonferenz”, die von Landauer veranstaltet worden sei, und als solche ging es in die Roth-Biographien ein.178 Als richtige Pressekonferenz war das Treffen aber nicht zu bezeichnen. Roth habe kaum ein Wort zu den Journalisten gesprochen (Bronsen 1960b). Van Duinkerken wurde von Kroonenburg, der für Gerard de Lange die Geschäfte führte, in den Verlag eingeladen und ging dann mit Roth in ein Kaffeehaus, wo Werumeus Buning dazustieß (ibid.). Landauer hatte für die niederländischen Journalisten Fotografien von Roth anfertigen lassen, die mit den Artikeln von van Duinkerken und de Graaff abgedruckt wurden. 177

178

133

Bronsen nennt Winkler”genuine and sincerely religious” (Bronsen 1960w) Winkler befasste sich in seiner 1936 beim Amsterdamer Verlag De Arbeiderpers veröffentlichten Broschüre De grote ontmoeting (van Christendom en Socialisme) mit den Möglichkeiten eines linksgerichteten Christentums. De Graaff war als Kritiker an das liberale Algemeen Handelsblad verbunden, gehörte aber ebenfalls den Kreisen um die katholische Zeitschrift De Gemeenschap an. Bronsen äußerte im Interview mit Winkler: “There was a Pressekonferenz in the Eden Hotel for Amsterdam journalisits called by Landauer, to get acquainted with Roth. […] there were only three or four journalists there, they gathered in Roth’s room, a sorry affair. Roth hat nur angeglotzt. Landauer introduced Roth to them.” (Bronsen 1960w) Die Begegnung wird wohl nicht in Roths Hotelzimmer, sondern im Restaurant des Hotels stattgefunden haben, denn Winkler beschrieb die Situation in Het Volk so: “Joseph Roth […] schaut über die Tische der wartenden, lesenden, essenden Menschen hin auf die Aussicht des Damrak.” (Winkler 1934) “Pressekonferenz” nannten auch niederländische Rothforscher das Treffen. Siehe dazu W&H: 98 und GiG: 60.

Die sozialistische Zeitung Het Volk verfügte über ein eigenes Bild des Schriftstellers. Der Einzige jedoch, der sich als gut vorbereitet erwies und mit Roths Leben und Werk vor 1933 vertraut war, war Johan Winkler, der dies den Lesern und Roth auch deutlich zu machen wusste: “Wir haben nicht, bevor wir hierher kamen, schnell nachgeschaut, wer Sie eigentlich sind, was Sie schon geschrieben haben. Wir kannten Sie durch Ihr Werk schon lange, die ‘Flucht ohne Ende’, ‘Zipper und sein Vater’, ihre journalistischen Arbeiten für die Frankfurter Zeitung, später das wunderbare Buch über das alte Österreich, ‘Radetzkymarsch’.” [Übers. ES] (Winkler 1935a)

Auch auf Lefèvres Interview weist Winkler hin; im Gegensatz zu van Duinkerken und de Graaff geht er allerdings nicht auf Der Antichrist ein.179 Die Artikel van Duinkerkens und de Graaffs, die von einer gewissen Unkenntnis zeugen, machen deutlich, dass über Roths Person trotz der literarischen Erfolge in den Niederlanden noch wenig bekannt war. Obwohl van Duinkerken für Das Neue Tage-Buch über Der Antichrist geschrieben und die Einleitung für die Übersetzung – die, wie schon erwähnt, kaum von der Rezension abwich – verfasst hatte, schien er mit Roths Leben und Werk nicht vertraut zu sein. So behauptete er zum Beispiel, Roth habe nach dem Krieg vergeblich versucht, als Journalist sein Geld zu verdienen, und schrieb den Namen Tarabas falsch, nämlich Tarrabas. (van Duinkerken 1935) Vermutlich bezog sich Chris de Graaff, dessen Artikel zehn Tage später im Algemeen Handelsblad erschien, auf van Duinkerkens Rezension, denn er übernahm nicht nur diese Falschschreibung, sondern auch die Ausführungen zu Roths gescheiterter journalistischer Karriere (de Graaff 1935a). Auch äußerten beide ausführlich Verwunderung über Roths Äußeres, das sie als nicht in Übereinstimmung mit der Kraft seiner Werke wahrnahmen.180 Im Unterschied zu Winkler betonten sie den Erfolg, den Roth mit Der Antichrist in den Niederlanden erlebt habe, und gingen ausführlich auf Roths religiöse Motive

179

180

134

Über das Interview mit Lefèvre heißt es in Winklers Artikel: “Voriges Jahr, einem französischen Journalisten gegenüber, hat Joseph Roth, jüdischer Herkunft, sich zum Katholizismus bekannt.” Der Antichrist wird lediglich erwähnt in einer Aufzählung derzeit erschienener Werke: Tarabas, Der Antichrist und Die hundert Tage. (Winkler 1935) Van Duinkerken verglich Roths äußere Erscheinung mit jener eines Schreiners oder eines kleinen selbständigen Zimmermanns; de Graaff hatte einen Mann von kräftiger Gestalt erwartet. Er sah nicht einmal eine Ähnlichkeit zwischen Roths Porträt und der Figur, die vor ihm saß.

und antikommunistische Gesinnung ein.181 Ins Auge sticht die deckungsgleiche Behauptung beider, Roth sei nach eigener Aussage nicht zu den aus Deutschland verbannten Autoren zu rechnen, denn “[s]eine Bücher sind nicht auf einmal verbrannt oder verboten” (van Duinkerken 1935).182 Nur aus Solidarität mit den Opfern Nazideutschlands und österreichischem Patriotismus habe er alle Beziehungen zu seinen früheren deutschen Verlegern abgebrochen. Es mag sein, dass van Duinkerken und de Graaff sich zusammengetan haben und Informationen austauschten, denn sie waren auf mehreren Ebenen, als Kritiker, Schriftsteller und als Freunde, einander verbunden.183 Dass van Duinkerkens Artikel anonym in De Tijd veröffentlicht wurde, hat einen erkennbaren Grund: Es ermöglichte ihm, seinen eigenen Namen als Autor der Einleitung von De Antichrist zu erwähnen und ausführlich für die Antichrist-Übersetzung zu werben. Auch die Angabe, dass Roths Der Antichrist in der “Übersetzung von J.W.F. Werumeus Buning, mit einer Einleitung von Anton van Duinkerken” [Übers. ES] erschien, übernahm de Graaff in seinem Artikel. Dass van Duinkerken der Verfasser des Interviews in De Tijd war, offenbarte er selbst im “In memoriam Joseph Roth”, das am 3. Juni 1939 in De Groene Amsterdammer zu lesen war. Der Nachruf beginnt mit einen Hinweis darauf, dass ungefähr 1935 in den niederländischen Zeitungen davon berichtet worden sei, Roth habe Theaterstücke von G.B. Shaw übersetzt. “Ich glaubte davon kein Wort. Roth aber war, wenn man ganz ehrlich ist, ein bisschen unberechenbar. Darum fragte ich ihn rundheraus. Seine Antwort habe ich damals wörtlich aufgeschrieben und auch in einem Interview bekannt gemacht, das ich als Zeitungsjournalist und unter Freunden mit ihm führte”. [Übers. ES] (van Duinkerken 1939a)184

181

182

183

184

135

Zum Beispiel behauptete Roth hinsichtlich seiner Mitarbeit an Die Sammlung: “Es ist aus Widerwillen gegen den Rassenhass, dass ich an der Emigrantenzeitschrift Die Sammlung mit atheistisch und kommunistisch Gesinnten zusammenarbeite.” (De Graaff, 19.05.1934) Auf der ersten Liste der verbrannten Bücher des Jahres 1933, wie sie heute auch auf der Website der Bibliothek verbrannter Bücher verzeichnet ist, finden sich von Roth nur Hiob und Juden auf Wanderschaft. Doch erschien Hiob in den Niederlanden 1933 in deutscher und 1935 als Volksausgabe in einer Neuauflage in niederländischer Fassung. Van Duinkerken und de Graaff als literarische Journalisten hätten damals die entsprechenden Fakten durchaus recherchieren können. Vor allem im Zuge der gemeinsamen Redaktionsarbeit für die Zeitschrift De Gemeenschap hatten sie sich angefreundet. In van Duinkerkens Kalender sind Adresse und Geburtstag de Graaffs eingetragen, und Privatkorrespondenz, die von freundschaftlichem und vertrautem Umgang zeugt (z. B. mit der Thematisierung der psychischen Erkrankung von van Duinkerkens Frau Nini), ist zu finden im NLMD (Sammlung Asselbergs). “Ik geloofde daar niets van, maar Roth was, bij de strikste [sic] eerlijkheid, een beejte onberekenbaar. Daarom vroeg ik het hem op den man af. Zijn antwoord heb ik destijds letterlijk opgeteekend en het ook bekend gemaakt in een interview, dat ik als dagbladschrijver tusschen de vriendschap door, hem afnam.”

Johan Winkler hingegen erwies sich, wie schon erwähnt, als besser vorbereitet, war mit Roths frühen, engagierten Werken vertraut und betonte als Sozialist die religiösen Aspekte von Roths Kampf gegen den Faschismus viel weniger. Roths Aussagen über die Gründe seiner Emigration wurden von Winkler wortwörtlich wiedergegeben. Das genaue Zitat entlarvt van Duinkerkens bzw. de Graaffs Wiedergabe als eine Interpretation, die wohl kaum Roths Intention entsprach. Dass seine Bücher in Deutschland nicht verbrannt wurden, hat Roth demnach gar nicht gesagt: “Emigrant im wahrsten Sinne des Wortes bin ich nicht. Ich bin nämlich Österreicher. Und seit 1922 wohne ich schon in Frankreich. Aber allerdings bin ich ein Emigrant im literarischen Sinne des Wortes. Meine Bücher werden nicht mehr herausgegeben in Deutschland. Selbst wenn das noch möglich wäre, ich wollte es nicht. Ein literarischer Emigrant also. Jemand, der freiwillig weggegangen ist. Jemand, der keine Lust hat, für Verleger in einem Land zu schreiben, wo die Freiheit des Schriftstellers der Vergangenheit angehört. Jemand, der solidarisch ist.” [Übers. ES] (Winkler 1935a)185

Dass er schon ab 1922 in Frankreich gewohnt hätte, war zwar eine Übertreibung Roths, doch ist dieser keine weitere Bedeutung beizumessen, als dass er seine langjährige Verbundenheit mit dieser Stadt betonen wollte. In Wirklichkeit war er erst seit 1925 in Paris, ab dann aber tatsächlich immer wieder und manchmal für längere Zeit (siehe Lunzer 2008: 206f.). Winklers wortwörtliche Wiedergabe betont Roths Unwillen stark, mit der neuen Kulturpolitik in Deutschland weiter zu kooperieren. Diese Haltung kommt hier stärker zum Vorschein als in den Interviews von de Graaff und van Duinkerken. Als “Emigrant aus Solidarität” mit den in Deutschland Gefährdeten präsentierte sich der Sozialist Winkler Roth schon im Titel des Artikels; die Hervorhebung der Unmöglichkeit, in Deutschland zu publizieren, sowie die Freiwilligkeit des Emigrantendaseins stellen Roth in erster Linie als antifaschistischen Schriftsteller dar. In van Duinkerkens Terminkalender des Jahres 1935 im NLMD (AVD A.455 P) finden sich weitere Hinweise auf Kontakt zwischen ihm und Roth. Am 9. Mai, zwei Tage nach der ersten Begegnung bei Allert de Lange, trug van Duinkerken Roths Pariser Adresse in seinen 185

136

“Emigrant in de letterlijke zin van het woord ben ik niet. Ik ben immers oostenrijker. En sinds 1922 woon ik al in Frankrijk. Maar wel ben ik emigrant in de letterkundige zin van het woord. Mijn boeken worden niet meer in Duitsland uitgegeven. En zelfs al zou dat kunnen, dan zou ik het niet willen. Een letterkundig emigrant dus. Iemand die vrijwillig is weggegaan. Iemand, die geen lust heeft om te schrijven voor uitgevers van een land, waar de vrijheid van den letterkundige tot het verleden behoort. Iemand, die solidair is.”

Kalender ein: “Hôtel Foyot 33 Rue de Tournon”. Am 11. Juni reiste van Duinkerken gemäß diesem Kalender mit seiner Frau nach Paris (ibid.). Dass er dabei Roth besucht hat, ist nicht belegt. 4.5. “Geen lectuur voor jongeren” – Die flämische Rezeption Das außergewöhnliche Interesse an Der Antichrist, wie es für die Niederlande an der Zahl der Kritiken sichtbar gemacht wurde, ging an Flandern völlig vorbei. Die Wirkung der Ankündigung Charlotte Köhlers, aus dem Werk vorzutragen, blieb ungenutzt, und anders als in den Niederlanden gab es keine ideologisch breit gefächerte literarische Kritik. Der literarische Kanon wurde stark von der katholischen Kirche – die anders als in den Niederlanden keine sozial engagierten und progressiven Strömungen kannte – kontrolliert und dominiert. Die als Kritik zu deutenden Hinweise auf den Vatikan in Der Antichrist dürften schon Grund genug gewesen sein, das Buch zu missbilligen.186 Der Anteil der sozialistischen und liberalen Zeitschriften in der literarischen Debatte war in Flandern minimal. (Missine 1994: 62f.) Hinzu kam, dass die kulturelle Berichterstattung und Rezeption viel stärker auf französischsprachige bzw. französische Themen und Werke fokussiert waren als in den Niederlanden, wo auch deutschsprachige Neuerscheinungen intensiv rezipiert wurden. Die Brüsseler Agence Dechenne, die seit Dezember 1933 den exklusiven Verkauf der Exilausgaben von Allert de Lange für Belgien betrieb, beklagte sich über unzulängliche Absatzmöglichkeiten. Der Rückgang der Bestellungen von Buchhandlungen wurde damit erklärt, dass deutsche Literatur vorwiegend Touristen angeboten werde.187 Der Winter sei daher keine gute Saison, um die Exilbücher anzubieten, erst zu Ostern könne man von den Buchhandlungen Bestellungen erwarten. Der Währungskurs zwischen den Niederlanden und Belgien spielte ebenso eine Rolle, wie Dechenne betonte: “Il ne faut pas perdre de vue en effet, que le public belge n’est pas habitué à payer les livres aussi cher.”188 Schon Anfang 1934 bat Allert de Lange die Brüsseler Vertriebsfirma:

186

187

188

137

Eine aus katholischer Sicht wohl höchst verwerfliche Stelle findet sich im Kapitel “Die Versucher”: Der Papst ist eingeschlafen und statt dessen sitzt der Antichrist auf dem Heiligen Stuhl. Die “Abgesandten mancher heidnischen Länder” bitten diesen um Erlaubnis dafür, “die ganze Welt zu erobern”. (Werke 3: 662f.) Die Hochsaison war in den Niederlanden durchaus auch beim Vertrieb zu berücksichtigen. In einem Brief von Roth an Zweig vom 11. Mai 1936 heißt es: “Landauer will den Roman [Die Beichte eines Mörders ES] im Sommer herausbringen, er behauptet, es sei eine gute Zeit, und ich könnte dann im Herbst einen neuen Vertrag bekommen. Außerdem seien da deutsche Juden im Ausland und kauften Bücher, die sie zu Hause nicht bekommen.” (JRB: 472) Brief von Agence Dechenne an Allert de Lange vom 10.02.1934, ALA 4/40.

“[S]i vous avez encore des exemplaires brochés et Ln. Reliés, de Hermann Kesten: Novellen et Roth: Hiob en provision, nous vous prions de vouloir les renvoyer par grande vitesse à notre adresse à Amsterdam, par retour du courrier, parce que ces livres sont tous vendus.”189

Eine Vertriebsabrechnung vom 7. Dezember 1935 bestätigt die Annahme, dass es in Belgien für deutschsprachige Werke keinen nennenswerten Absatzmarkt gab: Von Der Antichrist wurden gerade einmal 12 Exemplare verkauft, vom Jahrbuch Allert de Lange 17 Stück.190 Der erste Artikel über Roth war in der konservativ-katholischen Zeitung De Standaard vom 9. Juni 1934 zu lesen. Es handelte sich um eine verkürzte Übernahme des oben schon erwähnten Interviews von Frédéric Lefèvre in Les Nouvelles Littéraires. Der Fokus lag auf der französischen Übersetzung von Radetzkymarsch und vor allem auf Roths Religiosität. Interesse wurde Roth ebenfalls im flämischen Rundfunk gewidmet, in einer Sendung über Tarabas, moderiert vom katholischen Schriftsteller Gerard Walschap.191 Die erste Kritik zu einem Rothschen Werk war eine Rezension des französischen La Marche de Radetzky, im August 1934, in der ebenfalls konservativ-katholischen literarischen Zeitschrift Dietsche Warande en Belfort. Kennzeichnend für die Gesinnung der konservativen flämischen kulturellen Oberschicht ist folgende Charakterisierung: Das Buch sei “[...] sehr grob, und der Held, Leutnant Jozef Trotta von Sipolje, ist nur ein Schwächling, ohne Rückgrat, sehr wenig interessant, eine Art Automat, der nicht einmal über großartige Triebe oder gar einen eigenen Willen verfügen würde. Und die anderen um ihn herum sind nicht besser.” [Übers. ES] (L.D. 1934a)192 Der Kritiker kam zu dem Schluss, der Roman sei “keine Lektüre für Jugendliche”. [Übers. ES] In derselben Zeitschrift wurde im November 1934 Flucht ohne Ende einige Monate später mit dem missbilligenden Kommentar “nicht erbaulich” versehen. (L.D. 1934b) De Standaard widmete dem Besuch Roths in Amsterdam im Mai 1935 einen Artikel, der sich aus den Interviews von van Duinkerken und Winkler zusammensetzte. (Anonym 1935f) Der 189 190 191 192

138

Brief von Allert de Lange an Agence Dechenne vom 02.03.1934, ALA 4/47. Brief von Agence Dechenne an Allert de Lange vom 07.12.1935, ALA 4. Angekündigt in Le Soir vom 04.08.1934. “Soms erg grof, en de held, luitenant Jozef Trotta von Sipolje is slechts een zwakkeling, zonder ruggegraat, heel weinig interessant, een soort automaat die niet eens geweldige driften of zelfs een eigen wil heeft. En de anderen, rond hem, zijn al niet beter.”

anonyme

Verfasser

machte

seine

Quellen

kenntlich:

Vom

“Redakteur

der

sozialdemokratischen Zeitung ‘Het Volk’” [Übers. ES] sei die Antwort Roths auf die Frage nach dem Grund seiner Emigration wortwörtlich übernommen. Auf den “Redakteur der katholischen Zeitung ‘De Tijd’” [Übers. ES] gingen die Informationen über Roths religiöse Auffassungen zurück. Wiederum wurden nicht nur van Duinkerkens Angaben über Roths Antikommunismus und abgebrochene journalistische Laufbahn übernommen, sondern es findet sich in dem Artikel auch die Schreibung Tarrabas und die Erwähnung von van Duinkerken als Verfasser der Einleitung zur Antichrist-Übersetzung wieder. Der anonyme Verfasser ging immerhin mit van Duinkerkens Artikel als Quellenvorlage kritisch um und hat die Behauptung, Roths Bücher seien in Deutschland nicht verboten, nicht übernommen. Am 15. September 1935 war in der katholischen Zeitschrift Hooger Leven der Artikel “Joseph Roth over zichzelf” zu lesen, in dem die Angaben zu Roths Leben aus dem Interview Lefèvres um weitere ergänzt wurden, die auf van Duinkerken und de Graaff zurückgehen: “Ein Interview hat Joseph Roth, hier vor allem mit ‘Hiob’ und ‘Tarrabas’ [sic] bekannt geworden, eine Gelegenheit geboten, einiges über sich mitzuteilen, das den meisten seiner Leser noch nicht bekannt war. Erstens, dass er kein Deutscher ist. Er ist als österreichischer Untertan geboren in Wolhynien […]. Zweitens, dass er kein Emigrant ist, das bedeutet, dass er auch nicht als Sozialist aus Österreich hat emigrieren müssen.” [Übers. ES] (Anonym 1935g)193

Fehlerhaftes wird mithin aus den niederländischen Artikeln übernommen. Auch dieser flämische Verfasser betont Roths Gläubigkeit. Die Angabe, der Autor wäre “seit seinem 13. Lebensjahr katholisch” [Übers. ES] wurde von Lefèvre übernommen. Auch dies ist falsch – trotz seiner Affinität mit dem Katholizismus in den letzten Jahren seines Lebens ist Roth höchstwahrscheinlich nicht konvertiert.194 Die Betonung des Sachverhalts, Roth sei nicht als ein Sozialist zu betrachten, ist aufschlussreich beim Versuch, den damaligen flämischen Kontext zu verstehen. Anders als in den Niederlanden gab es keine religiösen Bewegungen, die als progressiv zu bezeichnen waren. Persönlichkeiten wie van Duinkerken, de Graaff oder Winkler, die sich sowohl religiös 193

194

139

“Een interview is voor Joseph Roth, hier vooral bekend door zijn ‘Hiob‘ en ‘Tarrabas‘, gelegenheid geweest een en ander mee te deelen, dat de meesten zijner lezers nog niet wisten. Ten eerste, dat hij geen Duitscher is. Hij is als Oostenrijksch onderdaan geboren in Wolhynië […]. Ten tweede, dat hij geen emigrant is, dat wil zeggen, dat hij ook niet als socialist de wijk heeft moeten nemen uit Oostenrijk.” Zu Roths Glaubensbekenntnis gab und gibt es unterschiedliche Auffassungen, s. dazu Lunzer 2008: 203f.

als auch sozial engagiert bzw. links verorteten, hätten im flämischen literarischen Feld keinen Nährboden gefunden. “Sozialistisch” war in Flandern Synonym für “ungläubig”, und Linke wurden von katholischer Seite dämonisiert. So wäre es unmöglich gewesen, dass Nico Rost – ab 1933 in Brüssel zuhause und bekanntlich bei einer sozialistischen Zeitung (Vooruit) in Gent tätig – bei De Standaard, Dietsche Warande & Belfort und Hooger Leven, die allesamt der katholischen “Säule” zuzuordnen sind, mitgearbeitet hätte oder nur als Vermittler aufgetreten wäre. In der sozialistischen Presse wurde Roth nur ein einziger Artikel gewidmet. In Vooruit vom 15. Juli 1934 erschien ein Fragment aus der Tarabas-Übersetzung von Nico Rost – “eine einmalige Gelegenheit, hier unseren Lesern einen schönen Ausschnitt zu zeigen aus dem demnächst erscheinenden Buch”. [Übers. ES] (Rost 1934) Die knappe Einleitung gesteht Roth zu, dass er mit Tarabas “ein spannendes Stück Geschichtsschreibung” geliefert habe, das sich “weit über das Werk manches deutschen Zeitgenossen und auch weit über Roths eigene früheren Werke erhebt.” [Übers. ES] (Winkler 1934, Rost 1934) Rost ließ den Text in Vooruit anonym erscheinen und nutzte, genauso wie van Duinkerken in De Tijd es mit Der Antichrist gemacht hatte, die Gelegenheit, für sich als Übersetzer und für den mit ihm vernetzten Verlag Querido zu werben: “Von ‘Tarabas, ein Gast auf dieser Erde’ erscheint in Kürze bei Querido eine niederländische Übersetzung von Nico Rost.” [Übers. ES] (Rost 1934) Eine Rezension von Der Antichrist erschien, wie schon erwähnt, aus ideologischen Gründen nicht in sozialistischen Zeitungen, so auch nicht in Vooruit. Aber auch spätere Werke wie Die Hundert Tage, Die Beichte eines Mörders oder Das falsche Gewicht, die in den Niederlanden, auch in der sozialistischen Presse, Anklang fanden, ließ Rost in Vooruit außer Acht. (siehe Anhang 1) Autoren, die sich politisch zur linken Szene bekannten, wie Heinrich Mann, Kisch, Brecht oder Toller, wurde dagegen regelmäßig Interesse zuteil (siehe Buyse 2008: 61). Abschließend ist festzuhalten, dass die Begriffsbestimmung “flämisch” in zweierlei Hinsicht zu nuancieren ist. Erstens ist Nico Rost viel mehr als ein niederländischer denn als ein flämischer Vermittler zu betrachten. Obwohl er in Brüssel lebte und mit der Genter VooruitRedaktion verbunden war, blieb der gebürtige Groninger niederländischer Staatsangehöriger und nach wie vor stark in niederländisch-literarischen Kreisen tätig. Zweitens war die flämisch-katholische Presse mit niederländisch-katholischen Kreisen vernetzt. Zudem ist nicht auszuschließen, dass van Duinkerken, der an der literarischen Zeitschrift Dietsche Warande & Belfort mitarbeitete, mit dem Roth-Vermittler Gerard Walschap gut befreundet war und ein

140

gern gesehener Sprecher bei literarischen Veranstaltungen war, als Vermittler indirekt auf die (sei es geringe) Rezeption Roths in Flandern Einfluss nahm.195

195

141

1932 erschienen zwei Beiträge von van Duinkerken in Dietsche Warande & Belfort.

5 Publikumsliebling, Verlegers Alptraum Als im Oktober 1935 bei Allert de Lange der Roman Die Hundert Tage erschien, hatte Roth in sozialistischen, liberalen und christlichen Kreisen Vermittler gefunden, die wegen ihres hohen Ansehens im niederländischen literarischen Feld von größter Bedeutung waren für die materielle und symbolische Produktion seiner Werke. Seit Erscheinen von Der Antichrist wurde sein Werk in den unterschiedlichen ideologischen journalistischen Netzwerken wahrgenommen. Es erschienen in den vier Jahren von 1936 bis 1939 sechs deutschsprachige Werke in Amsterdam: bei Allert de Lange Die Beichte eines Mörders (1936) und eine billige Volksausgabe von Hiob (1937), bei Querido eine Neuausgabe von Tarabas (1936) in der Reihe “Das gute billige Buch” und Das falsche Gewicht (Querido 1937) sowie beim Verlag De Gemeenschap Die Kapuzinergruft (1938) und Die Geschichte von der 1002. Nacht (1939). In der Zeitschrift De Gemeenschap veröffentlichte Roth “Glauben und Fortschritt” (1936), den Text zum gleichnamigen Vortrag, der am 12. Juni 1936 in der Buchhandlung Allert de Lange gelesen wurde, und die übersetzten Texte “De kerk op den kruisweg” (1937), “Graaf Chojnicki en Manes Reisiger” (1938), “Broeder Hitler” (1939) und “Rust in Jablonowka” (1939). Die Beziehungen zu dem katholischen Verlag De Gemeenschap, der bisher keine Exilautoren im Verlagsprogramm hatte, kam über Anton van Duinkerken zustande, der vor allem bei der Zeitschrift De Gemeenschap eine führende Rolle spielte. Von den genannten Romanen wurden nur zwei noch zu Roths Lebzeiten ins Niederländische übersetzt: Die Hundert Tage erschien 1935 und 1936 als Fortsetzung in den Zeitungen Het Vaderland und Vlissingsche Courant in einer Übersetzung von Anton Burgdorffer; Die Beichte eines Mörders wurde 1937 in der Übersetzung von Reinier Sterkenburg bei Allert de Lange herausgegeben. Im Juni 1939, kurz nach Roths Tod, erschien bei Allert de Lange schließlich postum Die Legende vom heiligen Trinker. “Literarische Anhänger habe ich nur in Holland” schrieb Roth im Oktober 1935 verdrießlich an Zweig, nachdem Der Antichrist sich außerhalb der Niederlande unbeachtet geblieben war. (JRB: 430) Auf die Bedeutung der niederländischen Vermittler wies er in Korrespondenzen mit Zweig und mit den Verlagen fortwährend hin. Dabei war er sich wohl bewusst, dass die persönlichen Kontakte das Fundament eines möglichen Erfolgs darstellten. “[Ich muss] nach Amsterdam, für mindestens 14 Tage. Dies ist nötig, damit ich holländische Freunde und Presse ‘impressioniere’,” erklärte er Zweig, als der Roman Die Hundert Tage erschienen war. (ibid.: 429) Landauer bat er dringend, den Geistlichen Gunning, der mit seinem Beitrag über Der Antichrist im Algemeen Handelsblad dem Interesse an Roths Werk einen Impuls gegeben 142

hatte, um eine Kritik in Das Neue Tage-Buch zu ersuchen. Roth war davon überzeugt, es wäre auch für die Leser der internationalen Emigrantenpresse von Vorteil, einen niederländischen Kritiker heranzuziehen. An Landauer schrieb er am 10. November 1935 bat er Gunning: “diskret anzufragen, ob er für das ‘Tagebuch’ über mein Buch ungefähr das schreiben könnte, was er in seinem Brief an den Verlag angedeutet hat.” (GiG: 236) Der von Roth erwähnte Brief von Gunning an den Verlag Allert de Lange ist im IISG nicht erhalten; Roths Beweggründe, für einen als Außenseiter zu betrachtenden Kritiker zu plädieren, liegen aber auf der Hand. Roths Beziehungen zu manchen Kollegen aus den Netzwerken um die Emigrantenverlage waren Ende 1935 nämlich problematisch geworden, und er wollte vermeiden, dass ein Schriftsteller aus den Emigrantenkreisen die Kritik in dem Tage-Buch verfassen würde. “Alle werfen mir jetzt meine hohen Vorschüsse vor, hassen mich und werden noch mein Buch ruinieren, mit ihrem Haß”, so klagte Roth Ende Oktober 1935 in einem Brief an Zweig (JRB: 432). Weder Roths Vorhaben, zur Veröffentlichung von Die Hundert Tage nach Amsterdam zu fahren, noch sein Wunsch, Gunning möge eine Kritik für Das Neue Tage-Buch liefern – beides Schritte, die in der Orchestrierung von Bedeutung hätten sein können – wurden verwirklicht.196 Erst im März 1936 besuchte Roth seine Freunde in Amsterdam wieder. Er blieb dort ein Großteil des Jahres, und in diesem Jahr 1936 erreichte die Zahl der Artikel (siehe Anhang 1) mit 28 Beiträgen in vielen Zeitungen und Zeitschriften einen Höhepunkt. Nach seinem Tod am 27. Mai 1939 war Roth in den Niederlanden eine so bekannte Persönlichkeit, dass die Zahl der Artikel zu seinem Leben und Werk auf die fast exorbitant zu nennende Zahl 60 anstieg. Roths Anwesenheit in der Stadt im Jahr 1936 und seine Vernetzung in ideologisch unterschiedlich ausgerichteten Kreisen war dabei von größtem Einfluss, wie im folgenden Kapitel thematisiert wird. Es wird erstens ein Überblick über Roths Aufenthalte und Kontakte in den Niederlanden gegeben, wobei auf die vermittelnde Rolle Stefan Zweigs aufmerksam zu machen ist, ohne dessen Hilfe Roth bei den niederländischen Verlagen wohl kaum eine Zukunft gehabt hätte. Zweitens erfolgt eine Zusammenfassung sämtlicher Pressereaktionen auf Roths Werk, auf dessen Anwesenheit in Amsterdam und auf seinen Tod am 27. Mai 1939. 196

143

Landauer übermittelte Roth Gunnings Adresse und warnte ihn: “Vielleicht wird er über Sie schreiben im Tagebuch. Dazu ist erforderlich, daß das Tagebuch ihn besonders höflich auffordert und sich eventuell beruft auf die schönen Worte, die er vor einem Jahre im Handelsblad über den Antichrist geschrieben hat. […] Er ist sehr angesehen hier und es dürfte für das Tagebuch gar nicht unwichtig sein, wenn von ihm ein Aufsatz erschiene.” (GiG: 239) Weder im Archiv Gunnings noch im Briefwechsel von Das Neue TageBuch wurde ein diesbezügliches Schreiben gefunden. Aus der Verlagskorrespondenz mit Allert de Lange wird klar, dass Gunning für das Algemeen Handelsblad eine Rezension verfasste, die nicht publiziert wurde. Möglicherweise wurde Gunning als Konkurrent für die Literaturkritiker in Das Neue Tage-Buch sowie in Algemeen Handelsblad – in dem eine Kritik von de Graaff erschien – betrachtet.

Wiederholungen der Forschungsergebnisse, wie sie ausführlich in den Einleitungen zu den Briefbänden von Bijvoet & Rietra (1991) und Rietra & Siegel (2005) dargestellt wurden, werden dabei weitgehend vermieden. Zudem werden zwei neue Netzwerke beleuchtet, die 1936 in den Niederlanden um Roth entstanden bzw. in denen Roth sich eine feste Position eroberte und seinen Einfluss geltend machen konnte. Im Roman Die Beichte eines Mörders habe ich zahlreiche Hinweise auf die Amsterdamer Zusammenhänge entdeckt, die zum ersten Mal geklärt werden. Auch der Anteil des Verlages De Gemeenschap, der ab 1936 einen neuen Mitspieler in den institutionellen Netzwerken darstellte, wird in diesem Kapitel ausgearbeitet. Als Übergang zum 6. Kapitel, in dem die legitimistischen Netzwerke und Roths belgische Exilzeit im Fokus stehen, wird mit einem Exkurs zu Roths Übersetzung von De ballade van den katholiek abgeschlossen. Hierbei handelt es sich um ein Gedicht Anton van Duinkerkens, das Roth im Rahmen seines legitimistischen Engagements für die österreichische Zeitung Der Christliche Ständestaat bearbeitete.

5.1. Roth und die niederländischen Netzwerke 1936-1939

1936 verbrachte Roth die Zeit von Mitte März bis Ende Juni und dann wieder von Anfang Oktober bis Mitte November in Amsterdam. Diese Perioden sind von einer starken Intensivierung von Kontakten gekennzeichnet, welche wiederum die Möglichkeiten der Vermittlung, Vernetzung und Orchestrierung erweiterten. In folgendem Kapitel 5.1 werden die Netzwerke um Roth anhand einer mehr oder weniger chronologischen Wiedergabe dieser Kontakte und der bedeutendsten Ereignisse, die das Band zwischen Roth und den Amsterdamer Kreisen verstärkten, beleuchtet. 5.1.1.

Frühjahr 1936: Schriftsteller in Amsterdam

Roths Entscheidung, im März 1936 Paris für längere Zeit zu verlassen und nach Amsterdam zu ziehen, hatte mehrere Gründe. In Paris wurde er ständig von Gläubigern belästigt und von Not leidenden Emigranten um Hilfe angegangen, zudem war ihm die Geliebte Andrea Manga Bell mit ihren beiden Kindern zu einer Last geworden. Seine finanzielle Lage war seit Ende 1935 wieder einmal katastrophal, und sowohl für Stefan Zweig als auch den Verlag Allert de Lange, die immer wieder als Mäzen und Finanzier herhalten mussten, war das Maß voll. “Ich

144

schreibe Ihnen, daß der Verlag nicht mehr Herrn Roth in derselben Weise weiter finanzieren kann wie bisher” (GiG: 259f.), so Landauer in einem Brief an Roths Anwalt Max Wolff.197 “Der Verlag will nach den bisherigen Erfahrungen nicht der einzige Finanzier sein. Ich hoffte, daß wir Vorschläge bekämen, aus denen deutlich (mit konkreten Grundlagen) hervorgeht, daß auch noch von anderer Seite für Herrn Roth gesorgt wird. Ich glaube, daß dann der Verlag bereit gewesen wäre, sich in angemessener Weise zu beteiligen, wenn er wirklich das Gefühl hätte, daß er in Zukunft mit einer ruhigen Regelung rechnen könnte.” (ibid.)

Zweig besuchte Roth Anfang des Jahres 1936 in Paris im Hotel Foyot und griff in die Situation ein. Erschüttert über die Lage Roths schrieb Zweig am 11. Februar 1936 an Landauer: “[W]ir sind hier mit der Reinigung des Augiasstalles Roth beschäftigt. Ich tue was ich kann. Ich gab ihm im Vormonat 3000 frcs in diesem Monat will ich noch bedeutend mehr geben aber unter der Bedingung, daß er das Foyot verlässt. Wir können nicht dulden, dass dort Wochenrechnungen auflaufen, die auch für reiche Leute belastend wären – entweder er ändert seinen Lebensstil oder ich tue nicht mehr mit. Roth ist doch schließlich nur einer von den vielen, die ich heute mit dem Zufalleinkommen eines bestsellerbuches [sic] über Wasser halte, aber er lähmt mir den Arm. Warum wohnt kein anderer Schriftsteller dauernd im Foyot? Weil es zu teuer ist und Roth hat außerdem die Kunst überall das Vierfache zu brauchen als ein anderer. Wir zwingen ihn also jetzt umzuziehen. Er muß 1) billiger leben 2) keinen Credit auf Alkohol etc. im andern Hause haben wie im Foyot. Ich hole ihn diesmal nur aus dem Wasser, wenn er sich dazu verpflichtet und wenn das einfachere Leben für die Zukunft gesichert ist. Es wäre gut, wenn Sie jetzt gleichfalls an ihn die Bedingung stellten, sein Leben eingeschränkter zu führen. Ich bin ja gewiß, dass Sie ihm weiterhin eine Rente gewähren werden, allenfalls in eingeschränkten Formen, wir werden ihn da gewiß nicht im Stich lassen – ich glaube, es ist nur gut, wenn jetzt von allen Leuten auf ihn Druck ausgeübt wird, von G[rund] auf die ganze Struktur zu ändern. Er muss billig wohnen, williger wirken und wir

197

145

Nicht zu verwechseln mit Hugo Wolf, Roths Wiener Rechtsanwalt.

müssen (obwohl er es uns auf das rüdeste entgelten wird) mit ihm sehr strenge sein, gerade weil wir ihm helfen und weiter helfen wollen.”198

Für Landauer war Zweigs Hilfe unentbehrlich, um weiterhin das Engagement für Roth rechtfertigen zu können. Der Verlagsleitung gegenüber war die Zusammenarbeit mit Roth nicht immer leicht zu vertreten. Dank der guten Beziehungen zu Gerard de Lange war es Roth gelungen, ein weit überdurchschnittliches Honorar zu erhalten, obwohl Roths Lebensstil, der ständig zu neuen Schulden führte, der Verlagsleitung durchaus bekannt war. Landauer äußerte sich zu der problematischen Situation in einem Brief an Zweig vom 14. Februar 1936, in dem er die Schwierigkeiten, denen er als Roths Fürsprecher beim Verlag ausgesetzt war, offen ansprach: “Ich weiß daß Sie im Laufe der letzten Jahre in jeder Hinsicht soviel für Roth getan haben, daß ich mir kaum noch vorstellen kann, wie es ihm ohne Ihre Hilfe gegangen wäre. Da ich weiß wie Ihnen die Zukunft Roths am Herzen liegt, bin ich froh mit Ihnen darüber korrespondieren zu können. Der Verlag sucht eine Möglichkeit, um eine Regelung für die Zukunft zu finden. Die Situation ist nur dadurch erschwert, daß wir im Laufe der letzten 2 Jahre an Roth ungefähr 15000 Gulden ausgezahlt haben. Es ist dies eine Summe die um ein Vielfaches das übersteigt, was unter den heutigen Umständen Autoren mit guten Namen erhalten. Der Verlag hat es getan, weil ich ihn von dem Wert Roths überzeugt habe und insbesondere weil Herr de Lange den Wunsch hatte, Roth von allen finanziellen Schwierigkeiten zu befreien. Sicher ist daß der Verlag bei neuen Abkommen nur erheblich weniger zahlen würde. Aber darin besteht nicht die Hauptschwierigkeit. Die Schwierigkeit besteht vielmehr in der Überlegung für den Verlag, ob in Zukunft eine Beziehung mit Roth in Ruhe durchgeführt werden kann. Wird er, bei den vielen Verpflichtungen die er hat, überhaupt in der Lage sein, von einer Summe zu leben, die wenigstens ungefähr seinen Einnahmen entspricht? Das ist für den Verlag das Entscheidende. Wir möchten nur den Vorschuß erhöhen, wenn wir tatsächlich das Gefühl der Sicherheit haben, daß die Summen nicht sinnlos 198

146

Brief von Stefan Zweig an Walter Landauer, erhalten am 11.02.1936, ALA 23/443. Hinsichtlich der Kommentare zu diesem Brief sei verwiesen auf die von Madeleine Rietra und Rainer-Joachim Siegel herausgegebene Briefausgabe “Jede Freundschaft mit mir ist verderblich.” Joseph Roth und Stefan Zweig. Briefwechsel 1927-1938, die im Oktober 2011 im Wallstein Verlag (Göttingen) erscheint.

gegeben werden. All diese Erwägungen gehen auch aus Ihrem Briefe hervor, und ich hoffe daß sich die Verhältnisse in Zukunft so ändern werden, daß wir tatsächlich eine Möglichkeit finden.”199

Letztlich verließ Roth wegen der schwierigen Situation sein geliebtes Paris für längere Zeit und entsprach damit Zweigs Wunsch. Er zog nach Amsterdam, in die Stadt, in deren Emigrantenkreisen er zahlreiche Bekannte hatte und wo er auch schon mit niederländischen Journalisten und Schriftstellern Freundschaften geschlossen hatte. Vor allem Landauer – der in Amsterdam von Stefan Zweig für Roths Aufenthalt Geld bekommen hatte200 - kümmerte sich um den gestrandeten Autor und ließ ihn, wie von Zweig angedeutet, nicht im Stich. Vom Erfolg seiner Aktivitäten versuchte Landauer Zweig zu überzeugen. Er meldete ihm im Mai 1936, er achte darauf, “[...] dass Roth mit dem Geld keine Dummheiten macht, wie ich mich überhaupt um seine Geldausgaben kümmre. Er lebt im Moment viel ruhiger als früher und ich habe die Hoffnung, dass, wenn nichts dazwischen kommt, er sich hier etwas erholen wird.”201

Die ersten Tage in Amsterdam unterstützte Landauer Roth finanziell und teilte mit ihm seine Wohnung. Bald aber wurde Roth wieder im Eden Hotel untergebracht, wo er schon im Mai 1935 gelebt hatte. Das Zimmer wurde in den ersten Wochen von Landauer bezahlt.202 Als Roth Mitte März 1936 in Amsterdam ankam, hatte er für Allert de Lange Die Beichte eines Mörders zügig fertigzuschreiben: “Und hier muß ich noch mindestens 2 Wochen den

199 200

201 202

147

Brief von Walter Landauer an Stefan Zweig vom 14.02.1936, IISG (ALA 23/244). Zweig war mit dem niederländischen Verleger Stols in Konflikt geraten wegen einer Geldsumme, die der Verlag Zweig schuldete. Zweig forderte Stols auf den Betrag an Allert de Lange zu überweisen, der damit für Roth die Kosten des Aufenthalts in Amsterdam zahlte. Wahrscheinlich war Roth über diese Transaktion zwischen Zweig und Landauer nicht informiert. Siehe Briefe von Stefan Zweig an Walter Landauer vom 30.04.1936, IISG (ALA 23/447) und vom 13.05.1936, IISG (ALA 23). Brief von Walter Landauer an Stefan Zweig vom 13.05.1936, NLMD (ALA 23/452). Zweig gegenüber behauptete Roth, er habe das Haus Landauers verlassen müssen, als dessen Freundin Mopsa Sternheim in Amsterdam eingetroffen war. (JRB: 455 und 469) Anzunehmen ist aber, dass es in seine Strategie passte, um von Zweig Geld zu bekommen, da das Zusammenleben mit anderen Menschen in einem Haus ihm höchst unangenehm war. Das Hotel Eden war 1934 zeitweilig auch Landauers und Klaus Manns Amsterdamer Aufenthaltsort gewesen, wie sich aus ihren Aufenthaltsgenehmigungen im Amsterdamer Stadtarchiv ergibt. Mann und Landauer pflegten jeden Mittag im Eden Hotel zu essen. Siehe Brief von Piet Blansjaar an Toke van Helmond vom 17.09.1979 (Besitz Toke van Helmond). Landauer zahlte in den ersten Wochen täglich die Kosten, die Roth dem Hotelwirt schuldete (JRB: 462).

Roman stopfen” schrieb er am 22. 03.1936 an Zweig. (JRB: 457) Und der Querido-Verlag erwartete zudem bis zum 1. August 1936 das Manuskript für Das falsche Gewicht. (siehe GiG: 74f.) Es war Roths Absicht, in Amsterdam mit beiden Verlagen über neue Verträge zu verhandeln. Seine Versuche schlugen aber fehl, weil sowohl Gerard de Langes Nachfolger van Alfen als auch Querido nur noch für fertige Manuskripte bezahlen wollten und keine Vorschüsse mehr gewährten.203 Zu diesem Zeitpunkt verfolgte der Autor noch nicht den Plan, den größten Teil des Jahres in Amsterdam zu bleiben. Nicht nur war ihm die Stadt zu teuer, auch hatte er, ebenso wie in Paris, keine Ruhe.204 Was aber die genauen Gründe dafür waren, dass Roth Amsterdam verlassen wollte und ob vielleicht auch seine Abneigung gegen den Protestantismus eine Rolle spielte, ist nicht zu ergründen. “Ich möchte drei Monate allein sein, aber, wie und wo?”, fragte er am 22. März 1936 an Zweig und wog ab: “In Wien werde ich 60 Leute treffen, Verwandte meiner Frau, ich werde in die Anstalt gehen müssen und dergleichen. In Salzburg wäre ich gerne, aber ich werde auf Schritt und Tritt an Sie erinnert werden – und das wäre keine Ruhe. In Marseille noch – da arbeite ich schnell und gut – vielleicht.” (JRB: 457)

Auf Zweigs Einladung, nach London zu kommen, ging er dennoch nicht ein, nach eigener Aussage, weil er die Sprache nicht verstand und daher “mit niemandem kommunizieren” könnte (ibid.), wahrscheinlich aber auch, weil ihm das Zusammenleben in der Wohnung Zweigs die Freiheit zu trinken genommen hätte. Und letztlich entschloss er sich doch dazu, in Amsterdam zu bleiben, wo sich nicht nur Landauer mit Unterstützung Zweigs um ihn kümmerte. Auch die Familie Blansjaar, die das Eden Hotel führte, nahm ihn freundlich auf. Wie schon angedeutet, war Roth in Amsterdam beileibe nicht so gefeiert wie kolportiert wurde. “In Amsterdam war er absolut vereinsamt”, so lautete gar Johan Winklers Urteil. Seine einzigen näheren Bekannten seien van Duinkerken, Landauer und Schreiner gewesen. 203

204

148

Am 22. März berichtete Roth an Zweig: “Herr van Alfen ist ein Knoten, der neue Verleger. Er begreift nicht, was ein Buch ist, was ein Schriftsteller. Auch liegt ihm nicht etwa an der Zeit, sondern am Geld.” (JRB: 457) Und am 25. 03.1936: “[D]er Verlag de Lange gibt mir keinen Vertrag. Um mir Das zu sagen, ließ mich der Knoten 14 Tage warten.” (ibid.: 459) Am 26.03.1936 schließlich meldete er die negativen Ergebnisse der Verhandlungen mit Querido: “Aber auch er [Querido ES] und Landshoff geben mir keinen Pfennig. Ich bekomme einfach keinen Vertrag, weit und breit.” (ibid.: 462) Sogar in Amsterdam klopften angeblich Leute bei Roth um Hilfe an. Piet Blansjaar berichtete zum Beispiel von einer Dame, von ihm “X” genannt, die in Amsterdam ein Waisenhaus geführt habe. Sie habe Roth im Eden Hotel besucht und Roth habe ihr den “größten Teils seines Einkommens” geschenkt. Die Identität dieser Frau konnte nicht geklärt werden, und um welches Waisenhaus es sich handelte, ist ebenfalls unbekannt. Blansjaar erklärte Roths ständige Geldnot jedenfalls damit, dass er “ein Philantrop […] war, der immer vergaß, an sich selber zu denken, wenn er anderen half.”[Übers ES] Siehe Brief von Piet Blansjaar an Toke van Helmond vom 17.09.1979 (Besitz Toke van Helmond).

Echte Freunde aber habe er in Amsterdam nicht gehabt (Bronsen 1960w). Sein Leben spielte sich vorwiegend im Eden Hotel ab, und die bedeutendsten Bezugspersonen waren die Familie Blansjaar sowie die Emigranten aus dem Umkreis der Verlage, darunter vor allem Walter Landauer. Am 30. April 1936 schrieb Roth verzweifelt an Zweig, den er vergeblich zu einer Reise nach Amsterdam zu bewegen versuchte: “Lieber Freund, ich schweige nicht aus Hartnäckigkeit, sondern aus Ratlosigkeit, auch Landauer ist weggefahren. Ich bin ganz verlassen. Auch Sie kommen nicht.” (JRB: 467)

5.1.2.

Amsterdamer Kneipenfreundschaften

Über das Eden schrieb Roth an Blanche Gidon am 08. Mai 1936: “[D]as Hilfskomitee hier bezahlt mir dieses elende kleine Hotel, ein Stundenhotel, die Leute sind aber gut zu mir.” (JRB: 471) Damit vermittelte Roth das Bild vom armen Literaten, der in Amsterdam in einem “kleinen schmuddeligen” Hotel untergebracht war, wie es von Rietra & Siegel (GiG: 84) übernommen wurde. Wer oder was mit dem Hilfskomitee von Roth gemeint war, ist nicht klar. Möglicherweise versuchte er seine Lage bei Gidon schlimmer darzustellen, als sie wirklich war. Wenn es auch weit davon entfernt war, luxuriös genannt werden zu können, schlecht war das Hotel keineswegs. Nach Angaben des damaligen Inhabers Toon Blansjaar wurde es von ihm Ende der 20er-Jahre gekauft und zu einem stattlichen und namhaften Hotel mit 44 Zimmern, Billardspiel und Kegelbahn ausgebaut. Wenngleich die Wirklichkeit in Toon Blansjaars Schilderung wohl etwas geschönt wurde, so ist doch sicher, dass er eine ansprechend ausgestattete Broschüre sowie Ansichtskarten vom Hotel mit Bildern der vornehmen Innenausstattung anfertigen ließ und sogar ein Hotelboot baute. (siehe W&H: 143f.) Er nahm einen (deutschen!) Bootsmann in Dienst, der die Gäste vom Bahnhof abholte und in die Stadt brachte, ohne dass sie durch den “hässlichen Teil” der Warmoesstraat mit ihren Bordellen, Stundenhotels und exotischen Geschäften spazieren mussten. Sein Bruder Piet und seine Eltern halfen im Hotel mit, und Roth ging mit der Familie Blansjaar so vertraut um, dass er mit ihr sogar die Mahlzeiten einnahm. Tatsächlich war Roth im Eden Hotel dank der Aufmerksamkeit der Familie Blansjaar und die Nähe der Verlagsarbeiter einigermaßen “unter Aufsicht”, so wie es sich Zweig ja gemäß dem Schreiben, das Landauer am 11. Feburar 1936 erreichte, gewünscht hatte. Er wohnte billiger als im Foyot, seinen Lebensstil änderte er aber kaum. Von seiner “Schwäche für den Alkohol” [Übers. ES] berichtete Piet Blansjaar mehrmahls (ibid.) Der Bruder Toon Blansjaar erinnerte sich im Interview mit Bronsen 149

(1960v), Roth wurde täglich mit dem kleinen Hotelboot, auf dem der Name des Hotels in großen Lettern prangte, über die Kanäle bis zur Geschäftsmeile Damrak chauffiert. Sein Bruder Piet allerdings gab in einem Schreiben an Toke van Helmond an, das Boot sei um 1936 schon außer Betrieb gewesen.205 Am Damrak befanden sich der Verlag bzw. die Buchhandlung Allert de Lange und das Café De Pool, Treffpunkt von Journalisten und Emigranten und Roths wichtigster Aufenthaltsort am Tage. (Bronsen 1960w) Auch im Café Scheltema am Nieuwezijds Voorburgwal verweilte der Autor tagsüber oft. In dieser Straße befanden sich die Redaktionsgebäude der bedeutendsten Zeitungen wie Algemeen Handelsblad, De Tijd, De Telegraaf, De Maasbode und Het Volk, und der “Literaturpapst” van Duinkerken hielt dort jeden Tag Hof.206 Van Duinkerken behauptete Bronsen gegenüber, Roth jeden Tag im Café Scheltema und jeden Abend im Café Reijnders getroffen zu haben. (Bronsen 1960q) Um ein Uhr nachts, wenn Reijnders zumachte, soll Roth mit seiner Gesellschaft zur Künstlersozietät De Kring gezogen sein, wo bis in die Morgenstunden getrunken, musiziert und getanzt wurde. Zur Legendenbildung um Joseph Roth als täglicher Gast in den Amsterdamer Kneipen haben sämtliche Zeitzeugen beigetragen. Es ist aber die Frage, ob Roth tatsächlich häufig so weit wie bis zum Leidseplein mit dem Café Reijnders und De Kring gekommen ist. Möglicherweise gehört dies eher zum Entstehen eines klischeehaften Bildes von Roth in Amsterdam, wie es nicht nur von Bronsen, sondern auch von Rietra (2005: 84) gezeichnet wurde.207 Nach Rietra war Roth in Amsterdam ein bekannter Ausländer, eine Annahme, die aber durch die in vorliegender Forschungsarbeit herangezogenen Quellen relativiert wird. 205

206

207

150

Toke van Helmond interviewte den Inhaber Toon Blansjaar (12.06.1979) und korrespondierte mit dessen nach Australien ausgewandertem Bruder Piet Blansjaar, der im Hotel gearbeitet hatte. Brief von Piet Blansjaar an Toke van Helmond vom 17.09.1979 (Besitz Toke van Helmond). Toon Blansjaar erwies sich als der weniger zuverlässige Zeuge, der sicherlich übertrieb, wenn er zum Beispiel behauptete, Roth habe drei Jahre “bei mir” gelebt. Piet, der kein Bedürfnis hatte, von Roth zu schwärmen und zu übertreiben, weil er nicht der Inhaber gewesen war, war 1979, als Toke van Helmond ihn nach seinen Erinnerungen fragte, schon seit vielen Jahren aus den Niederlanden ausgewandert. Entsprechend hatte er kein Interesse, irgendeine Leserschaft zu beeindrucken. Ich danke Toke van Helmond für die freundliche Übermittlung der Aussagen von Piet und Toon Blansjaar. Aus van Duinkerkens Terminkalender des Jahres 1936 erweist sich, dass er in der Zeit von Roths Amsterdamer Aufenthalt in persönlichem Kontakt stand mit Maurits Dekker, Chris de Graaff, Halbo Kool, Gerth Schreiner und Leo Braat. (NLMD Sammlung van Duinkerken) Dieser nuancierte Blick auf Roth als berühmten Schriftsteller und bekannte Figur in Amsterdam verdanke ich den Überlegungen von Toke van Helmond-Lehning (14.05.2011). Zur Geschichte von De Kring siehe Hendriks, 2007. Möglicherweise hat Roth im Verlauf seines ersten längeren Besuchs in Amsterdam mit van Duinkerken 1935 De Kring besucht. Am 7. Mai 1935, kurz vor Erscheinen der Interviews mit Roth, gab es im De Kring eine große Feier, danach zogen die Gäste in der Nacht lärmend über das Leidseplein (Het Vaderland 05.08.1935). Mitglieder der De Kring’schen Künstlersozietät, die Roth gekannt haben, waren Anton van Duinkerken, Charlotte Köhler, Maurits Dekker, Jo(h)an Remmelts (siehe Bronsen 20.10.1960), Frans Hannema, Anton Burgdorffer, Leo Braat, Jacob Hiegentlich. Konkrete Hinweise auf Besuche Roths bei De Kring wurden aber nicht aufgefunden.

Bronsen zog für seine Nachforschungen möglichst populäre Persönlichkeiten heran, deren Erinnerungen in seiner Biographie dominieren. In der Folge ist das Bild eines Joseph Roth entstanden, der in den Amsterdamer Kaffeehäusern Romane schrieb und sich täglich mit den niederländischen Freunden umgab. Nach Angaben der Brüder Blansjaars aber soll Roth das Hotel Eden kaum verlassen und – mit beträchtlichen Alkoholvorräten versehen – jeden Tag in der Schreibstube gearbeitet haben. Der Kunsthistoriker Frans Hannema bestätigte im Interview mit Bronsen die Annahme, Roth habe sich in Amsterdam meistens im Hotel aufgehalten und sei dort von seinen Bekannten, darunter vor allem Landauer, aufgesucht worden (Bronsen 1960l). Leo Braats Zeugnis wurde von Hendriks (2007: 36f) präzisiert, indem sie Braat, Zeitzeuge “von Rang”, der sich seines Status sehr wohl bewusst war, eine starke Neigung zur Übertreibung zuschreibt: “Der Bildhauer/Publizist Leo Braat, Mitglied von De Kring, schreibt in einem Rückblick: ‘Als ich mit Joseph Roth täglich hinter einem Glas zu finden war im Café Reijnders oder bei De Kring’. Aus dem Kontext wird klar, dass dies nur im übertragenen Sinne aufzufassen ist. Braats Worte werden überall wortwörtlich genommen, dabei neigte er im Alter dazu, alles um ein paar Schläge interessanter zu machen.’” [Übers. ES] (Hendriks 2007: 36f.)208

Braats Memoiren, Omkranste Hiaten, erschienen 1966. 1960 hatte er im Interview mit Bronsen noch darauf hingewiesen, Roth nie näher gekannt zu haben. Sie hätten einander nur gegrüßt. Gerade der schmeichelhafte Umstand, von Bronsen (1960l) als Zeuge herangezogen zu werden, mag dazu beigetragen haben, dass in Braats Erinnerungen die Treffen mit Roth überbewertet wurden. Zur Legendenbildung in Amsterdam hat das Foto von Joseph Roth, das vom Fotografen Wiel van der Randen gemacht wurde und im Anhang 7 als Abbildung 19 aufgenommen ist, einiges beigetragen. Es zeigt Roth im Noord-Zuid-Hollandsch Koffiehuis am Zentralbahnhof, in der Gesellschaft von Frans Hannema, Maurits Mok, den Gemeenschap-Grafikern Charles Nypels und Charles Roelofsz sowie dem Künstler Joop Sjollema.209 Doch ist dieses Bild wohl

208

209

151

“De beeldhouwer/publicist Leo Braat, tevens Kringlid, schrijft in een terugblik: ‘Toen ik met Joseph Roth dagelijks achter een glas te vinden was in café Reijnders of op De Kring‘. Uit de context valt op te maken dat dit als ‘bij wijze van spreken’ moet worden opgevat. Braats woorden zijn her en der letterlijk genomen, terwijl hij op zijn oude dag de neiging had alles net een paar slagen interessanter te maken.” Die Identifizierung des Ortes und der Personen auf dem Bild ist den Autoren von Joseph Roth in Nederland, Toke van Helmond und Koos van Weringh, sowie dem Redakteur Thijs Wierema zu verdanken.

weniger eine Dokumentation des alltäglichen Lebens denn eine außergewöhnliche Momentaufnahme; von den Freunden des (wiederum mit van Duinkerken bekannten) Fotografen van der Randen inszeniert, die damit ihre eigene Bedeutung in der Amsterdamer Künstlerszene zu steigern gedachten. In starkem Kontrast zur gängigen Interpretation steht auf jeden Fall Roths Körpersprache. Der Autor befindet sich etwas abseits, schaut, in sich zusammengesunken, abwesend vor sich hin und scheint mit der Gesellschaft wenig zu tun zu haben. Hannema dagegen blickt daneben stolz in die Kamera, und auch die anderen Künstler bemühen sich um eine künstlerische und intellektuelle Ausstrahlung. Die Erinnerungen von Zeitgenossen an Begegnungen bei Reijnders und De Kring sind wohl in demselben Sinne zu relativieren: Es sind Erinnerungen von Zeitgenossen, die durch die (manchmal mehr gewünschte als tatsächliche) Freundschaft mit Roth die eigene Position im Kreis der Amsterdamer Bohème stärken konnten. In diesem Zusammenhang ist das Zeugnis des Kellners Frits Gerth aussagekräftig: Gerth war Kellner im Café De Amstelstroom in der Kalverstraat und sah Roth meistens alleine, in einer Atmosphäre der Anonymität schreibend. Gerth mag es allerdings ebenfalls als eine Ehre empfunden haben, von Bronsen – über dessen Forschungen in Amsterdam 1960 in den Zeitungen berichtet wurde – interviewt zu werden und zur Geschichte von Roth in Amsterdam beitragen zu können, als er bezeugte: “Ich kannte Herrn Roth gut. Er kam regelmäßig ins Café De Amstelstroom in der Kalverstraat. […] Er trug eine Art Cape – er bot den Anblick eines echten Künstlers. Aber wovon er lebte… Als er einmal auf der Toilette war, habe ich in das Büchlein geschaut. Es war aber so klein geschrieben. Ich konnte es nicht lesen….” [Übers. ES] (Bronsen 1960u)210

Das Interview mit Gerth verwertete Bronsen für seine Biographie ebenso wenig wie die Gespräche mit Kellnern des Café Lido, von denen zwei, van der Mark und Zwaan, Roth gekannt hatten. Auch das Interview mit den Kellnern des Café De Pool, Donker und Gaze, die

210

Sie kontaktierten 1979 Joop Sjollema und Maurits Mok und klärten sowohl den Ort als auch die Identität der Personen. (Diese Auskünfte erteilte van Helmond in einer E-Mail vom 14.05.2011 an ES.) “Ik kende meneer Roth goed. Hij kwam veel bij me in café de Amstelstroom in de Kalverstraat, waar ik trouwens nog achter het buffet sta. Een aardige man. Hij kwam altijd ’s ochtends en dan dronk hij zijn vier, vijf borreltjes achter elkaar. Veel zeggen deed hij niet. Hij zat altijd maar te krabbelen in een klein boekje. Littauer dronk hij altijd. Telkens, onder het schrijven, riep hij: ‘Noch einer’. Hij droeg een soort cape – wel echt een artiest om te zien. Maar waar hij nou precies van leefde… Toen hij een keer naar het toilet was, heb ik even in dat boekje gekeken. Maar ’t was zó klein geschreven. Ik kon het niet lezen….”

152

berichteten, Roth sei im Café oft alleine gewesen, habe geschrieben und wenig gesprochen, ging in Bronsens Buch nicht ein (Bronsen 1960o und 1960x). Es war für Bronsen unmöglich, alle von ihm gesammelten Informationen in der Biographie zu verwerten, doch sind die in der DST (JR/DB) erhaltenen Notizen zu den Interviews, die er in Amsterdam führte, zugänglich. Johan Winkler betonte gegenüber Bronsen ebenfalls, dass Roth in Amsterdam eine einsame Figur gewesen sei: “Diese Stadt (Amsterdam) war ihm nicht kongruent. Er sass an einem Cafétisch und sprach über Kaiser, Österreich und Gott. Er sass an dem Tisch und erklärte was er in ‘Antichrist’ schreiben würde. Er lebte in seinen Werken und in seiner Apokolyptischen [sic] Welt des Antichrists. […] die anderen Emigranten waren meist Sozialisten. Er der einzige Monarchist, auch in dieser Hinsicht vereinsamt.” (Bronsen 1960w)

Weniger kritisch zeigt sich die Historikerin Hendriks. Sie fördert das Klischee, wenn sie behauptet: “Im selben Jahr [1936 ES] war Klaus Mann mit seinem berühmten Kollegen Joseph Roth in manchem Amsterdamer Café zusammen.” [Übers. ES] (Hendriks 2007: 36) Zur Legendenbildung hat tatsächlich Klaus Mann selbst am meisten beigetragen, und zwar mit einer Aussage in seinem Erinnerungsbuch Der Wendepunkt, die in sämtlichen Publikationen über Roth in Amsterdam zitiert wird: “Die Visiten des österreichischen Dichters Joseph Roth brachten mancherlei Aufregung. Er bestand auf exorbitanten Vorschüssen – sei es von Querido, sei es von De Lange, es kam ihm nicht darauf an – und befremdete die Herren von der Presse durch bizarre politische Theorien, die er mit großer Beredsamkeit und Insistenz vertrat. […] Während der Dichter dergleichen auseinandersetzte, konsumierte er erstaunliche Mengen äußerst konzentrierten Alkohols […]. Dem Autor des ‘Hiob’ und ‘Radetzkymarsch’, der übrigens keineswegs die Rolle des ‘Meisters’ spielte, eignete jene kreisbildende Attraktion, die manchmal zu den natürlichen Eigenschaften und Manifestationen des Talents gehört.” (Mann 1999: 431f.)

Dass Roth mit Klaus Mann in manchem Amsterdamer Café zusammen gewesen sei, ist damit aber nicht belegt und ist auch nicht anzunehmen. Möglicherweise haben sie sich in den ersten

153

Wochen nach Roths Ankunft in Amsterdam Mitte März 1936211 getroffen. Es sei für diese Periode auf die Bedeutung der Kontakte zwischen Roth und dem Amsterdamer Schriftsteller Maurits Dekker hingewiesen. Dekker äußerte sich Bronsen gegenüber – und zwar anders als viele andere recht bescheiden zurückhaltend – als einer, der Roth zwar gekannt habe, ihm aber nicht wirklich nahe gestanden sei. Sein Hinweis darauf, Roth habe seinen Roman Waarom ik niet krankzinnig ben in Amsterdam gelesen, brachte mich dazu, diesen Roman näher zu betrachten. Ich kam zur Schlussfolgerung, dass Roth sich für Die Beichte eines Mörders von Dekkers Roman wie auch von seinem Aufenthalt in Amsterdam hat inspirieren lassen. Darauf wird im Kaptitel 5.3. eingegangen. 5.1.3.

Der Vortrag “Glauben und Fortschritt”

Ab 1936 erschienen zahlreiche Kritiken von Roths Werk, in denen die Verfasser auf Begegnungen mit Roth und auf dessen Verbundenheit mit der Stadt hinwiesen, wie in der Tarabas-Rezension, die aus Anlass einer Neuauflage bei Querido am 12. September 1936 in der katholischen Zeitung De Maasbode zu lesen war und von dem mit Kr. angedeuteten Kritiker verfasst wurde: “Joseph Roth ist einer der vielen Autoren, die nach dem deutschen Umbruch in unserem Lande eine Bleibe gefunden haben. Er erschien eines Tages in Amsterdam und ist bis jetzt geblieben und wurde sogar schon eine bekannte Figur am Leidscheplein, wo sich gegenwärtig das Zentrum der hauptstädtischen Geselligkeit hinbewegt. Er ist also ein Mann, der sich im Amsterdamer Leben bewegt […].” (Kr. 1936) [Übers. ES]212

Die Amsterdamer Redaktion von De Maasbode befand sich, wie schon erwähnt, am Nieuwezijds Voorburgwal, wo sich in den Journalistencafés die Mitarbeiter verschiedener Zeitungen und viele Bekannte Roths trafen. Anzunehmen ist, dass über Begegnungen mit Roth gesprochen wurde und dass dadurch Geschichten über Roths Geselligkeit und 211

212

154

Am 19. März 1936 schrieb Roth aus dem Eden Hotel einen Brief an Stefan Zweig (JRB: 455). Es ist das früheste Datum, auf das Roths Amsterdamer Aufenthalt 1936 festgelegt werden konnte. “Joseph Roth, een der vele schrijvers, die na de Duitsche omwenteling in ons land een onderkomen gevonden hebben. Hij verscheen op een goeden dag in Amsterdam en is er tot dusver gebleven en hij werd zelfs al een bekende figuur op het Leidscheplein, waarheen het hoofdmoment der hoofdstedelijke artistengezelligheid zich aan het verplaatsen is. Hij is dus een man, die zich in het Amsterdamsche leven beweegt […].” Die Identität des mit Kr. angedeuteten Verfassers konnte nicht ermittelt werden. Möglicherweise zeichnete er ebenfalls für den Artikel über das Interview mit Lefèvre, das am 21. Juni 1934 in De Maasbode erschien, verantwortlich.

Trunksucht eine weite Verbreitung fanden. Wenn die Amsterdamer Bekannten Roths zur Legendenbildung beigetragen haben, wurde ihnen wohl tatsächlich gelegentlich Anlass dazu gegeben. Zu nennen ist hier zum Beispiel der Vortrag “Glauben und Fortschritt” am 12. Juni 1936 in der Buchhandlung Allert de Lange. Etwa zwanzig Journalisten – “Freunde” von Roth, denn er habe sich geweigert, vor unbekanntem Publikum zu lesen – waren geladen, es seien aber mehr als 100 Zuhörer gekommen.213 Chris de Graaff betonte 1939 in einem Nachruf auf Roth, er habe zu den Geladenen gehört: “[D]as einzige Mal, wo er öffentlich auftrat und einen (kurzen) Vortrag hielt, stellte er die Bedingung, dass nur von ihm persönlich Geladene zugelassen würden … und dass ein Wasserglas voller Schnaps auf dem Pult stehen würde.” (de Graaff 1939) An diesen Abend erinnerten sich viele Interviewpartner Bronsens, und vor allem jene Schnaps-Anekdote, hier in Blansjaars Worten wiedergegeben, wurde bekannt: “Eines Tages sollte Roth über sein Werk einen Vortrag halten im kleinen Saal über der Buchhandlung des Verlegers am Damrak. Ein schöner Raum war es, schöne Stühle, guter Teppich auf dem Boden und ein Lesepult, darauf eine Karaffe mit reinem Wasser und einem Glas. Der Saal war ziemlich voll, und es gab für diesen Vortrag aufrichtiges Interesse. Roth trat herein, nachdem wir ihn zuerst etwas aufgefrischt und vorzeigbar gemacht hatten. Roth trat auf die Stufe des Lesepults, und seine erste Tat bestand im Füllen des Glases mit dem, was sich in der Karaffe befand. Roth nahm einen Schluck,… br. br. versteifte, wurde ganz rot im Gesicht, dann sehr blass, rannte aus dem Saal und war sehr empört, eine Schande, Wasser in die Karaffe zu geben, nein nein nein, ich gehe nicht wieder rein, also ich hatte nach Hause zu rennen, einen halben Liter Genever zu holen, die Karaffe wurde von Neuem gefüllt und der Vortrag startete und war ein Erfolg. Bevor Roth anfing, hatte der Verleger aber die unangenehme Aufgabe, sich für die Verzögerung wegen einer plötzlichen Unpässlichkeit Roths zu entschuldigen.” (W&H: 163f.) [Übers. ES]214 213

214

155

Maurits Mok behauptete, dass Roth jeden als seinen Freund bezeichnet habe, der ihm auch nur Gesellschaft geleistet habe (Bronsen 07.11.1960). Dem Begriff “Freund” darf daher nicht die Bedeutung einer größeren Nähe zugemessen werden. “Op een zekere dag zou Roth een lezing geven over zijn werk in het bovenzaaltje van de uitgever boven de boekwinkel op Damrak. Keurig zaaltje was het, mooie stoelen, goed tapijt op de vloer en een lesenaar [sic] en aan top of de lesenaar een karaf met helder water met een drinkglas. Het zaaltje liep aardig vol en er was werkelijk interesse voor deze lezing. Roth kwam de zaal in, nadat wij hem eerst wat opgepoetst hadden en toonbaar gemaakt. Roth stapte op de verhoging van de lesenaar en het eerste wat hij deed was, het drinking [sic] glas vullen met wat in de karaf was, Roth nam een slok … br. br. verstijfde, werd zeer rood in zijn gezicht, vervolgens zeer bleek en rende uit de zaal en was zeer opzet [sic], schande om water in de karaf te doen, neen neen nein nein ik ga er niet in, enfin ik had te run home om een halve liter jenever te halen, de karaf werd opnieuw gevuld en de lezing starte [sic], en was een succes, maar voor dat de lezing begon had

Die Anekdoten über diesen Abend häuften sich in den Erinnerungen der Zeitgenossen und vermischten sich mit anderen und ähnlichen Geschichten, die zu Roths Aufenthalt die Runde machten. Die Genever-Anekdote erzählten sowohl Blansjaar als auch Kroonenburg.215 Anton van Duinkerken wurde wohl als jene Person betrachtet, die mit Roth und seinem Werk in einem solchen Maße vertraut war, dass er als einführender Redner des Abends eingeladen wurde – ob von Roth selbst oder vom Verlag oder von beiden, ist nicht klar. Dass sich eine in Literaturkreisen mächtige Figur wie van Duinkerken hierzu bereit erklärte, mag zum Gewicht, das dem Abend beigemessen wurde, beigetragen haben. An die Ereignisse nach dem Vortrag erinnerte sich Piet Blansjaar in einem (nicht erhaltenen) Schreiben an Toke van Helmond. Es ist ein musterhaftes Ereignis hinsichtlich der Legendenbildung um Roth und dafür, wie dieser sich nicht nur im Umgang mit Freunden, sondern auch mit Verlegern verhielt. “Nach dem Vortrag zogen wir nach Reynders [sic] am Leidseplein, wo sich eine Gesellschaft von ungefähr 30 Personen um einen großen Tisch versammelte, darunter Maurits Dekker, dänische und niederländische Journalisten. Die Diskussionen drehten sich unter anderem um den Beruf des Verlegers. Alle waren sich darüber einig, dass Verleger verschwinden müssten, damit die Ausbeutung der armen Schriftsteller aufhören würde. Die Autoren würden selber kooperativ herausgeben und es wäre vorbei mit den unerhörten Gewinnen der Verleger. Alle Augen waren auf das Orakel Joseph Roth gerichtet. Er sprach vier Worte: ‘Wer gibt mir Vorschüsse’!” (W&H: 164) [Übers. ES]216 Später am Abend sei die Gesellschaft – immer noch nach Blansjaars Zeugnis – zur privaten Künstlersozietät De Kring, ebenfalls in der Nähe des Leidseplein, gezogen. Dort habe van Duinkerken, auf einem Stuhl stehend, eine “glänzende Grabrede auf den neulich verstorbenen

215

216

156

de uitgever de onaangename taak om verontschuldigingen voor het oponthoud te maken wegens een plotselinge tijdelijke ongesteldheid van Mr. Roth.” Siehe Brief von Piet Blansjaar an Toke van Helmond vom 17.09.1979 (Besitz Toke van Helmond). Der Brief von Antonie Kroonenburg an van Helmond ist nicht erhalten, wird aber in W&H auf S. 164 zitiert. “Na afloop gingen we naar Reijnders op het Leidseplein. Een gezelschap van 30 personen om een grote tafel. Auteurs, o.a. Maurits Dekker, Deense en Nederlandse journalisten. De discussies gingen onder meer over het beroep van uitgever. Men was het roerend met elkaar eens. Uitgevers moesten verdwijnen, daarmee verdween de uitbuiting van arme schrijvers. De auteurs zouden zelf wel coöperatief uitgeven en de ongehoorde winsten van uitgevers waren voorbij … Alle ogen waren gericht op het orakel Joseph Roth. Hij sprak vier woorden: “Wer gibt mir Vorschüsse‘!”

Joseph Roth gehalten” (ibid.) [Übers. ES], in der er Roths gute und schlechte Eigenschaften aufführte, vor allem aber wohl letztere betonte.217 Van Duinkerken hat beim Zustandekommen des Vortrags wahrscheinlich eine maßgebliche Rolle gespielt oder Roth, der ungern vor einem Publikum sprach, sogar dazu überredet. Der Text des Vortrags “Glauben und Fortschritt”, der von Roth vermutlich in stark gekürzter Fassung präsentiert wurde, erschien im Dezember 1936 in der Zeitschrift De Gemeenschap. Anzunehmen ist, dass Roth den Text schon im Juni 1936 lieferte und van Duinkerken den Inhalt kannte. Es ist ebenso wahrscheinlich, dass van Duinkerken den Artikel über den Vortrag verfasste, der in den Zeitungen Algemeen Handelsblad, Het Volk, De Telegraaf und Het Vaderland am nächsten Tag veröffentlicht wurde. Dabei fasste er den Text, der in De Gemeenschap 15 Seiten einnahm, in gut drei Absätzen zusammen. Auffällig ist, dass dabei vergleichsweise ausführlich auf das Thema Der Antichrist und das dort entworfene Bild vom Mittelalter eingegangen wurde. Dies könnte als eine späte Reaktion auf Menno ter Braaks Antichrist-Rezension vom 23. September 1934 in Het Vaderland aufgefasst werden, wo der Antisemitismus in Deutschland explizit als ein Rückfall ins Mittelalter bezeichnet worden war.218 Dass Roth in “Glaube und Fortschritt” auf ter Braaks Antichrist-Rezension anspielte, mag von van Duinkerken angeregt worden sein, der ja einen langjährigen Streit mit dem Feuilletonchef des nicht-konfessionellen Blattes Het Vaderland führte. Zu belegen ist dieser Einfluss van Duinkerkens allerdings nicht. Sicher ist aber, dass Roth vom Schreiben dieses Textes in Amsterdam stark in Anspruch genommen wurde und mit van Duinkerken das Thema ausführlich besprach. Am 15. Juni 1936 schrieb Roth an Zweig: “ich habe sehr angestrengt an einem Vortrag geschrieben, den ich hier Donnerstag gehalten habe, mit großem moralischen Erfolg, mit einem materiellen sogar (50 Gulden etwa).” (JRB: 479) Wer das Honorar für den Vortrag bezahlte, ist unklar. Anzunehmen ist, dass vor allem Kroonenburg und der Verlag Allert de Lange, die den Vortragsabend offiziell veranstalteten, zur Finanzierung beigetragen haben. Möglicherweise aber war von Roth das Honorar, das ihm von De Gemeenschap für den Beitrag bezahlt wurde, gemeint. Es war der erste von insgesamt 217

218

157

David Bronsen notierte die Aussage von Anton Kroonenburg dazu wie folgt: “Duinkerken once delivered a funeral oration on Roth, saying he had good traits, but also bad, and telling what were the bad. Roth listened to it, sitting next to him” und “Duinkerken once held a Leichenrede for Roth with Roth sitting alongside. In his presence, before a large company, waxing eloquent in his praise, but averring that this man also had his faults, and then laying into Roth, enumerating them. Everyone crocked. Roth sat nearby and enjoyed it all.” (Bronsen 1960c) Ter Braak äußerte (1934): “Wer meint, das irrationale Moment sei verschwunden oder habe sich abgeschwächt, muss nur auf unsere östlichen Nachbarn schauen, um von diesem Irrtum geheilt zu werden. Alles, was man als historischen, mittelalterlichen Begriff betrachten würde, feiert dort eine neue Auferstehung.” [Übers. ES]

fünf Artikeln, die in dieser Zeitschrift erschienen.219 Roth wurde wohl aus der Kasse von De Gemeenschap bezahlt, von den Geldern, die für den zugrunde liegenden 15-seitigen Artikel vorgesehen waren. Im Namen des Verlags De Gemeenschap wurden für Roth ab 1936 einige Rechnungen beglichen. Es war Cornelius Vos, der den Verlagsdirektor Nelissen davon überzeugte, Roth über die Übernahme wiederholter kleiner Spesen wie Reise-, Hotel- und Restaurantkosten oder Aufwendungen für Geschenke für den Verlag, dessen Autor Roth im Oktober 1936 wurde, zu gewinnen.220 Auf jeden Fall zeigte Roth sich dem niederländischen Publikum dankbar und nutzte er in “Glauben und Fortschritt” die Gelegenheit, den niederländischen Vermittlern öffentlich zu danken und indirekt auf den niederländischen Erfolg von Der Antichrist hinzuweisen: “[E]s ist für einen Autor, der zeit seines Lebens die Wahrheiten, die er erkannt zu haben glaubte, nicht unmittelbar auszudrücken fähig ist, sondern lediglich durch Darstellung,

Beschreibung

und

Gestaltung

konkreter

Begebenheiten

und

Erscheinungen, einen sogenannten ‘belletristischen Autor’, einen ‘Romancier’ oder ‘Novellisten’, wenn Sie wollen, doppelt schwierig, eine Anschauung und eine Überzeugung nackt und gleichsam ohne stoffliche, ohne verkörperlichende Einkleidung darzustellen. Ich habe es einmal, mit dem unverhofften Erfolg, den ich in der Hauptsache den Lesern dieses Landes, den holländischen Lesern, zu verdanken habe, in meinem ‘Antichrist’ versucht.” (Werke 3: 691)

Regelrecht wie eine Verteidigung in Reaktion auf manche Kritiken, wie auf jene, die sich gegen den Trend des historischen Romans oder gegen die manchmal zu positiv bewertete Emigrantenliteratur richteten, klingen Sätze wie: “Es ist nicht immer billige Erfolgssucht, wenn die Schriftsteller unserer Tage zeitentlegene Stoffe zu behandeln versuchen. Es ist auch kein Zufall, daß jene Literatur, die Gegenwärtiges behandelt, manchmal so schwächlich, um nicht zu sagen, jämmerlich ist, im Ausdruck und in der Wahrscheinlichkeit. Eine verworrene Menschheit ist ebensowenig fähig, literarisch dargestellt zu werden, wie irre und 219

220

158

Siehe Anhang 7, Abbildung 34. Die anderen Beitrâge erschienen in niederländsicher (anonymer) Übersetzung: 1937 “De kerk op den kruisweg”, 1938 “Doden-mis” und “Graaf Chojnicki en Manes Reisiger” und 1939 “Broeder Hitler” und “Rust in Jablonowka”. Siehe Anhang. In einem Schreiben von Nelissen an Zeegers vom 18.06.1940 (siehe Anhang) beschreibt der Verlagsdirektor diesen Vorgang und die Ausgaben im Detail.

wahnsinnige Menschen. Deshalb auch muß, so glaube ich, ein Schriftsteller, ein belletristischer, will er sich über die Gegenwart äußern, manchmal zu einer unmittelbar erklärenden, wenn auch noch so unvollkommenen Form greifen.” (ibid.: 693) Wie schon erwähnt: Es ist nicht klar, was Roth an dem Abend in der Buchhandlung Allert de Lange aus diesem Text tatsächlich angesprochen hat. Angesichts der vielen Journalisten, die anwesend waren, ist es aber erstaunlich, dass keine konkrete Berichterstattung folgte. Dies lässt sogar den Verdacht aufkommen, dass Roth den Vortrag möglicherweise so kurz gehalten hat, dass gar keine substanzielle und konkrete Berichterstattung möglich war. Schon am 5. September 1933 hatte Roth an den Schweizer Literatur- und Theaterkritiker Carl Seelig geschrieben: “Nun leide ich […] an sogenannten psychischen Hemmungen, Ich kann vor einem

Publikum

leider

nicht

lesen

und

habe

infolgedessen

seit

Jahren

viele

Erwerbsmöglichkeiten verloren” (JRB: 278). Diese “psychischen Hemmungen” werden dazu beigetragen haben, dass er in Amsterdam ohne ein mit Genever gefülltes Glas gar nicht sprechen wollte und trotz des Genevers wohl den Vortrag so kurz wie möglich gehalten hat. Die vier genannten Zeitungen brachten lediglich in aller Kürze eine identische anonyme Notiz, die vermutlich von van Duinkerken, eventuell im Auftrag des Verlags, als Pressebericht vorbereitet worden war. Die Rolle van Duinkerkens als einführender Redner und als Verfasser des Vorworts für Der Antichrist in niederländischer Übersetzung wurde dabei auffällig betont. Eine ähnliche Instrumentalisierung eines Zeitungsartikels vonseiten van Duinkerkens wurde schon in Bezug auf das “anonyme” Interview, das am 9. Mai 1935 in De Tijd erschien, festgestellt. Der wahrscheinlich von van Duinkerken erstellte Bericht in den vier Zeitungen lautete wie folgt: “Der bekannte österreichische Schriftsteller Joseph Roth hat gestern Abend in der Buchhandlung Allert de Lange einen Vortrag gehalten über ‘Glauben und Fortschritt’. Nach einer kurzen Einführung durch Anton van Duinkerken, der auch die niederländische Übersetzung von ‘Der Antichrist’, eines der letzten Bücher Joseph Roths, eingeleitet hat, begann der Sprecher den Vortrag mit der Erklärung, dass es nicht in seiner Absicht liege, Glauben und Fortschritt als unvereinbar miteinander darzustellen, aber zu warnen vor dem viel zu großen Vertrauen, das seit zwei Jahrhunderten in die sichtbaren Ergebnisse des Fortschritts gesetzt werde. Dieses Zutrauen habe zwangsläufig zu der großen Enttäuschung führen müssen, die wir heute erleben. Der Sprecher wandte sich gegen die Abwertung, die 159

das Mittelalter erfahre, wenn man die Barbarei der Gegenwart ‘mittelalterlich’ nenne. Der so genannte Fortschritt könne bestenfalls eine Verbreiterung, nie eine Erhebung oder Vertiefung sein. Die wahre Entwicklung der Menschheit sollte sich aber in vertikaler, nicht in horizontaler Richtung bewegen. Der Sprecher fuhr fort, dass die Vernunft eine Tugend sei, sogar ein religiöses Gebot. Thomas von Aquin habe gesagt, es gebe ohne Vernunft kein moralisches Handeln. Auf der anderen Seite sei die reine weltliche Vernunft, die nicht im Metaphysischen verankert sei, höchstens geeignet, um rein praktische Ergebnisse zu realisieren, wie zum Beispiel technische Verbesserungen. Solche praktischen Ergebnisse können aber nicht betrachtet werden als Endziel eines moralischen und vernünftigen Strebens. Allenfalls können sie als Voraussetzung gelten für eine weitere Entwicklung des Menschen zu einem vernünftigeren, im Moralisch-Religiösen wurzelnden Wesen. In dem Sinne wollte der Sprecher abschließen mit dem Wort: ‘In tuo lumine lumen’ (Ps. 36:10), in Ihrem Lichte sehen wir das Licht.” [Übers. ES] (Anonym 1936b)221

Es wäre interessant, ist aber leider unmöglich, nicht nur den Text des von Roth Vorgetragenen, sondern auch eine Namensliste der Anwesenden bei Roths Vortrag zu sehen, um feststellen zu können, inwieweit sich Roth – möglicherweise in Absprache mit van Duinkerken – an bestimmte Personen richtete und die Veranstaltung zu instrumentalisieren bzw. orchestrieren versuchte. An Zweig berichtete Roth vom nicht zuletzt “moralischen” Erfolg, den er mit dem Vortrag geerntet habe; über die gesellige und trinkfreudige Fortsetzung der Veranstaltung verlor er – angesichts der oben beschriebenen Haltung Zweigs verständlicherweise – kein Wort. Den Vortrag “Glauben und Forschritt” konnte Roth nach Erscheinen des Textes in De Gemeenschap noch anderweitig zu Geld machen. Ende 1936 bezahlte ihm der polnische PENClub eine Lesereise durch Polen, wo er in mehreren Städten den Vortrag vor Publikum präsentierte. Wenn in Amsterdam vorbereitende Gespräche für diese Reise geführt wurden, trat auch dabei möglicherweise van Duinkerken als Vermittler auf. Sowohl zum polnischen Konsul Tadeusz Skworonski als auch zum “Holländisch-Polnischen Club” in Amsterdam stand er in engem Kontakt.222

221

222

160

Die niederländische Fassung, die am 13. Juni 1936 in Het Volk erschien, wurde vollständig übernommen in W&H: 165 f. Die gleiche Besprechung erschien an diesem Tag in Het Vaderland, De Telegraaf, Algemeen Handelsblad und Het Volk. In van Duinkerkens Kalender, der sich im NLMD (Sammlung Asselbergs) befindet, sind Termine beim polnischen Konsul Tadeusz Skowronski verzeichnet, woraus hervorgeht, dass sie sich ab und zu trafen.

Ende Juni 1936 verließ Roth Amsterdam und reiste nach Belgien. Auf die Periode von Anfang Juli bis Anfang Oktober, die Roth in Belgien verbrachte, wird im 6. Kapitel ausführlich eingegangen. 5.1.4.

Herbst 1936: zuverlässige und fragwürdige Kontakte

Anfang Oktober 1936 kehrte Roth nach Amsterdam zurück. In Belgien, im Badeort Ostende hatte er die Schriftstellerin Irmgard Keun kennengelernt, die fast zwei Jahre seine Lebensgefährtin bleiben würde. Keun, ebenfalls Autorin bei Allert de Lange und mit Kesten und Landauer bekannt, begleitete Roth nach Amsterdam. Auch seine Cousine Paula Grübel, die aus Lemberg angereist war und Roth am 5. Oktober in Brüssel traf, war zugegen.223 Im Sommer war mittlerweile Die Beichte eines Mörders erschienen und manche Kritiker wiesen auf die Tatsache hin, dass der Roman in Amsterdam entstanden war bzw. dass der Verfasser in Amsterdam lebte. Die Legende von Roth als “Schriftsteller in Amsterdam” hatte sich Ende 1936 endgültig etabliert.224 Die Forderung Zweigs, Roth möge eingeschränkter als in Paris leben, war im Hotel Eden, das billiger war als das Pariser Hotel Foyot, erfüllt. Doch von weiterer Mäßigung war keine Spur: Freunde, die bereit waren, mit ihm zu jeder Stunde zu trinken, fand er bald. “Im Amsterdam von damals waren alle besoffen”, so erinnerte sich Johan Winkler im Nachhinein. (Bronsen 1960w) Vor allem in der Gesellschaft seines “einzigen Duzfreundes” (Bronsen 1960l), des Kunsthistorikers Frans Hannema, festigte Roth seinen legendären Status als schwerer Trinker. Hannema war österreichischer Abstammung und konnte gut Deutsch, was Roth heimatliche Gefühle vermittelte. Er gab sich als österreichischer Monarchist und Legitimist. “Joseph Roth war der beste Freund meines Lebens”, so Hannema rückblickend wehmütig, “wir waren

223

224

161

Ebenfalls im NLMD liegt der Briefwechsel zwischen van Duinkeren und Skworonski und van Duinkerken und dem Holländisch-Polnischen Club. Die Aufenthaltsgenehmigung Paula Grübels im Amsterdamer Stadtarchiv nennt als Anlass für den Aufenthalt in Amsterdam eine Einladung der Brauerei Heineken. Paula war in Lemberg im Brauereigewerbe der Familie tätig, einem Großhandel für Brauereibedarfsartikel (vor allem Hopfen und Malz) und ging öfters als Vertreterin auf Reisen. Siehe dazu den Brief von Miguel Grübel an David Bronsen vom 23.09.1968 (DST). Nach Angaben von Irmgard Keun wollte Paula vor allem auf Roths Gesundheit achten und ihm sogar eine Zahnersatzbehandlung bezahlen (Bronsen 1960a). Im September 1935 erreichte Roth über den Verlag Allert de Lange ein Schreiben der Landeshauptmannschaft Österreich, für die der Autor in Paris unerreichbar war. Roth wurde darin zu Zahlungen für die Pflege seiner Frau Friedl gedrängt. Dieses Schreiben war an “Joseph Roth. Schriftsteller in Amsterdam” adressiert. Roth hierzu an seinen Anwalt: “Ich weiss nicht, woher die Landeshauptmannschaft meinen Verlag und meine Adresse weiss. Das muss doch ein Verwandter meiner Frau angegeben haben. Denn bis jetzt war in Sachen meiner Frau doch ledigleich Ihre Adresse bekannt.” Siehe Brief von Roths Wiener Rechtsanwalt Hugo Wolf an die Landeshauptmannschaft Österreich vom 17.09.1935 im LBI (JRC V.4.a. Correspondence S-Z.). Siehe dazu auch die Korrespondenz mit Walter Landauer in GiG: 225f.

sofort Busenfreunde.” (ibid.) Piet Blansjaar erinnerte sich an Hannema als den “langen, mageren und wohlhabenden Studenten” [Übers. ES], der immer in Roths Nähe war und manchmal auch bei ihm übernachtete, wenn es zu spät geworden war.225 Dass Hannema Geld hatte und es für den von ihm verehrten Roth gerne ausgab, wie von Blansjaar betont, mag eine Rolle in dieser Beziehung gespielt haben. Im Interview mit Bronsen bezeichnete sich Hannema als “grosser Verehrer von Roth”. Er habe Radetzkymarsch gelesen und betrachte die Geschichte als Sohn eines Österreichers fast als die seine. Er beschreibt ebenfalls, wie er Roth beim Abschied im Amsterdamer Zentralbahnhof eine Fahrkarte erster Klasse kaufte, und wie Roth darauf sehr gerührt reagierte: “Das ist nun typisch, mein lieber Frans. Ich habe fast kein Geld und dann kauft man mir eine Karte erster Klasse.” Roth mag Hannema mit dergleichen Aussagen geschmeichelt haben; Zeitzeugen stuften ihn nichtsdestotrotz als Schwindler ein, als einen Menschen, der aus Roths Freundschaft lediglich Nutzen ziehen wollte. Über die persönliche Bindung hinaus existierte sicherlich ein berufliches Band. Und mehr als Hannema für Roth scheint umgekehrt Roth für Hannemas Karriere als Künstler und Kunstkritiker wichtig gewesen zu sein: “Hannema wanted to be seen with Roth – ein Künstlerfloh – wanted to be in his vicinity”, so der Dichter Maurits Mok im Interview mit Bronsen (Bronsen 1960p). Die Zuneigung Roths scheint im Nachhinein nicht zuletzt aus dem geteilten Alkoholismus erklärbar. Hannema mag den Schriftsteller im Eden Hotel, wo keine Blicke von mit den Verlagen verbundenen Emigranten oder Journalisten ihn störten, mit dem nötigen Alkohol versorgt haben. Hannema äußerte sich im Interview mit Bronsen als derjenige, der für Roth den Alkohol beschaffte: “9:00 a.m. started drinking. Drank till 3 a.m. at 9:00 a.m. said Frans, ich nicht schlafen. Lassen Sie den Kellner eine Flasche Wein bringen. Er trank Rum und Aqua Vit, dann und wann einen Rothwein.” (Bronsen 1960l) Als “ein Rohr im Winde” wurde Hannema von Irmgard Keun bezeichnet. (Bronsen 1960a)226 Keun kümmerte sich schließlich ebenfalls um Roth und wurde wohl von Landauer, der auch ihr Verleger war, und von Paula Grübel vor dem Ernst der Alkoholsucht gewarnt. Obwohl sie selbst durchaus auch gerne trank, war die Freundschaft Roths zu Hannema ihr sicher alleine 225 226

162

Brief von Piet Blansjaar an Toke van Helmond vom 12.06.1979 (Besitz Toke van Helmond). Ein endgültiges Urteil über Hannema oder die Qualität der Beziehung der beiden zueinander lässt die Quellenlage allerdings nicht zu. So bleibt lediglich zu konstatieren, dass es sich um eine enge Freundschaft, wenngleich auf Zeit, gehandelt haben wird. Roth vermittelte Bronsens Zeugen den Eindruck, er habe Hannema “wahnsinnig komisch” gefunden. Der Autor habe mit ihm manchen Abend stockbetrunken bei Reijnders oder in De Kring verbracht, wobei Roth immer Haltung bewahrte, Hannema hingegen manchmal nicht mehr aufrecht stehen konnte. (Bronsen 1960g und 1960l) Hannema wurde nach einem Bericht vom 21. Oktober 1936, im Archiv von De Kring befindlich, erst im Oktober 1936 als Mitglied der Künstlersozietät vorgeschlagen, was zur Erhöhung seines gesellschaftlichen Ansehens beitrug. (Stadsarchief Amsterdam, Sammlung De Kring, 1112/34) Möglicherweise wurde ihm diese Statuserhöhung direkt oder indirekt durch die Vermittlung oder Kontakte Roths ermöglicht.

wegen des massiven Alkoholkonsums unangenehm. Umgekehrt sah Hannema in Keun diejenige, die Roth belästigte, sie habe sich zum Beispiel gegen Roths Willen im Eden Hotel eingemietet. (Bronsen 1960l)227 Es gibt Gründe anzunehmen, dass die Freundschaft zwischen Roth und Hannema, wie wenig sie von den Zeitgenossen auch nachvollzogen werden konnte, von Roth vor allem aus Eigennutz gepflegt wurde.

Beobachtern, die Roth in den ersten Monaten seines Amsterdamer Aufenthalts kennengelernt hatten, gab die Beziehung zu Hannema, der mit Roth manchmal volltrunken bei Reijnders erschien, sicherlich Anlass zu Gerede. Roth muss in dem letzten gemeinsamen Monat, Oktober 1936, extrem auf Hannema bezogen gewesen sein. Manche Ereignisse drangen allerdings durchaus bis zu Roth durch, so zum Beispiel die Zeitungsnachricht, dass Marlene Dietrich in einem Interview Hiob als ihr Lieblingsbuch bezeichnet habe. Maurits Mok erinnerte sich im Interview mit Bronsen daran, dass um die Zeit, als er Roth die ersten Male in Amsterdam begegnete, dieses Interview von Peter Hally, “Marlene Dietrich confesses”, in der Sunday Reference erschienen war (siehe Lunzer & Lunzer-Talos 2009: 190f.): “In one of the first few meetings with Roth, there was an article about Marlene Dietrich in the newspaper: she was interviewed by a reporter and asked among other things, what she was reading. She said, ‘I am reading Job by Joseph Roth’. Roth was very much pleased by that. He said that people would read him now.” (Bronsen 1960p)

Chris de Graaff erinnerte sich, dass Roth in Amsterdam ironisch auf Dietrichs Aussage reagiert habe, und in seinem Nachruf auf Joseph Roth vom 30. Mai 1939 im Algemeen Handelsblad war ihm diese Tatsache sogar eine Erwähnung wert: “[…] als Marlene Dietrich in einem Hollywoodschen Interview vor einigen Jahren Roths ‘Hiob’ – die wunderbare Geschichte russischer Juden, die nach Amerika emigrieren – ihr Lieblingsbuch nannte, sprach das zwar für ihren guten Geschmack, es ist aber trotzdem verständlich, dass Roth etwas ironisch reagierte, als seine Amsterdamer Freunde ihm in dem kleinen Café, wo er damals jeden Abend bis 227

163

Johan Winkler war sich über eine Beziehung zwischen Roth und Keun nicht sicher: “says it could be – perhaps im Rausch”, notierte Bronsen nach dem Interview. (Bronsen 1960w)

Geschäftsschluss zu finden war, die ‘erfreuliche’ Nachricht mitteilten. Denn Roth hielt bei all seiner scheinbaren Einfalt viel von seinem Künstlertum, auch wenn es nicht schwer fiel, hinter diesem Hochmut eine entsetzliche Verzweiflung zu vermuten.” [Übers. ES] (De Graaff 1939)228 Angeblich schätzte Roth die Urteilskraft der Filmdiva nicht so hoch ein – dass aber sogar die niederländischen Zeitungen das Interview übernahmen, mag ihn hoffnungsvoll gestimmt haben.229 Noch am 5. Dezember 1936, als Roth schon aus Amsterdam abgereist war, erschien in Nieuwe Tilburgsche Courant das Interview mit Dietrich in niederländischer Übersetzung. Die Amsterdamer Bekannten Roths sahen darin wahrscheinlich keinen Zufall, dass Roth bei Dietrich die Assoziation mit dem Bild des Absinthtrinkers von Pablo Picasso erweckte: “Was ist für sie das schönste Buch? Eine komische Frage, es gibt viel schöne Bücher. Im Moment interessiert mich vor allem “Job”, von Joseph Roth. Und das schönste Gemälde? Der Abstinthtrinker, von Picasso. Ich habe es gekauft, en schaue es jeden Tag an.” [Übers. ES] (Anonym 1936e)230

Noch mehr Rauschen im Blätterwald gab es, nachdem Roth am 11. November 1936 im Eden Hotel vom Chef de Réception, Andries van Ameringen, bestohlen worden war. Es war eine Gewohnheit von Roth, gute Beziehungen zum Hotelpersonal zu pflegen, so auch in Amsterdam. Chef de Réception im Eden war der 28-jährige Andries van Ameringen, der bald Roths Vertrauen gewann. Er kümmerte sich nicht nur um des Autors tägliche Bedürfnisse wie Essen und Trinken, Termine beim Frisör und um die Kleidung, sondern auch um administrative und finanzielle Angelegenheiten. Van Ameringen führte auch die ersten 228

229

230

164

“[…] toen Marlene Dietrich in een hollywoodsch interview eenige jaren geleden Roths “Hiob” – het practhige [sic] verhaal van Russische Joden, die naar Amerika emigreeren – haar lievelingsboek noemde, pleitte dat weliswaar voor een goeden smaak, maar het is toch te begrijpen, dat Roth ietwat ironisch reageerde, toen zijn Amsterdamsche vrienden hem, in het kleine café, waar hij destijds iederen avond tot het sluitingsuur te vinden was, dat “heuglijk” nieuws mededeelden. Want Roth had, bij al zijn schijnbaren eenvoud, een zeer hoogen dunk van zijn kunstenaarschap, al viel het niet moeilijk achter dien hoogmoed een ontestellende vertwijfeling te raden.” An Blanche Gidon schrieb Roth am 28. Februar 1937: “Meine einzige Hoffnung ist noch Marlene Dietrich, die ein ganzes Interview über mich gegeben hat. Vielleicht kauft sie einen meiner Romane.” (JRB: 490) In Dietrichs Nachlass befand sich tatsächlich ein Manuskript, und zwar von der 1933 in Kestens Band Novellen deutscher Dichter der Gegenwart erschienenen Novelle Stationschef Fallmerayer. Zum Verhältnis zwischen Roth und Dietrich und den Reaktionen in Amsterdam siehe Snick 2011. “Wat vindt u het mooiste boek? “Een rare vraag, er zijn vele mooie boeken . Op het oogenblik interesseert mij het meest ‘Job’, door Joseph Roth. En het mooiste schilderij? De absinthdrinker, van Picasso. Ik heb het gekocht, en staar er iederen dag naar.”

Verhandlungen mit Roths neuem Verlag De Gemeenschap. (siehe AdL: 34f.) Am 11. November verschwand van Ameringen mit einem hohen Betrag, den er für Roth im Geldschrank des Hotels hätte aufbewahren sollen. Roth war nicht gewillt, den Diebstahl der Polizei zu melden, einerseits aus der üblichen Angst heraus, die Emigranten generell vor der Polizei hatten, andererseits, weil er van Ameringen trotz des Diebstahls in Schutz nehmen wollte (siehe Bronsen 1960l, 1960p). Das polizeiliche Protokoll über den Diebstahl, das von Bronsen auf dem Amsterdamer Polizeirevier eingesehen wurde und von dem sich eine Abschrift in der DST (JR/DB 17/18.1/13) findet, wurde am 13. November 1936 erstellt.231 Das Protokoll, ein einzigartiges Dokument in der Amsterdamer Geschichte Joseph Roths, wird hier ungekürzt übernommen: “Protokoll 549 Am 13. November 1936 wurde bei mir, Charles Jean de Vries Humel, Inspektor der Gemeindepolizei Amsterdam, ebenfalls unbesoldeter Reichsgendarm im 6. Bezirks, 1. Abteilung, vorstellig: JOSEPH ROTH, geboren in Schwabij am 2. September 1894, von Beruf Schriftsteller, österreichischer Staatsbürger, wohnhaft in Paris, 33 Rue de Tournon, vorübergehender Aufenthaltsort Edenhotel, Warmoestraat 24, in Amsterdam, der Anzeige erstattete und erklärte: ”Ich gedenke mich noch etwa 14 Tage im Edenhotel aufzuhalten. Ich hatte die Angewohnheit, das sich in meinem Besitze befindliche Geld in Banknoten dem Besitzer des Hotels namens A.M. Blansjaar stets in Verwahrung zu geben. Für die Verrichtung der anfallenden Zahlungen behielt ich immer hinreichend Geld in der Tasche. In dem genannten Hotel arbeitete als Rezeptionschef der mir bekannte Andries van Ameringen. Ich hatte die Gewohnheit, van Ameringen aus meiner Tasche Geld zu geben, wenn van Ameringen Geld benötigte, um kleinere Zahlungen zu verrichten und später die van Ameringen vorgeschossenen Beträge mit Blansjaar zu verrechnen. Vor etwa zwei Wochen händigte ich van Ameringen sechzig Dollar aus, vor etwa einer Woche zwanzig Dollar und vor etwa einer Woche zwanzig Englische Pfund. An die genauen Zeitpunkte, an denen ich ihm das Geld gab, kann ich mich nicht erinnern, da ich die übergebenen Summen nicht aufschrieb und ich dies bereits diverse Male zuvor getan hatte. Ich gab das Geld ja im vollen Vertrauen. Van Ameringen bat mich nicht um die Beträge, ich gab ihm das Geld aus eigenem Antrieb, woraufhin van Ameringen jeweils – wie ich dachte – meine Zahlungen regelte. Am Mittwoch, dem elften November 1900 und sechsunddreißig am Vormittag um etwa neun Uhr und dreißig Minuten, befand ich mich im Hauptpräsidium der hiesigen Polizei, in das mich die Ausländerbehörde bestellt hatte. Ich hatte mein Geld aus Blansjaars Tresor, nämlich fünfhundert und fünfzig Dollar in Scheinen, mitgenommen, um es der Ausländerbehörde vorzulegen. Ich hatte van Ameringen als Dolmetscher mitgenommen. Auf dem Rückweg, nachdem ich der Ausländerbehörde das Geld vorgezählt hatte, übergab ich das Geld van Ameringen zur Verwahrung, da ich niemals mit großen Geldbeträgen unterwegs sein will und van Ameringen mein vollstes Vertrauen genoss, ich hatte das Geld in einem offenen Kuvert und gab es van Ameringen in diesem offenen Kuvert mit der Bemerkung, er solle das Kuvert mit dem Geld nach Rückkehr ins Hotel wieder in Blansjaars Tresor deponieren. Am selben Nachmittag um etwa drei Uhr stellte sich heraus, dass van Ameringen plötzlich verschwunden war und bei Nachfrage zeigte sich, dass er sich auch nicht mehr in seiner Wohnung im Nieuwe Brugsteeg bei Wendler befand. Ich habe gemeinsam mit Herrn Blansjaar, da ich misstrauisch 231

165

Im Amsterdamer Stadtarchiv sind aus den 1930er-Jahren keine Protokolle mehr vorhanden. Aus Platzgründen sind sie im Zuge entsprechender Maßnahmen vernichtet worden.

wurde, genanntes Kuvert aus dem Safe geholt. Es stellte sich heraus, dass van Ameringen das Kuvert mit Geld, das ich ihm gegeben hatte, in einen blanko Umschlag des Edenhotels gesteckt hatte, das van Ameringen auf diesen Blanko Umschlag geschrieben hatte: $ 550 , Geld, - Roth , den Umschlag zugeklebt hatte und das Kuvert anschließend Blansjaar übergeben hatte, worauf Blansjaar das geschlossene Kuvert samt Inhalt in den Tresor geschlossen hatte. Des Weiteren offenbarte sich mir im Beisein von Blansjaar beim Öffnen des Kuverts, dass der Inhalt aus nur noch vierhundert Dollar bestand. Ich habe das Kuvert erst am Donnerstag, 12. November 1936, aus dem Tresor geholt. Am Mittwoch, 11. November 1900 und sechsunddreißig am Nachmittag um etwa ein Uhr, unterschrieb ich einen an mich gerichteten Bericht für van Ameringen, um für mich beim hiesigen Hauptpostamt den per Einschreiben zugestellten Brief abzuholen, auf den sich der Bericht bezog. Der per Einschreiben verschickte Brief hat vermutlicherweise einen Inhalt von etwa 100 à 150 Schwedische Kronen, das Honorar, das mir von dem betreffenden Verleger noch zustand. Ich werde mich unverzüglich mit dem Verleger in Verbindung setzen, um den korrekten Betrag zu ermitteln. Da van Ameringen am Donnerstagmorgen nicht wieder da war und auch mein per Einschreiben zugestellter Brief ausblieb, schöpfte ich wie bereits erwähnt Argwohn, wonach das erwähnte Kuvert mit Geld geöffnet wurde. Von den van Ameringen übergebenen 60 Dollar, 20 Dollar und 20 Englischen Pfund, insgesamt umgerechnet 325,- Gulden, hat van Ameringen für mich insgesamt ungefähr einen Betrag von f 160,gezahlt, so dass er umgerechnet in holländisches Geld etwa f 165,- in seine eigene Tasche gesteckt hat. Ich habe van Ameringen keine Zustimmung gegeben, den Betrag von f 165, - , sowie die 150 Dollar aus dem Kuvert und den per Einschreiben versandten Brief selbst zu behalten und erstatte daher Anzeige wegen Veruntreuung gegen den genannten van Ameringen. Das geschlossene Kuvert, das van Ameringen Blansjaar überreichte, händige ich Ihnen hiermit aus.‘ (Ich, Protokollführer, nehme vom Erstatter der Anzeige das in diesen Ausführungen bezeichnete Kuvert an und in Verwahrung, unterstreiche mit Blaustift das von van Ameringen darauf Geschriebene und hefte das Kuvert, versehen mit meinem Paraphen, an dieses Protokoll). Nach Verlesung der Anzeige in der niederländischen Sprache und nach Nachlesen, unterschreibt der Anzeigenführer mit mir: (Unterschrieben vom Polizeiinspektor und von Joseph Roth) (Und erkläre ich, Protokollführer, dass den Angaben zufolge ANDRIES VAN AMERINGEN, geboren zu Rotterdam, 9. Juni 1908, Beruf Büroangestellter, 1935 wohnhaft war Binnenkant 15 huis zu Amsterdam. Er wurde am 7. Januar 1935 vom Polizeigericht zu 14 Tagen Haft in Chathan verurteilt, und anschließend am 19. Januar 1935 per Bavatier 2 nach Rotterdam überführt wegen: 1. Angabe falscher Informationen an die Einwanderungsbehörden. 2. Rumtreiberei ohne Existenzmittel. Das vorliegende Protokoll wurde amtseidlich in Amsterdam erstellt am dreizehnten November 1936. (unterschrieben von W.J. CH. J., Polizeiiinspektor.) Abgezeichnet: Der Polizeikommissar des 6. Bezirks.”

Die Aussagen, die Roth bei der Polizei zu Protokoll gab, stimmen mit jenen Hannemas, der auch gelegentlich im Eden übernachtet hatte, im Interview mit Bronsen überein. Hannema, den Bekannte Roths auch als Hochstapler bezeichneten, betrachtete van Ameringen als eben solchen: “Andre [sic] war der Typ des Hochstaplers. Fasste Roth Zuneigung zu jemand, so war ihm nicht davon abzuraten. Roth wusste, er konnte nicht mit Geld umgehen. Er liess sein Geld in der Kasse aufbewahren. Andre zahlte seine Rechnungen und ging auf die

166

Bank für ihn. Dan [sic] ist der André verschwunden; er hat die Kasse des Hotels aufgebrochen.” (Bronsen 1960p) Irmgard Keun, die zur Zeit des Diebstahls auch im Hotel Eben lebte, meinte, von einem Diebstahl könne keine Rede sein; Roth habe van Ameringen zur Flucht verholfen, und auch Zweig glaubte nicht an Roths Diebstahlgeschichte und sah darin nur einen Trick, um sich über Geldnot beklagen zu können. Es könnte damit den Eindruck entstehen, Roth habe van Ameringen das Geld gegeben und die Geschichte vom Diebstal mit inszeniert, um Freunde und Verleger einmal mehr um Geld bitten zu können. Es gelang ihm auch tatsächlich, bei De Gemeenschap Schadenersatz für die Verluste, die er nach eigener Darstellung durch den Diebstahl erlitten hatte, zu bekommen.232 Und Roth scheute sich nicht, noch ein Jahr später den “unerklärbaren” Schwund an Einnahmen dem Verlust durch van Ameringen zuzuschreiben, als er im Oktober 1937 – mit den Korrekturen für Die Geschichte von der 1002. Nacht war er stark in Verzug – über die Zahlung weiterer Vorschüsse mit De Gemeenschap in Konflikt geriet. An den Literaturagenten Barthold Fles, der das ihm versprochene Manuskript nachdrücklich verlangte, schrieb er: “Ich habe […] erst zu spät bemerkt, dass jener Sekretär, der mich seinerzeit betrogen hat, die erste Rohform des Romans dem holländischen Verlag abgeliefert hat. Die zweite Korrektur hat er irgend wohin getan oder mitgenommen.” (AdL: 261)

Es ist kaum vorstellbar, dass Roth den Diebstahl mit van Ameringen vorbereitet und die ganze Sache selbst inszeniert haben könnte. Durchaus aber hat er versucht, dieses ihm zugestoßene Missgeschick auszunutzen. Blanche Gidon in Paris, die Roth nach Möglichkeit immer wieder zu unterstützen versuchte, klagte er am 28. Februar 1937 aus Wilno in Polen, wie schlecht es ihm wieder gehe: “Ich kann nicht mehr schreiben, als daß ich sie meiner Treue versichere. Seit Monaten friste ich mein armseliges Leben durch Vorträge in winzigen Ortschaften, ein

232

167

Im September 1938 weigerte sich De Gemeenschap, da die Korrekturen von Die Geschichte von der 1002. Nacht sich immer wieder verzögerten, weitere Vorschüsse an Roth zu bezahlen und wiesen auf die hohen Beträge hin, die Roth schon bekommen habe, und darauf dass er sie “bei der Flucht ihres Sekretärs [van Ameringen ES], sowie bei weitere Bitten Ihrerseits immer bereit gefunden [habe], Ihnen soviel wie möglich entgegenzukommen.” (AdL: 162)

miserables Leben. […] (Sie haben vielleicht gelesen, daß mir im Amsterdamer Hotel mein Honorar für den Roman gestohlen wurde)”. (JRB: 489)

Hannema wies er an, eine Übersetzung des De-Telegraaf-Artikels zu erstellen und nach Lemberg zu schicken: “Ich werde Dir dann auch 10 Abschriften senden von einer deutschen Übersetzung jener Zeitungsnotiz, um die Du gebeten hast. Ich werde das holländische Original dabei einschliessen.”233 Anzunehmen ist, dass Roth diese Abschriften dazu verwenden wollte, Geschäftspartner, Verleger oder Gläubiger davon zu überzeugen, seine Geldnot wäre die Folge dieses Betrugs durch einen Schwindler.

Gerüchte über eine homosexuelle Beziehung zwischen Roth und van Ameringen tauchen in den Interviews mit Bronsen wiederholt auf, müssen aber als übertriebene Darstellung bewertet werden.234 Nuancierter und nüchterner erscheint Hannemas Einschätzung, es sei “eine besondere Zuneigung” gewesen, die Roth zum Chef de Réception gehegt habe (Bronsen 1960l). Es ist nachvollziehbar, dass Roth die Betrugsaffäre naheging, und auch erscheint einleuchtend, dass es ihm schwer fiel, sich selbst und seiner Umgebung gegenüber einzugestehen, dass er sich in einem von ihm geschätzten Menschen sehr getäuscht hatte. Auch Piet Blansjaar betonte in einem Schreiben an Toke van Helmond vom 17. September 1979, Roth habe vor allem das Gesicht wahren wollen. Seine Aussagen bestätigen größtenteils das bisher geschilderte Bild der Ereignisse: “Ich bin derjenige, der an dem bewussten Tag die Post des Sechs-Uhr-Postboten in Empfang nahm, und der übergab mir einen der vollen Länge nach aufgeschlitzten Umschlag und ich begriff sofort, was passiert war und habe dann die Polizei in der Warmoestraat angerufen, während Roth da stand und fortwährend jammerte, ich solle Krankenhäuser anrufen, ob vielleicht ein toter van Ammeringen eingeliefert worden wäre, und als es endlich zu Roth durchdrang, dass er bestohlen worden war, war seine Antwort bemerkenswert; der arme Junge müsse wohl in sehr ernsthaften Schwierigkeiten verkehren, um so etwas zu tun, er zuckte die Schultern mit dem Ausspruch: Naja, hoffentlich hat es ihm geholfen. Roth und mein Bruder nahmen es 233 234

168

Brief von Frans Hannema an Joseph Roth vom 25.11.1936, LBI (JBC 468-470). Bronsen notierte im Interview mit Winkler (1960w): “There was a ‘Herumflüstern’ that Roth had a sexual affair with Ameringen, which would also explain his reported reluctance to go to the police about the theft”. Maurits Mok nannte van Ameringen “effeminiert” und behauptete, er habe mit Roth eine homosexuelle Beziehung gepflegt (Bronsen 1960p).

mir in gewisser Weise übel, dass ich spontan und ohne sie um Rat zu fragen die Polizei gerufen hatte. Mein Bruder wollte das Hotel nicht ins Gerede kommen lassen und Roth fühlte sich sozusagen als stünde er im Hemd da, Roth durfte sein Gesicht gegenüber allen ihn so beneidenden deutschen Schriftstellern nicht verlieren. Ich kann noch viel tiefer auf die Sache van Ammeringen eingehen, er war ein Betrüger und ein Dieb und wir haben einen großen Fehler gemacht, als wir ihn als Rezeptionisten einstellten, dass wir nicht genauer nachgeprüft haben, woher er kam, doch all dies hat nichts mit unserem Joseph Roth zu tun.”235 Dass Blansjaar von “unserem Joseph Roth” sprach, verweist noch einmal auf die enge Beziehung, die Roth zu der Familie pflegte. Was sich konkret bei der Affäre van Ameringen abspielte, kann nicht mehr ermittelt werden.

Aussagekräftig für die Art und Weise, in der Roth wahrgenommen wurde, sind die Bezeichnungen, welche die Medien wählten, um ihn in Artikeln anlässlich des Diebstahls zu charakterisieren: Es handle sich bei dem Bestohlenen um einen bekannten österreichischen Autor, der seit langer Zeit in einem Hotel in der Amsterdamer Stadtmitte lebte, so ist in den Artikeln zu lesen, die am 14. und 16. November 1936 zu dieser Diebstahlgeschichte in fünf verschiedenen Zeitungen erschienen. (siehe Anhang 1) Sogar die flämische (Antwerpener) sozialdemokratische Zeitung De Volksgazet berichtete und wusste zu melden, Roth wohne seit seiner Emigration 1933 in einem Hotel in Amsterdam. Als “merkwürdige Besonderheit” erwähnt diese Zeitung, Roth habe dem späteren Dieb gestattet, seine Unterschrift nachzuahmen, und “das war schließlich für den Schwindler eine gute Übung.” [Übers. ES] (Anonym 1936d) Bei weiterer Recherche erweist sich, dass die Information, Roth habe dem Chef de Réception die Erlaubnis gegeben, für ihn Unterschriften zu leisten, ursprünglich in der für die Niederlande auflagenstärksten Tageszeitung De Telegraaf gebracht wurde. Er habe so vielen Bitten um Widmungen nachkommen müssen, dass er kaum noch Zeit übrig gehabt habe. Die Nachricht, van Ameringen sei mit Roths Aktentasche geflüchtet und nunmehr im Besitz von dessen “Heimatschein”, kam auch zuerst im De Telegraaf. Der Heimatschein versetzte den Dieb nach Angabe Roths in die Lage, “von überall Geld” zu bekommen. “Denn auf den Namen Roth gewährt man gerne Vorschüsse.” [Übers. ES] (ibid.) Den Journalisten von De Telegraaf, der Roth im Eden zum Diebstahl interviewte, bat Roth, die Geschichte der

235

169

Brief von Piet Blansjaar an Toke van Helmond vom 17.09.1979 (Besitz Toke van Helmond).

gefälschten Unterschriften nicht zu publizieren. Am nächsten Tag war sie aber in sämtlichen Zeitungen zu lesen, so erinnerte sich Mok rückblickend. (Bronsen 1960p)

Wenige Tage nach dem Diebstahl vom 11. November 1936 verließen Roth, Keun und Paula Grübel Amsterdam, angeblich aber nicht zur selben Zeit. Bronsen notierte Hannemas Erinnerungen an den Abschied wie folgt: “last time he saw Roth: Hat einen Abschied genommen, der sehr tragisch war. They sat in a taxi together. Roth said, leaning on his Spazierstock, Franz, hast Du mit der Paula geschlafen? (this was Roth’s cousin from Lemberg, also living for a time in the Eden hotel – then left abruptly) Franz: “ja”. Roth: “Und hast du von ihr gehört?” Frans: Nein. Roth (schroff) Dann ist sie auch kein Weib, sie hat kein Herz. Wenn eine Frau liebt, soll sie zu dir halten, und nicht von sich nicht hören lassen.” (Bronsen 1960l)

Des Weiteren schilderte Hannema, wie er mit Blansjaar und Roth zum Amsterdamer Bahnhof gefahren sei, Roth sich für die Bahnfahrt Geld von Blansjaar geliehen habe, sich von Hannema eine Fahrkarte erster Klasse habe besorgen lassen und sich mit Tränen in den Augen von ihm verabschiedet habe. Nachdem Irmgard Keun, Paula Grübel und Roth im November 1936 Amsterdam verlassen hatten, blieben die “Duzfreunde” einige Zeit schriftlich in Verbindung. Hannema trauerte Roth hinterher: “Das Schreiben ist mir aber deshalb so schwer gefallen, weil es das Eingeständnis mir selbst gegenüber bedeutet, dass Du wirklich und unwiderruflich fort bist, und dass die unvergesslichen Tage, die wir zusammen erlebt haben, tatsächlich der Vergangenheit angehören. Es kommt ja schon so selten vor, dass man einem Menschen begegnet, und einen Freund zu finden ist geradezu solch ein seltenes Glück, dass eine Trennung als etwas Unmögliches empfunden wird. Aber man muss sich schon damit abfinden […]. In der ersten Woche nach Deiner Abreise war ich sehr traurig, weil plötzlich wieder dieselbe öde Einsamkeit rundum mir war, [sic] in der ich lebte, bevor Du mein Freund wurdest; schliesslich aber habe ich mich dann gefügt und bin zwar wehmütig, aber ruhig. Ich weiss doch, dass das Band, das zwischen uns Dreien, der Paula, Dir und mir geknüpft ist, in jener kurzen, wie ein Rausch vorüberfliehenden Zeit, nie zerrissen

170

werden kann. Und dann habe ich das bestimmte Vertrauen, dass wir uns bald wiedersehen werden.236

Roths Antworten an Hannema enthalten ebenfalls schmeichelhafte Aussagen wie: “Ich hoffe, dass Du mich genauso vermisst wie ich Dich”, und: “Ich lese jeden Tag in Deinem kleinen Büchlein[237], jeden Vormittag eine halbe Stunde, nicht etwa, damit ich dich nicht vergesse, sondern gewissermassen als Ersatz für eine Unterredung mit Dir.”238 Als Zeichen der Dankbarkeit – womöglich für finanzielle Unterstützung, sicherlich aber für die Bereitschaft, Roth mit Alkohol zu versorgen – ist die Tatsache zu deuten, dass Roth Hannema eine Kopie des Manuskripts von Die Beichte eines Mörders mit persönlicher Widmung schenkte.239 Als Roth im Mai 1939 starb, verfasste Hannema einen Nachruf für die Juninummer von De Gemeenschap. Darüber schrieb er im Juni 1939 an Anton van Duinkerken: “Ich habe heute, so weit, wie ich dafür die Zeit finden konnte, tüchtig an dem ‘Nachruf’ gearbeitet, den ich dir versprochen habe. Ich bin schon weit fortgeschritten, sehe aber wirklich keine Möglichkeit, dir den Artikel von hier aus vor sechs Uhr zukommen zu lassen. Weil ich noch andere Sachen zu tun habe, kann ich nicht in einem fort weiterarbeiten, und ich möchte meinem verstorbenen Freund auf jeden Fall ein anständiges Stück widmen. Ich erfülle damit ein damals Joseph abgelegtes Gelübde, und du kannst wohl spüren, wie viel mir daran gelegen ist. Wenn ich heute abend noch ein Stündchen an diesem ‘In Memoriam’ arbeite, kann ich es fertig haben.

236 237

238 239

171

Brief von Frans Hannema an Joseph Roth vom 25.11.1936, LBI (JBC 468-470). Es konnte nicht ermittelt werden, um welches “Büchlein” es sich hier handelt. Im Interview mit Bronsen gab Hannema an, Roth habe den Essay “Devaluatie der Metaphysiek”, das 1937 in De Gemeenschap erschien, gelesen und ihn angespornt: “Schreib nur so weiter, Frans. Du wirst der Welt etwas zu sagen haben”. (Bronsen 1960l) Brief von Joseph Roth an Frans Hannema vom 07.01.1937, LBI (JBC 468-470). Siehe dazu Lunzer (2008: 36): “Vom Roman ‘Beichte eines Mörders‘ (1936) liegt in der Deutschen Nationalbibliothek ein Teil der Handschrift, die zuvor der Kunsthistoriker Frans Hannema besessen hatte und durch Bronsen an eine öffentliche Bibliothek gehen ließ; kleinere Teile sind im Leo Baeck Institute, New York, erhalten, Teile von Typoskripten an beiden Orten.”

Ich schicke es dir dan par expresse, damit es morgen in deinem Besitz ist. Bitte halte das Ganze bis dann ein wenig auf.” [Übers. ES]240

Entweder Hannema brachte das Roth Versprochene doch nicht rechtzeitig zustande oder van Duinkerken bemühte sich nicht, den Druck der Zeitschrift wegen Hannemas Nachruf zu verzögern. Zwei Zeichnungen von Mies Blomsma waren in der Redaktion schon angekommen, als Hannemas Text noch ausstand. Blomsma hatte die Skizzen im Rahmen eines Besuchs bei Roth in Paris 1938 angefertigt. Bei der Gelegenheit hatte Roth auf eine geschrieben: “Das bin ich wirklich; böse, besoffen, aber gescheit”. Cornelius Vos informierte am 8. Juni 1939 van Duinkerken: “[D]as In Memoriam (Frans Hannema) erhielten wir noch nicht, die beiden Zeichnungen von Mies Blomsma schon. Sie möchte die Zeichnungen so bald wie möglich zurückhaben (das ist möglich) und … Honorar. Hast du mit ihr etwas verabredet?” [Übers. ES]241 Schließlich erschien in der Juninummer 1939 das berühmte gewordene “In Memoriam” Anton van Duinkerkens (siehe dazu 5.2.4), das als Gedicht in Hexametern verfasst ist, ergänzt um die Zeichnungen Mies Blomsmas. Als Fazit der genauen Lektüre von Bronsens Interviews mit Amsterdamer Bekannten Roths würde ich Blansjaar und van Ameringen als diejenigen Niederländer bezeichnen, die Roth außerhalb journalistischer und literarischer Kreise am nächsten gestanden haben und sich um sein Wohlbefinden kümmerten, zumindest wenn er nicht von Irmgard Keun und Paula Grübel flankiert war. Gut informiert über das Treiben Roths zeigten sich weiter Maurits Mok, Maurits Dekker und Johan Winkler, und auch mit Chris de Graaff soll Roth regelmäßig verkehrt haben. Auf die Verbindungen zwischen Roth und dem Netzwerk um den Verlag De Gemeenschap, zu dem außer Mok und Hannema vor allem Anton van Duinkerken und Cornelius Vos gehörten, wird im Kapitel 5.2.4. näher eingegangen. Zu erwähnen ist allerdings 240

241

172

Brief von Frans Hannema an Anton van Duinkerken vom Juni 1936, NLMD (AVD 295). “Ik heb vandaag, voorzoover ik er tijd voor vinden kon, hard gewerkt aan den “Nachruf” die ik je beloofd heb. Ik ben een heel eind, maar werkelijk ik zie geen kans je dit artikel van hieruit voor 6 uur vandaag nog te doen toekomen. Omdat ik nog andere dingen te doen heb, kan ik er niet aan één stuk aan doorwerken, en ik wil aan de nagedachtenis van mijn gestorven vriend toch een behoorlijk stuk wijden. Ik vervul daarmee een destijds aan Joseph gedane belofte, en jij kunt wel voelen hoeveel mij daaraan gelegen is. Wanneer ik nu vanavond nog een uurtje aan die “in memoriam” werk, kan ik er mee klaar zijn. Ik stuur het je dan per expresse toe, zoodat het morgen vroeg in je bezit is. Houdt dus tot zoolang de boel even op.” Brief von Cornelius Vos an Anton van Duinkerken vom 08.03.1939, NLMD (AVD 293).

noch das Gedicht “In Memoriam Joseph Roth”, das von einem Freund Hannemas242, dem Dichter und renommierten Rilke-Übersetzer Gerard den Brabander (Pseudonym von Jofriet) verfasst und erst 1943 im illegal erschienenen Band de deur op het haakje veröffentlicht wurde. Gerard den Brabander, übrigens auch er ein Alkoholkranker, schrieb am 9. Juni 1939 einen Brief an Louis de Bourbon, Redakteur bei De Gemeenschap, mit der Bitte, das Gedicht Frans Hannema, dessen Adresse ihm abhandengekommen war, zukommen zu lassen. Er nutzte die Gelegenheit, das Gedicht De Gemeenschap anzubieten: “Dem Brief an Franz ist beigefügt das Gedicht Joseph Roth zum Gedächtnis. Wenn Sie es für De Gemeenschap haben möchten, dann gebe ich es gerne ab. Wenn Sie mich dafür mit einem Werk aus dem Verlagsprogramm belohnen möchten, dann hätte ich in aller Bescheidenheit gern Roths Radetzki-Marsch, das Buch, über das Franz mir so viel erzählt hat.” [Übers. ES] (den Brabander 1939)243

Originell ist das Gedicht insofern, als es Roth mit dem Roman Die hundert Tage identifiziert: Jetzt bin ich hier – und du bist tot – In meinem Schoß Die Hundert Tage Du bist gefällt, aber nicht geschlagen Dein Wort bleibt Roth.” [Übers. ES]244 Roth wird als unübertroffener Schriftsteller dargestellt, in den weiteren Versen zudem als Melancholiker und Trinker charakterisiert, der “herumstreifte mit traumgebrochnen Augen / vom einen Glas zum nächsten”. [Übers. ES] Es bestätigt das Bild Roths, das bis heute im kollektiven Gedächtnis der Amsterdamer Liebhaber seiner Werke verhaftet ist.

242

243

244

173

Im Archiv Gerard de Brabanders im NLMD (J. 376) befinden sich Korrespondenzen mit und über u.a. Roth-Bekannten Bakels, Braat, Bourbon, Hiegentlich, Mok und van Duinkerken. In einem Brief vom 18. Juni 1934, der nur als Durschlag und ohne Name eines Adressaten im Archiv bewahrt ist, schreibt de Brabander über Beziehungen die er zu Klaus Mann habe: “ein sehr liebenswürdiger Mensch, der meine Verse in Die Sammlung veröffentlichen will”. [Übers. ES] “In den brief aan Franz zit het bijgesloten versje, aan de nagedachtenis van Joseph Roth gewijd. Mocht U dit voor De Gemeenschap willen hebben, zoo zij het U gaarne afgestaan. Mocht U er mij uit het boekenfonds van uw tijdschrift voor willen beloonen, dan zou ik in alle bescheidenheid graag Roth’s RadetzkiMarsch willen kiezen, over welk boek Franz mij zooveel heeft verteld.” Das vollständige Gedicht lautet: Nu zit ik hier – en gij zijt dood – / met in mijn schoot Die Hundert Tage. / Gij zijt geveld maar niet verslagen, /uw woord blijft Roth. // Die zwierf met droomgebroken oogen / van ’t een naar ’t ander eenzaam glas / en wist dat hij onsterfelijk was, / die kan zich dezen slaap gedoogen. // O pijn van luttel honderd dagen, / o korte lijfelijke nood, / daar ligt en weet zijn smart voldragen, / daar ligt, geveld maar niet verslagen, / mijn Joseph Roth.

Nach Amsterdam kehrte Roth nur noch für Verlagsverhandlungen zurück: einmal für einen Tag am 1. Juli 1937, einmal für mehrere Tage Ende September 1937. Er wohnte zu diesen Gelegenheiten im City Hotel, das von Blansjaar übernommen worden war (AdL: 255). Kein Amsterdamer Bekannter konnte ihn noch dazu bewegen, sich für längere Zeit in den Niederlanden aufzuhalten. Mit den Amsterdamer Vermittlern stand Roth ab 1937 fast nur noch brieflich über die emigrierten Verleger und Journalisten, darunter vor allem Landauer und Schreiner (siehe 5.2), in Kontakt. Begegnungen mit Vermittlern aus dem Amsterdamer Netzwerk wurden nach 1937 immer seltener. In diversen Archiven tauchen vereinzelte Briefe an Vermittler oder von Vermittlern in den Niederlanden auf, wie von Leo Braat und Sjoerd Leiker oder an Anton van Duinkerken oder J.C.S. Warendorf. Am meisten Briefe sind aus der Korrespondenz mit den Amsterdamer Exilverlagen Querido und Allert de Lange (siehe AdL) und vor allem mit dem Verlag De Gemeenschap (siehe GiG) erhalten. Insoweit, als sie für die materielle und symbolische Produktion der Werke Joseph Roths im niederländischsprachigen Kontext, wie sie in vorliegender Forschungsarbeit thematisiert wird, von Bedeutung sind, werden sie für die weiteren Ausführungen herangezogen. 5.2. Wirkung in der Presse

Die starke öffentliche Wahrnehmung von Roths Anwesenheit und der größeren Zahl von Veröffentlichungen seiner eigenen Texte im Jahre 1936 hatte zur Folge, dass sich in Amsterdam auch das Augenmerk von nicht (rein) literarisch interessierten Journalisten auf ihn richtete. Die Zahl der Artikel stieg von 23 bzw. 21 in den Jahren 1934 und 1935 auf 26 im Jahre 1936, welches als Roths Amsterdamer “Glanzjahr” bezeichnet werden kann. Die “Sensation” des Diebstahls im Eden Hotel wurde, wie oben umrissen, von den Zeitungen entsprechend aufgegriffen. Ab 1936 wurde Roth verstärkt auch in der populären Presse wahrgenommen. So erschienen in der mit täglich 100.000 Exemplaren auflagenstärksten Zeitung Telegraaf245 1936–1939 insgesamt neun Artikel zu Roth und seinem Werk. Artikel über Roth wurden gelegentlich mit einem Bild versehen. Zu lesen waren 1936 nicht nur Besprechungen von Die Hundert Tage und Die Beichte eines Mörders, sondern auch weitere Artikel, denn Roths Anwesenheit in der Stadt nutzte der Verlag zu Werbezwecken. Am 12. Juni veranstaltete Allert de Lange den Vortrag Glauben 245

174

Jan van de Plasse, Kroniek van de Nederlandse dagblad- en opiniepers, Amsterdam 2005, Auflagenhöhe der nationalen Tageszeitungen, S. 137-144. Möglicherweise hat die Bekanntschaft von P.H. Ritter Jr. mit Joseph Roth bewirkt, dass in De Telegraaf, wo Ritter als Literaturkritiker tätig war, ab 1936 regelmäßig über Roth geschrieben wurde.

und Fortschritt; und für den 17. Oktober 1936 kündigte der Verlag an, dass Roth in der Buchhandlung Allert de Lange jedes verkaufte Exemplar des neuen Romans Die Beichte eines Mörders signieren werde.246 Der angesehene Kritiker P.H. Ritter Jr. widmete am 4. Oktober 1936 sein “Boekenhalfuur” Joseph Roth;247 zudem wurde die Übersetzung von Die hundert Tage monatelang in Fortsetzungen abgedruckt, zuerst in Het Vaderland und dann im Vlissingsche Courant. Bei Querido ging schließlich eine neue Auflage von Tarabas in der Reihe “Das gute billige Buch” in Druck. 1937 erschienen noch sieben Kritiken zu Die Beichte eines Mörders (bzw. zur Übersetzung) und ebenfalls sieben zu Das falsche Gewicht. Am 1. April las der protestantische Schriftsteller H.A.C. Snetlage aus Die Beichte eines Mörders.248 Als die Filmrechte für Hiob nach Amerika verkauft wurden, berichteten die Zeitungen davon (Anonym 1936a), und als Marlene Dietrich Hiob in einem Interview im Sunday Referee ihr Lieblingsbuch nannte, wurde diese Nachricht, wie schon erwähnt, von den niederländischen Zeitungen übernommen. Bemerkenswert war die Sendung im protestantischen Rundfunk AVRO, die am 14. Juni Roths Napoleonroman Die Hundert Tage gewidmet war – der Amsterdamer Schauspieler Philippe la Chapelle las einen Ausschnitt aus der Übersetzung. Anlass war das jährliche Gedenken der Schlacht bei Waterloo vom 18. Juni 1815. Um diese Zeit des Jahres wurde im niederländischen Rundfunk schon 1934 von Philippe la Chapelle (im Rundfunksender AVRO, siehe 1934e) und 1935 von der angesehenen Vortragskünstlerin Rolien Numann (im Sender VARA, siehe Anonym 1935e) ein literarischer Text über die Schlacht bei Waterloo vorgetragen, nämlich „De wereldminuut van Waterloo“, aus Stefan Zweigs Werk Sternstunden der Menschheit (Insel Verlag, Leipzig). Es deutet auf die Erhöhung des literarischen Status Roths in den Niederlanden hin, dass statt Zweigs Text im Jahre 1937 im niederländischen Rundfunk aus Die hundert Tage vorgetragen wurde.

Es ist nicht mein Anliegen, sämtliche Kritiken detailliert zu analysieren, sondern die bedeutendsten zusammenzufassen zur Unterstützung der Annahme, Roths Vernetzung und Anwesenheit im niederländischen literarischen Feld habe die materielle und symbolische 246 247

248

175

Siehe Abbildung der Anzeige W&H: 170. Das “Boekenhalfuur” wurde seit 28. Februar 1928 wöchentlich gesendet. Kurz danach, am 3. März, war die erste Sendung des “Literair Halfuurtje” vom katholischen Sender KRO zu hören, die ab 1930 Anton van Duinkerken leitete. In Ritters Programm “Boekenhalfuur” wurde normalerweise ein Autor zu einem Gespräch mit Ritter eingeladen. Nicht nur, weil seine Sendung von Tausenden Niederländern gehört wurde, sondern ebenfalls wegen der hohen Honorare – bis zu 50 Gulden zahlte der Rundfunksender AVRO den Gastautoren – wurde Ritter von vielen Schriftstellern um eine Einladung gebeten. Möglicherweise kam Roth für diese Radiosendung aus Belgien nach Amsterdam zurück. Zu Ritters Radiosendungen und seiner Zusammenarbeit mit den niederländischen Verlagen, siehe De Boer, 2010: 25f. Der Vortrag von Snethlage wurde in Rotterdamsch Nieuwsblad vom 27.03.1937 angekündigt.

Produktion seiner Werke beeinflusst. Die Kritiken, die zwischen Oktober 1935 – nach Erscheinen von Die Hundert Tage – und Anfang 1940 – nach Roths Tod und der postumen Publikation von Die Legende vom heiligen Trinker und Der Leviathan – erschienen, illustrieren, wie die Vermittler, die seit 1935 als Fürsprecher auftraten, Roth die Treue hielten. Manche Kritiker versuchten, über die Rezensionen auf die Zeitumstände anzuspielen, bzw. schonten Roth, indem sie die Mängel seiner Werke rechtfertigten, genauso, wie sie es in den Rezensionen zum Antichrist gemacht hatten. In den meisten Besprechungen wird auf Roths Ruf als Schriftsteller, der mit Hiob und Radetzkymarsch bekannt geworden sei, hingewiesen bzw. diese Werke wurden – manchmal als Einleitung der Rezension – als seine Meisterwerke dargestellt.249 Einzigartig an der Antichrist-Rezeption war die starke Wahrnehmung außerhalb des literarischen Feldes, vor allem in religiösen Kreisen, gewesen. In einem Nachruf im Mai 1939 bedauerte Chris de Graaff, dass beim niederländischen Publikum nur die Werke Hiob, Radetzkymarsch und Der Antichrist populär geworden waren: “Roths ‘Antichrist’ hat durch Inhalt und Tendenz in unserem Land auch das Interesse vieler Leser geweckt, die sich bis dahin um die überlegene Romankunst dieses Autors kaum gekümmert hatten. Es soll darüber hinaus betont werden, dass Roths beliebtester Roman ‘Radetzkymarsch’, der ein ‘Bestseller’ geworden ist, […] hinter etlichen seiner weniger weit bekannten Romanen und Novellen zurückbleibt.” [Übers. ES] (de Graaff 1939)250

Das Interesse am Autor von Der Antichrist schwand tatsächlich bald, und die Rezeption von Roths Romanwerk wurde wieder Gegenstand der reinen Literaturkritik. Roths Napoleon-Roman Die Hundert Tage, der im Herbst 1935 erschien, wurde in zwölf Beiträgen besprochen. Die Übersetzung von Anton Burgdorffer erschien nach vergeblichen Versuchen des Verlags Allert de Lange, das Werk beim Verlag Servire in Den Haag, der die

249

250

176

Zum Beispiel in Rezensionen von Die Hundert Tage wurde auf die “Meisterwerke” hingewiesen, doch wurde bemängelt, dass Roths Werk seit der Emigration Schwächen aufweise. “Das Niveau des wunderschönen ‘Hiob, Geschichte eines einfachen Mannes’ und des jetzt schon klassischen Buchs ‘Radetzkymarsch‘ konnte er mit seinen neueren Werken nicht halten.” (Smit 1935) [Übers. ES]. Und: “der deutsche Schriftsteller Joseph Roth, vor allem von ‘Radetzky-Marsch‘ bekannt” [Übers. ES] (van Wessem 1936). Nach Roths Ableben waren die Kritiker sich darüber einig, dass jene beiden Romane Roths beste seien. “Roths ‘Antichrist’ heeft, door inhoud en strekking, in ons land ook de aandacht getrokken van vele lezers, die zich tot dusver weinig om de superieure romankunst van dezen schrijver hadden bekommerd. Bovendien moet worden gezegd, dat Roths populairste roman ‘Radetzkymarsch’, die een ‘best seller’ is geworden, […] bij ettelijke van zijn minder algemeen bekende romans en novellen ten achter staat.”

Übersetzung von Hiob herausgebracht hatte, unterzubringen,251 nicht in Buchform. Die Rechte an der Übersetzung wurden dann aber den Zeitungen Het Vaderland und Nieuwe Vlissingsche Courant verkauft, die das Werk in Fortsetzungen druckten. 1936 und 1937 waren zu Die Beichte eines Mörders und der Übersetzung dieses Romans insgesamt 18 Kritiken zu lesen. Ebenso wenig wie jene von Tarabas und Der Antichrist waren diese Kritiken uneingeschränkt positiv. Die Hundert Tage wie auch Beichte eines Mörders wurden von mehreren Kritikern sogar als eine Enttäuschung abgetan. (siehe Smit 1935 und van Wessem 1936) Dieser qualitative Rückfall im Oeuvre des großen Meisters von Hiob und Radetzkymarsch wurde damit erklärt, dass die Emigrantenliteratur anscheinend insgesamt schwächer geworden wäre im Vergleich zu den Werken, welche die Autoren vor 1933 veröffentlicht hatten. Die Hundert Tage löste in Het Vaderland eine polemische Reaktion aus, die an das von ter Braak aufgebrachte Thema des “Emigrantenkomplexes” über die Qualität mancher in der Emigration entstandenen Romane (siehe Kapitel 4.2) anknüpfte. Die Gattung des historischen Romans wurde von mehreren Autoren herangezogen, um autoritäre Regime wie die Nazidiktatur zu kritisieren;252 mithin wurde häufig, wenngleich indirekt, über das Hitlerregime geschrieben, was manchen Rezensenten, wie beispielsweise Fabrizius im Artikel “Waarom historische Romans?” (1935)253, offenbar irritierte. Zudem wurde von angesehenen Kritikern wie Gabriel Smit und Constant van Wessem anlässlich des Napoleon-Romans bemängelt, dass die Emigrantenautoren wegen ihrer finanziellen Not zu schnell arbeiteten und zu viele Werke in relativ kurzen Abständen auf den Markt bringen müssten - eine Beobachtung, die ganz besonders für Roth zutraf. Die Folge sei ein Niveauverlust im Vergleich zum Schaffen vor 1933: “Eines der eigenartigsten Symptome der Literatur der deutschen Emigranten ist der Umstand, dass fast alle von ihnen veröffentlichten Romanen historische Biographien sind. Max Brod, Neumann, Bruno Frank, Gino [sic] Kaus, Klaus Mann, Joseph Roth 251

252

253

177

Zu den Verhandlungen zwischen Allert de Lange und Servire über den möglichen Verkauf der Übersetzungsrechte von Die hundert Tage siehe Brief von Allert de Lange an Servire vom 06.11.1935, IISG (ALA 77/312), und von Servire an Allert de Lange vom 12.11.1935 (ALA 77/318). Im Brief von Servire an Allert de Lange vom 28.11.1935, IISG (ALA 77/318) teilte der Verlag mit, dass bei Servire die Übersetzung nicht erscheinen könne. Max Brod, Alfred Neumann, Bruno Frank, Gina Kaus, Klaus Mann und Joseph Roth brachten im Winter 1935 einen historischen Roman heraus. In “Waarom historische romans?” geht Fabrizius ausführlich auf die Gründe ein, warum so viele Autoren sich von historischen Themen bzw. der Napoleon-Biographie inspirieren ließen, um die aktuelle politische Lage zu erfassen. Er fragte: “Gefällt unseren Schriftstellern die Gegenwart nicht recht? Ist die Gegenwart zu arm an Stoff?” [Übers. ES] Die von Fabrizius ausgelöste Debatte über den historischen Roman führte zu einem in het Vaderland ausgetragenen Streit mit W.M. Ebbink, Verfasser des historischen Romans De grooten misleider (1932). Die Auseinandersetzung wurde in diversen Beiträgen bis Februar 1936 fortgesetzt.

u.a. – sie veröffentlichen diesen Winter alle historische Romane. Das Interesse dieser Autoren für diese literarische Gattung ist so allgemein, dass sie mehr als ein Zufall und wahrscheinlich auch mehr als eine Mode sein muss. Ich habe mich schon gefragt, ob der Grund darin liegt, dass diese Menschen – unter welchen Umständen auch immer und von welchen Gefühlen auch beseelt – ihr Vaterland verlassen mussten und dadurch doch ein bedeutender Teil ihres Wesens entwurzelt wurde. Dies würde auch erklären, warum die neuen Romane der Emigranten nicht so stark sind wie die Bücher, die sie noch in Deutschland schrieben, was auch zu verzeihen wäre. Man kann aus verschiedenen (übrigens nicht-literarischen) Gründen ihrem Werk sehr wohlwollend gegenüberstehen; objektiv steht, von künstlerischem Standpunkt aus betrachtet, fest, dass es bisher im Allgemeinen von sehr gemischtem Niveau war.” [Übers. ES] (Smit 1935)254

Unter Roths vehementesten Kritikern waren diejenigen Kritiker, die er nicht persönlich kannte bzw. die nicht zu seinen Netzwerken gehörten. Was umgekehrt auch bedeutet: Roths Netzwerke schützten und deckten ihn in einer begrenzten Reichweite. Roths Freunde, allen voran Johan Winkler, Chris de Graaff und Anton van Duinkerken, zeigten sich solidarisch mit Roth und suchten bei den Lesern Verständnis zu wecken für die schwierige Situation des Exils. Häufig boten sie Interpretationen, in denen eine Rechtfertigung für die literarischen Mängel steckte, um diese Mängel abzumildern oder ihnen gar einen tieferen Sinn zuzuweisen. Chris de Graaffs Rezension von Die Hundert Tage ist für diese apologetische Vorgehensweise beispielhaft. Die schwache Struktur des Werkes wird als Komplexität gedeutet; Sinn und Schönheit würden sich erst im Nachhinein offenbaren: “Dieses Buch ist keine einfache Lektüre. Es fordert viel vom Leser und seine tiefsten Schönheiten sind nicht direkt erreichbar: Sie offenbaren sich vielmehr nach der

254

178

“Een der merkwaardigste symptomen van de literatuur der Duitsche emigranten is de omstandigheid, dat vrijwel alle door hen gepubliceerde romans historische biografieën zijn. Max Brod, Neumann, Bruno Frank, gino [sic] Kaus, Klaus Mann, Joseph Roth e.a. - zij publiceeren dezen winter allen historische romans. De belangstelling dezer schrijvers voor dit literaire genre is zóó algemeen, dat zij meer dan een toeval en waarschijnlijk ook meer dan een mode moet zijn. Ik heb mij wel eens afgevraagd of dit kwam, omdat deze menschen – onder welke omstandigheden dan ook en met welke gevoelens dan ook bezield – hun vaderland moesten verlaten en daardoor toch een belangrijk deel van hun wezen ontworteld werd. Hierdoor zou ook verklaard zijn, dat de nieuwe romans der emigranten niet zoo sterk waren als de boeken, welke zijn nog in Duitschland schreven, hetgeen ook te vergeven is. Men kan om verschillende (overigens a-literaire redenen) hun werk zeer sympathiek gezind zijn; objectief staat het, van artistiek standpunt beschouwd, vast, dat het totnogtoe over het algemeen van zeer gemengd gehalte was.”

Lektüre, wenn man einen Überblick über das Ganze bekommen hat, wodurch die eigenartige Komposition des Werkes klar wird.” [Übers. ES] (de Graaff 1935b)255 Chris de Graaff bezeichnet das Werk zwar als “romantisch und pathetisch”, fügt aber hinzu, dies sei “im guten Sinne des Wortes” zu verstehen. Dass es unnatürlich anmute, räumt er durchaus ein und muss darin anderen Kritikern recht geben, aber auch dieses ja an sich ausgesprochen harte Urteil wird nuanciert: Dies sei “sicher eine Schwäche; aber es ist zu gleicher Zeit die Kraft des Schriftstellers, der dadurch der Gefahr entgeht, das Große und das Allgemeine dem malerischen Detail zu opfern.” [Übers. ES] (ibid.)256 Sogar die historischen Ungenauigkeiten, die auch anderen Kritikern nicht entgangen waren, entschuldigt de Graaff:257 “Roths Napoleon ist natürlich in historischer Hinsicht nicht ganz und gar haltbar, das intendiert das Buch aber auch keineswegs, es ist in jeder Hinsicht viel mehr eine Parabel als eine Historie […].” [Übers. ES] (ibid.)258 An diesem Zitat lässt sich das Dilemma, in dem de Graaff und andere nicht objektive Rezensenten gesteckt haben müssen, deutlich ablesen: Er rezensiert, indem er die Schwächen des Buches, die er nicht leugnen kann, zu erklären sucht. Ein größerer Rahmen bzw. eine “tiefere Schönheit” wird behauptet; ob der Leser dazu einen Zugang finde oder nicht, hänge von ihm selbst und seinen (ggf. nicht ausreichenden) Fähigkeiten ab – eine für Kritiker immer gültige Aussage, auf die sie verweisen können, wenn sie das Werk nicht kurzerhand verreißen wollen. De Graaffs Kritik vom 11. Oktober 1935 war die erste, die kurz nach Erscheinen von Die Hundert Tage veröffentlicht wurde. Zu vermuten ist, dass de Graaff mit Roth beim Interview im Eden wenige Monate zuvor oder in den Gesprächen, die daraufhin in den Cafés folgten, über den Roman diskutierte, bei der Gelegenheit womöglich von Roth, der sich der Mängel wohl bewusst war,259 Hinweise bekommen haben könnte, wie das Werk aufzufassen sei. Der 255

256

257

258

259

179

“Dit boek is geen gemakkelijke lectuur: het eischt veel van den lezer en zijn diepste schoonheden zijn niet onmiddellijk bereikbaar: zij openbaren zich veeleer nà de lectuur, als men een overzicht van het geheel heeft verkregen, zoodat de eigenaardige compositie van het werk duidelijk wordt.” “Dat is zeer zeker een zwakheid; maar het is tegelijkertijd de kracht van den schrijver die daardoor ontsnapt aan het gevaar om het grootsche en algemeene op te offeren aan het schilderachtige détail.” Van Wessem (1935) wies u.a. darauf hin, Roth habe sich “verrechnet, denn Napoleon wurde 1804 Kaiser und Angelinas Sohn konnte nach den Ereignissen im Roman nicht älter als höchstens 10 Jahre gewesen sein”. [Übers. ES] “Roth’s Napoleon is natuurlijk in historisch opzicht niet geheel en al houdbaar, maar dat pretendeert het boek ook geenszins, het is in alle opzichten meer parabel dan historie.” Über Die Hundert Tage schrieb er am 15.02.1935 an Stefan Zweig: “Dieses ekelhafte Buch – ich hätte nie mit der Geschichte mir was anfangen müssen – muß ich schnell fertig machen” (JRB: 403) und am 27.11.1935 an Blanche Gidon: “Ce sera mon Waterloo”.(JRB: 406).

Autor selbst hätte somit die apologetische Deutung initiiert, was allerdings die Rolle, die de Graaff einnahm, nicht weniger fragwürdig machen würde. De Graaff legte immerhin seine Bekanntschaft mit Roth offen, indem er auf eine Konversation mit dem Autor hinwies.260 Auch Johan Winkler veröffentlichte noch im Monat des Erscheinens von Die Hundert Tage eine Rezension. Auch er machte sich als Bekannter, sogar als Freund von Roth erkennbar, und auch sein Artikel war ein Versuch, negative Kritik vorwegzunehmen, indem er Hinweise gab, wie das Buch zu lesen sei: “Ich las letzte Woche: Napoleon-Ballade von Joseph Roth. Das neue Buch von Joseph Roth. Dessen Erscheinen er bei seinem letzten Besuch in Amsterdam seinen Freunden ankündigte. […] Einen historischen Roman also. Schon wieder einen historischen Roman. Jedoch: einen historischen Roman, der unter den all zu vielen in dieser Gattung eine Sonderstellung einnimmt. So wie Roth selber eine Sonderstellung einnimmt unter den auf Deutsch schreibenden Autoren, deren Arbeit in Amsterdam verlegt wird […].”[Übers. ES] (Winkler 1935b)261 Eine Wohltat sei Roths “Ballade” nach Winklers Ansicht im Überangebot der historischen Romane. In seiner Beichte-Rezension äußerte Winkler ein Jahr später ebenfalls nichts als Lob, nannte das Buch einen Klassiker, der aus der Masse der neuen Romanliteratur hervorsteche und bewies damit, daß nicht historischer Roman gleich historischer Roman sei. (Winkler 1936) Auch auf van Duinkerken (1936), Ritter (1936) und Fabrizius (1937) konnte Roth sich verlassen. Ritter, der Roths neuestem Roman am 4. Oktober 1936 eine Radiosendung gewidmet bzw. Roth möglicherweise für den Rundfunk interviewt hatte, verfiel in seiner Besprechung der Beichte in der damals meist gelesenen Zeitung De Telegraaf regelrecht in Schwärmerei über den Autor, was eine Idee von dem Eindruck vermittelt, den Roth bei den Amsterdamer Bekannten hinterlassen haben muss, und von der fast bedingungslosen Bewunderung, die diese seinem Werk entgegenbrachten:

260

261

180

De Graaff (11.10.1935) weist in seiner Kritik von Die Hundert Tage darauf hin, dass Roth ihm bei einem Treffen “persönlich versicherte, dass er nie ein Kino besuchte” [Übers. ES], und wunderte sich daher darüber, dass der Napoleonroman seiner Meinung nach sehr filmisch ausgearbeitet worden sei. “Ik las deze week: Napoleon-ballade van Joseph Roth. Het nieuwe boek van Joseph Roth. Waarvan hij bijn [sic] zijn laatste bezoek aan Amsterdam aan zijn vrienden het verschijnen aankondigde. […] Een historische roman dus. Wéér een historische roman. Toch: een historische Roman die onder de tevele van het genre een afzonderlijke plaats inneemt. Gelijk Roth zelf een afzonderlijke plaats inneemt onder Duits-schrijvende auteurs, wier werk in Amsterdam uitgegeven worden […].”

“Selten lasen wir ein so atemberaubendes Buch wie das letzte Buch von Joseph Roth. Und selten waren wir uns so bewusst, einer äußerst bedeutenden und außergewöhnlichen Persönlichkeit gegenüberzustehen, wie damals in diesem kleinen Hotel, mit Ausblick auf die melancholische Gracht an einem regnerischen Nachmittag, als Joseph Roth uns in seinem geliebten Amsterdam, an dem sich sein melancholischer Geist labt, uns einiges von dem erzählte, was wir in diesen Zeilen den Lesern mitgeteilt haben.” [Übers. ES] (Ritter 1936)262

Die Solidarität der mit Roth persönlich verbundenen Kritiker lässt sich maßgeblich auf die Zeitläufte und Umstände zurückführen, die zunehmend existenzbedrohend für den Autor waren. Am 30. Juni 1936 meldete die Zeitung Het Vaderland die Amsterdamer Gründung des Comité van waakzaamheid van anti-nationaalsocialistische intellectuelen zur Verteidigung der geistigen Freiheit. Der Initiator war Menno ter Braak. Zum Gründungsausschuss gehörten von den Personen aus Roths niederländischem Netzwerk F.J.J. Buytendijk, Anthonie Donker, Anton van Duinkerken, Jan Greshoff und Reinier P. Sterkenburg. (Anonym 1936c, siehe ebenfalls Kieft 2006: 241f.) Angesichts der wachsenden Bedrohung durch den sich immer weiter ausbreitenden Nationalsozialismus sammelten sich niederländische Intellektuelle unterschiedlicher ideologischer und politischer Tendenz in dieser Bewegung. In dem Zusammenhang sind die Beiträge Roths in diversen niederländischsprachigen Zeitungen und Zeitschriften zu betrachten. 1937 erschien in De Gemeenschap “Die Kirche am Scheideweg”. In diesem Beitrag, der ganz im Sinne der “jungkatholischen” Bewegung der Autoren um De Gemeenschap war, wies Roth auf die moralische Pflicht der katholischen Kirche hin, dem politischen Druck, Kompromisse mit dem deutschen Nationalsozialismus einzugehen, zu widerstehen. In der Antwerpener jüdischen Zeitschrift La Centrale, die inhaltlich stark mit der schon mehrmals erwähnten Amsterdamer Zeitschrift Ha’Ischa verbunden war, wurde im November 1936 ein Fragment aus Juden auf Wanderschaft veröffentlicht. Der mit “Naar Amerika” überschriebene Beitrag erschien in einem Heft, das sich den Problemen der aus Deutschland zugewanderten Juden in Belgien befasste. Mehrere Beiträge erschienen ab 1936 ebenfalls in links orientierten Periodika. Im Dezember 1936 war im sozialistischen Monatsheft De Nieuwe Kern “In plaats van een artikel” zu lesen, eine Übersetzung von “Statt 262

181

“Zelden lazen wij een zoo adembeklemmend boek, als dit laatste boek van Joseph Roth. En zelden waren wij ons zoo bewust ons te bevinden tegenover een uitermate belangwekkende en uitzonderlijke persoonlijkheid, als toen Joseph Roth ons in het kleine hotelletje, met uitzicht op een melancholieke gracht op een regenachtigen achtermiddag in zijn geliefd Amsterdam, waaraan zijn weemoedige geest zich verzadigt, ons een en ander vertelde, dat wij in deze regelen aan den lezer hebben meegedeeld.”

eines Artikels”. Es handelte sich um einen Beitrag, der von Roth am 17. Juli 1936 in Das Neue Tage-Buch veröffentlicht worden war.263 De Nieuwe Kern wurde von einem Freund Menno ter Braaks herausgegeben, dem liberal-jüdischen und sozialistischen Schriftsteller und Politiker Jacques de Kadt. De Kadt hatte sich nach 1935 von einem Kommunisten zu einem vehementen Gegner sowohl des Kommunismus als auch des Nationalsozialismus entwickelt. Er bekannte sich nunmehr zu einem Sozialismus, wie er von Hendrik de Man entwickelt worden war und in dem der persönlichen Freiheit der höchste Stellenwert zukam.264 Dass Roth einen Beitrag für de Kadts Zeitschrift lieferte und wohl auch ein Honorar dafür erhielt, war wahrlich keine Selbstverständlichkeit. Es wurden in dieser Zeitschrift nämlich niemals Beiträge von Belletristen, weder von deutschsprachigen noch von niederländischen, aufgenommen. Es ist ziemlich sicher, dass hier aktiv vermittelt wurde von einer Person, die womöglich mit Roths frühem bzw. journalistischem Werk bekannt war. Die Übersetzung des Textes erschien aber anonym und es sind auch sonst keine Hinweise auf eine Bezugsperson vorhanden. Noch einmal wurde in De Nieuwe Kern ein journalistischer Beitrag von Roth veröffentlicht, und zwar nach dem sog. Anschluss Österreichs im März 1938. “Doden-mis”, eine Übersetzung des am 19. März 1938 in Das Neue Tage-Buch gedruckten Artikels “Totenmesse”, in dem Roth den Untergang seines Vaterlands betrauerte, war in der Aprilnummer 1938 zu lesen. Zudem erschien über die links orientierte Vermittlung am 3. April 1938 ein Beitrag zum österreichischen Anschluss in der flämischen Zeitung Vooruit, als Teil eines größeren Artikels, der von Nico Rost über die Situation der österreichischen Intellektuellen verfasst worden war.265 Unter dem Titel “Brief an einen Statthalter” war diese Reaktion Roths am 23. März 1938 in Das Neue Tage-Buch zu finden. Auch Nico Rost knüpfte damit an seine frühe Vermittlung für Roth als Verfasser von journalistischen Arbeiten an. Dieser hatte zu dem Zeitpunkt wohl keine Bedenken hinsichtlich einer Verbindung zu ausgesprochen links geprägten journalistisch-literarischen Kreisen. Der gemeinsame Kampf

263

264

265

182

In diesem Beitrag erklärte Roth, warum er so lange keine Beiträge mehr geschrieben hatte: “Ich bin nicht mehr imstande, Artikel zu schreiben, von denen ich befürchten muß, sie könnten einen Grad von Pessimismus verraten, den vor einem weitern Publikum – und sei es auch noch so sehr der Wahrheit gewachsen – zu äußern nicht angebracht sein kann. Es gibt für mich – um unsern Metier-Ausdruck zu gebrauchen – kein ‘Thema‘, das mir gestatten würde, einen Artikel mit jenem Mindestmaß von Zuversicht zu schließen, dessen eine Äußerung in einer Zeitschrift selbstverständlich bedarf. […] Was soll mein Wort gegen Kanonen, Lautsprecher, Mörder, törichte Minister, ratlose Diplomaten, dumme Interviewer und Journalisten, die durch den Nürnberger Trichter die ohnehin verworrenen Stimmen dieser Babel-Welt vernehmen?” (Werke 3: 687-690) Informationen zu Jacques de Kadt siehe Website des IISG: http://www.iisg.nl/bwsa/bios/kadt.html [Abruf am 19.07.2011]. Der Haupttitel des Artikels von Nico Rost lautete “Oostenrijksche perspectieven. De strijd gaat verder, ook de strijd voor Oostenrijk”, in Vooruit, 03.04.1938.

gegen den Nationalsozialismus ließ schließlich auch bei seinen Fürsprechern, wie z. B. bei van Duinkerken und ter Braak, die sich als Intellektuelle über viele Jahre hinweg scharf gegenüber gestanden hatten, die Gegensätze in den Hintergrund treten. Diese Unterstützung aus anti-nationalsozialistischen Beweggründen fand Roth umso mehr bei denjenigen, die ihn persönlich kannten und von seiner Persönlichkeit eingenommen waren. Genauso bemerkenswert wie das steigende Interesse an Roths journalistischem bzw. sozial engagiertem Werk ist der Rückgang der Artikel, die zu den neuen belletristischen Werken publiziert wurden. Die Romane Das falsche Gewicht und Die Kapuzinergruft, die 1937 bzw. 1938 erschienen, fanden in der niederländischen Presse relativ wenig Beachtung. 1937 wurden nur noch 14 Artikel über Roth publiziert, davon noch acht über Die Beichte eines Mörders und “nur” sechs über Das falsche Gewicht. Unter den Rezensenten, die Roth im Jahr 1937 berücksichtigten, waren drei Bekannte Roths vertreten: van Duinkerken mit einem Artikel, Fabrizius mit zwei und Winkler sogar mit drei. In seiner Besprechung von Das falsche Gewicht, das er wieder als erster thematisierte, parierte Winkler noch einmal in Antizipation die potenzielle Kritik, “[...] Kritik an Roths Stil, den man auch schon ‘eine kleine Manier’ zu nennen pflegt. Als ob eine solche ‘Manier’ nicht eine mühsam erworbene Ausdrucksmöglichkeit sein kann, die ruhig mehr als ein Mal genutzt werden kann. Roth wendet seine kleinen Manieriertheiten auch nach ‘Das falsche Gewicht’ mit Sicherheit noch ein paar Mal an. Es gibt viele, die nicht müde werden, auf ihn zu hören. Die es ihm nicht übel nehmen, wenn er aus Not drei Mal statt zwei Mal im Jahr ein neues Buch auf den Markt bringt. Weil er für sie mehr ist als einer der vielen zufälligen Schriftsteller, weil für sie seine Stimme eine ist, die sie – nun ja: lieb haben.” [Übers. ES] (Winkler 1937)266 1938 wurde Roth in den Niederlanden nur noch in zwei Artikeln, und zwar bezeichnenderweise von zwei seiner Bekannten, gewürdigt: de Graaff brachte eine Rezension von Das falsche Gewicht und Gerth Schreiner besuchte Roth in Paris und widmete ihm einen ausführlichen Artikel, bei dem die berühmte Zeichnung von Mies Blomsma, Schreiners 266

183

“Kritiek op Roth’s stijl, die men ook al een “maniertje” wenst te noemen. Alsof zo’n maniertje niet een moeizaam verworven uitdrukkingsmogelijkheid kan zijn, die gerust méér dan één keer toegepast kan worden. Roth hantere zijn maniertjes ook na “Das falsche Gewicht” veilig nog een paar maal. Er zijn er velen, die niet moe zullen worden om naar hem te luisteren. Die het hem niet kwalijk nemen als hij desnoods drie keer per jaar in plaats van tweemaal met een nieuw boek op de markt komt. Omdat hij voor hen meer is dan een van veel toevallige schrijvers, omdat voor hen zijn stem er een is, die zij – nu ja: lief hebben.”

Lebenspartnerin, abgedruckt wurde. Schreiner beschrieb im Artikel die sehr einfachen, anspruchslosen Lebensumstände des Autors in Paris, wie sich Roth für die Flüchtlingsorganisationen einsetzte – und wie er sich zu Tode trank. Obwohl Roth noch am Leben war, klang der ausführliche Artikel fast schon wie ein Nachruf. Schreiner zeichnete die Gewohnheiten des Autors im Präteritum nach: “Wer Joseph Roth kannte, wusste, dass auch er sich vor Langeweile verzehrte. Er war kein Nichtstuer: jedes Jahr verfasste er einen oder zwei Romane, die in viele Sprachen übersetzt wurden. Er bekam hohe Honorare, so dass er ein angenehmes Leben hätte führen können. Statt dessen lebte er aber in Hotels und Cafés. […] Er wusste, dass er die grosse Reise in den Tod unternommen hatte und wollte nicht aus seiner grossen Illusion erwachen, bevor ihn der Tod erreichte. Darum trank er. […] Was Heinrich Heine in seinen Memoiren über Grabbe schreibt, könnte man ebenfalls von Joseph Roth sagen: ‘Er ist nicht gestorben, weil er trank, sondern er trank, weil er sterben wollte: er starb durch Selbsttrunk.” [Übers. ES] (Schreiner 1938)267 In dem Maße, in dem das Interesse nach dem “Glanzjahr” 1936 schlagartig nachgelassen hatte, lebte es nach Roths Tod am 27. Mai 1939 wieder auf. Im Jahr 1939 erschienen insgesamt 55 Artikel über Roth, darunter Nachrufe und Rezensionen zu Die Legende vom heiligen Trinker und Die Kapuzinergruft. Die niederländischen Freunde waren allesamt an der monatelangen Nachrufwelle beteiligt: van Duinkerken,268 Winkler, de Graaff, Schreiner und Rost.269 Auch Kritiker, die noch nie Werke von Roth rezensiert hatten, meldeten sich nun. Selbst regionale Zeitungen berichteten über den Todesfall in ihren “allgemeinen Nachrichten”. Vor allem “als Mensch” wurde Joseph Roth gelobt, und wer ihn persönlich gekannt hatte, konnte damit jetzt aufwarten, beispielsweise Schreiner: 267

268

269

184

“Wie Joseph Roth kende, wist, dat ook hem de verveling opvrat. Hij was geen nietsdoener: elk jaar schreef hij één of twee romans, die in vele talen vertaald werden. Hij kreeg hoge honoraria, zodat hij een aangenaam leven had kunnen leiden, in plaats daarvan woonde hij in hotels en leefde hij in café’s. […] Hij wist, dat hij de grote reis naar de dood ondernomen had en wilde niet uit zijn grote illusie ontwaken, voor hij de dood bereikte. Daarom dronk hij. […] Wat Heinrich Heine in zijn ‘Memoiren’ over Grabbe schrijft, zou men ook van Joseph Roth kunnen zeggen: ‘Die is niet gestorven, omdat hij dronk, maar hij dronk omdat hij sterven wilde: hij stierf aan zelfdronk’.” Heine hat diese Neubildung, ein Kompositum, gebildet aus dem ersten Teil von Selbstmord und -trunk wie folgt verwendet: “[…] “Glauben Sie mir”, sagte mir einst ein naiver westfälischer Landsmann Grabbes, “der konnte viel vertragen und wäre nicht gestorben, weil er trank, sondern er trank, weil er sterben wollte; er starb durch Selbsttrunk.” (in Klaus Briegleb (Hrsg.), Heinrich Heine, Sämtliche Schriften, München: Hanser, 1976, Bd. 6, S. 565). Für diesen Hinweis danke ich Heinz Lunzer. Van Duinkerken veröffentlichte nicht nur das In Memoriam in Hexametern in De Gemeenschap, sondern ehrte den verstorbenen Freund mehrmals in De Tijd und De Groene Amsterdammer. Nico Rost rückt im 6. Kapitel im Rahmen der belgischen Vermittlung ins Zentrum des Interesses, zählt als Niederländer aber durchaus auch zur niederländischen Vermittlung.

“Geblieben ist die stille Trauer in den Herzen derjenigen, die das Glück gehabt haben, ihn persönlich kennenzulernen. Die Liebe, die ihm von allen Seiten zuteil wurde, galt an erster Stelle dem Menschen.” [Übers. ES] (Schreiner 1939)270

Bis über den Tod hinaus wurde Roth hier also noch von einem Freund gegen die Angriffe der Gegner verteidigt, die in ihm nur den Trinker und Verschwender sahen. Sogar in der jüdischen Presse lebte das Interesse wieder auf, obwohl Roth dort seit dem harschen Urteil, das Siegfried van Praag in Ha’Ischa über Der Antichrist gefällt hatte (siehe Kapitel 4.3.4), völlig ignoriert worden war. In Ha’Ischa und im Centraal Blad voor Israëlieten erschienen warmherzige und ausführliche Nachrufe von Max Kijzer (1939) bzw. Jacob Hiegentlich (1939), die einen sehr persönlichen Blick auf den Verstorbenen warfen und dessen Einbindung in Amsterdam betonten. In den meisten Nachrufen wurde Roth, wie schon erwähnt, hauptsächlich mit Hiob und Radetzkymarsch in Verbindung gebracht, mit den Romanen also, die ihm bei den Amsterdamer Verlagen die Türen geöffnet hatten, die beim breiteren Publikum die einzigen mit Roth assoziierten Werke geblieben waren und posthum zu seinen Meisterwerken deklariert wurden. “Für seine Menschlichkeit wurde er von vielen verehrt, die sein Werk nur oberflächlich kannten und die sich bei der Lektüre von ‘Hiob‛ und ‘Radetzkymarsch‛ erinnerten, dass er ein großartiger Schriftsteller war.” [Übers. ES] (Schreiner 1939)271 Auf den Erfolg von Der Antichrist wies de Graaff hin, der bei der Gelegenheit noch einmal die Namen van Duinkerkens und Werumeus Bunings, die für die Einleitung bzw. Übersetzung zuständig gewesen waren, erwähnte. Roths Trunksucht war bei den ehemaligen Freunden ebenfalls ein Thema. Exemplarisch dafür ist der lyrische Text In Memoriam Amici Joseph Roth von van Duinkerken, der im Juni 1939 in De Gemeenschap publiziert wurde:

Stralend van trots zullen later mijn kind’ren hun kind’ren verhalen: Vader heeft Joseph Roth nog gekend, en zij twee waren vrienden, Kwamen bijeen en vervloekten in hun verschillende talen De slechtheid van hun ontluisterden tijd, wiens geest zij niet dienden. Vraagt er dan een: “Joseph Roth nog gekend? Dien aangrijpenden schrijver? Zegt ons, hoe was hij? Hoe deed hij? Gehoorzaamde hij de legende, Die hem ons teekent als dronkaard, verteerd door een vurigen ijver 270

271

185

“Gebleven is de stille rouw in de harten dergenen, die het geluk hebben gehad hem persoonlijk te leren kennen. De liefde, die hem van alle kanten ten deel werd, gold in de eerste plaats den mens.” “Om zijn menselijkheid werd hij door velen vereerd, die zijn werk maar oppervlakkig kenden en die zich door de lectuur van zijn “Hiob” en “Radetzkymarsch” herinnerden, dat hij een groot schrijver was.”

Voor ’t ware geloof?” – zoo zij ’t antwoord uit naam van den man, die hem kende: Ja, Joseph Roth was een lijder aan drankzucht, een stakker In ’t oog der fatsoenlijken, weinig geschikt voor den omgang met lieden, Die zich en hun soort adoreeren. Bezopen en boos, maar klaarwakker Kwam hij alléén in de kerk en de herberg. Hij haatte het loven en bieden, Het koopen en hebben, het gierig begeeren en bezitten der meesten, Hun veile verzachten van meening of woord, hun verdwazen In deugdlooze netheid. Veel liever werd hij een beest met de beesten Dan op den goedkeurenden glimlach van wie hem betaalden te azen. Ja, Joseph Roth was een dronkaard en – geve de hemel, Dat hem zijn roem niet ontaardt tot een wereldontvloden verdroomer Der uren terzijde van ’t onrustwekkend gewemel! – Hij dronk in alle getijden uit dorst naar een eeuwigen zomer. En hij was groot! Als hij zich op zijn zwaaiende beenen Plotseling kaarsrecht verhief voor een vrouw, stond hem nergens Iemand zoo waardig en statig terzijde. In hem leefde Weenen, Zijn stad, die hij meedroeg naar ’t altijd veranderlijk Ergens. Oostenrijk heeft hij bemind met de brandende liefde, die landen Nooit van hun machthebbers krijgen, zelden maar van hun soldaten. Soms, als hij verschrikkelijk zat was, beschreven zijn bevende handen De grens van zijn land op het blad van de tafel. Dan zaten Zijn vrienden te staren en zwegen. Welk woord kon hem troosten? Juist als er niemand meer woorden verwachtte, begon hij te spreken, Schuchter, maar fel, en zijn vingertop wees naar het oosten: “Gindsche Vooruitgangs-Verlosser der menschheid moet al haar gebreken Bitter ervaren, wanneer hij de weldaad der waarheid wil leeren! Hem wacht geen kruis op den berg, want hij is geen zwaard komen brengen, Radiotoespraken slechts, gummiknuppels, machinegeweren, Niets dan beschavingsbarbaarschheid: geen vuur, dat de harten kan zengen, Geen woord, dat de kinderen zegent, geen levende bron, die de vrouwen Laaft met genade, geen troost voor eenvoudigen, vromen en goeden, Enkel een hakenkruisband, dien hij grijnslachend speldt op de mouwen Van stumpers, die hij met winterhulp-stampkost alleen niet kan voeden! Neen, ich veracht hem zelfs niet, dezen man, en zijn woorden – Al dat lawaai van den mensch tegen God – maken stiller En zachter mijn inborst, vervullen mijn hart tot zijn boorden Met deernis om ’t volk, dat heil roept voor een allesbediller. God, is die straf niet te zwaar voor de wereld? God, zijn de Joden Terecht door de heidnen bezocht om hun ontrouw? Zakt op zijn schouder Het hoofd van Uw Zoon? Is de Geest uit Zijn Lichaam – ’t Mystieke – gevloden? Werd eindlijk het leed van de wereld volbracht? Of wordt zij wat ouder Met schade en met schande? Mijn ziel is bedroefd en mijn oogen Moeten het aanzien, mijn ooren het hooren, hoe aldoor ellenden Hoog op ellenden zich staaplen van menschen, die werden bedrogen, Omdat zij de simpele goedheid van Uw Evangelie niet kenden. Weten wij meer dan dat Uwer de wraak is, die Waarheid en leven En Weg, en het Licht op den weg zijn? Zendt vuren kolommen Vooruit aan uw volk op zijn dooltocht. Verpletter wie tegen [U] streven

186

En laat dien Germaan zijn geloof in Rijkskultuurkamers en bommen.” Zweeg hij daarna om te drinken, dan zonk door de ruiten Het duister eenzaam en triest als het kijken van stervende honden. Eerst om één uur in den nacht ging Roth uit de herberg naar buiten, Telkens verbaasd over ‘t land, waar de klant uit den kroeg wordt gezonden. (van Duinkerken 1939b)272

Van Duinkerkens In Memoriam Amici Joseph Roth fand Beachtung in Zeitungen in den Niederlanden und Belgien. Menno ter Braak berichtete am 6. Juli 1939 in Het Vaderland über das Erscheinen des Gedichts und die flämische Zeitung De Standaard veröffentlichte am 8. Juli 1939 ein Fragment daraus. Auch van Duinkerkens “In Memoriam” in De Groene Amsterdammer vom 3. Juni 1939 wurde wahrgenommen: Het Volk vom 4. Juni. 1939 brachte ein Resümee. Einen dritten Nachruf verfasste van Duinkerken anonym am 10. Dezember 1939. Es war eine Zusammenfassung des von Gerth Schreiner im Dezember 1939 in Critsch Bulletin veröffentlichten Artikels über Roths Leben und Tod. Dieser Austausch von Informationen zeugt von der Annäherung zwischen der katholischen (De Gemeenschap, De Standaard), liberalen (De Groene Amsterdammer) und sozialdemokratischen (Het Volk) Presse und vom Ansehen, das van Duinkerken als Freund von Joseph Roth in diversen Kreisen erzielte. Nach dem Erscheinen von De Legende vom heiligen Trinker und Die Kapuzinergruft zeigte sich noch einmal die Tendenz, dass Kritiker, die Roth nicht persönlich gekannt hatten, diesen kritisierten, gar völlig ablehnten. Als langweilig, uninteressant und simpel wurde Roths Trinkerlegende zum Beispiel im NRC bezeichnet: “Die Häufung glücklicher und unglücklicher Wunder langweilt einigermaßen, um so mehr, da die Ereignisse selber nicht sehr interessant sind. Das Büchlein hat etwas von verfeinerte Zuglektüre, und bei dieser Qualifizierung zögert man noch etwa zwischen ‘verfeinert’ und ‘erschlafft’.” [Übers. ES] (1939)273

Ganz anders diejenigen, die sich mit Roth verbunden fühlten: Die Legende betrachteten sie als Roths Testament. Ter Braak, der Roth als linker Intellektueller aus zuvor genannten Gründen 272

273

187

Für das vollständige Gedicht in der deutschen Übersetzung von Nicolaus Greitemann und Peter Pawlowsky siehe Anhang 7, Abbildung 35. “Die herhaling van de gelukkige en ongelukkige wonderen gaat wel eenigszins vervelen, temeer daar de voorvallen zelf niet zeer interessant zijn. Het boekje heeft iets van verfijnde treinlectuur, en bij deze kwalificatie aarzelt men dan nog even tussen ‘verfijnd’ en ‘verslapt’.”

zwar positiv gegenüberstand, sich aber trotzdem von dessen Katholizismus distanzieren wollte, hatte sicherlich Roth vor Augen, als er über die Hauptfigur Andreas äußerte: “der Alkoholismus scheint hier aber viel richtiger durchlebt als der Katholizismus, den man ihm nicht recht glaubt” [Übers. ES] (ter Braak 1939)

274

Roths Tod bot manchen Schreibern

Anlass, sich mit dem Untergang Österreichs und der drohenden Kriegsgefahr in Europa zu befassen. Roth wurde als vehementer und konsequenter Antifaschist gewürdigt und als Helfer der Heimatlosen und Unterdrückten. Ein legendäre Figur in Amsterdam schon zu Lebzeiten, wurde Roth somit nach seinem Tode noch mehr überhöht. Dass sein Name und die beiden Hauptwerke 1939 einem breiten Publikum geläufig waren, beweist ein Kreuzworträtsel in der Zeitung Het Nieuws van den dag voor Oost-Indië, in dem ein Roman von Roth gesucht wurde, der drei Buchstaben zählt. Nicht mit Job, der Übersetzung, sondern mit Hiob war Roths Name verbunden.275

5.3. Die Beichte eines Mörders: ein Amsterdamer Roman? Für Die Beichte eines Mörders wurde 1936 von Landauer groß geworben. Der Buchgestalter Henri Friedländer wurde mit dem Entwurf eines “einfachen und sehr kräftigen Schutzumschlag[s]”276

und

Einbandes

beauftragt,

und

beim

Drucker

wurden

Schaufensterplakate bestellt.277 Passanten auf der geschäftigen Einkaufsmeile Damrak konnten die Werbung kaum übersehen, wie ein Zeitzeuge berichtet: “Wer vor einigen Monaten am Amsterdamer Damrak an der bekannten Buchhandlung Allert de Lange vorbeikam, wird wohl auf ganze Reihen ein und desselben Buches aufmerksam geworden sein, schwarz und orangefarben, in der Auslage zur Schau gestellt, und auf die ans Schaufenster geklebten, dick rot unterstrichenen Kritiken aus den größten Blättern. Diese nachdrückliche Werbung betraf Joseph Roths neuesten Roman: ‘Beichte eines Mörders’.”[Übers. ES] (van Eckeren 1937)278 274 275

276 277

278

188

“Het alcoholisme lijkt hier veel echter doorleefd dan het katholicisme, waaraan men niet recht gelooft.” Kreuzworträtsel in Het nieuws van den dag voor Nederlands Indië, 23.09.1939, S. 23. Siehe Anhang 7, Abbildung 38. Brief von Walter Landauer an Henri Friedländer vom 22.04.1936, IISG (ALA 18/301). Eine ausführliche Korrespondenz über die Produktion der Schutzumschläge und Plakate befindet sich im IISG, Sammlung Allert de Lange, Mappe 18. Siehe dazu ebenfalls Anhang 5: Unveröffentlichte Briefe März bis August 1936. “Wie enkele maanden geleden op het Damrak te Amsterdam langs den bekenden boekhandel van Allert de Lange mag zijn gekomen, diens oog zal mogelijk getrokken zijn door heele reeksen van een zelfde boek,

Landauer kümmerte sich nicht nur geschäftlich um Roth, er war in Amsterdam zudem seine Vertrauens- und Bezugsperson. “Wirklich gut zu mir ist jetzt erst Landauer. Er sorgt sich um mich, wie ein Bruder” schrieb Roth am 29. Mai 1936 an Zweig. (JRB: 477) Zweig griff noch einmal konkret in eine Angelegenheit um Roth ein, als Allert de Lange die Übersetzung von Die Beichte eines Mörders plante. Obwohl Roth Nico Rost den Auftrag versprochen hatte, schlug Zweig einen seiner eigenen Schützlinge und “einen sehr ergebenen Freund” vor: Reinier P. Sterkenburg, der die bei Allert de Lange herausgebrachte Übersetzung dann tatsächlich erstellte. (Zweig 1936) Möglicherweise spielte auch Sterkenburgs Nähe zu angesehenen Persönlichkeiten im niederländischen literarischen Feld, wie Menno ter Braak und Anton van Duinkerken, eine Rolle bei der Entscheidung des Verlags, ihn mit der Übersetzung zu beauftragen. Wie sie war er Gründungsmitglied des Comité van waakzaamheid. Für den Verlag waren aber sicher auch die guten Beziehungen zu Zweig unentbehrlich, um mit dem schwierigen Autor Roth zurechtzukommen, und als Mäzen Roths konnte Zweig sich Bitten wie diese erlauben. Im Lauf meiner Recherchen konnte ich in Die Beichte eines Mörders deutlich sichtbare Spuren von Roths Amsterdamer Kontakten entdecken und belegen. In diesem Zusammenhang ist die Verbindung zum jüdischen Schriftsteller Maurits Dekker zu skizzieren. Auf die besondere Beziehung zwischen Roth und Dekker wurde nach Roths Tode von Max Kijzer in einem Nachruf auf Roth, der am 1. Juni 1939 in der jüdischen Zeitschrift Centraal Blad voor Israëlieten erschien, aufmerksam gemacht: “Er [Roth ES] besuchte mehrmals unser Land. In seinem kräftigen Anpacken der literarisch-menschlichen Themen, seinem männlichen und tief bewegten Mitleid mit den Erniedrigten und Unterdrückten und seinem imponierenden Witz ist er in den Niederlanden vergleichbar mit seinem Freund, dem jüdischen Dichter Maurits Dekker.” [Übers. ES] (Kijzer 1939a)279 Auch Kijzers am 20. Juli 1939 gedruckte Rezension von Dekkers Roman Mordje de Jood verwies mehrmals auf dessen “Verwandschaft mit seinem verstorbenen Kameraden Joseph

279

189

zwart en oranje, achter het winkelraam uitgestald, en door de aan de ruit geplakte uitvoerige rood onderstreepte recensies uit de groote bladen. Deze nadrukkelijke reclame betrof Joseph Roth’s nieuwen roman: “Beichte eines Mörders.” “Hij [Joseph Roth] ES bezocht meermalen ons land. Wegens het forsch aanpakken van zijn literairmenschelijke onderwerpen, zijn manlijk en diep bewogen medelijden met de vernederden, zijn manlijk en verdrukten en zijn imponeerende geestigheid, is hij in Nederland te vergelijken met zijn vriend, den Joodschen auteur Maurits Dekker.”

Roth” [Übers. ES] (Kijzer 1939b) Kijzers Hinweise stellen die Beziehung zwischen Roth und Dekker in ein neues Licht und laden zu weiterer Erforschung ein. Anders als Hannema brüstete sich Dekker Bronsen gegenüber nicht mit dieser Bekanntschaft mit Roth, womöglich weil die Freundschaft Ende des Jahres 1936, als Roth wieder in Amsterdam war und vor allem mit Hannema verkehrte, aus irgendeinem Grund beendet wurde. Kijzer charakterisierte Dekker wie folgt: “Dieser jüdische Autor ist eine Zierde für die niederländische Literatur und der wirksamste Verteidiger und das Sprachrohr des heimgesuchten Judentums. Wie Joseph Roth oder mehr noch wie Dostojewski ist er in seiner Arbeit ständiger Verteidiger der Verstoßenen, der Erniedrigten sowie der sprachgewandte Rächer des menschlichen und gesellschaftlichen Unrechts.” [Übers. ES] (ibid.)280

Dekker konnte, als Roth ihn kennenlernte, auf ein ungewöhnliches Leben und eine ebenso ungewöhnliche Schriftstellerkarriere zurückblicken. 1921 wurde er als 25-Jähriger zu Unrecht des Raubmordes an einer Frau beschuldigt und vier Monate inhaftiert. Bei seiner Verhaftung war Dekker wie ein Schwerverbrecher in Handschellen von der Polizei über den Amsterdamer Damrak bis zum Bahnhof geführt worden, unter den Beschimpfungen eines wütenden Mobs.281 Die schrecklichen Erfahrungen verarbeitete Dekker später in literarischen Arbeiten; in seiner Biographie wurde diese Episode aber sorgfältig verheimlicht. Dekkers schriftstellerische Karriere entwickelte sich in den ersten Jahren nach der unglücklichen Episode äußerst zäh. Die literarische Kritik ignorierte sein Werk; von wichtigen Autoren wie ter Braak und Greshoff wurde er abfällig behandelt.282 Dekker griff daraufhin zu einem Trick: 1929 veröffentlichte er den Roman Waarom ik niet krankzinnig ben unter dem Pseudonym Boris Robazki. Es wurde der Anschein erweckt, das Buch wäre von Anton Bakels aus dem Russischen übersetzt worden. Bakels war ein Freund Dekkers aus den Amsterdamer anarchistischen Kreisen. Die Kritik ließ sich tatsächlich irreführen und auch Dekkers frühere 280

281

282

190

“Deze Joodsche auteur is een sieraad voor de Nederlandsche letteren en de moedigste en meest doeltreffende verdediger en woordvoerder van het geteisterde Jodendom. Gelijk Joseph Roth, meer nog zooals Dostojefski is hij in zijn werk de voortdurende verdediger van verschoppelingen, de verneederden en beleedigden en de welsprekende wreker van menselijk en maatschappelijk onrecht.” Siehe dazu Herman Franke, “De verloren eer van Maurits Dekker”, in: Het Oog in ’t Zeil, Jg. 8, Nummer 4, Juli 1991, S. 1-15. Ter Braak nannte es herablassend ein “Vademecum für die Familie” [Übers. ES] (de Jong 1946:13) und beschuldigte Dekker von Ilja Ehrenburg abzuschreiben. (ter Braak 1935a) Greshoff (1929) bezeichnete ihn als Mitglied der “Unterklasse der niederländischen Literatur”. [Übers. ES]

Gegner lobten den Roman. 1931 deckte Dekker seine Autorenschaft auf und erlebte einen Triumph. Als Roth im März 1936, zeitweise am Kaffeehaustisch, wohl vorwiegend im Hotel Eden, den Roman Der Stammgast, wie der Arbeitstitel von Die Beichte eines Mörders lautete, beenden wollte, war er damit unzufrieden. “[I]ch muß den Roman noch stopfen. Er ist äußerst porös geworden”, so meldete er selbstkritisch an Zweig. (JRB: 455) Möglicherweise hat Roth Dekker über van Duinkerken kennengelernt, der in diesem Jahr mit ihm in Kontakt stand, wie in der Einleitung zu diesem Kapitel schon erwähnt wurde. Roth muss von Dekkers Persönlichkeit beeindruckt gewesen sein; er las sofort den Roman Waarom ik niet krankzinnig ben. Nach Angaben Dekkers lernte Roth Niederländisch, um das Werk lesen zu können, war von der Thematik begeistert und fand die Psychologie und die russische Atmosphäre gut erfasst. (Bronsen 1960h) Aus Dokumenten im NLMD (Sammlung Dekker) erweist sich aber ebenfalls, dass Dekker sich seit 1932 bemühte, die deutschen Rechte des Romans zu verkaufen mit dem Zweck, Teile auf Deutsch übersetzen zu lassen. Es ist also durchaus möglich, dass Roth die Texte auf deutsch gelesen hat bzw. sich hat vorlesen lassen. Nach Toon Blansjaars Überzeugung hat Roth auf jeden Fall selbst kein Niederländisch gelesen, ließ sich aber gern vorlesen. (W&H: 161) Aus Dekkers Briefwechsel im NLMD erweist sich, dass er um 1925 in Köln wohnte, daher sprach Dekker mit Roth sicherlich Deutsch. Über die Vermittlung von Anton van Duinkerken trat der Antwerpener Schriftsteller Leo de Roover mit Dekker in Kontakt und bot ihm 20 Seiten übersetzten Text an. Als Dekker von Bronsen interviewt wurde, erinnerte er sich vielleicht an dieses Angebot nicht oder er hat es nicht erwähnt, weil es letztlich doch nie zu einer deutschen Veröffentlichung kam. Möglicherweise hat Roth sich bei Dekker als Vermittler bei einem deutschen Verlag angeboten, schließlich aber keinen Erfolg erzielt. Auf jeden Fall wurde Dekker am 5. August 1936 schriftlich von Roths amerikanischem Literaturagenten Barthold Fles, der geschäftsmäßig (u.a. mit Roth) in Amsterdam war, zu einem Gespräch über die Übersetzung seines Buches Oranje eingeladen.283

Roth lernte in Amsterdam auch Anton Bakels kennen, den vermeintlichen Übersetzer des Romans Waarom ik niet krankzinnig ben aus dem Russischen. Bakels war ein Verehrer des Anarchisten Kropotkin und hatte dessen Biographie übersetzt. Dass Roth die Figur des Fürsten in seinem Roman nach Kropotkin benannt hat, mag wohl als Fingerzeig aufgefasst werden. Sicher ist aber folgender Hinweis auf Dekkers Roman: Auf der ersten Seite von

283

191

Brief von Barthold Fles an Maurits Dekker vom 05.08.1936, NLMD (MD 13.621).

Waarom ik niet krankzinnig ben ist der Titel des vorgeblichen russischen Originals genannt, um dessen Übersetzung es sich handeln würde (s.o.): Исповедание человека oder Beichte eines Menschen.284 Roth ließ sich von diesem Titel inspirieren, als er im Sommer 1936, kurz vor Erscheinen seines Romans, den Titel Der Stammgast zu Die Beichte eines Mörders änderte. Beide Romane sind in der Tat wie eine Beichte zu lesen. Bei Dekker erzählt ein verhafteter Mörder den Gerichtspsychiatern, die über seinen Fall zu entscheiden haben, seine Geschichte. Bei Roth gibt der Ich-Erzähler ein Geschehen wieder, das er in der Pariser Nachtbar Tari Bari vom russischen Emigranten Golubtschik gehört hat. Roths Protagonist wird als Mörder dargestellt, erweist sich am Ende seiner Geschichte aber als unschuldig. Bei Dekkers Hauptfigur verhält es sich genau umgekehrt: Er behauptet, er wäre kein Mörder, am Ende der Geschichte wird aber klar, dass er einen Mord verübt hat. In beiden Romanen setzt die Beschreibung mit der Kindheit ein und der jeweilige Protagonist bricht zu einer Reise in eine russische Stadt auf (Dekker: Moskau, Roth: Odessa); beide überleben unter zwielichtigen Gestalten. Ebenso findet sich in beiden Romanen eine Frau bzw. eine Liebesgeschichte; ein Gegensatz manifestiert sich allerdings in der Ausgestaltung. In Roths Beichte ist die Geliebte eine Betrügerin, bei Dekker regelrecht eine Heilige. Dekkers Protagonist bringt die unschuldige Geliebte Natasja um, Roths Protagonist glaubt, er hätte seine Lutetia ermordet, erfährt aber viele Jahre später, dass sie noch am Leben ist. Dekkers beschreibt also die Beichte eines Menschen, der ein Täter ist, und Roths Die Beichte eines Mörders ist die Geschichte eines Unschuldigen. Die inhaltliche und stilistische Verwandtschaft beider Romane wurde zwar in den zeitgenössischen Kritiken nicht bemerkt; die Rezensionen zur Beichte ähnelten aber den Besprechungen von Dekkers Roman. So könnte van Duinkerkens Bewertung von Roths Roman ebenso als Kritik Dekkers Werk verstanden werden: “Es handelt sich um die Häufung scheinbarer Zufälligkeiten, die jemanden dazu bringen kann, ein Mörder zu werden. […] [Der Verfasser ES] will die gegenseitige

284

192

Das Wort исповедание kann sowohl “Beichte” als auch “Glaubensbekenntnis” bedeuten, da beide Wörter im Russischen vom selben Stamm abgeleitet sind; das entsprechende Verb исповедоваться drückt sowohl “bekennen” als auch “beichten” aus. Interessant bei Dekkers Angabe des “Originaltitels” ist die Verwendung der alten russischen Rechtschreibung. Diese war in der Sowjetunion schon bald nach der Revolution von einer transparenteren und logischeren Rechtschreibung abgelöst worden. Bis 1929 wurde die alte Rechtschreibung im Prinzip nirgends mehr verwendet, mit Ausnahme einer kleinen Anzahl russischer, politisch “weißer” Emigranten (in Berlin, Prag u. a.), die sich auf diese Weise von den Bolschewisten distanzierten. Diese Informationen verdanke ich dem Slavisten Piet Van Poucke.

Abhängigkeit nachvollziehen. Er will den satanischen Einfluss auf das menschliche Verhalten deutlich machen.” [Übers. ES] (van Duinkerken 1936)285

Das satanische Element tritt bei Roth in der Gestalt der Teufelsfigur Jenö Lakatos auf, das Gegenstück bei Dekker heißt Nikolas Fjodorow. Um die Leser (und Kritiker) zu täuschen, hatte Dekker zwei Fußnoten eingefügt, in denen jeweils ein spezifischer russischer Ausdruck hergeleitet wurde. Roth entschied sich kurz vor Erscheinen des Romans ebenfalls für eine Fußnote, in der er den Namen Golubtschik – Russisch für Täubchen – erklärte. (siehe GiG: 266f.) Die erhaltenene Manuskript-Fragmente von Die Beichte eines Mörders geben über die Entstehung des Romans keine Auskunft. Inwieweit Roth Textänderungen angebracht hat, die auf Dekkers Roman zurückgehen, ist daher nicht nachvollziehbar. Beide Romane weisen jedoch in Aufbau, Thematik, Schilderung der Figuren und Atmosphäre so viele Analogien auf, dass es sich kaum um einen Zufall handeln dürfte, sondern angenommen werden kann, daß Roth in seinen Roman Eindrücke vom Werk Dekkers hat einfließen lassen.286 Wohl Zufall, aber trotzdem bemerkenswert ist das von Dekker eingesetzte Motiv des Rackoczymarsches, der ungarischen Nationalhymne, die eine ähnliche Symbolfunktion hat wie der Radetzkymarsch in Roths Erfolgsroman Radetzkymarsch, der vier Jahre nach Waarom ik niet krankzinnig ben erschien. Die Marschmusik ruft in beiden Romanen die Sehnsucht der Protagonisten nach einer heroischen nationalen Vergangenheit wach. Wahrscheinlich ebenso zufällig, doch der Spekulation Tür und Tor öffnend, ist ein Ereignis, das am 5. Juni 1931 in Het Vaderland erwähnt wurde: Der Schriftsteller Maurits Dekker sei in seiner Wohnung bestohlen worden. “Außer Geld sind verschiedene Papiere entwendet worden, u.a. stahlen die Einbrecher den Ausweis des Schriftstellers sowie ein Manuskript von ungefähr 100 Seiten von Dekkers neuem Roman Amsterdam, das zur Sendung an den Drucker bereit lag. Da

285

286

193

“Het handelt over de reeks schijnbare toevalligheden, welke er iemand toe kunnen brengen, een moordenaar te worden. In werkelijkheid zijn dit geen toevalligheden – zoo wil de schrijver ons duidelijk maken. […] [De schrijver, ES] wil hun onderling verband naspeuren. Hij wil den satanisch eninvloed op het menschelijke gedrag zichtbaar maken.” Ein tiefer gehender Vergleich der beiden Romane kann im Rahmen dieser Arbeit nicht vorgenommen werden; es sei lediglich darauf hingewiesen, dass die Parallelen noch weiter ausgearbeitet werden können.

der Schriftsteller keine Abschrift des Werkes gemacht hat, bedeutet das für ihn einen großen Verlust.” [Übers. ES] (Anonym 1931a)287

Dekkers Roman Amsterdam erschien 1931 im jüdischen Amsterderdamer Verlag Andries Blitz. Ähnlichkeiten zwischen diesem Diebstahl und dem Fall van Ameringen mögen ebenso auffällig wie irritierend sein, sind aber nicht klarer fassbar, geschweige denn der Verdacht verifizierbar, Roth habe sich von Dekker zu einer Verschwörung mit dem Chef de Réception inspirieren lassen. Die Korrekturen von Die Beichte eines Mörders schickte Roth am 22. Juli 1936 von Ostende aus an Landauer. Im Begleitbrief heißt es: “[I]ch bitte Sie herzlichst, diese Correcturen genau zu beachten. Ab Seite 65 ist viel geändert. Die letzten zwei Bogen enthalten die wichtigsten Änderungen. Der Schluß ist ganz neu.” (GiG: 263) In den hier erwähnten Schlusssätzen lässt sich ein ganz konkreter Hinweis auf den Amsterdamer Aufenthalt und ganz spezifisch auf das Hotel Eden und den Inhaber Blansjaar finden. Am Ende der Geschichte kehrt der Erzähler aus dem Café Tari Bari – vermutlich benannt nach einer Berliner Kneipe, die vor 1933 von der linken literarischen Szene besucht wurde288 –, wo er sich den Bericht des vermeintlichen Mörders angehört hat, in aller Morgenfrühe zu seinem Pariser Hotel zurück. In der Beschreibung dieser morgendlichen Szene ist das Eden Hotel wiederzuerkennen: “Ich behielt, als ich endlich vor meinem Hotel stand, von dem ganzen morgendlichen Spaziergang nichts mehr in der Erinnerung als ein paar nicht gezählte, keineswegs gezählte Glocken verschiedener unbekannter Türme. Die Sonne lag schon kräftig und durchaus heimisch im Vestibül. Mein Hotelwirt, in rosa Hemdsärmeln, machte den Eindruck, als schwitzte er jetzt bereits so, wie er an andern Tagen nur in der Mittagsstunde zu schwitzen pflegte.” (Werke 3: 124f.)

287

288

194

“Behalve eenig geld zijn verscheidene papieren ontvreemd, o.m. namen de inbrekers de pas van den schrijver mede en een manuscript van ongeveer 100 bladzijden schrift van Dekkers nieuwen roman Amsterdam, die ter verzending naar den drukker gereed lag. Daar de schrijver geen afschrift van het werk gemaakt had, beteekent dit voor hem een groot verlies.” Im Typoskript der unveröffentlichten Memoiren Nico Rosts Aan marmeren tafeltjes, Herinneringen aan een Berlijns koffiehuis tussen twee wereldoorlogen (S. 60) findet sich die Beschreibung der ersten Begegnung mit dem russischen Dichter Vladimir Majakowski und in dem Zusammenhang ein Hinweis auf das “Tari Bari” in Berlin: “Bier Schlecht. Wodka besser” seien Majakowskis erste Worte gewesen, als Rost auf ihn zutrat, “[...] und dabei wies er auf das abgestandene Glas Bier vor ihm. ‘Wodka in Tari Bari‘ antwortete ich und wollte ihn mitnehmen ins kleine russische Restaurant dieses Namens […].” [Über. ES]

Im Hotel scheint ein neuer Gast eingetroffen zu sein, der vom Ich-Erzähler als Jenö Lakatos, die Teufelsfigur aus der eben gehörten Geschichte, identifiziert wird. Lakatos wird vom Hotelwirt das Zimmer Nummer 12 zugewiesen mit der Bemerkung: “Knapp neben Ihnen. Feine Gäste setze ich immer nebeneinander.” (ibid.) Wer das Eden kannte und wusste, dass Roth immer im Zimmer 12a untergebracht war, konnte die Anspielung verstehen. Blansjaar erinnerte sich noch nach vielen Jahren, dass Roth immer in diesem Zimmer gewohnt hatte.289 Heute ist im damaligen Eden Hotel eine Kneipe untergebracht; nach wie vor erklingt in der Nähe das Glockenspiel der benachbarten Oude Kerk, die Sonne fällt morgens früh durch die Glastür in den Raum, der damals das Vestibül war. An Roths Faszination für das Glockenspiel – wie für Uhren im Allgemeinen – erinnerte sich Kroonenburg im Interview mit Bronsen (1960c). Dass Roth noch kurz vor Erscheinen des Romans die Schlusssätze änderte, darf als diskrete Honneurs an die Familie Blansjaar bzw. an Roths Freunde im Eden Hotel betrachtet werden. Sogar die Innenausstattung, wie sie auf der Ansichtskarte des Hotels (siehe W&H: 143) zu sehen ist, diente offensichtlich als Vorlage: “Ich trank den Kaffee im winzigen Schreibzimmer, zwischen einem längst ausgetrockneten Tintenfaß und einer Majolikavase, gefüllt mit Zelluloidveilchen, die an Allerseelen erinnerten. Die gläserne Tür ging auf, und herein trat, nein tänzelte, ein eleganter Herr. Von ihm ging seltsamerweise ein starker Veilchenduft aus, so daß ich einen Auenblick dachte, die Zelluloidveilchen in der Majolikavase seien plötzlich lebendig geworden.” (Werke 3: 124)

Entsprechende Vasen mit Plastikblumen auf den Tischchen sowie die gläserne Tür, die die Schreibstube vom Vestibül abgrenzte, sind auf den Fotos wiederzuerkennen. Ob die teuflische Lakatos-Figur nach dem halbseidenen Chef de Réception gestaltet ist, was nach den Aussagen über van Ameringen in den Interviews mit Bronsen durchaus möglich wäre, bleibt Spekulation. Kein einziger Kritiker be- oder vermerkte den Hinweis auf Roths Hotel im Roman. Revis erwähnte im Critisch Bulletin lediglich eine Auffälligkeit:

289

195

Brief von Piet Blansjaar an Toke van Helmond vom 17.09.1979 (Besitz Toke van Helmond). Die Innenausstattung des Hotels ist auf Abbildung 18 im Anhang 7 sichtbar.

“Der Schluss des Buches wird gebildet von einer Begegnung, die der Verfasser mit jemandem hat, der auch im Leben des mutmaßlichen Mörders eine große Rolle gespielt hat; die Beschreibung davon nimmt nur drei Seiten ein, und man fragt sich, warum Joseph Roth sie dem Werk hinzugefügt hat.” [Übers. ES] (Revis 1937)290

Roths Dankbarkeit Blansjaar gegenüber ist daran ablesbar, dass er dem Hotelinhaber Manuskripte und Briefe hinterlassen hat. Leider wurden sie, wie auch die Verwaltungsakten, das Gästebuch, Fotos und Briefe, während des Krieges, im Hungerwinter 1944-1945, im Ofen verheizt. (W&H: 143) Wie schon erwähnt, bekam auch Hannema von Roth ein Manuskript oder einen Teil davon, und zwar von Die Beichte eines Mörders. Piet Blansjaars Erinnerungen lassen die Deutung zu, dass Roth ihm Das falsche Gewicht als Manuskript hinterlassen hat. Für dieses Werk habe Roth sich inspirieren lassen von einem Artikel in De Telegraaf. Blansjaars Erinnerung daran vermittelt zugleich ein Bild von Roth bei der Arbeit im Eden Hotel: “Roth hatte die Gewohnheit, mich ab und zu zu bitten, dieses und jenes aus dem Abendblatt von De Telegraaf zu lesen oder zu übersetzen, da er kein Wort Niederländisch las. An einem Tag gab es einen Artikel in der Zeitung über eine polizeiliche Aktion gegen Kaufleute auf dem Nieuw Market [sic] in Amsterdam, die mit ihren Waagen schummelten, sodass man für ein Kilogramm kaufte, aber nur 7 bis 800 Gramm bekam. Als ich das Roth vorlas, war er sehr interessiert und setzte er sich an den kleinen Tisch in unserem Restaurant mit der unvermeidlichen Flasche BolsJenever, einem Gläschen, dem großen Aschenbecher für seine langen russischen Zigaretten, einem Bündel Papier, seinem Tintenfass und seinem immer tropfenden Swan-Füllfeder. Die Tinte an seinen Fingern wurde an unserer Katze abgewischt, die Katze und Roth waren sehr voneinander angetan, Roth brauchte einen Tintenwischer und das war unsere schwarz-weiße Katze. Kurzum: Roth fing anlässlich der Polizeiaktion gegen die Kaufleute mit dem Schreiben an und der Titel dieses neuen Buches lautete ‘Das Falsche Gewicht’, und wie in den meisten Werken Roths spielte die

290

196

“Het slot van ’t boek wordt gevormd door een ontmoeting, die de auteur heeft met iemand, die ook in ’t leven van den gewaanden moordenaar een groote rol heeft gespeeld; de beschrijving daarvan vordert slechts drie pagina’s, en men vraagt zich af, waarom Joseph Roth deze aan zijn werk heeft toegevoegd.”

Geschichte sich in Russland bzw. Polen ab und handelte von alten Juden.” [Übers. ES] (W&H: 161)291

Der Amsterdamer Nieuwe Markt ist in der Nähe der Warmoesstraat und Roth mag bei seinen Spaziergängen auf die jüdischen Händler, die dort ihre Ware verkauften, aufmerksam geworden sein. Auf diese Streifzüge durch das Amsterdamer Judenviertel in der Nähe des Hotels und auf Roths Verbundenheit mit der jüdischen Kultur wiesen verschiedene Interviewpartner Bronsens hin.292

5.4. Roth und De Gemeenschap 5.4.1.

Erste Kontakte zu De Gemeenschap

Wenngleich Roth seiner Herkunft nach vor allem als jüdisch zu betrachten war, so fühlte er sich doch aus politischen Gründen zum Katholizismus hingezogen, so auch in den Niederlanden. Roths Abkehr vom Protestantismus, den er als eine den Nationalsozialismus unterstützende Religion betrachtete, ist im Briefwechsel über Jahre hinweg immer wieder Thema. Während seines Aufenthaltes in Amsterdam ließ sein Ärger über die Protestanten nicht nach. Bezeichnend ist folgende Stelle aus einem Brief von Roth an Zweig, am 29. Mai

291

292

197

“Het was een gewoonte van Roth mij zo af en toe te vragen een en ander uit het avondblad van de Telegraaf voor te lezen of te vertalen, daar hij absoluut geen Nederlandsch kon lezen. Op zekere dag was er een artikel in de courant over een politionele actie tegen kooplieden op de Nieuw Market [sic] in Amsterdam welke aan hun weegschalen knoeiden zodat je kocht voor een K.G. waarde maar in werkelijkheid slechts circa 7 tot 800 gram ontving. Toen ik dat aan Roth voorlas was hij heel erg geïnteresseerd en ging aan het kleine tafeltje in onze eetzaal zitten met zijn onafscheidelijke kruik Bols, een glaasje, grote aschbak voor zijn lange Russische cigaretten, een dik pak foolscap, zijn inktfleschje en zijn steeds lekkende Swan vulpen, de inkt aan zijn vingers werd op onze poes afgeveegd, de kat en Roth waren zeer tot iets ander aangetrokken, de kat werd graag aangehaald en Roth had een inktlap nodig en dat was onze zwart/witte kat. Enfin Roth begon naar aanleiding van de politie actie tegen de kooplieden te schrijven en de titel van dat nieuwe boek werd “Das Falsche Gewicht” doch zo als in de meeste werken van Roth, speelt de storie bijna altijd in Russia cum Polen en gaat het aldoor over poor Jews.” Über Roths Judentum notierte Bronsen nach dem Interview mit Winkler: “In going to the old Jewish Ghetto in Amsterdam, Roth wandered down the Zeedik to the Nieuw Markt […]; in the latter the oldest quarter was found – that of the Sephardic Jews. From thence to the Jodenbreestraat and Waterloo Plein and J.D. Meyer Plein.” (Bronsen 1960w) Auch Maurits Mok hatte Roth viel mehr als einen Juden im Gedächtnis denn als Katholik, für den er sich ausgab: “Roth talked often about the Jews. […] Roth is a world in himself, but there is a certain similarity to the Jewish writers in him”. Mok bezeichnete Roths Humor als typisch jüdisch. (Bronsen 1960p) Auch Keun ordnete Roth jüdisch ein und zweifelte seinen katholischen Glauben an: “Seine Kenntnisse vom Katholizismus existierten nicht. […] Er hatte eine ganz starke jüdische Beziehung zum jüdischen Glauben. In all the cities they went to, he went with her to Jewish restaurants, eating kosher there.” (Bronsen 1960a) Ähnlich die Einschätzung van Duinkerkens, der Roths Katholizismus für ein wenig realitätsbezogenes Dogma hielt: “Sein Katholizismus hatte etwas Ordnendes und Konservatives in sich. […] Als Katholik hatte er etwas von einem weltlichen Mönch, der nie ins Kloster ging, und von einem religiösen und doch kirchenscheuen Kutscher.” (Bronsen 1960k)

1936 auf Briefpapier des Hotels Eden verfasst. Es handelt sich dabei um Zweigs Befürchtungen, sein als polemisch zu betrachtender Roman Castellio gegen Calvin oder ein Gewissen gegen die Gewalt (H. Reichner, 1936), eine mahnende Anklagschrift gegen Nationalismus und Nationalsozialismus, könnte in den Niederlanden in calvinistischen Kreisen auf Widerstand stoßen. “Gestern nachmittag habe ich hier einem Freund von mir, holländischer Katholik, ein paar Stellen vorgelesen, darunter jene der Hinrichtung, der sich C[alvin] entzieht. Damit Sie sehen, wie wenig dieser sture Fanatismus aufgehört hat: mein Freund hat einen calvinistischen Hausknecht, seit zehn Jahren. Vor zehn Tagen hat er ein kleines Bassin im Garten angebracht, für die Kinder, zum Baden. Nach dem ersten Bad der Kinder hat der Knecht gekündigt, weil er nackte Kinder im Garten nicht sehen kann. Bevor er wegging, bat ihn mein Freund, das Fahrrad, das er am Bahnhof zurückgelassen hatte, noch zu holen. Der Knecht sah sich den Schein an und gab ihn zurück und sagte: Das Rad könne er nicht holen, denn es sei versichert. Und man dürfe nicht in Gottes Ratschluß eingreifen und etwas versichern.” (JRB: 475)

Die Katholiken waren in den Niederlanden eine kulturelle und wirtschaftliche Minderheit, und anders als in Flandern gab es eine progressive Bewegung innerhalb des Katholizismus, in der van Duinkerken und der Verlag De Gemeenschap zu verorten sind. Anton van Duinkerken (Pseudonym für W.J.M.A. Asselbergs) wurde als Sohn eines Bierbrauers in Bergen op Zoom im katholisch geprägten Brabant geboren. Nach einem Studium der katholischen Theologie entschied er sich für eine literarische Karriere, anstatt seine Ausbildung als Pfarrer abzuschließen. Er wurde zunächst Redakteur der literarischen Zeitschrift Roeping, ab Januar 1929 Redaktionsmitglied der Zeitschrift De Gemeenschap, welche, 1925 gegründet, die maßgebliche literarische Zeitschrift katholischer Jugendlicher der Zwischenkriegszeit in den Niederlanden war. Ab Anfang 1929 arbeitete er als Journalist für die katholische Tageszeitung De Tijd und lebte in Amsterdam, wo er Roth im Mai 1935 kennenlernte (AdL: 10). Im Umkreis der Gemeenschap wurde van Duinkerken durch seine umfassende Bildung, seine enorme Redegewandtheit und elegante Schreibe zum Primus inter Pares und Ende 1933, nach einem Konflikt in der Redaktion, wurde er der inofizielle Chefredakteur, der den Redaktionsversammlungen vorsaß und zum großen Teil Inhalt wie Tendenz der Zeitschrift bestimmte. Er veröffentlichte zudem zahlreiche Bände mit Essays und einige Gedichtbände (ibid.). Van Duinkerken kam im Herbst 1934 mit Roth in Kontakt 198

nachdem am 20. Oktober 1934 eine positiv-kritische Besprechung von Der Antichrist in Das Neue Tage-Buch erschienen war. Roth dankte van Duinkerken und zeigte sich mit der kritischen Haltung einverstanden. Er meinte einen gemeinsamen “Feind” mit van Duinkerken zu teilen: den Protestantismus: “Meine stärkste Waffe, die ich aber jetzt noch nicht verwenden kann, bewahre ich noch auf. Es wird der Nachweis sein, daß Luther den Antichrist vorbereitet hat. Ich hoffe und glaube, daß jetzt die Zeit anfängt, in der die Verirrten anfangen, heimzufinden. Wenn nur das Haus so vollkommen wäre, sie aufzunehmen! Daran zu arbeiten ist, scheint mir, jetzt unsere Aufgabe.” (AdL: 293)

Im gemeinsamen katholischen Engagement gegen Nationalismus und Nationalsozialismus fühlte Roth sich mit van Duinkerken verbunden. Die ersten Begegnungen 1935 in Amsterdam brachten sie einander näher. Für Roth füllte der Katholizismus die ideologische Leere, die er nach dem Untergang der österreichisch-ungarischen Monarchie und dann infolge seiner Abkehr von den sozialistischen Idealen empfand. Doch ist die Freundschaft mit van Duinkerken viel mehr mit praktischen Vorteilen als mit einer religiösen Verbundenheit zu erklären. Der Kontakt eröffnete für Roth Ende 1936 einen Ausweg aus der Sackgasse, in der er mit Allert de Lange und Querido geraten war und aus der ihm auch Stefan Zweig nicht heraushelfen konnte. Roth schuldete den Exilverlagen so viel und strapazierte die Geduld seiner Auftraggeber mit immer wieder herausgeschobenen Abgabeterminen so sehr, dass sie ihm letztlich keine neuen Verträge und vor allem keine – für Roth zum Überleben unentbehrliche – Vorschüsse mehr gewährten. Van Duinkerken verhieß Rettung: Über ihn kam Roth mit dem Verlag De Gemeenschap in Kontakt – eine Geschäftsbeziehung, die für beide Seiten von großem Nutzen schien, aber letztlich höchst unglücklich ausging. Der Verlauf sei an dieser Stelle kurz umrissen: 5.4.2.

Nelissen, Vos und van Duinkerken

Die ersten Verhandlungen über einen Vertrag führte Cornelius Vos, literarischer Leiter bei De Gemeenschap und Redakteur der gleichnamigen Zeitschrift. Vos war von 1932 bis 1941 Direktor des Verlages De Gemeenschap (AdL: 13). Um 1934 ging es dem damals noch in Utrecht angesiedelten Verlag aber finanziell so schlecht, dass Henri Nelissen, ein Verleger aus Bilthoven, herangezogen wurde (ibid.). Ende 1935 wurde der Verlag reorganisiert: Vos wurde literarischer Leiter des Verlages und Nelissen geschäftsführender Direktor. Der Verlag 199

zog nach Bitlhoven um und wurde im Büro von Nelissens eigenem Verlag untergebracht (ibid.: 14). Trotz Nelissens Eingriffen ging es dem Verlag organisatorisch wie finanziell im Jahr 1936 weiterhin schlecht. Vos gelang es aber, Nelissen davon zu überzeugen, Roth wäre ein Erfolgsgarant und würde dem Verlag gute Verkaufszahlen einbringen. Diesem gegenüber stellte Vos die Rahmenbedingungen für einen Vertragsabschluss mit Roth so dar, als hätten er und van Duinkerken sich alle Mühe geben müssen, Roth davon zu überzeugen, die Verlage Allert de Lange und Querido, die Roth hohe Honorare bieten würden, zu verlassen und zu De Gemeenschap zu wechseln. Auch Roths Spesenkosten für Geschenke, Essen, Trinken und Reisen, die Vos auf Rechnung des Verlags übernahm, wurden damit erklärt, dass Roth als begehrter Schriftsteller hohe Ansprüche stellen könne.293 “[J’ai] le grand plaisir de vous annoncer que mes administrateurs ont accepté en principe vos conditions” (AdL: 33) meldete Vos am 17. Oktober 1936 aus Bilthoven an Roth. Wer von Vos mit den “administrateurs” gemeint war, ist nicht klar. Umfangreich war der Personalbestand des Verlags De Gemeenschap jedenfalls nicht. Möglicherweise bezog sich Vos auf den geschäftsführenden Direktor H. Nelissen. (ibid. 231) Wahrscheinlich hatten die vorangehenden Gespräche zwischen Vos und Roth im Hotel Eden stattgefunden und sich bei der Gelegenheit Andries van Ameringen als Roths Sekretär geriert. Auf jeden Fall bat Vos im genannten Brief Roth, dieser oder sein “secretaire” möge dem Verlag die benötigten Informationen zuschicken, “afin de connaître et juger les moyens de faire rentrer les fonds qu’on aura à verser d’abord.” (ibid. 33) Van Ameringen konnte als Schaltstelle die sprachlichen Probleme lösen, die Vos im Kontakt mit Roth wahrscheinlich erwartete, weil er sich in der deutschen Sprache nicht gut ausdrücken konnte. Vos schrieb die Briefe an Roth vorzugsweise auf Französisch; mit van Ameringen wurde die Korrespondenz auf Niederländisch geführt.294

293

294

200

Brief von Henri Nelissen an M.J. de Geus vom 06.12.1943, NLMD Sammlung De Gemeenschap: “De Heer Vos stelde het voor, alsof Prof. V. Duinkerken en hij zich alle moeiten gegeven hadden Roth over te halen zijn vroegere uitgevers los te laten en naar “De Gemeenschap” over te gaan, en alsof die andere uitgevers er met hooge honoraria achteraan zaten om Roth te behouden. Daarmee heeft de Heer Vos de gemaakte kosten voor verteringen, geschenken, reizen en de hooge honoraria, betaald aan Roth, willen verklaren en bovendien den indruk willen wekken van groote activiteit voor de Gemeenschap […]. Als waarheid blijft weinig anders over, dan dat de Heer Vos menig prettig uurtje met zijn vriend heeft doorgebracht ten koste van De Gemeenschap.” Vos schrieb ein zwar mangelhaftes, aber verständliches Deutsch und verfasste zudem ab und zu seine Briefe auf Französisch, was von Roth, mit der französischen Sprache seit vielen Jahren vertraut, ebenfalls verstanden wurde. Roth entschuldigte sich in einem Schreiben vom 29. Dezember 1936 aus Lemberg seinerseits: “[I]ch muss Sie noch einmal um Entschuldigung bitten wegen des Deutsch und wegen des Diktats. Sie werden es mir verzeihen, wenn Sie wissen, dass ich erst anfange meine Correspondenz von 4 oder 6 Wochen zu erledigen. Ich danke Ihnen von Herzen für Ihren lieben und wenn auch nicht ‘correcten‘,

Die Antwort wurde am 22. Oktober 1936 tatsächlich vom Chef de Réception des Hotels Eden verfasst, der einige bio- und biobliographische Angaben übermittelte und mit “A. van Ameringen Secretaris” (ibid.: 304) unterschrieb. Die Verhandlungen mit Roth interessierten selbstverständlich auch van Duinkerken, der den von ihm persönlich wie literarisch geschätzten Autor gern unter dem katholischen Dach von De Gemeenschap gesehen hätte. Vos meldete van Duinkerken am 22. Oktober 1936, nach van Ameringens positiver Reaktion: “Hat Roth dir erzählt, dass wir über ein oder mehrere Bücher verhandeln?” [Übers. ES]295 (Vos 22.10.1936) Vos war ein belesener und angenehmer Mensch, der im GemeenschapKreis wegen seines Sinns für Humor und Ironie und seiner guten Vernetzung in der Intellektuellenwelt in hohem Ansehen stand. (AdL: 13) Da seine eigene Karriere als Kritiker und Schriftsteller nicht vorankam, war ihm viel daran gelegen, für den Verlag von Bedeutung zu sein und die Achtung des “Literaturpapstes” van Duinkerken zu gewinnen. In einem Schreiben an Vos vom 24. Oktober 1936 weist van Ameringen auf “unser angenehmes Gespräch heute nachmittag” (ibid. 36) und auf einen bevorstehenden Besuch in Bilthoven am “kommenden Montagnachmittag”, den 26. Oktober (ibid.) hin, wo man sich “über einen endgültigen Vertrag einigen” (ibid.) werde. Dass die Begegnung in der angenehmsten Atmosphäre verlief, ist daran ersichtlich, dass nicht nur ein Vertrag ausgehandelt wurde, sondern Roth sogar für Vos’ Kinder Geschenke mitbrachte. Dafür bedankte sich der damals dreijährige Paul Vos, der Roth mit “Mon cher oncle” anredete: “Merci bien de la belle boite que papa m’a donné de votre part. Un grand baiser de Paul Vos.” (ibid.: 37) Im Briefwechsel zwischen Roth und Vos finden sich gelegentlich weitere Hinweise auf Kontakte mit Vos’ Familie. Auch Paula Grübel, von Vos’ Kindern Peter und Paul – von Roth “die Apostel” genannt – mit “Tante Paula” (ibid.: 47) angesprochen, lernte die Familie kennen.296 Der Vertrag für die Romane Die Geschichte von der 1002. Nacht, Radetzkymarsch297 und den Vortrag Glauben und Fortschritt wurde mit De Gemeenschap am 28. Oktober 1936 abgeschlossen. (AdL: 291f.)

295 296

297

201

doch in besser als correctem, nämlich im phantasievollen und sehr angenehmen Deutsch geschriebenen Brief.” (ibid. 44) Brief von Cornelius Vos an Anton van Duinkerken vom 22.10.1936, NLMD (AVD 278). Nachdem Roth im November 1936 mit seiner Kusine aus Amsterdam abgereist war, blieben sie weiter mit Vos in Kontakt und Roth wusste Geschäftliches mit Persönliches zusammenzubringen: “Hoffentlich haben Ihre beiden lieben Apostel unsere bescheidenen Weihnachtsgeschenke erhalten. Geichzeitig mit diesem Brief werden sie von meiner Wiener Sekretärin wahrscheinlich den Rest meines Romanes erhalten.” (AdL.: 44) Im Januar 1936 hatte Roth vergeblich versucht, Radetzkymarsch als Volksausgabe bei Allert de Lange unterzubringen. Siehe GiG: 250 und 253. De Gemeenschap erwarb mit dem Vertrag vom 28. Oktober 1936 die deutschen und niederländischen Rechte von Radetzkymarsch (AdL: 291).

Van Ameringen erwies sich aber als unzuverlässig – und wie er dann letztlich sogar am 11. November 1936 überraschend verschwand, wurde in Kapitel 5.1.4. geschildert. Den Briefwechsel mit Vos erledigte Roth nun selbst. Schon kurz nach Vertragsunterzeichnung, am 16. November 1936, gelang es Roth, den Abgabetermin für Die Geschichte von der 1002. Nacht um einen Monat, vom 15. November auf den 15. Dezember, zu verschieben (ibid. 42). Dies war Roths erster Zug in einer langen Reihe von Versuchen, bei De Gemeenschap, genauso wie schon nach 1933 bei Querido und Allert de Lange, immer wieder auf spätere Abgabetermine und neue Vorschüsse zu drängen. Roth und Vos pflegten weiterhin einen freundschaftlichen Umgang miteinander. So war Roth sehr erfreut darüber, dass Vos den Roman Radetzkymarsch ins Niederländische übersetzen wollte (ibid.: 56).298 In den ersten Monaten verlief die Zusammenarbeit reibungslos. Am 27. Januar 1937 wurde Die Geschichte von der 1002. Nacht in den Satz gegeben (ibid.: 56). Mit den Korrekturen dieses Romans fingen allerdings die ersten Probleme mit De Gemeenschap an. Roth schickte die Korrekturfassung nicht zurück, bat immer wieder um Verschiebung des Abgabetermins. Am 10. Mai 1937 versuchte er den Druck auf dem Verlag zu verstärken, indem er den Eindruck erweckte, in Wien einen interessierten Verleger gefunden zu haben:

“Ein richtiger Instinkt, glaube ich, sagt mir, dass ich lieber in Ihrem Verlag bleiben soll, statt ein neues Experiment mit einem Wiener Verlag zu versuchen. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass dabei ausschlaggebend sind die Beziehungen, die mich mit Ihnen und mit Herrn van Duinkerken verbinden. Ich glaube, dass man dort bleiben soll, wo ein warmes Herz und ein guter Freund ist, eine gemeinsame Weltanschauung und eine Verbundenheit […].” (AdL: 90)

Obwohl der Verlag ihn wiederholt darum bat, sandte Roth die Korrekturen der Geschichte nicht zurück. Vergeblich versuchte er Ende Juni 1936, Vos zu einem Besuch in Brüssel zu bewegen, vermutlich, um für den Konflikt mit dem Verlag, vor allem aber für seine ständige Geldnot eine Lösung zu finden. 298

202

Vos’ Übersetzung von Radetzkymarsch verzögerte sich und schließlich genügte sie den Ansprüchen des Verlags nicht. Ende 1939 wurde Wenzel Frankemölle mit der Übersetzung beauftragt. (AdL: 245). In einer Übersetzung von Vos erschien von Roth nur der Beitrag “Graaf Chojnicki en Manes Reisiger” [Fragment aus Die Kapuzinergruft] in De Gemeenschap, Jg. 14 Nr. 8, S. 373-381.

“[V]ous pourriez vraiment faire le petit sacrifice de me vour un jour où deux. C’est utile, même necessaire pour votre maison comme pour moi. J’attends votre reponse. Moi, je suis retenu ici à cause de Stenockerzeel. C’est que, our le moment, je ne peux pas quitter la Belgique.” (ibid.: 100, unkorrigiert)

“Une voyage à Bruxelles me tente énormement” (ibid.: 102) antwortete Vos am 23. Juni 1937. “Seulement cela coute et du temps et de l’argent. Si donc il ne s’agit pas de choses qu’on ne peut pas traiter par lettre, notre responsabilité nous défend ce voyage, d’autant plus que vous serez sous peu de temps à Amsterdam. Si pourtant vous jugez nécessaire que je vienne je viendrai. […] à Amsterdam on pourra en tout cas parler, considérer, faire des plans de campagne, bref faire tout ce qu’il faut pour faire réussir l’exploitation de vos romans.” (AdL: 102, unkorrigiert)

Nelissen mag zu diesem Zeitpunkt schon geahnt haben, dass er mit Roth nicht die großen Gewinne erzielen würde, wie sie ihm von Vos und van Duinkerken in Aussicht gestellt worden waren. In einem Schreiben aus dem Jahr 1940 an einen Gläubiger, nachdem er durch Roth schwere Verluste gelitten hatte, rekapitulierte Nelissen: “Der Schriftsteller Roth war ein persönlicher Bekannter und Freund von ‘De Gemeenschap’, namentlich u. a. von den Herren van Duinkerken und Vos. In der Überzeugung, dass sie da mit dem Verlag ‘De Gemeenschap’ einen außergewöhnlich gewinnbringenden Autor lieferten, haben sie sich alle Mühe gegeben, Roth davon zu überreden, seine früheren Verleger Querido und Allert de Lange zu verlassen und zum Verlag ‘De Gemeenschap’ zu wechseln.” [Übers. ES]299

Schon im Sommer 1937 realisierte sich Nelissen, dass Roth ihm und seinem Verlag statt der erhofften Gewinne vor allem Probleme und immer wieder neue Kosten brachte. Eine Reise nach Belgien, um Roth aufzusuchen, gestattete er Vos auf jeden Fall nicht. Am 1. Juli 1937 299

203

Brief von Henri Nelissen an Willem Pompe vom 18.06.1940, NLMD (DG 02744 P): “De schrijver Roth was een persoonlijke relatie en vriend van ‘De Gemeenschap’ met name o.a. van de Heeren van Duinkerken en Vos. In de overtuiging, dat zij hiermede aan de uitgeverij ‘De Gemeenschap’ een buitengewoon winstgevenden auteur bezorgden, hebben zij zich alle moeiten gegeven Roth over te halen zijn vroegere uitgevers Querido en Allert de Lange los te laten en naar de uitgeverij ‘De Gemeenschap’ over te gaan.”

fühlte Roth sich dann gezwungen, selber von Belgien in die Niederlande zu fahren und Nelissen zu besuchen. Es ist im Briefwechsel nicht belegt, was bei Nelissen in Bilthoven besprochen wurde; es gelang Roth aber, die Abgabe der Korrekturen zu verschieben, was Vos in einem Schreiben an Roth, im Brüsseler Hotel Cosmopolite am 3. Juli 1937 verfasst, bestätigte: “Nous confirmons l’entretien que vous avez eu avec Mr Nelissen et moi le 1 de ce mois à Bilthoven. A notre très grand regret vous nous avez communiqué que votre roman ‘Die Geschichte von der 1002. Nacht’ – à cause de raisons particulières – ne pourra pas paraître cette année ci.” (ibid.: 105)

Das Wohlwollen des Direktors Nelissen versuchte Roth zu gewinnen, in dem er auf die Gemeinsamkeit des katholischen Glaubens verwies. Am 7. Juni 1937 schrieb er aus Brüssel: “[I]ch fühle mich angenehm verpflichtet, Ihnen zu sagen, dass ich mich aufrichtig gefreut habe, Ihre Bekanntschaft zu machen. Die Flüchtigkeit dieses Sich-Kennenlernens bedaure ich tief; aber die kleine halbe Stunde, in der wir leider nur Geschäftliches sprechen konnten, hat mir die Hoffnung geben können, dass ich in Ihnen einen Menschen gefunden habe, dessen religiöse Weltanschauung mir vertraut und dessen weltlicher Verstand mir sympathisch ist. Ich hoffe nur, dass ich Ihnen keinen allzu schlechten Eindruck gemacht habe, wie es manchmal das böse Geschick eines Schriftstellers ist […].” (ibid.: 108)

Persönliche Zuneigung ist hier allerdings kaum von pekuniären Erwägungen zu unterscheiden. De Gemeenschap beschloss jedenfalls Roths zweiten Roman, Die Kapuzinergruft, der im Sommer 1937 noch den Arbeitstitel Ein Mann sucht sein Vaterland trug, zuerst auf den Markt zu bringen. Das Manuskript des zweiten Romans hätte im September 1937 beim Verlag vorliegen sollen. Roth hatte sowohl für Die Geschichte von der 1002. Nacht als auch für Die Kapuzinergruft Vorschüsse bekommen und verbraucht, er lieferte dem Verlag aber keine endgültigen Manuskripte. Als der Verlag im Herbst 1937, wahrscheinlich auf Veranlassung Nelissens, die Maßnahme ergriff, mit den monatlichen Vorauszahlungen zu warten, bis Roth ein Manuskript einlieferte, verschlechterten sich die Beziehungen (ibid.: 15f). Der Briefwechsel zwischen Roth, Vos und Nelissen liest sich wie 204

ein kontinuierlicher Versuch, eine vermeintliche Freundschaft bzw. gemeinsame katholische Ansichten zu beschwören und als Strategie in Verhandlungen um mehr Vorschüsse und Aufschub der Abgabetermine einzusetzen. Diese Strategie war vor allem von Roths großen finanziellen Problemen bedingt. “Es tut mir sehr viel Leid dass es Ihnen schlecht geht und bedauere es um destomehr dass alle geschäftliche Angelegenheiten durch Herrn N[elissen] beschlossen werden” schrieb Vos Roth im September 1938. Zwischen ihren beiden blieb die Atmosphäre unvermindert herzlich. Die Geschäftskorrespondenz war allerdings zunehmend von Misstrauen zwischen Roth und der Verlagsleitung geprägt. Es musste Vos höchst unangenehm sein, dass Henri Nelissen wegen Roth in Schwierigkeiten geriet.300 Am 7. Oktober 1937 versuchte Roth vergeblich van Duinkerken als Vermittler im Konflikt mit Nelissen einzusetzen: “Je vous prie de bien vouloir m’écrire si vous avez déjà parlé avec Monsieur Nelissen. Il me ne plait [sic] pas beaucoup de changer chaque annee ma ‘Maison litteraire’, mais je chercherai, bien sur, de me sauver puisque je ne veux pas mourir.”301

Ob van Duinkerken sich bei Nelissen für Roth stark machte, ist nicht überliefert. Bis Mitte Mai 1938 bat De Gemeenschap immer wieder schriftlich um die Korrekturen von Die Geschichte von der 1002. Nacht. Am 25. Mai nannte Roth dem Verlag einen Grund, weshalb statt der Geschichte besser zuerst Die Kapuzinergruft (Arbeitstitel: Der Kelch des Lebens) herauszubringen wäre: “Ich habe schwere Bedenken mein durch die politischen Umstände überholtes und veraltetes Buch jetzt erscheinen zu lassen. Ich müsste denn ein Vorwort schreiben, in dem ich erkläre, dass, als ich das Buch schrieb Österreich noch ein Begriff war und ein Organismus. Wenn Sie unbedingt darauf beharren, werde ich Ihnen dieses Buch mit Vorwort und Korrekturen zuschicken. Ich glaube aber, dass es für uns beide ein Art Misserfolg wäre, weil dieses Buch durch die politischen Umstände seine Bedeutung verloren hat, auch die literarische Bedeutung.

300

301

205

Der Brief, in dem van Duinkerken sich zu seiner Beziehung mit Roth und Nelissen äußert, ist nicht erhalten, wurde aber von Nelissen zum Teil übernommen in einem Schreiben an M.J. De Geus vom 06.12.1943, das sich im NLMD (Sammlung De Gemeenschap) befindet. Brief Joseph Roth an Anton van Duinkerken vom 07.10.1937, NLMD (AVD 283). Hier zitiert nach AdL: 294.

Deshalb möchte ich Ihnen Folgendes vorschlagen: Lassen Sie bitte meinen Roman den ‘Kelch des Lebens’ zuerst erscheinen. Er ist leider äusserst aktuell geworden und ich schicke Ihnen das letzte Kapitel zu. Er führt bis zum Ende Österreichs und ist sicher wirkungsvoller in dieser Zeit als die ‘1002. Nacht’. (AdL: 143)

Roth brachte also die veränderten politischen Umstände in Österreich, die der Anschluss im März 1938 mit sich brachte, als Argument dafür vor, dass Die Kapuzinergruft zuerst erscheinen sollte. Die Probleme mit De Gemeenschap waren damit aber keineswegs gelöst. Im Herbst 1938 besuchten Gerth Schreiner und Mies Blomsma Roth in Paris im Auftrag der Zeitung Het Volk (siehe Schreiner 1938). Dieser Besuch ist der letzte nachgewiesene Kontakt, den Roth – abgesehen von den Mitarbeitern der Verlage Querido und Allert de Lange – persönlich mit Bekannten aus den Amsterdamer Kreisen hatte. Schreiner brachte Roth in Paris möglicherweise die Nachricht, dass van Duinkerken sich bei De Gemeenschap für ihn einsetzen könnte.302 Roth fühlte sich nachher jedoch nachweislich von van Duinkerken im Stich gelassen: “ Meine Sache ist leider auf lange nicht geregelt. Dieser Duinkerken vergisst offenbar” klagte er am 14. November 1938 in einem Brief an Gerth Schreiner.303 Roths Hoffnung, über Schreiner van Duinkerkens Fürsprache bei De Gemeenschap zu bekommen, blieb also wahrscheinlich unerfüllt. Schließlich richtete sich Roth an J.C.S. Warendorf, den er 1934 als Finanzier von Das Neue Tage-Buch kennengelernt hatte. Auch ihn bat er, bei Nelissen als Fürsprecher aufzutreten. Er sei mit dem Verlag in einen “[...] Konflikt geraten, der für mich verhängnisvoll wird. Alle Versuche von meiner Seite, die Angelegenheit friedlich zu regeln, sind ergebnislos geblieben. Ich weiss, verehrter Herr Warendorf, dass Ihre Stimme in Amsterdam grosses Gewicht hat. Darum richte ich an sie die Bitte, mir eine Stunde Ihrer Zeit zu opfern und bei dem Verlag De Gemeenschap mein Sachwalter zu sein.”304 Ob Warendorf den Brief, der als Entwurf im LBI erhalten wurde, jemals bekommen hat und ob er ihm in dem Falle Folge geleistet hat, ist nicht belegt. Am 25. Mai 1938 entschloss sich Nelissen, mit dem Verlag Allert de Lange in Verbindung zu treten, um über die Schwierigkeiten mit Roth zu sprechen. Er beauftragte Vos, Walter 302

303 304

206

Schreiner und van Duinkerken trafen sich in Amsterdam, auch privat, regelmäßig, wie sich aus dem manchmal sehr vertraulichen Briefwechsel zwischen den beiden (NLMD AVD) erweist. Brief von Joseph Roth an Gerth Schreiner vom 14.11.1938, JBC 5-030. Briefentwurf Joseph Roth an J.C.S. Warendorf von 1937, LBI (JBC V.4.b.S-Z).

Landauer einen Besuch abzustatten.305 In den folgenden Monaten korrespondierte De Gemeenschap regelmäßig mit Landauer über die Probleme bei der Produktion von Roths Romanen. Landauer vermittelte bei De Gemeenschap, dass der Vertrieb von Die Kapuzinergruft von der Zentralauslieferung übernommen wurde. Die Zentralauslieferung war eine Zusammenarbeit der Verlage Querido, Allert de Lange und Bermann-Fischer. Diese Kontakte mit den Amsterdamer Emigrantenverlagen veranlassten De Gemeenschap dazu, sich allmählich mehr als Exilverlag zu profilieren. Landauer gegenüber wurde in einem Schreiben vom 12. September 1938 betont, keine bedrohende Konkurrenz darstellen zu wollen, obwohl außer Roth schon andere Exilautoren zum Verlag gestoßen waren: “Der Verlag ‘De Gemeenschap’ hat eine besondere Prägung. Wir verlegen hauptsächlich Werk von katholischen Schriftstellern von Rang. Es liegt dann auch ganz und gar nicht in unserem Anliegen, mit den allgemeinen Verlagen zu konkurrieren, wir meinen aber schon erwarten zu dürfen dass, da jetzt Autoren wie Roth, Csokor und Schreiner ihre Bücher bei uns herausgeben lassen, sicherlich auch andere sich an uns wenden werden, angezogen vom besonderen (progressiv katholischen) Charakter unseres Verlags.”306

Trotzdem wurde die Initiative Landauers von Querido und Bermann Fischer als Bedrohung empfunden und sie wollten die Zusammenarbeit mit De Gemeenschap schon im Oktober 1938 wieder einstellen. Landauer gelang es aber, sie von der Notwendigkeit zu überzeugen, für Roth eine Ausnahme zu machen, und am 10. Dezember 1938 konnte er Vos erleichtert melden, dass die Exilwerke von De Gemeenschap von der Zentralauslieferung übernommen wurden.307 Das Manuskript von Die Kapuzinergruft erhielt der Verlag von Roth im August 1938 (AdL: 22); das Buch wurde im Dezember 1938 in einer Auflage von 3.000 Exemplaren gedruckt (ibid.: 18). Etwa die Hälfte der Auflage wurde noch vor dem Krieg verkauft. (ibid.: 22) Auch den Vertrieb von Die Geschichte von der 1002. Nacht, in der von Roth überarbeiteten Fassung, sollte von der Zentralauslieferung übernommen werden. Von Juli bis September 1939 setzte Vos sich energisch dafür ein und verhandelte intensiv mit Landauer, 305

306

307

207

Brief von De Gemeenschap an Walter Landauer vom 25. Mai 1938, IISG (ALA 27/322) und von Walter Landauer an De Gemeenschap vom 27.05.1938, IISG (ALA 23/323). Brief von De Gemeenschap an Walter Landauer vom 12.09.1938, IISG (ALA 125/126). Von Franz Theodor Csokor erschien 1939 bei De Gemeenschap Gottes General, von Gerth Schreiner im selben Jahr Die Republik der vierzehn Jahre (AdL: 245). Siehe dazu 2 Briefe von Walter Landauer an Cornelius Vos vom 06.10.1938, IISG (ALA 125/524) und vom 10.12.1938, IISG (ALA 125/536).

der im Auftrag der Zentralverwaltung mit ihm korrespondierte. Vielleicht bestand bei De Gemeenschap die Hoffnung, nach Roths Tod von der erneuten Welle des Interesses, wie sie sich in den zahlreichen Nachrufen widerspiegelte, zu profitieren. Im Juli 1939 wurde van Duinkerken mit einem Vorwort für Die Geschichte von der 1002. Nacht beauftragt, wie sich aus Unterlagen im ALA erweist. Vos erinnerte nämlich van Duinkerken in einem Brief vom 12. Juli 1939 an ein informelles Treffen am Abend zuvor, bei dem vermutlich auch Gerth Schreiner zugegen war: “Es wurde ziemlich viel geredet, und so wäre es möglich, du hättest vergessen, dass wir unter anderem sprachen über eine Einleitung, die du schreiben würdest für den letzten Roman von Roth: DIE GESCHICHTE VON DER 1002. NACHT. Du warst so freundlich zuzusagen, uns diesen kleinen Beitrag alsbald in einer Übersetzung von Schreiner zukommen zu lassen.” [Übers. ES]308

Ein Brief von Henri Nelissen an Anton van Duinkerken vom 21. Juli 1939 erklärt, warum Die Geschichte von der 1002. Nacht im Dezember 1939 ohne Vorwort von van Duinkerken erschien. Der Verlag wollte auf neue Kosten für die Produktion eines Romans von Roth verzichten.309 Zur Auslieferung der Geschichte sind im ALA keine Dokumente vorhanden, die belegen würden, wann der Roman herausgebracht wurde. Das letzte Werk, das Roth verfasste, Die Legende vom heiligen Trinker, wurde kurz nach Roths Tod bei Allert de Lange publiziert und mit neun Kritiken (siehe Anhang) noch relativ stark rezipiert. Bijvoet und Rietra (1991) gehen aufgrund der äußeren Merkmale der Bücher von der akzeptablen Annahme aus, Die Geschichte sei erst nach Mai 1945 erschienen und die Restbestände der Kapuzinergruft und die Gesamtbestände der Geschichte seien im Mai 1940 wohlweislich vergraben worden (AdL: 19). Zur Entstehungsgeschichte von Die Legende vom heiligen Trinker ist noch eine Auffälligkeit zu erwähnen, die sich aus der Lektüre von van Duinkerkens Biographie ergibt. Im Juli 1937 verbrachte van Duinkerken mit seiner Frau die Sommerferien in Frankreich. Am 3. Juli fuhren sie mit der Bahn nach Paris und von dort weiter in die Normandie. Am 11. Juli besuchten sie 308

309

208

Brief von Cornelius Vos an Anton van Duinkerken vom 12.07.1939, NLMD (AVD: 298): “Er is nogal veel gesproken, zoo zou het mogelijk zijn, dat je wellicht vergeten zoudt hebben, dat we o.m. spraken over een inleiding, die je zoudt schrijven voor de laatste roman van Roth: DIE GESCHICHTE VON DER 1002. NACHT[.] Je was zoo vriendelijk toe te zeggen ons dit stukje spoedig toe te zenden vertaald door Schreiner.” Brief von Henri Nelissen an Anton van Duinkerken vom 21.07.1939, NLMD (AVD: 297).

Lisieux, Heimatstadt der heiligen Therese von Lisieux, die in Roths letztem Werk eine zentrale Rolle spielt. In Lisieux fand ein internationaler eucharistischer Kongress statt. Van Duinkerken verfasste darüber einen Artikel für De Tijd (van der Plas 2000: 245). Es ist nicht zu belegen, aber durchaus möglich, dass van Duinkerken Roth von diesem Besuch an Lisieux berichtet hat. Auf jeden Fall pflegte Roth vor allem mit van Duinkerken intellektuellen Austausch. Vos schätzte er zwar wahrscheinlich, betrachtete ihn aber vor allem als unentbehrlichen Vermittler bei De Gemeenschap und Verlagsdirektor Nelissen. Dabei hat Vos in den Beziehungen zwischen Nelissen und Roth eine undankbare Aufgabe erfüllt und sich dennoch unermüdlich für Roth eingesetzt. Die Achtung, die er sich damit nicht zuletzt vom mächtigen van Duinkerken zu erwerben hoffte, spielte dabei sicher eine Rolle. Für Nelissen war die Beziehung zu Roth verhängnisvoll. Nach dem Krieg versuchte er, die wegen Roth erlittenen Verluste durch den Verkauf der Übersetzungsrechte von Radetzkymarsch und die Herausgabe von Die Geschichte von der 1002. Nacht und Die Kapuzinergruft zu kompensieren. Auf die Nachkriegsgeschichte tiefer einzugehen würde den Rahmen vorliegender Forschung aber sprengen.

5.5. Jawohl mein Herr, ich bin ein Katholik: Roth als Übersetzer Dass das Verhältnis zwischen Roth und Anton van Duinkerken von den Schwierigkeiten mit dem Verlag De Gemeenschap kaum betroffen war, hat sich in den vorangegangenen Betrachtungen erwiesen. Nach Roths Abreise aus Amsterdam, Ende 1936, löste sich die Verbindung zu van Duinkerken dann zusehends. Es ist anzunehmen, dass sie sich anlässlich der Besuche Roths in Amsterdam im Juli oder September 1937 trafen, belegt ist dies aber nicht. Kontakte gab es auf jeden Fall über Cornelius Vos und Chris de Graaff, in Zusammenhang mit einer von Roth geplanten Übersetzung von Anton van Duinkerkens Ballade van den katholiek. Das Gedicht hatte van Duinkerken im Gefolge eines Angriffs seitens des rechten Politikers Anton Mussert verfasst. Anlass war eine Aufführung des antifaschistischen Werkes De Beul des schwedischen Autors Pär Lagerkvist im Amsterdamer Stadttheater unter Leitung von August Defresne am 1. Dezember 1936.310 In dessen Inszenierung wurde explizit auf die Gefahren des deutschen Nationalsozialismus, auf Konzentrationslager, Rassendiskriminierung und drohenden Krieg hingewiesen. Von den 310

209

Das Theaterstück basierte auf einer Novelle, die im März 1935 in der von Klaus Mann herausgegebenen Exilzeitschrift Die Sammlung erschien.

Mitgliedern der niederländischen nationalsozialistischen Partei NSB wurde dies als beleidigend aufgefasst; es kam sogar zu Demonstrationen, die Aufführungen wurden gestört, mehr als 200 Randalierer wurden von der Polizei aus dem Theater entfernt.311 Der Führer der NSB, Anton Mussert, griff van Duinkerken in Volk en Vaderland, dem Organ der niederländischen nationalsozialistischen Partei, an, weil van Duinkerken als Mitglied der Amsterdamer Subventionierungskommission mit verantwortlich war für die Co-Finanzierung dieser Aufführung. Mussert bezeichnete ihn als “den sich katholiek noemenden Anton van Duinkerken”, verunglimpfte ihn als einen “Pseudokatholiken”. Am 9. Dezember 1935 publizierte van Duinkerken in De Tijd seine Antwort an Mussert: Ballade van den katholiek. (van der Plas 2000: 219) Es handelte sich um ein katholisches Pamphlet, ein Gedicht, in dem van Duinkerken sich als Mitglied der katholischen Minderheit in den Niederlanden zum Antifaschismus bekannte. Er betonte, dass die europäische Zivilisation in der römischkatholischen Geschichte gründete, und stellte sie der Kultur der Barbaren gegenüber, die sowohl im Mittelalter die Kirche als auch in der Gegenwart den Frieden und die Demokratie bedrohte. Das Gedicht hatte weitere aktuelle Bezüge und verwies auf den Wahlkampf vom Mai 1935, bei der die niederländischen Nationalsozialisten auf die Katholiken gesetzt hatten. Über den prominenten Naziführer Max d’Asembourg, der für eine Zusammenarbeit mit dem Vatikan plädierte und in bischöflichen Kreisen großen Einfluss hatte, sollten die Katholiken für die NSB gewonnen werden. In einem subtilen sarkastischen Spiel evozierte van Duinkerken den niederländischen Befreiungskrieg, der im 16. Jahrhundert von Willem van Oranje gegen die (katholischen) spanischen Besetzer geführt wurde. Eine doppeldeutige Rolle spielte dabei der Führer der Wassergeusen, Willem van Lumey, der mit brutalster Gewalt gegen Katholiken vorging und Geistliche foltern und ermorden ließ. Damit stellt van Duinkerken den Begriff “Befreier” im niederländischen Kontext infrage, deutlich auf die Partei Musserts anspielend. Das Gedicht stieß auf große Resonanz. Van Duinkerken nahm es 1936 in den Gedichtband Hart van Brabant (Het Spectrum) auf, und der Verlag De Gemeenschap druckte es 1937 mit einer Illustration von Mies Blomsma in seiner gleichnamigen Zeitschrift.

311

210

Menno ter Braak berichtete am 2. Dezember 1935 in Het Vaderland ausführlich über den Skandal im Artikel “Tumult in den Schouwburg”.

Ballade van den katholiek

JAWEL, mijnheer, ik noem mij katholiek En twintig eeuwen kunnen ’t woord verklaren Aan u en aan uw opgewonden kliek, Die blij mag zijn met twintig volle jaren, Als ónze God u toestaat te bedaren Van ’t heilgeschreeuw, geleerd bij de barbaren, En als uw volksbeweging haar muziek Toonzetten leert op ónze maat der eeuwen. De Roomschen hebben in de politiek Iets meer gedaan dan onwelluidend schreeuwen. Daarom, mijnheer, noem ik mij katholiek! Gij weet het slecht, maar in een zieken tijd, Toen Rome rot was van de dictatoren, Elkaar verdringend met den gragen nijd Van wie elkanders roem niet kunnen hooren, Werd God de Zoon te Bethlehem geboren Uit eene Maagd, wier naam in uwe ooren Klank voert van ketterij en godsdienststrijd: Een Joodsche vrouw, die gij diep zoudt verachten – Joden zijn aan uw soort niet sympathiek – Maar die het licht is onzer zwartste nachten. Daarom, mijnheer, noem ik mij katholiek! Gij leeft te zeer in uw bewogen heden Om het te weten, maar het is geschied, Dat weinigen, die dezen naam beleden Beschermers bleken van het wijd gebied, Waarop men heden nog beschaving ziet. Gij preekt wel, maar gij kent de teksten niet! Wat is úw toekomst zonder óns verleden? Bedenk, als onze duizendtallen dunnen, Dat eens Paus Leo, ónvervalscht mystiek, Weerstand bood aan een overmacht van Hunnen! Daarom mijnheer, noem ik mij katholiek! Gij zijt wellicht het oud verhaal vergeten, Of kent het niet, maar leer het dan van mij, Hoe zij, die Nederlands bevrijders heeten Uit Roomsch geloof en Spaansche dwinglandij, Onder bevel van Willem van Lumey Onschuldigen vermoordden. Pleit hen vrij, Wanneer dit past in ’t ruim van uw geweten! Steeds zal de holle leuze misdaad baren Zoodra zij vruchtbaar wordt bij ’t veil publiek! Ik kies de zijde van de martelaren. Daarom, mijnheer, noem ik mij katholiek! In Brabant weet men van den geus te spreken Daar heb ik ’t vaderlandsch gevoel geleerd. Vouw ik de handen om den heer te smeeken, Dat Hij ’t volk hoedde, vrij en ongedeerd Van staatszucht, tyrannie en van ’t verkeerd Vertrouwen in wie door geweld regeert: Nooit leerde ik de hand ten hemel steken Heil roepend om een nagemaakten Pruis. Op wat zich heil noemt, heeft mijn Kerk kritiek.

211

Den waren Heiland kent ze aan ’t ware kruis. Daarom, mijnheer, noem ik mij katholiek! PRINCE: Heer Jesus zoet, de Prins der ware Kerk, Die één is, heilig en apostoliek, Maak ons in dienst van Zijnen Vrede sterk. Daarom, mijnheer, noem ik mij katholiek!

Roth entschloss sich, das Gedicht zu übersetzen für Der Christliche Ständestaat, eine konservativ-katholischen Zeitschrift in Wien, die sich gegen den Anschlussgedanken verwahrte. Roth war nach seiner Abreise aus Amsterdam im November 1936, bevor er im Auftrag des PEN-Clubs nach Polen reiste, zuerst nach Wien gefahren und hatte dort über den Beitrag verhandelt. Aus Lemberg, wo er das Jahresende 1936 bei seinen Verwandten verbrachte, richtete er sich an seine Amsterdamer Freunde Vos und van Duinkerken, um eine Abschrift von van Duinkerkens Gedicht Ballade van den Katholiek zu erbitten. Chris de Graaff erklärte sich bereit, für Roth eine Rohfassung der Übersetzung anzufertigen, die er nach Lemberg schickte. Aus dem Vergleich zwischen de Graaffs Rohfassung und Roths Übersetzung, und vorbereitende Skizzen Roths, die im LBI aufbewahrt sind, erweist sich, dass Roth sich für die Übersetzung kaum auf diese Rohfassung basiert hat:

Jawohl, mein Herr, ich bin ein Katholik Jawohl, mein Herr, ich nenn’ mich Katholik! Mein Heil, es lebt schon seit zweitausend Jahren! Blind vor dem Heil ist Euer stumpfer Blick: Ihr höret nur den „Heil“-Ruf der Barbaren, wenn Eurer „Volksbewegung“ übelste Musik wetteifern will mit römischen Fanfaren - die Katholiken sind auch in der Politik niemals, wie Ihr Barbaren und Tataren! Also, mein Herr, nenn‘ ich mich Katholik. Ihr wißt es nicht: in einer fernen Zeit, da lebten auch in Rom schon Diktatoren, und sie verzehrte, so wie Euch der Neid - da ward zu Bethlehem der Sohn geboren, der Gottes-Sohn und einer Juden-Maid: Marias! – Dieser Klang in Euren Ohren, er tut Euch weh, wie Juden Eurem Blick. Uns ist er licht; und Euch scheint er verloren. Mir nicht, mein Herr, ich bin ein Katholik! Ach! Die Geschichte habt Ihr schon vergessen. Ihr kennt sie nicht, so höret sie von mir: Wie Willem von Lumey, von Haß besessen, die Katholiken morden ließ, mit Gier. Ihr sprecht ihn frei, den „Führer“ Eurer Geusen,

212

Ihr liebt, wie er, das Schlagwort und den Trick, Ihr Lügt: der Lug-Strom bricht durch tausend Schleusen. Ich aber, Herr, ich bin ein Katholik! Ich bete wohl und falte meine Hände, wie ich’s zu Haus gelernt hab‘, in Brabant, daß Gott Gewalt und Herrschsucht von uns wende, und jene freche ausgestreckte Hand. Des Preußen „Heil“-Ruf kann mich nicht bekehren, das Kreuz ist Heil! Nicht Eure Politik gebaut auf neuen heidnischen Altären: Jawohl, mein Herr, ich bin ein Katholik!

Du, Herr der Kirche und der Menschen Glück, Herr Jesus, mach‘ den Frieden wahr! Du, Prinz der Kirche wunderbar! ... Dies betete ein Katholik. (Joseph Roth in Der Christliche Ständestaat vom 13.06.1937, zitiert nach Bijvoet 1989)

Roths Übersetzung Jawohl, mein Herr, ich bin ein Katholik erschien am 13. Juni 1937 in Der Christliche Ständestaat und am 16. Oktober 1938 – also nach dem österreichischen Anschluss vom März 1938! – in Der Deutsche Weg, einem Blatt für deutschsprachige Katholiken, das vom Jesuiten Friedrich Muckermann in der niederländischen Stadt Oldenburg herausgegeben wurde. Ein Fragment wurde in der Oktobernummer von De Gemeenschap veröffentlicht. Dabei wurde Roth in der Einleitung dargestellt als derjenige, der van Duinkerkens Gedicht im Ausland bekannt machte. Roth wurde in einer Einleitung vorgestellt als “[d]er berühmte österreichsche Schriftsteller Joseph Roth, der am Leidscheplein in Amsterdam geradezu Stammgast ist, und wohl aus diesem Grund die niederländische Sprache ganz gut versteht […].” [Übers. ES] (Anonym 1937d) Der Text des Gedichtes bereitete Roth in verschiedener Hinsicht Schwierigkeiten. Für van Duinkerken, der sich direkt an Mussert richtete, war der Kontext harmloser als für Roth, der sich gegen eine viel größere Gefahr richtete. Im Februar 1937 hatte Hitler das seit 1918 demilitarisiert gewesene Rheinland besetzt, die Gefahr einer deutschen Besetzung Österreichs wuchs zusehends. Sarkastische Äußerungen über die Befreier der Niederlande waren in diesem Kontext nicht angemessen, da die Bedrohung Österreichs durch Hitler mit der Gefahr, die von Mussert und Gleichgesinnten in den Niederlanden ausging, nicht zu vergleichen war. Das Gedicht wurde von Roth um eine Stanze und jede Stanze um zwei Zeilen gekürzt. Auf diese Weise gelang es ihm, das Problem der inhaltlichen Zielsetzung zu lösen, da der Kontext und das Zielpublikum weitgehend andere waren. Roth weitete die Stoßrichtung des Gedichtes aus, indem er den Bezug zum deutschen Nationalsozialismus verstärkte. So fügte er in der ersten und in der letzten Stanze wiederholt das Wort “Heil” ein und rief damit das Bild von 213

den

begeisterten

Massen

hervor,

wie

es

inzwischen

aus

Wochenschauen

und

Propagandafilmen über die Nürnberger Parteitage oder die Olympischen Spiele in Berlin bekannt war. Mit

der

Übersetzung

bot

Roth

van

Duinkerken

eine

Gegenleistung

für

die

Vermittlertätigkeiten, die dieser in den Niederlanden auf sich genommen hatte. In Der Christliche Ständestaat wurde er eingeführt als “[einer] der bedeutendsten katholischen Dichter Hollands. Anton van Duinkerken wurde von dem jüngst bei den Wahlen in Holland geschlagenen Nationalsozialisten, dem ‘Führer’ Mussert, angegriffen als ein ‘Mann, der sich Katholik nenne’. Der Dichter erwiderte in dieser mutigen, radikalen und originellen Form und mit jenem heiligen Eifer, den wir so manchem unserer Katholiken wünschen wollen.” (Zitiert nach Bijvoet 1989)

Van Duinkerken wurde damit als Vorbild für erfolgreiches katholisches Engagement gegen die Nationalsozialisten dargestellt, und das Gedicht drückte Hoffnung auf einen Sieg über Hitler aus. Roth schloss seine Fassung des Gedichts damit ab, dass menschliches Glück und Frieden in Aussicht gestellt wurden. Weniger überschwänglich war die gekürzte Vorstellung von van Duinkerken mehr als ein Jahr später in Der Deutsche Weg: “Dieses Gedicht stammt von einem der bedeutendsten katholischen Dichter Hollands. Der Dichter beantwortet hier die Angriffe, die aus Nazikreisen gegen ihn gerichtet wurden.”

Im Jahr der ersten Veröffentlichung des Gedicht-Pamphlets auf Deutsch, 1937, hatte Mussert in den Niederlanden eine Wahlniederlage erlitten. Zwei Jahre nach dem Wahlerfolg für die NSB von 1935 war die Begeisterung für die Nationalsozialisten bei der niederländischen Bevölkerung schon deutlich geschwunden. Auch in Belgien wurde die dortige nationalsozialistische Partei Rex, die unter Leitung des Faschisten Léon Degrelle stand, in den Wahlen vom April 1937 geschlagen. Hierzu im folgenden Kapitel 6 mehr. Roths Beitrag 1937 in Der Christliche Ständestaat und 1938 in Der Deutsche Weg brachte van Duinkerken erneut mit Kreisen der Emigrantenpresse in Verbindung. Es ist nicht geklärt, ob Roth vermittelt hat, als er im Februar 1938 seinen Antifaschismus zum Ausdruck brachte in einem (auf Niederländisch verfassten Artikel) in der in Brüssel herausgegebenen christlichsozialen und antifaschistischen Zeitschrift Kameradschaft. Schriften junger Deutscher (van

214

der Plas 2000: 254).312 Roth fuhr im Juni 1937 im Auftrag einer österreichischen Zeitung nach Belgien. Insgesamt vier Monate verbrachte er in Brüssel und Ostende. Er traf seine niederländischen Freunde in diesem Jahr entweder in Belgien oder im Zuge zweier kurzer Besuche in Amsterdam.

312

215

Initiatoren und Herausgeber der Kameradschaft waren Theo Hespers und Hans Ebeling, die seit 1923 in der Friedensbund deutscher Katholiken engagiert waren und 1935 im Exil den Arbeidskreis bündischer Jugend gründeten. Auf der Brüsseler Konferenz der AKJB im Juli 1937 wurde die “Deutsche Jugendfront als demokratische Alternative zur Hitlerjugend auf europäischer Ebene” gegründet. (Huß-Michel 1987: 196) Hespers lebte im Exil in den Niederlanden.

6 Leben und Arbeit im belgischen Exil Mit dem Leben im belgischen Exil kam Roth zum ersten Mal 1936 in Berührung.313 Einer Einladung von Stefan Zweig folgend, wohnte er zwei Monate lang in Ostende, wo er sich zur Emigrantenkolonie um Nico Rost und Egon Erwin Kisch gesellte und der Schriftstellerin Irmgard Keun begegnete.314 Von der ersten Juliwoche bis Mitte Oktober 1936 lebte Roth – mit Brüssel als “Umschlaghafen”315 – in Ostende. 1937 war er ab Anfang Juni wieder in Belgien und blieb insgesamt vier Monate, die Monate Juni und Juli vorwiegend in Brüssel, den Sommer über wieder in Ostende. Wie im 5. Kapitel erörtert wurde, wurden im Sommer 1936 bei De Gemeenschap die Korrekturen von Die Geschichte von der 1002. Nacht erwartet und arbeitete Roth an Die Kapuzinergruft. Beim Querido-Verlag hatte Roths sich zur Abgabe des Manuskripts von Das falsche Gewicht bis zum 1. August 1936 verpflichtet (GiG: 75). Das Leben in Belgien war wesentlich preiswerter als in Paris oder Amsterdam, und vor allem Brüssel war für Emigranten günstig gelegen zwischen der beliebten Stadt Paris und der Verlagsstadt Amsterdam, mithin ein interessanter Aufenthaltsort. Gegen Belgien sprach dann wieder die Visapflicht, die den Emigranten den Aufenthalt erschwerte. Und dann lebte “Kaiser Otto”, der österreichische Thronprätendent, in Belgien. 316 Nach einem Überblick über Roths literarische Produktion und Leben in Belgien werden im Folgenden seine legitimistischen Kontakte beleuchtet. Anschließend rückt der flämische Journalist Johan de Maegt als Knoten in flämischen und niederländischen Netzwerken und als möglicher Inspirator eines Artikels für die Wiener Zeitung Der Österreicher in den Fokus der Betrachtung. Anders als in den Niederlanden wurden Roths Aufenthalte in Brüssel und Ostende von Journalisten kaum, von einem größeren Publikum gar nicht wahrgenommen. In diesem Kapitel spielt Nico Rost als Vermittler weiterhin eine tragende Rolle.

313

314

315 316

216

Für allgemeine biographische Angaben und Einzelepisoden zu Roths belgischer Exilzeit siehe Schaevers 2001 und Bronsen: 469f. Keun arbeitete in Ostende an dem Roman Nach Mitternacht, der 1937 beim Querido-Verlag erschien. Ihre Exilerfahrungen und die Begegnung mit Joseph Roth verarbeitete sie in den Romanen Kind aller Länder und D-Zug dritter Klasse, beide 1938 vom Querido-Verlag herausgebracht. Dieser Begriff wurde von Irmgard Keun in Bezug auf Brüssel angewendet (Bronsen 1960a). 1930 war Kaiserin Zita – auf Vermittlung der belgischen Königin Elisabeth, ihrer Verwandten – mit ihren Kindern nach Steenokkerzeel gekommen, weil Sohn Otto in Brüssel Jura studieren wollte. Otto von Habsburg promovierte 1935 in Löwen in den Politischen Wissenschaften. Im Juni 1936 richtete er Proklamationen an das österreichische Volk und erklärte sich bereit, auf den österreichischen Thron zurückzukehren. 1940 flüchtete die Familie über Frankreich, Spanien und Portugal und emigrierte in die USA (Cordfunke1986:182).

6.1. Visaprobleme und Beziehungen zum flämischen literarischen Feld Von Amsterdam aus war es nicht leicht, die nötigen Papiere zu bekommen. Für den Visumantrag setzte sich zuerst der Verlag Allert de Lange ein. Landauer richtete eine Empfehlung an den belgischen Konsul in Amsterdam: “Einer unserer Autoren, der bekannte österreichische Schriftsteller Josef [sic] Roth, der gegenwärtig in den Niederlanden weilt, hat die Absicht, sich in Kürze nach Belgien zu begeben. Dort will er eine Kur zur Regeneration machen und zugleich Stoff sammeln für einen neuen Roman, welchen er in Vorbereitung hat.” [Übers. ES]317

Roth musste für den Antrag Referenzpersonen in Belgien benennen. Landauer nahm mit der Brüsseler Firma Dechenne, die den Vertrieb der Emigrantenromane in Belgien übernommen hatte, Kontakt auf: “Unser Verlagsautor, der berühmte österreichische Schriftsteller Joseph Roth, beabsichtigt in diesen Tagen nach Belgien zu fahren, um sich dort zu erholen. Für die Erteilung eines Visums muss er die Referenz einer belgischen Firma angeben. Auf unsere Veranlassung hat er Ihre Firma angegeben. Wie bitten Sie daher bei evtl. Anfragen eine entsprechende Auskunft zu geben.”318

Zwei weitere Referenzpersonen sind auf dem Visumantrag genannt, und zwar die Schriftsteller Urbain Van de Voorde und Johan de Maegt, die bei der katholischen Zeitung De Standaard bzw. der liberalen Zeitung Het Laatste Nieuws führende Journalisten waren. De Maegt wurde schon im 2. Kapitel als den Netzwerken um Paul Gustave van Hecke zugehörig erwähnt (vgl. Kap. 2.2.). Er leitete das Kulturressort der liberalen Zeitung Het Laatste Nieuws und publizierte dort Feuilletonistisches, das ihm Ansehen einbrachte. De Maegt war mit Maurits Dekker bekannt, der 1931 eine Zeit lang in Brüssel gelebt hatte.319 Es war De Maegt, der am 18. September 1930 in Het Laatste Nieuws die Identität Boris Robazkis, des 317

318 319

217

Brief von Walter Landauer an das belgische Konsulat in Amsterdam vom 16.06.1936, AR (Akte Joseph Roth, Nr. A203262): “Eén onzer auteurs, de bekende Oostenrijksche schrijver Josef Roth, welke momenteel in Nederland vertoeft, heeft het plan, zich binnenkort naar België te begeven. Hij wil aldaar een rustkuur nemen en tegelijkertijd stof verzamelen voor een nieuwe roman, welke hij in voorbereiding heeft.” Brief von Walter Landauer an Agence Dechenne vom 20.06.1936, IISG (ALA 15/16). Dekker bekam auch gelegentlich Aufträge von Paul Gustave Van Hecke, um Beiträge für Vooruit zu liefern. Siehe Brief von Paul Gustave Van Hecke an Maurits Dekker vom 02.11.1937, NLMD (MD).

angeblichen russischen Autors von Waarom ik niet krankzinnig ben, aufklärte und feststellte dass es sich um Maurits Dekker handelte. Dekker bat De Maegt um Unterstützung, als er Roth 1936 beim Visumantrag behilflich sein wollte. De Maegt betonte in seiner Antwort an Dekker vom 23. Juni 1936, dass er sich freue, Roth in Brüssel zu begegnen: “[W]illst du dann auch dem Herrn Roth sagen, dass ich ihn gerne in Brüssel treffen und weiterhelfen werde, wenn möglich. Ich richte mich nicht an den Herrn Roth persönlich, weil ich es über dich mache: ich habe fürchterlich zu schaffen, vor allem wegen unserer politischen Streitereien und Streiks.” [Übers. ES]320

De Maegt nahm seinerseits Kontakt auf mit Fernand Toussaint van Boelaere, so stellt sich im Brief an Dekker heraus. Toussaint van Boelaere hatte durchaus eine Machtposition in der literarischen Welt Flanderns inne. Seine Tätigkeit als Schriftsteller und Kritiker – er war u.a. flämischer Korrespondent für das niederländische Algemeen Handelsblad – brachte er in Einklang mit einer hoch angesiedelten Stelle im belgischen Justizministerium; er war darüber hinaus Vorsitzender des flämischen PEN-Clubs und der Vereniging van Vlaamse Letterkundigen. Im August 1936 trug Roth Johan de Maegt auf der Liste der Journalisten ein, die ein Rezensionsexemplar von Die Beichte eines Mörders erhalten sollten. (GiG: 267) Anzunehmen ist, dass Roth De Maegt in Brüssel mehrmals getroffen hat. De Maegt starb schon 1938 und hat nicht über Roths Brüsseler Zeit berichtet. Auch der Briefwechsel zwischen Roth und De Maegt, den es laut den vorhandenen Briefen an Dekker gegeben haben soll, ist verloren. Dekker wandte sich im Juni 1936 wegen Roths Visumantrag nicht nur an de Maegt, sondern auch an den flämisch-katholischen Schriftsteller Urban van de Voorde, der ebenfalls 320

218

Brief von Johan de Maegt an Maurits Dekker vom 23.06.1936, NLMD (MD D02 822): “Ik ontvang uw brief met een dag vertraging, alsook dien van den h. J. Roth: ik was nl. uitstedig. Maar ik heb onmiddellijk H. van de Voorde opgebeld om hem te vragen hoe wij best den h. Roth helpen konden en vernam dat hij reeds het noodige had gedaan. Ik heb mij dan nog tot F. Toussaint van Boelaere gewend, direkteur bij justitie, die mij verzekerde dat het geen moeite zal kosten om Roth hier (denk ik) te hebben. Deze [?] hem schrijven: hij is ingelicht hierover door U.v.d. voorde.[…] Graag zie ik u terug te Brussel en dan spreken wij weer eens over uw werk en opvattingen […]- Nog dit: de h. Toussaint telefoneert me nog dat de h J. Roth hem dadelijk zou schrijven, liefst aan zijn persoonlijk adres: […] Wilt gij zoo goed zijn dit aan den h. Roth mede te deelen- misschien hebt gij het al gedaan ingevolge brief V.d.Voorde – en wilt gij dan ook aan den h. Roth zeggen dat ik hem graag in Brussel ontmoeten zal en verder helpen zoo mogelijk: zoo zal ik me niet aan den h. Roth persoonlijk antwoorden, vermits ik het hier over u doe: ik zit [?] diep in ’t werk, vnl wegens onze politiekerijen en stakingen. Een hartelijken groet en verontschuldigingen aan den h. Roth.”

Mitarbeiter des Kulturministeriums und damit in Regierungskreisen vernetzt war. Van de Voorde berichtete Roth, nachdem er ebenfalls mit Toussaint van Boelaere Kontakt aufgenommen hatte: “[S]oeben hatte ich ein telefonisches Gespräch, bezüglich Ihres Gesuchs, mit dem Herrn F.V. Toussaint van Boelaere, General-Direktor am Justizamt und Vorsitzender des Flämischen P.E.N.-Klubs. Der Herr Toussaint fragt mich, Ihnen mitzuteilen, dass es gewünscht wäre, dass sie persönlich ein Schreiben zu ihm richteten, mit einer kurzen Darlegung der Veranlassung und des vermutlichen Dauers Ihrer Reise in Belgiën. Sobald er Ihren Brief erhalten hat, wird er das nötige für Sie tun (Seine Adresse ist: Koloniënstraat, 28, Brüssel) Mir wird es angenehm sein, Ihrer persönlich Bekanntschaft zu machen. Ihre Werke habe ich sofort schon nach ihrer Erscheinung gelesen. Vom Radetzky-Marsch bleiben mir die besten Erinnerungen bei! Ich kenne bei weitem nicht die ganze neuere Deutsche Literatur, aber das ist doch einen der merkwürdigsten Romanen von jüngeren Autoren die ich in den letzten Jahren gelesen habe.”321

Diesem Brief zufolge stieß der Name Roth in Flandern auf Resonanz. Die aufgedeckten Verbindungen lassen den Schluss zu, dass Vermittler in wichtigen Positionen im flämischen literarischen Feld gern für Roth eintraten. Roths Schreiben an Toussaint van Boelaere brachte auf jeden Fall das erwünschte Ergebnis. Letzterer richtete folgende Empfehlung an den Justizminister Liekendael, dabei die Bedeutung von Roths Anwesenheit in Flandern betonend: “Un écrivain allemand de valeur Jozef Roth, émigré, qui séjourne habituellement à Amsterdam, a introduit le 18 Juin […] un demande de visa valable pour 3 mois. M. Roth travaille en ce moment à un roman qui a pour héros Charles V. Il voudrait visiter les différents endroits où le prince a séjourné ou fréquenté. (Un roman précédent était consacré à Napoléon). Beaucoup d’écrivains flamands s’intéressent particulièrement a l’oeuvre de Roth. Une réception de caractère intime sera même organisée en l’honneur de l’écrivain Roth.”322

321

322

219

Brief von Urbain Van de Voorde an Joseph Roth vom 20.06.1936, LBI (JBC 5-080). Dieser Brief ist im LBI unter “unbekannte Korrespondenten” eingeordnet. Brief von Fernand Toussaint van Boelaere an Victor Liekendael vom 24.06.1936 im AR (Akte Joseph Roth, Nr. A203262). Es ist aus keiner anderen Quelle bekannt, dass Roth Pläne gehabt hätte, einen historischen

Am 1. Juli 1936 wurde Roth für Belgien ein visa d’étude für drei Monate ausgestellt.323 Es gibt keine Hinweise auf einen Empfang zu Roths Ehren, wie er in Toussaint van Boelaeres Brief angedeutet wird. Nicht nur waren Mitte Juli viele Schriftsteller verreist, auch waren die Verhältnisse innerhalb der literarischen Netzwerke, die sich für Roth einsetzten, ziemlich gestört, wie sich im Folgenden erweist. In Brüssel lebte Roth zunächst im Hotel Siru und später monatelang im Cosmopolite324, beides stattliche Häuser in der Nähe des Nordbahnhofs. Der Platz war nach 1930 neu angelegt worden, und auf den Terrassen der Kaffeehäuser oder in der Rotisserie Ardennaise (Bronsen 1960a) in der Avenue Adolphe Max trafen sich Roth und seine Bekannten, darunter vor allem Keun, Landauer, Kesten und Rost.325 Rost war nicht der einzige Niederländer, der hauptsächlich aus wirtschaftlichen Gründen das Leben in Belgien dem in den Niederlanden vorzog.326 Es gab in Brüssel 1936 eine größere Kolonie von niederländischen Schriftstellern und Kritikern mit dem Rezensenten Jan Greshoff als Mittelpunkt. Greshoff arbeitete als Kunstkorrespondent für Het Vaderland, schrieb Kritiken für die NRC und die Zeitschrift Kroniek van Kunst en Kultuur und zeichnete als Chefredakteur für das Hollandsch Weekblad voor België verantwortlich. Er war die Hauptverbindungsperson in den Kreisen der niederländischen Literaten in Belgien. Im Hause Greshoffs, in jenem seines Freundes Eddy du Perron und auch in der Taverne du Passage in der Brüsseler Sint-Hubertusgalerij traf sich die niederländische literarische Szene, darunter Menno ter Braak, Hendrik Marsman, Simon Vestdijk, Arthur van Schendel, Jany Roland Holst, Henriëtte Nijkerk. (Olink 1997: 68 und 1999: 18) Mit dieser niederländischen Künstlerszene stand Roth nicht in Verbindung. Er

323

324

325

326

220

Roman über Karl V. zu verfassen. Das Verbreiten des angeblichen Vorhabens ist als Teil der Roth‘schen Orchestrierung zu betrachten. Siehe Brief von Justizminister Liekendael an Toussaint van Boelaere vom 01.06.1936 und von Toussaint van Boelaere an Justizminister Liekendael vom 24.06.1936. Aus dem Briefwechsel aus Belgien geht hervor, dass Roth am 8. Juli 1936 im Hotel Siru, ab 15. Juli 1936 im Ostendener Hotel de la Couronne und vom 17. September bis Ende Oktober im Brüsseler Hotel Cosmopolite lebte. 1937 war vom 2. Juni bis zum 21. Juli und dann wieder vom 2. bis zum 7. Oktober das Hotel Cosmopolite seine Bleibe in Brüssel. Die Sommermonate verbrachte er in Ostende wieder im Hotel de la Couronne. Siehe JRB: 485-512, GiG: 263-282, AdL: 99-124. Hermann Kesten erwähnt ein Café auf der Place Brouckère am Brüsseler Nordbahnhof, wo sich viele Emigranten trafen, in seinen Erinnerungen Dichter im Café (1959: 9). In einer hinzugefügten Bemerkung in einem Brief von Hermann Kesten an Nico Rost vom 28..04 1959 (Universität Leiden, Sammlung Nico Rost) schreibt Hermann Kestens Frau Toni: “[Ich] möchte Ihnen bei dieser Gelegenheit sagen, daß ich mich noch sehr gerne daran erinnere, wie manche schöne Stunde wir zusammen in Brüssel verbracht haben, und wir sprechen noch oft von Ihrer lieben Frau und von Ihnen in guter Erinnerung.” In einer Werbung aus De Telegraaf vom 01.07.1937 wird die Rotisserie Ardennaise gepriesen für sein gutes Essen und: u treft er de Nederlandsche elite. In derselben Werbung wird Belgien als Urlaubsland gerühmt: “Schönes Belgien. Gastfreundlich. In nächster Nähe. Das Land des billigen Lebens, wo Sie herzlich empfangen werden.” [Übers. ES] (anonym 1937c)

bevorzugte die anonymen Cafés und die Gesellschaft alter Bekannter aus den Netzwerken um die Exilverlage.

6.2. Ostende: unter Emigranten

Im von Kesten herausgegebenen Briefwechsel lassen sich Roths Überlegungen und “Verhandlungen” mit Zweig über den zu wählenden Ort für die Sommermonate 1936 zurückverfolgen (JRB: 453-480). Roth thematisierte in den Briefen an Zweig in erster Linie die unvorteilhaften Umstände des Lebens in Amsterdam. Lunzer & Lunzer-Talos (1994a: 25) beschreiben Roths dringliche Bitten um Geld – seit Herbst 1935 brach “Roths VorschußSystem zusammen” (ibid.) – wie folgt: “Roths Flehen um Geld (geschenkt, geborgt, vorausgezahlt) geschah nunmehr – abwechselnd bei verschiedenen Quellen, häufig bei Stefan Zweig, dem wohl vermögendsten im Kreis seiner Gönner – im Monats- und gelegentlich Wochenrhythmus; mit wie großer realer Dringlichkeit jeweils läßt sich kaum überprüfen; doch seine Lebensangst war groß. Roths Alkoholismus wurde durch diese Gefühle der Bedrängtheit gesteigert. Er hatte seit seinem Einsatz im Ersten Weltkrieg getrunken, wenn auch unterschiedlich viel. Anlaß für vermehrten Alkoholkonsum waren ihm alle Arten von Krisen, von denen nicht wenige über ihn hereinbrachen: die Krankheit seiner Frau, Zerwürfnisse mit anderen Frauen, die stete, kaum je nachlassende Geldnot, vielleicht auch die Sorgen um den künstlerischen Erfolg, der ja als Hetzjagd mit der Finanzierung seines Lebens und der von ihm abhängigen Personen eng verknüpft war. Zweig gegenüber sah er sich immer wieder in Beweisnot, und er meinte, daß er seine Lebensumstände und seine Bedürfnisse nur nüchtern beschreibe.” (ibid.)

Im März 1936 hatte Zweig Roth dazu veranlasst, Paris zu verlassen. Landauer kümmerte sich in Amsterdam um Roth, dessen Lebensunterhalt Zweig eine Zeitlang sicherte. In Briefen an Zweig beklagte Roth sich aber immer wieder: über die hohen Kosten, die das Leben in der teuren Stadt mit sich brachten, über seine gesundheitlichen Probleme, über die Einsamkeit.327 327

221

Am 22. März 1936 schrieb Roth zum Beispiel an Zweig aus Amsterdam: “Amsterdam ist sehr teuer. Ich lebe sehr billig” (JRB: 457), am 29. Mai dann wieder: “Ich bin sehr schwach und kann kaum gehen. […] Ich habe aber immer noch einen Lebensinstinkt, ich will schreiben, […] ich will nicht so jämmerlich

Als Zweig sich für einen gemeinsamen Aufenthalt in Belgien entschied, schlug Roth Brüssel als Treffpunkt vor. Zweig bevorzugte aber Ostende. Er hatte schon in seiner Kindheit dort manchen Urlaub verbracht328 und wünschte sich als Anregung für die Arbeit an seinem nächsten Roman329 die Anwesenheit Roths in dem damals noch recht mondänen Badeort. Ende Juni 1936 ließ Zweig Roth wissen: “Es wäre ein Glück für mich, Sie als literarisches Gewissen für jene Legende [in Ostende ES] zu haben. Wir könnten abends gemeinsam uns prüfen und belehren wie in alten guten Zeiten. Sie müssen nicht baden, ich tue es auch nicht – Ostende ist kein Badeort, sondern eine STADT, schöner, caféhäuslicher als Brüssel.” (JRB: 480)

Nicht nur die gemeinsame Arbeit verband die beiden Freunde, sie kämpften zudem beide mit Beziehungsproblemen. Weder Roths Lebensgefährtin Andrea Manga Bell noch Friderike Zweig waren in Ostende zugegen. Zweig war in Gesellschaft seiner Geliebten und späteren Frau Lotte Altmann; Roth hatte sich kurz zuvor schmerzvoll von Manga Bell getrennt und fand vielleicht etwas Trost im gemeinsamen Schicksal mit Irmgard Keun. Wie sich Zweig und Roth durch einen luxuriösen Lebensstil von den anderen Emigranten unterschieden, beschreibt Hermann Kesten: “Tagsüber arbeiteten wir, zum Untergang der Sonne trafen wir uns alle in einem Kaffeehaus auf der Straße, und danach führte Stefan Zweig jeden Abend den Joseph Roth, den er für einen viel größeren Dichter als sich selber hielt, in feine Lokale zum Abendessen.” (Kesten 1959: 77)

Vor allem bei Almondo, dem Inhaber des gleichnamigen Restaurants in der belebten Langestraat, waren Zweig und Roth gern gesehene Gäste.330 Almondo war ein Italiener, der im Krieg beim Militär gewesen war und sich in Ostende für die Angehörigen verstorbener

328

329

330

222

umkommen. Ich möchte so gerne 6 Monate aufatmen”. (JRB: 476) Und am 30. April 1936: “[I]ch schweige nicht aus Hartnäckigkeit, sondern aus Ratlosigkeit, auch Landauer ist weggefahren. Ich bin ganz verlassen. Auch sie kommen nicht.” (JRB: 467). Zu Zweigs früheren Aufhalten in Ostende und den damaligen Kontakten zu flämischen Künstlern siehe Gheeraert 2000. Zweigs pazifistisches Werk Castellio gegen Calvin oder Ein Gewissen gegen die Gewalt erschien 1936 beim Reichlerverlag in Wien. Auch im Sommer 1937 kam Roth zu Almondo, wie sich aus den Erinnerungen Keuns und den Briefen Roths erweist. Siehe dazu Bronsen 02.01.1960 und Kesten 1970: 500 und 502f.

Kriegskameraden einsetzte. Im Ostendener Stadtbild war er eine bekannte Gestalt, die, immer mit Zigarre und zu einer Plauderei bereit, Roth und Zweig für sich einnahm. In Ostende wollte Zweig einen Monat lang arbeiten, unterstützt von Martin Fuchs, der ihm bei den Korrekturen behilflich war, und seiner Sekretärin Lotte Altmann. (JRB: 480, 607) Zweig brauchte Ruhe für seine Arbeit, die er in Brüssel nicht finden würde, oder, wie er Roth am 4. Juli 1936 schrieb: “Ich finde Brüssel zum Arbeiten unmöglich, Ostende wird Ihnen besser gefallen, es gibt hier hunderte billiger Hôtels, außerdem wie überall in Belgien ein für Sie sehr vorteilhaftes Schnapsverbot. Wir können einander sehr in der Arbeit bestärken und haben das beide notwendig – erneuern wir die alten Hiobzeiten.”331 (JRB: 484)

Das Chamäleon Roth war, so scheint es, auf der Hut vor einer Konfrontation zwischen Zweig auf der einen und den eigenen linken Freunden aus dem Umfeld der Emigrantenverlage und der Ostendener Schriftstellerkolonie auf der anderen Seite. Er hoffte in der anonymeren Großstadt Brüssel bleiben zu können und schrieb am 2. Juli 1936 dem Freund und noblen Mäzen: “Es ist mir höchst peinlich, Kesten und Kisch in Ostende zu treffen – was unvermeidlich ist.” (JRB: 484) Zweig blieb bis Ende Juli in Roths Gesellschaft in Ostende, reiste Anfang August nach Südamerika ab (JRB: 486). Doch waren noch andere Bekannte Roths zugegen: Kesten, Landauer332, Egon und Gisela Kisch, Nico Rost und Edith Lissauer. Über die Emigrantenkreise in Ostende lernte Roth Irmgard Keun kennen. (Kreis & Strauss 1988: 181f.) “Mein Emigranten-Verlag in Amsterdam würde mir Vorschuß schicken, und davon konnte ich in Belgien billiger leben als zum Beispiel in Holland”, so begründete Keun rückblickend, warum sie als Antifaschistin auf der Flucht vor den Nationalsozialisten nach Ostende gegangen war. (ibid.: 164) Keun war erfreut, bei Allert de Lange untergekommen zu sein, 331

332

223

Lunzer (1994: 136) zitiert Roths Widmung an Stefan Zweig in einem Exemplar von Hiob aus Klemens Renolder, Hildemar Holl, Peter Karlhuber: Stefan Zweig. Bilder Texte Dokumente, Salzburg: Residenz Verlag, 1993, S. 193: “Stefan Zweig, dem ich den Hiob zu verdanken habe – und mehr als den Hiob und mehr als überhaupt ein Buch bedeuten kann – so viel, wie eine Freundschaft bedeutet, möge dieses Exemplar als geringen Gruß annehmen und behalten.” Anfang Mai 1936 weilte Landauer im Hotel Siru in Brüssel, wo er mit Keun und Kesten verabredet war. Siehe dazu Brief von Walter Landauer an Antonie Kroonenburg vom 01.05.1936, IISG (ALA 19), Brief von Hermann Kesten an Antonie Kroonenburg vom 03.05.1936, IISG (ALA 19), Brief von Antonie Kroonenburg an Walter Landauer vom 05.05.1936, IISG (ALA 19), Kreis & Strauss 1988: 168) Am 24. Juli 1936 schrieb Landauer aus Amsterdam an Roth: “Ich will auf jeden Fall nach Ostende kommen. Ich werde sehen, daß es noch bis Ende Juli möglich ist.” (GiG: 263) und am 27. Juli 1936: “Ich bin bestimmt ungefähr Mittwochmittag in Ostende.” (ibid.: 264)

sich der Bedeutung eines Verlags wohl bewusst, der Autoren wie Kisch und Roth unter seinem Dach versammelte. (ibid. 166) Nachdem ihre Mutter, die die ersten Wochen mit ihrer Tochter in Ostende verbracht hatte, wieder nach Deutschland zurückgekehrt war, schrieb Irmgard Keun am 6. Mai 1936 ihrem Geliebten, Arnold Strauss, der nach Amerika ausgewandert war: “[Ich bin] ganz allein hier. Aber ich hab’ ja so wahnsinnig zu arbeiten, alles hängt vom neuen Roman ab, er muß gut werden. In F[rankfurt] konnt’ ich daran nie richtig schreiben aus Angst vor Haussuchungen. Ich will die nächsten Monate hier in Ostende bleiben, weil ich hier Ruhe zum Arbeiten habe und billiger leben kann als in Holland. Da würde ich mit 150 Gulden nicht auskommen. Ich hab’ auch noch Verschiedenes in Deutschland zu bezahlen und Anschaffungen nötig. Und ich will auch in einem Hotel wohnen, wo ich mich sicher fühle und alle Bequemlichkeiten habe, sonst kann ich nicht arbeiten. Bei irgendeiner fiesen Wirtin werde ich verrückt. […] Jetzt ist mir die Hauptsache die Arbeit. Alles andere kommt erst danach. Ehe ich nichts Gutes geschaffen habe und neuen festen literarischen Ruf erworben, kann ich nicht kommen und will ich nicht kommen.” (ibid.: 168f.)

Keuns Briefe an Strauss erinnern in manchen Aspekten an die Bittbriefe, die Roth an Zweig sandte. Die Lage von Keun war jener Roths in vieler Hinsicht ähnlich. Keun wurde von Roths Freunden sehr geschätzt: Landauer sandte ihr Blumen (ibid. 172); Kesten umschwärmte sie. Laut Kestens Urteil nach der ersten Begegnung in Brüssel war Keun in Gesellschaft ebenso unterhaltend wie Roth: “In der Halle des Hotels fand ich ein hübsches, junges Mädchen, blond und blauäugig, in einer weißen Bluse, das lieb lächelte und wie ein Fräulein aussah, mit dem man gleich tanzen gehen möchte. Aber wir saßen noch nicht am Tisch bei einer Tasse Kaffee und einem Glas Wein, da sprach sie schon von Deutschland, mit blitzenden Augen und roten, witzigen Lippen. Sie erzählte vom neuen exotischen Germanien mit vorsichtig gesenkter Stimme und in tollkühnen Wendungen und Bildern. Ihre weiße, seidene Bluse und ihre blonden Haare flatterten wie in einem wilden Wind, ihre Augen und Hände schienen mitzusprechen, und es sprachen ihr Verstand und ihr Herz. Sie war naiv und brillant, witzig und verzweifelt, volkstümlich und feurig und kein Fräulein mehr, mit dem man tanzen gehen wollte, sondern eine Prophetin, die anklagt, 224

ein Prediger, der schilt, ein politischer Mensch, der eine ganze Zivilisation verschlämmen sah. Alles an ihr sprach und lachte und höhnte und trauerte.” (ibid.: 172f.)

Auch bei Kisch und seiner Frau hinterließ Keun beim ersten Treffen in Ostende am 22. Juni 1936 einen guten Eindruck. Die Kischs lebten in Bredene, einem Fischerdorf bei Ostende, und luden Keun einige Tage zu sich ein. In Kürze lässt sich deren Aufenthalt im belgischen Küstenort so fassen: Sie war beliebt, fühlte sich wohl, verliebte sich in Roth und zog zu ihm in das Hotel de la Couronne. Dass Keuns Erinnerungen 1960, als sie von Bronsen interviewt wurde, gefärbt waren, wurde schon im 5. Kapitel erwähnt. Als “Eine Liebe in Ostende” wurde die Ostendener Episode mit Keun noch in der neuesten Roth-Biographie von Wilhelm von Sternburg (2009: 450f.) beschrieben. Anzumerken wäre dabei noch, dass Roth Keun in Ostende Kaninchen genannt hat (Bronsen 1960a), in Ostendener Mundart wird das nämlich genauso wie auf Deutsch “Keun” ausgesprochen. Es mag einer der vielen Scherze, die die Freunde im Ostendener Exil einander zuspielten, gewesen sein. Von mehr als Freundschaft ist von Seiten Roth angeblich nie oder jedenfalls nicht lange die Rede gewesen. Roth und Keun waren vielmehr Schicksalsgenossen als Schriftsteller in der Emigration, die darüber hinaus beide ein Alkoholproblem und ständige Geldnot hatten. Bezeichnend für die Version, die Keun rückblickend Bronsen lieferte, ist die Verschiebung in ihrer Erinnerung, dass nicht sie zu Roth, sondern dieser zu ihr ins Hotel de la Couronne gezogen wäre. Darüber hinaus erhellt sie die Beziehung zwischen Roth und Zweig, der sich von der linken Schriftstellerkolonie um Kisch und Keun klar distanzierte. Bronsen notierte nach dem Interview mit Keun, sie habe erklärt: “R[oth] und Keun trafen sich erstmalig 1936 in Ostende, wo der Roth zusammen mit Stefan Zweig war. Darauf zog Roth zu ihr ins Hotel de la Couronne. Wir nannten Zweig ‘Seidenstefan’ weil sein Vater Seidenhändler war.” (Bronsen 1960a) Roth spornte seine Schriftstellerkollegin zur Arbeit an und tadelte sie: “Wie kommen Sie dazu, im Bett zu liegen“ (Bronsen 1960a). Zu ihrer gemeinsamen Lebensart gehörte das Trinken: “[Ich s]chreibe von morgens bis abends in einem Café am Place d’armes, das ich erzogen habe, hier und da Schnaps auszuschenken. In der anderen Ecke sitzt Roth und

225

schreibt. Manchmal schlafe ich für eine halbe Stunde am Kaffeehaus-Tisch ein.” (Keun 1988: 181)

So wie Roth in Amsterdam mit Hannema durch die Leidenschaft für den Alkohol verbunden war, trank er mit Keun. Sie beklagten sich über die schlechte Qualität der belgischen Getränke: “Das Bier ist hier Scheiße. Wein kommt nur in Frage, wenn er ganz teuer ist. Die süßen Aperitifs ekeln einen nach dem vierten Glas und machen außerdem Kopfweh. Natürlich habe ich Lokale, in denen ich Schnaps bekomme. Wahnsinnig teuer ist er immer, einigermaßen gut fast nie. Man müßte als Schriftsteller so viel verdienen, daß man zumindest in den letzten 8-9 Wochen der Romanarbeit täglich 1-2 Flaschen anständigen trockenen Champagner trinken könnte. Da hätte man in dieser Scheißzeit die richtige Arbeitsstimmung und würde nicht krank.” (ibid. : 182f)

Die Beziehung schien vor allen Dingen nützlich und stimulierend für den Schreibprozess zu sein. Die beiden Autoren ermunterten sich gegenseitig zur Arbeit. “Roth und ich machen die reinste Schreibolympiade”, schilderte sie Strauss – wohl, um ihn von ihrer Tüchtigkeit zu überzeugen, ebenso wie Roth dies Zweig gegenüber in manchem Brief versuchte, und: “Roth hetzt mich maßlos, aber er hat recht. Er ist als Kollege das Anständigste und Bezauberndste, was man sich denken kann. Er ist sehr misanthropisch, aber manchmal kann man auch Tränen mit ihm lachen. Das Angenehme ist, daß man keine Spur verliebt ineinander ist, keine Spur von Flirtigkeit herrscht. Ein wirklich idealer Zustand. Gute Freundschaft, gleiche Ansichten, gemeinsame Interessen.” (ibid.)

Obwohl Keun selbst in einer schwierigen Lage war und Roth nicht helfen konnte, kümmerte sie sich um ihn. Immer wieder versuchte sie, von Strauss aus den Vereinigten Staaten Geld zu bekommen: “Laß mich nicht sparen müssen […]. Ich werde Dir ewig dankbar sein, wenn Du mich gerade jetzt richtig Geld haben läßt. Ich muß jetzt rauchen und trinken, da vertrage ich das billige Zeug nicht.” (ibid.: 181). Dass das Geld ebenfalls für den Schriftstellerkollegen und Alkoholiker Roth gedacht war, dürfte klar gewesen sein, beispielsweise aus ihrem Brief von Ende August oder Anfang September 1936, wiederum an Strauss:

226

“Was soll mit Roths Leber sein? Was eben mit so einer Säuferleber ist. Dick geschwollen. Jeden Abend greuliche Schmerzen wie Messerstiche im Nacken, scheußliche Übelkeiten. Mir tut es wahnsinnig leid, er ist ein Genie und hat die herrlichste Intelligenz, die man sich vorstellen kann. Aber wie kann man helfen? Ich weiß es nicht.” (ibid.: 192) Der Besuch Paula Grübels, von Keun in ihren Erinnerungen als die “reiche Cousine” (ibid.: 207) charakterisiert, bedeutete nicht nur für Roth, sondern auch für Keun eine ermunternde Gesellschaft. In Ostende ging es Roth den Umständen gemäß gut, wenngleich er sich von Zweigs Wohltätigkeit völlig abhängig zeigte. So schrieb er am 15. Juli 1936 an Blanche Gidon: “Ich bin in Behandlung wegen meiner Füße. Ich trinke keinen Alkohol mehr, ich esse auch seit einer Woche einmal täglich. Zweig ist rührend zu mir, wie ein Bruder. Ich weiß nur nicht, wie ich im Oktober schon fertig sein soll, wenn ich höchstens [bis ES] August zu leben Geld habe. Zweig kommt erst November zurück.” (ibid.: 486) Roths Ruf als Trinker eilte ihm natürlich voraus,333 doch Zweig dürfte in der Tat mäßigend gewirkt haben. Im Ostendener Alltag arbeitete Roth – wie in Paris oder Amsterdam – in Cafés und suchte Anregungen für Romanstoffe in Geschichten, die ihm präsentiert wurden. Er las Zeitungen, sprach mit dem Hotelpersonal,334 lauschte den Gesprächen. Möglicherweise hat der Aufenthalt der Entstehungskontext von Die Geschichte von der 1002. Nacht, beeinflusst. Wie es im 5. Kapitel schon erörtert wurde, ist ungeklärt, warum Roth im Sommer 1936 die Korrekturen immer wieder verzögerte. In einem Brief an Paula Grübel deutete Roth an, er habe unter dem politischen Druck seiner legitimistischen Freunde den Roman umzuarbeiten. Diese hätten ihm

333

334

227

Scherzend warnte Kisch seinen in Wien lebenden Bruder sogar, als Roth und Keun im November 1936 die Stadt besuchten: “Übrigens sind jetzt zwei meiner Freunde in Wien: Joseph Roth, dessen Namen Du kennst, und Frau Irmgard Keun, die Verfasserin der Bücher ‘Gilgi, eine von uns‘ und ‘Das kunstseidene Mädchen‘ sowie eines Antinaziromans, der jetzt in der ‘Pariser Tageszeitung‘ erscheint. Ich glaube, sie wohnen Hotel Bristol, altes Haus. Wenn Du sie kennenlernst, werde ich mich sehr freuen, aber besauf dich nicht dabei, die beiden trinken wie die Löcher.” (Kisch 1978: 297f.) Im LBI ist ein Notizbuch von 1937 erhalten. Darin vermerkte Roth stichwortartig Begegnungen und Konversationen mit “einfachen Menschen” und auch, dass er dem Portier Radetzkymarsch geschenkt habe. Portier vom Couronne heißt Emile Besse. Er hat früher Zichorie aus den belgischen Kolonien nach Österreich geliefert [...]. (LBI/JBC)

mitgeteilt, dass der Roman in Österreich nicht verkauft werden könne und es unmöglich sei, “den alten Hof und die ‘Armee’ so ‘despektierlich’ zu behandeln”. (AdL: 15) Der Roman beschreibt die Reise des Schahs von Persien ins “exotische” Europa. Auf dem zu seinen Ehren am Wiener Hof veranstalteten Ball fällt sein Blick auf Gräfin W. und er äußert den für ihn völlig selbstverständlichen Wunsch, mit ihr die Nacht zu verbringen. Rittmeister Taittinger weiß die Situation zu retten, indem er Mizzi Schinagl herbeiholt, eine Prostituierte, die der Gräfin ähnlich sieht und mit dem ahnungslosen Schah im Bordell die Nacht verbringt. Als Dank lässt der Schah ihr eine wertvolle Perlenkette zukommen, bevor er abreist. Die Perlenkette bringt Mizzi aber kein Glück: Sie verstrickt sich in kriminelle Affären und kommt sogar ins Gefängnis. Wie auch schon im Radetzkymarsch wird der österreichische Kaiser in diesem Roman mit viel Sinn für Ironie dargestellt. Die Geschichte ist als Rahmenerzählung konstruiert und schließt mit der Rückkehr des Schahs nach Wien einige Jahre später ab. Roth hat sich für seinen Roman von den beiden Reisen inspirieren lassen, die den Schah von Persien Nasir el-Din 1873 und 1878 nach Wien führten. In seiner textkritischen Analyse der verschiedenen Fassungen des Romans konstatiert Lunzer, Roth habe über Details zum Schahbesuch brieflich beim Wiener Verleger E.P. Tal Informationen eingeholt. (Lunzer 1990: 202) Die Germanistin Irmgard Wirtz prüft in ihrer Dissertation Fiktionen des Faktischen die Historizität des Romans und vergleicht den Textinhalt mit Artikeln, Anekdoten und Skandalberichten, die in der zeitgenössischen Presse über den Schahbesuch erschienen. Daraus schließt sie, Roth habe selber in Wien in der Nationalbibliothek in zeitgenössischen Zeitungen und Publikationen recherchiert. Als eine “harmlose Persiflage” sei ihrer Ansicht nach der Roman zu betrachten: “Die Ereignisse sind im Roman weniger spektakulär und plakativ refiguriert als in der Presseberichterstattung. Es erstaunt jedoch die exakte Übereinstimmung in Details der historischen mit der fiktiven Narration […]. Was wie eine bissige Satire auf die Diplomatie der späten Habsburger Monarchie erscheint, wirkt vor den historischen Quellen als eine konzentrierte, aber liebenswürdig harmlose Persiflage der inadäquaten Rezeption des Schahbesuchs, wie ihn die Wiener Presse, aber auch die diplomatischen Berichte bis hin zur persönlichen Korrespondenz der Diplomaten konfigurieren. […] In vielen Details liegt […] eine ganz frappierende Übereinstimmung zwischen der Presseberichterstattung und den Ereignissen im Roman vor, so die Verspätung des Zuges, das Eintreffen des Separatzuges mit Gepäck und Menagerie, das Gastmahl in Schönbrunn und die Tischsitten des Schahs, die 228

Langeweile des Schahs während der Militärrevue, die Sorge um seine Gesundheit, ja sogar die ständig getragenen Pelzmützen tauchen auf.” (Wirtz 1997: 287) Wirtz weist zudem darauf hin, dass Roth im Roman das Wiener Festprogramm wiedergebe:335 “Der Routinecharakter eines solchen Programms wird hervorgehoben […]. Es stimmt überein mit dem historischen Programm mit Ausnahme des Besuchs in der Spanischen Reitschule und der hier gleich dreifachen Militärrevue. Der Korso auf dem Prater entsprach dem Besuch auf der Weltausstellung.” (ibid.)

Gerade für die Szene in der Spanischen Reitschule und für die Beschreibung des Blumenkorsos hat Roth sich möglicherweise auf Ostendener Quellen stützen können. Auch in Ostende gehört nämlich ein zweimaliger Schachbesuch zur Stadtgeschichte: der Besuch von Mouzaffer el-Din, Schah von Persien und Sohn des oben erwähnten Nasir el-Din in den Jahren 1900 und 1902. Wie damals der Vater in Wien besuchte der junge Schah in Ostende Konzerte, Bälle und Diners und gab Anlass zu spektakulären Gerüchten.336 Ein Zeitzeuge, der 1902 in Ostende weilte, war Stefan Zweig. Er setzte im Reisebericht Saisontage in Ostende der von ihm seit der Kindheit geliebten Stadt ein Denkmal. (Zweig, 1902) Er lobte die “erstaunliche Eleganz der Strandhotels und die Pracht der Toiletten der Damen, […] die sich hier wie auf einer großstädtischen Promenade einfinden”, und wies auf die Bedeutung des Blumenkorsos hin: “Von den zahlreichen andern Vergnügungen sind vor allem die Blumenfeste zu nennen, die Geschmack, Reichtum und Schönheit in gleicher Weise zum Wettkampf herausfordern.” (Zweig 1987: 14) Bemerkenswert sind die Schlusssätze von Zweigs Lobrede auf die Stadt, die sich auf die Pferderennen und den Schahbesuch beziehen: “Als Trumpf der Saison aber gilt das große Offiziersreiten, zu dem Anmeldungen aus fast allen Armeen in überreicher Fülle ergehen und das sicherlich den interessantesten Veranstaltungen des Jahres beizuzählen ist. Dann kommt der September und damit das langsame Verblassen dieser leuchtenden Farben. […] Auch das Sommerpalais des 335

336

229

Das Festprogramm im Roman lautet: Vorstellung in der Spanischen Reitschule, Ball im Redoutensaal, Korso im Prater, Fest im Wiener Rathaus, Fackelzug, Militärparade, Manöver in der Wachau, Lampionfeier in Schönbrunn, Defilee der Wiener Garnison auf der Ringstraße (Wirtz 1997: 287). In den Lokalzeitungen Le Carillon, Le Saison d’Ostende und L’Echo d’Ostende sind vom 10.07.1902 bis zum 31.07.1902 mehrere Artikel zum Schahbesuch zu finden, die belegen, dass sich der Gast um das Protokoll wenig kümmerte. Er fuhr in Zivil durch die Stadt und ließ sich mit Touristen auf der Strandpromenade fotografieren. Empört wurde darüber berichtet, dass er eine Einladung des belgischen Königs für die Militärparade am belgischen Nationalfeiertag ignoriert und den Tag lieber in Ostende verbracht hatte.

Königs Leopold von Belgien, der seine Vorliebe für internationales Badeleben während des Sommers in Ostende, während der Wintermonate an der französischen Riviera so gern bestätigt und der während der letzten Saison einem sehr exotischen Gast, dem Schah von Persien, die Honneurs von Ostende machte, schließt seine Pforten […].” (Zweig 1987: 15)

Es sind eben der schon bei Zweig erwähnte Blumenkorso und die Pferderennen, die möglicherweise von Roth im Roman nach Wien verlegt und dem Festprogramm hinzugefügt worden sind. Beim ersten historischen Besuch des Schahs in Ostende wurde der alljährliche Blumenkorso zu seinen Ehren veranstaltet. Der Schah war davon so beeindruckt, dass er ein persisches Kamerateam damit beauftragte, die Veranstaltung zu filmen, und räumte Ostende damit einen Platz in den Annalen der persischen Filmgeschichte ein: “Mazaffared-Din Shah, the fifth shah of the Zajar dynasty, visited Paris in 1900 and viewed, for the first time, the newsreel films of Africa and Asia. Impressed, he ordered the court photographer, Mirza Ebrahim Khan Akasbashi, to purchase some film equipment. On August 18, 1900, the first Iranian film was made in Ostend, Belgium. It documents the ‘feast of flowers’ in which women in carriages parade past the shah throwing flowers. Back in Iran, Ebrahim Khan filmed religious ceremonies, royal events, and the palace zoo, setting the tone of much of the documentary footage which would follow in years to come. These early films were shown at the houses of dignitaries and at the royal palace during marriage, birth, and circumcision ceremonies.” (Nafici 1981)

In der Ostendener Stadtbibliothek, in den Buchhandlungen und Souvenirläden hätte Roth sich umfassend informieren können. Eine sprachliche Barriere gab es nicht, da sämtliche Quellen auf Französisch – die Sprache der kulturellen Oberschicht in Flandern – verfasst waren und Roth diese Sprache hervorragend beherrschte. Dass er dies getan hat, ist aber sehr unwahrscheinlich – alleine deshalb, weil er unter größtem Zeitdruck schrieb und sich für Recherchen keine Zeit nehmen konnte. Eine andere Möglichkeit ist, dass er sich auch in den Cafés und Hotels, wie es auch in anderen Städten seine Gewohnheit war, von Inhabern, Kellnern und anderen Gästen Geschichten hat erzählen lassen. Die Erinnerung an den Schah lebte 1936 in Ostende nämlich wieder auf, da in den Galerien des ehemaligen Royal Palace Hotels, wo der hohe Gast 1902 Quartier bezogen hatte, eine orientalische Ausstellung 230

veranstaltet wurde. In orientalischen Läden wurde Exotisches angeboten, Bauchtänzerinnen traten auf, und es gab – zur Empörung des alteingesessenen Mittelstands – sogar einen orientalischen Privatclub, in dem das von Zweig so gelobte Alkoholverbot umgangen wurde. Zeitungsberichte und Veranstaltungskalender belegen, dass 1936 der belgische König mit seiner Familie sowie viele internationale Würdenträger und bekannte Persönlichkeiten die Stadt besuchten und sich auf der Strandpromenade und bei den täglichen Konzerten, Bällen oder Sportveranstaltungen in schönster Aufmachung präsentierten. 1936 wurden in den Souvenirläden Bücher mit Fotos vom Schahbesuch und Foto-Postkarten verkauft. Ein Bild vom Schah bei den Pferderennen auf der Ostendener Wellington-Rennbahn zeigt frappierende Übereinstimmungen mit der Schilderung der Roth’schen Szene in der Spanischen Reitschule, eventuell hatte Roth dieses Bild bei folgender Beschreibung vor Augen:337 “Da man einen Tag vorher bemerkt zu haben glaubte, dass der exotische Souverän die kalte Luft nicht leiden konnte, hatte man die Loge in der Reitschule mit dicken wirklichen persischen Teppichen gepolstert, Schirasgeweben, uralten Stoffen aus den Gemächern der Burg […]. Der Schah warf seine Pelerine ab. Die schwere Pelzmütze lastete fürchterlich auf seinem Kopf.” (Werke 6: 363)

Roths Beschreibung der schweren Pelzmützen, welche die iranischen Würdenträger trotz aller Hitze trugen, und der orientalischen Teppiche, die den Balkon der Loge schmückten, geht möglicherweise auf das Foto zurück. Aus dem Vergleich zwischen Roman und historischen Vorlagen ergibt sich, dass ein weiteres Ereignis – ob zufällig oder von Roth beabsichtigt – den Ostendener Quellen entnommen ist. Der Schahbesuch in Ostende erfolgte aus gesundheitlichen Gründen. Schon in den Anfangszeilen der Geschichte wird deutlich gemacht, dass der hier dargestellte Schah an gesundheitlichen Problemen leidet: “Im Frühling des Jahres 18.. begann der Schah-in-Schah […] ein Unbehagen zu fühlen, wie er es noch niemals gekannt hatte. Die berühmtesten Ärzte seines Reichs konnten seine Krankheit nicht erklären.” (Werke 6: 350) Daraufhin kommen seine Ratgeber zu dem Schluss, er soll eine Reise nach Europa antreten. Die Parallele zur Wirklichkeit besteht darin, dass der Schah die Reise nach Ostende tatsächlich aus 337

231

Siehe Anhang 7, Abbildung 28. Das Foto machte der Ostendener Fotograf Louis-Ferdinand Le Bon, der es in seinen Foto- und Souvenirläden in Ostende, Brügge und Blankenberge verkaufte. Da von Stefan Zweig und Joseph Roth wie auch von Irmgard Keun und Hermann Kesten Fotos aus Ostende überliefert sind, ist anzunehmen, dass sie Le Bons Geschäft – das 1936 schon von seinem Sohn geführt wurde – besuchten.

gesundheitlichen Erwägungen heraus unternommen hatte, wie in Ostendener Presseberichten voller Stolz bestätigt wird: “Pour la seconde fois, S. M. I. Mouzaffer Ed Dine, le Shah de Perse, est l'hôte d'Ostende. L'an dernier le roi des rois n'est pas venu en Europe; mais venant cette année pour visiter plusieurs capitales et surtout pour faire une cure à Karlsbad, il s'est souvenu du bien-être que lui avait procuré son séjour à Ostende il y a deux ans et il n'a pas voulu quitter l'Europe sans revenir en notre ville pour y rétablir sa santé. On sait qu'après les cures hydrominérales de Karlsbad, de Marienbad et de certaines autres villes thermales, les médecins recommandent vivement à leurs malades d'achever leur guérison au bord de la mer du Nord. Cette recommandation a suffi à S. M. le Shah de Perse pour choisir Ostende dont il a conservé un si bon souvenir, — de préférence à toute autre cité balnéaire maritime.” (Albry 1902)

Die Annahme, dass Ostende als Vorlage für Wien betrachtet werden kann und dass Roths Aufenthalt in der belgischen Stadt für sein Werk möglicherweise ein Rolle spielt, kann hiermit nicht eindeutig bestätigt werden, eröffnet aber neue Interpretationsmöglichkeiten für den Roman, die auf den gemeinsamen Aufenthalt von Roth und Zweig 1936 in Ostende Bezug nehmen. Auf Ostende wird im Roman einmal dezidiert namentlich verwiesen: Mizzi Schinagl zieht, nachdem sie die Nacht mit dem Schah verbracht hat und von ihm mit einer Perlenkette beschenkt worden ist, Ostende als Aufenthaltsort in Erwägung: “Von Monte Carlo hörte man, las gelegentlich in der ‘Kronen-Zeitung’, von Ostende, von Nizza, von Ischl, von Zoppot, von Baden-Baden, von Franzensbad, von Capri, von Meran! Ach wie groß war die Welt. Die Schinagl wusste zwar nicht, wo alle diese Orte lagen, wohl aber wusste sie, dass es in ihrer Macht lag, sie alle zu erreichen.” (Werke 6: 390)

Weitere explizite Hinweise auf Belgien kommen vor, und zwar anhand der Figur von Mizzis Liebhaber Franz Lissauer, der einen Handel mit falschen Spitzen betreibt: In Wien hergestellt, werden sie nach Antwerpen exportiert und kommen so als Brüsseler Spitzen nach Wien zurück. Auch die Figur von Lissauer bietet Ansatzpunkte, Ostendener Einflüsse und spielerische Hinweise auf das Zusammensein mit Freunden aufzudecken, die zu neuen Interpretationen führen könnten. Für die Figur von Max Lissauer hat Roth sich wahrscheinlich 232

von dessen Namensvetter Franz Lissauer inspirieren lassen, dem Ehemann von Edith Lissauer, die sich 1936 ebenfalls in Ostende aufhielt.338

Zweig hatte Ostende gegen Anfang August schon verlassen. Roth blieb mit Keun und in der Gesellschaft der Schriftsteller um Kisch noch bis Mitte September in Ostende. Im Sommer 1937 hielt sich Roth wieder in dem belgischen Küstenort auf. Er hoffte auf die Anwesenheit Zweigs, der allerdings in dem Jahr nicht anreiste. (Siehe dazu JRB: 496f.)

6.3. Leben und Arbeit in Brüssel – Johan de Maegt und Nico Rost Es wurde schon erwähnt, dass Roth seinen Bekannten verschwörerisch Treffen mit dem österreichischen Thronprätendenten Otto von Habsburg, der im Schloss ter Ham bei Steenokkerzeel im Exil lebte, als Anlass für Besuche in Belgien nannte. Hannema erinnerte sich Bronsen gegenüber, wie Roth von Amsterdam nach Brüssel fuhr, “um Otto von Habsburg, der Prätendent, zu besuchen”, weil Roth “eine Art Hilfe” für österreichische Emigranten stiften wollte. (Bronsen 1960l)339 Im Interview Bronsens mit Kroonenburg ist verzeichnet: “Roth in correspondence with Zita in Belgium, she being mother of Emperorpretender Otto.” (Bronsen 1960c) Am 15. Juli 1936 machte Roth Blanche Gidon gegenüber Andeutungen über große Pläne, die in Steenokkerzeel geschmiedet würden, um die österreichische Monarchie unter Otto von Habsburg wieder zu etablieren:340 “Für 2 Tage fahre ich nach Steenockerzeel. Behalten Sie das diskret: bleiben Sie nicht länger als 4 Wochen in Österreich. Ende August ist das Späteste, nach dem, wie es

338

339

340

233

Schon in den 20er-Jahren lud Rost seine Schriftstellerfreunde in Lissauers Wohnung in Berlin ein und brachte Roth mit dem Berliner Geschäftsmann in Kontakt. Den Akten des Justizministeriums im Brüsseler Nationalarchiv ist zu entnehmen, dass Franz Lissauer seine Frau und Nico Rost in Belgien mehrmals besuchte. In seinen Visumanträgen werden geschäftliche Angelegenheiten angegeben. Edith Lissauers Tochter Ilse Lissauer, die heute immer noch in Belgien lebt, bestätigte, dass ihr Vater Rost und Edith bei ihrem Sommeraufenthalt in Ostende begleitet hat. Edith Lissauer war als Jüdin aus Berlin geflohen und lebte seit 1933 in Brüssel mit Nico Rost zusammen. Hannema erweist sich hier als unzuverlässiger Zeuge, indem er von einem Besuch Roths in Amsterdam in der Zeit nach dem Anschluss berichtet. Dass Roth noch 1938 und sogar 1939 nach Amsterdam reiste (Bronsen 1960l), wurde von keiner Quelle belegt und ist wenig wahrscheinlich. Vertreter der internationalen legitimistischen Bewegung trafen sich in Steenokkerzeel, und im Schloss ter Ham wurden Vorkehrungen für eine erhoffte Rückkehr des Hofes nach Wien getroffen. Unter anderem berichtete die belgische Le Soir am 21.02.1937 von einem Treffen, bei dem Baron von Wiesner, Chef der österreichischen Legitimisten, in Steenokkerzeel angekommen sei. (anonym 1937a)

jetzt aussieht. Die Freundschaft mit Dtschld. hat keinen Bestand. Rotkäppchen ist auch wieder lebendig geworden.” (JRB: 487)341 Und auch fast ein Jahr später, am 10. Mai 1937 schrieb Roth konspirativ an Vos: “Ich muss jetzt nach Belgien, aus Gründen, die Sie erraten werden.” Ein weiterer angegebener Grund mag ihm aber genauso wichtig gewesen sein: “Ich werde doch in Kürze nach Amsterdam kommen müssen und auch leichter von Belgien aus kommen können. Ich bin offen gestanden, seit dem Raub, den mein Sekretär an mir begangen hat, vollkommen entblösst und muss wenigstens in Ruhe mein nächstes Buch schreiben, das seines Stoffes wegen eine grosse Intensität erfordert.” (AdL: 90)

Nach Belgien wollte Roth vor allem aus nicht-politischen Gründen: Das Leben war dort erschwinglicher als in Amsterdam oder Paris und er konnte sich in den Städten Brüssel und Ostende relativ anonym bewegen. Außer einigen vagen Angaben Roths in Briefen, er habe Otto von Habsburg in Steenokkerzeel besucht, gibt es keine Belege von Treffen mit dem Thronprätendenten. In Ostende mokierten sich die linken Freunde generell eher über Roths legitimistisches Engagement und seine Schwärmerei für die alte Donaumonarchie. Auch Keun hatte zu Roths konservativen politischen Ansichten nicht die geringste Affinität und stand nicht hinter Roths Legitimismus.342 Wie ernst Roth den Legitimismus genommen hat, bleibt eine offene Frage. Ebenso muss die Frage, wie ernsthaft er dem katholischen Glauben anhing, ungeklärt bleiben. Sicher ist aber, dass es im Anfang Juni 1937 gelang, im Auftrag der legitimistischen Zeitung Der Österreicher nach Brüssel zu kommen, um über die politische Lage in Belgien zu berichten.343 Nur zwei Artikel verfasste Roth für diese Zeitung über Belgien, was darauf schließen lässt, dass dieser “legitimistische Auftrag” vielmehr ein Vorwand war, um auf Kosten von Der Österreicher wieder nach Belgien zu reisen und in diesem billigen Land in 341

342

343

234

Im selben Schreiben gibt Roth preis, dass er gehofft habe, mit Andrea Manga Bell in Brüssel leben zu können, und dass dieser Vorschlag von ihr zurückgewiesen worden sei. Keun glaubte, “die monarchistische Tendenz war bei ihm aufgepappt”, und “[S]he never went along on the trips to the Habsburgs, whom she disapproved of, and had little to do with him in Paris, where he mixed with the monarchist circles.” (Bronsen 1960a) “Ich habe den Winter über von Vorträgen gelebt, in Österreich von Artikeln für die Legitimisten und bin hierher gereist in ihrem Auftrag und auf ihre Kosten”, so schrieb er am 20. Juni 1937 an das Ehepaar Gidon in Paris (JRB: 495).

relativer Ruhe zu arbeiten. Vom 17. September bis Anfang Oktober korrespondierte Roth aus dem Brüsseler Hotel Cosmopolite. Den Sommer verbrachte er, wie schon erwähnt, in Gesellschaft von Irmgard Keun, bis zum 21. September 1937, wieder in an der belgischen Küste. Er wurde diesmal von Hermann Kesten nach Ostende eingeladen (AdL: 263).344

Die beiden Beiträge, die Roth für Der Österreicher verfasste, sind im Kontext der belgischen und niederländischen Wahlergebnisse von Mai 1937 zu deuten.345 “Kronen oder Diktaturen?” erschien am 11. Juni 1937346 und thematisierte die Wahlniederlage der rechten Parteien in Belgien bzw. den Niederlanden: “Innerhalb einer sehr kurzen Zeit haben zwei europäische Diktator-Aspiranten bezeichnende Niederlagen erlitten: Degrelle in Belgien, Mussert in Holland.” (Werke 3: 765) Diesen Sieg der demokratischen Mächte führte Roth einzig auf die Tatsache zurück, dass beide Länder monarchistisch geprägt seien: “[…] Es ist gewiß kein Zufall. Der Monarch, der Monarch allein verhütet den Usurpator. In der Republik muß notgedrungen die Demagogie auf die Dauer stärker werden als die Demokratie. Was hat diese denn jener entgegenzusetzen? […] Der wählbare und absetzbare Präsident einer Republik manifestiert allein schon durch die im voraus beschränkte Zeit seiner Macht die Flüchtigkeit seiner Würde. Der Monarch als Erbe und Fortsetzer der Dynastie manifestiert die Dauer.” (ibid.: 765f.)347

344

345

346

347

235

Im Januar 1938 trennten sich Roth und Keun, ein Ereignis, das in Roths Briefen nicht erwähnt wird, von Keun aber rückblickend wegen Roths vom Alkoholismus gesteigerter Eifersucht als Befreiung von einer unerträglichen Last geschildert wurde. (Bronsen 1960a) Keun beklagte sich bei Bronsen über Roths Eifersucht: Er habe sie kaum alleine auf die Toilette gehen lassen und als sie schlief, habe er “seinen Finger in ihren Haaren eingeknäuelt,” damit sie ihm nicht davonlaufe. (Bronsen 1960a) Obwohl Bronsen dies in seiner Biographie nicht offen anspricht, wird anhand seiner Notizen zum Interview mit Keun das Verhältnis, in dem die beiden Emigranten zueinander standen, klarer: “I get the impression, no real love between keun und roth. The relationship started with both being homeless.” Keun hob hervor, wie häufig Roth immer wieder von Manga Bell und Friedl geredet habe, und dass er sich nie in eine andere Frau habe verlieben können. Es ist offensichtlich fraglich, ob Roth die Beziehung mit Keun jemals als eine Liebesbeziehung betrachtet hat – oder ob es, wie auch Keuns obiges Zitat belegt, überhaupt mehr war als eine platonische, sehr enge Freundschaft. Keuns Begegnung mit Roth in Ostende habe es Roth leichter gemacht, den Bruch mit Andrea Manga Bell zu verarbeiten. Am 26./27. Mai 1937 fanden in den Niederlanden und in Belgien Wahlen statt, bei denen die rechten Parteien eine Niederlage erlitten: In beiden Ländern erzielten die Rechten die erwarteten Erfolge nicht; im Vergleich zu vorherigen Wahlen war die Zahl der Stimmen erheblich gesunken. In Werke 3, S. 765f. ist der Text des Artikels aufgenommen, wie er sich als Manuskript, ohne Titel, in Roths Nachlass im LBI befindet. Heinz Lunzer und Victoria Lunzer-Talos stellten freundlicherweise die Daten und den Text der Publikation in Der Österreicher zur Verfügung. Zwei Tage später erschien in Der Christliche Ständestaat Roths Übersetzung von van Duinkerkens Gedicht Ballade van den katholiek, wo in der Einleitung – die möglicherweise von der Redaktion verfasst wurde – ebenfalls auf die Wahlniederlage Musserts angespielt wurde.

Roth vertrat sicher die Ansichten der legitimistischen Zeitungen, die ihn mit dem Artikel beauftragt hatten, als er folgerte: “Wenn das österreichische Volk keinen Diktator will, so rufe es von jetzt ab: ‘Es lebe Kaiser Otto’.” (ibid.: 767) Genauere Angaben über die niederländischen bzw. belgischen Wahlergebnisse vermittelte Roth den österreichischen Lesern nicht, wohl weil er sich im Grunde wenig dafür interessierte und sich nicht die Mühe machte zu recherchieren bzw. dazu praktisch kaum imstande war. In “Monarchie und Parteien. Brief aus Belgien” vom 16. Juli 1937 thematisierte Roth Proteste belgischer Kriegsveteranen gegen das im Parlament verabschiedete Amnestiegesetz für Personen, die wegen Kollaboration mit der deutschen Besatzungsmacht im Ersten Weltkrieg verurteilt worden waren und dadurch ihre Bürgerrechte verloren hatten. Nach einem Vergleich mit Artikeln, die zur Zeit von Roths Anwesenheit in Brüssel in Het Laatste Nieuws, De Standaard und Vooruit erschienen, wurde festgestellt, dass Roth hierbei auf einem Text Johan De Maegts, der am 3. Juli 1937 in Het Laatste Nieuws erschienen war, zurückgriff. Gerade über diese Streitereien und Streiks hatte Roth für Der Österreicher zu berichten. Die politische Lage war 1937 in Belgien außerordentlich angespannt, nachdem die rechten Parteien um den Faschisten Leon Degrelle und seine Partei Rex bei den Parlamentswahlen im Mai unerwartete Erfolge erzielt hatten. De Maegt verfasste zahlreiche Artikel über die belgische politische Lage für die liberale Zeitung Het Laatste Nieuws348 und zeigte sich dabei ausgesprochen monarchistisch eingestellt.349 Gegenstand mancher Artikel De Maegts war das umstrittene Amnestiegesetz, das auch von Roth in dem für Der Österreicher verfassten Artikel thematisiert wurde.350 In “Monarchie und Parteien. Brief aus Belgien” beschrieb Roth die belgische politische Lage wie folgt: “Vor zwei Wochen noch war die politische Situation in Belgien durchaus undurchsichtig. Die Gefahr bestand, daß eine wirkliche Erschütterung dies kleine Land gefährden würde. Die Ursache dieser – vermiedenen – Erschütterung war das sogenannte ‘Amnestiegesetz’. Es handelte sich um die Amnestierung jener belgischen 348

349

350

236

Der Artikel erschien zwar anonym, De Maegt zeichnete aber meistens für die politische Berichterstattung über Belgien verantwortlich und darf daher als Verfasser angenommen werden. Im Artikel betonte er genauso wie Roth den mäßigenden Einfluss des belgischen Königs und dessen Aufruf zu “Eendracht en innerlijke vrede”. (De Maegt 1937d) Unter dem Pseudonym Nele Klauwaerdinne schrieb er zudem Glossen, die sich nicht nur der belgischen Politik, sondern auch der Situation der jüdischen Emigranten in Brüssel widmeten. So zum Beispiel “Vreemdelingen in de stad” vom 5. August 1937, die als Teil einer kleinen Reihe Skizzen das Ringen ums Überleben eines von der Polizei gehetzten armen Juden in Brüssel beschreibt. Der Text “Monarchie und Parteien. Brief aus Belgien” (Roth 1989-1991:767) erschien in einer leicht geänderten Fassung unter demselben Titel in Der Österreicher am 16. Juli 1937. Für diese Angaben möchte ich Heinz Lunzer und Victoria Lunzer-Talos danken.

Staatsangehörigen – flämischer oder wallonischer Nationalität –, die während des Krieges, das heißt während der Belagerung Belgiens durch die feindliche deutsche Armee, dem Feinde Vorschub geleistet oder gar in deutsche Dienste getreten waren. Gegen diese Amnestie protestierten nun die belgischen Frontkämpfer. Sie zogen in ansehnlichen Scharen durch die Straßen der Hauptstadt Brüssel und protestierten gegen die Amnestie der Verräter des Vaterlandes. Es kam zu ernsten Zusammenstößen mit der Polizei und der Gendarmerie. Aber: wohin zogen diese unzufriedenen Demonstranten?! Sie wollten zum König. Sie zogen vor das königliche Schloß. Sie waren unartige Kinder, aber immerhin Kinder des Königs.” (Werke 3: 767-769)

Dann beschrieb Roth, wie der König die Abordnung empfing, die Proteste anhörte und die Aufständischen beruhigte: “Innerhalb von zehn Minuten war, dank der Macht eines königlichen Wortes, die Ruhe in der Hauptstadt vollkommen.” Roth schloss den Artikel ab mit den Worten: “Glückliches Belgien: Es hat einen König! Armes Österreich: Es wartet noch auf seinen Kaiser!” (ibid.: 769) Dass Roth sich für die belgische Politik nicht ernsthaft interessierte und sich kaum auskannte, lässt sich aus folgender Stelle erschließen: “In den Blättern der verschiedenen Parteien zitterte noch die Erregung nach. Die rechten Blätter nahmen für die Demonstranten Partei, die linken gegen sie. Von einer wirklichen Beruhigung im Lande konnte keine Rede sein – bis zu dem Augenblick, wo der junge König selbst das Wort ergriff.” (ibid.: 768)

Roth wies damit in recht oberflächlicher Weise auf Krawalle in Brüssel hin, die in den Monaten vor der Verabschiedung des Amnestiegesetzes an der Tagesordnung waren. Roth war die Situation in der belgischen Politik, die weitgehend vom Kampf zwischen Flamen und Wallonen bzw. Niederländisch- und Französischsprachigen bestimmt war, fremd. Für Amnestie traten in Flandern die rechten Parteien ein, die zudem um ein unabhängiges Flandern kämpften und sich gegen die französischsprachige kulturelle, wirtschaftliche und politische Oberschicht richteten. Die linken Parteien stellten sich gegen das Amnestiegesetz, weil es Kollaborateure und Kriegsverbrecher in die Lage versetzte, wieder politisch aktiv zu werden. Selbst unter der Annahme, Roth habe die österreichische Leserschaft nicht mit der komplexen politischen Realität Belgiens konfrontieren wollen, zeugt das Zitat doch von

237

Unkenntnis der Situation.351 Roth hatte sich offenbar lediglich über die Bekanntschaft mit De Maegt, der als Knote zwischen Brüsseler und Amsterdamer Netzwerken fungierte, die nötigsten Informationen zur politischen Lage verschafft, um für Der Österreicher berichten zu können.

In Brüssel lebte eine weitere und für Roth weitaus wichtigere Kontaktperson als De Maegt, der Niederländer Nico Rost, den Roth schon in den 20er-Jahren in Berlin kennengelernt hatte. Rost lebte seit 1933 in der belgischen Hauptstadt, arbeitete als Kritiker für Vooruit und als Übersetzer für die Amsterdamer Exilverlage. Das Haus von Nico Rost war Zufluchtsort für linke Emigranten aus Deutschland und Österreich. Rost war für seine Freunde so viel wie möglich vermittelnd tätig, obwohl er sich selbst und seine Familie kaum über Wasser halten konnte. Er nutzte seine Kontakte zu niederländischen Kritikern wie Jan Greshoff oder zu den Verlagen in den Niederlanden und Flandern352, die sowohl deutschsprachige Werke als auch Übersetzungen herausgaben. In Brüssel organisierte Rost literarische Veranstaltungen für deutsche Emigranten. Das Überleben war für Rost in den Jahren 1936 und 1937, in die von Roths belgische Exilaufenthalten fallen, genauso schwierig wie für die deutschen und österreichischen Emigranten. Hinzu kam, dass Rost sich schon ab 1933 in Vooruit vehement gegen die politischen Entwicklungen in Deutschland aussprach, von der belgischen Staatspolizei beobachtet und deswegen von manchen Kreisen gemieden wurde. Auch Rosts kommunistische Freunde Kisch und Koestler (dieser lebte ebenfalls im belgischen Exil) wurden beobachtet.353 Rosts schwierige Lage wird u.a. durch folgende Demarchen belegt: Er beklagte sich regelmäßig bei Landauer, dass er keine Übersetzungsaufträge oder keine Rezensionsexemplare von Emigrantenautoren erhielt. So erweist sich aus einem Schreiben von Rost an Landauer vom 20. Juli 1936, er habe nicht einmal ein Rezensionsexemplar von Die Beichte eines Mörders bekommen: “Sie haben mir die letzten Monate nichts geschickt und bitte auch Ihre 351

352

353

238

In De Standaard vom 23. Mai 2011 veröffentlichte die Verfasserin vorliegender Forschungsarbeit die Übersetzung des Artikels “Monarchie und Parteien. Brief aus Belgien.” Die betreffende Stelle wurde in dieser Übersetzung wegen ihrer Fehlerhaftigkeit und Unklarheit für die aktuelle flämische Leserschaft weggelassen. Anlass der Übersetzung war die politische Debatte im belgischen Parlament um eine Amnestie für Kollaborateure des Zweiten Weltkriegs. Es gab z. B. in Brügge den sozialistischen Verlag De Garve, bei dem das Werk von Egon Erwin Kisch in der Übersetzung von Rost herausgegeben wurde. Von Roth liegt in den Akten der belgischen Staatssicherheit nur ein Bericht von der Ostendener Polizei vor, der besagt, der Autor sei nicht als politisch aktiv oder staatsgefährdend zu betrachten. Die Berichte, die von einem Spitzel über Nico Rosts Aktivitäen im belgischen Exil verfasst wurden, führten am 6. Mai 1943 zu seiner Verhaftung und schließlich zur Deportation ins Konzentrationslager Dachau.

Novitätenliste für den Herbst, wenn sie schon fertig ist.”354 Landauer reagierte auf Rosts Bitte nicht, was diesen am 28. September 1936 zu einem erneuten Schreiben veranlasste: “Ich wundere mich eigentlich, dass Sie mir keine Recensionsexemplare Ihrer Neuerscheinungen schicken, z.B. den neuen Roth wie auch die anderen Bücher habe ich noch garnicht empfangen. Dabei möchte ich sie doch gern so regelmässig ankündigen. Bitte schreiben Sie mir doch mal, wenn Sie in Brüssel sind, damit wir uns doch mal begegnen können und schicken Sie mir doch bitte eine Liste der Bücher, die im Winter bei Ihnen erscheinen werden, damit ich diese in ‘Vooruit’ ankündigen kann.”355

Rost bemühte sich nicht nur darum, die Neuerscheinungen der Exilverlage in Vooruit bekannt zu machen (siehe Buyse 2008), sondern auch darum, die Verleger und Schriftsteller im Exil in Belgien miteinander in Kontakt zu bringen. Noch 1933 war Roths Freundin Edith Lissauer ihm aus Berlin hinterhergereist; sie zog mit ihrer Tochter Ilse bei Rost ein und arbeitete als Übersetzerin

mit

ihm

zusammen.356

Rosts

Bemühungen

als

Fürsprecher

der

Emigrantenliteratur sind zum einen dadurch bedingt, dass er als Kritiker und Übersetzer den Lebensunterhalt seiner Familie – er hatte einen Sohn und Edith Lissauer eine Tochter – sichern musste. Zum anderen gehen sie sicher auch auf sein linkes Engagement gegen die Entwicklungen in Deutschland zurück. Sein Drängen bei Landauer war auf jeden Fall erfolgreich. Dessen Antwort an Rost vom 1. Oktober 1936 zeigt, wie Rost unablässig bemüht war, in seiner Brüsseler Wohnung den deutschen Emigranten eine gastfreundliche Zuflucht zu bieten: “Ich sende Ihnen also den Roth und werde Ihnen gerne andere Bücher zusenden. Als Drucksache sende ich Ihnen unser Herbstprogramm. Ich weiss nicht genau, wann ich nach Bruxelles komme, aber jedenfalls hoffe ich Sie diesmal, falls ich da bin, zu sehen.” (Landauer 354 355 356

239

Brief von Nico Rost an Walter Landauer vom 208.07.1936, IISG (ALA 21). Brief von Nico Rost an Walter Landauer vom 28.09.1936, IISG (ALA 21). Zu Edith Lissauers Kontakten zu Roth siehe Bronsen (1960t): “[W]ife is German, probably Jewish, with warmth and sweet maturity. […] Frau Rost says, ‘Roth konnte nur im Trunk arbeiten und schreiben.‘ She commiserated with him once about his drinking so much and not eating. She said, ‘Warum essen Sie doch nicht?‘ Roth: ‘Rotwein ist flüssiges Brot.‘ Frau Rost: ‘Was essen Sie?‘ Roth: ‘Dann und wann ein paar Würstel.‘ Frau Rost to me: ‘Er hat tagelang nicht gegessen.‘ Frau Rost to me: ‘Er hatte einen unglaublichen Charme. Ich habe noch nie einen so charmanten Menschen gekannt, trotzdem, dass er immer betrunken war. Die schönen österreichischen Manieren.‘ The Rosts knew him in Brussels too, in Hotel Kosmopolit, 1933-34. Irmgard Keun appeared there. […] The Rosts saw him in Ostende too.” Ilse Lissauer, die Tochter von Edith aus ihrer ersten Ehe mit dem Berliner Geschäftsmann Max Lissauer, bestätigte mir im Telefongespräch vom 11.04.2011, dass auch sie als Kind Roth im Exil begegnet sei. In einem Schreiben von Nico Rost an Hermann Kesten vom 28.04.1959 (Universität Leiden, Sammlung Nico Rost) wird an “manche schöne Stunde” die die beiden mit ihren Frauen in Brüssel verbracht haben erinnert.

01.10.1936, ALA 21) Im Sommer 1936 hatte Roth das Vorwort verfasst für die deutsche Übersetzung von Joseph Wittlins ursprünglich auf Tschechisch verfassten Roman Das Salz der Erde, der im Oktober bei Allert de Lange erschien. Es ist wohl kein Zufall, dass sich Rost in einem Schreiben an Landauer vom 2. Oktober 1936 nicht nur gerade nach dieser Ausgabe erkundigt, sondern ebenfalls mit Keun in Verbindung steht, um Roths Beichte zu bekommen. Zu dem Zeitpunkt hat ihm Roth wahrscheinlich versprochen, sich bei Allert de Lange für Rost als Übersetzer dieses Romans einzusetzen. Der Brief von Landauer kreuzte den von Rost, der bat: “Bitte wollen Sie so freundlich sein und diesen Brief an Irmgard Keun weiterleiten. Ich hoffe, dass Sie mir inzwischen die angefragten Bücher geschickt haben, besonders den Roth und auch das Buch von Joseph Wittlin (Ist das schon erschienen?) möchte ich sehr gern in der flämischen und holländischen Presse besprechen. Ich habe Irmgard Keun gesagt, dass ich ihr neues Buch357 gern uebersetzen moechte. Koennten Sie mir nicht hierzu verhelfen? Ich uebersetze jetzt den neuen Remarque, das ein sehr schoenes Buch ist, aber habe mich kuerzlich auch genoetigt gesehen die Uebersetzung eines neuen Fallada’s zu acceptieren. Ich moechte solche Buecher in Zukunft am liebsten nicht mehr acceptieren. Waere da eine kleine Zusammenarbeit nicht moeglich? Haben Sie z.B. den neuen Roth schon irgendwo angeboten? Bitte schicken Sie mir doch Ihre neuen Buecher und lassen Sie doch etwas von sich hoeren, wenn Sie gelegentlich mal nach Brüssel kommen.”358

Landauer regte daraufhin an, Rost möge für Die Beichte eines Mörders einen Verleger suchen, der die Übersetzung – von Rost verfasst – bringen wollte.359 Ob Rost tatsächlich versucht hat, die Übersetzung von Die Beichte eines Mörders bei einem niederländischen Verlag unterzubringen, konnte nicht geklärt werden, es ist aber anzunehmen. Bekanntlich beschloss Allert de Lange, die Übersetzung von Die Beichte eines Mörders selbst herauszubringen. Der Übersetzer war Reinier P. Sterkenburg. Für ihn hatte sich Stefan Zweig direkt beim Verlag eingesetzt. (siehe dazu Kapitel 5.3) Dass Rost angeblich von Roth die Zusage für die Übersetzung bekommen hatte, die schließlich an Sterkenburg ging, ist 357

358 359

240

Hiermit ist gemeint Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften, das 1936 bei Allert de Lange erschien. Brief von Nico Rost an Walter Landauer vom 02.10.1936, IISG (ALA 21). Brief von Walter Landauer an Nico Rost vom 05.10.1936, IISG (ALA 21). Landauer schreibt in diesem Brief an Rost: “Das Buch von Irmgard Keun hat der Verlag ‘Steenuil‘ erworben. Soviel ich weiss, wird es schon übersetzt. Aber falls Sie für den Roth, der hier eine sehr gute Presse gehabt hat, einen Verleger finden und ihm gleichzeitig vorschlagen, dass Sie das Buch übersetzten, so würde es mich sehr freuen.”

beispielhaft dafür, wie die Produktion der Roth’schen Werk im niederländischsprachigen Kontext von persönlichen Kontakten bestimmt wurde. Im Oktober 1936 verließ Roth Belgien, und damit vergrößerte sich die räumliche Distanz. Damit ging womöglich das Nachlassen des Engagements für Rost einher. Ähnlich wie Roth war sich Rost von der Bedeutung des “Netzwerkens” bewusst. Es erklärt mit, warum er sich aktiv um Kontakt zu den Amsterdamer Exilverlagen und ihren Autoren bemühte.

Im 4. Kapitel wurde schon erwähnt, dass Rost keine im Exil erschienenen Romane von Roth rezensierte, aber als Übersetzer von Tarabas auftrat und nach dem Anschluss 1938 Roths “Brief an einen Statthalter”, der erstmalig in Das Neue Tage-Buch erschienen war, für Vooruit übersetzte. Damit schloss Rost an die frühe Phase seines Fürsprechertums von Roths journalistischen Werken an. Für die nach 1930 entstandenen Romane zeigte er wenig Interesse; in Vooruit gelang es ihm auf jeden Fall nicht, eine Rezension von einem nach 1933 entstandenen Werk unterzubringen. Es ist allerdings auch möglich, dass eine solche Publikation von der Redaktion verhindert wurde.360 Rost gliederte Roths an den Statthalter Seyss-Inquart gerichteten offenen Brief in einen längeren Artikel zum Thema “österreichische Literatur gegen Hitler” ein, den er mit den Sätzen eröffnete: “Hitler und Himmler, mit anderen Worten: Barbarei und Terror haben das alte Österreich überwältigt. In unserer Angst vor einem möglichen neuen Krieg […] ist es noch kaum zu uns durchgedrungen, wie enorm, wie riesengroß die Zerstörungen sind, die der Faschismus in den vergangenen Wochen in Österreich schon angerichtet hat. […] Tausende sozialdemokratischer, kommunistischer, katholischer und jüdischer Arbeiter, zahlreiche Minister, Anwälte, Ärzte, Schriftsteller, Schauspieler, Offiziere und Kaufleute wurden in den letzten Wochen ihrer Freiheit beraubt.” [Übers. ES] (Rost 1938)361

360

361

241

Am 1. Februar 1939 bat Rost bei der Zentralauslieferung um ein Rezensionsexemplar von Die Geschichte von der 1002. Nacht und versprach, dem Verlag zwei Kopien der Rezension zukommen zu lassen. Siehe Brief von Nico Rost an Walter Landauer vom 01.02.1939, IISG (ALA 131/647). Es erschien aber in Vooruit keine Rezension dieses Romans. Möglicherweise verhinderte dies P.G. Van Hecke, der Hauptredakteur der Kulturseiten war und ein Faible für links engagierte (Avantgarde-)Kunst hatte. “Hitler en Himmler, met andere woorden Barbarij en Terreur hebben het oude Oostenrijk overweldigd. In onze angst voor een eventueelen oorlog […] is het nog nauwelijks tot ons doorgedrongen, hoe groot, hoe ontzaglijk groot de verwoestingen zijn, die het fascisme reeds in de afgelopen weeken in Oostenrijk heeft aangericht. […] Duizenden sociaal-demokratische, kommunistische, katholieke en joodsche arbeiders, talrijke ministers, advokaten, artsen, schrijvers, toneelspelers, officieren en kooplieden werden de laatste weken van hun vrijheid beroofd.”

Die meisten Artikel über Emigrantenliteratur widmete Rost in Vooruit den links orientierten Schriftstellern wie Heinrich Mann, Feuchtwanger, Kisch, Brecht, Renn, Toller, Ossietzky und Döblin. Die Studie von An-Marie Buyse, Duitse emigrantenliteratuur in de Belgische dagbladpers 1933-1939, (2008) zeigt, dass Roth bei den in Vooruit rezensierten Autoren erst an zehnter Stelle kam. Dass er als konservativer und katholischer Schriftsteller in Vooruit überhaupt noch zu den zehn meist berücksichtigten Autoren gehörte, verdankte er Nico Rost (Buyse 2008).

Rost war den aus Deutschland und Österreich geflüchteten Emigranten sehr zugetan. Nach einer Begegnung mit Roth im Sommer 1937 in Brüssel empfand er den Zustand seines Gegenübers als so elend, dass er Greshoff um Unterstützung bat und an dessen Solidarität im Kampf gegen den Faschismus appellierte: “Gestern und vorgestern sprach ich Joseph Roth, der sich einige Tage in Brüssel aufhält. Ich bin schon seit einigen Jahren mit ihm befreundet und weiß, dass es den emigrierten deutschen Schriftstellern schlecht geht. Der Zustand jedoch, in dem sich ein großer Schriftsteller wie Roth derzeit befindet, ist wirklich katastrophal. Er weiß sich momentan keinen Rat mehr und ist so niedergeschlagen und verzweifelt, dass ich wirklich befürchte, er macht Schluss mit seinem Leben. [...] Und das – dieses Elend von Roth – ist doch auch unsere Sache. Wir dürfen doch nicht zulassen, dass dieser Mann seinem Leben ein Ende bereitet, weil das doch wahrhaftig außer einer privaten Tragödie auch ein großer Verlust für die Literatur wäre. Und auch den Herren der Reichsschrifttumskammer dürfen wir diesen Triumph nicht gönnen!! Vielleicht könntest du einige Leute verständigen. Eventuell ein Darlehen – Geld, das Querido oder so später zurückzahlt. [...] Wäre es nicht möglich, deinen jüdischen Freund hierfür zu interessieren?” [Übers. ES]362

Es kamen daraufhin Kontakte zwischen Greshoff und Roth zustande. Anzunehmen ist, dass sie sich in Brüssel getroffen haben. Im NLMD sind zwei Briefe von Roth an Greshoff bewahrt. Im ersten Brief, datiert auf den 13. Oktober 1937 und auf Papier des Hotels Foyot geschrieben, bat Roth Greshoff darum, ihm “an obige Adresse eine freundliche Antwort –

362

242

Brief von Nico Rost an Jan Greshoff vom Juli 1937, NLMD (Sammlung Greshoff R. 762 B.1).

womöglich Expreß – zukommen zu lassen.”363 Der zweite Brief wurde am 2. November 1937 verfasst, als einer der letzten auf Briefpapier des Hotels Foyot: “Ich bitte Sie freundlichst, diese meine neue Adresse zur Kenntnis zu nehmen und mir auch mitzuteilen, ob Sie inzwischen an meine alte Adresse geschrieben haben. Das Hotel wird nämlich in den nächsten Tagen abgerissen, und es gibt infolgedessen kein Personal mehr dort.”364 Später zog Roth in das Hotel de la Poste gegenüber dem Foyot. Greshoff setzte sich auf Rosts Bitte hin tatsächlich für Roth ein, wenngleich nicht bei seinem “jüdischen Freund” Fritz Landshoff, sondern beim Verleger Stols in Maastricht. Stols antwortete Greshoff am 14. Oktober 1937, er könne sich ein Buch von Roth herauszubringen gegenwärtig nicht leisten, wolle aber später mit dem Autor persönlich verhandeln. (Chen & van Faassen 1990: 341)365 Rost war sich seiner Bedeutung als Vermittler für Roth durchaus bewusst und fühlte sich dann von Roth übergangen, als nicht er, sondern Reinier P. Sterkenburg mit der Übersetzung des 1936 bei Allert de Lange erschienenen Erfolgsromans Beichte eines Mörders beauftragt worden war. Dass Rost sich erst zwei Jahre nach Erscheinen der Übersetzung der Beichte bei Roth beklagt, zeigt, wie groß der Abstand zwischen ihm und den Emigrantenverlagen war: “Nun hat doch ein anderer Ihr Buch ‘Beichte eines Mörders’ übersetzt! Warum? Ich hätte es doch so gern getan, besonders da ich Sie in Holland eingeführt habe und Ihr anderes, das erste für Holland, übersetzt hatte. [...] Wenn ich mich gut erinnere, erzählten Sie mir, dass Ihre beiden folgenden Bücher bei ‘De Gemeenschap’ erscheinen werden. Darf ich Sie nun bitten, damit mir kein anderer wieder zuvorkommen kann, an den Verlag zu schreiben, dass es Ihr Wunsch sei (er ist es doch hoffentlich-), dass ev. holländische Übersetzungen durch mich gemacht werden sollen.”366

Als der Brief Roth erreichte, war dieser mit De Gemeenschap schon so zerstritten, dass es schwierig gewesen wäre, Rost als Übersetzer beider Romane, Die Geschichte von der 1002. Nacht und Die Kapuzinergruft, durchzusetzen. Dass es für einen Sozialdemokraten mit 363 364 365

366

243

Brief von Joseph Roth an Jan Greshoff vom 13.10.1937, NLMD (Sammlung Greshoff R.762 B.1) Brief von Joseph Roth an Jan Greshoff vom 02.11.1937, NLMD (Sammlung Greshoff R.762 B.1) Brief von A.A.M. Stolz an Jan Greshoff vom 14.10.1937: “Veel nieuws kan ik je nog niet melden! Ik wacht op bericht uit Amsterdam, waar ik misschien een behoorlijke en leidende positie in een uitgeverij kan krijgen. […] Ik kan dus onmogelijk den Heeren Koning en Roth eenige toezeggingen doen. Zou je ze willen vragen om zich tot mij privé te wenden begin januari, als dat niet te laat voor hen is?” (ibid.) Brief von Nico Rost an Joseph Roth vom 01.11.1938, LBI (JBC 5-559).

Sympathie für den Kommunismus überhaupt infrage kam, dass sein Name mit dem katholischen Verlag De Gemeenschap und dem konservativen Roth in Verbindung gebracht wurde, zeigt, dass für Rost, ebenso wie für Roth, im Kampf ums Überleben ideologische Gegensätze an Bedeutung verloren. Rost blieb Roth trotz dessen Konservatismus und Antikommunismus zugetan. Nach Roths Tod im Mai 1939 sprach er über den Verstorbenen bei einer Veranstaltung, die im August 1939

vom

“Cercle

Culturel

Autrichien”,

einer

kommunistischen

österreichischen

Organisation, in Brüssel ausgerichtet wurde. (Herrnstadt-Steinmetz 1987: 30) Aus Briefen, die der Cercle nach Roths Ableben an Allert de Lange richtete, wird deutlich, dass er nicht nur politische, sondern auch literarische Anhänger in Belgien gefunden hatte. “Einige engere Freunde und Verehrer Joseph Roths bereiten einen Vortragsabend ueber diesen Dichter, mit anschliessender Rezitation aus seinen Werken vor”, so meldete der Veranstalter Albert Hirsch an Allert de Lange.367 Nico Rost führte den verstorbenen Schriftsteller ein, die österreichische Schauspielerin G. Donath las aus seinem Werk, und im Saal des Vereins fand eine “Ausstellung von Büchern, Fotos und Handschriften Josef Roths [...] sowie von Briefen seiner jetzt in der Emigration lebenden Freunde und Schriftstellerkollegen statt.”368 Weder über diese Veranstaltung zu Ehren Roths im Brüsseler “Cercle Culturel Autrichien” noch über die Beteiligten Hirsch und Donath konnten weitere Informationen gefunden werden. In den Akten der Fremdenpolizei im Brüsseler Nationalarchiv kommen ihre Namen nicht vor. Die Angaben zur Veranstaltung, wie sie im Briefwechsel mit Allert de Lange zu finden sind, lassen aber darauf schließen, dass Roth in Brüssel den “Cercle Culturel Autrichien” kannte und mit dieser Organisation verbundenen Personen persönliche Dokumente wie Manuskripte, Fotos und Briefe hinterließ. Anders als in den Niederlanden, wo Roth über die Exilverlage stark vernetzt war und deswegen noch nach dem Krieg vielen Menschen in Erinnerung blieb, verlor sich von den genannten belgischen Bekannten Roths nach dem Krieg jede Spur. Es fanden sich in Belgien keine Fürsprecher, die wie Anton van Duinkerken im literarischen Feld eine Machtposition bekleideten und daher für die Verbreitung des Werkes entscheidende Impulse hätten geben können. Da aus den legitimistischen sowie aus den belgischen Kreisen der österreichischen Flüchtlinge die meisten Beteiligten den Krieg nicht überlebt haben bzw. von Bronsen und anderen Rothforschern nicht als Quelle herangezogen werden konnten, sind

367

368

244

Briefe von Alfred Hirsch an Allert de Lange vom 20.06.1939, 22.07.1939, 03.07.1939 IISG und 24.07.1939 (ALA 36/80-83). Ibid.

viele Spuren der belgischen Vermittlung verwischt worden. Auch konnte Bronsen nicht mit dem Hotelpersonal des Hotels de la Couronne oder des Hotels Cosmopolite sprechen. In der vorliegenden Forschungsarbeit wird zum einen aufgezeigt, dass Roth in Belgien im Vergleich zu den Niederlanden viel weniger stark wahrgenommen wurde, zum anderen, dass die Personen, zu denen er Kontakt hatte, weniger der Elite des literarischen Feldes angehörten und nach dem Krieg nicht die Rolle prominenter Zeugen spielten, wie dies um 1960 bei Roths vormaligen Amsterdamer Freunden der Fall war. Nico Rost, der Roth im belgischen Exil erlebte, ist hier die Ausnahme, wenngleich Rost aufgrund seiner Herkunft viel mehr als Niederländer denn als Belgier zu bezeichnen ist. Zu Roths Tod meldete Rost sich des Weiteren in Vooruit, Kroniek van Kunst en Kultuur und Leiding mit einem ausführlichen Überblick über Roths Leben und Werk unter Betonung der persönlichen Kontakte. Das “In Memoriam” in der sozialistischen Zeitschrift Leiding bestätigt, dass Rost mit Roths österreichischem Engagement und seinen Verbindungen zu den Legitimisten vertraut war. Er hielt Roths Legitimismus und Monarchismus für überbewertet und betrachtete Roth vor allem als sozial engagierten Antifaschisten: “Im Laufe der schweren Jahre der Verbannung ist dieser Schriftsteller – vehementer als jeder vor ihm, der Fehler des alten Regimes gegeißelt hatte – dann Monarchist geworden. Aber – wie konnte es auch anders sein? – scharfe Konflikte mit den anderen Anhängern der Habsburger blieben für den Humanisten Roth, diesen Kämpfer für soziale Gerechtigkeit, nicht aus und haben ihm seine letzten Lebensjahre sehr vergällt. Über all dies wird noch viel geschrieben werden; jetzt aber steht schon fest, dass dieser ‘Legitimist’ ein glühender Antifaschist war, dass dieser ‘Monarchist’ ein Freund und Verteidiger der Arbeiter aller Länder war, immer bereit, jedes Unrecht öffentlich zu brandmarken, auch wenn er sich dadurch in bestimmten Kreisen, die ihn nur vor ihren Wagen spannen wollten, unbeliebt machte.” [Übers. ES] (Rost 1939)369

Jedenfalls unterschied sich Rost von Roths niederländischen Vermittlern darin, dass er offenbar Konflikte zwischen Roth und der legitimistischen Partei wahrnahm. Möglicherweise 369

245

“In den loop der moeilijke jaren der verbanning is deze schrijver – die feller dan iemand voor hem, de fouten van het oude regiem had gegeeseld – toen monarchist geworden. Maar – hoe kon het ook anders? – scherpe conflicten met de andere aanhangers van de Habsburgers bleven voor de humanist Roth, deze strijder voor sociale rechtvaardigheid, niet uit en hebben zijn laatste levensjaren zeer verbitterd. Over dit alles zal nog veel geschreven worden; nu echter staat reeds vast, dat deze ‘ligitimist’ [sic] een gloeiend antifascist was, dat deze ‘monarchist’ een vriend en verdediger der werkers van alle landen was, steeds bereid elk onrecht openlijk te brandmerken, ook wanneer hij zich daardoor in bepaalde kringen, die hem alleen voor hun wagen wilden spannen, onbemind maakte.”

hat Roth bei seinen “linken” Bekannten diesen Eindruck erweckt. Es kann aber genauso darauf hinweisen, dass Rost, der mit den Brüsseler Emigrantenkreisen sehr vertraut war, genauere Kenntnisse von Unstimmigkeiten zwischen Roth und den Legitimisten hatte, die in der Roth-Forschung nicht genau bekannt geworden sind. Der “Cercle Culturel Autrichien” war auf jeden Fall viel mehr links als konservativ und monarchistisch orientiert, was sich u.a. an der Zusammenarbeit mit Rost im Rahmen der Gedächtnisfeier für Roth erweist. Zwischen 1956 und 1967 verfasste Rost noch regelmäßig Beiträge zu Roths Werk und schilderte seine Erinnerungen an die Begegnungen mit Roth in Brüssel und Ostende. Genauso wie Anton van Duinkerken erhob Rost nach Roths Tod Anspruch darauf, einer seiner besten Freunde gewesen zu sein, und zumindest einer der treuesten Freunde war er auch. Noch am 16. Juni 1960 widmete Rost Roth einen Artikel mit dem Titel “Mijn grote vriend Joseph Roth”. Mit seinen Erinnerungen, die sicher nicht immer ganz mit der Realität übereinstimmten, trug Rost zur Legendenbildung um Roth im belgischen Exil bei: “[Ich begegnete] ihm zum letzten Mal in Ostende. Er hatte ein Hotelzimmer in der alten Stadt, mied die großen Alleen und ging nie an den Strand. Auf meine Frage, warum er nie badete, antwortete er: ‘Warum soll ich mich ins Wasser begeben? Die Fische kommen doch auch nicht ins Caféhaus’.” [Übers. ES]370

Rost entsann sich des Weiteren, dass Roth in Ostende die Nachricht vom Tod seines Freundes Karl Tschuppik bekommen hatte, und an Gespräche über ein Grillparzer-Essay, an dem sich kein Verlag interessiert zeigte. Das Gespräch mit Roth über Grillparzer verarbeitete Rost im 1946 erschienenen Goethe in Dachau (Rost, 1946: 40) – ein Werk, in dem er seine Gefangenschaft im Konzentrationslager Dachau vom Juni 1944 bis April 1945 schilderte. Der Titel dieser Erinnerungen, in denen Rost berichtet, wie die Liebe zur deutschen Literatur ihm beim Überleben geholfen habe, lässt an Roths Artikel Die Eiche Goethes in Buchenwald denken. Dieser Text wurde zu Roths Lebzeiten nicht abgedruckt, findet sich aber als Manuskript im LBI, mit dem handschriftlichen Zusatz (eines Unbekannten): “Letzter Artikel vor seinem Tode 22.05.1939”. (Siegel, 1995: 374)

370

246

“Een paar maanden later ontmoette ik hem voor de laatste keer, in Ostende. Hij had een hotelkamer in de oude stad, vermeed de boulevards en zette nimmer een voet aan het strand. Op mijn vraag, waarom hij nooit ging baden, luidde z’n antwoord: ‘Warum soll ich mich ins Wasser begeben? Die Fische kommen doch auch nicht ins Caféhaus’.”

In Zusammenhang mit Rost sei noch auf die Kontakte Roths zum katholischen Schriftsteller und Journalisten Urbain van de Voorde eingegangen. Katholisch heißt hier zugleich konservativ, denn: Anders als in den Niederlanden, wo es Journalisten gab, die sich wie Winkler zu einem links engagierten Protestantismus bekannten oder die wie van Duinkerken als Katholik und progressiv zu bezeichnen waren, implizierte Religiosität – d. h. Katholizismus, denn es gab kaum Protestanten – in Flandern generell eine konservative und antisozialistische Haltung. Urbain van de Voorde zeichnete als Kritiker deutscher Literatur bei der katholischen Zeitung De Standaard für eine 1936 vom flämischen Radiosender N.I.R. herausgegebene Broschüre Duitsche Letterkunde sinds 1914 verantwortlich, in der Roth berücksichtigt worden war. Van de Voorde freute sich daher über den Kontakt, der über Maurits Dekker anlässlich des Visumantrags von Roth entstand. Zu einem Treffen kam es aber nicht, denn Van de Voorde stieß just zu dieser Zeit auf massiven Widerstand in literarischen Kreisen und wurde sowohl von der linken als von der rechten Seite angegriffen. Erstens wurde seine Glaubwürdigkeit als Intellektueller in der breiten literarischen Öffentlichkeit wegen eines Plagiatsskandals in Zweifel gezogen, zweitens wurde er wegen rechter Sympathiebekundungen vor allem von Nico Rost und der Vooruit-Redaktion heftig attackiert.371 In Bezug auf die 1936 im Auftrag des belgischen Rundfunks herausgegebenen Broschüre De Duitsche Letterkunde sinds 1914 griff Rost van de Voorde heftig an, weil dieser weder die Verfolgung von Schriftstellern noch die Bücherverbrennungen erwähnt habe. “Die Herren in Berlin werden Urbain Van de Voorde dann auch sicher dankbar sein für seine Broschüre. Schrie Hitler-Deutschland in den letzten Jahren nicht Zeter und Mordio, dass im Ausland die Emigrantenliteratur der offiziellen braunen vorgezogen werde, und werden mit Blick darauf die braunen Blubo-Bücher im Ausland nicht 371

247

Nichtsdestotrotz hätte 1936 für van de Voorde durchaus den literarischen Höhepunkt markieren können. In diesem Jahr erhielt er nämlich den belgischen Staatspreis für sein essayistisches Werk Het pact van Faustus. Der Preis in der Kategorie Roman ging an Gerard Walschap. Noch vor der offiziellen Preisverleihung wiesen Kritiker der rechten Zeitungen Nieuw Vlaanderen und Volk en Staat darauf hin, dass van de Voordes Texte Plagiate seien; sie würden von anderen Autoren stammen. Die Nachricht wurde in der niederländischen Presse in aller Breite geschildert, was für van de Voorde das Ende einer intensiven und jahrelangen Mitarbeit am Nieuwe Rotterdamsche Courant bedeutete. Bei der Preisverleihung meldete er sich krank, was in den ihm nicht wohlgesonnenen Zeitungen als Schuldbekenntnis gedeutet wurde. Es war aber letztlich Vooruit, das ihm den finalen Schlag versetzte. Der Kritiker und Schriftsteller Raymond Herreman, ein guter Freund von Nico Rost, der schon seit vielen Jahren zu van de Voorde ein angespanntes Verhältnis hatte, nutzte die Situation aus, um den angesehenen Kritiker in dieser Zeitung zu vernichten. Zwischen 11. und 19. März 1939 publizierte er in zehn Fortsetzungen eine Reihe, genannt Plagiaat in de Vlaamsche letterkunde, und präsentierte einen Textvergleich, der sich für van de Voorde als verhängnisvoll erwies. (siehe T’Sjoen 2004)

schon mit einem Rabatt von 25 Prozent verkauft? Der Dienst, den Urbain Van de Voorde mit dieser Publikation Hitler-Deutschland erweist, ist also wahrscheinlich nicht gering.” [Übers. ES] (Rost 01.11.1936) 372

Rosts Kritik war nicht ganz berechtigt: Van de Voorde hatte in seiner Broschüre den aus Deutschland verbannten Autoren durchaus Aufmerksamkeit gewidmet. Thomas und Heinrich Mann, Alfred Döblin, Ernst Toller, Arnold Zweig, E.M. Remarque, Jakob Wassermann und viele andere wurden von ihm gewürdigt. Roth ist in der Broschüre genannt als einer jener Nachkriegsautoren, die das Elend, das auf die Niederlage folgte, zum Thema seiner Romane gemacht und mit Radetzkymarsch ein wahres Zeitdokument geschaffen hätten. (Van de Voorde, 1936, S. 20). Die Situation in Deutschland wurde ebenfalls nicht völlig außer Acht gelassen; van de Voorde versuchte durchaus, die Situation zu skizzieren, allerdings in einer Weise, die beim Nachbarstaat Deutschland keinen Anstoß erregte: “Übrigens, dieses Land erlebt heute auf fast allen Gebieten einen Umschwung, dessen Folgen noch nicht zu übersehen sind. Eine neue Kultur, eine neue geistliche Weltordnung, kann daraus ebenso entstehen wie eine chaotische Verwilderung. Vorläufig ist es in Deutschland viel mehr die Zeit der theoretischen Prinzipienbildung denn der positiven Schöpfung. Große Schriftsteller, darunter sogar ein Thomas Mann, die sich nicht länger in der neuen Atmosphäre des Dritten Reiches zuhause fühlten, haben das Land verlassen.” [Übers. ES] (Van de Voorde 1936: 28f.)373

Joseph Roth begegnete van de Voorde also just dann, als diesem das Verfolgen seiner literarischen Karriere aufgrund seiner konservativen Einstellung beinahe unmöglich gemacht wurde. Als Fürsprecher Roths war er zu dem Zeitpunkt sicherlich machtlos.

372

373

248

“De heeren van Berlijn zullen Urbain Van de Voorde dan ook stellig dankbaar zijn voor zijn brochure. Schreeuwde Hitler-Duitschland de laatste jaren niet moord en brand, dat men in het buitenland aan de migrantenliteratuur de voorkeur gaf boven de officieel bruine en worden, met het oog hierop de bruine blubo-boeken in het buitenland niet reeds met een korting van 25 t.h. verkocht? De dienst, die Urbain Van de Voorde met deze publikatie aan Hitler-Duitschland bewijst, is dus waarschijnlijk niet gering.” “Trouwens, dit land maakt thans op nagenoeg alle gebied een ommekeer door, waarvan de gevolgen nog niet te overzien zijn. Een nieuwe cultuur, een nieuwe geestelijke wereldorde kan eruit voortkomen zoo goed als een chaotische verwildering. Voorloopig is het in Duitschland de tijd der theoretische beginselstelling meer dan van de positieve schepping. Groote schrijvers, w.o. zelfs een Thomas Mann, die zich niet langer thuis gevoelden in de nieuwe sfeer van het Derde Rijk, hebben het land verlaten.”

6.4. Roth in der flämischen Presse Von Roths Anwesenheit in Brüssel sind keine Spuren geblieben. Und sowohl Zweigs als auch Roths Anwesenheit in Belgien wurde fast komplett von der Presse ignoriert. Die beiden waren dann auch vor allem mit der Arbeit beschäftigt und hielten sich von der Öffentlichkeit fern. Nur ein einziger flämischer Kritiker wies in der literarischen Zeitschrift Hooger Leven vom 26. Juni 1937 auf die Anwesenheit des Autors in Belgien hin: “seit Kurzem lebt [Joseph Roth] in Amsterdam. Im Sommer kann man ihm in Ostende begegnen.” [Übers. ES] (M.W. 1937) Der Kritiker bemerkte selber die Diskrepanz zwischen der Rezeption in den Niederlanden und Flandern: “Ob der österreichische Schriftsteller Joseph Roth hier in Flandern auf das Interesse stößt, das ihm gebührt, weiß ich nicht. Im Ausland aber wird er geschätzt. Auf jeden Fall ist jedes neue Buch dieses höchst begabten Schriftstellers die Bestätigung, dass wir es eindeutig zu tun haben mit einem Künstler internationalen Formats, der einen Ehrenplatz verdient in der Reihe europäischer Romanciers, auf die die gegenwärtige Weltliteratur zu Recht stolz ist.” [Übers. ES] (M.W. 1937)374

Dieser und ein zweiter Artikel, die zu Roth in Hooger Leven erschienen, weisen die kennzeichnenden Merkmale der flämischen Rezeption auf: Sie beziehen sich stark auf Artikel, die zuvor in niederländischen Zeitungen und Zeitschriften erschienen waren, und zeugen von einer sehr konservativen Haltung. Die einzige flämische Besprechung von Die Beichte eines Mörders in Hooger leven schöpfte aus einer früheren Kritik P. H. Ritters in De Telegraaf und aus den Artikeln, die anlässlich der Interviews mit Roth im Mai 1935 in diversen Zeitungen von van Duinkerken und de Graaff veröffentlicht wurden. Als eine Zusammenfassung dieser ursprünglichen Artikel war der erste Beitrag in Hooger Leven im September 1935 erschienen. In beiden Hooger-Leven-Texten wurde die unrichtige Behauptung de Graaffs und van Duinkerkens wiederholt, Roths Werke wären in Deutschland nicht verboten, nur aus Solidarität ließe er seine Werke in Amsterdam herausgeben. Der mit M.W. angedeutete Verfasser beider Artikel zeigte auf diese Weise, wie wenig er an Roths Werk und Schicksal interessiert war. 374

249

“Of de Oostenrijksche romanschrijver Joseph Roth hier in Vlaanderen de belangstelling vindt, waarop hij recht heeft, weet ik niet. Het buitenland weet hem echter te waardeeren. In elk geval, ieder nieuw boek van dezen hoogstbegaafden schrijver komt telkenmale bevestigen, dat wij onbetwistbaar te doen hebben met een kunstenaar van internationaal formaat, die een eereplaats verdient in de rij der Europeesche romanciers, waarop de tegenwoordige wereldliteratuur terecht trotsch is.”

Da in Flandern die Presse streng in religiös (d.h. katholisch) und nicht-religiös (d.h. sozialistisch oder liberal) unterteilt war, ist es relevant, bei der Darstellung der Rezeption diese Spaltung zu berücksichtigen. Beide “Säulen” sind in der Rezeption von Roths Werk entsprechend stark vertreten. Acht Produkte der Vermittlung sind ins linke Spektrum einzuordnen: vier Artikel in Vooruit, zwei in der Zeitschrift Leiding und zwei in De Volksgazet. Auch die Gedächtnisfeier des “Cercle Culturel Autrichien” ist wegen der Beteiligung Rosts als “linke” Veranstaltung zu bezeichnen. Ebenfalls acht Aktivitäten gehen auf katholische Vermittler zurück: vier Artikel in De Standaard, zwei in Dietsche Warande en Belfort, zwei in Hooger Leven und die Radiosendung des katholischen Schriftstellers Gerard Walschap über Tarabas. Als liberal sind jeweils ein Beitrag in den Periodika De Dag und De Vlaamsche Gids sowie der Rundfunkbeitrag von Joris Diels zu betrachten, als jüdisch schließlich der Artikel in La Centrale.

250

Fazit Vorliegende Studie spürt den zeitgenössischen Vermittlern und Netzwerken nach, die bei der Kanonisierung Joseph Roths im niederländischsprachigen Kontext eine Rolle gespielt haben und zu Roths geistigem und literarischem Leben – und auch Überleben – beigetragen haben. Theoretische Grundlage für die Untersuchung boten die Auffassungen über das literarische Feld von Dorleijn und van Rees (2006); die Verfahrensweise folgte einer institutionellen Annäherung an das literarisch-historische Thema. Die Komponenten der materiellen und symbolischen Produktion standen klar im Vordergrund. Im Ergebnis konnte in erster Linie eine ganze Reihe an losen wie auch festen Kontakten und Netzwerken aufgedeckt werden, die in Wechselwirkung mit Roths Leben und Schaffen standen. Doch geht vorliegende Untersuchung noch einen Schritt weiter und legt offen, wie Roth die Vermittlung seiner Werke selbst orchestriert hat und in welchem Maße sein Verhalten den zeitgenössischen Vermittlern gegenüber Teil einer mehr oder weniger bewussten Strategie gewesen ist. Außer flämischen und niederländischen Fürsprechern Roths sind dabei ebenfalls deutschsprachige Vermittler, die sich im niederländischsprachigen Kontext bewegten, in den Fokus der Betrachtung gerückt. Es wurden Netzwerke aufgespürt, die sich für die Beantwortung der Frage nach der materiellen und symbolischen Produktion als relevant erwiesen. Ziel war es ebenfalls, das Bild, das in der bislang vorliegenden Literatur über Roth und seine Beziehungen zu den niederländischen und flämischen Vermittlern existiert, zu vervollständigen und, wo nötig, zu korrigieren. Hinsichtlich der Netzwerke vor 1933 erwies sich eine Gruppe von Vermittlern aus sozialdemokratischen Kreisen als wichtig. Über die linken internationalen Netzwerke kam die erste und bisher unbekannt gebliebene Übersetzung zustande: der Beitrag De reiziger in koffie vertelt in der Rotterdamer sozialdemokratischen Zeitung Voorwaarts vom 6. September 1924. Besonders hervorzuheben ist die frühe Vermittlung des Sozialistenführers Hendrik de Man, der Roth in seinem Werk Die Psychologie des Sozialismus (1926) erwähnte und darüber mit ihm korrespondierte. Eine andere frühe verbindende Netzwerkkategorie ist geographisch definiert: In Berlin traf Roth niederländische Vertreter der internationalen literarischen Literaturszene wie den Literaturkritiker Nico Rost. Im Zuge der Untersuchung erwies sich, dass private Beziehungen keineswegs außer Acht gelassen werden dürfen, da sie weiter reichende Verbindungen aufdecken und im Werk Spuren hinterließen – und nicht zuletzt, weil Privates und Professionelles kaum zu trennen ist. Höchst privat war die Beziehung mit der Flämin Maria Gillès de Pélichy, Mitglied einer 251

adligen Brügger Familie und Schwester des Schriftstellers Danièl Gilles. Dieses Verhältnis kam 1931 in Antibes zustande und spielte zwar an sich keine relevante Rolle für die Beantwortung der Frage nach den Vermittlern für Roths Werk, trägt jedoch aus heutiger Sicht nicht nur zur Klärung von Roths Biographie bei, sondern verweist auch auf frühe Beziehungen zu flämischen Kreisen. Es steht fest, dass Roth vor 1933 in Belgien auch professionelle Kontakte pflegte; genaue Angaben zu Bezugspersonen oder zu einer eventuellen Vermittlung durch Maria Gillès de Pélichy bzw. ihre Verwandten lassen sich aber nicht ermitteln. Für den flämischen Teil der Forschung, mithin für die geographische Kategorie “belgisches Netzwerk”, ist ein Mangel an Quellen kennzeichnend, denn viele Nachlässe sind verloren gegangen und viele Archive existieren nicht mehr. Trotzdem kam eine Reihe an bisher unbekannten Beziehungen Roths zu flämischen Vermittlern ans Licht. Von der RothForschung bislang unkommentiert blieb die Tatsache, dass Roth 1936 und 1937 über einen viel längeren Zeitraum in Belgien als in den Niederlanden gelebt hat – insgesamt ungefähr sieben Monate in Brüssel und Ostende gegenüber vier in den Niederlanden. Dass die Amsterdamer Phase einen wesentlich stärkeren Eindruck hinterlassen hat, liegt nicht zuletzt an Roths intensiver Bemühung, auf die literarischen Kreise Einfluss zu nehmen. Dies führte zu einer bestimmten Art der Rezeption: In Amsterdam ging Roths Anwesenheit mit einer beträchtlichen Legendenbildung einher, die bis heute nachwirkt. In Flandern lebte Roth hingegen unauffälliger, was den politischen Verhältnissen und auch eigenen Interessen geschuldet gewesen sein dürfte: Er wollte vor allem in aller Ruhe schreiben. Die Produktion der im Exil zustande gekommenen Werke ist dann tatsächlich erstaunlich. In Flandern wurde ihm das materielle wie das geistige Überleben von den literarischen Kreisen um Nico Rost erleichtert. Roth ließ sich zwar auch von legitimistischen Organisationen unterstützen und stand mit Personen aus dem Umfeld des in Steenokkerzeel residierenden Habsburger “ExilHofs” in Verbindung, im Alltag jedoch, verkehrte am liebsten unter alten Bekannten. Außer Nico Rost gehörte auch Johan De Maegt zu seinen belgischen Vermittlern. In ihren Auswirkungen auf die materielle und physische Produktion und auch hinsichtlich der Frage der Orchestrierung bestätigten sich die Jahre vor 1939 als jene von höchster Relevanz: In Amsterdam eröffnete sich Roth 1933 dank seines Rufs als Erfolgsautor von Hiob und Radetzkymarsch und als Freund des wohl damals bekanntesten europäischen Schriftstellers Stefan Zweig ein recht leichter Zugang zu den neu gegründeten Exilverlagen Allert de Lange und Querido. Hier kamen institutionelle Netzwerke stark zum Tragen. In Briefen wie auch in persönlichen Kontakten trat Roth in dieser Phase aktiv orchestrierend auf. Es gelang ihm, das 252

Vertrauen des gut situierten Verlagsdirektors Gerard de Lange zu gewinnen, und das von Hilda van Praag initiierte Projekt, einen Verlag für Exilliteratur zu gründen, in dem Sinne zu beeinflussen, dass der Berliner Verleger und Freund Walter Landauer die Führung der Amsterdamer Exilabteilung Allert de Langes übernahm. Dies ist ein Beispiel für die orchestrierende Aktivität Roths, der in den Zeiten, in denen er in Amsterdam regelmäßig persönlich zugegen war, offensichtlich Entscheidungen der Verleger beeinflussen konnte und diese zum Teil sogar gegeneinander ausspielte. Vor allem die Briefwechsel zeigen, wie er sich immer wieder vor allem darum bemühte, die besten finanziellen Bedingungen zu bekommen. Doch wurde im Verlauf vorliegender Analysen auch klar, dass diese Möglichkeiten der Einflussnahme maßgeblich von der persönlichen Anwesenheit geprägt waren. Die Abhängigkeit von Gesprächen und Treffen von Angesicht zu Angesicht – tatsächlich nicht zuletzt von gemeinsam verbrachter Zeit in Kaffeehäusern und anderen Lokalen – scheint, so ein Ergebnis der geleisteten Quellenarbeit, von immenser Bedeutung gewesen sein. Privates und Professionelles lässt sich auch hier wiederum kaum trennen. Dies war Roth bewusst – klar nachgewiesen werden konnte, dass er durchaus einen Blick dafür hatte, wer für ihn wichtig sein könnte, und entsprechend versuchte, Verbindungen zu schaffen und zu pflegen. Deutlich wurde zum einen also, dass private Vorlieben, nicht zuletzt die Trinkfreudigkeit, die Kontakte beförderten. Zum anderen jedoch erwies es sich, dass die Netzwerkpflege zum Teil der schieren Not geschuldet war, die wiederum nicht nur auf politische Umstände, sondern durchaus auch auf private und persönliche Faktoren und Lebensgewohnheiten zurückzuführen war. Das Leben in (vorzugsweise teuren) Hotels, der Alkoholismus, darüber hinaus die Großzügigkeit Freunden und Notleidenden gegenüber und Roths Verpflichtungen gegenüber seiner Frau Friedl und seiner Geliebten Andrea Manga Bell brachten den Autor in ständige materielle und gesundheitliche Notlagen. Nur durch wiederholtes Eingreifen Stefan Zweigs, auf dessen Initiative Roth im Frühjahr 1936 zeitweilig nach Amsterdam und später nach Belgien umsiedelte, tolerierten die Verlage Querido und Allert de Lange den widerspenstigen und immer wieder Probleme verursachenden Autor. Als wichtig erwiesen sich jene Kreise, die in die Kategorie der ideologischen Netzwerke fallen. Schon die oben erwähnten frühen sozialistischen und die späteren legitimistischen Kontakte fallen in diese Gruppe; noch wesentlicher dürften allerdings die religiösen Bezüge sein. Die werkbezogene Vernetzung durch Hiob war maßgeblich mit jüdischen Kreisen und speziell Siegfried van Praag verbunden, doch entwickelte sich das jüdische Netzwerk über die Jahre aufgrund Joseph Roths eigener religiös-geistigen Verortung, die gerade von van Praag als unklar empfunden und letztlich missbilligt wurde, eher zum Schlechteren bis hin zur 253

dezidierten Ablehnung von Der Antichrist. Katholische und protestantische Netzwerke fingen dies zum Teil auf. Das religiös essayistische Werk stieß in den Niederlanden auf außergewöhnliches Interesse, doch war es von Anfang an generell äußerst umstritten. Gerade der Aufbau eines werkbezogenen Netzwerks um Der Antichrist war von Schwierigkeiten geprägt. Die anfängliche Begeisterung, die sich zum Beispiel in der Ankündigung von Lesungen der Theaterdiva Charlotte Köhlers äußerte, ließ schnell nach. Die Tournee Köhlers wurde, wie beschrieben, dann auch abgesagt. Dennoch profitierte Roth durchaus auch in der Amsterdamer Phase von Netzwerken, die der Kategorie “religiös” zuzuordnen sind. 1936 sah Roth sein materielles und geistiges Überleben unterstützt von einem neuen Amsterdamer Freund, dem höchst populären Literaturkritiker Anton van Duinkerken. An diesem 1934 entstandenen Kontakt wurde im Zuge der genauen Analyse deutlich, wie sehr das Interesse, in bestimmten Kreisen durch passende Beziehungen Fuß zu fassen, beiderseitig war. Die Kontaktaufnahme glückte nicht nur aus dem Wunsch Roths und seines Verlegers heraus, den “Literaturpapst” für sich einzunehmen, sondern auch umgekehrt aufgrund der Tatsache, dass es eine für van Duinkerken vorteilhafte Verbindung war, um das eigene Netzwerk zu erweitern und eigene (religiöse) Standpunkte zu fördern. Die katholischen Netzwerke um van Duinkerken brachten Roth einen neuen Verleger ein: De Gemeenschap, der sich für Roth so stark und letztlich so unglücklich engagierte, dass der Verlag 1940 in Konkurs ging. Diese Episode illustriert, in welchem Maße es Roth in einer bestimmten Phase, und zwar bis Ende 1936, gelang, die niederländischen Netzwerke zu orchestrieren und wie sehr er von seiner Position und seinem Ruf profitieren konnte zu einem Zeitpunkt, als die tatsächliche Literaturproduktion eher stagnierte und für Verlage bei genauem Hinsehen kaum gewinnträchtig war. In Amsterdam bezeichnete Roth fast jeden als “Freund”, der sich um ihn kümmerte bzw. sich für ihn einsetzte, wie die Mitglieder der Familie Blansjaar, die das Eden Hotel führte, den Chef de Réception Andries van Ameringen, den Kunsthistoriker und Trinkkumpan Frans Hannema, den jüdischen Schriftsteller Maurits Dekker oder schließlich den literarischen Direktor von De Gemeenschap, Cornelius Vos. Viel mehr zugetan war er aber immer wieder jenen Menschen, die er aus der Periode vor 1933 kannte, darunter an erster Stelle Stefan Zweig und des Weiteren vor allem die Exilverlagsmitarbeiter Hermann Kesten und Walter Landauer. Auch zu Nico Rost blieb der Kontakt erhalten. Rost setzte sich unter Nutzung seiner Verbindungen zu den Exilverlagen für Roth ein und versuchte in der flämischen Zeitung Vooruit für ihn zu werben. Dass Roths Werk in Vooruit nicht rezensiert

254

wurde, ist wahrscheinlich eher Paul Gustave van Hecke zuzuschreiben. Die Zeitungsredaktion war viel stärker an links orientierten Autoren interessiert. Aufgrund der vielen von ihm als Freundschaften bezeichneten Kontakte in Amsterdam wurde Roth nicht nur in der literarischen, sondern auch in der allgemeinen Presse als Berühmtheit wahrgenommen und konnte maßgeblich auf seinem Image und auf persönlichen Empfehlungen angesehener Fürsprecher aufbauen. Das so von ihm entstandene kolportierte (und manipulierte) Bild stimmte nicht mit der Wirklichkeit überein. Roth konnte die Qualität von Werken wie Hiob und Radetzkymarsch im Exil nicht mehr erreichen und die damaligen Erfolge nicht wiederholen. Um seine Literaturproduktion ebenso wie um seine persönlichen Lebensumstände, um die Arbeitsdisziplin wie auch um die Verlässlichkeit stand es schlecht. Eine sichere Bank für Verlagserfolge war er de facto keineswegs mehr. Er konnte sich jedoch auf Freunde und Bekannte verlassen, die sich für ihn einsetzten – die seine Werke trotz aller offensichtlichen Mängel nachsichtig beurteilten, die für Kost und Logis aufkamen, die immer wieder das Bild des Erfolgsautors an die Öffentlichkeit brachten und die ihm Themen vermittelten oder Inspiration für seine journalistischen und literarischen Werke boten. Letzterer Aspekt verweist auf die Kategorie “werkbezogene Netzwerke” und lässt sich an vielen Beispielen illustrieren. So wurde klar, dass Die Beichte eines Mörders auf Maurits Dekkers 1929 erschienenen Roman Waarom ik niet krankzinnig ben zurückgeht und dass Roth sich für Das falsche Gewicht von einer Meldung der Zeitung De Telegraaf, aus der ihm der Inhaber seines Amsterdamer Hotels vorlas, inspirieren ließ. Möglicherweise regte ihn Anton van Duinkerken mit Blick auf Die Legende vom Heiligen Trinker zu einer Reise nach Lisieux an, wo die Heilige Thérèse gefeiert wurde. Die Geschichte von der 1002. Nacht kam größtenteils in Ostende zustande und war zum Teil vom Alltag im Ostendener Exil und möglicherweise von Fotos über und Erinnerungen an den Schahbesuch aus 1902 bestimmt, und schließlich profitierte Roth 1937 für seine Arbeit von den Informationen des Journalisten Johan De Maegt über die politische Lage in Belgien. Als Zeitzeuge und Kontaktperson Roths nahm De Maegt in der bisherigen Roth-Forschung keinen besonderen Stellenwert ein, weil – im Gegensatz zu Gerard de Lange oder Anton van Duinkerken – sein Nachlass nicht erhalten ist. Ebensowenig Beachtung in der Forschung fanden weitere belgische Vermittler Roths, die vor allem in Emigrantenkreisen oder antifaschistischen Organisationen tätig waren. Sie hatten von Roth Briefe, Manuskripte und Fotos erhalten und für ihn 1939 die einzige Gedächtnisfeier auf niederländischsprachigem Gebiet organisiert, jedoch brachte die deutsche Besatzung 1940 das Ende ihrer Vermittlertätigkeiten mit sich. Von manchen Vermittlern

255

konnte nicht einmal ermittelt werden, ob und wie sie den Krieg überlebten, von Korrespondenzen oder sonstigen Archivbeständen ist hier keine Spur mehr zu finden. Die Rekonstruktion der Netzwerke, in denen Roth sich bewegte, musste sich zwangsläufig aus den vorhandenen Quellenbeständen ergeben, d. h. sie sind von den recherchierbaren Beständen abhängig. Wenn die im damaligen literarischen Feld weniger prominenten Zeitzeugen entweder in Briefen oder in den Aufzeichnungen des Roth-Biographen Bronsen deutlichere Spuren hinterlassen hätten, wären sicher noch andere Verbindungen ans Licht gekommen. So, wie die beiden berühmt gewordenen Fotos von Roth – zum einen jenes im Amsterdamer Noord-Zuid-Hollands Koffiehuis aufgenommene, das ihn mit einigen Künstlern um die Zeitschrift De Gemeenschap zeigt, zum anderen jenes mit Stefan Zweig auf einer Kaffeehausterrasse am Ostendener Wapenplein/Place d’armes – das Bild von Roth als Schriftsteller in den Niederlanden und Belgien bestimmt haben, hätten andere Fotografien ein ganz anderes Bild wiedergegeben. Doch ist die Beschränkung, welche die Dokumentenlage auferlegt, eine, der jede quellenbasierte Untersuchung unterliegt. Vorliegende Studie hat jedenfalls alles, was gegenwärtig recherchierbar ist, einbezogen und so die bisher unbekannten Netzwerkkonstellationen möglichst aufgeklärt. Dass Lücken bleiben, scheint unausweichlich. Es gibt beispielsweise keine Quellen, die klären könnten, wer für die Publikation des übersetzten Fragments aus Juden auf Wanderschaft in der jüdischen Antwerpener Zeitschrift La Centrale verantwortlich zeichnet, oder keine weiteren Dokumente zu den beiden Radiosendungen über Roth im flämischen Rundfunk. Möglicherweise wären auf einem Brüsseler Bild im Hotel Cosmopolite Maurits Dekker, Landshoff und Landauer zu sehen. Am Ostendener Strand wurde vielleicht ein Schnappschuss mit Egon Erwin Kisch, Irmgard Keun, Ilse und Max Lissauer oder sogar dem Chef de Réception Besse gemacht, der lediglich nicht überliefert ist. In Amsterdam kann man sich eine Runde vorstellen im Hotel Eden mit dem Chef de Réception van Ameringen, mit Irmgard Keun, Paula Grübel, Frans Hannema und dessen Freunden Gerard den Brabander und Louis de Bourbon oder ein Treffen im noblen American Hotel mit Charlotte Köhler und August Defresne, Anton van Duinkerken, Alfred Beierle, Klaus und Erika Mann, Fritz Landshoff, dem Flamen Joris Diels und seiner Frau Ida Wassermann. Solche Dokumente haben wir leider nicht zur Verfügung. Dass es nur wenige Bilder von Roth in den Niederlanden und Belgien gibt, könnte durchaus darauf hinweisen, dass er viel weniger in der Öffentlichkeit präsent war als bisher angenommen wurde. Dies ginge mit einem Ergebnis vorliegender Studie durchaus konform, dass die Legendenbildung sich doch sehr stark auswirkte und sowohl Erfolge als auch rückblickend in Erinnerungen überhöhte Bedeutungen, die Ereignissen, Begegnungen und 256

Beziehungen in den Niederlanden und Belgien zugeschrieben wurden, etwas differenzierter beurteilt und relativiert werden müssen. Das Bild vom Roth im niederländischsprachigen Kontext, wie es in der Forschung besteht, ist nicht zuletzt ein von Roth selbst manipuliertes. Es wurde in vorliegender Studie umfassend ergänzt und aus neuen Perspektiven dargestellt. Es ist zweifellos möglich und wünschenswert, dass in Zukunft doch noch weitere Quellen auftauchen, die das hier gezeichnete Bild nochmals verändern und schärfen können.

257

Bibliographie

1. Primärliteratur

Albry (1902), “Le Shah de Perse à Ostende” in Le Carillon, 10.07.1902 Allert de Lange (Hrsg.) (1935), Jahrbuch 1934/35, Amsterdam: Allert de Lange, 1935 Anonym (1930), “Litteraire avond in den Bijenkorf” in Het Vaderland, 07.02.1930 ---- (1931a), “Inbraak bij een Nederlandsch schrijver” in Het Vaderland, 05.06.1931 ---- (1931b), “Joseph Roth. Job” in NRC,05.07.1931 ---- (1932a), “Joodsche Vrouwenraad” in Het Vaderland, 16.03.1932 ---- (1932b), [Ankündigung Radiosendung am 24.04.1932] in Vrije Geluiden, 23.04.1932 ---- (1933a), [Ankündigung der Ausstellung über Exil-Literatur] in Das Neue Tage-Buch, 21.10.1933 ---- (1933b), “Joseph Roth’s “Radetzkymarsch” in Algemeen Handelsblad, 31.10.1933 ---- (1934a), [Ankündigung der Ausstellung über Exil-Literatur] in Het Vaderland, 26.01.1934 ---- (1934b), “Literatuur in Ballingschap” in Het Vaderland, 27.01.1934 ---- (1934c), [über die Ausstellung Das Neue Tage-Buch] in Het Vaderland, 28.01.1934 ---- (1934d), [Ankündigung der Haager Ausstellung] in Das Neue Tage-Buch, 03.02.1934 ---- (1934e), [Ankündigung Napoleon-Sendung im Rundfunksender AVRO], Vrije Geluiden, 18.06.1934 ---- (1934f), “Joseph Roth. Ik ben niet helemaal gelukkig omdat ik niet katholiek ben” in De Maasbode, 21.06.1934 ---- (1934g), [Ankündigung Vortragsreihe Charlotte Köhler] in De Telegraaf, 23.10.1934 ---- (1935a), “Ballingschap” in Critisch Bulletin, Februar 1935 ---- (1935b), [Ankündigung Vortrag Leo Straus] in Ha’Ischa, März 1935 ---- (1935c), “Joseph Roth komt naar Nederland” in Het Volk, 02.05.1935 ---- (1935d), “Joseph Roth. Een merkwaardig Oostenrijks schrijver” in De Standaard, 25.05.1935 ---- (1935e), [Ankündigung Napoleon-Sendung im Rundfunksender VARA], Vrije Geluiden, 31.05.1935 ---- (1935f), “Joseph Roth over zichzelf” in Hooger Leven, 15.09.1935 ---- (1936a), “Joseph Roth” in Het Vaderland, 12.01.1936 ---- (1936b), “Lezing Joseph Roth. Over geloof en vooruitgang” in Algemeen Handelsblad, 16.06.1936 ---- (1936c), “Comité van waakzaamheid van anti-nationaalsocialistische intellectueelen” in Het Vaderland, 30.06.1936 ---- (1936d), “Opgelicht door Chef de Réception” in De Telegraaf, 14.11.1936

258

---- (1936e), “Interview met Marlene Dietrich” in Nieuwe Tilburgsche Courant, 02.12.1936 ---- (1937a), “Le baron von Wiesner est arrivé à Steenockerzeel” in Le Soir, 21.02.1937 ---- (1937b), [Ankündigung Vortrag Snethlage] in Rotterdamsch Nieuwsblad, 23.03.1937 ---- (1937c), “Mooi België” in De Telegraaf, 01.07.1937 ---- (1937d), “De ballade van den katholiek” [Einleitung] in De Gemeenschap, Oktober 1937 ---- (1937e), “Charlotte Köhler jubileert” in Het Vaderland, 16.10.1937 Blijstra, Rein (1935), “Te goed geconstrueerd?” in Critisch Bulletin, Januar 1935 Ter Braak, Menno (1934a), “De Objectieve Critiek. Repliek van Dr. P.H. Ritter in het UD” in Het Vaderland, 09.18.1934 ---- (1934b), “De Antichrist, teekenen, waardoor zijn komst wordt aangekondigd” in Het Vaderland, 23.09.1934 ---- (1934c), “Het ‘Emigrantenkomplex’” in Het Vaderland, 25.10.1934 ---- (1935a), “Veelschrijvers” in Het Vaderland, 24.01.1935 ---- (1935b), “Tumult in den Schouwburg” in Het Vaderland, 02.12.1935 ---- (1939), “Het laatste boekje van Joseph Roth” in NRC, 01.06.1939 Carroux, Margaret (Übers.) (1982), Schlussakt in Salzburg, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1982, Übersetzung von Gillès: Le Festival de Salzbourg, 1974 Cielen, Mathieu (1937), “Gaat het hakenkruis ook Rome veroveren?” in Het belang van Limburg, 17.11.1937 Donker, Anthonie (1930), “Hiob” in De Groene Amsterdammer, 27.12.1930 ---- (1932), “Joseph Roth. Radetzkymarsch” in NRC, 05.11.1932 Duinkerken, Anton van (1934), “Der Antichrist” in Das Neue Tage-Buch, 20.10.1934 ---- (1935a), “Dem Kaiser, was des Kaisers ist” in Mann, K., Die Sammlung. Literarische Monatsschrift unter dem Patronat von André Gide, Aldous Huxley, Heinrich Mann. Mit einem Vorwort von Friedrich H. Landshoff und einer Bibliographie von Reinhardt Gutsche, 1. Jahrgang 1933-1934, 2. Jahrgang 1934-1935. München, Rogner und Bernhard, 1986, S. 281-283 ---- (1935b), “Joseph Roth in Holland. Een ontmoeting” in De Tijd, 09.05.1935 ---- (1936), “Een moordverhaal. Joseph Roth – Beichte eines Mörders, erzählt in einer Nacht” in De Tijd, 22.09.1936 ---- (1939a), “In Memoriam Joseph Roth” in De Groene Amsterdammer, 03.06.1939 ---- (1939b) “In Memoriam Amici Joseph Roth” in De Gemeenschap, Dezember 1939, S. 301-303 D[uykers], L[ouisa] (1934a), “La Marche de Radetzky” in Dietsche Warande en Belfort, August 1934 ---- (1934b), “La Fuite sans Fin” in Dietsche Warande en Belfort, November 1934 Eckeren, Gerard van (1937), “Het boek van de week”in Eigen Haard, 10.04.1937 Fabrizius, Leopold (1934), “Nieuwe boeken van Adrienne Thomas en Joseph Roth” in Het Vaderland, 22.07.1934 Gillès, Daniel (1974), Le Festival de Salzbourg, Paris: Editions Albin Michel, 1974

259

Graaff, Chris de (1934), “Joseph Roth: Der Antichrist” in Algemeen Handelsblad, 13.10.1934 ---- (1935a), “Joseph Roth in ons land. Ontmoeting met den schrijver van ‘Der Antichrist’” in Algemeen Handelsblad, 19.05.1935 ---- (1935b), “Joseph Roth: ‘Die Hundert Tage’” in Algemeen Handelsblad, 11.10.1935 ---- (1939), “Bij het overlijden van Joseph Roth” in Algemeen Handelsblad, 30.05.1939 Gunning, J.H. (1934), “De Antichrist. Een aangrijpend boek” in Algemeen Handelsblad, 26.09.1934 Helman, Albert (1934), “Joseph Roth, Der Antichrist” in NRC, 10.10.1934 Hiegentlich, Jacob (1939), “Een gast op aarde” in Ha’Ischa,) Juni 1939, S. 141-142 Huebner, F.M. (1930), “Twee romans van het onbestendig hart” in Het Vaderland, 05.01.1930 IJspaard, Piet (1934), “Der Anti-Christ door Joseph Roth” in De Amsterdammer, 13.10.1934 I.V. (1902), “A l’hippodrome de Wellington” in Le Carillon, 21.07.1902 Kijzer, Max (1939a), “Joseph Roth overleden” in Centraal Blad voor Israëlieten, 01.06.1939 ---- (1939b), “Joodsche auteurs in de Nederlandsche letterkunde. Maurits Dekker Mordje de Jood” in Centraal Blad voor Israëlieten, 06.07.1939 Kohnstamm, Philip (1935), “Tijd-stromingen en hun waardering” in Paedagogische Studiën, Maandblad voor onderwijs en opvoeding, 1935, Jg. 16, S. 65-77 Kr. (1936), “Joseph Roth” in De Maasbode, 12.09.1936 Lefèvre, Frédéric (1934), “Une heure avec Joseph Roth” in Les Nouvelles Littéraires, 02.06.1934 M.W. (1937), “Joseph Roth’s De biecht van een moordenaar” in Hooger Leven, 26.06.1937 [De Maegt, Johan] (1937), “Oud-strijders ten paleize. Een verklaring van Koning Leopold” in Het Laatste Nieuws, 03.07.1937 Man, Hendrik de (1926), Zur Psychologie des Sozialismus, Jena: Eugen Diederichs, 1926 Mann, Klaus (Hrsg) (1986), Die Sammlung. Literarische Monatsschrift unter dem Patronat von André Gide, Aldous Huxley, Heinrich Mann. Mit einem Vorwort von Friedrich H. Landshoff und einer Bibliographie von Reinhardt Gutsche, 1. Jahrgang 1933-1934, 2. Jahrgang 1934-1935, München: Rogner und Bernhard, 1986 Marsman, Hendrik (1934), “Aantekening over Joseph Roth” in De Gids, Jg. 98, 1934, S. 313-317 Praag, Siegfried van (1931), “Het boek Job anno 1930. Hiob. (Roman eines einfachen Mannes) von Joseph Roth” in Critisch Bulletin, Mai 1931 ---- (1933), “Radetzkymarsch” in Critisch Bulletin, März 1933, S. 326–328 ---- (1934a), “Hermann Kesten. Novellen deutscher Dichter der Gegenwart” in NRC, 26.07.1934 ---- (1934b), “Tarabas” in NRC, 02.08.1934 ---- (1935a), “Rondom Joseph Roths Der Antichrist” in Ha’Ischa, April 1935, S.74-76 ---- (1935b), “Vervaagde boetpredikatie. Joseph Roth, Der Antichrist”, Critisch Bulletin, 04.1935, S.123-124 Puzzle-redactie Vrije Geluiden (1935), “Puzzle 182” in Vrije Geluiden, 26.01.1935, S. 5

260

Revis, M. (1937), “Stilstand in Roth’s oeuvre. Joseph Roth, Beichte eines Mörders, erzählt in einer Nacht” in Critisch Bulletin, Januar 1937 Ritter Jr., P.H. (1934), “Joseph Roth. Der Antichrist” in Utrechtsch Dagblad, 22.09.1934 ---- (1936), “Joseph Roth’s nieuwe roman” in De Telegraaf, 11.10.1936 Rost, Nico (1929), “Jeunes Générations. Joseph Roth” in Variétés, Dezember 1929, Jg. 2. Nr. 8, S. 656-658 ---- (1930), “Het werk van Joseph Roth” in De Gulden Winckel, 1930, S. 158-160 ---- (1932), “Radetzky-Marsch” in De Groene Amsterdammer, 26.11.1932 ---- (1934), “Uit Joseph Roth’s Tarabas. Een gast op deze aarde. Een spannend stuk moderne historieschildering” in Vooruit, 15.07.1934 ---- (1936), “Gevaarlijke ‘neutrale’ voorlichting. Urbain Van de Voorde over moderne Duitsche literatuur” in Vooruit, 01.11.1936 ---- (1938), “Een brief van Joseph Roth aan stadhouder Seyss-Inquart” in Vooruit, 03.04.1938 ---- (1939), “In memoriam Joseph Roth” in Leiding, Juli.1939, S. 383-384 ---- (1946), Goethe in Dachau. Literatuur en werkelijkheid. Dagboek 1944-1945, Amsterdam: Veen, 1946 ---- (1960), “Mijn grote vriend Joseph Roth” in Vooruit, 16.06.1960 ---- (1967), “Terugkeer van Joseph Roth” in NRC, 11.02.1967 Roth, Joseph (1970), Briefe 1911-1939 in Kesten, Hermann (Hrsg.), Joseph Roth. Briefe 1911-1939: Köln/Berlin: Kiepenheuer & Witsch, 1970 ---- (1989-1991), Werke, herausgegeben von Fritz Hackert und Klaus Westermann in 6 Bänden, Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1989-1991 Schreiner, Gerth (1938), “Ontmoeting met Roth. Waar het op aankomt…,” in Het Volk, 26.11.1938 ---- (1939), “Joseph Roth” in Critisch Bulletin, Dezember 1939, S. 1210-1218 Sternheim, Thea (2011), Tagebücher II 1925-1936, Göttingen: Wallstein Verlag, 2001 Tels-Elias, L.-J. (1931), “Boekbespreking. Joseph Roth. Hiob. Der Roman eines einfachen Mannes” in Ha’Ischa, August 1931, S. 163-164 Smit, Gabriël (1935), “Joseph Roth: ‘Die hundert Tage’” in De Gooi- en Eemlander, 27.10.1935 Voorde, Urbain Van de (1936), De Duitsche Letterkunde sinds 1914, Brussel: N.I.R., 1936 Wessem, Constant van (1936), “Napoleon in roman en brieven” in Critisch Bulletin, Januar 1936 Winkler, J. (1934), “De laatste Wassermann en het nieuwste boek van Roth” in Het Volk, 08.05.1934 ---- (1935a), “Joseph Roth bezoekt Amsterdam. Een ‘emigrant uit solidariteit’” in Het Volk, 08.05.1935 ---- (1935b), “Napoleon-ballade van Joseph Roth” in Het Volk, 23.10.1935 ---- (1936), “Joseph Roth: ‘Beichte eines Mörders’‚ in Algemeen Handelsblad, 15.10.1936 ---- (1937), “Historisch heimwee” in Critisch Bulletin, Dezember 1937, S. 364-365

261

Zweig, Stefan (1902), “Saisontage in Ostende” in Stefan Zweig. Auf Reisen. Feuilletons und Berichte, Frankfurt am Main: Fischer, 1987, S. 11-16 ---- (1982), Rausch der Verwandlung. Roman aus dem Nachlaß, Frankfurt am Main: Fischer, 1982

2. Sekundärliteratur Andringa, Els (2008), “’Die Sesshaftigkeit hat in Europa aufgehört’. Rezeption und Reflexion der deutschen Emigrantenliteratur im niederländischen Polysystem der dreißiger Jahre” in Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur, München, Nieymeyer, 33. Bd, 2. Heft, 2008, S. 145-183 ---- (2010), “Der Antichrist van Joseph Roth verschijnt bij Verlag Allert de Lange” in van den Braber, & Gielkens (Hrsg.), In 1934. Nederlandse cultuur in internationale context, Amsterdam/Antwerpen: Querido, 2010, S. 313-322 ---- (2011) “Poetics of Emotion in Times of Agony: Letters from Exile, 1933-1940” in Poetics Today, Volume 32, Nr.1 23:1 (Spring 2011), S. 129-169 Andringa, Els, Sophie Levie & Mathijs Sanders (Hrsg.) “Het buitenland bekeken. Vijf internationale auteurs door Nederlangse ogen” in Nederlandse Letterkunde, Jg.11, Nr. 3, September 2006 Anonym (1979), “Joseph Roth” in Vrij Nederland, 17.11.1979 ---- (1980), “Roth in Nederland” in De Volkskrant, 03.12.1980 Arnold, Heinz Ludwig (Hrsg.) (1974, 1982) Joseph Roth, Text + Kritik, Sonderband, München: edition text + kritik 1974, erweiterte Neuauflage 1982 Barkhoff, Jürgen, Hartmut Böhme, & Jeanne Riou (Hrsg.) (2004), Netzwerke. Eine Kulturtechnik der Moderne, Köln, Weimar/Wien: Böhlau Verlag, 2004 Barnard, Benno (2002), “Tegen de draad van de tijd” in NRC Handelsblad, 14.12.2002 Bavelaar, Hestia, Kroniek van Kunst en Kultuur. Geschiedenis van een tijdschrift 1935-1965, Leiden: Primaverapers, 1998 Beck, Knut (1982), Nachwort in Stefan Zweig , Rausch der Verwandlung. Roman aus dem Nachlaß Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 1982, S. 313-329 Behmer, Markus (1997), Von der Schwierigkeit, gegen Illusionen zu kämpfen. Der Publizist Leopold Schwarzschild – Leben und Werk vom Kaiserreich bis zur Flucht aus Europa, München/Münster: LITVerlag, 1997 Berninger, Frank (Hrsg.) (2008), Franz Schoenberner Hermann Kesten. Briefwechsel im Exil 19331945, Göttingen: Wallstein Verlag, 2008 Berlin, Jeffrey B. & Gerth Kerschbaumer (Hrg.) (2006), Stefan Zweig und Friderike Zweig. Wenn einen Augenblick die Wolken weichen. Briefwechsel 1912-1942, Frankfurt am Main: Fischer, 2006

262

Bijvoet, Theo (1989), “‘Jawohl, mein Herr, ich bin ein Katholik.’ Over Joseph Roth en Anton van Duinkerkens Ballade von den katholiek” in: SIC 4/1989, S. 106-114 Bijvoet, Theo & Madeleine Rietra (1990), “Die Beziehung zwischen Joseph Roth und dem Verlag ‘De Gemeenschap’ Bilthoven” in Kessler & Hackert (Hrsg.): Joseph Roth. Interpretation, Rezeption, Kritik. Akten des internationalen, interdisziplinären Symposions 1989, Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart: Tübingen, Stauffenburg Verlag Brigitte Narr GmbH, 1990 ---- (Hrsg.) (1991) Aber das Leben marschiert weiter und nimmt uns mit. Der Briefwechsel zwischen Joseph Roth und dem Verlag De Gemeenschap, 1936-1939, Köln: Kiepenheuer und Witsch, 1991 Braat, Leo (1966), Omkrantste hiaten. Levensherinneringen,Amsterdam: Moussaults Uitgeverij, 1966 Bittremieux, C. (Hrsg.) (1984), Gerard den Brabander. Verzamelde Verzen, Amsterdam: Van Oorschot, 1984 Boer, Merijn de (2010), “’Onzichtbaere toeheurders!’ Dr. P.H. Ritter jr. en zijn samenwerking met uitgevers” in De Parelduiker, Jg. 15, Nr. 3, 2010, S. 25-422 Böhme, Hartmut (2004), “Netzwerke. Zur Theorie und Geschichte einer Konstruktion” in Broch, van den Braber & Gielkens (Hrsg.) (2010), In 1934. Nederlandse cultuur in internationale context, Amsterdam/Antwerpen: Querido, 2010 Bril, Martin, De kleine keizer. Verslag van een passie, Amsterdam: Prometheus, 2008 Broch, Jan, Markus Rassiller & Daniel Scholl, Netzwerke. Eine Kulturtechnik der Moderne. Erkundungen und Strategien, Würzburg: Königshausen & Neumann, 2007 Bronsen, David (1974), Joseph Roth. Biographie, Köln: Kiepenheuer & Wtisch, 1974 Broomans, Petra (2006), “Martha Muusses en de 3 M’s. Over de studie naar cultuurbemiddeling” in Broomans, Linn, Vogel, van Voorst, & Bay (Hrsg.), Object: Nederlandse literatuur in het buitenland. Methode: onbekend. Vormen van onderzoek naar de receptie van literatuur uit het Nederlandse taalgebied. Teksten van de lezingen gehouden op het gelijknamige symposium, 29 en 30 oktober 2004 aan de Rijksuniversiteit Groningen, Groningen: Brakhuis, 2006 Broomans, Petra, Stella Linn, Marianne Vogel, Sandra van Voorst & Anders Bay (Hrsg.) (2006), Object: Nederlandse literatuur in het buitenland. Methode: onbekend. Vormen van onderzoek naar de receptie van literatuur uit het Nederlandse taalgebied. Teksten van de lezingen gehouden op het gelijknamige symposium, 29 en 30 oktober 2004 aan de Rijksuniversiteit Groningen, Groningen: Brakhuis, 2006. Casanova, Pascale (1999), La république mondiale des lettres: Paris, Editions du Seuil, 1999 Chambers, Helen (Hrsg.) (1991) Co-Existent Contradictions. Joseph Roth in retrospect: papers of the 1989 Joseph Roth Symposium at Leeds University to commemorate the 50th anniversary of his death, Riverside (California): Ariadne Press (= Studies in Austrian Literature), 1991 Chen, Salma & Sjoerd van Faassen (Hrsg.) (1990), “Beste Sander, do it now!” Briefwisseling J. Greshoff-A.A.M. Stols, Den Haag: NLMD, 1990

263

Clays-Van Haegendoren, Mieke (1972), Hendrik De Man. Biografie, Antwerpen-Utrecht: De Nederlandsche boekhandel, 1972 Cordfunke, E.H.P. (1986), Zita – Kaiserin von Österreich. Königin von Ungarn, Verlag Böhlau: Wien, Köln, Graz, 1986 Cziffra, Géza von (2006), Der heilige Trinker. Erinnerungen an Joseph Roth, Berlin: Ullstein, 1989, Neuauflage Berlin: Berenberg Verlag, 2006 Decloedt, Leopold, Herbert Van Uffelen, Elisabeht Weissenböck (Hrsg.) (2004), Rezeption, Interaktion und Integration. Niederländischsprachige und deutschsprachige Literatur im Kontext, Wien: Edition Praesens, 2004 Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (Hrsg.): Österreicher im Exil. Belgien 19381945, Wien: Österreichsicher Bundesverlag, 1987 Dittrich Kathinka & Hans Würzner (Hrsg.) (1982), Die Niederlande und das deutsche Exil 1933-1940, Königstein/Ts.: Athenäum Verlag, 1982 Dittrich, Kathinka, Paul Blom & Filip Bool (Hrsg.) (1982), Berlijn-Amsterdam 1920-1940 . Wisselwerkingen, Amsterdam: Querido, 1982 Dittrich, Kathinka & Hans Würzner (Hrsg.) (1982), Die Niederlande und das deutsche Exil 19331940, 1982, S. 146-153 Dorleijn, Gillis & Kees van Rees (Hrsg.) (2006), De productie van literatuur. Het literaire veld in Nederland 1800-2000, Nijmegen: Vantilt, 2006 Elema, Hans (1973), Literarischer Erfolg in sechzig Jahren. Eine Beschreibung der belletristischen Werke, die zwischen 1900 und 1960 aus dem Deutschen ins Holländische übersetzt wurden, Assen: Van Gorcum & Comp, 1973 Enklaar, Jattie & Hans Ester (Hrs.) (1994), Ungenaue Grenze. Deutsch-Niederländische Beziehungen in Vergangenheit und Gegenwart, Amsterdam-Atlanta: Rodopi, 1994, S. 223-236 Ester, Hans (1980), “De renaissance van Joseph Roth” in Trouw, 19.04.1980 Fontijn, Jan, Inge Polak & Leo Ross (1982), “Het is maar tien uur sporen naar Berlijn” in: Dittrich, Blom & Bool (Hrsg.) Berlijn-Amsterdam 1920-1940 . Wisselwerkingen, Amsterdam: Querido, 1982. Gheeraert, John (1987), Bericht uit Bredene, Vermaarde joodse emigranten in Vlaanderen, Antwerpen/Amsterdam: De Vries-Brouwers, 1987 ---- (2000), Stefan Zweig. Een Weense flaneur in Vlaanderen, Antwerpen/Rotterdam: C. de VriesBrouwers, 2000 Goudswaard, Michiel (2004), “Op zoek naar het Europese verhaal” in Het Financieele Dagblad, 13.03.2004 Grave, Jaap (2004), “Literarische Vermittler in Theorie und Praxis” in Decloedt, Van Uffelen & Weissenböck (Hrsg.), Rezeption, Interaktion und Integration. Niederländischsprachige und deutschsprachige Literatur im Kontext ,Wien: Edition Praesens, 2004, S. 45-63

264

Greshoff, Jan (1969), Afscheid van Europa. Leven tegen het leven, Den Haag/Rotterdam: Nijgh & van Ditmar, 1969 Grunberg, Arnon (2002), “Koopman van de geschiedenis” in Humo (B), 24.12.2002 ---- (2009), “Pathetiek” in Humo (B), 11.08.2009 ---- (2011a), “Het best vertaalde boek” in Filter. Tijdschrift over vertalen, Jg. 18, Nr. 1, S. 14-15 ---- (2011b), “Joseph Roth was de ultieme hotelmens” in NRC Handelsblad, 10.03.2011 Gutsche, Reinhardt (1986), “Bibliographie” in Mann, Klaus (Hrsg) (1986), Die Sammlung. Literarische Monatsschrift unter dem Patronat von André Gide, Aldous Huxley, Heinrich Mann. Mit einem Vorwort von Friedrich H. Landshoff und einer Bibliographie von Reinhardt Gutsche, 1. Jahrgang 1933-1934, 2. Jahrgang 1934-1935, München: Rogner und Bernhard, 1986, S. 737f. Hackert, Fritz (Hrsg.) (1989),J oseph Roth, Werke 6 [in sechs Bänden]. Werke 6.Romane und Erzählungen 1936-1940, Kiepenheuer&Witsch, 1989 Hahn, K.J. (1970), “Vroege artikelen en late brieven. Joseph Roth verdient beter lot” in De Tijd, 3.10.1970 Helmond, Toke van (1980), 100 jaar Allert de Lange, Amsterdam: Allert de Lange, 1980

Herpen, Jan van (2002), Een waarlijk zeer markante geest. De briefwisseling Dr. P.H. Ritter Jr. - Menno ter Braak (1930-1936), Weesp: Epsilon Printing Services, 2002 Herrnstadt-Steinmetz (1987), “Österreicher im Exil – Belgien 1938-1945” in Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (Hrsg.): Österreicher im Exil. Belgien 1938-1945, Wien: Österreichsicher Bundesverlag, 1987 Heyden, Chris van der (1982a), “In gesprek met Siegfried van Praag” in Bzzlletin 94, Jg. 10. Nr 94, März 1982, S. 63-66 ---- (1982b), “Rond Werner Cahn” in Bzzlletin 94, Jg. 10. Nr 94, März 1982, S. 54-57 Hinrichs, Jan Paul (2008), Lemberg – Lwów – Lviv, Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 2008 Hoeksma, Jaap (2003), “De Europese Unie op zoek naar Grenzen” in Het Financieele Dagblad, 25.01.2003 Hoof, Guido van (1972), “Ballingschap in een slakkenhuis” in De Standaard, 28.04.1972

Horst, Martin van der (2008), Persstemmen over Joseph Roth 1930-2000, Waalwijk: Gerben de Vriesstichting, 2008 Huisman, J. (1980), “Joseph Roth” in Algemeen Dagblad, 07.03.1980 Huß-Michel, Literarische und politische Zeitschriften des Exils 1933-1945, Stuttgart: J.B. Metzler, 1987 Jong, David de (1946), Maurits Dekker. Zijn persoon en zijn werk, Leiden: A.W. Sijthoff’s Uitgeversmaatschappij N.V., 1946 Joveneau, André (1974), “Portrait d'un veinard. Daniel Gillès” in Le Spécial, 23.10.1974

265

Kessler, Michael & Fritz Hackert (Hrsg.) (1990), Joseph Roth. Interpretation, Rezeption, Kritik. Akten des internationalen, interdisziplinären Symposions 1989, Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Tübingen: Stauffenburg Verlag Brigitte Narr GmbH, 1990 Kesten, Hermann, (Hrsg.) (1929), 24 neue deutsche Erzähler, Berlin: Gustav Kiepenheuer Verlag, 1929 ---- (Hrsg.) 1964), Deutsche Literatur im Exil. Briefe europäischer Autoren 1933-1949, Wien München Basel: Verlag Kurt Desch, 1964 ---- (Hrsg.) (1933), Novellen Deutscher Dichter der Gegenwart, Amsterdam: Allert de Lange, 1933 ---- (Hrsg.) (1970), Joseph Roth. Briefe 1911-1939, Köln/Berlin: Kiepenheuer & Witsch, 1970 ---- (2008), Franz Schoenberner Hermann Kesten. Briefwechsel im Exil 1933-1945 in Berninger (Hrsg.) Franz Schoenberner Hermann Kesten. Briefwechsel im Exil 1933-1945, Göttingen: Wallstein Verlag, 2008 Keizer, Madelon de (1982), “Das Neue Tage-Buch. Onvermoeibaar in dienst van de emigrantenliteratuur” in NRC Handelsblad, 09.04.1982 Keupp, Heiner (1987), “Soziale Netzwerke. Eine Metapher des gesellschaftlichen Umbruchs?” in Keupp & Röhrle (Hrsg.), Soziale Netzwerke, Frankfurt, New York: Campus, 1987 Keupp, Heiner & Bernd Röhrle (Hrsg.) (1987), Soziale Netzwerke, Frankfurt, New York: Campus, 1987 Kieft, Ewout (2006a), “Joseph Roth en De Antichrist. Religieus engagement in de strijd tegen de nazi’s” in Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (Hrsg.), Niod-Jaarboek 2006, Amsterdam, 2006, S. 115-136 ---- (2006b) Het Plagiaat. De polemiek tussen Menno ter Braak en Anton van Duinkerken, Nijmegen: Vantilt, 2006 Kossmann, Alfred (1975), “Joseph Roth in Kavala” in Het Vrije Volk, 26.7.1975 ---- (1980), “Joseph Roth in Nederland” in Het Vrije Volk, 04.04.1980 Kreis, Gabriele & Marjory S. Strauss (Hrsg.) (1988), Irmgard Keun. Ich lebe in einem wilden Wirbel. Briefe an Arnold Strauss 1933 bis 1947, Düsseldorf: Claassen, 1988 Krispyn, Egbert (1979), „Joseph Roth and the Art of Adaptation“ in Strelka, Belle & Dobson (Hrsg) (1979) Protest-Form-tradition: essays on German exile literature, University of Alabama: University of Alabama Press Kwast, Ernest van der (2010), Mama Tandoori, Amsterdam: Nijgh en Van Ditmar, 2010 Landshoff, Fritz (1991), Amsterdam, Keizersgracht 333. Erinnerungen eines Verlegers, Berlin Weimar: Aufbau, 1991 ---- (1986), “Vorwort” in Mann, Klaus (Hrsg.) (1986), Die Sammlung. Literarische Monatsschrift unter dem Patronat von André Gide, Aldous Huxley, Heinrich Mann. Mit einem Vorwort von Friedrich H. Landshoff und einer Bibliographie von Reinhardt Gutsche, 1. Jahrgang 1933-1934, 2. Jahrgang 1934-1935, München: Rogner und Bernhard, 1986, S. V-XIII

266

Lap, Antoinette & Henk Struyker Boudier (1987), Tijdingen. Brieven van F.J.J. Buytendijk aan Anton van Duinkerken, Zeist: Kerckebosch bv, 1987 Lehmann, Martin (1982), “Albert Vigoleis Thelen als Literaturkritiker in ‘Het Vaderland’” in Dittrich, Lewin, Lisette (2009), “Brody revisited” in De Parelduiker, Jg. 14, Nr. 2, S. 40-51 Leyman, Dirk (2004), Nice – Muze van Azuur, Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 2004 Livry, C de, M. Oetker & S. François (2007), Hotel du Cap-Eden-Roc. Cap d’Antibes, Paris : Assouline, 2007 Lunzer, Heinz (1990), “Die Versionen von Joseph Roths Roman ‘Die Geschichte von der 1002.Nacht’. Textkritische Überlegungen” in Kessler und Hackert, Joseph Roth. Interpretation, Rezeption, Kritik. Akten des internationalen, interdisziplinären Symposions 1989, Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Tübingen, Stauffenburg Verlag Brigitte Narr GmbH, 1990 ---- (2008), Joseph Roth. Im Exil in Paris 1933 bis 1939, Wien: Dokumentationsstelle für Neuere Österr. Literatur, 2008 Lunzer, Heinz & Victoria Lunzer-Talos (1994a), Joseph Roth 1894-1939. Ausstellung im Jüdischen Museum Wien, Wien: Zirkular, 1994 ---- (1994b) (2009) Joseph Roth. Leben und Werk in Bildern, Köln, Kiepenheuer & Witsch, 1994, überarbeitete Neuausgabe 2009 ---- (2008) Joseph Roth. Im Exil in Paris 1933 bis 1939, Wien: Zirkular, 2008 Mak, Geert (2004), In Europa. Reizen door de twintigste eeuw, Amsterdam: Atlas, 2004 ---- (2010), “Joseph Roth (1894-1939). Stem van chaos en ondergang” in Historisch Nieuwsblad, JuliAugust 2010, S. 40-47 Mann, Erika & Klaus Mann (1991), Escape to Life. Deutsche Kultur im Exil, München: Edition Spangenberg, 1991 Mann, Klaus (1999), Der Wendepunkt. (Einmalige Sonderausgabe des 1952 erschienene Werks), Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1999 Matthijsse, André (1975), “Fascinerende biografie over de mythomaan Joseph Roth” in Het Vaderland, 24.05.1975 ---- (1980), “Plotselinge aandacht voor Joseph Roth” in Het Vaderland, 22.03.1980 Meeûs, Henri de (1976), “Entretien avec Monna et Daniel Gillès”. L’Eventail, 16.04.1976. S. 19-20. Meijerink, Gerda (1982), “In gesprek met Fritz Landshoff” in Bzzlletin Jg. 10, Nr. 94, März 1982, S. 51-53 Mets, Jan (1980), “Boeiend werk van Roth” in De Waarheid, 03.05.1980 Missinne, Lut (1994), Kunst en Leven. Een wankel evenwicht. Ethiek en esthetiek: prozaopvattingen in Vlaamse tijdschriften en weekbladen tijdens het interbellum (1927-1940), Leuven: Acco, 1994 Mooij, Martin (1980), “Joseph Roth. Het moest mis gaan” in Het Parool, 14.03.1980 Moor, Piet de (1992), Uit de dode hoek, Amsterdam: Meulenhof/Kritak, 1992. ---- (2001), “Een katholiek met joodse hersens” in De Morgen, 19.09.2001

267

---- (2003), “Wachten in Hotel Savoy: sociale en morele ontreddering bij Joseph Roth” in De Standaard, 09.10.2003 ---- (2006a), “Op één been tegen God en de wereld” in Knack, 13.12.2006 ---- (2006b), Schemerland. Stemmen uit Midden-Europa, Amsterdam: Van Gennep, 2006 ---- (2007), Grimmig heden. Een polyfonie, Amsterdam: Van Gennep, 2006 ---- (2008), Hotel Silezia, Amsterdam: Van Gennep, 2006 Morgenstern, Soma (2007), Joseph Roths Flucht und Ende. Erinnerungen, Lüneburg: Dietrich zu Klampen, 2007 Nafici, Hamid, (1981), “Iranian documentary” in Jump cut: A Review of Contemporary Media, 26.12.1981, S. 41-46 Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (Hrsg.), Niod-Jaarboek 2006, Amsterdam, 2006. Nürnberger, Helmuth (1981), Joseph Roth, Hamburg: Rowohlt , 1981 Olink, Hans (1997), Nico Rost. De man die van Duitsland hield, Amsterdam: Nijgh & van Ditmar, 1997 ---- (1999), “Rites de passage. Greshoffs literaire enclave in Brussel” in De Parelduiker, Jg. 4, Nr. 5, 1999, S. 15-27 Onderdelinden, Sjaak (Hrsg.) (1991), Interbellum und Exil. Liber Amicorum für Hans Würzner. Abschied von der Rijksuniversiteit Leiden, Amsterdam: Rodopi, 1991 Ottevaere, E. (1981), “Schrijven en drinken” in De Standaard (B), 31.07.1981 Parys, Joris van (1995) Masereel. Een Biografie, Antwerpen: Uitgeverij Houtekiet, 1995 Orłowski, Hubert (Hrsg.) (1979), Österreichisch-polnische literarische Nachbarschaft. Materiały z konferencij (Poznań 30.11.-2.12.1977), Uniwersytet im. adama mickiewicza w Poznaniu, Seria filologia Germańska Nr. 19, 1979, S. 93-103 Plas, Michel van der (2000), Daarom, mijnheer, noem ik mij katholiek. Biografie van Anton van Duinkerken, Amsterdam/Tielt: Anthos/Lannoo, 2000

Plasse, Jan van de (2005), Kroniek van de Nederlandse dagblad- en opiniepers, Amsterdam: Otto Cramwinckel, 2005 Praag, Siegfried van (1973), De arend en de mol. Autobiografische schetsen, Den Haag: Leopold, 1973 ---- (1980), “Voorwoord” in Voor het einde. 33 Duitse verhalen uit de jaren 1900-1933, Amsterdam: Allert de Lange, 1980, S. 7-19 Van Praag-Sanders, Hilda (1975), Meedoen. Persoonlijke en niet-persoonlijke ervaringen van een journaliste, Den Haag: Leopold, 1975 Vogelaar, Jacq (2007), “Molens van het recht” in De Groene Amsterdammer, 25.05.2007 Reichenfeld, Jan (1980), “Op weg naar een beter verleden: Het aangevreten paradijs van Joseph Roth” in NRC Handelsblad, 21.03.1980

268

Reich-Ranicki, Marcel (2006), “Vorwort” in Von Cziffra, Géza (1989, 2006) Der heilige Trinker. Erinnerungen an Joseph Roth, Berlin: Ullstein, 1989, Neuauflage Berlin: Berenberg Verlag, 2006, S. 7-9 Rietra, Madeleine & Rainer-Joachim Siegel (2005), Geschäft ist Geschäft. Seien Sie mir privat nicht böse. Ich brauche Geld. Der Briefwechsel zwischen Joseph Roth und den Exilverlagen Allert de Lange und Querido 1933-1939, Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2005 Rodríguez Gómez, Sofía (1991), “Bibliographie” in: Onderdelinden, Interbellum und Exil. Liber Amicorum für Hans Würzner. Abschied von der Rijksuniversiteit Leiden, Amsterdam: Rodopi, 1991. Roland, Hubert (2009), Leben und Werk von Friedrich Markus Huebner (1886-1964). Vom Expressionismus zur Gleichschaltung, Münster: Waxmann, 2009 Rouleaux, Wil (1980), “Het zwerven van Joseph Roth. De Engelbewaarder over de zoon van Koning Alcohol” in Vrij Nederland, 22.03.1980 ---- (1980), “Joseph Roth” in Litterair Paspoort, März/April 1980 ---- (2011), “Altijd weer is er het noodlot” in NRC Handelsblad, 03.03.2011 Sasse, Sonja (1982), “Der Prophet als Außenseiter. Rezeption von Zeitgeschehen bei Joseph Roth” in Arnold, Heinz Ludwig (Hrsg.), Joseph Roth, Text + Kritik, Sonderband. München: edition text + kritik 1974, erweiterte Neuauflage 1982, S. 76-89 Schaevers, Mark (2001), Oostende, de zomer van 1936, Amsterdam: Atlas, 2001 Schoor, Kerstin (1992), Verlagsarbeit im Exil. Untersuchungen zur Geschichte der deutschen Abteilung des Amsterdamer Allert de Lange Verlages 1933-1940. Amsterdam: Rodopi, 1992 Schryver, Reginald de u.a. (1998), Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt: Lannoo, 1989 Schuitemaker, Frank (1975), “Joseph Roth fantaseerde om in leven te blijven” in De Volkskrant, 08.02.1975 ---- (1980), “Nergens thuis en gestorven aan de kou en de rode wijn” in De Volkskrant, 03.05.1980. Schweikert, Uwe, “‘Der rote Joseph’. Politik und Feuilleton beim frühen Joseph Roth (1919-1926)” in Arnold, Heinz Ludwig (Hrsg.), (1974, 1982) Joseph Roth, Text + Kritik, Sonderband. München: edition text + kritik 1974, erweiterte Neuauflage 1982, S. 40-55 Siegel, Klaus (1972), “Joseph Roth: Briefe” in Litterair Paspoort Nr. 211, Dezember 1972, S. 263 Siegel, Rainer-Joachim (1995), Joseph Roth-Bibliographie, Morsum/Sylt: Cicero-Presse, 1995 Sitniakowsky, Ivan (1972), “Een speurtocht naar Joseph Roth” in De Telegraaf, 08.04.1972 ---- (1980), “Joseph Roth in Nederland herontdekt” in De Telegraaf, 29.03.1980 Smet, Johan De & Cathérine Verleysen (Hrsg.) (2004), Variétés. Spiegel van de dolle jaren, Gent: Museum voor Schone Kunsten Gent/Cahier 5, 2004 Snick, Els (2011a), “Joseph Roth revisited. Amsterdamse sporen in de misdaadroman Biecht van een moordenaar”, in De Parelduiker, Jg. 16, Nr. 1, 2011, S. 21-37

269

---- (2011b), “Joseph Roth en de erfenis van Marlene Dietrich” in De Parelduiker, Jg. 16, Nr. 2; S. 7476 ---- (2011c), “Vooroorlogse amnestierellen” in De Standaard (B), 23.05.2011 Starink, J. (1980), “Spektakelmagazine over Joseph Roth” in Studio, 03.05.1980 Spoor, Ronald (1983), “Giacomo Antonini †” in Het Oog in ’t Zeil, Jg. 1, Nr. 1, Oktober 1983, S. 10 Sternburg, Wilhelm von (2009), Joseph Roth. Eine Biographie, Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2009 Sterneberg, Fred (1977), Charlotte Köhler. Klank en Weerklank, Zutphen: De Walburg Pers, 1977 Turner, David (1991), “‘Überwältigt, hungrig, fortwährende schauend.’ Joseph Roths’s Journey to Russia in 1926” in Chambers, Helen (Hrgs), Co-Existent Contradictions. Joseph Roth in retrospect: papers of the 1989 Joseph Roth Symposium at Leeds University to commemorate the 50th anniversary of his death, Riverside (California): Ariadne Press (= Studies in Austrian Literature), 1991 Verleysen, Cathérine (2004), “Paul-Gustave van Hecke en Variétés” in De Smet & Verleysen (Hrsg.) (2004) Variétés. Spiegel van de dolle jaren, Gent: Museum voor Schone Kunsten Gent/Cahier 5, 2004 Weringh, Koos van (1989), “Joseph Roth was echt een groot schrijver” in Het Oog in ’t Zeil, Jg. 6, Nr. 4, 1989 ---- (2006), “De magie van Joseph Roth” in De Parelduiker, Jg. 11, Nr. 4, 2006, S. 67-70 Westerman, Frank (2010), Dier, bovendier, Amsterdam: Atlas, 2010 Westermann, Klaus (Hrsg.) (1991), Joseph Roth Werke [in sechs Bänden] Werke 3. Das journalistische Werk 1929-1939, Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1991 Wieringa, Tommy (2010), Ga niet naar zee, Amsterdam: De Bezige Bij, 2010 Willerich-Tocha, Margarete (1984), Rezeption als Gedächtnis. Studien zur Wirkung Joseph Roths, Frankfurt am Main/Bern/New York: Peter lang, 1984 Winkler, Andreas (1977), Hermann Kesten im Exil (1933-1945), Hamburg: Hartmut Lüdke Verlag, 1977 Wirtz, Irmgard (1997), Joseph Roth. Fiktionen des Faktischen. Das Feuilleton der zwanziger Jahre und “Die Geschichte von der 1002. Nacht” im historischen Kontext, Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1997 Würzner, Hans (1979), “Joseph Roth in Holland” in Orłowskiego Huberta (Hrsg.), Österreichischpolnische literarische Nachbarschaft. Materiały z konferencij (Poznań 30.11.-2.12.1977), Uniwersytet im. adama mickiewicza w Poznaniu, Seria filologia Germańska Nr 19, 2. Auflage 1994, S. 93-104 ---- (1982), “Die Rezeption der deutschen Literatur in den Niederlanden am Beispiel von Nico Rost” in Dittrich& Würzner. (Hrsg.), Die Niederlande und das deutsche Exil 1933-1940, 1982, S. 136-145 ---- (1990), “Joseph Roth in den Niederlanden. Ein Beitrag zur Wirkungsgeschichte” in Kessler & Hackert (Hrsg.): Joseph Roth. Interpretation, Rezeption, Kritik. Akten des internationalen, interdisziplinären Symposions 1989, Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Tübingen, Stauffenburg Verlag Brigitte Narr GmbH, 1990, S. 439-448 Zadelhoff, Willem van (2011), “Joseph Roth. Zipper en zijn vader” in De Standaard, 22.04.2011

270

Zeeman, Michaël (2010), Aan mijn voormalig vaderland. De beste essays en kritieken, Amsterdam: De Bezige Bij, 2010 Zweig, Friderike (1964), Spiegelungen des Lebens, Wien-Stuttgart-Zürich: Hans Deutsch Verlag, 1964

3. Unveröffentlichte Quellen Albrecht, Cyriel (1990-02), Johan de Maegt. Herinneringsalbum, Exemplar im Liberaal Archief, Gent. Bijvoet, Theo (1988), Een Oostenrijker in Bilthoven. Over Joseph Roth en de Gemeenschap,

Rijksuniversiteit Leiden, vakgroep Nederlands, Den Haag, Juni 1988 Bronsen, David (1960a), Interview Irmgard Keun, DST, JR/DB 18.3/14, 02.01.1960. ---- (1960b)

Int. Willy Kweksilber, DST, JR/DB 17.2/14, 02.10.1960

---- (1960c)

Int.A.P.J. Kroonenburg, DST, JR/DB 19.2/8, 05.10.1960 und 30.11.1960

---- (1960d)

Int.Frederik Buytendijk, DST, JR/DB 120.1/8, 13.10.1960

---- (1960e)

Int.Jan Engelman, DST, JR/DB 17.2/9, 13.10.1960

---- (1960f)

Int.Elisabeth Spanjer, DST, JR/DB 17.2/8, 14.10.1960

---- (1960g)

Int.Halbo Kool, DST, JR/DB 17/18.1/7, 18.10.1960

---- (1960h)

Int. Maurits Dekker, DST, JR/DB 17/18.1/5, 20.10.1960

---- (1960i)

Int. Stijn Hermann, DST, JR/DB 17/18.1/8, 21.10.1960

---- (1960j)

Int. Anton Bakels, DST, JR/DB 17.2/10, 26.10.1960

----, (1960k)

Int. Anton van Duinkerken, DST, JR/DB 17/18.1/2, 27.10.1960

---- (1960l)

Int. Frans Hannema, DST, JR/DB 19.2/13, 27.10.1960

---- (1960m)

Int. M.C. Reijnders, DST, JR/DB 17.2/12, 29.10.1960

----(1960n)

Int. Louis de Bourbon, DST, JR/DB 17/18.1/11, 31.10.1960

---- (1960o)

Int. Leonie Brandt, DST, JR/DB 17/18.1/9, 03.11.1960

---- (1960p)

Int. Maurits Mok, DST, JR/DB 17/18.1/10, 07.11.1960

---- (1960q)

Int. Leo Braat, DST, JR/DB 17/18.1/4, 10.11.1960

---- (1960r)

Int. Walter Fein, DST, JR/DB, 15.11.1960, JR/DB

---- (1960s)

Int. Nico Rost [und Edith Lissauer], DST, JR/DB, 25.11.1960

---- (1960t)

Int. Frau de Graaff-Mengelberg, DST, JR/DB 17.2/15, 30.11.1960

---- (1960u)

Int. Frits Gerth, DST, JR/DB 17/18.1/12, 01.12.1960

---- (1960v)

Int. Antonius Blansjaar, DST, JR/DB 19.02/14, .12.1960

---- (1960w)

Int. Johan Winkler, DST, JR/DB, 09.12.1960, JR/DB

---- (1960x)

Int. Cees Donker, und Cornelius Gaze, DST, 09.12.1960

---- (1960y)

Int. Fred von Eugen, DST, JR/DB 17.2/24, 13.12.1960

---- (1960z)

Int. J.C.S. Warendorf, DST, JR/DB 17.2/25, 14.12.1960

271

---- (1960aa)

Int. Siegfried van Praag und Hilda van Praag-Sanders, DST, JR/DB 17.2/28,

24.12.1960 Buurman, Paul (1996), Duitse literatuur in de Nederlandse Dagbladpers 1930-1955. Een historischdocumentair receptie-onderzoek, Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam,1996 Buyse, An-Marie (2008), Duitse emigrantenliteratuur in de Belgische dagbladpers 1933-1939, Gent: Universiteit Gent, 2008 Harth, Godelieve (1953), Joseph Roth: Österreicher, Humanist und Jude. Ein Beitrag zum Studium seiner Werke, Gent: Rijksuniversiteit Gent, 1953 Naaijkens, Ton (2010), “Vermittlung und Orchestrierung”, Arbeitsnotizen zum Kolloquium “Interaktionen”. Utrecht, 20.-21. Oktober 2010 Rost, Nico, Aan marmeren tafeltjes, Manuscript in der Universitätsbibliothek Leiden, undatiert Volder, Bart de (1983), Paul-Gustave Van Hecke . Leven en Werk, Gent: Rijksuniversiteit Gent, 1983

272

Anhang 1. Artikel in niederländischsprachigen Zeitungen und Zeitschriften 1930-2009 DATUM

VERFASSER

TITEL

ZEITUNGZEITSCHRIFT

THEMA

1930

Rost, N.

Het werk van Joseph Roth

De Gulden Winckel, S. 158-160

Flucht ohne Ende, Zipper und sein Vater

05.01.1930

Huebner, F.M.

Het Vaderland

Rechts und Links

08.02.1930

Van Nahuys, A.

Twee romans van het onbestendig hart Duitsche Boeken

27.12.1930

Donker, A.

Joseph Roth. Hiob

24 Neue Deutsche Erzähler Hiob

05.1931

Van Praag, S.

Het boek Job anno 1930

De Groene Amsterdammer De Groene Amsterdammer Critisch Bulletin, S. 542-545

05.07.1931

Anonym

Joseph Roth. Job

Hiob

08.1931

Tels-Elias, L.J.

09.1931

Netelenbos, J.B.

Joseph Roth. Hiob. Der Roman eines einfachen Mannes Joseph Roth, Job. Roman van een simpel man

Nieuwe Rotterdamsche Courant Ha’Ischa, S. 163-164

Nederlandsche Bibliographie, S. 226227

Hiob (niederl. Übersetzung)

16.03.1932

Anonym

Het Vaderland

Hiob

23.04.1932

Cramer, H.

Vrije Geluiden

Hiob

05.11.1932

Donker, A.

Radetzkymarsch

26.11.1932

Rost, N.

Radetzky-marsch

03.1933

Van Praag, S.

Radetzkymarsch

Nieuwe Rotterdamsche Courant De Groene Amsterdammer Critisch Bulletin, S. 326-328

08.1933

Otten, J.F.

Radetzky Marsch of het oude Oostenrijk

De Gulden Winckel, S. 152

Radetzkymarsch

31.10.1933

Anonym

Joseph Roth’s “Radetzkymarsch”

Algemeen Handelsblad

1934

Marsman, H.

Aanteekening over Joseph Roth

De Gids, Nr. 4, S. 313-317

1934

Van der Waals, L.

Tarabas, ein Gast auf dieser Erde

Groot-Nederland, S. 458-459

Radetzkymarsch (Ausstellung Das Neue Tage-Buch) Rechts und Links, Hiob, Radetzkymarsch, Tarabas Tarabas

30.01.1934

Anonym

Mooie bundel novellen

Vooruit

Joodsche Vrouwenraad Boekenhalfuur op zondagavond Joseph Roth. Radetzkymarsch

Hiob

Hiob

Radetzkymarsch Radetzkymarsch

Novellen deutscher Dichter der Gegenwart

273

02.1934

Toot, J.

Joseph Roth: Tarabas. Ein Gast auf dieser Erde De laatste Wassermann en het nieuwste boek van Roth Twee bundels novellen Een interview met Joseph Roth Joseph Roth “Ik ben niet heelemaal gelukkig omdat ik niet heelemaal katholiek ben…” Uit Joseph Roth’s Tarabas. Een gast op deze aarde. Een spannend stuk moderne historieschildering Nieuwe boeken van Adrienne Thomas en Joseph Roth Hermann Kesten. Novellen deutscher Dichter der Gegenwart La Marche de Radetzky

Tijd en Taak. Religieus Socialistisch Weekblad, S. 3 Het Volk

Tarabas

08.05.1934

Winkler, J.

03.06.1934

Fabrizius, L.

Het Vaderland

Novellen deutscher Dichter der Gegenwart Interview in Les Nouvelles Littéraires Interview in Les Nouvelles Littéraires

09.06.1934

Anonym

21.06.1934

Anonym

15.07.1934

Anonym [Rost, N.]

22.07.1934

Fabrizius, L.

26.07.1934

Van Praag, S.

08.1934

L[ouisa] D[uykers]

02.08.1934

Van Praag, S.

Joseph Roth. Tarabas

Tarabas

22.09.1934

Ritter, P.H. Jr.

22.09.1934

Ritter, P.H. Jr.

Joseph Roth. Der Antichrist Joseph Roth. Der Antichrist

Nieuwe Rotterdamsche Courant Utrechtsch Dagblad

23.09.1934

Ter Braak, M.

Amersfoortsch Dagblad/De Eemlander Het Vaderland

Der Antichrist (= Artikel in Utrechtsch Dagblad) Der Antichrist

26.09.1934

Gunning, J. H.

Der Antichrist

10.10.1934

Helman, A.

13.10.1934

IJspaard, P.

Algemeen Handelsblad Nieuwe Rotterdamsche Courant De Amsterdammer

13.10.1934

De Graaff, C.

Der Antichrist

11.1934

L[ouisa] D[uykers]

13.11.1934

Anonym

Algemeen Handelsblad Dietsche Warande en Belfort (B), S. 721 Heldersche Courant

27.11.1934

Anonym

Rotterdamsch Nieuwsblad

Tarabas (niederl. Übersetzung)

De Antichrist, teekenen, waardoor zijn komst wordt aangekondigd De Antichrist. Een aangrijpend boek Joseph Roth, Der Antichrist Der Anti-Christ door Joseph Roth Joseph Roth: “Der Antichrist” La Fuite sans Fin “Tarabas”, een gast op deze aarde door Joseph Roth. Boekenschouw

De Standaard (B) De Maasbode

Tarabas

Vooruit (B)

Tarabas (Nl) (Einführung und übersetztes Fragment)

Het Vaderland

Novellen deutscher Dichter der Gegenwart, Tarabas Novellen deutscher Dichter der Gegenwart. Radetzkymarsch (franz. Übersetzung)

Nieuwe Rotterdamsche Courant Dietsche Warande en Belfort (B), S. 554

Der Antichrist

Der Antichrist

Der Antichrist

Flucht ohne Ende (franz. Übersetzung) Tarabas (niederl. Übersetzung)

274

12.1934

Kijzer, M.

Joseph Roth, Tarabas een gast op deze aarde Joseph Roth: Tarabas, een gast op deze aarde

Nederlandsche Bibliografie Opbouw, weekblad voor humanistisch Christendom Paedagogische Studiën. Maandblad voor onderwijs en opvoeding , S. 65-71 Critisch Bulletin, S. 99-100

Tarabas (niederl. Übersetzung) Tarabas (niederl. Übersetzung)

29.12.1934

De Ridder, T.

1935

Kohnstamm, P.

Tijd-stromingen en hun waardering

01.1935

Blijstra, R.

02.1935

Rijk, J.A.M.

19.02.1935

Anonym

04.1935

Van Praag, S.

04.1935

Van Praag, S.

04.1935

V[an] Z., M.C.

09.04.1935

H.D.C.

20.04.1935

De Heer, J.

02.05.1935

Anonym

08.05.1935

Winkler, J.

09.05.1935

Winkler, J.

09.05.1935

Anonym [Van Duinkerken, A.]

Te goed geconstrueerd? Joseph Roth, Tarabas, ein Gast auf dieser Erde Der Antichrist, van Joseph Roth Joseph Roth, Der Antichrist Rondom Joseph Roths Der Antichrist Vervaagde boetpredikatie. Joseph Roth, der Antichrist Joseph Roth: Der Antichrist Joseph Roth: Der Anti-Christ Der Antichrist, door Joseph Roth Joseph Roth komt naar Nederland Joseph Roth bezoekt Amsterdam. Een “emigrant uit solidariteit” Joseph Roth bezoekt Amsterdam. Een “emigrant uit solidariteit” Joseph Roth in Holland. Een ontmoeting

De Weegschaal

Der Antichrist

Algemeen Indisch Dagblad Ha’Ischa, S.74-76

Der Antichrist

Critisch Bulletin, S. 443-444

Der Antichrist

Nederlandsche Vrouwenclub Unitas

Der Antichrist

Het Zoeklicht

Der Antichrist

Het Volk Het Volk

Ankündigung Besuch in Amsterdam Interview

Vooruit

Interview

De Tijd

Interview

19.05.1935

De Graaff, C.

Joseph Roth in ons land. Ontmoeting met den schrijver van “Der Antichrist”

Algemeen Handelsblad

Interview

25.05.1935

Anonym

Joseph Roth. Een merkwaardig Oostenrijks schrijver Joseph Roth. Der Antichrist. Hollandsche uitgave Joseph Roth over zichzelf Roth en Napoleon

De Standaard (B)

Interview

06.1935

J.M.Ph.U

De Jong Hervormde, S. 46

Der Antichrist (niederl. Übersetzung)

15.09.1935

Anonym

Hooger Leven (B)

Interview

10.1935

Anonym

De Litteraire Gids

Die Hundert Tage

11.10.1935

De Graaff, C.

Joseph Roth: “Die Hundert Tage”, Napoleon-ballade van

Algemeen Handelsblad Het Volk

Die Hundert Tage

23.10.1935

Winkler, J.

Der Antichrist

Tarabas

Der Antichrist

Der Antichrist

Die Hundert Tage

275

Joseph Roth Joseph Roth: “Die hundert Tage”, Joseph Roth. Die Hundert Tage

27.10.1935

Smit, G.

29.11.1935

Van Wessem, C.

08.12.1935

Fabrizius, L.

01.1936

Van Wessem, C.

05.1936

Anonym

16.01.1936

N.O.

03.01.1936

Anonym

04.01.1936

Wielek, H.

Josef Roth: “Der Antichrist

18.01.1936 01.02.1936

Anonym [L. De Bourbon.] Coenen, F.

Joseph Roth. Die hundert Tage Tragiek der glorie.

19.04.1936

Anonym

13.06.1936

Anonym

13.06.1936

Anonym

13.06.1936

Anonym

13.06.1936

Anonym

12.09.1936 22.09.1936

Kr. Van Duinkerken, A.

29.09.1936

De Graaff, C.

30.09.1936

Huber Noodt, U.

Joseph Roth “Die Hundert Tage” Lezing Joseph Roth. Over geloof en vooruitgang Lezing Joseph Roth. Over geloof en vooruitgang Lezing Joseph Roth. Over geloof en vooruitgang Lezing van Joseph Roth over geloof en vooruitgang Joseph Roth Een moordverhaal. Joseph Roth – Beichte eines Mörders, erzählt in einer Nacht Joseph Roth: “Beichte eines Mörders” Joseph Roth. Beichte eines Mörders

10.1936

Anonym

Vertellers

11.10.1936

Ritter, P. H. Jr.

15.10.1936

Winkler, J.

Joseph Roth’s nieuwe roman Duitse boeken. Joseph Roth, Helmuth Groth, Vicki Baum

Waarom historische romans? Napoleon en zijn tijdvak bij Roth en Speyer Napoleon in roman en brieven Joseph Roth. Die Hundert Tage Job, Roman van een simpel man Joseph Roth. Die Hundert Tage

De Gooi- en Eemlander Nieuwe Rotterdamsche Courant Het Vaderland

Die Hundert Tage

Critisch Bulletin, S. 99-101 De Vlaamsche Gids (B) Het Vaderland

Die Hundert Tage

Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur De Sociaal-Democraat

Die Hundert Tage

Die Hundert Tage

Die Hundert Tage Hiob (niederl. Übersetzung) Die Hundert Tage

Der Antichrist

Soerabaiasch Handelsblad De Groene Amsterdammer De Telegraaf

Die Hundert Tage

Algemeen Handelsblad

Glauben und Fortschritt

De Telegraaf

Glauben und Fortschritt

Het Vaderland

Glauben und Fortschritt

Het Volk

Glauben und Fortschritt

De Maasbode De Tijd

Tarabas Die Beichte eines Mörders

Algemeen Handelsblad Nieuwe Rotterdamsche Courant

Die Beichte eines Mörders Die Beichte eines Mörders

De Litteraire Gids, S. 8 De Telegraaf

Die Beichte eines Mörders Die Beichte eines Mörders Die Beichte eines Mörders

Het Volk

Die Hundert Tage Die Hundert Tage

276

31.10.1936

D.C.

“Beichte eines Mörders”

14.11.1936

Anonym

14.11.1936

Anonym

Opgelicht door “Chef de Réception” Joseph Roth opgelicht

14.11.1936

Anonym

16.11.1936

Anonym

16.11.1936

Anonym

20.11.1936

Van Duinkerken, A.

05.12.1936

Marsman, H.

01.1937

Van Duinkerken, A.

01.1937

Revis, M.

12.02.1937

Anonym

10.04.1937

Van Eckeren, G.

11.05.1937

Donker, A.

06.1937

Van Oven, R.

06.1937

Horbach, E.

26.06.1937

M.W.

23.06.1937

Huber Noodt, U.

23.06.1937

J. Winkler

04.07.1937

Anonym

Schoon, menselijk en zinrijk: Kunst. Dankbaar begroet men Roth's nieuwe boek Valsche Gewichten

08.07.1937

Anonym

Boekenschouw

Der Clercke Cronike (Gronings Studenten Blad) De Telegraaf Het Vaderland

Hoteldief op de vlucht. Zijn patroon en gasten benadeeld Oostenrijkse schrijver Joseph Roth opgelicht in een hotel De Oostenrijksche schrijver Joseph Roth wordt te Amsterdam slachtoffer van een oplichter. Katholieke schrijvers in Europa Joseph Roth: Beichte eines Mörders Joseph Roth, Beichte eines Mörders erzählt in einer Nacht Stilstand in Roth’s oeuvre. Joseph Roth, Beichte eines Mörders, erzählt in einer Nacht Beichte eines Mörders

Vooruit

Joseph Roth. Beichte eines Mörders, erzählt in einer Nacht Biecht van een moordenaar in een nacht verteld Joseph Roth. Beichte eines Mörders

Eigen Haard

Joseph Roth’s De biecht van een moordenaar Joseph Roth. Das Falsche Gewicht

Die Beichte eines Mörders Diebstahl im Hotel Eden Diebstahl im Hotel Eden Diebstahl im Hotel Eden

De Rijnbode

Diebstahl im Hotel Eden

De Volksgazet (B)

Diebstahl im Hotel Eden

De Tijd

Hiob

De Groene Amsterdammer De Weegschaal

Die Beichte eines Mörders Die Beichte eines Mörders

Critisch Bulletin, S. 25-26

Die Beichte eines Mörders

Het Volk

Die Beichte eines Mörders (Ankündigung der niederl. Übersetzung) Die Beichte eines Mörders

De Tijd

Mededeelingen van de Nederlandsche Vrouwenclub De Weegschaal Hooger Leven (B)

Die Beichte eines Mörders (niederl. Übersetzung) Die Beichte eines Mörders Die Beichte eines Mörders Die Beichte eines Mörders

Nieuwe Rotterdamsche Courant Het Volk

Das falsche Gewicht

De Telegraaf

Das falsche Gewicht

Rotterdamsch Nieuwsblad

Die Beichte eines Mörders

Das falsche Gewicht

277

18.07.1937

Fabrizius, L.

14.08.1937

Marsman, H.

31.10.1937

Fabrizius, L.

12.1937

Winkler, J.

18.01.1938

De Graaff, C.

26.03.1938

Kr.

03.04.1938

Rost, N.

26.11.1938

Schreiner, G.

29.11.1938

Schreiner, G.

01.1939

Anonym

31.03.1939

Frankemölle, W.

15.05.1939

Anonym

29.05.1939

Anonym

30.05.1939

Anonym

30.05.1939

De “Flesschenpost”. Psychologie van de moordenaar bij Joseph Roth Joseph Roth: Das falsche Gewicht Zin der emigratie. Joseph Roth in een impasse Historisch heimwee Joseph Roth: “Das falsche Gewicht” Joseph Roth. En de menschen in zijn romans. Een brief van Joseph Roth aan stadhouder Seyss-Inquart Ontmoeting met Roth. Waar het op aankomt…, Ontmoeting met Roth. Waar het op aankomt…, Over Oostenrijk Een nieuwe Joseph Roth. “Die Kapuzinergruft Joseph Roth: Die Kapuzinergruft

Het Vaderland

Die Beichte eines Mörders

De Groene Amsterdammer Het Vaderland

Das falsche Gewicht

Critisch Bulletin, S. 364-365 Algemeen Handelsblad De Maasbode

Das falsche Gewicht

Vooruit (B)

Brief an einen Statthalter (Einführung und Übersetzung) Interview in Paris (Zeichnung Mies Blomsma) Interview in Paris (Zeichnung Mies Blomsma) Die Kapuzinergruft

Het Volk

Vooruit

De Litteraire Gids, S. 6 De Tijd

Das falsche Gewicht

Das falsche Gewicht Das falsche Gewicht

Die Kapuzinergruft

De Groene Amsterdammer

Die Kapuzinergruft

Dood van Joseph Roth

Vooruit (B)

In Memoriam

De Volksgazet (B)

In Memoriam

Anonym

De antifascistische schrijver Joseph Roth overleden Joseph Roth overleden

Alkmaarsche Courant

In Memoriam

30.05.1939

Anoniem

Joseph Roth overleden

De Telegraaf

In Memoriam

30.05.1939

De Graaff, C. Anonym

Algemeen Handelsblad De Tijd

In Memoriam

30.05.1939 30.05.1939

Anonym

Bij het overlijden van Joseph Roth, Joseph Roth te Parijs overleden Joseph Roth †

Het Vaderland

In Memoriam

30.05.1939

Anonym

Vooruit

In Memoriam

30.05.1939

Anonym

Joseph Roth te Parijs overleden Joseph Roth overleden

De Standaard

In Memoriam

30.05.1939

Anonym

Het Volk

In Memoriam

30.05.1939

Anonym

Vooruit

In Memoriam

31.05.1939

Wisse, C.J.

Het Volk

In Memoriam

31.05.1939

Wisse, C.J.

Bij de dood van Joseph Roth Bij de dood van Joseph Roth Joseph Roth. “De literatuur is de oprechtheid zelf” Joseph Roth. “De literatuur is de

Vooruit

In Memoriam

In Memoriam

278

oprechtheid zelf” 31.05.1939

Anonym

Joseph Roth overleden

Leidsch Dagblad

In Memoriam

31.05.1939

Anonym

Joseph Roth overleden

In Memoriam

31.05.1939

Ter Braak, M.

06.1939

Hiegentlich, J.

Joseph Roth †, zijn laatste artikel gewijd aan den dood van majoor Fey Een gast op aarde

De Leeuwarder Courant Het Vaderland

Ha’Ischa, S. 141-142

In Memoriam

06.1939

Van Duinkerken, A.

De Gemeenschap, S.

In Memoriam

01.06.1939

Anonym

In Memoriam Amici Joseph Roth Joseph Roth overleden

De Dag (B)

In Memoriam

01.06.1939

Huber Noodt U.

Joseph Roth overleden

In Memoriam

01.06.1939

Anonym

Het laatste boekje van Joseph Roth

01.06.1939

Anonym

Joseph Roth overleden

01.06.1939

Kijzer, M.

Joseph Roth overleden

03.06.1939

Anonym

03.06.1939

Anonym [Antonini, G.]

Het Vaderland

In Memoriam

03.06.1939

[Van Duinkerken, A.]

Bij het overlijden van Joseph Roth Bij den dood van Joseph Roth en Ernst Toller In memoriam Joseph Roth

Nieuwe Rotterdamsche Courant Nieuwe Rotterdamsche Courant Dagblad De Nieuwsbron Centraal blad voor Israëlieten De Standaard (B)

De Groene Amsterdammer

In Memoriam

04.06.1939

Frankemölle, W.

De Tijd

Die Legende vom heiligen Trinker

04.06.1939

Anonym

Het Volk

In Memoriam

04.06.1939

Vooruit (B)

In Memoriam

09.06.1939

Van Elhorst, W. [= Rost, N.] Anoniem

De Standaard (B)

In Memoriam

10.06.1939

Winkler.

In memoriam Joseph Roth. Zijn laatste boek. “Die Legende vom Heiligen Trinker” “De Groene” herdenkt Joseph Roth In memoriam Joseph Roth Een interview met Joseph Roth Joseph Roth †

Tijd en Taak

In Memoriam

15.06.1939

Van Elhorst, W. [= Rost, N.]

Joseph Roth

Kroniek van Kunst en Kultuur

In Memoriam

01.07.1939

Joseph Roth

Kroniek van Kunst en Kultuur De Telegraaf

In Memoriam

01.07.1939

Van Elhorst, W. [= Rost, N.] Anonym

05.07.1939

Anonym Ter Braak, M.

Algemeen Handelsblad Het Vaderland

In Memoriam

05.07.1939

Joseph Roth te Parijs herdacht In memoriam Joseph Roth. Van Duinkerken herdenkt hem in hexameters

Oostenrijks ondergang

In Memoriam

Die Legende vom heiligen Trinker In Memoriam In Memoriam In Memoriam

Die Kapuzinergruft

In Memoriam

279

08.07.1939

Anonym

De Standaard (B)

In Memoriam

De Bussumsche Courant De Gooi- en Eemlander Het Vaderland

Die Kapuzinergruft

Leiding (B)

In Memoriam

Tijd en Taak

Die Legende vom heiligen Trinker Die Legende vom heiligen Trinker

Anonym

In memoriam Joseph Roth. Anton van Duinkerken herdenkt hem in hexameters Joseph Roth: “Die Kapuzinergruft” Het laatste boek van Joseph Roth De bohemien en drinker. Het laatste werk van Joseph Roth. Legende van den alcohol In memoriam Joseph Roth Die Legende vom heiligen Trinker Joseph Roth’s laatste boek “Die Legende vom heiligen Trinker” Permanente ballingschap. Emigratieromans van Klaus Mann en Irmgard Keun Joseph Roth, Die Legende vom heiligen Trinker Roman van het stervende Oostenrijk Afscheidsgroet

18.07.1939

Saalborn, L.

23.07.1939

Smit, G.

29.07.1939

Ter Braak, M.

07.1939 08.12.1939

Van Elhorst, W. [= Rost, N.] Wielek, H.

20.08.1939

Anonym

03.09.1939

Fabrizius, L.

07.10.1939

Kelk, C.J.

21.10.1939

De Bourbon, L.

10.1939 27.11.1939

Winkler, J.

Radetzkymarsch

Het Volk

29.11.1939

Winkler, J.

Radetzkymarsch

Vooruit

12.1939

Schreiner, G.

Joseph Roth

Critisch Bulletin, S. 1210-1218

10.12.1939

Van Duinkerken, A.

De Tijd

In Memoriam

12.12.1939

Winkler, J.

Het Volk

17.12.1939

Ter Braak, M.

Die Legende vom heiligen Trinker In Memoriam

10.01.1940

Huber Noodt, U.

Herinnering aan Joseph Roth, Hoe hij werkte en stierf Het testament van Joseph Roth Hoe Joseph Roth werkte. In memoriam “De Stem” Der Leviathan

01.03.1940

Anonym

20.10.1945

Winkler, J.

Joseph Roth. Radetzkymarsch Joseph Roth: De schrijver van “Radetzky-mars”, “Kapuzinergruft” en “Der Antichrist”

De Telegraaf

Die Legende vom heiligen Trinker Die Legende vom heiligen Trinker

Het Vaderland

Die Kapuzinergruft

Prov. Overijsselsche & Zwolsche Courant

Die Legende vom heiligen Trinker

De Gelderlander

Die Kapuzinergruft

De Litteraire Gids

Die Legende vom heiligen Trinker Radetzkymarsch (Forum) Radetzkymarsch (Forum) In Memoriam

Het Vaderland

Nieuwe Rotterdamsche Courant Het Volk In de Waagschaal

Der Leviathan

Radetzkymarsch (niederl. Übersetzung) Radetzkymarsch (niederl. Übersetzung)

280

21.06.1946

Van Heugten, J.

An der schönen blauen Donau

Linie

1948

Augustin, E.

Het boek van nu

03.07.1948

Van Duinkerken, A.

De Tijd

Der Leviathan

11.1948

Augustin, E.

Litterair Paspoort

Der Leviathan

09.12.1950

Winkler, J.

Joseph Roth: Der Leviathan Het monster van de diepzee. Een verhaal van Joseph Roth. Joseph Roth, Der Leviathan Heimwee naar de vader. Joseph Roth dakloos zwerver

Die Kapuzinergruft, Die Geschichte von der 1002. Nacht Der Leviathan

Vrij Nederland

01.1951

Augustin, E.

Litterair Paspoort

03.12.1951

Anonym

Joseph Roth. Een gast op deze aarde Een gedenkboek

06.09.1952

Morriën, A.

Radetzkymarsch, Die Kapuzinergruft, Die Legende vom Heiligen Trinker, Gedächtnisbuch Hermann Linden Gedächtnisbuch Hermann Linden, Gedächtnisbuch Hermann Linden Tarabas (niederl. Übersetzung)

27.09.1952

Anonym

20.11.1953

Verhoeven, N.

Grote werken in kleine boekjes

De Tijd

21.11.1953

Oudejans, F.

“Job” van Joseph Roth

De Volkskrant

26.12.1953

Birnbaum, U.

De Linie

20.03.1954

Boon, L. P.

Het ware Oosten. Bij twee populaire herdrukken van Joseph Roth, “Hiob” en “Tarabas” Goede boeken en wat daarin te vinden is

Vooruit (B)

Niederl. Übersetzung von Hiob & Tarabas

05.06.1954

Boon, L. P.

Twee werken van Joseph Roth. Tarabas en Job

Vooruit (B)

Allgemein über Leben und Werk, niederl. Übersetzung von Hiob & Tarabas

1956

Rost, Nico

26.01.1957

Anonym

Herinneringen aan Joseph Roth Joseph Roth

Allgemein über Leben und Werk Werke in drei Bänden

09.02.1957

Van Huet, G.H.M.

De nieuwe stem, Nr. XI Nieuwe Rotterdamsche Courant Haagse Post

23.02.1957

Rost, N.

Vooruit (B)

Werke in drei Bänden

02.03.1957

Dinaux, C.J.E

Het Vaderland

Werke in drei Bänden

23.03.1957

Wielek, H.

Vrij Nederland

Werke in drei Bänden

Man zonder vaderland. Ruime keuze uit het werk van Joseph Roth herdrukt Tarabas

Volledige uitgave van Joseph Roth. Verteller en journalist Herinneringen van Joseph Roth Verzameld werk van Joseph Roth Joseph Roth: een groot verteller

De Groene Amsterdammer Het Parool

De Gelderlander

Tarabas (niederl. Übersetzung) Hiob (niederl. Übersetzung), Tarabas (niederl. Übersetzung) Hiob (niederl. Übersetzung) Allgemein über Leben und Werk, niederl. Übersetzung von Hiob & Tarabas

Werke in drei Bänden

281

Boven en buiten alle – ismen. Joseph Roth. Verzamelde werken uitgegeven Joseph Roth: Biecht van een moordenaar

Utrechts Nieuwsblad

Werke in drei Bänden

Havenloods

Swinkels, C.

Nieuwe verhalen in pocketvorm

De Maasbode

02.08.1958

Kelk, C.J.

De Groene Amsterdammer

23.08.1958

Dinaux, C.J.E.

Boeken kort en krachtig. “Over Poesjkin” – Joseph Roth, “Biecht” – K. Jonckheere, “Vogels” Een meesterwerk van Joseph Roth

Die Beichte eines Mörders (niederl. Übersetzung) Die Beichte eines Mörders (niederl. Übersetzung) Die Beichte eines Mörders (niederl. Übersetzung)

20.09.1958

Anonym

Hervormd Arnhem

02.01.1959

Anonym

16.06.1960

Rost, N.

06.08.1960

Boltendal, R.

20.10.1960

Anonym

29.10.1960

Braasem, W.A.

De biecht van een moordenaar, door Joseph Roth. Biecht van een moordenaar, door Joseph Roth. Mijn grote vriend Joseph Roth Joseph Roth’s “Radetzkymarsch” ook nu nog bewonderenswaardige roman Amerikaan doet in Amsterdam literair detective-werk De Nederlandse periode van Joseph Roth

01.11.1960

Kronkel [= Carmiggelt, S.]

24.01.1961

20.04.1957

Wielek, H.

1958.

H.

12.07.1958

Vooruit (B)

Die Beichte eines Mörders (niederl. Übersetzung) Die Beichte eines Mörders (niederl. Übersetzung) Die Beichte eines Mörders (niederl. Übersetzung) Werke in drei Bänden

Friesche Koerier

Radetzkymarsch

De Telegraaf

Bronsen: Besuch an Amsterdam

Het Vaderland

Bronsen: Besuch an Amsterdam, Werke in drei Bänden

Voetspoor

Het Parool

Bronsen: Besuch an Amsterdam

Kronkel

Voetspoor

31.08.1963

Wielek, H.

Bronsen: Besuch an Amsterdam Leben und Werk

25.06.1964

Wielek, H.

Het Parool

19.11.1964

Roggeman, W.

Bronsen: Besuch an Amsterdam Die Rebellion

09.06.1965

Kronkel [= Carmiggelt, S.]

30 jaar geleden: Duitse emigranten in Nederland Joseph Roth, de balling Joseph Roth en de revolte Boekje

Dagblad voor Amersfoort Vrij Nederland

12.07.1965

Geenen, K

04.12.1965

Ottevaere, E.

Het geluk als catastrophe. Prachtig boek van Joseph Roth Oosterling in Wenen

Haarlems Dagblad

De Gelderlander

Vooruit (B) Het Parool

De Volkskrant

De Standaard (B)

Die Legende vom heiligen Trinker (niederl. Übersetzung) Die Legende vom heiligen Trinker (niederl. Übersetzung) Die Legende vom heiligen Trinker (niederl. Übersetzung)

282

16.06.1966

Rost, N.

Vooruit (B)

Der stumme Prophet

De Standaard (B)

Der stumme Prophet

Anonym

De terugkeer van Joseph Roth Postume Roth over Trotsky Radetzky Mars

09.07.1966

Ottevaere, E.

01.09.1966

Gazette van Aelst

24.09.1966

Anonym

Roths profetie

11.02.1967

Rost, N.

Terugkeer van Joseph Roth

21.04.1967

Wielek, H.

24.06.1967

Salomons, D.

08.07.1967

Ottevaere, E.

Joseph Roth zag het al vijftig jaar geleden Het visionaire web van Joseph Roth Roth “notaris”

Het Laatste Nieuws (B) Nieuwe Rotterdamsche Courant Utrechts Nieuwsblad

Fernsehsendung Radetzkymarsch Der stumme Prophet

18.08.1967

Anonym

Het spinneweb

12.1967

Siegel, K.

10.02.1968

Roosje [= Henkels, F.R.A.]

Joseph Roth: das Spinnennetz Joseph Roth. Altijd op de vlucht

29.01.1970

Anonym

Joseph Roth

19.05.1970

Boltendal, R.

30.07.1970

Verschoore, N.

01.08.1970

Wielek, H.

03.10.1970

Hahn, K.J

25.03.1972

Kelk, C. J.

Joseph Roth: schrijven omdat het leven ervan afhangt De tragische levensloop van Joseph Roth Joseph Roth als journalist ontdekt Vroege artikelen en late brieven. Joseph Roth verdient beter lot Biecht van een moordenaar

08.04.1972

Sitniakowksy, I.

28.04.1972

Van Hoof, G.

01.05.1972

Algemeen Handelsblad De Standaard (B) Het Laatste Nieuws (B) Litterair Paspoort

Der stumme Prophet

Das Spinnennetz Das Spinnennetz Radetzkymarzsch, Das Spinnennetz Das Spinnennetz (niederl. Übersetzung) Das Spinnennetz

Friese Koerier

Allgemein über Leben und Werk

Het Laatste Nieuws (B) Leeuwarder Courant

Allgemein über Leben und Werk Der Neue Tag, JRB

Het Laatste Nieuws (B)

Der Neue Tag

Utrechts Nieuwsblad

Der Neue Tag

De Tijd

Der Neue Tag, JRB

De Groene Amsterdammer

De Standaard (B)

Die Beichte eines Mörders (niederl. Übersetzung) Bronsen: Besuch an Amsterdam JRB

De Telegraaf

Rosseels, M.

Een speurtocht naar Joseph Roth Ballingschap in een slakkenhuis Onderschat

De Standaard (B)

Film Trotta

06.1972

Bonger, H.

Hotel Eden

Rekenschap

Leben und Werk

23.06.1972

Ottevaere, E.

Roths wedergeboorte

De Standaard (B)

12.1972

Siegel, K.

Joseph Roth: Briefe

Litterair Paspoort

Die Kapuzinergruft , Die Beichte eines Mörders (niederl. Übersetzung) Briefausgabe Kesten

1973

Janssens, M.

Joseph Roth en Luigi Malerba in vertaling

Dietsche Warande en Belfort (B)

20.07.1973

Ottevaere, E.

Roth kán vertellen

De Standaard (B)

10.01.1974

Verschoore, N.

De tijd valt aan

Het Laatste Nieuws (B)

Die Beichte eines Mörders (niederl. Übersetzung) Die Erzählungen Die Erzählungen

283

08.02.1975

Schuitemaker, F.

Joseph Roth fantaseerde om in leven te blijven Fascinerende biografie over de mythomaan Joseph Roth Joseph Roth in Kavala

De Volkskrant

DB, Hiob

24.05.1975

Matthijsse, A.

Het Vaderland

DB

26.07.1975

Kossmann, A.

Het Vrije Volk

DB

20.12.1975

Matthijsse, A.

Het Vaderland

Werke in vier Bänden

Trouw

Werke in vier Bänden

NRC Handelsblad

Allgemein über Leben und Werk Perlefter

Anonym

Joseph Roth: nog meer, maar niet volledig Joseph Roth voor 500 mark compleet De feuilletonisten (komen terug) Verrassing na veertig jaar Een lievelingsauteur van Kafka Joseph Roth en de mythe van Habsburg Met twee engelbewaarders op het spoor van Joseph Roth Het socialisme van Joseph Roth (Ohne Titel)

06.05.1977

Van Weringh, K.

27.01.1978

Bakx, H.

12.05.1978

Van Weringh, K

20.05.1978

Matthijsse, A.

08.12.1978

Ros, M.

26.05.1979

Van Weringh, K

01.06.1979

Ter Haar, C.

11.08.1979

17.11.1979

Polmann, T.

1980

Trouw Het Vaderland De Tijd

Werke in vier Bänden, DB DB

Trouw

W&H

NRC Handelsblad

Werke in vier Bänden

Elseviers Magazine

Hotel Savoy, Zipper und sein Vater, Flucht ohne Ende, W&H

Joseph Roth

Vrij Nederland

W&H

Rouleaux, W.

Joseph Roth

Litterair Paspoort, März/April

12.03.1980

Ruyter, M.

Debutenbundel bij Allert de Lange

De Volkskrant

12.03.1980

Anonym

Roth in Nederland

De Volkskrant

Hiob, Radetzkymarsch, Die Kapuzinergruft Hiob (niederl. Übersetzung), 100 Jahre Allert de Lange W&H

14.03.1980

Ros, M.

De Tijd

W&H

14.03.1980

Mooij, M.

Het Parool

21.03.1980

Reichenfeld, J.

NRC Handelsblad

W&H, Hiob (niederl.Übersetzung) DB, W&H

22.03.1980

Matthijsse, A.

Het Vaderland

W&H

22.03.1980

Rouleaux, W.

Vrij Nederland

W&H

28.03.1980

Soetaert, R.

Een emigrant op zoek naar een Heimat: De literatuur als vaderland Joseph Roth: Het moest mis gaan Op weg naar een beter verleden: Het aangevreten paradijs van Joseph Roth Plotselinge aandacht voor Joseph Roth Het zwerven van Joseph Roth. De Engelbewaarder over de zoon van Koning Alcohol Het leven van de heilige drinker Joseph Roth

De Morgen (B)

W&H

284

29.03.1980

Sitniakowky, I.

04.04.1980

Kossmann, A.

17.04.1980

Anonym

19.04.1980

Ester, H.

02.05.1980

Anonym

03.05.1980

Mets, J.

03.05.1980

Starink, J.

03.05.1980

Schuitemaker, F.

17.05.1980

Boltendal, R.

21.05.1980

Van Gelder, R.

03.07.1980

Huisman, J.

22.11.1980

Joseph Roth in Nederland herontdekt Joseph Roth in Nederland Joseph Roth

De Telegraaf

W&H

Het Vrije Volk

W&H)

Weekblad voor De Betuwe Trouw

W&H

De Waarheid

W&H

Boeiend werk van Joseph Roth Spektakel-magazine over Joseph Roth Nergens thuis en gestorven aan de kou en de rode wijn Joseph Roth: herontdekking noodzakelijk Indringend beeld van Roth in Amsterdam Joseph Roth

De Waarheid

W&H

Studio

Radiosendung über Roth Radiosendung über Roth

Matthijsse, A.

Het testament van Roth

Het Vaderland

09.12.1980

Van Weringh, K

Trouw

01.1981

Würzner, M.H.

02.05.1981

Boltendal, R.

“De legende van de heilige drinker”. Weemoedige afspiegeling van Joseph Roth’s leven Robert Musil en Joseph Roth Joseph Rothjournalist en schrijver

11.05.1981

Egbers, H.

De Stem

22.05.1981

Montag, S

Gruwelijke “sprookje” van jaren dertig in herdruk Lectuur 77

22.05.1981

Langenhaan, M.-L.

NRC Handelsblad

06.06.1981

Schuitemaker, F.

18.01.1981

Anonym

Wat haalt mijn woord uit tegen kanonnen Geschiedenis als bron van hoop Leestekens

31.07.1981

Ottevaere, E.

Schrijven en drinken

De Standaard (B)

15.08.1981

Ester, H.

Trouw

10.09.1981

Anonym

10.09.1981

Anonym

Joseph Roth en de figuranten Het gezicht van de tijd: Het journalistieke werk van Joseph Roth Een legende van een vooroorlogse drinker: Duits proza van het interbellum. Roth &

De renaissance van Joseph Roth Joseph Roth

De Volkskrant

W&H

Leeuwarder Courant

Radiosendung über Roth

NRC Handelsblad

Radiosendung über Roth W&H

Algemeen Dagblad

Bzzlltin Leeuwarder Courant

NRC Handelsblad

De Volkskrant De Journalist

De Nieuwe

De Nieuwe

Die Legende vom heiligen Trinker (niederl. Übersetzung) Die Legende vom heiligen Trinker (niederl. Übersetzung)

Allgemein über Leben und Werk Waarnemer van zijn tijd, Die Legende vom heiligen Trinker (niederl. Übersetzung) Waarnemer van zijn tijd Waarnemer van zijn tijd Waarnemer van zijn tijd Waarnemer van zijn tijd Waarnemer van zijn tijd DB, W&H Waarnemer van zijn tijd Waarnemer van zijn tijd Die Legende vom heiligen Trinker (niederl. Übersetzung)

285

Tucholsky,

12.09.1981

Verschoore, N.

Joseph Roth en het heimwee naar de oude monarchie De kroegen van Roths verdriet Boeiende Joseph Roth-voordracht

Het Laatste Nieuws (B)

Hiob (niederl. Übersetzung)

12.1982

Gheeraert, J.

Dietsche Warande en Belfort (B) NRC Handelsblad

W&H

30.01.1982

Heijer, J.

10.02.1982

Ester, H.

Joseph Roth en het stervende Oostenrijk Joseph Roth fel bestrijder van het fascisme

Trouw

15.05.1982

Bos, J.

09.1983

Rouleaux, W.

Joseph Roth en zijn Meesterwerk Radetzkymarsch Een andere Radetzkymarsch

De Gids

15.12.1984

H.C.

18.01.1985

Boltendal, R.

Joseph Roth de journalist als geschiedschrijver Requiem voor de oude tijd “Radetzkymars”, of het verpletterende heimwee naar een voorbije wereld Het verloren paradijs van de Oostenrijker Joseph Roth

Leeuwarder Courant

09.02.1985

Ottevaere, E.

23.07.1986

Vanackere, L.

1987

Quintiens, H.

11.06.1987

Ester, H.

Joseph Roth. Een scherpzinnig waarnemer

Trouw

20.06.1987

Cornelissen, I.

Joseph Roth in Utrecht

Vrij Nederland

1988

De Ruig, R.

Rekenschap (Nr. 3)

23.11.1988

Weringh, K. van

1989

Bijvoet, T.

03.1989

Ruig, R.

Het strijdbaar conservatisme van Joseph Roth Joseph Roth: ‘Das Spinnennetz’ ‘Jawohl mein Herr, ich bin ein Katholik’ Het strijdbaar conservatisme van Joseph Roth

[?] Rubrik “Variant”

Diogenes

Vortrag De koralenkoopman von Nel Oosthout Radetzkymarsch (niederl. Übersetzung) Hiob (niederl. Übersetzung), Waarnemer van zijn tijd Radetzkymarsch

Radetzkymarsch, W&H, Waarnemer van zijn tijd Waarnemer van zijn tijd

De Standaard (B)

Radetzkymarsch

Gazet van Antwerpen (B)

Radetzkymarsch

Kreatief (Jg. 21, Nr. 4)

Niederl. Übersetzungen von Hiob, Radetzkymarsch, Die Beichte eines Mörders und Die Legende vom heiligen Trinker, Waarnemer van zijn tijd Roth-Veranstaltungen in Utrecht: Vortrag R. De Ruig, Film Das falsche Gewicht Roth-Veranstaltungen in Utrecht: Vortrag R. De Ruig, Film Das falsche Gewicht Allgemein über Leben und Werk

Trouw

Das Spinnennetz

Sic

Allgemein über Leben und Werk Allgemein über Leben und Werk

Spieghel Historiael

286

Het Oog in ’t Zeil, S.1-6 Het Oog in ’t Zeil, S. 17-26

Allgemein über Leben und Werk Allgemein über Leben und Werk

Het Oog in ’t Zeil, S. 27-38

Allgemein über Leben und Werk

Engelen, M.

Joseph Roth was echt een groot schrijver Aardbeien plukken in Brody. Een bezoek aan de geboorteplaats van Joseph Roth “Aber das Leben marschiert weiter und nimmt uns mit” Joseph Roth in ’t Zeil

NRC Handelsblad

13.05.1989

Cossee, E.

Tijdschrift

Vrij Nederland

23.05.1989

Zoon, Cees

IJs eten in het spoor van Joseph Roth

De Volkskrant

24.06.1989

Van Deel, T.

Tijdschriften

Trouw

12 .08.1989

Anonym

Joseph Roth

Studio, Televisie- en radiogids

10.08.1989

Van Velthoven, P.

Leidsche Courant

18.11.1989

Anonym

23.11.1989

Houët, L.

29.11.1989

Durnez, G.

02.1990

Bos, R.

13.01.1990

Decloedt, L.

30.03.1990

Hofland, H.J.A.

19.05.1990

Decloedt, L.

06.10.1990

Decloedt, L.

01.1991

Bos, R.

29.05.1991

Lichtenberg, L.

01.06.1991

Renders, H.

07.1991

Van Weringh, K.

Vriendschap in een demonische tijd Fototentoonstelling schrijver Joseph Roth Joseph Roth een schrijver die altijd in verzet was Joseph Roth, de metafysische drinker: Grote Oostenrijksjoodse verteller in Antwerpen herdacht Joseph Roth in Stuttgart Keizerlijke bakkebaarden Tussen hogere insecten; journalist en romancier Joseph Roth Roth en de mythe van Habsburg: Later werk verguldt Franz Joseph Heimwee naar de K.u.K. monarchie: het enige vaderland van Joseph Roth Joseph Roth in Stuttgart (2) Brieven van Roth en Brecht in archief Allert de Lange Katholiek geduld met een arme schrijver “Iemand die over Roth

Het Oog in ’t Zeil: Roth-Nummer April 1989 Het Oog in ’t Zeil: Roth-Nummer April 1989 Het Oog in ’t Zeil: Roth-Nummer April 1989 Het Oog in ’t Zeil: Roth-Nummer April 1989 Het Oog in ’t Zeil: Roth-Nummer April 1989 Allgemein über Leben und Werk Allgemein über Leben und Werk Allgemein über Leben und Werk

04.1989

Van Weringh, K.

04.1989

Bos, R.

04.1989

Bijvoet, T.

09.05.1989

Leidsch Dagblad De Volkskrant

De Standaard (B)

Allgemein über Leben und Werk

Het Oog in ’t Zeil, S. 94-95 De Standaard (B)

Allgemein über Leben und Werk Allgemein über Leben und Werk Allgemein über Leben und Werk

NRC Handelsblad

De Standaard (B)

Werke in sechs Bänden

De Standaard (B)

Werke in sechs Bänden

Het Oog in ’t Zeil, S. 32-42 NRC Handelsblad

Allgemein über Leben und Werk Allgemein über Leben und Werk

Het Parool

Aber das Leben marschiert weiter Allgemein über Leben

Het Oog in ’t Zeil, S.

287

19.07.1991

Hofland, H.J.A.

29.05.1991

Lichtenberg, L.

07.1991

Bos, R.

12.07.1991

Van Faassen, S.

17.08.1991

Schoots, H.

29.08.1991

Weringh, K. van

20.09.1991

Kuipers, W.

22.11.1991

Mossel, E.

11.04.1992

Decloedt, L.

16.07.1992

Ester, H.

25.08.1992

Anonym

18.12.1992

Zeeman, M.

1994

Decloedt, L.

31.08.1994

Schneider, J.

20.09.1994

Hansen, W.

16.09.1994

schrijft, kan ook over Cruiff schrijven” . Ik kan niet verder als u mij in de steek laat Brieven van Roth en Brecht in archief Allert de Lange Joseph Roth: ‘Ich kann nicht mehr weiter’ Uitgeverij De Gemeenschap en schrijver Joseph Roth Manuscripten, voorschotten, drukproeven Gelukkig hoeft Roth dit niet mee te maken! Grüss Gott, oom Joseph Briefwisseling Joseph Roth toont zijn financiële nood Roth en De Gemeenschap Aber das Leben marschiert weiter …

18-21

und Werk

NRC Handelsblad

AdL

NRC Handelsblad

Allgemein über Leben und Werk

Het Oog in ’t Zeil, S. 70-71

AdL

Boekblad

AdL

Vrij Nederland

AdL

Trouw

Werke in sechs Bänden AdL

De Volkskrant Nieuw Israëlietisch Weekblad

AdL

De Standaard (B)

AdL

Trouw

AdL

De Standaard (B)

Allgemein über Leben und Werk Allgemein über Leben und Werk

“Er valt nu, moeder, sneeuw in de Oekraïne”. Paul Celan en Joseph Roth – de ontnomen kansen van de Habsburgse cultuur Joseph Roth: nog steeds actueel Een godverdoemde stad in Galicië Stille landschappen, waarvan niets meer wordt vernomen

De Volkskrant

Veldhuisen, P.

Joseph Roth, patriot en wereldburger: Een droef starende weegschuimer

Het Parool

17.09.1994

Cornelissen, I.

Joseph Roth op tv

Het Parool

20.09.1994

Hansen, W.

Stille landschappen, waarvan niets meer

De Volkskrant

Kruispunt, XXXIV

DB

De Groene Amsterdammer De Volkskrant

Allgemein über Leben und Werk Lunzer & LunzerTalos (1994b), niederl. Übersetzung von Hotel Savoy und Radetzkymarsch, Reis door Rusland, Werke in sechs Bänden, DB Unter dem Bülowbogen, Lunzer & Lunzer-Talos (1994b), Reis door Rusland, Hotel Savoy (niederl. Übersetzung), W&H Film Hans Keller & Ronald Bos: Joseph Roths große-WeltBioskop-Theater Lunzer & LunzerTalos (1994b), niederl.

288

wordt vernomen

21.09.1994

Kottman, P.

Keller maakt bezield portret van Joseph Roth

NRC Handelsblad

30.09.1994

Linthorst, G.

Een scherp waarnemer met heimwee naar het keizerrijk

De Volkskrant

01.10.1994

Jong, A. de

Altijd op weg naar de ondergang

NRC Handelsblad

01.10.1994

Keller, H. und Rouleaux, W.

Joseph Roth 18941939. Een Heimkehrer in verzet tegen de wereld zoals hij is

Vrij Nederland

01.10.1994

Van Bracht, M.

Joseph Roth, wereldburger met heimwee

VPRO-gids

01.10.1994

Van Amerongen, M.

De namen der grote drinkers leven voort

TV-magazine (Vara)

01.10.1994

Anoniem

Joseph Roth

NCRV-gids

07.10.1994

Mossel, E.

07.10.1994

Fens, K.

Roth nog steeds aktueel Treinen en stations in de mist van de melancholie

Nieuw Israelitisch Weekblad De Volkskrant

22.10.1994

Wielek, W.

Trouw

28.10.1994

Spoor, A.

Is een boek daartoe in staat? Welzeker! Wie een vrouw verraadt, wordt nooit gelukkig

04.11.1994

Hulzebos, B

Nieuwsblad van het Noorden

11.11.1994

Krijgsman, E.

Boekwinkel Godert Walter herdenkt schrijver Joseph Roth Niet mooi? Geld terug!

23.12.1994

MvN

Joseph Roth: Radetzkymars

De Standaard (B)

NRC Handelsblad

Boekblad

Übersetzung von Hotel Savoy und Radetzkymarsch, Reis door Rusland, Werke in sechs Bänden, DB Film Hans Keller & Ronald Bos: Joseph Roths große-WeltBioskop-Theater Film Hans Keller & Ronald Bos: Joseph Roths große-WeltBioskop-Theater Film Hans Keller & Ronald Bos: Joseph Roths große-WeltBioskop-Theater Film Hans Keller & Ronald Bos: Joseph Roths große-WeltBioskop-Theater und Hotel Savoy (niederl. Übersetzung), Reis door Rusland Film Hans Keller & Ronald Bos: Joseph Roths große-WeltBioskop-Theater Film Hans Keller & Ronald Bos: Joseph Roths große-WeltBioskop-Theater Film Hans Keller & Ronald Bos: Joseph Roths große-WeltBioskop-Theater Waarnemer van zijn tijd Film Hans Keller & Ronald Bos: Joseph Roths große-WeltBioskop-Theater Radetzkymarsch (niederl.Übersetzung) Lunzer & LunzerTalos (1994b),, Unter dem Bülowboven, niederl. Übersetzung von Hotel Savoy und Radetzkymarsch, Reis door Rusland Veranstaltung in Buchhandlung Godert Walter, Groningen Veranstaltung in Buchhandlung Godert Walter, Groningen Radetzkymarsch (niederl. Übersetzung)

289

1995

Vanheeswijk, G.

De verdwenen wereld van Joseph Roth

Streven

1995

Decloedt, L.

Camera Obscura. Joseph Roth. Beichte eines Mörders

Kruispunt (B)

1995

Decloedt, L.

Joseph Roth in Woord en Beeld.

Kruispunt (B)

Lunzer & LunzerTalos (1994b)

24.03.1995

Ester, H.

Trouw

Reis door Rusland, Unter dem Bülowbogen

17.08.1996

Beers, P.

Vrij Nederland

02.10.1997

Gheeraert, J.

De Russische locomotief fluit niet, maar huilt als een sirene Wenen, de sfinx. Aan Wenen lijden Onder emigranten

31.12.1999

Dijkhuis, W.

Joseph Roth

22.06.2000

Schaevers, M.

08.07.2000

Van Amerongen, M.

De zomer van ’36. Oostends album van een schrijverskolonie op de vlucht Een grote drinker

Het Financieele Dagblad De Standaard (B)

Beitrag über Roth in Buch über Wien Allgemeine über Leben und Werk Allgemeine über Leben und Werk Allgemeine über Leben und Werk

16.05.2001

Grave, J.

Verborgen molens malen de grote oorlog

De Tijd

05.06.2001

Mossel, E.

De vrienden van Roth en Morgenstern

Nieuw Israelietisch Weekblad

12.05.2001

De Moor, P.

Radetzkymarsch

Hervormd Nederland

15.06.2001

Soeting, M.

Verlangen naar een verloren wereld

De Volkskrant

15.06.2001

Havenaar, R.

Een utopie van herinnering: De literaire weltschmerz van Joseph Roth

NRC Handelsblad

11.08.2001

Rouleaux, W.

Trouw

19.09.2001

De Moor, P.

Joseph Roth schreef als een gewonde Een katholiek met joodse hersens

26.09.2001

Min, Eric

De Morgen (B)

01.10.2001

Lauwerys, K.

Een Duitse schrijverskolonie in België De Kapucijner Crypte

De Standaard (B)

De Groene Amsterdammer

De Morgen (B)

Leesidee (B)

Radetzkymarsch (niederl.Übersetzung), Waarnemer van zijn tijd, Gheeraert: Bericht uit Bredene Unter dem Bülowbogen, Die Beichte eines Mörders

Die Legende vom heiligen Trinker (niederländische Übersetzung) Radetzkymarsch (niederländische Übersetzung) Niederl. Übersetzung Radetzkymarsch, Die Kapuzinergruft, Die Geschichte von der 1002. Nacht Radetzkymarsch Niederl. Übersetzung Die Geschichte von der 1002. Nacht und Die Kapuzinergruft Niederl. Übersetzung Radetzkymarsch, Die Geschichte von der 1002. Nacht und Die Kapuzinergruft Radetzkymarsch (niederl. Übersetzung) Niederl. Übersetzung Radetzkymarsch, Die Geschichte von der 1002. Nacht und Die Kapuzinergruft Schaevers: Oostende, de zomer van 1936 Die Kapuzinergruft (niederl. Übersetzung)

290

07.11.2001

Ester, H.

Heimwee naar het oude Habsburg: Joseph Roth maakt zich boos over Oostenrijks verspeelde kansen Exilschrijvers in Oostende. Een flirt hier, een kat daar Joseph Roth

Reformatorisch Dagblad

Radetzkymarsch (niederl. Übersetzung)

12.01.2002

Renders, H.

Vrij Nederland

Schaevers: Oostende, de zomer van 1936

12.01.2002

Vogelaar, J.

De Groene Amsterdammer De Standaard (B)

NRC Handelsblad

Die Kapuzinergruft (niederl. Übersetzung) Niederl. Übersetzung Radetzkymarsch, Die Geschichte von der 1002. Nacht und Die Kapuzinergruft Radetzkymarsch

14.02.2002

Barnard, B.

Afscheid van de handkus: Het verdwenen Europa van Joseph Roth

07.09.2002

Steinz, P.

12.10.2002

Speet, F.

01.11.2002

Kluitmann, A.

02.11.2002

Gaarlandt, J. G.

01.12.2002

Lauwerys, K.

Op vleugelen des doods Een dun laagje vernis: Roman van Joseph Roth tekent de sfeer aan de vooravond van de machtsgreep van Hitler in 1923 Overeenkomsten met Hitler Voorspellend feuilleton Het spinnenweb

Het Financieele Dagblad

Das Spinnennetz (niederl. Übersetzung)

De Volkskrant

Das Spinnennetz (niederl. Übersetzung) Das Spinnennetz (niederl. Übersetzung) Das Spinnennetz (niederl. Übersetzung) Allgemein über Leben und Werk Die Geschichte von der 1002. Nacht (niederl. Übersetzung) Allgemein über Leben und Werk Hotel Savoy (niederl. Übersetzung) Hotel Savoy (niederl. Übersetzung)

14.12.2002

Barnard, B.

NRC Handelsblad

31.12.2002

Lauwerys, K.

Tegen de draad van de tijd Het sprookje van de 1002e nacht

25.01.2003

Hoeksma, J.

20.06.2003

Kluitmann, A.

De Europese Unie op zoek naar grenzen Veel te kleine harten

Het Financieele Dagblad De Volkskrant

28.06.2003

Rouleaux, W.

Trouw

09.10.2003

De Moor, P.

23.12.2004

Kluitmann, A.

01.02.2005

Lauwerys, K.

08.01.2005

Rouleaux, W.

08.03.2005

Van Vlerken, P.

03.09.2005

Friedman, C.

Op zolder in Hotel Savoy: Ontwortelden in een vroege Joseph Roth Wachten in Hotel Savoy: sociale en morele ontreddering bij Joseph Roth Twee jaar geluk is een leven waard Het valse gewicht: de geschiedenis van een ijkmeester Een ijkmeester in Galicië: Meesterwerkje van Joseph Roth vertaald Rechtschapene tussen bedriegers Hij droomt ervan te

De Volkskrant Leesidee (B)

Leesideeën Off Line

De Standaard (B)

Hotel Savoy (niederl. Übersetzung)

De Volkskrant

Das falsche Gewicht (niederl. Übersetzung) Das falsche Gewicht (niederl. Übersetzung)

De Leeswolf (B)

Trouw

Das falsche Gewicht (niederl. Übersetzung)

Eindhovens Dagblad

Das falsche Gewicht (niederl. Übersetzung) Radetzkymarsch

Trouw

291

sterven als held

(niederl. Übersetzung)

2006

Van Weringh, K.

De magie van Joseph Roth

De Parelduiker Jg. 11, Nr. 4, S. 67-70

Allgemein über Leben und Werk

14.10.2006

Van Weringh, K.

Trouw

Geschäft ist Geschäft

12.2006

Desmet, E.

De Leeswolf (B)

13.12.2006

De Moor, P.

15.12.2006

Zeeman, M.

Die Rebellion (niederl. Übersetzung) Die Rebellion (niederl. Übersetzung) Die Rebellion (niederl. Übersetzung)

05.01.2007

De Munnynck, B.

“Ik zit om geld verlegen” Joseph Roth. Rebellie. Een roman Op één been tegen God en de wereld Alles naar de ratsmodee: Joseph Roth boekstaaft de ondergang van de Donaumonarchie God is doof

26.01.2007

Snoeijing, H.

Einde van een reeks

Leeuwarder Courant

23.02.2007

Van Faassen, S.

Inkt, drank en geld

NRC Handelsblad

23.02.2007

Kieft, E.

NRC Handelsblad

Die Rebellion (niederl. Übersetzung)

25.05.2007

Vogelaar, J.

Orgeldraaiersleed: Met zijn antiheld nam Joseph Roth vooral zichzelf op de hak Molens van het recht

13.06.2007

Barnard, B.

Gelukkig België

De Groene Amsterdammer Knack (B)

22.06.2007

Barnard, B.

Brief aan Joseph Roth

Opinio

18.10.2007

Bril, M.

Zlotogrod

De Volkskrant

14.11.2007

Anonym

Tijd en leven van Roth

Groninger Gezinsbode

04.01.2008

Zeeman, M.

De Volkskrant

08.02.2008

Kamminga, R.

24.09.2008

Van der Weg, M.

2009

Lewin, L.

Een profetie die in vervulling gaat Hervertelling van bijbelboek Job Een Joodse innemer uit Oostenrijk met schuwe ogen Brody revisited

Die Rebellion (niederl. Übersetzung) Allgemein über Leben und Werk Allgemein über Leben und Werk Das falsche Gewicht (niederl. Übersetzung) Ausstellung Buchhandlung Godert Walter Hiob (niederl. Übersetzung) Hiob (niederl. Übersetzung) Allgemein über Leben und Werk

De Parelduiker Jg. 14, Nr. 2, S. 40-51

Allgemein über Leben und Werk

2009

Bokhove, N.

De Parelduiker Jg. 14, Nr. 4, S. 37-44

Allgemein über Leben und Werk

17.01.2009

Rouleaux, W.

Nieuwe glimp van Nachum Roth. Een ooggetuige herinnert zich de vader van Joseph Roth Rusteloze Joseph Roth was altijd op de vlucht

Trouw

03.04.2009

Zeeman, M.

De Volkskrant

06.06.2009

Anonym

04.07.2009

Friedman, K.

Verbannen uit de eigen jeugd Nieuwe boeken nonfictie De geldkoers bepaalt de moraal

Soma Morgenstern: Joseph Roths Flucht und Ende Rechts und Links (niederl. Übersetzung) Joseph Roth in Berlijn

Knack (B) De Volkskrant

De Standaard

Dagblad van het Noorden Het Parool

Trouw Trouw

Die Rebellion (niederl. Übersetzung) Die Rebellion (niederl. Übersetzung) Geschäft ist Geschäft

Rechts und Links (niederl. Übersetzung)

292

Dolen en drinken – tot zijn dood Nieuwe boeken fictie

NRC Handelsblad

Tot de laatste vliegenscheet Joseph Roth. Sterreporter en melancholicus. Champagne of Bier

Knack (B)

Zonneveld, L.

De wereld begroeten

De Groene Amsterdammer

18.06.2009

Takken, W.

Kijk eens op ooghoogte

NRC Handelsblad

19.06.2009

Pot, M.

Het leven als carrousel

De Volkskrant

24.06.2009

Anonym

De Morgen (B)

26.06.2009

Bakker, J.

Joseph Rothexpo in Parijs Zwaar teleurgesteld

24.07.2009

Kieft, E.

Joseph Roths actualiteit loopt parallel met het heden

NRC Handelsblad

11.2009

Vanclooster, S.

Een ontembaar verlangen naar het verleden. Bij Joseph Roths zeventigste sterfjaar.

Streven

01.05.2009

Havenaar, R.

16.05.2009

Anonym

20.05.2009

De Moor, P.

22.05.2009

Sels, G.

18.06.2009

Trouw

De Standaard (B)

Nederlands Dagblad

Rechts und Links (niederl. Übersetzung) Niederl. Übersetzung Rechts und Links & Radetzkymarsch Radetzkymarsch (niederl. Übersetzung) Niederl. Übersetzung Rechts und Links & Radetzkymarsch, Biographie Von Sternburg Hiob (Theateraufführung Amsterdam) Hiob (Theateraufführung Amsterdam) Hiob (Theateraufführung Amsterdam) Ausstellung Joseph Roth im Exil in Paris Rechts und Links (niederl. Übersetzung) Rechts und Links (niederl. Übersetzung), Joseph Roth in Parijs Biographie Von Sternburg

293

2. Deutschsprachige Veröffentlichungen, herausgegeben in den Niederlanden Wenn zutreffend mit Angabe der Siegel aus der Roth-Bibliographie von Rainer-Joachim Siegel (1991): Einzelausgaben (C),Teilsammlungen (B),Teilabdrucke der Einzelausgaben (D), Beiträge (E) 1933 Hiob (Volksausgabe), Allert de Lange, C9.2 Tarabas. Ein Gast auf dieser Erde in Die Sammlung Jg. 1, Nr. 1, Sept. 1933, D12.1 “Stationschef Fallmerayer” in Novellen deutscher Dichter der Gegenwart, Allert de Lange, E1186.1 1934 Tarabas. Ein Gast auf dieser Erde, Querido C12.1 Der Antichrist, Allert de Lange, C13.1 “Die Stätte des Friedens”, Fragment aus Der Antichrist in Allert de Lange Jahrbuch 1934/1935 D13.1 “Glückwunsch an Lion Feuchtwanger” in Die Sammlung, Juli 1934, E 1198-1 1935 Die Hundert Tage, Allert de Lange, C14.1 „Napoleon und Pius“ in Der Deutsche Weg, 17.11.1935, D 14.6 1936 Die Beichte eines Mörders erzählt in einer Nacht, Allert de Lange, C15.1 Tarabas (Das gute billige Buch), Querido, C12.1 Die Hundert Tage, Romanfragment in Mitteilungen des Verlags Allert de Lange 1935/1936 “Glauben und Fortschritt” in De Gemeenschap. Jg. 12, Dezember 1936 S. 593-607, E1229 Vorwort von Joseph Wittlins Roman Das Salz der Erde, Allert de Lange 1937 „De ballade van den Katholiek“ [Fragment der Übersetzung die Joseph Roth von Anton van Duinkerkens Ballade van den katholiek machte] in De Gemeenschap, Jg. 13, Oktober 1937, S. 494-495 Hiob (Volksausgabe), Allert de Lange, C9.2 Das falsche Gewicht, Querido, C16.1 Die Geschichte von der 1002. Nacht, De Gemeenschap. Erste Fassung, in wenigen Exemplaren gedruckt, C18.1 1938 Die Kapuzinergruft, De Gemeenschap, C17.1 „Der dichter Paul Claudel“ in Der Deutsche Weg, 06.02.1938, E1227.2 „Vae Victis“ in Der Deutsche Weg, 03.04.1938, E1254.1 „Anton van Duinkerken ‚Jawohl, mein Herr, ich bin ein Katholik‘‘ (Nachdichtung) in Der Deutsche Weg, 16.10.1938, E1234.3 1939 Die Geschichte von der 1002. Nacht, De Gemeenschap, C18.2

294

Die Legende vom heiligen Trinker, Allert de Lange, C19.1 “Die Legende vom heiligen Trinker” in Das Neue Tage-Buch, 06.10.1939, D19.2 1940 Radetzkymarsch, Forum, C11.2 Der Leviathan, Querido, Wahrscheinlich erst nach dem Mai 1945 aufgebunden und verkauft, C20.1 1947 Der Leviathan, Querido. Unveränderter Nachdruck der Ausgabe von 1940. 1948 Die Hundert Tage, Allert de Lange, C14.2 Hiob. Roman eines einfachen Mannes, Bermann-Fischer, C9.3 1949 Die Legende vom heiligen Trinker, Allert de Lange, C19.2 1966 Die Legende vom heiligen Trinker, Stichting De Roos, C19.3 2008 “Das falsche Gewicht”, Romanfragment Buchhandlung Godert Walter, Groningen

295

3. Niederländische Übersetzungen 1924-2011 Wenn zutreffend mit Angabe der Siegel aus der Roth-Bibliographie von Rainer-Joachim Siegel (1991): Übersetzungen (T) 1924 “De reiziger in koffie vertelt”, Übersetzung Anonym in Voorwaarts, 06. September 1924, S. 6. 1931 Job. Roman van een simpel man, Übersetzung Jeannette Wink-Nijhuis, Utrecht: W. De Haan 1934 Tarabas. Een gast op deze aarde, Übersetzung Nico Rost, Den Haag: Servire, T104.1 Tarabas (Fragment), Übersetzung Nico Rost in Vooruit (B), 15.07.1934 1935 Job. Roman van een simpel man, Übersetzung Jeannette Wink-Nijhuis, Utrecht: W. De Haan (Erica-Reeks), T105.1 De Antichrist, Übersetzung J.W.F. Weremeus Buning und Einleitung Anton van Duinkerken, Amsterdam: Allert de Lange, T106 De honderd dagen van Napoleon, Übersetzung Anton Burgdorffer in Het Vaderland, 16.12.1935 bis 28.01.1936 1936 De honderd dagen van Napoleon, Übersetzung Anton Burgdorffer in Vlissingsche Courant, 13.10.1936 bis 12.12.1936 “Naar Amerika”, Übersetzung Anonym [Oskar Teitelbaum], Fragment aus Juden auf Wanderschaft in La Centrale, Antwerpen, Jg. 14 Nr. 11, November 1936, S. 19 “In plaats van een artikel.” Übersetzung Anonym in: De Nieuwe Kern, Rotterdam, Jg. 3 Nr. 3, S. 7274, T112.1 1937 Tarabas. Een gast op deze aarde, Übersetzung Tarabas von Nico Rost, Amsterdam: Wereldbibliotheek, T104.2 De biecht van een moordenaar, Übersetzung Reinier P. Sterkenburg, Amsterdam: Allert de Lange, T104.1 “In Memoriam Karl Tschuppik”, Übersetzung Anonym in Nieuwe Tilburgsche Courant, 12.08.1937 “De kerk op den kruisweg”, Übersetzung Anonym in De Gemeenschap, Jg. 13, S. 417-419, T113.1 1938 “Doden-mis”, Übersetzung Anonym in De Nieuwe Kern, Jg. 4 Nr. 7, S. 203-204, T114.1 “Brief van Joseph Roth aan stadhouder Seyss-Inquart”, Übersetzung Nico Rost in Vooruit (B), 03.04.1938 “Graaf Chojnicki en Manes Reisiger” [Fragment aus Die Kapuzinergruft] Übersetzung Cornelius Vos in De Gemeenschap, Jg. 14 Nr. 8, S. 373-381, T 115.1 1939 “Broeder Hitler”, Übersetzung Anonym in De Gemeenschap, Jg. 15 Nr. 12, S. 325-326 Jg. 1 nr. 9 (15.04.1939), T116.1

296

“Rust in Jablonowka”, Übersetzung Cor de Wolff in De Gemeenschap. Jg. 15 Nr. 12, S. 600-606, T117.1 1940 Tarabas. Een gast op deze aarde, Übersetzung Nico Rost, Amsterdam: Wereldbibliotheek (Exemplar in KB Den Haag) 1946 Radetzkymars, Übersetzung Johan Winkler & Annie Winkler-Vonk, Amsterdam: N.V. De Arbeiderspers, T108.1 1952 Tarabas. Een gast op deze aarde, Übersetzung Nico Rost, Utrecht & Antwerpen: Het Spectrum (Prisma), T104.3 1953 Job. Roman van een doodgewone man, Übersetzung Nico Rost, Utrecht & Antwerpen: Het Spectrum (Prisma), T105.2 1958 De biecht van een moordenaar, Übersetzung Reinier P. Sterkenburg, Rotterdam: Donker (Donker pockets), T107.2 1959 “Stationschef Fallmerayer”, Übersetzung Willy Wielek-Berg in Duitse Verhalen, Utrecht & Antwerpen: Het Spectrum (Prisma) 407, S. 61-81, T118-1 1964 Hades, Übersetzung Anonym (Fragment aus Der Antichrist) in De Standaard (B), 21.08.64 1965 De geschiedenis van de 1002de nacht, Übersetzung J. Verstraete, Bilthoven: H. Nelissen (Diamant Reeks), T109.1 1969 Job. Roman van een doodgewone man, Übersetzung Nico Rost, Antwerpen & Utrecht: A.W. Bruna & Zoon, T105.3 1971 De biecht van een moordenaar, Übersetzung Theodor J.A. Duquesnoy, Amsterdam: Atheneum-Polak & Van Gennep, T107.3 1978 “De steeg der liefde”, Übersetzung Hans W. Baks in NRC Handelsblad, 27.01.1978 1979 “Aankomst in het hotel”, Übersetzung Elisabeth Augustin in Van Helmond & Van Weringh, Joseph Roth in Nederland, Amsterdam: Bas Lubberhuizen , S. 139-142 1980 Job. Roman over een eenvoudige man, Übersetzung und Nachwort Martin Mooij, Amsterdam: Allert de Lange & De Vries Brouwers, T105.4 De legende van de heilige Drinker, Übersetzung Nini Brunt und Vorwort Simon Carmiggelt, Amsterdam: Allert de Lange, T110.1 “Zijne Koninklijke en Keizerlijke Majesteit”, Übersetzung Anonym in Raster, S.124-128

297

“Zijne Koninklijke en Keizerlijke Majesteit”, Übersetzung Anonym in Voor het Einde, Amsterdam: Allert de Lange, S.42-49 1981 Radetzkymars, Übersetzung Willy Wielek-Berg, Amsterdam: Allert de Lange, T108.2 Joseph Roth. Waarnemer van zijn tijd, Een keuze uit zijn journalistieke werk (1919-1939), Übersetzung Huib van Krimpen, Zusammenstellung und Einleitung von Koos van Weringh, Amsterdam: Allert de Lange, T102.1 1982 “Het bittere brood”, Übersetzung Anonym, in Bzzlletin 10de jg. Nr. 94, S.28-29 “De kinderen der ballingen”, Übersetzung Anonym, in Bzzlletin Jg. 10, Nr. 94, S.30 De Koralenkoopman, Theatermonolog Nel Oostenhout, aufgehührt am 28.01.1982 im Gemeentemuseum Den Haag (unveröffentlicht) 1984 “De eik van Goethe in Buchenwald”, Übersetzung Anonym in Het Oog in ’t Zeil, Jg. 1 Nr. 4, S.1 “Tegen zelfmoordenaars”. Übersetzung Koos van Weringh, Het Oog in ’t Zeil, Jg. 2, Nr. 7, S. 17 1986 Job. Roman over een eenvoudige man, Übersetzung und Nachwort Martin Mooij, Amsterdam: Van Gennep 1989 “Aardbeien, Übersetzung Anonym in Het Oog in ’t Zeil, Jg. 6 Nr. 4, S. 7-16, T119.1 1991 “Aankomst in het hotel”, Übersetzung Anonym in Meesters der Europese vertelkunst, Weert: ZuidHollandsche uitgeversmaatschappij “Kerstmis bij de ouderen”, Übersetzung Anonym in Meesters der Europese vertelkunst, Weert: ZuidHollandsche uitgeversmaatschappij “Kerstmis in Cochin-China”, Übersetzung Anonym in Meesters der Europese vertelkunst, Weert: Zuid-Hollandsche uitgeversmaatschappij 1994 Reis door Rusland, Einleitung und Übersetzung Koos van Weringh, Amsterdam: Bas Lubberhuizen, T103.1 Radetzkymars, Übersetzung Willy Wielek-Berg, Amsterdam: Pandora (Pandora Pockets), T108.2 Hotel Savoy, Übersetzung Huib van Krimpen, Zeichnungen Kurt Löb, Nachwort Koos van Weringh, Amsterdam: Bas Lubberhuizen, T111.1 1997 “Ik ben een wandelaar”, Übersetzung Anonym in Raster, 1997, S. 23-30 2000 “Joseph Roth, Berliner Börsen-Courier, 7. 8. 1921”, Übersetzung Willem Dijkhuis in Het Financieele Dagblad, 04.03.2000 “Joseph Roth, Berliner Börsen-Courier, 28.03.1922”, Übers. Willem Dijkhuis in FD, 22.07.2000 “Joseph Roth, Berliner Börsen-Courier, 25.01.1922”, Übers. Willem Dijkhuis in FD, 05.08.2000

298

“Joseph Roth, Berliner Der Neue Tag, 21.12.1919”, Übers. Willem Dijkhuis in FD, 19.08.2000 “Joseph Roth, Neue Berliner Zeitung – 12-Uhr-Blatt, 16.01.1921”, Übers. Willem Dijkhuis in FD, 02.09.2000 “Joseph Roth, Berliner Börsen-Courier, 16.10.1921”, Übers. Willem Dijkhuis in FD, 16.09.2000 “Joseph Roth, Berliner Der Neue Tag, 05.10.1919”, Übers. Willem Dijkhuis in FD, 30.09.2000 “Joseph Roth, Berliner Börsen-Courier, 20.06.1922” , Übers. Willem Dijkhuis in FD, 14.10.2000 “Joseph Roth, Berliner Börsen-Courier, 11.09.1921” , Übers. Willem Dijkhuis in FD, 11.11.2000 “Joseph Roth, Neue Berliner Zeitung – 12-Uhr-Blatt, v, 09.12.2000 “Joseph Roth, Neue Berliner Zeitung – 12-Uhr-Blatt, 31.12.1920”, Übers. Willem Dijkhuis in FD, 23.12.2000 2001 Radetzkymars, Übersetzung Willy Wielek-Berg, Amsterdam: Atlas (De twintigste eeuw Nr.11) De kapucijner Crypte, Übersetzung Wilfred Oranje, Amsterdam: Atlas “Joseph Roth, Frankfurter Zeitung, 02.01.1926”, Übers. Willem Dijkhuis in FD, 06.01.2001 “Joseph Roth, Vorwärts, 27. 01.1924”, Übers. Willem Dijkhuis in FD, 03.02.2001 “Joseph Roth, Vorwärts, 02.03.1924”, Übers. Willem Dijkhuis in FD, 17.02.2001 “Joseph Roth, Der Drache, 06.01.1925”, Übers. Willem Dijkhuis in FD, 31.03.2001 “Joseph Roth, Vorwärts, 29.02.1924”, Übers. Willem Dijkhuis in FD, 14.04.2001 “Joseph Roth, Der Drache, 01.07.1924”, Übers. Willem Dijkhuis in FD, 26.05.2001 “Joseph Roth, Frankfurter Zeitung, 29.07.1928”, Übers. Willem Dijkhuis in FD, 09.06.2001 “Joseph Roth, Lachen Links, 25.04.1924”, Übers. Willem Dijkhuis in FD, 23.06.2001 “Joseph Roth, Berliner Börsen-Courier, 25.01.1922”, Übers. Willem Dijkhuis in FD, 04.08.2001 “Joseph Roth, Berliner Börsen-Courier, 24.05.1922”, Übers. Willem Dijkhuis in FD, 15.09.2001 “Joseph Roth, Berliner Börsen-Courier, 24.05.1922”, Übers. Willem Dijkhuis in FD, 03.10.2001 “Joseph Roth, Neue Berliner Zeitung – 12-Uhr-Blatt”, 19.09.1922, v, 27.10.2001 “Joseph Roth, Berliner Neues Acht-Uhr-Blatt, 08.11.1923, v, 24.11.2001 “Joseph Roth, Berliner Neues Acht-Uhr-Blatt, 24.07.1923, Übers. Willem Dijkhuis in FD, 08.12.2001 “Joseph Roth, Vorwärts, 30.12.1922, Übers.Willem Dijkhuis in FD, 22.12.2001 2002 Het Spinnenweb, Übersetzung Wilfred Oranje, Nachwort Peter W. Jansen, Amsterdam: Atlas 2003 Het sprookje van de 1002de nacht, Übersetzung Wil Boesten, Amsterdam: Atlas

299

Hotel Savoy, Übersetzung Wilfred Oranje, Amsterdam: Atlas 2004 Het valse gewicht, Übersetzung Wilfried Oranje, Amsterdam: Atlas 2006 Rebellie, Übersetzung Wilfred Oranje, Amsterdam: Atlas 2007 Job, Übersetzung Wilfred Oranje, Amsterdam: Atlas “Beschouwing over het verkeer”, Übersetzung Anonym in Berlijn Reisverhalen, Amsterdam: Pandora (Pandora Pockets), 135-140 2009 Joseph Roth in Berlijn, Übersetzung Wilfred Oranje, Amsterdam: Atlas Rechts en links, Übersetzung Wilfred Oranje, Amsterdam: Atlas Radetzkymars, Übersetzung Willy Wielek-Berg, Bearbeitung Elly Schippers, Amsterdam: Atlas 2011 Zipper en zijn vader, Übersetzung Wilfred Oranje, Amsterdam: Atlas “Monarchie en Partijen. Brief uit België”, Übersetzung Els Snick” in De Standaard (B), 23.05.2011 De honderd dagen, Übersetzung Wilfred Oranje, Amsterdam: Atlas

300

4. Radiosendungen und Vorträge von und über Joseph Roth bis 1940 1932 24.04.1932: Hendrik Cramer: “Joseph Roth: Hiob” im niederländischen Rundfunk (VPRO) 15.05.1932: Leo Straus: “Hiob”, Vortrag organisiert von der Joodsche Vrouwenraad in Den Haag 1934 04.08.1934: Gerard Walschap: “Joseph Roth: Tarabas” im belgischen Rundfunk (N.I.R) 1935 09.04.1935: [Unbekannt]: “Der Antichrist”, Vortrag organisiert von der Joodsche Vrouwenraad in Den Haag 1936 12. 06.1936: Joseph Roth: Vortrag Glauben und Fortschritt organisiert vom Verlag Allert de Lange in Buchhandlung Allert de Lange, Amsterdam. Einleitung: Anton van Duinkerken. 04.10.1936: P.H. Ritter Jr.: “De letterkundige figuur van Joseph Roth” im niederländischen Rundfunk (AVRO) 1937 01.04.1937: H.A.C. Snethlage: Vortrag über “Die Beichte eines Mörders”, Veranstalter und Ort unbekannt 14.06.1937: Philippe la Chapelle: “Fragment uit Joseph Roths roman Die hundert Tage” im niederländischen Rundfunk (AVRO) 1939 11.08.1939: Joris Diels: “Tarabas” im belgischen Rundfunk (N.I.R.) [?].08.1939: Albert Hirsch (Organisation), Nico Rost (Einleitung) und G. Donath (Vortrag): Gedächtnisfeier für Joseph Roth im “Cercle Culturel Autrichien”, Brüssel

301

5. Kurzbiographien der Vermittler Roths in den Niederlanden Im Folgenden handelt es sich um eine Liste der Vermittler, die Roth (vermutlich) persönlich gekannt haben. Angegeben werden die Tätigkeiten, die für die materielle und symbolische Produktion Roths im niederländischsprachigen Kontext von Bedeutung waren. Dies reicht von den Kellnern in den Cafés, in denen Roth sich aufhielt und schrieb, über Kritiker bis hin zu Verlegern, die in sein Werk finanziell investierten. Rezensenten, die nur einen einzelnen Artikel verfasst haben oder von denen angenommen werden muss, dass sie Roth nicht gekannt haben und keinen wesentlichen Beitrag zur materiellen oder symbolischen Produktion lieferten, sind nicht aufgenommen. Auf ausführliche bibliographische Angaben wurde verzichtet. Für die Personen die von David Bronsen interviewt wurden, wird auf die Bibliographie (3. unveröffentlichte Quellen) hingewiesen. Almondo, Guiseppe (“Joseph”) (Turin 1877– ?) Italienischer Kriegsveteran des Ersten Weltkriegs, der in der Langestraat in Ostende seit 1934 das florierende Restaurant “Almondo” führte. Er war als aufgeschlossener und herzlicher Genussmensch bekannt. Er setzte sich als Mitglied des Italo-Belgischen Vereins der Küste und Vorsitzender der “Unione Italiana” für Notleidende, u. a. Kriegswitwen und -waisen, ein. Sein Restaurant samt Bar war laut den damaligen Zeitungsinseraten die ganze Nacht geöffnet. Im November 1934 wurde Almondo anlässlich der Gedenkfeier für den Krieg vom belgischen Staat als ehemaliger Unteroffizier dekoriert. Roth war im Sommer 1936 mit Stefan Zweig Stammgast bei Almondo. Auch Irmgard Keun und Egon Erwin Kisch sowie die anderen Mitglieder der Ostendener Emigrantenkreise um die Exilverlage besuchten das Restaurant. Almondo musste im Dezember 1939 Konkurs anmelden. Am 2. August 1937 schrieb Roth aus Ostende an Zweig: “Almondo traf ich soeben im Café Fynt am Platz, wo ich dieses schreibe. Er hat mir eine Flasche Verveine geschenkt!!!”, und am 8. August 1937: “Almondo hat mich eingeladen, aber es grenzte ja an Hochstapelei, wollte ich mich durch eine Mahlzeit auch nur kräftigen.” Alfen, Philip van (1894–1969) Leiter eines Anzeigen- und Reklamegeschäfts, das seit 1932 der Firma Allert de Lange angegliedert war. Im deutschen Verlag als Kompagnon von Gerard de Lange angestellt. Nach dem Tod Gerard de Langes am 25. Juni 1935 gingen dessen Befugnisse an van Alfen über. (Rietra 2005: 419f.) Am 22. März 1936 schrieb Roth an Zweig: “Herr van Alfen ist ein Knoten, der neue Verleger. Er begreift nicht, was ein Buch ist, was ein Schriftsteller.” Ameringen, Andries van (“André”) Chef de Réception im Hotel Eden in Amsterdam. Gewann Roths Vertrauen und kümmerte sich um dessen Geschäfte. Am 11. November 1936 verschwand er spurlos, nachdem er aus dem Hoteltresor das Geld der Gäste und nach Roths Angaben auch dessen Aktentasche und Manuskripte gestohlen hatte. Einige Bekannte Roths glaubten, er habe den Diebstahl mit Roth zusammen inszeniert, damit Letzterer bei Freunden und Verlegern einen Grund gehabt habe, sich über Geldmangel zu beklagen, und das Ausbleiben der Manuskripte habe begründen können. Antonini, Giacomo (“Gino”) (Venedig 1901–Petersfield 1983) Als Sohn eines italienischen Grafen und einer holländischen Mutter ein Kosmopolit par excellence. Zog nach dem Ersten Weltkrieg als Journalist nach Berlin und wanderte 1933 mit seiner russischen Frau nach Paris aus, wo er sich unter Exilschriftstellern bewegte. Seit den 20er-Jahren stand er mit Jan Greshoff in engem Kontakt. Er arbeitete als italienischer Korrespondent für das Algemeen Handelsblad und schrieb Literaturkritiken für De Groene Amsterdammer, Nieuwe Rotterdamsche Courant, Den Gulden Winckel und Groot-Nederland. 1936 wurde er Paris-Korrespondent von Het Vaderland. (siehe Spoor 1983) Er begegnete Roth in den 20er-Jahren in Berlin und später in Paris im Hotel Foyot. Verfasste einen Artikel über Roth. Asselbergs, Willem, Pseudonym: Duinkerken, Anton van (Bergen op Zoom 1903–Nijmegen 1968) Verfügte als “Literaturpapst” über Macht und Ansehen in der niederländischen und flämischen Kulturwelt. Er war u. a. Redakteur bei angesehenen literarischen Zeitschriften wie De Gids und De Gemeenschap sowie Chefredakteur der katholischen Tageszeitung De Tijd, leitete das literarische Programm des Rundfunksenders KRO und saß in zahlreichen Kommissionen, die über literarische Angelegenheiten entschieden. 1936 wurde er Mitglied der von Menno ter Braak gegründeten antifaschistischen Organisation “Comité van waakzaamheid van

302

anti-nationaalsocialistische intellectuelen”. Er kam über seine Besprechung von Der Antichrist mit Roth in Berührung, entwickelte eine besondere Zuneigung zu ihm und wurde einer der bedeutendsten Fürsprecher Roths. Er schrieb die Einleitung für die niederländische Übersetzung von Rohts Der Antichrist und verfasste insgesamt acht Artikel über Roth. Roth trat ebenfalls als Vermittler van Duinkerkens auf und führte ihn in Exilpressekreise ein. Er übersetzte 1937 van Duinkerkens Gedicht De ballade van den katholiek. Nach Roths Tod veröffentlichte van Duinkerken in De Gemeenschap ein berühmt gewordenes “In Memoriam in Hexametern”. Augustin, Elisabeth; siehe Glaser, Elisabeth Bakels, Antonius C. (“Anton”) (1898–Amsterdam 1964) Bakels war in den 20er-Jahren ein bekannter Amsterdamer Anarchist. 1923 erschien seine Übersetzung von Peter Kropotkins Werk über die Französische Revolution. In den 1930er Jahren machte er experimentelle Dokumentarfilme. Er war mit Maurits Dekker befreundet und traf Roth in den Kneipen am Leidseplein. Balázs, Pál (1902–Amsterdam 1985) Ungarischer Journalist, arbeitete seit 1929 in den Niederlanden als Korrespondent für ungarische Zeitungen, zudem als Übersetzer tätig. Er kannte Roth aus seiner Studienzeit in Wien und gehörte zu Roths Freundeskreis in Amsterdam. Er trat als Vermittler für die ungarische Übersetzung von Rohts Die Geschichte von der 1002. Nacht auf und erhielt die erste Fassung des Romans, die er dann an den Verlag Athenäum in Budapest weiterleitete. Beierle, Alfred (1885–1950) Angesehener Berliner Vortragskünstler, bis 1933 in Berlin. War mit Roth befreundet und teilte Ende der 20erJahre mit ihm und Friedl Roth eine Wohnung in Berlin. Als Mitglied der SPD ging er 1934 ins Exil in die Niederlande, wo er mit viel Erfolg u. a. in Den Haag mit einem Stefan-Zweig-Programm auftrat. Er bemühte sich bei Allert de Lange ebenfalls um die Rechte für Der Antichrist, die aber schon an Charlotte Köhler vergeben waren. Beierle lebte in Amsterdam in der Wohnung von van Korlaar. (Rietra 2005: 398, Allert de Lange 29.10.1934 und Beierle 24.10.1934, von Cziffra 2006: 41f.) Berg, Willy; siehe Wielek-Berg, Willy (1919–2004) Amsterdamer Dichterin, Übersetzerin und Journalistin bei der kommunistischen Zeitung De Waarheid. Heiratete 1952 Wilhelm Kweksilber (Pseudonym Heinz Wielek), mit dem sie 1946 für De Arbeiderspers Roths Radetzkymarsch übersetzte. Besse, Emile Portier im Hotel de la Couronne in der Vindictivelaan in Ostende. Am Montag, dem 16. August, verzeichnete Roth in seinem Notizbuch (LBI) “Buch Radetzky für Portier gekauft”. Blansjaar, Antonius Martinus (“Toon”) (1902–?) Gründer und Besitzer des Hotels Eden in der Warmoesstraat bis 1936, ab 1937 Mitinhaber des City Hotels am Rembrandtplein. Roth war mit der Familie Blansjaar befreundet, diese offerierte ihm mehrmals kostenlos Kost und Logis. Blansjaar hatte an Literatur kein Interesse, wollte aber seinem Haus eine gewisse Klasse verleihen und sah in Roth den geeigneten Gast, um dem Hotel Eden Ansehen einzubringen. Er wurde von Roth mit Manuskripten und Fotos beschenkt, die aber im Krieg verloren gingen. Die Schlusszeilen von Beichte eines Mörders sind eng mit Blansjaar und dem Eden Hotel verbunden. Blansjaar, Piet J.A. Mitarbeiter im Hotel Eden, intellektueller Gegenpol zum Bruder Toon, wusste Gäste wie Roth und dessen Schriftstellerfreunde literarisch zu schätzen. Er las Roth täglich aus De Telegraaf vor und will ihn so für den Roman Das falsche Gewicht inspiriert haben. Wanderte nach dem Zweiten Weltkrieg nach Australien aus. 1979 stand er mit den Autoren von Joseph Roth in Nederland in Verbindung und lieferte Informationen über Roths Aufenthalt im Eden Hotel. Blomsma, Mies (Groningen 1905–Blaricum 1940) Illustratorin und Redakteurin für die Jugendseiten der Tageszeitung Het Volk in Amsterdam, wo sie den mit Roth befreundeten Emigranten Gerth Schreiner kennenlernte, den sie 1938 heiratete. Sie fertigte in jenem Jahr die

303

berühmt gewordene Zeichnung von Roth an, auf dem dieser handschriftlich hinzufügte: “Das bin ich wirklich; böse, besoffen, aber gescheit.” Blomsma erstellte zudem das Porträt von van Duinkerken als Illustration zu Ballade van den katholiek, das später auch in Gerth Schreiners Wij leven in Holland aufgenommen wurde. Am 10. Mai 1940 wurden Blomsma und Schreiner verhaftet und erst nach Fürsprache van Duinkerkens wieder freigelassen. Die deutsche Besatzung ließ die Lage der beiden Sozialisten und Antifaschisten aussichtslos erscheinen, und am 16. Mai 1940 verübten sie Selbstmord. De Bourbon, Louis (Renkum 1908–Arnhem 1975) Verfasser von Romanen, Novellen und Gedichten sowie Mitarbeiter bei der Zeitschrift De Gemeenschap. Während Roths Amsterdamer Periode lebte er in Indonesien und hat ihn daher nicht getroffen, war aber mit den bedeutendsten Amsterdamer Roth-Vermittlern befreundet. Er veröffentlichte in De Gelderlander 1939 eine Rezension von Die Kapuzinergruft, möglicherweise stammte auch die Besprechung von Die Hundert Tage im Soerabaiasch Handelsblad von seiner Hand. Ter Braak, Menno (Eibergen 1902–Den Haag 1940) Ter Braak studierte Geschichte in Amsterdam und promovierte in Berlin. Dort pflegte er in den 1920er Jahren Kontakte zu angesehenen Vertretern der internationalen literarischen Avantgarde. 1932 war er Mitbegründer der literarischen Zeitschrift Forum, 1933 wurde er Chef der Kulturseiten des liberalen Het Vaderland und machte diese mit seinen kritischen Essays zum Maßstab niederländischer literarischer Kritik. 1936 war er Initiator für die Gründung des anti-nationalsozialistischen Comité van Waakzaamheid. Es gibt keine Angaben darüber, ob er sich je mit Roth persönlich getroffen hat. Ter Braak rezensierte Der Antichrist und verfasste vier Artikel zu Roths Tod und zum letzten Werk des Autors. Braat, Leo (Arnhem 1908–Amsterdam 1982) Bildhauer, Dichter und Journalist, der Roth einige Male in Amsterdam begegnet ist, aber nie wirklich gut kennenlernte, obwohl er sich im Nachhinein in seinen Erinnerungen auf regelmäßige Treffen mit Roth berief. Braat lud Roth Oktober 1937 brieflich ein, Beiträge für die 1935 von ihm gegründete Zeitschrift Kroniek van Kunst en Kultuur zu liefern, was aber nicht geschah. In dieser Zeitschrift erschien 1939 von Nico Rost ein ausführliches “In Memoriam” für Joseph Roth. Den Brabander, Gerard; siehe Jofriet, Jan Gerardus Brandt, Leonie; auch: Reiman, Leonie (1901–1978) Flamboyante niederländische Schauspielerin, die ab den 20er-Jahren als Doppelagentin für den niederländischen und deutschen Geheimdienst arbeitete und sowohl in den Niederlanden als auch in Deutschland in den höchsten politischen und kulturellen Kreisen verkehrte. Ihr Mann C.W.L. Brandt, Geschäftsmann im Konditoreigewerbe, unterstützte ihre Theaterkarriere finanziell und verhalf ihr zu den entsprechenden Beziehungen. Brandt stand 1933 geschäftlich mit Gerard de Lange in Kontakt, als dieser Roth zu sich nach Amsterdam einlud. Bei einem zu Roths Ehren veranstalteten Empfang in der Bar des Victoria Hotels 1934 lud Gerard de Lange Leonie Brandt ein. Sie traf Roth regelmäßig in Amsterdam, im Hotel Eden und bei sich zuhause. Buytendijk, F.J.J. (1887–1974) Amsterdamer Schriftsteller, Psychiater und Universitätsprofessor für Psychologie. Ursprünglich protestantisch, ab 1937 katholisch. Als Mitarbeiter der katholischen Zeitung De Tijd wurde er einer der besten Freunde Anton van Duinkerkens. Über diesen lernte er Roth 1937 in Amsterdam kennen. Er war Mitglied des Comité van Waakzaamheid und sah den katholischen Glauben als Waffe gegen Rassismus und Faschismus. Am 16. Oktober 1961 schrieb er an van Duinkerken: “[D]as Wort – vor allem wenn es ein wahres ist – erhebt eine Stimmung zu einer Aussicht und einem Glauben. Dieses Wort kam […] von Dir, dem Freund Joseph Roths und mir. Es waren fruchtbare Jahre der Befreiung, von Schenken und Leichtsinn, von Nonkonformismus und ‘Wachsamkeit’.” [Übers ES] (Lap & Struyker Boudier 1987) Brunt Nini (Den Haag 1891-1984) Brunt war Tochter eines Buchhändlers in Den Haag, wo sie ihren späteren Mann, den sozialistischen Tyographen und Buchgestalter Jan van Krimpen kennenlernte. Von 1916 bis 1929 waren sie verheiratet. Ninis Schwester Aty war mit Jan Greshoff verheiratet. Nini Brunt übersetzte u.a. Virginia Woolf und Franz Kafka und

304

1980 Roths Legende vom heiligen Trinker (mit einem Vorwort von Simon Carmiggelt). Ihr ältester Sohn war Huib van Krimpen, der 1994 Hotel Savoy übersetzte. Kontakte mit Roth sind nicht belegt. Chapelle, Philippe la (den Haag 1882–Amsterdam 1969) Amsterdamer Schauspieler, der mehrmals von A. Defresne für die Amsterdamsche Toneel Vereniging verpflichtet wurde und mehrere Rollen an der Seite von Charlotte Köhler und Cruys Voorbergh spielte. Am 14. Juli 1936 las er ein Fragment aus der Übersetzung von Die Hundert Tage im protestantischen Rundfunk AVRO. Keine Begegnungen mit Roth belegt. Cielen, Mathieu (Vlijtingen 1896–Maaseik 1960) Angesehener flämisch-limburgischer Pfarrer, wies am 17. November 1937 in einem Artikel über den Einfluss des Faschismus im Vatikan, veröffentlicht in Het belang van Limburg, auf Roth hin, der inhaltlich Ähnliches in Der Antichrist vorausgesagt hatte. (Cielen: 17.11.1937) Cramer, Hendrik Protestantischer Prediger in Gouda und Verfasser von religiösen Werken. Er brachte am 24. April 1932 im Rundfunk (VPRO) eine Sendung über Joseph Roths Roman Hiob. Defresne, August (Maastricht 1893–Amsterdam 1961) Amsterdamer Theaterregisseur, Schriftsteller und Kritiker, zeitlang verheiratet mit der Schauspielerin Charlotte Köhler und Vorstandsmitglied der Künstlersozietät De Kring. Wurde in den 30er-Jahren mit gewagten sozialkritischen Inszenierungen bekannt, darunter 1935 De Beul von Pär Lagerkvist. Ließ sich vom deutschexpressionistischen Avantgardetheater inspirieren. Er und seine Frau waren mit Anton van Duinkerken befreundet. Treffen mit Roth sind nicht belegt. Degenfeld, Heinrich Graf (1890–1978) Österreichischer Legitimist. Kam 1922 als Erzieher zu Otto von Habsburg, wurde dessen Adjutant und Sekretär und lernte Roth 1933 über die legitimistischen Netzwerke kennen. Er gehörte in Steenokkerzeel zum österreichischen “Exilhof” und korrespondierte im Namen Ottos mit Roth. Dekker, Maurits (Amsterdam 1896–Amsterdam 1962) Jüdischer, links engagierter Amsterdamer Volksdichter und Übersetzer, eng befreundet mit Anton Bakels. Nach einem Aufenthalt 1931 in Belgien blieb er mit Johan de Maegt und Paul Gustave van Hecke in Kontakt. Er war über die marxistische Zeitschrift Links Richten ebenfalls mit Nico Rost vernetzt. Der Stoff seines Romans Waarom ik niet krankzinnig ben aus 1929 wurde von Roth zum Teil in den Roman Die Beichte eines Mörders verarbeitet. Dekker war im Frühling 1936 einer der engsten Bekannten Roths und lud diesen auch zu sich nach Hause ein. Diels, Joris (Antwerpen 1903–Scheveningen 1992) Angesehener flämischer Schauspieler, Theater- und Filmregisseur; wurde 1935 Intendant der Koninklijke Nederlandse Schouwburg (KNS) in Antwerpen, bis die Stelle von Willem van Korlaar Jr. übernommen wurde. 1927 spielte er für eine Saison in der Hollandsche Schouwburg in Amsterdam und lernte seine Frau, die jüdische Schauspielerin Ida Wassermann, kennen. Am 11. August 1939 las Diels im flämischen Rundfunk N.I.R. aus Roths Tarabas. Es konnte nicht ermittelt werden, ob er mit Roth in Kontakt stand und ob es einen Zusammenhang gibt zwischen den Netzwerken um Diels und den belgisch-jüdischen, wie jenen um die Zeitschrift La Centrale oder Joseph Dolinger. Ditte, Edmond Inhaber des Hotels de la Couronne in der Vindictivelaan in Ostende, wo Roth 9 Juli bis 14. September 1936 und 28. Juli bis 21. September 1937 den Sommer verbrachte. Ditte korrespondierte mit John Gheeraert über Roths Aufenthalt im Hotel. Dolinger, Joseph (Jasienica, 1907–) Sohn eines deutschen Rabbiners polnischer Herkunft. Dolinger studierte ab 1929 in Antwerpen Gesang und war mit jüdischen und österreichischen Emigranten vernetzt. Er sorgte ab 1933 finanziell für seine aus Deutschland

305

geflohene Mutter und Schwester. Er trat in Theatern in Antwerpen (L’Hippodrome) und Brüssel (Alhambra) als Variétésänger auf, war für die Saison 1935–1936 bei der Antwerpener Oper verpflichtet und bekam Aufträge für den flämischen Rundfunk N.I.R. Der Name und die Adresse Dolingers standen in Roths Adressbuch. Dolinger bat Roth am 26.04.1939 in einem Schreiben um die Filmrechte von dem Roman Hiob. Donath, G. Schauspielerin im belgischen Exil, zuvor mit dem Wiener Burgtheater verbunden. Las im August 1939 bei der Brüsseler Veranstaltung im “Cercle Culturel Autrichien”Texte zum Andenken Joseph Roths. Donkersloot , Anthony (Rotterdam 1902–Amsterdam 1965), Pseudonym: Donker, Anthony Dichter, Romanautor, Übersetzer und Literaturkritiker, ab 1936 Literaturprofessor an der Universität Amsterdam, ab 1936 Vorstandsmitglied des niederländischen PEN-Clubs. War aktiv in antifaschistischen Kreisen. Verfasste zwischen 1930 und 1937 vier Artikel über Roth. Keine Begegnungen mit Roth bekannt. Donker, Cees H. Lernte Roth als Kellner im Café de Pool kennen. Duinkerken, Anto van; siehe Asselbergs, Willem Eckeren, Gerard van; siehe Esser, Maurits Engelman, Jan (Utrecht 1900–Amsterdam 1972) Katholischer Dichter aus dem Kreis der Jung-Katholiken um De Gemeenschap und Anton van Duinkerken. Traf Roth in den Amsterdamer Cafés. Maurits Esser, Pseudonym: Eckeren, Gerard van (Haarlem 1876–Wassenaar 1952) Angesehener Schriftsteller und Kritiker. Er führte in Amsterdam das Schallplattengeschäft De Discus und sein Haus war in den 30er-Jahren Treffpunkt von Musikern und Schriftstellern. Verfasste die Rezension zum Roman Die Beichte eines Mörders vom 10. April 1937 in der liberalen Zeitschrift Eigen Haard, das den Roman zum “Boek van de week”, zum Buch der Woche, erklärte. Kontakte mit Roth sind nicht belegt. Eugen, Frederic (“Fred”) von (1897–1998) Verkaufsleiter bei Emanuel Querido und ab 1937 Direktor des Verlags NV Amsterdamsche Boek- en Courantmaatschappij von De Arbeiderspers. Verheiratet mit Alice van Nahuys. Er begegnete Roth in Amsterdam. Fabrizius, Leopold; siehe Albert Vigoleis Thelen Fein, Walter Schauspieler und Sänger aus Berlin, der in der Emigration in Amsterdam lebte und Roth im Eden Hotel begegnete, wo er sich 1934 einige Tage aufhielt. Um 1960 präsentierte er Fragmente aus Hiob in der Berliner Akademie der Künste. Fles, Barthold (Amsterdam 1902–Laren 1989) Der Niederländer Fles war Roths literarischer Agent für England und die Vereinigten Staaten. Er begann seine Laufbahn bei Allert de Lange in Amsterdam, ging 1925 nach Amerika und wurde 1933 selbstständiger Literaturagent und Verleger in New York. 1936 verkaufte er die englischen Rechte für Die Beichte eines Mörders an den Londoner Verlag Robert Hale & Co, nachdem der amerikanische Verleger Benjamin Huebsch zu Roths Entsetzen das Werk abgelehnt hatte. Fles war von Juni bis Oktober 1937 auf Geschäftsreise in Europa und besuchte Roth am 26. Juni 1937 in Brüssel und Mitte Oktober noch einmal in Paris. Fles verhandelte 1936 mit Maurits Dekker über die Lizenz dessen Romans Oranje. Möglicherweise ist Roth dabei als Vermittler aufgetreten. (Fles 05.08.1936) Floréal

306

Besitzer des Café Floréal in Ostende. Am 2. August 1937 schrieb Roth aus Ostende an Zweig: “Floréal fragt jeden Tag nach Ihnen.” Frankemölle, Wenzel Katholischer Journalist, Berliner Korrespondent der Tageszeitung De Tijd während des Ersten Weltkriegs und kurz danach, Übersetzer und Literaturkritiker. Er publizierte 1936 bei De Gemeenschap eine Hitler-Biographie: Hitler, zijn wording en wezen, mit einer Einleitung von Anton van Duinkerken. Für De Gemeenschap erstellte er eine Übersetzung von Radetzkymarsch, die nicht herausgegeben wurde. Er rezensierte Die Kapuzinergruft 1939 in De Tijd. Gaze, Cornelius Kellner, lernte Roth im Café de Pool kennen. Gerth, Frits Kellner, lernte im Café De Amstelstroom in der Kalverstraat kennen. Simon Carmiggelt schrieb darüber eine Glosse in Het Parool vom 18. November 1960. Gillès de Pélichy, Daniel, Pseudonym: Gillès, Daniel (Brügge 1917–1981) Französischsprachiger flämischer Schriftsteller. Als Vierzehnjähriger 1931 in Antibes, wo er Roth begegnete, der dort einen Arbeitsaufenthalt mit Zweig vereinbart hatte. Roth verliebte sich in Daniels Schwester, Maria Gillès de Pélichy, was zu einem Skandal in der Familie führte. In seinen Erinnerungen beschrieb Daniel Gillès de Pélichy die Begegnung mit Zweig; Roth wurde nicht erwähnt. Er stammte aus einer adeligen Brügger Familie und machte sich mit Romanen über die flämische Bourgeoisie in Belgien äußerst unbeliebt. Sein Roman Le festival de Salzbourg erzählt eine flämisch-österreichische Geschichte in Zeiten des aufkommenden Nationalsozialismus des sog. österreichischen “Anschlusses”. Es wird darin explizit auf Roth hingewiesen. Gillès de Pélichy, Maria (Brügge 1910–1983) Tochter aus einer Brügger katholischen adligen Familie. 1931 lernte sie als Zwanzigjährige Roth während eines Aufenthaltes an der französischen Riviera in Antibes kennen, wo sie sich mit ihrem jüngeren Bruder Daniel aufhielt. Sie ging mit Roth eine stürmische Liebesbeziehung ein, die sich womöglich in Stefan Zweigs Romanfragment Rausch der Verwandlung niedergeschlagen hat. Wenige Monate, bevor sie die Volljährigkeit erreichte, wurden die Pläne, für Roth mit der Familie zu brechen, von der Mutter vereitelt und eine Ehe Marias mit einem Brüsseler Geschäftsmann wurde arrangiert. Glaser, Elisabeth (Berlin 1903–Amsterdam 2001) Die deutsche Dichterin, Journalistin und Übersetzerin Elisabeth Glaser war 1933 mit ihrer Familie aus Deutschland ausgewandert und in die Niederlande geflüchtet. Sie war mit dem Niederländer schweizerischer Herkunft Felix Augustin verheiratet, mit dem sie niederländische und flämische Romane übersetzte. Ab 1935 brachte sie als Schriftstellerin sozialkritische Werke heraus. Sie begleitete Bronsen als Übersetzerin und Dolmetscherin bei seinen Recherchen in den Niederlanden. Sie war aufgrund dieser Reise und der Beschäftigung mit Roth so von diesem fasziniert, dass sie über ihn das Theaterstück Kaddisch für Schwartz verfasste. Persönlich kannte sie Roth nicht. Sie verfasste 1948 zwei und 1951 noch einen Artikel über Roth. De Graaff, Christiaan (“Chris”) (Den Bosch 1890–Amsterdam 1955) Schriftsteller und Redakteur bei der Zeitschrift De Gemeenschap und dem gleichnamigen Verlag, zudem Literaturkritiker für die Tageszeitung Algemeen Handelsblad. Er war persönlich eng befreundet mit van Duinkerken. De Graaff lernte 1935 Roth im Hotel Eden kennen, traf ihn oft in Amsterdam, verfasste sechs Artikel über ihn und sein Werk und lieferte Roth die Rohübersetzung von Anton van Duinkerkens Ballade van den katholiek. Roth war bei ihm und seiner Familie zu Hause zu Gast. De Graaff sympathisierte im Zweiten Weltkrieg mit den Nationalsozialisten. Greshoff, Jan (Nieuw Helvoet 1888–Kaapstad 1971) Angesehener niederländischer Schriftsteller, Literaturkritiker und Herausgeber der literarischen Zeitschrift De Gulden Winckel. 1927 wurde er belgischer Kunstkorrespondent für Het Vaderland und zog nach Anderlecht bei Brüssel. Nach Vermittlung von Nico Rost kam Roth 1937 mit Greshoff in Kontakt, der versuchte, Roths

307

Grillparzer-Essay beim Verlag Stols in Maastricht unterzubringen. Stols war sehr eng mit Greshoff befreundet. Bei Stols wurden auch Werke von Maurits Mok und Stefan Zweig herausgegeben.

Gunning, Johannes Hermanus (Hilversum 1858–Amsterdam 1940) Protestantischer Theologe, bekannter Prediger, Redakteur bei mehreren Zeitungen und Zeitschriften und Verfasser von ungefähr 100 Büchern zu religiösen Themen. Er trug mit seinem Lob von Der Antichrist im Algemeen Handelsblad zum Erfolg Roths in den Niederlanden erheblich bei. Roth dankte ihm dafür am 8. Mai 1935 in einem Brief. Habsburg, Otto von (Reichenau an der Rax 1912–Pöcking 2011) Erstgeborener Sohn des römisch-katholischen österreichischen Kaisers Karl I. und Kaiserin Zita. Verbrachte seine Jugend bis März 1919 in Österreich, dann in der Schweiz, auf Madeira und in Spanien. Hielt sich infolge des österreichischen Sondergesetzes zu den Habsburgern, das der kaiserlichen Familie die Einreise nach Österreich untersagte, im Ausland auf; ab 1930 lebte er mit seiner Familie im Schloss ter Ham in der Gemeinde Steenokkerzeel bei Brüssel. Otto von Habsburg promovierte 1935 in Löwen in den Politischen Wissenschaften. Im Juni 1936 richtete er Proklamationen an das österreichische Volk und erklärte sich bereit, auf den österreichischen Thron zurückzukehren. 1940 flüchtete die Familie über Frankreich, Spanien und Portugal und emigrierte in die USA. Roth war nach eigenen Angaben einige Male in Steenokkerseel auf Besuch. 1938 traf er Otto von Habsburg in legitimistischen Kreisen in Paris und wurde von ihm aufgefordert, sich dem Alkohol zu entziehen. Hannema, Frans (1908–1971) Amsterdamer Bildhauer und Kunstkritiker, der 1936 Roths Vertrauen gewann. Er war wie dieser ein starker Trinker, zudem wohlhabend und gern bereit, die Zeche zu übernehmen. Hannema sitzt auf dem bekannten Foto, das Wiel van der Randen im Noord-Zuid-Hollandsch Koffiehuis machte, neben Roth und blickt stolz in die Kamera. Der Nachruf, den er Roth wohl versprochen hatte nach dessen Tod zu schreiben, erschien nicht wie geplant in De Gemeenschap, weil er den Text zu spät fertigstellte. Im Zweiten Weltkrieg kollaborierte Hannema mit den deutschen Besatzern. Hecke, Paul-Gustaaf (“Gust”) van, Pseudonym: Meylander, Johan (Gent 1887–Elsene 1967) Angesehener flämischer Herausgeber, Dichter, Galerist, Theaterautor, Journalist und überzeugter Sozialist. Zudem Inhaber des Brüsseler Modehauses Norinne. In seiner Jugend war er mit dem Sozialistenführer Hendrik De Man befreundet und lernte als Redakteur bei Het Laatste Nieuws Johan de Maegt kennen. Gründer der französischsprachigen Avantgarde-Zeitschrift Variétés, für die Nico Rost über deutsche Literatur schrieb. In Variétés erschien 1929 ein Artikel über Roth und ein Auszug aus Le prophète Muet. Dies war die erste französische Übersetzung eines Roth’schen Textes. 1931 wurde Van Hecke Redakteur und ab 1938 ChefRedakteur der Genter Tageszeitung Vooruit, wo er eng mit Nico Rost zusammenarbeitete. (de Volder 1989) Begegnungen mit Roth sind nicht belegt. Van Hecke war mit De Maegt und Rost vernetzt. Heugten, Johannes (“Jan”) van (Asten 1890–Amsterdam 1963) Katholischer Literaturkritiker Brabanter Herkunft und Studentenpastor in Amsterdam, ab 1924 zum Kaplan des Amsterdamer Bezirk Jordaan ernannt. Lebte im Kloster Krijtberg an der Singel. Ab 1929 Redakteur von Boekenschouw. Ab 1933 Moderator der Unie van katholieke studentenverenigingen und von großem Einfluss auf die Studenten der Amsterdamer Universität. Stand in Kontakt mit Anton van Duinkerken und De Gemeenschap und begegnete Roth in Amsterdam. Korrespondierte mit Godelieve Harth. Hiegentlich, Jacob (Roermond 1907–Amsterdam 1940) Amsterdamer jüdischer Schriftsteller und Literaturkritiker, der als (homosexueller) Dandy auftrat, in den Künstlerkreisen am Leidseplein verkehrte und dort Roth begegnete. Er veröffentlichte 1939 in der jüdischen Zeitschrift Ha’ischa einen Nachruf auf Roth. Hirsch, Albert Österreicher im belgischen Exil. Organisierte im August 1939 im Namen der Brüsseler “Cercle Culturel Autrichien”, einer österreichischen antifaschistischen Organisation, eine Veranstaltung zu Roths Gedenken, an der Nico Rost und G. Donath mitwirkten. Er verkehrte in Belgien mit Bekannten Roths, die in Besitz von Fotos,

308

Briefen und Handschriften waren, die bei der Veranstaltung zur Schau gestellt wurden. Da die “Cercle Culturel Autrichien”mit der deutschen Besatzung aufgehoben wurde und viele Mitglieder emigrierten oder umgebracht wurden, sind sämtliche Materialien, die Roths Brüsseler Periode erhellen könnten, verloren gegangen.

Jofriet, Jan Gerardus, Pseudonym: Brabander, Gerard den (Den Haag 1900– Amsterdam 1968) Dichter und Übersetzer (u. a. von Tolstoi, Rilke, Trakl, Heine). Ab 1932 tätig als Beamter bei der Poststelle Amsterdam-Nord, wo er mit der Amsterdamer Künstlerszene am Leidseplein in Berührung kam und erste Gedichte veröffentlichte. Hat Roth in Amsterdam gekannt und verfasste 1939 das Gedicht In Memoriam Joseph Roth. (Bittremieux 2008) De Kadt, Otto B. (Dordrecht 1907–Laren 1995) Niederländischer Maler und Kunstkritiker, der Roth in Amsterdam einige Male begegnete. In der von ihm herausgegebenen linken Zeitschrift De Nieuwe Kern erschienen von Roth die Beiträge “In plaats van een artikel” und “Doden-mis.” Kesten, Hermann (Pidwolotschysk 1900–Basel 1996) Jüdischer Schriftsteller und Herausgeber, ebenso wie Roth galizischer Herkunft. Arbeitete ab 1927 mit Walter Landauer und Fritz Landshoff als Lektor beim Berliner Kiepenheuer Verlag und wurde 1933 auf Empfehlung Stefan Zweigs von Allert de Lange als Mitarbeiter angestellt. In Paris und Nizza lebten Kesten und Roth in den selben Hotels oder unweit voneinander entfernt und trafen sich täglich. Kestens Angehörige lebten in Belgien, er besuche sie in Brüssel und Ostende. Er stand in Kontakt mit Nico Rost und mit den Kreisen der emigrierten Schriftsteller in Belgien. Keun, Irmgard (Berlin 1905–Köln 1982) Deutsche Schriftstellerin. Sie wurde bekannt durch ihren ersten Roman Gilgi, eine von uns (1931), der innerhalb nur eines Jahres eine Auflage von 30.000 erzielte. Fast ebenso erfolgreich war Das kunstseidene Mädchen (1932). 1936 lernte sie in Ostende über Egon Erwin Kisch Joseph Roth kennen und war anderthalb Jahre seine Lebensgefährtin (und Rivalin Andrea Manga Bells). Unter ständigem finanziellem oder visabedingtem Druck reisten Roth und sie nach Österreich und Polen, hielten sich aber zumeist in Brüssel und Ostende auf. Im Exil verfasste sie die Romane Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften (Allert de Lange 1936), Nach Mitternacht (Querido 1937), D-Zug dritter Klasse (Querido 1938) und Kind aller Länder (Querido 1938). Letztgenannter ist als Schlüsselroman über ihr Leben im Exil mit Joseph Roth zu betrachten. Kisch, Egon Erwin (Prag 1885–Prag 1948) Deutschsprachiger, kommunistischer und jüdischer Schriftsteller, Journalist und Reporter. Begegnete Roth in den 20er-Jahren in Wien als Mitarbeiter von Der Neue Tag und später in Berlin in den literarischen Kreisen um das Romanische Café. Kisch war in Berlin mit Nico Rost befreundet und lebte in den 30er-Jahren in verschiedenen belgischen Städten. In Bredene bei Ostende verbrachte er 1936 den Sommer und bildete den Mittelpunkt der deutschsprachigen Schriftstellerkolonie, der auch Roth, Kesten und Keun angehörten. Die Freundschaft zwischen Kisch und Roth hatte bis zu Roths Tod 1939 Bestand und wurde durch ihre unterschiedlichen politischen Ansichten nur oberflächlich gestört. Kijzer, Meyer Abraham (“Max”) (Amsterdam 1893–Auschwitz 1944) Jüdischer Schriftsteller, der Romane, Gedichte und Biographien verfasste. Organisierte in den 30er-Jahren in Amsterdam literarische Salons. 1934 rezensierte er Roths Tarabas in der literarischen Zeitschrift Nederlandsche Bibliografie; 1939 verfasste er einen Nachruf in der jüdischen Centraal blad voor Israëlieten. War mit Maurits Dekker befreundet. Köhler, Charlotte (Amsterdam 1892–Amsterdam 1977) Amsterdamer Schauspielerin, die 1920 bis 1937 mit dem Theaterschriftsteller, Regisseur und Theaterleiter August Defresne verheiratet war. Als junge Schauspielerin zog sie 1925 nach Berlin, wo sie in Filmen und Theaterstücken jüngerer Autoren wie Brecht und Toller auftrat. 1926 debütierte sie als Vortragskünstlerin in Amsterdam mit Schnitzlers Novelle Fräulein Else. Der Durchbruch gelang ihr mit Dostojewskis Die Sanfte im Jahr 1929; zwischen 1929 und 1940 übernahm sie insgesamt 31 Rollen und wurde eine der am meisten wahrgenommenen niederländischen Schauspielerinnen. Köhler war eine gute Freundin von Anton van

309

Duinkerken. 1934 kaufte sie die Rechte von Der Antichrist und plante damit eine Vortragsreihe in Amsterdam. Nach der ersten Aufführung entschloss sie sich, die Reihe abzusagen.

Kohnstamm, Philip (Bonn 1875–Ermelo 1951) Naturwissenschaftler, Philosoph und Pädagoge jüdischer Herkunft, der 1917 zum Christentum konvertierte. Ab 1932 Professor an der Universität Utrecht. Begründer der wissenschaftlichen Pädagogik und Didaktik in den Niederlanden. War mit J.H. Gunning Redaktionsmitglied von Paedagogische Studien und veröffentlichte 1935 in dieser akademischen Zeitschrift eine Antichrist-Rezension. Setzte sich schriftlich mit Roth in Verbindung, es sind jedoch keine Briefe überliefert. Korlaar, Willem Jr. van (1886–Fontainebleau 1937) Gründete 1919 in Amsterdam die Nationale Oper, danach arbeitete er als Schauspieler und Theateragent. Seine Amsterdamer Wohnung teilte er 1934 mit Alfred Beierle. Am 1. September 1936 trat er als Direktor der Koninklijke Nederlandse Schouwburg in Antwerpen die Nachfolge von Joris Diels an. Van Korlaar versuchte 1935 im Auftrag Allert de Langes vergeblich, die Vortragsrechte von Der Antichrist zu verkaufen, nachdem Charlotte Köhler ihre Vortragsreihe abgesagt hatte. Kool, Halbo (Groningen 1907–Kortenhoef 1968) Dichter, Schriftsteller, Übersetzer, Kritiker und Journalist, u. a. bei Het Volk, Den Gulden Winckel und Critisch Bulletin. Er war regelmäßiger Gast im Café de Pool und bei Reijnders am Leidseplein. Kroonenburg, Antonie Pieter Johannes (1902–1977) Seit 1934 Prokurist bzw. Geschäftsführer des Verlages und der Buchhandlung Allert de Lange. Er war die wichtigste Verbindungsperson zwischen dem niederländischen Verlagshaus und dessen deutscher Abteilung. In Abwesenheit Landauers regelte er die laufenden Geschäfte dieser Abteilung. Kroonenburg organisierte 1934 für Roth einen Empfang im Amsterdamer Victoria Hotel, im Mai 1935 das Treffen zwischen Roth und den Kritikern Anton van Duinkerken, Chris de Graaff und Johan Winkler sowie 1936 eine Autogrammstunde in der Buchhandlung. Nach 1945 verhandelte er mit Kiepenheuer & Witsch über die Rechte für das Werk von Roth. Kweksilber, Wilhelm (“Willi”), Pseudonym: Wielek, Heinz (Köln 1912 –Amsterdam 1988) Aus Deutschland ausgewanderter Schriftsteller und Literaturkritiker. Emigrierte 1933 nach Amsterdam, lernte fließend Niederländisch, wurde Mitglied der Sociaal-Democratische-Arbeiterpartei und arbeitete für die Tageszeitung Het Volk und für den Radiosender VARA. Schrieb für die sozialistische Zeitschrift Tijd en Taak 1939 eine Rezension von Die Legende vom heiligen Trinker und lenkte nach dem Zweiten Weltkrieg in mehreren Artikeln das Interesse auf Roth und dessen Werk. Seine zweite Frau Willy Wielek-Berg (Heirat 1952) übersetzte 1982 Radetzkymarsch. Er veröffentlichte zwischen 1936 und 1970 acht Artikel über Roth in diversen Zeitungen und Zeitschriften. De Lange, Gerard (Amsterdam 1896–Amsterdam 1935) Sohn des Verlagsgründers Allert de Lange; übernahm 1927 nach dem Tod des Vaters den Verlag und die Buchhandlung. Er war wenig an Literatur interessiert, führte einen flamboyanten Lebensstil und ließ sich in geschäftlichen Angelegenheiten weitgehend von seinen Mitarbeitern P. van Alfen und A.P.J. Kroonenburg vertreten. Unter seiner Führung wurde 1933 die Exilabteilung Allert de Lange gegründet. Die Freundschaft mit dem Verleger brachte Roth hohe Honorare und immer wieder neue Vorschüsse ein. Der Tod Gerard de Langes im Mai 1935 bedeutete für Roth dann auch finanziell eine Katastrophe. Landauer, Walter (Berlin 1902–Bergen Belsen 1944) Seit 1927 Mitarbeiter von Roths Berliner Verlag Gustav Kiepenheuer, Arbeitskollege von Hermann Kesten und Walter Landauer. Gerard de Lange übertrug ihm 1933 die Leitung der Exilabteilung. Lebte in Amsterdam und verbrachte längere Perioden in Brüssel und Ostende. Traf Roth bei dessen Aufenthalten in Amsterdam und hielt sich auch mit ihm in Brüssel und Ostende auf. Am 26. Mai 1936 schrieb Roth an Zweig: “Wirklich gut zu mir ist jetzt erst Landauer. Er sorgt sich um mich wie ein Bruder.” Ein Versuch Thomas Manns, Landauer 1940 zur Flucht in die USA zu verhelfen, scheiterte.

310

Landshoff, Fritz (Berlin 1901–Haarlem 1988) Seit 1927 Direktor beim Verlag Kiepenheuer in Berlin, wo er mit Hermann Kesten und Walter Landauer zusammenarbeitete und mit Roth in Kontakt kam. Über Nico Rost wurde er von Emanuel Querido nach Amsterdam eingeladen zur Gründung einer Exilabteilung des Verlags Querido. Landshoff wohnte immer wieder in Amsterdam, wie auch Klaus Mann und Walter Landauer, in der Pension Hirsch. Er begegnete Roth häufig. Liekendael, Victor (1883–1955) Direktor beim belgischen Justizministerium. Er gewährte Roth im Juni 1936 auf Vermittlung von Toussaint van Boelaere hin ein Visum für drei Monate. Lissauer, Edith (Berlin 1892–Amsterdam 1978) Gehörte im Berlin der 20er-Jahre dem jüdischen Großbürgertum an, war literaturbegeistert und lud Schriftsteller in ihre stattliche Berliner Wohnung, die sie mit ihrem Mann Max Lissauer bezogen hatte, ein. 1927 lernte sie bei solch einer Gelegenheit Nico Rost kennen, mit dem sie eine Beziehung einging und dem sie mit ihrer Tochter Ilse 1933 nach Belgien ins Exil folgte. Sie arbeitete mit Rost zusammen als Übersetzerin, u. a. für den QueridoVerlag. Sie und Nico Rost trafen Roth regelmäßig in Brüssel und Ostende. Lissauer, Max (Berlin 1895– Buchenwald 1940) Jüdischer Geschäftsmann in Berlin. Traf Roth wahrscheinlich im Rahmen der von seiner Frau Edith Lissauer organisierten literarischen Salons in der gemeinsamen Berliner Wohnung. 1933 blieb er in Berlin, weil er als Geschäftsmann im Exil völlig mittellos gewesen wäre. Als Jude wurden ihm aber im Zuge der NS-Rassegesetze sämtlicher Besitz sowie die Möglichkeiten, die Geschäfte weiter zu betreiben, genommen. Es gelang ihm nicht, Deutschland dann doch noch rechtzeitig zu verlassen. Im Sommer 1936 besuchte er seine Frau, die 1933 nach Belgien gegangen war, und deren Liebhaber Nico Rost, mit dem er sich gut verstand. Möglicherweise war Roth beim Schaffen der Figur des Lissauer in Die Beichte eines Mörders von Max Lissauer inspiriert. Maegt Johan de, Pseudonym: Klauwaerdinne, Nele und Rannah, A. (Beert 1876–Halle 1938) Brüsseler Schriftsteller und Journalist mit engem Bezug zu den Niederlanden. Im Ersten Weltkrieg war er in Kreisen der belgischen Kriegsflüchtlinge in den Niederlanden engagiert und blieb stark mit der niederländischen journalistischen Szene vernetzt. Seine Glossen wurden bis 1930 von niederländischen Medien – u. a. Voorwaarts, NRC und Het Vaderland – übernommen. Ab 1918 Mitarbeiter der liberalen flämischen Zeitung Het Laatste Nieuws, als Hauptredakteur der Kulturseiten “Kunst en Letteren”. Ab 1935 zudem Mitarbeiter beim flämischen Rundfunk N.I.R. Seine Beziehungen zu Roth kamen über Maurits Dekker zustande. Bei Roths Visumantrag für Belgien galt er als Referenzperson; Roth ließ ihm einen korrigierten Bürstenabzug von Die Beichte eines Mörders schicken. Dieses Manuskript sowie der Briefwechsel mit Roth ist verlorengegangen. Als Monarchist und Antifaschist stand De Maegt Roth nahe und regte ihn 1937 zum Artikel “Monarchie und Parteien. Brief aus Belgien” an. Man, Hendrik De (Antwerpen 1885–Murten 1953) Belgischer Sozialist und Freund von P.G. van Hecke, der in den 20er- und frühen 30er-Jahren in Deutschland lebte und international als Sozialpsychologe und Theoretiker des Marxismus bekannt wurde. In seiner Hauptarbeit Zur Psychologie des Sozialismus bekundete er seinen Respekt für Roth. Roth bedankte sich dafür bei De Man in einem Brief vom 8. September 1927. 1933 wurde De Man Vizepräsident der belgischen sozialistischen Partei (BWP), und ab 1935 Minister in wechselnden Regierungen. Sein Plan zur Rettung der Wirtschaft ist als Plan De Man in die Geschichte gegangen. Spannungen mit Nico Rost entstanden, als sich herausstellte, dass dieser bei der Genter Zeitung Vooruit als Infiltrant für die Komintern tätig war. Daraufhin entfernte De Man ihn eine Zeitlang aus der Redaktion, Rost wurde jedoch von P.H. Van Hecke in Schutz genommen und durfte seine Tätigkeit wieder aufnehmen. Mann, Erika (München 1905–Zürich 1969) Tochter Thomas Manns; Schauspielerin, Journalistin und Schriftstellerin. Gründete 1933 das antifaschistische Kabarett Die Pfeffermühle. Sie und ihr Bruder Klaus Mann trafen Roth in den frühen 1930er Jahren in Wien, vor allem aber später in Paris und Amsterdam, wo sie wie Roth gern gesehene Gäste in den Lokalen um den Leidseplein waren. Nach einem Abend im Amsterdamer Stadttheater schrieb Roth im Mai 1935 an Erika Mann: “[I]ch danke Ihnen für den schönen Abend in Ihrem Theater. Ich habe die Empfindung, daß ich Ihnen sagen

311

muß: Sie machen zehn Mal mehr gegen die Barbarei als wir alle Schriftsteller zusammen. Ich bin ein wenig beschämt, aber dafür auch sehr stark ermuntert. Ich danke Ihnen und küsse Ihre Hand.” (JRB: 413) Mann, Klaus (München 1906–Cannes 1949) Sohn von Thomas Mann, Schriftsteller, lebte ab 1933 in der Emigration. Sein Amsterdamer Domizil war zunächst das Eden Hotel, später wohnte er mit Fritz Landshoff und Walter Landauer in der Pension Hirsch. Roth lieferte zwei Beiträge für die von Klaus Mann bei Querido herausgegebene Exilzeitschrift Die Sammlung. In seinem autobiographischen Werk Der Wendepunkt erzählt Klaus Mann vom Leben Joseph Roths in der holländischen Hauptstadt. Mark, van der Begegnete Roth als Kellner im Hotel De Doelen. Masereel, Frans (Blankenberge 1882–Avignon 1972) Linker und antifaschistischer flämischer Grafiker und Holzschnitzer, der mit Stefan Zweig befreundet war. Zweig stellte Roth und Masereel 1934 in der Wohnung von Thea Sternheim (der Mutter von Landauers Freundin Mopsa Sternheim) einander vor. (Sternheim 2001: 566) Am 8. Januar 1936 schrieb Roth an Allert de Lange, Masereel habe sich bereit erklärt, die Novelle Der Korallenhändler zu illustrieren (GiG: 244) und am 15. Januar bot er drei Novellen mit Zeichnungen von Masereel an (GiG: 250). Meer de Walcheren, Pieter van der (Utrecht 1880–Breda 1970) Katholischer Schriftsteller und Mitbegründer der Zeitschrift De Gemeenschap. Am 4. April 1936 schrieb Roth aus Amsterdam an Blanche Gidon: “Herr van de Meer scheint viel Geld an einer hiesigen Bank verloren zu haben. Er hat auch mir nicht geantwortet” (JRB: 465). Mok, Maurits (Haarlem 1907–Bergen 1989) Dichter, Schriftsteller, Kritiker und Übersetzer, Mitarbeiter der Zeitschrift De Gemeenschap. Traf Roth regelmäßig in Amsterdam und ist auf dem Bild von Wiel van der Randen zu finden. Stand um 1979 mit Toke van Helmond und Koos van Weringh in Verbindung und trat bei Roth-Veranstaltungen 1980 als Zeitzeuge auf. Muckermann, Friedrich (Bückeburg 1883–Montreux 1946) Jesuitischer Pfarrer, Schriftsteller, Journalist, Redner. War 1899 einem niederländischen Jesuitenorden beigetreten. Literaturkritiker für deutsche Literatur bei De Tijd, wo er ab 1929 mit van Duinkerken arbeitete. Gründete im niederländischen Oldenzaal die Exilzeitung Der Deutsche Weg, in der vier Beiträge von Roth erschienen, darunter am 16. Oktober 1938 die Nachdichtung von van Duinkerkens Ballade van den katholiek. Der erste belegte Kontakt datiert auf den August 1934, als Roth Muckermann ein Freiexemplar von Der Antichrist schicken ließ. 1938 zog Muckermann nach Paris um, wo er weiterhin mit Roth in Verbindung blieb. Van Nahuys, Alice (1894–1967) Dichterin, Übersetzerin (Werke von Schnitzler, T. Mann, Kafka und im Jahr 1939 Irmgard Keuns Kinder aller Länder). Alice van Nahuys kam wie Johan De Maegt während des Ersten Weltkriegs als Flüchtling aus Belgien in die Niederlande und siedelte sich in Amsterdam an. Sie sprach fließend Deutsch und war bis 1937 mit Fritz Landshoff Direktorin des deutschsprachigen Querido-Verlags. Sie war verheiratet mit Fred von Eugen. Nelissen, Henri (Amsterdam 1885–1957) Verleger, seit 1935 Geschäftsführer des katholischen Verlags De Gemeenschap in Bilthoven. Sollte dafür sorgen, dass der Verlag wieder schwarze Zahlen schreibt. Wurde im Oktober 1937 vom literarischen Leiter des Verlags, Cornelius Vos, und von Anton van Duinkerken davon überzeugt, dass Roth dem Verlag große Gewinne einbringen würde, und investierte private Mittel in das “Projekt Roth”. Er verlor am Ende deswegen so viel Geld, dass der Verlag aufgelöst werden musste. Der daraus folgende juristische Streit um die Rechte an Radetzkymarsch, Die Geschichte von der 1002. Nacht und Die Kapuzinergruft zog sich bis in die 50er-Jahre. Nijhuis, Jeannette Übersetzerin (u. a. von Bram Strokers Dracula und Clare Sheridans Nuda Veritas).

312

1931 übersetzte Nijhuis für W. De Haan in Utrecht Roths Erfolgsroman Hiob. Sie stand in Kontakt mit dem sozialistischen Kämpfer Domela Nieuwenhuis und lebte mit dem sozialistischen Publizisten Pieter Marinus Wink zusammen. Nypels, Charles (Maastricht 1895–1952) Typograf, Verleger, Drucker und Schriftsteller. Nypels arbeitete ab 1925 für den Verlag und die Zeitschrift De Gemeenschap. Zwischen 1927 und 1931 gestaltete er den Großteil der Gemeenschap-Ausgaben. Roth lernte Nypels in Amsterdam kennen. Sie sind zusammen auf dem Foto von Wiel van der Randen zu sehen. In Nypels Nachlass befand sich ein Gedicht, das Roth dem Freund gewidmet hatte: Für Charles Nypels Ich kann keine Gedichte schreiben, ich fühle mich aber wohl imstande, treu zu bleiben, ich liebe jeden Menschen, der ein Mensch ist, ein Mensch ist Charles Nyples, das glaub‘ ich bestimmt, obwohl er alles zum Anlaß nimmt, um anders zu erscheinen. Und darüber – wenn ich ein „Dichter“ wär – könnte ich weinen… Joseph Roth (Quelle: Charles Nypels-Kollektion, Karel van Laar, De Bilt, zitiert nach AdL: 292.) Van Praag, Siegfried (Amsterdam 1899–Brüssel 2002) Zionistischer Romanist, Schriftsteller, Essayist, Übersetzer und Kritiker. Pflegte schon vor 1933 gute Verbindungen zu vorwiegend deutsch-jüdischen Schriftstellern. Reiste 1933 im Auftrag von Gerard de Lange mit seiner Frau Hilda Sanders nach Paris, um für den geplanten Turmstadt-Verlag, wie die Exilabteilung Allert de Langes ursprünglich hieß, Autoren zu akquirieren. 1930 lobte er Roths Hiob und 1932 Radetzkymarsch in Critisch Bulletin. Über Tarabas hatte er im Nieuwe Rotterdamsche Courant weniger Positives zu sagen, und Der Antichrist, das er sowohl in Critisch Bulletin als auch in der jüdisch-zionistischen Zeitschrift Ha’Ischa besprach, lehnte er ab. Ab 1936 lebte er in Brüssel, hatte aber zu Roth keinen Kontakt. Er missbilligte emigrierte jüdische Schriftsteller wie Roth, die in Paris wie in anderen Städten als “Kaffeehausliteraten” lebten und nach seiner Ansicht ihr Judentum verleugneten. Praag-Sanders, Hilda van; siehe Sanders, Hilda Querido, Emanuel (Amsterdam 1871–Sobibor 1943) Amsterdamer Verleger jüdisch-portugiesischer Herkunft, Leiter des Em. Querido’s Uitgeverij N.V. und 1933 Gründer des Exilverlags Querido. In seinem Auftrag nahm Nico Rost in Berlin Kontakt zu Fritz Landshoff auf, dem ehemaligen Geschäftsführer des Gustav Kiepenheuer Verlags. Landshoff führte dann mit Alice van Nahuys den Verlag Querido. Dort erschien von 1933 bis 1935 auch Klaus Manns Exilzeitschrift Die Sammlung. Das Archiv des Verlags wurde im Mai 1940 vernichtet. Randen, Wiel van de (Venlo 1897–Amsterdam 1949) Fotograf beim katholischen Verlag De Spaarnestad und Mitarbeiter der Zeitschrift Katholieke Illustratie. Er traf Roth in Amsterdam. Sein Foto von Roth, Frans Hannema, Charles Roelofsz, Joop Sjollema, Maurits Mok und Charles Nypels wurde sehr bekannt. Van de Randen wurde berühmt für seine Bilder vom Amsterdamer Alltagsleben und für seine Künstlerporträts, darunter von Charlotte Köhler und Anton van Duinkerken. Am 29. Mai 1936 schrieb Roth aus Amsterdam an Zweig: “Lassen Sie Ihr Buch [Castillio gegen Calvin] an die hiesige katholische Illustrierte schicken, Herrn W. van de Randen […]. Ich versuche hier, viele dafür zu werben, hier ist Boden dafür.” (JRB: 475) Reiman, Leonie; siehe Brandt, Leonie Remmelts, Johan

313

Schauspieler am Amsterdamer Stadttheater, wo er mit August Defresne zusammenarbeitete. Begegnete Roth in Amsterdam. Reijnders, M.C. und ? Inhaberinnen des Café Reijnders am Leidseplein, wo sie Roth bedienten. Ihr Vater war Kutscher und hatte das Lokal gegründet. In Roths Amsterdamer Zeit war es Treffpunkt von Journalisten, Malern, Schriftstellern, Regisseuren usw. Am 7. Januar 1937 schrieb Roth aus Lemberg an Hannema: “Grüsse alle unseren holländischen Freunde, grüsse auch bitte das Café und die Damen an der Kasse.” Ritter, Pierre Henri Jr. (Utrecht 1882–Houten 1962) Von 1918 bis 1934 Chefredakteur des Utrechtsch Dagblad, wo er sich mit der literarischen Chronik beschäftigte. Ritter veröffentlichte zudem bei zahlreichen Zeitungen und Zeitschriften Rezensionen und wurde zu einer allgegenwärtigen Figur in der niederländischen literarischen Kritik, nicht zuletzt, weil er jeden Sonntagmittag beim Rundfunksender AVRO ein literarisches Programm, das sehr renommiert war, mit Beiträgen bestückte. Ritter begegnete Roth in Amsterdam mehrmals, interviewte ihn und war beim Vortrag “Glauben und Fortschritt” zugegen. Er rezensierte Der Antichrist und Die Beichte eines Mörders und verfasste für Allert de Lange die Einleitung für das Jahrbuch 1934/35. Roelofsz, Charles Frederick (Nieuwer Amstel 1897–Amsterdam 1962) Maler, Grafiker und Illustrator, der in Amsterdam in den 30er-Jahren eine führende Rolle in Künstlerkreisen spielte. Als Illustrator lieferte er Beiträge für De Gemeenschap, De Groene Amsterdammer und Leo Braats antifaschistische Zeitschrift Kroniek van Kunst en Kultuur. Traf Joseph Roth in Amsterdam und ist auf dem berühmten Photo von Weil van der Randen von Roth mit den Amsterdamer Freunden im Noord-ZuidHollandsch Koffiehuis zu sehen. Rost, Nico, Pseudonym: Elhorst, L.N. (Groningen 1896–Amsterdam 1967) Links orientierter Schriftsteller, Übersetzer und Kritiker. Langjährigster und vielseitigster Vermittler Roths in den Niederlanden und Flandern. Er begegnete Roth schon in den 20er-Jahren in Berlin, wo er als Korrespondent für niederländische Zeitungen vor allem unter avantgardistischen deutschen Schriftstellern verkehrte. Nach dem Reichstagsbrand wurde Rost verhaftet, danach siedelte er mit seiner Freundin Edith Lissauer, ihrer Tochter Ilse und Rosts Sohn Tijl nach Brüssel um, wo er als Übersetzer und Journalist hauptsächlich für die sozialdemokratische Zeitung Vooruit arbeitete und sich für die Unterstützung deutscher Emigranten, so auch persönlich für Roth, einsetzte. Als kommunistischer Infiltrant entlarvt, wurde er vom Sozialistenführer Hendrik de Man aus der Redaktion entfernt. Gust Van Hecke setzte sich erfolgreich für Rosts Rückkehr ein. Dieser verfasste zwischen 1929 und 1967 vierzehn Artikel über Roth, darunter einen französischsprachigen in Gust van Heckes Zeitschrift Variétés, und übersetzte die Romane Tarabas und Hiob sowie den Beitrag “Brief an SeyssInquart” in Vooruit vom 03.04.1938. Vooruit war die einzige flämische Zeitung, die explizit über die Missstände im nationalsozialistischen Deutschland berichtete, was maßgeblich Nico Rosts Engagement zu verdanken war. Rost war über die marxistische Zeitschrift Links Richten auch mit Maurits Dekker vernetzt. Sanders, Hilda (Amsterdam 1899–1974) Zionistische Journalistin. Heiratete 1925 den Journalisten und Schriftsteller Siegfried van Praag und kam über ihn mit Gerard de Lange sowie mit deutsch-jüdischen Schriftstellern in Berührung. Sie schlug Allert de Lange 1933 vor, den Turmstadt-Verlag zu gründen. Bald darauf wurde auf Betreiben Stefan Zweigs und Joseph Roths Walter Landauer als Direktor engagiert, während Sanders als Leiterin des ersten niederländischen Exilverlags gekündigt wurde. Schreiner, Gerth (Laubach 1892–Blaricum 1940) Deutscher sozialdemokratischer Kunst- und Literaturhistoriker, nach dem Ersten Weltkrieg u. a. als Journalist bei der sozialdemokratischen Volkszeitung tätig. 1933 floh er nach vier Monaten Haft und Misshandlungen durch die SS mit seiner Familie nach Amsterdam. Er lernte Niederländisch und arbeitete als Pressephotograph, bald aber auch als Redakteur für Blätter wie Het Volk, Critisch Bulletin, De Gids, De Gemeenschap und Den Gulden Winckel. Über Halbo Kool lernte er 1935 Anton van Duinkerken kennen, der von seinen Kenntnissen des Niederländischen und von seinen Qualitäten als Schriftsteller beeindruckt war und sich mit Schreiner anfreundete. Anton van Duinkerken veranlasste Schreiner dazu, seine Erfahrungen in den Niederlanden niederzuschreiben, und 1937 erschien Wij leven in Holland, mit einer Einführung von van Duinkerken. Bei Het

314

Volk lernte Schreiner die Illustratorin Mies Blomsma kennen, die er 1938 heiratete. Schreiner und Blomsma verübten am 18. Mai 1940, nach dem deutschen Angriff auf die Niederlande, Selbstmord. Schreiner war in Amsterdam einer der Vertrauenspersonen Roths, besuchte ihn 1938 in Paris und verfasste über die erbärmlichen Lebensumstände des Autors einen ausführlichen Artikel in Het Volk. Im Critisch Bulletin erschien von Schreiner ein Nachruf auf Roth. Snethlage, H.A.C. Protestantischer Prediger, Schriftsteller und Kritiker, der am 1. April 1937 in Rotterdam über Die Beichte eines Mörders einen Vortrag hielt. (Anonym 1937b) Spanjer, Elisabeth (1915–) Links engagierte Aktivistin. Sie traf Roth sowohl in Paris als auch in Amsterdam im Café. Sterkenburg, Reinier Seit den 1920er Jahren Übersetzer, hauptsächlich von Romanen Stefan Zweigs, und Verfasser von Literaturkritiken u. a. für De Gulden Winckel. Übersetzte auf Vermittlung Zweigs bei Allert de Lange 1936 den Roman Die Beichte eines Mörders. Stijn, Herman Koch im Eden Hotel. Straus, Leo (Wisch 1886–Sobibor 1943) Deutschlehrer an den Gymnasien von Gorinchem und Velsen. Hielt für den “Joodsche Vrouwenraad” in Den Haag am 15. Mai 1932 einen Vortrag über Hiob und am 9. April 1935 einen über Der Antichrist. Thelen, Albert Vigoleis, Pseudonym: Fabrizius, Leopold (Viersen 1903–Viersen 1989) Deutscher Schriftsteller, Übersetzer und Literaturkritiker. Wuchs in einer streng katholischen Familie auf. Studierte in Köln Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte, wanderte 1931 nach Amsterdam aus, lebte bis 1936 zumeist auf Mallorca. Er war mit angesehenen niederländischen Autoren befreundet, verfasste unter dem Pseudonym Leopold Fabrizius Literaturkritiken für Het Vaderland und übersetzte Werke von Menno ter Braak ins Deutsche. Publizierte in Het Vaderland sechs Rezensionen zu Werken Roths. (Lehmann 1982) Toussaint, Fernand, Pseudonym: Toussaint van Boelaere, Fernand (Anderlecht 1875–Brüssel 1947) Angesehene Figur in flämischen literarischen Kreisen, Schriftsteller und Literaturkritiker bei diversen literarischen Zeitschriften und Mitarbeiter von Het Laatste Nieuws, mit guter Vernetzung in den Niederlanden, u. a. als Korrespondent des Algemeen Handelsblad. Ab 1931 war er Vorsitzender des flämischen PEN-Clubs. Bemühte sich um die Annäherung zwischen flämischen und niederländischen Schriftstellern. Toussaint war ebenfalls Beamter beim belgischen Justizministerium, und sowohl Johan de Maegt als auch Urbain van de Voorde traten im Sommer 1936 an ihn heran, als sie Roth bei einem Visumantrag für Belgien halfen. Toussaint trat mit dem Justizminister Liekendael in Verbindung, der Roth ein Visum für drei Monate ausstellte. Am 20. Juni 1937 vermerkte Roth “Toussaint” in seinen Aufzeichnungen. Vonk, Annie (Amsterdam 1909–Holten 1993) Redakteurin der Frauenrubrik der sozialdemokratischen Zeitung Het Volk und Übersetzerin. Sie war mit Johan Winkler verheiratet und übersetzte mit ihm 1946 Radetzkymarsch für De Arbeiderspers. Voorbergh, Cruys (Bagoe 1898–Den Haag 1963) Schauspieler, der Roth in Amsterdam gekannt hat. Voorde, Urbain Van de (Blankenberge 1893–Leuven 1966) Belgischer Beamter, katholischer Dichter und Kritiker, rezensierte vor allem flämische Literatur. 1936 verfasste er für den flämischen Rundfunk N.I.R. die Broschüre De Duitsche Letterkunde sinds 1914, in der Roth aufgeführt wird und die u. a. von Nico Rost massiv kritisiert wurde, weil sie seiner Ansicht nach zu unkritisch über die Entwicklungen im nationalsozialistischen Deutschland berichtete. Van de Voorde vermittelte Ende Juni 1936 bei Toussaint van Boelaere für ein belgisches Visum für Roth.

315

Vos, Cornelius (Utrecht 1891–Utrecht 1955) Literarischer Direktor des Verlags De Gemeenschap in Bilthoven, Redakteur der gleichnamigen Zeitschrift und mit Anton van Duinkerken befreundet. Vos und van Duinkerken überzeugten Henri Nelissen davon, Roth 1936 als Autor von De Gemeenschap zu engagieren. 1939 arbeitete er an einer Übersetzung von Radetzkymarsch, die er wegen einer Depression nicht vollenden konnte. Pflegte sehr freundschaftlichen Umgang mit Roth, für den er auf Kosten des Verlags die Spesen in Amsterdam bezahlte. Roth besuchte ihn Ende 1936 mit Paula Grübel und führte über Jahre eine primär geschäftliche, aber teils auch persönliche Korrespondenz mit ihm.

De Vries, Jan 1936 Kellner im Eden Hotel. Vriesland, Victor Emanuel (Haarlem 1892–Amsterdam 1974) Angesehener jüdischer Schriftsteller und Literaturkritiker, u. a. bei Forum (der literarischen Zeitschrift von Ter Braak und Du Perron), bei der Nieuwe Rotterdamsche Courant und De Groene Amsterdammer. In letzterer Zeitung rezensierte er Die Kapuzinergruft. Er kannte Roth in Amsterdam. Walschap, Gerard (Londerzeel 1898–Antwerpen 1989) Einer der angesehensten katholischen Schriftsteller in Flandern, stand in regelmäßigem Kontakt mit den wichtigsten Vertretern der niederländischen und flämischen Kulturszene, so mit Urbain van de Voorde, Anton van Duinkerken, Toussaint van Boelaere, Victor van Vriesland, Joris Diels. Walschap war ab 1924 als Sekretär und ab 1933 als Redaktionsmitglied bei der literarischen Zeitschrift Dietsche Warande & Belfort angestellt und gründete 1927 die (ebenfalls literarische) Zeitschrift Hooger Leven. Diese beiden sind die einzigen flämischen literarischen Zeitschriften, die Roth ihre Aufmerksamkeit widmeten. Ab 1931 hielt Walschap Lesungen beim flämischen Rundfunk N.I.R., wo er am 4. August 1934 in seiner “Boekenrubriek” Tarabas besprach. Es sind keine Begegnungen mit Roth belegt. (Walschap 1998) Warendorf, Johan Carel Sigmund (Amsterdam 1902 –Amersfoort 1987) Amsterdamer Rechtsanwalt, Bruder von Marinus E.H. Warendorf, dem Direktor des Amsterdamer Verlags Van Holkema & Warendorf. Dieser Verlag finanzierte den Querido-Verlag und gab das liberale Wochenblatt De Groene Amsterdammer heraus. Warendorf gründete 1933 mit Leopold Schwarzschild die Exilzeitschrift Das Neue Tage-Buch, eine Fortsetzung von Leopold Schwarzschilds in Deutschland verbotener Zeitschrift Das TageBuch, und trat als Finanzier auf. Warendorf und Schwarzschild riefen extra zu dem Zweck die Nederlandsche Uitgeverij, einen Verlag mit Sitz in Paris und Amsterdam ins Leben. Warendorf korrespondierte für Das Neue Tage-Buch mit niederländischen Schriftstellern, die Beiträge lieferten, darunter Anton van Duinkerken. Am 20. Dezember 1934 schrieb er an van Duinkerken, er schätze Roth sehr und “bei einem seiner Besuche in Holland hatte ich die Ehre, ihn bei mir zu sehen”. [Übers. ES] Das Archiv der Nederlandsche Uitgeverij wurde im Mai 1940 angesichts des deutschen Angriffs auf die Niederlande aus Sicherheitsgründen vernichtet. J.C.S. Warendorf war im Krieg im Widerstand aktiv und gründete 1947 die Zeitung Het Parool. Wielek, Heinz, Pseudonym: siehe Kweksilber, Wilhelm (“Willy”) Wielek-Berg, Willy; siehe Berg, Willy Weremeus Buning, Johannes W.F. (“Jobs”) (Velp1891– Amsterdam 1958) Angesehener Kulturredakteur bei De Telegraaf und Schriftsteller. Seine Übersetzung von Der Antichrist, ursprünglich wahrscheinlich erstellt für die Vortragsreihe Charlotte Köhlers, erschien 1934 bei Allert de Lange mit einer Einleitung von Anton van Duinkerken. In dessen Gesellschaft machte er 1935 Roths Bekanntschaft. Wink-Nijhuis, Jeannette; siehe Nijhuis, Jeannette Winkler, Johan (Haarlem 1898–Deventer 1986) In erster Ehe mit einer Deutschen verheiratet. Germanist, christlich-sozialistisch engagierter Schriftsteller, Übersetzer und Kritiker für die sozialdemokratischen Zeitungen Het Volk (Amsterdam) und Voorwaarts (Rotterdam), dessen Chefredakteur er wurde und in dem 1924 die erste Roth-Übersetzung überhaupt, “De reiziger in koffie vertelt”, erschien. Traf Roth regelmäßig in Amsterdam. Für Het Volk rezensierte er 1934

316

Tarabas und 1935 Die Hundert Tage. 1939 verfasste er für diese Zeitung einen Nachruf und eine Kritik von Die Legende vom Heiligen Trinker. Im Mai 1939 heiratete er Annie Vonk, mit der er 1946 für De Arbeiderspers Radetzkymarsch übersetzte. Über seine Sympathie für Roth äußerte er sich 1945 in De Weegschaal. Winkler-Vonk, Annie; siehe Vonk, Annie X Als “die geheimsinnige Dame X” wird Annie Winkler-Vonk von Piet Blansjaar im Brief an Toke van Helmond erwähnt. Ihr soll Roth den größten Teil seines Einkommens geschenkt haben, um ihr privat geführtes Waisenhaus in Amsterdam zu unterstützen. Angeblich besuchte sie Roth auf seinem Zimmer und nach solch einem Besuch soll Roth für einige Zeit verschwunden sein. Zetten, Fie van Mitarbeiterin im Verlag De Gemeenschap in Bilthoven. Zwaan Kellner, bediente Roth als Kellner in der Bar des Restaurant Lido in Amsterdam. Zwart, Jan (1904–?) Kellner, begegnete Roth in der Künstlersozietät De Kring. Zweig, Stefan (Wien 1881– Petropolis 1942) Schriftsteller, in den 30er-Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Literaten. Lernte Roth in den 1920er Jahren kennen und war bis zu dessen Tod 1939 Freund, Mäzen und Vermittler. Zweig lud Roth zu gemeinsamen Arbeitsaufenthalten nach Antibes (1931) und nach Ostende (1936) ein. Er trat als Fürsprecher und Unterstützer Roths bei Allert de Lange auf. Der Briefwechsel zwischen Roth und Zweig barg für vorliegende Studie sehr relevantes Quellenmaterial.

317

6. Chronologie 1924 Roths Romane Hotel Savoy und Die Rebellion erscheinen beim Berliner Verlag Die Schmiede. Roth genießt großes Ansehen als Feuilletonist der Frankfurter Zeitung. Bei seiner Frau Friedl treten Anzeichen psychischer Probleme auf. Sie leidet u. a. unter Roths häufiger Abwesenheit. Erste Übersetzung eines Textes von Roth ins Niederländische: “De reiziger in koffie vertelt” erscheint am 6. September in der Rotterdamer sozialdemokratischen Zeitung Voorwaarts. 1927 Roths Roman Die Flucht ohne Ende erscheint beim Kurt Wolff Verlag in München. Der Sozialistenführer Hendrik De Man zitiert Roth in seinem theoretischen Werk Die Psychologie des Sozialismus, wofür ihm der Autor schriftlich dankt. 1929 Friedl Roth erleidet immer häufiger psychische Anfälle und wird in Berlin bei Roths langjährigem Freund Stefan Fingal untergebracht. Bei Kurt Wolff erscheint Roths Roman Zipper und sein Vater, beim Berliner Verlag Gustav Kiepenheuer der zeitkritische Roman Rechts und Links. Ein Fragment aus dem Roman Der stumme Prophet sowie ein Artikel über Roths Werk von Nico Rost, den er aus Berlin kennt, erscheint in französischer Sprache in der Brüsseler Zeitschrift Variétés. Roth lernt Andrea Manga Bell kennen. Mit ihr und ihren beiden Kindern lebt er von 1931 (vermutlich Ende des Jahres) bis 1936 zuerst in Berlin und dann in Frankreich zusammen. 1930 Friedl Roth wird im Sanatorium Rekawinkel bei Wien untergebracht. Roths internationaler Durchbruch als Romanautor gelingt mit Hiob, der in Berlin bei Gustav Kiepenheuer erscheint. Die ersten niederländischen Kritiken erscheinen in der literarischen Zeitschrift De Gulden Winckel und in den Zeitungen Het Vaderland und De Groene Amsterdammer. Die deutschsprachigen Werke Roths kommen in den Niederlanden gut an, in Flandern werden sie nicht rezipiert. 1931 Vom 6. Februar bis zum 12. April Aufenthalt in Antibes auf Einladung Stefan Zweigs, Liebesbeziehung mit Maria Gillès de Pélichy aus Brügge. Arbeit an dem Roman Radetzkymarsch. Besuch in Brüssel. Im Juni erscheint Roths Roman Hiob in niederländischer Übersetzung beim Verlag De Haan in Utrecht. In den Niederlanden loben angesehene Kritiker wie Siegfried van Praag und Antonie Donker den Roman. 1932 Hiob ist am 24. April Thema einer Radiosendung im niederländischen Rundfunk (VPRO) und am 15. Mai Gegenstand eines Vortrags der “Joodsche Vrouwenraad” in Den Haag. 1933 Am 30. Januar wird Hitler Reichskanzler. Roth entschließt sich dazu, Deutschland zu verlassen. Roth wird von den Verlagen Allert de Lange (über Hilda van Praag) und Querido (über Fritz Landshoff) für das Verlagsprogramm der in Gründung befindlichen Exilabteilungen angefragt. Hermann Kesten wird als Hauptlektor, Walter Landauer als Verlagsdirektor von Allert de Lange herangezogen.

318

Im August besucht Roth mit Gerard de Lange Stefan Zweig in Salzburg. Im Juli 1933 schließt Roth bei Allert de Lange den Vertrag über das Werk Die Juden und ihre Antisemiten ab. Gegen Ende des Jahres erscheinen bei Allert de Lange die Novelle “Stationschef Fallmerayer” im Band Novellen deutscher Dichter der Gegenwart und eine Lizenzausgabe des Romans Hiob (4.000 Exemplare). Roth besucht Gerard de Lange in Amsterdam. Er wohnt drei Tage im American Hotel. In Amsterdam wird eine Ausstellung über die Autoren von Das Neue Tage-Buch veranstaltet, Roth ist prominent vertreten. 1934 Eine Ausstellung über die deutschsprachige Exil-Zeitschrift Das Neue Tage-Buch wird in Den Haag veranstaltet. Nach Übereinkunft mit Gerard de Lange wird bei Allert de Lange ein neuer Vertrag unterzeichnet. Roth wird statt Die Juden und ihre Antisemiten das Werk Der Antichrist schreiben und bekommt weitere Vorschüsse. Im Frühjahr besucht Roth Amsterdam und wohnt vermutlich zwei Wochen im Eden Hotel. Roths Roman Tarabas erscheint in der Übersetzung von Nico Rost beim Verlag De Haan. Am 4. August wird das Buch im flämischen Rundfunk vom Schriftsteller Gerard Walschap besprochen. In der flämischen Zeitschrift Dietsche Warande en Belfort wird Roths Werk (anlässlich des Erscheinens der französischen Übersetzungen) als nicht empfehlenswert abgetan. September 1934 erscheint Roths kulturkritischer Essayband Der Antichrist bei Allert de Lange. Zahlreiche Kritiken sind in den Niederlanden zu lesen. Anton van Duinkerken rezensiert Der Antichrist in Das Neue TageBuch und Roth bedankt sich bei ihm schriftlich. Die Vortragskünstlerin Charlotte Köhler kauft die Vortragsrechte und lässt eine niederländische Übersetzung anfertigen. 1935 Ende April bis Mitte Mai besucht Roth seine Verleger in Amsterdam und wohnt im Eden Hotel. Er bringt letzte Korrekturen an seinem Roman Die hundert Tage an. Er lernt u. a. Anton van Duinkerken, Chris de Graaff und Johan Winkler kennen, die über sein Leben und Werk Artikel verfassen. Antonie Kroonenburg organisiert für den Verlag die Kontakte zwischen Roth und den Journalisten. Der “Joodsche Vrouwenraad” organisiert am 9. April einen Vortragsabend über Der Antichrist in Den Haag. Am 25. Juni 1935 stirbt Gerard de Lange. Im Oktober erscheint der Roman Die Hundert Tage bei Allert de Lange und wird in der niederländischen Presse intensiv wahrgenommen. Anton Burgdorffer erstellt eine Übersetzung und bietet sie niederländischen Verlagen vergeblich zum Verkauf an. Die Hiob-Übersetzung von Jeannette Wink-Nijhuis erscheint in der Reihe “Erica-Reeks”. Die Übersetzung von Der Antichrist erscheint bei Allert de Lange. Der Übersetzer ist J.W.F. Werumeus Buning, die Einleitung wird von Anton van Duinkerken verfasst. Anton Burgdorffers Übersetzung von Die Hundert Tage erscheint zwischen dem 16. Dezember 1935 und dem 28. Januar 1936 als Fortsetzungsroman in Het Vaderland. In der im niederländischen Oldenzaal von Pater Muckermann herausgegebenen Der Deutsche Weg erscheint Roths Beitrag “Napoleon und Pius”“. 1936 Am 7. März 1936 besetzt Hitler das demilitarisierte Rheinland. Die Beziehung zwischen Roth und Andrea Manga-Bell geht in die Brüche. Roth kommt am 19. März auf Initiative Stefan Zweigs für einen längeren Aufenthalt von Paris nach Amsterdam. Er lernt Maurits Dekker kennen und findet in dessen Roman Waarom ik niet krankzinnig ben aus dem Jahr 1929 Anregungen für Die Beichte eines Mörders. Er weitet den Amsterdamer Freundeskreis aus, arbeitet jedoch zumeist im Hotel Eden, wo er von der Familie Blansjaar und dem Chef de Réception Andries van Ameringen betreut wird. Er wird zu einer legendären Figur in den Lokalen der Stadt. Am 12. Juni präsentiert er in der Buchhandlung Allert de Lange vor einem größeren Publikum den Vortrag “Glauben und Fortschritt”. Ende Juni wird Roths Visumantrag beim belgischen Konsulat in Amsterdam vom flämischen PEN-ClubVorsitzenden Fernand Toussaint van Boelaere unterstützt. Schriftliche Kontakte mit Vertretern der flämischen journalistischen und literarischen Netzwerke: Johan De Maegt und Urbain Van de Voorde.

319

Anfang Juli lädt Stefan Zweig Roth zu einem gemeinsamen Arbeitsaufenthalt nach Ostende ein. Vorab kurzer Aufenthalt in Brüssel, Hotel Siru; in Ostende wohnt Roth im Hotel de la Couronne. Arbeit auf Caféterrassen am Place d’Armes; z. B. am Roman Die Geschichte von der 1002. Nacht. Legitimistische Freunde kritisieren den Roman. Die Korrekturen werden immer wieder verzögert. Roth trifft in Ostende u. a. Barthold Fles, Literaturagent in den USA, Hermann Kesten, Walter Landauer, Egon Erwin Kisch, Nico Rost und Edith Lissauer. Er lernt die aus Deutschland geflüchtete Autorin Irmgard Keun kennen, die für fast zwei Jahre seine Lebensgefährtin wird. Ende September bis Mitte Oktober ist Roth in Brüssel, wo er Paula Grübel, seine in Lemberg lebende Cousine, trifft. Aufenthalt im Hotel Cosmopolite.

Vermutlich Ende Oktober bis 18. November wohnt Roth mit Irmgard Keun und Paula Grübel im Amsterdamer Eden Hotel. Bekanntschaft mit Frans Hannema. Erste Kontakte mit Cornelius Vos und Uitgeverij De Gemeenschap. Der Chef de Réception des Eden, Andries van Ameringen, führt für Roth die Korrespondenz. Am 11. November Diebstahl im Hotel: van Ameringen verschwindet mit Geld und Roths Aktentasche. Die Beichte eines Mörders ist in den Niederlanden ein großer Erfolg. Am 4. Oktober widmet P.H. Ritter dem Roman seine wöchentliche Rundfunksendung (AVRO). Am 17. Oktober signiert Roth Die Beichte eines Mörders in der Buchhandlung Allert de Lange. Das Bild vom Trinker Roth, der sich wie ein österreichischer Offizier benimmt und in den Amsterdamer Kneipen seine Romane schreibt, wird gefestigt. Die Übersetzung von Die Hundert Tage erscheint zwischen 13. Oktober und 12. Dezember 1936 als Fortsetzungsroman in der Tageszeitung Vlissingsche Courant. Am 17. Oktober 1936 wird im Neuen Tagebuch der Essay “Statt eines Artikels” über die Verzweiflung des Autors im Kampf gegen den Nationalsozialismus publiziert; Übersetzung in De Nieuwe Kern. Querido bringt Tarabas in der Reihe “Das gute billige Buch” heraus. Im November wird ein Fragment aus Juden auf Wanderschaft in der jüdischen Antwerpener Zeitschrift La Centrale abgedruckt. Der Text “Glauben und Fortschritt” erscheint im Dezember in De Gemeenschap. 1937 Roth ist Anfang des Jahres auf Vortragsreise (“Glauben und Fortschritt”) in Polen und Österreich unterwegs. Arbeit an der Übersetzung von van Duinkerkens Ballade van den Katholiek. Chris de Graaff erstellt die Rohübersetzung. Die Übersetzung von Die Beichte eines Mörders von Reinier P. Sterkenburg erscheint im Februar oder März bei Allert de Lange. In Rotterdam trägt H.A.C. Snethlage am 1. April 1937 aus Die Beichte eines Mörders vor. Der Roman Das falsche Gewicht erscheint am 31. Mai bei Querido. Am 14. Juni 1937 im niederländischen Rundfunk (AVRO) Vortrag von Philippe la Chapelle aus Die hundert Tage. Tarabas erscheint beim Amsterdamer Verlag De Wereldbibliotheek. Allert de Lange bringt eine Volksausgabe von Hiob heraus. In der Zeitschrift De Gemeenschap erscheint der Beitrag “De kerk op den kruisweg”. Roth hält sich ab dem 2. Juni in Brüssel auf, wohnt im Hotel Cosmopolite. Möglicherweise Besuch in Steenokkerzeel bei Kronprätendent Otto von Habsburg. Roths monarchistische Artikel “Monarchie und Parteien. Brief aus Belgien” und “Kronen oder Diktaturen” erscheinen in Der Österreicher. 26. Juni Besuch von Barthold Fles. Nico Rost begegnet Roth in Brüssel und empfiehlt Jan Greshoff einen Essay Roths über Grillparzer. Greshoff bringt Roth mit dem Verleger Stols zusammen. Vom 28. Juli bis zum 21. September ist Roth auf Einladung Hermann Kestens in Ostende. Von dort vermutlich vom 24. bis zum 28. September kurzer Besuch in Amsterdam, City Hotel, und in Bilhoven bei De Gemeenschap, wo mit Henri Nelissen über Vertragsänderungen verhandelt wird. Wichtiges Verhandlungsergebnis für Roth: Die Kapuzinergruft wird vor Die Geschichte von der 1002. Nacht erscheinen. Vom 2. bis zum 7. Oktober wohnt Roth in Brüssel im Hotel Cosmopolite. In der Oktobernummer von De Gemeenschap erscheint ein Fragment aus Roths Übersetzung von van Duinkerkens De ballade van den katholiek, die am 13. Juni in Der Christliche Ständestaat erschienen war. 1938 12./13. März “Anschluss” Österreichs an das Deutsche Reich. Nico Rost verfasst für die Vooruit-Ausgabe vom 3. April 1938 einen Beitrag über die österreichische Annexion mit Roths “Brief van Joseph Roth aan stadhouder Seyss-Inquart”. In der ebenfalls linken Zeitschrift De Nieuwe

320

Kern veröffentlicht Jacques De Kadt Roths Beitrag “Doden-mis”, in De Gemeenschap wird das Romanfragment “Graaf Chojnicki en Manes Reisiger” publiziert. Der Roman Die Kapuzinergruft erscheint bei De Gemeenschap. Gerth Schreiner und Mies Blomsma besuchen Roth in Paris. Ihr Artikel über Roth erscheint am 26. November in Het Volk, Amsterdam. In Der Deutsche Weg, Oldenzaal, erscheinen drei Beiträge von Roth, darunter die Übersetzung von Anton van Duinkerkens Ballade van den katholiek.

1939 Der Roman Die Geschichte von der 1002. Nacht erscheint beim Verlag De Gemeenschap. In der Zeitschrift De Gemeenschap werden die niederländischen Beiträge “Broeder Hitler” und “Rust in Jablonowka” veröffentlicht. Roth stirbt am 27. Mai in Paris. Walter Landauer fährt von Amsterdam zur Beerdigung nach Paris. Roths letztes Werk Die Legende vom heiligen Trinker erscheint bei Allert de Lange. Im August findet eine Gedächtnisfeier in der “Cercle Culturel Autrichien” in Brüssel statt: Einführung von Nico Rost, Vortrag von G. Donath und Ausstellung von Büchern, Manuskripten, Briefen und Fotos. 11. August Radiosendung im flämischen Rundfunk: Tarabas, gelesen vom Schauspieler Joris Diels. 1940 Die Novelle Der Leviathan erscheint beim Querido Verlag, wird aber wahrscheinlich erst nach Mai 1945 gebunden und verkauft. Am 10. Mai marschieren Hitlers Truppen in die Niederlande und in Belgien ein. 15. Mai Kapitulation der Niederlande, 28. Mai Kapitulation Belgiens. Menno ter Braak bringt sich am 14. Mai um. Mies Blomsma und Gerth Schreiner verüben am 18. Mai Selbstmord. Das Archiv des Verlages Allert de Lange wird von den deutschen Besatzern beschlagnahmt. Geschäftsdokumente und Korrespondenzen des Querido-Verlages und der Amsterdamer Abteilung von Das Neue Tagebuch werden vernichtet. Emanuel Querido und Walter Landauer tauchen zunächst unter. Friedl Roth wird am 15. Juli 1940 Opfer der NS-Euthanasie. 1941–1945 Chris de Graaff arbeitet mit der deutschen Besatzung zusammen, wird Kulturchef des Algemeen Handelsblad und Mitglied der niederländischen Kulturkammer. Auch Frans Hannema arbeitet als Kunstkritiker mit der deutschen Besatzung zusammen. Anton van Duinkerken wird 1942 verhaftet und verbringt fast acht Monate im Internierungslager in SintMichielsgestel. Nico Rost wird 1942 verhaftet und am 29. April 1945 aus dem Konzentrationslager Dachau befreit. Paula Grübel stirbt 1942 in Auschwitz. Emanuel Querido kommt 1943 im Konzentrationslager Sobibor ums Leben. Walter Landauer stirbt 1944 in Bergen-Belsen. Stefan Zweig und seine zweite Frau Lotte Altmann nehmen sich am 22. Februar 1942 in Petropolis, Brasilien, das Leben. Hermann Kesten und Fritz Landshoff verbringen die Kriegsjahre größtenteils in den USA. 1946 Die erste niederländische Übersetzung von Radetzkymarsch erscheint bei De Arbeiderspers. Die Übersetzer sind Johan Winkler und Annie Winkler-Vonk.

321

7.

Grafiken und Abbildungen

Grafik 1:

Artikel in Zeitungen und Zeitschriften 1930-1969

Grafik 2:

Artikel in Zeitungen und Zeitschriften 1970-2009

Grafik 3:

Publikationen in den Niederlanden 1924-1969

Grafik 4:

Publikationen in den Niederlanden 1970-2009

Abbildung 1:

Erste Seite von “Le prophète Muet“, Romanfragment aus Der stumme Prophet, französische Übersetzung von M. Mirowitsch, erschienen in Variétés, 1929-11, Jg. 2, Nr. 7, S. 485-495. Quelle: Museum voor Schone Kunsten, Gent.

Abbildung 2:

Erste Seite von Nico Rosts Artikel “Jeunes Générations” in Variétés, 1929-12, Jg. 2, Nr. 8, S. 656-658. Quelle: Museum voor Schone Kunsten, Gent.

Abbildung 3:

Familie Gillès de Pélichy um 1929. Die älteste Tochter Maria Gillès de Pélichy sitzt in der Mitte. Der spätere Schriftsteller Danièl Gillès steht links vom Vater. Quelle: Rijksarchief Brugge.

Abbildung 4:

Schloss der Familie Gillès de Pélichy in Snellegem bei Brügge. Quelle: Rijksarchief Brugge.

Abbildung 5:

Ansichtskarte von Maria Gillès de Pélichy aus Antibes an ihren Cousin Raymond Gillès de Pélichy vom 2. April 1931. Quelle: Rijksarchief Brugge.

Abbildung 6:

Rückseite Ansichtskarte Abbildung 5: Textausschnitt: C’est toi – puisque tu es devenu mon correspondant – que je charge de distribuer tout autour de toi mes voeux les meilleurs de très joyeuses Pâques. Nous rentrons vers le 10 et serons ravis de vous revoir tous! Crois à toute ma vielle affection d’amie. (Für die Transkription danke ich Désirée Schyns)

Abbildung 7:

Umschlag von Joseph Roth Job. Roman van een simpel man, Uitgeverij W. De Haan Utrecht, Übersetzung Jeannette Wink-Nijhuis, 1931.

Abbildung 8:

Umschlag von Joseph Roth, Job. Roman van een simpel man, Uitgeverij W. De Haan Utrecht, Übersetzung Jeannette Wink-Nijhuis, “Erica-Reeks”, 1935.

Abbildung 9:

Ankündigung der Gründung einer Exilabteilung beim Amsterdamer Verlag Querido in Het Vaderland vom 13. August 1933.

Abbildung 10:

Ankündigung der Ausstellung über Das Neue Tage-Buch in Amsterdam in Das Neue TageBuch, 21.10.1933, S. 411.

Abbildung 11:

Ankündigung der Ausstellung über Das Neue Tage-Buch in Den Haag in Das Neue TageBuch, 03.02.1934, S. 118.

Abbildung 12:

Umschlag und hinterer Klappentext von Hermann Kesten (Hrsg.), Novellen deutscher Dichter der Gegenwart, Allert de Lange, 1933.

Abbildung 13:

Umschlag von Joseph Roth, Tarabas. Een gast op deze aarde, Uitgeverij Servire, Den Haag, Übersetzung Nico Rost, 1934.

Abbildung 14:

Puzzle vom 26.01.1935 und Lösung vom 09.02.1935 in der Zeitschrift Vrije Geluiden des protestantischen Rundfunksenders VPRO. Es wurde dabei für die Theateraufführung Charlotte Köhlers geworben. Quelle: Radioarchiv VPRO, Hilversum.

Abbildung 15:

Umschlag von Joseph Roth, Der Antichrist, Allert de Lange, 1935.

322

Abbildung 16:

Artikel von Johan Winkler über den Besuch von Joseph Roth in Amsterdam, erschienen in Vooruit (Nl) vom 9. Mai 1935, S. 6.

Abbildung 17:

Ankündigung der Publikation von Joseph Roths De honderd dagen als Fortsetzungsroman in Het Vaderland vom 13. Dezember 1935, S. 13.

Abbildung 18:

Werbekarte für das Eden Hotel, Amsterdam. Links das Hotel mit dem Hotelboot, rechts die Innenausstattung. Quelle: W&H, S. 143.

Abbildung 19:

Joseph Roth im Noord Zuid Noord-Zuid-Hollandsch Koffiehuis am Zentralbahnhof, in der Gesellschaft von Frans Hannema, Maurits Mok, den Gemeenschap-Grafikern Charles Nypels und Charles Roelofsz sowie dem Künstler Joop Sjollema (von links nach rechts). Foto: Wiel van der Randen. Quelle: LBI (JRC AR 1764).

Abbildung 20:

Brief von Allert de Lange an das belgische Konsulat in Amsterdam vom 16. Juni 1936 anlässlich Roths Visumantrag für Belgien. Quelle: AR (Akte Joseph Roth, Nr. A203262).

Abbildung 21:

Brief von Joseph Roth an Fernand Toussaint van Boelaere vom 22. Juni 1936 anlässlich Roths Visumantrag für Belgien. Quelle: AMVC (Sammlung flämischer PEN-Club).

Abbildung 22:

Visumantrag von Joseph Roth für einen Aufenthalt in Belgien, Juni 1936. Quelle AR (Akte Joseph Roth, Nr. A203262).

Abbildung 23:

Werbekarte für das Hotel Cosmopolite, Brüssel.

Abbildung 24:

Brief von Joseph Roth an Maurits Dekker aus Brüssel (Hôtel Cosmopolite) vom 19. September 1936: „Lieber Maurits Dekker, ich höre daß Ihnen mein Brüsseler Hotel eine blöde Auskunft gegeben hat. Warum haben Sie nicht insistiert. Wir sehen uns bald in Amsterdam. Grüßen Sie herzlich Ihre Frau. Haben sie schon meinen Brief? Herzlich Ihr Joseph Roth.“ Quelle: NLMD, Sammlung Maurits Dekker (D02822)

Abbildung 25:

Formular zu Roths Aufenthalt in Ostende 1937, erstellt von der belgischen Fremdenpolizei. Quelle: AR (Akte Joseph Roth, Nr. A203262).

Abbildung 26:

Rückseite Formular auf Abbildung 25.

Abbildung 27:

Werbekarte für das Hotel de la Couronne, Ostende.

Abbildung 28:

Joseph Roth und Stefan Zweig 1936 auf einer Caféterasse am Wapenplein (Place d’Armes) in Ostende. Quelle: Washington, D.C. Library of Congress, Manuscript Department, Ben Huebsch Collection. Reproduktion nach Lunzer & Lunzer-Talos (1994a), S. 141.

Abbildung 29:

Der Schah von Persien und der belgische König Leopold II. auf der Ostendener WellingtonRennbahn 1902. Foto: Louis-Ferdinand Le Bon. Quelle: beeldbank.oostende.be.

Abbildung 30:

Irmgard Keun 1936 in Ostende beim Krabbenpulen. Quelle: Kreis & Strauss, 1988.

Abbildung 31:

Ilse Lissauer vor dem Kasino-Cursaal 1935 in Ostende. Auf dem Plakat wird geworben für das Programm vom 12.-21. Juli 1935: u.a. Festival St. Saëns.

Abbildung 32:

Karte von Joseph Roth an Joseph Bornstein (Redaktion NTB) aus dem Hotel de la Couronne (Roth schreibt “Brüssel” statt “Ostende”) vom 4. September 1936, Roths Beitrag “Statt eines Artikels” für Das Neue Tage-Buch betreffend. Quelle: Bundesarchiv 021.

Abbildung 33:

Rückseite Abbildung 31: “Lieber Josef Bornstein, wollen Sie meinen Artikel oder nicht? Ich habe keinen Spaß gemacht. Herzlich Ihr J.R.” Quelle: Bundesarchiv 023.

323

Abbildung 34:

Umschlag von Joseph Roth, Biecht van een moordenaar in een nacht verteld, Allert de Lange, Übersetzung: Reinier P. Sterkenburg, 1936.

Abbildung 35:

Erste Seite von “Glauben und Fortschritt” in De Gemeenschap, Dezember 1936, S. 593.

Abbildung 36:

Übersetzung von Anton van Duinkerkens Gedicht In Memoriam Amici Joseph Roth, erschienen in Forum, Jg. 11, Wien, September 1964, S. 446-447. Quelle: DST, ich danke Heinz Lunzer & Victoria Lunzer-Talos für den Hinweis.

Abbildung 37:

“In Memoriam Joseph Roth” von Nico Rost in Vooruit vom 4. Juni 1939.

Abbildung 38:

Kreuzworträtsel in Het nieuws van den dag voor Nederlands Indië, 23.09.1939, S. 23. Waagerecht 28: Een boek van Joseph Roth, Lösung: Job.

324

325

1. Artikel in Zeitungen und Zeitschriften 1930-1969. Quelle: eigene Darstellung

2. Artikel in Zeitungen und Zeitschriften 1970-2009 Quelle: eigene Darstellung

3. Publikationen in den Niederlanden 1924-1969 Quelle: eigene Darstellung

4. Publikationen in den Niederlanden 1970-2009 Quelle: eigene Darstellung

1 Erste Seite von „Le prophète Muet“, Romanfragment aus Der stumme Prophet, französische Übersetzung von M. Mirowitsch, erschienen in Variétés, 1929-11, Jg. 2, Nr. 7, S. 485-495. Quelle: Museum voor Schone Kunsten, Gent.

2 Erste Seite von Nico Rosts Artikel „Jeunes Générations“ in Variétés, 1929-12, Jg. 2, Nr. 8, S. 656-658. Quelle: Museum voor Schone Kunsten, Gent.

3 Familie Gillès de Pélichy um 1929. Die älteste Tochter Maria Gillès de Pélichy sitzt in der Mitte. Der spätere Schriftsteller Danièl Gillès steht links vom Vater. Quelle: Rijksarchief Brugge.

4 Schloss der Familie Gillès de Pélichy in Snellegem bei Brügge. Quelle: Rijksarchief Brugge.

5 Ansichtskarte von Maria Gillès de Pélichy aus Antibes an ihren Cousin Raymond Gillès de Pélichy vom 02.04.1931. Quelle: Rijksarchief Brugge.

6 Rückseite Ansichtskarte Abbildung 5 Textausschnitt: C’est toi - puisque tu es devenu mon correspondant - que je charge de distribuer tout autour de toi mes voeux les meilleurs de très joyeuses Pâques. Nous rentrons vers le 10 et serons ravis de vous revoir tous! Crois à toute ma vielle affection d’amie. (Für die Transkription danke ich Désirée Schyns)

7 Umschlag von Joseph Roth Job. Roman van een simpel man, Uitgeverij W. De Haan Utrecht, Übersetzung Jeannette Wink-Nijhuis, 1931.

8 Umschlag von Joseph Roth, Job. Roman van een simpel man, Uitgeverij W. De Haan Utrecht, Übersetzung Jeannette Wink-Nijhuis, “Erica-Reeks”, 1935.

9 Ankündigung der Gründung einer Exilabteilung beim Amsterdamer Verlag Querido in Het Vaderland vom 13.08.1933.

10 Ankündigung der Ausstellung über Das Neue Tage-Buch in Amsterdam in Das Neue Tage-Buch, 20.10.1933, S. 411.

11 Ankündigung der Ausstellung über Das Neue Tage-Buch in Den Haag in Das Neue Tage-Buch, 03.02.1934, S. 118.

12 Umschlag und hinterer Klappentext von Hermann Kesten (Hrsg.), Novellen deutscher Dichter der Gegenwart, Allert de Lange, 1933.

13 Umschlag von Joseph Roth, Tarabas. Een gast op deze aarde, Uitgeverij Servire, Den Haag, Übersetzung Nico Rost, 1934.

14 Puzzle vom 26.01.1935 und Lösung vom 09.02.1935 in der Zeitschrift Vrije Geluiden des protestantischen Rundfunksenders VPRO. Es wird für die Theateraufführung Charlotte Köhlers geworben. Quelle: Radioarchiv VPRO, Hilversum.

16 Artikel von Johan Winkler über den Besuch von Joseph Roth in Amsterdam, erschienen in Het Volk vom 09.05.1935, S. 6.

15 Umschlag von Joseph Roth, Der Antichrist, Allert de Lange, 1935.

17 Ankündigung der Publikation von Joseph Roths De honderd dagen als Fortsetzungsroman in Het Vaderland vom 13.12.1935, S. 13.

18 Werbekarte für das Eden Hotel, Amsterdam. Links das Hotel mit dem Hotelboot, rechts die Innenausstattung. Quelle: W&H, S. 143.

19 Joseph Roth im Noord Zuid Noord-Zuid-Hollandsch Koffiehuis am Zentralbahnhof, in der Gesellschaft von Frans Hannema, Maurits Mok, den Gemeenschap-Grafikern Charles Nypels und Charles Roelofsz sowie dem Künstler Joop Sjollema (von links nach rechts). Foto: Wiel van der Randen. Quelle: LBI (JRC AR 1764).

20 Brief von Allert de Lange an das belgische Konsulat in Amsterdam vom 16.06.1936 anlässlich Roths Visumantrag für Belgien. Quelle: AR (Akte Joseph Roth, Nr. A203262).

21 Brief von Joseph Roth an Fernand Toussaint van Boelaere vom 22.06.1936 anlässlich Roths Visumantrag für Belgien. Quelle: AMVC (Sammlung flämischer PEN-Club).

22 Visumantrag von Joseph Roth für einen Aufenthalt in Belgien, Juni 1936. Quelle AR (Akte Joseph Roth, Nr. A203262).

23 Werbekarte für das Hotel Cosmopolite, Brüssel.

24 Brief von Joseph Roth an Maurits Dekker vom 29.09.1936: Lieber Maurits Dekker, ich höre, daß Ihnen mein Brüsseler Hotel eine blöde Auskunft gegeben hat. Warum haben Sie nicht insistiert. Wir sehen uns bald in Amsterdam. Grüßen Sie herzlich Ihre Frau. Haben Sie schon meinen Brief? Herzlich Ihr Joseph Roth. Quelle: NLMD, Sammlung Maurits Dekker (D02822)

25-26 Formular zu Roths Aufenthalt in Ostende 1937, erstellt von der belgischen Fremdenpolizei. Vor- und Rückseite. Quelle: AR (Akte Joseph Roth, Nr. A203262)

27 Werbekarte für das Hotel de la Couronne, Ostende.

28 Joseph Roth und Stefan Zweig 1936 auf einer Caféterasse am Wapenplein (Place d’Armes) in Ostende. Quelle: Washington, D.C. Library of Congress, Manuscript Department, Ben Huebsch Collection. Reproduktion nach Lunzer & Lunzer-Talos 1994, S. 141.

29 Der Schah von Persien und der belgische König Leopold II. auf der Ostendener Wellington-Rennbahn 1902. Foto: Louis-Ferdinand Le Bon. Quelle: beeldbank.oostende.be.

30 Irmgard Keun 1936 in Ostende beim Krabbenpulen. Quelle: Kreis & Strauss, 1988.

31 Ilse Lissauer vor dem Kasino-Cursaal 1935 in Ostende. Auf dem Plakat wird geworben für das Programm vom 12.-21. Juli 1935: Festival St. Saëns.

32 Karte von Joseph Roth an Joseph Bornstein (Redaktion NTB) aus dem Hotel de la Couronne (Roth schreibt „Brüssel“ statt „Ostende“) vom 04.09.1936, Roths Beitrag „Statt eines Artikels“ für Das Neue Tage-Buch betreffend. Quelle: Bundesarchiv 021.

33 Rückseite Abbildung 31: „Lieber Josef Bornstein, wollen Sie meinen Artikel oder nicht? Ich habe keinen Spaß gemacht. Herzlich Ihr J.R.“ Quelle: Bundesarchiv 023.

34 Umschlag von Joseph Roth, Biecht van een moordenaar in een nacht verteld, Allert de Lange, Übersetzung: Reinier P. Sterkenburg, 1936.

35 Erste Seite von “Glauben und Fortschritt” in De Gemeenschap, Dezember 1936, S. 593.

36 Übersetzung von Anton van Duinkerkens Gedicht In Memoriam Amici Joseph Roth, erschienen in Forum, Jg. 11, Wien, September 1964, S. 446-447. Quelle: Heinz Lunzer & Victoria Lunzer-Talos.

37 “In Memoriam Joseph Roth” von Nico Rost in Vooruit vom 04.06.1939.

38 Kreuzworträtsel in Het nieuws van den dag voor Nederlands Indië, 23.09.1939, S. 23. Waagerecht 28: Een boek van Joseph Roth, Lösung: Job.

Loading...

Bijlage A: MODEL VOOR DE TITELPAGINA VAN HET PROEFSCHRIFT

Joseph Roth in den Niederlanden und Flandern. Vermittlung, Vernetzung und Orchestrierung eines vielseitigen Autors im niederländischsprachigen Kontext...

12MB Sizes 7 Downloads 19 Views

Recommend Documents

Onderwater archeologie op de Rede van Texel - Rijksdienst voor het
lijk van Texel). Het project en de onderwaterar- cheologie hadden slechts een korte voorgeschiedenis. In 1985 was door m

Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land - Colonial
14 anri, Kabinet Presiden ri 633, letter Mahasiswa Fakultas Kedokteran Jakarta dan. Surabaya kepada Presiden ri, surat .

Het Land Van De Sultans Maleisie En Het Kolonialisme - tersus.co
File about Het Land Van De Sultans Maleisie En Het Kolonialisme is available on print and digital edition for free. This

Het Job Demands-Resources model - Praktijk voor Psychologische
Het Job Demands-Resources model (JD-R model) is een veelgebruikt model om de relaties tussen werkkenmerken en werkuitkom

De kunst van het doseren - Elkerliek Ziekenhuis
niet-ernstige bloedingen niet rapporteren in het jaarverslag. Deze niet-ernstige bloedingen wor- den wel in het patiënt

Digging4Data - Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
van Koloniën (Arsip Kementerian Urusan Tanah Jajahan),. Kepulauan Nusantara, Leiden: Nationaal Archief, 2014. • F.G.P

Digging4Data - Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
van Koloniën (Arsip Kementerian Urusan Tanah Jajahan),. Kepulauan Nusantara, Leiden: Nationaal Archief, 2014. • F.G.P

Eenvoudig Taalboek Voor De Volksschool Het Schrijven Zonder
... Time for Mandatory Drug Testing in Major League Baseball.pdf · Narrowboat Nomads: Living the Dream on the English Wa

A
Men onderscheidt 4 types: A, B, AB en O, waarbij het type bepaald wordt door het al dan niet voorkomen van bepaalde sach

groot vertelboek voor de bijbelse geschiedenis deel 1 het oude
gesundheitsfachwirte betriebliche prozesse zusammenfassung ihk klausuren · fractures of the proximal femur in children a