Geloven in het publiek domein: verkenningen van een dubbele

Loading...

Geloven in het publieke domein

De serie ‘Verkenningen’ omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de wrr tot stand zijn gekomen en naar zijn oordeel van zodanige kwaliteit en betekenis zijn dat publicatie gewenst is. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs.

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid De wrr is gevestigd: Lange Vijverberg 4-5 Postbus 20004 2500 EA ’s-Gravenhage Telefoon 070-356 46 00 Telefax 070-356 46 85 E-mail info @ wrr.nl Website http://www.wrr.nl

WE TENSCHAP PELI JKE RA AD VOOR HE T REGER I NGSBELEI D

Geloven in het publieke domein v e r k e n n i ng e n va n e e n du bbe l e t r a ns f or m a t i e

W.B.H.J. van de Donk, A.P. Jonkers, G.J. Kronjee en R.J.J.M. Plum (red.)

Amsterdam University Press, Amsterdam 2006

Omslagfoto: ‘Cathedral Reflection’, Santiago, Chili © Keren Su/corbis Omslagontwerp: Studio Daniëls, Den Haag Vormgeving binnenwerk: Het Steen Typografie, Maarssen isbn-13 978 90 5356 936 8 isbn-10 90 5356 936 7 nur 754 © wrr/Amsterdam University Press, Den Haag / Amsterdam 2006 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 jº het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 kb Hoofddorp). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

inhoudsopgave

inhoudsopgave Ten geleide

11

Geloven in het publieke domein: een introductie van deze verkenning Wim van de Donk en Petra Jonkers

13

luik 1 begrippen, theorieën en disciplinaire benaderingen

25

1

27

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2

Begripsverkenning Wim van de Donk en Rob Plum Secularisering en terugkeer van religie Kritiek op de seculariseringsthese Religie Religie in het publieke domein Slot Religion in the age of contingency Hans Joas

27 29 36 43 48 55 5

luik 2 empirie

65

3

67

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4 4.1

4.2

De religieuze transformatie en de sociale cohesie Gerrit Kronjee Inleiding Toelichting op de hoofdstukken in het empirische luik Vergelijking tussen landen van de band met religie De leefstijlmaatschappij De toekomst van religie en sociale cohesie in een leefstijlmaatschappij Een religieuze atlas van Nederland Ton Bernts, Gert de Jong en Hasan Yar Inleiding 4.1.1 Doel van deze religieuze atlas 4.1.2 Religies in Nederland 4.1.3 Verantwoording Christendom 4.2.1 Rooms-Katholieke Kerk 4.2.2 Protestantse Kerk in Nederland 4.2.3 Orthodox gereformeerde kerken 4.2.4 Bevindelijk gereformeerden 4.2.5 Evangelische en pinksterkerken 4.2.6 Vrijzinnig 4.2.7 Overige christelijke kerken

67 68 69 74 80 89 89 89 90 90 92 92 95 99 103 105 108 111

gelove n in het publieke domein

4.3

4.4

5

6

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8

Islam 4.3.1 Aantal moslims 4.3.2 Belangrijke islamitische richtingen 4.3.3 De organisatie van moslimgroepen in Nederland 4.3.4 Religieuze participatie 4.3.5 De maatschappelijke rol van moskeeën Overige religies 4.4.1 Hindoeïsme 4.4.2 Jodendom 4.4.3 Boeddhisme Kerken in de Nederlandse civil society: institutionele grondslag en individuele inspiratiebron Joep de Hart en Paul Dekker Inleiding De civil society en de kerken Opvattingen over de plaats van religie in de civil society Vertrouwen in de kerken Kerkelijke achtergronden van individueel engagement Alternatieven voor de traditionele christelijke kerken Conclusies Slotoverwegingen

6

113 113 116 118 124 125 126 126 131 133

139 139 140 142 147 150 154 158 161 171

Leefstijlen in zingeving Gerrit Kronjee en Martijn Lampert 6.1 Inleiding 6.2 Achtergrond: veranderingen in de maatschappelijke betekenis van religie 6.3 Geloof, ongeloof en de zingeving 6.4 De niet-religieuze categorieën 6.5 De ongebonden spirituele categorie 6.6 De religieuze categorieën 6.7 Religie en burgerschap 6.8 Tot slot 6.9 Conclusies Bijlage Enkele kerngegevens van de levensbeschouwelijke profielen

171 172 176 180 184 186 189 192 194 195

7

209

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8

An introduction to American religious practice Alan Wolfe Belief and practice Worship Tradition Fellowship Doctrine Sin Witness Conclusion

209 209 212 216 216 218 220 222

inhoudsopgave

luik 3 topoi

225

8

227

Scheiding van kerk en staat: een klassieke norm in een moderne tijd Sophie van Bijsterveld 8.1 Inleiding 8.2 Vooronderstellingen 8.3 Groeiende onzekerheid 8.4 Ontvlechting en accommodatie 8.5 Andere overheid 8.6 Andere godsdienst 8.7 Een blik over de grens 8.8 Waar gaat het uiteindelijk om? 8.9 Slot Bijlage Europa: de eu en het evrm

227 229 233 238 240 243 245 247 250 252

8a

Intermezzo: Stappen in de tijd Ben Koolen

261

9

Laïcité in het licht van de geschiedenis van de Franse assimilatiepolitiek Yolande Jansen Laïcité, een juridisch begrip met een culturele lading Laïcité in de Derde Republiek Laïcité en assimilatiepolitiek Assimilatie als herinnering voor een hedendaags secularisme

275

9.1 9.2 9.3 9.4 10

10.1 10.2

10.3

10.4

‘Church’ – State relations in the public square: French laicism and Canadian multiculturalism Hendrik M. Vroom Introduction Laïcité/ Laicism 10.2.1 The law 10.2.2 Historical Background 10.2.3 Reality under Laicism 10.2.4 Discussions A Shari’ah Court in Toronto? 10.3.1 Arbitration 10.3.2 The Background: Islam in the West 10.3.3 The main Objections 10.3.4 Reasons and advice 10.3.5 Revision of the Ontario Laws 10.3.6 Conclusion Comparison and Observations

7

276 279 282 286

293 293 294 294 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306

gelove n in het publieke domein

11

11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 12

12.1 12.2 12.3 12.4

De onlosmakelijke verbondenheid van religie en publiek domein: pleidooi voor een ‘omgekeerde doorbraak’ Erik Borgman Inleiding De ‘terugkeer’ van religie – Max Weber De ‘terugkeer’ van religie aan het einde van de negentiende eeuw Religie in het publiek domein – Jürgen Habermas Het maatschappelijke belang van ‘waarde- en geloofsoordelen’ De presentie van religie in de hedendaagse samenleving – een voorbeeld Pleidooi voor een ‘omgekeerde doorbraak’ – conclusie Religious pluralism and the Dutch state: reflections on the future of Article 23 James Kennedy en Markha Valenta Introduction Religion in the Dutch Public Sphere: The Legacy of Pillarization and Depillarization Religion in the Dutch Public Sphere: The Colonial Legacy A New Church-State Relationship for the Netherlands?

315 315 316 318 321 325 329 332

337 337 337 342 345

8

13

13. 1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 14

14.1 14.2 14.3 14.4

14.5

Een schets en evaluatie van de kritiek op de overheidsfinanciering van het bijzonder onderwijs Ben Vermeulen Inleiding Onderwijsstelsels Scheiding van kerk en staat Vervaging van het onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs ‘Witte’ en ‘zwarte’ scholen: etnische segregatie Islamitische scholen Ideologische segregatie Aantasting van de autonomie van het kind Afrondende beschouwingen Horizontale transcendentie en normatieve professionalisering: de casus geestelijke verzorging Harry Kunneman Inleiding Historische context Levensbeschouwelijke individualisering Verstrengeling en omvorming 14.4.1 Verstrengeling 14.4.2 Omvorming Normatieve professionalisering

353 353 353 354 356 358 359 360 363 365

367 367 371 374 377 377 379 382

inhoudsopgave

15 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 16

16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 17 17.1 17.2 17.3 17.4 18 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 19 19.1 19.2 19.3

Religie en zorg in het publieke domein Hans Schilderman Probleemstelling Maatschappelijke functies van religie Ontvlechting van religie en zorg Professionele zorg voor religieuze overtuigingen Scenario’s van geestelijke verzorging De migratie van het goddelijke. Over geloof en kerk in de moderne maatschappij Gabriël van den Brink Twee grondbegrippen Een meervoudige crisis Drie mogelijke houdingen Een andere oplossing? De werking van het ideaal Religie en het morele dispuut Jean-Pierre Wils Religie en haar dubbelzinnigheid Tegen de metafysica van ‘goed’ en ‘kwaad’ De prioriteit van het ‘juiste’ over het ‘goede’ – een moderne uitvinding In het publieke domein Religion and media: a political theological problem Hent de Vries Introduction: understanding ambivalent (public) religions in a global era The dynamic relationship between the ‘theological’ and the ‘political’: the need for new concepts and methodologies In search of adequate strategies: how to confront the manifestations and ambiguities of religion in a post-secular age Beyond fundamentalism: is violent jihadism a mere political product of globalization and societal alienation? The importance of (new) media for the (re)emergence of religious identities Markets, electronic networks and civil society: new domains for the theologico-political New challenges for political theology in a digital age Hoe zal de rechter dat oplossen? Lastige kwesties rond godsdienst Petra Jonkers Inleiding Institutionalisering en horizontale werking van grondrechten Beschrijving jurisprudentie en toetsingskader 19.3.1 Jurisprudentie ehrm 19.3.2 Jurisprudentie van de Nederlandse rechter

395 395 395 400 404 408

417 417 419 422 425 427 435 435 438 441 444 447 447 449 450 453 458 461 464 473 473 475 479 479 483

9

gelove n in het publieke domein

19.4 19.5

19.3.3 “Jurisprudentie” (oordelenpraktijk) van de cgb Lastige kwesties en nieuwe vragen Slotreflectie

Over de auteurs

10

487 493 496 507

ten geleide

ten geleide De voor u liggende bundel opstellen is een eerste product van een kleine projectgroep binnen de wrr die zich ten doel heeft gesteld een al even brede als onbevangen verkenning te verrichten naar zowel fundamentele, theoretische als empirische vragen met betrekking tot – ontwikkelingen in – de verhouding tussen religie en publiek domein. De redactie van deze bundel hecht er aan alle auteurs zeer te danken voor de inspirerende discussies die we over versies-in-wording hebben kunnen voeren. Naast de bijdrage van de leden van de projectgroep en medeauteurs van deze bundel is aan die verkenning een belangrijke bijdrage geleverd door een groot aantal gesprekspartners. Zij voerden gesprekken met leden van de projectgroep of namen deel aan een of meer auteursconferenties. De projectgroep is hen voor de inspirerende gesprekken en opmerkingen bij een of meer hoofdstukken van deze bundel zeer erkentelijk. Met name gaat onze dank uit naar Job Cohen, Wim Deetman, Herman Philipse, Pieter-Anton van Gennip, André Rouvoet, Dick Pels, Thijs Wöltgens, Abraham Soetendorp, Peter van der Veer, Theo de Wit, Peter van Rooden, Anton van Harskamp, Andre Droogers, Jan Bremmer, Meerten ter Borg, mevrouw Saskia Wendel, Hans Alma, mevrouw Maria Quartas y de Machena, Haci Karacaer, Paul Cobben, Donald Loose, Ad Verbrugge, Henk Witte en Cees de Groot. Ook willen wij dank zeggen aan de heren Ben Koolen, Paul Sasse van IJsselt, Tjandersigher Bissessur en mevrouw Ineke Bakker. Hent de Vries was als adviseur van de projecgroep een belangrijke schakel met de wetenschappers die werkzaam zijn in het nwo-programma ‘The Future of the Religious Past’. Hans Huyssoon danken wij voor de interessante excursie die hij voor ons organiseerde in Amsterdam. Binnen de wrr is dank verschuldigd aan Frans Hoefnagel, Huub Dijstelbloem en in het bijzonder aan Silke Vermeulen. Zij heeft de projectgroep en de redacteuren van deze bundel als stagiaire van de Universiteit voor Humanistiek bij de wrr werkzaam, en later als projectassistente steeds adequaat ondersteund. Mirjan van Leijenhorst, Yvonne de Graaf, Leny Tupan en Alinda Lamein zijn wij dank verschuldigd voor hun belangrijke ondersteuning bij de productie van deze bundel. Dennis McLeod verdient lof voor de wijze waarop hij de vele bijeenkomsten en vergaderingen op een meer materiële wijze ondersteunde, waarbij hij telkens een scherp oog had voor de timing van de noodzakelijke onderbrekingen van discussies die soms de neiging hadden eeuwig te duren. Kinnema van Eik en Sietske Bom waren als vanouds voortreffelijke ondersteuners bij het zoeken en ordenen van de vele publicaties die voor het werk aan deze bundel werden opgevraagd en geraadpleegd. wd/pj/gk/rp

11

gelove n in het publieke domein

12

geloven in het publieke domein: een introductie van deze verkenning

geloven in het publieke domein: een introductie van deze verkenning Wim van de Donk en Petra Jonkers

Een van de vele boeken die de afgelopen jaren over ‘het fenomeen religie’ verschenen spreekt van ‘une instance mal dans son siècle’ (Magnard 2006). Daarmee lijkt dan overigens vooral de verlegenheid van de institutionele religie met de moderniteit van de twintigste eeuw te worden uitgedrukt. ‘Religie’ lijkt, aan het begin van de eenentwintigste eeuw, immers bezig met een inmiddels veelbesproken terugkeer. Een ‘terugkeer’ die overigens nog meer vragen dan antwoorden oproept; vragen die vooral ook de aard van het fenomeen religie zelf lijken te betreffen. Duidelijk is wel dat die terugkeer door velen als een ‘maatschappelijke verrassing’ wordt beleefd: de dominante these was dat het geloven uit zou doven in het volle licht van de moderniteit. Duidelijk is ook dat die terugkeer, zeker in het Westen, niet de vooral traditionele en institutionele manifestaties van religie betreft waarnaar Magnard in zijn citaat verwijst. Aan de wetenschappelijke aandacht voor religie en (traditionele) religieuze instituties aan het begin van de twintigste eeuw kan dat niet gelegen hebben. De Amerikaanse godsdienstsocioloog Alan Wolfe laat in een beschouwing over de relatie tussen religie en sociale wetenschap zien hoezeer de drie founding fathers van de moderne sociale wetenschappen (Marx, Weber en Durkheim) religie als centraal onderwerp van hun onderzoek beschouwden. Vooral de laatste twee lieten volgens hem zien dat een goed begrip van samenlevingen onmogelijk was zonder grondige kennis en begrip van het fenomeen religie. Maar, zo constateert hij, van die opvatting is weinig meer terug te vinden aan het einde van de twintigste eeuw; religie werd door sociale wetenschappers steeds minder bestudeerd, om niet te zeggen: verwaarloosd. Een belangrijke verklaring daarvoor ziet hij in de ontwikkeling van de sociale wetenschappen zelf. Die droegen in belangrijke mate bij aan de door Max Weber zelf zo genoemde samenhang tussen de ‘onttovering’ en de ‘modernisering’ van de samenleving. Modernisering en rationalisering van samenlevingen, zo luidde de seculariseringsthese1, verdragen zich niet met een grote rol van religie.2 Religie zou volgens de verwachting op termijn vanzelf verdwijnen, hoogstens nog een tijdje stand houdend in de privésfeer. Bovendien was dat ook de plaats waar religie, zeker in normatieve zin, volgens velen thuishoorde. Mogelijk was dat ook de reden, gecombineerd met opvattingen over het formele beginsel van scheiding tussen kerk en staat, die leidde tot geringere aandacht voor religie in overheidsbeleid en in de publieke sfeer. Zowel in wetenschap als in het publieke domein is er de afgelopen jaren echter sprake van een al even opmerkelijke als verbazingwekkende ‘comeback’. Vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften en instituties besteedden er de afge-

13

gelove n in het publieke domein

lopen jaren opvallend veel aandacht aan. En ook in het publieke debat is religie – en niet alleen door de opkomst van de islam in westerse samenlevingen – volop terug als onderwerp van gesprek. Voor de socioloog Jacques van Doorn (2005) was het onlangs reden om te spreken van de kennelijke ‘onverwoestbaarheid van religie’. Sommigen spreken zelfs van een ‘terugkeer’ van religie en in verband daarmee van post- of desecularisatie.

14

Alan Wolfe (zie verderop in deze bundel zijn bijdrage in het empirische luik) wijst erop dat ook dit beeld waarschijnlijk te simpel is, en spreekt liever over een transformatie van religie: áls er al sprake is van een terugkeer van religie, dan wel in verschijningsvormen die soms in weinig meer doen denken aan de religie die wij kenden: een vooral institutioneel gebonden vorm, die zich in een tamelijk overzichtelijk schema liet vangen. De getransformeerde religie is fundamenteel van gedaante veranderd en ontwikkelt zich volgens sommige godsdienstsociologen zelfs als een aan traditionele religie tegengestelde vorm. Borgman spreekt van een metamorfose, Van den Brink heeft het, ook in deze bundel, over de migratie van het goddelijke. Het zijn, kortom, niet de oude instituties die weer opleven. De filosoof Anton van Harskamp noemt sommige verschijningsvormen van de nieuwe religie zelfs antitheïstische religie en bovendien sterk gekeerd tegen het idee dat er in de wereld of in een mensenleven ‘verlossing’ nodig zou zijn. Veel vormen van nieuwe religie of spiritualiteit lijken inderdaad niet gericht op het opheffen van menselijk tekort, maar op de vervulling van het zelf. Dergelijke vormen van ‘nieuwe religie’ kenmerken zich ook niet door ‘dwang van bovenaf’, maar bieden veeleer een niet-verplichtende keuzemogelijkheid. In het onderzoek van Kronjee en Lampert (hoofdstuk 6) naar nieuwe religie ligt dan ook sterk de nadruk op zingeving door onderscheiden leefstijlen. Voor sommigen heeft het op zoek zijn naar en het vormgeven van de eigen levensstijl een religieuze dimensie die ook kaders biedt bij het maken van allerhande keuzes.3 De ingrijpende transformatie maakt het tegelijkertijd ook lastig om de al genoemde secularisatiethese zonder meer als achterhaald te beschouwen. Immers, het feit dat we de secularisatiethese kunnen weerspreken, lijkt voor een belangrijk deel bepaald door het feit dat we religie op een nieuwe manier zijn gaan verstaan en definiëren. De traditionele religies zijn, zeker in de meeste Europese landen, in hun instituties, gezag en ledental wel degelijk sterk ondermijnd geraakt (scp 2006). Er is, kortom, sprake van een veel meer heterogeen religieus landschap dat forse invloed heeft ondergaan van ontwikkelingen van de-institutionalisering en individualisering. Dergelijke ontwikkelingen maken het intussen nog moeilijker dan het al was om het fenomeen religie precies te duiden. Zowel een vermeende ‘terugkeer’ als ‘transformatie’ van religie heeft mogelijk belangrijke implicaties voor de wijze waarop deze zich in het publieke domein manifesteert. De manifestaties van religieuze overtuigingen en gedragingen beperken zich daarbij niet tot de privésfeer. En zelfs wanneer dat zo is, zullen er publieke discussies zijn over de mate waarin bepaalde gedragingen daarin kunnen worden getolereerd. De reikwijdte van de privésfeer lijkt immers in ieder

geloven in het publieke domein: een introductie van deze verkenning

geval zelf ook telkens onderwerp van publiek debat. Maar ook een meer publieke rol van religie leidt tot allerlei vragen. Hierbij is cruciaal dat niet alleen de manifestatie van religie verandert, maar dat ook door verdergaande personalisering (Pessers 2002), internationalisering en virtualisering het publieke domein grondig verandert. De internationale ophef na de publicatie van de Deense cartoons verbeeldt dit (zie ook de bijdrage van Hent de Vries in deze bundel). Welke verhoudingen zijn überhaupt mogelijk ten opzichte van religie in cyberspace? Reflectie over het belang van het beginsel van scheiding tussen kerk en staat biedt te weinig soelaas voor de omgang met conflicten rond religie, in een tijd waarin de grenzen van de staat onduidelijk zijn geworden of juist overduidelijk kunnen worden overschreden. Eenzelfde reflectie kan worden gegeven inzake de transnationale informatie- en geldstromen, die zich minder dan voorheen lijken te storen aan statelijke grenzen. Religie manifesteert zich bovendien op plaatsen waarvan het onduidelijk is of ze tot het publieke domein gerekend moeten worden (zoals in markten, het domein van de civiele samenleving of elektronische netwerken). Is internet publiek domein? Ja, maar tegelijkertijd ligt internet soms zo in het verlengde van privéaangelegenheden dat daarover moeilijk stellige uitspraken zijn te doen. Een heldere scheidslijn tussen publiek en privaat is soms maar moeilijk te trekken. Wat bijvoorbeeld te denken van ethische commissies en geestelijke gezondheidszorg in ziekenhuizen: opereren die op publiek terrein of moeten we hun functioneren eerder bezien in het verlengde van het private domein? Hoe wordt het publieke domein eigenlijk begrensd? Bovendien wordt het lastig om religie ‘terug te dringen’ uit domeinen die ook in andere opzichten niet (meer) neutraal zijn, ook vanwege diezelfde vervaging van grenzen. In het licht van het bovenstaande blijkt dat er reden is de vraag te stellen of met een verwijzing naar de scheiding tussen kerk en staat wel het laatste woord over de mogelijke verhouding tussen religie en publiek domein kan worden gezegd.4 Ook op het niveau van dergelijke beginselen en de discussies die daarover worden gevoerd manifesteren zich de gevolgen van de veranderingen die er spelen ten aanzien van religie. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in het feit dat sommige overheden – zoals in Frankrijk en in het Verenigd Koninkrijk – openlijk worstelen met de manier waarop met oude en nieuwe manifestaties van religie moet worden omgegaan (zie bijvoorbeeld in Valls 2005; Rémond 2005). Met het verminderen van omvang en betekenis van traditionele religieuze genootschappen, maar vooral ook als gevolg van de opkomst van minder of anders georganiseerde religies, wordt het voor sommige overheden moeilijker en lastiger opereren. In sommige gevallen blijkt het namelijk toch nuttig overleg te voeren tussen vertegenwoordigers van overheden en religieuze genootschappen. Dit geldt niet alleen voor ad-hocoverleg in geval van maatschappelijke conflicten (tussen bevolkingsgroepen), maar ook voor meer bestendig georganiseerd overleg over bijvoorbeeld maatschappelijke dienstverlening als geestelijke verzorging van gevangenen of militairen.

15

gelove n in het publieke domein

Tal van positieve en negatieve gevolgen of externe effecten van een grotere rol van religie die in het debat te berde worden gebracht, doen zich al voor en vragen om grondigere bestudering. Het gezaghebbende tijdschrift Foreign Affairs inventariseert en problematiseert in een recent nummer de gevolgen van de grotere rol van religie in de sfeer van het buitenlands beleid. Een onder redactie van de Leidse rechtssocioloog Labuschagne uitgebrachte bundel essays stelde, mede naar aanleiding van een rede van de burgemeester van Amsterdam, Job Cohen, uitvoerig de vraag aan de orde naar de mate waarin religie als bron van sociale cohesie kan dienen (Labuschagne 2004; zie ook Hervieu-Léger 2006). Weer andere auteurs, zoals ook Wils in deze verkenning, problematiseren de rol van religie in de samenleving vanwege het aanblazen en verharden van maatschappelijke conflicten. Vooral de ‘revival’ van monotheïstische godsdiensten met een stellige waarheidsclaim en bijpassende moraal zouden een probleem vormen voor vreedzaam samenleven en met name voor de mogelijkheid van democratische politiek. Een dergelijke vraag stelt zich vooral ook in contexten van radicalisering en fundamentalisme, die door sommigen worden opgevat als onvermijdelijk verbonden met het fenomeen religie an sich.

16

De nieuwe belangstelling voor de gedaanteverwisseling van religie, maar ook de persistentie van traditionele manifestaties van religie geldt zowel de wetenschap als de wereld van beleid en bestuur. Intussen is religie weer volop onderwerp van studie en onderzoek, wat bijvoorbeeld blijkt uit de aandacht die Nederlandse instellingen als nwo en knaw voor het fenomeen aan de dag leggen. Ook voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is deze hernieuwde aandacht voor religie in het wetenschappelijke en publieke debat aanleiding voor een verkenning, waarvan een eerste product hier voor u ligt. Het is niet nieuw voor de wrr om naar religie te kijken. Eerder adviseerde de wrr in het rapport De Europese Unie, Turkije en de islam (2004), dat het feit dat de bevolking van Turkije overwegend islamitisch is, geen bezwaar op zichzelf zou hoeven vormen voor de toetreding van Turkije tot Europa. Dit jaar is in het rapport Dynamiek in islamitisch activisme onderzocht hoe Nederland en de Europese Unie zouden kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de democratie in overwegend islamitische landen. Net zoals in het rapport over Waarden, normen en de last van het gedrag (2003) werd daar religie nog niet als fenomeen op zich aan de orde gesteld. Met de onderhavige verkenning wordt beoogd om op dat lastige en omstreden terrein van de plaats van religie in het publieke domein enkele verdere stappen te zetten. Deze verkenning moet worden gezien als een meer expliciete zoektocht naar de vragen die opkomen als gevolg van de transformatie van religie binnen de transformerende grenzen van het publieke domein. De verkenning heeft de opzet van een drieluik. De eerste twee luiken (begripsverkenning en empirische gegevensverzameling) voeden samen een derde luik, waarin een groot aantal auteurs een meer specifieke set van subthema’s

geloven in het publieke domein: een introductie van deze verkenning

aan de orde stelt. Dat laatste luik laat zich lezen als een serie observaties, analyses en reflecties, die elk voor zich aanleiding zijn voor verdere vragen en onderzoek.

Eerste luik: verkenning van definities en debatten In het eerste luik (de hoofdstukken 1 en 2) wordt gepoogd om door middel van een verkenning en uitwerking van in de discussies over religie en publiek domein gehanteerde (wetenschappelijke) begrippen, concepten en hypothesen, een meer algemene inleiding op de problematiek te geven. Om die reden verkennen Van de Donk en Plum in hun bijdrage (hoofdstuk 1) de termen van het actuele wetenschappelijke en vooral godsdienstsociologische debat, waarbij ze aandacht schenken aan de begrippen ‘religie’, ‘levensbeschouwing’, ‘godsdienst’, ‘secularisatie’, ‘zingeving’ en ‘neutraliteit’. Ook de bijdrage van Hans Joas (hoofdstuk 2) draagt bij aan een verkenning van de actuele situatie en stand van zaken in het debat, waarbij hij met name ingaat op de in dat debat zeer dominante seculariseringsthese. Tweede luik: empirische benadering van de stand van zaken en recente ontwikkelingen In het tweede luik (de hoofdstukken 3 tot en met 7) wordt aan de hand van empirische bevindingen een beeld geschetst van de religieuze landkaart in Nederland en wordt ook een actueel inzicht gegeven in de betekenis van religie voor individuele burgers. Dit luik is van een zelfstandig leesbare inleiding voorzien door Kronjee (hoofdstuk 3), waarin ook in een bescheiden internationale vergelijking is voorzien. Voorts wordt een accent gezet dat ook in de andere bijdragen verder wordt uitgewerkt: de vraagstelling naar de betekenis van (de transformatie en afname van) religie voor sociale cohesie. De religieuze atlas van Nederland (hoofdstuk 4) geeft inzicht in cijfers over officiële deelname aan kerken, moskeeën, en andere meer traditionele religieuze instituties. Ook de bijdrage van Dekker en De Hart (hoofdstuk 5) zoomt in op de voornamelijk traditionele vormen van religiositeit. Zij presenteren resultaten van empirisch onderzoek naar de betekenis daarvan voor het functioneren van de ‘civil society’ en de maatschappelijke participatie. Daarbij laten ze zien dat de af- en toename van religiositeit niet zelfstandig maar in een bredere sociale context verstaan moeten worden. Met het kerklidmaatschap neemt immers ook het lidmaatschap van allerlei andere verenigingen en verbanden af. De wrr wil echter vooral ook inzicht verkrijgen in vormen van ‘nieuwe religiositeit’ en in onderzoek dat verder gaat dan het traditionele onderzoek naar godsgeloof en kerkbezoek. De bijdrage van Kronjee en Lampert (hoofdstuk 6) verkent de manieren waarop het ‘religieuze’ zich verbindt met of verhoudt tot een aantal leef- of burgerschapsstijlen, waarbij ook zij proberen empirisch inzicht te verwerven in een meer specifieke ontwikkeling van de betekenis van religie voor sociale samenhang en maatschappelijke participatie. Hun bevindingen bevestigen de al in het eerste luik besproken ‘transformatie’ van religie en laten zien hoe zich die in Nederland ontwikkelt. Wolfe bespreekt (in hoofdstuk 7) de wijze waarop die transformatie van religie ook in de Verenigde Staten van Amerika is ingebed in een bredere sociaal-cultu-

17

gelove n in het publieke domein

rele ontwikkeling. Zijn bijdrage levert een bijdrage aan een vergelijking tussen landen, die in het kader van deze bundel onvermijdelijk nog het karakter van een eerste en onvolledige verkenning draagt. Een dergelijke vergelijking is nuttig om de Nederlandse situatie beter te kunnen plaatsen (zie ook Norris en Inglehart 2004). Daar waar een focus op religieuze doctrines de neiging heeft te concluderen tot divergentie tussen de verschillende religies, laat een focus op praktijken zien hoezeer die convergeren, en de transformatie van religie in de sleutel zetten van een meer algemene sociaal-culturele ontwikkeling. Zo biedt juist de veelheid aan orthodox-christelijke groeperingen van allerlei snit een keuzeaanbod dat goed past bij de op het individu gerichte Amerikaanse samenleving. Religieuze instituties (en vooral ook religieuze praktijken) voegen zich daarmee, net als in ons land, naar de moderne cultuur.

18

Derde luik: specifieke kwesties en domeinen Tegen de achtergrond van de begripsverkenning en het empirische materiaal wordt in het derde luik (de hoofdstukken 8 tot en met 19) een aantal meer specifieke thema’s en vraagstukken aangesneden. Ook hier is de inzet er een van een overigens zeer gevarieerde set van verkenningen. Wat ze gemeen hebben is de ambitie om te komen tot een inventarisatie en eerste analyse van ontwikkelingen en een daarop gebaseerde zoektocht naar daaruit voortvloeiende vragen. In hun diversiteit dragen ze alle bij aan het verder problematiseren van de huidige en toekomstige betekenis van de manifestatie en beleving van religie voor de sociale cohesie, voor de waardering en omgang met pluriformiteit, voor het ontstaan van en de omgang met conflicten en voor de (in)formele relaties tussen religies en staat. Er is getracht een aantal maatschappelijke gebieden te bestrijken, waar mensen religie van waarde achten of waar religie een rol speelt in botsingen tussen (groepen van) mensen. Ook is expliciet aandacht gegeven aan een aantal klassieke en nieuwe domeinen, zoals de rol van religie in geestelijke verzorging in de ziekenhuiszorg en de (nieuwe) media. Het eerste cluster (hoofdstukken 8 tot en met 11) is vooral gericht op vragen die samenhangen met de betekenis die het beginsel van scheiding tussen kerk en staat, of laïciteit, voor democratie en publiek domein hebben. Bij de reflectie op nieuwe manifestaties van religie wordt als in een reflex vaak teruggegrepen naar het klassieke beginsel van scheiding tussen kerk en staat. Deze verkenning is echter gebaseerd op het idee dat het sec nadenken over dit beginsel a priori nog niet voldoende oplevert om adequaat te reageren op nieuwe ontwikkelingen. Het beginsel wordt daarmee geenszins aan de kant geschoven, maar als onderdeel van een veel bredere en onbevangen beschouwing van recente ontwikkelingen opgenomen. Van Bijsterveld (hoofdstuk 8) beschouwt in haar bijdrage dan ook precies de reikwijdte van het beginsel van de scheiding tussen kerk en staat, zowel in zijn historische als huidige context. Daarbij laat zij zien hoezeer dit beginsel voor allerlei doeleinden wordt gebruikt. In een bijlage besteedt zij ook aandacht aan Europese en Europeesrechtelijke ontwikkelingen die in dit verband van belang zijn (eu en evrm). Een korte, meer historische en feitelijke schets van de wijze waarop dit beginsel zich in de loop van de Nederlandse geschiedenis heeft ont-

geloven in het publieke domein: een introductie van deze verkenning

wikkeld en in constitutionele teksten en wetgeving is neergeslagen, wordt gegeven door Koolen (hoofdstuk 8a). Een verdere blik over de grens geeft Jansen (hoofdstuk 9). Zij laat in haar (historische) bijdrage zien hoe ‘laïciteit’ zich gedurende een langere periode heeft gevormd en dat in de Franse republiek in het streven naar een strikte scheiding tussen kerk en staat, gecombineerd met de eisen aan werkelijk republikeins burgerschap, steeds nieuwe eisen werden gesteld aan joodse burgers. De assimilatie was nooit ‘af’ en kon steeds door de ‘autochtone’ bevolking opnieuw ter discussie gesteld worden. Zij laat zien hoezeer vraagstukken van religie zijn verbonden met vraagstukken van identiteit (een onderwerp waarover de wrr volgend jaar een afzonderlijk rapport zal laten verschijnen). In zijn (in het Engels gestelde) bijdrage bespreekt Vroom (hoofdstuk 10) op een nog andere wijze de relatie tussen religie en vraagstukken van burgerschap in een steeds meer plurale samenleving. Ook hij bespreekt uitgebreid de historische ontwikkelingen op dat punt in Frankrijk en de actuele ontwikkelingen in Canada, dat met de introductie van sharia-rechtbanken een koers is gaan varen die sterk afwijkt van die in Frankrijk. Zijn bijdrage aan deze bundel kan worden gelezen als een vergelijkende analyse van de wijzen waarop Frankrijk en Canada met vraagstukken van (religieuze) pluriformiteit zijn omgegaan. De bijdrage van Borgman (hoofdstuk 11) gaat in op de spanningen die voortvloeien uit (veranderingen in) de presentie van het religieuze in democratie en publiek domein. Hij wijst erop dat het moeten leren omgaan met de islam zelf een onderdeel is van het moderniseringsproces in Nederland, zoals dat vroeger ook gold voor de omgang met katholieken en gereformeerden. Borgman richt zich in zijn bijdrage vooral op de rol van religie in de democratie. In navolging van Habermas stelt hij dat de democratie de hele samenleving moet aanspreken, inclusief religieuze burgers. Daarom kan religie niet slechts getolereerd worden, omdat daarmee een wezenlijke inbreng in de gemeenschappelijke zoektocht zou kunnen worden genegeerd. Bovendien kan religie worden opgevat als een sleutel tot de omgang met het lijden. De vooruitgang heeft aan het lijden geen einde gemaakt en vraagt nog steeds om een antwoord. Volgens Borgman staat noch religie, noch de publieke sfeer vast: veeleer wordt hun onderlinge verhouding gekenmerkt door diffuse en ook schuivende grenzen. Daarom kunnen ook niet-religieuzen uit religieuze tradities putten en zijn ook nieuwe religies en levensbeschouwingen mogelijk van belang voor het democratische proces. In een volgend cluster van bijdragen in dit derde luik (de hoofdstukken 12 tot en met 15) wordt de dynamiek in de verhouding tussen religie en publiek domein voor een aantal specifieke sectoren in kaart gebracht en besproken, meer in het bijzonder die van onderwijs en zorg. Kennedy en Valenta wijzen er in hun (eveneens Engelstalige) bijdrage (hoofdstuk 12) op dat door de historisch gegroeide Nederlandse kerk-staatverhouding de Nederlandse staat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Amerikaanse, een sterke invloed heeft uitgeoefend op de wijze waarop de kerk effectief en legitiem heeft

19

gelove n in het publieke domein

kunnen bestaan. Nu wordt in Nederland het zoeken naar een nieuwe scheiding te veel bepaald door het idee dat modernisering leidt tot meer secularisatie. Daarbij wordt naar de mening van deze auteurs in de omgang met de islam veel te weinig gedaan met de ervaringen die zijn opgedaan met de islam door het Nederlandse bestuur in Nederlands-Indië. Dit bestuur was sterk gericht op het verspreiden van seculier nationalisme, waarbij het onderwijs werd opgevat als een tegenwicht tegen de islam. De verwaarlozing van deze ervaringen draagt bij aan de verklaring van de ‘paniek’ in de omgang met islamitische scholen en daarmee samenhangende, in hun ogen overhaaste, beschouwingen over de betekenis in dit domein van het beginsel van de scheiding tussen kerk en staat. Effectiever is het om religies als in een marktmechanisme te laten concurreren om gelovigen: dit leidt ertoe dat religies naar buiten moeten treden en daarmee voor maatschappelijke invloed vatbaar zijn, een kwestie die ook in de eerdergenoemde bijdrage van Borgman aan de orde kwam.

20

In de bijdrage van Vermeulen (hoofdstuk 13) staat de vraag ter discussie wie het kind in zijn ontwikkeling mag beïnvloeden. Daarbij gaat het niet zozeer om specifieke kennisoverdracht, maar veeleer om de specifieke sfeer die in meer of mindere mate aansluit bij de sfeer die ouders in hun eigen huis en opvoeding nastreven. Vermeulen betwijfelt de stelligheid waarmee de slechte invloed van religieus onderwijs op kinderen wordt geponeerd. Het is, zo blijkt uit zijn bijdrage, bovendien zeer de vraag of religieus onderwijs in den brede leidt tot meer of minder tolerantie jegens niet- of andersgelovigen. Kunneman (hoofdstuk 14) en Schilderman (hoofdstuk 15) plaatsen de algemenere discussies betreffende de transformatie van religie en de daaruit voortvloeiende veranderingen in de verhouding tussen religie en publiek domein op het meer concrete veld van de geestelijke verzorging (in ziekenhuizen, gevangenissen en het leger). Uit beide bijdragen blijkt hoezeer de in het eerste luik besproken problematiek van afbakening en definiëring in dit concrete domein leidt tot tal van nieuwe vragen en problemen. Wie bepaalt nog wat religie is, als religieuze behoeften en praktijken (zoals ook Wolfe beklemtoont) zo convergeren en individualiseren? Kunneman beschrijft hoezeer empirische ontwikkelingen (de individualisering van zingevingspraktijken) en theoretische vragen (hoe is in een dergelijke context nog op een zinvolle wijze een notie als ‘zendende instantie’ te definiëren?) leiden tot lastige vragen voor beleidsmakers die geacht worden de voor geestelijke verzorging beschikbare middelen op een rechtvaardige wijze te verdelen. In beide bijdragen komt ook naar voren hoezeer het domein van geestelijke verzorging in de sfeer van de zorg als een buffer dient tegen een oprukkende nadruk op functionele rationaliteit, of die nu vanwege de markt of vanwege de bureaucratie wordt ingebracht. Kunneman laat echter indringend zien hoezeer de legitimiteit van de professionals in instellingen zoals ziekenhuizen en verzorgingshuizen onder druk wordt gezet door eisen van meetbaarheid en verantwoording: ook de geestelijke zorg zal zich niet kunnen onttrekken aan de zogenaamde ‘diagnose-behandel-combinaties’, terwijl het de vraag is of met een dergelijke benadering recht wordt gedaan aan de geestelijke gezondheidszorg.

geloven in het publieke domein: een introductie van deze verkenning

Schilderman schetst enkele scenario’s van de wijzen waarop de geestelijke verzorging (als professie en als normatieve en kritische oriëntatie) in het genoemde domein zou kunnen reageren op de belangrijke veranderingen die in die sectoren optreden als gevolg van de meer algemene transformatie van religie. Een laatste cluster hoofdstukken (16 tot en met 19) zet de verhouding tussen religie en publiek domein weer in een wat breder perspectief van meer omvattende ontwikkelingen in de sfeer van de sociaal-culturele conditie van de samenleving, de rol van de media en de rol van het recht, in het bijzonder de problematiek van de botsing van grondrechten. Van den Brink (hoofdstuk 16) verbindt de ‘terugkeer’ van de aandacht voor religie met een meeromvattende sociaal-culturele analyse van ‘de meervoudige crisis (of schaduwzijden) van de moderniteit’. In zijn bijdrage verschijnt de aandacht voor de vragen die rondom religie opkomen als een aanwijzing voor de noodzaak te komen tot een meer algemene diagnose van de samenleving. Die diagnose wijst naar zijn mening op een zekere ‘gebrokenheid’. De dubbele transformatie (die van het publieke domein en die van de religie) brengt hem bij een pleidooi voor de terugkeer van idealen en burgerschap, als eigentijdse manifestaties van de normatieve oriëntaties zonder welke een samenleving niet adequaat kan functioneren. De auteur ziet het goddelijke als datgene wat verbinding brengt en verdeeldheid, althans tijdelijk, opheft. In zijn ogen hebben revoluties die de mens modernisering hebben gebracht (de wetenschappelijke, democratische, industriële en seksuele) niet geleid tot vermindering van de vraag naar het goddelijke, omdat ze onvoldoende verdeeldheid konden overbruggen. Vanuit die optiek stelt hij dat kerken in het publieke domein dan ook geen functie hebben, maar een opgave, in de zin van bijdragen aan ‘heelheid’. Kerk en geloof moeten niet dienen als afweermechanisme tegen moderne ontwikkelingen, maar moeten de opgave om bij te dragen aan heelheid aanvaarden. In zijn bijdrage (hoofdstuk 17) stelt Wils niet de ‘heelheid’, maar de verdeeldheid en het conflict centraal, en wordt de door Borgman en Van den Brink nog als een positieve symbiose voorgestelde relatie tussen religie en democratie/publiek domein juist geproblematiseerd. Wils stelt dat religieuze taal en metaforen de vrije politieke discussie verstoren. Religieuze standpunten dragen niet bij aan de discussie, maar werken conserverend. Ten onrechte wordt moreel (eigen) gelijk gelijkgesteld met politiek gelijk, wat botst met een basispremisse van de democratie. Compromissen sluiten is voor een religie eigenlijk onmogelijk, hoewel dat in een democratie onontbeerlijk is. Om compromissen te sluiten moeten de begrippen goed en kwaad gerelativeerd kunnen worden, wat voor een religie moeilijk zo niet onmogelijk is. In de democratie is ‘goed’ juist de uitkomst van een deliberatieproces, wat daarmee niet van tevoren vast kan staan. Een sterke alliantie van religie, politiek en moraal maakt burgerrechten al gauw onmogelijk. Ze mogen elkaar wel beïnvloeden, maar niet samenvallen. Absolute waarden zijn voor religies onbetwistbaar en daarom kunnen ze geen onderwerp van discursieve oordeels- en besluitvorming zijn.

21

gelove n in het publieke domein

Ook in de bijdrage van Hent de Vries (hoofdstuk 18) blijkt hoezeer in onze samenleving religie is verbonden met vragen van strijd en bronnen van conflicten. Hij onderzoekt in zijn essay de nog moeilijk voorspelbare gevolgen van de uitdijende reikwijdte en transformatie van religie in de context van de moderne en nieuwe media. Ook die sferen, die van de religie en die van de nieuwe (transnationale) media, zijn nauw met elkaar verweven en beïnvloeden elkaar wederzijds. Deze zijn niet alleen een voertuig voor nieuw oplevende – traditionele – religie, maar maken ook nieuwe (vormen van) religie mogelijk. Sommige nieuwe vormen van religie bestaan zelfs bij de gratie van de nieuwe communicatiemogelijkheden.

22

Het juridische discours en de wetenschappelijke reacties daarop laten een ‘strijd’ zien over de vraag wie mag definiëren wat religie en wat neutraliteit is en wat niet: achter de definitiekwestie gaat mogelijk ook een belangenstrijd schuil. Godsdienst als mening leidt tot andere rechtsbescherming dan godsdienst als een identiteitsbepalend persoonskenmerk, waarvan niet dan met grote moeite afstand gedaan kan worden. Jonkers laat in haar bijdrage (hoofdstuk 19) zien dat problemen met de definitie en identificatie van godsdienst niet alleen theologische of sociologische implicaties hebben, maar ook de rechtspraktijk beïnvloeden. De individualisering in religieuze beleving maakt het niet alleen lastiger om vast te stellen of religie in het geding is, maar ook of religie nog wel bescherming verdient. Daarmee is ook in dit laatste hoofdstuk van dit derde luik een zowel in wetenschappelijke als bestuurlijke zin lastige vraag opgeworpen, die zich voegt in een hele serie van vragen die in deze verkenning zijn gesteld en verder ontwikkeld. Voor beantwoording van die vragen is nog immer het beginsel van scheiding tussen kerk en staat in zijn fundamentele bedoeling, dat de overheid zich niet met de kerk inlaat, en dat aan alle burgers vrijheid van godsdienst (inclusief de vrijheid niet(s) te geloven) wordt gegarandeerd, een relevant kernbeginsel van de democratische en sociale rechtsstaat. Al evenzeer beschermt het de staat tegen inmenging door de kerk. De vraag is echter gerechtvaardigd of met de transformatie en metamorfose van zowel religie als het publieke domein het klassieke beginsel van de scheiding tussen kerk en staat voldoende antwoord kan geven op de nu hier gestelde en later verder nog te ontwikkelen vragen.

geloven in het publieke domein: een introductie van deze verkenning

noten 1

2

3

4

Voor zover althans van ‘de’ seculariseringsthese kan worden gesproken: zie voor een meer uitvoerige beschouwing van deze these de bijdragen van Van de Donk en Plum en van Joas verderop in deze bundel. Zie voor een uitvoerige en belangwekkende kritische beschouwing van deze these in Stark (2006) die bovendien empirisch gefundeerde vraagtekens zet bij het met deze stelling verwante gedachtegoed dat uitgaat van een tegenstelling tussen geloof en wetenschappelijke vooruitgang. Zie bijvoorbeeld de webstek www.moederoverste.nl, waarin een (van oorsprong) remonstrantse predikante, zonder kerkelijke of religieuze binding met personen die daar om vragen zelf persoonlijke, maar niet-kerkelijke rituelen wil vormgeven rond geboorte, dood, huwelijk en echtscheiding. Overigens is die scheiding – hoewel ze in nagenoeg alle Europese staten is erkend – overal anders ingevuld. Een strikte invulling van de scheiding tussen kerk en staat, met de daarbij behorende noties van laïciteit en neutraliteit van de staat, is eigenlijk nergens in Europa aan te treffen, zelfs niet in Frankrijk, waar sinds 1905 een strikte scheiding tussen kerk en staat zou zijn doorgevoerd. Onlangs verscheen daar nog het overigens omstreden rapport van de commissieMachelon die pleit voor een meer pragmatische omgang met de eerder haast sacraal gekoesterde noties van laïciteit en neutraliteit.

23

gelove n in het publieke domein

liter atuur

24

Doorn, J. van ‘De onverwoestbaarheid van religie’ in Trouw, 9 april 2005. Commission Machelon (2006) (Commission de réflexion juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs public) Rapport 20 september. Magnard, P. (2006) Pourquoi la religion? Paris: Armand Colin. Hervieu-Léger, D. (2006) The Role of Religion in Establishing Social Cohesion, blz. 45-63 in: K. Michalsky (ed.), Religion in the New Europe, Budapest/New York: Central European University Press. Labuschagne (red.) (2004) Religie als bron van sociale cohesie in de democratische rechtsstaat? Leiden: E.M. Meijersinstituut. Norris, P. en R. Inglehart (2004), Sacred and Secular. Religion and Politics Worldwide, Cambridge: Cambridge University Press. Pessers, D. (2002) Big Mother. Over de personalisering van de publieke sfeer (oratie), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. Rémond, R. (2005) L’invention de la laïcité. De 1789 à demain, Paris: Bayard. Stark, R. (2006) The Victory of Reason. How Christianity Led to Freedom, Capitalism and Western Succes, New York: Random House. Valls, M. (2005) La Laicïté en face. Entretiens avec Virginie Malabard, Paris: Desclée de Brouwer.

luik 1 begrippen, theorieën en disciplinaire benaderingen

25

gelove n in het publieke domein

26

begripsverkenning

1

begripsverkenning Wim van de Donk en Rob Plum

In dit eerste hoofdstuk van deze verkenning, die feitelijk een serie verkenningen in zich draagt, wordt een algemeen beeld gegeven van een aantal in het oog springende wetenschappelijke inzichten en discussies, die voor het maatschappelijke debat over de (ontwikkelingen in de) verhouding tussen religie en publiek domein relevant zijn. Met name wordt ingegaan op enkele, vooral godsdienstsociologische inzichten en discussies die impliciet of expliciet worden herkend in of aanleiding zijn voor een aantal maatschappelijke debatten, die verderop, in het derde deel van deze bundel verkenningen uitgebreider aan de orde worden gesteld. Wat is er betreffende religie aan de hand, is de vraag die ons in dit eerste luik op een meer theoretische wijze bezig zal houden. Dezelfde vraag zal in het tweede luik op een meer empirische wijze aan de orde worden gesteld. In het derde deel wordt op een aantal meer specifieke kwesties en vraagstukken ingegaan, die alle verband houden met de (veranderde en veranderende) positie van religie in het publieke domein. Gezien de focus van deze verkenning op de maatschappelijke rol die religie, zo zegt men, opnieuw aan het innemen is, zullen in dit eerste hoofdstuk in het bijzonder enkele godsdienstsociologische inzichten besproken worden. Maar omdat religie ook steeds normatieve aspecten heeft, zullen soms ook theologische en filosofische inzichten gepresenteerd worden. Een belangrijk doel van deze inleiding is om enkele essentiële begrippen en concepten die in zowel wetenschappelijke als maatschappelijke discussies een belangrijke rol spelen, te duiden en te verhelderen.

1.1

secul arisering en terugkeer van religie Het is blijkbaar van maatschappelijk belang en betekenis dat religie in onze maatschappij is ‘teruggekeerd’. Om het thema van de terugkeer van religie in onze maatschappij theoretisch te kunnen duiden, moeten we allereerst aandacht geven aan het begrip ‘secularisatie’. Door de secularisatiegedachte worden we namelijk geconfronteerd met het zelfbeeld van de moderne samenleving, dat is een samenleving waarin volgens vele onderzoekers religie geen enkele, laat staan een belangrijke, plaats meer inneemt. Dat we onszelf zien als een geseculariseerde samenleving werd onlangs nog eens duidelijk toen nrc Handelsblad schreef dat het rijtje ‘Verlichting, moderne samenleving, secularisatie’ ons met ‘de Nederlandse paplepel is ingegoten’ (Smolenaars 2006). Het gedachtegoed dat onder de naam ‘secularisering’, ‘secularisatie’ of ‘seculariseringsthese’ bekendstaat, vormt sinds het begin van de sociologie in de 19de eeuw – bij Auguste Comte, Émile Durkheim en Max Weber – een van de centrale leerstukken van de (godsdienst)sociologie en is sindsdien een vanzelfsprekend bestanddeel van de westerse common sense geworden (Berger 2001: 443).

27

gelove n in het publieke domein

We moeten hier overigens een onderscheid maken tussen de seculariseringsgedachte in brede, impliciete zin en de seculariseringsthese en -theorie in expliciete zin. De oorsprong van de seculariseringsgedachte in bredere zin wordt meestal gesitueerd in de tijd van de achttiende-eeuwse Verlichting (Berger 1999: 2; Fox 2005: 293). Daar ziet men over het algemeen de wortels van een denken en een daarop gebouwde inrichting van de samenleving die de publieke invloed van religies wil beperken of althans wil reguleren. De expliciete seculariseringsgedachte valt ongeveer samen met het ontstaan van de sociologie zelf. Als haar geestelijke vaders duidt men meestal de Franse socioloog Émile Durkheim en de Duitse socioloog en econoom Max Weber aan.

28

Max Weber (1864-1920) heeft in zijn rijke sociologische en economische oeuvre de these ontwikkeld dat het moderniseringsproces dat zich in onze samenleving voltrekt een proces van toenemende rationalisering inhoudt. Secularisering was voor Weber een gevolg van deze rationalisering (Demerath 2000: 2483). Dit proces van toenemende rationalisering zou zich, naarmate de modernisering van onze samenleving voortschrijdt, volgens Weber met een ijzeren logica voltrekken en uitmonden in een onttoverde wereld waarin voor religie geen plaats meer is. Opmerkelijk is dat men bij Weber tevens het gevoel krijgt dat hij deze constatering tot zijn spijt moest doen. Veel sociologen zien in het feit dat Weber het resultaat van deze ontwikkeling een ‘onttoverde wereld’ noemde, een melancholische ondertoon, hoezeer Weber zichzelf ook ‘religiös unmusikalisch’ noemde (Joas 2004: 67). Men noemt hem ook wel een ‘agnost met religieuze nostalgie’ (Berger 2001: 444). Het lijkt er kortom op dat Weber tot zijn eigen spijt heeft menen te moeten constateren dat religie aan betekenis en invloed afneemt in een moderner wordende wereld, waar de instrumentele rationaliteit dominant is (Kehrer 1997: 132). De andere geestelijke vader van de seculariseringsthese is de Franse socioloog Émile Durkheim (1858-1917) die religie functioneel definieerde, in termen dus van haar functie in een samenleving. Durkheim was als atheïst aanzienlijk positiever over de secularisering. Hij was optimistisch over een seculiere moraal en een autonome ethiek voor de samenleving. En hoewel hij zich realiseerde dat religieus geloof vervangen zou worden door wetenschap, zou het gevoel van de samenleving als een heilig collectief blijven en religie dan ook niet verdwijnen (Demerath 2000: 2483). In de ogen van Durkheim zou religie haar sociale betekenis nooit verliezen, maar blijven bestaan omdat zij nu eenmaal een publieke functie vervulde. Een maatschappij, zo stelde hij, vereist religie om de sociale cohesie te behouden en om collectieve gevoelens en ideeën te kunnen verstevigen. Wel geloofde hij, zoals later ook Niklas Luhmann, dat bepaalde vormen van religie zouden veranderen naarmate de maatschappij veranderde. ‘Il paraît de toute évidence que nous assistons à la dissolution d’une forme religieuse’, schreef Durkheim al in 1907 (Durkheim 1907/1975: 169; zie ook Luhmann 2002). Ook de wetenschap zou religie niet kunnen verdrijven, hoogstens heeft ze de mogelijkheid om gedateerde religieuze dogma’s uit te dagen. Maar dan toch zouden

begripsverkenning

nieuwe religieuze vormen, die beter aansloten bij de tijd, onvermijdelijk opduiken om hun plaats in te nemen (Hamilton 2005: 294). Meer uitgewerkt tot een theorie begint men de seculariseringsthese pas in de jaren ’50 en ’60 van de 20ste eeuw te ontwikkelen (Berger 1999: 2). Bryan Wilson (Religion in Secular Society (1966)), Peter Berger (The Sacred Canopy (1967)) en David Martin (The Religious and the Secular (1969)) – om hier slechts enkele van de belangrijkste auteurs te noemen – hebben allen, op zeer verschillende wijze en met verschillende accenten, een seculariseringstheorie uitgewerkt waarvan het hart gevormd werd door de bewering dat er een nauwe band (zo niet een oorzakelijk verband) bestaat tussen modernisering en de afname van religie. De wereld zou in toenemende mate seculier worden en ook waren steeds minder mensen religieus. Men schreef die toenemende secularisering toe aan de sociale krachten die verbonden zijn met de ‘moderniteit’ (Fox 2005: 291). Wie de actuele toegenomen maatschappelijke belangstelling voor religie tegen deze (theoretische) achtergrond bekijkt én zich realiseert dat onze maatschappij en de actoren daarin diepgaand beïnvloed zijn door de seculariseringsgedachte, zou de ontstane verbazing over de teruggekeerde religie en de daarmee verband houdende wetenschappelijke en maatschappelijke belangstelling voor dit fenomeen gemakkelijk kunnen verklaren: secularisering en terugkeer van religie vormen eenvoudigweg een tegenstelling en die is alleen op te lossen door ofwel de seculariseringsthese te verwerpen, ofwel de verworvenheden van de secularisering nog eens in herinnering te roepen en de erop gebaseerde inrichting van onze samenleving – te denken valt vooral aan de scheiding van kerk en staat, het spreken over de neutraliteit van het publieke domein en het toeschrijven van religie aan het privédomein – opnieuw leven in te blazen en te verdedigen tegen de terugkerende en teruggekeerde religie. Het heeft er echter alle schijn van dat wie zich de huidige samenleving en de rol van religie daarin zó voorstelt, zich schuldig maakt aan simplificatie. Die simplificatie zou maatschappelijk gezien kunnen leiden tot het creëren van onterechte en onnodige tegenstellingen. De seculariseringsthese dreigt bovendien gereduceerd te worden tot de ideologie van het secularisme en men zou de frase van de ‘terugkeer van religie’ kunnen uitleggen als de poging van religie om een publieke positie op te eisen die ze lang kwijt geweest is. De situatie is, zoals ook verderop nog wel zal blijken, aanmerkelijk genuanceerder en complexer dan geschetst. Dat willen we hier laten zien door de wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van de seculariseringsthese en van de terugkeer van religie te schetsen. Daardoor wordt duidelijk dat er onder dit eerste niveau van de tegenstelling tussen secularisering en terugkeer van de religie een diepere laag schuilgaat.

1.2

kritiek op de secul ariseringsthese Hoewel ‘we’ onszelf misschien nog steeds als een geseculariseerde samenleving aanduiden, staat dit begrip in de wetenschap al enige tijd onder kritiek. Er zijn

29

gelove n in het publieke domein

nog maar weinigen die de these in alle volledigheid onderschrijven. Zo stelt ook Jos Becker, die jarenlang medeverantwoordelijk was voor de rapporten van het Sociaal Cultureel Planbureau over de secularisering in Nederland en die in opeenvolgende rapporten steeds weer een toename van secularisering constateerde, in een recente publicatie ‘dat het begrip “secularisatie passé” is’ (Smolenaars 2006). En ook de auteur van een recentelijk verschenen handboek over de godsdienstsociologie zegt dat ‘vandaag de dag nog maar slechts een minderheid de visie ondersteunt dat voortgaande secularisering nog steeds plaatsvindt’ (Fox 2005: 291). Het zijn slechts twee uitingen van een aanzwellende kritiek op de seculariseringsthese.

30

Men kan grofweg twee soorten van kritiek op de seculariseringsthese onderscheiden: de empirische en de theoretische kritiek: empirisch gezien komt de kritiek hierop neer dat onderzoek naar religie in westerse landen eenvoudigweg niet het afsterven van religie of de toenemende marginalisering ervan aan het licht brengt, maar juist een heropleving van religie of op zijn minst een constant blijven ervan (Berger 2001: 445). Wereldwijd bezien is er al helemaal geen reden om die these te steunen (zie Berger 1999 en Norris en Inglehart 2004). Wie de seculariseringsthese beperkt tot louter de bewering dat religie in een moderne samenleving geleidelijk aan steeds marginaler wordt of zelfs verdwijnt, vindt in dit empirisch bewijs een reden om de these aan de kant te schuiven en op zoek te gaan naar een nieuwe theorie. In die pogingen blijkt, maar we komen daar later nog uitvoeriger op terug, dat de seculariseringsthese veel meer zegt dan alleen dat religie zal verdwijnen (zie verder in deze tekst en in het empirische luik van deze bundel). Naast de empirische contra-indicaties is er ook behoorlijk wat theoretische kritiek op de these, eigenlijk ook al vanaf het begin ervan in de jaren ’50 en ’60. Die kritiek concentreert zich hoofdzakelijk op de vaagheid van de theorie en op het ideologische karakter ervan. Om met het laatste te beginnen: er is nogal eens beweerd dat de secularisatiethese geformuleerd zou zijn door mensen die tegen religie zijn. Bijgevolg heeft men de theorie ook wel een ‘ideenpolitischer Begriff’ genoemd (Hermann Lübbe) of een ‘instrument in handen van mensen met contra-religieuze doeleinden’ (David Martin aangehaald door: Aldridge 2001: 86; zie ook McGrath 2006). Peter Berger en Steve Bruce wijzen er daarentegen op dat voor Durkheim inderdaad gold dat hij atheïst was, maar dat van Max Weber toch op zijn minst een meer ambigu beeld geschetst moet worden, namelijk als een ‘agnost met religieuze nostalgie’ (Berger 2001: 444). Al met al kan men constateren dat ‘de seculariseringstheorie aangehangen werd door zowel hen die de zogenoemde neergang van religie betreurden, als door hen die haar verwelkomden’ (Berger 2001: 444). Een zwaarwegender kritiek komt van hen (J. Hadden) die beweren dat de theorie eerder een ‘hutspot van los toegepaste ideeën is dan een systematische theorie’ en dat het woord ‘te veel heterogene tradities in een woord samenvat’ om nog bruikbaar te kunnen zijn (Luhmann 2002: 278-9), al hebben op dit punt onderzoekers als Olivier Tschannen laten zien dat de theorie, hoewel ze verschillende varianten kent bij verschillende auteurs, wel degelijk een harde kern kent die bij alle auteurs terugkeert (Tschannen 1991).

begripsverkenning

Dat de theorie niet duidelijk genoeg zou zijn manifesteert zich overigens ook nog in het feit dat verschillende auteurs verschillend denken over het niveau waarop de theorie betrekking heeft: volgens de een, onder wie Peter Berger, betekent secularisering dat ‘religie zowel in de samenleving als in het bewustzijn van individuen in belang afneemt’ (Berger 2001: 443), terwijl anderen beweren dat de seculariseringsthese alleen betrekking heeft op het macroniveau van de samenleving en/of op het mesoniveau van organisaties. Weer een ander verschil van mening over wat de seculariseringsthese nu eigenlijk beweert, gaat over de vraag of ze nu daadwerkelijk de these behelst dat het proces van neergang van religie een noodzakelijk karakter heeft. Hoewel de seculariseringsgedachte dus in de wetenschap al langere tijd niet meer zo sterk in het zadel zit, betekent dat ook weer niet dat die brede maatschappelijke geaccepteerdheid van de seculariseringsgedachte er volledig naast zit. Want hoewel de seculariseringsthese wetenschappelijk aan toenemende kritiek blootstaat en weinigen haar geheel nog onderschrijven, zijn er anderzijds ook maar weinig wetenschappers die haar geheel verwerpen. Dus hoewel een minderheid van de sociologen nog de visie onderschrijft dat voortgaande secularisering plaatsvindt, is ‘de hele kwestie van secularisering nog geenszins afgedaan’ (Fox 2005: 291) en ook Peter Berger erkent dat, hoewel de wereld ‘zo religieus is als ze altijd al was, en op sommige plaatsen zelfs religieuzer dan ooit, dit niet betekent dat er niet zoiets als secularisering bestaat’ (Berger 2001: 445). Dat is om te beginnen zo omdat de seculariseringsgedachte te zeer ‘verweven is met alle theorieën van de moderne wereld en met het zelf-verstaan van de moderniteit’ om haar, louter op grond van het feit dat er wel weer sprake is van religie, te verwerpen. “Het zou tot een grotere conceptuele verarming leiden wanneer we het hele concept overboord zouden gooien, want in een dergelijk geval zouden we ook de herinnering verliezen aan de complexe geschiedenis die binnen dat concept geaccumuleerd is en we zouden overblijven zonder geschikte categorieën om die geschiedenis in kaart te brengen en te begrijpen.” (Casanova 1994: 18, 12)

Maar bovendien is de seculariseringsgedachte nog niet achterhaald, omdat er nog steeds delen van de wereld zijn, waaronder met name West-Europa, die geseculariseerd zijn – al zijn die delen nu ‘niet meer de paradigmatische situatie van religie in de hedendaagse wereld’, maar de te verklaren uitzondering (Berger 2001: 445). Desondanks is voor een beschrijving van de situatie van religie in onze samenleving de seculariseringsthese niet meer afdoende, al lijkt de waarde ervan als heuristisch begrip betrekkelijk overeind gebleven. We bespreken in dit eerste deel vooral enkele van de belangrijkste wetenschappelijke ontwikkelingen en discussies op het terrein van de seculariseringsthese. Dat is nodig om het doorgaans nogal vlot geschetste, dualistische beeld van secularisering enerzijds en terugkeer van religie anderzijds te nuanceren en te problema-

31

gelove n in het publieke domein

tiseren. In het tweede luik van deze verkenning wordt de nieuwe situatie van religie empirisch beschreven.

Terugkeer van religie? Ook die zogenoemde ‘terugkeer van religie’ is minder eenduidig dan de unilaterale tegenstelling met de seculariseringsthese deed vermoeden. Wie de godsdienstsociologische literatuur hierover bekijkt, merkt dat men dit woord ‘terugkeer’ misleidend en zelfs onjuist vindt. Dat betekent dat hier een blikverandering zichtbaar wordt: om te beginnen gaat het om een andere visie op ons verleden. Het gebruik van het woord ‘terugkeer’ stelt de zaken voor als zouden we een tijd hebben gehad waarin religie gemarginaliseerd of afwezig was, en dat we ons nu in een tijd zouden bevinden waarin religie zich in een opgaande lijn beweegt. Volgens vele auteurs is dat simpelweg een weinig adequate waarneming, die soms bovendien meer over de waarnemers dan over de waarneming zelf lijkt te zeggen. Daarom kiezen sommige auteurs niet voor de term ‘renaissance’, ‘heropleving’ of ‘terugkeer’ van religie, maar voor de term ‘vernieuwing’ of voor het besef dat het verschijningsbeeld van religie sterk veranderd is (Jörns 1999: 26; Wuthnow 1992: 2). 32

Het bredere belang van deze wetenschappelijke ontwikkeling en van de nuancering van de term ‘terugkeer van religie’ is dat het een serieus vraagteken plaatst bij de visie die wij lange tijd op onszelf als moderne en geseculariseerde samenleving en op religie en haar plaats daarin hebben gehad. Het beeld wordt minder zwart-wit, want bij nader inzien blijkt dat religie nooit echt weggeweest is (Casanova 2004). Nauw verbonden hiermee is een ander aspect waarover sinds enige tijd wordt gesproken en dat al even aan bod gekomen is: de transformatie of gedaanteverandering van religie (Sengers 2005; Borgman 2005: 34). Religie en het religieuze bewustzijn zijn intussen zelf veranderd (Walf 1983; 2000). Dat maakt eens te meer duidelijk hoe problematisch het is om te spreken over de ‘terugkeer van religie’, want het suggereert niet alleen dat religie lange tijd afwezig was en er nu weer is, maar bovendien dat het de ons bekende religie is die teruggekeerd is, dat die ooit als het ware ondergronds gegaan is en nu weer opduikt. Een dergelijk spreken over ‘terugkeer’ stelt de zaken te massief voor. Het doet voorkomen of religie een ‘transcultureel en transhistorisch fenomeen’ zou zijn. Dat het zou gaan om een door alle tijden heen gelijkblijvend verschijnsel (Asad 1993: 28; De Vries 1999: 1-3). Dat is niet waarschijnlijk. En ook hier speelt op de achtergrond weer de vraag wat religie nu eigenlijk is. We komen daarop later terug. Eerst gaan we nog wat nader in op die transformatie van religie. Eén concreet voorbeeld van de beschrijving van die daadwerkelijke transformatie van religie is te vinden bij de Britse onderzoekers Paul Heelas en Linda Woodhead – die er overigens voor hebben gekozen om deze getransformeerde religie ‘spiritualiteit’ te noemen. Ook zij nemen een afname van traditionele religie waar, maar ze constateren ook een groei van spiritualiteit. Zij nemen de term ‘het

begripsverkenning

heilige’ als de overkoepelende term voor ‘religie’ en ‘spiritualiteit’. Religie en spiritualiteit zijn twee gedaanten die het heilige kan aannemen, twee vormen van het ‘landschap van het heilige’ (Heelas & Woodhead 2004: 2). Religie wijst op een ‘leven’ volgens externe verwachtingen, terwijl spiritualiteit voor een ‘leven conform mijn eigen innerlijke ervaring’ staat. De wending van religie naar spiritualiteit is de wending van, om hun woorden te gebruiken, ‘leven-als’ naar een ‘persoonlijk-leven’, dat wil zeggen een leven dat geleefd wordt in diepe verbinding met de unieke ervaringen van mijzelf-in-relatie (Woodhead & Heelas 2004: 3). Maar ook anderen hebben deze verandering van religie geconstateerd, zoals de socioloog Karl Gabriel die van een ‘verandering van het religieuze’ spreekt en dan ‘niet alleen van religieuze instituties, rollen en praktijken’ (Gabriel 1996: 35), of de theoloog Klaus-Peter Jörns die het verkiest om van ‘krachtige verandering van het “Erscheinungsbild” van religie’ te spreken in plaats van over de ‘wedergeboorte van religie’ (Jörns 1999: 26) en de Amerikaanse socioloog Alan Wolfe die in zijn studie over de Amerikaanse religie eveneens van een ‘transformation’ heeft gesproken (Wolfe 2003). In dit verband kan in Nederland ook gedacht worden aan de onderzoeken van de godsdienstfilosoof Anton van Harskamp die in talrijke publicaties gewezen heeft op de ‘nieuwe religiositeit’ en op het nieuwe ‘religieuze verlangen’ (Van Harskamp & Borgman 1998; Van Harskamp 2000) en aan de theoloog Erik Borgman die over de ‘metamorfose’ of gedaanteverandering van religie spreekt (Borgman 2006). Ook de veelvuldig voorkomende terminologie ‘nieuwe religiositeit’ duidt op deze transformatie van religie. Religie is aan het veranderen (Zahrnt 1992: 57; Jörns 1999). Dat dat zo is, laat ook de godsdienstsociologie zien. Lange tijd is zij kerksociologie geweest: men bracht de mate van religiositeit in kaart door te kijken naar (in zondags gedrag) zichtbare en institutionele aspecten (zoals kerklidmaatschap en kerkbezoek). Allengs werd echter steeds meer ‘ontdekt’ dat religie ‘breder is dan kerkelijkheid’ (Becker & De Hart 2006: 7), al blijkt het nog moeilijk die andere religiositeit te beschrijven (Van Rooden 2004; scp 2006).1 Wel is duidelijk dat de veelbesproken transformatie van religie zich ook binnen de meer traditionele religieuze uitingen voordoet, en daar de vorm aanneemt van ontkerkelijking. Daarmee zijn de veranderingen in religie onderdeel van een ook in andere domeinen van de samenleving veelvuldig herkend proces: het proces dat we doorgaans aanduiden als ‘de-institutionalisering’ (Gabriel 2000: 18; Luhmann 2002: 279). Reeds in 1967 heeft de Duitse socioloog Thomas Luckmann in The Invisible Religion de seculariseringsthese verworpen: secularisatie is volgens hem een vorm van gezichtsbedrog. De reden daarvoor is dat in onze samenleving talloze vormen van het sacrale voorkomen. Het heilige in onze cultuur is volgens hem vooral geconcentreerd rond de waarden van de rationaliteit en van het soevereine individu. Luckmann heeft in dit verband als een der eersten gewezen op een ‘privatisering’ van religie en in beeld gebracht wat Van Harskamp later heeft omschreven als ‘de in de grondstructuur van elke mens ingebakken noodzaak

33

gelove n in het publieke domein

zich te transcenderen’ (Van Harskamp 2000: 21). Anders dan de dominante seculariseringsthese achtte Luckmann ook deze geprivatiseerde religie ‘religie’, al sprak hij van de ‘onzichtbare religie’ (Luckmann 1967). Andere recente theorieën die afscheid nemen van de oude seculariseringsthese, maar anderzijds nog nauw aansluiten bij de term ‘religie’, zijn onder meer Peter Bergers these van de ‘desecularisatie’ en de zogenaamde neoseculariseringsthese. Berger heeft in een publicatie uit 1999 zijn oude seculariseringsthese onjuist verklaard. Berger: ‘De wereld vandaag de dag is enorm religieus, ze is allesbehalve de geseculariseerde wereld die voorspeld was door zoveel analisten van de moderniteit.’ Berger gebruikt het woord ‘desecularisering’ om deze nieuwe ontwikkeling onder woorden te brengen. Hij tekent er tegelijk bij aan dat de uitzondering op die tegenbeweging nog steeds Europa is (Berger 1999: 9). Daar is nog steeds sprake van secularisering, maar nu is dat niet meer de norm, maar de te verklaren uitzondering.2

34

Daarnaast spreken sociologen als Chaves en Demerath van ‘neosecularisering’ om enerzijds aan te sluiten bij het oude seculariseringsparadigma, maar het daarnaast te herdefiniëren als betrekking hebbend, niet zozeer op de afname van religie als wel op de afname van religieuze autoriteit (Yamane 1997). Verder is er ook de inmiddels tot krachtig nieuw paradigma uitgeroepen ‘rationele-keuzetheorie van de religie’, van Rodney Stark en zijn medewerkers, waaronder William Sims Bainbridge, Laurence Iannaccone en Roger Finke. Onderschreven Stark en Bainbridge aanvankelijk, in hun A theory of religion uit 1987, nog enkele basisaspecten van de seculariseringsthese, later heeft met name Stark de these ronduit dood verklaard, gewoonweg omdat ze in haar voorspelling dat de wereld in toenemende mate minder religieus zou zijn, faalde (Warner 1993; Stark 2006). Starks veelvuldige analyses van empirische gegevens uit de Verenigde Staten en met name van onderzoek onder hoog opgeleiden liet geen afname maar juist een toenemende vitaliteit van religie zien. Stark en de zijnen schrijven het toe aan het feit dat de overheid de markt ook in dit opzicht niet reguleert. Want alleen in een vrijgegeven markt kan, althans volgens de rationele-keuzetheoretici van de religie, de constant blijvende menselijke behoefte aan religie ook geactiveerd en gevoed worden door het aanbod op dit gebied; religie gedraagt zich immers niet anders dan andere zaken volgens economische wetmatigheden en is een zaak van de wisselwerking tussen vraag en aanbod. 3 De Franse politiek filosoof Marcel Gauchet heeft met zijn in Nederland pas recent doorgedrongen boek Le désenchantement du monde nog op een andere manier bijgedragen aan het denken in termen van transformatie van religie. Hij spreekt in dat verband over ‘het religieuze na de religie’: ‘zelfs wanneer we aannemen dat het tijdperk van de religies definitief afgesloten is, dan moeten we er niet aan twijfelen dat we (…) waarschijnlijk nooit compleet klaar zullen zijn met het religieuze’ (Gauchet 1985: 200). In de lijn van Max Webers ‘onttovering van de wereld’ duidt ook Gauchet de geschiedenis van het Westen als een ‘uittreden uit

begripsverkenning

de religie’ en in die zin als het einde van de religie. Anderzijds wijst hij op het feit dat religie in een nieuwe gedaante terugkeert, maar nu als ‘gemeenschapsvormen die zich nog steeds richten op een transcendente en heteronome bron, maar zonder aanspraken op een machts- en waarheidsmonopolie’ (Terpstra & De Wit 2006: 50). Een voorlopige conclusie moet dus zijn dat de doorgaans wat vlot geschetste beelden van een ‘terugkeer’ van religie en een ‘geseculariseerde samenleving’ het verdienen nader te worden verdiept en geproblematiseerd. Beide beelden, die in het publieke debat vaak zonder al te veel toelichting worden gehanteerd, verwijzen naar een veel meer gecompliceerde ontwikkeling, zoals ook in andere bijdragen aan deze bundel duidelijk zal worden. Veeleer is sprake van een ‘transformatie van religie’, die zich niet volledig laat uitdrukken in termen van secularisering en ‘terugkeer’. Al met al kan men onze situatie inzake religie misschien nog het best karakteriseren met de woorden van Hans Joas die constateert dat zowel de ‘zekerheden van hen verdwenen zijn die religie voor overbodig en schadelijk hielden, maar ook die van gelovigen, die luidt dat er buiten het geloof slechts van verval sprake kan zijn’ (Joas 2004: 15). Of men zou onze situatie, met de filosoof en socioloog Jürgen Habermas, ‘postseculier’ kunnen noemen, waarmee hij een samenleving aanduidt ‘die zich instelt op het voortbestaan van religieuze gemeenschappen in een zich voortdurend seculariserende samenleving’ (Joas 2004: 124).4 Een gevolg van de nuancering is dat de thema’s van de terugkeer van religie en van de transformatie van religie ons sterker dan misschien verwacht met ons moderne zelf- en religiebeeld confronteren. Tegenover elkaar staan nu niet zozeer een geseculariseerd wereldbeeld, in de zin van ‘vrij-van-religie’ en religie – wat zo geschetst om heldere strategieën en stappen zou vragen, voor de ene kant (secularisatie) of voor de andere kant (religie) – maar een traditioneel, door de seculariseringsthese verondersteld beeld van religie en een nieuw beeld ervan. We proberen dat te laten zien aan de hand van een nadere ontvouwing van de seculariseringsthese. Zoals gezegd staat de these aan veel kritiek bloot, empirisch en theoretisch. En toch klampen ook veel alternatieve theorieën nog sterk aan bij deze these. Dat heeft ermee te maken dat de seculariseringsthese, anders dan haar populaire interpretatie zegt, meer dan slechts de kwantitatieve bewering behelst dat religie en moderniteit zich omgekeerd evenredig tot elkaar verhouden, kortom dat er minder religie is naarmate er meer moderniteit is (Berger 2001: 443). Dat ‘meer’ zit hierin dat de seculariseringsthese ook ons inhoudelijk beeld van religie sterk heeft bepaald. Om dat duidelijk te maken moet aandacht besteed worden aan het voor bijna alle seculariseringsthesen centrale aspect van ‘differentiatie’. Met name Olivier Tschannen heeft in een bekend artikel uit 1991 een poging tot systematisering van

35

gelove n in het publieke domein

de vele verschillende seculariseringstheorieën ondernomen. Hij is van mening dat, hoewel de seculariseringstheorie nergens in een eenduidige vorm te vinden is, ‘differentiatie’ een centraal begrip is in alle seculariseringstheorieën (Tschannen 1991: 404). ‘Differentiatie’ duidt een proces aan waardoor religie en religieuze instituties ‘gedifferentieerd’ worden van andere sferen. Het gaat hierbij om te beginnen om de differentiatie van het seculiere domein van het sacrale domein, oftewel de bevrijding van verschillende domeinen van de invloed van religie, maar vervolgens gaat het ook om de differentiatie van de verschillende symbolische subsystemen – economie, cultuur, onderwijs, gezondheid e.d. – ten opzichte van elkaar en om het autonoom worden van deze domeinen. Differentiatie leidt ertoe dat religie haar sociale invloed op veel aspecten van de samenleving verliest; zo domineert ze bijvoorbeeld niet langer meer het opvoedingssysteem. In plaats daarvan gaan de afzonderlijke subsystemen hun eigen interne logica volgen (Hamilton 2005: 188; Casanova 1994: 19 e.v.). In de mate waarin de seculariseringsthese stelt dat religie in een zich moderniserende samenleving uiteindelijk zal verdwijnen, lijkt ze impliciet een begrip van religie te huldigen dat religie per definitie incompatibel maakt met differentiatie. Blijkbaar is religie van nature een alles ‘totaliserend’ fenomeen, of, anders gezegd, is haar core business het zich uitstrekken over de hele maatschappij. Zo dreigt de frase van de terugkeer van religie een synoniem te worden voor het aanspraak maken van religies op, opnieuw zoals vroeger, alomtegenwoordige, publieke invloed en betekenis. Denkt men zo over religie, dan is de constatering dat religies weer publiekelijk van zich doen spreken gemakkelijk uit te leggen als een terugkeer, of althans de gepoogde terugkeer, naar (ons beeld van) het verleden, toen religie nog het hele leven beheerste. De beknopt beschreven wetenschappelijke ontwikkelingen laten zien dat de huidige aanwezigheid van religie niet volgens deze eenvoudige schema’s bekeken kan worden.

36

1.3

religie In het voorafgaande is al op herhaalde plekken de vraag aan de orde geweest wat religie nu eigenlijk is. Die vraag is des te dringender geworden, nu men van transformatie van religie spreekt en nu men zich realiseert dat onze kijk op religie tot nu toe sterk gedomineerd was door één zeer bepaalde visie op religie (Gabriel 2000: 36). Nu komt de vraag op wat het criterium is om te bepalen of iets nog religie is. In de bespreking van de seculariseringsthese is ook duidelijk geworden hoe deze, zij het vaak impliciet en moeilijk tastbaar, steeds een bepaalde opvatting van religie veronderstelt. Religie lijkt dat te zijn bij de gratie van de afwezigheid waarvan onze maatschappij modern is. Tegen zo’n achtergrond is het moeilijk om de terugkeer van religie neutraal te benaderen. Dat heeft ook veel te maken met een andere, hier nog niet genoemde, associatie die verbonden is met secularisering. In dit verband wijst men wel eens op de

begripsverkenning

oorspronkelijk juridische betekenis van het woord ‘saecularisatio’ en op de negatieve connotaties die het woord ‘saeculum’ aanvankelijk had. Het staat als zodanig namelijk tegenover ‘aeternum’, dat eeuwigheid betekent, en in die oppositie had ‘saeculum’ de associaties van ‘een door zonde en leed getekende, verlossingbehoeftige’ wereld (Luhmann 2002: 279). Correctheidshalve moet hier opgemerkt worden dat het nog maar de vraag is of ons huidige woord secularisering direct terug te voeren is op dit van oorsprong juridische woord, maar een feit is wel dat de receptiegeschiedenis van het begrip secularisering ook steeds gewerkt heeft met geschiedfilosofische concepten van legitimiteit of illegitimiteit: in het kielzog van de oorspronkelijke betekenis van ‘onteigening’ en overdracht van oorspronkelijk kerkelijk bezit in wereldlijke handen heeft men zich namelijk ook steeds de vraag gesteld of de moderne tijd nu een legitieme erfgenaam is van de religie of niet (Blumenberg, Löwith; Zabel 1984: 809). Het wordt daardoor nog weer eens duidelijk hoeveel er gemoeid is met een opheldering van het fenomeen religie. Nu moet hier onmiddellijk opgemerkt worden dat noch de etymologie, noch de godsdienstwetenschappen tot eenduidige antwoorden komen op de vraag wat religie is. Vaak tracht men de betekenis van een woord te achterhalen door naar de talige oorsprong ervan op zoek te gaan. Maar zoals bij veel woorden is die talige oorsprong ook bij ‘religie’ verre van eenduidig. Het is gangbaar om twee oorsprongen aan te wijzen: ofwel men voert het zelfstandige naamwoord ‘religio’ terug op het Latijnse werkwoord ‘relegere’. Hiervoor wordt de Romeinse redenaar, politicus, advocaat en filosoof Marcus Tullius Cicero (106-43 voor Christus) aangehaald.5 ‘Relegere’ betekent letterlijk ‘weer opnemen’, ‘herlezen’ en ‘bedenken’. Ofwel men verwijst naar de christelijke schrijver Lucius Caelius Lactantius (250-320) die voor de opvatting staat dat ‘religio’ in verband gebracht moet worden met het werkwoord ‘religare’, dat ‘verbinden’ betekent.6 Maar wat nu precies de oorspronkelijke betekenis is, is al vanaf het begin onderwerp van debat. Zo zet Lactantius zijn interpretatie van de oorsprong van religio expliciet af tegen die van Cicero. Volgens de Amerikaanse godsdienstwetenschapper Wilfred Cantwell Smith blijven deze twee herleidingen de bestudering van religie ook in de moderne tijd bepalen: men is ofwel van mening dat religie met objectieve werkelijkheden te maken heeft, met dat buiten de mens waarmee hij/zij is verbonden in religie, of men volgt in de lijn van Cicero de opvatting dat religie primair te maken heeft met de subjectieve houding, met de betrokkenheid waardoor men verbonden is (Smith 1962: 205). Zo nu en dan vindt men ook een derde interpretatie, volgens welke het woord ‘religio’ afgeleid is van ‘lig’, een wortel die ook in het Latijnse ‘neclegere’ voorkomt en die ‘aandacht schenken’, ‘zorg besteden’ betekent (Smith 1962: 205). Maar de ware etymologische oorsprong van het begrip blijft onduidelijk (zie ook Magnard 2006).7 Maar belangrijker nog dan het woord religie, met zijn onduidelijke etymologische herkomst, is het fenomeen religie dat zijn eigen specifieke historische ontwikkeling kent. Het gaat dan om wat we meestal en vaak onuitgesproken verstaan onder religie, dat wat de ons bekende, concrete grote wereldgodsdiensten (joden-

37

gelove n in het publieke domein

dom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme) en de nieuwe vormen van religiositeit (waaronder new age) gemeenschappelijk hebben. Er is aan al die fenomenen blijkbaar iets gemeenschappelijk wat het rechtvaardigt en het mogelijk maakt om ze onder één noemer, ‘religie’, te brengen.

38

Wanneer we naar de oorsprong van dat religiebegrip zoeken, valt op dat we het pas in de moderne tijd vinden en dat het daarvóór minder omvattend van betekenis was dan vandaag de dag. In de 14de eeuw bijvoorbeeld functioneerden er nog meerdere begrippen om het fenomeen aan te duiden dat we vandaag de dag meestal met dit ene woord ‘religie’ aanduiden: men had het over ‘fides’ (geloof), ‘leges’ of ‘sectae’, waarbij men ‘fides’ vooral gebruikte om de eigen – dat wil zeggen christelijke – religie aan te duiden en ‘leges’ en ‘sectae’ om vreemde religies aan te duiden. ‘Religio’ stond in die tijd nog louter en alleen voor de verering van of de vrees en eerbied voor God. Pas in de moderne tijd gaat het woord religie het ‘grote objectieve iets’ betekenen (Smith 1962: 22) dat het vandaag de dag meestal betekent. Om precies te zijn is het in de 15de en 16de eeuw dat ‘religio’ de omvattendere betekenis krijgt van ‘algemene relatie tot God’ en ‘eerbied of vrees voor God’. Het is ook in die tijd dat ‘religio’ iets algemeens gaat aanduiden, iets wat de mens van nature heeft en wat ook in niet-christelijke culturen te vinden is. En pas in de 17de eeuw bestaat er in Europa een werkelijke voorloper van het religiebegrip zoals het vandaag de dag door de godsdienstwetenschappen gebruikt wordt, in de betekenis namelijk van een ten opzichte van het eigen geloof neutrale term die het gemeenschappelijke van alle concrete religies probeert te benoemen en die niet meer de eigen religie als de enige ware religie tot maatstaf verheft. Al met al betekent het woord ‘religie’ in onze tijd, sinds het begin van de moderne tijd, beduidend meer dan daarvoor (Von Stietencron 1993). Het begrip en fenomeen ‘religie’ wordt herhaaldelijk een moderne, westerse constructie genoemd. Dat betekent om te beginnen dat het fenomeen religie alleen verhelderd kan worden door ook het begrip ‘moderne tijd’ te verhelderen en door het te situeren in de context van de moderne tijd. Of, wat toegespitster geformuleerd, met de woorden van de Amerikaanse antropoloog Talal Asad die hier over de moderne tijd spreekt in termen van het seculiere: ‘het concept van het seculiere kan niet zonder de idee van religie’ (Asad 2003: 200). Ook hier blijkt de nauwe verwevenheid van de begrippen religie, moderniteit en, als een label voor de lotgevallen van religie in de moderne tijd en voor het karakter van de moderne tijd, secularisering. Voorts betekent het van origine modern-zijn van ‘religie’ dat ‘er in de andere dan de moderne, westerse, christelijk gevormde cultuur wellicht geen precies equivalent voor ons begrip van religie bestaat’. De betekenis van die uitspraak is niet zozeer het (simpele) feit dat andere culturen dit woord niet kennen, maar – veel fundamenteler - dat religie in onze betekenis in andere culturen ook als een voorwerp en als een fenomeen niet bestaat. Anders gezegd: in veel andere culturen is er geen afgebakend fenomeen van dat wat wij religie noemen in de werkelijkheid aan te wijzen dat met één woord te benoemen is (Von Stietencron 1993: 125). En

begripsverkenning

zo wordt duidelijk dat het westerse begrip religie ook een westerse visie op de werkelijkheid en op religie reflecteert, namelijk de visie dat de werkelijkheid in principe op te delen is in twee domeinen: het domein van het seculiere of profane en het domein van het sacrale of heilige. Alleen een cultuur die de twee domeinen zo onderscheidt, als in principe twee van elkaar gescheiden domeinen, kan een begrip construeren voor die bereiken.8 Door religie als een bepaald domein van de werkelijkheid te zien ligt het voor de hand om vervolgens een duidelijke omschrijving te vragen. Maar die vraag stuit steeds vaker op kritiek en soms zelfs op weerstand, en de pogingen ertoe zijn dan ook mislukt gebleken. Volgens Winston King, auteur van het lemma ‘religie’ in de Encyclopedia of Religion van de befaamde Roemeense godsdienstwetenschapper Mircea Eliade, moeten we alleen al de ‘poging om religie te definiëren, dat wil zeggen om een onderscheidend of mogelijkerwijs zelfs uniek wezenskenmerk of reeks van kwaliteiten te vinden die “het religieuze” onderscheidt van de rest van het menselijk leven’ zien als een ‘primair westerse aangelegenheid’ (King 1987: 282). Talal Asad stelt dat er ‘geen universele definitie van religie mogelijk is’ (Asad 1993: 29). Toch laten we het hier niet bij die constatering. We wijzen op de verschillende definities die er in de loop van de geschiedenis zijn ontwikkeld en op de definitieproblematiek, omdat de wetenschappelijke en de maatschappelijke onzekerheid over waar de grens ligt tussen wat religie is en wat niet onduidelijk is. Grofweg kan men de pogingen om religie te definiëren in twee kampen verdelen. De ene poging wordt ‘essentialistisch’ genoemd. Het is de poging om het wezen, de kern van religie te vatten. Kern en wezen worden dan vaak voorgesteld als liggend onder of achter de concrete manifestaties van religie. Nog anders gezegd: men ziet de afzonderlijke religies dan ‘als takken van een boom’ en ‘religie’ als de zichtbare stam van die boom. En als we maar goed genoeg kijken, zouden we een gemeenschappelijke structuur van betekenis kunnen ontdekken die tot een accurate, omvattende en overtuigende definitie van religie zou leiden, zo zou men de grondgedachte van een essentialistische definitie kunnen formuleren. De andere poging wordt ‘functionalistisch’ genoemd en bestaat erin dat men zich afzijdig houdt van een wezensaanduiding van religie en zich in plaats daarvan concentreert op de functie die religie voor de samenleving en/of het individu heeft. Bij essentialistische definities moet men denken aan de omschrijvingen van Edward Burnett Tylor (1832-1917), die religie omschrijft als ‘geloof in bovennatuurlijke wezens’, of aan de omschrijving van James Frazer (1854-1941) die religie ziet als ‘een geloof in machten die hoger zijn dan de mens en een poging om deze machten te behagen of gunstig te stemmen’, of aan Rudolf Otto’s (1869-1939) omschrijving van religie als de ervaring van het ‘Heilige’. Tot de functionalistische definities hoort om te beginnen die van Émile Durkheim (1858-1917) die religie beschreef als ‘een samenhangend systeem van geloofsvoorstellingen en gebruiken die verbonden zijn met heilige zaken, dat wil

39

gelove n in het publieke domein

zeggen zaken die onttrokken zijn aan het dagelijkse verkeer en als zodanig “verboden” zijn; deze geloofsvoorstellingen en gebruiken verenigen al diegenen die hierin geloven in één enkele morele gemeenschap die kerk wordt genoemd’. Ook de definitie van de antropoloog Bronislaw Malinowski (1884-1942) is een functionalistische: volgens hem houdt religie zich ‘grotendeels bezig met de sacralisering van de crises van het menselijk leven, met name dan van de grootste crisis, de dood’.

40

Beide pogingen hebben hun eigen nadelen. Essentialistische definities worstelen met hun adequaatheid: ofwel ze zijn duidelijk in hun omschrijving, maar daardoor vallen er verschijnselen buiten de boot die algemeen wel als religieus beschouwd worden, of ze zijn te vaag in hun omschrijving, waardoor in principe alles ‘religie’ kan zijn. Voor de maatschappelijke praktijk betekent dit concreet dat er nieuwe vormen van religie zijn die eigenlijk, volgens een strikte opvatting van religie, buiten de definitie vallen en dus geen religie mogen heten – terwijl de betreffende fenomenen zichzelf wel als religieus beschouwen. En dus komt de vraag op wie er eigenlijk bepaalt wat religie is. Een ander probleem met essentialistische definities is dat ze vaak het probleem verleggen, omdat in de definitie woorden voorkomen die zelf weer om een definitie vragen, zoals ‘transcendentie’9, ‘het Heilige’ of ‘het bovennatuurlijke’. Aan functionalistische definities kleeft het nadeel dat ze ‘religie’ meten aan een bepaalde functie ervan voor samenleving of individu. Het gevaar daarvan is dat de invulling van het religiebegrip daardoor te zeer afhangt van deze functie; in principe kan zo alles religie zijn en zo heeft het religiebegrip dus weinig contouren en slagkracht meer. Er zijn vandaag de dag vele honderden religiedefinities (Pollack 1995: 163) die niet toevallig nog steeds niet onder één noemer gebracht zijn. Er wordt dan ook over de ‘definitieproblematiek’ van religie gesproken. Die problematiek wijst er om te beginnen op dat we geen sluitende definitie van religie kunnen vinden. We moeten de hoop laten varen dat we een universele definitie kunnen ontwerpen die alle religies en religieuze fenomenen in één omschrijving weet te vangen. Maar dit, op het eerste gezicht negatieve, resultaat wordt door steeds meer hedendaagse auteurs begrepen als de noodzaak om over religie na te denken in nauwe relatie met onze moderne cultuur en maatschappij. De vraag wordt verlegd van de poging om het raadsel ‘religie’ op te lossen – alsof het een ‘groot objectief iets’ is – naar een benadering die zich terdege bewust is van het feit dat het fenomeen en begrip religie een westerse constructie is, ontstaan in en door de moderne tijd en dus in nauwe samenhang met de identiteit van onze moderne tijd.10 Hoewel de woorden religie, godsdienst en geloof in de praktijk niet zelden door elkaar gebruikt worden en dit ook in deze bundel gebeurt, is het goed hier te wijzen op de verschillen – omdat zich in de afbakening van de begrippen discussies weerspiegelen die ook vandaag de dag het afbakenen van religie zo moeilijk maken.

begripsverkenning

Anders dan het van origine Latijnse woord ‘religie’ is ‘godsdienst’ van oorsprong een Germaans woord dat van nature sterker het rituele element benadrukt en bovendien het aspect van een god of goden tot wie zich die dienst richt. In het Duits staat het woord ‘Gottesdienst’ nog steeds alleen daarvoor, voor de eredienst, of liturgie, terwijl het in het Nederlands vandaag de dag min of meer identiek is met religie, hoewel religie gezien kan worden als een neutraler begrip dan ‘godsdienst’. Het woord ‘geloof’ komt en kwam in de praktijk vaak voor in de combinatie met ‘christelijk geloof’. In de christelijke theologie was het lang gebruikelijk om de eigen ‘religie’ niet als religie aan te duiden, maar als ‘geloof’, omdat in het woord ‘religie’ te veel het uiterlijke en culturele aspect naar voren kwam, terwijl ‘geloof’ eerder wees op een houding van overgave, waarbij het initiatief voorgesteld werd te liggen bij God. In het protestantisme is het woord ‘religie’ met name belast geraakt door het werk van de Duitse protestantse theoloog Karl Barth (1886-1968) die zijn religiebegrip vooral ontwikkelde in scherpe kritiek op de 19de-eeuwse protestantse theoloog Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768-1834) en het religiebegrip dat hij in zijn Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern ontwikkelde. In Barths ogen was religie ‘een soort van zonde’, omdat het ‘de poging van de mensheid is om het goddelijke [voor Barth is dit het ongrijpbare] te begrijpen’. Religies waren in de ogen van Barth ‘pogingen van de mens om zichzelf te rechtvaardigen en te sanctioneren voor een moedwillig en willekeurig geconstrueerd beeld van God’ (aangehaald in: Idinopulos & Wilson 1998: 114). In de context van het toenemende contact en de dialoog met andere religies is ook het christendom zich als een ‘religie’ gaan zien, wat beschouwd moet worden als de erkenning van het feit dat ook het christendom een religie naast andere religies is die geen aanspraak kan maken op uniciteit en waarvan de waarheid niet gefundeerd kan worden door een beroep te doen op een bron die slechts voor gelovigen zelf toegankelijk is. De keuze voor het woord ‘religie’ reflecteert zo bezien de belangrijke opening van religies naar het publieke domein, omdat zich in de keuze voor dit woord de erkenning uitdrukt dat een deelname aan het publieke domein en aan de dialoog met andere, soortgelijke fenomenen, slechts denkbaar is door de aanspraak op een unieke openbaring, die alleen de ‘eigen’ gelovigen ‘hebben’ en begrijpen, te laten varen. Daarmee is ook een basisconditie aangegeven voor de presentie van religies in een moderne samenleving: het op een transcendente basis gegronde normatieve aspect van religies is moeilijk in te brengen in het publieke domein. Een ander woord dat vaak gebroederlijk opduikt met ‘religie’ is het woord spiritualiteit. Het maakt vandaag de dag een grote opgang. Vermeld is reeds het gebruik van het woord door de Britse godsdienstwetenschappers Linda Woodhead en Paul Heelas, die ‘spiritualiteit’ hebben gereserveerd voor de getransformeerde religie. Ze hebben in hun boek The Spiritual Revolution. Why religion is

41

gelove n in het publieke domein

42

giving way to spirituality op basis van empirisch onderzoek in de Britse plaats Kendal de stelling verdedigd dat religie in het Westen plaats aan het maken is voor spiritualiteit. De sterke historische band tussen westerse culturen en christendom, waarvoor kenmerkend is dat men een beroep doet op een transcendente autoriteit, is in snel tempo aan het oplossen. In de plaats daarvan is er een steeds minder gereguleerde situatie waarin het heilige ervaren wordt in nauwe relatie met het persoonlijke leven van mensen (Woodhead & Heelas 2004: 10). Religie is voor Woodhead en Heelas nauw verbonden met ‘de wijze van levenals’, terwijl spiritualiteit ‘nauw verbonden is met persoonlijk leven’. Bij religie wordt het persoonlijke leven ondergeschikt gemaakt aan de hogere autoriteit van transcendente betekenis, goedheid en waarheid, terwijl spiritualiteit het heilige oproept in de cultivering van het unieke persoonlijke leven, althans volgens Heelas en Woodhead (2005: 5). Maar terwijl religie en spiritualiteit in hun opvatting duidelijk tegenover elkaar staan, heeft Schneiders drie verschillende manieren van denken over die relatie onderscheiden. Ze onderscheidt om te beginnen de opvatting dat religie en spiritualiteit gescheiden ondernemingen zijn die geen noodzakelijke relatie met elkaar hebben. ‘Religie en spiritualiteit zijn vreemdelingen aan het banket van transcendentie die elkaar in werkelijkheid nooit ontmoeten of met elkaar spreken.’ Een tweede opvatting beschouwt religie en spiritualiteit als ‘conflicterende realiteiten die omgekeerd evenredig met elkaar verbonden zijn: de meer spirituele is de minder religieuze en omgekeerd’. De derde opvatting beschouwt religie en spiritualiteit als ‘twee dimensies van een enkele onderneming die, net als lichaam en geest, vaak in spanning zijn, maar wezenlijk voor elkaar zijn en samen één enkele werkelijkheid vormen’ (Schneiders 2003: 164-165). Een typisch Nederlands woord dat we vaak tegenkomen naast of in plaats van het woord ‘religie’ is het woord ‘levensbeschouwing’. Het is een woord dat zijn synoniemen in andere talen niet kent – hoogstens kunnen het Duitse ‘Weltanschauung’ en het Engelse ‘world view’ als equivalenten gezien worden. Het woord ‘levensbeschouwing’ heeft in het Nederlands een zeer specifieke, institutionele geschiedenis, omdat het de eigenheid van de humanistische zuil moest funderen. Het wordt vaak gehanteerd als de neutralere term die, heel in het algemeen, ‘een visie op hoe het leven goed of althans zo goed mogelijk is’. Religie wordt dan vaak behandeld als een subcategorie van levensbeschouwing, omdat er ‘seculiere en religieuze levensbeschouwingen’ zijn (Vroom 2002: 82). Daarnaast is er het eveneens typisch Nederlandse woord ‘zingeving’, dat eveneens vaak als een zeer algemene, alles (ook religie) overkoepelende term wordt gehanteerd – terwijl anderen de verhouding tussen deze begrippen juist omdraaien en zingeving zien als een verbijzondering van religie. In de keuze voor dit woord draait het vaak om de uitleg die men geeft aan het woord ‘geven’. Het woord kan staan voor het feit dat het in laatste instantie steeds de mens is die zin geeft aan de werkelijkheid, of voor het tegenovergestelde, dat ons de zin gegeven wordt.

begripsverkenning

1.4

religie in het publieke domein Het thema van de terugkeer van religie doet zich vaak voor als de vraag welke rol religies in het publieke domein al dan niet mogen innemen of als de constatering dat religie zich merkwaardigerwijs weer in dit domein manifesteert. We zullen dit thema hier op twee manieren behandelen, om te beginnen door verwijzing naar het staatsrechtelijke principe van de scheiding tussen kerk en staat en vervolgens, een niveau dieper, door de aandacht te vestigen op de term ‘publiek domein’ en op de veranderingen daarin waarvan volgens veel sociologen sprake is vandaag de dag. Het in menige grondwet verankerde principe van de scheiding tussen kerk en staat is het westerse middel om een publiek domein vorm te geven, dat wil zeggen een ruimte die niet eenzijdig in beslag genomen wordt door religies. In het derde deel van deze verkenning (zie met name de bijdrage van Van Bijsterveld) zal nader ingegaan worden op de betekenis en reikwijdte van dit principe vandaag de dag. Hier wordt daarom volstaan met drie opmerkingen daarover: om te beginnen moet opgemerkt worden dat dit principe in de Nederlandse grondwet niet als zodanig bestaat, althans niet in één artikel als zodanig verwoord is. Voorts heeft het principe in verschillende landen verschillende betekenissen en uiteenlopende praktische consequenties. Blijkbaar is het een verre van eenduidig principe, dat ondanks het woord ‘scheiding’ in de praktijk vele soorten banden tussen staat en kerk mogelijk maakt. Marcel ten Hooven en Theo de Wit hebben in hun recentelijk verschenen boek Ongewenste goden. De publieke rol van religie in Nederland eveneens gewag gemaakt van de diversiteit aan interpretaties en zelfs misverstanden die verbonden zijn met het principe van de scheiding van kerk en staat (Ten Hooven & De Wit 2006: 28; zie ook wrr-rapport De Europese Unie, Turkije en de islam (2004). Ten derde moet opgemerkt worden dat het principe steeds meer onder druk staat, voornamelijk omdat er nieuwe vormen van religiositeit opduiken die krachtens dit principe aanspraak maken op bescherming, maar waarbij de aanduiding ‘kerk’ niet langer de lading dekt. Maar ook binnen de traditionele en ‘kerkgebonden religies’ verandert er in dit opzicht veel. Zoals gezegd is er ook van religiositeit sprake waar kerklidmaatschap of kerkbezoek gedaald zijn en nog steeds dalen. De in het woord ‘kerk’ veronderstelde institutionele manifestatie van religiositeit is voor veel van wat er in het religieuze landschap aan ontwikkelingen te zien is, steeds minder adequaat (in de zin van Max Weber: ‘sinnhaft’, adequaat). Wanneer de betekenis van dit principe steeds vaker vragen oproept en het er sterk op lijkt dat het principe opnieuw reflectie behoeft om de volgende eeuw in te kunnen gaan, dan komt een nadere reflectie op het begrip ‘publieke domein’ het meest in aanmerking voor een overdenking van dit principe op een dieper gelegen niveau. Wellicht moet worden erkend dat het staatsrechtelijke principe van de scheiding van kerk en staat vooral verwees naar een historische uitwerking van een feitelijk veel fundamenteler beginsel.

43

gelove n in het publieke domein

Met de term ‘publieke domein’ wordt, algemeen gesproken, doorgaans de openbare ruimte bedoeld, de ruimte waarin individuen met elkaar in gesprek zijn en waarin het publieke debat gevoerd wordt over zaken die de inrichting van samenleving aangaan. Vanzelfsprekend is het slechts in overdrachtelijke zin een ruimte. Wat deze ‘ruimte’ publiek maakt, is dat het gaat om ‘zaken die het individuele en engere groepsbelang overstijgen en die van overwegend belang zijn voor de samenleving in haar geheel of delen ervan’ (Kreukels & Simonis 1988: 10). Het publieke domein is, met de woorden van een de belangrijkste theoretici op dit terrein, de filosofe Hannah Arendt, ‘de wereld die wij gemeen hebben’, het is een ‘space of appearance’ waarin de burgers kunnen en moeten handelen in het aanschijn van de anderen’ (Arendt 1968: 59; Foqué & Weyembergh 1997: 7). Meer concreet worden onder de vraag naar de rol van religie(s) in het publieke domein kwesties begrepen als of religieuze overtuigingen als zodanig ingebracht mogen worden in het publieke debat over algemene maatschappelijke kwesties en of religieuze symbolen present mogen zijn in publieke ruimten en manifest mogen zijn in openbare functies. Het antwoord hierop lijkt vandaag de dag meer controversieel dan ooit. In dit debat wordt de publieke ruimte om die reden vaak een ‘neutrale’ ruimte genoemd. 44

Maar men verschilt aanzienlijk van mening over wat neutraliteit dan precies inhoudt. Betekent het dat ook zij die deze publieke ruimte betreden ‘gedwongen zijn tot neutraliteit’, of is de neutraliteit van de publieke ruimte eerder een voorwaarde scheppende eigenschap, waardoor ‘deze de ontmoetingsplaats kan zijn van levensbeschouwingen, van identiteiten, van culturele diversiteit’? (Nissen 2004: 15; zie ook Belorgey 2005). In ‘liberale kring koppelt men aan de neutraliteitsgedachte vaak de gedachte dat religie privaat is en dat het publieke terrein niet religieus en dus neutraal moet zijn’ (Vroom 2002: 82-83). Een dergelijke opvatting wordt door weer andere auteurs geproblematiseerd: zij wijzen erop dat er achter die ‘neutrale’ inhoud feitelijk een zeer bepaald mens- en maatschappijbeeld schuilgaat. “The most interesting issue sociologically is not the fact of progressive religious decline among the European population, but the fact that it is interpreted through the lenses of the secularization paradigm, and is therefore accompanied by a ‘secularist’ self-understanding that interprets that decline as ‘normal’ and ‘progressive’. It is therefore seen as a quasi-normative consequence of being a ‘modern’ and ‘enlightened’ European. (…) While conservative religious persons are expected to tolerate behaviour they may consider morally abhorrent such as homosexuality, liberal secular Europeans are openly stating that European societies ought not to tolerate religious behaviour or cultural customs that are morally abhorrent, in so far as they are contrary to modern liberal secular European norms. What makes the intolerant tyranny of the secular liberal majority justifiable in principle is not just the democratic principle of majority rule, but the secularist teleological assumption, built into theories of modernization that one set of norms is reactionary, fundamentalist, and anti-modern, while the other is progressive, liberal, and modern”. (Casanova 2006: 24, 37; zie ook in Sévillia 2005 en McGrath 2006) 11

begripsverkenning

Ook Kunneman, verderop in deze bundel, problematiseert het ‘neutrale wereldbeeld’ in de zin dat dat feitelijk vaak een zeer specifieke invulling krijgt. Ten aanzien van het begrip neutraliteit kan men een driedeling maken tussen exclusieve, inclusieve en compenserende neutraliteit (Van der Burg 2006). De exclusieve neutraliteit is beter bekend onder de Franse naam ‘laïcité’, een begrip dat ook in Nederlandse discussies over religie en publiek domein zeer regelmatig wordt ingebracht (zie voor een overzicht van geschiedenis en recente discussies in Baubérot 2004; Sevillia 2005; Machelon 2006). In dit concept van neutraliteit wordt ‘levensbeschouwing geheel uitgesloten uit de publieke sfeer’. Religie hoort in de privésfeer, de publieke sfeer dient van religie vrij te zijn. Zonder in het bestek van dit betoog daarbij volledig te kunnen zijn, is er, prima facie, wel een aantal meer algemene opmerkingen te maken bij deze positie. We raken hier een belangrijke kwestie die mede onder invloed van de opkomst van de islam (mag de griffier een hoofddoek dragen?) een nieuwe actualiteit lijkt te krijgen. De laïciteit en de in Frankrijk zwaar bevochten scheiding van kerk en staat, van religie en publiek domein, worden in dat verband ook in het Nederlandse debat nadrukkelijk ingebracht als strategie om de in dat verband meestal vooral negatieve effecten van religie in het publieke domein te voorkomen of te bestrijden. Ook dit soms nogal gemakkelijk gehanteerde begrip van de laïciteit vraagt om een genuanceerde benadering: onder het algemene begrip gaan veel nuances en (impliciete) interpretaties schuil. We kunnen er in het bestek van dit hoofdstuk niet al te lang bij stilstaan, maar willen er wel op wijzen dat ook achter dit begrip een niet altijd adequaat onderscheiden set van nuances en interpretaties schuilgaat (zie onder veel meer Sévilla, 2005: 77; Belorgey 2005; Cie. Machelon 2006; zie in deze bundel de bijdrage van Jansen en ook die van Vermeulen). In het concept van inclusieve neutraliteit daarentegen krijgen burgers juist zoveel mogelijk de gelegenheid om overeenkomstig hun eigen levensovertuiging te spreken en te handelen. Deze vorm van neutraliteit eist dat alle levensovertuigingen gelijk behandeld worden, maar niet dat ze buiten haakjes worden gezet. Inclusieve neutraliteit brengt de veelkleurigheid tot uiting, waarbij de overheid iedere groep gelijkelijk de ruimte laat en soms ondersteunt, maar geen enkele bevoordeelt. Een derde mogelijkheid is de compenserende neutraliteit. Evenzeer als bij de inclusieve versie is er ruimte voor godsdienst in de publieke sfeer, maar de proportionaliteitsnorm voldoet niet wanneer er structurele of historische ongelijkheden bestaan die het voor minderheden moeilijker maken hun godsdienst of cultuur op voet van gelijkheid te beleven. Als men alles aan de vrije markt zou overlaten, zouden sommige groepen geen kans krijgen. Dat kan een argument zijn om hen extra te steunen. Een op deze visie gebaseerde argumentatielijn vinden we in het recent uitgebrachte rapport van de commissie-Machelon (Machelon 2006), die in een voor Franse verhoudingen opzienbarend rapport pleit voor de mogelijkheid van door (lokale) overheden georganiseerde financiële steun voor de bouw van moskeeën.

45

gelove n in het publieke domein

Overigens hangen de verschillen van interpretatie van neutraliteit en van het principe van de scheiding tussen kerk en staat ook nauw samen met de manier waarop men de 18de-eeuwse Verlichting, als de geboorteplaats van de moderne neutrale staat, interpreteert. Er wordt nogal eens van uitgegaan dat de Verlichting een ronduit negatieve houding aannam ten opzichte van religie. Maar het was al de Duitse filosoof en cultuurhistoricus Ernst Cassirer die in zijn studie over de filosofie van de Verlichting (Cassirer 1932) opmerkte: “Als we zouden moeten kijken naar een algemene karakterisering van het tijdperk van de Verlichting, dan zou het traditionele antwoord luiden dat haar fundamentele kenmerk duidelijk een kritische en sceptische houding ten opzichte van religie is. Maar wanneer we dat traditionele beeld proberen te toetsen aan concrete historische feiten, dan moeten we al snel de grootste twijfels en het grootste voorbehoud huldigen als het om het Duitse en Engelse verlichtingsdenken gaat. De Franse 18de-eeuwse filosofie lijkt het traditionele beeld daarentegen des te meer te bevestigen.”

46

Steeds vaker laten ook hedendaagse studies naar de Verlichting zien dat de basishouding van de Verlichting ten opzichte van religie niet die van radicale verwerping is geweest, maar aanzienlijk genuanceerder was en dat ze zeker niet als een ‘louter onchristelijke beweging of wijsbegeerte beschreven kan worden’ (Van Rooden 1988: 1; zie ook uitvoerig hierover McGrath 2006). Een ander element dat aandacht verdient in deze zijn de veranderingen die zich volgens sociologen voltrekken in het publieke domein zelf. Een korte historische terugblik laat zien dat het concept pas ontstaat in de moderne tijd. In de feodale samenleving bestond er nog geen onderscheid tussen de openbare en de privésfeer. Pas bij aanvang van de moderne tijd gaan de feodale machten in een langdurig proces van polarisering tot ontbinding over, en vallen als het ware uiteen in private en publieke elementen. De vraag of religies (weer) een rol mogen innemen in de publieke ruimte, wordt vaak gepareerd door te stellen dat religie een privézaak is. Er zijn twee mogelijke reacties denkbaar op dat gegeven en twee mogelijke manieren om de vraag te beantwoorden of religie wel een rol in het publieke domein mag spelen. De ene is een empirische, de ander een meer principiële, theoretische. Op empirisch niveau staan de beweringen van hen die constateren dat de secularisering van religie tot een privatisering ervan heeft geleid tegenover met name iemand als de socioloog José Casanova (1994) die, integendeel, spreekt van een ‘deprivatisering’ van religie en van ‘publieke religies’. Maar zelfs wanneer er een krachtig empirisch bewijs zou bestaan voor de toegenomen publieke rol die religies aan het innemen zijn, kunnen we niet voorbij gaan aan de theoretische vraag hoe ‘we’ over de publieke rol van religies in het publieke domein dienen te denken en oordelen, of we een verandering daarvan toelaatbaar moeten achten of niet.

begripsverkenning

Om te beginnen lijken we te moeten constateren dat de vraag naar de rol van religie in het publieke domein zelf een publieke, maatschappelijke kwestie en vraag is geworden. Ook religie is een ‘essentially contested concept’, dat voordurend discussies uitlokt. Bovendien geldt ook hier, zoals met betrekking tot secularisering en de terugkeer van religie eerder in dit luik is geconstateerd, dat ook dit schema geen recht doet aan de nieuwe sociale werkelijkheid. Wie namelijk het schema hanteert van privé versus publiek kan in de constatering van een van de belangrijkste sociologen op dit punt, José Casanova, namelijk dat religies sinds de jaren ’80 publiek zijn geworden, alleen maar een (mogelijk) gevaarlijke politisering van religie zien en een dreigende terugval achter moderne verworvenheden. Maar die positie gaat voorbij aan het feit dat er volgens Casanova inmiddels sprake is niet van één publiek domein, maar van drie soorten van openbaarheid: de staat, de politieke samenleving en de burgerlijke samenleving. En zo zijn publieke, openbare religies denkbaar die weliswaar de scheiding van kerk en staat respecteren, maar anderzijds toch het recht voor zich opeisen om in woord en daad in te grijpen in de openbaarheid van de burgerlijke samenleving. Casanova opent kortom een nieuwe dimensie van publiek domein: het gaat dan om ‘die maatschappelijke handelings- en discoursvelden, waarin belangen georganiseerd, maatschappelijke perspectieven en handelingsmogelijkheden uitgeprobeerd, ontwerpen van een mogelijke maatschappelijke toekomst verwerkt, tegenstand tegen structurele onrechtvaardigheid en ontwaarding van mensen gemobiliseerd en zo de publieke herinnering aan het menselijke van een menselijk samenleven levendig gehouden wordt’ (Werbick 2000: 102). Een meer theoretische benadering van het publieke domein en met name van de veranderingen daarin laat zien dat de moderne publieke sfeer nog ‘bij uitstek een transparante sfeer was’, zoals de filosoof Gianni Vattimo zegt. Ze werd in de moderne tijd nog gedomineerd door de idee ‘dat de wereld rationeel beheerst en gepland kan worden’ (Vattimo aangehaald in: Weyns 1998: 260). In die moderne setting is het precies die idee van maakbaarheid en vooruitgang die de publieke sfeer behoedt voor mogelijke desintegratie – een gevaar dat theoretisch voortdurend op de loer ligt, omdat individuen kunnen overwegen zich niet al te veel aan te trekken van de publieke zaak en er zich uit terug te trekken (Weyns 1998: 262). Maar in onze tijd, die door velen gekenschetst wordt als een postmoderne tijd, zouden de sferen van het private en het publieke in toenemende mate elkaar zijn gaan doordringen. Daardoor zou zowel de publieke als de private sfeer getransformeerd zijn. Beide domeinen dringen in toenemende mate elkaar binnen. Van een duidelijk onderscheid is geen sprake meer. Bovendien is de publieke sfeer, volgens de Italiaanse filosoof Gianni Vattimo, ‘overtransparant’ geworden. Hij doelt op het feit dat ‘de profileratie van standpunten en meningen die allerlei groepen en individuen via de massamedia verspreiden en voor iedereen toegankelijk maken zulke vormen heeft aangenomen dat ‘de werkelijkheid lijkt te zijn verdwenen onder de talloze gezichtspunten waaronder zij kan worden beschouwd’.12 Het wordt alleen maar ‘moeilijker om te spreken van één realiteit’.

47

gelove n in het publieke domein

Dat laatste nu lijkt in toenemende mate ook op te gaan voor religie. Daarmee wordt ook duidelijk dat de definitieproblematiek niet louter en alleen een binnen-godsdienstwetenschappelijke of theologische kwestie is. Nu religie zich op vele nieuwe wijzen voordoet en de rede, traditioneel gezien als de hoeder van het publieke domein, en het geloof, als de plek van het private, door elkaar lopen, zijn opmerkingen als dat ‘het hebben van een religieuze overtuiging onverenigbaar is met elementair intellectueel fatsoen’ (Philipse 2004: 164; Nissen 2004: 15) niet meer te beslechten door een neutrale rede. De opdeling van het publieke domein in drie vormen van openbaarheid, door Casanova, wees er al op dat er een einde gekomen is aan het eenvoudige (dichotome) schema van publiek versus privaat. En daarmee zijn ook de andere binaire schema’s die dit basisschema volgen, zoals die tussen neutraal en religieus en tussen rede en geloof aan het wankelen geraakt. Ten aanzien van religie staat daarmee, misschien meer dan ooit, de vraag op de maatschappelijke agenda, niet alleen wat religie is, maar wie erover gaat en hoe wij, in het moderne WestEuropa, religie zouden definiëren.

1.5 48

slot In dit eerste hoofdstuk van deze bundel verkenningen gaven we, ter introductie, een overzicht van enkele belangrijke wetenschappelijke inzichten en begrippen die een belangrijke rol spelen in de recente discussies over de relatie tussen religie en publiek domein. Centraal stonden daarin twee tegenstellingen, die tussen secularisering en terugkeer van religie enerzijds en die tussen privé- en (neutraal) publiek domein anderzijds. Deze twee begrippen en tegenstellingen kenmerken in belangrijke mate het recente maatschappelijke debat over religie. Ten aanzien van beide tegenstellingen is gebleken dat ze, om te beginnen, wetenschappelijk gezien niet meer adequaat gevonden worden. Zo is er veeleer sprake van een transformatie dan van een secularisatie en is er, alhoewel er vele aanwijzingen zijn voor een ‘privatisering’ van religie, geen reden om aan te nemen dat religie zich uit het publieke domein laat verdrijven. Er is een redelijk vermoeden gerezen dat deze wetenschappelijke vragen en discussies zullen doorwerken in maatschappelijke en publieke discussies. Zowel maatschappelijk als bestuurlijk klinkt de op het oog vooral wetenschappelijk interessante definitie- en afbakeningsproblematiek (wat kunnen we nog onder religie verstaan en wie definieert dat?) door in een aantal concrete kwesties, zoals in het derde luik van deze verkenning nog duidelijk blijken zal (zie bijvoorbeeld de bijdragen van Kunneman en Schilderman). Wat is de bestuurlijke betekenis van het feit dat religie steeds minder duidelijk en gezaghebbend kan worden gedefinieerd? Hoe werkt de genoemde transformatie van religie, die ook in het volgende luik nog prominent aan de orde zal zijn, door in de manier waarop religie zich met het publieke domein verbindt?

begripsverkenning

noten 1 2

3

4 5

6

7

8 9

Zie voor een poging daartoe het tweede luik van deze verkenning, met name het daarin opgenomen hoofdstuk van Kronjee en Lampert. Door dergelijke ontdekkingen is ook de eurocentrische blik van de seculariseringsthese ontmaskerd en onder kritiek komen te staan als geenszins van toepassing op de Noord-Amerikaanse situatie. In dit verband wordt vaak weer verwezen naar de Franse politieke denker en historicus Alexis de Tocqueville (1805-1859) als degene die in zijn Democracy in America (1835) al wees op de grote betekenis van religie in de Verenigde Staten. Religie heeft volgens Stark c.s. te maken met een specifiek soort verlangens, namelijk die verlangens waaraan door andere terreinen van het maatschappelijk leven principieel niet voldaan kan worden, omdat het gaat over het onbeheersbare. Al vindt Joas deze formulering problematisch, omdat het woord een plotselinge toename van religiositeit na haar grootse afname suggereert (Joas 2004: 124). Cicero: ‘Zij die alles wat met de verering van de goden te maken heeft, zorgvuldig uitoefenen en als het ware steeds weer doorlezen, er gewetensvol acht op slaan, worden aangeduid als religiosi, afgeleid van “relegere” (…).’ (‘qui autem omnia quae ad cultum deorum pertinerent diligenter retractarent et tamquam relegerent sunt dicti religiosi ex relegendo (…)’), (in: M. T. Cicero, De Natura Deorum II., 72). Wilfred Cantwell Smith duidt Cicero’s interpretatie van ‘religio’ als ‘veeleer een kwaliteit dan een substantie, een subjectieve houding van de betroffende persoon veeleer dan op een objectieve handeling of entiteit’. Volgens Cicero is een religieus persoon iemand die ‘zorgvuldig is in zijn bidden’. Lactantius verwerpt deze interpretatie met als argument dat vroomheid ‘turns not on’ de subjectieve vraag hoe mensen bidden, maar veeleer op de objectieve vraag wie ze aanbidden. Volgens Lactantius is het feit dat er echte verplichtingen zijn die vervuld moeten worden ‘the root of the matter’. Lactantius: ‘de naam religie is afgeleid van “the bond of piety”, omdat God de mens aan zichzelf gebonden heeft en hem door vroomheid heeft gebonden. Want we moeten Hem als een meester dienen en Hem als vader gehoorzamen.’ (Smith 1962: 204) Lactantius: ‘We hebben gezegd dat het woord “religie” afgeleid is van de “keten van de vroomheid”, omdat God de mens aan zich gebonden en door de vroomheid vastgebonden heeft, omdat het noodzakelijk is dat wij hem dienen als een heer en gehoorzamen als een vader.’ (‘diximus nomen religionis a vinculo pietatis esse deductum, quod hominem sibi deus religaverit et pietate constrinxerit, quia servire nos ei ut domino et obsequi ut parti necesse est.’ aangehaald in: Smith 1962: 204). De oorspronkelijke betekenis van de term ‘religio’ was al vroeg een twistpunt onder auteurs. Zo wijst Lactantius Cicero’s herleiding van religio af, waartegenover hij zijn eigen herleiding van het woord religio zet. Cfr.: W. King, ‘Religion’, in: Encyclopedia of Religion. Letterlijk betekent het ‘transcendente’ het ‘overstijgende’. Het woord vormt de tegenhanger van het ‘immanente’, letterlijk: het in-zich-blijvende en dat wil in de praktijk zeggen: het hier en nu, het aardse.

49

gelove n in het publieke domein

10

11

12

50

Ik spreek van ‘nog steeds’, omdat het zogenaamde project van de moderne tijd in onze tijd steeds meer in duigen is komen te vallen. Zo althans is de inmiddels gebruikelijke aanduiding van de ‘postmoderniteit’ te zien: niet als een periode na de moderniteit, maar als een kritische visie op haar pretenties. Zie hierover ook de rede van Willem-Jan Otten: ‘Het wonder van de losse olifanten. Een rede tot de ontwikkelden onder de verachters van de christelijke religie’, Amsterdam: G.A. van Oorschot. Zie over de niet slechts instrumentele functie van de huidige media voor religie: het essay van Hent de Vries.

begripsverkenning

liter atuur Aldridge, A. (2001) Religion in the Contemporary World. A Sociological Introduction, Malden MA: Blackwell Publishers. Arendt, H. (1968) De mens. Bestaan en bestemming, Utrecht: Aula (vertaling van: Idem (1958), The Human Condition, Chicago: The University of Chicago Press). Asad, T. (2003) Formations of the Secular. Christianity, Islam, Modernity, Stanford: Stanford University Press. Asad, T. (1993) Genealogies of Religion. Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam, Baltimore/London: The Johns Hopkins University Press. Baubérot, J. (2004) Laïcité 1905-2005, entre passion et raison, Paris: Editions du Seuil. Becker, J., J. de Hart (2006) Godsdienstige Veranderingen in Nederland. Verschuivingen in de binding met de kerken en de christelijke traditie, Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag Belorgey, J.-M. (2005) La Laicité. 3ieme Conférence Erasme-Descartes: Tolerance, laïcite et integration, Amsterdam, décembre 2005. Berger, P. (2001) ‘Reflections on the Sociology of Religion Today’, Sociology of Religion 62, 4: 443-454. Berger, P. (ed.) (1999) The Desecularization of the World. Resurgent Religion and World Politics, Grand Rapids: Eerdmans. Blumenberg, H. (1966) Die Legitimität der Neuzeit, Frankfurt am Main: Suhrkamp. Borgman, E. (2006) Metamorfosen: over religie en moderne cultuur, Kampen: Klement. Borgman, E., G. van den Brink & T. Jansen (red.) (2006) Zonder geloof geen democratie (Christen Democratische Verkenningen), Amsterdam: Boom. Burg, W. van der (2005) Over religie, moraal en politiek. Een vrijzinnig alternatief, Kampen: Ten Have. Burg, W. van der (2006) ‘Over hoofddoekjes, zwarte kousen en de seculiere samenleving. De noodzaak van een inclusieve democratie en een theologie der voorlopigheid’ (rede uitgesproken bij de opening van het academisch jaar 2006/2007 aan de Theologische Universiteit Kampen op 4 september 2006). Casanova, J. (2004) ‘Der Ort der Religion im säkularen Europa’, Transit 27: 86-107. Casanova, J. (1994) Public Religions in the Modern World, Chicago: The University of Chicago Press. Casanova, J. (2006) Religion, European Secular Identities and European Integration, blz. 23-41 in: K. Michalski (ed.), Religion in the New Europe, Budapest/New York: Central European University Press. Cassirer, E. (1955) The Philosophy of the Enlightenment, Boston: Beacon Press. Dekker, G. (1977) Gekerkerd geloof. Vertrossing van godsdienst en kerk, Baarn: Ambo. Dekker, G. (1975) De mens en zijn godsdienst, Bilthoven: Ambo. Demerath, N.J. (2000) ‘Secularization’, blz. 2482-2491 in: E.F. Borgatta, R. J.V. Montgomery (eds.), Encyclopedia of Sociology, Second Edition, Volume 4, New York: Macmillan. Durkheim, E. (1975) Religion, morale, anomie (Textes, vol. 2), Paris: Les Editions de Minuit.

51

gelove n in het publieke domein

52

Foqué, R. & M. Weyembergh (red.) (1997), Filosofische aspecten van het privé-publiek debat, Brussel: vub Press. Fox, J., (2005) ‘Secularization’, blz. 291-305, in: J. Hinnells (ed.), The Routledge companion to the study of religion, New York: Routledge. Gabriel, K. (1996), ‘Gesellschaft im Umbruch – Wandel des Religiösen’, blz. 31-49, in: H.-J. Höhn (Hrsg.), Krise der Immanenz. Religion an der Grenze der Moderne, Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag. Gabriel, K. (2000) Wie überlebt das Christentum?, Freiburg im Breisgau: Herder. Gauchet, M. (1985) Le désenchantement du monde, Paris: Gallimard 1985. Gauchet, M. (2006) Religie in de democratie, Amsterdam: sun. Habermas, J. (2001) Glauben und Wissen. Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2001, Frankfurt am Main: Suhrkamp. Hamilton, M. (2005) The Sociology of Religion. Theoretical and Comparative Perspectives, New York: Routledge. Harskamp, A. van en E. Borgman (1998) De religieuze ruis in Nederland. Thesen over de versterving en wedergeboorte van de godsdienst, Zoetermeer: Meinema. Harskamp, A. van (2000) Het nieuw-religieuze verlangen, Kampen: Kok. Heyde, L. e.a. (1977) Wat gebeurt er met de levensbeschouwing? Baarn: Ambo. Hooven, M. ten, T. de Wit (red.) (2006), Ongewenste goden. De publieke rol van religie in Nederland, Amsterdam: sun. Idinopulos, T.A. & B. Wilson (eds.) (1998) What is religion? Origins, Definitions, and Explanations, Leiden/Boston/Köln: Brill. Joas, H. (2004) Braucht der Mensch Religion? Über Erfahrungen der Selbsttranszendenz, Freiburg: Herder. Jörns, K.-P. (1999) ‘Renaissance der Religion? Was Menschen heute glauben’, blz. 23-34 in: K. Hofmeister, L. Bauerochse (Hrsg.), Die Zukunft der Religion. Spurensicherung an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, Würzburg: Echter. Kehrer, G. (1997) ‘Max Weber’, blz. 121-132 in: A. Michaels (Hrsg.), Klassiker der Religionswissenschaft. Von Friedrich Schleiermacher bis Mircea Eliade, München: Beck. King, W. (1987) ‘Religion’, blz. 283-293 in: M. Eliade, The Encyclopedia of Religion, New York: Macmillan. Kreukels, A.M.J. & J.B.D. Simonis (red.) (1988) Publiek domein: de veranderende balans tussen staat en samenleving, Meppel-Amsterdam: Boom. Lübbe, H. (1971) Säkularisierung. Geschichte eines ideenpolitischen Begriffs, Freiburg im Breisgau: Alber (3de oplage). Luckmann, Th. (1967) The Invisible Religion, London: Collier-Macmillan. Luhmann, N. (2002) Die Religion der Gesellschaft, Frankfurt am Main: Suhrkamp. Machelon, J.-P. (2006) Rapport du Commission de réflexion juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics, Paris: La Documentation Francaise. McGrath, A. (2006) De ondergang van het atheïsme. Opkomst en verval van het ongeloof in de moderne wereld, Kampen: Ten Have. Nissen, P. J.A. (2004) Tussen dogma en drama. Rede ter gelegenheid van de 81ste dies natalis van de Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen: Thieme Mediacenter. Norris, P. en R. Inglehart (2004) Sacred and Secular. Religion and Politics Worldwide, Cambridge: Cambridge University Press.

begripsverkenning

Pollack, D. (1995) ‘Was ist Religion? Probleme der Definition’, in: Zeitschrift für Religionsforschung 3, 163-190. Schneiders, S. (2003) ‘Religion vs. Spirituality: A Contemporary Conundrum’, Spiritus 3: 163-185. Sengers, E. (ed.) (2005) The Dutch and their Gods. Secularization and Transformation of Religion in the Netherlands since 1950, Hilversum: Uitgeverij Verloren. Sévilla, J. (2005) Quand les catholiques étaient hors la loi, Paris: Tempus. Smith, W.C. (1962) The Meaning and End of Religion. A New Approach to the Religious Traditions of Mankind, New York: The Macmillan Company. Smolenaars, E. (2006) ‘De sociologie is van god los’, NRC Handelsblad 23 mei. Stietencron, H. von (1993) ‘Der Begriff der Religion in der Religionswissenschaft’, blz 111-137 in: W. Kerber (Hrsg.), Der Begriff der Religion, München: Kindt Verlag. Stark, R. (2006) The Victory of Reason. How Christianity Led to Freedom, Capitalism, and Western Succes, New York: Random House. Thomas, S.M. (2000) ‘Taking Religious and Cultural Pluralism Seriously: The Global Resurgence of Religion and the Transformation of International Society’, Millennium: Journal of International Studies 29, 3: 815-841. Tschannen, O. (1991) ‘The Secularization Paradigm: A Systematization’, Journal for the Scientific Study of Religion 30, 4: 395-416. Vries, H. De (1999) Philosophy and the Turn to Religion, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press. Vroom, H., H. Woldring (red.) (2002) Religies in het publieke domein, Zoetermeer: Meinema. Walf, K. (Hrsg.) (1983) Stille Fluchten. Zur Veränderung des religiösen Bewusstseins, München: Kösel. Walf, K. (Hrsg.) (2000) Erosion. Zur Veränderung des religiösen Bewusstseins, Luzern: Edition Exodus. Warner, R.S. (1993) ‘Work in Progress Toward a New Paradigm for the Sociological Study of Religion in the United States’, in: The American Journal of Sociology, 98, 5: 1044-1093. Werbick (2000) ‘Religion ist keine Privatsache! Theologische Einwände gegen eine politisch allzu bequeme Floskel’, blz. 90-105 in: W. Thierse (Hrsg.), Religion ist keine Privatsache, Düsseldorf: Patmos. Weyns, W. (1998) ‘Grensschermutselingen. Een sociologische verkenning van de grens tussen privé en publiek domein, in: Tijdschrift voor Sociologie 19, 3: 247-270. Woodhead, L. & P. Heelas (with B. Seel, B. Szerszynski & K. Tusting) (2005) The Spiritual Revolution. Why religion is giving way to spirituality, Malden: Blackwell Publishing. Wuthnow, R. (1992) Rediscovering the Sacred: Perspectives on Religion in Contemporary Society, Grand Rapids: Eerdmans. Zabel, H. (1984) ‘Säkularisation, Säkularisierung’, blz. 789- 829 in: O. Brunner , W. Conze, R. Koselleck (Hrsg.), Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Band 5, Stuttgart: Klett-Cotta. Zahrnt, H. (1992) Gotteswende. Christsein zwischen Atheismus und Neuer Religiosität, München: Piper.

53

gelove n in het publieke domein

54

religion in the age of contingency

2

religion in the age of contingenc y 1 Hans Joas

In his book A Far Glory. The Quest for Faith in an Age of Credulity 2 the wellknown sociologist of religion and Protestant thinker Peter Berger recounts an old American joke: “Two friends meet on the street in southern California. One looks very unhappy, and the other asks him why. ‘I now have a job. A terrible job.’ ‘What’s so terrible about it?’ ‘Well, let me tell you what I have to do. I work in an orange grove. All day long I sit in the shade, under a tree, and these other guys bring me oranges. I put the big ones in one basket, the little ones in a second basket, and the in-between ones in a third basket. And that’s what I do all day long.’ His friend says, ‘I don’t understand. This seems to me like a very pleasant job. What bothers you about it?’ To which the first replies, ‘All those decisions!’” (pp. 175f.). This joke brings us directly into the heart of the topic of religion, contingency, and pluralism. Nobody denies that the increase in the number of options for individual action as it results from modernization processes leads to an increase in the number of decisions that have to be made, and that this increase is experienced by many people not as a realization of their freedom, but as a coercion to be free. The notion of contingency has become familiar for such paradoxical connections between individual freedom and a feeling of coercion. Likewise, nobody denies that the opportunity to decide, i.e. the existence of a certain space for selfdetermination, leads to a pluralism of cultures, subcultures, and individuals or stabilizes an already pre-given pluralism. But the ideas on how contingency and pluralism are related to each other differ widely, particularly in the area of religion. What are the consequences of contingency and pluralism for our value commitments, for faith, its vitality and tradition? The interpretations of Peter Berger to whom I owe the joke at the beginning, are particularly influential both in academic and in religious circles. In the following, I will use them as a foil against which I can clarify my own interpretations. Peter Berger’s emphasis is not so much on contingency, but on pluralism as such. Pluralism he defines – very close to ordinary usage – as “the co-existence with a measure of civic peace of different groups in one society” (p. 37). Religious pluralism is then “just one of several varieties of the phenomenon”; since the definition of the term ‘co-existence’ requires some amplification, he writes that “in the present context it implies more than abstaining from mutual slaughter; rather, it denotes a certain degree of social interaction”. Berger puts special emphasis on this fact because co-existence without interaction, social life with insurmountable social barriers between groups, could not really – according to Berger – be called ‘pluralism’.

55

gelove n in het publieke domein

Berger is fully aware that modern pluralism is not a completely new thing in the world, although he tends to consider it the exception and not the rule in world history. Our modern pluralism is seen to be “uncannily similar” to that of antiquity, particularly to the life conditions of the big city-states of “late Hellenistic and Roman times”. The only real specificity of modern pluralism then is nothing but its extent: the ever larger and more heterogeneous urban areas of our time, in which frequently human beings from all cultures live closely together and constantly run into each other. The culture of these urban areas and therefore of pluralism permeates the rural areas more and more if these have not been almost completely urbanized themselves.

56

One could now start analyzing in precise quantitative terms whether this assumption truly characterizes all cities or regions today, but much more important for Berger and also for my own project is the question of the socio-psychological dynamics of this pluralism. Berger makes very strong claims at this point. For him the peaceful co-existence of cultures and religions without major contact barriers between them necessarily leads to what he calls ‘cognitive contamination’, a mixture of diverse lifestyles, values and beliefs. His psychological background assumption is that people, when they encounter other values and worldviews, inevitably come to the conclusion that not everything should be taken for granted in the same way as it had been assumed by them before, and that the others might also have a point. The gap in their world-view may be tiny in the beginning, but it will have a tendency to grow and develop into a real opening. At the end of such a development we will have, according to Berger, pure relativism, the conviction that all convictions and values are of equal worth or at least equally unfounded. Applying the economic concept of ‘preference’ to religion, as is usual in parts of contemporary sociology of religion but also in American everyday life, is considered by Berger to be a symptom of such a creeping relativism. Berger is certainly right when he says that the phrase “religious preference (…) belongs to the language of consumer behavior, not to the language of martyrdom” (p. 34). Thus, religious faith as such and each particular faith is treated as a mere option, purely subjective and transitory. But Berger does not reject this language because for him it perfectly catches the facts: “The individual’s religion (in modernity, H.J.) is not something irrevocable given, a datum that he can change no more than he can change his genetic inheritance; rather, religion becomes choice, a product of the individual’s ongoing project of world- and self-construction” (p. 67). Through such psychological mechanisms pluralism thus leads to secularization. For Berger pluralism is not the only cause, but an important factor in the causation of secularization. This factor reinforces the other factors (like technical and scientific progress which for Berger also have secularizing consequences) whereby a spiraling development is triggered: “Modernity can then be said to bring about an ongoing cross-fertilization of pluralism and secularity” (p. 40). One important element of Berger’s diagnosis is still missing in my reconstruction. Subjectivist relativism is for him only one possible result of the “cognitive contamination” I mentioned. He distinguishes, at least with regard to Christian

religion in the age of contingency

communities, four different forms of reactions: the first would be a strategy of negotiation as it is typical for liberal theology which makes many cognitive compromises with modernity in order to save the core of the faith; the second would be complete capitulation, the third is a retreat into the ghetto of believers, and the fourth a crusade with the intention of re-conquering society for the religious tradition. The third and the fourth type are important for Berger because he thinks that relativism is ultimately psychologically untenable so that at any moment a complete reversal can occur in the direction of fundamentalism both in individuals and in religious communities. I know that many people find this assumption very plausible. I have not mentioned other elements of Berger’s sociology of religion, particularly his thesis of an ongoing privatization of religion. The reason for this is simple. This thesis has been almost completely rejected in the last years, especially because of the research of José Casanova, and Berger has almost retracted it, at least insofar as privatization was identified with a decline of religion. In 1968, in the New York Times of February 25, Berger had predicted that in the year 2000 no churches and religious communities would be left, only small sects in which religious believers would huddle together to resist a worldwide secular culture. Today Berger calls this prediction the ‘big mistake’ of his career, but he thinks that this mistake is balanced by his crucial insight into the causal relationship between pluralism and secularization as I have sketched it here. Well, unfortunately, this other thesis seems to be another ‘big mistake’. Berger has not recognized the internal connection between the thesis he has given up and the other thesis he is still defending and for which he is making even stronger claims today. While he has changed from being a champion of radical predictions of secularization to a proponent of what he now calls a ‘desecularization’ theory, he does not see how deeply problematic his theory of the dynamics of pluralism is as well. I will now explain my reasons for this harsh judgment. I see historical, sociological, and philosophical objections against Berger’s construction. 1. I will start with the historical objections. Contrary to Berger I would describe European religious history as a history that has always had pluralism as an inherent feature. Europe was never completely Christian, Judaism and Islam belong to Europe as well, the pre-monotheistic religions never completely disappeared, but permeated the later forms of religion. And even the religions of antiquity had a constant subterranean influence in European cultural history. “The existence of a plurality of religious communities at the same time and in the same area has been the rule in European history” (Kippenberg). Berger’s picture of modern pluralism is characterized by an exaggerated historical contrast, as if until recently it was common to be exclusively surrounded by co-religionists and to remain unaffected by religious doubts. But this is a complete distortion of European history, similar to the dichotomous contrast in Arnold

57

gelove n in het publieke domein

Gehlen’s book Primitive Man and Late Culture which very much influenced Berger’s thinking. This theory is based on the idea that institutions are stronger if they do not allow for reflection. If institutions allow their own problematization, they are thought to lose strength. The internalization of norms and values in such institutions is allegedly more superficial and less stable. But these are the old assumptions of an ultra-conservative theory of institutions hardly defended by anyone in the last decades. Even Helmut Schelsky, Gehlen’s intellectual alter ego, admitted that a certain freedom for reflection might stabilize institutions. Berger remains skeptical in this regard and does not recognize what an enormous potential of stabilization lies in a sphere of discussion, how the periodic change between ultra-stability and collapse of institutions can be avoided if there is learning and controlled change. Similarly, he does not recognize that a flexible internalization of norms and values is not a superficial internalization, but can, on the personal level, make possible a heightened sensitivity toward others and the ‘Other’ within and thus lead to a dynamic (instead of static) stability – what discourses can achieve on the institutional level.

58

Berger’s views on the destructive consequences of pluralism are influenced by this ultra-conservative concept of institution. The other major weakness is that he takes pluralism merely as an empirical fact and not also as a value! If we do not consider pluralism mostly as a danger to the stability of institutions and persons, we can also see it as an opportunity. But if pluralism contains opportunities, it can itself become a value; to overcome pluralism and to return to a pre-pluralistic state is then no longer desirable. Think of values like toleration and religious freedom as the freedom not of my own faith but of the belief of others because I support a possibility for them to develop their own authentic unforced relationship to God: Such a value is certainly not a weaker conviction than intolerant attitudes, as if toleration were only a passive acceptance of others, absent realistic better alternatives like their enforced conversion, liquidation or expulsion. Toleration can be an intensely held conviction that motivates a struggle against the enemies of toleration. Isaiah Berlin’s philosophy of value pluralism goes even further. For him values are irreducibly different so that they can never be fully synthesized into a homogeneous value system. The dream of one such system then always contains the danger of degenerating into a totalitarian project. Such value pluralism leads to a tragic view of history because it recognizes that progress always also means loss. The idea of a conflict between value systems loses much of its plausibility then because we are not confronted with hermetically closed alternatives, instead we can relate value systems to experiences, from which they emerged and which they make meaningful. And such experiences do not remain foreign to us; we can translate them into our own ‘language’, not without effort, it is true, but in principle. Berger’s use of an allegedly pre-modern type of institutions and value systems that are said to be completely closed and indubitably taken for granted is thus inappropriate for an understanding of the specificities of the present.

religion in the age of contingency

2. In the American debates about Berger’s work several authors have pointed to the fact that territorial monopolies of a specific religious community have never been characteristic for America – and we just saw that even for Europe this view is an exaggeration. By assuming such an earlier monopoly the shock of adaptation for the religious communities caused by modern pluralism is exaggerated. “Only very few of the hundreds of religious organizations thriving in the u.s. today, probably only the Episcopal Church, had to adapt to the pluralistic situation. Most of them were born into it” (Steven Warner). The long tradition of religious pluralism in the u.s. has now led to a sociological school, a “new paradigm for the sociological study of religion” that practically reverses Berger’s assumption. Religious pluralism, these authors claim, is not only not a cause of the weakening of religious convictions, but, on the contrary, the explanation for the enduring religious vitality of the us. Let us now consider these sociological arguments more closely. They have been developed, as I said, mostly in the us and by using the us as their empirical case. For them the historical fact is quite essential that this religious vitality is not, as it may look at first sight, a result of the Puritan heritage, because this vitality became stronger in the course of the 19th and early 20th centuries. This means that we cannot speak here of secularization as a necessary corollary of modernization nor of a secularization that is only delayed compared to Europe. The real cause for religious vitality is, according to these authors, the constitutional separation of state and church in the us established in the late 18th century, therefore the organic pluralism of religious communities that compete with one another on a sort of market for religious demand. In such a situation the religious communities depend, in an economic sense, on the financial support from their ‘customers’ (and not from the state). This makes an entrepreneurial attitude on the side of the churches and religious communities more probable, opens opportunities for the founders of new religious enterprises, leads to internal flexibility in religious organizations and an active role in the mobilization of certain interests, for example the interests of immigrant ethnic groups. If there is an increased individualization in such a society, these American forms make it easy to adapt to them. And although these assumptions mostly aim at the Protestant communities whose theological differences have lost much of their importance (though political differences have gained importance), this Protestant sector influences all other religious communities as well. “In America even the Catholics are Protestants,” remarked G.K. Chesterton almost a century ago. Most of these arguments have been developed by rational choice sociologists. There is an intense debate about their work going on; apart from a few voices that claim that all the demonstrations of a causal connection between religious pluralism and religious vitality are based on mathematical errors in measuring these two dimensions, most authors, including non-rational choicers, accept the existence of such a connection.

59

gelove n in het publieke domein

60

But Europe is a more difficult case. Some countries there have a high level of religious activity although they are dominated by one religious community (Poland, Ireland), while in other parts, for example in Scandinavia, the abolition of the state church may even have strengthened secularization. The causal connection cannot be quite as simple as the radical ‘economists of religion’ assume. If a geographically highly concentrated religious group experiences itself as a minority in a wider context, it obviously can remain vital despite its territorial monopoly. The change to other religious communities is not as arbitrary as the economic model pretends. Protestants mostly change to other religious communities in the u.s. within the Protestant sector (‘church shopping’). Other ‘conversions’ are collective phenomena, like the conversion of poor blacks to Islam or the attraction of Pentecostalism for Catholic immigrants from Latin America. The case of East Germany leads to a further correction of the model. The collapse of the communist repression of religion there did not lead to a religious revival, probably because of a real shrinking of religious demand. Convinced atheists do not become religiously active even if there is complete religious freedom. The side of religious demand has to be seen as flexible in the same way religious supply is. The case of East Germany has to be explained from the interplay between a low attractiveness of the churches which, incidentally, dates back to the times before communism, and a shrinking demand that is new and unexpected. It is unexpected because even the most radical theoreticians of secularization had assumed that religion would disappear, but not that there would not be an equivalent for it, such as belief in the nation or in human rights (Durkheim) or democracy (Dewey). With all these remarks I do not simply want to slightly modify and make more robust the hypothesis that there is a positive causal connection between pluralism and religious vitality; I also want to point out that it is not simply the existence of an unregulated market of religions that explains the vitality of religion in the u.s. The economists of religion are as wrong in this respect as all economists are who ascribe all sorts of positive effects to unregulated markets as such. Randall Collins has already pointed out in these debates that unregulated markets normally lead to monopolies. The decisive fact therefore is that this did not happen in the u.s. But this fact is due not simply to the existence of pluralism, but to the institutionalization of the value of pluralism. Religious pluralism in the u.s. is, as religion in general, a culturally and institutionally supported value. The economists of religion ignore this because of the fundamental limitations of their approach. 3. Although Berger and the rational choice authors are on opposite poles regarding the causal connection between religious pluralism and religious vitality, both sides assume that faith somehow is based on acts of choice. Again, I have serious doubts, philosophical and psychological doubts this time, with regard to this assumption. The assumption of utility calculation certainly is not a valid psychology of motivation. Decisions about questions such as which religious community one should join because of affinities or advantages may partly be

religion in the age of contingency

based on such calculations, but the experience that is constitutive for religious faith cannot be classified as ‘choice’ in a phenomenologically appropriate way. Religious faith is either based on traditions internalized in the process of selfformation or on experiences of self-transcendence. For these experiences a certain passivity is characteristic, one is captivated or seized by something, one experiences self-surrender (William James). There is no question that such experiences are in need of interpretation. Only after such an experience do we know that we have experienced something; our certainty does not extend to the interpretation as if this were a mere emanation from the experience or as if it could be found completely preformed in our religious and cultural patterns of interpretation. We have to re-interpret traditions, to establish new connections, to come forward with new creative articulations, maybe even religious innovations. The sociological study of conversion is rich in examples for what I have in mind here. In every conversion or religious innovation there is, it is true, a moment of decision, a point of no return, after which the old conceptual framework is reinterpreted in terms of a new one, and I do not want to deny that at these points an act of will is necessary, a leap of faith, a willingness to follow. But this will is a willingness to surrender one’s self, and therefore conceptually clearly distinguishable from a rational choice between preferences. Values are not long-term preferences or preferences of a higher order, but reflexive standards for the evaluation of our preferences, emotionally laden ideas of the desirable and not desires. They are based on feelings of evidence and certainty; these feelings guide us in our attempts at articulation and remain in their intensity when we become aware of the contingency of our biographies and experiences. As the mere knowledge of a value or acquaintance with a person does not produce a commitment, the mere knowledge of or encounter with alternatives does not shake or unsettle our existing commitments. Berger’s thesis that pluralism leads to a loss of intensity in our commitments is a result of his acceptance of the economic notion of preference. We find ourselves in an ironic situation now: Berger seems to have drawn the wrong conclusion from the empirical refutation of secularization theory. He defends the old assumption of a weakening effect of pluralism, but moves closer to the idea of religious preferences whereas he should have accepted the result of the economic studies that pluralism can increase religious vitality, but also made clear that this empirically valid statement cannot really be incorporated into the framework of an approach for which ‘value’ is not a central concept. At this point, Berger becomes self-contradictory because he can very well describe experiences of transcendence as the foundation of faith. But immediately after such impressive descriptions he repeats his claim that religious convictions today are more superficial than in the past and that people with unshakable convictions are inclined toward such robust instruments of persuasion as “the sword, the torture chamber, and the stake” (p. 180). I also find quite implausible Berger’s conclusion regarding morality. He asserts, “while the pluralistic situation plunges both religion and morality into a crisis of relativization, for most of

61

gelove n in het publieke domein

us the possibility of achieving some moral certainties is greater than that of achieving religious certainty” (p. 201). This seems to me to be a confusion of subjective certainty and intersubjective plausibility. It is easier for us to come to an agreement in moral questions with people of different religious convictions, but this does not mean that we are more certain in moral questions than in religious ones. The believer will also respect moral commandments whose meaning cannot be made clear outside of faith. I do not want to continue these remarks on ‘contingent certainty’ here, certainty that is aware of the contingent sources of itself; these remarks only served to demonstrate that Berger’s understanding of faith is not fully appropriate.

62

Now we have assembled all the components of an alternative to Berger. Pluralism does not weaken faith, but can – under specific conditions – strengthen it. My own approach is based on a reorientation – away from the problems of pluralism and social integration, in the direction of the problems of increasing contingency. We call ‘contingent’ what is neither necessary nor impossible – what is, but does not have to be. ‘Contingent’ is the counter-notion to ‘necessary’, therefore its precise meaning depends on the meaning of the concept of ‘necessity’. We speak of increasing contingency because the number of options for action has increased, but also the number of effects we encounter that result from human action and are not independent from it. What does that development mean for the situation of religion today? We are now familiar with Berger’s pessimistic views on this. He is deeply ambivalent with regard to the processes of individualization. This ambivalence can become productive if it leads to a search for religious organizations that encourage and enable individualization. It can become sterile if it leads to a skepticism regarding the practices of ritual as the core of institutionalization. Robert Bellah, another great sociologist of religion, considers the Protestant antiinstitutionalist bias a “flaw in the Protestant code”. We have to analyze the constructive potential that lies in increased contingency.

religion in the age of contingency

noot 1

2

Published in Joas, H. (2004) Braucht der Mensch Religion? Ueber Erfahrungen der Selbsttranszendenz. Freiburg: Herder. Forthcoming (2007) as Do we need religion? On the experience of self-transcendence, Boulder, Co: Paradigm Publishers. Berger, P. (1992) A far glory: the quest for faith in an age of credulity. New York / Toronto: The Free Press / M. Macmillan.

63

gelove n in het publieke domein

64

luik 2 empirie

65

gelove n in het publieke domein

66

de religieuze transformatie en de sociale cohesie

3

de religieuze tr ansformatie en de sociale cohesie Gerrit Kronjee

3.1

inleiding Deze bundel kwam tot stand op het moment dat er een kentering kwam in Nederland in de gedachte dat er geen toekomst was voor de religie, dan wel dat het religieuze verschijnsel iets was wat zich beperkte tot de privésfeer. Was bij het beeld van de voortschrijdende secularisatie in Nederland niet te veel uitgegaan van een idee over de relatie tussen de religie en de samenleving dat niet meer van deze tijd was? Van een tijd waarin gezegd kon worden: geloven doe je in de kerk. Zou de religie zich nu niet anders manifesteren? Om dat vast te stellen was het zowel nuttig om informatie te verzamelen over de traditionele religieuze instituties als over de manieren waarop de bevolking ook daarbuiten zin gaf aan haar leven. De nu volgende tekst begeleidt de vier bijdragen in deze bundel voor het empirische luik. Het empirische luik in deze bundel gaat niet uit van een aantal hypothesen. Het is wel zo dat het min of meer duidelijk was welke onderwerpen in empirisch opzicht aandacht verdienden. Het eerste stuk (hoofdstuk 4), over de religieuze atlas van Nederland, behandelt de georganiseerde religie in Nederland, volgens de traditionele benadering. Het tweede stuk (hoofdstuk 5) beschrijft de positie van de georganiseerde religie in de Nederlandse civil society. De volgende twee bijdragen bezien de religie vanuit een andere, culturele invalshoek en beperken zich niet tot de georganiseerde religie. Het derde stuk (hoofdstuk 6), over de leefstijlen in zingeving, beschrijft de levensbeschouwelijke profielen van de Nederlandse bevolking die voor een deel niet en voor een deel wel verbonden zijn met de georganiseerde religie. Het vierde stuk (hoofdstuk 7) gaat in op de betekenis van de Amerikaanse cultuur of leefstijl voor de religieuze praktijk in de Verenigde Staten. In de eerstvolgende paragraaf (3.2) staat een korte beschrijving van de inhoud van deze bijdragen. Daarna volgen paragrafen (3.3-3.5) die bedoeld zijn om te lezen nadat kennis genomen is van de hoofdstukken. Er wordt een internationale vergelijking gemaakt als achtergrond bij de teksten over de religieuze atlas en de kerken in de Nederlandse civil society. Vervolgens wordt nader ingegaan op een achtergrond voor de hoofdstukken over de rol van de cultuur bij de zingeving. Die achtergrond is de ontwikkeling naar een leefstijlmaatschappij waardoor de religie een andere functie krijgt en de bestaande institutionele vormgeving minder van belang is. De concluderende paragraaf gaat in op een mogelijke religieuze bewustwording, de transformatie van het religieuze en het resultaat hiervan in de ongebonden spiritualiteit en op de betekenis van een en ander voor de sociale cohesie. Bij veel van wat hierna volgt is het mogelijk kanttekeningen te plaatsen. Er zijn tegenwerpingen mogelijk en soms kan gesteld worden dat verder onderzoek nodig is voor meer definitieve uitspraken. Niettemin is het goed voorlopig te

67

gelove n in het publieke domein

markeren waartoe de empirische verkenningen in deze bundel hebben geleid. Heel kort kunnen deze markeringen als volgt worden omschreven. Het aanbod van religieuze organisaties kan een eigen dynamiek hebben, in die zin dat het los kan staan van veranderingen in de behoeften aan zingeving. Beide, zowel de zingevingsbehoeften als het institutionele aanbod, zijn onderhevig aan een meer fundamentele maatschappelijke verandering, die in dit hoofdstuk is omschreven als het ontstaan van een leefstijlmaatschappij. Die maatschappelijke achtergrond leidt tot een religieuze transformatie. Er ontstaat een religieuze beleving bij een deel van de bevolking die echter niet meer verbonden is met kerkelijke organisaties. Niet-religieuze instituties en gebruiken kunnen functioneel equivalent zijn aan kerkelijke organisaties, wat betreft het voorzien in de behoeften aan religieuze en niet-religieuze behoeften aan zingeving. De levensbeschouwelijke verschillen in leefstijlen houden risico’s in voor de sociale cohesie. Dit roept weer vragen op over de consequenties voor het overheidsbeleid. De beantwoording hiervan valt echter buiten de taakstelling van dit empirische luik.

3.2 68

toelichting op de hoofdstukken in het empirische luik De religieuze atlas van Nederland In een empirisch luik mag een actuele statistiek van de institutionele religies niet ontbreken. In hoofdstuk 4 over de religieuze atlas van Nederland zijn cijfers opgenomen over de soorten religies die nu onderscheiden kunnen worden, hun leden, de participatiegraad van deze leden, het aantal voorgangers/beroepskrachten, het aantal vestigingsplaatsen en, uiteraard gezien de titel van het hoofdstuk, ook een globale aanduiding van de geografische spreiding. Voor zover er gegevens beschikbaar zijn, bevat dit hoofdstuk ook een schets van de ontwikkelingen in de loop van de tijd. Aan deze uitkomsten wordt hierna een internationale vergelijking toegevoegd (paragraaf 3.3). Kerken in de Nederlandse civil society Hoofdstuk 5 begint met een schets van de ontwikkeling in de participatie van de Nederlandse bevolking in religieuze instituties. Vervolgens wordt onderzocht hoe het gesteld is met de tolerantie en welk vertrouwen de bevolking heeft in de maatschappelijke rol van de georganiseerde religie. Verder wordt een verband gelegd met de betekenis van de religie voor de maatschappelijke participatie (vrijwilligerswerk, charitas en politieke activiteit). Kerken blijken voor hun achterban een mobilisatiemilieu te zijn voor participatie. De kerkelijke betrokkenheid vermindert, maar dat hoeft volgens de auteurs van het hoofdstuk niet te betekenen dat de rol van de religie in moreel opzicht is uitgespeeld. Maar de toekomstige ontwikkeling is onzeker in een Nederland dat als een religieuze proeftuin kan worden gezien. Leefstijlen in zingeving In het najaar van 2003 is door Motivaction in een enquête aan 2021 Nederlanders gevraagd welke diepere betekenis zij aan hun leven geven en hoe zij dit tot uiting

de religieuze transformatie en de sociale cohesie

brengen. De ondervraagden konden vrij formuleren hoe zij hierover dachten. De gegeven antwoorden waren nog niet eerder verwerkt en gepubliceerd. Het leek zinvol om dit alsnog te doen in deze bundel als een bijdrage aan het empirische luik. De opvattingen van de Nederlander over de zin van het leven zijn door de auteurs geordend langs verschillende dimensies. Vervolgens zijn de scores op deze dimensie in verband gebracht met andere uitkomsten in hetzelfde onderzoek waarin ook andere vragen zijn gesteld over de waardering van materiële en immateriële zaken. Tevens zijn gegevens verzameld over de persoonlijke situatie, bijvoorbeeld of men wel of niet werkt. De verschillende antwoorden gezamenlijk blijken geordend te kunnen worden tot levensbeschouwelijke profielen die verwijzen naar verschillende leefstijlen. De uitkomsten van het onderzoek passen in een religieuze transformatie, waarin een eerdere kerkgebonden zingeving verdwijnt. Er ontstaat een ongebonden spiritualiteit als leefstijl naast niet-religieuze vormen, humanistisch en niethumanistisch. Deze transformatie moet gezien en begrepen worden tegen een bredere maatschappelijke verandering in de vorm van het ontstaan van een leefstijlmaatschappij. Een volgende paragraaf (3.4) bevat een korte beschouwing over deze verandering.

An introduction to American Religious Practice Het hoofdstuk over de religie in de Verenigde Staten brengt een onderscheid aan tussen de religieuze leer en de religieuze praktijk. Als men onderzoekt wat mensen zeggen wel of niet te geloven, lijken er onoverbrugbare tegenstellingen te bestaan. Als men echter onderzoekt hoe mensen met verschillende religieuze achtergronden met elkaar omgaan, blijken de tegenstellingen veel minder groot te zijn. De auteur legt hierbij een verband met de cultuur, met de dominantie van de Amerikaanse leefstijl, die de religie beïnvloedt en de tegenstellingen dempt. De gemeenschappelijke leefstijl wint het van de religie. Hij constateert een tendens naar convergentie voor alle Amerikaanse religies die zich steeds meer richten op het therapeutische en het persoonlijke, op het verbeteren van het individuele toekomstperspectief.

3.3

vergelijking tussen l anden van de band met religie De ontwikkelingen in Nederland, zoals die zijn beschreven in het hoofdstuk over de religieuze atlas van Nederland, krijgen meer reliëf door een vergelijking met de buurlanden in West-Europa. Tegelijkertijd kan het zijn, zo is de eerste indruk uit de literatuur, dat de West-Europese situatie in de wereld uitzonderlijk is, wat weer de noodzaak oproept een vergelijking te maken met andere landen buiten Europa. Hierna volgen daarom enkele tabellen met gegevens over de ontwikkeling in de religieuze binding in Nederland in vergelijking met West-Europese landen en enkele andere landen die cultureel en/of wat betreft het bevolkingsaantal in de wereld een grote betekenis hebben.

69

gelove n in het publieke domein

Uit tabel 3.1 volgt dat West-Europa, ten aanzien van het aantal inwoners, een afnemend aandeel heeft in de wereldbevolking. Dat kan relevant zijn bij uitspraken over de toekomstige rol van de religie in een West-Europa dat door internationale culturele contacten en migratie onder invloed zal blijven staan van religieuze ontwikkelingen in andere landen. Tabel 3.1

Bevolkingsomvang in miljoenen in 2000 en 2050

Denemarken

2050

5

6

Nederland

16

17

België

10

10

Duitsland

82

79

Groot-Brittannië

59

67

Frankrijk

70

2000

59

63

Totaal West-Europa

231

242

Rusland

147

112

vs

284

395

Brazilië

174

253

Nigeria

118

258

Zuid-Afrika India Indonesië Zuid-Korea

46

49

1021

1593

209

285

47

45

Bron: Verenigde Naties 2005

De religieuze binding kan aan de hand van verschillende indicatoren worden beschreven. Het hangt van de keuze van de indicatoren af tot welke conclusie men komt over de secularisatie. Er is wat dat betreft kritiek op het bestaande onderzoek (zie bijvoorbeeld Van Rooden 2004), waarin indicatoren worden gebruikt, zoals het lidmaatschap van een kerkgenootschap of kerkgang, die niet meer valide zouden zijn om de bestaande ontwikkeling in de religieuze bindingen te beschrijven. Op grond van een traditionele beschrijving met de kerkgang komt men tot de conclusie dat er een voortgaande secularisatie is. Tegenwoordig hoort Nederland tot de middenmoot van Europa wat betreft de secularisatie die met deze indicator wordt gemeten (Becker 2006). Het probleem bij de beschrijving volgens traditionele indicatoren is dat deze door maatschappelijke veranderingen minder adequaat zijn. Er zal op een gegeven moment een beroep gedaan moeten worden op andere maatstaven. Bijvoorbeeld naast of in plaats van de kerkgang zullen ook andere vormen van participatie die vroeger niet voorkwamen, beschreven moeten worden. De steeds sterker vertegenwoordigde islam, intussen de tweede religie in Nederland, is anders georganiseerd dan het christendom; het moskeebezoek is daarom geen goede

de religieuze transformatie en de sociale cohesie

indicatie voor de mate van religiositeit dan wel secularisatie. Dit geldt overigens niet enkel voor de islam in diaspora, maar ook voor de islam in islamitische landen. De religie moet, zoals ook blijkt uit het hoofdstuk over de leefstijlen in zingeving, niet gelijkgesteld worden aan een bepaalde institutionele vorm. Als de kerkreligie verdwijnt, wil dat niet zeggen dat de religie verdwijnt (zie ook Luckmann 1967). Ten slotte moet, bij een interpretatie van de cijfers in historisch perspectief, worden opgemerkt dat het onzeker blijft hoe de historische ontwikkeling over een langere periode is geweest; we weten in feite niet, omdat het daarvoor geschikte onderzoek ontbreekt, hoe gelovig mensen waren in vroegere tijden, de negentiende eeuw en eerder. Het is heel goed mogelijk dat religie toen vooral een ritueel karakter had en er niet een daarmee overeenstemmende omvang van persoonlijke betrokkenheid onder de bevolking was.

Beschrijving van verschillende soor ten bindingen Religieuze ontwikkelingen kunnen worden onderzocht door onderzoek onder een representatieve streekproef van de bevolking, door volkstellingen, door diepgravend onderzoek onder een specifieke groep of door een beschrijving van de rol van de religie in de media, die ook op dit gebied een steeds belangrijker rol lijken te spelen. Van de onderzoeksmethode hangt het af welke indicatoren gebruikt kunnen worden. We beperken ons nu tot de mogelijkheden die al uitgevoerde surveys bieden. De verschillende indicatoren die in dit onderzoek worden gebruikt, kunnen in de volgende hoofdgroepen worden onderverdeeld: - persoonlijke binding of beleving; - band met rituelen in de privésfeer; - institutionele binding. Het is interessant de divergenties tussen deze soorten religieuze bindingen weer te geven. Bijvoorbeeld tussen het aantal personen dat zegt lid te zijn van een kerk (institutionele binding) en het aantal dat zegt te geloven (persoonlijke binding). Dat roept de vraag op wat wij kunnen zeggen over de achtergrond van het verschil tussen persoonlijke opvattingen en praktijk. Moet hier een cultureel kenmerk worden ingevoerd, waarbij verwacht kan worden dat in een weinig pluriforme omgeving, bijvoorbeeld in een als katholiek of protestant te typeren land, dergelijke verschillen ontstaan? Is het zo dat in een pluriforme context opvattingen en praktijk meer bij elkaar passen, doordat in een concurrerende omgeving men zich meer bewust wordt van het eigen geloof? In dit verband is het nodig een maatstaf voor pluriformiteit te gebruiken, mede omdat de mate van pluriformiteit veel betekenis heeft voor de rol van de religie in het publieke domein. Een probleem bij een onderlinge vergelijking van de enquête-uitkomsten die de basis vormen van de nu volgende vergelijking, is dat het soms lastig is een onderscheid is te maken tussen religieuze praktijken en het maatschappelijke leven. Als het een sterk met het ander is verbonden, kan er een overschatting ontstaan van

71

gelove n in het publieke domein

Tabel 3.2

Persoonlijke religieuze binding

Zelfbeeld als

Belang

Steun

Belang

Bidden tot

religieus a)

religie b)

van religie c)

van God d)

God e)

Denemarken

69/73/77

9/8

28/27/33

23/18/21

25/17

Nederland

69/61/62

19/17

48/45/43

39/33/36

46/29

België

81/68/67

15/18

58/47/49

46/39/37

41/27

--/38/56

16/9

--/31/50

--/26/39

28/27

Groot-Brittannië

56/56/42

16/13

46/45/37

40/36/34

43/24

Frankrijk

53/51/47

14/11

36/36/35

30/27/27

34/15

Rusland

--/56/66

12/12

--/35/57

--/21/38

17/22

83/84/83

53/57

83/80/80

82/77/83

78/71

--/88/85

57/65

--/86/89

--/94/96

87/-97/--

Duitsland

vs Brazilië Nigeria Zuid-Afrika India

--/93/97

85/93

--/96/98

--/98/97

76/83/79

66/70

--/89/89

84/88/90

-/76

--/84/79

49/57

--/81/85

--/68/88

73/62

Indonesië

--/--/84

--/98

--/--/100

--/--/99

--/--

Zuid-Korea

--/--/31

26/23

--/--/67

--/--/37

-/40

72 a) Percentage omstreeks resp. 1980/1990/2000 dat zichzelf als een religieus persoon ziet. b) Percentage omstreeks resp. 1990/2000 waarvoor religie zeer belangrijk is in het leven. c) Percentage omstreeks resp. 1980/1990/2000 dat aan religie troost en kracht ontleent. d) Percentage omstreeks resp. 1980/1990/2000 waarvoor God in het persoonlijke leven belangrijk is. e) Percentage omstreeks resp. 1990/2000 dat elke dag of meer dan een keer per week buiten religieuze bijeenkomsten tot God bidt. Bron: Bewerking gegevens, o.a. uit Inglehart e.a. 2004

de betekenis van religie voor het individu, doordat het in een dergelijke samenleving niet wenselijk is hier afstand van te nemen, ook niet in de context van een enquête. Tegelijkertijd kan er in een andere maatschappelijke omgeving sprake zijn van een onderschatting, als die sociale wenselijkheid ontbreekt en de ondervraagden in een enquête niet onderkennen dat de cultuur en het dagelijkse leven sterk door de religie worden beïnvloed. Een voorbeeld van het eerste geval zou Indonesië kunnen zijn en van het tweede Zuid-Korea voor dat deel van de bevolking dat in een boeddhistische cultuur leeft.

Bronnen Er worden verschillende bronnen voor empirische gegevens over deze landen gebruikt, maar de belangrijkste daaronder is het bronnenboek van de World Values Survey (Inglehart et al. 2004). In dit boek worden de resultaten weergegeven van enquêtes die rond 1990 en 2000 zijn gehouden in tachtig landen. Voor de weergave van de uitkomsten van een eerdere peiling, rond 1980, is een beroep gedaan op een internetbron, een beschikbare dataset bij de bibliotheek van de universiteit van Michigan.1 Uit de beschikbare gegevens zijn de vragen geselecteerd die gaan over de relatie tot het geloof of de religieuze organisatie. Verder is

de religieuze transformatie en de sociale cohesie

een selectie van landen gemaakt uit een totaal van meer dan tachtig landen. Een bewerking van deze gegevens, met enige aanvulling uit andere publicaties, levert de tabellen 3.2 tot en met 3.4 op.

Persoonlijke binding/beleving Er is sprake van een persoonlijke religieuze binding bij een aanzienlijk deel van de bevolking, blijkt uit tabel 3.2. Dit is ook het geval in West-Europa, dat zich verder wel onderscheidt van de rest van de beschreven landen in het gewicht dat men hier toekent aan religie volgens de variabelen: belang van religie, steun van religie, belang van God en het bidden tot God. Er blijkt in West-Europa een gemiddelde tendens tot een afnemende persoonlijke religieuze binding, wat onder andere blijkt uit het percentage dat tot God bidt. Het is echter opmerkelijk dat bij een verbreding van de vraagstelling, namelijk tot een vraag naar spirituele momenten (neemt u wel eens de tijd voor bidden, mediteren, contemplatie of iets dergelijks?) er hogere scores ontstaan. In 2000 beantwoordden de volgende percentages personen op deze vraag bevestigend: 51 (DK), 69 (NL), 62 (B), 54 (D), 50 (GB), 41 (F). Uit meer diepgravend onderzoek in Engeland volgt dat er vooral sprake is van een groeiende aandacht voor spiritualiteit bij de oudere leeftijdscohorten en onder vrouwen (Heelas 2001). In Nederland is de samenstelling van deze spirituele categorie naar leeftijd echter anders, jonger (zie het hoofdstuk over Leefstijlen in zingeving). Over een aantal landen zijn actuele cijfers bekend over het percentage dat religie zeer belangrijk vindt (Ipsos-Public Affairs 2005), namelijk voor Duitsland: 18%, Verenigd Koninkrijk: 18%, Frankrijk: 14%, de VS: 62% en Zuid-Korea: 22%. Deze uitkomsten wijken nauwelijks af van de eerdere cijfers.

Rituelen in de privésfeer Er is tevens onderzocht welk percentage van de bevolking een religieuze bijeenkomst bij de geboorte, bij het huwelijk en bij het overlijden belangrijk vindt. Opmerkelijk is in tabel 3.3 de relatief grote betekenis van deze religieuze rituelen in West-Europa, hoewel er een gemiddeld dalende tendens te onderkennen is. Ook hier maakt het verschil hoe een religieuze binding wordt gemeten; uitkomsten over de rituele rol van de religie kunnen afwijken van de uitkomsten over de andere indicatoren voor religieuze binding.

Institutionele binding Tabel 3.4, over de institutionele binding, laat een verrassende uitkomst zien: het grote aantal dat zich tot een religieuze denominatie rekent. Dat geldt ook voor Nederland, dat wel relatief laag scoort op dit punt. Verder kent Nederland een hoge mate van pluriformiteit. Andere variabelen, het horen bij een religieuze/kerkelijke organisatie, het bezoeken van religieuze bijeenkomsten en het verrichten van vrijwilligerswerk in een religieuze/kerkelijke organisatie, leveren voor de beschreven Europese landen

73

gelove n in het publieke domein

Tabel 3.3

Religie en rituelen in de privésfeer

Religieuze dienst

Religieuze dienst

Religieuze dienst

bij de geboorte a)

bij het huwelijk b)

bij het overlijden c)

Denemarken

69/65

64/63

79/74

Nederland

48/40

52/46

62/56

België

74/70

76/70

79/74

Duitsland

39/64

46/68

61/74

Groot-Brittannië

66/59

80/69

86/79

Frankrijk

65/61

68/66

73/73

Rusland

78/75

62/54

74/79

vs

57/--

86/--

87/--

Brazilië

81/--

82/--

76/--

Nigeria

92/--

95/--

90/--

Zuid-Afrika

78/--

93/--

86/--

India

74/--

79/--

75/--

Indonesië

--/--

--/--

--/--

Zuid-Korea

--/--

--/--

--/--

74 a) Percentage dat omstreeks resp. 1990/2000 een religieuze dienst bij de geboorte belangrijk vindt. b) Percentage dat omstreeks resp. 1990/2000 een religieuze dienst bij het huwelijk belangrijk vindt. c) Percentage dat omstreeks resp. 1990/2000 een religieuze dienst bij het overlijden belangrijk vindt. Bron: Bewerking gegevens uit o.a. Inglehart e.a. 2004

lage scores op. Naar verhouding zijn die scores voor Nederland echter weer relatief hoog, voor een West-Europees land. Bij tabel 3.4, in de kolom over het behoren bij een denominatie, valt een vreemde uitkomst op bij de cijfers over Duitsland. Mogelijk klopt het gegeven over 1990 niet, of is er een effect van de samenvoeging van de West-Duitsland en OostDuitsland na de val van de Muur. Uit een recent onderzoek blijkt dat bij de keuze uit een lijst van voorgelegde denominaties van katholiek, protestant et cetera 69% in Duitsland zich rekent tot een bepaalde religie (Ipsos-Public Affairs 2005). Opmerkelijk is ook dat in hetzelfde onderzoek 71% van de Franse bevolking zich katholiek noemt. Ondanks de secularisatie in andere opzichten kan er toch nog een sterke binding zijn met een katholieke maatschappelijke cultuur.

3.4

de leefstijlmaatschappij In het onderzoek dat in de bijdrage over de leefstijlen in zingeving aan de orde was, zijn de verschillende manieren waarop de respondenten zin geven aan het leven opgevat als een leefstijl, als een geheel van gedragingen en persoonlijke voorkeuren dat zich op een bepaalde manier maatschappelijk onderscheidt. In het verleden kon de zingeving van het leven sterk verbonden worden met het behoren tot een bepaalde sociale klasse of organisatie. Dat is nu veel minder het geval.

de religieuze transformatie en de sociale cohesie

Nu is het nuttig de beschrijving van de verschillen in zingeving te koppelen aan de leefstijl. De hierbij gekozen invalshoek is verwant aan de benadering van auteurs als Giddens en Beck en kan betiteld worden als post-fordistisch (Tomlinson 1998). Het is een manier van kijken naar de werkelijkheid waarvan verwacht wordt dat die beter in overeenstemming is met die werkelijkheid dan eerdere visies die gebaseerd waren op de verwachting dat het gedrag sterk bepaald werd door de sociale klassen waarin men opgroeide en de organisaties waar men deel van uitmaakte. Bij het fordisme hoort een economie en een cultuur die gekenmerkt worden door grootschaligheid en massaproductie gericht op homogene groepen onder de bevolking. Ook de manier waarop de welvaartsstaat is georganiseerd met de oriëntatie op categorieën die een bureaucratische behandeling krijgen maakt hier deel van uit. Bij een post-fordistische tijd hoort een diversiteit aan leefstijlen en een reflexief gedrag. Traditionele, aan sociale klassen gerelateerde Tabel 3.4

Institutionele binding

Hoort bij een

Religieuze

Hoort bij een reli-

Bezoekt reli-

Vrijwilligers-

denominatie a)

pluri-

gieuze/kerkelijke

gieuze bijeen-

werk e)

formiteit b)

organisatie c)

komsten d)

Denemarken

92/90

0,23

7/12

11/12

2/3

Nederland

51/45

0,72

33/35

20/25

10/11

België

68/64

0,21

12/12

31/27

7/6

Duitsland

35/77

0,66

20/14

20/30

9/6

Groot-Brittannië

58/83

0,69

16/5

24/19

6/6

Frankrijk

62/58

0,40

6/4

17/12

5/3

Rusland

37/51

0,44

1/2

6/9

1/1

vs

77/79

0,82

49/57

58/60

29/38 13/--

Brazilië

88/88

0,61

22/--

50/75

Nigeria

95/99

0,74

--/--

88/95

--/--

--/86

0,86

--/54

--/68

--/37 --/14

Zuid-Afrika India

99/93

0,33

--/18

71/51

Indonesië

--/100

0,23

--/--

--/75

--/--

Zuid-Korea

72/63

0,66

39/42

64/38

7/27

a) Percentage dat omstreeks resp. 1990/2000 met ja antwoord op de vraag of men bij een religieuze denominatie behoort. b) Pluriformiteit, gemeten aan de kans dat twee aselect gekozen personen in de bevolking tot verschillende religieuze groepen behoren. c) Percentage dat omstreeks resp. 1990/2000 zegt te behoren bij een religieuze of kerkelijke organisatie. d) Percentage dat omstreeks resp. 1990/2000 een keer per maand of vaker een religieuze dienst bezoekt (afgezien van doop-, huwelijks- en overlijdensdiensten e.d.). e) Percentage dat omstreeks resp. 1990/2000 vrijwilligerswerk doet in de kerkelijke of religieuze organisatie. Bron: Bewerking gegevens o.a. uit Inglehart e.a. 2004; en Alesina e.a. 2002

75

gelove n in het publieke domein

consumptiepatronen en leefwijzen verdwijnen. Nu is deze indeling nogal ideaaltypisch, en ze lijdt aan een gebrek aan nuance als ze gebruikt wordt om het heden in vergelijking met het verleden te beschrijven. Toch is het voor een beter begrip van de betekenis van de religieuze transformatie nuttig deze ideaaltypische schets van de maatschappelijke veranderingen te gebruiken. Hierna volgt nu een impressie van de relatie tussen de religie en de samenleving in de fordistische periode, waarin de sociale ongelijkheid en organisaties het individuele gedrag bepalen, en de post-fordistische periode waarin het individuele gedrag samenhangt met de leefstijl die tot stand komt in een meer liquide maatschappij (zie ook Bauman 2000).

76

Sociale klassen Het is de vraag of indelingen in sociale klassen nu nog belangrijk zijn, of hiermee de kern wordt gevat van de zaken die verschil maken voor de zingeving. De religieuze zingeving kan verbonden worden met de sociale ongelijkheid, met de indeling naar sociale klassen. Er is een tweezijdig effect mogelijk, van de sociale ongelijkheid op de religie en van de religie op de sociale ongelijkheid. In het eerste geval valt te constateren dat er een verschil is naar klasse in de manier waarop de religie beleefd wordt en aan welke denominatie men is verbonden. Bijvoorbeeld valt dan waar te nemen dat sektarische denominaties een grotere aantrekkingskracht hebben op de lagere sociale klassen. Kerkelijk-bureaucratische organisaties met een professionele geestelijkheid hebben een grotere aantrekkingskracht op de hogere sociale klassen (Pyle en Davidson 2006). In het tweede geval kan het effect van de religie zijn dat deze een bepaalde sociale ongelijkheid versterkt, zoals dat in marxistische analyses is beschreven. Maar ook is het mogelijk dat de religie zorgt voor een emancipatie, voor een vermindering van de sociale ongelijkheid. In Nederland heeft de religie zich uiteindelijk gekeerd tegen de sociale ongelijkheid in het Nederlandse idee van de verzuiling. De religieuze zuil kwam dwars op de horizontale lagen van de sociale klassen te staan. De emancipatie van bevolkingsgroepen kreeg hierin een plaats, bijvoorbeeld de rooms-katholieken vormden een zuil en stegen op de maatschappelijke ladder. Ook de moslims onder de immigranten leken aanvankelijk volgens dit mechanisme in de Nederlandse samenleving een plaats te zullen krijgen. De zuilen hebben echter hun betekenis verloren. Er is voor de meerderheid van de bevolking geen band meer tussen religie en sociale klasse, de rooms-katholieke emancipatie is voltooid en de bevolking maakt in de eigen beleving geen deel meer uit van een bepaalde sociale klasse. Men zou kunnen zeggen dat uit onderzoek volgt dat een aanzienlijk deel van de bevolking, in het bijzonder sommige immigranten, in sociaal-economisch opzicht toch wel onderaan de maatschappelijke ladder geplaatst kan worden. Tegelijkertijd zien zijzelf en de ontvangende samenleving juist hun leefstijl, met soms een sterke religieuze dimensie, als het belangrijkste onderscheidende kenmerk.

De organisatiemaatschappij De meritocratische organisatiemaatschappij kwam geleidelijk in de plaats van de standensamenleving. Voor de sociale identiteit werd bepalend in welke organisa-

de religieuze transformatie en de sociale cohesie

tie men participeert. In het bijzonder de participatie door het verrichten van betaalde arbeid in een organisatie wordt dan gezien als iets wat veel verschil maakt. De vrouwenemancipatie en de integratie van minderheden worden op basis van die maatstaf beoordeeld. In dat licht bezien is religie dan een kwestie van het lid zijn van religieuze organisaties en deelname aan de activiteiten van die organisaties. In het perspectief van de organisatiemaatschappij wordt de secularisatie gedefinieerd als het verlaten van de kerkelijke organisaties. Minder leden van kerkgenootschappen en minder bezoek op zondag aan de kerken, dát is in een organisatiemaatschappij het gezicht van de secularisatie. In een samenleving, waarin in het algemeen organisaties het leven bepalen, is het opmerkelijk als kerkelijke organisaties hun leden verliezen. Dat is echter niet meer het geval als ook andere organisaties de band met hun leden verliezen. Het beeld van de religieuze zingeving en de secularisatie verandert weer als de organisatie niet meer de basisstructuur is van de ordening van onze samenleving en als de participatie in organisaties niet meer datgene is wat veel verschil maakt. Berger heeft in het verleden al op het belangrijke feit gewezen dat mensen verschillende deelidentiteiten krijgen. Zij hebben binnen de moderne organisatie meestal een onduidelijke en partiële rol. Tegelijkertijd leven zij in verschillende organisatorische omgevingen (Berger, Berger en Kellner 1974). Dat relativeert de betekenis van de identiteit die men ontleent aan het lidmaatschap van de organisatie. Meer recent is er nog bij gekomen dat de sterke functionele organisatorische differentiatie is verdwenen en dat de band met organisaties losser is geworden. Merken overkoepelen verschillende organisatorische activiteiten. Het merk is belangrijker dan de organisatie. Organisaties bestaan nog steeds, maar mensen zijn ze steeds minder trouw gedurende hun hele leven. Men heeft geen baan meer voor het leven, men gaat ook niet meer elke zondag naar dezelfde kerk.

De leefstijlmaatschappij Sociale klassen of organisaties lijken niet meer de basisstructuren van onze samenleving te zijn. Er tekenen zich nu andere patronen af. Het is nog moeilijk die te duiden. In het sociale onderzoek zien we meer een directe oriëntatie op de leefstijl als basispatroon in de samenleving (zie ook paragraaf 6.2 van het hoofdstuk ‘Leefstijlen in zingeving’). Leefstijlen die te maken hebben met een binding aan marktsegmenten met merken en belevenissen. Een leefstijl is een manier van leven die tot uitdrukking komt in het sociale gedrag en in de mentaliteit. Leefstijlen blijken veel verschil te maken en dikwijls, maar niet altijd, beter gedragsverschillen te kunnen verklaren dan de positie op de sociale ladder of in de organisatiemaatschappij (zie ook Tomlinson 1998). De leefstijl heeft niet alleen betrekking op een bepaald consumptiepatroon. De leefstijlmaatschappij bestaat uit mentaliteitsgroepen die verschillen in consumptief gedrag, in de arbeid die men verricht, in politieke oriëntatie, in ethische opvattingen en uiteraard tegelijkertijd ook in de zin die men geeft aan de werkelijkheid (zie de verschillende profielen in ‘Leefstijlen in zingeving’). De verschillende mentaliteitsgroepen zijn niet gebonden aan bepaalde maatschappelijke organisaties.

77

gelove n in het publieke domein

Woodhead legt ook een verband met verschillen in leefstijl, maar specifiek met die van mannen en vrouwen (Woodhead 2005; Heelas en Woodhead 2005). Volgens haar zijn de oude instituties (publiek en religieus) een mannenbolwerk . De emancipatie van de vrouw gaat dan gepaard met de ondergang van de instituties, omdat die zo door mannen bepaald waren. In die visie hebben religieuze instellingen zichzelf verzwakt door zich sterk te baseren op een in de tijd niet houdbare ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Dit zou een effect hebben op het publieke domein in het algemeen, en ook een andere vormgeving van religie inhouden: een ontwikkeling van grootschalige (kerkelijke) organisaties naar een religieuze beleving in het kader van meer persoonlijke contacten die meer bij de leefstijl van vrouwen behoren.

78

Een interessante kwestie betreft de individuele autonomie en de rol van de markt. Giddens ziet de leefstijl als het resultaat van een individuele keuze. De identiteit zou statisch noch overgedragen zijn, maar het resultaat van een reflexief proces. Dit zou bevorderd moeten worden door een leefstijlpolitiek. Mensen moeten hun leefstijl kunnen realiseren los van tradities; in een traditionele omgeving zouden mensen minder invloed hebben op hun omstandigheden (Giddens 1991). Tegelijkertijd relativeren andere auteurs toch ook de veronderstelde individuele autonomie. Mensen zouden zich nu laten sturen door hun angsten in een wereld vol gevaren (Beck 1992). Zij worden dan gevoelig voor manipulatie (Furedi 2005). De zoektocht naar individualiteit leidt tot nieuwe controle door professionals en een afhankelijkheid van adviseurs (Bauman 2000). Dit betekent dat de individuele autonomie, evenals de vrijheid van keuze van de leefstijl, uiteindelijk beperkt is. Het ontstaan van een leefstijlmaatschappij is dan niet hetzelfde als individualisering. De beschrijving door individualisering houdt de veronderstelling in dat er sprake is van een toenemende individuele autonomie. Echter, als kerkelijke instellingen minder invloed hebben op het gedrag van mensen, houdt dat nog niet in dat er geen andere maatschappelijke invloeden op dat gedrag zijn. Het is de vraag of de moderne burger met een bepaalde leefstijl meer individuele autonomie heeft dan de Nederlander in het verleden in de toen bestaande sociale omgeving. Dat neemt niet weg dat individualisme in het vaandel kan staan van de moderne consument, van emancipatiebewegingen of van de in het artikel ‘Leefstijlen in zingeving’ beschreven niet gebonden religieuze categorie. Dit individualisme behelst het zich afwenden van voorheen gebruikelijke keuzen, van bestaande maatschappelijke verhoudingen of religieuze praktijken. In een leefstijlmaatschappij gaat het bij dit individualisme om een zingeving die verband houdt met het profijt voor het individu hier en nu, of in zijn directe omgeving, van de eigen gekozen belevenis. Het individuele gedrag laat zich niet meer sturen door de effecten op de langere termijn op de meer omvattende samenleving of op een transcendente werkelijkheid. De maatschappelijke pluriformiteit houdt nu verband met de leefstijl die zich presenteert als een uitdrukking van individuele voorkeuren. Dit hoeft geen uitdrukking te zijn van een grotere individuele autonomie en is dat ook niet als

de religieuze transformatie en de sociale cohesie

de leefstijl onder de invloed van anderen tot stand komt. Er zijn alternatieve instituties voor de traditionele kerken die daaraan functioneel equivalent zijn, dezelfde functies kunnen vervullen voor de burger zonder dat die zich verbonden hoeft te achten aan die instituties. Niettemin kan de leefstijl daarvan afhankelijk zijn, van wat zich op de zingevingsmarkt aanbiedt. Bijvoorbeeld de media kunnen bepaalde vormen van zingeving volgen en versterken. Dat geldt ook voor de religieuze of spirituele leefstijlen die wel een transcendente dimensie hebben, maar sterker dan voorheen op het hier en nu gericht zijn. Ook als de zingeving, inclusief de religieuze zingeving, op het individu is gericht, betekent dat nog niet dat die gezien moet worden als een individueel verschijnsel. Dat kan een illusie zijn in een maatschappelijke omgeving waarin de individuele uniciteit wordt benadrukt, maar tegelijkertijd de leefstijl gedetermineerd wordt door markt en media.

Leefstijl en de religieuze transformatie Als onderdeel van een bepaalde leefstijl krijgen de religieuze zingeving en de secularisatie weer een ander gezicht. Er is een transformatie gaande waarin de religie of de spirituele transcendentie iets is wat vooral nuttig is voor de persoon en zijn directe omgeving. Als er idealisme is, is dat een praktisch idealisme. Het is in dit verband begrijpelijk dat er nu onderzoek wordt gedaan vanuit de veronderstelling dat religie goed is voor het welbevinden en de gezondheid van de gelovige (zie o.a. Wittich et al.). Aan de andere kant is het nog steeds zo dat de ondervraagde gelovigen in ‘Leefstijlen in zingeving’ aangeven veel aan liefdadigheid te doen en in die zin relatief minder op het eigen heil gericht zijn. Toch zal men bij verder onderzoek kunnen vaststellen dat het christelijke geloof hebben als leefstijl nu iets heel anders is dan in het verleden het christen zijn als kerkganger en als lid van een bepaalde sociale klasse was. In de Verenigde Staten maken christelijke bewegingen nu intensief en effectief gebruik van de media. Dit is iets geheel anders dan het traditionele gedrag met de zondagse kerkgang (zie ook Wolfe 2003: 250). Het is de vraag of religie of spiritualiteit buiten de kerk als een puur persoonlijke keuze gezien kan worden. Ook daar is sprake van institutionalisering, maar wel zonder een persoonlijke binding aan de instituties. In het algemeen is het zo dat in de samenleving een sterke functionele organisatorische differentiatie bezig is te verdwijnen en mensen minder trouw zijn aan organisaties. Gedrag wordt steeds meer gestuurd door leefstijlen die een institutionele vorm krijgen in gedrag, bijvoorbeeld in het gebruik van de media, in de wijze van wonen of de mobiliteit. De religie kan nu een dimensie zijn van het gedrag binnen institutionele kaders die niet primair een religieuze functie hebben. Niettemin kunnen die kaders, bijvoorbeeld de media, een alternatief bieden voor religieuze organisaties en daaraan dan in functioneel opzicht equivalent zijn. Dit roept vervolgens weer een vraag op over de rol van de overheid: heeft de overheid een taak ten opzichte van de media die een rol spelen bij de maatschappelijke zingeving? Het is in dit empirische luik niet de plaats om deze vraag te beantwoorden.

79

gelove n in het publieke domein

De samenleving verandert en daarmee moeten we onze blik op de religieuze zingeving veranderen. Omdat de samenleving zich ontwikkelt van een klassenmaatschappij via een organisatiemaatschappij naar een samenleving met een pluriformiteit van leefstijlen, verandert ook de manier waarop we naar religie en secularisatie moeten kijken.

3.5

80

de toekomst van religie en sociale cohesie in een leefstijlmaatschappij Op wereldschaal stijgt de religieuze aanhang en daardoor ook de betekenis van religie voor het publieke domein. De ontwikkelingen in West-Europa vertonen een afwijkend patroon, in die zin dat men zich hier afkeert van de christelijke kerken. Er zijn echter wel kansen op een grotere religieuze bewustwording en op een relatief grote betekenis van de spiritualiteit in persoonlijke relaties. Tegelijkertijd blijkt er een groep te ontstaan zonder enige levensbeschouwelijke binding. Deze ontwikkeling roept de vraag op wat het effect is op de sociale cohesie. Achtereenvolgens gaat deze paragraaf nu in op: - de kans op een groei van de religieuze bewustwording; - de neosecularisatie in de vorm van een transformatie van het religieuze; - het resultaat hiervan in een ongebonden spiritualiteit; - de sociale cohesie in een leefstijlmaatschappij waarin het religieuze een van de verschillende leefstijlen is. Het gaat in deze concluderende paragraaf, zoals gezegd, om een poging voorlopig te markeren waartoe de empirische verkenningen in deze bundel hebben geleid. Deze markeringen kunnen aanleiding zijn voor verder onderzoek, maar zijn hopelijk ook al een nuttige bijdrage aan een bezinning op de rol van religieuze en niet-religieuze zingeving in het publieke domein.

Misschien een sterkere religieuze bewustwording Nederland kent een grote naoorlogse geboortegolfgeneratie die een stempel zet op de samenleving. Die generatie is minder aan de kerkelijke religie verbonden dan de voorgaande generaties. Dat wil niet zeggen dat Nederland daardoor een seculiere toekomst heeft. Er kan zich een leeftijdseffect voordoen als de geboortegolfgeneratie bij het ouder worden andere (religieuze) opvattingen krijgt. Ook kunnen de allerjongste generaties weer verschillen van de geboortegolfgeneratie. Het is geen universeel verschijnsel dat ouderen religie belangrijker vinden dan jongeren (Inglehart 2004: 4). Uit onderzoek in het buitenland volgt dat de jongste generatie zich weer meer op het geloof kan oriënteren (Greeley 2003: 23). Ook uit recent Nederlands onderzoek zijn hiervoor aanwijzingen (Becker 2006: 21). Een religieuze bewustwording kan door de migratie ontstaan. Etnische minderheden kunnen in hun nieuwe omgeving een groter gewicht gaan geven aan de religieuze overtuigingen. In dit verband wordt wel gesproken van een reactieve identiteit: in een vreemde (en zeker in een relatief vijandige) omgeving is men geneigd om terug te grijpen op de tradities in het land van herkomst, waarvan

de religieuze transformatie en de sociale cohesie

religie een van de voornaamste is. Daarnaast kan mogelijk ook de grotere vrijheid van godsdienst in het ontvangende land een rol spelen, waardoor men meer dan in het land van herkomst uiting durft te geven aan religieuze gevoelens. Er kan ook nog een ander mechanisme werkzaam zijn. Er zijn religieuze bewegingen die juist dankzij de globalisering zijn ontstaan en in een internationale omgeving hun invloed uitoefenen (Berger 2002: 12). Er kan mede door de migratie meer pluriformiteit in het religieuze aanbod ontstaan, wat bevorderlijk kan zijn voor de religieuze bewustwording. In de economische literatuur is er tegenwoordig veel aandacht voor de rol van concurrentie bij religieuze bindingen. In het hoofdstuk ‘Leefstijlen in zingeving’ wordt in dit verband verwezen naar publicaties van Stark (Stark en Finke 2002; Finke en Stark 2005; Stark 2006). Meer religieuze pluriformiteit zou zorgen voor mobilisatie en sterkere religieuze bindingen. Dit lijkt echter nog niet op te gaan voor Nederland, dat in religieus opzicht pluriform is (zie tabel 3.4). Hier zijn ondanks de religieuze pluriformiteit de bindingen niet sterk. Misschien moet ook nog meegewogen worden welke afstand er is tussen de verschillende religieuze opvattingen. Er zijn verschillen binnen het christendom, maar grotere verschillen tussen christelijke en niet-christelijke religies. Op termijn zou deze verklaring betekenen dat in Nederland de migratie, die de binnenkomst van nieuwe niet-christelijke religies met zich meebrengt, tot een sterkere religieuze bewustwording leidt bij andere, al gevestigde bevolkingsgroepen. In deze lijn van denken kan ook verwacht worden dat de aanhangers van seculiere visies de toenemende manifestatie van (monotheïstische) godsdienst(en) als een bedreiging zullen zien en dit ook uitspreken in het maatschappelijke debat. Dit kan het effect hebben van een verminderde aanhang van religieuze opvattingen, maar dit kan ook leiden tot een versterking van orthodoxe religieuze stromingen en hun eigen onderwijs en pers. Stark en Bainbridge (1987) verbinden de concurrentietheorie met een cyclisch model waarbij de secularisatie, in de vorm van het verdwijnen van de aanhang van religieuze tradities, het begin is van de opkomst van nieuwe religieuze bewegingen, die meer dan de traditionele religies kunnen bieden aan het deel van de bevolking dat in een maatschappelijke situatie verkeert met weinig perspectief. Daarbij kan men ook denken aan bepaalde groepen migranten. Ondanks de mogelijk grotere religieuze bewustwording in de toekomst zullen de vroegere vormen van institutionalisering niet snel weer algemeen worden. Als we het begrip religie reserveren voor een bepaalde geïnstitutionaliseerde vorm hiervan, voor de kerkgebonden religie, dan is in West-Europa de betekenis hiervan voorlopig en misschien wel blijvend beperkt.

De neosecularisatie in de vorm van een religieuze transformatie Bij een internationale vergelijking blijkt dat de persoonlijke binding, de rol van de religie in de privésfeer en de institutionele binding elkaar niet volledig over-

81

gelove n in het publieke domein

lappen. In het algemeen is de rituele functie van religie belangrijk, maar er is een groot verschil tussen West-Europese landen en andere landen wat betreft de maatschappelijke en persoonlijke binding. Men kan niet in alle opzichten spreken van een secularisatie, eigenlijk ook niet in alle opzichten voor West-Europa waar een groot deel van de bevolking zich als religieus beschouwt. Wel onderscheiden West-Europese landen zich van andere landen doordat hier een minderheid religie zeer belangrijk vindt. Uitspraken over secularisatie hebben vooral betrekking op West-Europa. In de rest van de wereld is er een groeiende aanhang van islam en christendom, mede door demografische ontwikkelingen. Berger heeft een aantal jaren geleden op basis van de toen al ingezette ontwikkelingen geconstateerd dat er naast een secularisering een desecularisering kan plaatsvinden (Berger 1999). Soms heeft modernisering een seculariserend effect, maar er zijn ook tegenbewegingen ontstaan, waardoor traditionele religies groeien en er nieuwe religieuze bewegingen ontstaan. De door Berger waargenomen desecularisering lijkt niet voor West-Europa te gelden. Hier is er een afnemende aanhang in de traditionele kerkgebonden religies. 82

De cijfers roepen vragen op over de manier waarop secularisatie omschreven moet worden. Er kunnen in principe verschillende patronen voorkomen. Kerkelijke instellingen kunnen hun invloed houden los van individueel ongeloof. Ondanks een persoonlijk niet-geloven kon men institutioneel-maatschappelijk met religie verbonden zijn. Omgekeerd kunnen kerkelijke instellingen hun aanhang verliezen zonder dat de religieuze beleving op individueel niveau vermindert (Berger 1999: 3 e.v.). De persoonlijke spiritualiteit staat dan los van de maatschappelijke bindingen aan kerkelijke instellingen. Dat laatste blijkt in Europa voor een deel van de bevolking het geval te zijn. Voor West-Europa lijkt een neosecularisatiethese houdbaar. Hierbij is de secularisering op maatschappelijk niveau niet onverbrekelijk verbonden met secularisering op individueel niveau. Dan zou het idee van grote veranderingen in religieus opzicht onjuist zijn. Die veranderingen zijn er misschien wel in institutioneel opzicht maar niet in de beleving. Er is kennelijk een religieuze transformatie gaande waardoor de religie maatschappelijk onzichtbaar wordt maar niet verdwijnt (zie ook Luckmann 1967). Er zijn in West-Europa veel religieuze buitenstaanders die de kerk verlaten hebben maar nog wel religieus zijn. Aan de andere kant heeft die neosecularisatie daar niet tegelijkertijd de vorm van een desecularisatie, dus van een groeiende aanhang van religieuze opvattingen. De andere plaats van de religie in West-Europa en andere westerse landen kan men ook beschrijven als een postsecularisatie of postsecularisme. De laatste term wordt door Habermas gebruikt in een beschouwing waarin hij constateert dat religieuze inzichten belangrijk zijn in het publieke domein van een verder seculiere, liberale samenleving (Habermas 2005).

de religieuze transformatie en de sociale cohesie

De onzichtbare religie in de ongebonden spiritualiteit De vraagstelling bepaalt mede hoeveel personen in een enquête zich rekenen tot een bepaalde denominatie. Bij een meer uitvoerige vraagstelling ontstaat een meer bewuste keuze en is het aandeel buitenkerkelijken hoger (zie ook Becker 2003). In ‘Leefstijlen in zingeving’ kunnen we op grond van een uitgebreide vraagstelling constateren dat ruim een kwart van de bevolking bij een religieuze denominatie kan worden gerekend (dat is dus aanzienlijk lager dan de 45% die in tabel 3.4 voor Nederland wordt gegeven, en die gebaseerd is op een meer beperkte directe vraag). Bij het deel dat zegt niet tot een religieuze denominatie te behoren, is er een grote verscheidenheid: een ongebonden spirituele, een humanistische en een niet-religieuze, niet-humanistische groep. Dus niet iedereen die zich niet tot een kerkgenootschap rekent, kan als seculier worden beschouwd. Een kwart van de bevolking maakt deel uit van een ongebonden spirituele groep, die men in de sfeer van de new age kan plaatsen. Met het ontstaan van deze groep is de religie gedeeltelijk onzichtbaar geworden, er is geen duidelijke binding meer aan een bepaald instituut. Het is dan moeilijk om vat te krijgen op de religie die onzichtbaar is, zeker in vergelijking met de materiële aanwezigheid van de religie in kerkgebouwen. Maar, wordt religie hierdoor een individuele zaak? En zal uiteindelijk het christendom vervangen worden door spiritualiteit en zal uiteindelijk ook de spiritualiteit verdwijnen doordat er geen overdracht plaatsvindt aan jongere generaties door een kerkelijk instituut (zie ook Heelas 2001; Heelas en Woodhead 2005)? In verschillende in Nederland verschenen publicaties wordt deze groeiende ongebonden spiritualiteit niet als een belangrijke ontwikkeling gezien en ook niet als een substantieel alternatief voor in kerkorganisaties geïnstitutionaliseerde religie. Deze spiritualiteit zou eerder verwijzen naar een magisch wereldbeeld dan naar een sacraal, religieus wereldbeeld. New age zou geen alternatief bieden (De Graaf en Te Grotenhuis 2005: 155). Uit het hoofdstuk in deze bundel over de leefstijlen in zingeving blijkt dat, gezien de omvang van de groep, hier toch wel een belangrijk alternatief is ontstaan. De zingeving van deze categorie heeft een transcendente dimensie en inderdaad soms ook een magisch karakter. Tegelijkertijd moet ervoor worden opgepast religieuze uitingen die niet meer passen bij een bestaande institutionele vormgeving van de religie, zonder meer als een regressie naar magie te beschouwen. Het gaat in de moderne spiritualiteit niet om een magie die vergelijkbaar is met die van het prereligieuze stadium in de historische ontwikkeling. Voor zover men hierin een groeiende waardering ziet voor magie, is het een magie die sterk verbonden is met de culturele uitingen van de moderne samenleving. Het is meer adequaat om het ontstaan van een groep ongebonden spirituelen als een nieuw verschijnsel te zien. Als het dat is, is er een lange historische ontwikkelingslijn te trekken van magie via religie naar spiritualiteit als een moderne vorm van transcendentie. De ontwikkeling naar ongebonden transcendente vormen van zingeving, maar ook het ontstaan van een niet-religieuze categorie, kan geplaatst worden tegen de achtergrond van de brede maatschappelijke ontwikkeling naar een leefstijlmaatschappij.

83

gelove n in het publieke domein

Zingeving en sociale cohesie in de leefstijlmaatschappij De binding aan religieuze instituties kan een wijdere betekenis hebben voor een sociale cohesie waarin individuele vrijheid en de bescherming van rechten worden gewaarborgd. Men kan deze zaken verbinden met het tegenwicht dat ten opzichte van de staatsmacht wordt geboden door civiele instituties, waaronder religieuze organisaties. Die vrijheid en bescherming gaan vooraf aan en zijn een voorwaarde voor democratie en vrije verkiezingen (Zakaria 2004). Ook is er een verband tussen een bepaalde institutionele vormgeving en de voortbrenging van een sociaal kapitaal. Het lidmaatschap van religieuze organisaties betekent dat een sociaal kapitaal wordt gegenereerd, zoals dat is beschreven door Putnam (1995). De georganiseerde religie inspireert dan tot sociale actie en vrijwilligerswerk en kan ook een rol spelen in de opvoeding, in het bijbrengen van morele waarden. Ook blijkt, uit het hoofdstuk over de zingeving, dat de christelijke religie belangrijk kan zijn voor de liefdadigheid, ook buiten de eigen kring. Het verloren gaan van de religieuze organisatie houdt dus risico’s in voor de democratie en de voortbrenging van sociaal kapitaal.

84

Het is de vraag wat de nieuwe vorm die het pluralisme aanneemt, die niet geordend kan worden in het patroon van de verzuiling en in het lidmaatschap van kerkelijke organisaties, in de toekomst zal betekenen voor de sociale cohesie. De uitgangspositie is in Nederland nu anders dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Het lijkt erop dat men in de Verenigde Staten een recept heeft voor de onderlinge omgang van de verschillende religies. Uit de bijdrage van Wolfe valt af te leiden dat, als er in de Verenigde Staten een conflict is tussen de religie en de cultuur, het vaak de cultuur is die wint. Amerikaanse religies convergeren daardoor. In Nederland, als Europees land, lijkt er niet een vergelijkbare in de cultuur verankerde dominante leefstijl te zijn die de verschillen dempt. Eerder lijkt er sprake te zijn van een divergentie. Er zijn in Nederland grote verschillen in leefstijlen in zingeving. Er is een scenario denkbaar waarin de onderscheiden categorieën in de bijdrage over zingeving (religieus, spiritueel, humanistisch en niet-religieus, niet-humanistisch) niet alleen een verdeling van leefstijlen onder de bevolking weergeven, maar ook de verschillende stadia van ontwikkeling voor de gehele bevolking die uitmonden in een groeiende aanhang van de niet-religieuze, niet-humanistische categorie. Dit zou een stijgend risico inhouden voor de sociale cohesie gezien de geringe maatschappelijke betrokkenheid van de laatste categorie. Dat risico is er nu ook al door de tegenstelling tussen het profiel van deze groep en, in het bijzonder, het profiel van de overige religieuzen. Deze groep heeft een leefstijl zonder een religieuze, spirituele of humanistische dimensie. Uit ‘Leefstijlen in zingeving’ blijkt dat die weerbarstige groep wel maatschappelijk participeert in betaalde arbeid, maar moeite heeft met de participatie als burger: zij zijn buitenstaanders, zijn weinig tolerant en hebben geen vertrouwen in de overheid. Het hebben van werk is dus niet voldoende om een plaats in de samenleving te vinden, iets wat in het overheidsbeleid vaak gedacht

de religieuze transformatie en de sociale cohesie

is. Die veronderstelling is inderdaad juist in een organisatiemaatschappij waar iedereen voor het leven verbonden is met een organisatie, maar ze is niet meer adequaat in een samenleving waarin het gedrag wordt bepaald door de leefstijl. Veel zal afhangen van de keuzes van degenen die een burgerschapsstijl hebben waaruit blijkt dat men zich wel verantwoordelijk voelt voor publieke zaken (zie het hoofdstuk ‘Leefstijlen in zingeving’). Van hen, en in het bijzonder van de nieuw ontstane categorie van de ongebonden spirituelen, mag een inbreng worden verwacht op levensbeschouwelijk gebied in de pluralistische democratie. Dit geldt bijvoorbeeld voor de media die belangrijk zijn voor de zingeving.

Conclusies In Nederland, en in West-Europa als geheel, is de secularisatie op institutioneel niveau (het verlies van aanhang van kerkelijke instituties) niet onverbrekelijk verbonden met een secularisatie op individueel niveau. Er is een neosecularisatie in de vorm van een transformatie van de religieuze beleving naar kerkelijk ongebonden vormen. Religie, gebonden en ongebonden, is een leefstijl naast niet-religieuze leefstijlen die weer verder onderscheiden kunnen worden in humanistische en niet-humanistische. Er zijn aanwijzingen dat in de toekomst een groei in de religieuze bewustwording kan ontstaan. Het verdwijnen van institutioneel gebonden religieuze vormen van zingeving houdt het risico in dat een negatief effect op de sociale cohesie ontstaat. Daarmee verdwijnen ook de positieve effecten op de democratie en de vorming van sociaal kapitaal. Verder is er een risico voor de sociale cohesie door het ontstaan van een bevolkingsgroep met een zingeving zonder een levensbeschouwelijke binding als leefstijl, die zich negatief verhoudt tot de omringende samenleving en de leefstijlen van religieuze groepen.

85

gelove n in het publieke domein

noot 1

86

http://nds.umdl.umich.edu/cgi/s/sda/hsda?harcWEVS+wevs.

de religieuze transformatie en de sociale cohesie

liter atuur Aleslina, A., A. Devleeschauer, W. Easterly, S. Kurlat en R. Wacziarg (2002) Fractionalization, nber Working Paper Series, Cambridge, Massechusetts. Bauman, Z. (2000) Liquid Modernity, Cambridge: Polity Press. Beck, U. (1992) Risk Society: Towards a New Modernity, London: Sage. Becker, J. (2003) De vaststelling van de kerkelijke gezindte in enquêtes, Werkdocument 92, Den Haag: scp. Becker, J. (2006) ‘Nederland en de secularisatie. Enige trends in gegevens met betrekking tot de levensbeschouwing’, Religie en samenleving 1, 1: 5-25. Berger, P., B. Berger en H. Kellner (1974) The Homeless Mind: Modernization and Consciousness, New York: Vintage Books. Berger, P.L. (1998) ‘Protestantism and the Quest for Certainty’, The Christian Century August 26-September 2, 782-796. Berger, P.L. (1999) The Desecularization of the World, Resurgent Religion and World Politics, Michigan, Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company. Berger, P.L. (2002) ‘Introduction, the cultural dynamics of globalization’, blz. 1-16 in: P.L. Berger and S.P. Huntington (eds.), Many globalizations. Cultural diversity in the contemporary world. Oxford: University Press. Furedi, F (2005) Politics of Fear; Beyond Left and Right, Continuum International Publishing Group. Finke, R. and R. Stark, The Churching of America, 1776-2005. Winners and Losers in Our Religious Economy, New Brunswick and London: Rutgers University Press. Giddens, A. (1991) Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age, Stanford: Stanford University Press. De Graaf, N.D. en M. te Grotenhuis (2005) ‘Afnemend geloof in God en toenemend geloof in een hogere werkelijkheid? Verklaringen van trends tussen 1979 en 2000’, Mens en Maatschappij 80, 2: 143-158. Greeley, A.M. (2003) Religion in Europe at the End of the Second Millennium, New Brunswick: Transaction Publishers. Habermas, J. (2005) Religion in the public sphere. Lecture presented at the Holberg Prize Seminar, 29 november 2005. Heelas (2001) geciteerd in: Alternative spirituality ‘rising fast’, Guardian Unlimited, 18 juni 2001. Heelas, P. en L. Woodhead (2005) The Spiritual Revolution. Why Religion is Giving Way to Spirituality, Blackwell. Inglehart, R., M. Basáñez., J. Díez-Medrano, L. Halman and R. Luykx (2004) Human Beliefs and Values. A cross-cultural sourcebook based on the 1999-2002 surveys, Siglo XXI Editores. Ipsos-Public Affairs (2005) The Associated Press Poll May 13-May 26, persoonlijk verstrekte informatie. Luckmann, T. (1967) The Invisible Religion. The problem of religion in modern society, New York/London: The Macmillan Company/Collier-Macmillan Ltd. Putnam, R.D. (1995) ‘Bowling Alone: America’s Declining Social Capital’, Journal of Democracy 6, 1: 65-78.

87

gelove n in het publieke domein

88

Pyle, R.E en J.D. Davidson, ‘Stratification’, W.H. Swatos (ed.), Encylopedia of Religion and Society, Hartford Institute for Religion Research. Rooden, P. van (2004) ‘Oral history en het vreemde sterven van het Nederlandse christendom’, b mgn 119, 4: 524-551 Stark R. and Bainbridge W.S. (1987) Theory of Religion, Rutgers University Press. Stark, R. (2006) ‘An Economics of Religion’, p. 47-68 in: R.A. Segal (ed.) The Blackwell Companion to the Study of Religion, Oxford: Blackwell. Stark, R. and R. Finke (2002) ‘Beyond Church and Sect: Dynamics and Stability in Religious Economies’, p. 31-62 in: T.G. Jelen (ed.), Sacred Markets and Sacred Canopies: Essays on Religious Markets and Religious Pluralism, Lanham, MD: Rowman & Littlefield. Tomlinson, M. (1998) Lifestyles and social classes, cric Discussion Paper No. 9, Manchester: Centre for Research on Innovation and Competition. Wittich, W., M. Yampolsky, O. Overbury, G. Webb, Coping with Vision Impairment: An Interaction of Age and Spiritual Well-Being (nog niet gepubliceerd). Wolfe, A. (2003) The transformation of American Religion. How we actually live our faith, The University of Chicago Press. Woodhead, L. (2005) Religion in Public Life – End or New Beginning? Publiekslezing Universiteit van Tilburg, 1 september 2005. Zakaria, F. (2004) The Future of Freedom. Illiberal Democracy at Home and Abroad, New York/London: W.W. Norton & Company.

een religieuze atlas van nederland

4

een religieuze atl as van nederl and Ton Bernts, Gert de Jong en Hasan Yar

4.1

inleiding

4.1.1

doel van deze religieuze atl as Het religieuze landschap in Nederland is zeer divers. In de eerste plaats kent ons land historisch al twee grote kerkelijke gemeenschappen: de katholieke kerk en de kerken van de reformatie. De reformatie is naderhand in vele kerken en kerkjes opgedeeld geraakt. Naast deze historische diversiteit wonen er in Nederland immigranten uit de voormalige overzeese gebiedsdelen en kennen we natuurlijk de meer recente immigratie uit met name Turkije, Marokko en Afrika. Deze allochtone Nederlanders hebben hun eigen religie meegebracht, of kennen een eigen invulling van het katholiek of protestants kerk-zijn, zoals blijkt uit de diversiteit binnen de migrantenkerken. Tot slot hebben ook secularisatie en individualisering bijgedragen aan de diversiteit van het religieuze landschap. Net als in de rest van West-Europa heeft ons land de afgelopen decennia een sterke ontkerkelijking gekend. Veel gelovigen hebben een eigen ‘geloof’ en geloofspraktijk ontwikkeld. Ook zijn er buiten de kerken losse en niet duidelijk aan instituties gebonden religieuze en esoterische praktijken ontwikkeld, zoals new age. In weerwil van secularisatie en individualisering, en versterkt door de recente immigratiestromen, vormen de grote kerken en religies (nog steeds) omvangrijke instituties die het religieuze landschap in Nederland in sterke mate bepalen. Wanneer in deze voorstudie over de positie van religie in het publieke domein wordt gereflecteerd, is kennis van de belangrijkste contouren van de georganiseerde religie in Nederland dan ook van groot belang. Daarom presenteren we hier een religieuze atlas van Nederland, om aldus de lezer in staat te stellen zich in het religieus-institutionele landschap te oriënteren en gevoel te krijgen voor de omvang, organisatie en demografische gesitueerdheid van de belangrijkste kerken en religies, en stromingen daarbinnen. Daarbij gaat het om ledentallen, religieuze gebouwen, voorgangers en participatie aan religieuze praktijken. Een religieuze atlas met deze doelstellingen impliceert meteen enkele beperkingen. In de eerste plaats worden contouren pas zichtbaar door weglating. Dat is ook hier het geval. We hebben in principe alleen kerkgenootschappen of religies meegenomen die minimaal 10.000 leden hebben. Hier en daar zullen in de context van een grotere kerk of stroming niettemin ook wel eens enkele kleinere kerken of religies worden vermeld. Een tweede beperking vloeit voort uit onze focus op institutionele aspecten. In deze atlas wordt – hoe interessant ook – geen aandacht besteed aan de beleving van bijvoorbeeld kerklidmaatschap of kerkgang. Dit onderscheid tussen objectief lidmaatschap en de subjectieve beleving ervan zorgt bijvoorbeeld bij tellingen van

89

gelove n in het publieke domein

het aantal katholieken en protestanten nogal eens voor verwarring. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) hanteert in zijn publicaties een objectief criterium, namelijk ‘gedoopt zijn’, terwijl de cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) steeds berusten op subjectief lidmaatschap: beschouwt men zichzelf als lid? Het cbs-criterium betekent dat ook weinig of niet participerende kerkleden meetellen, hetgeen tot hogere cijfers leidt dan in de scp-publicaties. Voor een uitvoerige vergelijking van deze beide criteria verwijzen we naar Becker (2003). Bij de samenstelling van deze atlas zijn we uitgegaan van het objectieve criterium. Tot kerkleden of aanhangers van een religie rekenen we degenen die gedoopt zijn en/of ingeschreven bij een kerk, die een initiatierite hebben gevolgd of die conform de eigen religieuze traditie op basis van geboorte automatisch lid van de betreffende religieuze groep worden. Het mag duidelijk zijn dat de verschillende religies hierdoor qua ledental niet goed vergelijkbaar zijn. Een kind van katholieke ouders is nog niet automatisch katholiek, maar pas na het doopsel, terwijl een kind van hindoe-ouders wel meteen hindoe is. Met inachtneming van bovengenoemde beperkingen is ons doel de lezer met deze atlas snel vertrouwd te maken in het institutionele religieuze landschap van Nederland.

90

4.1.2

religies in nederl and In onze beschrijving van religieus Nederland hebben we op basis van de omvang van de kerken en religies een driedeling gemaakt, namelijk christendom, islam en overige religies. In tabel 1.1 staan de belangrijkste gegevens van deze religies samengevat. Nederland telt ruim 7 miljoen christenen, circa 44 procent van de bevolking. Daarnaast zijn er circa 950.000 moslims, bijna 6 procent van de bevolking. De overige grote religies tellen samen tussen de 313.000 en 428.000 aanhangers of leden. Cijfers over voorgangers, religieuze gemeenschappen en gebouwen zijn helaas niet altijd voorhanden. Wel zijn er af te toe deelcijfers bekend. Voor een nadere bespreking hiervan verwijzen we naar de betreffende paragrafen.

4.1.3

ver ant woording Het samenstellen van deze religieuze atlas is gebaseerd op diverse gegevens. In veel gevallen zijn ledentallen en het aantal gebouwen en voorgangers gebaseerd op eigen tellingen door de kerken of religies zelf. Soms zijn daartoe interne administraties geraadpleegd, soms hebben we ons gebaseerd op de jaarboeken die kerkgenootschappen uitgeven. De mate waarin er harde gegevens bekend zijn, varieert sterk. De Rooms-Katholieke Kerk is een zeer nauwkeurig gedocumenteerd kerkgenootschap, maar van bijvoorbeeld de hindoes in Nederland bestaan bijna alleen ruwe schattingen als het gaat om het aantal aanhangers. Waar

een religieuze atlas van nederland

Tabel 4.1

Religies in Nederland, in 2006 of meeste recente cijfers

leden

voor-

gemeen-

gangers

schappen

gebouwen

CHRISTENDOM Rooms-Katholieke Kerk

4.406.000

1.908

1.450

1.740

Protestantse Kerk in Nederland

1.944.000

2.173

1.832

2.840

Orthodox gereformeerde kerken

238.000

541

566

--

Bevindelijk gereformeerde kerken

221.000

117

390

--

Evangelische en pinksterkerken

148.000

--

890

--

19.000

177

225

183

156.000

--

--

--

Vrijzinnige kerken Overige kerkgenootschappen subtotaal

7.132.000

ISLAM Turkse moslims

428.000

245

--

245

Marokkaanse moslims

296.000

150

--

150

Overige moslims

220.000

58

--

58

subtotaal

944.000

453

--

453

OVERIGE RELIGIES Hindoes

100.000 – 215.000

Joden Boeddhisten subtotaal

250

--

50

43.000

26

52

--

170.000

--

33

--

313.000 – 428.000

Bron: kaski

administratieve gegevens ontbreken, hebben we ons gebaseerd op onderzoeksgegevens van cbs of andere studies. Ook hebben we ons met name bij de minder overzichtelijk georganiseerde kerkgenootschappen of religies gebaseerd op mondelinge informatie van sleutelinformanten. Voor het schatten van enkele trends baseren we ons veelal op het scp. De surveygegevens van dit bureau geven betrouwbare trends aan, maar het schatten van absolute aantallen op basis van surveys blijft een heikele kwestie. Een bekend voorbeeld is het bepalen van het aantal kerkgangers. Door het kaski wordt er jaarlijks in alle rooms-katholieke kerken op enkele weekenden in het jaar geteld. Uit deze tellingen blijkt steevast dat het aantal kerkgangers dat op basis van surveys kan worden berekend, aanzienlijk te hoog is. Respondenten zijn blijkbaar geneigd een frequentere en hogere kerkgang op te geven dan ze in werkelijkheid hebben. Wel is het zo dat de door de scp geprognosticeerde trends in kerkgang ook worden teruggevonden in de genoemde, feitelijke tellingen. De paragrafen 4.1 (inleiding), 4.2 (christendom) en 4.4 (overige religies) zijn door de twee eerstgenoemde auteurs, als onderzoekers van het kaski geschreven. Para-

91

gelove n in het publieke domein

graaf 4.3 over de islam is voor het grootste gedeelte samengesteld door Hasan Yar, werkzaam bij ihsan, het Islamitisch Instituut voor Maatschappelijke Activering.

4.2

christendom In deze paragraaf wordt een aantal kerncijfers van christelijke kerken gegeven, inclusief enige ontwikkelingen. Allereerst worden de gegevens van de RoomsKatholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland gepresenteerd, de twee grootste kerkgenootschappen in Nederland. Aansluitend volgt informatie over de orthodox gereformeerde kerken, de bevindelijk gereformeerde kerken, de evangelische en pinksterkerken en de vrijzinnige geloofsgemeenschappen. Aan het slot van de paragraaf komen de overige christelijke kerken of met het christendom verwante geloofsgemeenschappen aan bod.

4.2.1

rooms - k atholieke kerk Ledental en par ticipatie De Rooms-Katholieke Kerk is het grootste kerkgenootschap in Nederland, met begin 2006 circa 4,4 miljoen kerkleden. Het kerkgenootschap bestaat uit 7 bisdommen met als naam de stad waar de bisschopszetel is gevestigd. Dit zijn Groningen, Utrecht, Haarlem, Rotterdam, Breda, ’s-Hertogenbosch en Roermond. De verdeling van katholieken over ons land is als volgt.

92

Tabel 4.2

Spreiding katholieken over Nederland

aantal

percentage van

percentage

katholieken

totaal aantal

van de

(x 1.000)

katholieken

bevolking

Groningen

26

0,6

4,6

Friesland

40

0,9

6,2

Drenthe

37

0,8

7,6 22,5

Overijssel

251

5,7

Flevoland

34

0,8

9,1

Gelderland

517

11,7

26,2

Utrecht

196

4,4

16,6

Noord-Holland

460

10,4

17,6

Zuid-Holland

519

11,8

15,0

74

1,7

19,5

1.381

31,3

57,2

871

19,8

76,9

4.406*

100,0

27,0

Zeeland Noord-Brabant Limburg Nederland

Bron: rk Bureau Ledenadministratie en kaski

een religieuze atlas van nederland

Figuur 4.1

Aantal katholieken per provincie

tot zend tot7070duiduizend 200-250 200-250 duizend dui zend 460-520 460-520 duizend dui 750zend dui zend

871 duizend

1.350 zend 1.381dui duizend

Bron: kaski

Figuur 4.2

Percentage katholieken op de bevolking

5-6% 8-9% 15-18% 20-26% 56-77%

Bron: kaski

93

gelove n in het publieke domein

Bijna de helft van de katholieken woont in Brabant of Limburg. De overigen wonen met name in Noord-Holland, Zuid-Holland en Gelderland. Kijken we naar het aandeel op de bevolking, dan zijn naast het zuiden Zeeland, Gelderland en Overijssel te noemen als provincies met minimaal 20 procent katholieken. Het aantal kerkgangers per weekend bedraagt volgens recente tellingen circa 350.000. Met Kerstmis ligt het kerkbezoek het hoogst, circa 1.750.000. Voorts zijn er 270.000 katholieken actief als vrijwilliger in hun parochie, en draagt naar schatting 45 procent van alle kerkleden financieel bij aan zijn of haar parochie.

Gebouwen en professionals De Rooms-Katholieke Kerk telt momenteel ongeveer 1.450 parochies. In deze parochies staan 1.740 kerkgebouwen. Het aantal katholieke kerken daalt de laatste jaren met ruim 1 procent per jaar. Nieuwbouw geschiedt slechts sporadisch en nagenoeg uitsluitend ter vervanging van vaak meerdere kerkgebouwen. De afgelopen decennia zijn vooral in steden of middelgrote plaatsen veel kerken verdwenen, die juist in de jaren vijftig en zestig waren bijgebouwd.

94

De katholieke kerk kent gewijde voorgangers, namelijk priesters en diakens, en niet-gewijde voorgangers, namelijk pastoraal werksters en werkers. Alleen mannen kunnen tot priester of diaken worden gewijd. Per 1 januari 2006 waren er 973 priesters, 111 diakens, 428 pastoraal werkers en 352 pastoraal werksters werkzaam in de Rooms-Katholieke Kerk. Tabel 4.3

Kerncijfers Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, per 1 januari 2006

aantal leden

4.375.000

aantal parochies

1.450

aantal kerkgebouwen

1.740

aantal pastores

1.864

Bron: rk Bureau Ledenadministratie, rk bisdommen en kaski

Naast de kerkelijke structuur van bisdommen en parochies kent de katholieke kerk ook religieuze orden en congregaties, zoals de Franciscanen, Dominicanen, Benedictinessen of Zusters van het Heilig Hart. Hun kloosters hebben lange tijd het beeld van veel steden bepaald, maar hun aantal loopt al decennia lang sterk terug. Momenteel zijn er nog circa 10.000 religieuzen in ons land, veelal vrouwelijk en grotendeels op hoge leeftijd. Daarentegen mogen kloosterbezoek en bezinningsweekenden in kloosters zich in een grote belangstelling verheugen.

Ontwikkelingen De Rooms-Katholieke Kerk is de afgelopen decennia sterk gekrompen, waarbij met name het kerkbezoek en het aantal priesters de grootste teruggang vertonen. De grote volkskerk gedragen door gewijde voorgangers heeft plaatsgemaakt voor

een religieuze atlas van nederland

een kleinere keuzekerk waarin vrijwilligers een groot aandeel hebben. De geschetste teruggang heeft verder geleid tot veel fusies van parochies en het sluiten van kerkgebouwen. Voor 2020 prognosticeert het scp (Becker en De Hart 2006) een teruggang met eenderde van het aantal leden. Deze prognose is gebaseerd op het zelf beleefde kerklidmaatschap. Kijken we puur naar het al dan niet als kerklid geregistreerd staan, dan komen we iets hoger uit en is volgens een prognose op basis van leeftijd en de huidige in- en uitstroomcijfers de verwachting dat er in 2020 circa 3,4 miljoen katholieken in Nederland zullen zijn.

4.2.2

protestantse kerk in nederl and De Protestantse Kerk in Nederland (pkn) is in mei 2004 ontstaan uit een fusie van de Nederlandse Hervormde Kerk (nhk), de Gereformeerde Kerken in Nederland (gkn) en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden (elk). Het ontstaan van de Protestantse Kerk uit de drie afzonderlijke kerken is in de volgende stamboom aangegeven. Daarin staan ook de afsplitsingen en verdere vertakkingen uit de Nederlandse Hervormde Kerk (die voor 1816 Nederduits(ch) Gereformeerde Kerk heette); deze is met de dikke zwarte lijn links aangeduid. 95

Figuur 4.3

Stamboom van het Nederlandse protestantisme

1834 - De afscheiding, o.l.v. Hendrik de Cock 1838 1840 - Ledeboeriaanse gemeenten  Gereformeerde Kerken onder het Kruis

Christelijke afgescheiden gemeenten  1864 - Confessionele vereniging

Klein deel GKo/hK blijft gescheiden

1869 - Nieuwe gemeente ontstaat EvangelischLutherse Kerk 

1886 - Doleantie o.l.v. Kuyper

1906 - Geref. Bond in  de NHK 1926 Geref. Kerken in hersteld verband

1892 - Geref. Kerken in Nederland ontstaan  1947 - Het deel dat in 1892 niet meeging in de Geref. Kerken in Nederland noemt zich voortaan ‘Christelijke Gereformeerde Kerk’ 

1907 Ledeboerianen en GKo/hK vormen samen Geref. Gemeente in Nederland en Noord-Amerika 

1944 - Vrijmaking 1952

1946

1962 - Samen-Op-Weg

2004

1953

1967 Christelijke Geref. Gemeente

Geref. Kerken in Nederland  2004

1907 - Klein deel Ledeboerianen blijft apart en noemt zich de Oud-Gereformeerde Gemeente

1980

1948 - OGG en Fed. van OGG vormen samen de Oud-Geref. Gemeenten in Nederland 

2003

Hersteld Protestantse Voortgezette Geref. Hervormde Kerk Gereformeerde Kerk Kerk Nederland Kerken vrijgem. in Nederland

Nederlands Christelijke Geref. Geref. Kerk

Bron: Wikipedia en Dekker en Peter (1989: 20)

Nieuwe vrijgem. Kerken

Geref. Gem. in Nederland

Geref. Gem. in Nederland buiten verband

1922 - De Federatie van Oud-Geref. Gem. wordt opgericht

gelove n in het publieke domein

Hoewel de Nederlandse Hervormde Kerk nooit officieel staatskerk is geweest, stond dit kerkgenootschap wel te boek als ‘de Vaderlandse kerk’. Dat had onder andere een zeer ruime telling van het aantal leden tot gevolg. Naast de mensen die lid waren door doop (doopleden) of door bewuste toetreding (belijdende leden) kende de Nederlandse Hervormde Kerk ook zogenaamde geboorteleden, of ‘overige leden’. Deze kinderen van gedoopte ouders werden ook als lid gerekend. In deze religieuze kaart worden zij, conform de kerkorde van de pkn, niet meegeteld. De vorming van de Protestantse Kerk had overigens twee scheuringen tot gevolg. Een groep leden en gemeentes uit de Nederlandse Hervormde Kerk wilde niet met de fusie opgaan in de pkn; zij zijn gebundeld in de Hersteld Hervormde Kerk. Een aantal leden en gemeentes uit de Gereformeerde Kerken in Nederland zijn na de fusie doorgegaan als Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (zie stamboom linksonder). Beide afsplitsingen worden in de komende paragrafen nader beschreven.

Ledental en par ticipatie Het aantal leden van de pkn is per 1 januari 2006 volgens de eigen administratie ongeveer 1.944.000. De regionale verdeling laat het volgende zien.

96

Tabel 4.4

Spreiding Protestanten over Nederland

provincie Groningen Friesland Drenthe

aantal Protestanten

percentage van totaal

percentage van de

(x 1.000)

aantal Protestanten

bevolking

80

4,1

13,8

160

8,2

25,0

93

4,8

19,3

Overijssel

217

11,1

19,5

Flevoland

31

1,6

8,4

Gelderland

368

18,9

18,6

Utrecht

163

8,4

13,8

Noord-Holland

148

7,6

5,7

Zuid-Holland

501

25,8

14,5

Zeeland

76

3,9

20,1

Noord-Brabant

95

4,9

3,9

Limburg

12

0,6

1,0

TOTAAL

1.944

100,0

11,9

Bron: smra en cbs

een religieuze atlas van nederland

Figuur 4.4

Aantal leden pkn per provincie

tot zend tot3030duiduizend 75-100 zend 75-100duiduizend 150-220 zend 150-220duiduizend 370 zend 370dui duizend 500 zend 500dui duizend

Bron: kaski

Figuur 4.5

Bron: kaski

Percentage leden pkn op de bevolking

1% 1% 4-8% 4-8% 14% 14% 19-20% 19-20% 25% 25%

97

gelove n in het publieke domein

We schatten, op grond van gegevens van onder andere scp en eerdere tellingen binnen de Protestantse Kerk, het aantal kerkgangers op 479.000. Dit komt overeen met ongeveer 24 procent van de doopleden en belijdende leden. Het aantal kerkgangers per zondag wordt binnen de Protestantse Kerk niet centraal bijgehouden. In 2001 heeft het kaski het aantal vrijwilligers binnen de Protestantse Kerk op 268.000 berekend. De pkn schat dat het aantal vrijwilligers sinds die tijd is gedaald.

Gebouwen en professionals Het totale aantal kerkgebouwen van de Protestantse Kerk in Nederland komt eind 2005 neer op ongeveer 2.840. Men schat dat er vanaf 2000 tussen de tien en twintig kerkgebouwen per jaar zijn gesloten. Op bescheiden schaal wordt er nieuwbouw gepleegd. Van de Protestantse Kerk in Nederland zijn slechts beperkt gegevens bekend over het aantal kerkgebouwen en de ontwikkeling hiervan in de afgelopen jaren; de getallen berusten dan ook op schattingen en aannames.

98

Per 1 januari 2006 telde de Protestantse Kerk 2.173 predikanten. Deze predikanten zijn niet in dienst van het landelijke kerkverband, maar verbonden aan de afzonderlijke gemeentes. Zowel mannen als vrouwen kunnen voorganger zijn. Het volgende overzicht toont het aantal leden, het aantal kerkelijke gemeentes, kerkgebouwen en dienstdoende predikanten. Tabel 4.5

Kerncijfers Protestantse Kerk in Nederland, per 1 januari 2006

Rubriek aantal leden

1.944.000

aantal kerkelijke gemeentes

1.832

aantal kerkgebouwen

2.840

aantal predikanten

2.173

Bron: smra, schattingen kaski en Protestants Landelijk Dienstencentrum

Ontwikkelingen Het aantal leden van de Protestantse Kerk daalt de afgelopen jaren gestaag en volgens de prognoses zal die daling zich voortzetten. Op grond van de trend volgens het scp (Becker en De Hart 2006) is in 2020 een halvering van het aantal leden1 te verwachten. Ook de Protestantse Kerk zelf verwacht een sterke ledendaling voor de komende tijd. De pkn vermoedt dat het aantal leden van 2005 tot 2020 zal dalen met 30 tot 35 procent. Ook houdt de pkn rekening met een flinke daling van het aantal

een religieuze atlas van nederland

predikanten, zowel naar aantal als naar werktijd (er komen steeds meer parttimepredikanten). Het aantal gemeentes daalt op dit moment sterk. Door de fusie van nhk, gkn en elk op landelijk niveau kunnen lokale kerkelijke gemeentes ook fuseren. In de toekomst is een daling van het aantal gemeentes door ledenverlies aannemelijk.

4.2.3

orthodox gereformeerde kerken Binnen de groep gereformeerden maken we in deze kaart een tweedeling: de orthodox gereformeerden en de in de volgende paragraaf besproken bevindelijk gereformeerden (zie o.a. Dekker en Peters 1989; Veerman 1995). De overeenkomst tussen beide is dat ze in de calvinistische traditie staan, van Nederlandse origine zijn en behoudend zijn wat de kerkelijke leer betreft. De orthodox gereformeerden hebben een meer rationele benadering van de geloofsleer; de nadruk ligt op het onderschrijven daarvan. Daarentegen is bij de bevindelijk gereformeerden een centrale rol weggelegd voor de ‘bevinding’, de existentiële ervaring van een ingrijpen van God in het persoonlijke leven en de menselijke reactie daarop (Dekker en Peters 1989: 42). Cultureel gezien zijn de orthodoxen iets moderner, politiek kunnen we veel van hen plaatsen bij de ChristenUnie. De bevindelijken zijn cultureel behoudend, ze worden wel (denigrerend) aangeduid als de ‘zwarte-kousenkerken’. Politiek zijn ze vooral te vinden bij de sgp. Tot de orthodox gereformeerden rekenen we de volgende kerkgenootschappen: - Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland (cgk); - Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) (gkv); - Nederlands Gereformeerde Kerken (ngk); - De Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld) (ghk); - Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vgkn). Zoals uit de stamboom van kerken valt af te leiden zijn het alle vijf kerken van Nederlandse bodem die ontstaan zijn door afsplitsingen. Het hier gevoerde onderscheid met de bevindelijk gereformeerden is niet waterdicht. Zo worden de christelijke gereformeerde kerken tot de orthodox gereformeerden gerekend. Sommige leden en kerken hebben echter een meer bevindelijke inslag (Dekker en Peters 1989: 45). Binnen de orthodox gereformeerde kerken vindt op landelijk en plaatselijk niveau (bescheiden) samenwerking plaats; hiernaar wordt soms verwezen met de term ‘kleine oecumene’.

Ledental en par ticipatie In totaal bestaat de groep orthodox gereformeerden uit ruim 237.000 leden. De aantallen van cgk, gkv en ngk zijn ontleend aan de jaarlijkse opgaven; aantallen

99

gelove n in het publieke domein

van vgkv en vgkn berusten op schattingen, waarbij het aantal van de Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland is bevestigd door de landelijke contactpersoon. Uitgesplitst naar kerkgenootschap ziet het geheel er als volgt uit. Tabel 4.6

Ledentallen orthodox gereformeerden, 2006

kerkgenootschap

aantal

Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt)

125.970

Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland

74.853

Nederlands Gereformeerde Kerken

32.250

Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland

3.000

Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld)

1.500

TOTAAL

237.573

Bron: kaski

De regionale verdeling van de drie grootste orthodox gereformeerde kerkgenootschappen is in de volgende tabel weergegeven. De regionale indeling die de drie kerkgenootschappen zelf gebruiken is omgezet naar een indeling in provincie. Geringe afwijkingen zijn daarbij onvermijdelijk.

100

Tabel 4.7

Spreiding orthodox gereformeerden over Nederland

aantal orthodox

percentage van totaal

gereformeerden

aantal orthodox

percentage van de

(x 1.000)

gereformeerden

bevolking

Groningen

24

10,4

4,2

Friesland

14

5,8

2,1

Drenthe

16

7,1

3,4

Overijssel

37

15,9

3,3

provincie

Flevoland

15

6,6

4,1

Gelderland

37

15,9

1,9

Utrecht

27

11,5

2,3

Noord-Holland

14

6,0

0,5

Zuid-Holland

1,1

37

15,7

Zeeland

7

3,2

1,9

Noord-Brabant

5

2,0

0,2

Limburg

0

0,0

0,0

TOTAAL

233

100,0

1,4

Bron: Bron: jaarboeken jaarboeken en cbs

een religieuze atlas van nederland

Figuur 4.6

Bron: kaski

Figuur 4.7

Aantal orthodox gereformeerden per provincie

tot zend totduiduizend 5-7 zend 5-7duiduizend 14-16 zend 14-16duiduizend 24-27 zend 24-27duiduizend 37 zend 37dui duizend

Percentage orthodox gereformeerden op de bevolking

tottot0,5% 0,5% 0,5-1% 0,5-1% 2% 2% 3% 3% 4% 4%

Bron: kaski

101

gelove n in het publieke domein

In totaal bevinden de meeste orthodoxen zich in de provincie Overijssel, gevolgd door Gelderland. Voor een deel zijn deze hoge aantallen te verklaren uit het feit dat zowel de gkv als de ngk in Kampen (Overijssel) is ontstaan. We schatten de participatie van de orthodox gereformeerden kerkleden vrij hoog. Het is in deze kerken niet ongebruikelijk om de leden aan te spreken op hun participatie en hun bij langdurig niet participeren uitdrukkelijk te verzoeken het lidmaatschap te overwegen. Er zijn geen feitelijke cijfers voorhanden.

Gebouwen en professionals Het volgende overzicht toont het aantal kerkelijke gemeentes, het aantal gebouwen dat bij de kerkgenootschappen hoort en het aantal dienstdoende predikanten. De orthodox gereformeerde kerken kennen alleen mannelijke predikanten. Tabel 4.8

Kerncijfers orthodox gereformeerde kerkgenootschappen, 2006

kerkgenootschap

102

gemeentes

gebouwen

predikanten

Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) (gkv)

273294

Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland (cgk)

184158

9383

Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vgkn)

92

Gereformeerde Kerken (hersteld)

9

0

1

568538

Nederlands Gereformeerde Kerken (ngk)

TOTAAL

Bron: diverse jaarboeken, mondelinge informatie en internet

Ontwikkelingen Het totale aantal orthodox gereformeerden steeg de afgelopen jaren. De gkv laat een daling zien, deels omdat er minder kinderen worden geboren en gedoopt. De groei van cgk en ngk is grotendeels toe te schrijven aan eigen aanwas en aan toetreding vanuit andere kerkgenootschappen. De twee ‘voortgezette kerken’ zijn te jong om uitspraken over trends te doen. Er zijn twee tegengestelde ontwikkelingen die het lastig maken om duidelijke extrapolaties naar de toekomst te maken. Enerzijds trekken de orthodoxe kerken leden van andere kerkgenootschappen weg. Het ontstaan van de vgkn kan daarvan als voorbeeld worden gezien. De Gereformeerde Kerken in Nederland (die nu onderdeel zijn van de pkn) verloren een deel van hun leden aan de vgkn. Ook wordt de groei van de cgk verklaard doordat een kerkelijke gemeente in haar geheel is overgekomen. Het is aannemelijk dat de orthodoxe kerken nog verdere aanwas uit vooral de Protestantse Kerk zullen krijgen. Anderzijds gaat de ontkerkelijking in Nederland door en gaat die ontwikkeling niet aan de orthodox gereformeerden voorbij. De eerste tekenen van terugloop door minder gedoopten zijn reeds zichtbaar.

een religieuze atlas van nederland

4.2.4

bevindelijk gereformeerden Onder de bevindelijk gereformeerde kerken verstaan we de volgende kerkgenootschappen: - Gereformeerde Gemeenten (in Nederland en Noord-Amerika);2 - Gereformeerde Gemeenten in Nederland; - Gereformeerde Gemeenten (buiten verband); - Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland; - Vrije Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland; - Hersteld Hervormde Kerk. Afgezien van het (relatief kleine) kerkgenootschap Vrije Oud Gereformeerde Gemeenten, staan de kerken vermeld in de stamboom (zie figuur 4.3).

Ledental en par ticipatie Op grond van de gegevens uit jaarboeken en telefonisch verkregen informatie schatten we het aantal bevindelijk gereformeerden op ruim 221.000. Uitgesplitst naar kerkgenootschap is het beeld als volgt. Tabel 4.9

103

Ledentallen bevindelijk gereformeerden in 2006

kerkgenootschap Gereformeerde Gemeenten*

aantal 103.272

Hersteld Hervormde Kerk**

70.000

Gereformeerde Gemeenten in Nederland*

21.708

Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland***

18.000

Vrije Oud Gereformeerde Gemeenten****

5.000

Gereformeerde Gemeenten (buiten verband)***

3.000

TOTAAL

220.980

Bronnen: * = jaarboeken (Gereformeerde Gemeenten 2006; Mallan 2006) ** = informatie via internet en secundaire bronnen *** = informatie via landelijk bureau of contactpersoon **** = scp

Van vier kerkgenootschappen zijn geen exacte getallen voorhanden. Het aantal van 5.000 leden van de Vrije Oud Gereformeerde Gemeenten berust op schattingen van het scp uit 2004. Veel bevindelijk gereformeerden zijn in de zogenaamde Bijbelgordel (Bible Belt) te vinden. Die loopt van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden, via het westen van Zuid-Holland over de Veluwe, en eindigt in Noordoost-Overijssel. Een weergave van het aantal bevindelijk gereformeerden op provincieniveau brengt dit te weinig in beeld. Daarom gebruiken we een oudere kaart (Knippenberg

gelove n in het publieke domein

1992: 114). De verhouding van het aantal sgp stemmers in Nederland laat nog steeds dit beeld van de genoemde Bijbelgordel zien.3 Figuur 4.8

Bevindelijk gereformeerden (binnen de nhk), situatie 1920.

104

Bron: Knippenberg

De participatie van deze groepen protestanten is zeer hoog, hoewel er geen exacte cijfers voorhanden zijn.

Gebouwen en professionals Het volgende overzicht toont het aantal kerkelijke gemeentes, het aantal gebouwen dat bij de kerkgenootschappen hoort en het aantal dienstdoende predikanten. De bevindelijk gereformeerde kerken kennen alleen mannelijke predikanten. Tabel 4.10

Kerncijfers bevindelijk gereformeerde kerkgenootschappen in 2006

kerkgenootschap

gemeentes

gebouwen

predikanten

Gereformeerde Gemeenten

15354

Hersteld Hervormde Kerk

11854

Gereformeerde Gemeenten in Nederland

473

Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland

655

Vrije Oud Gereformeerde GemeentenGereformeerde Gemeenten (buiten verband)

7

6

1

390

6

117

TOTAAL Bron: kaski

een religieuze atlas van nederland

Ontwikkelingen Het aantal bevindelijk gereformeerden vertoont al jaren een constante stijging. Zo steeg het aantal leden van de Gereformeerde Gemeenten van ruim 95.000 in 1995 naar 103.000 in 2006 (+ 8 procent) en van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland van bijna 20.000 in 1995 naar 21.700 in 2006 (+ 9 procent). De groei wordt voornamelijk veroorzaakt door een geboorteoverschot. Tegelijk is het aantal predikanten laag en lijkt dalend, terwijl ook het aantal gemeentes daalt.

4.2.5

evangelische en pink sterkerken Pinksterchristenen vormen op de katholieken na de grootste groepering christenen op de wereld. In Nederland ligt dat anders, maar vanuit de pinkstergemeentes wordt vaak groei gemeld. Die groei wordt door sommige auteurs overigens toegeschreven aan wat wel wordt genoemd circulation of the saints (Bibby en Brinkerhoff 1973). Hiermee wordt bedoeld dat er niet zozeer sprake is van nietchristenen die zich bekeren en/of toetreden tot een (evangelische of pinkster) kerk, maar dat christenen van het ene kerkgenootschap overstappen naar het andere kerkgenootschap. In dat geval is er wel sprake van groei binnen afzonderlijke gemeentes of kerkgenootschappen, maar niet op het totale aantal christenen. Er zijn diverse omschrijvingen van evangelisch (ook wel evangelicaal, naar het Engelse evangelical) in omloop. Eén van de omschrijvingen is van Runia (1992: 4-5) en wordt ook door de Evangelische Alliantie (een koepelorganisatie van evangelische kerken en organisaties) gebruikt: - onvoorwaardelijke aanvaarding van de Bijbel als het gezaghebbende Woord van God; - persoonlijke geloofsband met Jezus Christus, door het werk met de Heilige Geest; evangelischen leggen veel nadruk op het verzoenend werk van Christus en de noodzaak van wedergeboorte; - nadruk op de missionaire taak van alle gelovigen. De meeste evangelische en pinksterkerken zijn niet van Nederlandse origine, uitgezonderd de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten die een afsplitsing is van de Nederlandse Hervormde Kerk (Kooten en Prins 2002). Zij zijn merendeels ontstaan tijdens de periode die in Nederland wel wordt aangeduid als het Reveil, heel globaal te plaatsen in de 18de en 19de eeuw. Pinksterkerken beschouwen we als een specifieke groep binnen de evangelische kerken. Binnen de pinksterkerken ligt een grote nadruk op ‘de gave van de Heilige Geest’. In deze kerken komen meer extatische vormen van godsdienst voor zoals het ‘spreken in tongen’. Evangelische en pinksterkerken zijn over het algemeen vrij congregationalistisch, dat wil zeggen dat zij een grote mate van zelfstandigheid van de lokale kerkelijke

105

gelove n in het publieke domein

gemeente kennen. Er zijn wel landelijke kerkgenootschappen, maar deze functioneren vooral als federatie of als overkoepelend orgaan. Daarnaast zijn er tal van zelfstandige lokale gemeentes. Dit maakt het lastig om centraal ledengegevens te verzamelen. De hier gepresenteerde cijfers berusten dan ook deels op (onderbouwde) schattingen of opgaven via internet.

106

Tot de evangelische en pinksterkerken rekenen we de volgende kerkgenootschappen: - Leger des Heils; - Unie van Baptistengemeenten; - Baptistengemeenten die niet behoren tot de Unie; - cama gemeenten Nederland; - Kerk van de Nazarener; - Bond van Vrije Evangelische gemeenten; - Vrije-evangelische gemeenten die niet behoren tot de Bond; - Kerkgenootschap van de Zevende-dags Adventisten; - Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (lp); - Rafaël Nederland (lp); - Bethel Pinksterkerk Nederland (lp); - Volle Evangelie Bethel Kerk (lp); - Bethel Pentecostal Temple Fellowship Nederland (lp); - Victory Outreach Nederland (lp); - Newfrontiers (lp); - Johan Maasbach Wereld Zending - Evangelie Gemeente ‘De Deur’; - Capitol Worship Centre; - Evangelische Broedergemeenten. Een zevental van de genoemde kerkgenootschappen zijn aangesloten bij de Vereniging Landelijk Platform van de Pinkster- en Volle Evangeliebeweging (lp). Daarnaast zijn er veel niet-gebundelde lokale gemeentes. Zegwaart (2003: 162) schat hun aantal op ruim 300.

Ledental en par ticipatie Formeel wordt men binnen evangelische en pinkstergemeentes lid door doop. De evangelische en pinksterkerken kennen volwassendoop of ‘doop op geloof’, zoals dat genoemd wordt. Kinderen worden dan niet tot de leden gerekend. De getallen die beschikbaar zijn, betreffen niet alleen leden in de formele zin, maar ook kinderen. Het aantal leden is deels verzameld door informatie te vragen bij de afzonderlijke kerkgenootschappen (inclusief informatie via internet), deels door onderbouwde schattingen te maken. Overigens berust een deel van de gegevens van de informanten van de kerkgenootschappen ook eerder op schatting dan op gegevens vanuit ledenadministratie.

een religieuze atlas van nederland

Op grond van voorhanden gegevens is de gemiddelde grootte van evangelische en pinkstergemeenten uitgerekend; dit is 160 leden per gemeente. Dit getal is gebruikt bij de schatting, wanneer geen ledentallen beschikbaar zijn. Tabel 4.11

Ledentallen en aantal gemeentes van evangelische en pinksterkerken, 2006

naam

aantal leden

aantal gemeentes

47.500

300

Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten

22.000

127

Evangelische Broedergemeenten

15.000

7

Unie van Baptistengemeenten

11.109

85

Zevende dag adventisten

vrije pinkstergemeentes*

10.000

52

Leger des Heils

6.500

74

Bond van Vrije Evangelische Gemeenten

5.717

37

CAMA

5.000

22

Broederschap van Baptistengemeenten

4.200

22

Johan Maasbach Wereld Zending

4.000

11

Rafaël Nederland

3.500

42

Bethel Pinksterkerk Nederland*

2.500

16

Evangelie Gemeente ‘De Deur’

2.500

43

Victory Outreach Nederland

2.000

8

Kerk van de Nazarener

1.800

10

Volle Evangelie Bethel Kerk

1.300

13

Bethel Pentecostal Temple Fellowship Nederland*

1.300

8

Capitol Worship Centre

900

8

Newfrontiers

800

5

148.000

890

TOTAAL Bronnen: * = aantal door berekening bepaald

Binnen het totale aantal van 148.000 evangelische en pinksterchristenen schatten we 88.000 pinksterchristenen. Hiertoe wordt ook een deel van de migrantenkerken gerekend, met name de nieuwe generatie, zoals de Evangelische Broedergemeenten, of vrije pinkstergemeentes als Volle Evangelie Gemeente Friends in Christ Fellowship, of Mount Zion Crossfire Prophetic Ministry Healing Chapel for all Nations. Onder evangelische en pinkstergemeentes schatten we de participatie hoog. Dat geldt met name voor de relatief jongere kerken, omdat leden zich bij deze kerken uit overtuiging aansluiten. Bij de wat oudere kerkgenootschappen, zoals de Unie van Baptistengemeenten of Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, is de kans op randkerkelijkheid groter.

107

gelove n in het publieke domein

Gebouwen en professionals Met name bij de pinksterkerken ontstaan gemeentes rond een voorganger; er bestaan in dat geval geen gemeentes zonder voorganger en daarmee is het aantal voorgangers gelijk aan het aantal gemeentes. Voorgangers zijn binnen evangelische en pinksterkerken overwegend mannen. Lang niet alle evangelische en pinksterkerken beschikken over eigen gebouwen. Vaak wordt zaalruimte gehuurd van scholen of andere kerken, of komt men bijeen in de inmiddels spreekwoordelijke kelderboxen in de Bijlmer.

Ontwikkelingen Zoals vermeld maken de evangelische en pinkstergemeentes gezamenlijk een flinke groei in ledental door. Dat geldt zeker niet voor alle kerkgenootschappen. De Unie van Baptistengemeenten, de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten en het Leger des Heils laten dalingen zien. Ook is de opgave van het aantal leden van de Evangelische Broedergemeenten volgens de informant aanmerkelijk lager dan het aantal leden volgens de scp-gegevens uit 2000 en 2004. Andere kerkgenootschappen en vrije evangelische of pinkstergemeentes laten groei zien, maar zoals gezegd wordt die groei ook wel toegeschreven aan de eerdergenoemde circulation of the saints. Migrantenkerken hebben een grote groei doorgemaakt door de stijging van het aantal migranten in Nederland; de ontwikkeling van hun ledental zal gelijk opgaan met de ontwikkeling van het aantal migranten.

108

Het evangelisch christendom weet zich de laatste jaren steeds sterker te profileren. Of dit zich ook daadwerkelijk zal vertalen in een verdere stijging van de ledentallen van deze kerken is lastig te voorspellen. Binnen de Protestantse Kerk en ook binnen de orthodox gereformeerde kerken wordt gesproken over een toename van evangelische invloeden. Hoe meer die worden gehonoreerd, hoe minder behoefte evangelische christenen zullen hebben om de overstap te maken naar een ander kerkgenootschap.

4.2.6

vrijzinnig Vrijzinnigen hechten, zoals ze zelf aangeven, meer belang aan het leven dan aan de leer. Ze nemen rond geloofszaken, en meestal ook rond ethische zaken, liberale standpunten in. Tot de vrijzinnigen worden gerekend: - Remonstrantse Broederschap; - Algemene Doopsgezinde Sociëteit; - Vrijzinnige geloofsgemeenschap npb (Nederlandse Protestanten Bond). Tot de vrijzinnige tak van protestants Nederland worden ook gerekend de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (vvp: ongeveer 3.000 leden) en de Zwinglibond (minder dan 150 leden). Beide zijn niet zozeer als kerkgenootschap te zien, maar veeleer een vereniging waarvan veel leden lid zijn van de Protestantse Kerk in Nederland.

een religieuze atlas van nederland

Alle drie de genoemde kerkgenootschappen zijn van Nederlandse origine. De Remonstrantse Broederschap is ontstaan in de 17de eeuw. De Doopsgezinde Sociëteit ontstond ten tijde van de Reformatie; in internationaal verband worden Doopsgezinden ook wel aangeduid als Mennonieten, naar hun grondlegger Menno Simons. De Vrijzinnige geloofsgemeenschap npb ontstond aanvankelijk als een verbond van afdelingen waarvan men lid kon worden náást het lidmaatschap van andere kerken. Tegenwoordig is de Vrijzinnige geloofsgemeenschap npb te zien als een kerkgenootschap.

Ledental en par ticipatie Op grond van de gegevens van de jaarboeken (Groenveld-Kiestra en Thimm 2006; Slis 2006) en informatie van de landelijke bureaus (Vrijzinnige geloofsgemeenschap npb en Doopsgezinde sociëteit) komen we tot ruim 19.000 vrijzinnigen. Het is mogelijk om naast het lidmaatschap van de npb lid te zijn van een ander kerkgenootschap; enige dubbeltelling is dus mogelijk. De Remonstrantse Broederschap kent naast leden ook zogenaamde vrienden. Vrienden noch kinderen zijn in de telling meegenomen. Men wordt lid van een Doopsgezinde Gemeente door de doop. Alleen volwassenen worden gedoopt; het ledental is dus exclusief het aantal kinderen. Uitgesplitst naar kerkgenootschap is het beeld als volgt. Tabel 4.12

Ledentallen vrijzinnigen in 2006

kerkgenootschap

aantal leden

Algemene Doopsgezinde Sociëteit

9.192

Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB*

5.258

Remonstrantse Broederschap

4.581

TOTAAL

19.031

* aantal per augustus 2005

Bron: kaski

Het volgende kaartje geeft een impressie van de verspreiding van vrijzinnige gemeenschappen in Nederland; de kaart geeft géén indicatie van het aantal vrijzinnigen. Op de kaart staan ook vvp-gemeentes aangegeven. Doopsgezinde gemeentes zijn met name in Friesland te vinden (Simons is zijn reformatie in Friesland begonnen), npb-afdelingen liggen als een gordel in het midden van Nederland van west naar oost.

109

gelove n in het publieke domein

Figuur 4.9

Vrijzinnige gemeentes en afdelingen

110

Bron: www.zinweb.nl

Gebouwen en professionals Het volgende overzicht geeft het aantal gemeentes, gebouwen en voorgangers volgens de opgave van de afzonderlijke kerkgenootschappen. Op lokaal niveau wordt op veel plaatsen samengewerkt, bijvoorbeeld in DoRe-gemeentes (combinatie van Doopsgezind en Remonstrants) of in andere combinaties, al dan niet met de eerdergenoemde vvp. Binnen de vrijzinnige kerken kunnen zowel mannen als vrouwen voorganger zijn. Tabel 4.13

Kerncijfers vrijzinnige kerkgenootschappen per 2006

kerkgenootschap Algemene Doopsgezinde Sociëteit

gemeentes

gebouwen

predikanten

119

113

88

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap npb

59

40

40

Remonstrantse Broederschap

47

30

49

225

183

177

TOTAAL

Bronnen: Slis 2006; Groenveld-Kiestra & Thimm 2006; landelijk bureau npb

een religieuze atlas van nederland

Ontwikkelingen Het aantal vrijzinnigen is de afgelopen jaren sterk gedaald. Zo waren er in 1970 ruim 32.000 Doopsgezinden, nu de gemelde krappe 9.000. Het totaal aantal leden van de drie genoemde kerkgenootschappen was in 1970 ruim 56.000, nu ruim 19.000. De vrijzinnige kerkgenootschappen melden dat ze vrij vergrijsd zijn en weinig jonge aanwas hebben. Op dit moment werken op lokaal niveau veel vrijzinnige groepen samen. Die samenwerking is er ook met de eerdergenoemde Vereniging van Vrijzinnig Protestanten (vvp). Of dit op termijn een samengaan van vrijzinnige kerken tot gevolg heeft valt te bezien. Aannemelijker is dat de Remonstrantse Broederschap (wederom) aansluiting zoekt bij de Protestantse Kerk in haar geheel. Aan doopsgezinde zijde wordt gediscussieerd over de te volgen koers; vanuit haar opvattingen rond doop en geloof is verdere samenwerking met evangelische groepen goed denkbaar. Tegelijk geldt voor de Algemene Doopsgezinde Sociëteit dat ze onderdeel uitmaakt van een wereldwijde en zeer grote kerk, namelijk de Mennonieten; steun uit het buitenland bij verdere krimp van de kerk is dan ook mogelijk. 111

4.2.7

overige christelijke kerken Onder de categorie overige christelijke kerken beschrijven we hier een aantal kerkgenootschappen die uitdrukkelijk niet onder de eerder gebruikte categorieën kunnen worden gebracht. Onderling vertonen ze echter veel verschillen. Binnen de Molukse Kerken zijn minstens vier kerkgenootschappen te onderscheiden; hiervan is de Geredja Indjili Maluku (gim) de grootste. Alleen de gegevens van de gim worden in deze atlas opgenomen. Binnen de Oosters-Orthodoxe Kerken worden globaal drie stromingen onderscheiden: de Byzantijns-Orthodoxe traditie (o.a. Russisch- en Grieks-Orthodox), de Oriëntaals-Orthodoxe traditie (o.a. Koptisch- en Syrisch-Orthodox) en de geünieerde Chaldeeuwse kerken. Bij elkaar tellen zij ruim 30.000 leden, waaronder veel allochtonen. De Oud-Katholieke Kerk is ontstaan vanuit de afwijzing van het centrale leiderschap van de Rooms-Katholieke Kerk. Uit de Apostolische stroming, die in de 19de eeuw ontstond, ontstonden enkele kerkgenootschappen. Binnen Nederland zijn er twee van enige omvang. Tot slot kunnen nog tal van andere kerkgenootschappen en groepen tot het christendom worden gerekend, zoals de Mormonen (Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen), de Quakers (Genootschap der Vrienden) en Christelijke Gemeente Nederland (Noorse Broeders). Zij blijven alle onder de grens van 10.000 leden.

gelove n in het publieke domein

Ledental en par ticipatie Het aantal leden van de twee genoemde apostolische kerken is inclusief het aantal kinderen. Bij de Oud-Katholieken zijn de cijfers voor 2005. Voor Jehova’s Getuigen zijn de gegevens verzameld van internet. Zij kennen alleen volwassendoop (geen kinderdoop), door de doop wordt men opgenomen in de gemeenschap. Het aantal leden dat wordt genoemd op www.watchtower.org is echter niet gelijk aan het aantal volwassen leden. Het getal is het aantal Jehova’s Getuigen dat zich actief betoont in de zogenaamde predikingsdienst. Dat impliceert dat er ook Jehova’s Getuigen zijn die niet actief zijn in de evangelisatie, min of meer te vergelijken met nominale leden: zij worden niet meegeteld in de statistieken (Singelenberg z.j.). Tabel 4.14

Ledentallen overige christelijke kerken, 2006

kerkgenootschap

112

aantal

Anglicaanse Kerk***

33.000

Jehova’s Getuigen**

30.728

Geredja Indjili Maluku*

25.000

Oosters Orthodoxe Kerken***

30.000

Apostolisch Genootschap*

19.000

Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland*

11.856

Oud-Katholieke Kerk* TOTAAL

5.981 156.000

Bronnen: * = landelijke bureaus, voor nak: medio 2005 ** = http://www.watchtower.org *** = schatting uit secundaire bronnen

Lastiger nog dan een schatting van het aantal leden is om binnen de groep overige kerken een schatting te geven van de participatie. De Nieuw-Apostolische Kerk schat de participatie op 40 procent, de Oud-Katholieke Kerk op 43 procent meelevende leden.

Gebouwen en professionals Zie tabel 4.15. Ontwikkelingen Het ledental van de hier genoemde kerken vertoont een neerwaartse lijn. De apostolische kerken laten al enige jaren een achteruitgang in ledental zien; dit geldt het sterkst voor het Apostolisch Genootschap. Ook vanuit de Molukse Kerk wordt afnemende participatie gemeld. Evenzo kampt men daar met een toenemend predikantentekort. De ledenontwikkeling van de Jehova’s Getuigen kent pieken en dalen, maar de voornaamste tendens is een sterke daling van het aantal gedoopten sinds 1975 en een geleidelijke daling van het aantal leden sinds 1995. De OudKatholieke Kerk laat al jaren een daling van ledental zien. Van de Angelicaanse

een religieuze atlas van nederland

Kerk en de Oosters-Orthodoxe kerken zijn te weinig gegevens voorhanden om ontwikkelingen te schetsen. Tabel 4.15

Kerncijfers overige christelijke kerken, 2006

kerkgenootschap

gemeentes

gebouwen

voorgangers

Anglicaanse Kerk***

17

Jehova’s Getuigen**

419

64

21

35

Geredja Indjili Maluku* Oosters Orthodoxe Kerken***

4030

Apostolisch Genootschap*

88

88

10

Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland*

77

71Oud-Katholieke Kerk*

28

24

39

Bronnen: * = landelijke bureaus, voor nak: medio 2005 ** = http://www.watchtower.org *** = schatting uit secundaire bronnen

113

4.3

isl am In deze paragraaf wordt ingegaan op enkele demografische en sociologische aspecten van de moslims in Nederland. Allereerst wordt de ontwikkeling van het aantal moslims weergegeven, alsmede hun herkomst en geografische spreiding over Nederland. De islam in Nederland vertoont een grote diversiteit. Deze wordt niet alleen veroorzaakt door generatiewisseling, maar ook door etnische, regionale en culturele verschillen in de landen van herkomst. Daarom worden aansluitend op de cijfers over de aantallen moslims enkele hoofdrichtingen binnen de islam beschreven. Vervolgens worden de belangrijkste moslimgroepen in Nederland beschreven met het aantal leden, moskeeën en imams. Aan het eind van deze paragraaf worden enkele trends in de religieuze participatie binnen de moslimgemeenschap beschreven.

4.3.1

aantal moslims Vóór 1950 was het aantal moslims in Nederland onbeduidend te noemen. De eerste moslimgemeenschap in Nederland manifesteerde zich in 1947. Een kleine groep moslims opende haar eerste moskee in Den Haag in 1955. In datzelfde jaar werd een andere moskee gebouwd in het Friese Balk. Het was een houten moskee voor islamitische Molukkers. Deze groep vormde de eerste omvangrijke islamitische geloofsgemeenschap in Nederland. Vanaf de jaren zestig komen als gevolg van arbeidsmigratie en dekolonisatie meer moslims naar Nederland: vooral uit Marokko (en Tunesië), Turkije en Suriname. Zij vormen sindsdien een onderdeel van de Nederlandse samenleving. In 1970 creëerde de vreemdelingenwet voor de buitenlandse arbeidsmigranten de moge-

gelove n in het publieke domein

lijkheid om hun gezinsleden naar Nederland over te laten komen. Daardoor groeide het aantal moslims sterk en ontstonden er moskeeën in grote en middelgrote steden. Tabel 4.16

114

Ontwikkeling aantal moslims in Nederland

Aantal

percentage

1ste generatie

2de generatie

x 1.000

van de bevolking

(x 1.000)

(x 1.000)

1993

566

3,7

.

.

1994

602

3,9

.

.

1995

625

4,1

414

211

1996

654

4,2

428

225

1997

687

4,4

447

241

1998

724

4,6

467

257

1999

765

4,9

490

275

2000

801

5,1

509

292

2001

844

5,3

534

310

2002

886

5,5

558

328

2003

919

5,7

573

346

2004

944

5,8

582

362

Bron: cbs 2006

Op 1 januari 2004 woonden er 944.000 moslims in Nederland, 25.000 meer dan een jaar eerder en 319.000 meer dan in 1995. Dit komt overeen met 5,8 procent van de totale bevolking van Nederland, tegen 4,1 procent in 1995. Het aantal moslims groeit door immigratie, maar ook door geboorte. Volgens de definitie van het cbs behoren in het buitenland geboren moslims met ten minste één in het buitenland geboren ouder tot de eerste generatie. Tweede-generatie-moslims zijn in Nederland geboren personen met ten minste één in het buitenland geboren ouder. Zoals uit tabel 4.16 blijkt, vormen de eerstegeneratiemoslims de meerderheid (582.000) tegenover de tweede generatie (362.000). Moslims zijn in ons land vooral woonachtig in de grote steden. In de provincie Zuid-Holland wonen de meeste moslims; in 2003 waren dat er bijna 290.000. De meeste in Nederland wonende moslims zijn oorspronkelijk afkomstig uit Turkije (328.000) en Marokko (296.000). Samen maken zij tweederde deel uit van het totale aantal moslims in Nederland. Verder vormen Irakezen, Afghanen, Iraniërs, Surinamers en Somaliërs belangrijke moslimgroepen. De categorie overige groepen betreft een grote variatie aan herkomstlanden.

een religieuze atlas van nederland

Tabel 4.17

Spreiding moslims over Nederland, 2003

aantal

percentage

moslims

van totaal

van de

(x 1.000)

aantal moslims

bevolking

Groningen

014

01,5

2,5

Friesland

012

01,3

1,9

Drenthe

008

00,9

1,7

Overijssel

050

05,4

4,5

Flevoland

021

02,3

6,0

Gelderland

078

08,5

4,0

Utrecht

081

08,8

7,0

Noord-Holland

213

23,2

8,3

Zuid-Holland

285

31,0

8,3

Zeeland

009

01,0

2,3

Noord-Brabant

108

11,8

4,5

Limburg

040

04,4

3,5

TOTAAL

919

100,0

5,7

Bron: cbs

Figuur 4.10

Aantal moslims per provincie

tot zend tot2020duiduizend 40-50 zend 40-50duiduizend 78-110 78-110 duizend dui zend 213 dui zend

213 duizend

Bron: ihsan

285 zend 285dui duizend

percentage

115

gelove n in het publieke domein

Figuur 4.11

116

Percentage moslims op de bevolking

tot tot2%2% 2-5% 2-5% 6-8% 6-8%

Bron: ihsan

Tabel 4.18

Herkomst niet-westerse moslims in Nederland (aantal x 1.000)

Afghani-

Irak

Iran

Marokko Somalië

stan

Suri-

Turkije

name

Overige groepen

1993 1994 1995

03

08

14

213

17

27

249

065

1996

05

11

16

220

20

28

256

068

1997

08

15

19

227

24

28

264

072

1998

11

22

20

236

26

29

273

077

1999

16

29

22

245

27

29

281

082

2000

21

32

23

255

29

30

290

088

2001

26

37

24

264

30

30

299

096

2002

31

40

26

275

29

31

309

104

2003

34

41

28

285

28

31

319

112

2004

36

42

28

296

25

32

328

116

Bron: cbs 2006

4.3.2

bel angrijke isl amitische richtingen Hoewel vele buitenstaanders de islam en de moslims vaak als een monolithisch blok zien, kent de islam van oudsher diverse richtingen. Ook is de beleving van de islam in het ene land anders dan in het andere. De moslimwereld kent twee belang-

een religieuze atlas van nederland

rijke hoofdrichtingen, namelijk de soennieten en de sjiieten. Ongeveer 85 procent van de moslims in de hele wereld behoort tot de soennitische traditie, 10 procent tot de sjiitische traditie en 5 procent tot overige stromingen. Het overgrote deel van de Nederlandse moslims behoort tot de soennitische traditie van de islam.

Soennieten De term ‘soennieten’ betekent in het Arabisch: personen die het voorbeeld van de profeet Mohammed volgen en de gemeenschap van de moslims in stand houden (Ahl al-Soenna wa’l-Jama’a). Het kenmerk van de soennitische traditie van de islam is dat deze naast de Koran ook de traditie van de profeet Mohammed als uitgangspunt neemt bij de praktisering van de islam. De Traditie (soennah) beschrijft de voorbeeldige levenswijze van de profeet Mohammed en de eerstegeneratiemoslims. Naast de Koran staat de navolging van deze levenswijze centraal bij soennieten. De soennieten vinden zowel de geest als de letter van de Koran belangrijk. De wetgeving is voornamelijk gebaseerd op deze twee bronnen. Daarnaast kent de soennitische islam nog twee bronnen van de religieuze rechtsontwikkeling, namelijk de analogie en de consensus van de schriftgeleerden (de status van de islamitische schriftgeleerde is te vergelijken met de kerkvaders in de christelijke traditie). 117

In tegenstelling tot de sjiitische traditie van de islam kent de soennitische traditie geen formele geestelijke hiërarchie. In principe staat het de gelovigen vrij tot wie zij zich wenden voor leiding. In de praktijk beroepen de gewone mensen zich op de imams.

Sjiieten Het verschil tussen beide richtingen is in oorsprong politiek-theologisch van aard. De sjiieten vonden dat de profeet Mohammed alleen door een afstammeling van hem kon worden opgevolgd. Volgens de sjiieten hadden Ali (de neef en schoonzoon van de profeet Mohammed) en zijn nazaten recht op het leiderschap na het overlijden van de profeet Mohammed. De nazaten van Ali, de zogenaamde twaalf imams, zijn in de ogen van de sjiieten de ‘plaatsbekleders’ van Allah op aarde en de erfgenamen van de kennis van de profeet Mohammed. Ze zijn onfeilbaar en de enige autoriteit inzake religie en politiek. Sjiieten noemen zich dan ook naar Ali (‘Partij van Ali’). Hoewel ook de soennieten een groot respect hebben voor Ahl al-Bayt (het gezin en de nakomelingen van de profeet Mohammed), zien ze politieke zaken niet als kwesties van geloof maar meer als wereldlijke zaken. Ze vinden dat stemmen of de consensus van vooraanstaande figuren voldoende basis vormen om de politieke leider van de geloofsgemeenschap te kiezen. Er is ook nog een theologisch onderscheid te maken. In de sjiitische traditie van de islam spelen de schriftgeleerden een belangrijke rol bij de interpretatie van de Koran. Verder is sprake van een levendige en emotionele cultus rond de twaalf imams. Voor soennieten ligt de waarheid in de geschriften en treden de geeste-

gelove n in het publieke domein

lijke leiders minder op de voorgrond. Ook is de godsbeleving bij sjiieten gevoelsmatiger en emotioneler.

4.3.3

de organisatie van moslimgroepen in Nederl and De belangrijkste moslimgroepen in Nederland hebben Turkse, Arabische (vooral Marokkaanse) of Surinaams-Hindostaanse wortels. Daarbinnen bestaat weer een grote diversiteit; met name binnen de Turkse moslimgemeenschap bestaan er bovendien belangrijke sociaal-politieke verschillen. Daarnaast zijn er kleinere moslimgemeenschappen afkomstig uit diverse landen, waaronder Indonesië, Palestina, Bosnië, Somalië en Pakistan. Behalve de Indonesiërs zijn de laatstgenoemde groepen vanaf de jaren tachtig naar Nederland gekomen, meestal als vluchteling. De beleving van de islam is bij deze groepen verschillend al naar gelang de culturele en geografische achtergrond. De meeste moskeeën en islamitische organisaties zijn per etnische groep georganiseerd. De Turkse gemeenschap heeft relatief gezien de meeste organisaties, gevolgd door Marokkanen en Surinamers. Er zijn 356 Turkse islamitische organisaties, 171 Marokkaanse en 89 Surinaamse. Dit betekent dat alleen al de grote immigrantengroepen minstens 616 islamitische organisaties in Nederland hebben gevestigd.

118

Onder de islamitische organisaties bevinden zich ook moskee-organisaties. Volgens de Nederlandse moskeedatabase waren er eind 2003 in totaal 453 moskeeën in Nederland. De meerderheid is Turks (245), dan volgen de MarokTabel 4.19

Aantal moskeeën naar etniciteit en organisatie, 2003

etniciteit

richting

aantal moskeeën

Turkije

Diyanet

151

Milli Görüs

42

Suleymanli's

38

overig totaal Turkse moskeeën Marokko

Unie van Marokkaanse Moskee-organisaties in Nederland

90

Unie van Marokkaanse Moskeeën in Amsterdam e.o.

20

overig totaal Marokkaanse moskeeën Suriname

14 245

World Islamic Mission

40 150 25

Ahmadiyya

4

overig

4

totaal Surinaamse moskeeën

33

overige

25

TOTAAL

453

Bron: ihsan

een religieuze atlas van nederland

kaanse (150) en tot slot een klein aantal Surinaamse moskeeën (33). De 25 overige moskeeën zijn grotendeels niet geclassificeerd. Daaronder vallen in ieder geval 2 Indonesische, 2 Molukse, 4 Pakistaanse, 1 Somalische en 1 Bosnische moskee. Per etniciteit is voor de verschillende bestaande organisaties het aantal moskeeën weergegeven in tabel 4.19. Het aantal imams is min of meer gelijk aan het aantal moskeeën. De spreiding van moskeeën over Nederland is niet gelijkmatig. De hoogste concentratie is te vinden in de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Verder zijn hogere concentraties te vinden in Midden-Nederland, rond Eindhoven en in Twente. De laagste concentratie bevindt zich in Friesland en Zeeland. De drie grootste etnische groepen worden hierna uitgebreid beschreven (Heelsum et al. 2004). Daarbij worden de verschillen kort behandeld en wordt tevens aangegeven hoeveel moskeeën en imams in Nederland deze moslimgroepen hebben.

Turkse moslims De Turkse moslims in Nederland zijn grotendeels soenniet. De alevieten vormen een minderheid (naar schatting 50.000). De Turkse moslims zijn in Nederland georganiseerd langs sociaal-politieke lijnen. Er kunnen vijf belangrijke georganiseerde groepen onderscheiden worden: 1. Islamitische Stichting Nederland (isn) / Diyanet; 2. Milli Görüs Noord- en Zuid-Nederland (mgn); 3. Suleymanli’s / Stichting Islamitisch Centrum Nederland (sicn); 4. Nurcu’s; 5. hak-der (alevieten). De eerste drie koepelorganisaties hebben ongeveer 231 moskeeën (meestal gaat het om gebedsruimten) in Nederland. hak-der en Nurcu’s kennen geen moskee-organisaties als lidorganisatie. De meeste moskeeën hebben een imam (geestelijke voorganger). Maar sommige moskeeën hebben geen imam vanwege financiële en juridische belemmeringen. Ook moeten imams tegenwoordig een inburgeringstoets in het buitenland afleggen voordat men naar Nederland komt. Dat vormt een obstakel voor de aanstelling van de imams in Nederland. Met name bij de isn/Diyanet-groep speelt dit probleem, aangezien hier de imams voor vier jaar naar Nederland worden gestuurd. Volgens een woordvoerder van isn hebben circa 20 moskeeën geen imams vanwege deze inburgeringstoets. De meeste Turkse imams hebben een universitaire opleiding voltooid in Turkije. De leeftijd van de imams varieert tussen 17-76 jaar. De gemiddelde leeftijd is 41 jaar. De helft van de imams (55) is jonger dan 41 jaar. Bij alle moskeeën, behalve bij die van de Turkse Diyanet, is het bestuur de werkgever van de imam. De imam wordt betaald door de geloofsgemeenschap (Canatan et al. 2005: 29-30).

119

gelove n in het publieke domein

1

Islamitische Stichting Nederland (isn) / Diyanet

De grootste groep soennieten in Nederland behoort tot de Turkse Diyanet. De Turkse staat heeft een seculier karakter, maar de staat organiseert wel de opleidingen van imams en het godsdienstonderwijs. De Diyanet is ‘Het Presidium van godsdienstzaken’ en houdt zich bezig met de geloofsleer en de eredienst van de islam. De president en de leden van de Hoge Raad voor Religieuze Zaken, het hoogste orgaan binnen de Diyanet, zijn benoemd door de regering. Sinds het begin van de jaren tachtig stuurt de Turkse Diyanet, op verzoek van Nederlandse moslims, imams naar Nederland voor een periode van maximaal vier jaar. Diyanet betaalt ook de salarissen van de imam, maar bemoeit zich verder niet met de wijze waarop de imam zijn werk doet. Voor hij wordt uitgezonden volgt de imam in Turkije een intensieve taalcursus en een oriëntatiecursus over Nederland. Bij de benoeming speelt het lokale bestuur van de moskee een belangrijke adviserende rol. De Diyanet is eigenaar en beheerder van 151 moskeeën in Nederland. Deze moskeeën zijn onderdeel van de koepelorganisatie Islamitische Stichting Nederland (isn), die op zijn beurt weer nauw samenwerkt met de attaché voor godsdienstzaken van de Turkse ambassade.

120

De andere Turkse soennitische moskeeën wijken niet theologisch, maar vooral sociaal-maatschappelijk af van de officiële Turkse staatsislam. De groepen zijn: de Milli Görüs, Suleymanli’s en Nurcu’s. De moskeebesturen van deze groepen zoeken en vinden hun imam via eigen netwerken. De aanstelling vindt in principe plaats voor onbepaalde duur. 2

Milli Görüs

De Milli Görüs is een sociale en politieke beweging in Turkije, maar ook in Europa en Nederland. De naam Milli Görüs heeft twee betekenissen. In het Turks betekent dit letterlijk ‘Nationale Visie’. De aanhangers van deze beweging geven echter de voorkeur aan de Arabische betekenis ‘Religieus Perspectief’. Milli Görüs vindt dat de islam vertaald moet worden naar de huidige tijd en moet trachten antwoorden te vinden voor de hedendaagse maatschappelijke problemen van het land waarin de leden zich bevinden. Inmiddels heeft de Milli Görüs Nederland besloten zich niet meer te bemoeien met de ingewikkelde Turkse politieke verhoudingen. Ze wil zich, vanuit de eigen islamitische inspiratie, geheel richten op de integratie van de Turkse moslims in de Nederlandse samenleving. De Milli Görüs-moskeeën zijn vaak brede sociaal-cultureel centra waarin, afgezien van de gemeenschappelijke gebedsruimte, verschillende groepen eigen activiteiten organiseren. De Milli Görüs kent in Nederland twee landelijke koepelorganisaties: de Milli Görüs Noord-Nederland en de Milli Görüs Zuid-Nederland. Beide koepelorganisaties hebben samen ongeveer 40 moskeeën en nog eens 40 aan de moskee geli-

een religieuze atlas van nederland

eerde jongeren, vrouwen, studenten en/of sportverenigingen onder hun beheer. De plaatselijke moskeeën functioneren redelijk autonoom. Landelijk georganiseerde activiteiten zijn onder andere de zomercursussen voor kinderen, de inburgeringcursus voor imams, de bedevaart naar Mekka en de hulpacties voor arme landen tijdens de Ramadan en het offerfeest. 3

Suleymanli’s/sicn

De beweging van de Suleymanli’s is vooral gericht op het organiseren van Korancursussen voor kinderen en jongeren. De naam is afgeleid van de oprichter van de beweging, Süleyman Hilmi Tunahan. Ook de beweging van de Suleymanli’s heeft een landelijke koepelorganisatie, de Stichting Islamitisch Centrum Nederland (sicn). De Suleymanli’s noemen zichzelf bij voorkeur de sicn-groep omdat dit neutraler is. Op dit moment telt sicn in totaal 72 lidorganisaties waarvan 38 statutair aangesloten moskee-organisaties en 34 organisaties waarmee op verschillende terreinen en voor verschillende projecten wordt samengewerkt. 4

Nurcu’s

De Nurcu’s zijn een kleine beweging. Ze zijn alleen lokaal georganiseerd. De leden hiervan bestuderen vooral de werken (Risale-i Nur) van hun inspirator Said Nursi. In deze werken wordt een brug geslagen tussen de natuurwetenschap en de islam. De Nurcu’s staan bekend als open naar andersdenkenden. Deze groep heeft geen moskeeën maar zogenaamde madrasa’s en studiehuizen. Een tak van de Nurcu-beweging onder leiding van Fethullah Gulen, een Turkse imam die nu in de Verenigde Staten woont, is intensief bezig met het oprichten en beheren van (jongens- en meisjes)internaten en scholen in Turkije en vooral daarbuiten. Deze groep heeft in Nederland ruim tien internaten. 5

Alevieten/hak-der

Verreweg de meeste alevieten in Nederland zijn van Turkse origine. Zowel in Turkije als in West-Europa is er, onder invloed van jonge intellectuelen, sprake van een opleving van het alevitisme. De traditionele cultuur wordt geherinterpreteerd in het licht van de moderne geïndustrialiseerde en verstedelijkte samenleving. De alevieten splitsten zich in de dertiende eeuw af van de sjiitische traditie van de islam. Het alevitisme in Turkije is echter in de loop der tijd zo ontwikkeld dat het niet meer als zodanig te herkennen is. Alevieten benadrukken de innerlijke dimensie van de religie en propageren een vrijzinnige vorm van de islam. Met betrekking tot ethiek klinkt in de alevitische geschriften een zekere afkeer van gedetailleerde gedragsvoorschriften door en wordt de nadruk gelegd op algemeen geformuleerde grondregels. Naast Ali en zijn opvolgers, de twaalf imams, vervult nog een andere heilige een belangrijke plaats in het alevitisme: Haci Bektas Veli, een heilige die in de 13de eeuw leefde. Zijn leerstellingen en filosofie vormen een belangrijk en een geïntegreerd geheel in de alevitische denken leefwijze.

121

gelove n in het publieke domein

De meeste alevieten gaan niet naar de moskee, maar wel naar een ‘cemevi’. De cemevi is niet een soort moskee, maar meer een plaats om rituele bijeenkomsten te organiseren, en lijkt meer op een ‘tekke’ (huis van een mystieke orde). Tijdens het regime van Atatürk werden niet alleen de soennitische tekke’s verboden, maar ook de alevitische cemevi’s. De laatste jaren worden door de alevieten de cemevi’s weer geopend. De Turkse alevieten zijn sinds 1991 landelijk georganiseerd in de Federatie van Alevitische en Bektashistische sociaal-culturele verenigingen in Nederland (hak-der). De federatie heeft op dit moment 14 aangesloten verenigingen in heel Nederland. In de meeste grote steden zijn zij georganiseerd. Het doel van de federatie is de belangen van de alevitische gemeenschap in Nederland – in de breedste betekenis van het woord – te behartigen.

122

Marokkaanse moslims De Marokkaanse moslims zijn nagenoeg allen soennieten. In alle aspecten van het Marokkaanse sociaal-culturele leven neemt de islam een belangrijke plaats in. Volgens de grondwet van Marokko is de islam de staatsgodsdienst. De koning moet erop toezien dat de staat volgens de principes van de islam wordt bestuurd. De vorst benadrukt vooral dat hij een rechtstreekse afstammeling is van de profeet Mohammed. Er zijn wel verschillende sociaal-politieke of culturele stromingen binnen de Marokkaanse islam, maar deze hebben geen duidelijke vorm gekregen. De Marokkaanse moskeeën in Nederland hebben ook een koepelorganisatie, de Unie van Marokkaanse Moslim-Organisaties in Nederland (ummon). De meeste Marokkaanse moskeeën waren daarbij tot 1993 aangesloten. Na een publicatie dat de ummon samenwerkte met de Marokkaanse autoriteiten besloot het merendeel van de Marokkaanse moskeeën zijn lidmaatschap te beëindigen. Daardoor is er in Nederland geen representatief orgaan meer waarbinnen de meeste Marokkaanse moskeeën ervaringen uitwisselen en samenwerken. Er zijn ongeveer 150 Marokkaanse moskeeën in heel Nederland. Het is niet altijd duidelijk hoeveel van deze lokale moskeeën geestverwant zijn van de ummon. Volgens een woordvoerder van de ummon zijn Marokkaanse moskeeën horizontaal georganiseerd en kent de ummon geen officieel lidmaatschap. De ummon beschouwt circa 90 moskeeën als geestverwant. De Unie van Marokkaanse Moskeeën in Amsterdam e.o. (ummoa) telt 20 moskeeën. Binnen de Marokkaanse gemeenschap in Nederland is de ‘politieke islam’ in opkomst, vooral onder jongeren van de tweede en de derde generatie. Deze jongeren sluiten zich aan bij de Salafiyya-groep of de groepering van Moslimbroeders. De Salafiyya-groep heeft een orthodox uitgangspunt en streeft naar het herstel van de traditionele normen van de islam, zoals die golden ten tijde van de profeet Mohammed en de eerste aanhangers. De groepering van de Moslimbroeders is vooral actief op cultureel en sociaal gebied. Daarnaast is binnen de

een religieuze atlas van nederland

Marokkaanse gemeenschap de Tabligh-organisatie actief. De aanhangers van deze organisatie houden zich bezig met de traditionele betekenis van de islam, maar beperken zich daarbij tot verheldering van de grondslagen van de islam en doen dat binnen moskeeën. Ze richten zich niet op de politieke participatie van moslims in de Nederlandse samenleving. Het merendeel van de Tabligh-aanhangers behoort tot de eerste generatie Marokkanen. In tegenstelling tot de Turkse imams hebben Marokkaanse imams vaak theologisch onderwijs gevolgd van een lagere graad. Zij worden door de lokale organisaties aangesteld en betaald door de gemeenschap. De maatschappelijke en juridische positie van deze imams is zeer zwak. Daarom hebben de moskeeën moeite met het vinden van hoger opgeleide imams. Surinaams-Hindostaanse moslims Het aantal Surinaamse moslims is ongeveer 45.000, zij zijn vooral te vinden onder Hindostanen en Javanen. Zij werken vaak samen met Pakistaanse moslims en laten bijvoorbeeld theologen en imams uit Pakistan overkomen. Er zijn bijna 90 Surinaamse islamitische organisaties (Heelsum et al. 2005: 17). De Surinaamse moslimgemeenschap behoort deels tot de soennitische islam en deels tot de Ahmadiyya-beweging. De meeste soennitische moskeeën zijn aangesloten bij de koepelorganisatie wim, World Islamic Mission. Naar eigen zeggen telt de wim 25 moskeeën. Verreweg de grootste groep die de World Islamic Mission in Nederland vertegenwoordigt, zijn de Surinaamse moslims; daarnaast ook moslims uit Pakistan en India. De Surinaamse imams hebben geen taalprobleem zoals de Turkse en Marokkaanse imams. Zij spreken goed Nederlands en hebben meestal een hoge graad van theologische opleiding genoten. Gezien de nauwe band met Pakistan en India trekt wim meestal gebedsvoorgangers aan uit deze landen of laat eigen imams daar scholen. De Ahmadiyya-beweging is rond 1890 ontstaan in Brits-Indië onder leiding van de geestelijke Mirza Ghulam Ahmad. De stichter van deze beweging predikte dat de islam zich moest aanpassen aan veranderingen in de moderne maatschappij en elke vorm van dogmatisme en verstarring moest vermijden. De stichter wordt door één groep, de Qadiyani-tak, gezien als een nieuwe profeet (de reden waarom de soennitische geleerden deze groep als geloofsafvalligen zien en geëxcommuniceerd hebben) en door een andere groep, de Lahore-tak, als hervormer. De Ahmadiyya-moskeeën of -verenigingen werken in het algemeen met vrijwillige imams, die in eigen kring worden opgeleid, deels in Nederland, deels in Lahore. De beweging telt slechts vier moskeeën in de vier grote steden. Overige moslimgroepen De Pakistaanse moslimgemeenschap vertoont in cultureel, religieus en organisatorisch opzicht overeenkomsten met de Surinaams-Hindostaanse moslims.

123

gelove n in het publieke domein

Deels maakt zij gebruik van de religieuze voorzieningen die door de Surinamers tot stand zijn gebracht en participeren zij in hun organisaties. In Nederland wonen de Pakistanen voornamelijk in de drie grootste steden. Daar zijn ook vrijwel alle Pakistaans-islamitische organisaties te vinden. Rotterdam kent drie Pakistaanse moskeeën, Amsterdam twee en Den Haag één. Het zijn allemaal soennitische moskeeën. In Nederland is nog steeds een relatief kleine Indonesische moslimgemeenschap gevestigd die voor het grootste deel uit Molukkers bestaat. In Rotterdam en elders zijn er enkele verenigingen waarbij een gebedsruimte aangesloten is. Deze moskee-organisaties behoren tot de koepelorganisatie ppme, Persatuan Pemuda Muslim se-Eropa (Vereniging van Islamitische Jongeren in Europa). Verder zijn er twee moskeeën van Molukkers in Waalwijk en Ridderkerk. In de jaren negentig zijn er kleine Bosnische en Somalische moslimgemeenschappen in Nederland ontstaan ten gevolge van oorlogen in de herkomstlanden. Deze gemeenschappen zijn actief betrokken bij de ontwikkelingen in het land van herkomst en hun eigen religieuze en culturele identiteit. Beide groepen hebben maar één moskee, in Rotterdam. 124

4.3.4

religieuze participatie Over de mate van religieuze betrokkenheid van moslims hebben enkele studies plaatsgevonden. De Universiteit Utrecht heeft in 1999 een uitgebreid onderzoek gedaan naar de opvattingen van Turkse en Marokkaanse jongeren in Rotterdam en deze vergeleken met die van autochtone jongeren (Phalet et al. 2001). Turkse en Marokkaanse jongeren ervaren een loyaliteitsconflict tussen hun vriendenkring en hun familie. Op school en in de vriendenkring tenderen de opvattingen van Turkse en Marokkaanse jongeren in de richting van die van de overige jonge Rotterdammers. Binnenshuis conformeren Turkse en Marokkaanse jongeren zich echter aan de familietradities, de normen van de islam en die van het land van herkomst. Het geloof is nog steeds erg belangrijk voor de meeste jongeren, maar hun geloofsbeleving is meer geïndividualiseerd dan die van hun ouders. Een belangrijke conclusie van dit onderzoek was dat er een Nederlandse islam onder allochtone jongeren ontstaat, een geïndividualiseerde en plurale islam ‘made in Holland’. Geïndividualiseerd, omdat de meerderheid van moslimjongeren een persoonlijke en selectieve invulling aan zijn of haar geloofsbeleving geeft. Pluraal, omdat de Nederlandse variant van de moslimidentiteit ruimte biedt voor discussie en meningsverschil, bijvoorbeeld over hoofddoekjes. Er is in het onderzoek een significant verschil gevonden tussen de eerste en de tweede generatie Turkse en Marokkaanse moslims ten opzichte van het dragen van een hoofddoek. De eerste generatie vindt gemiddeld vaker dan de tweede generatie dat hoofddoekjes ‘moeten’.

een religieuze atlas van nederland

Een meer recente studie van scp en Ercomer-ics (Phalet en Ter Wal 2004) bevestigt het globale patroon van voortgaande secularisatie. Zo vinden we evidentie voor een terugloop in de religieuze participatie van de tweede generatie, en in mindere mate ook van de tussengeneratie, in vergelijking met de eerste generatie. Dit is het geval ondanks een even sterke subjectieve betrokkenheid bij de islam: blijkbaar is de subjectieve islambeleving bij de tweede en de tussengeneratie van jonge Turken en Marokkanen in toenemende mate losgekoppeld van hun religieuze praktijk. Dat past bij de individualisering van de islambeleving in de tweede generatie, zoals die ook uit de eerdergenoemde studie in Rotterdam naar voren komt. Interessant is daarbij de enorme invloed die uitgaat van het onderwijs: naarmate Turken en Marokkanen hogere diploma’s halen, vermindert niet alleen hun religieuze participatie, maar ook het subjectieve belang van religie als persoonlijk richtsnoer. Daarnaast zijn ook aanwijzingen gevonden voor religieuze bestendiging. Niet alle moslims blijken even vatbaar voor secularisatie; bovendien treft secularisatie vooral de religieuze participatie en veel minder de religieuze identificatie en beleving. Voor een recente religieuze heropleving is echter geen evidentie gevonden. Verder vertoont de islambeleving van Turken en Marokkanen behoorlijk wat interne diversiteit naar sekse en (sub-)etnische herkomst. Niet alleen participeren moslimvrouwen, vooral Marokkaanse, minder dan mannen. Turken lijken over de hele lijn wat meer vatbaar voor secularisatie dan Marokkanen. Tegelijk zijn zij religieus en anderszins wel beter georganiseerd. Verder zijn Koerden (op basis van etnische zelftoewijzing) nog wat meer geseculariseerd dan hun Turkse landgenoten; Berbers daarentegen zijn zeker niet minder religieus dan hun Marokkaans-Arabische landgenoten. Tot slot komt uit een recente studie van Van Praag (2006) onder Marokkanen een overeenkomstig beeld tevoorschijn. Zowel de eerste als de tweede generatie Marokkanen (en trouwens ook Turken) rekenen zich nagenoeg geheel of voor het overgrote deel tot de islam. Kijken we echter naar moskeebezoek, dan bezoeken jongeren veel minder vaak een moskee dan de oudere generatie. Wel nemen beide generaties deel aan de Ramadan. Verder vindt een meerderheid van de jonge Marokkanen dat ieder zijn eigen invulling aan religieuze regels moet geven.

4.3.5

de maatschappelijke rol van moskeeën Niet alleen zien we diversiteit en verandering in religieuze betrokkenheid van individuele moslims, maar ook in de rol van de moskeeën. In de afgelopen periode hebben de gemeentes Rotterdam en Amsterdam onderzoek laten doen naar de maatschappelijke rol van moskeeën (Canatan et al. 2003). Uit die onderzoeken blijkt dat moskeeën zich steeds meer mengen in maatschappelijke vraagstukken en allerlei maatschappelijke activiteiten organiseren.

125

gelove n in het publieke domein

Naast deze stedelijke onderzoeken laat een landelijk onderzoek van de stichting ihsan zien hoe het is gesteld met de maatschappelijke rol van moskeeën. Volgens deze studie (Canatan et al. 2005: 29-30) is tweederde van de moskeeën in meer of mindere mate maatschappelijk georiënteerd. Vooral sociaal-politieke stroming, leeftijd van bestuurders, imams, gemeenschap en ledenbestand, organisatietype (aan- of afwezigheid van gelieerde organisaties) en de aanwezigheid van contacten met de buurtorganisaties en gemeenten beïnvloeden de mate waarin moskee-organisaties maatschappelijk georiënteerd zijn. In het algemeen kan worden gesteld dat Turkse moskeeën met een jong bestuur, een jonge imam en een relatief jonge achterban, maatschappelijk actiever zijn dan de moskee-organisaties van de andere (etnische) groepen. Dit geldt ook voor de moskee-organisaties van de kleine groepen, voor zover zij bij dit profiel passen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat generatiewisseling de motor van verandering is voor moskee-organisaties. Bij de maatschappelijk georiënteerde moskeeën nemen educatieve activiteiten, inclusief interreligieuze en interculturele activiteiten, een prominente plaats in binnen het geheel van maatschappelijke activiteiten. Deze activiteiten zijn – zo concluderen de onderzoekers – eerder gericht op integratie dan op isolatie.

126

4.4

overige religies

4.4.1

hindoeïsme Het hindoeïsme is in veel opzichten een andere religie dan christendom, jodendom of islam. Er is niet een periode aan te geven waarin het is ontstaan, er is niet zozeer sprake van een heilig boek, noch van een vastomlijnde leer. Wat hindoeisme dan wel is, is niet eenduidig te beschrijven. Daarbij komt ook nog eens dat hindoes zelf bij voorkeur niet over hindoeïsme schijnen te spreken, maar over de Eeuwige Waarheid of Eeuwige Traditie (Sanatan Dharm). Kranenborg en Antuma (1997: 7) omschrijven hindoeïsme als “een conglomeraat van riten, stromingen, opvattingen, etc. dat van oorsprong thuis is op het Indiase subcontinent en zich op de een of andere manier op de Veda’s oriënteert”.

Stromingen en aantallen De hindoes in Nederland kunnen langs verschillende lijnen nader worden onderverdeeld (Kranenborg en Antuma 1997: 49-54): - allochtone hindoes; deze groep is verreweg het grootste, en daarbinnen vormen de Surinaamse hindoes (Hindoestanen) de grootste groep; Kranenborg schat hun aantal op 100.000. Daarnaast zijn er nog de hindoes afkomstig uit India en Sri Lanka (Tamils); - aanhangers van diverse ‘goeroebewegingen’; hiertoe kan de Hare Krishna beweging worden gerekend, evenals Transcendente Meditatie (tm) van Maharishi Mahes Yogi en de beweging rond Bhagwan/Osho;

een religieuze atlas van nederland

- aanhangers van het gedachtegoed van bepaalde westerse stromingen; tot deze groep kunnen onder andere new age en theosofische of esoterische stromingen worden gerekend. De informant van de Hindoeraad, dhr. Bissessur, maakt een theologisch onderscheid, waarbij twee stromingen het belangrijkst zijn, namelijk Sanatan Dharm en Arya Samaj. In Nederland wordt 704 tot 80 procent5 van de hindoes tot de Sanatan Dharm gerekend en 20 procent tot de Arya Samaj. Binnen de stroming Sanatan Dharm kunnen in Nederland twee substromingen worden onderscheiden, te weten de Brahmanistische (Djanamvadische) stroming en de niet-Brahmanistische (Karamvadische) stroming; de eerste is de grootste. Het geheel is schematisch weergegeven in figuur 4.12. Figuur 4.12

Hindoes

127

Sanatan Dharm 80% Djanamvadisch 65%

Karamvadisch 15%

Arya Samaj 20%

Bron: Hindoeraad

Het aantal hindoes varieert per bron. Het cbs meldt bijna 100.000 hindoes in Nederland, als volgt onderverdeeld naar etnische achtergrond. Tabel 4.20

Overzicht van aantal hindoes in Nederland, volgens cbs, 2006

groepering niet-westers

land van herkomst India

11.000

Suriname

83.000

overig westers TOTAAL Bron: cbs Statline

aantal

5.000 1.000 100.000

gelove n in het publieke domein

De website en de informant van de Hindoeraad Nederland spreken over circa 215.000 hindoes. Dit aantal is als volgt opgebouwd. Tabel 4.21

Overzicht van aantal hindoes in Nederland, 2006

origine

aantal

Surinaamse afkomst

160.000

Indische origine; hierbinnen Sikhs, Tamils, en andere groepering

15.000

geen Indiase afstamming (o.a. Hare Krishna)

40.000

TOTAAL

215.000

Bron: Hindoeraad

Op grond van de publicatie van Choenni en Adhin (2003) zijn weer andere getallen af te leiden. Zij spreken over 160.000 Hindoestanen6 in Nederland, waarvan 80 procent hindoe is, 18 procent moslim en 2 procent christen. Dat betekent 128.000 Surinaamse hindoes. 128

Voor de kaart van de regionale spreiding van hindoes nemen we de gegevens die in dit opzicht voorhanden zijn, en wel van de grootste groep onder hen, de Surinaamse hindoes (Choenni en Adhin 2003: 63).

Tabel 4.22

Spreiding Surinaamse hindoes, 2002.

provincie

percentage

percentage

aantal

van totaal

van de

hindoes

aantal hindoes

bevolking

Groningen

2.400

3,8

0,42

Friesland

1.600

1,3

0,25 0,17

Drenthe

800

0,6

Overijssel

2.400

1,9

0,22

Flevoland

7.200

5,6

2,11

Gelderland

4.800

3,8

0,25

Utrecht

8.000

6,3

0,70

Noord-Holland

31.200

24,4

1,22

Zuid-Holland

60.000

46,9

1,75

800

0,6

0,21

Zeeland Noord-Brabant

8.000

6,3

0,33

Limburg

800

0,6

0,07

TOTAAL

128.000

100,0

0,79

Bron: Choenni en Adhin 2003: 63

een religieuze atlas van nederland

Figuur 4.13

Aantal hindoes per provincie

tot zend tot2,52,5duiduizend 5-8 zend 5-8duiduizend

duizend 3131dui zend 6060dui zend duizend

Bron: kaski

Figuur 4.14

Percentage hindoes op de bevolking

tot tot0,4% 0,4% 0,7-1,2% 0,7-1,2% 1,8-2,1% 1,8-2,1%

Bron: kaski

129

gelove n in het publieke domein

Het hoge aantal Surinaamse hindoes in Zuid-Holland komt grotendeels op het conto van Den Haag en omstreken. Daarnaast valt het hoge aantal Surinaamse hindoes in Flevoland op, vermoedelijk woonachtig in Almere. De deelname van hindoes aan georganiseerde religieuze bijeenkomsten in tempels schat de informant op ongeveer 50 procent. Op hoogtijdagen en religieuze feestdagen is dat hoger. Naar zijn inschatting loopt de participatie terug en zijn het vooral ouderen en vrouwen die de tempels bezoeken. Naast de religieuze activiteiten in de tempels zijn er ook huisdiensten die door pandits bij families thuis worden verricht. Dit gebeurt bij ongeveer 80 procent van de hindoes.

Gebouwen en professionals Volgens Choenni en Adhin (2003: 110) zijn in vrijwel alle steden met hindoepopulaties van enige omvang tempels te vinden. In veel gevallen kan het gaan om locaties die thans als tempel zijn ingericht. In een aantal gevallen zijn er nieuwbouwtempels, zoals in Amsterdam of Wijchen. De informant van de Hindoeraad schat het totale aantal tempels op ongeveer 50, waartoe hij al die ruimten rekent waar religieuze activiteiten plaatsvinden. Ook hier blijft het onderscheid tussen Sanatan Dharm en Arya Samaj 80 procent respectievelijk 20 procent. 130

Volgens zijn schatting telt Nederland zo’n 250 pandits (hindoevoorgangers), waarvan ongeveer de helft als (fulltime) betaalde kracht werkzaam is. De andere pandits hebben naast hun priesterschap een andere betrekking. De Sanatan Dharm pandits zijn bijna altijd mannen; bij Arya Samaj treden ook vrouwen op als pandita.

Ontwikkelingen Men is doorgaans hindoe door geboorte: kinderen van hindoe-ouders zijn hindoe. Er is wel een aantal inwijdingsrituelen, maar die zijn niet bepalend voor de vraag of men hindoe is. Er is nog steeds een kleine immigratie vanuit Suriname naar Nederland en daarmee een instroom van Surinaamse hindoes. Tegelijk kan er aanwas van hindoes zijn door immigratie uit andere landen (Sri Lanka, India) en door aanwas van hindoeïstische stromingen als Transcendente Meditatie (tm) of new age. Het is niet duidelijk in hoeverre de genoemde hindoeïstische stromingen als tm groeien, of in hoeverre het aantal actief betrokken bij new age groeit. Eerder lijkt het omgekeerde het geval. Of dit tot een nettogroei of -afname van het aantal hindoes leidt is niet met cijfers te onderbouwen. Wel schetsen Choenni en Adhin (2003: 112-113) twee tegengestelde ontwikkelingen onder Surinaamse hindoes. Enerzijds stellen zij dat voor de Surinamers in Nederland de religieuze bijeenkomsten een belangrijke rol spelen bij de groepsvorming. Ook zien ze nog een grote mate van endogamie, wat de betrokkenheid bij het hindoeïsme op peil houdt. Anderzijds is er ook sprake van afnemende sociale controle in familie en gezinsverbanden, daling van

een religieuze atlas van nederland

geboortecijfer en stijgend opleidingsniveau, naast individualisering en secularisering. Dat wijst op een tegengestelde tendens. Zij constateren dan ook dat het grootste deel van de Surinaamse hindoejongeren zich over het algemeen niet of nauwelijks met het hindoeïsme bezighoudt.

4.4.2

Jodendom Met joden wordt zowel een volk als een religie aangeduid. In ieder geval in Nederland vallen deze twee niet samen. De groep die zich tot het jodendom als volk rekent is aanmerkelijk groter dan het aantal ‘religieuze joden’. In deze atlas richten we ons vooral op de religieuze joden die lid zijn van een joodse gemeente. Daarbij zij nog aangetekend dat veel joden aangeven lid te zijn van een joodse gemeente, niet omdat ze gelovig zijn (dat geldt voor 17 procent), maar “omdat ik het als een plicht voel om een georganiseerde joodse gemeenschap in stand te houden” (62 procent) (Solinge en De Vries 2001: 131). Deze auteurs concluderen dan ook dat het verband tussen godsgeloof en lidmaatschap van een kerkgenootschap bij joden veel zwakker is dan bij andere religies. Stromingen en aantallen Er zijn verschillende getallen in omloop over het aantal joden in Nederland betreft. Dat heeft te maken met de omschrijving van het jood-zijn. Volgens de zogenaamde halachische opvatting is men jood wanneer de moeder jood is of wanneer men is toegetreden tot een joodse gemeente. Joden met een joodse vader en een niet-joodse moeder worden wel aangeduid als ‘vader-joden’ en worden in de ruimere tellingen wel meegeteld. Binnen het religieuze jodendom in Nederland wordt een onderscheid gemaakt tussen liberale of progressieve joden en orthodoxe of traditionele joden, met beide hun eigen kerkgenootschap. Zo is er het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom7 (voorheen Verbond van Liberaal Religieuze Joden in Nederland (ljg)) als liberaal kerkgenootschap, en het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (nik) als orthodox kerkgenootschap. Daarnaast bestaat er het Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap (pik) dat ook tot de orthodoxie mag worden gerekend. Sinds januari 2005 bestaat er een nieuw joods kerkgenootschap, de Masorti. Op dit moment heeft het kerkgenootschap één gemeente en zijn er drie in oprichting (vermoedelijk zullen die in 2007 als gemeente kunnen worden aangemerkt). Bij de Masorti zijn ongeveer 100 leden, grotendeels overgekomen vanuit de nik, een enkeling ook uit de liberale gemeentes. De gegevens over Masorti berusten op informatie van dhr. Cohen, voorzitter van Masorti Almere/Weesp. Tot slot is er het kerkgenootschap Beth Hachidush dat één gemeente in Amsterdam telt met ongeveer 80 à 90 leden. Dit kerkgenootschap kan tot de progressieve tak van het jodendom worden gerekend. Het volgende overzicht toont het aantal joden in Nederland en het aantal leden van de verschillende kerkgenootschappen, inclusief de peildatum.

131

gelove n in het publieke domein

Tabel 4.23

Aantal joden in Nederland en aantal leden van joodse gemeentes

categorie

peildatum

aantal

aantal joden volgens halachisch criterium

2000

30.072

halachische joden plus vader-joden

2000

43.305

nik

1-1-1999

5.139

ljg

eind 2000

3.200

pik

begin 2001

500

Masorti

augustus 2005

100

2006

80-90

Beth Hagidush totaal aantal leden kerkgenootschap

9.000

Bron: Solinge en De Vries (2001: 31 en 244); dhr. Cohen (Masorti) en dhr. Aronson (ljg) Aantallen zijn inclusief het aantal in Nederland wonende Israëlieten

Het grootste aantal joden in Nederland woont in Amsterdam. De volgende tabel toont het aantal joden in de drie grote steden en de vier regio’s in Nederland. De percentages zijn van Solinge en De Vries (p. 34), de aantallen zijn omrekeningen op grond van het totaal aantal religieuze joden.

132

Tabel 4.24

Spreiding van religieuze joden over Nederland

regio

percentage

aantal religieuze joden

Amsterdam

44

3.940

Rotterdam

4

340

Den Haag

6

520

25

2.210

4

370

Oost

11

1.010

Zuid

7

630

100

9.000

rest Holland/Utrecht Noord

TOTAAL Bron: Solinge en De Vries (2001)

De religieuze participatie is hoog volgens zowel de informanten als Solinge en De Vries; het gaat daarbij ook om incidentele participatie. Sommige synagogen kennen dagelijks diensten, andere sporadisch. In dat laatste geval is alleen incidentele participatie mogelijk. Solinge en De Vries schatten de participatie van leden op 92 procent: “De overgrote meerderheid van de gemeenteleden (92 procent) komt wel eens in de sjoel, maar de frequentie wisselt sterk. Onge-

een religieuze atlas van nederland

veer de helft komt er alleen op uitnodiging (bijv. voor een huwelijk) en ongeveer een kwart gaat er tijdens de feest- en hoogtijdagen heen” (p. 129).

Gebouwen en professionals Het aantal gemeentes van de nik wordt door een informant (dhr. Vis) geschat op 16 in Amsterdam en 25 buiten Amsterdam8, dat is inclusief de pik-gemeente. Solinge en De Vries (2001: 130) komen op 34 gemeentes. Er zijn 20 rabbijnen werkzaam binnen het orthodoxe jodendom. Er zijn 9 liberale gemeentes, 7 gebouwen (per 2007) en 6 rabbijnen, volgens de informant vanuit het liberale jodendom, de heer Aronson. Beit Hachidush heeft één rabbijn, zij is de enige vrouwelijke rabbijn in Nederland, en één gebouw. Masorti heeft geen rabbijn en geen eigen kerkgebouwen. Ontwikkelingen Het aantal joden in Nederland is vanaf 1966 min of meer stabiel, wel treedt er een sterke vergrijzing op. In 1966 was 26 procent van de joden 19 jaar of jonger en 16 procent 65 jaar of ouder, in 2000 zijn deze cijfers respectievelijk 16 procent en 21 procent. Deze vergrijzing zal op termijn gevolgen hebben voor het aantal leden van de gemeentes. Kinderen worden automatisch lid van een gemeente als hun ouders lid zijn. Gebruikelijk is dat ze rond hun 18de jaar worden gevraagd of ze hun lidmaatschap willen continueren. In de praktijk heeft dit een daling van het aantal leden tot gevolg. Door exogamie zal het aantal homogene joodse gezinnen dalen en daarmee het aantal jongere leden. Het aantal leden van de ljg is de afgelopen jaren gestegen; vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw maakt men een grote bloei door. De pik laat een lichte stijging zien, die vooral op conto komt van immigranten uit onder andere Irak en Iran (Solinge en De Vries 2001: 133). De nik heeft de afgelopen tientallen jaren een ledenverlies laten zien, maar die afname is inmiddels gestopt. Er zijn op dit moment te weinig gegevens voorhanden om verdere prognoses te doen.

4.4.3

boeddhisme Evenals het hindoeïsme is het boeddhisme een lastig te omschrijven religie. Bovendien is het boeddhisme ook te zien als een filosofie of levenswijsheid, waardoor mensen zich aangesproken voelen of waarmee ze affiniteit hebben. Vermoedelijk zijn veel in Nederland autochtone boeddhisten op deze wijze boeddhist; zij kunnen daarbij affiniteit hebben met het boeddhisme én zich tot een bepaald kerkgenootschap rekenen. Daarnaast zijn er in Nederland tal van allochtone boeddhisten. Zij zijn veel meer op te vatten als aanhangers van een bepaalde religie in de betekenis zoals we hier over christenen en moslims spreken. Binnen het boeddhisme worden de volgende stromingen onderscheiden: - Theravada; - Mahayana (hiertoe kan ook zen worden gerekend); - Vajrayana (waarvan het Tibetaanse boeddhisme de bekendste is).

133

gelove n in het publieke domein

Over het aantal boeddhisten in Nederland is weinig bekend en bestaat weinig eenduidigheid; we komen aantallen tegen tussen de 70.000 en de 450.000.9 Volgens een informant van de Boeddhistische Unie zouden er in Nederland op dit moment 250.000 boeddhisten zijn, waarvan 100.000 van allochtone afkomst, met name Chinezen en Thai, en 150.000 van autochtone afkomst. Op de websites van de Boeddhistische Omroep en van de Boeddhistische Unie Nederland is het getal van 170.000 te vinden met twee onderverdelingen, één naar stroming en één naar etniciteit. Tabel 4.25

Indeling boeddhisten in Nederland naar stroming en naar etniciteit

Indeling

aantal

percentage

Theravada

34.000

20

Mahayana, Ch’an en Zen

68.000

40

Tibetaans

68.000

40

TOTAAL

170.000

100

naar stroming

134

naar etniciteit autochtonen

100.000

59

Chinezen

40.000

24

Vietnamezen

10.000

6

Thai overige etniciteiten TOTAAL

7.500

4

12.500

7

170.000

100

Er zijn in Nederland 70 boeddhistische organisaties, waarvan 33 ‘sangha’s’ (boeddhistische gemeenschappen). Het volgende overzicht geeft aan waar de gemeenschappen zich bevinden. Het zegt niets over het aantal aangesloten boeddhisten bij de sangha’s.

een religieuze atlas van nederland

Tabel 4.26

Overzicht van boeddhistische organisaties in Nederland

Noord-Brabant

11

Noord-Holland

10

Zuid-Holland

8

Gelderland

7

Friesland

6

Drenthe

5

Overijssel

4

Groningen

3

Zeeland

2

Flevoland

1

Bron: http://www.boeddhisme.nl/home.html

135

gelove n in het publieke domein

noten 1

2 3

4 5 6

136

7 8 9

De door het scp genoemde 4 procent van de Nederlandse bevolking heeft betrekking op het subjectief ervaren kerklidmaatschap; de mensen die zichzelf als kerklid beschouwen. Het feitelijke aantal leden volgens de ledenadministratie ligt hoger. De toevoeging ‘in Nederland en Noord-Amerika’ is niet meer gangbaar. De kaart toont alleen het aantal bevindelijken binnen de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk; projectie van de andere bevindelijke kerkgenootschappen levert eenzelfde beeld op. Bron: http://www.indiawijzer.nl/religion_and_spirituality/hindu/ saint_ sages_swamis/ sanatan_dharm1.htm. Bron: informant Bissessur. Hindostanen zijn afstammelingen van Brits-Indië (in het Hindi heet dit Hindostan). Alle Brits-Indische emigranten in Suriname werden vanaf 1947 zo genoemd; de groep bevat zowel hindoes (die ook wel hindoestanen worden genoemd) als moslims en christenen. Dit is de officiële naam per oktober 2006. Andere bronnen achten dit een royale telling. Verslag Algemene Ledenvergadering Boeddhistische Unie 8 april 2006.

een religieuze atlas van nederland

liter atuur Anonymus (2005) Statistics: 2005 Report of Jehovah’s Witnesses Worldwide (on line), http://www.watchtower.org/statistics/ worldwide_report.htm. Becker, J. (2003) De vaststelling van de kerkelijke gezindte in enquêtes: 40 of 60% buitenkerkelijken? scp-Werkdocument 92, Den Haag: scp. Becker, J. en J. de Hart, (2006) Godsdienstige veranderingen in Nederland: verschuivingen in de binding met de kerken en de christelijke traditie, scp-Werkdocument 128, Den Haag: scp. Bibby, R. W. en M.B. Brinkerhoff (1973) ‘The Circulation of the Saints: A Study of People Who Join Conservative Churches’, Journal for the Scientific Study of Religion, 12, 3: 273-283. Canatan, K., M. Popovic en R. Edinga, (2005) Maatschappelijk actief in moskeeverband, ‘s-Hertogenbosch/Utrecht: Islamitisch Instituut voor Maatschappelijke Activering (ihsan). Canatan, K., C.H. Oudijk en A. Ljamai (2003) De maatschappelijke rol van de Rotterdamse moskeeën, Rotterdam: COS /Islamitisch Instituut voor Maatschappelijke Activering (ihsan). Canatan, K. (2001) Turkse Islam, perspectieven op organisatievorming en leiderschap in Nederland (proefschrift), Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam. Cherribi, O. (2000) Imams d’Amsterdam: à travers l’exemple des imams de la diaspora marocaine (proefschrift), Amsterdam: Aksant. Choenni, C. E. S. en K.S. Adhin (2003) Hindostanen: van Brits-Indische emigranten via Suriname tot burgers van Nederland, Den Haag: Communicatiebureau Sampreshan. Dekker, G. en J. Peters (1989) Gereformeerden in meervoud: een onderzoek naar levensbeschouwing en waarden van de verschillende gereformeerde stromingen, Kampen: Kok. Den Exter, J., Diyanet (1990) Een reis door de keuken van de officiële Turkse islam, Beverwijk: Centrum Buitenlanders Peregrinus. Doomernik, J. (1991) Turkse moskeeën en maatschappelijke participatie, Nederlandse Geografische Studies 126, Amsterdam. European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (2001) Anti-Islamic reactions within the European Union after the acts of terror against the usa, Synthesis Report & Country Reports, European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (eumc). Gemeente Amsterdam (2004) Laat het van twee kanten komen, Eindrapportage van een verkenning (quick scan) van de maatschappelijke rol van moskeeën in Amsterdam. Gereformeerde Gemeenten (2006) Kerkelijk jaarboek, Woerden: Bureau voor Kerkelijke Administratie van de Gereformeerde Gemeenten. Groenveld-Kiestra, J. D. en A.A. Thimm (eds.) (2006) Doopsgezind jaarboekje, Amsterdam: Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Heelsum, A. van, M. Fennema en J. Tillie (2004) Moslims in Nederland, Islamitische organisaties in Nederland, scp-werkdocument 106e, Den Haag/Amsterdam: scp/imes.

137

gelove n in het publieke domein

138

Heelsum, A. van en E. Voorthuysen (2002) Surinaamse organisaties in Nederland, Amsterdam: Aksant. Heelsum, A. van en J. Tillie (1999) Turkse organisaties in Nederland, Amsterdam: Het Spinhuis. Heelsum, A. van (2001) Marokkaanse organisaties in Nederland, Amsterdam: Het Spinhuis. Hoekstra, E.G. en M.H. Ipenburg (1995) Wegwijs in religieus en levensbeschouwelijk Nederland. Handboek religies, kerken, stromingen enorganisaties, Kampen: Kok. Knippenberg, H. (1992) De religieuze kaart van Nederland: omvang en geografische spreiding van de godsdienstige gezindten vanaf de Reformatie tot heden, Assen: Van Gorcum. Kooten, L. van en T.J. Prins (eds.) (2002) Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, Kampen: Kok. Kranenborg, R. en I.I. Antuma (1997) Hindoeïsme, Kampen: Kok. Landman, N. (1992) Van mat tot minaret. De institutionalisering van de islam in Nederland, Amsterdam: vu Uitgeverij. Mallan, F. (red.) (2006) Kerkelijk jaarboek. Gerformeerde Gemeenten in Nederland en reformed congregations in North America en gemeente Pretoria (Zuid-Afrika) (Vol. 59), Veenendaal: De Wachter Sions. Praag, C. van (2006) ‘Marokkanen in Nederland’, Demos. Bulletin over Bevolking en Samenleving 22, 7: 61-64. Phalet, K., C. van Lotringen en H. Entzinger (2001) Islam in de multiculturele samenleving, Opvattingen van jongeren in Rotterdam, Utrecht: Universiteit Utrecht, Ercomer. Phalet, K. en J. ter Wal, (eds.) (2004) Moslims in Nederland, Diversiteit en verandering in religieuze betrokkenheid: Turken en Marokkanen in Nederland 1998-2002, scp-werkdocument 106b, Den Haag/Utrecht: scp. Rath, J., R. Penninx, K. Groenendijk en A. Meyer (1996) Nederland en zijn islam. Een ontzuilende samenleving reageert op het ontstaan van een geloofsgemeenschap, Amsterdam: Het Spinhuis. Runia, K. (1992) Evangelisch en gereformeerd: verkenning en herkenning, Driebergen: Evangelische Alliantie. Shadid, W.A.R. en P.S. van Koningsveld (1997) Moslims in Nederland. Minderheden en religie in de multiculturele samenleving, Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Singelenberg, R. (z.j.) Jehovah’s Getuigen: overzichtsartikel, http://www.home.zonnet.nl/rsingelenberg/jehovah-rbn.htm. Slis, P. L. (2006) De Remonstrantse Broederschap: biografische naamlijst, 1905-2005: gemeenten, landelijke organen, predikanten en proponenten, publicaties, Delft: Eburon. Solinge, H. van en M. de Vries (2001) De joden in Nederland anno 2000: demografisch profiel en binding aan het jodendom, Amsterdam: Aksant. Sunier, T. (1996) Islam in beweging. Turkse Jongeren en Islamitische organisaties, Amsterdam: Het Spinhuis. Veerman, M. P. (1995) Mondig-bondig-zondig: drie stromingen binnen de gereformeerde wereld in Nederland, Gorinchem: Narratio. Waardenburg, J.D.J. (2001) Institutionele vormgevingen van de islam in Nederland gezien in Europese perspectief, wrr-Werkdocument w118, Den Haag. Yar, H. (2001) ‘De islamitische sociale ethiek’, Markant 1. Zegwaart, H. (2003) Pinksterkerken, Kampen: Uitgeverij Kok.

kerken in de nederlandse civil society

5

kerken in de nederl andse civil societ y: institutionele grondsl ag en individuele inspir atiebron Joep de Hart en Paul Dekker

5.1

inleiding Dit hoofdstuk is gericht op de rol van de kerken als publieke instituties, als institutionele pijlers van de civil society en als sociale en normatieve milieus waarin mensen aangezet worden tot maatschappelijke deelname. De bespreking is steeds zoveel mogelijk gebaseerd op bevolkingsonderzoeken waarin deze aspecten zijn nagegaan. Aldus proberen we enig empirisch materiaal aan te dragen voor andere, meer theoretisch getinte beschouwingen in deze verkenning. Uitgangspunt zijn landelijke en internationale enquêtes en daarbinnen zullen we ons concentreren op gegevens die betrekking hebben op de positie en de invloed van de traditionele kerken.1 In de volgende paragraaf geven we eerst een kernachtige typering van de kerken als historisch belangrijke instanties binnen de Nederlandse civil society. Die typering loopt uit op de vraag of de kerken na decennia van ontkerkelijking nog steeds een grote rol spelen op het maatschappelijk middenveld. Langs drie wegen wordt vervolgens naar een antwoord gezocht, waarbij we onze bevindingen steeds in ook een internationaal perspectief zullen plaatsen. Na een introductie van de civil society en de historische ontwikkeling van de kerken daarin in paragraaf 5.2, wordt in paragraaf 5.3 enig cijfermatig inzicht geboden in de mate waarin het grote publiek religie accepteert als onderdeel van de civil society. In paragraaf 5.4 wordt daarop doorgegaan aan de hand van de vraag of de Nederlanders nog vertrouwen stellen in de kerken, vergeleken met hoe zij tegen andere instanties en instituties aankijken. De betekenis van religie vanuit het perspectief van de civil society blijft niet beperkt tot de publieke rol van kerken en geestelijk leiders. Religie is ook een inspiratiebron en achtergrond van individueel handelen. Religieuze overtuigingen, in geloofsleren verankerde normatieve voorstellingen en kerkelijke praktijken beïnvloeden wat Weber de praktische Lebensführung noemde en de houding van mensen tegenover anderen en de samenleving. Dat blijkt als we in paragraaf 5.5 vervolgens de aandacht verleggen naar religie en kerkelijkheid als achtergrond voor variërende vormen van maatschappelijke participatie en wegwijzer voor politiek handelen. Hoewel de traditionele kerken centraal staan in dit hoofdstuk, wordt – opnieuw vanuit participatieoverwegingen – apart in paragraaf 5.6 ingegaan op alternatieven voor de traditionele kerken. Daarbij komen de migrantenkerken ter sprake, evenals de islam en het brede scala aan interesses en praktijken dat wel wordt aangeduid met de term nieuwe spiritualiteit of new age. Voor een deel zal in dit stuk van het verhaal worden voortgeschreden langs de weg van de geïnformeerde redenering. In de slotparagraaf 5.7 wordt afgesloten met een resumé en kort gereflecteerd op de bevindingen.

139

gelove n in het publieke domein

5.2

de civil societ y en de kerken Het begrip ‘civil society’ heeft van oudsher zowel een normatieve als een empirische betekenis. Normatief fungeert het als de conceptualisering van een beschaafde samenleving, onder andere gekenmerkt door een scheiding van machten en levenssferen, door beschaafde omgangsvormen en collectieve betrokkenheid van burgers. Meer gangbaar is tegenwoordig de empirische betekenis van civil society als aanduiding van het deel van de maatschappij waarin burgers buiten de privésfeer vrijwillige verbanden met elkaar aangaan en zich om gemeenschappelijke aangelegenheden bekommeren. In de maatschappelijke sfeer van de civil society domineren vrijwillige associaties, zowel in de vorm van verenigingen (voluntary associations) als in lossere verbanden, binnen andere organisaties en los van organisaties. De samenhang tussen beide conceptualiseringen is de veronderstelling dat een krachtige civil society als deel van de maatschappij een belangrijke bijdrage levert aan, wellicht een voorwaarde is voor het bestaan van een civil society als beschaafde maatschappij (Dekker 2002).

140

In verschillende opzichten nemen de kerken een bijzondere positie in te midden van de vrijwillige verbanden die typerend zijn voor de vaderlandse civil society of het maatschappelijke middenveld.2 De kerkelijke hoofdrichtingen hebben een – vergeleken met andere maatschappelijke organisaties – lange geschiedenis, nog altijd aanzienlijke omvang en overwegend gemêleerd ledenbestand. De kerken zijn tevens van belang voor de maatschappelijke participatie vanwege de breedte van de onderwerpen waarop zij hun visie formuleren, de invloed die zij veelal blijken te hebben op de beslissingen van hun kernleden en de rol van moreel geweten die hun nog altijd door velen wordt toebedeeld (Dekker et al. 1997). De meeste kerken zijn ingebed in uitgebreide sociale netwerken. Niet alleen bestaan er van oudsher tal van banden tussen de grote kerken en bestuurlijke instanties en circuits van politieke besluitvorming, maar ook plegen kerken sterk geworteld te zijn in lokale gemeenschappen en informele interactiepatronen. Meer dan vier op de tien Nederlanders staan nog steeds ingeschreven bij een van de twee grootste kerkgenootschappen (de rkk en de pkn), die beschikken over ruim vierduizend kerkgebouwen, verspreid over heel het land. Die bieden op plaatselijk niveau het middelpunt en de infrastructuur van 3.300 parochiegemeenschappen en -gemeentes. De twee kerkgenootschappen mobiliseren elk weekend ruim 800.000 kerkgangers en steunen op een legertje van 3.500 priesters, predikanten en diakens, 800 pastorale werkers en 545.000 vrijwilligers. In protestante kringen is het altijd gebruikelijk geweest dat leken allerlei kerkelijke functies vervullen, maar het is ook voor de katholieken veel sterker gaan gelden. Dat de katholieke kerk de afgelopen decennia in snel tempo is omgevormd tot een geloofsgemeenschap die in hoge mate wordt gedragen door vrijwilligers en niet-gewijde krachten is een belangrijke ontwikkeling vanuit het oogpunt van civil society. Terwijl het aantal priesters de afgelopen vijfentwintig jaar afnam met 54 procent, steeg het aantal vrijwilligers met 19 procent en het

kerken in de nederlandse civil society

aantal pastorale werkers met maar liefst 164 procent. In de meeste kerken vinden door de week heel wat meer activiteiten plaats dan op zondag en de twee soorten activiteiten overlappen elkaar maar ten dele. Kerken fungeren niet alleen als instituties die spirituele en praktische bijstand geven aan hun leden, maar genereren ook vaak breder sociaal engagement. Ze dragen in hoge mate bij aan allerlei onbetaalde vormen van sociale dienstverlening (Van der Sar en Schoemaker 2003; Van der Sar 2004; Van der Sar en Visser 2006). In de kerkelijke gemeenschappen worden tal van activiteiten georganiseerd die mensen kunnen scholen in maatschappelijke vaardigheden en socialiseren in prosociale normen, die het maatschappelijk bewustzijn kunnen verruimen en de weg openen naar rekrutering voor ook niet-kerkelijke vormen van activisme. Verba et al. (1995) hebben laten zien dat veel mensen die vanwege hun opleidingsniveau en beroep anders veroordeeld zouden zijn tot politieke passiviteit, via hun kerkelijke activiteiten vaardigheden kunnen ontwikkelen die de weg openen voor een succesvolle participatie op andere sociale terreinen. Dat lijkt zeker op te gaan voor de migrantenkerken die zich in een breed scala aan de marge van grootschalige ontwikkelingen als de vorming van de pkn en veranderingen in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland manifesteren. 141

De Nederlandse geschiedenis biedt tal van voorbeelden van sociale bewegingen waarbij de kerken aan de basis stonden, als inspiratiebron of promotor optraden, dan wel als financiers fungeerden: van emancipatiebewegingen tot de vredesbeweging, van moral issue-organisaties tot organisaties gericht op internationale hulp en mensenrechten. Soms spelen kerken een manifeste politieke rol. Zelfs in landen met een formele scheiding tussen kerk en staat betraden kerkelijke en met de kerken geassocieerde instellingen telkens weer de politieke arena en hebben zij politieke bewegingen beïnvloed. Kerkleiders en geestelijken vertolken politieke standpunten in hun preken, herderlijke boodschappen en missiven, kerkelijke vertegenwoordigers vellen publiekelijk oordelen over sociale en morele onderwerpen, kerken leveren faciliteiten voor politieke mobilisatie en maatschappelijk protest, kerkbesturen geven ruimte aan solidariteitsbijeenkomsten of politieke discussies. Tot ver in de jaren vijftig vormde ons land een soort religieuze archipel, elk eiland met zijn eigen levensbeschouwelijke biotoop. De katholieken leefden binnen hun zuil en namen van daaruit op geheel eigen wijze de omringende samenleving waar, hetzelfde gold voor de gereformeerden en de socialisten. Het Engelse good fences make good neighbours was gedurende honderd jaar lang het parool van omvangrijke bevolkingsgroepen. Dat Nederland bestaat niet meer. Er stak een nieuwe wind op en de turbulentie bracht de zuilen in beweging. Vanaf de jaren zestig werden de hekken in hoog tempo neergehaald, waarna de schapen zich in alle windrichtingen over het land verspreidden. Er hebben zich sindsdien sterke veranderingen voorgedaan in de religieuze beleving van de Nederlanders, waarvan de afbrokkeling van de kerkelijke deelname een van de meest zichtbare is. Niet alleen een reeks van bevolkingsenquêtes (waaronder de God in Nederland-

gelove n in het publieke domein

onderzoeken vanaf 1966), ook institutionele tellingen brengen het verval in beeld. Volgens de registers van de kerken zelf liep het aantal aangeslotenen sinds 1970 terug van 9,7 naar 7,4 miljoen nu (dat wil zeggen van 75 procent naar 45 procent van de bevolking). Het aantal kerkgangers slonk eveneens drastisch en wel sterker dan het aantal mensen dat zich tot een kerkgenootschap (of andere religieuze gemeenschap) rekent. Dat nam volgens dezelfde enquêtes af van 75 procent naar 36 procent, ruim een halvering. De dalende kerkgang is dus zowel een gevolg van een afname van het aantal kerkelijken als van een afnemende activiteit van de kerkelijken wat betreft kerkgang (Becker en De Hart 2006). De teruggang in de kerkelijkheid en de kerkelijke deelname werpt de vraag op wat de betekenis van de ontkerkelijking is voor het imago van de kerken en hun bijdrage aan de vormgeving van het maatschappelijk middenveld. Een veronderstelling zou kunnen zijn dat in een ontkerkelijkt Nederland godsdienst bij gewone mensen niet langer verbonden is met specifieke opvattingen en gedragingen in het publieke domein. Vanuit de privatiseringsthese is wel gesteld dat de impact van godsdienstige achtergrond beperkt blijft tot de sfeer van gezin, opvoeding, persoonlijke ethiek en seksualiteit, en dat zij weinig invloed heeft op de keuzes van mensen in de publieke sfeer van maatschappelijke deelname, politiek of economie (Luckmann 1967; Tamney en Johnson 1985; Berger 1969; Davidson en Caddell 1994; Davis en Robinson 1996; Halman et al. 1996). Anderen nemen daarentegen vanaf de jaren tachtig juist een sterke tendens tot ‘deprivatisering’ waar en menen zelfs dat die zich voordoet in religieuze tradities over heel de wereld (Juergensmeyer 1993; Casanova 1994; Kurtz 1995; Wuthnow 1996). Zij zien religieuze organisaties en groepen de status-quo en bestaande machtsstructuren met hernieuwd elan ter discussie stellen, vragen opwerpen over publieke moraliteit en de handen ineenslaan met tal van initiatieven die worden ontwikkeld binnen lokale civil societies.

142

Na deze inleidende en probleemstellende overwegingen gaan we in de volgende paragrafen allereerst in op collectieve elementen: het vertrouwen dat wordt gesteld in de kerken, religie als organisatiegrondslag van het maatschappelijke leven en kerken en kerkleiders als actoren in de publieke ruimte (worden ze geaccepteerd als publieke stem?). Het vizier is daarbij gericht op het grote publiek. Daarna komen de relaties van elementen van religiositeit met individuele maatschappelijke en politieke participatie aan de orde. In hoeverre en waarom verschillen kerkelijken en niet-kerkelijken; in hoeverre is religie nog een leidraad voor maatschappelijke participatie en politiek handelen? Hier kijken we naar (veranderingen in) verschillen tussen religieus onderscheiden groepen.

5.3

opvattingen over de pl aats van religie in de civil societ y We gaan in deze paragraaf op drie zaken in: de tolerantie voor gelovigen en voor de uitspraken en invloed van geestelijke leiders en de steun voor religie als grondslag voor maatschappelijke organisaties. We beginnen internationaal. Tabel 5.1 biedt

kerken in de nederlandse civil society

een overzicht van hoe het publiek in vijftien Europese landen aankijkt tegen politieke invloed van religieuze leiders. Zoals verwacht kon worden, vertoont de houding ten aanzien van een beïnvloeding door deze leiders van het stemgedrag een positieve samenhang met hoe er wordt gedacht over de beïnvloeding van het overheidsbeleid. Nederland springt er samen met Zweden uit; in beide landen is de tolerantie naar verhouding groot voor politieke invloed van religieuze leiders. Dit in duidelijk contrast met landen als Frankrijk, Spanje, Portugal en Denemarken. Tabel 5.1

Opvattingen over de wenselijke invloed van religieuze leiders in de hele bevolking en naar religieus lidmaatschap a en religieuze deelname b in procenten van de bevolking van 18 jaar en ouder

gemiddelde acceptatie van invloed c geen invloed

geen invloed op

op stemgedrag a overheidsbeleid b eens oneens Finland

68

eens oneens

lidmaatschap d

deelname e

niet

wel

niet

wel

17

58

21

13

20

17

32

Zweden

68

22

52

28

22

25

24

36

Denemarken

85

11

85

9

19

9

9

16

Duitsland

75

10

71

13

6

14

8

21

Nederland

66

22

60

26

20

30

22

31

Groot-Brittannië

70

15

65

16

15

15

11

32

Ierland

79

14

73

16

-

15

11

17

België

79

12

73

16

10

16

11

22

Luxemburg

82

10

77

12

8

12

9

15

Frankrijk

86

8

82

9

8

10

8

12

Spanje

71

10

73

8

7

9

7

12

Portugal

80

9

79

7

3

9

7

9

Oostenrijk

85

7

79

11

5

10

7

12

Italië

79

8

68

13

6

12

8

14

Griekenland

78

7

59

15

-

11

9

14

a ‘Religieuze leiders zouden geen invloed mogen uitoefenen op het stemgedrag van mensen’: ‘(zeer) eens’ en ‘(zeer) oneens’ (met ‘eens noch oneens’ optellend tot 100%) b ‘Religieuze leiders zouden geen invloed mogen uitoefenen op overheidsbeslissingen’ : ‘(zeer) eens’ en ‘(zeer) oneens’ (met ‘eens noch oneens’ optellend tot 100%) c Gemiddelde percentage ‘(zeer) oneens’ voor beide uitspraken d Beschouwt zich niet of wel als lid van een bepaald geloof of een kerkgenootschap e Gaat niet of wel minstens eens per maand naar een religieuze dienst Bron: European Values Study 1999-2000; gewogen resultaten. - = n <100 respondenten

Elders zijn we op basis van gegevens van het International Social Survey Project 1998 uitvoeriger ingegaan op de houding tegenover een publieke rol voor godsdienstige leiders (De Hart en Dekker 2005). Zoals verwacht kon worden, bleek daar dat buitenkerkelijken het minst ophebben met pogingen van godsdienstige

143

gelove n in het publieke domein

leiders om de politieke keuzes van mensen of overheidsbesluitvorming te beïnvloeden en dat ze ook het minst uit zijn op meer macht voor kerken en religieuze organisaties in ons land. Protestanten bleken op alle drie de punten het meest geporteerd van zich politiek sterk manifesterende kerken en kerkleiders, terwijl katholieken steeds een tussenpositie innemen. Internationaal weken de Nederlandse katholieken weinig af van hun geloofsgenoten in andere westerse landen, maar vielen de Nederlandse protestanten opnieuw op door hun sterke voorkeur voor politieke actieve kerken en kerkleiders. Tabel 5.2 biedt met behulp van het longitudinale onderzoek Culturele veranderingen in Nederland inzicht in de mate waarin de bevolking vindt dat de aanhangers van drie geloofsrichtingen in ons land vrij moeten worden gelaten. De cijfers voor katholieken en protestanten zijn vrijwel identiek. De tolerantie voor moslims blijft daarbij in de hele periode achter. Vanaf de jaren negentig gaat deze het eerst en het sterkst dalen. In 2000 is ook de tolerantie voor katholieken en protestanten afgenomen en in 2002 wordt voor alle drie godsdienstige groepen een dieptepunt bereikt. Tabel 5.2

144

Ontwikkelingen in religieuze tolerantie a, 1980-2004, in procenten van de bevolking van 16 jaar en ouder

katholieken protestanten islamieten

volledig vrijlaten

1980

1985

1991

1997

2000

2002

2004

87

87

84

84

76

62

77

tamelijk vrijlaten

10

9

11

12

18

30

17

volledig vrijlaten

87

87

85

84

76

63

77

tamelijk vrijlaten

10

9

11

11

18

30

17

volledig vrijlaten

75

79

71

64

53

31

50

tamelijk vrijlaten

13

11

14

16

23

32

21

a ‘Er zijn diverse geloofsrichtingen in onze maatschappij. Voor elk van deze geloofsrichtingen zou ik graag van u willen weten in hoeverre u vindt dat zij vrijgelaten moeten worden in hun doen en laten.’ Bron: Culturele veranderingen in Nederland 1980-2004

In tabel 5.3 kijken we voor het jaar 2002 hoe het is gesteld met de tolerantie in verschillende levensbeschouwelijke groepen. Zoals bleek in tabel 5.2 was in dit jaar de tolerantie op een bijzonder laag peil. Voor de verschillen tussen bevolkingsgroepen maakt dat echter niet uit en dit jaar biedt wel het voordeel dat ook een vraag werd gesteld over de tolerantie tegenover geestelijke leiders, namelijk of men vindt dat imams vrijuit hun mening moeten kunnen geven over de Nederlandse samenleving met een beroep op hun geloof. Kerkleden of kerkgangers betonen zich ten opzichte van moslims niet toleranter dan buitenkerkelijken. Nog veel minder steun is er voor de stelling dat imams mogen zeggen van ons land wat ze willen en ook daarover bestaat tussen de christelijke denominaties weinig verschil van mening.

kerken in de nederlandse civil society

Tabel 5.3

Religieuze tolerantie naar kerkelijke betrokkenheid a, 2002, in procenten van de bevolking van 16 jaar en ouder

katholieken

protestanten

islamieten

imams mogen zeg-

vrijlaten b

vrijlaten b

vrijlaten b

zeggen wat ze willen c

allen

62

63

31

19

buitenkerkelijk

62

62

32

19

nominaal katholiek

60

60

28

16

kerks katholiek

60

61

36

18

nominaal PKN

66

65

29

13

kerks PKN

67

69

27

21

overig

69

71

34

30

a Kerkleden zijn kerks (gaan minstens eens per maand naar de kerk) of nominaal (gaan minder of niet); de ‘overigen’ bestaan uit regelmatige kerkgangers die geen lid zijn (1%) en leden van andere groeperingen dan de Rooms-Katholieke kerk en de PKN (Protestantse Kerk in Nederland) b ‘Er zijn diverse geloofsrichtingen in onze maatschappij. Voor elk van deze geloofsrichtingen zou ik graag van u willen weten in hoeverre u vindt dat zij vrijgelaten moeten worden in hun doen en laten.’ ‘Volledig vrijlaten’ i.p.v. ‘tamelijk’, ‘een klein beetje’ en ‘helemaal niet’ c ‘Hebben islamitische imams (geestelijk leiders) volgens u het recht om met een beroep op hun geloof van de Nederlandse samenleving te zeggen wat zij willen?’ ‘Ja’ i.p.v. ‘nee’ en ‘weet niet’ Bron: Culturele veranderingen in Nederland 2002

In tabel 5.4 staan de uitkomsten naar aanleiding van vragen naar een levensbeschouwelijk fundament en de relatie met godsdienst van maatschappelijke organisaties.3 Vanuit het oogpunt van vergelijkbaarheid valt het te betreuren dat de vraagstelling in 2002 is bijgesteld, waardoor de verschillen met eerdere jaren niet goed interpreteerbaar zijn.4 Voor de volledigheid zijn ze toch opgenomen in de tabel. Tot halverwege de jaren negentig liep de steun voor het confessionele karakter van maatschappelijke organisaties (uitgezonderd het onderwijs) terug. In confessionele kring valt de afname vrijwel volledig op het conto van het katholieke volksdeel te schrijven waar de gemiddelde bijval voor een godsdienstige grondslag in vijfentwintig jaar daalde van 64 procent naar 44 procent. Regelmatige kerkgangers gaven in die periode geen krimp. Onder hen was en is de gehechtheid aan een levensbeschouwelijke dimensie wijdverbreid. De vraag of men het geloof een goede wegwijzer voor de politiek vindt, gaat een stapje verder dan de steun voor een godsdienstige grondslag van politieke partijen. In tabel 5.5 is de relatie religie-politiek tegelijkertijd wat algemener en specifieker geformuleerd. Nu gaat het erom of geloof richtinggevend moet zijn voor politiek handelen. Tabel 5.5 laat als laatste van de tabellen zien dat de bevolking als geheel wat uitgesprokener is geworden in haar oordeel. Het percentage tegenstanders is gestegen, maar tegelijkertijd is het percentage dat de politieke

145

gelove n in het publieke domein

Tabel 5.4

Steun voor het bestaan van confessionele politieke en maatschappelijke organisaties a

1971

1977

1986

1994

2002 b

38

53

57

61

42

8

2

5

6

4

55

45

38

33

54

42

57

65

67

58

9

7

6

6

3

49

36

29

27

39

37

39

42

45

34

politieke partijen • los van godsdienst • weet niet • (ook) confessioneel vakbonden • los van godsdienst • weet niet • (ook) confessioneel scholen • los van godsdienst • weet niet

6

5

4

4

2

57

56

54

51

63

• los van godsdienst

.

45

48

56

28

• weet niet

.

6

6

6

2

• (ook) confessioneel

.

49

46

37

70

gemiddelde instemming c : allen

47

46

40

37

52

• onkerkelijken

39

26

19

16

43

• rooms-katholieken

64

47

46

44

49

• protestanten

67

68

67

68

74

frequente kerkgangers (wekelijks)

72

73

69

79

81

• (ook) confessioneel omroepen

146

a In 1971-1994 is de vraag als volgt: ‘Sommigen vinden dat politieke partijen geheel los moeten staan van godsdienst. Anderen vinden dat politieke partijen juist op godsdienst gebaseerd moeten zijn. Daarbij denkt men aan algemeen christelijke partijen of aan afzonderlijke rooms-katholieke en protestants-christelijke partijen. Dezelfde opvattingen zijn ook mogelijk voor de vakbonden, scholen en omroepen. Wat is uw opvatting voor wat betreft de politieke partijen?’ Antwoordmogelijkheden: 1. geheel los van godsdienst; 2. algemeen christelijk; 3. afzonderlijk rooms-katholiek en protestants-christelijk; 4. niet van toepassing, andere godsdienst; 5. weet niet. In 2002 wijkt de vraagstelling af: zie noot b! b In 2002 luidt de vraag: ‘Vindt u dat politieke partijen geheel los moeten staan van godsdienst, of bent u van mening dat er ook confessionele partijen moeten zijn, d.w.z. politieke partijen die gebaseerd zijn op godsdienst?’ Antwoordmogelijkheden: 1. politieke partijen moeten geheel losstaan van godsdienst; 2. er moeten ook confessionele politieke partijen zijn; 3. weet niet. … Vervolgens wordt de vraag herhaalt voor vakbonden, scholen en omroepen. c Gemiddelde steun voor (ook) confessionele partijen, vakbonden en scholen. Bron: Nationale Kiezersonderzoeken 1971-2002; gewogen resultaten

gidsfunctie van geloof onderschrijft de afgelopen drie decennia opmerkelijk constant gebleven. Onder protestanten en vooral kerkgangers is de bijval sinds de jaren zeventig toegenomen.

kerken in de nederlandse civil society

Tabel 5.5

Opvattingen over ‘Het geloof is voor de politiek een goede wegwijzer’ in de kiesgerechtigde bevolking 1971-2003

1971

1977

1986

1994

2002

2003

• helemaal mee eens

11

12

11

7

7

7

• mee eens

24

23

26

26

29

25

• weet niet

13

13

6

4

4

2

• mee oneens

37

33

33

43

39

42

• helemaal mee oneens

15

20

24

20

20

24

(helemaal) mee eens in enkele groepen:

35

34

37

33

36

32

• onkerkelijken

15

11

8

6

16

14

• rooms-katholieken

38

38

46

46

49

44

• protestanten

53

58

67

67

70

66

frequente kerkgangers (wekelijks)

58

73

77

84

82

91

Bron: Nationale Kiezersonderzoeken 1971-2003; gewogen resultaten

147

5.4

vertrouwen in de kerken We richten ons nu eerst op de houding van het publiek tegenover de kerken als actoren in de publieke en politieke sfeer. In de Eurobarometerenquêtes is de afgelopen jaren herhaaldelijk een vraag gesteld naar “(…) het vertrouwen dat u heeft in bepaalde instellingen. Zegt u mij voor elk van de volgende instellingen of u er eerder wel vertrouwen of eerder geen vertrouwen in heeft.” Vervolgens worden vijftien instellingen genoemd: de geschreven pers; de radio; de televisie; justitie, het Nederlandse rechtssysteem; de politie; het leger; de kerk; de vakbonden; politieke partijen; grote ondernemingen; de Nederlandse regering; het Nederlands Parlement, de Tweede Kamer; de Europese Unie; de Verenigde Naties; liefdadigheidsinstellingen en vrijwilligersorganisaties. Deze Nederlandse lijst spoort goed met de Engelstalige moederlijst met uitzondering van nou net ‘de kerk’. Op de moederlijst is sprake van ‘religious institutions’ en in alle voor ons controleerbare talen keert die term vrij letterlijk vertaald terug.5 In tabel 5.6 is eerst het gemiddelde vertrouwen in de vijftien instituties weergegeven. In de kolommen daarna staan de afwijkingen daarvan voor wat betreft het vertrouwen in de religieuze instellingen en – ter vergelijking – in drie andere instellingen. Tot slot vindt men in de laatste kolom met welke drie instituties de religieuze instituties het sterkst correleren. Het vertrouwen in de kerk blijft in ons land achter bij dat in andere maatschappelijke instituties en wel sterker dan in Europa gemiddeld het geval is. In dat opzicht bevinden wij ons in het gezelschap van onder anderen de Zweden, Ieren en Belgen.6 Vrijwel overal is op individueel niveau het vertrouwen in de religieuze instellingen positief gecorreleerd met het vertrouwen in andere institu-

gelove n in het publieke domein

ties, maar in hoeverre verschilt de clustering? Onze verwachting was dat vooral in Noord- en Zuid-Europa de kerk zou worden gezien als een gezaghebbende instantie naast wereldse gezagsdragers (justitie, politie, regering), terwijl de kerken in een land als het onze meer worden beleefd als een deel van de civil society, naast vrijwilligersorganisaties, vakbonden en partijen. Die veronderstelling wordt niet bevestigd in tabel 5.6. In ons land blijkt (in de beleving van het grote publiek) het vertrouwen in de kerk vooral ingebed in het vertrouwen dat men stelt in regering, leger en parlement. Tabel 5.6

Institutioneel vertrouwen: gemiddeld vertrouwen in 15 instituties en afwijkingen daarvan van kerken, radio, parlement en charitatieve/ vrijwilligersinstellingen a

gemiddeld

148

kerk

pers

recht-

parle-

vertrouwen in de kerk correleert

spraak

ment

het sterkst met vertrouwen in:

Finland

64

7

-7

12

1

Zweden

49

-21

-17

2

2

leger, politie, justitie

Denemarken

65

11

-18

16

10

leger, politie, regering

Duitsland

50

1

2

10

-13

leger, charitatief, partijen regering, leger, parlement

partijen, charitatief, leger

Nederland

58

-12

7

3

-7

Verenigd Koninkrijk

46

-2

-27

4

-9

partijen, vakbonden, parlement

Ierland

52

-16

-15

-2

-9

politie, charitatief, parlement

België

54

-10

3

-14

-5

politie, leger, charitatief leger, partijen, politie

Luxemburg

59

-17

1

2

11

Frankrijk

44

-7

10

-3

-14

leger, regering, tv

Spanje

49

-9

2

0

-5

leger, partijen, tv

Portugal

53

4

8

-14

-9

leger, politie, vakbonden

Oostenrijk

57

-4

1

17

-5

charitatief, partijen, politie

Italië

49

9

-6

0

-11

charitatief, politie, leger

Griekenland

49

9

-6

10

7

politie, charitatief, leger

landengemiddelde

53

-4

-4

3

-4

a Vermeld worden de percentages ‘eerder wel vertrouwen’ in plaats van ‘eerder geen vertrouwen’ en ‘weet niet’ van respondenten die hoogstens driemaal ‘weet niet’ antwoorden op het verzoek om van vijftien instituties aan te geven ze er ‘eerder wel vertrouwen of eerder geen vertrouwen’ in hebben. Bron: Eurobarometer 64.2 (najaar 2005)

Na een algemene schets van het vertrouwen in de kerken en andere instituties in een aantal Europese landen, keren we terug naar ons land en naar eventuele verschillen die er tussen de kerkelijkheidtypen bestaan. De kerkelijke achtergrond van de ondervraagden brengt duidelijke tekening in het algemene beeld van tabel 5.6. Buitenkerkelijken hebben het minst op met kerken en religieuze organisaties, al spreekt bijna de helft toch nog wel enig vertrouwen in deze uit. Opvallend is verder het negatieve oordeel van niet minder dan 30 procent van de katholieken die niet regelmatig ter kerke gaan (vermoedelijk twee kanten van dezelfde medaille), die zich ondanks de diskwalificatie wel rekenen tot de kerk

kerken in de nederlandse civil society

van Rome. Een andere markante uitkomst is het massale vertrouwen onder de kerkse leden van de Protestantse Kerk in Nederland, waarbij overigens onduidelijk is of het oordeel op kerken in het algemeen dan wel voornamelijk op de eigen geloofsgemeenschap betrekking heeft (bijvoorbeeld de Gereformeerde Bond binnen de pkn). Tabel 5.7

Vertrouwen in instituties a naar kerkelijke betrokkenheid,b 2004, in procenten van de bevolking van 16 jaar en ouder

kerken en religieuze organisaties

allen

(%)

geen of zeer weinig

(100)

37

enig ver- veel of ontrouwen beperkt 43

veel of onbeperkt vertrouwen in

kranten

de rechtspraak

de Tweede Kamer

19

34

14

19

buitenkerkelijk

(60)

54

38

8

21

34

14

nominaal katholiek

(10)

30

57

13

17

22

14

kerks katholiek

( 8)

8

55

37

14

38

16

nominaal PKN

( 5)

15

56

29

22

34

16

kerks PKN

( 8)

1

45

54

15

41

17

overig

( 9)

14

39

47

15

40

15

a ‘Hoeveel vertrouwen heeft u in …’ Antwoordmogelijkheden: 1 onbeperkt vertrouwen; 2 veel vertrouwen; 3 enig vertrouwen; 4 zeer weinig vertrouwen; 5 helemaal geen vertrouwen. b Zie toelichting tabel 5.3. Bron: Culturele veranderingen in Nederland 2004 (incl. schriftelijke lijst); gewogen resultaten

Aan de gepresenteerde cijfers over het vertrouwen dat wordt gesteld in de kerken, kan worden toegevoegd dat deze voor veel Nederlanders nog steeds gelden als belangrijke bewakers van de publieke moraal. Gegevens die werden verzameld in het kader van de God in Nederland-onderzoeken (in 1996 en in 2006) wijzen uit dat ongeveer een kwart tot eenderde van de bevolking meent dat geloof en kerk een dam vormen tegen het oprukkende egoïsme en de verloedering van de samenleving. De steun voor de kerken als hoeders van de moraal en sociale cohesie treffen we vooral aan onder de oudere leeftijdsgroepen, gelovigen en actieve kerkleden, maar niet alleen daar. Ook van de jeugd van 17-24 jaar is bijvoorbeeld eenderde van mening dat de kerken een betrouwbare tot zeer betrouwbare bron van informatie zijn met betrekking tot belangrijke maatschappelijke vraagstukken en ook onder de niet-gelovige buitenkerkelijken is de meerderheid van oordeel dat de kerken zich moeten uitspreken over het probleem van de armoede in onze samenleving (Dekker et al. 1997; Dekker et al. 2007 – te verschijnen).

149

gelove n in het publieke domein

5.5

kerkelijke achtergronden van individueel engagement 7 In de voorgaande paragrafen is een impressie gegeven van de houding van de bevolking en bevolkingsgroepen tegenover wisselende aspecten van het functioneren van religie binnen de publieke ruimte. In deze paragraaf wordt vervolgens gekeken naar een andere wijze waarop religie zich op het maatschappelijk schouwtoneel kan manifesteren. Dat is in haar rol als leidraad en stimulator bij de deelname van individuen binnen de civil society. Actieve varianten van die deelname zijn het doen van vrijwilligerswerk, het ontplooien van politieke activiteiten en het participeren in collectieve acties. Maar ook het effect van het doneren

Tabel 5.8

Vrijwilligerswerk en politieke activiteiten naar religieus lidmaatschap a en religieuze deelname b in procenten van de bevolking van 15 jaar en ouder

vrijwilligerswerk c

politieke activiteiten d

lidmaatschap

deelname

lidmaatschap

deelname

niet

wel

niet

wel

niet

wel

niet

wel

Finland

13

12

11

24

69

73

71

76

Zweden

32

Noorwegen

31

41

32

56

76

79

76

85

42

34

60

73

73

73

Denemarken

79

27

28

26

42

71

66

68

67

Duitsland

18

31

23

39

64

63

64

61

Nederland

25

34

25

44

51

56

52

58

150

Verenigd Koninkrijk

17

30

19

42

60

69

62

75

Ierland

13

16

12

17

55

55

56

54

België

21

26

22

27

62

60

62

58

Luxemburg

17

13

14

15

68

63

66

61

Frankrijk

18

20

17

32

64

62

62

65

Spanje

9

6

7

6

51

38

44

36

Portugal

7

5

5

6

36

21

25

21

Oostenrijk

9

16

11

18

60

58

59

58

Zwitserland

-

-

-

-

71

69

68

74

Italië

4

5

4

6

40

30

31

34

Griekenland

-

6

6

6

-

26

31

23

a Beschouwt zich niet of wel als lid van een bepaald geloof of een kerkgenootschap. b Gaat niet of wel minstens eens per maand naar een religieuze dienst. c Heeft in het afgelopen jaar vrijwilligerswerk gedaan voor een organisatie met vrijwillig lidmaatschap. d Heeft in het afgelopen jaar deelgenomen aan één of meer politieke activiteiten (handtekeningenacties, contact opnemen met een politicus, een product boycotten e.a.). Bron: European Social Survey 2002/03; gewogen resultaten. - = niet beschikbaar / n <100 respondenten

kerken in de nederlandse civil society

van geld aan goede doelen en organisaties op het maatschappelijke middenveld moet niet onderschat worden. Tabel 5.8 biedt eerst een beeld van de relatie tussen kerkelijke achtergrond en participatie in het vrijwilligerswerk en politieke activiteiten voor zeventien Europese landen. Vergeleken met landen als België of Ierland zijn in ons land kerkelijkheid en vooral kerkelijke deelname verbonden met duidelijke verschillen in het doen van vrijwilligerswerk. Daarin stemt Nederland overeen met bijvoorbeeld de Scandinavische landen, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk. Met betrekking tot de politieke participatie blijken kerkelijk lidmaatschap en kerkgang met veel minder verschillen gepaard te gaan. Dat is eveneens een internationaal verschijnsel. De grotere betrokkenheid van kerkelijk actieven bij het vrijwilligerswerk dateert niet van vandaag of gisteren. Dat blijkt uit figuur 5.1, die voor ons land gedurende een langere periode de deelname aan vrijwilligerswerk toont voor de vaste drie groepen met een verschillende positie tegenover de kerk: buitenkerkelijken, nominale leden en kerkse leden. Vermeld zijn de percentages mensen die minstens één uur vrijwilligerswerk deden volgens een dagboekje in de najaarsweek waarin het onderzoek altijd gehouden wordt. Het verschil tussen de nominale kerkleden en buitenkerkelijken is steeds niet zo groot, hetgeen suggereert dat het de deelname aan het kerkelijke leven is die stimuleert tot maatschappelijk activisme en niet zozeer het zich rekenen tot een kerk of opgegroeid zijn binnen een kerkgenootschap.8 Figuur 5.1

Deelname van kerkgangers, nominale kerkleden en buitenkerkelijken aan vrijwilligerswerk (minstens een uur per week volgens een dagboekje), 1975-2005, bevolking van 18 jaar en ouder

50 45 40 35 30 25 20 15 10 19751980

1985

buitenkerkelijk

Bron: Tijdsbestedingsonderzoek scp

19901995

nominaal kerklid

20002005 kerkgangers

151

gelove n in het publieke domein

Vrijwilligerswerk is een van de meest intensieve vormen van participatie, maar er zijn meer soorten van maatschappelijke inzet, zoals het doneren van geld, het lidmaatschap van organisaties of de deelname aan collectieve acties. Tabel 5.9 biedt een overzicht van de minst georganiseerde en veelal anonieme vorm van participatie, het geven van geld aan goede doelen. De cijfers hebben betrekking op 2005 en zijn ontleend aan het onderzoek Geven in Nederland, waarover begin 2007 wordt gepubliceerd. In huishoudens van kerkgangers wordt iets massaler en gemiddeld aanzienlijk guller gegeven dan in huishoudens van mensen die zelden of nooit op zondagmorgen een kerk van binnen zien.9 En die vrijgevigheid blijft niet beperkt tot kerkelijke doelen; regelmatige kerkgangers schenken ook beduidend meer aan niet-kerkelijke doelen. Tabel 5.9

Geld geven aan goede doelen naar kerkelijke deelname,a 2005 (percentages en euro’s)

donaties (in E ) gemiddeld over allen donateurs

152

allen

kerkelijke

niet-kerkelijk

(in %)

totaal

doelen

doelen

84

243

105

139

frequentie kerkgang: • (vrijwel) nooit

82

188

65

122

• één of enkele malen per jaar

88

162

54

108

• ongeveer een keer per maand

88

395

148

246

• ongeveer een keer per week of vaker

89

823

534

290

a De gegevens betreffen het geefgedrag van het huishouden van de respondent, niet noodzakelijk de respondent zelf. Niet-kerkelijke doelen zijn o.a. gezondheid, internationale hulp, natuur en milieu, onderwijs en onderzoek, cultuur, sport en recreatie. Bron: Geven in Nederland ’07 (vu); voorlopige cijfers; gewogen resultaten

In tabel 5.10 worden op basis van het onderzoek Culturele veranderingen in Nederland 2004 de verschillen in een aantal soorten van sociale en politieke participatie op een rijtje gezet. Evenals in tabel 5.3 kunnen we binnen de katholieke en protestantse gemeenschap onderscheid maken tussen kerkse en nietkerkse leden. Ook deze gegevens laten zien dat regelmatige kerkgangers sterk oververtegenwoordigd zijn onder de vrijwilligers, hetgeen vooral voor de protestantse kerkgangers blijkt te gelden.10 De oververtegenwoordiging treedt ook nog op als vrijwilligerswerk voor ‘godsdienstige en levensbeschouwelijke organisaties’ wordt uitgesloten. Daarvoor verricht 11 procent van de ondervraagden (wel eens) vrijwilligerswerk. Wordt dat werk buiten beschouwing gelaten, dan vermindert het percentage vrijwilligers onder de buitenkerkelijken niet, maar daalt dat sterk onder de kerkse protestanten (van 78 procent naar 61 procent) en vooral de overigen (van 48 procent naar

kerken in de nederlandse civil society

Tabel 5.10

Sociale en politieke activiteiten naar kerkelijke betrokkenheid,a 2004, in procenten van de bevolking van 16 jaar en ouder

regelmatig

seculier

vrijwilligers enig vrijwil- vrijwilligerswerk b allen

ligerswerk c

werk d

collectieve

bereid tot

actie e

protest f

(100)

24

45

42

25

52

• buitenkerkelijk

(60)

20

39

39

24

54

• nominaal katholiek

(10)

22

43

43

19

43

• kerks katholiek

( 8)

37

57

54

20

43

• nominaal pkn

( 5)

20

47

44

25

49

• kerks pkn

( 8)

46

78

61

42

57

• overig

( 9)

22

48

32

27

47

a Zie toelichting tabel 5.3. b Verricht gemiddeld minstens een uur per week ‘onbetaald werk’ ten behoeve van of georganiseerd door een instelling of vereniging. c Doet ‘onbetaald vrijwilligerswerk’ voor een of meer van elf soorten verenigingen en organisaties. d Idem, maar zonder vrijwilligerswerk voor godsdienstige of levensbeschouwelijke organisaties. e Heeft zich in de afgelopen twee jaar wel eens samen met anderen ingespannen voor een lokale, nationale of internationale kwestie. f Zou zeer of enigszins waarschijnlijk iets proberen te doen als men zou menen dat de Tweede Kamer bezig was een onrechtvaardige wet aan te nemen. Bron: Culturele veranderingen in Nederland 2004; gewogen resultaten

32 procent). Ook na deze ‘correctie’ blijft het aandeel vrijwilligers onder de kerkse protestanten het hoogst.11 Bij de deelname aan collectieve acties springen de protestantse kerkgangers er pas echt uit; ook bij de protestbereidheid scoren ze het hoogste, maar worden ze direct gevolgd door de buitenkerkelijken. De tot nu toe getoonde verschillen suggereren dat kerkgang belangrijker is dan de denominatie. In elders gerapporteerde analyses hebben we laten zien dat dit inderdaad het geval is en dat het positieve effect van kerkgang ook niet te herleiden is tot op sociaal-demografische kenmerken van de kerkgangers.12 Om het belang van kerkelijke achtergronden in samenhang met andere kenmerken te achterhalen, hebben we tot slot van ons onderzoek van enquêtegegevens kerkgang (al of niet minstens eens per maand) en kerklidmaatschap (geen, katholiek, protestant en anders) samen met vijf dichotome sociaal-demografische variabelen (sekse, 16-45/46+, twee opleidingsniveaus van ongeveer gelijke omvang, twee ongeveer gelijke klassen van stedelijkheid van de woonomgeving, en het al of niet verrichten van betaald werk) in een zogeheten chaid-analyse gestopt. In zo’n analyse vindt een voortschrijdende opdeling plaats in contrastgroepen op een bepaald kenmerk, in dit geval het al of niet verrichten van regelmatig vrijwil-

153

gelove n in het publieke domein

ligerswerk (zie tabel 5.10). In principe wordt automatisch op basis van een statistisch criterium steeds het belangrijkste onderscheidende kenmerk geselecteerd. Zouden we dat hebben gedaan, dan zou kerkgang als eerste onderscheidende kenmerk zijn geselecteerd. We hebben er echter voor gekozen de kerkelijke achtergronden pas te gebruiken als op de vijf sociaal-demografische kenmerken geen significant onderscheid meer kon worden gemaakt. Het resultaat wordt getoond in figuur 5.2. In alle sociaal-demografische subgroepen blijkt de kerkelijke achtergrond van belang. Daarbij is kerkgang voortdurend belangrijker dan kerklidmaatschap en maakt kerklidmaatschap geen verschil meer nadat groepen zijn onderscheiden op kerkgang. De verschillen in figuur 5.2 zijn aanzienlijk. In de sociaal-demografische segmenten doen de kerkgangers gemiddeld dubbel zo vaak vrijwilligerswerk als de niet-kerkgangers. De verschillen lopen uiteen van 13 procent regelmatige vrijwilligers onder de lager opgeleide niet-kerkgaande stedelijke jongeren tot 60 procent onder de hoger opgeleide oudere kerkgangers zonder betaald werk. Leesvoorbeeld van links naar rechts: In de hele bevolking van 16 en ouder doet 28 procent vrijwilligerswerk en het sterkste sociaal-demografische verschil is dat naar leeftijd: onder de ouderen doet 32 procent vrijwilligerswerk en onder de jongeren 24 procent. Zowel bij de ouderen als de jongeren is het meest onderscheidende kenmerk het opleidingsniveau: van de hoger opgeleide ouderen doet 41 procent vrijwilligerswerk, van de lager opgeleide ouderen 27 procent, etc.

154

5.6

alternatieven voor de tr aditionele christelijke kerken Tot besluit bezinnen we ons op de consequenties van enkele belangrijke ontwikkelingen in de afgelopen decennia op levensbeschouwelijk terrein voor de gesignaleerde relaties tussen religie en participatie. In de eerste plaats is er natuurlijk de ontkerkelijking. Vanuit de in het voorgaande gepresenteerde gegevens lijkt het aannemelijk dat door de ontbinding van kerkelijke gemeenschappen en het wegvallen van kerkelijke netwerken een belangrijke bron van sociaal engagement en maatschappelijke deelname op zal drogen. Naast de krimpers zijn er onder de kerken ook groeiers. Die hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken, zoals een duidelijke identiteit, een sterke oriëntatie op plaatselijke gemeenschappen of subculturen, veel ruimte voor spontane emoties en direct contact met het heilige. Het is echter de vraag of succesvolle stromingen als de evangelische beweging, de Pinksterbeweging of de Evangelische Broedergemeenten de leegloop en vergrijzing bij de Rooms-Katholieke en Protestantse Kerk in Nederland kunnen compenseren. Hun rekruteringskracht ontlenen zij voornamelijk aan hergroeperingen in (orthodox) protestantse kring (niet aan een toestroom van buiten de kerken) en ze zijn geassocieerd met vooral veel samenbindend sociaal kapitaal, activisme ten behoeve van de eigen religieuze gemeenschap en ‘kiezen voor de eigen vertrouwde kudde’ (Becker et al. 1997; vgl. o.a. Stoffels 1990, 1995; Vellenga 1991).

kerken in de nederlandse civil society

Figuur 5.2

Het belang van kerkgang voor vrijwilligerswerk: verschillen binnen sociaal-demografische segmenten (resultaat van een chaid-analyse (zie tekst) op de gecombineerde gegevens van Culturele verandering in Nederland 2002 en 2004 (4.300 respondenten) kerkgangers: 53% werkenden: 37% thuisblijvers: 33% hoger opgeleiden: 41% kerkgangers: 60% niet-werkenden: 45% thuisblijvers: 38% 46 jaar en ouder: 32% kerkgangers: 37% urbaan: 45% thuisblijvers: 16% lager opgeleiden: 27%

155 kerkgangers: 44% ruraal: 32% thuisblijvers: 26%

totale bevolking: 28% kerkgangers: 39% vrouwen: 23% thuisblijvers: 20% hoger opgeleiden: 26% kerkgangers: 47% mannen: 29% thuisblijvers: 26% 16-45 jaar: 24% kerkgangers: 27% urbaan: 15% thuisblijvers: 13% lager opgeleiden: 20% kerkgangers: 47% ruraal: 24% thuisblijvers: 18%

gelove n in het publieke domein

Een andere interessante ontwikkeling heeft betrekking op de zogenaamde migrantenkerken. Ons land telt momenteel naar schatting tussen de 600.000 en 800.000 migrantenchristenen.13 Zij wonen overwegend in de Randstad en het merendeel is katholiek. Soms blijven zij deel uitmaken van de religieuze gemeenschap in het land van herkomst, soms sluiten zij zich aan bij de in ons land gevestigde kerken. Een deel sticht eigen onafhankelijke christelijke gemeenschappen en is aangesloten bij migrantenkerken.1 4 Die hebben vaak een informeel of laagkerkelijk karakter (huisgemeenten, bijbelkringen, gebedskringen) en de grootte varieert van enkele tientallen tot enkele honderden leden.15 Waar wel sprake is van institutionalisering gaat het overwegend om lokale gemeentevorming, gericht op een specifieke bevolkingsgroep (bijv. Ghanezen in de Amsterdamse Bijlmermeer). De participatiegraad is vaak hoog16 en de verscheidenheid (in leer, praktisering, leefstijl en cultuur) groot, evenals de dynamiek – voortdurend komen er nieuwe gemeentes bij. De sterkste groei lijkt te bestaan bij de gemeenschappen rond een charismatische voorganger, meestal van het pentecostale type.

156

Tot op heden is nog maar een beperkt aantal onderzoeken beschikbaar, maar die suggereren dat migrantengemeenten en migrantenkerken een aanzienlijke rol spelen bij de opvang en integratie van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving. Zij bieden een ontmoetingsplaats met geestverwanten in een land dat vaak nog onvertrouwd is en zij verlenen geestelijke hulp of begeleiding bij ingrijpende gebeurtenissen (geboorte, huwelijk, rouwverwerking, ontslag, relatieproblemen). Daarnaast geven zij praktische bijstand door de migranten op allerlei terreinen wegwijs te maken in de nieuwe maatschappij (bij het aanvragen en gebruik van voorzieningen, bij medische zorg en onderwijs, bij sollicitaties en ontslag). Bijna allemaal zijn ze erop gespitst via netwerken van steun en hulp de participatie van hun leden in de Nederlandse samenleving te bevorderen.17 Zij dragen bij aan een goede sociale infrastructuur voor migranten en fungeren als communicatiekanalen – als spreekbuis voor migranten, maar ook als intermediair en aanspreekpunt van de overheid waar zij migranten wil bereiken. Bij het slechten van taal- en cultuurbarrières blijken de voorgangers van de kerken niet zelden een cruciale schakel te vormen (Euser et al. 2006; Van der Sar 2004; Van der Sar en Schoemaker 2003; Van der Sar en Visser 2006; vgl. Ferrier 2002). Tussen hemel en aarde bevindt zich, dat is bekend, meer dan men misschien in zijn wijsheid zou vermoeden. Naast de massale kerkverlating bij de grote kerken en allerlei vormen van nieuwe religieuze groepsvorming zijn er ontwikkelingen die veelal zijn geduid als secularisatie, maar beter kunnen worden samengevat onder de noemer van levensbeschouwelijke individualisering. Al enige tijd ontwikkelt de religiositeit van de Nederlanders zich van vaststaande antwoorden naar open vragen. Anders geformuleerd: van pauselijke encyclieken of de Heidelbergse Catechismus naar zoekgedrag en een ontvankelijkheid voor het waardevolle in allerlei uiteenlopende godsdienstige tradities. Voor veel hedendaagse mensen lijkt geloof – met de woorden van Octavio Paz – ‘iets dat meer is dan een mening en minder dan een zekerheid’ (Paz 1990: 117) en de ‘zwevende kiezer’

kerken in de nederlandse civil society

manifesteert zich inmiddels ook op religieus gebied. Daarbij is de toetssteen in sterke mate de ervaringsdimensie, het zelf geraakt worden. Minder belangrijk werden: sociale druk, de sleur van gewoontes, het opvolgen van voorschriften, de finesses van de officiële leer. De nadruk op beleven en ervaren (en de psychologische kant van religie) kan overal aangetroffen worden. Bij de sterke groei van de ‘hallelujakerken’ (zoals de al genoemde Pinkstergemeenten), maar ook bij de verkoopcijfers van populaire zelfhulp- en therapieboeken, het cursusaanbod in bezinningscentra, het aanbod van televisieprogramma’s en de rubrieken van kranten en weekbladen. In religieuze aangelegenheden kleuren hedendaagse Nederlanders graag buiten de lijntjes. Niet zelden gebeurt dit in het kader van een soort religieus pretpakket, een knuffelreligie waarbij alleen de optimistische kanten van de geloofsleer omarmd worden. Vaak echter is er eerder sprake van zoekreligiositeit (de befaamde ‘quest religion’ van de Amerikaanse sociaal-psycholoog C. Daniel Batson; o.a. Batson 1976). De zoektocht krijgt veelal de vorm van een levensbeschouwelijk knutselen. Vanuit wat speelt in de eigen biografie en geleid door de persoonlijke beleving, selectief en min of meer provisorisch combineert men elementen uit soms de meest uiteenlopende tradities en (sub)culturen tot een aansprekend ensemble. De brede baaierd aan denkbeelden, interesses, instituties en praktijken die tot voor kort werd aangeduid als new age drijft bij uitstek op religieuze ‘zoekers’, levensbeschouwelijke ‘knutselaars’ en ‘soloreligieuzen’.18 Net als veel moderne elektronica is new age onder andere zo populair vanwege dat wat hij niet heeft: een vast stopcontact en een snoer dat de beweging aan banden legt. Moderne spiritualiteit moet bij voorkeur portable zijn. De affiniteit blijkt het grootst bij mensen die zich als religieus beschouwen en geloven in een buitenzintuiglijke werkelijkheid of hogere macht, maar tevens gekenmerkt worden door distantie ten aanzien van de kerken (Becker et al. 1997; Becker en De Hart 2006). Hier is relevant dat het gaat om vormen van spiritualiteit die verbonden lijken met weinig sociaal kapitaal en een nogal sterk accent op ‘believing without belonging’ (Davie 1990, 1994). De sociale basis is vrij diffuus en de omloopsnelheid groot – er wordt druk geswitcht van onderdeel naar onderdeel. Aan het eind van zijn historische exposé over de rationele onttovering van de wereld hield Max Weber nadrukkelijk de mogelijkheid open van hetzij een opkomst van ‘nieuwe profetieën of een machtige wedergeboorte van oude gedachten en idealen’, hetzij ‘een soort van krampachtig zichzelf serieus nemen’ (Weber 1963: 204). Volgens veel critici is het op het laatste uitgedraaid. Dikwijls is betoogd dat de nieuwe spirituele interesse narcistische trekken vertoont en gepaard gaat met weinig sociaal engagement. Dat is waarschijnlijk wat overhaast geconcludeerd en doorgaans alleen gebaseerd op een analyse van het officiële ideeëngoed of de visie van de professionals (auteurs, therapeuten, cursusleiders) uit het milieu. Gelet op de individuele leden of belangstellenden ontstaat een ander beeld. Nederlanders die bijvoorbeeld tot de intensieve consumenten van new-ageproducten behoren, lijken in uiteenlopende opzichten niet minder sociaal bewogen of scrupuleus, betrokken bij vrijwilligerswerk en politiek actief dan

157

gelove n in het publieke domein

de gemiddelde Nederlander of het gemiddelde kerklid (Becker et al. 1997).19 Zeker waar het gaat om bezorgdheid om het milieu, milieuactivisme en donaties aan milieuvriendelijke organisaties behoren zij juist tot de meest geëngageerden. Op individueel niveau moet levensbeschouwelijk individualisme dus niet verward worden met egoïsme. Toch lijken de sociale incoherentie, de ideologische vrijblijvendheid en het eclecticisme van dergelijke religieuze manifestaties van de Erlebnisgesellschaft geen gunstige voorwaarden te scheppen voor de opbouw van sociaal kapitaal. Zoals gebleken komen belangrijke participatievormen immers vooral tot stand via sociale netwerken, die verbonden zijn met sociale normen en sociale controle, en waarin de drempel laag is om een appèl op elkaar te doen. Ten slotte is vooral de afgelopen jaren de aandacht gegroeid voor wat misschien het best omschreven kan worden als een hang naar nieuwe bindingen en collectieve ritualisering (o.a. Post et al. 2002; Margry 2003, 2006; De Hart 2005a). Vaak is die tamelijk vluchtig (zoals bij de oranjeroes ten tijde van voetbaltoernooien, de elfstedentocht of de rouw bij de dood van een geliefde volkszanger), maar niet altijd. Rondom catastrofes bijvoorbeeld (zoals de vuurwerkramp te Enschede, de tsunami van Kerstmis 2004 of gevallen van zinloos geweld) manifesteert zich periodiek een nationale saamhorigheid, interculturele verbroedering en ook daadwerkelijke informele hulpverlening. Die ebt na verloop van tijd weer weg, maar duidt wel op een vitale behoefte aan een publiekelijk delen en markeren van de identiteit en daarnaast een soort stand-by-solidariteit die bij sterke tegenwind gemobiliseerd kan worden.

158

5.7

conclusies ‘Attentiereductie op het kruisend verkeer’: politietaal voor wat wordt aangeduid als polderblindheid. Het gaat om verminderd concentratievermogen ten gevolge van een eentonige en voorspelbare weg en van een gebrek aan onverwachte omgevingsprikkels. De inschatting van afstanden wordt erdoor bemoeilijkt en bewegende objecten lijken stil te staan. In overdrachtelijke zin leden de grote kerken tot in de jaren zestig van de vorige eeuw aan een dergelijke aandachtsverslapping, die ervoor zorgde dat ze in de decennia erna hard geraakt werden door vanuit onverwachte hoeken kruisend verkeer. Veel theoretici van de moderne samenleving (sociologen, filosofen, theologen) lijken een tijdlang ten prooi te zijn gevallen aan dezelfde optische illusie. Nadat het hemels baldakijn scheuren was gaan vertonen en de zuilen aan het wankelen raakten, is er – vooral in de jaren zestig en zeventig – flink gespeculeerd over de emigratie van de religie uit de moderne samenleving. Vandaag de dag is er veel minder steun voor de ‘harde varianten’ van de secularisatiethese (zoals verwoord door auteurs als Steve Bruce en Bryan Wilson). Ook in ons land lijkt een keur van publicisten en opinieleiders er oog voor te hebben gekregen dat de polders niet verlaten zijn maar vol beweging. Het aantal moslims nam vanaf de jaren zeventig sterk toe, christelijke immigranten verzamelden zich massaal in een groot aantal eigen kerken, binnen de protestantse en in mindere mate katholieke wereld vonden hergroeperingen plaats die resulteerden in de evangelische beweging en charismatische gemeen-

kerken in de nederlandse civil society

schappen, onder het niet-kerkse deel van de bevolking bleek slechts een minderheid zichzelf als overtuigd niet-religieus te beschouwen en waren velen actief betrokken bij uiteenlopende spirituele onderwerpen en initiatieven. Wat betekent dit voor de publieke plaats en functies van de kerken en voor hun rol vanuit het perspectief van de civil society? Dat is de vraag die hier centraal stond en waarop we niet pretenderen een definitief antwoord te hebben gegeven. De ambitie was meer bescheiden, namelijk het aandragen van onderzoeksuitkomsten die enig licht werpen op enkele aspecten. In de eerste plaats ging het om de plaats van religie in de civil society. Onder buitenkerkelijken en katholieken nam de steun voor een levensbeschouwelijke organisatiegrondslag onmiskenbaar af tussen 1971 en 1994, niet onder protestanten en het kerkse deel van de bevolking. Van pogingen door religieuze leiders tot beïnvloeding van het stemgedrag en overheidsbesluitvorming is een ruime meerderheid van de Nederlanders binnen en buiten de kerken niet gediend. De tolerantie tegenover religieuze attitudes is in ruime mate aanwezig waar het gaat om christelijke groeperingen, maar veel minder ten aanzien van moslims en nog minder als het gaat om de religieus geïnspireerde opinies van imams over de Nederlandse samenleving. In de tweede plaats werd aandacht geschonken aan het vertrouwen dat men stelt in de kerken als maatschappelijke instituties. Dat vertrouwen ligt in ons land onder het Europese gemiddelde en is beduidend minder groot dan bijvoorbeeld in een land als Denemarken. Het blijkt overal ingebed in een breder vertrouwen ten aanzien van maatschappelijke instituties en hier te lande vooral aanwezig onder kerkgangers. Ongeveer eenderde van de Nederlanders steunt een gidsfunctie voor religie bij het politieke handelen, een percentage dat weinig is veranderd in de afgelopen decennia en dat ongeveer overeenkomt met het deel van de bevolking dat in de kerken een hoeder van de publieke moraal ziet. Protestanten en vooral regelmatige kerkgangers zijn sinds het begin van de jaren zeventig het geloof meer als richtinggevend voor de politiek gaan beschouwen. Vervolgens hebben we de blik verlegd naar kerkelijke betrokkenheid als inspirator van individueel engagement. Kerkelijke deelname blijkt in ons land (net als in veel andere landen) duidelijk verbonden met allerlei soorten van maatschappelijke participatie. Regelmatige kerkgangers zijn in beduidend grotere getale actief als vrijwilliger (ook in niet-kerkelijk gericht vrijwilligerswerk) en schenken ruimhartiger aan goede doelen (ook aan niet-kerkelijke goede doelen). Minder uitgesproken zijn de verschillen bij politieke activiteiten en de deelname aan collectieve acties. Ten slotte is ingegaan op alternatieven voor de traditionele inheemse kerken, in de vorm van migrantenkerken en de welhaast hellenistisch brede baaierd aan meer individueel gekleurde vormen van spiritualiteit en levensbeschouwelijke belangstelling. Vergelijkbare gegevens als voor de gevestigde christelijke kerken zijn op dit moment nog nauwelijks beschikbaar. In zoverre migranten niet zijn aangesloten bij de katholieke kerk hebben hun geloofsgemeenschappen veelal een

159

gelove n in het publieke domein

lage organisatiegraad en worden zij gekenmerkt door een grote dynamiek en verscheidenheid. Recente onderzoeken leren dat zij in allerlei opzichten een belangrijke rol spelen bij de integratie in de Nederlandse samenleving.

160

Over de betekenis van de rijkgeschakeerde wereld van new age, nieuwe spiritualiteit en paraculturele levensbeschouwelijke interesses lopen de meningen uiteen. Sommige commentatoren interpreteren die als een teken van (niet-kerkelijk gebonden) religieuze hervitalisering, voor andere gaat het juist om een verdere stap binnen het secularisatieproces. In elk geval kan new age beschouwd worden als de manifestatie van religieuze individualisering en als een milieu waarin veel religieuze zoekers actief zijn. Wat de betekenis is voor de civil society is niet helemaal duidelijk. Aangenomen mag worden dat die betekenis verschilt voor de uiteenlopende geledingen van de paracultuur (professionals, gewone participanten en meer gedistantieerde belangstellenden) en het soort interesse waardoor men gedreven wordt (volgers van therapieën, maatschappijcritici, geïnteresseerden in esoterische onderwerpen etc.). Onderzoek in binnen- en buitenland suggereert dat de betrokkenen door de bank genomen niet minder affiniteit hebben met maatschappelijke vraagstukken. Wel lijkt de diffuse organisatiegraad en het voor het milieu karakteristieke zapgedrag geen gunstige voorwaarden op te leveren voor de opbouw en consolidatie van stabiel sociaal kapitaal dat, zo blijkt uit zeer veel onderzoek, een cruciale brugfunctie heeft naar collectieve maatschappelijke participatievormen. Waar het gaat om kerkelijke deelname kan vanuit het oogpunt van de Nederlandse civil society een stelligere conclusie worden getrokken. De kerken blijken voor hun actieve achterban in hoge mate als mobilisatiemilieu te fungeren voor maatschappelijke participatie. Kerken zijn niet alleen maatschappelijke instituties of organisaties met een hiërarchie van bestuurders en ambtsdragers. Aan de basis van het kerkelijk leven liggen lokale gemeenschappen, sociale netwerken en de regelmatige interacties van gelovigen. Het is vooral vanuit dat gegeven dat de kerken (en zoals mag worden aangenomen: moskeeën, tempels en synagogen) functioneren als voorraadkamers van sociaal kapitaal en katalysatoren van maatschappelijke inzet. Het is duidelijk, concludeert ook Putnam in zijn analyse van de bronnen van sociaal kapitaal, dat religieuze mensen buitengewoon actieve sociale kapitalisten zijn en dat komt vooral door de sociale banden die tussen de gelovigen bestaan: “Connectedness, not merely faith, is responsible for the beneficence of church people” (Putnam 2000: 67). Overigens is de band tussen kerkelijk en seculier activisme naar alle waarschijnlijkheid mede afhankelijk van het type kerkgenootschap. We hebben vastgesteld dat hij sterk is onder de leden van de grote kerken (Rooms-Katholiek, Protestantse Kerk in Nederland), die vanuit kerkelijk vrijwilligerswerk vaak gestimuleerd worden tot actieve participatie, ook in niet-kerkelijke milieus. Het is de vraag of dat ook van toepassing is op kleinere, behoudende stromingen, zoals de Gereformeerde Gemeenten, de Hersteld Hervormde Kerk of de diverse pinkstergemeenten. Daar wordt bepaald niet minder of minder gemotiveerd kerkelijk

kerken in de nederlandse civil society

vrijwilligerswerk verricht, maar wel met een kleinere actieradius. Het zich inzetten zal meer gedreven worden door de hang naar een sterke interne sociale cohesie, gevoelens van exclusiviteit en de wil tot behoud van een nauw omschreven eigen groepsidentiteit.

5.8

slotoverwegingen In ons land heeft zich vanaf de jaren zestig een duidelijke ontzuiling voorgedaan. Sindsdien lijkt godsdienst geen overheersende drijfveer meer om zich maatschappelijk te organiseren, is het mobilisatievermogen van kerken ontegenzeglijk afgenomen en het gezag van kerkleiders als spreekbuis van omvangrijke delen van de bevolking getaand. Tegen die achtergrond kunnen de levensbeschouwelijke ontwikkelingen van de afgelopen halve eeuw aanleiding geven tot pessimisme. De kerken zijn leeggestroomd en veel van de alternatieven die op de hedendaagse religieuze markt aan de weg timmeren vertegenwoordigen minder of dan toch tenminste anders samengestelde vormen van sociaal kapitaal. Daar passen wel een paar kanttekeningen bij. Bij een diagnose moet in de eerste plaats de Nederlandse situatie niet verabsoluteerd worden, is het verder verstandig oog te houden voor de bredere samenleving en lijkt het bovendien onrealistisch eenzijdig een ondergangsscenario te hanteren. Wat betreft het eerste: in de klassieke secularisatiethese wordt ervan uitgegaan dat Europa de startmotor van secularisatieprocessen levert, die in de volheid der tijden ook de rest van de wereld in hun greep zullen hebben. Maar met zulke generalisaties is het oppassen geblazen. In ons land is het hard gegaan met de ontkerkelijking, maar in andere Europese landen (Ierland, Polen) gaat nog steeds een ruime meerderheid van de bevolking regelmatig ter kerke. Mondiaal is het percentage niet-gelovigen en atheïsten (net als in ons land) gering (ongeveer 13 procent) en vertoont het geen stijgende tendens.20 De rest van de aardbewoners is verenigd in naar schatting zo’n 8.400 religies, waarvan het christendom sinds jaar en dag de grootste is. De afgelopen honderd jaar rekende zich steeds ongeveer eenderde van de wereldbevolking tot het christendom (tegen 20 procent moslims, 13 procent hindoes, 6 procent boeddhisten) en dat zal binnen afzienbare tijd niet veranderen. Dat komt vooral omdat de verliezen in met name Noordwest-Europa in ruime mate worden gecompenseerd door de enorme aanwas bij de pinkstergemeenten en charismatische opwekkingsbewegingen (die momenteel bijna 28 procent van het georganiseerde mondiale christendom vormen) in de derde wereld. Ook in Nederland zijn er, onlangs de afkalving van de grote kerken, godsdienstige groepen die de afgelopen decennia konden bogen op forse groeicijfers (een voorbeeld zijn de al genoemde pinkstergemeenten). Zoals aangegeven zijn de repercussies voor de opbouw en instandhouding van sociaal kapitaal waarschijnlijk ambigu. Worden de grote, meer vrijzinnige kerken gekenmerkt door veel overbruggend sociaal kapitaal, de snelle groeiers op de levensbeschouwelijke markt creëren vooral veel samenbindend sociaal kapitaal. Zoals aangegeven lijken de sterk geïndividualiseerde typen van religieuze beleving (in de vorm van het nieuwetijdsdenken, hedendaags mysticisme, ‘soloreligiositeit’

161

gelove n in het publieke domein

en andere soorten van nieuwe spiritualiteit) geen milieu te vormen waarin de stabiele netwerken die zo’n cruciale rol lijken te spelen met betrekking tot het motiveren van mensen tot sociaal en politiek activisme een belangrijke plaats innemen. Die conclusie is echter tentatief, want er is nog nauwelijks empirisch onderzoek beschikbaar naar de maatschappelijke repercussies van de levensbeschouwelijke individualisering.

162

Een tweede punt is dat verklaringen van religieuze veranderingen niet te rigoureus gebaseerd moeten worden op puur godsdienstige factoren. Religieuze veranderingen staan niet op zichzelf, maar zijn ingebed in bredere maatschappelijke veranderingen en religie is een onderdeel van de tegenwoordige Nederlandse civil society. Veel ontwikkelingen in de religie doen zich op bredere schaal binnen de samenleving voor: in de arbeidswereld, de vrijetijdsbesteding en in de sfeer van de persoonlijke relatievorming, in het onderwijs en de opvoeding, op politiek terrein en in de wereld van de media (Dekker 2002; De Hart 2005a/b). De concurrentie tussen organisaties is verscherpt, wat leidt tot meer aandacht voor ledenwerving en ledenbehoud, voor imago en publiciteit, voor signalen vanuit de basis. Overal op het middenveld is emancipatie als bron van het zich aaneensluiten aan het opdrogen en lijkt een toenemend aantal mensen voor steeds minder bij steeds meer organisaties aan te kloppen. Tal van verenigingen hebben te kampen met minder actieve leden. Dat hoeft niet gepaard te gaan met het verflauwen van de belangstelling voor de thematische doelstellingen van organisaties. Wel zijn bindingen tijdelijker, partiëler, functioneler en anoniemer geworden. Op uiteenlopende terreinen is de achterban een soort latrelatie met zijn organisaties gaan onderhouden en geneigd zijn engagement uit te besteden aan professionals die dan geacht worden dit op een doeltreffende en verantwoorde wijze te behartigen. Op allerlei levensgebieden fungeren organisaties steeds minder als ontmoetingsplaats tussen mensen en krijgen ze steeds meer een facilitaire rol, waarbij ze worden geacht als knooppunten van informatie en als een soort servers in de netwerksamenleving te functioneren. Veel dingen zijn veranderd sinds de hoogtijdagen van de verzuiling. Meer dan de helft van de bevolking rekent zich inmiddels niet langer tot een kerk en onder hen die de kerk trouw bleven deed zich een sterke teruggang voor in de kerkgang en de steun voor traditionele geloofswaarheden. In het hedendaagse Nederland heeft het geïnstitutionaliseerde christendom in elk geval niet langer een monopolie op zingeving en sociale oriëntaties (als het dit al ooit had) en is het in een flinke concurrentie verwikkeld met alternatieve ideologieën en levensvisies. Veel Nederlanders zijn dan wel niet meer zo geïnteresseerd in zuilen, vaak lijken ze wel op zoek naar fundamenten. De mogelijkheden van individuen om naar hun persoonlijke smaak te winkelen in de divine supermarket zijn de afgelopen halve eeuw enorm toegenomen. En omgekeerd: individualisme als de vrijheid het leven naar eigen inzicht en behoeften in te richten lijkt een welhaast religieuze waarde gekregen te hebben in het moderne Nederland. Het is aan de basis komen te liggen van veel van onze gewoonten en hoe wij onze instituties inrichten en allemaal voorzien door Émile Durkheim. Terwijl de traditionele religie zich

kerken in de nederlandse civil society

steeds meer terugtrekt uit de samenleving, krijgt volgens hem het individu en zijn ontplooiingsmogelijkheden in de moderne samenleving meer en meer een sacrale status.21 Meer dan honderd jaar geleden, in zijn reactie op het Dreyfusdebat, zag hij de locus van het heilige verplaatst worden naar individuele vrijheid en waardigheid. “Het is een religie,” schreef hij, “waarin de mens tegelijkertijd gelovige en God is” (Durkheim 1898).22 Uit de inkrimping van de kerkelijke betrokkenheid en christelijke vroomheid tot steeds kleinere minderheden onder de bevolking kan niet zonder meer worden besloten dat de rol van godsdienst in moreel opzicht is uitgespeeld of dat onze samenleving bevangen is door de ‘morele kilte’ (froid moral) die volgens Durkheim de Derde Republiek kenmerkte. Zoveel is zeker: aan een hemels baldakijn waaronder op sombere dagen gezamenlijk wordt weggescholen, lijkt steeds minder behoefte te bestaan. De mensen steken zo nodig hun eigen paraplu op, al doen ze dat dan ook niet zelden met velen tegelijk. Men kan een dergelijke ontwikkeling betreuren, maar het is de vraag of het anders kan. In de moderne religiositeit klinkt de echo van een samenleving die op tal van terreinen wordt gekenmerkt door diep insnijdende individualiseringsprocessen. Het is niet aannemelijk dat deze binnen afzienbare tijd een eindpunt zullen bereiken.23 In een dergelijke samenleving zullen velen hun eigen representaties van het heilige moeten maken (De Hart 1995). De angst dat de transformatie van de religiositeit de ontbinding van de moraal inluidt kent zijn eigen perioden van hoogconjunctuur en is van alle tijden.2 4 Daarbij worden veelal oude conservatieve sentimenten geactiveerd, die de ontwikkeling als een indicatie beschouwen voor het egocentrisme, de anomie en de vervreemding waaraan de huidige mensheid ten prooi zou zijn gevallen: ‘Wo keine Götter sind, walten Gespenster’ (Novalis 1960: 520). Vandaag de dag is het een vrees die niet alleen bij een keurkorps van maatschappijcritici valt aan te treffen, maar die, zo leren de eerder geciteerde God in Nederland-enquêtes, door een niet onaanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking wordt gedeeld. Toch moet worden opgemerkt dat er niet alleen dingen verdwijnen. Naast de teruggang van de grote kerken staan succesvolle evangelische bewegingen en sommige onderdelen van de christelijke traditie beklijven meer dan andere.25 Verder ontwikkelen zich ook nieuwe vormen van spiritualiteit. De toekomst is meer dan een voortzetting of verdwijnen van het verleden; ons land is uitgegroeid tot een religieuze proeftuin. Zoals we hebben betoogd valt nog maar te bezien of dit een positieve ontwikkeling is vanuit het oogpunt van maatschappelijke participatie.

163

gelove n in het publieke domein

noten 1

2

3 4 164

5

6

7 8

9

10

Daarenboven komen bij de vergelijking van opvattingen en activiteiten van bevolkingsgroepen alleen de leden van de grote christelijke kerken en onkerkelijken apart in beeld. Vanwege de beperkte omvang van de gebruikte bevolkingsenquêtes en ook de ondervertegenwoordiging van immigranten is het met name niet mogelijk om apart aandacht aan moslims te besteden. Zie voor hun deelname aan verenigingen en vrijwilligerswerk en het belang van moskeebezoek Dekker en Keuzenkamp (2006) en voor beschouwingen over de rol in de civil society van religie in het algemeen en de islam in het bijzonder o.a. Herbert (2003). De relatie met de civil society verschilt per land en wordt bovendien door kerken verschillend gepercipieerd. Zoals de vorige paus ooit lord Ralf Dahrendorf corrigeerde, toen die het had over de rol van de katholieke kerk in de Poolse civil society in de jaren tachtig: “The church does not belong to civil society but to sacred society” (Dahrendorf, mondelinge mededeling). In de literatuur wordt dit ook wel opgevat als steun voor verzuiling, maar van een verzuilingsmentaliteit hoeft geen sprake te zijn. In 2002 is meer gevraagd naar acceptatie (er moeten ‘ook’ confessionele partijen zijn) en in de jaren daarvoor meer naar de eigen voorkeur. Aangenomen mag worden dat ‘confessioneel’ vrijwel altijd als synoniem van ‘christelijk’ is opgevat. Met uitzondering van de Denen (‘Kirken’) en de Luxemburgse Luxemburgers (‘D’Kiirchen’). ‘De kerk’ als bekend instituut en in enkelvoud zal andere associaties oproepen dan de abstractere en meervoudige ‘religieuze instellingen’ doen, maar de richtingen weten we niet. Deze relatieve positie is vrij stabiel. In tien metingen van de Eurobarometer tussen eind 1997 en eind 2005 varieerde het gemiddelde institutionele vertrouwen in Nederland tussen 50 en 64 en zat ‘de kerk’ daar –11 tot –19 procentpunten onder. Deze paragraaf is voor een deel een bewerking van Dekker en De Hart (2006). Hetzelfde patroon komt naar voren als afgegaan wordt op wie volgens de vragenlijst van dit onderzoek ‘wel eens’ vrijwilligerswerk doet (Dekker en de Hart 2006). Het verschil tussen kerkgangers en de twee andere typen komt eveneens naar voren in tijdbestedingonderzoek naar informele hulp en mantelzorg. Met dank aan René Bekkers / de werkgroep Filantropie van de Vrije Universiteit. Een uitsplitsing van gegevens over 2001 laat zien dat gereformeerden zich het meest vrijgevig betonen. Van hun donaties komt 70 procent ten bate van kerkelijke doelen; bij de hervormden is dit zelfs 80 procent en bij de katholieken slechts 40 procent. Bij de protestanten hebben vooral de orthodoxe stromingen een sterke voorkeur voor kerkelijke doelen; zie verder Bekkers 2003. Zoals elders vermeld (Dekker en De Hart 2006) gaan de verschillen bij mantelzorgers / informele helpers in dezelfde richting, maar zijn ze wel veel kleiner dan bij vrijwilligers. In het algemeen geldt dat bij vrijwilligerswerk grotere verschillen worden gevonden tussen bevolkingsgroepen dan bij informele hulp of mantelzorg. Dat zal ermee te maken hebben dat vrijwilligerswerk vaker een keuze is en informele hulp eerder iets wat gebeurt onder de druk der omstandigheden.

kerken in de nederlandse civil society

11

12

13

14

15

16

17 18

19

20

Volgens ander onderzoek concentreren de gereformeerden zich het meest op kerkelijk vrijwilligerswerk, Nederlands hervormden doen dat minder en katholieken nog minder. De meest hechte en behoudende stromingen (zoals de Gereformeerde bond in de voormalige hervormde kerk en de vrijgemaakten onder de gereformeerden) beperken hun aandacht het sterkst tot de eigen kerkelijke kring (Bekkers 2003; De Hart en Dekker 2005). Een internationale vergelijking van twaalf westerse landen leert dat protestanten in ons land en de Verenigde Staten een hoger percentage vrijwilligers leveren dan katholieken. In andere landen met een gemengde godsdienstige cultuur (zoals Duitsland of Groot-Brittannië) is er geen verschil (De Hart en Dekker 2005: 178). Zie De Hart en Dekker (2005), Dekker en De Hart (2006) en ook Bekkers (2004) en De Ruiter en De Graaf (2006). Waarschijnlijk spelen gemeenschappelijke activiteiten van kerkgangers in kleiner verband een grote rol. Deelname aan kerkelijk vrijwilligerswerk blijkt in statistische analyses een belangrijke voorspeller te zijn van het verrichten van seculier vrijwilligerswerk. Schattingen lopen sterk uiteen. Zo komt Ferrier (2002) uit op 800.000 westerse en niet-westerse migrantenchristenen; Wijsen (2003) op 640.000 en het kaski in een niet gepubliceerd rapport voor 2004 op minstens 573.000 en maximaal 750.000 niet-westerse christenen. Over de exacte aantallen kerkelijk aangeslotenen bestaat veel onduidelijkheid; wel duidelijk is dat er voornamelijk sprake is van tamelijk kleine groepen en maar weinig grotere. Vermoedelijk ligt het totale aantal leden tussen de honderd- en tweehonderdduizend. Veel van de kerken zelf gebruiken liever niet de aanduiding ‘migrantenkerk’ en spreken van bijvoorbeeld ‘internationale kerk’. Euser et al. (2006: 36) komen, voortredenerend op de inventarisaties van Van den Broek, op minimaal 930 religieuze migrantengemeenschappen in het huidige Nederland. Euser et al. (2006: 40) schatten dat bijvoorbeeld de Amsterdamse migrantenkerken 24.000 regelmatige bezoekers tellen, tegen ca. 2.500 kerkgangers bij de pkn in dezelfde stad. Voor voorbeelden zie Van der Sar en Visser 2006. Zie de artikelen van Jan Oegema over wat hij betitelt als zijn Minimaal Christendom, in Trouw 8 november 2005 (De Verdieping), 24 december 2005 (Letter en Geest) en 7 januari 2006 (Letter en Geest). Vgl. de discussies in bijv. Dingemans 2005 en Biezeveld et al. 2006. Maar ook binnen het alternatieve milieu is het niet altijd koekoek één zang. Er zijn aanwijzingen dat er sprake is van verschillende groepen (of tradities) binnen het new-agemilieu (zoals esoterici, therapeutisch geïnteresseerden, alternatieve leefgemeenschappen, maatschappijhervormers) met uiteenlopende maatschappelijke en politieke affiniteiten. West- en Noord-Europa vormen mondiaal bezien een geval apart. Het geografische zwaartepunt van het christendom is in de loop van de afgelopen decennia drastisch verschoven, van het Kaukasische, op Europa gecentreerde, geïnstitutionaliseerde christendom naar niet-westerse cultuurgebieden en andere etnische groepen. De groei vindt vandaag de dag vooral plaats in de zuidelijke hemisfeer, voorop Afrika. Ter illustratie: er is becijferd dat honderd jaar geleden het chris-

165

gelove n in het publieke domein

21

22

166

23

24

25

tendom voor 81 procent uit blanken bestond, een percentage dat inmiddels is gedaald tot 43 procent, nadat vanaf ongeveer 1980 blanken een minderheid gingen vormen. Zo’n 7.600 westerlingen (voornamelijk Europeanen) mogen dan op een doorsneedag de kerkdeur achter zich dichttrekken, daar staan 23.000 nieuwe christenen per dag in Afrika tegenover. In landen als Zuid Afrika, Swaziland en Zimbabwe groeien inheemse christelijke kerken als kool; hetzelfde geldt voor de pinksterbewegingen (die ook in bijvoorbeeld Brazilië en Chili kunnen bogen op forse groeicijfers) (cijfers in Barrett et al. 2001). Secularisatie naar Europese snit is geen succesvol exportartikel gebleken. Door steeds meer auteurs wordt betoogd dat Europa de uitzondering is die de regel van een steeds religieuzer wereld bevestigt. “A mesure que toutes les autres croyances et toutes les autres pratiques prennent un caractère de moins et moins religieux, l’individu devient l’objet d’une sorte de religion” (Durkheim 1893 : 147; vgl. Durkheim 1950: 91-99). Niet alleen leidt het individualisme volgens hem geenszins tot anarchie, maar is het zelfs voortaan de enige levensbeschouwing die de morele eenheid van het land kan garanderen. “Non seulement l‘individualisme n’est pas l’anarchie, mais c’est désormais le seul système de croyances qui puisse assurer l’unité morale du pays. (…) Dès qu’une fin est poursuivie par tout un peuple, elle acquiert, par suite de cette adhésion unanime, une sorte de suprématie morale qui l’élève bien au-dessus des fins privées et lui donne ainsi un caractère religieux” (Durkheim 1898). Waar mensen de wereld gingen zien als een door onpersoonlijke regels bepaalde kosmos, resteerde volgens Weber nog slechts een ongrijpbaar metafysisch achterland van individueel heilsbezit. “Der Einzelne kann sein Heil, wo diese Konsequenz restlos gezogen ist, nur als Einzelner suchen” (Weber 1963: 254). In de joods-christelijke traditie gaat ze op zijn minst terug tot de profeten, maar ook een auteur als de Romeinse historicus Tacitus gaf er in zijn Annalen (eind eerste eeuw na Christus) al lucht aan. Wat betreft de geloofsleer is er nog steeds veel steun voor de optimistische kanten van de christelijke traditie (zoals de zinvolheid van bidden of het bestaan van een hemel), maar weinig voor de schaduwkanten en accentuering van het menselijke onvermogen. De afgelopen vijftien jaar liep bijvoorbeeld het geloof in een hiernamaals of in religieuze wonderen onder de bevolking niet terug; veel minder aanhang heeft daarentegen het geloof in de hel en de duivel.

kerken in de nederlandse civil society

liter atuur Barrett, D.B., G.T. Kurian en T.M. Johnson (red.) (2001) World Christian Encyclopedia. A Comparative Survey of Churches and Religions in The Modern World, Oxford: Oxford University Press. Batson, C.D. (1976) ‘Religion as prosocial: agent or double agent?’ Journal for the Scientific Study of Religion 15: 29-45. Becker, J., J. de Hart en J. Mens (1997) Secularisatie en alternatieve zingeving in Nederland, Rijswijk/Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau/ vuga. Becker, J. en J. de Hart (2006) Godsdienstige veranderingen in Nederland. Verschuivingen in de binding met de kerken en de christelijke traditie, Den Haag: scp. Bekkers, R. (2003) ‘De bijdragen der kerckelijken’, blz. 141-172 in: Th.N.M. Schuyt (red.), Geven in Nederland 2003, Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Bekkers, R. (2004) Giving and volunteering in the Netherlands, Utrecht: Universiteit Utrecht (proefschrift). Berger, P. (1969) The sacred canopy, Garden City, N.Y.: Doubleday. Biezeveld, K., T. de Boer, M. de Vos, G. Dingemans et al. (2006) In iets geloven. Ietsisme en het christelijk geloof, Kampen: Kok. Casanova, J. (1994) Public religions in the modern world, Chicago: University of Chicago Press. Davidson, J.C. en D.P. Caddell (1994) ‘Religion and the meaning of work’, Journal for the Scientific Study of Religion 33, 2: 135-147. Davie, G. (1990) ‘Believing without belonging’, Social Compass 37, 4: 455-69. Davie, G. (1994) Religion in Britain since 1945. Believing without belonging, Oxford: Blackwell Publishers. Davis, N.J. en R.V. Robinson (1996) ‘Are the rumors of war exaggerated?’, American Journal of Sociology 102, 3: 756-787. Dekker, P. (2002) De oplossing van de civil society. Over vrijwillige associaties in tijden van vervagende grenzen, Den Haag: scp. Dekker, P. en J. de Hart (2006) Kerkgangers. In: Sociaal en cultureel rapport 2006, Den Haag: scp. Dekker, G., J. de Hart en J. Peters (1997) God in Nederland 1966-1996, Amsterdam: Anthos. Dekker, G. J. de Hart en T. Bernts (2007) God in Nederland 1966-2006, (voorlopige titel; te verschijnen in 2007). Dekker, P. en S. Keuzenkamp (2006) ‘Maatschappelijke participatie’, blz. 211-233 in: S. Keuzenkamp en A. Merens (red.) Sociale atlas van vrouwen uit etnische minderheden, Den Haag: scp. Dingemans, G. (2005) Ietsisme. Een basis voor christelijke spiritualiteit?, Kampen: Kok. Durkheim, É. (1898) ‘L’individualisme et les intellectuels’, Revue Bleue 4e série, 10: 7-13. Durkheim, É. (1893) Leçons de sociologie: physique des mœurs et du droit, Parijs: puf. Durkheim, É. (1919) ‘La conception sociale de la religion’, blz. 97-143 in: P. Jeanrenaud and F. Abauzit (red.), Le sentiment religieux à l’heure actuelle, Paris: Librairie Philosophique J. Vrin. Durkheim, É. (1950 [1893]) De la division du travail social, Parijs: puf.

167

gelove n in het publieke domein

168

Euser, H. K. Goossen, M. de Vries en S. Wartena (2006) Migranten in Mokum; de betekenis van migrantenkerken voor de stad Amsterdam, Amsterdam: Vrije Universiteit (nur 700). Ferrier, K. (2002) Migrantenkerken, Kampen: Kok. Halman, L., T. Petterson en J. Verweij (1996) The religious factor in contemporary society, Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant (worc paper). Hart, J. de (1995) ‘Religie als menselijk project’ blz. 39-62 in: H.M. Kuitert (red.), In stukken en brokken. Godsdienst en levensbeschouwing in een postmoderne tijd, Baarn: Ten Have. Hart, J. de (2005a) Voorbeelden en nabeelden. Historische vergelijkingen naar aanleiding van de dood van Fortuyn en Hazes, Den Haag: scp. Hart, J. de (2005b) Landelijk verenigd. Grote ledenorganisaties over ontwikkelingen op het maatschappelijk middenveld, Den Haag: scp. Hart, J. de en P. Dekker (2005) ‘Churches as voluntary associations’, blz. 168-196 in: S. Roßteutscher (red.), Democracy and the Role of Associations, Londen en New York: Routledge. Herbert, D. (2003) Religion and civil society, Aldershot: Ashgate. Juergensmeyer, M. (1993) The new cold war: religious nationalism confronts the secular state, Berkeley: University of California Press. Kurtz, L. (1995) Gods in the global village, Thousand Oaks, California: Pine Forge Press. Luckmann, Th. (1967) The invisible religion, New York: Macmillan. Margry, P. J. (2003) ‘The Murder of Pim Fortuyn and collective emotions’, Etnofoor. Antropologisch tijdschrift 16: 102-127. Margry, P.J. (2006) ‘Stille omgang als civil religion’, blz. 41-94 in: C. Caspers en P.J. Margry, Identiteit en spiritualiteit van de Amsterdamse Stille Omgang, Hilversum: Verloren. Novalis (1960) Schriften (uitg. door P. Kluckhohn & R. Samuel), Stuttgart: Reclam. Paz, O. (1990) De wenteling der tekens, Zonnesteen. Amsterdam: Meulenhoff. Post, P., A. Nugteren en H. Zondag (2002) Rituelen na rampen. Verkenning van een opkomend repertoire, Kampen: Gooi en Sticht. Putnam, R.D. (2000) Bowling alone, New York: Simon and Schuster. Ruiter, S. en N.D. de Graaf (2006) ‘National context, religiosity, and volunteering’, American Sociological Review, 71(2): 191-210. Sar, J. van der en T. Schoemaker (2003) De Hofstad. Een cadeautje aan de samenleving, Utrecht/Apeldoorn: Oikos/cmb. Sar, J. van der (2004) Van harte! Onderzoek naar het maatschappelijk rendement van de Protestantse Gemeente in Utrecht, Utrecht: de Pelmolen. Sar, J. van der en R. Visser (2006) Gratis en waardevol. Rol, positie en maatschappelijk rendement van migrantenkerken in Den Haag, Rotterdam/Den Haag: Drukjoenit/Digicopy. Stoffels, H. (1990) Wandelen in het licht. Waarden, geloofsovertuigingen en sociale posities van de Nederlandse evangelischen, Kampen: Kok. Stoffels, H. (1995) Als een briesende leeuw. Orthodox-protestanten in de slag met de tijdgeest, Kampen: Kok. Vellenga, S.J. (1991) Een ondernemende beweging: de groei van de evangelische beweging in Nederland, Amsterdam: vu Uitgeverij.

kerken in de nederlandse civil society

Tamney, J.B. en S.D. Johnson (1985) ‘Consequential religiosity in modern society’, Review of Religious Research 26, 4: 360-378. Verba, S., K. Lehman Schlozman en H.E. Brady (1995) Voice and equality, Cambridge (ma): Harvard University Press. Weber, M. (1963 [1920]) Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, Band 1. Tübingen: Mohr. Wijsen, F. (2003) ‘Op zondag willen wij onszelf zijn…’, blz. 92-111 in: C. Hermans (red.), Is er nog godsdienst in 2050? Budel: Damon. Wuthnow, R. (1996) Christianity and civil society, Valley Forge: Trinity Press.

169

gelove n in het publieke domein

170

leefstijlen en zingeving

6

leefstijlen en zingeving Gerrit Kronjee en Martijn Lampert

6.1

inleiding Waarin geloven mensen die zeggen niet te geloven? En waarin geloven mensen niet die zeggen te geloven? Wat is nu nog de betekenis van religie voor de sociale cohesie? Deze bijdrage gaat in op deze interessante vragen over de zingeving door een analyse van onderzoeksgegevens over de beleving van religie en spiritualiteit in Nederland. De zin die men in deze tijd in Nederland aan het leven geeft kan getypeerd worden met de antwoorden op vragen in een onderzoek onder 2.021 Nederlanders van Motivaction in oktober en november 2003, over de diepere betekenis die men aan het leven geeft en over de keuzen die men in dit verband maakt. Daarnaast zijn er ook andere gegevens verzameld over de persoonlijke religieuze opvattingen. Een en ander wordt hierna in verband gebracht met het burgerschap, met de sociale bindingen die men heeft. Verwacht wordt dat levensbeschouwelijke inzichten van belang zijn voor de sociale cohesie. In het onderzoek zijn vragen gesteld over de zingeving waarbij de antwoorden niet van tevoren waren vastgelegd in bepaalde categorieën waaruit men zou kunnen kiezen. De ondervraagden konden dus zelf geheel vrij formuleren wat voor hen de zin van het leven was. Deze antwoorden zijn na de enquête langs verschillende dimensies ingedeeld en gedifferentieerd naar de religieuze en levensbeschouwelijke achtergrond. De zingeving wordt hier gezien als een meer omvattend kenmerk dan het kenmerk van de religie. Religie is dus een van de vormen van zingeving, naast bijvoorbeeld de humanistische. Binnen de religieuze of transcendente vormen van zingeving is er weer een verschil tussen gebonden religieuze en ongebonden spirituele vormen. Elke levensbeschouwelijke categorie is geanalyseerd naar deze zingevingsdimensies, alsook naar burgerschapsstijl, sociaal-culturele onderstromen, scores op zogenaamde Schwartzwaarden, esoterische items in de vragenlijst, mediagebruik, liefdadigheid en sociaal-demografische achtergronden. Hierna worden de meest kenmerkende bevindingen per categorie gepresenteerd en samengevat in een profiel. Een cijfermatig gegeven is een typerend kenmerk voor een profiel als er sprake is van een significante afwijking ten opzichte van het totaalgemiddelde. Hierdoor ontstaat een nadere indruk van de verschillende religieuze en levensbeschouwelijke categorieën en van de relatie met hun bredere maatschappelijke opvattingen en positie. Dit kan het verband tussen religie en burgerschap of het publieke domein verhelderen. Aan dit hoofdstuk is een bijlage met enkele opvallende gegevens toegevoegd. De profielen zijn gebaseerd op veel verschillende cijfers die niet alle in dit hoofdstuk zijn opgenomen, omdat het dan te omvang-

171

gelove n in het publieke domein

rijk zou worden. De profielen, die in de paragrafen 6.4 t/m 6.6 worden beschreven, bevatten de volgende dimensies: - zingeving (de antwoorden op de vragen over zingeving, zie paragraaf 6.3); - burgerschapsstijl (zie paragraaf 6.7 en in de bijlage figuur B-1 en tabel B-1); - onderstromen (zie de figuren B-2 en B-3 in de bijlage); - Schwartzwaarden (zie paragraaf 6.3 en figuur B-4 in de bijlage); - esoterisch (zie figuren B-5 en B-6 in de bijlage); - sociaaldemografisch (zie tabel B-2 en figuur B-7 en B-8 in de bijlage); - media (hierover is in dit hoofdstuk geen aanvullende informatie opgenomen); - charitatief (zie figuur B-9 in de bijlage); - diversen (zie figuur B-10 en B-11 in de bijlage). Dit onderzoek betreft een eenmalige peiling en kan als zodanig geen veranderingen in de loop van de tijd constateren. Toch is het belangrijk deze uitkomsten te zien als een momentopname in een veranderende werkelijkheid en ze te plaatsen in het perspectief van deze veranderingen. Het begrip leefstijl is belangrijk om die veranderingen te beschrijven. Er zijn nog meer begrippen die een beeld kunnen geven van de veranderingen in de maatschappelijke betekenis van religie. Voorafgaand aan de weergave van de onderzoeksuitkomsten gaan we hier nu nader op in.

172

6.2

achtergrond: ver anderingen in de maatschappelijke betekenis van religie Hierna volgt een toelichting op de begrippen die, naast het begrip leefstijl, gebruikt zullen worden om de analyse te plaatsen in de religieus-maatschappelijke dynamiek: transformatie (in plaats van secularisatie), religieuze behoeften en het religieuze aanbod, functionele equivalenten.

Leefstijlen Het onderzoek dat in dit hoofdstuk aan de orde is, vond plaats tegen de achtergrond van een toenemend belang van leefstijlen in het verklaren van gedragingen en voorkeuren van Nederlanders (Lampert 1997). Onder invloed van de stijging van het gemiddelde opleidingsniveau en de toegenomen welvaart in de afgelopen decennia zijn de Nederlandse burgers meer kritisch, zelfbewust en consumptief geworden. Zij positioneren zich individueel in een ruimte van bevolkingscategorieën met verschillende leefstijlen. Ook houdt men zich sterker dan voorheen bezig met het uitdragen van de identiteit via consumptie. In de hedendaagse cultuur identificeren en onderscheiden mensen zich minder via klasse, familie of afkomst. Er heeft, mede onder invloed van technologische ontwikkeling en van mondialisering van economie en cultuur, een ‘onttraditionalisering’ van de leefwereld plaatsgevonden (Beck, Giddens & Lash 1994; Lash & Urry 1987). Met traditionele waarden wordt door grote groepen meer reflexief en kritisch omgegaan in een veranderende wereld, waarin nieuwe oriëntaties opkomen. Lash spreekt in dit verband, in navolging van Schulze (1992), van de opkomst van een Erlebnisgesellschaft. Hierin geven mensen op esthetische, zelfreflexieve en

leefstijlen en zingeving

expressieve wijze uiting aan hun identiteit en creëren deze op een betekenisvolle wijze. Giddens spreekt in verband met de opkomst van een postmoderne cultuur van narrations of the self en Featherstone (1991) spreekt van de stylization of life, waarin de mens als een artiest zijn leven vormgeeft en uitdraagt. Consumptieartikelen en leefpatronen worden hier als symbolen en tekens ingezet. Ook de mediatisering van de cultuur en de opkomst van een mondiale media- en communicatie-industrie hebben ertoe bijgedragen dat mensen meer stijlbewust zijn geworden en zich in toenemende mate strategisch zijn gaan onderscheiden. Deze esthetisering van het alledaagse leven voltrekt zich niet zozeer langs hiërarchische lijnen van sociale klassen, maar is sterk verbonden met leefstijlen. De postmoderne consumptiecultuur is een cultuur waarin beeld (esthetiek) en beleving (hedonisme) centraal staan (Maffesoli 1996 en 1997). De beeldcultuur verdringt de cultuur van het geschreven woord, we leven volgens Maffesoli in een time of the tribes. De ontwikkeling naar een leefstijlmaatschappij heeft niet alleen haar weerslag op het domein van consumptie en media, maar ook op het publieke domein, het terrein van arbeid, het terrein van zingeving en het gebied van burgerschap en politieke en maatschappelijke betrokkenheid. Daarom is in dit onderzoek naar de zingeving een instrument toegepast dat wordt gebruikt om de belevingswereld, leefstijlen en basiswaarden van Nederlanders in kaart te brengen. In de beschrijving van de ontwikkeling naar een leefstijlmaatschappij zou overigens de misvatting kunnen ontstaan dat er sprake zou zijn van een steeds verder toenemende individuele autonomie. Dit is zeker niet het geval. Leefstijlen kennen een duidelijk collectief karakter, waarbinnen individuen zich positioneren; hier blijkt sprake te zijn van een duidelijke wisselwerking tussen de individuele actoren en de structuur van de leefstijl.

Transformatie in plaats van secularisatie Uit een recent overzicht van onderzoeksuitkomsten van Becker (2006) blijkt het volgende. In Nederland neemt het aantal leden van kerkgenootschappen af; 70 procent is geen lid meer van een kerk. Dit cijfer lijkt zich voorlopig te zullen stabiliseren. In de jongste generatie neemt de gevoeligheid voor religieuze ideeën echter wel toe. Eenderde van de bevolking bidt dagelijks. Tweevijfde beschouwt zichzelf als religieus. Meer dan de helft gelooft in God. Een stijgend aandeel gelooft in een leven na de dood, van 53 procent in 1991 naar 60 procent in 1998. In een meting van het zogenaamde Mentality-onderzoek van Motivaction van 2004 onder ruim 2.000 Nederlanders is de stelling voorgelegd ‘Ik geloof in het bestaan van engelen’; 42 procent van de respondenten antwoordde bevestigend op deze stelling. Op de stelling dat de dood een doorgaande levensweg is, antwoordde 60 procent bevestigend. In een onderzoek naar het geloof in een leven na de dood dat Motivaction in opdracht van de ikon ter gelegenheid van Pasen uitvoerde onder 15- tot 40-jarigen, bleek dat 54 procent van de autochtone Nederlanders gelooft in het bestaan van een leven na de dood (Motivaction 2005); 25 procent zegt het niet te weten en 21 procent gelooft er expliciet niet in. Van

173

gelove n in het publieke domein

degenen die hierin geloven of erover twijfelen, gelooft 42 procent dat de ziel voortleeft en 40 procent dat de geest voortleeft; 38 procent gelooft in het weerzien van overleden familieleden en vrienden, 27 procent gelooft in een reïncarnatie als mens en 20 procent gelooft in een leven dat men voortzet in hemel, hel of vagevuur. Aan het onderzoek hebben ook 341 personen uit migrantengroepen meegedaan. Van hen gelooft 66 procent in het bestaan van leven na de dood, 18 procent twijfelt en 17 procent gelooft er expliciet niet in. Het geloof in een andere, hogere wereld en in een hiernamaals is in Nederland dus wijdverbreid. In combinatie met de geconstateerde buitenkerkelijkheid verwijst dit ook naar het voorkomen van een categorie met spirituele opvattingen die niet meer is verbonden met enig maatschappelijk instituut.

174

Tot voor kort had het Nederlandse sociaal-wetenschappelijke onderzoek naar de religie dat een rol speelde in het overheidsbeleid en het publieke debat, een beperking. Er was sprake van een betrekkelijk eenzijdige beschrijving van de maatschappelijke betekenis van de religie vanuit een veronderstelde voortgaande secularisatie, waarbij de kerkgang en de aanhang van christelijke leerstellingen als een belangrijk gegeven worden gezien. Uit een verkenning van internationaal vergelijkend onderzoek op het terrein van de waarden (value surveys), waarin ook aandacht is voor Nederland, volgt echter dat met de vaststelling van een toenemende secularisatie op deze manier in een moderne samenleving er geen recht wordt gedaan aan de blijvende maatschappelijke betekenis van de religie als zingeving (zie ook het hoofdstuk in deze bundel met de titel ‘De religieuze transformatie en de sociale cohesie’). Het Nederlandse onderzoek dat een oriëntatie bood voor het beleid, heeft de verschijnselen niet onderkend (en beschreven) van nieuwe vormen van zingeving bij op de media georiënteerde bewegingen en van nieuwe evangelische groeperingen en rituelen. Als men het geloof gelijkstelt aan het christelijke geloof en de daarbij behorende traditionele leerstellingen, is er sprake van een neergang. Als men het godsbegrip ruimer stelt ligt het anders. Het begrip secularisatie is dan achterhaald, het gaat sterk uit van christelijke opvattingen die in een kerk worden beleden, terwijl mensen tegenwoordig ook religieus of spiritueel kunnen zijn zonder een band te hebben met een bepaalde kerk of religieuze leerstellingen. Beter is het te spreken van een transformatie van de religie die te typeren is als een uiting van een bredere maatschappelijke verandering. Men heeft bijvoorbeeld geen baan meer voor het leven, maar is nog wel sterk op het werken georiënteerd. Naar analogie heeft men dan geen binding meer met een bepaalde kerk of categorie, maar nog wel een binding met een transcendente spiritualiteit.

Wat verander t er, religieuze behoef ten of het religieuze aanbod? Stark meent dat het behoeftepatroon in religieus opzicht in de loop van de tijd niet verandert, althans dat veranderingen daarin niet nodig zijn om de maatschappelijke betekenis van de religie te begrijpen (Stark en Finke 2002; Finke en Stark 2005; Stark 2006). Het is de manier waarop in die behoeften wordt voorzien die in de loop van de tijd verandert. Aan de aanbodkant van de religieuze

leefstijlen en zingeving

markt vindt een transformatie plaats. West-Europeanen zijn gelovige buitenstaanders. De religieuze participatie in West-Europa is laag, maar het geloof houdt veel aanhang. Stark denkt dat dit het gevolg is van het eerdere bestaan van een door de overheid gereguleerde en gesubsidieerde religieuze markt. Er is veel discussie over de visie van Stark. Het gaat ons om zijn inzicht dat er een religieuze transformatie in institutioneel opzicht kan plaatsvinden los van een verandering van de behoeften aan zingeving. De zingevingsbehoeften die we nu vaststellen, hoeven niet te verschillen van de behoeften van de inwoners van Nederland in het verleden (afgezien dan van het overduidelijke gegeven dat er nu in Nederland meer mensen wonen dan vroeger met een andere religie). De context waarbinnen deze behoeften zich voordoen en de manieren waarop deze behoeften worden bevredigd, zijn echter wel sterk veranderd. Het is mogelijk dat de grootste veranderingen hebben plaatsgevonden in de manier waarop in de religieuze behoeften wordt voorzien en niet in de behoeften zelf. Bijvoorbeeld, er is geconstateerd dat het aanbod van de kerken in de loop van de tijd is geïntellectualiseerd en zich daardoor verwijderd zou hebben van de zingevingsbehoeften van een deel van de bevolking (zie Jörns 1999: 25). Religie in een bredere spirituele betekenis, als grensverkeer met het oneindige en een ervaring van het mythische, zou zich handhaven (Hofmeister en Bauerochse 1999). 175

Functionele equivalenten De scheiding van de veranderingen in religieuze behoeften en de veranderingen in het religieuze aanbod, dus het niet meer zonder meer veronderstellen dat het een in het verlengde van het andere ligt, biedt interessante perspectieven voor het (anders) denken over de relatie met het publieke domein en de rol van de overheid daarbij. Bijvoorbeeld het principe van de scheiding tussen kerk en staat komt in een ander licht te staan als in dezelfde transcendente behoeften niet wordt voorzien door kerken maar door andere instituties. Popconcerten, sportgebeurtenissen, toerisme en de televisie zouden religieuze functies van kerken hebben overgenomen (Hofmeister en Bauerochse 1999). De markt speelt hierin een belangrijke rol. Gelden dan ook voor deze functionele equivalenten met een voor sommigen grote betekenis voor hun zingeving, beperkingen in de rol van de staat, is dan de vraag. Niet alleen de vrijheid van meningsuiting maar ook de godsdienstvrijheid zou dan een rol kunnen spelen. Het tegenwoordig aangetroffen patroon kan gezien worden als het gevolg van de transformatie van de religieuze beleving in deze tijd. Een belangrijke vraag is of er in het geconstateerde patroon van sociale bindingen kan worden vastgesteld of niet alleen de religieuze functies maar ook de samenbindende functies van religieuze gemeenschappen door andere instituties worden overgenomen. De religieuze beleving zou nu ook zonder een binding met een religieuze groep tot stand kunnen komen. Daarmee zou een belangrijke factor voor de sociale cohesie, die in het verleden overigens niet altijd voor de samenleving als geheel een positieve uitwerking had (zie de strijd na de Reformatie), kunnen verdwijnen. Wat dat betreft zal hierna een bijzondere aandacht uitgaan naar twee categorieën die zijn ontstaan na de ontkerkelijking: een niet-humanistische, niet-religieuze categorie

gelove n in het publieke domein

en een niet-gebonden spirituele categorie. Deze twee categorieën zouden een afwijkende maatschappelijke binding kunnen vertonen.

6.3

geloof, ongeloof en de zingeving Naast christenen wonen er ook, voornamelijk door immigratie, aanhangers van andere religies in Nederland. Verder ontstaat er een ongebonden vorm van religie, de ongebonden spirituelen. Ook biedt het levensbeschouwelijke palet niet-religieuze aanhangers van humanistische waarden en een categorie die noch religieus noch humanistisch is. In het onderzoek is een zestal categorieën onderscheiden op basis van hun antwoorden op diverse vragen (zie figuur 6.1).

Figuur 6.1

Indeling van de ondervraagden naar levensbeschouwing

f 3%

a 18%

e 25%

176

b 16%

d 26%

c 12%

a b c d e f

niet-religieus, niet-humanistisch (18%, nr&nh) niet-religieus, gematigd humanistisch (16%, nr&gh) niet-religieus, humanistisch (12%, nr&h) ongebonden spiritueel (26%, ong-s) christenen (25%, chr) overige gebonden religieuzen (3%, ovr)

Bron: Motivaction De zes categorieën zijn als volgt samengesteld. Als eerste is de vraag gesteld of men spiritueel/religieus is ingesteld. Vervolgens is gevraagd of men zich tot een levensbeschouwelijke/religieuze/spirituele groepering rekent. De mensen die aangaven wel (incl. enigszins) spiritueel/religieus te zijn ingesteld, maar zich niet tot een levensbeschouwelijke/religieuze/spirituele groepering rekenen zijn ingedeeld in de categorie ongebonden spirituelen. Aan de respondenten die zich (incl. enigszins) tot een levensbeschouwelijke/spirituele/religieuze groepering rekenen, is de open vraag gesteld welke groepering dit betreft. Hun antwoorden zijn geordend tot een indeling in christenen en overige gebonden religieuzen (veelal moslims van 15-35 jaar) of, wanneer men niet kon worden ondergebracht bij een van de grote religieuze stromingen, bij de categorie ongebonden spirituelen. De respondenten die niet spiritueel of religieus zijn ingesteld, en zich ook niet rekenen tot een spirituele of religieuze groepering, zijn toebedeeld aan de groep niet-religieuzen. De groep niet-religieuzen is vervolgens ingedeeld in subcategorieën aan de hand van hun score op een schaal met waarden die aansluiten bij het humanisme. In een onderzoek voor de Humanistische Omroep is deze schaal (met een Cronbach's Alpha van 0,876) eerder door Motivaction geconstrueerd op basis van de centrale humanistische waarden uit de publicatie ‘Leven is een kunst' van het Humanistisch Verbond. Deze schaal maakt deel uit van de scores op de Schwartzwaarden die voor alle ondervraagden zijn vastgesteld (zie figuur B-4 in de bijlage). De humanistische schaal is gebaseerd op 16 Schwartz-waarden, waaronder onafhankelijkheid (vertrouwen op jezelf), kiezen van eigen doelen (bepaling eigen levensvervulling), waarachtigheid (echtheid, puurheid), zelfrespect (geloof in eigen waarde), gelijkwaardigheid (gelijke kansen voor allen), verantwoordelijkheid (betrouwbaar, iemand op wie je kunt rekenen), ruimdenkendheid (verdraagzaamheid t.a.v. andere ideeën en geloof), wijsheid (een volwassen begrip van het leven). Door hun score op deze humanistische schaal zijn binnen de niet-religieuzen

leefstijlen en zingeving

3 categorieën onderscheiden: de niet-humanisten, de gematigd humanisten en de humanisten. Deze indeling is door de onderzoekers gemaakt om een onderscheid te kunnen maken naar mensen die in meerdere of mindere mate humanistische waarden aanhangen. Het is niet zo dat de respondenten zichzelf expliciet als humanist hoeven te benoemen om in dit onderzoek als humanistisch te worden bestempeld. De humanistische schaal, op basis van de genoemde 16 Schwartzwaarden is toegepast op de niet-religieuze categorie, om ook binnen deze grote categorie een relevant en betekenisvol onderscheid te kunnen maken naar levensbeschouwelijke oriëntatie. Uiteraard zijn ook de religieuze categorieën te scoren op de humanistische schaal, binnen religieuze groeperingen bestaan ook meer liberale, humanistische stromingen. De categorie ongebonden spirituelen scoort op de humanistische schaal hoger dan gemiddeld, de categorieën christenen en overige religieuzen scoren hier niet afwijkend van de rest van de bevolking. De humanistische schaal is voor het bestek van dit artikel echter alleen gebruikt om een relevant levensbeschouwelijk onderscheid te kunnen maken binnen de omvangrijke niet-religieuze categorie. Er is voor gekozen om binnen de religieuze categorieën geen substromingen te onderscheiden. De zes levensbeschouwelijke categorieën vormen niet alle zes een groep in die zin dat degenen die bij een bepaalde categorie zijn ingedeeld zich bewust zullen zijn dat zij daarbij behoren. Het onderscheid dat gemaakt is op basis van de aanhang van humanistische waarden is het resultaat van scores op een schaal, van samengevoegde houdingen, en zal niet weerspiegeld worden in de dagelijkse beleving van de eigen sociale identiteit. Maar, dit geldt niet voor elke categorie. De gebonden religieuze groepen zullen zich wel meer dan anderen bewust zijn van hun anders zijn.

Het scala aan behoeften aan zingeving wordt in dit hoofdstuk weergegeven door de antwoorden op twee vragen over zingeving, respectievelijk over wat zin aan het leven geeft en hoe men dit in keuzes die men maakte tot uitdrukking brengt. De antwoorden op deze open vragen zijn geïnventariseerd en geordend naar verschillende dimensies. De indeling is door de auteurs van dit hoofdstuk zelf gemaakt. Deze indeling blijkt valide in die zin dat, zoals uit het vervolg zal blijken, de uitkomsten van de gemaakte indeling passen bij andere kenmerken van de ondervraagden met een bepaalde levensbeschouwelijke achtergrond. Binnen de onderscheiden dimensies, met de door de auteurs van dit hoofdstuk gegeven omschrijvingen (sociaal/moreel, transcendentie, etc.), passen de verschillende antwoordcategorieën. De belangrijkste zijn in de tabel 6.1 genoemd met de percentages van de ondervraagden die een antwoord hebben gegeven dat in deze categoriseringen paste. Opvallend is dat de nabije ander (familie, gezin, vrienden) en God (religie, geloof in God, Allah) worden genoemd als de belangrijkste bronnen van zingeving. De sociaal/morele dimensie scoort het hoogst, gevolgd door transcendentie. Blijkbaar is datgene wat het zelf overstijgt (God of de ander) een beduidend belangrijkere bron van zingeving dan hedonisme. Een kleine minderheid geeft aan nergens in te geloven. In de uiting van de zingeving, het antwoord op de vraag naar de manier waarop men de zin die men aan het leven geeft tot uitdrukking brengt, blijkt een zorgzame omgang met de ander overduidelijk het belangrijkst te zijn. Hier zijn de antwoorden minder exclusief dan bij de voorgaande vraag gericht op de nabije ander (gezin, familie, vrienden), maar gaat het ook om een zorgzame attitude jegens minder nabije anderen en de maatschappij. Het leven naar geloofsregels wordt door een minderheid aangegeven van belang te zijn. Dat geldt ook voor het plezier maken. Opvallend is ook dat bij de vraag naar de uiting van zingeving de dimensie transcendentie lager scoort dan hedonisme. In de handeling (de uiting)

177

gelove n in het publieke domein

Tabel 6.1

Dimensies bron zingeving en uiting zingeving

Dimensies zingeving Sociaal/moreel

49% familie/gezin/vrienden respect/tolerantie/aandacht voor anderen liefde/warmte/aardig zijn voor anderen anderen/mensen (algemeen) normen en waarden proberen te behouden

32% 10% 9% 5% 4%

Transcendentie

38% religie/geloof in God/Allah spiritualiteit/‘meer tussen hemel en aarde’/geloven op eigen manier

28% 10%

Hedonisme/egocentrisch 17% met plezier/geluk/gezelligheid/lol in het leven bewust leven/gezondheid met de dag leven/je leeft maar één keer/pluk de dag

178

Nihilisme

12% geloof nergens in/niet in God/Allah niets/geen diepere betekenis

Overige

24% vertrouwen hebben(in toekomst/in mezelf) overige antwoorden weet niet/geen antwoord

10% 8% 3% 9% 4% 15% 9% 8%

Dimensies uiting zingeving Sociaal/moreel

50% liefde geven/aardig zijn voor anderen/behulpzaam zijn goed zijn voor familie/gezin/vrienden anderen respecteren/rekening houden met anderen/niet veroordelen anderen aandacht geven/contact houden met anderen/praten inzetten voor de maatschappij/voor de omgeving/hard werken

19% 14% 11% 10% 8%

Hedonisme/egocentrisch 22% positief blijven denken/plezier maken/gezelligheid creëren op intuïtie/gevoel afgaan/handelen gezond leven/goed eten/sporten/voor je lichaam zorgen gewoon leven/niets bijzonders

12% 5% 3% 2%

Transcendentie

16% 4%

Nihilisme Overige

19% leven naar geloofsregels/de Bijbel/Koran/kerk bezoeken bidden/mediteren 5% doe ik niet/blijkt nergens uit 25% overige antwoorden weet niet/geen antwoord weloverwogen keuzes maken/goed nadenken voor ik handel

5% 17% 12% 8%

Bron: Motivaction

blijkt de transcendentie dus een minder belangrijke rol te spelen dan als bron van zingeving en blijkt naast moraliteit het hedonisme ook een aandeel te hebben.

Dimensies van zingeving per levensbeschouwelijke categorie De sociaal/morele dimensie blijkt voor alle categorieën ondervraagden belangrijk (zie figuur 6.2). Dit betreft vooral het belang van de nabije ander (gezin, familie, vrienden) als bron van zingeving. Verschillen zijn er vooral in oriëntatie op transcendentie, op nihilisme en hedonisme. De transcendentale dimensie is voor de

leefstijlen en zingeving

Dimensies zingeving (%)christenen en de overige

Figuur 6.2 0

20

40

Sociaal/moreel

nr&h

54

ong-s

37 40

chr ovr

11

Transcendentie

nr&nh

16 14

nr&gh nr&h

44

ong-s

70

chr

88

ovr

22

Hedonisme/ egocentrisch

nr&nh

29

nr&gh

23

nr&h

18

ong-s

10

chr

4 31

nr&nh

18

nr&gh

23

nr&h ong-s chr ovr

100

67 69

nr&gh

ovr

80

54

nr&nh

Nihilisme

60

8 2 1

Noot: De balken met een zwarte rand geven een significant verschil aan. Binnen deze zwart omlijnde balken duiden witte waarden op een significant hoger percentage/gemiddelde en zwarte waarden op een significant lagere score ten opzichte van het totaal percentage/gemiddelde.

Bron: Motivaction

gebonden gelovigen de belangrijkste. Als we de volgorde nr&nh, nr&gh, nr&h, ong-s, chr, ovr aanhouden, kunnen we constateren dat de nadruk op transcendentie stijgt, de sociaal/morele dimensie eerst stijgt en dan daalt, dat hetzelfde geldt voor het hedonisme, en dat het nihilisme daalt. Ook voor de uiting van de zingeving (zie figuur 6.3) blijkt de sociaal/morele dimensie verreweg het belangrijkst te zijn voor de meeste categorieën. Voor de overige gebonden gelovigen blijft de transcendentie het belangrijkste. Bij de uiting van zingeving speelt hedonisme een meer prominente rol dan bij de vraag naar de bron van zingeving. De niet-religieuzen (nr&nh, nr&gh) combineren hun moraliteit met een hoge score op hedonisme. Kenmerkend is dat bij de categorie christenen transcendentie en moraliteit samen lijken te gaan en dat de categorie overige gebonden religieuzen (veelal moslims van 15-35 jaar) de laagste score heeft op de dimensie sociaal/moreel, de laagste score heeft op de dimensie hedonisme en de hoogste gerichtheid laat zien op het transcendente. De ongebonden spirituele categorie combineert de moraliteit met een hogere score op hedonisme dan op de transcendentie.

179

gelove n in het publieke domein

Figuur 6.3

Dimensies uiting zingeving (%) 0

10

20

30

40

50

Sociaal/moreel

62

nr&gh

59

nr&h

63

ong-s

52

chr

36 32 34

ovr

Hedonisme/ egocentrisch

nr&nh nr&gh

29

nr&h

26

ong-s

16

chr

13

ovr Transcendentie

nr&nh

3 6

nr&gh nr&h

3 15

ong-s

44

chr

65

ovr

15

nr&nh

5 5

Nihilisme

nr&gh nr&h

7

ong-s chr ovr

70

56

nr&nh

180

60

3 1

Noot: De balken met een zwarte rand geven een significant verschil aan. Binnen deze zwart omlijnde balken duiden witte waarden op een significant hoger percentage/gemiddelde en zwarte waarden op een significant lagere score ten opzichte van het totaal percentage/gemiddelde.

Bron: Motivaction

6.4

de niet- religieuze categorieen Zoals uit de voorgaande indeling blijkt, omvat de niet-religieuze categorie in het onderzoek een ‘niet-religieuze, niet-humanistische categorie’, een ‘niet-religieuze, gematigd humanistische categorie’ en een ‘niet-religieuze, humanistische categorie’. Deze categorieën zijn onderscheiden door de antwoorden op een schaal van humanistische waarden.

De niet-religieuze, niet-humanistische categorie De levensbeschouwing van deze categorie kenmerkt zich door een nihilistische kijk op het leven. Kenmerkend is dat deze categorie zelfbeschikking koestert, weinig tolerant is, beduidend minder op heeft met hogere ‘waarden’ en eerder wantrouwend in het leven staat. In eerder onderzoek van Motivaction zijn sociaal-culturele ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving geconstateerd die hebben geleid tot het ontstaan van een

leefstijlen en zingeving

Tabel 6.2

Profiel van de niet-religieuze, niet-humanistische categorie

Niet-religieus en niet-humanistisch (18%, nr&nh) Zingeving

Wat betreft de dimensie van zingeving scoort deze categorie in vergelijking met andere categorieën het hoogst op nihilisme, hoog op hedonisme en laag op de dimensie transcendentie. Men zegt nergens in te geloven. De hoge score op dimensie van nihilisme komt overigens mede tot stand door het relatief grote aantal dat geen antwoord kon geven op de open zingevingsvraag.

Burgerschapsstijl Onderstromen

Deze categorie scoort hoog onder de groep buitenstaanders. Hoog op zelfbeschikking, iets hoger op heterarchie (tegen hiërarchie), laag op gemeenschapszin, lokale oriëntatie global village, tolerantie, empathie, vitaliteit, milieu, neospiritualiteit, prestatie-motivatie, sociale netwerken, global village.

Schwartzwaarden

Scoort laag op alle Schwartzwaarden, heeft minder met waarden, scoort sterk negatief op innerlijke afstand van het wereldlijke, vergevingsgezind, spiritueel en vroom leven, volwassen liefde, maatschappelijke orde, minder sterk negatief op waarden die met materiele rijkdom, plezier en het ervaren van kicks te maken hebben.

Esoterisch

Scoort laag op alle esoterische items, men heeft zich er niet in verdiept en het speelt ook geen rol in het leven.

Sociaal-demografisch

Wat meer mannen, laag en middelbaar opgeleid. Niet de allerlaagste klasse, het is meer de kleine burgerij. Men werkt vaak fulltime, in uitvoerende functies, vaak industrie, in productie en techniek. Er zitten veel niet-stemmers bij, minder cda.

Media

Bovengemiddeld commerciële kijkers, minder Nederland 1 en 3. Minder de Volkskrant, nrc, Trouw, Metro. Sportbladen, Voetbal International, Veronica Magazine.

Charitatief

Geven minder vaak, interesse in thema dieren, minder interesse in ontwikkelingshulp natuurbehoud.

Diversen

Hebben minder vertrouwen in andere mensen, weinig vertrouwen in de regering, criminaliteit scoort hoger als probleemgebied, meest ontevreden over overheid.

Samenvattend

Hedonisme, nihilisme, buitenstaanders, laag tolerant, zelfbeschikking, commerciële kijkers, werkend, weinig vertrouwen in anderen en regering, niet betrokken bij samenleving.

Bron: Motivaction

sociale categorie die omschreven kan worden als anomische Nederlanders, in die zin dat zij een zeker risico lopen in een anomische situatie te geraken. Deze categorie wordt getypeerd door een sterke vertegenwoordiging van buitenstaanders, mensen met een afzijdige burgerschapsstijl (Lampert et al. 2001; Spangenberg et al. 2003; wrr 2002 en 2005). Binnen deze categorie en in de interactie tussen mensen uit deze categorie en anderen, kunnen situaties ontstaan waarin gedrag niet (meer) geregeld wordt of wordt geregeld door niet-aanvaarde maatschappelijke normen. Deze Nederlanders staan negatief ten opzichte van transcendente waarden, zij zijn niet gelovig, maar vinden evenmin aantrekkingskracht in humanistische waarden. Zij zijn laag tolerant, voor hen speelt zelfbeschikking een belangrijke rol. Men kan vermoeden dat deze categorie gemakkelijk beïnvloedbaar is

181

gelove n in het publieke domein

en dan gevoelig zal zijn voor extreme visies. Het is wel zo dat er bij deze categorie nu een sterke binding is met het werk. Risico’s kunnen ontstaan als door conjuncturele omstandigheden die binding wegvalt. De vraag komt dan naar voren hoe deze categorie zo beïnvloed kan worden dat deze risico’s vermeden worden. Deze vraag dringt zich mede op vanuit een historisch perspectief, dat leert dat als een aanzienlijk deel van de bevolking zich in een dergelijke situatie bevindt, dit ook op politiek gebied een weerslag heeft (zie de Duitse middenklasse in de jaren dertig).

De niet-religieuze, gematigd humanistische categorie De levensbeschouwing van deze categorie kenmerkt zich door een hedonistische oriëntatie. De nabije ander (gezin, familie, vrienden) geeft zin aan het leven. Men is minder tolerant en minder empathisch ingesteld, is gericht op het ervaren van kicks en niet op transcendentie. Tabel 6.3

Profiel van de niet-religieuze, gematigd humanistische categorie

Niet-religieus en gematigd humanistisch (16%, nr&gh) Zingeving

Wat betreft de dimensie van zingeving scoort deze categorie in vergelijking met andere categorieën het hoogst op hedonisme en laag op de dimensie transcen-

182

dentie. Ook scoort deze categorie hoog op sociaal/moreel en nihilisme. Deze categorie geeft vaker aan dat familie/gezin/vrienden een diepere betekenis geven aan het leven, evenals plezier/gezelligheid en lol. Burgerschapsstijl

Deze categorie is verdeeld over de burgerschapsstijlen en komt relatief minder vaak voor bij de plichtsgetrouwen.

Onderstromen

Hoog op zelfbeschikking, laag op neospiritualiteit, tolerantie, global village.

Schwartzwaarden

Scoort laag op een spiritueel leven, innerlijke afstand van het wereldlijke, laag op een vroom leven en hoog op ambitieus leven, kicks, uit je dak gaan, rijkdom, plezier.

Esoterisch

Scoort laag op vrijwel alle esoterische items, men heeft zich er niet in verdiept en het speelt ook geen rol in het leven.

Sociaal-demografisch

Zeer gespreid over sociodemografische strata, vaker fulltime werkend, meest vvd, meer lpf, minder cda, matig stedelijk.

Media

Gespreid, meer muziekzenders, Yorin, Net 5, Autoweek, Veronica Magazine.

Charitatief

Dierenbescherming, breed.

Diversen

Geen specifieke zaken.

Samenvattend

Hedonisme, sociaal/moreel, gericht op de nabije ander, plezier, zelfbeschikking, niet plichtsgetrouw, laag tolerant, werkend, ambitieus, kicks, materialisme.

Bron: Motivaction

De niet-religieuze, humanistische categorie De levensbeschouwing van deze categorie kenmerkt zich door een morele oriëntatie. De nabije ander is voor deze categorie zeer belangrijk en men is tolerant, open minded ingesteld en combineert dit met een hedonistische instelling.

leefstijlen en zingeving

Tabel 6.4

Profiel van de niet-religieuze, humanistische categorie

Niet-religieus en humanistisch (12%, nr&h) Zingeving

Deze categorie scoort het hoogst op de dimensie sociaal/moreel. Ook scoort men hoger op de dimensie nihilisme en lager op transcendentie. Deze categorie geeft vaker aan dat familie/gezin/vrienden een diepere betekenis geven aan het leven, evenals plezier/geluk/ gezelligheid en lol. Ook geeft deze categorie in vergelijking met de andere categorieën aan dat vertrouwen hebben, respect en tolerantie en liefde/warmte/aandacht voor anderen een diepere betekenis geeft aan het leven.

Burgerschapsstijl

Deze categorie komt vaker voor onder de burgerschapsstijl pragmatici en minder vaak bij de buitenstaanders en de plichtsgetrouwen.

Onderstromen

Hoog op zelfbeschikking, multirollen, prestatie-motivatie, strategisch navigeren, technoprogressie, milieu, flexlevensvormen, sociale netwerken, tolerantie, puur hedonisme, ruw hedonisme, escapisme en making magic. Lager op neospiritualiteit en law and order.

Schwartzwaarden

Men scoort hoog of nagenoeg hoog op alle waarden, waardeert gevarieerd leven, is omnivoor in levensbeschouwelijk opzicht. Men scoort beduidend hoger op genieten, lichamelijk genot, vriendschap, leren, bekwaam, intelligent, milieu, succes, durven, spannend leven.

Esoterisch Sociaal-demografisch

Men heeft zich er wel eens in verdiept, maar het speelt geen rol in het leven. Meer hoger opgeleid, vaker alleenstaand/gescheiden, meer stedelijk, kleinere huishoudens, vaak fulltime werkend. Minder cda, meer GroenLinks.

Media

Breed, meer internationale nieuwszenders, Radio 3, meer cabaret. De Volkskrant, nrc, ad, Metro, Spits, Parool, opiniebladen, Playboy, Autoweek, Voetbal International, Nieuwe Revu.

Charitatief

Minder dan gemiddeld, gevarieerd.

Diversen

Voelt zich vaker door de samenleving in de steek gelaten.

Samenvattend

Sociaal/moreel, gericht op de nabije ander, pragmatici, tolerant, open minded, zelfbeschikking, niet plichtsgetrouw, gevarieerd leven, omnivoor.

Bron: Motivaction

Totaalbeeld van de niet-religieuze categorie De niet-religieuzen onderscheiden zich van de religieuze categorieën (zie hierna) door een sterkere oriëntatie op het wereldlijke, zelfbeschikking, hedonisme en nihilisme. Deze categorie verschilt intern echter ook op vele punten (betrokkenheid, vertrouwen, tolerantie). Binnen de niet-religieuzen is een duidelijke diversiteit zichtbaar, van niet tot wel betrokken bij de maatschappij. De niet-humanistische categorie heeft weinig vertrouwen in anderen, is intolerant en heeft een sterk nihilistische oriëntatie. De gematigd humanistische categorie is gericht op de nabije ander, plezier, sterk ambitieus ingesteld en weinig tolerant. De humanistische categorie is juist tolerant, open minded ingesteld, gelooft in technologie en houdt van variëteit. Deze categorie heeft zich wel eens verdiept in esoterische zaken, maar deze spelen geen rol in het leven.

183

gelove n in het publieke domein

6.5

de ongebonden spirituele categorie De levensbeschouwing van de ongebonden spirituelen kenmerkt zich door een transcendente, spirituele oriëntatie, die zich niet conformeert aan doctrines. Deze geëmancipeerde categorie is empathisch ingesteld, gericht op harmonie met de wereld en vertrouwt op de eigen intuïtie. De ongebonden spirituelen verschillen sterk van de overige gebonden religieuzen (moslims) en de categorie christenen. Deze nieuwe categorie is minder op religie en het leven naar geloofsregels gericht en divers samengesteld. Wat deze categorie gemeen heeft, is een sterke gerichtheid op spiritualiteit, harmonie en een hogere wereld. Ook scoren degenen die hiertoe behoren hoger dan christenen en overige gebonden religieuzen (moslims) op zelfbeschikking en emancipatie. Bij hen blijkt de spiritualiteit tot uiting te komen in een transcendente, intrinsieke motivatie die

Tabel 6.5

Profiel van de ongebonden spirituele categorie

Ongebonden spiritueel (26%, Ong. S) Zingeving

184

In vergelijking met de andere categorieën scoort deze categorie hoger op de dimensie transcendentie. Ook scoort deze categorie hoog op de dimensie sociaal/moreel. Deze categorie scoort beduidend lager op de dimensie nihilisme. Religie speelt een minder belangrijke rol, spiritualiteit is belangrijker.

Burgerschapsstijl

Deze categorie komt vaker voor binnen de burgerschapsstijl pragmatici en de burgerschapsstijl verantwoordelijken, en minder vaak onder de buitenstaanders en de plichtsgetrouwen.

Onderstromen

Hoog op neospiritualiteit, empathie, flexibiliteit der sekserollen, zelfbeschikking, exhibitionisme, making magic, flexlevensvormen, strategisch navigeren, global village.

Schwartzwaarden

Hoger op een spiritueel leven, dromen, intuïtief leven, groeien, origineel zijn, loslaten, eenheid natuur, ontroering, volwassen liefde, innerlijke harmonie.

Esoterisch

Deze categorie scoort hoger op nagenoeg alle esoterische items. Een overgrote meerderheid heeft zich erin verdiept, het speelt ook vaker een rol in het leven. Vooral hoger scoort het geloof in een hogere wereld (paranormale gaven, geesten en spirituele wezens, buitenzintuiglijke waarneming, het geloof in reïncarnatie).

Sociaal-demografisch

Wat meer vrouwen, 35-49 jaar, stedelijker, minder vaak laag opgeleid, ietwat hogere klasse, wat vaker parttime, minder cda.

Media

Vaker Discovery, National Geographic, bbc, de Volkskrant, nrc.

Charitatief

Breed, vaker wnf, Greenpeace, Dierenbescherming, Warchild, Stop Aids Now.

Diversen

Bezorgd om racisme, nationalisme, jongeren, politiek, natuur, vinden minder vaak dat politici betrouwbaar en oprecht zijn.

Samenvattend

Transcendentie, sociaal/moreel, spiritueel, pragmatici en verantwoordelijken, zelfbeschikking, niet plichtsgetrouw, empathisch, intuïtief, hogere wereld, reïncarnatie, harmonie.

Bron: Motivaction

leefstijlen en zingeving

losstaat van doctrine en een grote rol toekent aan de eigen intuïtie. In tegenstelling tot de overige gebonden religieuzen (moslims) en christenen scoren zij niet negatief op de dimensie hedonisme. Interessant is dat, waar religie soms gepaard gaat met plichtsgetrouwheid en dogma’s en een grote reserve ten aanzien van licha-melijkheid en hedonisme, dat bij hen zeker niet het geval is. In het onderzoek zijn tevens een aantal esoterische items (zoals astrologie, reïncarnatie, yogaleer, werken met kristallen, etc.) meegenomen en is de vraag gesteld of men zich er wel eens in heeft verdiept en of deze zaken een rol spelen in het leven. Voor ruim de helft (53 procent) van de ongebonden spirituelen blijken een of meer van deze zaken een rol te spelen in het leven, 85 procent van hen geeft aan zich in een of meer van deze zaken te hebben verdiept. De niet-gebonden spirituelen behoren niet tot een oudere maar eerder tot een wat jongere leeftijdscategorie. Dit is in tegenspraak met de theorie dat de alternatieve spiritualiteit een tijdelijk verschijnsel zou zijn, iets wat vooral verbonden zou zijn met de generatie die in de jaren zestig is opgegroeid (zie Heelas 2001). Volgens die theorie zou het christendom langzamerhand overschaduwd worden door alternatieve en ongebonden vormen van spiritualiteit. Met het ouder worden en langzamerhand verdwijnen van de groep die deze vorm van zingeving aanhangt, zou geleidelijk de religieuze vlam uitdoven. Voor de geldigheid van deze theorie, met name het gebonden zijn aan de oudere generatie van de spiritualiteit, is in de cijfers van het onderzoek geen aanwijzing te vinden. Er lijkt eerder sprake te zijn van een opgekomen categorie spiritueel bewusten, die breder en ook meer van deze tijd is dan de met connotaties rondom flowerpower beladen term new age doet vermoeden. Het zijn mensen met een bepaalde leefstijl die zich niet gebonden achten aan een bepaalde groep, organisatie of geestelijk leider, zoals dat dikwijls wel het geval was bij het begin van de new-agebeweging in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Verder willen wij bij dit profiel nog de volgende opmerkingen maken. De combinatie van het idee van een toegenomen zelfbeschikking en emancipatie met een behoefte aan transcendentie en de opmars van een alternatieve, gepersonaliseerde beleving van het transcendente, is bij deze buitenkerkelijke groepering zichtbaar. Transcendentie gaat bij hen gepaard met een geëmancipeerde instelling en een intrinsieke motivatie. Transcendentie is praktisch bruikbaar, het is bijvoorbeeld goed voor de gezondheid en voor het harmonieuze maatschappelijke functioneren van de persoon. Bij de ongebonden spirituelen is er sprake van een divers zingevings- en uitingsaanbod. Voor hen zijn de functionele equivalenten zeer divers, onder meer de centra voor yoga en intuïtieve ontwikkeling, de sterk gegroeide spirituele boekenmarkt, mental coaches, regressietherapeuten, mediums, praatgroepen, et cetera. Deze gaan wel degelijk samen met nieuwe bindingen, maar zijn niet geïnstitutionaliseerd. Het succes van de Da Vinci code, de kro-serie ‘Wie was ik?’ en mediums als Char en Jomanda passen in dit patroon, alsook de feelgood-televisieprogramma’s Dr. Phil en Oprah, waarbij niet zozeer sprake is van transcendentie,

185

gelove n in het publieke domein

maar wel van het geloof dat ieder mens een hoger doel heeft om zijn of haar talenten tot wasdom te laten komen. Ook moet in dit verband gewezen worden op de relatie van een spirituele oriëntatie met de aandacht voor de individuele gezondheid, met massages, healings, acupunctuur en acupressuur, wellness, etherische oliën, geneeskrachtige kristallen, relax-cd’s, et cetera. Dit is een aanzienlijk segment in de religieuze markt, waarvoor in Nederland vooralsnog toch nog relatief weinig aandacht is (in tegenstelling tot de Verenigde Staten en Duitsland). Als geheel lijkt deze categorie karakteristiek voor de door Inglehart beschreven postmaterialisten. Inglehart ziet het postmaterialisme als een leefstijl die het resultaat is van de economische ontwikkeling. Volgens Inglehart is het kenmerkend voor postmaterialisten dat zij zich minder zorgen maken om materiële zaken. Dat hoeven zij ook niet doordat hun bestaanszekerheid groter is. Dit heeft weer tot gevolg dat zij de religie, die verbonden zou zijn met bestaansonzekerheid, niet meer nodig hebben (Norris en Inglehart 2004; Inglehart et al. 2004: 7 e.v.). Economische en fysieke zekerheid worden minder belangrijk, men kiest in grotere vrijheid. Uit het voorgaande blijkt ook dat enkele aanvullingen nodig zijn op de beschrijving van Inglehart. Men heeft in postmaterialistische kringen inderdaad kennelijk geen behoefte meer aan een geïnstitutionaliseerde, gebonden religie, maar staat open voor alternatieve, meer op het individu gerichte vormen van spiritualiteit. Het is opmerkelijk dat het transcendente onder deze postmaterialistische categorie niet is verdwenen, maar nog sterk aanwezig is. Een ander opmerkelijk feit is dat parallel aan de opkomst van de postmaterialisten ook een belangrijke categorie is ontstaan van buitenstanders, waarvan de leefstijl bepaald niet als postmaterialistisch omschreven kan worden: de hiervoor beschreven niet-religieuze, niet-humanistische categorie. Het ontstaan van deze categorie was niet te verwachten als enkel uitgegaan wordt van de theorie van Inglehart.

186

6.6

de religieuze categorieën Binnen de religieuze categorie kan een onderscheid worden aangebracht tussen christenen en overige gebonden religieuzen. Onder de christelijke groepering vallen de respondenten die te categoriseren zijn onder de groepen: rooms-katholiek (9 procent), protestant, gereformeerd, hervormd (10 procent) en de overige christelijke groepen (algemeen, baptist, evangelisch, apostolisch, 6 procent). De categorie christenen kenmerkt zich door een levensbeschouwing die gericht is op transcendentie, naastenliefde, solidariteit en gemeenschapszin en het leven naar geloofsregels. Bij dit profiel kan nog het volgende worden opgemerkt. Christenen zijn nog steeds een relatief grote categorie in de samenleving, maar er gaan wel steeds minder christenen wekelijks naar de kerk en de kerkbezoekers vergrijzen. Rondom rituelen zoals geboorte, dood en trouwen wordt nog steeds een beroep gedaan op de kerk. Functionele equivalenten van het kerkbezoek in de huidige gemediatiseerde tijd zijn televisie-uitzendingen van bijvoorbeeld The Hour of

leefstijlen en zingeving

Tabel 6.6

Profiel van de categorie christenen

Christenen (25%, Chr.) Zingeving

Hoog op transcendentie, lager op sociaal/moreel, hedonisme, nihilisme. Religie/ geloof in God speelt een grote rol. Liefde geven, aardig zijn, klaar staan voor een ander speelt een belangrijke rol, als ook het leven naar geloofsregels en de kerk bezoeken.

Burgerschapsstijl

Deze categorie komt vaak voor binnen de burgerschapsstijl plichtsgetrouwen en minder vaak onder de pragmatici en buitenstaanders.

Onderstromen

Hoog op gemeenschapszin, collectief ervaren, law and order, individualiseringsangst, lokale oriëntatie, milieuweten, neospiritualiteit. Laag op zelfbeschikking, heterarchie, geweldsfascinatie, puur en ruw hedonisme, making magic, escapisme, polysensualiteit, flexlevensvormen, flexsekserollen, multirollen.

Schwartzwaarden

Hoger op vroom leven, innerlijke afstand van het wereldlijke, bescheidenheid, nederig, gematigdheid, gehoorzaam. Lager op genieten, gevarieerd leven, lichamelijk genot, intuïtief leven, spannend leven, rijkdom, dromen, kicks ervaren, uit je dak gaan.

Esoterisch

Hoger op meditatie, gebedsgenezing, bedevaart. Lager op buitenaardse wezens/ufo's, tarot, magie.

Sociaal-demografisch

Vaker vrouw, vaker ouder dan 50, gehuwd/samenwonend, minder stedelijk, gepensioneerd, cda, ChristenUnie/sgp.

Media

Vaker Nederland 1 en 2, lokale/regionale televisie, Radio 1 en 2, Classic fm, regionaal dagblad, Trouw, Libelle, Margriet.

Charitatief

Geven bijna overal bovengemiddeld. Hoger op noodhulp, voorkomen ziektes, ontwikkelingshulp, vluchtelingenhulp. Lager op bescherming van dieren.

Diversen

Hoger op politici zijn betrouwbaar en oprecht, meer toegewijde leiders waar het volk vertrouwen in kan hebben, meer vertrouwen in overheid. Meer bezorgd om zorg, normen en waarden, minder om nationalisme, economie, politiek.

Samenvattend

Transcendentie, naastenliefde, gemeenschapszin, plichtsgetrouw, vroom, bescheidenheid, gematigdheid, vertrouwen in overheid, niet-hedonistisch, laag op zelfbeschikking.

Bron: Motivaction

Power uit de Crystal Cathedral in Californië (in 160 landen) en de drukbezochte eo-jongerendagen. Vooral in de grote stad is er bij migrantengroepen sprake van het ontstaan van evangelische stromingen, waarin een vreugdevolle gedeelde beleving van de godsdienst een belangrijke rol speelt.

Overige gebonden religieuzen Tot de categorie overige gebonden religieuzen behoren voor het overgrote deel respondenten die moslim zijn (2,7 procent, n = 55) en enkele respondenten (n = 7) die behoren tot de stromingen jodendom, boeddhisme en het hindoeïsme. In het oog dient gehouden te worden dat het aantal ondervraagden in deze categorie klein is en dat het vooral de jongere generatie betreft, die heeft meegedaan aan het Nederlandstalige onderzoek. De resultaten voor deze categorie dienen

187

gelove n in het publieke domein

derhalve te worden beschouwd als indicatief. De levensbeschouwing van deze categorie kenmerkt zich door een nadruk op transcendentie, een groot belang van familie en het leven naar de geloofsregels van (vooral) de Koran. Tabel 6.7

Profiel van de overige gebonden religieuze categorieën

Overige gebonden religieuzen (3%, Ovrg R) Zingeving

Hoog op transcendentie, lager op sociaal/moreel, hedonisme, nihilisme. Religie/ geloof Allah speelt een grote rol. Leven naar geloofsregels / Koran. Hoger op weloverwogen keuzes maken en bidden/mediteren.

Burgerschapsstijl Onderstromen

Gespreid over burgerschapsstijlen. Hoger op tolerantie, geweldsfascinatie, bonte wereld, global village, sociale netwerken, neospiritualiteit, strategisch navigeren. Lager op zelfbeschikking, flexsekserollen, flexlevensvormen, heterarchie, milieu, onthaasten, huisvrede.

Schwartzwaarden

Hoger op eren ouders, schoon, zelfdiscipline, respect voor traditie, succesvol, fijnzinnigheid, behoud publieke imago, familiereputatie, innerlijke afstand van het wereldlijke, schaamte, spiritueel leven, vroom leven, kicks ervaren, invloedrijk zijn. Lager op vakmanschap, genieten van het leven.

Esoterisch

188

Deze categorie heeft zich er vaker in verdiept, speelt ook vaker een rol in het leven. Hoger op bedevaart, geesten en spirituele wezens, magie, gebedsgenezing, meditatie.

Sociaal-demografisch

Beduidend vaker 15-34 jaar, van Turkse/Marokkaanse afkomst, inwonend bij ouders, grotere huishoudens, lagere sociale klasse, vaker westen van het land (zonder 3 grote steden), student, PvdA en niet-stemmers.

Media

Vaker Yorin, Veronica 8, tmf, mtv, Spits, Metro, Algemeen Dagblad, Autoweek, Voetbal International, Yes, Sportweek, Cosmopolitan, Celebrity, Quote.

Charitatief

Geeft beduidend minder vaak, aansprekende thema's zijn ontwikkelingshulp, beschermen rechten minderheden en vluchtelingenhulp. Lager op bescherming van dieren en natuurbehoud.

Diversen

Lager op politici zijn betrouwbaar en oprecht. Meer bezorgd om economie, nationalisme/racisme, minder om zorg, immigratie en criminaliteit.

Samenvattend

Transcendentie, leven naar Koran, familiereputatie, schaamte, vroom, tolerant, minder open voor andere samenlevingsvormen en sekserollen, laag op zelfbeschikking.

Bron: Motivaction

In het beschreven profiel is de invloed van islamitische opvattingen merkbaar in het belang van eer, schaamte en reputatie, het leven naar geloofsregels en een lagere nadruk op culturele vrijheden. Mogelijk vallen de in Nederland gebruikelijke vormen van caritas niet onder de steun die men in deze kring aan anderen geeft. Er kan bij dit profiel sprake zijn van een spanning met hedonistische, vrije en ook nihilistische opvattingen die door anderen worden aangehangen. Tegelijkertijd moet ook de relatief jonge leeftijd van deze categorie ondervraagden worden benadrukt, wat zeker een effect heeft op de scores op de verschillende dimensies van het profiel. Bijvoorbeeld, de hogere score op geweldsfascinatie

leefstijlen en zingeving

wijkt niet af van de score in andere categorieën als rekening wordt gehouden met de verschillen in leeftijd. In het algemeen moet ervoor gewaakt worden zonder meer een causale relatie te veronderstellen tussen de levensbeschouwing en de scores op de dimensies van de verschillende profielen. Die scores kunnen zowel het resultaat zijn van de levensbeschouwing als van de maatschappelijke achtergronden en sociaal-demografische kenmerken die verschillend zijn voor de leden van de verschillende levensbeschouwelijke categorieën. Dat neemt niet weg dat de combinatie van de verschillende andere kenmerken en achtergronden met de levensbeschouwing de identiteit vormt van de levensbeschouwelijke categorie en bepalend is voor de maatschappelijke pluriformiteit en de sociale cohesie.

Totaalbeeld van de religieuze categorieën De religieuze categorieën (inclusief de ongebonden spirituelen) verbinden zich door een transcendente oriëntatie en een zekere afstand van het wereldlijke. Verder verschillen zij onderling op vele punten (zelfbeschikking, emancipatie, hedonisme, eer); zij zijn zeker niet als homogeen te beschouwen. Wat de zingeving betreft scoren de twee gebonden religieuze categorieën ongeveer gelijk op de verschillende dimensies van de zingevingsvragen. Wel wordt duidelijk dat de overige gebonden religieuzen (moslims) in nog sterkere mate gericht zijn op het transcendente dan de christenen en dat de overigen bij de uiting van zingeving lager scoren op de dimensie moreel/sociaal. Zij onderscheiden zich ook bij de onderstromen, de Schwartzwaarden en de esoterische waarden. Hierin komt vooral het verschil tussen de islam en het christendom tot uitdrukking. Bij de christenen is er een sterke gerichtheid op naastenliefde en bij de overige gebonden religieuzen (moslims) een sterkere gerichtheid op de familiereputatie en het leven naar de geloofsregels. Kenmerkend is dat zowel de categorie christenen als de categorie overigen (moslims) een lage score heeft op zelfbeschikking.

6.7

religie en burgerschap Er zijn vragen gesteld over maatschappelijke bindingen: arbeidsparticipatie, media, charitatieve bijdragen en burgerschap. De weerslag hiervan was al zichtbaar in de verschillende profielen. Wij geven nu nog aanvullende informatie over dit onderwerp (zie ook tabel B-1 en figuur B-1 in de bijlage).

Burgerschapsstijlen In eerder onderzoek, ten behoeve van de Commissie Toekomst Overheidscommunicatie, heeft Motivaction op basis van haar Mentality-onderzoek een kerntypologie van burgerschapsstijlen ontwikkeld (Motivaction 2001). Deze eerste typologie is op basis van diverse onderzoeken (waaronder wrr 2006) aangescherpt tot een viertal kerntypen, namelijk plichtsgetrouwen, verantwoordelijken, pragmatici en buitenstaanders. Deze stijlen worden in de wrr-rapporten

189

gelove n in het publieke domein

De toekomst van de nationale rechtsstaat (2002) en Vertrouwen in de buurt (2006) ook wel aangeduid als afhankelijken, actieven, afwachtenden en afzijdigen. Burgers met een plichtsgetrouwe burgerschapsstijl zijn sterk maatschappelijk betrokken, vooral bij de directe leefomgeving en de lokale overheid. Zij worden gedreven door een volgzame instelling en zijn in principe bereid zich te schikken naar het overheidsbeleid. Ze zien in de overheid een autoriteit die zij respecteren en die weet wat goed is voor de burger. Wel zijn ze behoudend ingesteld en hebben zij moeite met de complexiteit en het individualisme in de huidige maatschappij. Overheidsbeleid dat deze zaken stimuleert kan dus op weerstand stuiten van deze categorie. Vanwege hun volgzame instelling leidt dit veelal niet tot openlijke protesten maar tot onuitgesproken politieke onvrede. De categorie christenen is in de burgerschapsstijl plichtsgetrouwen beduidend oververtegenwoordigd en de grootste categorie binnen de plichtsgetrouwen. De ongebonden spirituelen, alsook de categorie niet-religieus en (gematigd) humanistisch komen binnen de plichtsgetrouwen gemiddeld minder vaak voor.

190

De verantwoordelijken worden gedreven door een maatschappelijke betrokkenheid en door de publieke zaak. Zij voelen zichzelf hiervoor in hoge mate verantwoordelijk. Zij zien de overheid als een belangrijk instrument om die publieke zaak te dienen en nemen een coöperatieve maar kritische houding aan ten aanzien van de overheid. Vaak werken verantwoordelijken zelf ook bij de overheid, of bijvoorbeeld in charitatieve instellingen en de journalistiek. Men is doorgaans ook goedgeïnformeerd over overheidsbeleid. De ongebonden spirituelen zijn bovengemiddeld vertegenwoordigd binnen de verantwoordelijken en vormen de grootste categorie binnen dit segment. Ook christenen zijn sterk vertegenwoordigd en zijn een grote categorie. De niet-religieuze en niet-humanistische categorie is sterk ondervertegenwoordigd binnen de verantwoordelijken. Interessant is dat, op basis van hun oriëntaties, er aanwijzingen zijn dat binnen de groepering van verantwoordelijken de ongebonden spirituelen een andere perceptie hebben van leiderschap dan de christenen. Christenen vinden gehoorzaamheid en normstellend optreden meer vanzelfsprekend en zullen zich als bewindspersoon van nature meer leidend en normstellend opstellen, terwijl de ongebonden spirituelen juist van nature niet plichtsgetrouw zijn en meer vrijblijvend zijn ingesteld; iedereen moet namelijk zijn eigen waarheid vinden en over anderen oordelen is not done. Naar verwachting zal deze categorie als leider of bewindspersoon anderen minder directief aanspreken op hun gedrag en zich minder normstellend en juist meer empathisch opstellen. Wanneer dit wordt verbonden met het effect van leiderschapsstijlen op mensen met een andere burgerschapsstijl, zoals bijvoorbeeld de buitenstaanders, die verwachten dat leiders en bewindspersonen daadkrachtig optreden, worden interessante patronen zichtbaar, bijvoorbeeld in het licht van de kloof die zichtbaar werd tussen de groep buitenstaanders en verantwoordelijken ten tijde van de opkomst van Fortuyn in 2001. De pragmatici zijn utilitaire individualisten met een sterke materialistische gedrevenheid. Niet de publieke zaak maar het eigenbelang staat voorop en dit uit

leefstijlen en zingeving

zich in selectieve interesse voor overheidsbeleid. Men filtert informatie van de overheid op relevantie voor de eigen positie. Als het niet relevant is, wordt er verder geen aandacht aan besteed. Men is dus op onderdelen betrokken bij de overheid en geïnformeerd over overheidsbeleid. Over het algemeen is deze categorie minder negatief over de overheid dan de buitenstaanders, ook al is men zeker niet volgzaam (zoals de plichtsgetrouwen) en is men het zeker niet altijd eens met de overheid. De ongebonden spirituelen zijn oververtegenwoordigd en vormen binnen de pragmatici de grootste categorie. Ook de niet-religieuze, humanistische categorie is oververtegenwoordigd. Christenen en de niet-religieuze, niet-humanistische categorie zijn ondervertegenwoordigd. Buitenstaanders zijn maatschappelijk weinig betrokken, maar worden wel veelal gedreven door een behoefte aan maatschappelijke erkenning. Men voelt zich echter meestal niet erkend door de overheid, men voelt zich buitengesloten. Hiermee hangt samen dat men over het algemeen weinig vertrouwen heeft in de overheid, weinig interesse heeft voor het overheidsbeleid en negatief staat tegenover maatschappelijke verplichtingen. Deze categorie voelt zich niet (meer) verbonden met enig maatschappelijk instituut. Dit wil overigens niet zeggen dat dit segment zich nooit uitspreekt over overheidsbeleid: het ervaren isolement van deze categorie kan een voedingsbodem vormen voor plotselinge verhoogde politieke betrokkenheid en protestacties. Verschillende vormen van directe democratie vinden ook veel aanhang in deze categorie. Bovendien kenmerken buitenstaanders zich door de roep om leiderschap en een negatieve houding ten aanzien van uitbreiding van wet- en regelgeving. Binnen de buitenstaanders is de niet-religieuze, niet-humanistische categorie oververtegenwoordigd enhet grootste segment. De ongebonden spirituelen, christenen en de humanistische categorie zijn beduidend minder vertegenwoordigd binnen de buitenstaanders.

Par ticipatie in werk en liefdadigheid Opvallend is dat de niet-religieuze categorie vaker een volledige baan heeft dan de religieuze categorieën. De ongebonden spirituelen werken vaker in deeltijd en de christenen zijn (mede door hun hogere leeftijd) vaker met pensioen of werken als huisvrouw. Werk blijkt op het alledaagse activiteitenpatroon van de niet-religieuzen een groter beslag te leggen en is voor de categorie niet-religieuzen naar verwachting een belangrijker kader voor de dagelijkse activiteiten dan voor de ongebonden spirituelen en de christenen. Het verwerven van een inkomen is uiteraard ook van belang om te voorzien in de materialistische en hedonistische behoeften die zo kenmerkend zijn voor deze categorie. Ook is kenmerkend dat de niet-religieuzen qua politieke oriëntatie verschillen van de religieuzen. Niet-religieuzen stemmen vaker vvd en lpf en ook de niet-stemmers zijn onder hen sterker vertegenwoordigd. Zelfbeschikking, individualisme, hedonisme en materialisme spelen bij de niet-religieuze categorieën een belangrijkere rol dan bij de religieuze categorieën. Christenen stemmen (uiteraard) vaker cda en de overige gebonden religieuzen (vooral jonge moslims) stemmen vaker pvda of stemmen niet.

191

gelove n in het publieke domein

Wat de liefdadigheid betreft, deze krijgt vooral aandacht van de christenen; naastenliefde en bekommernis om de zwakkeren spelen hierin een belangrijke rol. Als deze categorie in de kerkelijke organisatie minder actief wordt, zal daarmee tegelijkertijd de structurele steun voor charitatieve instellingen veranderen en misschien op termijn ook verminderen. In plaats van een persoonlijke actieve inzet in de omgeving van de kerk, kan men de bijdrage beperken tot financiële steun (het giro-activisme als compensatie voor het ontbreken voor een persoonlijke inzet). Als vervolgens het aantal christenen afneemt, neemt ook het financiële draagvlak af.

Totaalbeeld van religie en burgerschap Het blijkt dat een humanistische of transcendente oriëntatie beduidend vaker samengaat met actief en verantwoordelijk burgerschap. Wanneer deze oriëntatie ontbreekt, blijkt men in de levensbeschouwing meer gericht op hedonisme, individualisme en materialisme. De meest bij de maatschappij betrokken burgers zijn de humanistische categorie, de ongebonden spirituelen en de christenen. Het minst bij de maatschappij betrokken is de niet-religieuze, niet-humanistische categorie.

192

6.8

tot slot Het totale beeld van de analyse past in de dynamiek van de religieuze transformatie. De behoefte aan transcendentie is bij een groot deel van de bevolking zichtbaar, maar is niet meer exclusief verbonden met geïnstitutionaliseerde religies. Naast de christenen en anderen met een gebonden religie, is er een categorie ongebonden spirituelen opgekomen, die meer de transcendentie zoekt vanuit een intrinsieke motivatie en niet vanuit de geloofsregels van een religieuze organisatie. De ongebonden spirituelen hebben kennelijk alternatieven buiten de wereldreligies gevonden om in de zingevingsbehoeften te voorzien. Het is niet zo dat het niet-religieuze deel van de bevolking in sterke mate op drift is op zingevingsgebied. Er lijkt zich een patroon uit te kristalliseren van een tweedeling tussen humanisten en niet-humanisten. Het wordt wel eens verondersteld dat Nederland een seculiere samenleving is waarin humanistische waarden algemeen verbreid zijn. Er is echter onder de niet-gelovigen naast de humanisten een categorie die laag scoort op humanistische waarden en transcendentie en die geen interesse heeft voor esoterische zaken. In deze groepering is er sprake van nihilisme en een risico op anomie. Over functionele equivalenten voor het religieuze aanbod valt op grond van de analyse nog het volgende te melden. Er is een grote (niet-religieuze) categorie die individualistisch, hedonistisch en materialistisch is ingesteld en waarvoor de markt een divers aanbod en zingevingskader poogt te bieden (commerciële zenders gericht op vermaak, merken (brands), belevingen, festivals, reclamecampagnes). De markt verleidt tot het hier en nu consumeren, cultiveert onvrede en verlangens en biedt door haar versnippering en continue verandering geen verbindend, fundamenteel of transcendenteel (hoger) zingevingskader zoals reli-

leefstijlen en zingeving

gie dat wel doet. Men kan dit verschijnsel ook typeren als het ontstaan van een belevenissenmaatschappij (Erlebnisgesellschaft: Schulze 1992). Het beeld, het merk, de consumptie van het product en de lichamelijke ervaring staan centraal. Het gaat om de belevenissen die men daarmee kan verbinden. Goed is dat wat effect geeft en een belevenis veroorzaakt. Dat effect is niet op de maatschappij of een hogere werkelijkheid maar op het individu zelf betrokken. Het zelf, de individuele prikkels en de nabije ander zijn voor de niet-religieuzen de belangrijkste bron van zingeving.

Sociale cohesie Wat de sociale cohesie betreft is de nabije ander in de huidige, seculiere tijd kennelijk belangrijker als zingevingskader dan transcendentie. Voor de meeste mensen zijn persoonlijke betrekkingen het belangrijkste, daarmee wordt het eventueel aanwezige geloof verbonden (Jörns 1999: 28). De kring waarvoor men zorgzaam is, is beperkt tot de nabije ander. Het soort naastenliefde dat in sterke mate behoort bij het christendom, waarmee een deel van de ondervraagden zich verbonden voelt, gaat wel gepaard met een grote steun voor liefdadigheid op grotere afstand, ook over de grenzen heen. Met de transformatie van de religie is de plichtsgetrouwheid afgenomen en blijkt het individualisme van de niet-religieuze categorieën prominent aanwezig in de samenleving. Binnen de niet-religieuze categorieën is er vaker sprake van een risico op anomie, zeker bij de categorie die ook geen humanistische waarden aanhangt. Dat men leeft in een sociale orde die men niet accepteert, kan gezien worden als een kenmerk van anomie. In de terminologie van Durkheim (1893) is dit een vorm van anomie die verbonden is met een gedwongen maatschappelijke arbeidsverdeling, die negatief uitwerkt op de solidariteit met anderen in de samenleving. In de categorie waar het hier om gaat blijkt men negatief over politiek en overheid te denken en heeft men geen binding met humanistische of religieuze waarden. Deze categorie is nihilistisch en is waarschijnlijk gevoelig voor populisme. Met de opkomst van de niet-religieuze, in het bijzonder de niet(of gematigd) humanistische categorieën, waarin zelfbeschikking een leidende rol speelt, staat de samenleving als totaal minder afwijzend ten opzichte van eigenrichting. Bij hen is het lontje nu eenmaal korter. Men kan echter nog niet zeggen dat voor deze categorieën elke sociale binding ontbreekt waardoor onmiddellijk risico’s ontstaan. Dat is niet het geval zolang er nog een maatschappelijke binding is via het werk. De georganiseerde religie geeft geen duidelijke maatschappelijke identiteit meer aan het grootste deel van de bevolking. Er is een grote pluriformiteit in de verschijningsvormen van religie, er zijn ook niet-religieuze varianten die in zingevingsbehoeften voorzien. Er is sprake van een zekere privatisering van de zingeving, die los komt te staan van vroegere vormen van maatschappelijke binding en participatie. Elk gezichtspunt is onderdeel van een leefstijl en wordt gezien als iets persoonlijks en daardoor relatief. Als alles waar is, is niets waar voor iedereen. Men verlangt er niet naar de ander te overtuigen van de waarde

193

gelove n in het publieke domein

van de eigen visie en men wil zich niet meer daarvoor inzetten. Dit kan als consequentie hebben dat het levensbeschouwelijk pluralisme geen rol meer speelt in de maatschappelijk-politieke werkelijkheid en dat de democratie die oorspronkelijk gebaseerd is op dat pluralisme, verarmt (zie ook: Wuthnow 2006). De democratie kan verder risico’s lopen door een toegenomen neiging tot eigenrichting en door de opgekomen categorie buitenstaanders In de huidige situatie met de nu voorkomende verdeling van de bevolking naar levensbeschouwing, is een scenario denkbaar waarin de sociale cohesie onder druk komt te staan door tegenstellingen zoals die tot uitdrukking komen in de profielen, in het bijzonder de profielen van de categorie niet-religieus en niet-humanistisch en van de categorie overige religieuzen. Dit risico kan verminderen als degenen die daartoe in staat zijn leiding willen en durven te geven. Er is een grote groepering, 28 procent, met een burgerschapsstijl die als verantwoordelijk kan worden omschreven. Zeker van die groepering mag een inbreng in de democratie op levensbeschouwelijk gebied verwacht worden. Dat is een probleem maar het is ook nodig in een cultuur waarin de levensbeschouwing wordt gerelativeerd en enkel opgevat als nuttig voor het persoonlijke heil en niet als het begin van een betere wereld. 194

6.9

conclusies

1.

Er is sprake van een religieuze transformatie, waarbij de behoefte aan transcendentie niet meer exclusief is verbonden met geïnstitutionaliseerde religies: een ongebonden spirituele categorie is opgekomen. Binnen de niet-religieuze categorie zijn er categorieën met en zonder een humanistische levensoriëntatie. De categorie zonder humanistische oriëntatie neigt tot anomie, eigenrichting en nihilisme en stelt zich rigide en individualistisch op. Er is een toenemend maatschappelijk risico van spanningen, vanwege de opkomst van deze categorie en haar verhouding tot de religieuze categorieën. De niet-religieuze categorieën zijn beduidend meer materialistisch, hedonistisch en individualistisch ingesteld dan de religieuze categorieën. De markt en de beleveniseconomie biedt hun een belangrijk zingevingskader. De nabije ander is in de hedendaagse tijd het belangrijkste zingevingskader, daarna volgen de transcendentie en het hedonisme. Religie geeft geen duidelijke maatschappelijke identiteit meer aan het individu zoals voorheen, er is sprake van een privatisering van de zingeving en een koppeling aan een bepaalde leefstijl. Een humanistische of transcendente oriëntatie gaat vaak samen met een actief en verantwoordelijk burgerschap. Wanneer deze oriëntatie ontbreekt, is men doorgaans weinig betrokken bij de samenleving. Voor het burgerschap zijn de genoemde oriëntaties bevorderlijk. Van de categorie met een actieve, verantwoordelijke burgerschapsstijl mag leiderschap worden verwacht, ook op levensbeschouwelijk terrein, in de vormgeving van een betere wereld. Deze groep zou zich meer leidend en kaderstellend moeten opstellen. Meer aandacht voor zingeving komt (de ontwikkeling van) burgerschap ten goede.

2.

3.

4. 5.

6.

7.

bijlage - enkele kerngegevens van de levensbeschouwelijke profielen

bijl age

enkele kerngegevens van de levensbeschouwelijke profielen In de figuren B-4 t/m B-11 geven de balken met een zwarte rand een significant verschil aan. Binnen deze zwart omlijnde balken duiden witte waarden op een significant hoger percentage/gemiddelde en zwarte waarden op een significant lagere score ten opzichte van het totaal percentage/gemiddelde.

Burgerschapsstijl Figuur B-1

Burgerschapsstijlen

Hoog

195

Midden

Laag status waarden

Traditioneel Behouden

Modern Bezitten

Verwennen

Het begrip ‘status’ heeft betrekking op sociaal-economische status Bron: Motivaction 2001 - wrr 2006

Postmodern Ontplooien

Beleven

gelove n in het publieke domein

Tabel B-1

Omvang levensbeschouwelijke categorieën binnen de 4 burgerschapsstijlen

plichtsgetrouwen

pragmatici

buitenstaanders

verantwoordelijken

Totaal

Ongebonden spiritueel

18

30

22

31

26

Christenen

42

16

18

27

25

Niet-religieus & niet-humanistisch

16

14

30

10

18

Niet-religieus & gemiddeld humanistisch

13

18

17

16

16

Niet-religieus & humanistisch

8

17

10

14

12

Overige gebonden religieuzen

3

4

3

3

3

100

100

100

100

100

Totaal

Noot: de verdeling van de ondervraagden naar hun burgerschapsstijl is als volgt: plichtgetrouwen: 18%, pragmatici: 23%, buitenstaanders 31% en verantwoordelijken 28%. In deze tabel zijn de significante verschillen tussen de verschillende categorieën met een bepaalde burgerschapsstijl vet gedrukt. Bron: Motivaction

196

Onderstromen De in de figuren B-2 en B-3 weergegeven onderstroomscores betreffen Z-scores (gemiddelde = 0, standaarddeviatie = 1). Deze Z-scores zijn het resultaat van een standaardisering ten behoeve van de vergelijkbaarheid van de uitkomsten op verschillende schalen. Die schalen bestaan uit reeksen stellingen waarbij de ondervraagden kunnen aangeven in welke mate zij het daarmee eens zijn. De balken in de figuren geven een positief of negatief verschil aan ten opzichte van het gemiddelde (0). Of een verschil significant is, is mede afhankelijk van de grootte van de categorie. Bij overige religieuzen, een relatief kleine categorie, is het verschil significant vanaf een waarde van 0,2 of -0,2. Bij de andere categorieën is er sprake van een significant verschil vanaf een waarde van 0,1 of -0,1. De verschillende dimensies kunnen als volgt worden omschreven. Global village: zich verbonden voelen en contacten onderhouden met mensen in andere werelddelen. Technoprogressie: geloof in vooruitgang door technologische ontwikkeling. Gemeenschapszin: een betrokken en verantwoordelijke houding jegens de samenleving. Neospiritualiteit: openstaan voor het onverklaarbare en alternatieve vormen van zingeving. Intraceptie: zich graag inleven in de gevoelens en denkbeelden van anderen. Zelfbeschikking: zelf willen bepalen hoe men leeft, los van richtlijnen en conventies. Prestatiemotivatie: zichzelf uitdagende doelen stellen en willen presteren. [Vervolg van deze tekst op pagina 200]

bijlage - enkele kerngegevens van de levensbeschouwelijke profielen

Figuur B-2

Onderstroomprofiel levensbeschouwing (z-scores) 0,6

0,4

0,2

0,0

-0,2

Prestatie motivatie

-0,6

-0,18

nr&nh

0,04

nr&gh

0,15

nr&h

0,05

ong-s

-0,02

chr

0,06

ovr

0,15 0,12

nr&nh Zelfbeschikking

-0,4

nr&gh

0,38

nr&h

0,11

ong-s

-0,42

chr

-0,56

ovr

-0,30

nr&nh

-0,07

Intraceptie

nr&gh

0,11 0,18

nr&h ong-s

0,02 0,05

chr ovr

-0,43

Neospiritualiteit

nr&nh

-0,33

nr&gh

-0,23

nr&h

0,42

ong-s

0,17

chr

0,30

ovr

-0,26

Gemeenschapszin

nr&nh

-0,07

nr&gh

0,10

nr&h

0,01

ong-s

0,18

chr

0,02

ovr

-0,07

Technoprogressie

nr&nh

0,04

nr&gh

0,16

nr&h ong-s

-0,06

chr

0,05

ovr

-0,28

Global village

nr&nh

-0,12

nr&gh

0,05 0,13 0,06

nr&h ong-s chr ovr

0,51

Bron: Motivaction

197

gelove n in het publieke domein

Figuur B-3

Onderstroomprofiel levensbeschouwing (z-scores) 0,90

0,70

0,50

0,30

0,10

nr&gh

-0,02 -0,16 0,07 0,08

nr&gh

0,22 0,17

nr&h ong-s

-0,31

chr

-0,68

ovr

-0,19

Sociale netwerken

nr&nh nr&gh

0,10 0,09

nr&h ong-s

-0,02

chr

0,16

ovr

-0,13 -0,04

Individualiseringsangst

nr&nh nr&gh

0,01

nr&h

-0,02

ong-s

0,15

chr

-0,08

ovr

-0,27

Bonte wereld

nr&nh

-0,09

nr&gh

0,22 0,21

nr&h ong-s

-0,09

chr

0,19

ovr

-0,15 -0,04

Making magic

nr&nh nr&gh

0,14 0,22

nr&h ong-s

-0,19

chr

0,25

ovr

0,07 0,08 0,10

Geweldsfascinatie

nr&nh nr&gh nr&h

-0,01

ong-s

-0,17

chr

0,17

ovr

-0,21 -0,11

nr&nh Tolerantie

nr&gh

0,12 0,08 0,00

nr&h ong-s chr ovr

Bron: Motivaction

-0,70

0,21

chr ovr

198

-0,50

0,04

nr&h ong-s

nr&nh Flexlevensvormen

-0,30

-0,19 -0,07

nr&nh Lokale oriëntatie

-0,10

0,78

bijlage - enkele kerngegevens van de levensbeschouwelijke profielen

Schwartzwaarden Figuur B-4

Schwartzwaarden (Schaal -1 tot 7)

Zekerheid (weten waar je aan toe bent)

nr&nh

Respect voor traditie (behoud van gewoonten van oudsher)

0,0

nr&nh

1,0

2,0

3,0

4,0

5,8 5,4 5,4 5,5

ong-s chr ovr

3,8 4,4

nr&gh

4,9

nr&h

4,4 4,6

ong-s chr

5,0

ovr

3,9

Plezier (lustbevrediging)

4,9

nr&gh

5,4

nr&h

4,4

ong-s

3,7

chr

4,5

199

3,4

nr&nh

4,2

nr&gh

4,8

nr&h

4,3 4,4

ong-s chr

3,2

ovr

2,9

nr&nh

3,2

nr&gh

3,7

nr&h

3,1

ong-s

3,6

chr

5,4

Rijkdom (materieel bezit, geld) Vroom (leven volgens Een spiritueel leven religieuze overtuiging) (nadruk op spirituele en niet materiële zaken)

ovr nr&nh

nr&nh

3,0 3,6

nr&gh

3,9

nr&h

3,3

ong-s

3,0

chr

3,7

ovr

1,3 1,8

nr&gh

2,4

nr&h

3,5 3,3

ong-s chr

4,2

ovr nr&nh nr&gh nr&h ong-s chr ovr

Bron: Motivaction

7,0

5,5

nr&h

ovr Vakmanschap (ambachtelijke vaardigheden)

6,0

4,7

nr&gh

nr&nh

Familiereputatie (eer van de familie)

5,0

1,4 1,5 1,4 2,2 4,4 5,3

gelove n in het publieke domein

Esoterisch Figuur B-5

Esoterische items totaal (%) 0

speelt een rol in mijn leven

nr&nh nr&gh nr&h

10

20

30

40

50

60

80

90

13 16 26 53

ong-s chr

43 66

ovr nr&nh wel eens in verdiept

70

nr&gh nr&h

49 57 67 85

ong-s chr ovr

72 53

Bron: Motivaction

200

[Vervolg van de tekst op pagina 196] Tolerantie: een open, gastvrije houding jegens allochtonen groepen en asielzoekers. Geweldsfascinatie: zich aangetrokken voelen tot (uitingen van) actie en geweld. Making magic: zich graag openstellen voor en gedreven worden door dromen en fantasieën. Bonte wereld: interesse hebben voor gebruiken en gewoonten uit andere culturen. Individualiseringsangst: zich zorgen maken over egocentrisme en individualisme in de samenleving. Sociale netwerken: het gemakkelijk aangaan en onderhouden van contacten met mensen uit diverse netwerken. Flexlevensvormen: openstaan voor alternatieve vormen van samenleven. Lokale oriëntatie: zich verbonden voelen met en zich inzetten voor buurtgenoten en leefomgeving.

bijlage - enkele kerngegevens van de levensbeschouwelijke profielen

Figuur B-6

Esoterische items: speelt een rol in mijn leven (%) 0

5

15

20

nr&h

24

ong-s

18

chr

23

ovr Geneeskracht van kristallen

nr&gh

30

3 3

nr&gh

nr&nh

25

2

nr&nh Meditatie

10

1 1 3

nr&h

13

ong-s

4

chr

6

ovr

0 nr&gh 0 nr&h 1

Chakralezing

nr&nh

9

ong-s

2

chr

4

Channeling/mediums

ovr

0 nr&gh 0 nr&h 1

nr&nh

201 10

ong-s chr

1 5

ovr

0 nr&gh 1

Reikihealing

nr&nh

3

nr&h

11

ong-s

3

chr

2

ovr Paranormale gaven

nr&nh

1 2

nr&gh

8

nr&h

25

ong-s

9

chr

8

Geesten en spirituele wezens

ovr nr&nh

2

nr&gh

5

nr&h

21

ong-s

12

chr

22

ovr nr&nh

Reïncarnatie

1

nr&gh nr&h

1 4 7 22

ong-s chr ovr

Bron: Motivaction

8 15

gelove n in het publieke domein

Sociaal-demografisch Figuur B-7

Sociodemografie (%) 0

10

20

30

40

50

60

60

nr&nh

51 53

man

nr&gh nr&h

41

ong-s

44

chr

53

ovr

40

nr&nh

49 47

vrouw

nr&gh nr&h

59

ong-s

56

chr

47

ovr

44

laagopgeleid

nr&nh

middelbaar opgeleid

202

26

nr&h

23

ong-s

27

chr

11 69

nr&nh

59

nr&gh

51

nr&h

58

ong-s

62

chr

70

ovr nr&nh

hoogopgeleid

29

nr&gh

ovr

12 23

nr&gh

33

nr&h

25 24

ong-s chr ovr

Bron: Motivaction

70

17

80

bijlage - enkele kerngegevens van de levensbeschouwelijke profielen

Tabel B-2 Leeftijdsverdeling levensbeschouwelijke categorieën

Leeftijdscategorie

nr & nh

nr & gh

nr & h

ong-s

chr

ovr

Totaal

16

17

17

15

7

46

15

Leeftijd 15-24 jaar Leeftijd 25-34 jaar

19

21

22

23

16

30

20

Leeftijd 35-44 jaar

20

24

23

22

17

8

20

Leeftijd 45-54 jaar

21

16

16

20

19

10

18

Leeftijd 55-64 jaar

15

13

14

12

20

5

14

Leeftijd 65-80 jaar

10

10

8

8

21

0

12

100

100

100

100

100

100

100

Totaal

Noot: Significante verschillen zijn vet gedrukt. Bron: Motivaction

203 Figuur B-8

Beroepsstatus (%)

Ik oefen een beroep uit (fulltime)

nr&nh

Ik oefen geen beroep uit Ik oefen een beroep uit ik ben gepensioneerd met (parttime) de VUT of rentenierend

0

nr&nh

5

10

20

25

30

nr&h

40

32

ong-s

27

chr

41

ovr

16 20 20

nr&gh nr&h

27

ong-s

20

chr

14

ovr

12

nr&nh

9 10

nr&gh nr&h

8

ong-s

23

chr ovr

35

40 41 42

nr&gh

0 12 12

nr&nh Ik ben huisvrouw

15

nr&gh

8

nr&h

10

ong-s

17

chr ovr

Bron: Motivaction

7

45

gelove n in het publieke domein

Charitatief Figuur B-9

Goede doelen (%) 0

10

20

30

40

50

60

70

80

83 83

Kankerbestrijding (KWF)

nr&nh nr&gh

78

nr&h

81

ong-s

91

chr

60

ovr

74 76

Hartstichting

nr&nh nr&gh

69

nr&h

76

ong-s

85

chr

55

ovr

60 58 57

nr&nh Rode Kruis

nr&gh nr&h

64

ong-s

75

chr

46

ovr Dierenbescherming

204

54

nr&nh

59

nr&gh

49

nr&h

58

ong-s

51

chr ovr

23 44 45

Leger des Heils

nr&nh nr&gh

40

nr&h

50

ong-s

67

chr

32

ovr

42 44

Greenpeace

nr&nh nr&gh

47 49

nr&h ong-s

38

chr ovr

Bron: Motivaction

90

27

100

bijlage - enkele kerngegevens van de levensbeschouwelijke profielen

Diversen Figuur B-10

Stellingen (% mee eens) 20

25

30

35

40

45

50

55

nr&gh nr&h

chr ovr

nr&nh nr&gh nr&h ong-s chr ovr

nr&nh nr&gh nr&h ong-s chr ovr

Bron: Motivaction

65

70

61 59

nr&nh

ong-s

60

54 53 53 63 Ik vind dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn in de omgang met andere mensen. 57 50 45 43 36 52 Wat de regering ook doet, voor het dagelijks leven heeft het weinig nut. 30 41 34 30 53 23 Politici zijn over het algemeen betrouwbaar en oprecht.

205

gelove n in het publieke domein

Figuur B-11

Belangrijkste problemen in ons land (%)

0

10

20

30

40

50

60

70

78

Criminaliteit/ onveiligheid/ opbenbare orde

nr&nh

73 71 69

nr&gh nr&h ong-s

76

chr

62

Werkloosheid ongelijkheid inkomen sociale zekerheid

ovr

39 41 43 40 37 45

nr&nh nr&gh nr&h ong-s chr ovr

32

Normen/waarden/ mentaliteit

nr&nh

38

nr&gh

31

nr&h

38

ong-s

46

chr

30

ovr

206

35

Immigratie/ allochtonen/ buitenlanders

nr&nh

38

nr&gh

31

nr&h

34 32

ong-s chr ovr

15 21 22

Economie (technologie belastingen) Nationalisme /racisme/ vreemdelingenhaat

nr&nh nr&gh

nr&nh

18

nr&h

23

ong-s chr

13 44

ovr

nr&gh

17 13 21 23

nr&h ong-s chr ovr

Bron: Motivaction

80

13 49

90

bijlage - enkele kerngegevens van de levensbeschouwelijke profielen

liter atuur Beck, U., A. Giddens, S. Lash (1994) Reflexive modernization. Politics, tradition and aesthetics in the modern social order, Cambridge: Polity Press. Becker, J. (2006) ‘Nederland en de secularisatie. Enige trends met betrekking tot levensbeschouwing’, Religie & Samenleving, 1:1: 5-25. Durkheim, É. (1893) De la division du travail social, Parijs: Les Presses Universitaire de France (uitgave 1967). Featherstone, M. (1991) Consumer Culture & Postmodernism, London: Sage Publications. Finke, R. en R. Stark (2005) The Churching of America, 1776-2005. Winners and Losers in Our Religious Economy, New Brunswick en London: Rutgers University Press. Heelas, P. (2001) geciteerd in ‘Alternative spirituality rising fast’, Guardian Unlimited, 18 juni 2001. Hofmeister, K. en L. Bauerochse (1999) Die Zukunft der Religion. Spurensicherung an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, Echter. Inglehart, R., M. Basáñez., J. Díez-Medrano, L. Halman en R. Luykx (2004) Human Beliefs and Values. A cross-cultural sourcebook based on the 1999-2002 surveys, Siglo XXI Editores. Jörns, K-P. (1999) ‘Renaissance der Religion. Was Menschen heute glauben’, blz. 23-40 in: K. Hofmeister en L. Bauerochse, Die Zukunft der Religion. Spurensicherung an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, Echter. Lampert, M., F. Spangenberg, B. van der Lelij en M. Moerland (2001) Burgerschapsstijlen en overheidscommunicatie, Motivaction. Lampert, M.A. (1997) De Dans van Dionysos Een semiometrisch onderzoek naar de onderscheidende werking van de Dionysische stijl anno 1997, Scriptie Vrijetijdwetenschappen, Katholieke Universiteit Brabant. Lash, S. en J. Urry (1987) The End of Organized Capitalism, Cambridge: Polity Press. Maffesoli, M. (1997) ‘The Return of Dionysus’, blz. 21-37 in: Sulkunen, Holmwood, Radner en Schulze, Constructing the New Consumer Society, Houndmills, Basingstoke, Hampshire & London: Macmillan Press Ltd. Maffesoli, M. (1996) The Time of the Tribes: The decline of individualism in mass society, London: Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications. Motivaction (2005) De kijk op het leven na de dood, onderzoek in opdracht van televisieprogramma ikon Live. Norris, P. en R. Inglehart (2004) Sacred and Secular. Religion and Politics Worldwide, Cambridge University Press. Schulze, G. (1992) Die Erlebnisgesellschaft. Kultursociologie der Gegenwart, Campus. Spangenberg F., M. Lampert, B. van der Lelij en R. van Ewijk (2003) Politieke onvrede en de alledaagse belevingswereld van burgers, Motivaction. Stark, R. (2006) ‘An Economics of Religion’, blz. 47-68 in: R.A. Segal (ed.), The Blackwell Companion to the Study of Religion, Oxford: Blackwell. Stark, R. en R. Finke (2002) ‘Beyond Church and Sect: Dynamics and Stability in Religious Economies’, blz. 31-62 in: T.G. Jelen (ed.), Sacred Markets and Sacred Canopies: Essays on Religious Markets and Religious Pluralism, Lanham, md: Rowman & Littlefield.

207

gelove n in het publieke domein

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2006) Vertrouwen in de buurt, Rapporten aan de regering nr. 72, Amsterdam: Amsterdam University Press. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2002) De toekomst van de nationale rechtsstaat, Rapporten aan de regering nr. 63, Den Haag: Sdu Uitgevers. Wuthnow, R. (2006) In America All Religions are True. Implications of the New Pluralism for Democracy, Lecture March 23 at Vanderbilt University.

208

an introduction to the american religious practice

7

an introduction to american religious pr actice Alan Wolfe

7.1

belief and pr actice There are two roads to take when trying to understand any particular religion. One involves studying the beliefs associated with that faith: its holy texts, its creedal statements, its insistence on certain truths, and the ideas that differentiate it from other religious traditions. The other includes paying attention to the practices that define a religion, such as the laws to be followed, the rituals and liturgies associated with worship, the treatment of behavior deemed to be sinful, or the ways of spreading its message to others. Correct religious belief, relying on a term stemming from the Greek, is called orthodoxy. Correct religious practice is called orthopraxis. All religions address matters of both belief and practice, but some emphasize one more than the other. Jews, for example, place a strong emphasis on obedience to tradition, which is an aspect of religious practice. In the Middle Ages, rabbis pondered the question of who would be the better Jew: someone who followed all the laws but did not believe in God or someone who believed in God but dishonored the laws? The answer was clear: the former. Evangelical Protestants, by contrast, tend to emphasize belief in the divinity of Jesus Christ as central; if your behavior is sinful but you continue to believe, salvation is available to you. Belief, in other words, is held to transform behavior, not the other way around. Belief is mostly of concern to theologians, while practice typically preoccupies social scientists. It is, however, important to study both in order to gain understanding of a religious tradition. Here the focus will be on practice. To fully understand American religion, we need to know more about the everyday lives of religious people. How do they worship in their churches, synagogues, and mosques? What attracts them to their religion and why? Why do some people convert from one religion to another? How do they share their enthusiasm for their faith? Fortunately, there has developed an extensive literature focusing on the ways Americans practice their faith. Summarizing what these scholars have discovered is the main focus of what follows.

7.2

worship Honoring God is central to all religions, yet religions differ in how they do so. One major difference involves the role of liturgy. Liturgy refers to forms of worship which emphasize ritual, a time-tested, relatively unchanging, and constantly repeated form of prayer. The best example of a liturgical practice is the

209

gelove n in het publieke domein

Catholic Mass. Developed over many centuries, it follows the same format whereever practiced and ought to be as familiar to someone living in the twenty-first century as to someone living in the fourteenth. This does not mean that the Mass never changes; the Second Vatican Council, which took place in the 1960s, introduced many changes into the Mass, such as relying on vernacular languages rather than Latin and having the priest face the congregation rather than turning his back to it. Still, Catholics know what is coming at each stage in the Mass and take pride in the symbolism and dramatic expression frequently associated with ritual forms of worship.

210

Protestant denominations vary greatly with respect to the importance of liturgy. Some, such as the Episcopal Church (originally the Church of England) are quite close to Catholicism in their liturgical practices. Others, however, maintain a historical suspicion toward liturgical expression; the most authentic prayer, they believe, has to come from within the individual, and liturgical forms of worship, to this kind of Protestant sensibility, seems too scripted to be genuine. Pentecostal forms of Protestantism, which place priority on spiritfilled expressions of faith, including, in the extreme case, speaking in tongues and dancing in the aisles, are the most anti-liturgical of all. You cannot be sure when the spirit of God will enter you, but when it does, you share your joy in his presence. Anyone who attends worship services at a Pentecostal church, especially one attracting a largely African-American congregation, will be struck by the spontaneous enthusiasm, especially in contrast to a typically far more sedate Catholic Mass. Despite the fact that religions vary widely on the role that liturgy ought to play in worship, there is a tendency for all American religions to converge. Even though in theory religions are timeless and transcendental, in practice religions frequently adapt themselves to the culture in which they live. And American culture has some distinct features that influence all of American religions. Many of those features stand in tension with formal liturgical practices. Liturgy involves behavior that rarely if ever changes, but American culture is innovative and ever-changing. In liturgical worship, the individual finds a place in a web of meanings defined by tradition and ritual, but American culture is highly individualistic, emphasizing that people themselves ought to choose what is best for them, whether that involves the commodities they purchase or the politicians they elect. A liturgy such as the Catholic Mass is led by a priest, but American culture is a democratic one which frequently insists that people themselves should decide what is best for them. It is, therefore, difficult for liturgically-oriented religions to maintain their pure form in the United States. As a result, a worship practice such as the Catholic Mass, which has already been formally changed by Vatican II, is informally changed in particular Catholic churches throughout the United States. One important example of how this process works involves Latino Catholics in America. On the one hand, Latinos, typically recent immigrants to the United States,

an introduction to the american religious practice

are more “old-fashioned” in their Catholicism than the grandchildren of previous immigrants from Ireland and Italy; they are, for example, more likely to use a rosary or to identify publicly with Jesus’ sufferings on the cross. On the other hand, however, a significant number of Latino Catholics – perhaps as many as 25 percent – find themselves attracted to evangelical Protestant forms of worship, especially including Pentecostal ones. To meet the threat of withdrawal from the Catholic Church, priests in Latino neighborhoods are likely to modify the more liturgical aspects of the Mass to make it seem more welcoming, more emotional, and more personal to their parishioners. Catholicism remains a universal faith, but in the United States, now as in the past, it also possesses an identifiable ethnic dimension as one moves from one parish to another. It is not just among Latinos, moreover, that the liturgical aspects of Catholicism are weakening. Catholic churches in wealthy neighborhoods also face a form of competition for membership, not from evangelical Protestant denominations, but from mainline Protestant ones. In suburban America, Catholic worship services are quieter and more discrete than they are among inner-city parishes, but the same is true of Protestant worship. In other words, such non-religious factors as wealth and location influence religious practice as much as the history and traditions of particular denominations. Suburban churches, whether Catholic or Methodist, will share much in common. The same is true of urban churches whether Catholic or Pentecostal. Audience matters. Of all the features of American culture, then, one should be singled out for playing an especially important role in shaping how American religion is practiced. This is the fact that religion in America is overwhelmingly a voluntary activity. Because of the First Amendment to the us Constitution, which separates church and state, neither denominational headquarters nor local congregations are supported by public funds. Without subsidies, the only way they can remain in existence is by attracting members who will offer contributions from their own pocketbooks. Drawing members in and retaining their loyalty therefore becomes a practical necessity; if they do not succeed in these tasks, churches will simply go out of business. Understanding this, clergy and lay leadership can never wander too far from the task of satisfying the needs of potential members. It therefore makes a certain amount of sense to understand American religion as being driven by the requirements of the market, perhaps fitting because the same eighteenth century atmosphere that produced Adam Smith’s The Wealth of Nations also produced the First Amendment to the American Constitution. Based on this insight, a number of social scientists use the tools developed by economists – in particular the idea that all people are ruled by self-interest – to formulate and test hypotheses about religious behavior. While there clearly are some examples of religious behavior that are inspired by beliefs which have little basis in economic rationality, these approaches do explain a good deal about American religion. Religious behavior in the United States does have very practical dimensions because of its voluntary character.

211

gelove n in het publieke domein

And this, in turn, helps explain why religions have difficulty maintaining a strong liturgical sense of practice in American culture. If religious worship appears too distant – insufficiently focused on the individual and his or her immediate needs – it is likely to lose adherents in favor of other religions that offer help with the practical difficulties of daily life. This is something that growth-oriented religions, especially evangelical ones, know full well. In the mega-churches springing up outside many American cities, there are worship services on Sundays, but these are complemented by small group meetings the rest of the time. In these groups, people seek help for such problems as troubled marriages, difficult children, and uncertain economic circumstances. While the Bible may be used to start a discussion, it is not long before Bible study crosses the line into therapy. People may confess to their weaknesses and seek support from others in the group. Others may become weepy as they discuss the challenges life has thrown in their path. Invariably a group meeting will end on an upbeat and positive note as members promise to do better, both in the world and in their faith. It is common to dismiss the therapeutic dimension of American religion as thin and lacking in substance, but there is no doubt of its attraction to people who are searching for answers. 212

If there is a lesson in all this it is that religions in America face a difficult choice: personalize or die. In theory, religion can inspire awe, induce dread, and impress with the commanding authority of a distant god. In practice, religion tends toward the intimate and sympathetic, worshiping a god who is a friend and companion. None of this is meant as a judgment on whether these trends are healthy or problematic. They are offered instead as examples of how religion in practice can differ from religion in theory.

7.3

tr adition Religious believers, we are frequently told, are tradition-oriented people; indeed the word ‘tradition’ is frequently used as a synonym for the word ‘religious.’ In the United States, moreover, ‘traditional’ is also used as a synonym for the word ‘conservative.’ It therefore seems to follow that religious believers will be more likely to engage in conservative forms of behavior than the non-religious, rejecting such modern practices as two-income families, divorce, and the use of birth control. Non-believers, by contrast, are generally pictured as more willing to adapt themselves to the innovative and the new, even if such cutting-edge practices stand in sharp contrast to the traditional beliefs associated with religion. Yet the actual practice of religious believers, especially those who belong to conservative Protestant faiths, belies this picture. If one were searching for a word that conveyed the exact opposite meaning of traditional, one just might choose the word conservative evangelicals use to describe themselves: born-again. A traditional person is one who inherits from his parents certain values and feels obligated to pass them on unchanged to his children. But this is not what bornagain Christians do. For them, authenticity of belief is central, and if one’s

an introduction to the american religious practice

parents’ beliefs were not authentic – or if the beliefs the individual himself held before his conversion to Jesus were not authentic – then one is obligated to change them. To be an evangelical is to experience a disruption in your life, a moment in which all that you had thought to be true is revealed false and a new sense of the power of Jesus comes into your life. Although evangelical Protestants in the United States, with the significant exception of African-Americans, are politically conservative – they tend to vote for the Republican Party – their religious practices are not conservative at all. Consider the question of music, an aspect of religious practice in which American Christians often have very strong feelings. ‘Traditional’ church music featured classical hymns, often written by famous composers such as Bach and Mendelssohn, and played on an organ prominently displayed behind the pulpit. But Protestant megachurches in the United States, which routinely attract huge numbers of new members, generally do not have organs anywhere in the building. Instead they feature electronic music, usually modeled on rock and roll and, in some cases, explicitly written to mimic the music played on popular radio stations. Rock and roll was once denounced by conservative Protestant clergy; now they welcome it to attract younger parishioners. 213

If the religious behavior of many conservative Protestants is non-traditional, the same applies to their personal behavior. To cite just one prominent example, states which feature large numbers of evangelicals – such as Oklahoma or Arkansas – are states with very high rates of divorce. (By contrast, Connecticut and Massachusetts, liberal states, have very low rates.) Why are marriages among evangelicals more likely to produce divorce, even though so many evangelicals consider divorce sinful? Part of the answer deals with economics: evangelicals tend to be disproportionately poor and divorce rates are higher among the poor. But part of the answer also involves an evangelical lifestyle. People who are conservative in their religious beliefs usually marry younger, have highly unrealistic expectations of what marriage ought to be like, and shun professional help in favor of prayer when their marriages run into trouble – all of which can lead to higher rates of divorce. Interestingly enough, moreover, this same pattern holds with respect to other aspects of individual personal behavior; evangelicals typically have higher rates of out-of-wedlock births than do non-evangelicals. There is, in short, generally not much of a relationship between conservative religion and conservative personal behavior, but among Mormons one does find a strong relationship between the two. Throughout much of the twentieth century, social scientists adhered to what is called the ‘secularization thesis’, which held that modern society, based on science, rationality, and the division of labor, would ultimately cause religion to disappear. It is now clear that religion has not disappeared but has undergone a major revival. Yet there remains a partial truth to the secularization thesis, because this revival does not constitute an alternative to modernization but indicates the extent to which religion has adapted to modernity in order to survive.

gelove n in het publieke domein

7.4

fellowship Not all religions are public in the sense that they seek to influence government and its policies, but outside of some highly contemplative religions associated with countries such as India, nearly all American religions are public in the sense that people come together with others in public places to worship. This desire for fellowship has long been recognized as one of the most significant aspects of American religious practice. When he came to the United States to attend the St. Louis World’s Fair in 1904, the great sociologist of religion Max Weber emphasized the degree to which religion for Americans involved seeing others and being seen by them; Weber, for example, pointed how religious membership could stand in as a sign of credit worthiness in newly emerging American cities and towns.

214

Religion, in short, is a social institution and needs to be analyzed as such. There are major differences in the way these institutions are organized. The Catholic Church is organized hierachically (although this does not mean that all decisions come from the top.) The same is true of some Protestant denominations, but most Protestant churches are more congregational in nature; that is to say, decisions about how to organize themselves do not flow from a national headquarters down but from a local congregation up. Jews in America have by and large borrowed the denominational model from Protestants; the three main Jewish denominations are called Orthodox, Conservative, and Reform, even though some of them, like the Orthodox, are in turn divided into Ultra-Orthodox and Modern Orthodox. So important are denominations that observers have spoken of the United States as a ‘denominational society.’ Yet just as American culture shapes how people worship and influences their personal behavior, it also influences the ways in which people come together to share religious experience. American culture, for one thing, is populistic in spirit; the wisdom of ordinary people is constantly being praised, while elites are often dismissed as out of touch with what the people want and need. This populistic sensibility poses a problem for any religion which is strongly organized from the top down. For this reason, it is not quite correct to view the United States as a denominational society. To be sure, religions, especially Protestant ones, are organized into denominations, and each denomination has a headquarters, a staff, and a budget. But it is as difficult for clergy in positions of national leadership to impose their will on congregations as it is for presidents to control Congress. All politics, a famous American politician once said, are local. The same could be said about religion. It is the congregation, the specific church located in a particular place that tends to retain authority. This became clear in the Southern Baptist Convention, which represents the largest Protestant denomination in the United States. At its national convention, the SBC routinely passes resolutions calling for women to submit to their husbands. But the SBC cannot enforce its pronouncements on specific Baptist churches.

an introduction to the american religious practice

Because of America’s democratic and populistic culture, there is a tendency for all religions to become congregational religions. Originally, congregationalism was the name of a specific Protestant denomination, the one descended from the Puritans. (Two other names of Protestant denominations also derive from governance structures; Episcopalian refers to government by bishops, while Presbyterian means government by elders.) But so ubiquitous is the tendency to organize religions through congregations that even religions that have historically governed themselves in other ways find themselves influenced by it. This was especially true of American Catholicism. In theory, the archbishop of a city is free to close a church or to transfer a priest at his discretion. In reality, Church leaders will be quite cognizant of the role of key lay people in particular parishes and will consult widely before taking action, especially actions that might prove controversial and thus adversely affect the ability of the Church to raise money. Some of the most fascinating of these examples of congregationalism involve non-Christian religions in the United States. Jews in America, for example, developed their synagogues into what were called ‘community centers,’ complete with athletic facilities and rooms for social functions. Buddhists created temples that, like churches, performed marriages or became sites for funerals. And then there is Islam in the United States. Historically there is, with the possible exception of the Shia, no functional equivalent in Islam to the Protestant clergy. Mosques, moreover, are usually not like American churches: places with relatively fixed membership which one regularly attends. But as Muslims settle in the United States, their religious practices increasingly resemble those of the Protestant majority. Mosques will develop schools and day care facilities for children, appoint leaders to speak to the media, and create boards of directors to raise money from the faithful. It is in this sense that one can speak of the ‘congregationalism’ of Islam in the United States. There are restraints on congregationalism; some of them, however, come not from above, but from below. Congregations, after all, are constituted by their membership; they bring together disparate individuals for common purpose. But just as there is a strong populistic side to American culture, there is also a powerful individualistic side. Americans, we are told, resist the demands of membership in institutions; they are given, as a famous book said, to ‘bowling alone.’ If this is true of the voluntary sector in general, it includes religious congregations in particular. Another famous work of American social science found people in the United States so individualistic that they create religions designed only for themselves. ‘Sheilaism’ is the term used to characterize this phenomenon, based on a person given the name of Sheila Larson who told the sociologists who interviewed her that she just wanted something that would let her speak in “my own little voice.” The persistent individualism of American culture takes its extreme form among those who are engaged in ‘home churching.’ Like home schooling, a movement in which parents remove their children from public schools to educate them at

215

gelove n in het publieke domein

home, home churches believe that, since Jesus had no church, they are not required to have one either; distrustful of organizations, they prefer to take faith into their own hands. Not many Americans engage in this practice. But many Americans do engage in other religious practices that illustrate American individualism. The most prominent is ‘switching.’ Scholars used to speak of religion as an ‘ascribed status,’ something a person inherited from their family background. But more and more of American religion is now ‘achieved,’ chosen by the individual in the course of his life. Part of the competition for souls that characterizes a marketplace in religion, Americans have relatively little loyalty to denominations and will exit them for others they find more hospitable. There is, as a result, considerable turmoil in the American religious landscape. To understand it, you have to be in possession of a map, and the map changes from year to year.

7.5

216

doctrine Doctrines refer to the belief-systems of religious traditions and in that sense are not generally part of what we mean when we talk about practice. At the same time, however, religious traditions do ask their members to act upon their beliefs. Nearly all religious traditions emphasize the importance of works as well as faith. Whether we are talking about showing compassion to others or honoring the Sabbath, we are discussing how the theological understandings of a religion are to be acted out in the course of daily life. The idea that people who belong to a religious tradition are expected to follow the teachings of that tradition suggests that they know what those traditions are. But that very suggestion immediately raises the same kinds of questions about the influence of American culture on religion that are brought about by practices such as worship and fellowship. There exists substantial evidence that, whatever their political views, Americans know relatively little about politics, including the names of those who represent them in Congress or the dates of important events in their history. Might the same be true of religion? It has also been suggested that a strong strain of anti-intellectualism exists in American culture. Does the same apply to religion? The rise of the mass media certainly suggests that appeals to emotion resonate with Americans, who are moved by stories of personal recovery from trauma more than they are persuaded by facts and logic. If these characterizations of American culture are correct, we would expect religions to downplay the doctrines that define them in theory in favor of an emphasis on emotion and feeling borrowed from popular culture. And this is indeed what many scholars of lived religion in America have found. American Christians talk about the importance of the Bible in their lives, and evangelical Christians insist that the Bible is the literal word of God containing authoritative commands about how we ought to lead our lives. At one level this insistence on the inerrancy of the Bible testifies to the low importance attached to doctrine, for evangelicals, in upholding the truth of the Bible, downplay the

an introduction to the american religious practice

importance of formal theology, most of which is devoted to interpreting what the Bible actually means. Evangelicals tend to look on theology with a certain suspicion; each individual can read and discover the meaning of Biblical passages, they believe, and for that, no special category of experts – priests, theologians – is necessary. It is not therefore surprising that historians have long accused evangelicalism of being anti-intellectual, a charge that some contemporary evangelical scholars find all too truthful. Evangelicalism has not produced its share of great universities, famous works of art, or outstanding works of music. Yet the Bible is a book, a great book, and if evangelicals are familiar with it, at least one can conclude that they are guided by written texts. It therefore comes as a surprise that the knowledge that Americans, including American religious believers, have of the Bible is not that much different in degree from that they have of politics. (To cite one frequently mentioned example, Americans by overwhelming numbers believe that the expression “God helps them who help themselves” comes from the Bible, when it was actually written by Benjamin Franklin.) Even though conservative Christians can point to passages in the Bible condemning homosexuality, moreover, they are less likely to know that the Bible also calls for the death of people who eat pork. Portions of the Bible are frequently quoted and many books are written explaining what the Bible means or ought to mean, but the Bible itself is rarely understood in depth and even more rarely understood in the context of the considerable scholarship that has grown up surrounding it. And among Pentecostals, a fast-growing form of evangelicalism, the emphasis tends to be on the spirit as manifested through the body, not on ideas as brought to fruition by the mind. Conservative Protestants are strict in their faith, but it does us little good to characterize them as doctrinaire. Specific religious doctrines are not that central to the way they practice their faith. The Bible is not the only source of doctrine for religious believers. Over the centuries, both Catholics and Protestants have produced creedal statements meant to article their basic theological beliefs, such as the Nicene Creed (381), which established the Christian trinity, or the Westminster Confession (1648), which outlined the principles of the Reformed version of Protestantism. One of those principles is predestination, or the idea that salvation comes only from God and not from the acts an individual performs during his lifetime. The Westminster Confession is a key creedal statement for Presbyterians, one of the most important of America’s Protestant denominations, and it follows that people who belong to Presbyterian churches ought to at least be familiar with, if not subscribe to, the doctrine of predestination. Yet the idea that we have little control over whether salvation will be granted to us flies in the face of everyday American beliefs which emphasize both the freedom of the individual and the responsibility of the individual for the consequences of his own behavior. It should not come as a surprise, therefore, that members of Presbyterian churches are frequently surprised to learn about predestination and its original meaning. There are many reasons they may have joined a Presbyterian church, from an appreciation of its pastor or a sense of the community it inspires, but the actual doctrinal teachings of the church are usually not among them.

217

gelove n in het publieke domein

Other religions have ambivalent relations with some doctrine as well. The Catholic Church, for example, expresses its teachings through the Magisterium, the word of God as interpreted over the ages by the Pope and those bishops who work with him in this regard. Frequently Papal teachings will involve matters of theology, but the Pope also issues encyclicals dealing with matters of everyday life, including, for example, questions of abortion and birth control. Catholics are generally familiar with these teachings. But this does not mean that they agree with them. By huge margins, American Catholics routinely tell survey researchers that they do not agree with the Church on an issue such as birth control. Formally, this puts them at odds with the Church and its teachings. But not only does the Church refrain from excommunicating them, most such individuals would insist that they remain Catholics in good standing. From their point of view, the Church’s pronouncements are only suggestions, not commandments. The fact that Catholic teachings on these issues have roots in theological arguments that have preoccupied the Church for centuries is ignored by them. There is one great advantage that the relative lack of interest in doctrine offers to American religion. Throughout much of Western history, doctrinal disputes have led to sectarian conflict, often of a violent sort. There is relatively little of such conflict in American religion; arguments are more likely to take place between non-believers and believers than among believers subscribing to different faiths. This gives American religion a certain peaceful quality and goes a long way in explaining why significant levels of religious toleration in the United States exist. On the other hand, this peace does come with costs. Lacking strong attachments to doctrine, Americans are likely to conclude that it is more important to believe in something irrespective of what you believe in. Yet it is difficult to maintain belief in belief. Without doctrine, religion tends to lose its content, raising the question of why it makes sense to believe in the first place.

218

7.6

sin For most religions, sin represents a breaking of a covenant an individual has with God. We do something wrong, moreover we engage in behavior we know to be wrong. We also know that God, who is all powerful, is aware of what we have done and awaits some sign that we wish to make amends. In some religions, confession represents such a sign; we acknowledge to a member of the clergy our wrong-doing and, if we do so with genuine contrition, can expect absolution. In other religions, special days – what Jews, for example, call a day of atonement – are set aside to reflect on our actions and to change them accordingly. In others, we bring Jesus into our lives and, welcoming his guidance, take steps toward our personal salvation. The means may differ and the behaviors deemed sinful may not be the same – although frequently there is remarkable similarity across religions concerning improper acts – but underlying nearly all religions is an emphasis on the transformative power of religion, its ability, provided we are willing, to change, and to change radically, how we act in this world.

an introduction to the american religious practice

To accept the ubiquity of sin in the world is to recognize how imperfect human beings are; they would like to do the right thing, but something in their nature – in Christianity, their inheritance of Adam’s original sin against God – prevents them from doing so. In its extreme form, sin-focused religions insist on human depravity; we who are human are so driven by our base instincts that only through a commanding and authoritative God can we hold out any hope of redemption. Such ways of thinking about human beings have played an important role in American religious history, from the Puritans and their descendents to twentieth-century versions of fundamentalist Protestantism. But it is by no means clear that sin-focused religion can maintain such a disposition in a culture which insists that human beings are basically good and reformable. American culture has, according to many critics and scholars, become influenced by a therapeutic sensibility, one that holds out hope for even the most problematic person that, with the right methods, a new way of life is possible. Increasingly in the United States, the therapeutic and the sinful collide, and, when they do, the therapeutic frequently triumphs. Under such circumstances, we witness what can be called ‘salvation inflation.’ Teachers are familiar with grade inflation, a process through which students are assigned less and less work and, in return, are given higher and higher grades. (This phenomenon is not limited to education; military officers increasingly receive greater number of metals, even in peacetime, and private companies find themselves with exceptionally large numbers of vice-presidents.) In the sphere of religion, we witness similar developments; less is expected of believers as opportunities for salvation multiply. An interesting example is offered by Pentecostals. When this movement began in the early years of the twentieth century, the list of behaviors it considered sinful was large – the list ranged from watching baseball to visiting the zoo – and prime among such examples of sinful behavior were matters attending to the body; women, for example, were not expected to dress in fancy clothes or apply make-up to themselves. But in more recent times, Pentecostals not only find nothing sinful in the idea of women wearing make-up, they want women to beautify themselves as a way of demonstrating their love for Jesus. Clearly what is sinful in one era is not in another, and the general tendency over time is for religions to lose some of their strictness in these matters. (This is not true of all religions; some, such as Mormonism, have maintained strict standards of sin and others, such as various versions of Islam attractive to AfricanAmericans, have increased their emphasis on sinfulness, particularly among women.) The reason for the more widespread movement away from strict conceptions of sin, like so many other features of American religious practice, is due to the emphasis American religion plays on growth. It was once popular in the study of American religion to insist that strict religions, because they offer an alternative to the laxness of secular culture, are more likely to grow, but when we look at the actual practices of American religions, we find that such ‘strict’ religions are, in reality, not that strict at all; what makes them grow, if anything, is that they hold

219

gelove n in het publieke domein

out the therapeutic message of individual salvation. American megachurches do not feature fire-breathing sermons bewailing the failings of the thousands of people sitting in the pews; the sermons themselves are typically upbeat and positive and the real work of the church takes place in small groups that rely on religion to help people deal with personal problems in their lives. It is therefore not clear that American religion works as the ‘collective conscience’ of the society, to use the term popularized by Émile Durkheim. An individual’s conscience is that part of us which says ‘no’ when our cravings want to hear ‘yes.’ Durkheim argued persuasively that society must also have some institutions capable of saying no to the collective preferences of groups of individuals. Based on that insight, politicians frequently look to religion to perform such Durkheimian tasks; Americans have been told, for example, that religion can help reduce the rate of abortion by upholding ideas of chastity or that religious-based organizations can be better providers of welfare than government because they carry messages of personal responsibility and transformation. But if so much of American religion is positive and supportive of self-esteem, it is not clear that greater religious involvement in such areas of public policy will have the expected effect. Indeed, it could turn out to be the case that religion’s greater role in public life could reinforce secular trends toward therapeutic selfindulgence rather than act as a counter to them.

220

7.7

witness Some religions emphasize much more than others the importance of converting other people to their worldview. The most prominent among them are evangelical Christians. The term ‘evangelical’ comes from the Greek for good news, and evangelicals consider it an important aspect of their religious practice to spread the good news of the Gospel. Salvation is only possible through Jesus Christ, they believe. So important is salvation – without its prospect, life is barely worth living – that evangelicals must do everything in their power to help others achieve it. One must witness one’s faith, being constantly alive to the possibility of sharing it with others. Non-Christians are not likely to be so kindly disposed toward evangelical outreach. What seems perfectly natural to evangelicals is often looked upon by others as an intrusive invasion of their privacy. If you want to believe that Jesus saves, many non-evangelicals would conclude, that is your business. But if you insist that only Jesus can save me, then you are violating my rights to believe as I choose. Of all forms of religious practice, evangelicalization – some would call it proselytism – is among the most controversial. This is especially the case when government is used as an instrument of evangelicalization because, according to the U.S. Constitution, there should be separation of church and state. If students are led in Christian prayer through a loudspeaker before a high school football

an introduction to the american religious practice

game, is this a violation of the rights of all those in the audience who are not Christian? The U.S. Supreme Court has ruled that it is. The rights of religious minorities, and the rights of the non-religious, are in danger when the rights of the majority religion to spread its message are given formal endorsement. However the legal issues around evangelization are resolved, there is an important sociological issue that is frequently overlooked: even when people feel an obligation to spread the word, how do they actually do so? It turns out that American culture also influences the way people witness their faith, and often in ways that are surprising. Whatever one thinks about efforts to evangelize, they do involve extensive socializing: knocking on people’s doors, engaging them in conversation at airports, speaking with them in shopping malls. Yet we are frequently told by social critics that the United States has become an increasingly atomistic society in which people are less likely to engage in social activities with others. Consider just knocking on people’s doors, which is one way in which evangelization is expected to work. The believer willing to go out and spread the word in this fashion must have a strong sense of self-confidence, an ability to accept rejection, and a willingness to enter neighborhoods that are strange and unfamiliar – all qualities increasingly difficult to find in a society that encourages people to shop from their computers or eat take-out food at home. On the other hand, people have to be willing to open their doors to strangers, and this too is difficult when there is a general fear of crime or when people are told they need to protect their home against intruders or worry about whether they will be sued if accidents happen to people while visiting them. Neither those doing the evangelizing nor those being evangelized exist outside the cultural norms that make a society work, and today’s cultural norms are not that receptive to encounters between people who do not know each other, especially when those encounters involve something as important as one’s faith. This does not mean that evangelization does not happen. But it does mean that it happens in unexpected ways. Consider what can be called ‘lifestyle evangelization.’ There is an alternative for those unwilling to confront strangers directly. They can instead try to act in ways that convey how important Jesus has become to them; they can, for example, show their concern to people when they have problems or meet difficult conditions with a smile and a positive attitude. When asked what makes them so happy or strong, they can respond by taking the question as an invitation to start talking about God. Some churches in America strongly encourage their members to engage in such lifestyle evangelization. And for believers themselves, it offers the option of withdrawing from an encounter if it seems unlikely to succeed while going forward if it promises to bring about results. Much the same is true of another kind of witnessing, which we can call distant evangelizing. The idea here is to use relatively impersonal means of communica-

221

gelove n in het publieke domein

tion to spread personal messages about Jesus. Television is one such medium. Despite a series of scandals involving ‘televangelists’ in the past, preaching on television is undergoing a resurgence in the United States; the most popular such preacher, as it happens, is tall and good-looking and comes across with great sincerity on the television screen. The internet now offers ways of spreading the message indirectly; evangelical Protestants have always been at the forefront of technology from the days when radio was invented, and they show great imagination in creating online chat groups and other ways of reaching people through virtual communities. It is in the nature of such technologies to evolve rapidly and in unusual ways, so we do not know what the next stage will be, but we can be sure that evangelicals will be part of it. It should be emphasized that considerable differences remain among American religions concerning the obligation to witness one’s faith. Jews remain relatively uninterested in active recruiting of non-Jews to their tradition; if anything, Jews have historically insisted that converts undergo rigorous education in order to become Jews. (Some of this is changing as the number of Jews in the United States decreases, leading at some Jewish clergy to be more welcoming to nonJewish spouses.) Although many African-Americans have converted from Christianity to Islam, American Muslims in general do not judge the value of their faith by how many recruits it gains. And American Catholics, the largest Christian denomination in the United States, no longer believe that non-Catholics are lost souls who need to be saved. Evangelical Protestants have not joined with all these other religions and continues to place a premium upon spreading the world; in this sense, it has been somewhat resistant to the culture. But it has modified the way it witnesses to a considerable degree to accommodate to American culture, one more example of the considerable reach the culture has.

222

7.8

conclusion Studying religious practices rather than religious beliefs can lead to very different conclusions about the role of religion in American public life. Beliefs tend to encourage a focus on the differences between religions: if one set of beliefs is true, others must be false. Study theology, and one comes away with a sense of the degree to which religion can be a force for discord. Practices, by contrast, are sociological in nature; they grow out of what human beings do in the course of their lives. Practices can also emphasize disagreement; anthropologists point out how remarkably different the customs in Africa are from those in Asia or in Western Europe. Yet all human beings’ behavior is common in some ways: how they eat, how they have children, how they die. By and large, religious practices point more to the commonality than to the differences. To be sure, there will always be different forms of worship, different conceptions of sin, and different styles of spreading the word of God. But the clear message that emerges out of the study of lived religion is the degree to which practices are shaped by the culture in which they are performed. There

an introduction to the american religious practice

exists a huge and powerful force that gives meaning to people’s lives and shapes their behavior called religion. And there is another such force doing much the same called culture. When the two conflict, culture often wins. For some, this emphasis on religious practice would be considered bad news. Religion should, they believe, stand for firm principles. If the culture is believed to be corrupt, it ought to be resisted, not engaged. Religion speaks to timeless and transcendental matters. If it has been softened by adjusting itself to the culture, it can no longer act as a prophetic force, holding out an alternative, shaped by God, to which people ought to aspire. At the same time, however, many societies are composed of people of quite different faiths; Europe and the United States, for example, which were once both overwhelmingly Christian, now contain significant numbers of non-Christians, primarily Muslims. In addition, even countries dominated by one particular religion cannot, in an age of electronic communications, cut themselves off from the rest of the world. We no longer live at a time when religions can find themselves in a situation of splendid isolation, cut off from others with different beliefs or even no beliefs at all. 223

Under these conditions, the lessons taught by an emphasis on religious practice are more positive. We have no choice but to find areas of agreement between religions even if we are reluctant to do so; peace and global security depend upon our ability to do so. It therefore behooves us to find those places in which people can use their common religious practices to modify their theological differences. Jews and Muslims, for example, disagree with each greatly, especially in the Middle East. But both are minority religions in the West and as such share some religious practices in common, including dietary laws and pressures toward gender equality. From their common experiences, hopefully, bridges of trust can be built between them. The same is true of other religious groups. In the United States, there exists considerable talk of a ‘culture war’ in which conservative believers conflict with liberal ones over such issues as abortion or gay marriage. These differences are real, but in a democracy, people are accepted to disagree over important issues. What is needed is a common framework that permits disagreement to occur without spilling over into civil war. The problem of finding ways to engage in religious practice links faiths that otherwise would have little in common. It also reduces the differences between the religious and the secular, since both share in a common culture that influences how they think and act. From time to time societies need reminders of the degree to which their members, all of whom are human beings, share some common characteristics. It is instructive that religion, which for so long has been a source of disagreement, could become an area for reminding human beings of how similar they are to each other.

gelove n in het publieke domein

liter ature Wolfe, A. (2003) The transformation of American Religion. How we actually live our faith, Chicago: The University of Chicago Press.

224

luik 3 topoi

225

gelove n in het publieke domein

226

scheiding van kerk en staat: een klassieke norm in een moderne tijd

8

scheiding van kerk en staat: een kl assieke norm in een moderne tijd “Over de vraag, in hoever men ten onzent scheiding van kerk en staat kent, heerscht onder de staatslieden en geleerden groote verdeeldheid en niet alleen onderling weerspreken zij elkander, ook zelf zijn zij soms van meening gewisseld” (Diepenhorst, 1946). Sophie van Bijsterveld

8.1

inleiding Het vraagstuk van de verhouding tussen kerk en staat is teruggekeerd als een van de belangrijke thema’s in Nederland. In een toenemend aantal dossiers speelt de vraag naar de verhouding tussen kerk en staat – of, breder, godsdienst en overheid – een rol. Soms is deze verhouding impliciet aan de orde, zoals in het debat over waarden en normen of in het complex van overwegingen over de toetreding van Turkije tot de eu. De laatste jaren komt de verhouding tussen overheid en godsdienst echter steeds nadrukkelijker expliciet aan de orde in Kamerstukken en parlementaire debatten. Ook rechterlijke en quasi-rechterlijke instanties worden met spraakmakende zaken geconfronteerd waarin de verhouding tussen overheid en godsdienst opnieuw ter discussie wordt gesteld. Hoewel de vragen die zich op dit terrein aan regering, parlement en (quasi-)rechterlijke instanties voordoen zich doorgaans manifesteren ten aanzien van heel concrete kwesties, zoals kledingvoorschriften voor ambtenaren, criteria voor financiële ondersteuning van sociaal-maatschappelijke activiteiten, toelating tot Nederland van geestelijke bedienaren, toezicht op godsdienstonderwijs, de strafbaarstelling van smalende godslastering of zelfs – in het kader van het Nederlands buitenlandse beleid – de vrijheid van godsdienst in China, gaat het daarbij niet alleen of zelfs niet in eerste instantie om technisch-juridische kwesties. Boven de concrete kwesties uitstijgende spanningsvelden worden in die vragen zichtbaar gemaakt, zoals dat van eisen van pluralisme tegenover noodzaak van sociale cohesie, of dat tussen de beleving van de eigen identiteit tegenover het belang van integratie, of tussen uitingsvrijheid en respect voor anderen. Die vragen raken daarmee de grondslagen van de Nederlandse samenleving. In constitutionele termen gaat het om fundamentele thema’s als de betekenis van grondwettelijke vrijheidsrechten, publieke moraal, de betekenis van burgerschap en de aard van het gebod van gelijke behandeling, en nog verdergaand, de rol van de overheid en zelfs het functioneren van de democratie. De hernieuwde discussie over de plaats van godsdienst in de samenleving heeft dus een fundamenteel en principieel karakter. Het is daarom niet verwonderlijk dat deze thema’s ook een sterke politieke, maatschappelijke en emotionele lading hebben. Binnen het domein van de overheid wordt het thema godsdienst en overheid met ongewone heftigheid bediscussieerd, evenals daarbuiten. De hier-

227

gelove n in het publieke domein

boven genoemde spanningsvelden zijn daarbij doorgaans goed te herkennen. De verlegenheid om over godsdienst en overheid te discussiëren is sinds kort verleden tijd; de gebruikelijke oriëntatiepunten lijken echter aan de discussie weinig richting te kunnen bieden. Traditioneel wordt de verhouding tussen overheid en godsdienst in Nederland uitgedrukt in een aantal beginselen. Deze rechtsbeginselen zijn die van godsdienstvrijheid, neutraliteit van de overheid en scheiding van kerk en staat. Zelfs oppervlakkige analyse van wetenschappelijke, maatschappelijke en politieke discussies laat zien dat achter deze schijnbaar vanzelfsprekende begrippen een diepgaand verschil van mening schuilgaat over inhoud en interpretatie daarvan. Zoals het citaat over de betekenis van scheiding van kerk en staat aan het begin van deze bijdrage aanduidt, is het gegeven van het meningsverschil niet nieuw. Ook in het verleden was daarvan sprake. Voor een deel was dit debet aan het door elkaar gebruiken van deze begrippen in normatieve of juist descriptieve zin. Daarbij speelde een verschil in persoonlijke appreciatie van godsdienst als zodanig of de plaats van godsdienst in de (infrastructuur van de) samenleving.

228

De afgelopen jaren komen meningsverschillen opnieuw naar voren en ten aanzien van nieuwe discussies. Met een beroep op dezelfde rechtsbeginselen worden sterk uiteenlopende opvattingen verdedigd, ook binnen regering en parlement.1 Hoewel zelden wordt stilgestaan bij een nadere interpretatie van die beginselen – het gaat meestal om eenvoudige verwijzingen –, zijn de twee hierboven genoemde factoren zeker ook nu nog relevant in het duiden van de verschillen in interpretatie. Maar er is meer aan de hand. De maatschappelijke omstandigheden waaronder de tot voor kort gangbare interpretaties werden verdedigd, zijn ingrijpend gewijzigd. Kort gezegd gaat het om veranderingen zowel in de sfeer van de godsdienst en de samenleving als van de overheid. Het zijn natuurlijk juist deze veranderde omstandigheden die mede aanleiding van de hernieuwde discussies vormen. Omdat de inkleuring van de beginselen die gelden in de verhouding tussen overheid en godsdienst sterk verknocht is geraakt met de tot voor kort vertrouwde omstandigheden, kunnen wij voor het beantwoorden van de nu actuele vragen daarover niet zonder meer teruggrijpen op de herinnering aan bekende interpretaties, die immers sterk gekleurd waren door die andere omstandigheden. Toch gebeurt dit vaak wel. Wij moeten voor een duiding van de klassieke beginselen die wij in de loop van de tijd als bepalend voor de verhouding tussen overheid en godsdienst zijn gaan zien deze beginselen dus plaatsen in een breder perspectief. Daarvoor moeten wij een startpunt kiezen dat buiten de eigenlijke discussie over de verhouding tussen kerk en staat zelf ligt. Dit essay handelt over één van deze beginselen, het ongeschreven rechtsbeginsel van scheiding van kerk en staat.2 Dit beginsel komt veelvuldig naar voren in debatten over godsdienst en overheid. Deze bijdrage laat zien op welke uiteenlopende wijzen

scheiding van kerk en staat: een klassieke norm in een moderne tijd

in politiek-bestuurlijke debatten naar dit beginsel wordt verwezen en ontwikkelt en lijn om de realistische betekenis van dit beginsel te bepalen en daarmee de betekenis en het belang van dit beginsel aan te geven voor de huidige vraagstukken. Een realistisch zicht op de betekenis van dit beginsel is niet alleen essentieel voor discussies over actuele Nederlandse vraagstukken; het is ook van belang voor een inschatting van ontwikkelingen elders in Europa en het vormen van een oordeel daarover, denk aan de ontwikkelingen in Frankrijk of de discussie over de toetreding van Turkije tot de eu. Dit is ook het geval voor een waardering van de situatie elders, wat aan de orde kan komen in het kader van het buitenlands (mensenrechten)beleid. De opzet van dit essay is als volgt. In de volgende twee paragrafen (8.2 en 8.3) wordt achtereenvolgens aangegeven welke vooronderstellingen de laatste decennia een rol zijn gaan spelen bij de interpretatie van het beginsel van scheiding van kerk en staat en hoe dit nu tot verwarring leidt in politiek-bestuurlijke discussies over de verhouding tussen kerk en staat. In de volgende drie paragrafen (8.4, 8.5 en 8.6) wordt de basis gelegd voor een moderne visie op het beginsel van scheiding van kerk en staat. Dat gebeurt door het beginsel van scheiding van kerk en staat te plaatsen in de sleutel van de evolutie die de Nederlandse staat zelf doormaakt. Een korte blik op de verhoudingen tussen kerk en staat in enkele buurlanden (paragraaf 8.7) plaatst de interpretatie van het beginsel van scheiding van kerk en staat in een bredere context. Vanuit deze twee lijnen (de nationale en de vergelijkende) wordt vervolgens de betekenis van het beginsel van scheiding van kerk en staat onder woorden gebracht voor de huidige tijd (par. 8.8). Tot slot volgt een conclusie (par. 8.9). De strekking van deze bijdrage is dat het beginsel van scheiding van kerk en staat binnen de Nederlandse verhoudingen onverminderd een belangrijk beginsel is, maar dat het een beperkte betekenis heeft en dat het niet adequaat is als etiket om de relatie tussen overheid en godsdienst in al zijn facetten aan te duiden. Met andere woorden: het beginsel van scheiding van kerk en staat moet niet overvraagd worden.

8.2

vooronderstellingen Om te begrijpen op welke wijze het beginsel van scheiding van kerk en staat gaandeweg in de loop van de laatste decennia is gepercipieerd, is het nodig stil te staan bij enkele onuitgesproken vooronderstellingen waarop de verhouding tussen kerk en staat in Nederland is gaan berusten. Die vooronderstellingen maken als zodanig geen deel uit van het beginsel van scheiding van kerk en staat, maar zijn in belangrijke mate bepalend geworden voor de manier waarop wij dat beginsel zijn gaan zien. Een tweetal vooronderstellingen verdient bijzondere aandacht. De eerste is die van godsdienst als een privé-aangelegenheid. Godsdienst wordt exclusief als een

229

gelove n in het publieke domein

hoogst persoonlijke aangelegenheid gezien, zonder verdere maatschappelijke consequenties. De tweede is die van een samenleving die zich ontwikkelt in de richting van steeds meer vrijheid. De ontwikkeling van grondrechten wordt als het ware gezien in termen van een lineair perspectief, waarin steeds meer en steeds verder reikende vrijheden worden gegarandeerd. Dit geldt ook voor godsdienstvrijheid. Doordat nu deze vooronderstellingen de laatste jaren onder druk zijn gekomen, lijkt als vanzelf het beginsel van scheiding van kerk en staat zélf in problematisch vaarwater terecht te zijn gekomen. Dit is natuurlijk niet noodzakelijkerwijs het geval. Daarom is het nodig te onderscheiden tussen die vooronderstellingen aan de ene kant en het beginsel van scheiding van kerk en staat aan de andere kant. Dat maakt het mogelijk het functioneren van het beginsel in het licht van deze veranderingen te zien. Belangrijker nog, het opent de mogelijkheid om op een onbevangen manier de (consequenties van de) ontwikkelingen te zien voor de bredere verhouding tussen overheid en godsdienst.

230

Laten wij bij de eerste vooronderstelling beginnen. De verhouding tussen burger en overheid is gebaseerd op een onderscheid tussen privaat domein en publiek domein. Dit onderscheid tussen privaat en publiek is wezenlijk en fundamenteel. Het komt onder meer tot uitdrukking in het onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht. Het ligt ook ten grondslag aan het klassieke idee van vrijheidsrechten. Het overheidsoptreden is aan grenzen gebonden. De burger heeft een privésfeer waarbinnen de overheid niet treedt. In deze dichotomie wordt godsdienst gedefinieerd in het private domein. De garantie van de vrijheid van godsdienst als fundamenteel recht onderstreept dit nog. Ook collectieve manifestaties van godsdienst werden zo in wezen gedefinieerd in het private domein als activiteiten ‘binnen de muren van het kerkgebouw’ of eventueel de ‘zuil’. In het verlengde daarvan kon de gedachte postvatten van een ‘neutraal’ publiek domein tegenover een ‘bijzonder’ confessioneel domein dat van een andere orde was. Het is van belang om te beseffen dat het hier gaat om een constitutionele en politiek-filosofische constructie – niet om een werkelijkheid. Zij geeft aan dat godsdienst als zodanig geen zaak van de overheid is. Zulke constructies komen wij vaker tegen. Vergelijk bijvoorbeeld de bepaling in het Burgerlijk Wetboek dat de wet het huwelijk alleen in zijn burgerlijke betrekkingen beschouwt. Dat de wet het huwelijk als zodanig beschouwt, betekent niet dat de wet daarmee een werkelijkheid uitdrukt. Waar het om definiëring van godsdienst tot het privédomein gaat, heeft een aantal factoren er in de afgelopen decennia toe bijgedragen dat wij de constructie ook inderdaad als een werkelijkheid zijn gaan ervaren. Als gevolg van secularisering en individualisering – hier maar even in losse zin gebruikt – zijn wij ontwend geraakt godsdienst als maatschappelijke factor te zien. Daar komt bij dat voor een groot deel de algemene maatschappelijke opvattingen en de geloofsopvattingen met elkaar spoorden; voor bekende, duidelijke en op kleine schaal

scheiding van kerk en staat: een klassieke norm in een moderne tijd

voorkomende afwijkende opvattingen konden in veel gevallen voorzieningen worden getroffen, zoals in geval van bezwaren tegen het afsluiten van verzekeringen. Waar er sprake was van concrete conflictsituaties waarin de wet niet voorzag, zijn wij dat vooral in termen van hoogstpersoonlijke gewetensopvattingen gaan zien. En evenzeer belang: als incidentele gevallen, niet als structureel vraagstuk. Nu godsdienst zich duidelijk weer als een maatschappelijke factor manifesteert die uitstijgt boven de toevallige opvattingen van een individu, is die vooronderstelling niet meer houdbaar. Het besef is herleefd dat godsdienst consequenties heeft voor mensbeelden en maatschappijopvattingen, voor de kijk op de wereld (Van Bijsterveld 2003). Zij heeft implicaties op gevoelige terreinen van man-vrouwverhoudingen en allerlei ‘lifestyle’-kwesties. Voor de islam is dit overduidelijk. Maar ook voor jodendom en christendom, meer traditioneel in Nederland gevestigde godsdiensten, is dit duidelijker geworden in tijden waarin algemene maatschappelijke opvattingen sterk in beweging zijn.3 Omdat de visie op scheiding van kerk en staat zo verknocht is geraakt met die vooronderstelling van godsdienst als een privé-aangelegenheid, roept de nieuwe verschijning van godsdienst als maatschappelijke factor meteen vragen op in het licht van de scheiding van kerk en staat. Het onderstaande citaat laat dit goed zien: “Het meest zorgelijk vind ik dat 29 tot 36 procent van de moslims van mening is, dat religie een rol moet spelen in de publieke sfeer. Daar wil ik absoluut een reactie van de minister op. Ik vind dit nogal wat, als wij hier als uitgangspunt de scheiding tussen kerk en staat hanteren. Het lijkt mij dat hier een grote taak is weggelegd voor deze minister.” (Kamerlid Nawijn, lpf)

De inkleuring van de scheiding van kerk en staat is voor een deel door die vooronderstelling van godsdienst als uitsluitend privé-aangelegenheid bepaald. Door de vereenzelviging van de vooronderstelling met het beginsel van scheiding van kerk en staat, lijkt het beginsel zelf onder druk te staan, hetgeen niet (noodzakelijkerwijs) het geval is. De conclusie moet daarom zijn dat het plaatsen van deze discussie in de context van het beginsel van scheiding van kerk en staat die discussie onnodig belemmert. De discussie van de opgeroepen vragen is niet gediend met een onnodige verwijzing naar dit rechtsbeginsel. Het liberale denkmodel waarin godsdienst als louter privézaak wordt gezien zonder maatschappelijke dimensie blijkt overigens ook waar het om de werkelijkheid zelf gaat bij de aanhangers van deze opvatting als niet-houdbaar gezien te worden. Een voorbeeld daarvan vormt de geschiedenis rond de terugtreding van de voorgedragen Italiaanse eurocommissaris Buttligione, die vanwege zijn godsdienstige opvattingen door het Europees Parlement niet geschikt werd geacht voor zijn functie; dit terwijl de kandidaat zelf aangaf zijn godsdienstige opvattingen niet in zijn werk te laten meespelen.4 Dit is paradoxaal als godsdienst juist als strikte privézaak wordt gezien. De tweede vooronderstelling betreft de ontwikkeling van fundamentele vrijheidsrechten in Nederland. Op een heel andere manier grijpt deze vooronderstel-

231

gelove n in het publieke domein

ling – en vooral de niet-houdbaarheid ervan – in op de perceptie van de scheiding van kerk en staat. Zoals gezegd, lijkt de afgelopen decennia impliciet de gedachte te hebben postgevat van een lineaire ontwikkeling van vrijheidsrechten: méér vrijheden en verdergaande vrijheden. Dit betreft ook het recht van godsdienstvrijheid. De geschiedenis van de vrijheidsrechten in Nederland sinds de 19de eeuw, en vooral sinds de Grondwetsherziening van 1848, wordt in termen van een voortschrijdende ontwikkeling van vrijheidsgaranties beschreven. Deze geschiedenis heeft een sleutelrol in de ontwikkeling van Nederland als volwaardige democratische rechtsstaat. De Grondwetsherziening van 1983 en de uitvoeringswetgeving die deze op het terrein van de grondrechtenbescherming met zich bracht, versterkte dit gevoel. Algemeen is aanvaard dat de herziening juist op het terrein van de grondrechten betekenis heeft gehad. Dit betreft niet alleen de codificatie van sociale rechten, maar zeer zeker ook de formulering van klassieke vrijheden.

232

Ook op het terrein van de godsdienstvrijheid was dit het geval. Hier geldt wederom dat het eenvoudig was te denken en te spreken in termen van een vrijere samenleving wanneer in de praktijk godsdienstige opvattingen spoorden met die van de samenleving in het geheel. In de meer gespecialiseerde discussie over de vrijheid van godsdienst was de geschilderde tendens ook duidelijk te herkennen. Die betrof ook uitdrukkelijk de islam. De eerste discussies over vrijheid van godsdienst voor moslims stonden in het teken van het garanderen van meer vrijheid en het uit de weg ruimen van obstakels van infrastructurele juridische aard voor de beleving ervan. In de jaren tachtig van de vorige eeuw was er ook veel aandacht voor specifiek op de islam gerichte voorzieningen. De discussie concentreerde zich daarbij vooral op rituele dimensies: het ging om de oprichting en financiering van gebedshuizen, het respecteren van religieuze feestdagen en zaken als ritueel slachten van vee. De vooronderstelling dat de ontwikkeling van vrijheidsrechten in het teken van een lineaire voortgang van de garantie van méér vrijheid gezien moet worden, is onhoudbaar gebleken. Dat hoeft weinig betoog. Of het nu gaat om meningsuiting of privacyrechten, de discussie wordt nu onder invloed van gewijzigde maatschappelijke omstandigheden vooral gevoerd in termen van de begrenzingen daarvan. Ook ten aanzien van godsdienstvrijheid is de discussie verschoven van een die in het teken staat van betere en verder reikende garanties naar een die vooral in het teken staat van beperkingen van de vrijheid. Dit is een duidelijke cultuuromslag. Een neveneffect is daarbij dat vooral problematische kanten van meningsuiting, persoonlijke levenssfeer en godsdienst aandacht krijgen. Onbetwist is dat vrijheidsrechten niet onbegrensd zijn en dat er in concreto ook grenzen gesteld (dienen te) worden. Waar die grenzen liggen is uiteraard voortdurend onderwerp van discussie. Waar het hier om gaat, is vast te stellen dat de inzet van de discussie een andere is geworden. Dit lijkt ook het beginsel van scheiding van kerk en staat onder druk te stellen. Immers, naar gelang er meer

scheiding van kerk en staat: een klassieke norm in een moderne tijd

individuele vrijheden worden gegarandeerd, zullen zich uit het oogpunt van scheiding van kerk en staat weinig problemen voordoen. Waar beperkingen aan de orde zijn en waar de overheid ingrijpt in (verworven) vrijheden, lijkt eerder het beginsel van scheiding van kerk en staat in het geding. Dat kán het geval zijn, maar ook hier hoeft dat niet noodzakelijkerwijs zo te zijn. “Bij het persoonsgerichte verstoren van radicaliseringshaarden is er een zekere spanning, omdat er grenzen zijn aan wat een land kan doen bij het aanpakken van radicale uitingen of uitingsvormen, gegeven de fundamentele vrijheidsrechten van burgers en de scheiding van kerk en staat. Dit ingewikkeld thema kan bijna niet worden besproken zonder operationele informatie.” (Kamerlid Wolfsen, PvdA)

Deze tweede vooronderstelling werd gevoed door dezelfde of vergelijkbare factoren als bij de eerste vooronderstelling. Ook hier geldt dat de koppeling met het beginsel van scheiding van kerk en staat niet vanzelfsprekend is.

8.3

groeiende onzekerheid De twee vooronderstellingen hebben dus de interpretatie van het beginsel van scheiding van kerk en staat gekleurd. Nu die vooronderstellingen geen opgeld meer kunnen doen, rijzen meteen fundamentele vragen. Hoe moeten wij omgaan met godsdienst als maatschappelijke factor? Hoe ver reikt de vrijheid van godsdienst? Welke plaats heeft godsdienst in het publieke domein? In de parlementaire discussies en ook daarbuiten worden deze vragen in (bijna) al deze gevallen in het perspectief geplaatst van de scheiding van kerk en staat. Dit beginsel lijkt het meest voor de hand liggende oriëntatiepunt. Alleen blijkt dat het deze oriëntatie maar moeilijk bieden kan. Een willekeurig gekozen aantal uiteenlopende voorbeelden uit het politieke en bestuurlijke leven maakt dit duidelijk. Het beginsel van scheiding van kerk en staat wordt met enige regelmaat naar voren gebracht waar het gaat om de wettelijke garantie van toegang tot of beschikbaarheid van door de overheid gereguleerde voorzieningen voor kerkelijke of confessionele deelname. Het onderwijsstelsel waarvan het bijzonder onderwijs deel uitmaakt, is een voorbeeld van een dergelijke voorziening. Dit geldt ook voor het stelsel van de publieke omroep. Het relateren van het beginsel van scheiding van kerk en staat aan deze voorzieningen is niet nieuw.5 Een beroep op dit beginsel heeft doorgaans de strekking kerkelijke of confessionele deelname op gelijke voet met anderen ter discussie te stellen. Dit is ook het geval met betrekking tot de positie van kerkelijke zendgemachtigden:

“De vvd wil dat de zendtijd voor levensbeschouwelijke omroepen zonder leden wordt afgeschaft. De liberalen vinden, redenerend vanuit het beginsel van de scheiding tussen kerk en staat, dat kerken en andere levensbeschouwelijke instellingen niet mogen worden gefinancierd met belastinggeld.” (vvd)

233

gelove n in het publieke domein

De scheiding van kerk en staat wordt ook aangehaald waar het gaat om een onderlinge afbakening van institutionele verhoudingen tussen overheid en kerk. Dit is vooral het geval waar het gaat om de interne organisatorische verhoudingen binnen kerkgenootschappen of andere genootschappen op geestelijke grondslag. Hier werpt het beginsel een barrière op tegen overheidsingrijpen: “De heer Lazrak heeft een motie ingediend over de taken en verantwoordelijkheden van de imams binnen de moskee. Deze motie gaat duidelijk veel te ver. Door de uitvoering van die motie zou onmiskenbaar een schending plaatsvinden van het beginsel van scheiding van kerk en Staat. De overheid mag zich niet bemoeien met de intern kerkelijke verhoudingen.”6 (minister De Vries)

Het beginsel van scheiding van kerk en staat wordt ook op een geheel andere manier in het debat naar voren gebracht. Zo wordt het aanroeren door bewindslieden van onderwerpen met een levensbeschouwelijke dimensie geproblematiseerd onder verwijzing naar het beginsel van scheiding van kerk en staat: “Dat is precies wat de minister nu ook doet. Zij zet de scheiding tussen kerk, staat en wetenschap onder druk. Daarom heb ik een aantal vragen. Vindt de minister niet dat zij de grens tussen privé-

234

opvattingen en ministerschap overschrijdt als zij het debat over ‘intelligent design’ en de evolutietheorie niet daar laat waar het hoort, namelijk onder wetenschappers? Wat vindt zij ervan dat er in Nederland scholen zijn die de evolutietheorie überhaupt niet willen onderwijzen? Wat gaat zij daaraan doen? (…)”7 (Kamerlid Azough, GroenLinks)

Een vergelijking dringt zich op met de commotie rond de uitspraken van beoogd Europese-Commissielid Buttiglione, waar, als gezegd, de verzekering van zijn kant dat het om (louter) persoonlijke godsdienstige overtuigingen niet adequaat bleek om het vertrouwen te winnen van het Europees Parlement. Ook het spreken van de kerk over politiek-maatschappelijke kwesties wordt in parlementaire kring met de scheiding van kerk en staat in verband gebracht. Met name is dit het geval wanneer stellingnamen inhoudelijk afwijken van gangbaar geworden maatschappelijke opvattingen: “Indien regeringen de opvattingen van De Heilige Stoel op het gebied van seksuele en reproductieve rechten overnemen, betreuren wij dat, omdat het indruist tegen het Nederlandse beleid. Ook in dergelijke gevallen behoeft er echter geen sprake te zijn van ondermijning van de scheiding van kerk en staat, mits de besluitvorming op democratische wijze tot stand komt en de betrokken regering de opvattingen van de eigen bevolking, zoals tot uitdrukking komend in de visie van het nationale parlement, uitdraagt.”8 (minister Bot, minister Van Ardenne-Van der Hoeven)

Met het bovenstaande citaat komen wij in de sfeer van ‘waarden en normen’discussies. Waar het in het bovenstaande citaat kerkelijke stellingnamen betreft die een politiek-maatschappelijke lading hebben, wordt de scheiding van kerk en

scheiding van kerk en staat: een klassieke norm in een moderne tijd

staat ook aangevoerd waar het om de houding van de overheid ten aanzien van geloofsinhoud gaat, of tenminste thema’s die op de grens tussen geloofsinhoud en ‘waarden en normen’-discussies liggen: “(…) Naar mijn mening is het overigens wel van belang dat men bij het lezen van de teksten uit de Koran deze niet alleen in religieus, maar ook in historisch perspectief beziet. (…) Mijn doel is dat over een aantal jaren vooral in het Nederlands wordt gepredikt. Door imams die goed thuis zijn in de Nederlandse samenleving en een godsdienst uitdragen die mensen verbindt, gebaseerd op de islamitische normen en waarden én op die van de Nederlandse samenleving, zoals de scheiding tussen kerk en staat en de gelijkheid van man en vrouw. En op de vaste overtuiging dat geweld, te allen tijden, ontoelaatbaar is. (…)”9 (minister Verdonk)

De grens tussen geloofsinhoud en ‘waarden en normen’-opvattingen is niet altijd eenvoudig te trekken: “Met het oog op de scheiding tussen kerk en staat wil de regering niet inhoudelijk oordelen over de islam, maar zij lijkt toch een soort van moderne islam toe te juichen. Het lijkt de heer Van der Staaij dat er niet zoiets mag ontstaan als een islaminterpretatie die is goedgekeurd door de Nederlandse staat.” 10 (Kamerlid Van der Staaij, sgp)

Treffend in dit verband zijn de vragen die zijn opgerezen over de mogelijke toetreding van Turkije tot de eu, gelet op het feit dat de bevolking overwegend uit moslims bestaat. Hier gaat het niet over de geloofsinhoud als zodanig; de nadruk ligt op de implicaties daarvan voor de (Europese) samenleving en overheid. Zowel de wrr als de regering concludeert dat er geen bezwaren zijn. Voor ons doel is alleen al relevant dat de vraag als zodanig gesteld wordt. “Centrale vraag Vormt het feit dat de meerderheid van zijn bevolking moslim is een belemmering voor de toetreding van Turkije tot de Europese Unie (eu)? Aanleiding (…) Vooral echter sinds de terroristische aanslagen op 11 september 2001 zijn de zorgen over de islam en moslims in de lidstaten toegenomen. Dit heeft geleid tot een groeiende aarzeling over de vraag of het islamitische karakter van Turkije zich verdraagt met de politieke verworvenheden van de eu en haar lidstaten. Bezwaren van cultureel-religieuze aard worden inmiddels ook in politieke kringen naar voren gebracht.”11

Nog een stap verder gaat het in verband brengen of ter discussie stellen van de aanwezigheid van uiterlijke tekenen van geloof in het publieke domein.12 Zoals uit het volgende tekstfragment blijkt, worden ook deze uiterlijke tekenen met het beginsel van scheiding van kerk en staat in verband gebracht:

235

gelove n in het publieke domein

“Het antwoord dat het moderne denken hierop heeft gevonden, is om godsdienst tot privé-zaak te verklaren en daarom uit het publiek domein te bannen met een beroep op de scheiding van kerk en staat. Het leidt onder meer tot fundamentalistische bezwaren tegen iedere godsdienstige uiting in het openbare leven: de formule ‘bij de gratie Gods’, de bede in troonrede, het bijzonder onderwijs. Dat is struisvogelgedrag (…).”13 (minister Donner)

Van geheel andere orde is de toenadering die plaatsvindt tussen overheid en kerkelijke organisaties. Daarbij komen nieuwe vormen van samenwerking tussen overheid en kerken in het vizier. Het gaat hier om een samenwerking ten dienste van samenleving en burgers. De kerken spelen een rol als maatschappelijke kracht. Deze dimensie van kerken wordt nu door de overheid weer herontdekt. Het gaat hier om het mede gestalte geven van maatschappelijke en sociale doelen door kerkelijke organisaties in het kader van speciaal daartoe in het leven geroepen wetgeving. Het onderstaande citaat van de staatssecretaris betreft de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning: “Ik zal mij met de vng ervoor inspannen dat ook in het implementatietraject de laatste puntjes op de i worden gezet. Vooral de cliëntparticipatie zal daarin voor mij een aandachtspunt zijn. Ook als

236

de wet in werking is getreden, zijn regering, vng en alle organisaties die de afgelopen twee jaar bij de ontwikkeling van het wetsvoorstel zijn betrokken – van manifestpartijen tot kerkelijke organisaties – ervoor verantwoordelijk dat de wet goed landt in de samenleving. Nog een keer dan: the proof of the pudding is in the eating. Een goed recept is daarbij een voorwaarde.”1 4 (staatssecretaris Ross-Van Dorp)

Hiervan is niet alleen sprake in eigen land, maar ook buitenslands, in het kader van ontwikkelingssamenwerking: “Waar de staat om welke reden dan ook faalt, knappen deze [religieuze] organisaties het vuile werk op. Het is duidelijk, dat religieuze organisaties, meer dan de overheid, in staat zijn om de maatschappij op een positieve manier te mobiliseren. (…) Het is duidelijk, dat we onze religieuze wortels moeten opgraven als we echt contact willen leggen met de minderheden hier en de meerderheid daar.”15 (minister Ardenne-van der Hoeven)

Niet alleen vindt afstemming of samenwerking van concrete maatschappelijke activiteiten plaats ten behoeve van samenleving en burgers. Met de ontdekking van godsdienst als maatschappelijke factor krijgt ook het overleg tussen overheid en godsdienstige of kerkelijke maatschappelijke organisaties een nieuwe betekenis: “Maar wat moet een minister dan met een contactorgaan van moslims in Nederland? Kort gezegd: zaken doen (…) Samenwerken met het cmo. Dat is iets anders dan zich bemoeien met de interne gang van zaken. Dat laat de scheiding van kerk en staat niet toe. De oprichting van het cmo, hoe en met wie men samenwerkt, dat is overgelaten aan de moslimorganisaties zelf. Dit proces kent een

scheiding van kerk en staat: een klassieke norm in een moderne tijd

eigen dynamiek. Maar dat wil niet zeggen dat de overheid zich in deze geheel lijdzaam opstelt. De overheid zal, voordat ze een contactorgaan erkent, aangeven dat ze een gesprekspartner wenst die de diversiteit van de achterban weerspiegelt, die zoveel mogelijk stromingen vertegenwoordigt en die ook specifieke groepen als vrouwen en jongeren aan bod laat komen. Daarom zal ik op korte termijn de representativiteit van het cmo tegen het licht houden om te zien of onze samenwerking van start kan gaan.”16 (minister Verdonk)

Het ongemak met (uiterlijke) verschijningsvormen van godsdienst in het openbare leven is daarmee niet verdwenen. Met een beroep op het beginsel van scheiding van kerk en staat wordt een dergelijke zichtbaarheid van godsdienst wel bekritiseerd. Daarnaar verwijst het volgende citaat: “Geloof en religie uit het publieke leven willen bannen is daarom gevaarlijk en weinig zinvol. Zonder geloof is duurzaam samenleven niet mogelijk, en zonder religie gaat het niet goed. Overheid en samenleving hebben juist belang bij het betrokken zijn van geloof en religie op de publieke zaak. Het waarborgt de voortdurende ontwikkeling van de waarden en normen waarmee nieuwe vraagstukken in de samenleving tegemoet getreden kunnen worden.”17 (minister Donner)

237

Met bovenstaande citaten nog in gedachten is de onderstaande passage wel erg opmerkelijk: “Dat roept de vraag op wat de relatie is tussen overheid en religie. Het antwoord is simpel: die is er niet. De overheid laat gelovige onderdanen vrij in de uitoefening van hun geloof, mengt zich niet in godsdienstige zaken en behandelt religieuze en levensbeschouwelijke stromingen in Nederland op gelijke wijze. In Nederland zijn kerk en staat gescheiden.”18 (minister Verdonk)

Zoals impliciet al blijkt, gaan achter deze citaten recente, (deels) nieuwe ontwikkelingen schuil. Zij geven aanleiding tot evenzoveel verschillende stellingnamen en verschillen van opvatting. De worsteling met de betekenis van het beginsel van scheiding van kerk en staat is voortdurend merkbaar. Nog belangrijker is het om op te merken dat de materie waarop deze citaten betrekking heeft sterk uiteenloopt. Zoals hierna wordt betoogd, wordt het beginsel van scheiding van kerk overvraagd door al de dimensies van de verhouding tussen overheid en godsdienst waarop die citaten betrekking hebben onder de noemer van scheiding van kerk en staat te brengen. Daarbij komt dat het beginsel van ‘scheiding’ van kerk en staat a priori al wijst in de richting van een antwoord. Zonder nadere analyse lijkt dit beginsel immers de richting aan te geven van het losmaken van banden tussen beide. In elk geval problematiseert zij de betrekkingen. Dit verklaart ook een deel van de worsteling met dit beginsel in de citaten. Het is tegelijkertijd ook duidelijk dat overheid en godsdienst niet volkomen los van elkaar gezien kunnen worden.

gelove n in het publieke domein

Om het beginsel van scheiding van kerk en staat te kunnen plaatsen in deze discussies en de relevantie daarvoor te beoordelen, is het als gezegd nodig een ankerpunt te vinden dat buiten die discussie over die onderwerpen zelf is gelegen. In de volgende drie paragrafen wordt de verhouding tussen kerk en staat bezien vanuit een voornamelijk staatkundig ontwikkelingsperspectief en wordt dit vervolgens in verband gebracht met het beginsel van scheiding van kerk en staat. Achtereenvolgens staat de meer klassieke regelingsfunctie van de staat centraal, de veranderende plaats en rol van de overheid ten opzichte van de (pluralistische en complexe) samenleving en daarna de belangstelling van de staat voor het thema religie zelf. Elk van die perspectieven zorgt voor een eigen dynamiek in de verhouding tussen kerk en staat. Elk van die perspectieven heeft ook implicaties voor uiteenlopende dimensies in de verhouding tussen kerk en staat.

8.4

238

ont vlechting en accommodatie Vanuit het perspectief van de klassieke overheid kan er een tweetal accenten worden aangegeven in de verhouding tot kerk en godsdienst zoals die zich de laatste twee eeuwen heeft ontwikkeld. Dat zijn die van ontvlechting en accommodatie. Bij de accommodatie kan een nader onderscheid worden gemaakt tussen de stelselmatige ordening en een verdere fijnafstemming in de verhouding tussen kerk en staat. Het zwaartepunt ligt voor elk van deze accenten in een andere tijdperiode. Ontvlechting van de verhouding tussen kerk en staat stond centraal in de 19de eeuw. De tijd van accommodatie valt samen met de aanloop en verdere ontwikkeling van de sociale verzorgingsstaat. De fijnafstemming in de verhouding tussen kerk en staat moeten wij vooral plaatsen in de laatste helft van de vorige eeuw en zien tegen de achtergrond van de enorme groei van bestuursregelgeving. Deze korte aanduiding doet al vermoeden dat de aard van de vragen die spelen in de verhouding tussen kerk en staat van karakter veranderde mét de ontwikkeling die de activiteiten van de overheid zelf doormaakten. Voor de beoordeling van de betekenis van de scheiding van kerk en staat op elk van deze onderdelen heeft dit consequenties. Wanneer hiertussen geen onderscheid wordt gemaakt, is de verleiding groot het ‘ontvlechtingsperspectief’ zonder onderscheid te hanteren voor de gehele verdere ontwikkeling die volgt, ook al zijn daarin wezenlijk andere vragen aan de orde. Dit vraagt een korte toelichting. De tijd van de ontvlechting staat in het teken van de ‘scheiding van kerk en staat’. Scheiding van kerk en staat was het model op basis waarvan de institutionele verhoudingen vorm werden gegeven. Dit was een reactie op de verwevenheid die er voordien – met name in de tijd van de Republiek – bestond tussen kerk en staat. Dit proces van ontvlechting heeft tot laat in de 19de eeuw voortgeduurd. Dit ontvlechtingsperspectief is een belangrijke rol blijven spelen in de verdere ontwikkeling van de verhouding tussen kerk en staat in Nederland, ook nadat de belangrijke vragen inmiddels van karakter veranderd waren. Belangrijk is nog te

scheiding van kerk en staat: een klassieke norm in een moderne tijd

vermelden dat het vooral om de losmaking van de kerk van de staat ging, dus om ‘meer vrijheid’ van de kerk ten opzichte van de overheid. De afkoop van oude traktementsverplichtingen en de beëindiging van enkele andere specifieke financiële regelingen werden nog wel in het licht van ‘scheiding’ gezien en wel in de zin van ‘meer vrijheid’ van de overheid ten opzichte van de kerk. Zo werd hier en daar wel gesproken van privileges van kerken die werden afgeschaft, terwijl het in deze gevallen vaak ging om schadevergoedingen wegens naasting van eigendommen door de staat. Daarmee waren zij dus eigenlijk van een andere orde. In tegenstelling tot de ontvlechtingsfase was de accommodatiefase vanuit het gezichtspunt van de overheid niet als zodanig gericht op de kerken zelf. Het ging vooral om de accommodatie van wederzijdse activiteiten die nodig werd door de expansie van de overheid en daarmee ook de regulering van terreinen waarop ook de kerk of hieraan gelieerde confessionele organisaties actief waren. Daarbij moest de staat rekening houden met het bestaan van die organisaties. Dat is gedaan door deze als het ware in te voegen in de regelgeving van de verzorgingsstaat. Dat betrof ook de regeling van bijvoorbeeld financiering en kwaliteit. Onderwijs en gezondheidszorg zijn hiervan voorbeelden bij uitstek. Ook waar nieuwe voorzieningen ontstonden, zoals op het terrein van de media, werd dit patroon als vanzelfsprekend overgenomen. De geschiedenis hiervan is genoegzaam bekend. Het beginsel van ‘scheiding van kerk en staat’ wordt wel eens aangehaald bij pleidooien die strekken tot beëindiging van de positie van identiteitsgebonden instellingen in het maatschappelijk leven (denk aan onderwijs of media). Daarbij wordt vooral gewezen op de financiering die op dezelfde wijze geregeld is als die van de gelijksoortige instellingen die niet identiteitsgebonden zijn. Voor de beoordeling van de betekenis van het beginsel van scheiding van kerk en staat op dit punt kan niet zonder meer naar financiering op zich gekeken worden. In de Nederlandse verzorgingsstaat maakt die deel uit van een meer omvattend stelsel waarin de overheid een centrale rol speelt bij de herverdeling van middelen via belastingheffing en vervolgens vormgeving en financiering van voorzieningen. Het uitsluiten van identiteitsgebonden initiatieven is daarom problematisch.19 Die voorzieningen zijn elders, denk bijvoorbeeld aan de Verenigde Staten, ingebed in een geheel andere context. De overheid speelt daar een veel meer bescheiden rol in de herverdeling van middelen en in de daadwerkelijke verwezenlijking van voorzieningen. De beoordeling van overheidsbetrokkenheid bij identiteitsgebonden initiatieven zal dáárdoor ook een andere (moeten) zijn, niet vanwege een dwingende betekenis van het beginsel van scheiding van kerk en staat op zich. De scheiding van kerk en staat speelt wel een rol bij de vormgeving van de aard van de betrekkingen. Juist waar de overheid activiteiten ging ontplooien, moest

239

gelove n in het publieke domein

met de eigen organisatiestructuur van kerken zelf rekening worden gehouden, zoals bij het vaststellen van regelingen omtrent democratisering, privacy en gelijke behandeling. Accommodatie in de zin van fijnafstemming van de onderlinge verhoudingen wordt nodig gemaakt door de groei van bestuursregelgeving en is van meer recente datum. De verhouding tussen kerk en staat is daar niet rechtstreeks aan de orde, maar het functioneren van de kerk wordt wel door het overheidsoptreden geraakt. Het gaat hier om veelal fijnmazige wetgeving in de sfeer van bijvoorbeeld ruimtelijke en fiscale regelgeving. De interventie van de staat stuit op een complexe maatschappelijke werkelijkheid. Om aan die werkelijkheid recht te doen, zijn meestal veel uitzonderingen, differentiëring en nuances nodig. Zo worden in het kader van de regulerende energieheffing bijvoorbeeld bedrijven en huishoudens niet over één kam geschoren. Dat voor kerkgebouwen met weer een heel ander gebouw en soort gebruik ook specifieke aandacht nodig is, is in dat licht evident. Het gaat hier om wijs bestuur. De scheiding van kerk en staat – zeker in een ontvlechtingsperspectief – heeft hier geen zinnige betekenis. Ter illustratie volgt hieronder een citaat over de Wet waardering onroerende zaken (woz). 240 “Voor de inwerkingtreding van de Wet woz werd de waarde van een kerkgebouw voor de waterschapsomslag gebouwd, bepaald op de gecorrigeerde vervangingswaarde. Bij de invoering van de Wet woz is bij amendement geregeld dat voor een kerk die tevens rijksmonument is, de waarde wordt bepaald op de waarde in het economische verkeer. Dit betekent in de praktijk dat de waarde van zo’n kerk veelal op één euro wordt vastgesteld. Tevens is, mede naar aanleiding van een toezegging aan het parlement, geregeld dat een kerkgebouw dat geen rijksmonument is, wordt gewaardeerd naar de (lagere) benuttingswaarde. Met deze maatregelen wordt voorkomen dat de waarde van kerkgebouwen in het kader van de Wet woz onverantwoord hoog zou worden.”20

Samenvattend zien wij dus dat de aard van de vragen in de verhouding tussen kerk en staat met de tijd verandert met de verschuivingen in de sfeer van de overheid(sactiviteiten). De ontwikkelingen kunnen daarom niet exclusief in het teken van scheiding van kerk en staat geduid worden. Anders gezegd: het beginsel kan niet leidend zijn voor de beantwoording van alle nieuwe vragen die zich voordoen. Het beginsel van scheiding van kerk en staat is daarmee niet onbelangrijk geworden. Het heeft alleen een beperkte reikwijdte.

8.5

andere overheid 21 Het beginsel van scheiding van kerk en staat – en daarmee ook onze voorstelling van de verhouding tussen kerk en staat – is verknocht met een bepaald beeld van de staat. Dat is de klassieke democratische rechtsstaat die de formele kaders definieert voor de publieke besluitvorming. Het gaat dan ook om een staat die het brandpunt vormt van de vorming van recht en beleid. Dit beeld beantwoordt nauwelijks meer aan de werkelijkheid. Dit gegeven heeft ook implicaties voor de

scheiding van kerk en staat: een klassieke norm in een moderne tijd

verhouding tussen kerk en staat. Daarmee is het ook relevant voor de waardering van de betekenis van het beginsel van scheiding van kerk en staat. Door een aantal elkaar wederzijds versterkende centrifugale krachten is de centrale rol van de staat onder druk komen te staan (Van Bijsterveld 2002). Kort gezegd gaat het om ontwikkelingen van internationalisering en privatisering. Tegelijkertijd is de werkelijkheid waarmee de overheid te maken heeft complexer en dynamischer geworden en is de samenleving in hoge mate pluralistisch. Deze factoren hebben niet alleen invloed op de sturingsambitie en -pretentie van de overheid. Zij hebben ook consequenties voor het karakter van het overheidsoptreden zelf. De overheid is dan ook gewikkeld in een proces van herpositionering ten opzichte van de samenleving. Dit plaatst de klassieke kerk-en-staat-verhoudingen in een ander licht. Op drie niveaus heeft dit consequenties voor de verhouding tussen kerk en staat. Het eerste ligt op het vlak van de ontwikkeling en de uitvoering van beleid. Het tweede betreft het functioneren van maatschappelijke instituties en de ontwikkeling van maatschappelijke ‘waarden en normen’-patronen. Het derde ligt op het niveau van de individuele burgers. Wij beginnen met het eerste niveau. De veronderstelling dat recht en beleid worden gemaakt en zelfs geïnitieerd door de organen van de staat is steeds meer een anomalie. Vaak is het beleid een resultante van lange en complexe processen waaraan vele actoren deel hebben genomen. Een groot aantal zelf aangewezen belangenpartijen participeert in het (informele) besluitvormingsproces. Deze partijen kunnen een (eigen)belang hebben bij het voorgestelde beleid en uit dien hoofde menen iets te zeggen te hebben. Zij kunnen ook experts zijn op een betreffend gebied en overheidsorganen informatie en inzichten verschaffen die zij zelf niet kunnen genereren. Zij kunnen ook bepaalde idealen vertolken of zich inzetten voor (bepaalde dimensies van) het algemeen belang. Ondanks afwezigheid van een formeel-juridische status in het besluitvormingsproces bestaat er bij overheidsorganen een toenemende interesse om deze groeperingen en hun inzichten te betrekken in het proces van beleidsvorming. Vaak worden ook reacties van de ‘civil society’, het maatschappelijk middenveld, expliciet uitgelokt. Voorts zijn er allerlei informele of semi-formele ‘dialogen’ die plaatsvinden in de aanvangsstadia van de beleidsvoorbereiding. In dit proces participeren ook kerken en kerkelijke organisaties. Zoals dat voor andere organisaties ook geldt, is dit in wederzijds belang van de participanten, de organisaties en overheid. Voor de overheid gaat het om het verwerven van kennis, inzicht en het sonderen van draagvlak. Expertise, draagvlak, betrokkenheid en handelingscapaciteit zijn evenzeer van belang voor de uitvoering van beleid. Voor zover de overheid überhaupt nog een taak heeft, is samenwerking met maatschappelijke instellingen vaak onmisbaar. Kerken zijn hierbij niet exclusief betrokken, maar zij zijn daarbij óók betrokken. De ontwikkeling in de richting van dialoog en samenwerking met kerkelijke organisaties bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid moet dan ook in het licht van deze bredere ontwikkelingen worden gezien. Uit een oogpunt van de

241

gelove n in het publieke domein

scheiding van kerk en staat is dit op zichzelf allerminst problematisch. De betekenis van het beginsel van scheiding van kerk en staat ligt dan vooral bij de beoordeling van de eventuele voorwaarden waaronder die samenwerking plaatsvindt. Het tweede en derde niveau betreffen maatschappelijke en individuele waardeontwikkeling. Het is inmiddels bekend dat de overheid in haar rol als wetgever worstelt met het reguleren van allerlei morele kwesties. Aan de ene kant kan de overheid voor het beantwoorden van nieuwe kwesties niet zonder meer terugvallen op bekende (waarden)patronen: die zijn eenvoudigweg niet voorhanden. En als ze al voorhanden zijn, dan is klassieke regulering niet altijd het meest aangewezen middel: het tempo van technische ontwikkelingen is moeilijk bij te houden en de diversiteit aan casusposities is niet altijd bij voorbaat te voorzien. Aan de andere kant maakt het pluralisme in samenleving en parlement consensus over moreel geladen kwesties moeilijk.

242

Het beeld van een overheid die met gezag bindende inhoudelijke normen vaststelt, is daarmee aan erosie onderhevig. Veel normen komen in een complexe ontmoeting tussen staat en samenleving tot stand. Zij zijn vaak de resultante van top-down- en bottom-up-ontwikkelingen die op een bepaald moment samenkomen. Meer dan bekend zijn de veelvoorkomende verschijnselen van delegatie van wettelijke normen naar steeds verdere niveaus binnen de overheid en ten slotte naar de praktijk. Daarnaast is het werken met open normen in de wetgeving een bekend verschijnsel. In al die gevallen betekent dit dat, nadat de regering en Staten-Generaal gesproken hebben, de eigenlijke invulling van die normen nog plaats moet vinden door overheidsinstanties en/of in de praktijk. Het kan daarbij gaan om uiterst technische aangelegenheden, maar ook vraagstukken waar wij niet kunnen terugvallen op beproefde praktijken of waarover geen morele consensus bestaat. Kerken hebben hier geen exclusieve rol; zij hebben wel een belangrijke rol in het aanreiken van morele oriëntaties. Voor de individuele burger die in het eigen persoonlijke leven meer met morele dilemma’s wordt geconfronteerd is een toerusting vanuit coherente mens- en maatschappijbeelden ook van groot belang om verantwoorde persoonlijke keuzen te maken. De actuele ‘waarden en normen’-discussies wijzen ons op het inzicht dat verwoord is in de uitdrukking die in Duitsland veel wordt geciteerd, namelijk dat de staat leeft van vooronderstellingen die hij zelf niet verwezenlijken kan. Anders gezegd, voor het goed functioneren leunt een democratische rechtsstaat op maatschappelijke en culturele waarden-en-normenpatronen. Zolang die zich in rustig vaarwater bevinden, blijft deze waarheid doorgaans onzichtbaar. Wanneer er verwaarlozing optreedt of zich onvermoede verschuivingen voordoen, wordt de waarheid van die uitdrukking weer aan den lijve ondervonden.22 Het is dus van belang dat de staat blijvend de voorwaarden garandeert waaronder persoonlijke en maatschappelijke vorming ook vanuit coherente religieuze en levensbeschouwelijke waarden verzekerd is.

scheiding van kerk en staat: een klassieke norm in een moderne tijd

Ter illustratie van de actualiteit van deze materie volgt hieronder een citaat uit de parlementaire discussie over burgerschapsvorming en onderwijs. Vraag: “Hoe ziet u de relatie van burgerschapsvorming tot het onderwijs in godsdienst en levensbeschouwing? Is er een verbinding wenselijk en mogelijk, met respectering van de eigen identiteit en overtuiging?” Antwoord: “Burgerschapsvorming en onderwijs in godsdienst en levensbeschouwing hebben gemeenschappelijk dat het mede gaat om verantwoord(elijk) maatschappelijk handelen en ethisch besef (waarden en normen). Een verbinding is vanwege deze overeenkomst mogelijk. De school moet echter besluiten of een dergelijke verbinding in hun situatie wenselijk is, mede gezien de wettelijke opdracht om waar mogelijk samenhang in het onderwijs te brengen.”23

Het is duidelijk dat het beginsel van scheiding van kerk en staat voor zover dat betrekking heeft op het beeld van de klassieke democratische rechtsstaat, aan deze processen grotendeels voorbijgaat. Ook hier geldt dat het beginsel van scheiding van kerk en staat zijn betekenis niet verliest, maar niet zelf het leidende beginsel kan vormen om deze processen als zodanig te waarderen. 243

8.6

andere godsdienst Met het thema waarden en normen belanden wij bij de godsdienst zelf. De huidige interesse van de staat zelf in kerk en godsdienst beïnvloedt de verhouding tussen kerk en staat en roept de vraag op naar de betekenis van het beginsel van scheiding van kerk en staat. Zoals de staat niet meer de staat is, is ook de kerk niet meer de kerk. Ten aanzien van ons beeld van godsdienst staan eveneens vanzelfsprekendheden ter discussie. Voor de staat zelf is dit ook van belang. In ieder geval de periode van de laatste anderhalve eeuw riepen ook voor de staat de begrippen ‘kerk’ en ‘godsdienst’ een vertrouwd beeld op. De kerken waren letterlijk ‘bekend’ bij de staat. De staat wist wat hij zich bij kerk en godsdienst moest voorstellen. De staat wist daarmee met wie hij te doen had. Voor het bepalen van de houding tot kerk en godsdienst was dit wel zo eenvoudig. De immer dynamische godsdienstige wereld leverde voor de overheid in die periode doorgaans ook geen extra problemen op, niet waar het ging om afsplitsingen van in Nederland bestaande geloofsgemeenschappen en niet waar het ging om de intrede van geloofsgemeenschappen van elders.2 4 De lijst met kerkgenootschappen die door het ministerie van Justitie op grond van de Wet op de kerkgenootschappen van 1853 werd beheerd, was al lang in onbruik geraakt voordat de wet uiteindelijk in 1988 werd afgeschaft. De overheid kon toen ook gemakkelijk waarmaken dat zij niet in godsdienst als zodanig geïnteresseerd was. Geloofsopvattingen vielen samen met het min of meer gangbare waardepatroon in de Nederlandse samenleving. Met die waarden kwamen vooral problemen, niet omdat de kerkelijke opvattingen veranderden,

gelove n in het publieke domein

maar omdat de algemeen maatschappelijke opvattingen veranderden en de kerkelijke opvattingen niet mee veranderden. Afwijkende opvattingen waren vrij duidelijk te lokaliseren, vaak dus al ‘vooraf’. Zij waren in getalsmatige omvang veelal bescheiden en daarmee uit het oogpunt van de staat niet bijzonder problematisch. Van dat laatste is nu geen sprake meer. Daarmee wordt de positie van de overheid ten opzichte van het fenomeen godsdienst en ten opzichte van van de meerderheid afwijkende opvattingen meteen anders. De acceptatie ervan wordt door die factoren duidelijk moeilijker. De volgende passage uit het sgp-vonnis van de rechtbank ’s-Gravenhage laat dit treffend zien: “3.6 Het betoog van de Staat (…) verwerpt de rechtbank. Het gaat (…) in deze immers (…) om het belang van een ieder, in het bijzonder van vrouwen, om in een democratische maatschappij te leven waarin discriminatie op grond van geslacht – met als gevolg uitsluiting van het passieve kiesrecht – niet getolereerd wordt en waarin door de Staat handhavend opgetreden wordt. Dit belang krijgt een zwaardere lading als men bedenkt dat het niet denkbeeldig is dat in de (nabije) toekomst ook andere partijen opstaan die vrouwen – op godsdienstige motieven – een andere politieke en/of maatschappelijke rol toebedelen dan mannen, waardoor het gevaar van discriminatie wederom op de loer ligt. De Staat kan hierin een sturende rol spelen.”25

244

Uiteraard worden met de ‘andere partijen’ die kunnen opstaan partijen bedoeld die zich baseren op de ‘onbekende’ islam. Daarmee wordt de interesse van de overheid in godsdienst in wezen gedefinieerd als een kwestie van openbare orde. Het gaat dan om openbare orde in enge zin (denk aan de ‘gewone’ openbare orde, maar ook aan vrees voor radicalisering en terrorisme), van integratie en sociale cohesie, en het handhaven van een bepaald maatschappelijk waarden-en-normenpatroon. De interesse van de overheid in observatie (het verwerven van kennis over de godsdienst en in het op gang brengen van een kennismakingsproces) is daarmee gegeven. Een neiging tot sturing en beperking komt dan mogelijk ook in beeld. Vrijheid van godsdienst wordt daarmee een complexe aangelegenheid, die aan het beeld van het eenvoudig vrijlaten van individuele religieuze overtuigingen en het bieden van ruimte voor het uitvoeren van rituelen voorbijgaat. Desinteresse van de overheid in godsdienst maakt zo plaats voor een zeer specifieke interesse. De overheid wil weten wat er in belangrijke sectoren van de samenleving ‘omgaat’ en daarbij hoort zeker ook de sector godsdienst. In de eerder gegeven citaten vinden wij deze dimensies ook allemaal terug. Het vraagstuk van het waarden-en-normenpatroon staat centraal in de vraagstelling van het wrr-rapport De Europese Unie, Turkije en de islam: sporen de waarden en normen van moslims met die van de democratische rechtsstaat?(2004) De uiterst heftige reacties uit de sfeer van parlementariërs op het recente wrr-rapport Dynamiek in islamitisch activisme. Aanknopingspunten voor democratisering en mensenrechten (2006) kunnen ook alleen maar in het licht van bovengenoemde verschijnselen worden gezien.

scheiding van kerk en staat: een klassieke norm in een moderne tijd

Het ongemak van de overheid ten aanzien van de niet-gekende godsdienst betreft niet alleen de islam. In de jaren tachtig van de vorige eeuw ontsproot in Nederland een enigszins vergelijkbaar ongemak met de zogenaamde nieuwe religieuze bewegingen (Witteveen 1984), een fenomeen van getalsmatig zeer beperkte omvang en waarvan redelijkerwijs niet te verwachten viel dat het in de nabije toekomst grote proporties zou aannemen. Zeer recent kwam dit thema op in andere West-Europese landen. Kortom: vanuit de staat bestaat belangstelling om zicht te houden en greep te hebben op maatschappelijke processen, zeker als die consequenties hebben voor waarde- en gedragspatronen van burgers. Waar het gaat om maatschappelijke veranderingsprocessen met een religieuze of levensbeschouwelijke dimensie is dit niet anders. Terugkerend naar de islam: het vraagstuk van de totstandkoming van een meer of minder representatieve vertegenwoordiging van ‘de islam’ in relatie tot de overheid is daarmee niet alleen een formele kwestie. Zoals uit het bovenstaande blijkt, vertegenwoordigt de ‘antenne’-functie voor de overheid een eigen belang. Tegelijkertijd is het contact met de overheid ook voor godsdienstige organisaties zelf waardevol. Het gaat hier dus om een wederzijds belang. Bij het ontwikkelen van contacten tussen overheid en religieuze organisaties speelt vanuit het perspectief van de overheid zeer duidelijk de wil mee om zicht en vat te krijgen op een maatschappelijk verschijnsel van betekenis. Waar tot voor kort nauwelijks onbekendheid bestond bij de overheid met het verschijnsel godsdienst en de implicaties daarvan, is daarvan nu wel sprake. Dat hier ook meer of minder subtiele sturingsprocessen van de zijde van de overheid een rol gaan spelen is niet verwonderlijk. Van de contacten op zich kan al een zekere sturing uitgaan. Bij de voorwaarden waaronder de overheid op centraal niveau spreekt met bijvoorbeeld het cmo is dit meer expliciet het geval, zoals uit een van de eerdere citaten bleek. Samenvattend: vanuit het gezichtspunt van de staat geven de ontwikkelingen in het domein van de godsdienst aanleiding tot een hernieuwde belangstelling voor godsdienst en de organisaties die deze dragen. Dat leidt tot veranderingen in de houding van de overheid ten opzichte van godsdienst en de betreffende organisaties. Contact en samenwerking zijn uit een oogpunt van scheiding van kerk en staat op zichzelf genomen – wederom – niet problematisch. Wel is het beginsel van belang bij de vormgeving van de onderlinge relaties. Het zal niet verbazen dat juist hier de grens tussen maatschappelijke overheidssturing en sturing op godsdienst en kerkelijke organisaties zelf dun is.

8.7

een blik over de grens In de vorige drie paragrafen is het beginsel van scheiding van kerk en staat geplaatst in de sleutel van de evolutie die de Nederlandse staat heeft doorgemaakt en nu doormaakt. Wij verlaten nu deze lijn om een blik over de grens te werpen.

245

gelove n in het publieke domein

Zoals gezegd, scheiding van kerk en staat is als beginsel in Nederland onomstreden. Een blik over de grens, zelfs alleen naar onze mede eu-lidstaten, laat zien dat er ook andere modellen mogelijk zijn. Zo vinden wij het model van een staatskerk in Denemarken, Engeland en Griekenland. Systemen van samenwerking van kerk en staat komen wij tegen in Duitsland en Oostenrijk, maar ook bijvoorbeeld in Spanje en Italië. Die andere modellen wijken dus af van het Nederlandse, maar het zijn op zich legitieme modellen. Systemen die als scheiding van kerk en staat worden gekarakteriseerd zien wij in Portugal, Ierland en Frankrijk. Om een beter zicht te krijgen op het Nederlandse beginsel van scheiding van kerk en staat is het zinvol nader naar deze andere systemen te kijken. In dit bestek kan het alleen om een paar korte karakteristieken gaan op stelselniveau.

246

De termen die de uiteenlopende stelsels karakteriseren geven daarvan zeker een belangrijk kenmerk weer. Zoals wij al eerder betoogden ten aanzien van het Nederlandse beginsel van scheiding van kerk en staat, zijn die termen niet adequaat om de meer omvattende stand van zaken in de verhouding tussen kerk en staat weer te geven. Een blik over de grens bevestigt dit beeld alleen maar. Concrete overeenkomsten en verschillen in de meer juridische vormgeving van de verhouding tussen kerk en staat lopen deels dwars door het onderscheid tussen die typen heen. Ten aanzien van de ontwikkeling van de financiële verhoudingen tussen kerk en staat in West-Europese stelsels is wel gesproken van een ‘erosie van extremen’. Die tendens is ook toepasselijk met betrekking tot de bredere ontwikkelingen in klassieke juridische vragen in de verhouding tussen kerk en staat. Ook om andere redenen zijn die termen niet adequaat om de meer omvattende stand van zaken in de verhouding tussen kerk en staat weer te geven. Zij abstraheren van de mate waarin cruciale maatschappelijke functies worden vervuld door kerken of aan de kerk gelieerde instituten. Ook de moderne vragen en ontwikkelingen in de verhouding tussen kerk en staat onttrekken zich enigszins aan deze terminologie. Dat laatste blijkt onder meer in het onderlinge verschil in de wijze van benadering van actuele vragen van de omgang met maatschappelijke verschijningsvormen van godsdienst tussen Frankrijk en andere stelsels waarin kerk en staat gescheiden zijn (Van Bijsterveld 1998). Daarbij moeten wij bovendien beseffen dat de situatie in Frankrijk veel complexer is dan op het eerste gezicht lijkt.26 Om een ander voorbeeld te geven: in het Duitse stelsel van coöperatie ligt tegelijkertijd een ‘scheiding van kerk en staat’ besloten. De Duitse grondwet bepaalt dat er geen sprake is van een staatskerk en garandeert de geloofsgemeenschappen als zodanig institutionele autonomie. Er is een open systeem van rechtspersoonlijkheid voor kerken. Kerken kunnen opteren voor de status van Körperschaften des öffentlichen Rechts, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen in de sfeer van duurzaamheid en omvang. Stelsels met een scheiding van kerk en staat kennen een dergelijke rechtsfiguur niet. Wij moeten ons in de vergelijking echter niet exclusief richten op de rechtsvorm als zodanig. In een stelsel als het Nederlandse, waarin wij die rechtsvorm niet kennen, zijn voor het stichten van scholen of het

scheiding van kerk en staat: een klassieke norm in een moderne tijd

hebben van toegang tot de media wel vergelijkbare criteria nodig om een zekere duurzaamheid en minimumomvang van de achterban te waarborgen. Die criteria vinden wij dus niet in het rechtspersonenrecht voor bepaalde rechtsvormen voor kerken, maar in de wetgeving die de betreffende voorziening regelt. De relativering van deze begrippen kunnen wij nog verder uitstrekken tot de andere stelsels. Engeland en Griekenland kunnen daarbij als illustratie dienen. Het is niet moeilijk te verdedigen dat het Engelse stelsel minder verschilt van sommige stelsels van bijvoorbeeld scheiding dan van het Griekse stelsel. Engeland kent inderdaad een staatskerk, maar afgezien van de positie van de Church of England is het overigens niet fundamenteel verschillend van andere West-Europese stelsels.27 Het essentiële uitgangspunt voor de vergelijking vormt dan niet zozeer de (historische) positie van de Church of England, maar de juridische positie van de niet-gevestigde kerken en het functioneren van deze nietgevestigde kerken in de maatschappelijke en bestuurlijke realiteit. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor Denemarken, waar de juridische en maatschappelijke positie van de niet-staatskerken adequaat is. Juist aan dat laatste schort het wel in Griekenland. Dat is de eigenlijke aarzeling bij het Griekse stelsel, niet zozeer een traditionele, juridisch sterker verankerde positie van één kerk. De reden waarom wij een staatskerk problematisch vinden is dan in eerste instantie gelegen in de positie van de niet-gevestigde kerken en de mate van algemene openheid of geslotenheid van het stelsel. Om terug te komen bij de reden van dit uitstapje naar andere stelsels: ook de blik over de grens bevestigt dat het klassieke beginsel ‘scheiding van kerk en staat’ niet als omvattende oriëntatie kan dienen voor verhouding tussen kerk en staat in bredere zin. Dat blijkt bij een vergelijking met stelsels die hetzelfde beginsel huldigen; het blijkt evenzeer bij een vergelijking met andere stelsels. De typering in termen van de drie bovengenoemde modellen van staatskerk, coöperatie of scheiding tussen kerk en staat is zeker ook nu van belang als startpunt voor het nadenken over de verhouding tussen beide machten. Net als het beginsel van scheiding van kerk en staat richten ook de andere typeringen zich echter heel sterk op één specifiek element in de verhouding tussen kerk en staat. Dat is het element dat dominant was zo’n twee eeuwen geleden, een ‘tijd van instituties’. Die karakteriseringen concentreren zich op vooral het element dat toen het meest van belang was: de institutionele dimensie in engere zin.

8.8

waar gaat het uiteindelijk om? Nu godsdienst weer duidelijker terugkomt als maatschappelijk verschijnsel en de discussie over vrijheid van godsdienst vooral in het teken staat van mogelijke beperkingen, manifesteert zich een groeiende onzekerheid over de betekenis van het beginsel van scheiding van kerk en staat ten aanzien van allerlei concrete vragen. Hoe verhoudt zich dit ter discussie stellen van de positie van de kerkelijke zendgemachtigden tot het toebedelen van een rol aan kerken in het kader van de

247

gelove n in het publieke domein

Wet maatschappelijke ondersteuning? Hoe verhoudt zich de interesse van de overheid om samen te werken met moslimorganisaties tot het problematiseren van bijzonder onderwijs? De strekking van het voorgaande is vooral geweest het aangeven dat de scheiding van kerk en staat niet het geheel van de verhouding tussen kerk en staat kan bestrijken. Het beginsel van scheiding van kerk en staat is dus niet geschikt om alle vragen over de plaats van godsdienst in het publieke domein of de houding van de overheid ten opzichte van godsdienst te beantwoorden. Maar waar gaat het dan uiteindelijk wel om bij de scheiding van kerk en staat?

248

Het rechtsbeginsel van scheiding van kerk en staat is niet expliciet in de Nederlandse grondwet vastgelegd. Dit is ook nimmer het geval geweest. Mede vanwege het feit dat het een ongeschreven rechtsbeginsel is, is er in de staatsrechtelijke literatuur weinig aandacht aan besteed.28 Zelfs bij de grondwetsherziening van 1983, waar wel de nodige aandacht is besteed aan de bescherming van grondrechten, het systeem van beperkingen van grondrechten en grondrechten als zodanig, kwam de betekenis van dit beginsel niet echt aan bod. Het recht op godsdienstvrijheid komt daar veel beter uit de verf. Bovendien is er ook geen sterke traditie van constitutionele theorievorming in Nederland. Daar komt bij dat (tot voor kort) het beginsel van scheiding van kerk en staat als bekend verondersteld werd en min of meer als vanzelfsprekend aanvaard.29 Vanzelfsprekendheden nodigen zelden uit tot fundamentele analyses. Desalniettemin kunnen wij een aanduiding geven van wat het beginsel van scheiding van kerk en staat wél inhoudt. Kort gezegd houdt het beginsel in dat er in de verhouding tussen kerk en staat geen institutionele zeggenschap over en weer mag zijn, evenmin als rechtstreekse inhoudelijke zeggenschap. Om in termen van de vrijheid van onderwijs te spreken: het beginsel van scheiding van kerk en staat komt in essentie neer op een wederzijdse vrijheid van inrichting en vrijheid van richting. Er is geen formele positie van kerken in publieke besluitvormingsprocedures en er worden geen louter godsdienstige maatstaven aangelegd voor het overheidshandelen. Anderzijds: de kerken zijn vrij van overheidsinvloed in hun geloofsleer en zijn vrij in het vormgeven van de kerkelijke organisatie en in de aanstelling van hun functionarissen. Wij hebben hiervoor steeds gesproken over het beginsel van scheiding van kerk en staat. ‘Geldt’ het nu ook daadwerkelijk als positief recht? Het antwoord daarop is dat het beginsel als positief recht geldt in zover het in de grondwet en verdragen uitdrukking heeft gekregen, en dat is vooral via het samenstel van bepalingen van met name artikelen 1, 6 en 23 van de grondwet en de verdragsrechtelijke equivalenten. De interpretatie die wij zojuist kort samenvatten als ‘wederzijdse vrijheid van inrichting en richting’ is daaronder in elk geval begrepen. De afwezigheid van een expliciete grondwetsbepaling in combinatie met het constitutionele toetsingsverbod leidt ertoe dat ook in de rechtspraak niet veel

scheiding van kerk en staat: een klassieke norm in een moderne tijd

aandacht is voor het beginsel van scheiding van kerk en staat. In rechtszaken waarvoor dit relevant is, speelt vooral de interpretatie van concrete (grond)wetsen verdragsbepalingen een rol. Slechts in enkele gevallen is er in een rechterlijke uitspraak een verwijzing naar het beginsel van scheiding van kerk en staat te vinden of is er in een geval van vernietiging van besluiten van gemeentebesturen door de Kroon (regering) een overweging aan het beginsel gewijd. Daarbij gaat het zelden om beschouwingen over de politiek-filosofische of juridisch-bestuurlijke betekenis ervan of over een definitie of omschrijving. Meestal is het slechts een verwijzing of vermelding ten overvloede in evidente gevallen. Een voorbeeld van dat laatste is de vernietiging door de Kroon van een bepaling uit de subsidieverordening van de gemeente Hasselt die onder meer bepaalde dat geen subsidie verstrekt werd voor activiteiten “die zijn gericht tegen Gods wet”. Aangegeven werd dat de artikelen 1 en 6, eerste lid, van de grondwet niet een toetsing toestaan aan een geloofs- of levensovertuiging. Het beginsel van scheiding van kerk en staat brengt mee “dat de overheid geen (zuiver) godsdienstige of levensbeschouwelijke normen als de onderhavige stelt”.30 Godsdienstige normen bepalen niet het overheidsoptreden; de overheid bepaalt niet de inhoud van het geloof of godsdienstige stellingnamen. Dit alles neemt overigens niet weg dat overtreding van de (straf)wet niet toegestaan is. 249

Vrijheid van kerkelijke organisatie heeft uitwerking in allerlei specifieke wetgeving. Waarborgen zijn onder meer te vinden in de regeling van het kerkgenootschap als rechtspersoon (bw). De niet-van-toepassingverklaring van de Algemene wet gelijke behandeling op – kort gezegd – kerkgenootschappen en het geestelijk ambt is een ander voorbeeld. Uiteraard zijn inherent aan die waarborgen ook grenzen: kerken zullen niet naar willekeur kunnen handelen. Kerk en staat zijn gescheiden, maar zij bewegen zich niet in gescheiden werelden. Indirecte beïnvloeding via het waarden-en-normenpatroon van de burgers is er uiteraard wel.31 Om te beginnen stelt de (straf)wet grenzen aan de handelingsvrijheid van burgers, ook waar het gaat om de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Deze grenzen zijn niet onveranderlijk; discussie daarover zal altijd (kunnen) plaatsvinden. Van rechtstreekse overheidsinvloed op geloofsinhoud zal niet snel sprake zijn. Dit wil niet zeggen dat beïnvloeding niet plaatsvindt. De beïnvloeding zal veeleer subtieler zijn. Denk bijvoorbeeld aan zaken als door de overheid gestelde voorwaarden voor overleg met godsdienstige organisaties (zie de discussie rond de representatie van vrouwen en jongeren in het cmo). Scheiding van kerk en staat belet institutionele zeggenschap over en weer. Overleg tussen overheid en kerken en participatie van kerken of kerkelijke organisaties in de voorbereiding of uitvoering van overheidsbeleid wordt hierdoor niet uitgesloten. Zoals wij hiervoor al zagen, is zulk overleg of zulke participatie niet alleen onvermijdelijk, maar kan die zelfs geboden zijn. Overzien wij de politieke discussies over allerlei concrete thema’s die de relatie tussen overheid en godsdienst betreffen, dan komt een bonte mengeling van

gelove n in het publieke domein

opvattingen naar voren waar het om de betekenis van scheiding van kerk en staat gaat. Verschillen van inzicht over de verhouding tussen kerk en staat en daarmee verband houdende vragen zijn, zoals het citaat van Diepenhorst aan het begin van deze bijdrage aangeeft, op zich niet nieuw. De huidige verwarring over het beginsel van scheiding van kerk en staat wordt vooral ingegeven door verwijzingen ernaar in allerlei gevallen die de reikwijdte van dat beginsel te boven gaan. Wanneer het gaat om een abstracte omschrijving is er overigens veel meer overeenstemming over de hoofdlijnen van de betekenis van het beginsel van scheiding van kerk en staat. In bovengenoemde zin drukt ook de Nota grondrechten in een pluriforme samenleving zich uit.32 Hoewel het beginsel van scheiding van kerk en staat niet het omvattende label kan vormen voor de verhouding tussen kerk en staat, geeft het wel een belangrijke dimensie daarvan weer. Ook in de gevallen waar het niet het dominante en leidende beginsel kan vormen, blijft het wel een belangrijke randvoorwaarde bij het concreet vormgeven van die verhouding. Wanneer wij de nieuwe ontwikkelingen en vragen die hierboven geschetst zijn overzien, dan liggen met name voor de toekomst gevoelige punten bij ontwikkelingen die zich voordoen rond de nieuwe interesse van de overheid in godsdienst.

250

Het zal niet verbazen dat juist hier de grens tussen maatschappelijke overheidssturing en sturing op godsdienst en kerkelijke organisaties zelf delicaat is. Wanneer godsdienst een instrument wordt in handen van de overheid of de overheid een sturende rol in de interne verhoudingen van de godsdienstige organisaties gaat uitoefenen, wordt de grens van dat beginsel overschreden; een optreden waarom de Nederlandse overheid juist andere overheden bekritiseert. Ook is het zaak godsdienst niet als (een te makkelijk) aangrijpingspunt te kiezen om problemen op te lossen waarvoor godsdienst niet eens het geschikte aangrijpingspunt is. Nog afgezien van het instrumentele gebruik van godsdienst dat zo dreigt, is het veelal niet effectief genoeg om de doelen te bereiken die de overheid daarmee beoogt te bereiken en kan het door de algemeenheid ongewenste neveneffecten hebben op de lange termijn. Dit geldt voor thema’s als integratie evenzeer als dat van terrorismebestrijding.

8.9

slot Scheiding van kerk en staat is in Nederland een belangrijk en algemeen aanvaard beginsel. Het beginsel behoort tot de fundamentele constitutionele ordeningsprincipes, ook al is het niet expliciet in de grondwet of enig andere wet neergelegd. Van een zeker verschil van interpretatie van dit beginsel is altijd al sprake geweest. Dit hing en hangt vooral samen met de wijze waarop tegen godsdienst en de plaats ervan in de samenleving wordt aangekeken. In ieder geval heeft het feit dat het beginsel niet expliciet in de grondwet is neergelegd, gecombineerd met het ontbreken van een rechterlijk toetsingsrecht aan de grondwet, ertoe

scheiding van kerk en staat: een klassieke norm in een moderne tijd

bijgedragen dat het beginsel in de geldende rechtsdogmatiek niet sterk ontwikkeld is. Ook de afwezigheid van een sterke traditie van constitutioneel denken of staatsleer heeft daartoe bijgedragen. Als geldend recht kan het beginsel gezien worden in de mate waarin het uitdrukking vindt in het samenstel van grondwettelijke grondrechten. Daarbij zijn vooral de artikelen 6, 1, en 23 van de grondwet van belang. Ook is het nodig dit beginsel te zien in relatie tot andere fundamentele principes zoals de vrijheid van godsdienst en het principe van neutraliteit van de overheid. De perceptie en beoordeling van de verhouding tussen kerk en staat en de inkleuring van het beginsel van scheiding van kerk en staat de laatste decennia moeten gezien worden tegen de achtergrond van twee vooronderstellingen. Dit zijn die van godsdienst als behorend tot het privédomein en een lineaire opvatting van vrijheidsrechten. Nu deze vooronderstellingen aan het schuiven zijn, ontstaat er nieuwe verwarring rond de interpretatie van het beginsel van scheiding van kerk en staat. Ten aanzien van allerlei uiteenlopende concrete kwesties wordt naar het beginsel verwezen. Door de nieuwe vragen van vormgeving van de verhouding tussen kerk en staat weet men met de interpretatie ervan niet echt raad. De tijd waarin het beginsel van scheiding van kerk en staat tot ontwikkeling kwam is een andere dan de huidige tijd. In die tijd vormde dat beginsel een belangrijk antwoord op vragen van die tijd over de verhouding tussen kerk en staat, namelijk de vragen van de institutionele, organisatorische plaatsbepaling tussen de instituties van kerk en staat. Ook nu zijn die vragen relevant. Er zijn nu echter ook andere, nieuwe vragen. Het beginsel van scheiding van kerk en staat is niet toereikend om alle dimensies van de verhouding tussen kerk en staat te omvatten. Daarmee wordt het overvraagd. Het beginsel blijft wel onverminderd van belang als randvoorwaarde bij de preciezere vormgeving van de verhoudingen; een verhouding, die zoals uit het voorgaande bleek, niet gebaseerd kan zijn op het buitensluiten van kerk en godsdienst. Waarom is het nodig hier zuiver te zijn? Het is van belang dat wij fundamentele discussies over de verhouding tussen overheid en godsdienst niet vertroebelen met oneigenlijke argumenten. Het is minstens evenzeer van belang dat wij geen antwoorden zoeken op vragen bij rechtsbeginselen die daarop het antwoord niet kunnen bieden.

251

gelove n in het publieke domein

bijl age

europa: de eu en het evrm De verhouding tussen kerk en staat is traditioneel een exclusief nationale aangelegenheid. Deze verhouding kan echter niet alleen meer in een nationale context gezien worden. De laatste jaren is steeds duidelijker geworden dat ook hieraan een internationale dimensie verbonden is (Van Bijsterveld 2000). In strikte zien hebben deze ontwikkelingen geen betekenis voor de interpretatie van het Nederlandse beginsel van scheiding van kerk en staat. Dat neemt niet weg dat het de moeite waard is kort stil te staan bij die ontwikkelingen in het kader van deze bijdrage.

252

Voor ons doel zijn dan niet zozeer de internationale ontwikkelingen op zich interessant, maar gaat het vooral om de betekenis die deze ontwikkelingen – en dan met name de Europese – hebben voor het nationale niveau. Wij moeten daarbij een onderscheid maken tussen de eu en de Raad van Europa. Bij de Raad van Europa gaat het vooral om het in het kader van die organisatie gesloten Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (evrm) en de rechtspraak van het Europees Hof (ehrm). Wij beginnen met de eu. De verhouding tussen kerk en staat speelt in de eu op twee niveaus. Het ene is het niveau van de eu zelf: hoe verhoudt de eu zich tot godsdienst en kerken? Het andere niveau betreft de betekenis van eu-optreden voor de verhouding tussen kerk en staat in de lidstaten van de eu. Waar het gaat om het tweede niveau, de invloed van de eu op nationale kerk-enstaat-verhoudingen, moeten wij het volgende beseffen. De eu is alleen tot handelen bevoegd op basis van uitdrukkelijke bevoegdheidstoekenningen in de verdragen. Het domein van de godsdienst hoort niet tot die bevoegdheden. Dat betekent om te beginnen dat niet ingegrepen mag worden in nationale kerk-enstaat-verhoudingen ‘via de band’ van de eu. Kerk-en-staat-verhoudingen op nationaal niveau krijgen echter niet alleen door de algemene principes gestalte, maar ook door de uitwerking van die principes in concrete wetgeving. Nu heeft de eu door de uitbreiding van de bevoegdheden in de loop van de tijd allerlei bevoegdheden gekregen die indirect een zekere invloed kunnen uitoefenen op de desbetreffende wetgeving in de lidstaten. Afhankelijk van het nationale stelsel zal de impact van die uitwerking uiteraard anders zijn. Wij kunnen hierbij denken aan uiteenlopende zaken als belastingregelingen, media- of privacywetgeving. Met het oog op deze indirecte invloed is bij de Slotakte van het Verdrag van Amsterdam in 1997 een Gemeenschappelijke Verklaring (nr.11) aangenomen die bepaalt: “De Europese Unie eerbiedigt en doet geen afbreuk aan de status die kerken en religieuze verenigingen en gemeenschappen volgens het nationale

scheiding van kerk en staat: een klassieke norm in een moderne tijd

recht in de lidstaten hebben.” Net als op andere terreinen kan ook hier niet sprake zijn van een waterdichte afschotting tussen de eu en de lidstaten. Niettemin wordt hiermee een belangrijk beginsel tot uitdrukking gebracht dat ook een rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van Europese regelgeving. Het Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa heeft deze bepaling (in een net iets andere formulering) overgenomen in artikel I-52, eerste en tweede lid. Dit betekent dus dat nationale modellen gerespecteerd worden, zonder dat die daarmee overigens gefixeerd worden. Daarnaast is de eu zelf gehouden om grondrechten in acht te nemen. Daaronder is ook begrepen het recht van vrijheid van godsdienst. Groepen en organisaties kunnen zich in principe ook op dit recht beroepen.33 Daarmee ontstaat dus in zekere zin een kerk-en-staat-verhouding op het niveau van de eu, al is die moeilijk te onderscheiden van de dimensie die wij zojuist aanroerden. Meer in het bijzonder komt de verhouding tussen kerken en de eu zelf naar voren in de bepaling van de grondwet van Europa dat de Unie “een open, transparante en regelmatige dialoog met die kerken en organisaties [voert], onder erkenning van hun identiteit en hun specifieke bijdrage” (art. I-52, derde lid). Deze bepaling vormt een pendant van een gelijksoortige bepaling over de dialoog met “representatieve organisaties en het maatschappelijk middenveld” (art. I-47, tweede lid). Hoewel deze bepaling de eu zelf betreft en niet de relatie tot de lidstaten, is zij voor ons uiterst relevant, met name in het licht van wat wij hierboven over nationale contacten en overleg tussen overheid en kerken hebben vermeld. De opname van deze bepaling in het hoofdstuk over ‘Het democratisch leven van de Unie’ geeft daarbij tegelijkertijd aan dat de relatie tussen overheid en kerken niet meer exclusief in het teken van klassieke kerk-en-staat-verhoudingen gezien moet worden, maar vooral ook in het licht van de veranderende rol van overheden zelf. De betekenis van het evrm en de interpretatie die het Europees Hof in Straatsburg daaraan geeft, is van direct belang voor de godsdienstvrijheid op de nationale niveaus van de staten die bij het verdrag partij zijn. Bewust spreken wij hier van ‘godsdienstvrijheid’: artikel 9 van het evrm garandeert het recht van gedachten, geweten en godsdienst. Het Hof toetst immers (onder andere) of de nationale staat zich schuldig heeft gemaakt aan een schending van het evrm. Nationale kerk-en-staat-verhoudingen, die bij de lidstaten een grote verscheidenheid te zien geven, worden in principe daardoor niet bestreken. Via de interpretatie van het recht van godsdienstvrijheid kan de rechtspraak uiteraard nationale verhouding tussen staat en kerk wel beïnvloeden of tot bijstelling ervan noodzaken.3 4 De vrijheid van godsdienst als gegarandeerd in het evrm vormt voor de nationale verhouding tussen kerk en staat dus een randvoorwaarde. Maar nog afgezien van de constitutionele positie van het Hof als zodanig en het feit dat (‘enkel’) godsdienstvrijheid de toetsingsmaatstaf vormt, leidt zeker de verscheidenheid aan stelsels bij de lidstaten tot een terughoudendheid waar het gaat om systeemkenmerken als zodanig. Zoals het Hof het zelf uitdrukt, laat het een beoordelingsmarge “particularly with regard to establishment of the delicate relations between the Churches and the State” (ehrm 2000).

253

gelove n in het publieke domein

Dit neemt niet weg dat het Hof ook nadruk legt op het belang van het vrij kunnen functioneren van kerken en het niet-inmengen of partij kiezen door de staat in interne kerkelijke conflicten.35 Kerkelijke en religieuze organisaties kunnen zelf als organisatie ook een beroep doen op het recht van godsdienstvrijheid; het Hof volgt hierbij de constructie dat zij dit doen namens de gelovigen.

254

scheiding van kerk en staat: een klassieke norm in een moderne tijd

noten 1 2

3 4

5 6 7 8

9

10 11 12

13

14 15

16

17

18

Zie hierover nader paragraaf 8.3. Het beginsel van scheiding van kerk en staat is niet expliciet in de Nederlandse (grond)wet of enig internationaal verdrag neergelegd. Zie nader paragraaf 8.9. Het beginsel wordt geacht besloten te liggen in het samenstel van een aantal grondwetsartikelen, met name artikel 6 (vrijheid van godsdienst of levensovertuiging), artikel 1 (gebod van gelijke behandeling en non-discriminatie). Andere artikelen zijn echter ook relevant. Zie de voorbeelden van de volgende paragraaf. Ook waren hier ongetwijfeld andere factoren in het spel. Dit neemt niet weg dat de kwestie van de geloofsopvattingen van de kandidaat-eurocommissaris een rol speelden. Zie hiervoor verder paragraaf 8.4. Handelingen II, 2001-2002, 90-5374. Handelingen II, 2004-2005, 83-4970. Aanhangsel Handelingen II, 2005-2006, nr. 975, p. 2067 (Antwoord van minister Bot (Buitenlandse Zaken) en minister Van Ardenne-van der Hoeven (Ontwikkelingssamenwerking)). Toespraak minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie bij de in ontvangstneming van de Koranvertaling voor Ahmadiyya-stroming, Haags Congrescentrum, 10 maart 2005. Uit: http://www.justitie.nl/pers/speeches/ archief/archief_2005/50311Koran.asp. Kamerstukken II, 2004-2005, 29 800 VI, nr. 150, p. 5. WRR (2004), De Europese Unie, Turkije en de islam, Amsterdam: aup. Zie daarvoor ook August Hans den Boef, Nederland seculier! Tegen religieuze privileges in wetten, regels, praktijken, gewoonten en attitudes, Amsterdam: Van Gennep 2003. Lezing van minister Donner van Justitie ‘Religie en samenleving’, tijdens CDA-bijeenkomst ‘Religie in de stad, bindende kracht of scheidende macht’ op 17 december 2005 in de Hofkerk te Amsterdam. Uit: http://www.justitie.nl/ pers/speeches/archief/archief_2005/51220Religie_en_samenleving.asp. Kamerstukken II, 2005-2006, 30 131, nr. 98, p. 78. “Niet om zieltjes te winnen, maar om levens te redden”, Artikel van minister Ardenne-van der Hoeven, in nrc Handelsblad, 10 september 2005. http://www.europaportaal.nl.econom-i.com/default.asp?CMS_ITEM=5D09A3 B3215D41048B8ABD401E344632X3X37628X8. Toespraak minister Verdonk bij de presentatie Contactorgaan Moslims en Overheid op zaterdag 7 februari 2004. Uit: http://www.justitie.nl/pers/speeches/ archief/archief_2004/070204_presentatie_cmo.asp. Toespraak van minister Donner bij de start van de nieuwbouw van de moskee Milligörus (de Westermoskee) te Amsterdam op 28 februari 2006. http://www.justitie.nl/pers/speeches/archief/archief_2006/60302Westermoskee.asp. Toespraak minister Verdonk bij de presentatie Contactorgaan Moslims en Over-

255

gelove n in het publieke domein

19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 256

29 30 31

32 33

34

heid op zaterdag 7 februari 2004. http://www.justitie.nl/pers/speeches/ archief/archief_2004/070204_presentatie_cmo.asp. Vgl. (1946) ARRvS 18 december 1986, AB 1987, 260 (Jeugdcentrale Hellevoetsluis). Kamerstukken II, 2003-2004, 29 612, nr. 3, p. 7. Vgl. het gelijknamige actieprogramma van het kabinet-Balkenende II. Kamerstukken II, 2003-2004, 29 362, nr. 1. Zie voor gevoeligheden van de staat bij verschuivingen van dat patroon, ook de volgende paragraaf. Kamerstukken II, 2003-2004, 29 536, nr. 2, p. 34. Dit lag overigens anders in de eerste helft van de 19de eeuw. Rechtbank ’s-Gravenhage, uitspraak 7 september 2005. Hoewel er sterke nadruk is op de laïcité, kent Frankrijk bijvoorbeeld een drietal departementen waarin nog het napoleontische concordaatsregime geldt. Bovendien zijn ook de laatste decennia allerlei betrekkingen ontwikkeld tussen overheid en (institutionele dragers van) religie. En een aantal andere karakteristieken eigen aan een common law rechtssysteem. Zie over het beginsel van scheiding van kerk en staat, voorts B.P. Vermeulen, ‘Artikel 6’ in A.K. Koekkoek (ed.) De Grondwet. Een systematisch en artikelsgewijs commentaar, Deventer Tjeenk Willink 2000, p. 93-108; M.M. den Boer ‘Artikel 6’ Grondwet: vrijheid van godsdienst en levensovertuiging in: njcmBulletin 1987, p. 110-127; Overheid, godsdienst en levensovertuiging, Eindrapport van de Commissie van advies inzake de criteria voor steunverlening door de overheid aan kerkgenootschappen en andere genootschappen op geestelijke grondslag (Commissie-Hirsch Ballin), ’s-Gravenhage 1988; E.M.H. Hirsch Ballin, ‘Geloof en politiek: living apart together’, in: Ars Aequi, juli/augustus 2003, p. 549-551. Als eerder gezegd, heeft altijd wel verschil van inzicht bestaan; in relatief rustige tijden leidt dat niet tot veel praktische consequenties. KB, 4 december 1984, Stb.685. Zie hierover nader onder meer S.C. van Bijsterveld, ‘Church Autonomy in the Netherlands. The Distinctiveness of the Church. The Interplay between Legal, Popular, and Ecclesiastical Perspectives. Church Autonomy as a “Test Case”’, in: Hildegard Warnink (ed.), Legal Position of Churches and Church Autonomy, Leuven 2001, p. 147-163. Zie met name, Kamerstukken II, 2003-2004, 29 614, nr. 2 (Nota grondrechten in een pluriforme samenleving), p. 7 e.v.. Het voert hier te ver om in te gaan op het interessante vraagstuk van de grondrechtenbescherming in de eu zelf. Van belang is het wel om te constateren dat het recht van vrijheid van godsdienst is opgenomen in het evrm, waaraan ook de eu zich gecommitteerd heeft. Verder kent ook het – op dit moment niet bindende – Handvest voor de grondrechten van de eu het recht van godsdienstvrijheid alsmede andere rechten die in dit verband van belang zijn. In het Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa is dit opgenomen in artikel II-70. Ook hier geldt dat het in dit bestek slechts om een summiere behandeling van dit onderwerp kan gaan.

scheiding van kerk en staat: een klassieke norm in een moderne tijd

35

Zie bijvoorbeeld ehrm, 16 december 2004, Supreme Holy council of the Muslim Community; ehrm, 13 december 2001, Metropolitan Church of Bessarabia and Others; ehrm, 26 Oktober 2000, Hasan and Chaush.

257

gelove n in het publieke domein

liter atuur

258

Bijsterveld, S.C. van (1998) Godsdienstvrijheid in Europees perspectief, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink. Bijsterveld, Sophie van (2000a) ‘The legal status of Islam in the Kingdom of the Netherlands’, blz. 125-145 in: Silvio Ferrari, Anthony Bradley (eds.), Islam and European Legal Systems, Aldershot: Ashgate. Bijsterveld, Sophie van (2000b) ‘Religion, International Law and Policy in the Wider European Arena: New Dimensions and Developments’, blz. 163-180 in: Rex J. Ahdar (ed.), Law and Religion, Aldershot: Ashgate. Bijsterveld, S.C. van (2001) ‘Church Autonomy in the Netherlands. The Distinctiveness of the Church. The Interplay between Legal, Popular, and Ecclesiastical Perspectives. Church Autonomy as a “Test Case”, blz. 147-163 in: Hildegard Warnink (ed.), Legal Position of Churches and Church Autonomy, Leuven 2001. Bijsterveld, Sophie van (2002) The Empty Throne: Democracy and the Rule of Law in Transition, Utrecht: Lemma. Bijsterveld, S.C. van (2003) ‘De controversiële godsdienst- en meningsuiting’, blz. 533540 in: Ars Aequi, juli/augustus. Burgerlijk Wetboek, artikel 1: 30, tweede lid. Burgerlijk Wetboek, artikel 2:2 en daarmee samenhangende artikelen. Boef, August Hans den (2003) Nederland seculier! Tegen religieuze privileges in wetten, regels, praktijken, gewoonten en attitudes, Amsterdam: Van Gennep. Boer, M.M. den (1987) ‘Artikel 6 Grondwet: vrijheid van godsdienst en levensovertuiging’, blz. 110-127 in: njcm-Bulletin. Commissie-Hirsch Ballin (1988) Overheid, godsdienst en levensovertuiging, Eindrapport van de Commissie van advies inzake de criteria voor steunverlening door de overheid aan kerkgenootschappen en andere genootschappen op geestelijke grondslag, Den Haag. Diepenhorst, I.A. (1946) De verhouding tusschen kerk en staat in Nederland, Kemink en Zoon: Utrecht z.j. ehrm (2000) Cha’are Shalom Ve Tsedek, 27 juni 2000, 84. Hirsch Ballin, E.M.H. (2003) ‘Geloof en politiek: living apart together’, blz. 549-551 in: Ars Aequi juli/augustus. Labuschagne, B.C. (red.) (2004) Religie als bron van sociale cohesie in de democratische rechtsstaat?, Ars Aequi Libri: Nijmegen. Shadid, W.A.R., P.S. van Koningsveld (1990) Moslims in Nederland. Minderheden en religie in een multiculturele samenleving, Alphen aan den Rijn: Samsom Staflieu. Tweede Kamerstukken, Aanhangsel Handelingen II, 2004-2005, nr. 832, p. 1747. Tweede Kamerstukken I, 2000-2001, Aanhangsel Handelingen, nr. 2, p. 3-4. Tweede Kamerstukken II, 2004-2005, 29 800 VI, nr. 101, p. 26. Tweede Kamerstukken II, 2005-2006, 29 754, nr. 64, p. 3. Vermeulen, B.P. (2000) ‘Artikel 6’, blz. 93-108 in: A.K. Koekkoek (ed.) De Grondwet. Een systematisch en artikelsgewijs commentaar, Deventer. VVD, VVD wil subsidie kerkomroepen afschaffen, http://www.vvd.nl/index.aspx? FilterId=974&ChapterId=1147&ContentId=4175.

scheiding van kerk en staat: een klassieke norm in een moderne tijd

Witteveen, T.A.M. (1984) Overheid en nieuwe religieuze bewegingen, ’s-Gravenhage. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2004) De Europese Unie, Turkije en de islam, Amsterdam: Amsterdam University Press. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2006) Dynamiek in islamitisch activisme. Aanknopingspunten voor democratisering en mensenrechten, Amsterdam: Amsterdam University Press.

259

gelove n in het publieke domein

260

intermezzo: stappen in de tijd

8a

intermezzo: stappen in de tijd het beginsel van de scheiding van kerk en staat en de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging Ben Koolen

De in onderstaand overzicht cursief gestelde teksten zijn citaten. 1.

2.

3.

Jaar

Het beginsel van de SCHEIDING VAN

Het beginsel van de VRIJHEID

KERK EN STAAT (de verhouding

VAN GODSDIENST EN LEVENS-

tussen staat en institutie betreffend).

OVERTUIGING (de verhouding tussen staat en burger betreffend).

1576

1579: ... dat een yder particulier in sijn

Pacificatie van Gent

religie vrij sal moegen blijven ende dat

1579

nyemant ter cause van de Religie sal

Unie van Utrecht

moegen achterhaelen ofte ondersoucken, volgende die voorsz. Pacificatie tot Geldt gemaeckt.

1618/1619

Nationale synode met toestemming van Dank zij de provinciale en stedelijke

Synode van Dordt

de Staten-Generaal. De gereformeerde

autonomie krijgen de remonstranten

godsdienst als enige erkend.

vanaf 1623 weer ruimte voor hun belij-

De Staten-Generaal wijzen nadien stel-

denis; in de 18de eeuw wordt deze vaak

selmatig elk verzoek om een volgende

stilzwijgend ook de lutheranen en

nationale synode af.

rooms-katholieken gegeven.

1796, 1798

1798 Art. 19 De Maatschappij verleent,

1798 Art. 8 De eerbiedige erkentenis van

Bataafse Staats-

ten deze opzigte [= vrijheid van gods-

een albestuurend opperwezen versterkt

regeling

dienst], aan allen gelijke zekerheid en

de banden der maatchappy en blyft iede-

bescherming; mids de openbaare orde,

ren burger ten duursten aanbevolen.

door de Wet gevestigd, door hunnen uiterlijken eerdienst nimmer gestoord

Art. 9 Elke Burger heeft de vryheid, om

worde.

god te dienen naar de overtuiging van ziyn hart [zie vervolg in kolom 2].

Art. 21 Elk kerkgenootschap zorgt voor

Art. 20 Geene burgerlyke voordeelen of

het onderhoud van zynen eerdienst,

nadeelen zyn aan de belydenis van enig

deszelfs bedienaaren en gestigten.

kerklyk leerstelsel gehegt.

Art. 22 De gemeenschaplyke godsdienstoefening word verrigt binnen de daartoe bestemde gebouwen en wel met ontslooten deuren.

261

gelove n in het publieke domein

Art. 23 Niemand zal met enig ordeskleed of teeken van een kerklyk genootschap buiten zyn kerkgebouw verschynen. 1803

Zondagsrust wordt weer regeringszaak, De godsdienst moet worden beschouwd

Besluit 11 augustus

regentenbanken in de kerken werden

als voor de burgerlijke maatschappij van

1803 van het Uit-

herplaatst. De beroeping van predikan-

het uiterste gewicht en mag daarom niet

voerend Bewind

ten wordt weer aan de goedkeuring van

aan het oppertoezicht van de staat wor-

de vroedschap onderworpen, de provin- den onttrokken. ciale synoden worden door commissarissen-politiek bijgewoond, de opgeheven theologische faculteiten hersteld. 1808

Conform eerder (Frans) besluit worden alle kerkelijke eigendommen genationaliseerd.

262

1814

Art. 86 Dezelve Staten [der Provinciën

Art. 134 Aan alle bestaande Godsdien-

Grondwet [vóór

en Landschappen] worden belast met de

sten wordt gelijke bescherming verleend;

de vereniging met

uitvoering der wetten en bevelen

de belijders van dezelve genieten dezelfde

de Zuidelijke

omtrent de bevordering van godsdienst,

burgerlijke voorregten en hebben gelijke

Nederlanden]

openbaar onderwijs en armbestuur, de

aanspraak op het bekleeden, van waar-

aanmoediging van den landbouw, den

digheden, ambten en bedieningen.

koophandel, de fabrieken en trafieken, en voorts omtrent alle andere zaken

Art. 140 Ter bevordering van Gods-

tot de algemeene belangen betrekkelijk,

dienst, als een vaste steun van den Staat

welke aan hen, te dien einde, door den

en ter uitbreiding van kennis is het open-

Souvereinen Vorst worden toegezonden.

baar onderwijs op de hooge, middelbare en lage scholen een aanhoudend voor-

Art. 133 De christelijke hervormde

werp van de zorge der Regering. De Sou-

Godsdienst is die van den Souvereinen

vereine Vorst doet van den staat dier

Vorst.

scholen jaarlijks aan de Staten Generaal een uitvoerig verslag geven.

Art. 135 Alle openbare uitoefening van Godsdienst wordt toegelaten, voor zoo

Art. 141 Als eene zaak van hoog belang

verre dezelve niet kan gerekend worden

wordt ook het armbestuur en de opvoe-

eenige stoornis aan de publieke orde en

ding der armkinderen der aanhoudende

rust te zullen toebrengen.

zorg der Regering aanbevolen. De Souvereine Vorst doet insgelijks van de inrig-

Art. 136 Aan de christelijke hervormde

tingen dienaangaande jaarlijks een uit-

kerk wordt bij voortduring verzekerd de

voerig verslag aan de Staten Generaal

voldoening uit ’s Lands kasse van alle

geven.

zoodanige tractementen, pensioenen, weduwen-, kinderschool- en academiegelden, als voormaals aan derzelver leeraren, het zij directelijk uit ’s Lands kas

intermezzo: stappen in de tijd

of uit de daartoe bestemde inkomsten van geestelijke en kerkelijke goederen of eenige plaatselijke inkomsten, zijn betaald geworden. Art. 137 Van alle toelagen, welke laatstelijk aan de andere gezindheden uit ’s Lands kas zijn toegestaan geweest, wordt almede het genot, bij voortduring, aan gemelde gezindheden toegekend. Art. 138 In de behoeften van die gezindheden, welke tot hiertoe geene of min toereikende toelage van ’s Lands wege genoten hebben, zal, op aanvrage daartoe te doen, in billijkheid door den Souvereinen Vorst, met overleg van de Staten Generaal, kunnen voorzien worden.

263 Art. 139 Onverminderd het regt en de gehoudenis van den Souvereinen Vorst, om zoodanig toezigt over alle de godsdienstige gezindheden uitteoefenen, als voor de belangen van den Staat dienstig zal bevonden worden, heeft Dezelve bovendien in het bijzonder het regt van inzage en beschikking omtrent de inrigtingen van die gezindheden, welke, volgens een der voorgaande artikelen, eenige betaling of toelage uit ’s Lands kas genieten. 1815

Art. 145 De Staten [Provinciaal] worden

De eedformule Zowaar helpe mij God

Grondwet

belast met de uitvoering der wetten

almagtig! wordt in de Grondwet vast-

[na de vereniging

opzigtelijk de bescherming der verschil-

gelegd.

met de Zuidelijke

lende godsdienstige gezindheden en der-

Nederlanden]

zelver uitwendige eeredienst, het open-

Art. 192 De belijders der onderscheiden

baar onderwijs en armbestuur, de

godsdiensten genieten allen dezelfde bur-

aanmoediging van den landbouw, den

gerlijke en politieke voorregten, en heb-

koophandel, de fabrijken en trafijken, en

ben gelijke aanspraak op het bekleeden

voorts omtrent alle andere zaken tot de

van waardigheden, ambten en bedienin-

algemeene belangen betrekkelijk, welke

gen.

aan hen te dien einde door den Koning worden toegezonden.

gelove n in het publieke domein

Art. 190 De volkomen vrijheid van godsdienstige begrippen wordt aan elk gewaarborgd. Art. 191 Aan alle godsdienstige gezindheden in het Koningrijk bestaande, wordt gelijke bescherming verleend. Art. 193 Geene openbare oefening van Godsdienst kan worden belemmerd, dan in gevalle dezelve de openbare orde of veiligheid zoude kunnen storen. Art. 194 De traktementen, pensioenen en andere inkomsten, van welken aard ook, thans door de onderscheidene godsdienstige gezindheden of derzelver leeraars genoten wordende, blijven aan dezelve gezindheden verzekerd. Aan de

264

leeraars, welke tot nog toe uit ’s Lands kas geen, of een niet toereikend traktement genieten, kan een traktement toegelegd, of het bestaande vermeerderd worden. Art. 195 De Koning zorgt dat de toegestane penningen die voor de openbare Godsdienst uit ’s Lands kas worden betaald, tot geene andere einden besteed worden, dan waartoe dezelven bestemd zijn. Art. 196 De Koning zorgt dat geene Godsdienst gestoord worde in de vrijheid van uitoefening, die de Grondwet waarborgt. Hij zorgt tevens dat alle godsdienstige gezindheden zich houden binnen de palen van gehoorzaamheid aan de wetten van den staat. 1848

Art. 165 Aan alle kerkgenootschappen

Art. 51 e.v. Naast de bestaande

Grondwet

in het Rijk wordt gelijke bescherming

eedformule wordt de formulering

verleend.

Dat beloof ik opengesteld.

Art. 167 Alle openbare godsdienstoefe-

Art. 164 Ieder belijdt zijne godsdienstige

ning binnen gebouwen en besloten

meeningen met volkomen vrijheid,

plaatsen wordt toegelaten, behoudens

behoudens de bescherming der maat-

intermezzo: stappen in de tijd

de noodige maatregelen ter verzekering

schappij en harer leden tegen de over-

der openbare orde en rust. Onder

treding der strafwet.

dezelfde bepaling blijft de openbare godsdienstoefening buiten de gebouwen

Art. 166 De belijders der onderscheidene

en besloten plaatsen geoorloofd, waar

godsdiensten genieten allen dezelfde

zij thans naar de wetten en reglementen

burgerlijke en burgerschapsrechten,

is toegelaten [processieverbod].

en hebben gelijke aanspraak op het bekleeden van waardigheden, ambten en

Art. 168 De traktementen, pensioenen en bedieningen. andere inkomsten, van welken aard ook, thans door de onderscheidene godsdienstige gezindheden of derzelver leeraars genoten wordende, blijven aan dezelve gezindheden verzekerd. Aan de leeraars, welke tot nog toe uit ’s Lands kas geen, of een niet toereikend traktement genieten, kan een traktement toegelegd, of het bestaande vermeerderd worden. Art. 169 De Koning waakt, dat alle kerkgenootschappen zich houden binnen de palen van gehoorzaamheid aan de wetten van den Staat. Art. 170 De tusschenkomst der Regeering wordt niet vereischt bij de briefwisseling met de hoofden der onderscheidene kerkgenootschappen, noch, behoudens verantwoordelijkheid volgens de wet, bij de afkondiging van kerkelijke voorschriften. 1853

Art. 1 Aan alle kerkgenootschappen is en

Wet op de kerk-

blijft de volkomen vrijheid verzekerd,

genootschappen

alles wat hunne godsdienst en de uitoefening daarvan in hunnen eigen boezem betreft, te regelen. De bepalingen betreffende de inrigting en het bestuur worden, voor zooveel zij niet reeds aan Ons bekend zijn gemaakt, binnen eene maand na de afkondiging dezer wet, door de bestuurders of hoofden der kerkgenootschappen aan Ons medegedeeld. Nieuw te maken bepalingen worden mede vóór of bij het in werking brengen daarvan,op gelijke wijze te Onzer kennis gebracht. Voor zooveel er zich onder de bepalingen,

265

gelove n in het publieke domein

bij dit artikel bedoeld, eenige bevindt, welke de medewerking van het Staatsgezag vereischt, wordt die medewerking niet verleend, tenzij de bepaling door Ons is goedgekeurd. Art. 2 Vreemdelingen aanvaarden geene kerkelijke bediening, dan na daartoe Onze toestemming te hebben verkregen. Alleen in het belang der openbare orde en rust kan die toestemming geweigerd worden. Art. 6 De bedienaren der openbare godsdienst dragen het gewaad voor kerkelijke plegtigheden of bij de uitoefening van de openbare godsdienst in hun kerkgenootschap gebruikelijk, niet dan binnen gebouwen en besloten plaatsen, of daar,

266

waar de openbare godsdienstoefening naar het 2e lid van art. 107 der Grondwet, is toegelaten. Art. 7 Elke oprigting of inrigting van een gebouw tot uitoefening van de openbare godsdienst, binnen den afstand van tweehonderd ellen van een bestaande kerk, vereischt in het belang der openbare orde een onderzoek omtrent de plaats van vestiging. Voor dat de oprigting of inrigting wordt toegelaten, wordt daaromtrent door het gemeentebestuur beslist. Deze beslissing is vatbaar voor een beroep op Gedeputeerde Staten, en bij bezwaar ook tegen de beslissing van deze, wordt hunne uitspraak aan Onze eindbeslissing onderworpen. Het besluit, door Ons te nemen, na den Raad van State te hebben gehoord, wordt met redenen omkleed en openbaar gemaakt. Wanneer de oprigting of inrigting zonder verlof heeft plaats gehad, wordt het gebouw gesloten. 1917

Artt. 168-173 als in Grondwet 1848,

Grondwet

artt.165-170.

Art. 167 als in Grondwet 1848, art. 164

intermezzo: stappen in de tijd

Art. 192 Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der Regeering. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht der Overheid, en bovendien, voor zoover het algemeen vormend zoowel lager als middelbaar onderwijs betreft, behoudens het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van den onderwijzer, een en ander bij de wet te regelen. Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen, bij de wet geregeld. In elke gemeente wordt van Overheidswege voldoend openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal scholen. Volgens bij de wet te stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zoodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven. De eischen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten deele uit de openbare kas te bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld, met inachtneming, voor zoover het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting. Deze eischen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zoodanig geregeld, dat de deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs en van het openbaar onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd. Bij die regeling wordt met name de vrijheid van het bijzonder onderwijs betreffende de keuze der leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers geerbiedigd. Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar denzelfden maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De wet stelt de voorwaarden vast, waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden verleend. De Koning doet jaarlijks van den staat

267

gelove n in het publieke domein

van het onderwijs aan de Staten-Generaal verslag geven. 1948

Art. 18 Een ieder heeft recht op vrijheid

Universele

van gedachte, geweten en godsdienst; dit

Verklaring van de

recht omvat tevens de vrijheid om van

rechten van de

godsdienst of overtuiging te veranderen

Mens

alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing door eredienst en het onderhouden van de geboden en voorschriften.

268

1950

In art. 9 lid 1 Een ieder heeft recht op

Europees verdrag

vrijheid van gedachte, geweten en gods-

tot bescherming

dienst; dit recht omvat tevens de vrij-

van de rechten

heid om van godsdienst of overtuiging

van de mens en van

te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij

de fundamentele

alleen, hetzij met anderen, zowel in het

vrijheden

openbaar als privé zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uitdrukking te brengen in erediensten, in onderricht en in het onderhouden van geboden en voorschriften. Lid 2 De vrijheid de godsdienst te belijden of overtuiging tot uitdrukking te brengen kan aan geen andere beperkingen worden onderworpen dan aan die bij de wet zijn voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de openbare veiligheid, voor de bescherming van de openbare orde, gezondheid of goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Art. 26 Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder discrimintie aanspraak op gelijke bescherming door de wet. In dit verband verbiedt de wet discriminatie van welke aard ook, zoals ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuigingen, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

intermezzo: stappen in de tijd

Art. 27 In Staten waar zich etnische, godsdienstige of linguïstische minderheden bevinden, mag aan personen die tot die minderheden behoren niet het recht worden ontzegd, in gemeenschap met andere leden van hun groep, hun eigen cultuur te beleven, hun eigen godsdienst te belijden en in praktijk toe te passen, of zich van hun eigen taal te bedienen. 1972

In vergelijking met het vorenstaande

Grondwet

ongewijzigd, behoudens de bepaling

Als Grondwet 1917, art. 172.

ad art. 185 (= Grondwet 1848, art.168) die vervallen wordt verklaard. Additioneel artikel X Totdat ter zake bij wettelijke regeling een voorziening zal zijn getroffen, blijft de volgende bepaling van kracht: De traktementen, pensioenen

269

en andere inkomsten, van welke aard ook, thans door de onderscheidene godsdienstige gezindheden of derzelver leraars genoten wordende, blijven aan dezelfde gezindheden verzekerd. Aan de leraars, welke tot nog toe uit ´s Lands kas geen, of niet een toereikend traktement genieten, kan een traktement toegelegd, of het bestaande vermeerderd worden. 1975-1986

Het kabinet (CRM) stelt een subsidiere-

Subsidieregeling

geling in werking voor de oprichting/

moskeeën

inrichting van moskeeën voor moslims van Turkse en Marokkaanse afkomst, tot ten hoogste f. 32.000. Naar aanleiding van moties [Dales/Wiebenga 1983, 1985] die stopzetting van deze regeling vroegen als strijdig met de scheiding van kerk en staat, werd de regeling in 1986 beëindigd.

1983

Art. 6 lid 2 De wet kan ter zake van de

Art. 1 Discriminatie wegens godsdienst,

Grondwet

uitoefening van dit recht buiten gebou-

levensovertuiging, politieke gezindheid,

wen en besloten plaatsen regels stellen ter ras, geslacht of op welke grond ook, is niet bescherming van de gezondheid, in het

toegestaan.

belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden

Art. 6 lid 1 Ieder heeft het recht zijn gods-

gelove n in het publieke domein

dienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Art. 23 lid 1 Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering. Lid 2 Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen. Lid 3 Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de wet geregeld. Lid 4 In elke gemeente wordt van over-

270

heidswege voldoend openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal scholen. Volgens bij de wet te stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven. Lid 5 De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit de openbare kas te bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld, met inachtneming, voor zover het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting. Lid 6 Deze eisen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zodanig geregeld, dat de deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs en van het openbaar onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd. Bij die regeling wordt met name de vrijheid van het bijzonder onderwijs betreffende de keuze der leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers geëerbiedigd. Lid 7 Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar

intermezzo: stappen in de tijd

dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De wet stelt de voorwaarden vast, waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden verleend. lid 8 De regering doet jaarlijks van de staat van het onderwijs verslag aan de Staten-Generaal. 1983

Art. 2 De aanspraken ingevolge additio-

Wet beëindiging

neel artikel IV van de Grondwet naar

financiële

de tekst van 1983 (additioneel artikel X

verhouding tussen

van de Grondwet naar de tekst van 1972)

Staat en Kerk

van godsdienstige gezindheden en hun leraren vervallen.

1988

Art. 2 De bij of krachtens de bepalingen

Wet openbare

[...] aan overheidsorganen gegeven be-

manifestaties

voegdheden tot beperking van het recht tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging en het recht tot vergadering en betoging, kunnen slechts worden aangewend ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. Art. 3 lid 1 De gemeenteraad stelt bij verordening vast met betrekking tot de gevallen waarin voor samenkomsten tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging op openbare plaatsen een voorafgaande kennisgeving vereist is. Lid 4 Over de inhoud van hetgeen wordt beleden worden geen gegevens verlangd. Art. 5 lid 1 De burgemeester kan naar aanleiding van een kennisgeving voorschriften en beperkingen stellen of een verbod geven. Lid 3 Een voorschrift, beperking of verbod kan geen betrekking hebben op de inhoud van hetgeen wordt beleden, onderscheidenlijk van de te openbaren gedachten of gevoelens. Art. 6 De burgemeester kan tijdens een

271

gelove n in het publieke domein

samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging, vergadering of betoging aanwijzingen geven, die degenen die deze houden of daaraan deelnemen in acht moeten nemen. Art. 7 De burgemeester kan aan degenen die een samenkomst van godsdienst of levensovertuiging, vergadering of betoging houden of daaraan deelnemen opdracht geven deze terstond te beëindigen en uiteen te gaan indien (a) de vereiste kennisgeving niet is voldaan, of een verbod is gegeven, (b) in strijd wordt gehandeld met een voorschrift, beperking of aanwijzing, (c) een van de in artikel 2 genoemde belangen dit vordert. Art. 10 Klokgelui ter gelegenheid van

272

godsdienstige en levensbeschouwelijke plechtigheden en lijkplechtigheden, alsmede oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging, zijn toegestaan. De gemeenteraad is bevoegd ter zake regels te stellen met betrekking tot duur en geluidsniveau. In zijn reactie-1989 [min. Van Dijk] viel het kabinet het commissievoorstel bij om ten behoeve van de geestelijke ver1989, 1991

zorging in de krijgsmacht en in peni-

Reactie kabinet op

tentiaire inrichtingen telkens twee for-

rapport Overheid,

matieplaatsen beschikbaar te stellen

godsdienst en

voor de geestelijke verzorging op hin-

levensovertuiging

doe- en evenveel plaatsen op islamiti-

[1988]

sche grondslag. Het oordeel over het

TK 1989-90,

voorstel, de subsidieregeling voor ge-

20 868, nr. 2

bedsruimtes voor moslims van Turkse

TK 1990-1,

en Marokkaanse afkomst wederom in te

20 868, nr. 3

voeren, liet het kabinet aan de Tweede Kamer over. In zijn reactie-1991 [min. Dales] wees het kabinet het voorstel tot subsidieverstrekking aan moskeeën af. Voor de invulling van de geestelijke verzorging

intermezzo: stappen in de tijd

van moslims en hindoes acht het kabinet de totstandkoming van ‘zendende instanties’ binnen de moslim- en hindoegemeenschappen noodzakelijk. 1993

Art. 2 lid 1 Kerkgenootschappen, alsme-

Burgerlijk

de hun zelfstandige onderdelen en licha-

Wetboek, boek 2,

men waarin zij zijn verenigd, bezitten

titel 1

rechtspersoonlijkheid. Lid 2 Ze worden geregeerd door hun eigen statuut, voor zover dit niet in strijd is met de wet. Met uitzondering van artikel 5 gelden de volgende artikelen van deze titel niet voor hen; overeenkomstige toepassing is geoorloofd, voor zover deze is te verenigen met hun statuut en met de aard der onderlinge verhoudingen.

273 1994

Art. 3 Deze wet is niet van toepassing op:

Algemene wet

a. rechtsverhoudingen binnen kerkge-

gelijke

nootschappen alsmede hun zelfstan-

behandeling

dige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd, alsmede binnen andere genootschappen op geestelijke grondslag; b. het geestelijk ambt.

1997, 1998

De staatssecretaris van OC en W en de

Imam-opleiding

minister van Binnenlandse Zaken

TK 1996-97,

onderstrepen aan de hand van een rap-

25 001 nr. 6;

port-Landman de noodzaak van een

TK 1997-98,

Nederlandse opleiding tot het ambt

25 919 nr. 2

van imam, maar het initiatief dient uit te gaan van de moslimgemeenschap.

1999

Het welslagen van het integratiebeleid

Integratiebeleid en

is in hoge mate afhankelijk van de

godsdienst &

waardering van nieuwe landgenoten en

levensovertuiging

autochtonen ten opzichte van elkaar;

TK 1999-2000,

deze waardering wordt veelal bepaald

26 333, nr. 13

door ieders grondwaarden. De overheid past terughoudendheid bij aangelegenheden van levensbeschouwelijke aard.

gelove n in het publieke domein

Het beginsel van de scheiding van kerk en staat houdt in dat de staat: (a) de zelfstandigheid van richtingen respecteert en zich dient te onthouden van elke bemoeienis met de belijdenis of inhoud van de godsdienst of levensovertuiging; (b) geen bemoeienis heeft met de interne organisatie van de richting; daartoe behoort ook de opleiding en aanstelling van geestelijke bedienaren; (c) op grond van art. 1 van de Grondwet alle kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag op gelijke voet dient te behandelen, (d) geen partij mag kiezen voor één bepaalde richting.

274

2003

Voorlopige erkenning van de Algemene

Zendende instantie Hindoeraad als ‘zendende instantie’.

l aïcité in het licht van de geschiedenis van de franse assimilatiepolitiek

9

l aïcité in het licht van de geschiedenis van de fr anse assimil atiepolitiek 1 Yolande Jansen

“En u denkt dat de bijzondere scholen hun leerlingen aanleren om vrijmetselaren en joden te verachten (…). En het is waar dat, sinds enkele jaren, onder hen die deze scholen hebben bezocht, men geen joden meer ontvangt, wat ons op zich onverschillig laat, maar wat een teken is van die gevaarlijke geestesgesteldheid waarin de Affaire heeft kunnen ontstaan, etc. Maar ik zal u vertellen dat in Illiers, de kleine gemeente waar mijn vader eergisteren de ‘uitreiking van de prijzen’ voorzat, men sinds de wetten van Ferry de pastoor niet meer uitnodigt. Men went de leerlingen eraan om degenen die hem bezoeken te beschouwen als mensen met wie je niet omgaat, en van die zijde wordt dus, evenzeer als van de andere zijde, gewerkt aan het creëren van twee Frankrijken” 2 (Proust, 1903).

In de moderne filosofie en sociologie is vaak gesuggereerd dat de scheiding van kerk en staat impliceert dat religie een privéaangelegenheid moet worden: dat is wat men meestal met ‘secularisme’ bedoelt. Aanpassing aan het secularisme zou een voorwaarde zijn voor de verenigbaarheid van religie met moderniteit. Deze visie is de laatste jaren veel bekritiseerd, bijvoorbeeld door José Casanova (1994) en Marcel Gauchet (1998). Zij betogen dat publieke religie verenigbaar is met moderniteit, mits deze religie niet het ondermijnen van de democratische rechtsstaat voorstaat. Het is echter de vraag wat dit voor het secularisme betekent en waar de grenzen voor een publieke religie dan zouden moeten liggen. De visie dat een vorm van secularisme een essentiële voorwaarde is voor democratie, heeft weer aan kracht gewonnen met de wereldwijde opkomst van politieke conflicten waarin religie een belangrijke rol speelt. In de Europese context betreft het vaak conflicten over de plaats van de islam in de publieke sfeer. Een sprekend voorbeeld zijn de zogenaamde ‘hoofddoekenaffaires’ in Frankrijk, naar aanleiding waarvan vele discussies over het begrip laïcité (secularisme) zijn gevoerd. Deze affaires betroffen vooral de vraag of leerlingen van openbare middelbare scholen op school een hoofddoek mogen dragen. Ook in Nederland en andere Europese landen zijn veel debatten gehouden over de plaats van de islam in de publieke sfeer aan de hand van discussies over hoofddoeken. Het ging dan bijvoorbeeld om de vraag of het dragen van een hoofddoek toegestaan moet zijn voor werknemers van instellingen zoals openbare scholen en de rechterlijke macht, of bijvoorbeeld voor presentatoren van televisieprogramma’s op publieke zenders, zoals recentelijk in Denemarken aan de orde was. In dergelijke debatten over de plaats van de islam in de publieke sfeer is de laatste jaren een bijna geruisloze overgang tot stand gekomen van spreken in termen van ‘cultuur’ en ‘cultureel verschil’ naar spreken in termen van ‘religie in de publieke sfeer’. Ik zal in dit essay betogen dat juist het verband tussen cultuur en religie in

275

gelove n in het publieke domein

de context van het secularisme aan de orde gesteld moet worden. Hierbij zal ik in herinnering brengen hoe secularisme een rol speelde in de theorie en praktijk van de ‘assimilatie’ van de Franse joden in de vroege Derde Republiek (1870-1905), omdat hier het kruisverband tussen cultuur en religie scherp aan het licht treedt. Dit essay bestaat uit vier delen. Ten eerste presenteert het een korte analyse van het hedendaagse Franse discours over de laïcité. Dit maakt het mogelijk enkele centrale begrippen met betrekking tot het private of publieke karakter van religie kritisch te belichten. Vervolgens plaatst het deze debatten in de context van de geschiedenis van het begrip laïcité in de Derde Republiek. Ten derde onderzoekt het de mogelijke verbanden tussen laïcité en de assimilatiepolitiek in de Derde Republiek. Ten slotte probeer ik aan te geven op welke manier het in de bredere en actuele Europese context relevant kan zijn om de historische verwevenheid van secularisme en assimilatiepolitiek in Frankrijk in herinnering te brengen.

9.1

276

l aïcité, een juridisch begrip met een culturele l ading In november 1989 plaatsten vijf neorepublikeinse intellectuelen een advertentie in Le Nouvel Observateur over het dreigende ‘München van de Republiek’ als het dragen van hoofddoeken op openbare scholen zou worden toegestaan.3 Dit was het begin van een lange reeks debatten die niet alleen de hoofddoeken zelf betrof, maar meer in het algemeen de plaats van religie, en met name de islam, in de publieke ruimte. De secularisten meenden dat elke publieke manifestatie van religieuze affiliaties het kader van de laïcité overschrijdt, en verdedigden daarmee een versie van de laïcité die meestal als de klassieke versie wordt gezien. Daarin wordt een strikte scheiding tussen private religie en publieke neutraliteit bepleit. Deze klassieke versie is met betrekking tot leerlingen op middelbare scholen echter nauwelijks op een institutioneel niveau verdedigd. Het feit dat er door het dragen van een hoofddoek een religieuze affiliatie publiek wordt, werd door belangrijke Franse instanties niet als reden voor een verbod geaccepteerd. In 1989 deed het Conseil d’État bijvoorbeeld een uitspraak waarin werd gesteld dat het dragen van een hoofddoek op school in principe een privékeuze van de persoon in kwestie is. Het dragen van een hoofddoek werd alleen als problematisch beschouwd wanneer dat gepaard ging met propaganda of bekeringsdrang (prosélytisme).4 De conflicten bleven echter voortduren en mede na een rel in de zomer van 2003, toen de dochters van een joodse mensenrechtenadvocaat gesluierd naar hun school in Aubervilliers (een buitenwijk van Parijs) wensten te gaan, stelde president Chirac in september 2003 de zogenaamde commissie-Stasi in. Deze commissie kreeg de opdracht een rapport te schrijven waarin het begrip laïcité werd herijkt en waarin een definitief standpunt over de hoofddoekenkwesties naar voren werd gebracht.5 De commissie was er niet op uit om de klassieke versie van laïcité te doen herleven, na decennia van relatieve rust en toenadering tussen Republiek en religie. In

laïcité in het licht van de geschiedenis van de franse assimilatiepolitiek

plaats daarvan beoogde men een actuele herformulering van de laïcité, die zich beter tot pluralisme en diversiteit zou verhouden dan de oude ‘strijdbare laïcité’ (laïcité de combat), die min of meer als de erfgenaam van het revolutionaire jakobinisme werd gezien. Daarom wordt in het rapport het belang benadrukt van openbaar pluralisme, en nadrukkelijk afstand genomen van de laïcité de combat (Stasi 2003: 2.3).6 Heel symbolisch eindigt het rapport met de woorden ‘het pluralisme, de diversiteit’ (Conclusion). In eerste instantie lijkt het rapport van de commissie-Stasi inderdaad een van de meest pluralistische documenten die in officiële Franse kringen zijn geproduceerd. Bijvoorbeeld met betrekking tot het onderwijs stelt de commissie verschillende pluraliserende maatregelen voor. Ze bepleit dat er meer aandacht komt voor de geschiedenis van migranten, voor koloniale geschiedenis en voor religie in het algemeen. Ook wordt gepleit voor betere voorzieningen voor islamitische gevangenen en de erkenning van niet-christelijke feestdagen. Niettemin is het rapport van de commissie-Stasi vooral bekend geworden vanwege het advies om het dragen van ‘opvallende religieuze tekens’ voor leerlingen op openbare middelbare scholen te verbieden. De commissie verdedigt het verbod op religieuze attributen zoals hoofddoeken, keppels en ‘grote kruizen’ niet met het argument dat het hier ‘religieuze tekens’ betreft, maar ‘opvallende religieuze tekens’, die eerder politiek-religieuze of ‘communitaristische’ uitwassen dan een vrij gekozen religieuze beleving tot uitdrukking brengen. Mijns inziens is dit verbod echter toch het effect van de doorwerking van de klassieke versie van laïcité als een diepgeworteld cultureel schema. Dit kan duidelijker worden wanneer we de redenering van de commissie-Stasi nader analyseren. Het advies voor een wetsvoorstel om het dragen van ‘opvallende religieuze tekens’ te verbieden wordt zoals gezegd niet op de klassieke manier gerechtvaardigd. Niet de zichtbaarheid van de religieuze verbondenheid in de publieke ruimte wordt als reden voor het verbod genoemd, maar het vermoeden dat met het dragen van dergelijke tekens het aanhangen van een religie tot uitdrukking wordt gebracht die niet met de moderne principes van gelijkheid en vrijheid verenigbaar is. Zo wordt bijvoorbeeld gesteld dat niet het “horen bij een religieuze groepering” (appartenance) of een openlijke religieuze motivatie voor bepaalde opvattingen problematisch is, maar wel een “plicht om erbij te horen” (devoir d’appartenance) die door bepaalde gemeenschappen aan individuen wordt opgelegd (4.1.2.2). Ook de bekeringsdrang die in de uitspraak van het Conseil d’État uit 1989 werd genoemd is nog steeds aanwezig, in de zin dat de commissie wijst op het feit dat een prosélytisme agressif niet verenigbaar is met laïcité (1.2.3). Verder wordt ook “la différence” niet geproblematiseerd, echter wel een “fanatisme de la différence” (1.2.4). Tekenend voor de ‘nieuwe’ grens die de commissie-Stasi wil stellen is ook de uitleg van een van de leden van de commissie, de bekende socioloog Alain Touraine, voor zijn instemming met het advies om een verbod in te stellen. Hij

277

gelove n in het publieke domein

was jarenlang een van de gematigde secularisten geweest die het dragen van de hoofddoek had verdedigd als een vorm van knutselwerk (bricolage) met identiteiten, dat goed verenigbaar was met het principe van de laïcité in zijn liberale vorm. Touraine interpreteerde de hoofddoek toen als een teken van hybriditeit waarbij de eigen inbreng van de migranten werd gerespecteerd. Tijdens de interviews met de meisjes die hoofddoeken droegen bleek echter dat zij een ‘onwenselijk communautarisme’ bepleitten. Zijn rechtvaardiging voor zijn instemming met het advies voor het wetsvoorstel was dan ook dat hij zo was geschrokken van wat hij had gehoord tijdens de interviews dat hij tot de conclusie was gekomen dat niet hij van mening was veranderd, maar Frankrijk, dat een ‘communitaristisch’ land was geworden (Touraine 2003).7 De grond voor deze interpretatie van de wens een religieus teken te dragen blijft echter wankel. De betekenis van religieuze attributen en de diversiteit van de redenen om ze te dragen is hierdoor officieel door de Franse staat beperkt en vastgelegd in een mate die nauwelijks kan worden gerechtvaardigd. Er kan bijvoorbeeld onmogelijk beweerd worden dat alle meisjes die hoofddoeken dragen dit doen op basis van groepsdwang of separatistische motieven, maar toch wordt dit door de commissie gesuggereerd. 278

Bovendien is het sterk de vraag, zoals Pierre Tevanian (2004), Gérard Noiriel en Stéphane Béaud (2004) en vele anderen hebben betoogd, of de meisjes uit de banlieues die onder dwang een hoofddoek dragen, geholpen zijn met een verbod. Zij wijzen erop dat wetten die bepaalde vrouwen uitsluiten hoogstwaarschijnlijk niet de gelijkheid van man en vrouw zullen bevorderen. De fixatie op de hoofddoeken zou voortkomen uit een blindheid voor de werkelijke problemen: sociaaleconomische uitsluiting, de structuur van de banlieues, de armoedigheid van het onderwijs. Bruno Latour (2004) voegde daaraan toe dat degenen die hoopten dat een verbod “een einde zou maken aan de oneindige discussies” over de hoofddoeken er een mooie opvatting over de Republiek als leerschool voor de democratie op na hielden.8 De redenering van de commissie is systematisch gezien vooral problematisch, omdat de overgang tussen de legitieme en illegitieme vormen van gemeenschapsvorming, tussen différence en fanatisme de la différence buitengewoon vaag wordt gehouden en er nauwelijks voorbeelden worden gegeven. Deze vaagheid, waarbij men genoegen neemt met bedenkingen tegen communautarisme in het algemeen, herinnert aan de klassieke versie van de laïcité. Ze komt voort uit het oude republikeinse wantrouwen tegen alle publieke associaties die zich tussen individu en staat bevinden.9 De Franse politiek filosofe Cécile Laborde heeft deze lading van laïcité mooi geformuleerd door te stellen dat juist de Franse republikeinse traditie vaak uitgaat van de noodzaak van “publieke eenheid”, waarbij gepoogd wordt “democratische burgerlijke loyaliteit in de plaats te stellen van religieuze en traditionele bindingen” (Laborde 2002: 170-171, mijn cursivering). De openlijke tekens dat deze bindingen nog zouden bestaan, zoals het gebruik van regionale talen (Bretons) en bepaalde klederdrachten, zijn in deze

laïcité in het licht van de geschiedenis van de franse assimilatiepolitiek

republikeinse traditie vaak geproblematiseerd. We kunnen meer duidelijkheid over deze traditie in de interpretatie van het laïcité-begrip krijgen door de context van de invoering van de laïcité in de vroege Derde Republiek, van 1870 tot 1905, te belichten.

9.2

l aïcité in de derde republiek De laïcité is een erfenis van de strijd die de Franse Republiek vanaf de Revolutie heeft gevoerd om politieke onafhankelijkheid te winnen van de Katholieke Kerk en de monarchie. Deze strijd werd pas in 1905 definitief beslist met de invoering van de zogenaamde ‘Separatiewet’ die kerk en staat principieel scheidde. Frankrijk is nu een van de weinige landen in Europa waarvan de seculiere status grondwettelijk is vastgelegd. De wet van 1905 was door republikeinen vanaf het begin van de Derde Republiek voorbereid. In 1870, ten tijde van de Frans-Duitse oorlog, moest de zojuist ingestelde Derde Republiek een verwoest land gaan regeren, dat bovendien extreem verdeeld was vanwege de strijd tussen de deux France. Het ene Frankrijk was de prerevolutionaire ‘oudste dochter’ van de Katholieke Kerk, het Frankrijk van de middeleeuwse wereldorde dat sterk met Rome verbonden was. Na de Revolutie was dat Frankrijk geclaimd (en geconstrueerd) door traditionalisten en contrarevolutionairen als het ware Frankrijk. Het andere Frankrijk was de postrevolutionaire État-nation. Als het negatief van het eerste Frankrijk construeerde de natiestaat zichzelf als een autonome, zichzelf constituerende politieke natie, zonder goddelijke maar ook zonder internationale invloeden. De conflicten tussen klerikalen en secularisten in de Derde Republiek gingen in belangrijke mate om de hearts and minds van het Franse volk, nadat in de loop van de 19de eeuw het algemeen kiesrecht was ingevoerd. Via het openbaar onderwijs, dat aan de controle van de jezuïeten onttrokken moest worden, zou het mogelijk zijn te verhinderen dat het volk zich door autoritaire krachten zou laten verleiden (Baubérot 2003).10 De beroemde pedagoog Ferdinand Buisson stelde in 1899 het belang van openbaar onderwijs voor het republikeinse project eenduidig vast:

“Er zijn twee voorwaarden om een Republiek tot stand te brengen. De ene is gemakkelijk te vervullen: een Republiek moet een Republikeinse Constitutie hebben. De andere voorwaarde impliceert een veel moeilijker opdracht: een Republiek moet door Republikeinen bevolkt worden.”

De laïcité die in 1905 juridisch werd vastgelegd, is echter geen strikt antireligieus begrip. Het richt zich niet tegen religie in het algemeen, maar garandeert daarentegen de vrijheid van elk individu om een religie aan te hangen of niet, om van religie te veranderen, of om een andere religie dan wie dan ook aan te hangen. De twee centrale eerste artikelen van de wet luiden als volgt:

279

gelove n in het publieke domein

“Artikel 1: De Republiek garandeert de vrijheid van geweten. Ze garandeert de vrije uitoefening van de godsdiensten (cultes), en wordt slechts beperkt door [enkele] restricties (…) in het belang van de openbare orde (…). Artikel 2: De Republiek erkent, salarieert of subsidieert geen enkele godsdienst.”11

In deze formulering ondersteunt de staat religie dus op geen enkele manier, noch inhoudelijk noch financieel, maar tegelijk wordt de vrijheid van godsdienst en de uitoefening daarvan nadrukkelijk gegarandeerd. In dit opzicht verschilt laïcité sterk van het Jacobijnse republicanisme, dat hoopte sociale en religieuze verbanden te vervangen door universeel burgerschap. Laïcité als juridisch principe verzet zich dus alleen tegen religie voor zover die als bron van de wet wordt gepresenteerd, en niet voor zover ze een bron van moraliteit, geloof of betekenisvolle ervaring is: in die zin is het een liberaal begrip.12

280

De onderliggende, meer culturele dan geïnstitutionaliseerde betekenis van laïcité die ik zojuist al noemde, is echter veel sterker aan de jakobijnse kant van de Verlichting verwant. Ze komt bijvoorbeeld naar voren in de rijke verzameling spotprenten en posters die rond 1905 over de laïcité zijn gemaakt. Ik bespreek hier een didactische poster van Charles Fournigault. Op deze poster vinden we een duidelijke scheiding tussen ‘vroeger’ (autrefois) en ‘tegenwoordig’ (aujourd’hui). ‘Vroeger’ wordt verbeeld door rurale en sterk hiërarchische verhoudingen. Een kasteel, een bevelende edelman en de Bastille torenen hoog boven de onderdanen uit. In het centrum van het dorp staat de kerk, de bewaker van deze orde. Interessant is dat hier het woord commune (gemeenschap) gebruikt wordt. Dit begrip vormt de basis van het communautarisme dat in Frankrijk de gangbare aanduiding voor multiculturalisme is. Het is in de iconologie van de moderniteit nauw met premoderne, ongelijke verhoudingen en met religieus conservatisme geassocieerd. Tegenover ‘vroeger’ staat ‘tegenwoordig’, dat wordt gekenmerkt door stedelijke ruimtes waarin de macht van de natuur door de moderne mens aan banden is gelegd en in evenwicht gebracht. De gelijke verdeling van de ruiten in beide ruimtes symboliseert deze moderne orde. De leraar staat hoger dan de leerlingen, maar in het stemlokaal bevindt ieder zich op gelijke hoogte. Wat in het kader van deze illustratie vooral van belang is, is dat er een duidelijke of-of-relatie wordt gesuggereerd tussen vroeger en nu. De contrasten zouden niet groter kunnen zijn, en het is duidelijk dat men óf in hiërarchische, premoderne verhoudingen kan leven óf in moderne, democratische. Kortom, men kan in religieuze communes georganiseerd zijn of als moderne burgers in de staat, maar veel bemiddeling tussen beide vormen van menselijke organisatie is er niet. De conflicten over de laïcité in de Derde Republiek speelden zich voornamelijk af tussen republikeinen en klerikaal denkende katholieken, maar dat betekende niet dat minderheden er niet in betrokken waren. Dit gold op een specifieke manier

laïcité in het licht van de geschiedenis van de franse assimilatiepolitiek

281

Charles Fournigault: la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 1905

gelove n in het publieke domein

voor de joden. Zij hadden in 1791 burgerrechten verworven, maar daarna moesten zij nog regelmatig ‘bewijzen’ dat zij loyaal aan de Republiek waren. Eén van de middelen om die loyaliteit expliciet te maken was het verwijderen van de ‘tekens’ van hun collectieve (religieuze) leven uit de publieke sfeer. Dit had echter niet noodzakelijk geleid tot het vertrouwen dat ze dat collectieve leven ook werkelijk achter zich gelaten hadden. Het is mijns inziens van belang om juist déze problematiek in de context van de plaats van de islam in het huidige Europa in herinnering te roepen. De herinnering aan het franco-judaïsme wordt overigens ook door de commissie-Stasi aangehaald, maar dan in positieve zin. De commissie stelt de aanpassingen van het Franse jodendom in het kader van de laïcité expliciet als voorbeeld aan de hedendaagse islam. De commissie vergeet daarbij echter een aantal centrale problemen van het franco-judaïsme te benoemen die een veel kritischer houding ten aanzien van dit ‘model’ zouden rechtvaardigen.

9.3

282

l aïcité en assimil atiepolitiek De republikeinse visie dat solidariteit van de burgers met de Republiek zou ontstaan als zij van hun traditionele banden werden losgeweekt, leidde er zoals gezegd toe dat alle vormen van publieke organisatie tussen staat en individu ter discussie kwamen te staan. De centraliserende staat probeerde deze in meerdere of mindere mate te controleren of zelfs te vernietigen (zie bijv. Birnbaum 1998). Dit gold ook sterk voor de organisaties van de joden, wier relatieve autonomie (vooral in de Elzas) al ten tijde van de Revolutie grote belangstelling had gewekt in revolutionaire kringen. In zekere zin werden zij tot model gemaakt van de nieuwe burger die traditionele banden had doorbroken en die in ruil daarvoor burgerrechten in de moderne staat ontving (Birnbaum 1998). Hun publieke collectieve identificaties als joden moesten daartoe plaatsmaken voor een geprivatiseerde religie waar elke referentie werd vermeden aan “een collectieve cultuur en identiteit die het kader van religieuze riten en geloof overschrijden” (Benbassa 2003: 66). Dit blijkt bijvoorbeeld uit een beroemde uitspraak van de graaf van Clermont-Tonnerre tijdens de debatten in de Assemblée in 1789 over de verwerving van burgerrechten door de joden. Clermont-Tonnerre was een voorstander van deze rechten, maar gaf aan wat volgens hem de voorwaarden hiervoor moesten zijn:

“(…) we moeten de joden als volk (nation) alles weigeren en hen alles toestaan als individuen (…) ze moeten binnen de Staat niet meer een apart politiek lichaam noch een orde vormen; ze moeten individueel burger zijn (…) het staat ons tegen dat er binnen de staat een maatschappij van nietburgers zou bestaan, of een natie binnen de natie. (…) Als ze het weigeren, dan moeten ze het zeggen, opdat we ze kunnen verbannen” (Noriel 1992: 278).

De privatisering van religie heeft dus niet alleen tot doel religie uit de staat te verdrijven. Ze staat ook in dienst van de centralisering van de natiestaat, die concurrerende maatschappelijke verbanden zoveel mogelijk probeert te verzwakken.1 4 Al tijdens de Revolutie kwam daarbij aan de orde dat het afleggen van de

laïcité in het licht van de geschiedenis van de franse assimilatiepolitiek

tekens van het horen bij een andere groep zou kunnen gelden als een soort ‘bewijs’ dat de joden werkelijk bij Frankrijk hoorden en ook wilden horen.15 Dit wordt echter nog duidelijker in een beroemd citaat uit 1884 van de historicus Théodore Reinach, een van de eerste historici van het jodendom in Europa. Hieruit blijkt tevens dat tijdens de Derde Republiek het schema van de Revolutie nog steeds centraal stond in de wijze waarop de positie van de joden in Europa begrepen werd. Reinach zag een nauwe samenhang tussen laïcisering en wat hij verstond onder assimilatie: “De Franse Revolutie betekende een nieuw tijdperk in de geschiedenis van het jodendom, evenals in de geschiedenis van West-Europa. Ze heeft de antieke notie van de Staat van goddelijk en historisch recht (l’État de droit divin et historique), die was gefundeerd op onderscheiden naar kaste en ras, vervangen door die van de puur menselijke en seculiere staat, waarin men de mensen niet aanziet naar het bloed dat in hun aderen stroomt, noch naar hun intieme geloof, noch naar hun manier om God te eren, maar waar alle burgers dezelfde rechten hebben, op voorwaarde dat zij dezelfde plichten vervullen. De consequentie van dit principe is enerzijds dat de joden, net zoals katholieken, protestanten, moslims en vrijdenkers, in de geciviliseerde staat zonder één enkele restrictie van alle burgerlijke en politieke rechten gebruik moeten kunnen maken; anderzijds dat zij, zodra zij niet meer als paria’s behandeld worden, zich moeten identificeren, in hun hart en door hun handelingen, met de naties die hen hebben geaccepteerd, en afzien van de praktijken, aspiraties, bijzonderheden in kleding en taal die ertoe zouden kunnen leiden dat ze van hun medeburgers geïsoleerd raakten, in één woord, op te houden een verstrooide natie te zijn, en zich alleen nog als religieuze confessie opvatten. De Emancipatie en assimilatie van de Israëlieten (…)” (Reinach 1901 [1884]: 305-06).

Hierbij moet worden opgemerkt dat assimilatie voor Reinach dus niet het totale verlies van culturele identiteit betekent, zoals het begrip ‘assimilatie’ tegenwoordig vaak in contrast met multiculturalisme wordt gebruikt. In plaats daarvan gebruikt hij het begrip veel nauwkeuriger, op een manier die een nauw verband met secularisering impliceert: assimilatie betekent de transformatie van een vorm van collectiviteit die is gebaseerd op gecombineerde etnische en religieuze praktijken – zoals een gedeelde taal, een gedeelde wijze van kleden, religieuze rituelen, theorieën en wetgeving – in een geprivatiseerde religie die het domein van de strikt religieuze rituelen en de moraliteit niet meer overschrijdt. Volgens Reinach was deze vrijwillige ‘secularisatie’ van het jodendom de waarborg om niet meer als ander of als lid van een andere nation gezien te worden, maar op gelijke voet met alle medeburgers te staan. De problematisering van deze belofte van het franco-judaïsme door critici van de assimilatiepolitiek zoals Hannah Arendt en Zygmunt Bauman verloopt niet, zoals tegenwoordig meestal het geval is, via een beroep op het recht op culturele diversiteit of ‘behoud van eigen identiteit’. In plaats daarvan leggen Arendt en Bauman een paradoxaal mechanisme in de assimilatiepolitiek bloot, dat ervoor zorgde dat de verwachtingspatronen met betrekking tot de assimilatie juist tot de uitsluiting van de joden leidden. Juist deze paradox kan er een reden voor zijn om een secularistisch, in wezen assimilationistisch verwachtingpatroon dat wenst

283

gelove n in het publieke domein

dat de leden van etnisch-religieuze minderheden geen ‘tekens’ van (opvallende) andersheid meer zullen vertonen, kritisch te belichten. Hannah Arendt, Zygmunt Bauman en de paradox van de assimilatie Hannah Arendt wees er als een van de eersten op dat het negentiende-eeuwse Franse antisemitisme niet zozeer de nog niet uitgewoede erfenis was van het oude christelijke antisemitisme, maar dat de moderniteit haar eigen bronnen had voor nieuwe vormen van antisemitisme. Zij formuleerde in The Origins of Totalitarianism (1948) een mechanisme dat later door Zygmunt Bauman werd benoemd als de ‘paradox van de assimilatie’ (1988). Deze paradox betreft het negatieve effect van assimilatiepolitiek op de mogelijkheid om als volwaardig burger in de moderne staat te kunnen functioneren.

284

Volgens Arendt vond in de loop van de negentiende eeuw de gewenste assimilatie van de joden in Frankrijk plaats in die zin dat het ‘judaïsme’ als collectiviteit in de vorm van een gedeelde religie, taal en wet, steeds meer verloren ging. Religie werd beperkt tot de privésfeer, en ‘joods-zijn’ werd vaak zelfs een kwestie van pure subjectiviteit of beleving. Volgens Arendt leidde deze assimilatie echter niet tot een geleidelijke ‘dejudaïsering’ zoals men had verwacht. In plaats daarvan werd juist het privéleven tot het centrum van joods-zijn. Deze subjectivering leidde vervolgens zelfs tot een naturalisatie in termen van ras en aangeboren eigenschappen. Arendt vat dit op als de transformatie van Judaïsm in Jewishness. Nu zijn er allerlei punten van kritiek mogelijk op de visie van Arendt, onder meer omdat zij het resultaat van de assimilatiepolitiek in negentiende-eeuws Frankrijk wel erg definitief schetst.17 Haar vermoeden dat assimilatiepolitiek niet noodzakelijk hoeft te leiden tot het irrelevant worden van etnisch-religieuze achtergronden is echter nauwelijks betwist (zie bijv. Bauman 1988; 1989; Jansen 2006). Arendt kwam tot haar inzicht in de paradox van de assimilatie aan de hand van een interpretatie van Marcel Prousts roman Op zoek naar de verloren tijd. Zij meende dat Proust er getuige van was hoe vanwege de Dreyfus-affaire een fascinatie ontstond voor de zogenaamde ‘andersheid’ van joden. Aan de hand van Prousts roman kunnen we echter laten zien dat de waarneming van de joden als ‘anders’ meer structurele oorzaken had. Zij was terug te voeren op de verwachting dat er een duidelijke scheiding kan bestaan tussen het ‘publiek’ functioneren als burger en een eventueel ‘privé’ horen bij een specifieke groep, dat irrelevant is voor het functioneren als burger. Prousts roman maakt het mogelijk te analyseren dat door dit verwachtingspatroon een mechanisme ontstond waarbij juist diegenen die hun religieuze achtergrond als publiek irrelevant beschouwden, door leden van de meerderheid werden aangezien voor personen die onder hun neutrale optreden als burger wel degelijk nog een solidariteit met specifieke groepen verborgen hielden. Het ideaal van het republikeinse burgerschap dat religieus ‘verschil’ in principe tot de privésfeer had beperkt, zorgde er daarnaast voor dat deze vorm van identificatie moei-

laïcité in het licht van de geschiedenis van de franse assimilatiepolitiek

lijk bespreekbaar werd. In Op zoek naar de verloren tijd ontwikkelt een antiDreyfusard op een gegeven moment bijvoorbeeld de theorie dat “je maar een klein beetje hoeft te krabben” en je vindt onder elke Dreyfusard “het getto, vreemd bloed, homoseksuele neigingen of een buitensporige liefde voor Wagner” (1988, III: 1390). Dit hoofdstuk biedt niet de ruimte om meer dan dit korte citaat te bespreken, maar elders heb ik geprobeerd te laten zien dat Prousts roman op allerlei manieren duidelijk maakt dat verwachtingen met betrekking tot assimilatie juist tot verharde identiteiten kunnen leiden in de interactie tussen meerderheden en minderheden (Jansen 2006). Dit mechanisme trof met name de joden, die door Shmuel Trigano treffend de “gijzelaars van het universele” zijn genoemd (geciteerd in Schechter 2003: 4). Terwijl zij zichzelf met universeel republikeins burgerschap en eventueel hun geprivatiseerde religie identificeerden, werden ze juist door de leden van de meerderheid gezien als ‘anders’, op een manier die wel degelijk publieke effecten had. Zygmunt Bauman (1988) heeft nog een laag aan de problematisering van assimilatiepolitiek toegevoegd. Volgens hem ontstaat de paradox van de assimilatie doordat een verborgen principe van segregatie actief blijft in de moderne wereld, terwijl zij officieel gelijkheid in de publieke sfeer belooft. Het feit dat joden bijvoorbeeld op allerlei plekken in de maatschappij werkzaam werden, leidde niet tot het irrelevant worden van de oude verschillen, maar juist tot theorieën dat er een ‘verjoodsing’ ontstond van bepaalde sectoren. Er ontstond een ‘semineutrale’ maatschappij met een onderliggend principe van segregatie. Dit betekende dat de belofte die door de moderne staat was gedaan, niet werd waargemaakt. In plaats daarvan werden de regels van het spel tijdens het spelen door de meerderheid veranderd. Volgens Bauman moet dit leiden tot de conclusie dat de leden van minderheden onmogelijk op gelijke voet met de meerderheid kunnen komen te staan, wanneer zij geen medezeggenschap hebben over de regels van het spel. Ten tijde van het vertrouwen in de assimilatiepolitiek werd de mislukking echter niet aan een ‘fout’ in de belofte zelf toegeschreven, maar vooral aan het feit dat sommige joden, bijvoorbeeld arme migranten uit Oost-Europa, nog niet genoeg geassimileerd zouden zijn en herinneringen opriepen aan het premoderne jodendom. In Baumans uitleg van het mechanisme dat hierdoor ontstond keert de metafoor van het ‘krabben’ weer terug: “De meerderheid die als gastheer optreedt is buitengewoon moeilijk tevreden te stellen. Steeds zal ze erop gebrand zijn om aan te duiden dat de op het oog geassimileerde burger (ostensibly assimilated citizen) met een joodse achtergrond een masker draagt dat te dun is om betrouwbaar te zijn; dat, wanneer eraan gekrabd zou worden, het masker gemakkelijk de duidelijke overeenkomst met het ongeciviliseerde wezen zou blootgeven waarvan de assimilandi hadden aangegeven dat ze het achter zich hadden gelaten. De beste strategie om de verdenkingen van de gastheer af te leiden was als men zijn afkeuren liet blijken van het eigen in diskrediet geraakte verleden.” (Bauman 1988: 57, mijn cursivering).

285

gelove n in het publieke domein

Zou het toevallig zijn dat in dit citaat een soort tegenwicht van de ‘opvallende religieuze tekens’ uit het rapport van de commissie-Stasi opduikt? De uitsluiting betreft hier degenen die zich geassimileerde burgers betonen (ostensibly assimilated citizens), maar over wie de meerderheid vermoedt dat er onder hun ‘nieuwe identiteit’ nog iets verborgen ligt. De analyse van de ‘paradox van de assimilatie’ leidt tot het inzicht dat een fixatie op de vraag of onze medeburgers ‘tekens’ vertonen van toebehoren aan de natiestaat of ook nog aan een andere community, kan leiden tot een onoplosbare vervreemding, zelfs van diegenen die ‘schijnbaar’ elke andere identiteit achter zich gelaten hebben. Wanneer wij van etnisch-religieuze minderheden vragen om hun ‘tekens’ van andersheid te verwijderen, opdat zij tonen als burger in de publieke ruimte te willen functioneren, moeten wij ons afvragen of we niet op hetzelfde moment een mechanisme herinvoeren waarin er altijd wel een teken van andersheid gevonden kan worden, als wij besluiten dat dit er is.

9.4 286

assimil atie als herinnering voor een hedendaags secul arisme Het is de vraag of het paradoxale mechanisme van de assimilatie specifiek gebonden is geweest aan de positie van de joden in de Derde Republiek. Bauman en Arendt suggereren beiden dat we met een algemeen mechanisme van de moderniteit te maken hebben, dat echter bijzonder duidelijk aan het licht trad ten tijde van de hoogtijdagen van de Franse assimilatiepolitiek. Dit was met name het geval omdat de nadruk op het private karakter van moderne religie toen zo sterk verbonden was met het idee dat alle ‘tekens’ die zouden kunnen wijzen op het behoren bij een groep naast het burgerschap vermeden moesten worden. Er zijn vele factoren die maken dat de hedendaagse situatie sterk verschilt van de situatie in de Derde Republiek. Zygmunt Bauman meende in 1988 dat in het postmoderne tijdperk assimilatie als individuele strategie niet meer aan de orde was, omdat de postmoderniteit de vermenging van allerlei identiteiten mogelijk maakte. Vele anderen hebben gewezen op de pluralisering van de postmoderne maatschappijen en de toegenomen culturele diversiteit. Daarnaast zijn er natuurlijk grote verschillen tussen de positie van joden toen en die van moslims nu. Bovendien heeft de verwerking van de geschiedenis van de joden in Europa tot vele waarborgen voor minderheden geleid. Toch is het niet voor niets dat Pierre Birnbaum (1998), Esther Benbassa (2003), Talal Asad (2004) en anderen hebben gewezen op de vergelijkbaarheid van bepaalde assimilationistische mechanismen in negentiende-eeuws Frankrijk en de houding tegenover moslims nu. In Frankrijk leeft de assimilationistische traditie voort in de fixatie op de ‘tekens’ van etnisch-religieus verschil. Sinds 11 september 2001 is de fixatie op hoofddoeken en moskeeën als ‘indringers’ in ‘onze’ vermeend neutrale publieke ruimte ook in andere Europese landen toegenomen.19 Ook de stoere taal tegenover migranten, de nieuwe moeilijkheden om

laïcité in het licht van de geschiedenis van de franse assimilatiepolitiek

een dubbele nationaliteit te verwerven en te behouden en misschien vooral de fascinatie voor de eigen ‘nationale identiteit’, tekenen de precaire situatie waarin serieuze vormen van postmoderne identiteitsvorming terecht zijn gekomen, en suggereren een toegenomen druk om te assimileren. Ik zou willen bepleiten dat wij de conflicten over de hoofddoeken en andere religieuze tekens interpreteren in het licht van de assimilationistische aspecten van het secularisme. Een belangrijke reden om de specifieke geschiedenis van de ‘assimilatie’ van de Franse joden in herinnering te brengen is dat ze ons bewust kan maken van een problematiek die ons lijkt te ontgaan wanneer we de kwesties met betrekking tot ‘publieke islam’ alleen in termen van de positie van religie in de publieke sfeer aan de orde stellen. Het lijkt dan vaak te gaan om de belangen van conservatieve religieuze groepen die expliciet of impliciet meer ruimte voor zichzelf willen opeisen en die zelfs willen proberen bepaalde ideeën over moraal aan anderen op te leggen. Het in herinnering brengen van de paradoxen rond de assimilatie van de Franse joden kan ons echter leren dat we in verband met het publiek verschijnen van etnisch-religieuze bindingen met een dubbelzinnige en veellagige problematiek te maken hebben. Het gaat daarbij niet alleen om de belangen van conservatieve religieuze groepen, maar ook om de noodzaak een sluipende identificatie tegen te gaan van de leden van etnisch-religieuze groepen – of van degenen die daarmee geassocieerd worden – als ‘anderen’ die er op een of andere manier toch nooit helemaal bij zullen horen. Op beleidsniveau zou dat mijns inziens als consequentie moeten hebben dat we niet langer suggereren dat de ‘tekens’ die mensen dragen hen ongeschikt zouden kunnen maken voor het representeren van de staat. Het uitsluiten van mensen van publieke functies nodigt uit tot een glijdende schaal waarin ook uitsluiting plaatsvindt in het bedrijfsleven, etc. Bovendien zou deze uitsluiting niet alleen vrouwen met hoofddoeken kunnen treffen, maar ook degenen die met hen geassocieerd worden. Met betrekking tot leerlingen van middelbare scholen is er (gelukkig) in de meeste Europese landen weinig discussie, maar ook een leraar of rechter moet een hoofddoek mogen dragen. Dat wijst niet op grotere of onoverkomelijkere partijdigheid dan de onzichtbare partijdigheid van het ‘wij’ dat zichzelf misschien wat al te gemakkelijk als representant van de neutrale staat durft te benoemen.

287

gelove n in het publieke domein

noten 1

2

3 4 288

5

6 7

8

9

Dit hoofdstuk is tot stand gekomen op basis van mijn proefschrift getiteld Stuck in a Revolving Door: Secularism, Assimilation and Democratic Pluralism (2006, UvA). Dit citaat van Proust behoeft een korte verklarende woordenlijst: ‘bijzondere scholen’ impliceerde in Frankrijk in 1903 over het algemeen katholieke scholen, die onder controle van de klerikalen (jezuïeten) stonden. Met ‘de Affaire’ doelt hij op de Dreyfus affaire (1894-1906) waarin een joodse kapitein in het Franse leger op valse (en gedeeltelijk antisemitische) gronden van landverraad aan de Duitsers werd beschuldigd. ‘Illiers’ is de naam van het dorpje dat model stond voor Combray in Prousts roman Op zoek naar de verloren tijd. Met ‘de wetten van Ferry’ doelt Proust op de laïcistische onderwijswetten die in de eerste decennia van de Derde Republiek (vanaf 1870) door minister Jules Ferry waren ingevoerd, die de invloed van de clerus op het onderwijs aan banden hadden gelegd. De ondertekenaars van deze brief waren Elizabeth Badinter, Régis Debray, Alain Finkielkraut, Élizabeth de Fontenay en Cathérine Kintzler. In 2004 heeft het Conseil d’État zijn jaarrapport overigens gewijd aan een uitgebreide en genuanceerde reflectie op 100 jaar laïcité. Daarin wordt ook de uitspraak uit 1989 in het licht van latere ontwikkelingen belicht. De commissie heette officieel de ‘Commissie voor de reflectie op de toepassing van het principe van de laïcité in de Republiek’, maar dit werd al snel afgekort tot ‘commissie-Stasi’. De voorzitter van de commissie was de christen-democratische politicus Bernard Stasi. Bekende leden van de commissie waren onder meer de socioloog Alain Touraine, de historicus Jean Baubérot, de migratiedeskundige Patrick Weil, de filosofen Henri Pena-Ruiz en Régis Debray, de juriste Jacqueline Costa-Lascoux en de islamoloog Gilles Kepel. Omdat er zoveel verschillende uitgaven van het rapport in omloop zijn, refereer ik niet aan paginanummers maar aan paragraafnummers. Dit had hem ertoe geleid voor het advies voor een verbod te stemmen. De historicus Jean Baubérot was daarmee de enige in de commissie die tegen het advies stemde. Vele andere Franse intellectuelen hebben op problematische aspecten van de redeneringen van de commissie-Stasi gewezen, en de grote consensus in de commissie en in het parlement bij aanname van de wet vertekent de heftige discussies die in Franse kranten hebben plaatsgevonden. Een grote groep intellectuelen ondertekende de petitie ‘Oui à la laïcité, non aux lois d’exception’ (Wel laïcité, geen wetten die uitsluiten). Om enkele andere bekende critici te noemen: de filosofen Etienne Balibar, Paul Ricoeur en Monique Canto-Sperber, Jean-Luc Nancy, de socioloog Émile Poulat en de historicus Gérard Noiriel. Dit wordt nog duidelijker wanneer wij de overdreven beeldvorming bekijken rond de gevaren van communautarisme, dat in het Franse discours ook vaak met dramatiserende termen als ‘ottomanisering’, ‘balkanisering’, ‘libanisering’ en ‘tribalisering’ wordt aangeduid. Het begrip ‘tribalisering’ heeft overigens recentelijk een ironische omweg via Nederland gemaakt. Hier is het begrip onder meer

laïcité in het licht van de geschiedenis van de franse assimilatiepolitiek

10

11 12

13

14

15

door Herman Philipse gebruikt, die expliciet door het Franse neorepublikanisme is beïnvloed. Toen de commissie-Stasi in de herfst van 2003 naar Nederland kwam, was Herman Philipse één van degenen met wie zij spraken. Hij wordt (als enige niet-Fransman) in het rapport geciteerd als een ‘chercheur néerlandais’ die de ‘tribalisering’ van Nederland heeft geconstateerd. De commissie vermeldt er niet bij dat het wetenschappelijke werk van Philipse zich voornamelijk op het gebied van de klassieke en analytische filosofie bevindt, en dat er chercheurs néerlandais met meer empirische kennis zijn die deze ‘tribalisering’ niet direct zouden bevestigen. Ook toen al stonden hardliners die bijvoorbeeld kruizen uit schoolgebouwen wilden laten verwijderen tegenover meer gematigde figuren zoals de bovengenoemde Buisson, die er in 1888 al op wees dat het ongunstig zou zijn de laïcisering van het onderwijs te laten uitlopen op een ‘beeldenstormende kruistocht’ (‘croisade iconoclaste’). Geciteerd uit Pena-Ruiz 2003: 276 In de praktijk werkt de scheiding van kerk en staat overigens minder principieel dan in theorie. Niet alleen heeft Frankrijk net als andere Europese landen een systeem waarin ook bijzonder onderwijs, mits het aan bepaalde voorwaarden voldoet, gedeeltelijk door de staat wordt gefinancierd. Frankrijk heeft ook een lange traditie van de ‘gestion’ van religies, waarbij uitgebreid contact wordt gehouden tussen religieuze vertegenwoordigers en de staat, die de religies zelfs in meer of mindere mate controleert. Dit gold met name voor de koloniën. In Algerije is de laïcité wel ingevoerd, maar al snel keerde men op zijn schreden terug en ze is nooit werkelijk in de praktijk gebracht, omdat de controle over religie belangrijker werd geacht dan het definitief verbreken van alle banden van de staat met religie (zie Maussen 2006). Merk overigens op dat diverse metaforen die gebruikt worden om de vooronderstelde bronnen van onderlinge solidariteit van joden aan te duiden de bewoordingen waren die in eerste instantie voor katholieken, met name Jezuïeten waren gebruikt: de joden mogen geen ‘apart politiek lichaam’, geen ‘orde’ vormen. Termen als ‘natie binnen de natie’, of de ‘staat binnen de staat’, waren voor de Revolutie al gebruikt om zowel de positie van jezuïeten als van joden te omschrijven (zie Poliakov 1955). Tijdens de debatten in de Assemblée over de burgerrechten stelde bijvoorbeeld een van de sprekers dat ‘we ermee moeten beginnen om alle vernederende tekens die hen als joden onderscheiden, te vernietigen, zodat hun kleding, hun uiterlijke verschijnen, ons toont dat ze medeburgers zijn’ (geciteerd uit Burns 1992: 11. Overigens is de referentie die Burns geeft onduidelijk). In werkelijkheid was dit echter niet het geval, zoals bijvoorbeeld de Franse historica Esther Benbassa heeft laten zien. Er bleven allerlei collectieve aspecten van joods-zijn bewaard. Er werden bijvoorbeeld relatief weinig gemengde huwelijken gesloten. Voorts was het tekenend dat veel mensen met een joodse achtergrond zich ‘Juif’ bleven noemen en niet overgingen op ‘Israélite’, een onderscheid dat in de negentiende eeuw was ingevoerd om het verschil aan te duiden tussen de associatie van joods-zijn met het behoren bij een ‘volk’, of alleen actief gekozen hebben voor een bepaalde religie (Benbassa 2003).

289

gelove n in het publieke domein

16

290

Zie voor een kritiek op de these van de neutraliteit van de staat of zelfs van de publieke sfeer bijvoorbeeld Kymlicka (2002).

laïcité in het licht van de geschiedenis van de franse assimilatiepolitiek

liter atuur Arendt, Hannah (1979) [1948] The Origins of Totalitarianism, San Diego, New York, and London: Harcourt Brace & Company. Asad, Talal (2004) Reflections on laïcité and the Public Sphere, http://www.ssrc.org/publications/items/v5n3/reflections4.html [2 Juni 2005]. Badinter, Élizabeth, Régis Debray, Alain Finkielkraut, Elizabeth de Fontenay en Cathérine Kintzler (1989) ‘Le Munich de l’école républicaine’, Le Nouvel Observateur, november 2-8: 30 Balibar, Etienne (2003) ‘Dissonances within laïcité’, Constellations 11 (3): 353-67. Baubérot, Jean (2000) Histoire de la laïcité en France, Paris: puf. Bauman, Zygmunt (1988) ‘Entry Tickets and Exit Visas: Paradoxes of Jewish Assimilation’, Telos 77: 45-77. Bauman, Zygmunt (1989) Modernity and the Holocaust, Cambridge: Polity Press. Bauman, Zygmunt (1998) ‘Assimilation into Exile: The Jew as a Polish Writer’, blz. 321-53 in: Susan Rubin Suleiman (ed.), Exile and Creativity. Signposts, Travellers, Outsiders, Backward Glances, Durham and London: Duke University Press. Benbassa, Esther (2003) La République face à ses minorités. Les Juifs hier, les Musulmans aujourd’hui, Paris: Mille et une nuits. Birnbaum, Pierre (1989) ‘Sur l’étatisation révolutionnaire: l’abbé Grégoire et le destin de l’identité juive’, Le Débat 53: 157-173. Birnbaum, Pierre (1998) La France imaginée, Paris: Gallimard. Buisson, Ferdinand (1888) ‘Neutralité’ in Ferdinand Buisson (ed.), Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire, Paris: Librairie Hachette & Cie: 2021. Buisson, Ferdinand (1899) ‘Le devoir présent de la jeunesse’, in: Émile Boutroux (ed.) La morale sociale, Paris. Burns, Michael (1991) Dreyfus: A Family Affair, from the French Revolution to the Holocaust, New York: Harper Collins. Casanova, José (1994) Public Religions in the Modern World, Chicago and London: University of Chicago Press Conseil d’État (2004) Rapport public 2004: jurisprudence et avis 2003. Un siècle de laïcité, http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapportspublics/044000121/index.shtml [25 september 2006]. Gauchet, Marcel (1998) La religion dans la démocratie: Parcours de la laïcité, Paris: Gallimard. Jansen, Yolande (2006) Stuck in a Revolving Door; Secularism, Assimilation and Democratic Pluralism, Amsterdam: Dissertatie Universiteit van Amsterdam. Kymlicka, Will (2002) Contemporary Political Philosophy, Oxford: Oxford University Press. Laborde, Cécile (2002) ‘On Republican Toleration’, Constellations 9 (2): 167-83. Marrus, Michael R. (1971) The Politics of Assimilation. A Study of the French Jewish Community at the Time of the Dreyfus Affair, Oxford: Clarendon Press. Maussen, Marcel (2006) Ruimte voor islam? Stedelijk beleid, voorzieningen, organisaties, Utrecht: Forum. Noiriel, Gérard (1992) ‘Français et étrangers’, blz. 276-319 in: Les lieux de mémoire. Pierre Nora (red.), Parijs: Gallimard.

291

gelove n in het publieke domein

292

Noiriel, Gérard en Stéphane Béaud (2004) ‘Les nouveaux parias de la République’. Le Monde, 19 februari. Pena-Ruiz, Henri (2003) Qu’est-ce que la laïcité?, Paris: Gallimard. Poliakov, Léon (1981) [1955] Histoire de l’antisémitisme 2:l’âge de la science, Paris: Calmann-Lévy. Proust, Marcel (1970-1993) Correspondance, 21 volumes, édition présentée, établie et annotée par Philip Kolb. Paris: Plon. Proust, Marcel (1987-1989) À la recherche du temps perdu, 4 delen, Ed. Jean-Yves Tadié. Paris: Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade. Reinach, Théodore (1901) [1884] Histoire des Israélites; depuis la ruine de leur indépendance jusqu’à nos jours, Paris: Hachette. Schechter, Ronald (2003) Obstinate Hebrews: Representations of Jews in France, 1715-1815, Berkeley and Los Angeles: University of California Press. Stasi, Bernard (Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République) (2003) Rapport au Président de la République, http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/034000725/0000.pdf [1 januari 2006] Tevanian, Pierre (2004) ‘Une loi antilaïque, antiféministe et antisociale’, Le Monde diplomatique, 8 februari. Touraine, Alain (2003) ‘Membre de la commission Stasi, Alain Touraine raconte sa conversion au principe d’une loi’, Le Monde, 18 december.

‘church’ – state relations in the public square: french laicism and canadian multiculturalism

10

‘church’-state rel ations in the public square: french l aicism and canadian multicultur alism 1 Hendrik M. Vroom

10.1

introduction The religious plurality of the world demands that we rethink the relation between religion and the state. The relation between church and state has always been problematic, and there is no easy solution to this problem in the modern, pluralist situation. It is clear enough that, in states guaranteeing freedom of religion, religious organisations, or ‘church’2, and the state should be independent of each other. Church and state should be separate, but we do need to acknowledge that ‘worldview traditions’ pass on ideas of the good life and try to build communities that help people live out their faith – under local conditions and in conversation with culture as a whole. A faith can sometimes be combined easily with what is considered normal in a society, but it may also be very hard to live as a good Christian, Muslim, Jewish, Buddhist, Wiccan or humanist in a society with a very different background. Those religious views entail viewing certain acts as evil – what one should never do – even though such acts are, nevertheless, done in some cultures. For instance, some people keep and trade slaves – an act abhorred and condemned by others. It is important to realize that views of what counts as evil are even more conflictual than ideas about what is good. Even if people agree on ideals, the problem of the scarcity of resources and the public exposure of religious ideals will lead to conflict. Because religions tend to influence cultures, religion and culture are indeed interwoven and cannot be completely separated. Worldview traditions have helped stamp the values and organisations of societies: German law has been informed by Christianity and Saudi Arabic law has been influenced strongly by Muslim ideas. In view of the above those who claim that in the pluralistic society of today the state should be neutral are right. Yet this raises the question: What does that neutrality imply? And does a genuine neutrality exist, i.e. a neutrality that discounts the formative traditional and religious ‘powers’ that have helped to form the variegated whole of values in a society and state? On the institutional level, the separation of church and state may be easy enough to realize, but on an ideological level it is more difficult, because traces of worldviews enter the public and political domains. In this article I will focus on one question: How much space can governments grant people to be open about their religious adherence in the public square, to have public places of worship and to organize their lives according to the norms of their religious communities? I will

293

gelove n in het publieke domein

describe two very different approaches to this question: that of the French Republic and that of the Canadian province of Ontario. We will see how people wrestle with the separation between church and state and the space that the state leaves for religious groups in the public arena. I will end by drawing some conclusions from the ways in which both systems – as we will see – have had to compromise. First, I will describe the approach of the French Republic, which is based on the principle of laïcité or laicism. I will take time to explain the background of the law and deal briefly with the notorious example of the prohibition of headscarves. Second, I will deal with a recent discussion in Ontario, Canada: appealing to Canada’s law on multiculturalism, an Islamic organisation has requested to be able to arbitrate in cases of marriage problems and inheritance according to shari’ah law. Here I will focus on the attempt to allow groups to regulate their own cultural-religious affairs and the subsequent wrestling with the consequences of this attempt. Clearly, both countries take an opposite position in relation to cultural and religious differences – which is reflected in several regulations for schools, headscarves, hospitals with a religious background, etc.3 294

10.2

l aïcité/l aicism The French law on laicism dates from 1905 and was amended in 1908, 1914, 1966, 1998, and 2000. The law itself refers to laws from 1880, 1884, and 1890. Before I give a sketch of the historical background one point must be clarified: why it was not until the period between 1880 and 1905 that the separation of state and church became a matter of law – a full century after the French Revolution granted freedom of religion and, therefore, separated church and state. Soon after the Revolution Napoleon was crowned as emperor, and within a few years he united Europe once again (as the Romans and Charlemagne had done previously). In 1801 Napoleon concluded a Concordat with the pope, the other great leader in Europe, as the Vatican had done with many states. This Concordat granted a number of rights to the Catholic Church. After Napoleon’s fall, the more traditional and conservative parts of the population remained very influential – the Communist Manifesto of Marx and Engels (1848) was the start of a counter-movement that would determine the political scene in Europe in the twentieth century. During the nineteenth century the church regained influence in France. The law on laicism was a return to the French Revolution and freedom of conscience.

10.2.1

the l aw Freedom of conscience and the free exercise of worship are guaranteed in France. One of the main constitutional values is equality, which implies that no one has power over the consciences of others. Therefore, the state and all public organisations must be neutral. Religious organisations are private initiatives undertaken by citizens with a common worldview; they may gather in remembrance of what

‘church’ – state relations in the public square: french laicism and canadian multiculturalism

they believe happened at Mount Sinai, at the Jordan, near the Kaaba and be sympathetic towards Rome, Geneva, Benares or Kyoto, but others display more sympathy for Spinoza, Kant, Marx, etc. Freedom of conscience puts Christianity, Islam, Hinduism and Buddhism on the same level as atheism, humanism and agnosticism. However, freedom of religion may include organisations with places of worship and one can argue that what happens there is private. But is what is thought and said in the Notre Dame in Paris merely private? The state cannot ignore religion and the influence that religion can have on believers. How did the French deal with the influence of the Holy See and the bishops? Let us now look at the law itself. The law of December 9, 1905 formulates two principles.4 Article 1: “The Republic confirms the freedom of conscience. It guarantees the free exercise of worship (des cultes) under only those restrictions required by the public interest mentioned below.” Article 2 draws an immediate conclusion: “The Republic does not recognize, pay for or subsidize any worship. By consequence, from January 1 after this Law has become Rule, all budgets of the state, the provinces and the local communities, will be undone regarding all costs related to worship.” Article 4 rules that all church buildings would be transferred into the possession of new local associations of citizens, established to organize worship (culte: associations cultuelles). This entailed that foreign institutions lost their property. This was clearly a major operation, which was more in line with Protestant churches and their local church councils than with the Catholic hierarchy and its notion of central leadership and ownership. The Catholic Church refused to establish local associations and complained that the role of the hierarchy – and church law – was not taken into account (Rapport, 280f.).5 Therefore, in April 1908 the law was modified. Article 9 states that all church goods that have not been claimed by associations will be transferred into the possession of local authorities. Those buildings – churches, schools, monasteries and their gardens, seminaries, libraries, and theological schools – that were owned by such associations would come into the possession of the state, the provinces (departements) or cities. The property of church welfare organisations had to be transferred to neutral welfare organisations in the same region, otherwise they would become city property and the provinces or cities would have to ensure that they would be used for welfare purposes. The Catholic Church in France thus lost its cathedrals, churches, monasteries, lands, seminaries, schools, and welfare institutions – not through a revolution but through a political process in which the state liberated itself from the grip of the church. Nevertheless, it was difficult for the state to organize Mass in the Notre Dame, the cathedrals of Reims or Chartres, and in local churches, or to train priests. Thus, what the state took with the right hand it returned with the

295

gelove n in het publieke domein

left – for use only. Article 14 stipulates that the buildings of the archbishops, bishops, presbyteries and their annexes, the great seminaries and Protestant faculties of theology can be used for free by public foundations for worship (Établissements publics du culte) – for certain periods. “However, they are not responsible for major repairs.” Article 19 declares that the state will take charge of repairs on buildings owned by religious associations for public worship, whether they are historical monuments or not. Protestants and currently three mosques therefore have their buildings paid for entirely or partly by the government (Conseil d’État, Rapport 2004: 413; on Muslims cf. p. 325).

10.2.2 historical background

296

The law on laicism is not anti-religious, but it is anti-clerical. The background of this anti-clericalism lies in the French Revolution, which ended the hegemony of the Catholic kings and their close cooperation with the Catholic Church. Throughout history Germany consisted of several principalities, dukedoms, and city-states until the end of the nineteenth century, but France had had a central government for a long time and was one of the most feudalistic states in Western Europe. The Revolution executed the royal family, granted equal rights to Protestants (December 1789) and to Jews (September 1791), ended the public acknowledgement of vows and religious orders (February 1790, August 1792) and established a secular state in 1792. Monks and nuns had to live a secular life or go abroad. In defence of these decisions, the Revolution referred to the rights of the people.6 In its preamble the French Declaration of the Rights of Man and of the Citizen (1789) recalls the suffering caused by the administration, corruption and the violations of human rights. From then on government would be based on simple principles evident to everybody. It would be bound by the constitution and have human welfare as its main aim. Article 1 declares that all human beings are born and remain free and have equal rights. The only justification for social distinctions is their usefulness for the public interest. Article 2 states that the following human rights are inalienable from human nature: freedom, property, security, and resistance to oppression. The source of sovereignty is the nation: legitimate authority resides in the nation (Article 3). The acknowledgement that the nation is the source of sovereignty implies the rejection of the authority of the church. The starting point here is the general well-being of the population and not the interests of groups, individuals and those in superior positions (cf. Article 6).7 This law is based on the idea of a common human nature: we all are Humans – with a capital letter. The freedom of religion was included because of the pressure of the Huguenots who had been persecuted since the St. Bartholomew’s Day Massacre (1572). A more tolerant period began with the Edict of Nantes (1599), which granted them religious freedom in certain areas determined by law, but that edict was suspended in 1685. Many had died at the hands of the Inquisition and many others fled to Berlin, Holland, Manhattan, and the Cape in South Africa. Freedom of religion entailed that no one was to suffer as a result of his opinions, even if they were religious, as long as they did not endanger public order (Articles 10 and 11).8

‘church’ – state relations in the public square: french laicism and canadian multiculturalism

10.2.3 realit y under l aicism Life, of course, is more powerful than doctrine. The Report of the French Council of State states that laicism is a dynamic principle. In the course of a century new questions arose that had to be answered. The basic assumptions of the law are important for further developments that had to be controlled by the Commission Stasi pour l’application du principe de laïcité. Basic to the law are a number of ideas: separation of church and state, the state’s responsibility for everyone, freedom of conscience, freedom of worship, and, by implication, equality and freedom from coercion in conscience and religion. It would be a misunderstanding of laicism to see it as more characteristic than equality for France: freedom of conscience presupposes equality and both principles are completely intertwined. Next, as stated above, laicism is not anti-religious but anti-clerical – which so far has meant in practice that especially the power to exercise control over large areas of social life has been taken from the Catholic Church. The report by the Council of State holds that laicism is not meant to minimize religions or their manifestations in public life and make them merely private.9 The display of religious symbols is prohibited on monuments and some public buildings (Rapport, 262). The report states that the law is not inimical to religion and leaves the possibility open for a liberal interpretation (Rapport, 264). It describes the state responsibility for major repairs of cathedrals and churches (305-312), chaplains’ homes, slaughterhouses, and Christian holy days. This system is open to other religious traditions. The large mosque in Paris and those in Lyon and Evry and the synagogue of the Jewish Association of Paris have been accepted as part of the system. A special case is the matter of headscarves, which were at first allowed in public places but were later prohibited. Muslims point out that Jews and Christian nuns wear a yarmulka or headscarf as well. In 1989 the Council of State ruled that “the freedom of the students entailed the right to express and manifest their religious faiths in the buildings of the schools” – with respect for the opinions of other students and without consequences for the classes. The boundaries of this freedom were, of course, putting pressure on others, provocation and proselytism (Rapport, 338). In 1994 a government rule was circulated that such signs should be unobtrusive – simply showing that one belongs to a religious group – and not conspicuous (signes ostentatoires), because they would otherwise be proselytistic and possibly discriminatory. The Council of State ruled that this ministerial rule did not prohibit the wearing of headscarves (Rapport, 339). A headscarf can mean various things (Rapport, 341). After a series of incidents and broad discussions in 2003 a committee appointed by the National Assembly advised that all signs of religious or political memberships in public spaces be suppressed, including public schools. The committee, on reflecting on the application of the law of laicism, advised prohibiting all clothes and signs that openly displayed religious affiliation. The General Assembly of the Council of State agreed with the draft of a law prohibiting such clothes and signs in all primary and secondary schools and colleges. If some con-

297

gelove n in het publieke domein

tested that the prohibition did not apply to them, the courts would decide whether the religious signs were in conformity with the law on laicism (Rapport, 342).

10.2.4 discussions

298

If religion can be very influential on our attitude in life and helps to determine ideals that go somewhat beyond what is considered to be ‘normal,’ then the relation between the state and religious leadership will always remain problematic. The French solution is marked by the French past. Inevitably, there was some discontent. The Catholic hierarchy does not fit well into the law on laicism, even though the state does respect the church orders of the various religious organisations – within the limits of the law. The grand rabbi of France stated that “the reductionist view of religion in the law on laicism has been implanted step by step in positive law. The state has the right to decide sovereignly upon what is truly religious, and that has decreased comme peau de chagrin” (Rapport, 285f). In relation to Muslim wishes, the report argues that the state has to distinguish time and again between the truly religious matters that have to be integrated and those that do not belong to the religious domain. Some people want to interpret the law on laicism in an open and liberal way – and it is important to note that the report of the Council of State takes this line. But others want to remove all religion from the public domain. An example of the latter is Henry Pena-Ruiz, member of the Stasi Committee for the application of the principle of laicism. In his Dieu et Marianne: Philosophie de la laïcité he argues for the removal of all religious signs from the public domain (Pena-Ruis, 2005). He stresses that this principle is not hostile to religion but guarantees a neutral and equal treatment of everybody. The principles of the French state are – in line with the French Revolution – equality, freedom of conscience for everyone, state sovereignty, and the oneness of the French people. The educational system should have no place for religious education. Compared with the report by the Council of State, Pena-Ruiz is somewhat rigid. His philosophical hero is Spinoza – expelled by the Amsterdam synagogue and sent into exile by the city council because of his heretical beliefs. But Spinoza, in Pena-Ruiz’ view, was right to stress the commonality of human beings; his hermeneutical programme in the exegesis of Scripture is plausible: stick to the universal truths! Pena-Ruiz is therefore not a friend of the French post-modern philosophers but a proud heir of strict Enlightenment thought: one common human nature, one reason, equality, and the privatization of that which we cannot know with certainty. Because of these human commonalities we are united by universals; as far as the rest of our beliefs are concerned, we should take them for what they are: not established facts but (irrational!) beliefs. And we should not cling to them too strongly but rather tentatively – strong beliefs do not allow for a great deal of tolerance (Pena-Ruiz 2005: 105, 181, 215). A free, civil society requires a republic of equals, working together on the basis of reason, and the privatization of religion – which is not a matter of reason but one that belongs to another area of existence (Pena-Ruiz 2005: 103, cf. 178). Thus, Pena-Ruiz’ esti-

‘church’ – state relations in the public square: french laicism and canadian multiculturalism

mation of laicism is very different from that of the report of the Council of State. He repeatedly rejects an “open laicism” that tries to give religious organisations a place in the public sphere. So far, we have seen the main line of the law on laicism, its historical background, its dynamic interpretation in the twentieth century, and the opposition to a freer and more “liberal” interpretation. Pluralism has given new urgency to the debate. Headscarves had been allowed, but after 9/11 they were prohibited in public buildings and schools. France is wrestling with religious pluralism. A Moroccan philosopher complained once (in 1995): “In France we are accepted as Moroccans but never as Muslims!”10 I will return to the French situation after an exposition of the recent so-called shari’ah discussion in the Canadian province of Ontario.

10.3

a shari’ah court in toronto? The Canadian constitution grants people the right to live according to their own traditions.11 In the background here are Canada’s French- and English-speaking populations and its two official languages and the immigration of many from Europe and other parts of the world.12 The First Peoples of the Americas have been granted full rights and immigrants from Western Europe and East Asia live everywhere in the country. The name of the street south of the University of Toronto, College Street, is written in both English and Chinese. Canada welcomes differences and does not try to assimilate everyone into a French or English straightjacket. The space for people to follow their own cultures and traditions has been made law in the Multiculturalism Act of 1985 (assented to 1988), which refers in its introduction to the constitution:

“(…) Canada is a party to the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, which Convention recognizes that all human beings are equal before the law and are entitled to equal protection of the law against any discrimination and against any incitement to discrimination, and to the International Covenant on Civil and Political Rights, which Covenant provides that persons belonging to ethnic, religious or linguistic minorities shall not be denied the right to enjoy their own culture, to profess and practise their own religion or to use their own language;” “(…) the Government of Canada recognizes the diversity of Canadians as regards race, national or ethnic origin, colour and religion as a fundamental characteristic of Canadian society and is committed to a policy of multiculturalism designed to preserve and enhance the multicultural heritage of Canadians while working to achieve the equality of all Canadians in the economic, social, cultural and political life of Canada (…).”

On this basis the Canadian government has the obligation to grant people the right to follow their own way of life and to provide opportunities for them to do

299

gelove n in het publieke domein

so – culturally, ethnically and religiously. Thus, Canadian policy is not a copy of Paris’s policy – to say the least. Pena-Ruiz holds that the aim in Paris should not be assimilation but integration – on the basis of a common rational humanity all kinds of differences are possible (Pena-Ruiz 2005: 211). Canada starts with one law for all that recognizes differences. Let us see how far this brings us in the case of the request for Ontario to recognize a shari’ah court as competent to arbitrate. Can Muslims follow their own rules in family law?

10.3.1

300

arbitr ation The Canadian Law on Arbitration (1991) grants the possibility of arbitration by arbiters whose decisions are binding. Divorce can be decided only by the courts, but the lesser decision regarding separation can be done through arbitration, if both partners agree on the arbitration and the choice of the arbiter. This (cheaper) procedure allows for a decision in conformity with local or religious custom or rules. An arbiter is more able to take personal circumstances into consideration than a court could (Boyd 2005: 36). Rules for the upbringing of children, financial responsibilities and even inheritance can be arranged by arbitration. If people agree to take the road of arbitration, the decisions are binding – unless they are contrary to other laws. Religious communities make use of this possibility. Churches have rules for their members. Catholic dioceses have church laws concerning marriage and divorce. Protestant churches may not have inscribed these rules into a church order, but they do have moral requirements for full membership. Thus, people may choose a church member as arbiter or go to the church court. In the Jewish and Islamic communities the strict following of halachah and Islamic law is more important than following similar rules in most Christian churches because, among other reasons, of the warnings against legalism in the Sermon on the Mount and in the letters of Paul. Members of the Jewish community have to obey and will be judged by the Beis Din, which makes decisions according to the Jewish religious laws, halachah. The majority of cases brought to the Beis Din by orthodox, conservative and reform Jews concerns the get, the amount that, according to the halachah, has to be paid for the wife.13 In an average of thirty cases per year the Ontario Beis Din decides on support, custody, and property division and access – and, according to the law on arbitration, those decisions are binding. A Muslim organisation requested the same status for the shari’ah as the Beis Din, a request that resulted in a great deal of discussion that lasted two years in Ontario and other places. The Islamic Institute of Civil Justice (iicj) in Ontario asked the provincial government to recognize a shari’ah court as a committee for arbitrage and to grant legal, binding power to its decisions on separation and hereditary settlements. Given the upheaval and protests from people who argue for laicism, feminist organisations, a Muslima Group and others in newspapers, on radio and television, in June 2004 the government in Toronto asked Marion Boyd

‘church’ – state relations in the public square: french laicism and canadian multiculturalism

– a former minister of ‘Woman’s Issues’ – for advice on whether and how such Muslim arbitration would be possible. After consulting with almost every group in Ontario, she presented her advice publicly in December 2004. This advice was again received with sharp criticism by secular, Jewish, and feminist groups – although, as Mrs Boyd convincingly pointed out, the intentions of the iicj had not been very well understood. After lengthy discussions, the Ontario Parliament decided on February 15, 2006 to change the Family Law and Arbitration Acts.

10.3.2 the background: Isl am in the west For a good understanding of the question of the iicj we need to delve a bit into its background. Part of the misunderstanding lies in how the term shari’ah has often been understood in the West. Shari’ah is the main body of classical Islamic law (and ethics), laid down in the Koran, hadith and which has been applied and elaborated in the four important Islamic traditions in law (shari’ah). Those traditions differ a great deal in rules concerning prayers, gifts, Ramadan, hadj and the main confession but also in respect to various contextual applications of the old rules that are derived from the Koran and hadith (stories about the life and sayings of the Prophet and his early followers). Just as New Testament scholars have a genealogy of manuscripts of the New Testament books, so Muslims have a genealogy of hadith with indications of how many and which witnesses support the story told by a hadith. From these sources – the Koran and hadith – the four main Islamic law schools (traditions) derive their jurisprudence (fiqh) in accordance with certain (hermeneutical) principles. The study of principles (Usul alFiqh) is one of the main areas of Islamic theology. Thus, shari’ah means the basic ethical rules of Islam. Muslims who want to follow shari’ah simply want to be directed in obedience to God by God’s laws as given in the Koran and by the examples of the earliest witnesses of the faithful lives of the Prophet and his first followers, like his wives, daughters, and friends. Some Muslims follow the strictest schools in shari’ah. These schools follow the Koranic rules and earliest hadith, because they want to purify Islam by returning to the old sources. A religious renewal requires a new interpretation of its sources – as Luther and the people who gathered in Azusa Street in Los Angeles in 1906 did. In one way or another Muslims have to decide which principles are basic and which are contextual – Moroccan, Arabic, Turkish, Pro-Islamic Indonesian, etc. (see Vroom, forthcoming). Therefore, that Muslims wish to live in accordance with shari’ah is quite understandable and does not say that much about the rules that they will actually follow in business and family life. The central lines of Islamic ethics are clear, as are the central lines of Christian ethics, but in the modern context and, for Muslims, the minority situation requires a great deal of hermeneutics. Therefore, if Muslims talk about a shari’ah court, it would be better to ask their view of fiqh and the principles of jurisprudence than to oppose such terms immediately.

301

gelove n in het publieke domein

Muslims live in Canada and other Western countries under a law that has its roots in Roman and Christian cultures and has gone through a long history of religious wars, peace treaties and the Enlightenment. Of course they want to find a Muslim way of life in these societies. And therefore one question is how much space do Western countries with their Christian, Jewish, and humanist backgrounds grant to Muslim, Confucian or other communities. The second question is how Muslims will find their way. Muftis have the right to pass fatwas that tell people what is correct Islamic conduct. There are many muftis – local, bound to Muslim communities and on the internet – and they have many conflicting insights. Muslims share in the modern condition of people in affluent societies: we live locally and globally – although our basic human interests are financially and socially local. In the case of family problems, people depend mainly on local communities for acceptance and support. Therefore the proposal of the iicj was quite natural. Why not institute an Islamic court like the Beis Din that can help them live their lives with a good Muslim conscience?

302

Against this background we can understand a few elements in the fierce discussion about the shari’ah court in Ontario: 1) the necessity for the Islamic communities to follow a Muslim way of life within the system of Canadian law; 2) the actualization of their constitutional freedom to live according to their cultural and religious customs and opinions; 3) the settling of problems having to do with marriage and inheritance according to shari’ah; 4) the need for expertise on the settlements that Muslims can make in Ontario.

10.3.3 the main objections Many of the objections to a shari’ah court on family arbitration presuppose that it would leave women in a backward position. The Canadian Council of Muslim Women and other organisations point out that what many forms of Muslim family law have in common is that they perpetuate a patriarchal model – in polygamy, rules for divorce and inheritance (48). However, Boyd refers to studies that show how widely the positions of women in Islamic countries differ. Because of the variety of the law schools in Islam, the classical rules are applied in widely divergent ways (Boyd 2005: 42f.). Some groups object to the presence of religious principles in Canadian law. The Humanist Association of Canada feels that there should be “no religious alternative to the secular laws that govern family law and inheritance matters in Canada” (47). Boyd answers that many who oppose the presence of any religious principles in Canadian law have “little memory of the extent to which religious principles have informed the laws which we tend now to regard as secular in this country” (Boyd 2005: 46): these laws “look patently ‘Christian’ in nature, enshrining as they do such ‘Christian’ values as monogamy in marriage or restrictions around divorce, not to mention official holidays and the defined work week” (46).

‘church’ – state relations in the public square: french laicism and canadian multiculturalism

Another important objection states that the composition of the Muslim community in Canada – like almost everywhere in the West – is very diverse, and not all Muslims agree on the same set of rules. Therefore, during her many consultations she heard that people thought there would “never be a single, centralized shari’ah tribunal that all Muslims will accept,” just as not all Muslims would accept fatwas from Al-Azhar or the European Islamic Council (43f.). Boyd replies to this objection by pointing out that there are some Islamic Conciliation and Arbitration Boards in fourteen jurisdictions around the world; in Canada there were five, with formal rules for conciliation and arbitration, adopted in 1990. Between 1998 and 2003 these arbiters dealt with 769 cases, with a success rate of 69 per cent (58; appendices IV and V). A Toronto mosque offers guidance and arbitration and, in fact, “Muslim family law has been and is being used now to resolve disputes successfully in both Shi’a and Sunni contexts” (61). Thus, the government of Ontario had to compromise between the constitutional right to live according to one’s own tradition and the principles of equality and nondiscrimination. Native Americans underlined the value of religious arbitration: “It could be argued that Jewish law, Christianity, Shari’ah law, native healing circles and religions in general are, in essence, non-violent or violence-reducing conflict resolution systems” (65) – especially, as Muslims added, for minorities (Boyd 66). In communities with extended families, other family members are affected by conflicts and divorces – and it is not certain that a secular, modern court would take their interests into account (66f.). However, some suspicions were raised by a declaration made by a member of the Muslim leadership in a convention called by iicj on the foundation of a “Darul Qada – Muslim Court of Arbitration” (March 2004) that Muslim law is superior: “A Muslim cannot be a Muslim without obeying Muslim law in its totality.”1 4 This can be interpreted in various ways indeed.

10.3.4 reasons and advice Of course, Boyd would consider such arbitration only if people were free to submit their case to Islamic arbitration or not. Canada is bound to guarantee people freedom of religion and enhance the multicultural inheritance of Canadians (Boyd 2005: 73). All arbitration falls within the power of the state, which determines the boundaries of what can be organized (76). But the government acknowledges a private sphere in which people may make private arrangements by means of contracts (76). Of course, safeguards are needed to prevent people from being forced to accept rules that they do not want. Boyd concludes: “I do not believe the Constitution prohibits the use of arbitration, faith-based or otherwise, for resolving disputes about family law and inheritance” (77). Canada, she says, “is a delicate balancing act where protection of the religious, language and legal rights of both French and English have marked our ethos from the beginning” (79). In Britain, since 1982 “the Islamic Shari’ah Council (uk) provides (...) professional conciliation services to couples on various aspects of Islamic law and has established for this purpose standard procedures,

303

gelove n in het publieke domein

forms and certificates,” and many important disputes among them never come before the official courts (81). Boyd’s starting point lies in the balancing of two principles: the equal value of each individual and the rights of minorities that are acknowledged in the Canadian law on multiculturalism (89). Therefore, she rejects two opposite ‘solutions’ to the problem of community and multiculturalism. The first view can be called ‘secular absolutism’ – the model commonly associated with France. This model is based on the assumption that secular laws treat everyone equally. The primary shortcoming of this model, she says, is that it fails to acknowledge that some people live their lives in a manner more closely aligned to their faiths than others, so that secularism is experienced as a constraint. In such a system legal selfexpressions are impossible (89f.).

304

The opposite view holds that each minority community has the possibility of instituting its own internal regulations; this policy can be called “non-intervention.” This policy is difficult for those who feel that some minorities do not have much respect for some of their members, such as women (90f.). This is relevant in this case, because some Muslim leaders have made statements that justify the unequal treatment of women (93; cf. 97), although it is debatable whether all Islam is that patriarchal, and basic Islamic principles could be interpreted otherwise (99). Boyd stresses the interests of women and children. Because of the tension between individual rights and some group customs, individuals should not be stopped from appealing to common law. Therefore, the distinction between public and private cannot be drawn too sharply; it would exclude some important information – relevant to a group’s identity – from the public conversation (91). “The line between private and public shifts, and is in constant negotiation,” she says (91). Next, she rightly states that individuals are always at the intersection of various identities. Therefore, it is impossible to define cultural, ethnic, or religious groups in too harsh a way. Boyd advises improving the structure of the arbitration and refers to advice that has been given to her: clear independent legal advice for persons who are considering arbitration (cf. Boyd 2005: 105, 120f.), regulations and requirements concerning the qualifications of arbiters (109-17), equal treatment of women during arbitration (117f.), keeping records and a survey of the reasons behind the decisions of the arbiter (118-19), and other possibilities for appeal or review of decisions (124f.). The report gives a list of proposals for the improvement of the Arbitration Act; in the case of religious arbitration, a decision should include a statement of the principles of faith-based arbitration (136f.).

10.3.5 revision of the ontario l aws After a year of political discussion, the government decided to change the Family Law and Arbitration Acts. I will quote some of the new amendments of the laws, decided upon on February 15, 2006:

‘church’ – state relations in the public square: french laicism and canadian multiculturalism

1. Family Law Act The law defines “family arbitration” as arbitration that “(a) deals with matters that could be dealt with in a marriage contract, separation agreement, cohabitation agreement or paternity agreement under this Part, and (b) is conducted exclusively in accordance with the law of Ontario or of another Canadian jurisdiction; “family arbitration agreement” and “family arbitration award” have meanings that correspond to the meaning of “family arbitration.”15 2. Arbitration Act (see e-laws.gov.on.ca: 81) “58. The Lieutenant Governor in Council may make regulations, (a) requiring that every family arbitration agreement contain specified standard provisions; (b) requiring that every arbitrator who conducts a family arbitration be a member of a specified dispute resolution organisation or of a specified class of members of the organisation; (c) requiring every arbitrator who conducts a family arbitration to provide specified information about the award, not including the names of the parties or any other identifying information, to a specified person; (d) requiring any arbitrator who conducts a family arbitration to have received training, approved by the Attorney General, that includes training in screening parties for power imbalances and domestic violence; (e) requiring that every arbitrator who conducts a family arbitration shall, (i) ensure that the parties are separately screened for power imbalances and domestic violence, by someone other than the arbitrator, and (ii) review and consider the results of the screening before and during the family arbitration; (f) requiring every arbitrator who conducts a family arbitration to create a record of the arbitration containing the specified matters, to keep the record for the specified period and to protect the confidentiality of the record; (g) specifying standard provisions for the purpose of clause.”

10.3.6 conclusion Thus, the law now grants individual persons the possibility of arbitration in their own ethnic or religious community but states additional qualifications for arbiters, the procedure of their decisions, control and clearer possibilities of appeal, and independent information from both partners concerning the process and the criteria that will be used. The individuals may choose to be helped by an arbiter from their religious community. The law does not determine the communities from which arbiters may come but grants them equal treatment and responsibilities within the framework of wider Ontario and Canadian Law.

305

gelove n in het publieke domein

10.4 comparison and observations It is clear that France has the strictest separation between state and church and Canada is the country that most clearly grants rights to ethnic, cultural and religious minorities. These policies are very much within the atmosphere of the twentieth century and will come under a great deal of pressure in the global, pluralist culture of the twenty-first century. French laicism has its roots in the treatment of Protestants – and at an earlier stage Waldensians and others – and the close ties between the absolute king (l’état, c’est moi) and the clerical hierarchy. Napoleon reversed the new order and the restoration of the post-revolutionary period did the rest. Since the latter part of the nineteenth century France has tried to loosen those old ties and to treat every citizen equally, granting freedom of conscience and freedom of worship. The new policy was built on an Enlightenment idea of a universal nature – supported by the Christian beliefs of the large majority of the population. Pena-Ruiz’ view of an actual common human nature is exaggerated – it is simply uninformed and Eurocentric or even “West-Eurocentric” – but he is right in that such a view of a general, reasonable basis of society is basic to the idea of laicism. 306

We have to acknowledge that there is a deep gap between the idea of an actual moral consensus on a common set of values and the idea that all people have such values in common on a deeper level (so that everyone who neglects them acts against her own nature). Those who want to improve the world are continually making the error of neglecting this difference. Secularized liberals think that the public domain can be neutral, without a particular worldview and governed by reason alone: all differences are circumstantial, private, and have no meaning for society at large because all things common are steered by reason alone: sola ratio humana. That is the rhetoric of Pena-Ruiz’ understanding of laicism as well – although it is not the reality. The Canadian Multiculturalism Act dates from 1985, a period of wealth in the West, with a rather strong sensitivity to other cultures and Western failures, and shame over how the First Peoples of the Americas had been treated.16 Cultural relativism was in the air and below the awareness of difference lay an enlightened trust that on a deeper level of human nature all people are equal – and that all moral ‘systems’ are ultimately decent and that people can learn to understand and learn from one another. North America had a different Enlightenment from the one France had – not anti-clerical and much less atheistic. Canada has granted rights to a small minority of native people who live partly in a few areas. But Canada is now beginning to be confronted with larger groups of ‘aliens’ – in Ontario there are about 220,000 Muslims and even larger numbers of East Asians in the western provinces. Muslims resist Western ideas of a liberal and rational common human nature that makes everybody an autonomous but equal individual. So Ontario had to extend the Arbitration Act and make it more ‘Western’ in the sense that Muslims would be bound by existing law – stemming from a

‘church’ – state relations in the public square: french laicism and canadian multiculturalism

mainly ‘Christian’ background, as Boyd rightly states. (Muslim) arbiters have to be educated, not because they are suspect but to make sure that they act according to the standards of the dominant culture: personal freedom, equality and rules about the care for children. The most striking feature of both examples is that they meet with the same problems – real cultural and religious differences – and have to compromise. Laicism is not as strict as people like Pena-Ruiz claim. The Rapport du Conseil de l’État is clear on this and Boyd gives similar examples from Canada: holidays, the structure of the week – and we could add the whole structure of social and medical care, the very idea of a more general commonality that transcends families and clans. Canada has made room for ethnic and religious particularities and is now forced to preserve the common values of the old majority that are thought to be part of Canadian identity. France comes from the other side and has to find a way to make room for other differences: the slaughter of animals, permission for mosques, state support for the building of mosques – a treatment equal to the Catholic use of state cathedrals? Headscarves were permitted until after 9/11, 2001. They increasingly became signs of a Muslim identity over against secularism and thus of a protest against the acceptance of people from Morocco, Algeria, Tunisia, etc. as French citizens but not as Muslims. Canada and France struggle with the same problems of religious and cultural pluralism but approach it from opposite sides. These problems cannot be solved if we do not accept that the idea of a common human nature is always part of a specific worldview. Through international law we acknowledge the idea of a common humanity, but the actual understandings thereof vary rather widely from culture to culture and between worldview traditions. Perhaps some of the differences will disappear in the next centuries, but some valuable elements of the contemporary understanding of common humanity will disappear as well. In the end it is clear that both the Canadian and the French solutions are historical and contextual solutions for the problem of religion, state and culture, and not purely rational findings or compromises for all time. What is lacking too much in these discussions is the question of evil. It is quite common to discuss different ideas of the common good but belonging to such ideas are views of what is wrong to do. If others permit something that one thinks should never be done and certainly not allowed, this is a much deeper conflict than that caused by different priorities among desirable aims. Part of the collision between the liberal Western culture and Muslims concerns evil: Muslims reject Western liberalism and the idea that we are free to do what God, in their view, has forbidden. Westerners abhor the conflicts between Arabic clans, an attitude of laziness towards modern forms of slavery and the unequal treatment of women – I will leave aside the question of whether such things are present in Western societies as well. Deep conflicts arise from what people reject and cannot allow on religious grounds. In her report Boyd deals extensively with

307

gelove n in het publieke domein

the treatment of women and children but much less with what Muslims do not like in Western culture. The report by the Conseil d’État on laicism lacks an analysis of the objections of Muslims to French society, and in the liberal plea in Dieu et Marianne religion and France are present, God and Marianne, but not ideas of other cultures about life and society. We have a long way to go in learning to discuss state-religion relations and value pluralism. There are two levels here. The first level is within our own ‘communities’ – as they are pluralistic in themselves. We have to discuss the values of our tradition and to what extent we have made them part of the culture. The second level is the public and political discussion on life and how society should be organized. Religions should play an important role in that discussion – as we have seen, religion plays a role in society and is not ‘just private’. Both in Ontario and France and everywhere else, politicians have to discover what that role can be.

308

‘church’ – state relations in the public square: french laicism and canadian multiculturalism

noten 1 2

3

4 5 6

This contribution was first published in Studies in Interreligious Dialogue 16 (2006): 190-210. In what follows I will use the term “church” to refer to all religious and secular worldview organisations and will use the term religion in a very broad way, including organized secular worldview traditions in it as well – for no other reason than that “religion” is a more well-known and shorter expression. According to the 2004 Report on Public Affairs and Laicism by the French Council of State (370f.), of the fifteen original member states of the European Union, France and the Netherlands have the strictest constitutional separation of church and state. It is widely known that Franc is the strictest on this point. For the French text of law see Conseil d’Etat, Rapport public 2004; 405-415. In 1920 France re-established diplomatic relations with the Holy See; cf. Rapport, 281. Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789: Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nation ale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que leurs actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Etre suprême, les droits suivants de l’Homme et du Citoyen. Art. 1. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. Art. 3. Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. In English (Laquier and Rubin 1990): The representatives of the French people, organized in National Assembly, considering that ignorance, forgetfulness, or contempt of the right of man are the sole causes of public misfortunes and of the corruption of governments, have resolved to set forth in a solemn declaration the natural, inalienable, and sacred rights of man, in order that such declaration, continually before all members of the social body, may be a perpetual reminder of their rights and duties, in order that the acts of the legislative power and those of the executive power may constantly be more respected, in order that the demands of the citizens, founded henceforth upon simple and incontestable principles, may always be directed

309

gelove n in het publieke domein

7

310

8

9

10

11

towards the maintenance of the Constitution and the welfare of all. Accordingly, the National Assembly recognizes and proclaims, in the presence and under the auspices of the Supreme Being, the following rights of man and citizen. 1. Men are born and remain free and equal in rights; social distinctions may be based only upon general usefulness. 3. The aim of every political association is the preservation of the natural and inalienable rights of man; these rights are liberty, property, security, and resistance to oppression. 4. The source of all sovereignty resides essentially in the nation; no group, no individual may exercise authority not emanating expressly there from. Déclaration, Art. 6. La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. English: Law is the expression of the general will; all citizens have the right to concur personally, or through their representatives, in its formation; it must be the same for all, whether it protects or punishes. All citizens, being equal before it, are equally admissible to all public offices, positions, and employments, according to their capacity, and without other distinction than that of virtues and talents. Déclaration, Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme: tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. English: Art. 10. No one is to be disquieted because of his opinions, even religious, provided their manifestation does not disturb the public order established by law. Art. 11: Free communication of ideas and opinions is one of the most precious rights of man. Consequently, every citizen may speak, write, and print freely, subject to responsibility for the abuse of such liberty in the cases guaranteed by law. Rapport, 263: “Pour les pères fondateur de la loi de 1905, puis de celle de 1907 sur les cultes, la laïcité n’est pas le refoulement des religions ou de leurs manifestations de l’espace public vers la sphère privée. C’est le refus de l’accaparement (seizure) de l’Etat et de la société par les religions et, inversement, de la main mise de l’État sur celles-ci.” M.A. Al-Jabri at the Conference “Le Société civile et le dialogue euro-arabe,” held in Casablanca, December 14-16, 1995. Conference papers were published in 1996 under the same title by the Secréteriat Euro-Arab Dialogue at The Hague. Constitution, 3 (see the website of the Canadian Government). (1) It is hereby declared to be the policy of the Government of Canada to i. recognize and promote the understanding that multiculturalism reflects the cultural and racial diversity of Canadian society and acknowledges the freedom of all members of Canadian society to preserve, enhance and share their

‘church’ – state relations in the public square: french laicism and canadian multiculturalism

12

13

14

15

cultural heritage; recognize and promote the understanding that multiculturalism is a fundamental characteristic of the Canadian heritage and identity and that it provides an invaluable resource in the shaping of Canada’s future; iii. promote the full and equitable participation of individuals and communities of all origins in the continuing evolution and shaping of all aspects of Canadian society and assist the and assist them in the elimination of any barrier to that participation; iv. recognize the existence of communities whose members share a common origin and their historic contribution to Canadian society, and enhance their development; v. ensure that all individuals receive equal treatment and equal protection under the law, while respecting and valuing their diversity; vi. encourage and assist the social, cultural, economic and political institutions of Canada to be both respectful and inclusive of Canada’s multicultural character; vii. promote the understanding and creativity that arise from the interaction between individuals and communities of different origins; foster the recognition and appreciation of the diverse cultures of Canadian society and promote the reflection and the evolving expressions of those cultures; preserve and enhance the use of languages other than English and French, while strengthening the status and use of the official languages of Canada; and advance multiculturalism throughout Canada in harmony with the national commitment to the official languages of Canada. On the website of the Canadian Heritage Department it is stated (2006-9-28): “What is Multiculturalism? Canadian multiculturalism is fundamental to our belief that all citizens are equal. Multiculturalism ensures that all citizens can keep their identities, can take pride in their ancestry and have a sense of belonging. Acceptance gives Canadians a feeling of security and self-confidence, making them more open to, and accepting of, diverse cultures. The Canadian experience has shown that multiculturalism encourages racial and ethnic harmony and cross-cultural understanding, and discourages ghettoization, hatred, discrimination and violence.” For the Roman Catholic Church see Boyd 2005: 39; for the Anglican Church, 40; for Jewish and Catholic courts see 39-41. According to the information given to Boyd, Orthodox Jews are forbidden to bring a lawsuit before secular judges (55). The Report can be found on the website of the Attorney General of Ontario, as can the various laws mentioned above. Boyd, 2005: 62, quotes Syed Mumtaz Ali, “Islamic Institute of Civil Justice and Muslim Court of Arbitration,” News Bulletin, (Canadian Society of Muslims, August 2004), 2.6. Further amendation of the law: Conditions for enforceability: 59.6 (1) A family arbitration award is enforceable only if, (a) the family arbitration agreement under which the award is made is made in writing and complies with any regulations made under the Arbitration Act, 1991; (c) each of the parties to the agreement receives independent legal advice before making the agreement;

311

gelove n in het publieke domein

16

312

(d) the requirements of section 38 of the Arbitration Act, 1991 are met (formal requirements, writing, reasons, delivery to parties); and (e) the arbitrator complies with any regulations made under the Arbitration Act, 1991. 2006, c. 1, s. 5 (10). Certificate of independent legal advice (2) When a person receives independent legal advice as described in clause (1) (b), the lawyer who provides the advice shall complete a certificate of independent legal advice, which may be in a form approved by the Attorney General.2006, c. 1, s. 5 (10). The present constitution dates from 1982.

‘church’ – state relations in the public square: french laicism and canadian multiculturalism

liter ature Boyd, Marion (2005) Dispute Resolution in Family Law: Protecting Choice, Promoting Inclusion, http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/about/pubs/ boyd/. Conseil d’État (2004) ‘Rapport Public 2004: Jurisprudence et avis de 2003. Un siècle de laïcité’, Etudes et documents, Conseil d’Etat. No. 55. Paris: La Documentation française. Laquier, Walter and Barry Rubin (1990) The Human Rights Reader. New York: Reprint. Pena-Ruiz, Henry. (2005) Dieu et Marianne: Philosophie de la laïcité. 3rd Rev. Ed. Paris: Presse universitaire de France. Vroom, Hendrik M. (2006) ‘Interreligious Relations: Incongruent Relations and Rationalities’ Studies in Interreligious Dialogue 16: 59-71. Leuven: Uitgeverij Peeters. Vroom, Hendrik M. (Forthcoming) ‘Islam’s Adaptation to the West: On the Deconstruction and Reconstruction of Religion’ Scottish Journal of Theology.

313

gelove n in het publieke domein

314

de onlosmakelijke verbondenheid van religie en publiek domein

11

de onlosmakelijke verbondenheid van religie en publiek domein: pleidooi voor een ‘omgekeerde doorbr aak’ Erik Borgman

11.1

inleiding Het seculariseringsconcept ligt met recht onder vuur, maar niet altijd om de juiste redenen. Vaak wordt gezegd dat de secularisatiethese voorspelt dat voortgaande modernisering achteruitgang van religie betekent en dat deze voorspelling niet blijkt uit te komen (vgl. Berger 1989; zie ook Thomas 2005). Maar ten eerste is het claimen van een wereldwijde tendens tot desecularisering, waarbij Europa dan een uitzondering zou vormen, dubieus (vgl. Norris en Inglehart 2004). Ten tweede is de secularisatietheorie niet zozeer een voorspellende, maar veeleer een verklarende theorie. De secularisatietheorie verklaart kwantitatieve en kwalitatieve achteruitgang in de aanhang van religieuze instituties en religieuze opvattingen met een verwijzing naar de ingrijpende maatschappelijke en culturele veranderingen die worden aangeduid als ‘modernisering’. Die centrale verandering vatte de socioloog Max Weber samen in de term ‘rationalisering’. In een moderniserende cultuur gaan mensen hun wereld steeds meer zien in termen van middelen die dienen om efficiënt – rationeel – een doel te bereiken. Dat moeten zij ook doen om zich te handhaven in de moderne samenleving die zelf steeds rationeler wordt in deze zin, dat wil zeggen: gericht is op het efficiënt realiseren van doelen. Zo neemt een gerationaliseerd wereldbeeld dat denkt in termen van doelen en middelen de plaats in van het religieuze wereldbeeld, dat denkt in termen van intrinsieke waarde en betekenis. De paradox is dat Weber de moderne rationalisering op haar beurt verklaart met een verwijzing naar religieuze tradities die de wereld presenteren als beheersbaar en het menselijk leven als een onderneming met een te realiseren doel. In het geval van het calvinistische christendom, dat naar Webers bekende these ten grondslag ligt aan de westerse moderniteit, met name ook in haar economische gestalte, was het doel van het menselijk bestaan oorspronkelijk een goddelijke redding na het aardse leven. In de moderniteit raakt het buitenwereldse doel verbonden met concrete binnenwereldse doelen die te bereiken zijn met binnenwereldse middelen: het leiden van een ascetisch bestaan draagt bij aan het vergaren van rijkdom, die eerst gold als teken van goddelijke uitverkiezing, maar vervolgens doel in zichzelf werd. Zo wordt de religieuze rationaliteit seculier letterlijk te gelde gemaakt (Weber 1904-05/1988).1 De paradox dat secularisatie vanuit de religieuze tradities te verklaren is, suggereert de belangrijkste tekortkoming van het gebruikelijke seculariseringsconcept: de politieke metafoor waarop het is gebaseerd. Secularisering verwees oorspron-

315

gelove n in het publieke domein

kelijk naar de onteigening van kerkelijk eigendom en het overdragen ervan aan wereldlijke machten. Deze onteigening wordt vervolgens analoog ook op cultureel niveau waargenomen. De religie staat haar heerschappij over steeds meer terreinen van het leven af en draagt deze over aan de moderne doelrationaliteit. Webers analyse dat secularisering in de zin van moderne rationalisering plaatsvindt binnen de ruimte van een religieuze traditie (vgl. Stark 2005), suggereert dat secularisering niet zonder meer begrepen kan worden als machtsovername.2 In het seculiere blijven sporen van het religieuze aanwezig (vgl. Nancy 1998). De centrale these van dit essay is dat de combinatie van opleving van (belangstelling voor) religie en voortgaande secularisering, zoals deze het laatste decennium wordt waargenomen – op de vraag hoe deze waarneming te begrijpen valt, kom ik later terug – laat zien dat secularisering en presentie van religie elkaar niet uitsluiten. Ten eerste kiest moderne religiositeit altijd positie ten opzichte van de moderne rationalisering en gaat ze de strijd aan over de vraag hoe deze rationalisering in religieuze termen moet worden geïnterpreteerd. Maar belangrijker nog, in de reflectie van de moderne cultuur op zichzelf zoals deze op vele niveaus plaatsvindt – van de debatten in de politieke arena en in de media tot de sociaal- en geestenwetenschappelijke onderzoeksprojecten op de universiteiten – functioneren behalve overwegingen van doelmatigheid ook religieuze en met religieuze tradities verbonden visies op wat nastrevenswaardig is in het individuele en collectieve bestaan.

316

Ik zal beargumenteren dat dit erom vraagt een fundamenteel andere visie op de verhouding tussen religie en publiek domein te ontwikkelen dan die in de huidige publieke discussie in Nederland gebruikelijk is. De contouren van een dergelijke visie schets ik, en de plausibiliteit ervan verdedig ik, in nauwe aansluiting bij gedachten die de Duitse filosoof Jürgen Habermas na ‘9/11’ ontwikkelde over religie en publiek domein. Vervolgens ontwikkel ik aan de hand van een concreet voorbeeld van religieuze presentie in de seculiere samenleving enige gedachten over de wijze waarop religie van belang is voor het publieke bestuur en wat dit kan betekenen voor een toekomstige onderzoeks- en debatagenda.

11.2

de ‘terugkeer’ van religie - max weber Dat religie onverwacht zou zijn teruggekeerd op de maatschappelijke agenda is inmiddels een cliché. Zodra echter de vraag gesteld wordt wat deze terugkeer nu precies betekent, en zelfs of er eigenlijk wel werkelijk sprake is van een dergelijke terugkeer, blijkt grote onenigheid te bestaan. Toch laat deze discussie zelf al zien dat er iets fundamenteel veranderd is in het zelfbeeld van de hedendaagse cultuur. Om deze cultuur – wereldwijd, maar ook in West-Europa en in Nederland – te begrijpen, is inzicht in en een visie op haar verhouding tot religie onontbeerlijk. Dit betekent een omslag in het sociale bewustzijn vergeleken met een decennium geleden, toen het geenszins vanzelfsprekend was dat voor een goed begrip van de actualiteit inzicht nodig was in haar relatie met religie. Voor deze omslag is uiteraard de niet te negeren presentie van de islam op het mondiale en lokale politieke toneel een belangrijke aanleiding.

de onlosmakelijke verbondenheid van religie en publiek domein

In april 2006 publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid een onderzoek getiteld Dynamiek in islamitisch activisme. Het rapporteert uitvoerig over islamitische stromingen en bewegingen die volgens de gebruikelijke moderne westerse visie het religieuze en politieke niveau met elkaar vermengen. Het wijst binnen deze stromingen en bewegingen tendensen aan waarin aanzetten te vinden zouden zijn voor het vergroten van het respect voor mensenrechten en het versterken van de democratie. Het rapport lokte ongekend felle reacties uit. Velen ervan betwistten oppervlakkig gezien concrete feiten of analyses in het rapport, maar stelden eigenlijk de vraag aan de orde welke houding onze samenleving moet innemen ten opzichte van individuen en groepen met een religieuze visie op de verhouding tussen de rechten van het individu en de gemeenschap en op de mate van zeggenschap van mensen over hun eigen leven. Moeten deze wel genuanceerd bestudeerd worden? Moeten ze niet veeleer worden afgewezen en bestreden? Het rapport Dynamiek en islamitisch activisme bespreekt de vraag met welke houding een politiek doel waarover maatschappelijk grote eensgezindheid bestaat – het respecteren van democratie en mensenrechten – het best bevorderd kan worden. Dominante stemmen in de publieke discussie suggereerden dat het serieus overwegen van samenwerking met organisaties die zich voor, volgens hen, radicale politieke standpunten beroepen op de islam – of in sommige gevallen: samenwerking met groepen die zich voor welk politiek standpunt dan ook beroepen op een religie – in zichzelf al immoreel zou zijn. Zoals vaker sinds de opkomst van Fortuyn, komen ook hier achter de schijnbaar pragmatische discussies die in de Nederlandse politieke arena de toon zetten, fundamentele vragen tevoorschijn naar onze identiteit en naar onze verhouding tot anderen met een andere achtergrond en een ander zelfbegrip. De vragen wie wij zijn en willen zijn, individueel en collectief, en welke verhouding tot anderen dit impliceert, zijn religieuze vragen. In ieder geval in de ogen van Max Weber, voor wie de rationele afweging van waarden en overtuigingen waarop de antwoorden op deze vragen gebaseerd zijn, onmogelijk is. In zijn ogen zijn “de verschillende waardesystemen van de wereld” uiteindelijk verwikkeld “in een onoplosbare onderlinge strijd”, zoals verschillende vormen van geloof die elkaar wederzijds uitsluiten. In het spoor van John Stuart Mill (1869/1969: 431) meende Weber dat uitsluitend van de ervaring uitgaan tot polytheïsme zou leiden: een veelheid van te respecteren visies en waardesystemen die naast en tegenover elkaar staan en zich niet met elkaar laten verbinden, maar wier belang zich ook niet argumentatief tegen elkaar laat afwegen (Weber 1919/1988). Rationeel valt volgens Weber alleen uit te maken of, als men een bepaalde waarde als doel nastreeft, deze waarde met de aangewende middelen inderdaad bereikt wordt. Weber ziet heel goed in dat deze identificatie van rationaliteit met doelrationaliteit typisch modern is. De dominantie van doelrationaliteit onderscheidt volgens hem de door de kapitalistische economie gedomineerde moderne cultuur van voorafgaande culturen. Maar er is geen mogelijkheid om hier buiten te gaan

317

gelove n in het publieke domein

staan, zelfs niet als het denken in termen van doelen en middelen op den duur tot een crisis leidt, hetgeen volgens Weber het geval is. Als alles uiteindelijk zal worden beleefd als middel en niet meer als doel in zichzelf en intrinsiek van waarde, ontstaat volgens Weber de ervaring te leven in een door bureaucratische mechanismen geleide, doodse maatschappij als in een “ijzeren kooi” (“stahlhartes Gehäuse”) waaruit niet te ontsnappen valt. Alleen nog een vlucht in de irrationaliteit van bijvoorbeeld de sport biedt hieruit een schijnbare verlossing. Hieraan voegt Weber onmiddellijk toe dat de vraag of dit goed of slecht is, ons in “het gebied van waarde- en geloofsoordelen” brengt (Weber 1904-05/1988). De confrontatie van dergelijke oordelen, die niet op rationele gronden tegen elkaar kunnen worden afgewogen, vindt volgens Weber plaats in de politieke arena (Weber 1904/1988: 149-151). Nu dacht Weber dat het belang van waardeen geloofsoordelen in een kapitalistische economie steeds kleiner zou worden. Hij meende dat de economische organisatie van de kapitalistische samenleving in zijn tijd al in belangrijke mate de sturingsfunctie had overgenomen die eerder toekwam aan een wereldbeeld, een cultureel zelfbeeld, een maatschappelijk ideaal of een religie. Hij verwachtte dat deze tendens zich verder zou voortzetten. 318

De heftige recente discussies en confrontaties over religie en identiteit, over de vraag waar de grens ligt van de tolerantie in onze samenleving voor afwijkende visies en afwijkende gedragingen en hoe wij onszelf als samenleving zien, maakt duidelijk dat wat Weber ‘waarde- en geloofsoordelen’ noemt, in onze laatkapitalistische en laatmoderne samenleving wel degelijk van belang is (vgl. Joas 1997). Verschijnselen zoals het hernieuwde belang van de rol van religies op het wereldtoneel, zowel in het concrete leven van mensen als in de politieke discussies, het verlangen van mensen en collectieven naar oriëntatie en perspectief dat hieruit spreekt, de geïndividualiseerde belangstelling voor spiritualiteit en religieus erfgoed in het Westen, lijken in ieder geval hierop te wijzen. De snelle, ingrijpende en voortdurende maatschappelijke en culturele veranderingen die onze samenleving eigen zijn, roepen vragen op die in deze brede zin religieus genoemd kunnen worden. Dit maakt zichtbaar dat dergelijke religieuze vragen van essentieel belang zijn in de publieke discussie over maatschappelijke en politieke kwesties. Het maakt het bovendien hoogst urgent manieren te vinden om te doen wat volgens Weber onmogelijk was: rationeel discussiëren over waarde- en geloofsoordelen.

11.3

de ‘terugkeer’ van religie aan het einde van de negentiende eeuw Het inzicht dat ‘waarde- en geloofsoordelen’ en politieke vormgeving van de samenleving, dat op deze wijze religie en politiek onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, sluit beter aan bij de Nederlandse geschiedenis dan vaak gedacht wordt. De verhouding tussen religie en de Nederlandse samenleving

de onlosmakelijke verbondenheid van religie en publiek domein

wordt doorgaans vooral gezien in termen die ontleend zijn aan de situatie van verzuiling. Van deze verzuiling beleven wij sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw, en versterkt door de opkomst van de geïndividualiseerde en gemondialiseerde samenleving vanaf de jaren negentig, de nadagen. Dit leek het einde te betekenen van religie en levensbeschouwing als bepalende factor in de Nederlandse samenleving en de Nederlandse politiek, tot de recente opkomst van de islam. Meer echter dan de situatie van de verzuiling kan het proces dat in de tweede helft van de negentiende eeuw tot de verzuilde Nederlandse samenleving zou leiden, en waarin religieuze en andere levensbeschouwelijke stromingen en hun aanhangers toegang zochten tot de moderne samenleving, de moderne publieke discussie en de moderne politiek, de situatie verhelderen waarin wij nu verkeren. Hierbij doel ik nu niet op de parallellen en analogieën tussen de hedendaagse strijd om de maatschappelijke en culturele plaats van de islam en de negentiendeeeuwse strijd rond de plaats van katholieken (zie Magry 2000). Deze zijn inderdaad opmerkelijk en de nadere studie ervan kan bijdragen aan het heilzame inzicht dat het bij integratie mede gaat om het symbolische niveau en het recht herkenbaar present te zijn in de gemeenschappelijke publieke ruimte (vgl. Salemink 2005a; 2005b). Ik richt mij hier met name op de wijze waarop religieuze en levensbeschouwelijke overtuigingen mede de vormgeving van Nederland bepaalden, in een periode waarin net als nu sterke behoefte was aan maatschappelijke en politieke vernieuwing. In de laatste decennia van de negentiende eeuw zag men in brede kring dat het van belang was een einde te maken aan de burgerlijke gezapigheid van de periode ervoor. Abraham Kuyper en Herman Schaepman legden in naam van respectievelijk gereformeerden en katholieken een organisatiedrift aan de dag die Nederland op een radicaal nieuwe manier vorm zou geven. De nieuwe religieuze dynamiek van die dagen was tevens een nieuwe maatschappelijke dynamiek. Dit werd ingezien door de vrijzinnig-liberale beweging ‘Jong Amsterdam’. De aanhangers hiervan namen eind jaren tachtig naar eigen zeggen afstand van hun ‘ouders en grootouders’, die “gewoon [waren] de baas te spelen. (…) Zij zaten de Roomschen en de orthodoxe Gereformeerden op hun kop. Nu is dat anders geworden. Die lieden zijn uit hun ogen gaan kijken, zij zijn gaan belangstellen in de openbare zaak (…).” (Hack van Outheusden 1888: 107-114)

De vertegenwoordiger van ‘Jong Amsterdam’ die hier onder pseudoniem aan het woord is, de latere sociaal-democratische voorman Frank van der Goes (18591939), zag in 1888 in dat het bij de nieuwe maatschappelijke en politieke organisaties van katholieken en gereformeerden niet alleen ging om een emancipatiestrijd van bepaalde bevolkingsgroepen. Het ging om een nieuwe vormgeving van Nederland. De confessionelen voelden goed aan waar de religieuze en spirituele strijd in de eigen tijd werd gevoerd:

319

gelove n in het publieke domein

“Dat zooveel kerkelijke stervelingen thans in de eerste plaats staatkundige aspiraties hebben, dat zij mérken hoe zij in de gewone samenleving door de ongeloovigen worden beetgenomen, dat zij zich daartegen verzetten, is een echt modern verschijnsel. (…) De Heeren Kuyper en Schaepman weten heel wel dat zij te goed zijn voor den preekstoel. De Kamer, de couranten, de kiesverenigingen, dat zijn de kerken, of als men liever wil, de kapelletjes van onzen tijd.” (Hack van Outheusden 1888: 465-466)

Maar het omgekeerde geldt evenzeer. Schaepman en Kuyper vonden niet alleen onder nieuwe omstandigheden opnieuw de religie uit op een wijze die haar midden in de tijd present stelde, maar zij vonden tegelijkertijd opnieuw de politiek uit. Wie op een adequate manier politiek wil bedrijven, moet kranten en politieke bijeenkomsten beleven als kerken en kapellen in deze zin, als plaatsen waar in relatie met de actuele wereld de mens een collectieve vorm krijgt en zich een identiteit verwerft. Wie zo politiek wil bedrijven, die kan naar de overtuiging van Van der Goes van de confessionelen leren.

320

Voor Van der Goes was de vrije discussie fundamenteel voor de waarachtig democratische samenleving die hij nastreefde. Hij zag in dat deze vrije discussie bevorderd werd doordat de confessionelen zich een toegang forceerden tot het publieke debat. Zij plaatsten belangrijke nieuwe zaken, zoals de ‘sociale quaestie’, op de maatschappelijke agenda (vgl. Kuyper 1891). Hij liet er geen misverstand over bestaan dat hij “hunne wereldbeschouwing even onrechtvaardig als verouderd” achtte, maar verkoos “de oprechtheid van hunne leer (…) boven de georganiseerde huichelarij van de liberalen” (Hack van Outheusden 1889a: 285). Op basis van een marxistische analyse van de belangentegenstellingen zag Van der Goes bovendien mogelijkheden tot een nieuwe, ten aanzien van het heersende liberalisme hervormingsgezinde volkspartij waarvan ook katholieken en kuyperianen deel zouden kunnen gaan uitmaken (Hack van Outheusden 1889b: 286299). Dit was duidelijk een ontwikkeling waarop hij ook hoopte. Opmerkelijk in de positie van Van der Goes is vooral de scherpe wijze waarop hij de maatschappelijke en culturele dynamiek waarnam in de nieuwe politieke manifestaties van religieuze groepen. Zijn opstelling van ruim een eeuw geleden suggereert dat afkeer van concrete religieuze standpunten, of zelfs van religieuze tegenstellingen in het algemeen, niet het zicht mag belemmeren op het feit dat zij een uitdrukking zijn van de situatie in de samenleving en een vormgeving van de strijd die erin gevoerd wordt tussen verschillende posities en visies. Als groepen ruimte opeisen voor hun religie en haar uitingsvormen, dan is het van belang te zien dat zij klaarblijkelijk toegang wensen tot de samenleving waarin zij leven maar waarvan zij zich uitgesloten voelen. Zij zijn eropuit wel ingesloten te worden en laten dat blijken door te proberen de samenleving vanuit hun visie te hervormen. Tegenover de dominante blik die overal onoverbrugbare kloven ziet opdoemen, lijkt het van belang eens op deze wijze tegen de huidige verhoudingen met en onder moslims te kijken.

de onlosmakelijke verbondenheid van religie en publiek domein

Dan zouden de lopende debatten over bijvoorbeeld de verhouding tussen islam en moderniteit verschijnen als onderdeel van het nader vormgeven van de moderniteit en van het nader vormgeven van de islam. Moslims die naar mogelijkheden zoeken om publiek uitdrukking te geven aan hun religie, staan niet buiten de samenleving en de maatschappelijke vraag is niet of ze kunnen of moeten worden toegelaten. Ze zijn onderdeel van de huidige Nederlandse samenleving, zoals Van der Goes de liberalen ervan probeerde te overtuigen dat de katholieken die zich onder leiding van Schaepman publiek manifesteerden en de gereformeerden dat onder leiding van Kuyper deden, niet alleen bestreden of genegeerd konden worden. Zij waren, en de huidige moslims zijn de uitdrukking van de onvermijdelijke dynamiek van onderlinge positionering en het strijden om de machts- en krachtsverhoudingen die de moderne samenleving is (vgl. Borgman 2006: 113-128). Over de beste vormgeving van deze samenleving moet publiek gedebatteerd worden en dit publieke debat is de wijze waarop een democratische samenleving de maatschappelijke dynamiek nader vorm geeft (vgl. Van Gunsteren 2004, in de lijn van Habermas 1992). Dit impliceert dat moslims in het gesprek over de toekomst van de samenleving betrokken moeten zijn en dat – in bredere zin – het publieke domein intrinsiek met religie verbonden is en zich daarvan niet kan afsluiten. Religie maakt deel uit van het leven van burgers van de samenleving en is één van de wijzen waarop burgers hun maatschappelijke aspiraties, visies en idealen uitdrukken. Omgang met dit gegeven is een maatschappelijke en politieke kwestie van het grootste belang (Gauchet 1998). Zij kan niet worden tenietgedaan door bezweringsformules over de scheiding tussen kerk en staat en de noodzaak van religieuze neutraliteit voor de publieke ruimte. Zij vraagt om fundamentele doordenking.

11.4

religie in het publiek domein - jürgen habermas “Op 11 september is de spanning tussen seculiere samenleving en religie (…) geëxplodeerd”, zei de Duitse filosoof en publieke intellectueel Jürgen Habermas op 14 oktober 2001. Habermas heeft altijd het seculiere karakter van het publieke domein benadrukt. In 1962 stelde hij in een nog altijd invloedrijk werk dat in de moderne samenleving een beroep op religie in de publieke discussie betekenisloos geworden is. Het gaat er volgens de in dit boek ingenomen positie in de moderniteit niet langer om aan te tonen dat men het goede leven realiseert volgens een statisch normatief model, zoals religieuze tradities dit voorhouden. In plaats hiervan gaat het om de voortdurende bereidheid verantwoording af te leggen van ingenomen standpunten, uitgedragen visies en vormgegeven praktijken, en om de bereidheid deze indien nodig op basis van nieuwe feiten of argumenten te herzien (Habermas 1962). Op 14 oktober 2001 nam Habermas de in dat jaar aan hem toegekende vredesprijs van de Duitse boekhandel in ontvangst. De “deprimerende actualiteit van de dag” had hem naar zijn besef de keuze van het thema voor zijn lezing bij deze gelegenheid uit handen geslagen, maar hij wilde naar eigen zeggen ook niet toegeven aan

321

gelove n in het publieke domein

de verleiding om met “de John Waynes onder de intellectuelen” te wedijveren om het snelste schot vanuit de heup (Habermas 2001: cit. 9). Het getuigt inderdaad van opmerkelijke bezonnenheid dat hij er iets meer dan een maand na 11 september een lans voor brak dat westerse publieke intellectuelen zich opnieuw zouden buigen over de verhouding tussen religie en publiek domein, tussen geloof en weten. De overwegingen die Habermas hierover naar voren heeft gebracht, zowel in deze rede als daarna, zijn van groot belang, maar hebben in de Nederlandse discussie tot nu toe nauwelijks invloed gehad. Dit is opmerkelijk, gezien de populariteit waarin Habermas zich in de jaren tachtig onder Nederlandse intellectuelen mocht verheugen. Juist Habermas, die zich steeds verzet heeft tegen de door Weber geformuleerde en in het hedendaagse bewustzijn sterk levende gedachte dat over ‘waarde- en geloofsoordelen’ niet redelijk te discussiëren valt (vgl. o.a. Habermas 1981: 205-366), kan helpen om redelijk met de nieuwe presentie van dergelijke oordelen in de publieke discussie om te gaan.

322

In zijn vredesprijsrede van oktober 2001 stelt Habermas onder de titel ‘Geloven en weten’ met – gezien het geweld waarmee het gepaard ging – opmerkelijke nuchterheid vast dat op 11 september gebleken is dat er krachtige religieuze gemeenschappen zijn te midden van de geseculariseerde en zich nog steeds verder seculariserende moderniteit. Wij moeten ons er volgens hem op instellen dat dit in ieder geval voorlopig zo zal blijven. Habermas spreekt hierbij van een ‘postseculiere’ samenleving en dit zou kunnen suggereren dat er na 11 september sprake is van een nieuw tijdperk.3 Met deze term lijkt hij echter vooral een nieuwe fase in de moderniteit als project af te kondigen. In deze nieuwe fase wordt in Habermas’ voorstelling de specifiek moderne secularisering voortgezet, maar onder nieuwe omstandigheden en daarom met nieuwe middelen. Moderne secularisering betekent in Habermas’ visie met name het ontstaan van de openbare mening als eigen, autonome sfeer waarin de samenleving over zichzelf tegenover zichzelf verantwoording aflegt. Niet meer een normatieve visie vanuit een traditie is de norm voor wat waar en goed is, maar dat wat Habermas in het spoor van John Rawls het ‘verlichte gezond verstand’ noemt, is de beoordelingsinstantie van alle autoriteits- en waarheidsclaims, of deze nu komen van de wetenschap, de overheid of de religie (Habermas 2001: 13-14). Habermas’ inzet is dit ‘verlichte gezonde verstand’ in de publieke sfeer zijn werk te laten doen in een situatie waarin religieuze tradities een hernieuwde politieke en maatschappelijke betekenis voor zichzelf opeisen. Hiertoe is het volgens hem nodig datgene wat deze tradities te zeggen hebben zo te vertalen dat het voor dit ‘verlichte gezonde verstand’ begrijpelijk en beoordeelbaar is. Habermas is van mening dat wij “voorbij het zwijgende geweld van zowel het terrorisme als de raketten (van de Amerikaanse bestrijding van het terrorisme, eb), een gezamenlijke taal moeten ontwikkelen” (Habermas 2001: 11; vgl. Goode 2005; Johnson 2006). In maart 2005 hield Habermas een lezing aan de University of San Diego in Californië. In de eerst op internet gepubliceerde en later in een iets uitgebreide Duitse gedrukte tekst hiervan wordt duidelijk hoezeer Habermas’ nieuwe be-

de onlosmakelijke verbondenheid van religie en publiek domein

langstelling voor religie samenhangt met zijn visie op democratie (Habermas 2005a; 2005b). Democratie is voor hem de politieke vormgeving bij uitstek van de moderniteit, van het verlichte principe dat beslissingen niet op grond van autoriteit tot stand moeten komen, maar op grond van publieke beraadslaging en gereguleerde besluitvorming. Op basis hiervan keert Habermas zich tegen de invloedrijke idee van John Rawls dat religieuze argumenten niet in de publieke sfeer thuishoren (Rawls 1971). Deze idee schendt volgens hem het democratische gelijkheidsbeginsel. Het belast religieuze mensen zwaarder dan seculiere door hun vrijheid om hun meningen en visies in de openbare discussies in te brengen, aan voorwaarden te binden. Bij religieuze mensen zijn religieuze en politiek-maatschappelijke overtuigingen innig met elkaar verweven en niet zomaar van elkaar te scheiden, en het verbod om religieuze argumenten in de publieke discussie in te brengen verplicht ze op z’n best tot ingewikkelde vertaaloperaties en legt ze op z’n slechtst censuur op (Habermas 2005b: 133-134; vgl. ook Audi en Wolterstorff 1997: 105). Habermas onderscheidt daarom tussen de politiek in strikte zin, die naar zijn overtuiging inderdaad levensbeschouwelijk neutraal moet zijn, en de publieke sfeer in wijdere zin. In deze laatste kunnen levensbeschouwelijk c.q. religieus geladen overwegingen een rol spelen, mits ze naar voren worden gebracht in het volle bewustzijn van het pluralisme dat in de discussies heerst. Degenen die religieuze standpunten naar voren brengen, moeten in staat zijn ook vanuit een buitenperspectief naar hun eigen positie te kunnen kijken en een verbinding te leggen tussen hun visies op maatschappelijke kwesties en seculiere opvattingen (Habermas 2005b: 136). Habermas ontwikkelt een zeer omvattende en normatieve visie op democratie. Iedereen moet zijn eigen standpunten en opvattingen ongehinderd naar voren kunnen brengen. Tegelijkertijd wordt zij of hij er door het democratische gesprek zelf toe verplicht dit zo te doen dat in de verantwoording ervan niet alleen de eigen groep maar de samenleving als geheel wordt aangesproken. Habermas’ visie lijkt in eerste instantie een politiek-filosofische pendant van de uitspraak in het beginselprogramma van de Sozialdemokratische Partei Deutschlands uit 1989, waarin het expliciet wordt toegejuicht “wanneer kerken en religieuze gemeenschappen, kerkelijke groepen en individuele gelovigen invloed uitoefenen door middel van kritiek, stimulans en praktische medewerking en zich daarmee ook openstellen voor openbare kritiek” (geciteerd in Thierse 2000). Maar Habermas’ visie op de democratie voert hem aanzienlijk verder, misschien zelfs verder dan hij zelf helemaal doorziet. Volgens hem – en dat is het pièce de résistance – behoort het tot de normatieve vooronderstellingen van de democratie dat burgers elkaar dienen te bejegenen als redelijke personen die in staat zijn zichzelf voor hun visies en hun daden te verantwoorden en de verantwoordingen van anderen te beoordelen. Alleen dan kan de publieke sfeer werkelijk gezien worden als discussieveld en niet slechts als een strijdperk waarin gestreden wordt om de macht van de meerderheid.

323

gelove n in het publieke domein

Dit impliceert voor Habermas dat wanneer een substantieel deel van de burgers van een samenleving religieus is, seculiere burgers religieuze overtuigingen niet a priori kunnen zien als “archaïsche relicten die vanuit voor-moderne samenlevingen tot in het heden voortbestaan”; in dat geval zien zij de vrijheid van godsdienst niet als een grondrecht, maar hanteren haar als vorm van “culturele natuurbescherming voor uitstervende soorten”. Waarachtige democratische discussie vereist niet alleen dat religieuze mensen wordt toegestaan hun visie in het publiek domein naar voren te brengen, maar dat bovendien niet wordt uitgesloten dat hetgeen zij naar voren brengen waardevolle, belangwekkende en ware inzichten bevat. “Hiervan gaan religieuze burgers zonder meer uit, maar van seculiere burgers veronderstelt het een mentaliteit die allesbehalve vanzelfsprekend is”, constateert Habermas met gevoel voor understatement (Habermas 2005b: 145).

324

Op 19 januari 2004 voerde Habermas in München een discussie met Joseph Ratzinger, toen nog kardinaal en hoofd van de Congregatie voor de Geloofsleer van de Rooms-Katholieke Kerk en inmiddels paus Benedictus XVI (Habermas 2005c). Bij deze gelegenheid verzette Habermas zich sterk tegen de stelling, veelvuldig door religieuze mensen betrokken, dat het democratische proces een inhoudelijke aanvulling nodig heeft. In zichzelf genomen zou democratie in deze visie een lege procedure zijn om discussies te voeren en te beslechten. Niet alleen de opvattingen waarover beslissingen genomen moeten worden, komen volgens deze gedachtegang van elders, maar eveneens de waarden die de afweging tussen dergelijke opvattingen mogelijk maken. Vertegenwoordigers van religieuze tradities neigen ertoe – en Ratzinger doet dat op zijn manier ook (vgl. Ratzinger 2005) – te claimen dat alleen hun tradities in deze waarden kunnen voorzien. Hiertegenover stelt Habermas met klem dat de samenleving bij elkaar wordt gehouden door het democratische proces zelf. De maatschappelijke samenhang kan niet worden geponeerd – niet seculier, door wat in de Nederlandse discussie verlichtingsfundamentalisme is gaan heten, en niet religieus, door vertegenwoordigers van één religieuze traditie –, maar ligt in het gemeenschappelijke communicatieve en discursieve proces waarin de publieke opinie zichzelf vormgeeft (Habermas 2005c: 24). Hier komt een paradox aan het licht die raakt aan paradoxen uit de mystiek. In de op Augustinus gebaseerde christelijke mystiek van het Westen is het zelf dat wij zoeken in de vraag wie wij zijn, niet een of andere substantiële kern die diep in het innerlijk verborgen is, maar het zelf dat zoekt. In het gegeven dat wij op deze manier voortdurend aan onszelf onttrokken zijn, zijn wij beeld van God die naar christelijke overtuiging in de werkelijkheid present is als aan deze werkelijkheid transcendent en zich steeds onttrekkend aan pogingen om hem te vatten en vast te leggen (vgl. Turner 1995 en ter achtergrond met name boek X van Augustinus’ Belijdenissen). In Habermas’ visie op de democratische publieke discussie ligt de gemeenschappelijke grondslag die ons als samenleving bij elkaar houdt niet in een substantieel corpus van bijvoorbeeld typisch Nederlandse, typisch westerse

de onlosmakelijke verbondenheid van religie en publiek domein

of joods-christelijke waarden en normen, maar in het gemeenschappelijk zoeken naar de grondslag die ons bindt. Deze grondslag is present, maar alleen als dat wat gezocht wordt en nooit zonder meer wordt gevat. Zo bezien hoort niet alleen de presentie van religieuze posities in het publieke domein wezenlijk tot de democratie, maar heeft de democratie zelf een religieus aspect. Het gaat er niet zozeer om dat het publieke debat gevoed wordt door opvattingen die vanuit religieuze tradities komen, en het gaat er ook niet zozeer om dat de democratie zelf gebaseerd is op waarden die verbonden zijn met religieuze tradities. Het gaat erom dat de democratie in zichzelf toewijding impliceert aan een waarheid en een gemeenschappelijk goed dat niet zonder meer gegeven is, maar slechts toegankelijk is in het gemeenschappelijk zoeken ernaar en het onderlinge debat erover (vgl. Borgman 2006: 146-163).

11.5

het maatschappelijke bel ang van ‘waarde- en geloofsoordelen’ Zo ver gaat Habermas niet. Voor hemzelf is zijn omvattende opvatting van democratie de uiteindelijke grondslag voor de stelling dat religieuze standpunten thuishoren in het democratische publieke debat. Het democratische proces is in zijn visie uiteindelijk de argumentatieve confrontatie van allen met de opvattingen van allen. In dat proces van confrontatie en discussie komt de samenleving tot stand en bindt zij haar burgers. Opvattingen die de bestaande consensus onder druk zetten moeten niet alleen getolereerd worden om de aanhangers van deze opvattingen in de samenleving te integreren, maar hun inbreng is fundamenteel voor de voortgang van de democratische discussie zelf. Voor Habermas is het van beslissend belang dat blijft gebeuren wat in het verleden de westerse cultuur beslissend heeft gevormd. In de westerse geschiedenis zijn door religieuze tradities getekende concepten – in het verleden ging het hierbij uiteraard met name om door het christendom getekende concepten – steeds opnieuw seculier vertaald. De christelijke visie op de mens als beeld van God is mede bron van de basisovertuiging van de westerse cultuur dat ieder mens onvervreemdbaar van waarde is en het christelijke gebod tot naastenliefde droeg fundamenteel bij aan de overtuiging dat samenlevingen de plicht hebben voor hun armen en zieken te zorgen. Dit proces moet volgens Habermas onder de huidige, nieuwe omstandigheden voortgaan. Religieuze concepten moeten zo worden vertaald dat zij in het seculiere maatschappelijk debat betekenis hebben en in het publieke debat worden ingebracht. Dit is fundamenteel voor de voortgang van het moderne project als voortgaande publieke zelfverantwoording van de samenleving tegenover zichzelf. Dit maakt deze vertaalarbeid in Habermas’ visie niet alleen een opdracht voor religieuze, maar eveneens voor seculiere intellectuelen (Habermas 2001: 22; 2005b: 136-138). Als Habermas concreet aangeeft wat in zijn ogen het tegoed van religie is dat zou moeten worden ingebracht in de publieke discussie, zijn zijn voorbeelden tame-

325

gelove n in het publieke domein

lijk klassiek. Ook voor Habermas komt religie vooral in beeld wanneer er morele grenzen gesteld moeten worden aan menselijk handelen en wanneer er verzoening nodig is van mensen met hun lot. In de vredesprijsrede uit 2001 snijdt hij de kwestie aan van de verhouding van God als schepper en de mens als schepsel. Het belang dat Habermas aan deze verhouding hecht, hangt samen met zijn visie op gentechnologie.4 Schepping door God, zegt Habermas in een korte reflectie op een passage uit Hegels godsdienstfilosofie, is een manier van voortbrengen die het geschapene niet instrumenteel vastlegt, maar die het vrijheid schenkt. Tegelijk ordent de schepping door God deze vrijheid met behulp van een interne gerichtheid op het goede. Wanneer daartegenover niet God, maar een mens via technische manipulatie van het genetisch materiaal de constitutie van een ander mens bepaalt, wordt in Habermas’ ogen deze wel degelijk vastgelegd en wordt de vrijheid vernietigd die mensen ten opzichte van elkaar toekomt (Habermas 2001: 29-31; vgl. Hegel 1829/1969: 92-96). Met al Habermas’ kritiek op instrumenteel gebruik, zet hij hier het tegoed van religie tamelijk instrumenteel in ten dienste van het door hem gewenste moratorium met betrekking tot gentechnologie.

326

Een tweede met religie verbonden themaveld dat Habermas in de huidige fase van de ontwikkeling van de moderniteit belangrijk acht, is de omgang met schuld en tekort. De grote catastrofes van de geschiedenis – Habermas noemt hier met name de holocaust – laten zien dat geen vooruitgang het exces aan menselijk lijden goed kan maken. Als het moderne project betekent dat mensen de wereld moeten vermenselijken, impliceert dit tegelijkertijd dat wij mensen elkaar meer verschuldigd zijn dan wij feitelijk geven en kunnen geven (Habermas 2001: 2425). Hiermee komt Habermas toch dicht in de buurt van een visie op het moderne, democratische project als in zichzelf religieus. Hij suggereert niet alleen een onverwachte actualiteit voor de grote christelijke thema’s van lijden en verlossing, schuld en verzoening, en van een genade die de geschiedenis door alle catastrofes heen draagt en omvat, en van verwante thema’s uit andere religieuze tradities. Hij suggereert bovendien dat de vraag of het lukt de religieuze omgang met deze thema’s te vertalen naar het seculiere, democratische publieke bewustzijn, cruciaal is met het oog op de voortgang van het moderne project zelf. Deze voortgang wordt immers bedreigd door enerzijds het besef dat het mensen voor onmogelijke opgaven stelt en daarom niet werkelijk verplichtend kan zijn. Mensen kunnen naar algemeen hedendaags inzicht alleen gehouden zijn tot het mogelijke; veel politieke discussies gaan daarom niet over de vraag wat wenselijk of moreel verplichtend zou zijn, maar wat economisch en sociaal mogelijk is. Religieuze tradities presenteren hiertegenover het onmogelijke als niettemin reële en verplichtende horizon voor actueel handelen.5 Zij hebben tegelijkertijd vormen gevonden zich te verzoenen met het voortdurende tekortschieten dat dit impliceert. Dit is in verband met de voortgang van de moderniteit ook van belang, want die wordt anderzijds bedreigd door het inzicht dat zij haar grootse belofte van een menselijke wereld niet inlost en daarom veeleer dient te worden aangevallen dan te worden voortgezet. De terroristische aanslagen van 11 september 2001 en daarna kunnen worden gezien als een aanklacht dat de moderniteit

de onlosmakelijke verbondenheid van religie en publiek domein

haar vergaande pretenties om vrede en geluk voor allen te realiseren, niet waarmaakt. Van hieruit wordt ze dan gezien als uitdrukking van menselijke hubris en als vorm van afgodendienst. Om het terrorisme de wind uit de zeilen te nemen, moet het publieke debat daarom de omgang met het onvermijdelijke tekort van de moderniteit expliciet tot onderdeel maken van het moderne project zelf. Alleen dan is uiteindelijk acceptatie van het verplichtend karakter ervan mogelijk. Men kan Habermas verwijten dat hij een typisch filosofische visie op religie heeft. Religie is voor hem slechts van belang voor zover zij bijdraagt aan het project van de moderniteit. Zij komt hierbij bovendien alleen in beeld als leverancier van aan de filosofie verwante theorieën en verschijnt zo als een soort proto-filosofie of -theologie. Dat religie bijvoorbeeld ook persoonlijke en collectieve identiteit geeft en via rituelen voor haar aanhangers een plaats schept in de wereld om thuis te zijn, speelt in zijn reflecties nauwelijks een rol. Niettemin lijkt zijn signalering van de urgentie van de vraag naar de omgang met het falen en het tekort aan te sluiten bij een belangrijke ontwikkeling in het hedendaagse religieuze bewustzijn. Er lijkt een duidelijk verband tussen vormen van hedendaagse belangstelling voor religie en spiritualiteit en het gevoel van mensen overvraagd te worden als zij, zoals de huidige cultuur hun laat weten, zelf hun leven goed en gelukkig moeten maken. Zij verlangen naar veiligheid en geborgenheid, naar betrokkenheid. Soms uit zich dit verlangen in mentale terugtrekking uit de wereld, het zoeken van veiligheid in de eigen binnenruimte en het cultiveren van een sterk ‘zelf’ (vgl. Van Harskamp 2000; Borgman en Van Harskamp 2003). Soms uit het zich in de projectie van messiaanse kwaliteiten op politici – men denke aan de geschiedenis met Pim Fortuyn – of andere publieke figuren. Soms uit het zich in stille tochten of massale uitingen van medeleven met slachtoffers van een misdaad of van wat in de publieke opinie gezien wordt als nalatigheid van de overheid (vgl. Borgman 2006: 97-112). De laatmoderne actualiteit levert in haar combinatie van individualisering en mondialisering voor velen existentieel vooral onveiligheid, angst en onzekerheid op (Beck 1986). Mensen lijden gevoelige verliezen met betrekking tot het overzicht en de controle over hun eigen leven, maar worden wel steeds meer verantwoordelijk gehouden voor hetgeen zij van hun leven weten te maken (Sennet 1998). In nieuwe en oude vormen van religieus gedrag manifesteert zich hun verlangen naar leefbare en zorgzame verhoudingen, ook op maatschappelijk, politiek en bestuurlijk gebied. Zij verlangen naar een samenleving waarin ze gezien worden in wat zij kunnen maar die ook compassie heeft met wat zij niet kunnen. Overheden en bestuurders klagen dat burgers zich gedragen als onverantwoordelijke consumenten die in hun handelen slechts hun individuele belang voor ogen hebben. Zij willen meer onderlinge verbondenheid en solidariteit van burgers. Van hun kant verlangen burgers naar meer verbondenheid, geborgenheid en saamhorigheid in de samenleving, waarbij ze de overheid veelal eerder als een verstoorder dan een facilitator ervaren. Veel van dit verlangen uit zich in religieuze of quasi-religieuze vormen, in ‘waarde- en geloofsoordelen’ die hetzij verbaal, hetzij praktisch handelend worden uitgedrukt. Aangezien een democra-

327

gelove n in het publieke domein

tische samenleving door haar burgers zelf wordt opgebouwd en bestuurd, zich al discussiërend over de visies die in haar leven een beeld vormend van wat zij is en wil zijn, is het in de lijn van Habermas zaak deze ‘waarde- en geloofsoordelen’ zodanig te vertalen dat zij ook in de publieke discussie een rol kunnen spelen. Op deze manier worden enerzijds burgers die er deze ‘waarde- en geloofsoordelen’ op na houden met behulp van de discussie over deze oordelen gebonden aan de samenleving. Anderzijds wordt tegelijkertijd het publieke debat gevoed met hun inzichten in wat waar en goed is, en wat daarom te doen valt. Opnieuw gedacht in de lijn van Habermas ligt de verantwoordelijkheid voor deze vertaaloperatie niet alleen bij de aanhangers van deze ‘waarde- en geloofsoordelen’, maar evenzeer bij intellectuelen en onderzoekers met een speciale verantwoordelijkheid voor het publieke domein en de publieke discussie: van academici via journalisten en studiesecretarissen van vormingscentra en debatfora, tot beleidsambtenaren in uiteenlopende maatschappelijke sectoren. En natuurlijk van bestuurders en politici zelf.

328

Op deze wijze aansluiten bij Habermas, impliceert tegelijkertijd in twee opzichten een breuk met diens opvattingen. Ten eerste wordt op deze manier de grens tussen het publieke debat en de interne religieuze bezinning uitermate vloeiend, veel vloeiender dan Habermas verdisconteert. De vraag wat een religieuze traditie in de actuele context betekent en wat seculiere verhoudingen voor een religieuze traditie betekenen, zijn niet langer vragen die alleen voor aanhangers van de traditie van belang zijn. Ze zijn onderdeel van de voortdurende discussie die de moderne democratische samenleving voert over zichzelf en haar toekomst. Natuurlijk blijven enerzijds de gelovigen verantwoordelijk voor de vormgeving van hun eigen gemeenschappen en dienen deze gemeenschappen gevrijwaard te blijven van directe inmenging van de overheid. Natuurlijk dient anderzijds de publieke sfeer gevrijwaard te blijven van overheersing door één religieuze of levensbeschouwelijke traditie. Deze dubbele vrijwaarding is de oorspronkelijke betekenis van het zoveel besproken, maar vaak verkeerd begrepen principe van scheiding tussen kerk en staat. Van belang is echter dat de gemeenschap die gelovigen vormgeven erop gericht is vanuit een specifieke positie en een verbondenheid met een specifieke traditie, bij te dragen aan de publieke discussie. De publieke sfeer die de overheid vormgeeft kan alleen functioneren als zij burgers en hun organisaties, inclusief hun religieuze organisaties, stimuleert en verlokt tot het leveren van een bijdrage aan een dergelijk debat. Hierdoor wordt de verhouding van religie tot de publieke sfeer een dynamische. Noch wat religie is en doet, noch wat de eigenheid is van de publieke sfeer staat tevoren vast. Het is zelf mede inzet van voortdurend debat en doorlopende onderhandeling. Ten tweede verdwijnt op deze manier de plausibiliteit van Habermas’ feitelijke beperking tot de inbreng van grote, eerbiedwaardige en/of door hun getalsmatige aanhang machtige religieuze tradities en hun tegoed. Juist ook nieuwe religieuze

de onlosmakelijke verbondenheid van religie en publiek domein

en quasi-religieuze vormen, juist ook nieuwe expressies van levensbeschouwelijke of morele overtuigingen bevatten een tegoed ten opzichte van wat de hedendaagse samenleving realiseert. Juist ook dit tegoed moet in de actuele publieke discussie worden ingebracht.

11.6

de presentie van religie in de hedendaagse samenleving – een voorbeeld Maar zijn dit meer dan filosofische speculaties en bespiegelingen over hoe de democratie ‘eigenlijk’ zou moeten werken? In wat er nog van dit essay rest, presenteer ik een casus waarin iets van het bespiegelde inderdaad oplicht. Hierbij is het van belang te zien dat er nog tal van open vragen liggen, zowel vragen om over te debatteren als vragen om nader te onderzoeken. Als de grenzen tussen religie en de publieke sfeer vloeiend worden, zoals ik met behulp van Habermas heb betoogd, kunnen ook de beelden van wat religie is en wat het niet is niet onaangetast blijven. Toch zijn juist deze beelden taai en schijnbaar vanzelfsprekend. De bezinning op de situatie rond religie in de huidige samenleving wordt sterk belemmerd door de clichématige wijze waarop religie gezien wordt en waarop er over religie wordt gedacht (Borgman, Van den Brink en Jansen 2006). Het hieronder uitgewerkte voorbeeld van publieke vormgeving van religieuze toewijding is nadrukkelijk bedoeld om de clichés te doorbreken en er zo aan bij te dragen dat de werkelijke vragen boven water komen. De rol van religie bij de integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving wordt doorgaans vooral gezien als een remmende en complicerende. Nog geheel afgezien van het feit dat er hierbij onterecht van wordt uitgegaan dat migranten die in de Nederlandse samenleving problemen veroorzaken per definitie moslims zijn – de Caribischkatholieke achtergrond van Antilliaanse jongeren die problemen veroorzaken wordt bijvoorbeeld zelden in de discussies over hun positie en gedrag betrokken – wordt hierbij vergeten dat de integratieproblematiek het eerst serieus genomen werd door nadrukkelijk religieus geëngageerde mensen. Zij pakten de problemen vervolgens ook concreet aan op basis van motieven die naar hun eigen overtuiging religieus waren. Het waren met de kerken verbonden individuen en organisaties die in de tweede helft van de jaren zeventig van de vorige eeuw, en in versterkte mate in de jaren tachtig toen in de samenleving de problemen rond integratie langzamerhand zichtbaar begonnen te worden, de integratie daadwerkelijk ter hand namen. Zij zetten in buurten laagdrempelige, kleinschalige projecten op om allochtonen en autochtonen met elkaar in contact te brengen, ook op religieus gebied. Halverwege de jaren tachtig was de publieke belangstelling voor de religieuze achtergronden van moslims nog gering, maar gelovige christenen meenden dat het goed was dat zij in gesprek zouden komen met de gelovige moslims in hun midden over hun religie en de wijze waarop zij die beleefden. Dit leidde zowel tot vervreemding als tot herkenning, maar het contact bleef bestaan, ondanks de

329

gelove n in het publieke domein

moeilijkheden die er ook voortdurend waren – en zijn, want een aantal van de in de jaren zeventig ontstane initiatieven zijn nog altijd levend. Het zou goed zijn naar dergelijke initiatieven, de ontwikkelingen erbinnen en de verwikkelingen eromheen nader onderzoek te doen. Zoals het ook de moeite waard zou zijn de ‘waarde- en geloofsoordelen’ te onderzoeken op basis waarvan mensen zich engageren om deze en andere vormen van veeleisend en voor de samenleving cruciaal vrijwilligerswerk te doen, of voor laaggewaardeerde en matig betaalde, maar voor de samenleving cruciale beroepen in het onderwijs of de zorg te kiezen en erin werkzaam te blijven. Dan kan werkelijk zicht ontstaan op de maatschappelijke rol die religie in de brede zin van het woord speelt in de hedendaagse samenleving. Bij ontstentenis van dergelijk onderzoek baseer ik mij voor het volgende op gegevens van de in 1985 opgerichte Interkerkelijke Stichting Kerken en Buitenlanders (iskb) in Utrecht (vgl. Krikke, Rozema en Rozema-Van der Geest 2000).

330

In de huidige publieke discussie wordt religie verbonden met particulariteit en eigenheid. In de geschiedenis van de Utrechts iskb wordt zichtbaar dat religie mensen evenzeer kan stimuleren zich met anderen te identificeren en te verbinden.6 Omdat zij geloven in een samenleving waarin iedereen een plaats heeft, in wat in de christelijke traditie wordt aangeduid met de term ‘Koninkrijk van God’, beschouwen de werkers van de iskb de marginale maatschappelijke positie van anderen als hun probleem. Omdat het Koninkrijk van God geen beleidsdoel is, maar datgene wat volgens de christelijke traditie ‘nabij’ is en van godswege aanbreekt, vertalen zij hun verbondenheid niet allereerst in programma’s, maar in concrete activiteiten. Opmerkelijk is met name het zogenoemde Vrouwen OntmoetingsProject (vop), waarin Nederlandse vrijwilligsters langdurig met allochtone vrouwen optrekken. Ze helpen deze vrouwen concreet de weg te vinden in de Nederlandse samenleving, die voor wie hier niet geboren en opgegroeid is steeds weer erg onoverzichtelijk blijkt te zijn. Ze ondersteunen bij het verwerven van vaardigheden die voor het functioneren in deze samenleving nodig zijn. Tegelijkertijd realiseren zij met hun verbondenheid en vriendschap (sporen van) de geïntegreerde, respectvolle en ruimhartige samenleving waarvoor zij zich inzetten. Het project is niet naïef. De vrijwilligsters rusten elkaar toe in de omgang met de vreemde wereld waarmee zij geconfronteerd worden en de verwarrende ervaringen die zij daar opdoen. Zij spreken over wat deze voor hen persoonlijk betekenen, maar ook over wat hierin maatschappelijk en cultureel gezien aan het licht komt. Van deze ervaringen maakt het contact met de religie van de ander, ook hier vrijwel steeds de islam, deel uit. In deze contacten is sprake van een verwarrende asymmetrie. De autochtone vrijwilligsters hebben vaak een nieuwe vorm van religieuze inzet en een nieuwe zin voor hun religieuze toewijding gevonden in hun vrijwilligerswerk en hun contacten met allochtonen. De religieuze praktijk van degene met wie zij optrek-

de onlosmakelijke verbondenheid van religie en publiek domein

ken, hoort allereerst bij de wereld van de ander waarvan ze kennis willen nemen en waarmee ze verbinding willen krijgen. De allochtone vrouwen voelen zich zo ook uitgenodigd hun religieuze praktijk te tonen en hun beleving ervan te verwoorden. Zij herkennen echter van hun kant de toewijding van de vrijwilligsters zelden als religieus en tonen weinig nieuwsgierigheid naar hun religieuze beleving. Op deze manier komt het religieuze gesprek dat allochtonen en autochtonen samen voeren zelden voorbij de uitwisseling, waarbij de nadruk ligt op wat de allochtone vrouwen willen delen. Wat zij te horen krijgen heeft bij de autochtone vrijwilligsters vaak duidelijk invloed op hun eigen religieuze beleving, maar dit wordt vrijwel nooit met de allochtone vrouwen besproken. Deze gang van zaken wordt binnen het iskb en het vop inmiddels als een probleem gezien. Men probeert op de voorpost van de altijd door uiteenvallen bedreigde, maar zich ook steeds weer integrerende samenleving waar men zichzelf gepositioneerd heeft, het interreligieuze en interculturele gesprek minder vrijblijvend te maken. Inzet is de diepgaande verschillen in visies en opvattingen die mensen uit elkaar dreigen te drijven, om te zetten in grondstof voor een discussie die mensen in hun verschillen bij elkaar brengt met het oog op een gezamenlijke, zij het nooit spanningsloze of onomstreden toekomst. Dit kan waarschijnlijk ook alleen op een plaats gebeuren waar visie op de samenleving en het dagelijkse leven rechtstreeks met elkaar verweven zijn. Deze verwevenheid lijkt typisch voor religie, waarin visioenen die de geschiedenis en de kosmos omvatten en overstijgen steeds verbonden zijn met concrete praktijken te midden van het alledaagse leven van mensen. Wat religieus gemotiveerd engagement met name lijkt bij te dragen zijn geduld en langdurige verbondenheid. Het publieke bestuur biedt doorgaans ofwel faciliteiten aan waarvan burgers vervolgens zelf gebruik moeten weten te maken, ofwel het legt eisen op waaraan burgers moeten voldoen. Organisaties als het iskb verbinden zich met mensen die buiten de samenleving dreigen te vallen en trekken met ze op. Zo herstellen zij iets van de dreigende desintegratie om vervolgens, op basis van verbondenheid, de mogelijkheden te onderzoeken de situatie te veranderen. Waar de door het publiek bestuur georganiseerde hulpverlening doorgaans sterk bureaucratisch en geprotocoliseerd is, blijken vrijwilligers en professionals vanuit een religieuze achtergrond in staat tot een vorm van aandachtige en toegewijde presentie. Op basis van de gedachte dat de problemen van de ander niet alleen zijn of haar problemen zijn en dat inzet voor een samenleving die ook hen omvat de beste manier is een samenleving vorm te geven die voor iedereen goed is, biedt deze zogenoemde presentiebenadering meer dan concrete hulp. Door actief contact te zoeken met mensen die doorgaans vooral in beeld komen als probleemgevallen en vaak zichzelf ook zo zien, laat zij deze mensen blijken dat zij wel degelijk van belang zijn. Zo geeft zij hun opnieuw zelfvertrouwen en hoop.7

331

gelove n in het publieke domein

11.7

pleidooi voor een ‘omgekeerde doorbr aak’ – conclusie Bij de gemeenteraadverkiezingen van 7 maart 2006 won de Partij van de Arbeid grote aantallen stemmen van allochtonen met een islamitische achtergrond. Mede tegen deze achtergrond pleitte op 9 juni de Amsterdamse burgemeester Job Cohen (2006) in een rede voor een ‘omgekeerde doorbraak’ binnen de Partij van de Arbeid. Cohen sloot hiermee aan bij de direct na de oorlog onder leiding van vooral Willem Banning (1888-1971) nagestreefde ‘doorbraak’ van belijdende christenen naar de sociaal-democratie, die toen slechts zeer partieel slaagde, maar in de loop van de jaren zestig en zeventig wel plaatsvond. Gelovigen gingen de sociaal-democratie zien als politieke stroming waarbinnen christelijk geïnspireerde politieke idealen samen met niet-christenen op productieve wijze konden worden nagestreefd. Na het geloof in de secularisatie en het antireligieuze affect die de partij sinds de jaren zeventig langere tijd domineerden, wordt het volgens Cohen nu tijd voor een doorbraak van sociaal-democraten naar de religie. Ook als zij zelf niet gelovig zijn, moeten zij religie niet allereerst zien als achterhaald en bedreigend, maar als belangrijke en potentieel waardevolle vormen van engagement en sociaal gedrag.

332

Het lijkt niet overdreven te zeggen dat een dergelijke ‘omgekeerde doorbraak’ van de politiek en het publieke bestuur naar de religie voor de hele Nederlandse samenleving evenzeer van belang zou zijn. Niet om de publieke ruimte te deseculariseren en de samenleving te religioniseren, maar om (1) de feitelijke aanwezigheid van ‘waarde- en geloofsoordelen’ in de samenleving waar te nemen, als (2) van groot belang voor het maatschappelijk gedrag van mensen en hun onderlinge sociale verkeer en als (3) evenzeer van groot belang voor het vrije en allen omvattende maatschappelijk debat dat de kern is van een democratische samenleving. Dit betekent dat: _ ten eerste de diffuse en steeds weer verschuivende grens tussen religie en publiek domein wordt geaccepteerd als eigen aan hun onderlinge verhouding; _ ten tweede de overheid en publieke bestuur het tot hun taak rekenen bijdragen vanuit religieuze en levensbeschouwelijke achtergrond aan de publieke discussie te faciliteren en te stimuleren, met het oog op de versterking van de publieke discussie zelf en daarmee van de democratie; _ ten derde de clichébeelden over religies en hun rol in de samenleving worden losgelaten, het onderzoek naar de rol die zij feitelijk spelen zowel in de breedte als in de diepte wordt uitgebreid en het beleid op de te verwerven kennis wordt afgestemd. De verhouding tot religieuze tradities en hun erfenis en de omgang ermee, is voor de westerse samenlevingen altijd van identiteitsbepalende betekenis geweest. Het opnieuw bepalen van deze verhouding in het huidige tijdsgewricht waarin de religieuze situatie aan ingrijpende veranderingen onderhevig is, is een zaak van fundamenteel belang die aanzienlijk meer intellectuele aandacht, politieke steun en bestuurlijke en financiële facilitering verdient dan zij nu krijgt.

de onlosmakelijke verbondenheid van religie en publiek domein

noten 1

2

3 4

5

6

7

Naast deze beroemde studie deed Weber uitvoerig onderzoek naar ‘Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen’, zie Weber 1920/1988: 237-573 (confucianisme en taoïsme), Weber 1921/1988a: 1-378 (hindoeïsme en boeddhisme) en Weber 1921/1988b: 1-441 (jodendom). Weber 1904-05/1988 ontwikkelt welbewust een alternatief voor de ideeënhistorische visie op modernisering in termen van de wetenschappelijke kennis die de macht van het religieuze geloof zou overnemen, zie Radkau 2005: 316-350. Voor een visie op seculariteit als steeds ontstaand te midden van en onder invloed van een religieuze context en constellatie, zie Asad 2003. Voor kritiek op Habermas’ gebruik van de categorie ‘postseculier’, zie Joas 2004: 122-128. Zoals bekend is dit een belangrijk punt voor Habermas, dat leidde tot een felle controverse met de filosoof Peter Sloterdijk naar aanleiding van diens ‘Regels voor het mensenpark’ (Sloterdijk 1999). Vgl. hiervoor, en voor de literatuur erover Dassen 2001. Habermas had in zijn vredesprijsrede oorspronkelijk over gentechnologie willen spreken. Hierbij lijkt Habermas iets op te nemen van de theologen die zich in de loop van de laatste decennia met zijn werk hebben beziggehouden. Zij hebben er steeds op gewezen dat het ideaal van de machtsvrije communicatie van allen met allen, dat de horizon vormt van Habermas visie, feitelijk nergens gerealiseerd is. Meer nog, de menselijke eindigheid en de gewelddadige dood maakt een dergelijke situatie onbestaanbaar, want zij leggen vele stemmen het zwijgen op voordat zij zich kunnen uitspreken. Volgens deze theologen verwijst Habermas’ theorie van het communicatieve handelen dus niet naar een realiseerbare situatie, maar naar een contrafactisch ideaal zoals de christelijke traditie dat bijvoorbeeld thematiseert in het symbool van het koninkrijk van God: eens zullen de stemmen van allen worden gehoord, ook die voortijdig het zwijgen zijn opgelegd. Zie m.n. Peukert 1978. Voor een overzicht van de theologische confrontaties met Habermas, zie Adams 2006. Vanwege de kerkelijke herkomst van de iskb gaat het navolgende vooral over de rol van de christelijke traditie. Met anderen, onder wie enkele islamitische auteurs en theologen, bereid ik een boek voor over de verschillende aspecten van ‘verantwoordelijkheid’ in de islam. Hierin zal blijken dat een dergelijke religieus gemotiveerde gerichtheid op het welzijn van mensen die geen deel zijn van de eigen traditie, ook voor moslims mogelijk is. De presentiebenadering bestond allereerst in de praktijk in groepen als het iskb, maar vooral in het zogenoemde ‘Oude Wijken Pastoraat’, een vorm van kerkelijke presentie onder mensen die niet allen van de kerken, maar ook vaak van de samenleving vervreemd zijn. De benadering is systematiserend beschreven en handelingstheoretisch bereflecteerd in: Baart 2001. Vanuit de zorgethiek en een reflectie op de zorgpraktijk van vrouwelijke religieuzen in de 19de en 20ste eeuw wordt duidelijk in welke zin een dergelijke benadering typisch religieus te noemen is; zie Van Heijst 2002; 2005. 2005.

333

gelove n in het publieke domein

liter atuur

334

Adams, N. (2006) Habermas and Theology, Cambridge: Cambridge University Press. Asad, T. (2003) Formations of the Secular. Christianity, Islam, Modernity, Stanford: Stanford University Press. Audi, R. en N. P. Wolterstorff (1997) Religion in the Public Sphere, Lanham: Rowman and Littlefield. Baart, A. (2001) Een theorie van de presentie, Utrecht: Lemma. Beck, U. (1986) Risikogesellschaft. Auf den Weg zu eine andere Moderne, Frankfurt am Main: Suhrkamp. Berger, P.L. (ed.) (1999) The Desecularisation of the World. Resurgent Religion and World Politics, Grand Rapids: Eerdmans. Borgman, E. (2006) Metamorfose. Over religie en moderne cultuur, Kampen: Klement. Borgman, E., G. van den Brink en Th. Jansen (2006) ‘De waarheid zal u vrijmaken. Elf stellingen over geloof en democratie’, blz. 18-34 in: E. Borgman, G. van den Brink en Th. Jansen (red.), Zonder geloof geen democratie, Amsterdam: Boom. Cohen, J. (2006) ‘Sociaal-democratie en religie. De omgekeerde doorbraak’, Socialisme & Democratie 63, 7/8: 49-53. Dassen, P. (2001) ‘Het hoeden van de moraal in de Bondsrepubliek’, blz. 121-142 in: P. Dassen en Ton Nijhuis (ed.) Gegijzeld door het verleden. Controverses in Duitsland van de Historikerstreit tot het Sloterdijkdebat, Amsterdam: Boom. Gauchet, M. (1998) La religion dans la démocratie. Parcours de la laïcité, Paris: Gallimard. Goode, L. (2005) Jürgen Habermas. Democracy and the Public Sphere, London: Pluto Press. Gunsteren, H. van (2004) Gevaarlijk veilig. Terreurbestrijding in de democratie, Amsterdam: Van Gennep. Habermas, J. (1962) Strukturwandel der Öffentlichkeit, Frankfurt am Main: Suhrkamp. Habermas, J. (1981) Theorie des kommunikativen Handelns. Band 1: Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung, Frankfurt am Main: Suhrkamp. Habermas, J. (1992) Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats, Frankfurt am Main: Suhrkamp. Habermas, J. (2001) ‘Glauben und Wissen’, blz. 9-31 in: Jürgen Habermas, Glauben und Wissen: Friedespreis des Deutschen Buchhandels 2001, Frankfurt am Main: Suhrkamp. Habermas, J. (2005a) Religion in the Public Sphere, http://www.sandiego.edu/pdf/ pdf_library/habermaslecture031105_c939cceb2ab087bdfc6df291ec0fc3fa.pdf Habermas, J. (2005b) ‘Religion in der Öffentlichkeit. Kognitive Voraussetzungen für den “öffentlichen Vernunftgebrauch” religiöser und sekularen Bürger’, blz. 119-154 in: J. Habermas, Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze, Frankfurt am Main: Suhrkamp. Habermas, J. (2005c) ‘Vorpolitische Grundlagen des demokratischen Rechtsstaates?’, blz. 15-37 in: J. Habermas en J. Ratzinger, Dialektik der Säkularisierung, Freiburg: Herder. Hack van Outheusden, Ph. (1888) ‘Jong-Amsterdam’, De Nieuwe Gids 3, 1: 460-474. Hack van Outheusden, Ph., (1889a) ‘Jong Amsterdam’, De Nieuwe Gids 4, 1: 281-298.

de onlosmakelijke verbondenheid van religie en publiek domein

Hack van Outheusden, Ph. (1989b) ‘Jong Amsterdam’, De Nieuwe Gids 4, 2: 286-299. Harskamp, A. van (2000) Het nieuwe religieuze verlangen, Kampen: Kok. Harskamp, A. van en E. Borgman (2003) ‘Nieuwe religieuze bewegingen’, blz. 21-62 in: H. Geerts (red.), Hunkering naar heelheid. Over nieuwe religiositeit in Nederland, Budel: Damon. Hegel, G.W.F. (1829/1969) Vorlesungen über die Philosophie der Religion, II: Vorlesungen über das Beweis vom Dasein Gottes, Frankfurt am Main: Suhrkamp. Heijst, A. van (2002) Liefdewerk. Een herwaardering van de caritas bij de Arme Zusters van het Goddelijk Kind, sinds 1852, Hilversum: Verloren. Heijst, A. van (2005) Menslievende zorg. Een ethische kijk op professionaliteit, Kampen: Klement. Joas, H. (997) Die Entstehung der Werte, Frankfurt am Main: Suhrkamp. Joas, H. (2004) Braucht der Mensch Religion? Über Erfahrungen der Selbsttranzendenz, Freiburg: Herder. Johnson, P. (2006) Habermas: Rescuing the Public Sphere, London: Routledge. Krikke, H., W. Rozema en P. Rozema-Van der Geest (red.) (2000) Hand in eigen boezem. Vijftien jaar pionieren in de multiculturele samenleving, Heeswijk en Utrecht: Dabar-Luyten en iskb. Kuyper, A. (1891) Het sociale vraagstuk en de Christelijke religie. Rede bij de opening van het sociaal congres op 9 November 1891 gehouden, Amsterdam: Wormser. Magry, P.J. (2000) Teedere Quaesties – Religieuze rituelen in confict. Confronaties tussen katholieken en protestanten rond de processiecultuur in 19e eeuws Nederland, Hilversum: Verloren. Mill, J.S. (1869/1969) ‘Three Essays On Religion. Nature, the Utility of Religion, and Theism’, blz.369-489 in: J.S. Mill, Collected Works, X, Toronto/London: University of Toronto Press/Routledge & Kenan Paul, 369-489. Nancy, J.L. (1998) ‘Le déconstruction du Christianisme’, in: Les etudes philosophiques 4: 503-519. Norris, P. en R. Inglehart (2004) Sacred and Secular. Religion and Politics Worldwide, Cambridge: Cambridge University Press. Peukert, H. (1978) Wissenschaftstheorie – Handlungstheorie – Fundamentale Theologie. Analysen zur Status und Ansatz theologischer Theoriebildung, Frankfurt am Main: Surhkamp. Radkau, J. (2005) Max Weber. Die Leidenschaft des Denkens, München: Hanser. Ratzinger, J. (2005) ‘Was die Welt zusammenhält. Vorpolitische moralische Grundlagen eines freiheitlichen Staates’, blz. 15-37 in: J. Habermas en J. Ratzinger, Dialektik der Säkularisierung, Freiburg: Herder. Rawls, J. (1971) A Theory of Justice, Cambridge: Harvard University Press. Ruiter, F. en W. Smulders (1996) Literatuur en moderniteit in Nederland 1840-1990, Amsterdam: Arbeiderspers. Salemink, Th. (2005a) ‘Sluit orthodoxie democratie uit? De geschiedenis van de Nederlandse katholieken en het actuele debat over de islam’, blz. 119-138 in: J. Duyndam, M. Poorthuis en Th. de Wit (red.) Humanisme en religie. Controverses, bruggen, perspectieven, Delft: Eburon. Salemink, Th. (2005b) ‘Orthodoxie und Aufklärung, Katholizismus und Islam’, Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte, 99: 465-488.

335

gelove n in het publieke domein

336

Schaepman, H.J.A.M. (1891) “Rerum novarum”. Rede over de jongste Encycliek van Z.H. Paus Leo XIII, Utrecht: Van Rossum. Sennett, R. (1998) The Corrosion of Character. The Personal Consequences of Work in the New Capitalism, London: Norton. Sloterdijk, P. (1999) ‘Regels voor het mensenpark’, blz. 18-50 in: P. Sloterdijk, Regels voor het mensenpark. Kroniek van een debat, Amsterdam: Boom. Stark, R. (2005) The Victory of Reason. How Christianity Led to Freedom, Capitalism, and Western Success, New York: Random House. Thierse, W. (2000) ‘Religion ist keine Privatsache’, blz. 7-13 in: W. Thierse (Hg.) Religion ist keine Privatsache, Düsseldorf: Patmos. Thomas, S.M. (2005) The Global Resurgence of Religion and the Transformation of International Relations. The Struggle of the Soul of the Twenty-First Century, New York: Palgrave MacMillan. Turner, D. (1995) The Darkness of God. Negativity in Christian Mysticism, Cambridge: Cambridge University Press. Weber,M. (1904/1988), ‘Die Objektivität sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis’, blz. 146-214 in: M. Weber, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tübingen: Mohr. Weber, M. (1904-05/1988) ‘Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus’, blz. 17-206 in: M. Weber, Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie I, Tübingen: Mohr. Weber, M. (1919/1988) ‘Wissenschaft als Beruf’, blz. 582-613 in: id., Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tübingen: Mohr. Weber, M. (1920/1988) Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie I, Hg. M. Weber, Tübingen: Mohr. Weber, M. (1921/1988a) Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie II, Hg. M. Weber, Tübingen: Mohr. Weber, M. (1921/1988b) Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie III, Hg. M. Weber, Tübingen: Mohr. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2006) Dynamiek in islamitisch activisme. Aanknopingspunten voor democratisering en mensenrechten, Amsterdam: Amsterdam University Press.

religious pluralism and the dutch state: reflections on the future of article 23

12

religious plur alism and the dutch state: reflections on the future of article 23 James Kennedy and Markha Valenta

12.1

introduction What should be the state’s relation to religion and to religious institutions in a setting where the nature and function of both state and religion are changing significantly? More specifically, what is the place and the use of Article 23 in a society that is no longer officially organized along socio-religious lines and where many consider such divisions disruptive rather than productive? And more generally, how are we to understand the role of schooling in a multi-religious and multi-ethnic democratic society? The place of religion in public life is determined by a number of factors, not least the state, which determines the ‘constitutional’ conditions under which religion plays a legitimate role in public life. In this respect, the state can never be neutral with respect to religion, and it is precisely the fiction of state neutrality that has exacerbated political and social conflict in countries where this naïve assumption is held to be the underpinning of public life, including France, and in a different way, the United States. In America, the principle of state neutrality in the domain of education has been interpreted in two, often contradictory ways: the state is neutral insofar as it is non-sectarian (it posits a broad civil religion that stands above ‘sectarian’ faith), or the state is neutral insofar as it avoids or proscribes any religious expression. This whole debate has been fueled since the 1960s by educational issues, in particular the role, if any, for school prayer in American public schools and, more recently, the question of whether or not to teach Intelligent Design in biology classes. The American situation illustrates the impossibility of a state being ‘neutral’ in respect to religion (Kennedy 2006). For this reason, it is unfortunate that many Dutch have in recent years spoken more of the need for the ‘separation of church and state’, a Jeffersonian phrase that in American history has helped render debate over church-state relationships largely unfruitful (Hamburger 2002).

12.2

religion in the dutch public sphere: the legac y of pill arization and depill arization The Dutch state itself has never been neutral in respect to religion; indeed, extensive involvement of the state with religious expression in public life has been the traditional approach. Extensive involvement of the state with religious expression, including religious-inspired education, however, is not how many Dutch view the situation. The ‘pacification’ of 1917 – namely the passage of Article 23 establishing complete state funding for previously ‘private’ schools with a religious identity while safeguarding such schools’ freedom to determine their

337

gelove n in het publieke domein

educational content – was the result of long efforts on the part of orthodox Protestants and Roman Catholics to keep the state at a distance from a realm, education, that did not in the first instance belong to it, but to parents. The neoCalvinist notion of ‘sphere sovereignty’ and the Catholic subsidarity principle insisted, in different ways, that intermediary groups, not the state, assume the primary task of educating the young. In an important sense, then, the Dutch educational arrangements of nearly a century ago delimited the role of the state in education. To this day, in fact, the Dutch government is hesitant to intrude too directly in the religious and other ‘levensbeschouwelijke’ mission of ‘private’ (’bijzondere’) schools despite the fact that they are almost wholly dependent on state financing. For example, the recent discussion, launched by the Minister of Education among others, of how to promote citizenship in the curriculum is partly defined by the issue of whether private schools should in any measure be forced to adopt a curriculum that might undermine their religious foundations. For these reasons, the Dutch system has generated support from defenders of private schools who are thankful for an educational system that gives them a great deal of latitude to sustain their own religious identities (Monsma and Soper 1996). 338

For precisely the same reasons, the Dutch educational system has engendered critics, particularly in recent years, who regard the system as too accommodating toward religion. This has led them to decry a situation in which the secular state has been constrained from ensuring that all Dutch pupils be able, or mandated, to free themselves from religious traditions that are presented as highly ‘unfree’, dated, oppressive and discriminating. In particular, widespread concern has been expressed with regard to the state-financed institutionalization of Islamic education. The intensity and breadth of concerns in Dutch society with regard to Islamic education, in turn, has both strengthened and expanded the number of critics who oppose the current system as obsolescent, because its great accommodation of religious conviction would seem to no longer jibe with the realities of a strongly secularized, democratic society. Here, in general terms, the argument is essentially the same as in the more specific critique of Islamic schools: the secular state has conceded too much to religious particularism. These critics have been most vocal on the issue of state funding of private religious schools, arguing that it should be entirely abolished. They are less clear, and less unified, with regard to the second component of Article 23, namely freedom of education: should only state funding of educational institutions with a specific religious content and identity be prohibited, or should this measure be extended to also prohibiting the existence of any private religious schools whatsoever within Dutch society (a standpoint potentially in conflict with the European Convention on Human Rights)? But the fact that Dutch schools enjoy a measure of religious autonomy and that many people object to this autonomy, should not obscure the fact that in reality private schools have actually been operating deeply within the Dutch state’s orbit of influence. This is most transparently the case with respect to financing and

religious pluralism and the dutch state: reflections on the future of article 23

inspection; in most respects, schools are obliged to follow the guidelines issued by the state, as they are evaluated annually along universal criteria and subjected to government financing. In the United States, this has in fact been one reason (though probably not the most important) that state subsidies to religious schools have not been systematically enacted; some religious conservatives treat state subsidies with suspicion, precisely because they see such funding as the end of institutional independence for religious schools. And indeed, the resolve of many privately funded American schools to establish their own curricula and develop a countercultural identity is generally more assertive than that of many of the state-financed, private schools in the Netherlands. By contrast, the limits that state financing might place on religious schools’ maneuvering room has seldom constituted much of a concern here in the Netherlands in past decades, though a few orthodox Protestant seminaries reject state funding on these grounds. Only more recently has the issue indirectly come to the fore, and then as a result of the discovery that traditionalist Islamic schools in this country were being partially financed by Saudi sources. In other words, the concern here was not so much the issue of state influence on educational institutions per se, as that of a foreign government’s influence on educational establishments within the Netherlands. Given, however, that the French, British and American governments, among others, have for years either had their own educational institutions or in other ways have contributed to educational institutions in the Netherlands, the issue here too was most specifically the question of how to respond to the new situation of Dutch students attending institutions possibly influenced not so much by a foreign government per se but by a nonWestern, Islamic one. This suggests that the deep emotional charge that has marked debates about state funding for religious education in recent years derives not only, and perhaps not even primarily, from the issue of church-state relations as such, but rather from the question of how to transmit Dutch national identity, values and ways of life in the face of what might be called an increasing ‘intimacy’ and direct intermingling between Western and non-Western peoples, cultures and institutions in the Netherlands. To the extent that this is not acknowledged, this makes the debate about Article 23 particularly messy, insofar as this one topic – the relation of the state to religious institutions – is simultaneously functioning as the means to another discussion – the place and role of citizens of non-Western descent in Dutch society when Dutch society no longer can be shielded from the effects of globalization (a point to which we’ll return below). First, however, it should be remarked that more important than money and regulations alone in shaping the relatively comfortable relation between Dutch private religious schools and the state, is the fact that private schools have never stood apart from the Dutch political establishment. Private schools are wellrepresented in (semi-)governmental organs and their representatives have long networked with administrators and politicians (across the political spectrum rather than only those representing the Christian political parties) in setting policy. Nor was this merely a matter of educational groups lobbying government;

339

gelove n in het publieke domein

in P.E. Kraemer’s ‘societal state’, his classic 1966 study of Dutch public life, the distinction between state and society (including its formally private schools) could scarcely be made (Kraemer 1966). In effect, the state, in subsidizing the organs of civil society – including religious schools – helped support and sustain religious practices and communities that extended beyond the institutional church.

340

All of this is well-known. But it is important to note – for that is now often forgotten – that these broad concessions to religious groups did not lead to an American-style arrangement as described by De Tocqueville, in which ‘strong’ religion stood over and against a ‘weak’ state (Gret Haller 2002), and where religious groups were given free rein to define civil society according to their influence and insight. Rather, these concessions by the Dutch state to various religious institutions have enabled the state to closely monitor and regulate what many religious groups are doing, and set the parameters for their continuing participation in public life. Religiously-inspired organizations with state subsidies – including religious schools – have not operated independently of the state. Rather, in lending its aid, and through the interrelationship of Dutch elites, the state has in effect helped define religious subcultures with their own organizations and elites, who have understood their collective identities in ways that would be considerably different if they did not receive support from, and were less directly supervised by, the state. In other words, the state has played a considerable role in determining the way in which religious groups – including religiously-affiliated schools – can both effectively and legitimately participate in public life. For example, for many decades it has been considered normal that religion expresses itself in the educational sphere, especially if that religion is commensurate with the dominant social values of Dutch society. In this respect, then, ‘pillarization’ – to put it provocatively – generated a semi-establishment of religion, in which not churches as such but affiliated religious groups – chiefly Catholic and Protestant – enjoyed special privileges while simultaneously being channeled to play a certain, carefully defined role in public life. This is not to say, of course, that church-state relations were invariably predictable, that the churches were always in agreement with each other about the moral order (think of the conflicting position of the episcopal ‘Mandement’ of 1954 and its rebuttal by the Dutch Reformed Church a year later), or that members of the political establishment always agreed with each other about the importance of religion in public life – some were outrightly skeptical or hostile to an extensive public role for religion. But the ‘pillarized religious regime’ (Van Rooden 1996) normalized church-state relations and gave them a stabilizing and predictable character. The point here is not that the semi-establishment of religion is a bad arrangement per se, or that this extensive involvement of the state with religious expression in public life in general, or in religious education in particular, is an illegitimate use of state power in a modern Western democracy. As we have noted before, the

religious pluralism and the dutch state: reflections on the future of article 23

state cannot retreat to a neutral position even if everyone desired it to be neutral. The point, then, is to make visible the ways the Dutch state has defined and sustained religion in public life, in particular religiously-inspired education. With this foregrounded, it becomes clear how this extensive state influence on religion’s public role, historically so strong, is now in something of a crisis precisely because its influence is weakening. In other words, the state has less of a grip on the public expression of religious life than it did in the recent past, and the effect of this loss of grip is part of the crisis in public confidence. Contrary to the general tenor of current discussions, the actual question confronting the Dutch state today is not whether or not to reduce its support of religion and religious institutions. It is about if and how the state can reassert its supervisory role over religion’s public role in the face of the increasing independence and diversification of Dutch religious life. Why do the Dutch feel compelled to revisit this issue? In recent years, the state’s compelling interest in regulating religion’s public role, and above all its public ability to do so, has eroded in the face of substantial social change. The weakening of traditional religious institutions and affiliations has weakened the very fabric of the Dutch ‘societal state,’ and in this sense the decline of traditional religion – and the rich set of networks it generated – has generated a serious problem for the political system, undermining its representative character and, according to some, the quality of its representatives. This situation in part stems from the fact that the ‘secularization’ of Dutch society in the 1960s, 1970s and 1980s did not bring an end to the religious settlement; rather, the institutions that had been part of the old ‘religious regime’ made their identities more ‘inclusive,’ thereby ensuring that the old networks that regulated church-state relations remained largely in place. But the relatively stable church-state relationship at the top was nevertheless undermined by the falling away of religious support at the base, rendering problematic the representative character of many (nominally) religious schools in particular and religious institutions in general. Moreover, the growth of non-denominational, non-confessional forms of belief, religious consumerism, and interest in New Age and non-Western religious traditions have transformed the Netherlands from a setting consisting of relatively few, clearly defined religious communities, each with its own distinct confessional content and way of life, into a much more fluid and undefined one (Groot 2006). Church-state relations in the United States, by way of contrast, have seldom been as institutionally defined as in the Netherlands, in part because American religion has itself been less institutionally stable, in part because churches and religious organizations constituted less of the ‘substance’ of American state and local government, and in part because religion has been required to develop within a liberal market-based system rather than parallel to or protected from it. The church-state relationship may or may not be changing now with the rise of the Religious Right. But the American state and society has for a long time accommodated itself to the dynamism of religious change. It is not, by contrast, evident that Dutch society, used to the old relationship between religious communities

341

gelove n in het publieke domein

and the state and still largely shaped by a teleology that expects modernity to generate increasing secularization, is able or willing to think in new ways about how the largely unexpected and diffuse religious impulses can and ought to play a role in contemporary public life.

12.3

342

religion in the dutch public sphere: the colonial legac y These developments have been made more complex by the arrival of non-Western religious communities, particularly Islamic ones, whose forms and practices are shifting across generations from the effects of urbanization, Europeanization, and globalization. The presence of non-Western religious communities in particular has underscored the larger reality of the so-called ‘return of the religious’ to the public and political realm, which is part of a global pattern, particularly outside of Europe. The emergence of globally operating Islamicist movements, while perhaps gaining the most extensive media attention, in fact constitutes only the most evident variation of a pattern of increasingly transnational religiosity characteristic of all the world’s major religions. Even as such globalization has helped to increase the political significance and influence of religion, it has made it more difficult to easily situate the religious within a primarily national context and within traditional and relatively predictable confessional parameters. Moreover, the rise of ‘fundamentalism’ in various world religions has not yet translated into a stable pattern on the basis of which political systems can effectively define a new churchstate relationship. In short, one could argue that the (Dutch) state no longer has the same capacity to regulate the religious as it had in the past, nor can it draw the same level of support from religious organizations and networks as it once could, even as once nationally-defined religious communities are exceeding the boundaries of both nation and state. One result of all of this is that the issue of the state’s relation to religion at present emerges not just from changes in traditional Dutch forms of religious belief and community but is closely caught up with the issues of immigration, economic inequality, cultural difference, and new ethno-racial divisions of Dutch society. Globalization itself is not a new phenomenon to the Dutch; in fact, the great merchant empire they began to develop in the sixteenth century was not only the first modern global empire but in general terms provided the model for others that would follow. This global role early on brought the Dutch in touch with the diversity of the world’s religious beliefs and communities on all continents. In instances of long-term Dutch settlement, business and governmental presence, such as in the Dutch East Indies, such contact transformed into the active study of other religious practices and communities and the development of detailed and carefully thought out Dutch government policies towards these. C. Snouck Hurgronje, for example, the most famous and influential advisor to the Dutch government about its colonial policies, wrote more than 1,400 papers, many of which addressed the position of Islam in the East Indies and the possibilities for Dutch

religious pluralism and the dutch state: reflections on the future of article 23

use, control and containment of Islamic structures. Hurgronje in fact converted to Islam, though the seriousness of this conversion is questionable, and became world famous after the appearance of his two-volume study of Mecca was published (including a detailed analysis of pilgrims from the Dutch East Indies). Most centrally, in advising the Dutch government, Hurgronje argued that Islam and Muslims needed to be modernized along Western lines. This entailed, in Hurgronje’s eyes, the repression of Islamic militancy (including in its anti-colonial form) and the separation of religion and politics, considered endemic to Islam. The prime institutions to carry out this task were those of education, whose purpose would be to inculcate secular Dutch culture in the Netherlands’ East Indies subjects without necessitating government interference with Islamic religious practices (Peter van der Veer 2002). Hurgronje’s advice was made in the interests of promoting what he envisioned as an enlightened Dutch colonialism. His careful studies of the Aceh culture and communities and his close work with General Van Heutsz, however, not only helped to turn the Aceh war in the Dutch interest but enabled one of the most repressive and bloody colonial regimes. Crucially, this aspect of Dutch history is rarely recalled in current discussions where all too often the encounter between the Dutch state and non-Western religions is presented as a highly recent event. Not only is this a factual misreading of Dutch history, but it both prevents current discussions from building on historical experience and obscures the persistence of certain Dutch frameworks and patterns for managing this encounter between the Western and non-Western, particularly as this Dutch church-state relations. In considering this record, one should also mention that an important, but today much less well-known colleague of Hurgronje was Sayyid ‘Uthmân. ‘Uthmân was an East Indies-born ulama of Arab descent and member of the Islamic religious nobility, who likewise worked for and advised the Dutch colonial administration. The author and publisher of more than 150 books, ‘Uthmân was at the same time involved in the spread of nineteenth-century, Middle-East-based Islamic ideals and ideologies of modernization to Southeast Asia (having spent some years studying in Saudi Arabia), as well as being in contact with anti-colonial movements (Nico Kaptein; Azyumardi Azra). Essentially unknown in the Netherlands and until recently little studied, ‘Uthmân was a prominent Muslim scholar who significantly shaped the development of Islam in the East Indies. Hurgronje and ‘Uthmân’s collaboration and their service for the Dutch colonial administration reveal, then, that the Netherlands already a century ago had developed a multifaceted, complex, even contradictory relation to the East Indies – and, somewhat more indirectly, Middle Eastern – Islam and Muslim subjects. More specifically, the issue of education was central to this relation, both as an institution specifically deployed to address and redress the problem of Islam among recalcitrant colonial subjects and more generally to mediate between what was understood to be a superior Western culture, on the one hand, and ethnically and religious inferior peoples, on the other. Precisely for this reason and in light

343

gelove n in het publieke domein

of these assumptions, secular national(ist) Dutch education was conceptualized and deployed more easily and widely in the East Indies than it was in the Netherlands itself. It was at this very moment, after all, that at home on the European continent Dutch society was beginning actively to institutionalize socio-religious ‘pillarization’ as a means for addressing religious difference, inequality, and historical discrimination. That is to say, considering Dutch late nineteenthand twentieth-century history, we see a tendency to officially recognize at the domestic level, including in the field of education, both (Christian) religious difference and political difference while at the same time attempting in the colonial setting to secularize or bypass (Islamic) religious difference, to repress (indigenous) political difference and in all cases to prevent a political Islam.

344

The important point here is that this suggests that the history of Dutch churchstate relations, and the role of education in these, does not so much consist of a development from the religious to the secular but rather that both of these models were developed and institutionalized simultaneously but deployed differentially across the Dutch empire. In this sense, moreover, the current call for the removal of Article 23, partially in the interests of promoting the integration of Islamic minorities, constitutes not so much a new historical development but rather a return to past (colonial) strategies under new conditions. At the same time, Dutch colonial education not only constituted a response to what was considered to be an inferior indigenous culture and religiosity – that is as a project of civilizational uplift and enlightenment – but also entered into competition with transnational Islamic religious movements offering their own educational visions. These were likewise committed to the (Islamic) modernization of their East Indies students, and their insertion into a larger community, but from a Middle-East-centered, religious perspective. Not surprisingly, Hurgronje for one suggested that pilgrimages from the East Indies to Mecca should be discouraged. That is, the colonial Dutch encounter with Muslims was from the beginning not only local but global, competing simultaneously domestically and within an international arena for pedagogical, ideological and cultural influence and allegiance. In the course of this process, the Dutch distinguished between the relatively ‘weak’ Islamic nature of their East Indies colonial subjects, whom they saw to be in need of education, modernization and secularization, and the ‘aggressive’ violent Islam of the Middle East needing to be prevented from contaminating Dutch colonial subjects. More generally, it should also be remarked that the large Muslim population of the Dutch East Indies meant that until Indonesian independence in 1949, the Netherlands technically constituted the world’s largest ‘Muslim’ empire (Peter van der Veer). Needless to say, this has not been the standard self-conception of the Netherlands. In fact, the general tendency, not only in the popular Dutch imagination and narration but also in much international scholarly work, has been to ‘repress’ the predominantly Islamic character of Indonesian society and the centrality of Islam in shaping the historic encounter between the Netherlands and its East Indian colo-

religious pluralism and the dutch state: reflections on the future of article 23

nial subjects (Azyumardi Azra; William R. Roff). As a result, the majority of Dutch today, including many politicians and policymakers consider the recent arrival of a sizable Muslim minority in the Netherlands as the first encounter between Dutch society and Islam and, more specifically, between the Dutch state and Islamic education. This has at moments helped to sustain a widespread moral panic in the media, among politicians and society at large in the face of what is portrayed to be a deeply alien Islamic presence within the Dutch realm. That is to say, more generally, a weak and sporadic knowledge of Dutch imperial encounters with non-Western religions means that the insights such a history offers into the current encounter remain under-utilized. This strengthens the notion of Islam and, more generally, religion as entities that are essentially resistant to Dutch modernity when in fact they for more than a century have been deeply engaged and channeled by the modern Dutch state both abroad and at home.

12.4

a new church -state rel ationship for the netherl ands? Crucially, it is the power of this moral panic in relation to Islam and the conviction that this is a radically new situation calling for new answers that now is driving Dutch society and the state to reconsider the entire church-state relation and take steps it had previously hesitated to carry out. The judicial decision to abolish state funding of the orthodox Protestant SGP on the grounds that it discriminates against women is only one example of this. While the tension between Dutch antidiscrimination legislation and the sgp practice of gender differentiation has been obvious for many years, it only became problematic at the moment the state considered it to be necessary and in its interest to exert pressure on Islamic communities to practice greater gender equality. That is to say, it is important to recognize the extent to which current Dutch discussions about the relation between religion and the secular state are discussions about the Netherlands’ relation to Islam, irrespective the actual religion being considered. This is reinforced by the widespread assumption that all religions, whatever their divergences, essentially share in common inherent tendencies towards violence, irrationality, dogmatism and authoritarianism that need to be carefully monitored and controlled if modern egalitarian social relations and democracy are not to come under threat. Within this framework, the question with regard to Article 23 then quickly comes to be framed as essentially the question of how best to contain religious excess. Does state subsidy for religiously-informed schools help ensure careful state supervision of religion’s public face, or does the withholding of state subsidy (in the interest of limiting state support of religion in any form) promote a secular public space? Crucially, there are a number of factors that make achieving the second option, a secular public space, unlikely. The first of these is that the ‘return of the religious’ to the public space in recent decades has been a global phenomenon to which it is unlikely that a country as small, culturally permeable, and globally integrated as the Netherlands could realistically offer any significant resistance. One important aspect of this is that through global migration, and the arrival for the first time in

345

gelove n in het publieke domein

centuries of non-Western immigrants in Western Europe, global problems and conflicts whose center lie outside the West now are becoming domestic ‘Western’ problems as well. The most dramatic of these is clearly the Israeli-Palestinian conflict, but this is the case as well with much less widely contested issues such as the question of recognizing the Armenian genocide, the Dutch contribution to Pakistan’s development of atomic weaponry in its race with India, or even something so small as France’s attempts in recent years to prevent the Swiss scholar Tariq Ramadan from speaking freely in the Netherlands.

346

Similarly, a number of the more important Dutch public critics of Islam and/or of religion in the public sphere such as Herman Philipse, Ayaan Hirsi Ali, Leon de Winter and Bart Jan Spruyt have also been influenced by internationally movements, including conservative American think-tanks. Think-tanks which helped provide the blueprints for American relations to the Middle East and the Islamic world under Bush and that envision Europe as a prime battleground in the fight against violent Islamicist ideologies. Many of those arguing for the abolition of Article 23 share this vision, arguing against multiculturalism and state funding of schools with a religious/Islamic identity in the interests of protecting Dutch and Western cultural values and socio-political freedoms. This is merely to say that not only the new Dutch Islamicists but also the new Dutch ‘conservatives’ and secularists (not to mention other contenders in the public debate) have at times drawn some of their most important inspiration and ideas from abroad. The debates over religion’s role in the Dutch public square a century ago were informed by international socialism and Catholicism; international influences are scarcely less important now, on either side of the issue. At the same time, more generally, the various media, particularly the internet, continue to develop new ways in which religious practices and ideas from other countries and regions are reshaping the ways that the Dutch (and other Europeans) define their individual and collective religious outlook, whether in more diffuse forms of spirituality, more evangelical or Pentecostal forms of Christian practice, or, of course, the ways in which Islam is interpreted. In a word, under the conditions generated by globalization it becomes increasingly difficult to keep local and global spheres distinct, whether at the level of religion or politics or culture, and irrespective of the position from which one speaks: religious or secularist, Christian or Muslim, ‘Western’ or ‘non-Western.’ It should not come as a surprise, then, that some of those most vocal in the promotion of Western secularism within the West, and of the abolition of state funding for schools with a religious identity, should be immigrants of non-Western descent such as Ayaan Hirsi Ali and Afshin Ellian. In this respect the question of religion, religious identity, and religious education’s place in Dutch society is not so much a matter of a ‘local’ country finding ways to accommodate the challenging introduction of a foreign tradition and culture, but rather of the local elaboration of international and transnational encounters. Crucially, these local elaborations in turn shape global developments

religious pluralism and the dutch state: reflections on the future of article 23

in a process of continual movement, deployment and revision taking place at all levels simultaneously, though not necessarily in concert with each other. In that sense to consider the state’s relation to religion, the nature of its support for and constraint of religious education is also to address, if indirectly, the question of the Dutch response to (post)colonialism, globalization and migration. That is to say, these now have become domestic ‘Dutch’ issues; even as the large-scale, complex movement of peoples, money, goods and ideas that these entail put the continuity of ‘Dutchness’ and of established Dutch church-state relations and Dutch schooling under pressure. Another important factor in considering the future of Article 23 and the place of the religious in the public sphere is that to remove state subsidy of religiouslyinformed educational institutions will likely have the effect of reducing state supervision of religious transmission. Putting an end to state subsidies for religiously-inspired institutions frees religious communities and institutions to develop much more idiosyncratically and independently than when they are subject to state requirements and supervision. At the same time, in search of alternative support, religious communities and the religious field may develop into a religious ‘market’ more similar to that found in the us, in which the content and presentation of religious thought may be geared either to attracting the largest number of supporters or towards specializing in a niche-market, including at moments variously extremist ones. The result, then, is not only most likely to make the direction of religious practices, ideas and communities less predictable and more inclined towards differentiation and competition, but to stimulate a system in which the survival of religious communities depends precisely on their public visibility (Sengers 2006). In other words, to end state support of religious institutions may turn out to be one of the most effective ways of stimulating religions’ public manifestation. Finally, there is the issue of the state’s own changing role in society as a result of globalization, the privatization of public services and individualization, among other factors – in general making it less able to fully address these kinds of issues. For some time, the state’s response has been to present itself as a kind of mediator, seeking to ensure the widest range of choices for the voter-consumer, while reducing the direct influence it exerts on the institutions providing fundamental services and products to the voter. This has meant a real and perceived reduction in the power, effectiveness and influence of politicians, as well as encouraging a sense that there is an increasing gap between politicians and their constituents. Given politicians’ decreased (sense of) control and influence over the institutions, forces and factors shaping our lives, they are decreasingly able to translate the concerns of voters into effective policy. One important response by politicians to this decreasing influence and effectiveness has been to turn to a ‘politics of fear’, in contrast to the ideologically sustained party politics we consider so characteristic of modernity. Today, to put it rather bluntly, rather than offering a vision of a new future, the task of the politicians becomes that of protecting us from the myriad dangers we produce in our (post)modern world (see Ulrich Beck

347

gelove n in het publieke domein

on the ‘risk society’ and the production of catastrophic scenarios; Frank Furedi, more specifically, on the culture of fear among parents and its effects on education). This shift in strategy is allowing politicians to regain voters’ attention and their influence, at moments with great drama, such as that which accompanied the rise of Pim Fortuyn. It comes to be in the politicians’ interest to become highly skilled, on the one hand, at promoting and articulating a sense of imminent danger while, on the other hand, convincing the electorate they have the will and capability for addressing the threat. One effect of this has been the rise, at moments, of symbolic politics such as the Dutch Parliament’s recent support for a wholesale ban on the burqa in the Netherlands while fewer than 100 women wear such Islamic covering (or, in the American case, the refusal to allow the Dubai Port Company to take over American holdings that would involve port security even as the UAE is one of the US’s most important allies in the Middle East and closely involved in ensuring the security of American military there).

348

To what extent and in what ways might the debate around the abolition of Article 23 itself also potentially be an example of such symbolic politics? Serious consideration of this possibility is warranted particularly by the fact that Dutch voters themselves are more than willing to send their children to religiously-informed schools even when they themselves have an essentially secular worldview and lifestyle – if in part because many of these schools are not terribly religious in character. In any event, the question of abolishing Article 23 is perhaps predominantly an issue fueled by the needs of politicians and publicists rather than those of the voters themselves. The one exception to this, possibly, is the skittishness created among some Dutch by the growing presence of Islamic schools. In its most extreme form, the worry is that Islamic schools promote anti-Western, Islamicist and sexist ideologies and practices, a worry not born out by a series of school inspections, though a few of the schools were deficient in their organization and quality control. More generally, however, the worry is that such schools promote a separate and distinct ‘Islamic’ or ethno-Islamic identity among its students, in competition with, even disrupting their ability to identify themselves as first and foremost Dutch citizens. More essential is the larger question this raises: what is to be the place of minorities in Dutch society? Since the 1960s, Dutch society has developed, for the first time, into a majoritarian society, displacing what before was a constellation of separate but equal religious and ideological collectivities. Dutch history has a long tradition of tolerance; but this was a structural tolerance that mediated the relations between communities of belief (and unbelief) without requiring that individual members be particularly tolerant. In fact, one could argue quite the opposite: that the separate but equal institutions of Dutch pillarized society enabled the equitable distribution of government monies and support across communities, while stimulating an intense distrust and intolerance between communities, particularly at the individual and ideological level. It is precisely this history of religiouslybased practices of intolerance within structures of tolerance that the Dutch fear will return through the support of minority communities, particularly, but not limited

religious pluralism and the dutch state: reflections on the future of article 23

to, Islamic ones. In this sense, much of the upheaval of recent years and the processes we now see to question some of the most important inherited Dutch traditions, such as those of government support for minority education, can be explained as the Dutch today attempting to discover the new form their tolerance will take, of trying to discover how to actively practice tolerance at all levels, at a time when both national collectivity and (trans)national plurality are on the rise. On the basis of the developments above the question, then, is: given the new forms of religion, the new forms of Dutch society, new global issues, and the reduced power of the state what is the best way to organize the relation between state and religion? As we have been at pains to argue, the fate of Article 23 cannot be answered in isolation, but requires a wider conceptualization about both the state’s role in respect to religion’s role in the public square and the Dutch experience with religious and secular education, within and beyond its current borders. This essay has explored the ramifications of two positions left to the (Dutch) state at present in respect to its relationship with organized religion: state withdrawal and state involvement which, in the Dutch case, means a significant recalibration of its past involvement with organized religion. Withdrawal constitutes a break with the Dutch tradition. It means, of course, that the state does not structurally support religious communities. In increasing the distance between state and religion, however, it also loses sight of what is happening within religious communities and the possibility of directing developments. Withdrawal thus also may have the effect of freeing up religious communities to go their own way much more than when under close state supervision. At the same time, in practice (looking, for example, at the United States), it turns out to be very difficult, almost impossible, to fully separate state and religion. So if this approach solves one set of problems (such as the knotty problem of distributing public resources and funding problematic groups), it creates a new set. In any event, it does not make the state ‘neutral’ but puts it in the position of promoting a particular secular vision and public space that has complex relations to the forms of religion in its midst. Such an approach will not so much ‘privatize’ religion as make the relationship between church and state more diffuse, less ‘manageable’ but perhaps also more dynamic. Dutch society – and the Dutch political leadership – will have to make decisions about whether it is willing to take on the potential risks and advantages of a freer religious market, or whether it can find fruitful ways to maintain, in a more pluralist society, the close relationship between religious and political life that was long the feature of public life within the Netherlands. Should the Dutch state, however, choose to sustain its traditional strategy of involvement with religion in the future, this, too, will signal a break with Dutch tradition. Religious pluralism after all can no longer be effectively organized along structural, institutional lines as it used to be, as these depended on the maintenance of highly segregated socio-religious communities living apart from each other. Correspondingly, religious difference will have to be ‘pacified’ through

349

gelove n in het publieke domein

developing new forms of interactive diversity which are not easily reconciled with the forms of segmentation with which the Dutch – still – are most familiar. The first question to be answered is whether the state is the best institution to promote such interactive diversity, or whether this is change which, in true democratic fashion, must come from below, through the aggregation of a multiplicity of changes at the grassroots, municipal and even individual level. Either way, such forms of interactive diversity depend on developing new forms of public contestation and collaboration, authority and decision-making that integrate traditional and newer Dutch and non-Dutch styles, institutions and ideals.

350

At the same time, precisely because of Dutch familiarity with segmentation, we are also seeing a host of initiatives whose result is, in fact, to transform the highly fragmented community of Dutch Muslims into a more coherent ‘pillar’ with its own umbrella organizations, elite representatives, media organs, and so forth. This effectively creates a negotiating partner, ‘gesprekspartner’ for the Dutch government as it seeks to respond most effectively to a quite substantial religious community. At the same time, however, given the extensive diversity of the Muslim community (along lines of belief, ethnicity, generation, etc.) and the absence of a centralized religious authority, it is the question if a coherent and effective Islamic pillar could ever be truly established. The very semblance of such a pillar simultaneously generates renewed fears that the Muslim schools and political parties inevitably stimulated by such institutionalized streamlining will actually increase conflicts and decrease the integration of Muslims. In other words, the fear is that state involvement with Muslims (among others) will serve to reinforce their difference and distance from mainstream Dutch society rather than becoming an instrument of integration as it was in the past. In the end, the options open to the state are (not so much) those between involvement or withdrawal. It is on the one hand, between a model that ‘manages’ ethnic religious difference through fluidity or through more institutionalized, pillarized forms. On the other hand, it is between egalitarian and hierarchical forms of democratic pluralism, between a state that encourages grassroots participation or a form of democracy that stresses the top-down organization of public life. Ultimately, then, this is the question most fundamentally of how to conceive the future of Dutch democracy. This is not the choice between a ‘problem’ and a ‘solution’; rather between multiple forms of state-religion and state-minority relations, each of which has its own traditions, challenges and resources for sustaining the coherence and future of the nation-state. The question is whether the democracy we have inherited from the recent past is adequate to the democracy we need today, under conditions of complex pluralism and globalization. This paper, written by two American academicians with many years of experience in the Netherlands, hopes to contribute to this discussion by conceptualizing, partly on the basis of international experience (not least the United States) the changing ways religion takes part in public life in response to the role the state endeavors to assign ‘the religious.’

religious pluralism and the dutch state: reflections on the future of article 23

liter ature Azyumardi, A. (1997) ‘A Hadhrami Religious Scholar in Indonesia: Sayyid ‘Uthman’, in U. Freitag and W.G. Clarence-Smith (eds.) Hadhrami Traders, Scholars, and Statesmen in the Indian Ocean, Leiden: E.J. Brill, 1997. Groot G. (2006) ‘Tweeslachtige neutraliteit. Godsdienst, onderwijs en het uniform van de Staat’, blz. 294-301 in Marcel ten Hooven and Theo de Wit (eds.) Ongewenste goden. De publieke rol van religie in Nederland, Amsterdam: Boom. Haller, Gret (2002) Die Grenzen der Solidarität . Europa und die usa im Umgang mit Staat, Nation und Religion, Berlin: Aufbau. Philip Hamburger (2002) Separation of Church and State, Cambridge: Harvard University Press, 1-9. Kaptein, Nico (1998) ‘The Sayyid and the Queen: Sayyid ‘Uthman on Queen Wilhelmina’s Inauguration on the Throne of the Netherlands in 1898’, Journal of Islamic studies 9,2: 158-177. Kennedy, James (2006) ‘Een religieus volk met een seculiere staat. De rol van religie in het Amerikaanse publieke leven’ blz. 174-187 in Marcel ten Hooven and Theo de Wit (eds.) Ongewenste goden. De publieke rol van religie in Nederland, Amsterdam: Boom. Kraemer, P.E. (1966) The Societal State, Amsterdam: Boom. Monsma, Stephen V. and Christopher Soper (1997) The Challenge of Pluralism, Lanham: Rowman and Littlefield. Rooden, Peter van (1996) Religieuze Regimes. Over godsdienst en maatschappij in Nederland, 1570-1999, Amsterdam: Bert Bakker. Sengers, Erik (2006) Aantrekkelijke kerk. Nieuwe bewegingen in kerkelijk Nederland op de religieuze markt, Delft: Eburon. Veer, P. T. van der (2002) Islam en het ‘beschaafde’ Westen: essays over de ‘achterlijkheid’ van religies, Amsterdam: Meulenhoff.

351

gelove n in het publieke domein

352

een schets en evaluatie van de kritiek op de overheidsfinanciering van het bijzonder onderwijs

13

een schets en evaluatie van de kritiek op de overheidsfinanciering van het bijzonder onderwijs Ben Vermeulen

13.1

inleiding Religie heeft een belangrijke plaats in het Nederlandse onderwijsbestel, en vormt een belangrijk thema in de daarmee samenhangende politieke kwesties. De schoolstrijd, de in de negentiende en begin-twintigste eeuw gevoerde maatschappelijke en politieke strijd voor vrijheid en vervolgens ook overheidsfinanciering van religieus gefundeerd (bijzonder) onderwijs, is zelfs de basis geweest van de verzuiling en de politieke partijvorming. Al lang staat de invloed van religie in het huidige onderwijsbestel echter onder kritiek. Vaak wordt gesteld dat zeker in het bekostigd bijzonder onderwijs aan religie geen enkele, of tenminste een veel beperktere rol dient toe te komen. Artikel 23 van de grondwet, waarin de vrijheid van het onderwijs inclusief de aanspraak op overheidsfinanciering van dit onderwijs vervat is, wordt door vele niet-confessionele partijen en stromingen gezien als een belangrijke belemmering van modernisering en verbetering van het onderwijsbestel. In hun optiek vormt dit artikel een instrument in handen van gevestigde, vooral confessionele, belangen dat noodzakelijke aanpassing van het bestel in de weg staat. Gesteld wordt onder meer dat overheidsfinanciering van het confessioneel onderwijs een fundamentele inbreuk maakt op het beginsel van scheiding van kerk en staat, en op het principe van de individuele autonomie van het kind. Daarnaast wordt frequent naar voren gebracht dat het onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs achterhaald is. En ten slotte wordt aangevoerd dat (financiering van) het bijzonder onderwijs de tendens naar segregatie langs etnische, religieuze en ideologische lijnen versterkt. In deze bijdrage beperk ik mij tot een kort aanstippen van de huidige positie van religie binnen het primair en voortgezet onderwijs, en het geven van een beknopte evaluatie van de genoemde – belangrijkste – kritiekpunten ter zake.

13.2

onderwijsstelsels Wat in vergelijking met andere westerse onderwijsstelsels opvalt, is de grote omvang van wat we in Nederland bijzonder onderwijs noemen. Bijzonder onderwijs is dat onderwijs dat niet uitgaat van de overheid maar van door particulieren bestuurde rechtspersonen (verenigingen, stichtingen). In Nederland gaat ongeveer 2/3 van alle leerlingen naar het bijzonder onderwijs. Het grootste deel van dit bijzonder onderwijs – zo’n 90 procent – gaat formeel uit van een godsdienst of levensbeschouwing (richting). Daarbinnen vormen het protestants-christelijk en

353

gelove n in het publieke domein

katholiek onderwijs de hoofdstromingen. De laatste 15 jaar is sprake van een bescheiden groei van islamitische scholen, en een nog bescheidener groei van hindoe- en evangelische scholen. Nogal eens wordt beweerd dat het Nederlandse stelsel vanwege deze positie van het bijzonder onderwijs uniek – en dus afwijkend – zou zijn. Daar valt evenwel over te twisten; of althans: die stelling moet genuanceerd worden. Alle westerse landen kennen naast een publieke sector van overheidsscholen ook een private sector van door particulieren bestuurde – veelal op een religie of levensbeschouwing gebaseerde – bijzondere scholen. Uit de in grondwetten en mensenrechtenverdragen gewaarborgde vrijheid van onderwijs vloeit het recht voort om bijzondere scholen op te richten en – mits ze voldoen aan de algemene basiskwaliteitseisen – de diploma’s die deze scholen afgeven erkend te krijgen. Vermoedelijk vloeit uit de mensenrechtenverdragen evenwel geen harde juridische aanspraak op overheidsfinanciering voort. Of de overheid het bijzonder confessioneel onderwijs bekostigt is dus grotendeels afhankelijk van het nationale recht. Mogelijk is het Nederlandse stelsel wel in zoverre uniek dat de omvang van het overheidsgefinancierd bijzonder onderwijs groter is dan elders; waarschijnlijk alleen Vlaanderen beschikt over een tak van bijzonder (‘vrij’) onderwijs met een vergelijkbare omvang. Een belangrijke verklaring is het gegeven van de volledige financiering van het bijzonder onderwijs en de historie van de verzuiling.

354

Het Nederlandse stelsel is echter niet uniek in de zin dat de overheid bijzondere, confessionele scholen financiert. Veeleer vormen stelsels waarin met een beroep op de scheiding van kerk en staat overheidsfinanciering van dergelijke scholen afgewezen wordt in West-Europa en Noord-Amerika de uitzondering. Anders dan critici van het Nederlandse bestel menen, wordt het confessionele (meestal katholieke) onderwijs bijvoorbeeld ook in Frankrijk gefinancierd (overigens slechts partieel, door lokale overheden). In sommige landen vormt wat wij bijzonder onderwijs noemen zelfs grotendeels onderdeel van het stelsel van overheidsscholen, denk aan Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. En ook het onderwijssysteem in de Verenigde Staten, waarin met een beroep op de grondwettelijke scheiding van kerk en staat elke rechtstreekse overheidsfinanciering van confessioneel onderwijs afgewezen wordt, kent thans als gevolg van het arrestZelman (2002) ruimte voor indirecte overheidsfinanciering van zulk onderwijs, doordat aan ouders vouchers ter beschikking gesteld mogen worden die ook bij ‘denominational schools’ ingezet mogen worden.

13.3

scheiding van kerk en staat De stelling dat het Nederlandse duale bestel, waarin het openbare, neutrale overheidsonderwijs en het (veelal) confessioneel gekleurde bijzonder onderwijs op voet van gelijkheid door de staat gefinancierd worden, in strijd is met de scheiding van kerk en staat en de daaruit voortvloeiende neutraliteit van de overheid, is dan ook onjuist. Hooguit is dit bestel in strijd met een zeldzaam voorkomende,

een schets en evaluatie van de kritiek op de overheidsfinanciering van het bijzonder onderwijs

specifieke (overigens juridisch aanvaardbare) variant van de scheiding van kerk en staat. Het is derhalve noodzakelijk voor ogen te hebben dat er niet één maar meerdere varianten van scheiding van kerk en staat zijn, die elk binnen de randvoorwaarden van de mensenrechtenverdragen toelaatbaar zijn. Er zijn daarin ten minste drie ideaaltypen te onderscheiden. Daarvan vormen twee ideaaltypen de uitersten van het spectrum, terwijl het derde ideaaltype zich ophoudt tussen beide ‘polen’. Welke van deze typen is uitgekristalliseerd, en hoe daarbinnen het onderwijsbestel gestalte is gegeven, is vergaand bepaald door de specifieke historische ontwikkeling van het betreffende land. Daarbij is veelal sprake van mengvormen, waarin eigenschappen van meerdere ideaaltypen gecombineerd worden. Aan de ene kant van het spectrum staan stelsels waarin geen sprake is van een scherpe scheiding van kerk en staat. In dergelijke stelsels heeft een bepaalde religie de status van heersende godsdienst, of hebben een of meer specifieke religies ten minste – formeel of in feite – de positie van door de staat bevoorrechte godsdiensten. In een dergelijk stelsel zullen de door de overheid bestuurde en door de overheid bekostigde scholen in het algemeen uitgaan van (de basiswaarden van) de heersende godsdienst of bevoorrechte godsdiensten, en zullen scholen die van een andere religie of levensbeschouwing uitgaan niet door de overheid bekostigd worden. Het Griekse systeem, met de dominante status van de Grieks-orthodoxe Kerk, en in zekere mate de door de orthodoxie gedomineerde stelsels in de OostEuropese landen zijn representanten van deze variant. In deze stelsels zijn de meeste scholen openbaar, in de zin dat ze direct of indirect van de overheid uitgaan; tegelijkertijd zijn ze veelal niet levensbeschouwelijk neutraal, maar gebaseerd op een specifieke orthodox-christelijke grondslag. Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich de stelsels die uitgaan van een strikte scheiding van kerk en staat. Deze kenmerken zich door een scherp onderscheid tussen enerzijds de door de overheid bestuurde en bekostigde scholen, die uitdrukkelijk levensbeschouwelijk neutraal zijn, en anderzijds door particuliere instellingen bestuurde en bekostigde scholen, die veelal levensbeschouwelijk gefundeerd zijn. Het standaardvoorbeeld van zo’n stelsel vormt dat van de Verenigde Staten, waar uitgegaan wordt van een ‘wall of separation between Church and State’ (Jefferson). Met een beroep op de grondwet werd daar tot voor kort elke vorm van financiering van scholen op religieuze grondslag, en elke vorm van invloed van religie op het onderwijs in door de overheid gefinancierde scholen afgewezen. Ook het Franse onderwijsbestel met zijn 100-procentoverheidsfinanciering van de publieke ‘école laïque’ en beperkte financiering van andere scholen, bevindt zich meer aan deze kant van het spectrum. Min of meer in het midden tussen deze ideaaltypische polen bevinden zich onder meer het Nederlandse en Vlaamse onderwijssysteem. In dit systeem is geen sprake van een heersende, door de overheid bevoorrechte religie, en een daarmee corresponderende dominantie van die religie in het overheidsonderwijs. Het

355

gelove n in het publieke domein

openbaar (door of vanwege de overheid bestuurde) onderwijs is levensbeschouwelijk neutraal. Anderzijds wordt de scheiding van kerk en staat niet zo stringent opgevat dat de overheid zich heeft te onthouden van subsidiëring van scholen op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag. In Nederland worden dergelijke scholen, indien zij voldoen aan dezelfde of gelijkwaardige deugdelijkheidseisen als het openbaar onderwijs, zelfs voor 100 procent gefinancierd. Het voorgaande sluit niet uit dat op andere gronden dan abstracte principes van overheidsneutraliteit kritiek op de dominante positie van het bijzonder-confessioneel onderwijs uitgeoefend kan worden. Deze komt in de navolgende paragrafen aan bod.

13.4

356

vervaging van het onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs Een tweede kritische stroming legt minder de nadruk op de scheiding van kerk en staat, en veel meer op het gegeven dat het onderscheid tussen openbaar-neutraal en bijzonder-confessioneel onderwijs al lang vervaagd is (zie bijvoorbeeld de bijdrage van Dodde in Bierens et al. 2006). Enerzijds hebben grote delen van het bijzonder onderwijs de verbinding met een bepaalde geloofsovertuiging losgelaten. De invloed van de oorspronkelijke richting op het onderwijs en het personeelsbeleid is veelal vergaand afgezwakt en soms zelfs nagenoeg verdwenen. Leerlingenselectie op basis van de richting vindt binnen de grote confessionele protestants-christelijke en katholieke stromingen al veel langer nauwelijks plaats. Anderzijds is het openbaar onderwijs aan het ‘verbijzonderen’. Al lang is dit onderwijs niet meer antireligieus en scherp secularistisch: de meeste openbare scholen zijn veeleer pluriform, proberen onpartijdig de veelheid aan overtuigingen te laten zien zonder daarin een standpunt te kiezen. Bovendien is het sinds een aantal jaren mogelijk dat het gemeentebestuur zijn openbare scholen ‘op afstand zet’, wat bijvoorbeeld kan gebeuren door het bestuur van deze scholen over te dragen aan een privaatrechtelijke stichting. In zo’n stichting is ouderinvloed op het bestuur gewaarborgd. Een verdergaande ontwikkeling wordt gevormd door de introductie van organisatievormen waarbij openbaar en bijzonder onderwijs onder één bestuur gaan ressorteren, of zelfs binnen één school plaatsvinden. Sinds een aantal jaren is het zogenaamde samenwerkingsbestuur mogelijk, een bestuur dat zowel openbare als bijzondere scholen onder zich heeft. En sinds medio 2006 maakt een wijziging van het vierde lid van artikel 23 grondwet het mogelijk ook expliciet de ruimte te bieden voor de samenwerkingsschool, waar binnen het verband van één en dezelfde school zowel openbaar als bijzonder onderwijs aangeboden wordt. Overigens fungeren in de praktijk al langer enkele tientallen samenwerkingsscholen.

een schets en evaluatie van de kritiek op de overheidsfinanciering van het bijzonder onderwijs

Ten slotte moet geconstateerd worden dat de ouderinvloed op de schoolbesturen in het bijzonder onderwijs tanende is. Er is zowel in het voortgezet als thans ook het primair onderwijs een sterke trend naar schaalvergroting, waarbij onder één schoolbestuur vele – soms zelfs tientallen – scholen ressorteren. In het algemeen zullen deze schoolbesturen bemand worden door goedbetaalde professionals, ofwel feitelijk – beslissend krachtens een ruim mandaat namens het ouder/amateurbestuur – ofwel ook rechtens – doordat het ouder/amateurbestuur terugtreedt en de professionals ook in juridische zin het bestuur gaan uitmaken. Deze ontwikkeling wordt versterkt door het streven naar ‘governance’ (al dan niet voorafgegaan door termen als ‘good’ en ‘educational’). Dit streven is erop gericht om een scheiding van bestuur en toezicht ook in het onderwijs in te voeren, waarbij de voorkeur bestaat voor een aparte raad van toezicht die het bestuur controleert. De meest voorkomende variant is die, waarbij het ouder/amateurbestuur omgevormd wordt tot raad van toezicht, en de tot dan in mandaat beslissende bovenschoolse directie promoveert tot (college van) bestuur. Een dergelijke omvorming heeft bijna vanzelf als gevolg dat de invloed van de identiteit – op welke titel en met welk oogmerk veel ouders in het bijzonder onderwijsbestuur zitten – verwatert ten gunste van de financieel-organisatorische afwegingen van managers. 357

Dit vervagen van de grenzen tussen openbaar en bijzonder onderwijs, dit naar elkaar toegroeien van de beide ‘takken’, en deze afzwakking van ouderinvloed roept natuurlijk de vraag op waarom eigenlijk nog aan het duale bestel vastgehouden zou moeten worden. Waarom zou het niet zo kunnen zijn dat alle leerlingen naar eenzelfde soort gemeenschappelijke, professioneel bestuurde school gaan, waarin de verschillende overtuigingen op voet van gelijkheid en zonder vooringenomenheid aan bod komen? Is dat niet veel beter met het oog op integratie en efficiency? De eerste tegenvraag is dan echter hoe zo’n gemeenschappelijke school eruit zou moeten zien. Als die school de school voor allen is, moet het bestuur ervan dan niet noodzakelijkerwijs bij de overheid berusten, die daarbij heeft toe te zien op het algemeen-neutrale karakter van school en onderwijs? En betekent dat dan niet dat de invloed van anderen, zoals ouders en maatschappelijke organisaties, noodzakelijkerwijs nog verder teruggedrongen zal moeten worden? Een tweede vraag is waarom verwatering van het onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs vanuit de critici bezien een argument zou moeten zijn om het op te heffen. Als het toch al één pot nat is, waarom dan nog over dat formele onderscheid zo moeilijk doen? En een laatste tegenwerping luidt: wat te doen met die groep ouders – niet zo groot, maar ook niet zo verwaarloosbaar klein als de critici doen voorkomen – die voor hun kinderen nog immer onderwijs wensen met een uitgesproken religieus profiel? Wat te doen met scholen die nog immer kleur geven aan het onderscheid met het openbaar onderwijs, en waarin het amateur/ouderbestuur het nog wel in

gelove n in het publieke domein

belangrijke mate voor het zeggen heeft? Ik vraag mij in gemoede af of het wel aangaat om de mogelijkheid van een school met een specifieke godsdienstige richting, met een klassiek ouderbestuur, uit te sluiten. Is het wel fair om daartoe als argument aan te voeren dat ze die school ‘dan maar zelf moeten betalen’, omdat godsdienst een privézaak is waaraan de overheid geen belastinggeld dient uit te geven, terwijl zij evengoed als alle anderen belasting betalen, en door die overheid via de leerplicht genoodzaakt worden hun kinderen naar school te sturen? Komt dus het streven naar een school voor allen niet neer op een onevenredige aantasting van vrijheden en keuzemogelijkheden?

13.5

358

‘witte’ en ‘zwarte’ scholen: etnische segregatie Daarnaast is er kritiek op de tweedeling in openbaar-neutrale en bijzonderconfessionele scholen, met name op de uitwerking ervan op leerlingen. Zo wordt veelal aan deze tweedeling toegeschreven dat al vanaf de jaren tachtig sprake is van een voortgaande opsplitsing van scholen langs etnische en sociaal-economische scheidslijnen, een trend die meestal aangeduid wordt met termen als ‘witte en zwarte scholen’, ‘segregatie’ en ‘tweedeling’. Zo is het aantal ‘zwarte scholen’, door het ministerie gedefinieerd als scholen met 70 procent of meer allochtone achterstandsleerlingen (de zgn. 1,9-leerlingen), van 1998 tot 2004 gegroeid van 286 naar 343 scholen. Alleen al uit de gebruikte terminologie valt af te leiden dat deze trend als maatschappelijk ongewenst gezien wordt. Deze perceptie ligt nogal voor de hand. Zo is de tweedeling in het scholenbestand vermoedelijk nadelig voor allochtone leerlingen met onderwijsachterstanden: een heterogene of overwegend ‘witte’ school vormt waarschijnlijk een gunstiger milieu om deze achterstanden te verminderen dan een ‘zwarte’ school. Met name is het plausibel dat het leren van de Nederlandse taal voor een allochtone leerling gemakkelijker is in een schoolsituatie waarin de meerderheid van de leerlingen van huis uit Nederlands spreekt, en waarin het Nederlands de dominante taal op het schoolplein is. Daarnaast zal het integreren van minderheden in een dominante ‘witte’ cultuur en het aankweken van begrip voor de eigen waarde en betekenis van allochtone culturen veelal eenvoudiger gaan wanneer leerlingen uit de verschillende groepen elkaar in het onderwijs dagelijks tegenkomen. Simpel gezegd: het ligt voor de hand dat autochtone en allochtone kinderen eerder vriendschappen sluiten en waardering voor elkaar hebben wanneer zij elkaar op school ontmoeten, dan wanneer zij naar verschillende scholen gaan. Verklaringen voor het ontstaan van witte en zwarte scholen zijn onder meer te vinden in een studie van Karsten en anderen uit 2002. Uit deze studie – door de Onderwijsraad in de verkenning Vaste grond onder de voeten (2002) als uitgangspunt genomen – blijkt dat de vorming van ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen primair samenhangt met de bevolkingssamenstelling in met name de grote steden. Scholen zijn veelal ‘zwart’ omdat ze in ‘zwarte’ wijken staan; ze zijn veelal ‘wit’ omdat ze in ‘witte’ wijken gelegen zijn. Daarnaast is (aldus Karsten et al. 2002) het

een schets en evaluatie van de kritiek op de overheidsfinanciering van het bijzonder onderwijs

schoolkeuzegedrag van de onderwijsconsumenten – ouders, leerlingen – in de vorm van een ‘witte vlucht’ en een zekere voorkeur van allochtone ouders voor openbare en islamitische scholen een oorzaak voor de etnische tweedeling in scholen. Voor een deel hangt deze tweedeling daarnaast samen met de opdeling van het voortgezet onderwijs in verschillende schoolsoorten. ‘Zwarte’ middelbare scholen zijn meestal vmbo-scholen; havo/vwo-scholen zijn meestal wit. Ten slotte vloeit deze tweedeling in beperkte mate voort uit selectie- en profileringsgedrag van bijzondere en openbare scholen. Meestal gaat het om bijzondere scholen met een orthodoxe identiteit, en om bijzondere en openbare scholen met een wat elitaire inslag. Van deze factoren is de laatstgenoemde – het beleid van scholen – de minst belangrijke, zoals ook de commissie-Blok, de parlementaire commissie die in 2004 haar bevindingen ter zake van het integratiebeleid publiceerde, heeft geconcludeerd. In lijn hiermee constateert de regering in de brief Onderwijs, Integratie en Burgerschap, dat het bijzonder onderwijs een belangrijk deel van de achterstandsleerlingen voor zijn rekening neemt, en dat de segregatie dan ook slechts in beperkte mate aan denominatief gekleurd toelatingsbeleid te wijten is. Generaliserend: de segregatieproblematiek is in belangrijke mate onafhankelijk van de positie van het bijzonder-confessioneel onderwijs binnen een nationaal bestel. Dat blijkt ook wel uit het feit dat deze problematiek zich in dezelfde omvang of nog ernstiger mate voordoet in andere landen met een heel ander stelsel, waarbinnen de omvang van het bijzonder onderwijs veel kleiner en zwakker is. Een en ander lijkt bevestigd te worden door de verdeling van achterstandsleerlingen in het primair onderwijs over openbaar en bijzonder onderwijs. Daaruit blijkt dat er een lichte oververtegenwoordiging is van het openbaar onderwijs waar het gaat om de allochtone achterstandsleerlingen. Als een beperkt deel van deze leerlingen van het openbaar naar het bijzonder onderwijs zou overstappen is, zou er op systeemniveau sprake zijn van evenredigheid. En wat betreft de zogenaamde 1,25-leerlingen, de autochtone achterstandsleerlingen, is overigens sprake van een perfecte ‘match’ (Onderwijsraad 2002).

13.6

isl amitische scholen Voor een (beperkt) deel vloeit de tweedeling in ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen voort uit de toename van het aantal islamitische scholen, die bijna per definitie ‘zwart’ zijn. Zoals gezegd hebben ‘zwarte’ scholen een leerlingenbestand dat in meerderheid bestaat uit allochtone achterstandsleerlingen. In de politiek leeft de opvatting dat islamitische scholen ongewenst zijn, omdat (a) binnen deze scholen de integratie van leerlingen onvoldoende plaatsvindt en (b) in deze scholen mogelijk gedachtegoed verspreid wordt dat strijdig is met de beginselen van de democratische rechtsstaat. Het is de vraag of deze aannames juist zijn. Begin 2002 bracht de Binnenlandse veiligheidsdienst een rapport uit, getiteld De democratische rechtsorde en islami-

359

gelove n in het publieke domein

tisch onderwijs. In dat rapport concludeerde de bvd dat zich op een ruime meerderheid van de islamitische onderwijsinstellingen in Nederland weinig zaken voordoen die schadelijk zijn voor de democratische rechtsorde. Wel stelde de bvd dat bepaalde buitenlandse orthodox-islamitische organisaties in enkele van die instellingen invloed hadden verworven. Eind 2002 publiceerde de onderwijsinspectie een rapport, Islamitische scholen en sociale cohesie, waarin zij concludeerde dat bijna alle islamitische scholen een positieve rol vervullen bij het bevorderen van de condities waaronder sociale cohesie tot stand kan komen. Op dit rapport werd evenwel, vooral op methodologische gronden, nogal wat kritiek geuit. Naar aanleiding van een algemeen overleg van de vaste Kamercommissie van oc&w met de minister over het rapport werd de inspectie om een nader onderzoek gevraagd. In oktober 2003 bracht de inspectie het vervolgonderzoek uit (Islamitische scholen nader onderzocht), waarin zij het volgende vaststelde: “De belangrijkste conclusie is dat geen bevindingen zijn gedaan, die tot onrust zouden moeten leiden of tot ernstige ontevredenheid. Het onderwijs is niet in strijd met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat, en de onderzochte scholen bevorderen in meer of mindere mate de condities die de integratie van leerlingen ten goede komen. De onderwijskansen die islamitische scholen leerlingen bieden zijn niet zoveel anders (soms wat beter) dan op vergelijkbare (zwarte)

360

scholen.”

Wel stelde de inspectie vast dat de pedagogisch-didactische kwaliteit van het godsdienstonderwijs op veel scholen nog te wensen overlaat, en wees zij op de bestuurlijke kwetsbaarheid van het islamitisch onderwijs. Niettemin was de overkoepelende conclusie van de inspectie dat met het islamitisch onderwijs niet zoveel mis is. Overigens, ook als de inspectie onverhoopt wel had moeten concluderen dat het onderwijs aan bepaalde islamitische scholen in strijd is met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat, en zich richt tegen integratie in de Nederlandse samenleving, dan nog zie ik niet goed hoe dat een argument zou dienen te zijn om de overheidsfinanciering van het gehele bekostigde bijzonder onderwijs te staken. Waarom zou er dan niet mee volstaan kunnen worden om de bekostiging van die specifieke scholen in te trekken, en indien daarvoor termen zijn de rechtspersonen die deze scholen in stand houden op grond van redenen van openbare orde te ontbinden? Waarom het kind met het badwater weggooien?

13.7

ideologische segregatie Met de voorgaande punten samenhangend, maar daarvan te onderscheiden, wordt veelal een andere argumentatie ontwikkeld. Het confessioneel-bijzonder onderwijs – aldus deze argumentatie – gaat uit van een specifieke religieuze ideologie die leerlingen door zijn eenzijdige, soms indoctrinerende opstelling kennis en aanraking met alternatieve overtuigingen en met leerlingen van andere gezindten onthoudt. Daardoor veroorzaakt dit onderwijs religieus-culturele

een schets en evaluatie van de kritiek op de overheidsfinanciering van het bijzonder onderwijs

apartheid, bestendigt het ook de etnische scheidslijnen en is het een oorzaak van verdere maatschappelijke desintegratie. Dat is juist nu problematisch, nu het onderwijs zo belangrijk is als noodzakelijk instrument voor integratie en burgerschapsvorming. Vaak gaat deze kritiek gepaard met de opvatting dat religie een particulier-subjectief (zelfs irrationeel) fenomeen is. Als men religieuze overtuigingen wil overdragen, dan moet men dat maar in de privésfeer doen. In ieder geval moet de overheid afzien van financiering en ondersteuning van onderwijsinstellingen die zulks tot doel hebben. Het is lastig om de juistheid van deze argumentatie op waarde te schatten. Er is tot op heden weinig empirisch bewijs dat religieus gefundeerd onderwijs daadwerkelijk in grote omvang de hiervoor aangestipte negatieve gevolgen heeft. Onderzoek naar de invloed van het schoolklimaat op onderwijsprestaties komt vooral uit de Verenigde Staten. Coleman, Hoffer en Kilgore (1982) kwamen in het begin van de jaren tachtig voor het eerst met een onderzoekspublicatie die aantoonde dat leerlingen op katholieke scholen in Amerika systematisch betere schoolresultaten behaalden dan hun leeftijdgenoten op publieke scholen. De onderzoeken van Coleman et al. concentreerden zich op resultaten als reken- en taalvaardigheid. Latere onderzoeken tonen echter aan dat leerlingen op katholieke scholen ook hun burgerschapscompetenties beter uitbouwen. Deze leerlingen ontwikkelen een groter maatschappelijk bewustzijn en zijn eerder geneigd tot sociale participatie. Verder laten leerlingen van katholieke scholen een ruimere vaardigheid zien in burgerschapsactiviteiten (zoals het houden van voordrachten, het organiseren van bijeenkomsten en het schrijven van brieven aan onbekenden) en beschikken ze over een groter vertrouwen om deze vaardigheden in de praktijk te brengen. Tot slot laten de onderzoeken zien dat deze leerlingen een grotere kennis bezitten over politieke aangelegenheden en toleranter staan tegenover mensen met een afwijkende opvatting of ideologie. Dit verschil tussen katholieke en publieke scholen bleef ook bestaan na controle op sociale achtergrondkenmerken van leerlingen (o.a. opleidingsniveau en mate van sociale participatie van ouders) en na correctie voor het gegeven dat sommige katholieke scholen vrijwilligerswerk of een maatschappelijke stage verplicht aan hun leerlingen opleggen (Campbell 2001). Als verklaring (die ik mede aan Fons van Wieringen ontleen) voor de betere prestaties wordt gewezen op de aanwezigheid van sociale netwerken die van katholieke scholen een bijzondere ‘community’ maken. Deze sociale netwerken, die bepalend zijn voor het heersende schoolklimaat, bestaan uit een mix van zowel brede als losse sociale verbanden. Aan de ene kant worden ‘value communities’ onderscheiden. Katholieke scholen in de Verenigde Staten dragen min of meer vanzelfsprekend waarden uit die zij ontlenen aan hun religieuze achtergrond. Maar een waardegemeenschap kan zich ook concentreren rond een bepaalde instructiemethode (bijv. Montessori) of een strikte discipline (bijv. Britse kostscholen). Aan de andere kant worden ‘functional communities’ onderscheiden. Hiermee wordt verwezen naar hechte sociale verbanden die een hoge frequentie van sociale interactie vertonen – binnen en buiten schooltijd. De over-

361

gelove n in het publieke domein

lap van waarde- en functionele gemeenschappen is van belang voor een schoolklimaat dat een positief effect heeft op de ontwikkeling van burgerschaps- en sociale beroepscompetenties. Publieke scholen kunnen een extensie zijn van een functionele gemeenschap, maar vormen vaak geen waardegemeenschap. En seculiere private scholen vertegenwoordigen meestal waardegemeenschappen, maar hebben vaak geen functionele component. Katholieke scholen in de Verenigde Staten blijken structureel beide soorten gemeenschapskenmerken te combineren (Campbell 2001; zie nader Glenn en De Groof 2005, Vol. I: 6-16).

362

Het is evenwel onduidelijk in hoeverre de Coleman-these naar de Nederlandse situatie getransponeerd kan worden. Deze these heeft betrekking op katholieke scholen in de specifieke setting van de VS. Het is de vraag of de betreffende bevindingen ook opgaan voor de Nederlandse situatie, met een sterk gediversificeerd scholenbestand, waarbij het merendeel van de bijzondere confessionele scholen een sterk verwaterde identiteit heeft. In 2000 concludeerde Dijkstra dan ook dat over de effecten van de verzuiling (het Nederlandse stelsel van openbaarneutraal en bijzonder-confessioneel onderwijs) op de wijze waarop het onderwijssysteem zijn functies vervult maar weinig empirisch valide kennis bestaat, al is er enige aanwijzing voor een wat gunstiger score van het bijzonder onderwijs (Dijkstra 2000: 258). Recenter onderzoek van Dronkers en Robert (2004) maakt niettemin aannemelijk dat voor Nederland en 18 andere oeso-landen geldt dat leerlingen van private, overheidsafhankelijke scholen (bijzondere scholen) beter presteren dan vergelijkbare publieke scholen, wederom na controle voor de sociaal-wetenschappelijke, demografische, gedrags- en houdingskenmerken van leerlingen. In de conclusie van hun onderzoek stellen Dronkers en Robert (2004: 189-190) dat de verschillen in schoolprestaties in hoofdzaak verklaard worden door het gunstiger schoolklimaat op private, overheidsafhankelijke scholen: “de leerlingen gedragen zich beter en het moreel van het docentencorps is hoger.” De onderzoekers vermoeden dat door een relatief losse toegangsselectie de private, overheidsafhankelijke scholen meer moeten investeren in een effectief schoolbeleid om goede schoolprestaties te garanderen. Het betere schoolklimaat lijkt daarbij het meest succesvolle middel te zijn. Het doel van schoolbeleid is het vormen van een schoolklimaat dat aanzet tot sociaal actieve deelnemers. De basis van zo’n schoolklimaat dat uitgaat van een ‘community’-gedachte, wordt gevormd door het cultiveren van een waardegemeenschap, bestaande uit gedeelde en te delen normen en waarden die voor een reëel deel samenvalt met functionele netwerken van deelnemers binnen en buiten de schoolomgeving. De bevindingen van Dronkers en Robert (2004) hebben weliswaar ook op Nederland betrekking, maar zij zijn naderhand wat afgezwakt (Corten en Dronkers 2005); bovendien zien hun bevindingen niet zozeer op sociaal-morele houding, maar op cognitieve prestaties. Maar in ieder geval is tot op heden niet aangetoond dat leerlingen op religieus gefundeerde scholen in intellectuele zin minder presteren. En evenmin is aannemelijk gemaakt dat zij zich meer dan andere leerlingen

een schets en evaluatie van de kritiek op de overheidsfinanciering van het bijzonder onderwijs

tegen andersdenkenden afzetten, minder bereid zijn zich voor de gemeenschap in te zetten, et cetera (Braster en Zwanenburg 1998). Zo is tot nu toe niet gebleken dat de burgerschapscompetenties van leerlingen in het openbaar onderwijs superieur zijn aan die van leerlingen in het confessioneel onderwijs.

13.8

aantasting van de autonomie van het kind Met de voorgaande punten samenhangend, maar daarvan te onderscheiden, is ten slotte een argumentatie die het confessioneel onderwijs verwerpt, omdat dat de autonomie van het lerende kind zou aantasten (zie bijvoorbeeld de bijdragen van Bierens/Van Schie en Van den Berg in Bierens 2006). Het confessioneel bijzonder onderwijs gaat – zo wordt daarin gesteld – uit van een specifieke religieuze ideologie. Het onthoudt leerlingen door zijn eenzijdige – soms indoctrinerende – opstelling relevante kennis en aanraking met alternatieve overtuigingen en andere gezindten. Aldus handelt dit onderwijs in strijd met de autonomie van het kind. Dit principe van de individuele autonomie brengt met zich mee dat het onderwijs moet volstaan met het aanreiken van alternatieve normatieve stelsels, zonder daar een eigen voorkeur voor uit te spreken. Waar het om gaat is dat het jonge individu op objectieve wijze een palet aan overtuigingen aangereikt krijgt, en aldus in staat gesteld wordt daaruit in vrijheid te kiezen. Als men al religieuze overtuigingen wil overdragen, dan moet men dat maar in de privésfeer doen. In ieder geval moet de overheid afzien van financiering en ondersteuning van de confessionele onderwijsinstellingen die zulks tot doel hebben. Het is lastig om de juistheid van deze argumentatie op waarde te schatten. Zij gaat – als ik het goed zie – niet zo ver dat ouders hun kinderen ook binnen de sfeer van het gezin niet conform een godsdienst of een ander stelsel van normen en waarden zouden mogen opvoeden. Zou dat wel zo zijn, dan zou deze opvatting strijdig zijn met de in mensenrechtenverdragen neergelegde opvoedingsvrijheid, en de deur wagenwijd openzetten voor een diep in de privésfeer ingrijpende overheidsbemoeienis en staatspedagogiek. Zij gaat ook niet zo ver dat het ouders verboden wordt om binnen de eigen privaat gefinancierde instellingen – waaronder scholen – hun godsdienst aan hun kinderen te doen overdragen: ook die vrijheid is in de mensenrechtenverdragen gewaarborgd. Blijkbaar gaat het er slechts om dat de overheid daar geen positieve, financiële bijdrage aan zou mogen leveren. De vooronderstelling in deze opvatting is dat het mogelijk en wenselijk is dat kinderen na verloop van tijd vanuit een blanco situatie in vrijheid kunnen kiezen uit verschillende leefstijlen en waardestelsels. Ik betwijfel allereerst of dat werkelijk kan. Aan de hand waarvan zou dan immers gekozen moeten worden? Waar haalt het opgroeiende kind zijn criteria vandaan op grond waarvan voor de ene dan wel de andere visie, de ene dan wel de andere levensstijl gekozen wordt? Ook als die criteria niet mede door de school aangereikt worden, dan nog zullen zij van buitenaf – het gezin, de peergroup, de media – in meerdere of mindere mate van dwingendheid overgedragen worden. De idee dat het opgroeiende kind

363

gelove n in het publieke domein

vanuit het niets zijn levensplan trekt en ongehinderd door externe factoren in een cafetaria van levensvisies zijn vrije keuze maakt lijkt mij een fictie. Tegengeworpen zou kunnen worden dat dat wel waar moge zijn, maar dat althans de (overheidsgefinancierde) school niet tot taak mag hebben het keuzeproces te beïnvloeden. Maar waarom zou dat niet mogen? Ik vermag, ten eerste, niet in te zien wat erop tegen is dat ouders opteren voor een school waarvan het ethos in het verlengde ligt van de thuis overgedragen normen en waarden. Wat is ertegen dat zij ervan uitgaan dat het ingroeien in een coherente levensvisie een goede basis vormt om tot volwaardig mens uit te groeien, zonder dat dat overigens uitsluit dat de betrokkene na verloop van tijd toch andere keuzes maakt (Thiessen 1993: 237, 246-247)?

364

Natuurlijk, de op school uitgedragen visie dient aan bepaalde randvoorwaarden te voldoen. Zij dient zich te bewegen binnen de grenzen getrokken door de democratische rechtsstaat, en moet voldoen aan de door de onderwijswetgeving gestelde eisen, inclusief eisen gericht op het bijbrengen van bepaalde algemene basiswaarden, burgerschapsvorming etc. Maar het is moeilijk na te volgen waarom ouders niet binnen die randvoorwaarden mogen opteren voor een school die van een eenduidige religieuze of levensbeschouwelijke visie uitgaat. Waarom zou een overheid die mogelijkheid niet mogen faciliteren door dergelijke scholen op voet van gelijkheid met neutrale scholen te financieren? Daarbij komt dat er geen empirisch bewijs voorhanden is dat een dergelijke optie binnen de onderwijsstelsels van de westerse staten in het algemeen negatief voor de leerling of de maatschappij uitpakt. Wat er aan – ik geef toe, beperkt – onderzoek is wijst erop dat leerlingen van bijzondere scholen met een uitdrukkelijk religieus ethos in het algemeen zelfs wat beter dan leerlingen van neutrale scholen scoren op onderwijsprestaties en burgerschapscompetenties. In dit verband kan zeker niet uitgesloten worden dat bepaalde confessionele scholen juist vanuit hun religieuze ethos beter in staat zijn de waarden zoals respect, tolerantie en mededogen bij te brengen die ook de critici zo belangrijk vinden. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat dergelijke scholen juist, omdat zij uit kunnen gaan van een normatieve traditie en deze kunnen ‘voorleven’, beter tot waardenoverdracht in staat zijn dan scholen die gebonden zijn aan de taak om in de vorm van neutrale kennisoverdracht een variatie aan tradities de revue te laten passeren. Het komt mij voor dat er in feite voor gepleit wordt dat de overheid aan (al) het bekostigd onderwijs het ideaal van individuele autonomie en persoonlijke vrijheid oplegt. Mijns inziens is dat, gezien het voorgaande, niet nodig en zelfs disproportioneel. De democratische rechtsstaat dient vergaand ruimte te laten voor pluriformiteit, waarbinnen onder randvoorwaarden ook grote ruimte is voor alternatieve idealen van meer collectieve aard.

een schets en evaluatie van de kritiek op de overheidsfinanciering van het bijzonder onderwijs

13.9

afrondende beschouwingen De meeste critici van overheidsfinanciering van het bijzonder onderwijs worden gedreven door oprechte zorgen en wezenlijke idealen. Toch meen ik dat hun kritiek onvoldoende hout snijdt. Het verwateren van het onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs is moeilijk als argument op te voeren: als het onderscheid er niet meer toe doet, waarom zou je je dan nog druk maken over opheffing ervan? Overigens: ik meen dat het onderscheid nog wel betekenis heeft. Maar de verwijten die met name jegens het sterk confessionele deel van het bijzonder onderwijs geuit worden zijn onvoldoende steekhoudend. Het beroep op de scheiding van kerk en staat ziet voorbij aan de variatie van acceptabele invullingen die aan dit principe gegeven kunnen worden. Het bijzonder onderwijs is slechts in beperkte mate debet aan de etnische segregatie. Er zijn geen aanwijzingen dat het religieuze karakter van bepaalde bijzondere scholen afbreuk doet aan de onderwijsprestaties en burgerschapscompetenties van de leerlingen. En tegenover het beroep op de persoonlijke autonomie kan evengoed aangevoerd worden dat religieuze socialisatie een stevige bodem kan verschaffen op basis waarvan de leerling geleidelijk een eigen gekozen levenspad in kan slaan. Nederland is en blijft een land van minderheden. Dat betekent mijns inziens dat de staat – ook in het onderwijsbeleid – zo min mogelijk uit moet gaan van een inhoudelijk mensbeeld. Zelfs het ideaal van de persoonlijke autonomie acht ik in dat verband te omvattend, te inhoudelijk om als het door alle scholen te realiseren doel te fungeren. Veeleer dient er voldoende ruimte te blijven voor alternatieve principes, uiteraard binnen door de wet getrokken minimumgrenzen. De democratische rechtsstaat dient een open huis te zijn, met zeer verschillende leefruimten waarin ook minderheden van religieuze en andere snit zich thuis kunnen voelen.

365

gelove n in het publieke domein

liter atuur

366

Bierens, W.S.P., C.L.C. Richert en P.G.C. van Schie (red.) (2006) Grondrechten gewogen. Enkele constitutionele waarden in het actuele politieke debat, Den Haag: Teldersstichting. Boef, A.H. den (2003) Nederland seculier!, Amsterdam: Van Gennep. Braster, J.F.A. en M.A. Zwanenburg (1998) Geloof in levensstijl. Een empirisch onderzoek onder de Nederlandse jeugd, Erasmus Universiteit Rotterdam. Campbell, David E. (2001) ‘Making Democratic Education Work – Schools, Social Capital, and Civic Education’, EducationNext, http://media.hoover.org/documents/ ednext20013unabridged_campbell.html. Coleman, J.S., T.B. Hoffer and S. Kilgore (1982) High School Achievement: Public, Catholic, and Other Private Schools Compared, New York: Basic Books. Coleman, J. (1988) ‘Social capital in the creation of human capital’, American Journal of Sociology, 94, Issue Supplement, S95-S120. Corten, R. en J. Dronkers (2005) ‘Schoolprestaties van leerlingen uit de lagere strata op openbare, bijzondere en privé-scholen: een cross-nationale test van de Coleman & Hoffer-these’, Pedagogische Studiën 205-222. Dijkstra (2000) ‘Opbrengsten van onderwijsvrijheid. Over de effecten van verzuild onderwijs’, blz. 243-260 in: T.J. van der Ploeg et al., De vrijheid van onderwijs, de ontwikkeling van een bijzonder grondrecht, Utrecht: Lemma. Dronkers, J. en P. Robert (2004) ‘De effectiviteit van openbaar en bijzonder onderwijs: een crossnationale analyse’, Mens & Maatschappij, jaargang 79, 2: 170-192. Glenn, Ch. en J. de Groof (2005) Balancing Freedom, Autonomy and Accountability in Education (3 vols.), Nijmegen: Wolf Legal Publishers. Hegener, M. (2005) Vrijheid van godsdienst, Amsterdam/Antwerpen: Contact. Jong, M.J. de (1998) Waardenopvoeding en onderwijsvrijheid, Katholieke Universiteit Nijmegen. Leest-Borst, A. van (2005) Fundamentalistische opvoeding vanuit liberaal-democratisch perspectief, Enschede. Onderwijsraad (2002) Vaste grond onder de voeten, Den Haag 2002. Thiessen, E.J. (1993) Teaching for Commitment: Liberal Education, Indoctrination, and Christian Nurture, Montreal: McGill-Queen’s University Press. Wolf, P.J. and S. Macedo (eds.) (2004) Educating citizens. International perspectives on civic values and school choice, Washington D.C.: Brookings Institution Press.

horizontale transcendentie en normatieve professionaliteit: de casus geestelijke verzorging

14

horizontale tr anscendentie en normatieve professionalisering: de casus geestelijke verzorging Harry Kunneman

14.1

inleiding Geestelijk verzorgers vormen een relatief kleine beroepsgroep die nauwelijks aan de weg timmert.1 Het is desalniettemin begrijpelijk dat in deze studie twee bijdragen betrekking hebben op geestelijke verzorging: de ontwikkelingen in dit werkveld vormen een boeiende casus in het kader van de discussies rond de rol van religie en levensbeschouwing in het publieke domein. Daarbij gaat het mij met name om een problematiek die in deze discussies meestal op de achtergrond blijft, namelijk de bijzonder positie die religie, levensbeschouwing en moreel beraad innemen binnen semi-publieke organisaties zoals justitiële inrichtingen, de krijgsmacht, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, de ggz, de jeugdzorg en het openbaar onderwijs. Omdat hier existentiële vragen en morele waarden in het geding zijn die de privé-overtuigingen van de betrokken burgers tegelijkertijd raken en overstijgen, nemen dergelijke organisaties een interessante en spanningsvolle middenpositie in tussen enerzijds de privésfeer en anderzijds het publieke domein in wijdere zin. Het gaat hier bijvoorbeeld om vragen rond moraliteit en burgerschap in het openbaar onderwijs, om goede zorgverlening aan ouderen in verpleeghuizen, om humane detentie en resocialisatie in justitiële inrichtingen of om verantwoord handelen van militairen in crisissituaties. Mogelijke antwoorden op dergelijke vragen bevinden zich op het snijvlak van professionele kennis, levensbeschouwelijke tradities en de persoonlijke overtuigingen van de betrokkenen. Zij hebben enerzijds een specialistisch karakter, omdat zij verweven zijn met bijzondere kenmerken en problemen van de maatschappelijke domeinen in kwestie en specifieke wetenschappelijke en professionele expertise in het geding brengen. Anderzijds hebben de vragen die hier aan de orde zijn een wijdere maatschappelijke relevantie. Zij raken aan fundamentele morele dilemma’s en achterliggende zingevingsvragen, zoals bijvoorbeeld zichtbaar wordt in de discussie rond de ‘pyamadagen’ in verpleeghuizen of het gedrag van militairen tijdens uitzendingen, of het overlijden van een meisje als Savannah, ook al was haar moeder omstuwd door hulpverleners. De omgang met die vragen kan bovendien niet goed ondergebracht worden in het model van de burger of consument die op grond van eigen overtuigingen in vrijheid politieke keuzes maakt of goederen of diensten afneemt. Leerlingen, verpleeghuisbewoners, gevangenen, uitgezonden militairen of cliënten van de jeugdzorg hebben nauwelijks keuzevrijheid en slechts een geringe invloed op geldende regels en procedures binnen de organisaties in kwestie, ook al grijpen die soms diep in hun leven in.2 In het licht van de scheiding tussen kerk en staat is het opmerkelijk dat in bijna al deze organisaties geestelijk verzorgers te vinden zijn die uit publieke middelen

367

gelove n in het publieke domein

bekostigd worden. De kern van hun werk wordt gevormd door persoonlijke gesprekken over existentiële en morele vragen, in het bijzonder vragen rond ervaringen van begrenzing, eindigheid en verlies, maar ook morele vragen rond solidariteit en zorg die doorgaans met existentiële vragen verbonden zijn. Daarnaast begeleiden geestelijk verzorgers groepsgesprekken, leiden zij rituelen, geven zij ethiekonderwijs en zijn zij betrokken bij beleidsontwikkeling op het gebied van ethische en morele vragen binnen de organisaties waar zij werkzaam zijn.

368

Aan de hand van de dilemma’s en uitdagingen die in het verlengde hiervan voor geestelijk verzorgers opdoemen, wil ik in dit hoofdstuk een bijdrage leveren aan de zoektocht die ook in een aantal andere bijdragen in deze verkenning aan de orde is. Het gaat hier om pogingen beweging te brengen in de herhaling van zetten die een groot deel van het debat rond de rol van religie en levensbeschouwing in het publieke domein te zien geeft. De meeste bijdragen aan dit debat staan in het teken van historische constellaties die (in ieder geval in ons land) niet meer van toepassing zijn, maar nog steeds hun donkere schaduwen over het debat werpen, met als gevolg dat bijdragen aan de discussie bijna onweerstaanbaar naar een van de volgende twee polen gezogen worden. Aan de ene pool worden religie en levensbeschouwing systematisch in verband gebracht met dogmatisme en moreel imperialisme, waartegenover dan individuele (keuze)vrijheid als centrale waarde wordt geponeerd en volledige neutraliteit van de overheid wordt geëist op het gebied van religie en levensbeschouwing. Daartegenover wordt aan de andere pool met grote kracht gehamerd op het belang van bovenindividuele waarden en van omvattende zingevingskaders, in het bijzonder religieuze tradities. Die zouden niet alleen een noodzakelijke bedding bieden voor het omgaan met onontkoombare bestaansvragen, maar ook een culturele humuslaag voor morele waarden, in het bijzonder maatschappelijke solidariteit. In het verlengde daarvan zou de overheid religieuze en levensbeschouwelijke organisaties en hun aanwezigheid in het publieke domein actief moeten ondersteunen en bevorderen. Aan de hand van de historische ontwikkeling van het geestelijk werk en de uitdagingen waar deze beroepsgroep mee geconfronteerd wordt, wil ik de contouren schetsen van een zoekrichting die voorbij de complementaire eenzijdigheid van deze twee dominante posities wijst. Twee richtingwijzers zijn voor die zoekrichting van bijzonder belang. a. De uitwaaiering van zingevingsstijlen en de erosie van morele betrokkenheid In de eerste plaats is de associatie van religie en levensbeschouwing met dogmatisme en moreel imperialisme sociologisch gezien volledig achterhaald, althans wat ons land betreft. Met uitzondering van een aantal marginale fundamentalistische kerkgenootschappen en (in omvang nog beperktere) groepen die fundamentalistische en extremistische versies van de islam aanhangen3, is volgens recent onderzoek de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking betrokken op waarden als respect voor anderen en tolerantie. Dat komt duidelijk naar voren uit de bijdrage van Kronjee en Lampert aan deze verkenning. Zij betogen dat religieuze uitgangspunten en perspectieven in West-Europese samenlevingen

horizontale transcendentie en normatieve professionaliteit: de casus geestelijke verzorging

inmiddels één ‘levensstijl’ belichamen – of één zingevingsstijl zoals ik liever zeg – te midden van andere.4 In ons land omvat de groep van mensen die een christelijke overtuiging aanhangen en daaraan in kerkverband inhoud geven ongeveer 25 procent. Samen met de 3 procent moslims en overige ‘gebonden religieuzen’ is deze ‘zingevingsstijl’ kenmerkend voor 28 procent van de bevolking. Daarnaast is sprake van een aanzienlijke groep van mensen met een humanistische of gematigd-humanistische overtuiging (26%) en een bijna even grote groep van ‘ongebonden spirituelen’. Ten slotte onderscheiden Kronjee en Lampert op grond van hun onderzoeksmateriaal een iets kleinere, niet-religieuze, niet-humanistische groep, die hoog scoort op nihilisme en op hedonisme en laag op ‘transcendentie’ (18%). In het licht hiervan kan gesteld worden dat inmiddels in ons land sprake is van vier dominante zingevingstijlen: respectievelijk een kerkelijke, een humanistische, een spirituele en een nihilistische zingevingsstijl. Deze zienswijze werpt een verhelderend licht op de complementaire eenzijdigheid van de twee polen waar de meeste bijdragen aan het debat rond de rol van religie en levensbeschouwing in het publieke domein omheen blijven cirkelen. Om te beginnen volgt uit de analyse van Kronjee en Lampert dat zorgen rond religie als bron van dogmatisme en afsluiting vooral op hun plaats zijn met betrekking tot de bijna 20 procent van onze bevolking die geen enkele binding heeft met religieuze, spirituele of humanistische overtuigingen: “Deze Nederlanders staan negatief ten opzichte van transcendente waarden, zij zijn niet gelovig, maar vinden evenmin aantrekkingskracht in humanistische waarden. Zij zijn laag tolerant, voor hen speelt zelfbeschikking een belangrijke rol. Men kan vermoeden dat deze groep gemakkelijk beïnvloedbaar is en dan gevoelig zal zijn voor extreme visies.” (35/36)

Omgekeerd blijken evenmin goede gronden te bestaan voor het pleidooi van de kant van religieuze en levensbeschouwelijke organisaties voor overheidssteun, op grond van het veronderstelde belang van hun publieke bijdrage op het gebied van moreel besef en onderlinge solidariteit. Minder dan 30 procent van de Nederlandse bevolking geeft inhoud aan haar geloof of levensovertuiging binnen het kader van een georganiseerde religie. De humanisten en gematigd humanisten (26%) bezitten vanwege hun betrokkenheid op autonomie en individualiteit van oudsher een lage organisatiegraad5, en de bijna even grote groep van ongebonden spirituelen wordt door geen enkele overkoepelende organisatie vertegenwoordigd. In het licht daarvan dienen twee zaken helder onderscheiden te worden. Enerzijds de belangrijke bijdrage die christelijke, humanistische en spirituele waarden en alle daarmee verbonden overtuigingen leveren aan de ‘culturele humuslaag’ die de voedingsbodem vormt voor morele betrokkenheid en onderlinge solidariteit in ons land. Anderzijds het feit dat kerken en levensbeschouwelijke organisaties niet langer kunnen claimen dat zij de exclusieve institutionele hoeders zijn van deze humuslaag. Het probleem waar zij mee kampen is juist dat de tradities die zij vertegenwoordigen weliswaar op inhoudsniveau nog steeds van groot

369

gelove n in het publieke domein

belang zijn voor uitgewaaierde en geïndividualiseerde zingevingsprocessen, maar dat de culturele humuslaag die de voedingsbodem vormt voor morele betrokkenheid en onderlinge solidariteit slechts voor een klein deel door hen beheerd en beheerst wordt en niet langer als hun exclusieve verantwoordelijkheid kan worden beschouwd. Wanneer deze uitwaaiering van zingevingsstijlen als uitgangspunt wordt genomen, verschuift de kern van het probleem: de scheiding van kerk en staat is in ons land lang en breed gerealiseerd en loopt niet of nauwelijks gevaar, maar dat geldt niet voor de scheiding van staat en zingevingsstijlen. Op grond van de ontwikkelingen die de afgelopen decennia hebben plaatsgevonden in semi-publieke domeinen en de weerslag daarvan op de geestelijke verzorging, is de vraag op zijn plaats of de overheid niet een actieve bijdrage levert aan de erosie van de culturele humuslaag voor morele betrokkenheid en onderlinge solidariteit, door binnen semi-publieke organisaties de facto één specifieke, ‘nihilistische’ en ‘hedonistische’ zingevingsstijl te ondersteunen.6

370

b. De omvorming van existentiële en morele vragen tot technisch oplosbare problemen Deze vraag verwijst naar de tweede richtingwijzer die ik in deze bijdrage wil verkennen aan de hand van ontwikkelingen in de geestelijke verzorging, namelijk de toenemende verstrengeling van existentiële en morele vragen met organisatorische contexten en professionele taalspelen en de gelijktijdige omvorming daarvan tot technisch oplosbare problemen. In semi-publieke domeinen als de zorg, het onderwijs en het welzijnswerk, maar ook in organisaties als het leger en in instellingen van justitie, zijn voortdurend moreel geladen vragen aan de orde die naar achterliggende zingevingskaders verwijzen en tegelijkertijd in hoge mate verstrengeld zijn met professionele vraagstellingen en technische oplossingspatronen. Vanwege deze interne verbinding met professionele kennis kunnen die vragen niet beantwoord worden met een beroep op waarden ontleend aan één specifiek zingevingskader: het particuliere karakter daarvan staat op gespannen voet met het algemene, voor kritische toetsing toegankelijke karakter van professionele kennis en kunde. Vanwege hun waardegeladen karakter kunnen die vragen echter niet op basis van objectieve wetenschappelijke inzichten beantwoord worden. Evenmin kunnen zij als een pure privézaak worden beschouwd: het handelen van militairen op vredesmissies, de manier waarop leraren op school met vragen rond seks en geweld omgaan of de bejegening van demente bejaarden brengen morele afwegingen en zingevingsvragen in het spel die de particuliere overtuigingen van de betrokken individuen en organisaties overstijgen. In het licht daarvan kunnen grote vraagtekens gezet worden bij de toenemende nadruk die van overheidswege wordt gelegd op doelmatigheid, transparantie en resultaatverantwoording binnen publieke en semi-publieke organisaties. In naam van neutraliteit en doelmatigheid bevordert de overheid binnen deze domeinen de dominantie van bedrijfsmatig georiënteerde managementmodellen en van technische vormen van professionaliteit. Daarmee werkt zij actief mee aan de

horizontale transcendentie en normatieve professionaliteit: de casus geestelijke verzorging

massieve omvorming van de existentiële en morele vragen die zich hier steeds weer opdringen tot technisch oplosbare problemen, die op basis van specialistische kennis van hooggeschoolde professionals uit de wereld geholpen kunnen worden. Het komt mij voor dat zij daarmee de facto een keuze maakt voor één specifieke zingevingsstijl, namelijk een zingevingsstijl waaruit elke verwijzing naar transcendente waarden verbannen is. Zoals de dagelijkse praktijk van geestelijke verzorgers laat zien, vraagt het omgaan met existentiële vragen rond eindigheid en verlies en met morele vragen rond betrokkenheid en zorg (resp. onverschilligheid en verwaarlozing) ook andere hulpbronnen en organisatievormen dan empirisch getoetste kennis en technische beheersingsmacht. Het gaat hier om diepgang en inspiratie, om levenskunst en levenswijsheid en vooral ook om morele bewogenheid door het lot van anderen, ook en juist wanneer geen menswaardige technische oplossingen beschikbaar zijn voor de vragen waar zij mee kampen en het er vooral om gaat hen niet in de steek te laten en te laten ervaren dat zij hoe dan ook betekenisvol blijven (Alma 2004; Baart 2005; Van Heijst 2005). Tegen deze achtergrond bieden de ontwikkelingen binnen de beroepsgroep van geestelijk verzorgers een interessant onderzoeksveld. Als specialisten op het gebied van waarden en zingevingsvragen worden zij dagelijks geconfronteerd met indringende existentiële en morele vragen. Daarbij stuiten zij op het tekortschieten van beide dominante modellen. De uitwaaiering van zingevingsstijlen en de levensbeschouwelijke individualisering zijn zo ver voortgeschreden dat nog maar weinig cliënten behoefte hebben aan geestelijke begeleiding op basis van één omvattend zingevingskader. Maar de complementaire strategie schiet, zoals ik zal laten zien, evenzeer tekort. Het zoveel mogelijk omvormen van existentiële en morele vragen tot technisch-professionele problemen en het reduceren van de technisch onverwerkbare rest tot privékeuzes, betekent in de praktijk een keuze voor een ‘nihilistische’ zingevingsstijl, waaruit met een beroep op keuzevrijheid en autonomie elke verwijzing naar transcendente waarden is verbannen. De begrippen horizontale transcendentie en normatieve professionalisering die het afgelopen decennium in discussie met de beroepsgroep ontwikkeld zijn, geven een zoekrichting aan die voorbij dit dilemma wijst.7 Voordat ik die zoekrichting nader verken, ga ik kort in op de geschiedenis van de geestelijke verzorging.

14.2

historische contex t Geestelijk verzorgers nemen van oudsher een aparte positie in binnen de instellingen en organisaties waar zij werkzaam zijn. Enerzijds hebben zij een professionele training achter de rug (doorgaans op universitair niveau), anderzijds treden zij van oudsher binnen die organisaties op als vertegenwoordigers van een religie of levensbeschouwing. Geestelijk verzorgers zijn met andere woorden ‘ambtsdragers’ die inhoudelijk aangestuurd worden vanuit hun eigen kerk, religieus genootschap of levensbeschouwelijke organisatie, ook al staan ze op de loonlijst bij defensie, justitie of een verpleeghuis. De inhoudelijke verantwoording over

371

gelove n in het publieke domein

het werk dat zij verrichten, zowel kwalitatief als kwantitatief, wordt uitsluitend afgelegd aan het ‘zendend genootschap’, dat ook verantwoordelijk is voor de opleiding, de selectie, de aanstelling en eventueel het ontslag van de betrokkenen. Dat was althans tot voor kort de dominante praktijk. Die is het laatste decennium in snel tempo veranderd. De verstrekkende gevolgen van die verandering krijgen reliëf tegen de achtergrond van de argumenten waarmee in de jaren vijftig de financiering werd gelegitimeerd van geestelijke verzorging uit publieke middelen binnen het leger en binnen justitiële instellingen.

372

Centraal in die argumentatie staat de vrijheid van geloof en levensovertuiging, zoals vastgelegd in artikel 6 van de grondwet. Dat beginsel garandeert enerzijds autonomie van individuen, groepen en stromingen bij de inhoudelijke vormgeving en organisatorische inbedding van hun levensovertuiging, en vrijheid in het ‘belijden’ daarvan; anderzijds impliceert het de scheiding van kerk en staat. Die scheiding is echter niet volledig. Weliswaar dient de overheid zich te onthouden van iedere inmenging in geloofszaken, in het bijzonder van een inhoudelijk oordeel over de (relatieve) waarde en betekenis van levensovertuigingen. Maar de staat is de “hoedster van het vrij belijden van geloof en levensovertuiging”, zoals Buijs stelt in zijn onderzoek naar geestelijke verzorging in de krijgsmacht.8 In het verlengde van het gelijkheidsbeginsel uit artikel 1 van de grondwet betekent dit dat de overheid ervoor dient te zorgen dat de vrijheid van geloof en levensovertuiging alle burgers gelijkelijk toevalt. In de krijgsmacht en in justitiële inrichtingen zijn burgers echter afgesneden van de mogelijkheden die hun onder normale omstandigheden ter beschikking staan om aan hun geloof of levensovertuiging inhoud te geven binnen de eigen gemeenschap en daar geestelijke steun aan te ontlenen. Omdat de overheid medeverantwoordelijk is voor het blokkeren van die mogelijkheden, komt haar in deze omstandigheden een speciale verantwoordelijkheid toe om voor de betrokkenen de vrijheid van geloof en levensovertuiging te waarborgen. Vanaf de Eerste Wereldoorlog en op grotere schaal na de Tweede Wereldoorlog, geeft de overheid inhoud aan die verantwoordelijkheid door het bekostigen van geestelijke verzorging in de krijgsmacht en in justitiële inrichtingen door vertegenwoordigers van de belangrijkste ‘geestelijke stromingen’ in ons land: in de jaren vijftig vooral van protestantse, rooms-katholieke en joodse huize, in de loop van de jaren zestig ook humanistisch geestelijk verzorgers, een klein aantal hindoeïstische pandits en ten slotte (eerst mondjesmaat, inmiddels op iets grotere schaal) islamitische geestelijk verzorgers. Van begin af aan was duidelijk dat deze financiering door de overheid het risico met zich meebrengt dat de overheid en haar vertegenwoordigers zich ook met de inhoud van de geestelijke verzorging zouden bemoeien, en daarmee de vrijheid van geloof en levensovertuiging in gevaar zouden brengen. Om dat te voorkomen is de constructie van de vrijplaats in het leven geroepen. De vrijplaats vormt als het ware een miniatuurreplica van het levensbeschouwelijke milieu van de verschillende denominaties binnen semi-publieke organisaties als de krijgsmacht en instellingen van justitie: katholieken verkeren binnen de vrijplaats met een pastoor, de protestanten met een dominee en humanisten met een humanistische

horizontale transcendentie en normatieve professionaliteit: de casus geestelijke verzorging

raadsman of raadsvrouw. De rechten en garanties die met deze vrijplaats verbonden zijn voor geestelijke verzorgers en hun cliënten, strekken zeer ver. De vrijplaats garandeert niet alleen de volstrekte vertrouwelijkheid van de inhoud van de gevoerde gesprekken, ook wanneer die betrekking hebben op belastende feiten; bovendien leggen geestelijk verzorgers over de inhoud en voortgang van hun werk uitsluitend verantwoording af aan hun eigen ‘hoofd van dienst’, die rechtstreeks aangestuurd wordt vanuit de ‘eigen’ kerk of het levensbeschouwelijk genootschap. Dit betekent ook dat geestelijk verzorgers niet betrokken zijn bij de registratie- en beoordelingsprocessen waaraan zowel gevangenen als dienstplichtigen onderworpen zijn. Terwijl de rapportages van psychologen bijvoorbeeld een belangrijke rol spelen bij beslissingen over vervroegde invrijheidstelling van veroordeelden, nemen geestelijk verzorgers niet deel aan de teambesprekingen en beslisprocedures in kwestie. Deze organisatorische afzondering levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de gesprekken die zij met hun cliënten voeren, want bij geestelijk verzorgers valt in strategisch opzicht weinig tot niets te halen.9 Anderzijds betekent dit ook dat zij slechts weinig invloed uit kunnen oefenen binnen de organisatie waar zij werken en betrekkelijk machteloos staan ten opzichte van de misstanden waarmee zij – juist op basis van de intensieve en vertrouwelijke gesprekken die zij bijvoorbeeld met gevangenen en militairen voeren – regelmatig geconfronteerd worden. De basis van de geestelijke verzorging als zelfstandig beroep ligt dus in de bijzondere verantwoordelijkheid die de overheid vanaf de jaren vijftig op zich genomen heeft voor financiering van geestelijke verzorging in de krijgsmacht en in justitiele instellingen. Van daaruit heeft het beroep zich ook een plaats verworven in de gezondheidszorg, met name in ziekenhuizen, in verpleeg- en verzorgingshuizen, in ggz-instellingen en in de jeugdzorg. Met uitzondering van grote ziekenhuizen gaat het in de meeste gevallen om kleine tot zeer kleine aanstellingen, omdat de overheid hier niet rechtstreeks als financier optreedt, maar de instellingen zelf verantwoordelijk zijn voor betaling van geestelijk verzorgers en voor de verdeling van formatie over één of meer denominaties. Dat heeft in de zorgsector geleid tot grote regionale en lokale verschillen, waarbij de levensbeschouwelijke kleur van de betrokken organisaties en het belang dat het bestuur daarvan aan geestelijke verzorging hecht, in hoge mate bepalend zijn voor de omvang en de inhoudelijke samenstelling van de afdelingen geestelijke verzorging. In de Kwaliteitswet Zorginstellingen die in 1996 van kracht werd, wordt weliswaar bepaald dat patiënten of cliënten die langer dan 24 uur in een zorginstelling verblijven recht hebben op geestelijke verzorging die aansluit bij de eigen levensovertuiging, maar het staat de betrokken directies vrij om daarvoor een vaste formatie te reserveren of geestelijke verzorging op uurbasis extern in te huren. De verplichting om geestelijke verzorging beschikbaar te stellen geldt namelijk alleen wanneer patiënten of cliënten daar expliciet om vragen: het gaat om beschikbaarheid ‘op afroep’. In de praktijk betekent dit alles dat omvang en samenstelling van de geestelijke verzorging in de zorgsector niet alleen grote lokale, regionale en sectorale verschillen te zien geeft, maar ook dat geestelijke verzorging hier in het algemeen slechts mondjesmaat beschikbaar is. In de zorg heeft het beroep

373

gelove n in het publieke domein

zodoende nog grotere moeite om zich te handhaven dan in andere domeinen waar geestelijk verzorgers actief zijn. Die benarde positie hangt samen met de culturele en maatschappelijke ontwikkelingen die ik hierboven al heb aangestipt: in de eerste plaats de uitwaaiering van zingevingsstijlen en de daarmee verbonden levensbeschouwelijke individualisering; in de tweede plaats de toenemende verstrengeling van existentiële en morele vragen met organisatorische contexten en professionele taalspelen en de omvorming van die vragen tot technisch oplosbare problemen, mede onder invloed van bedrijfsmatig georiënteerde vormen van management en bestuur. Aan de hand van illustraties uit de verschillende domeinen waar geestelijk verzorgers werkzaam zijn, ga ik in de volgende paragrafen dieper op deze ontwikkelingen in. Daarbij probeer ik zichtbaar te maken dat uit de vragen en dilemma’s waarmee de beroepsgroep geconfronteerd wordt, een zoekrichting gedestilleerd kan worden die voorbij de herhaling van zetten wijst in het debat over de positie van religie en levensbeschouwing in het publieke domein.

14.3 374

levensbeschouwelijke individualisering De uitwaaiering van zingevingsstijlen en de daarmee verbonden levensbeschouwelijke individualisering hebben voor geestelijke verzorging als beroep ingrijpende consequenties, omdat de oorspronkelijke legitimatie voor geestelijke verzorging gebaseerd is op de veronderstelling dat bijna alle burgers deel uitmaken van een religieus of levensbeschouwelijk genootschap en vanuit die geestelijke thuishaven steun behoeven en verwachten. Ten gevolge van de uitwaaiering van zingevingsstijlen zoals die in het onderzoek van Kronjee en Lampert gedocumenteerd wordt, heeft inmiddels bijna tweederde van de bevolking geen duidelijke ‘geestelijke thuishaven’ meer. Voor degenen die zichzelf nog wel tot een van de gevestigde denominaties rekenen, is bovendien sprake van voortschrijdende levensbeschouwelijke individualisering. Dit begrip verwijst niet alleen naar het sterk afgenomen belang van levensbeschouwelijke instituties en organisaties op het niveau van het dagelijks leven. Het verwijst ook naar een diepgaande verandering binnen de afbrokkelende geloofsgemeenschappen en levensbeschouwelijke groeperingen zelf. Het geloof of de levensovertuiging wordt steeds meer als een vorm van individuele zingeving beleefd, ook wanneer de betrokkenen zichzelf nog als katholiek, protestant, islamitisch of humanistisch beschouwen. Dat heeft vergaande consequenties. In een formulering van de Franse sociaal-filosoof Gauchet: religieuze en levensbeschouwelijke tradities “hebben in de eerste plaats waarde voor zover ze mijn traditie zijn: voor zover ze mij in mijn singuliere identiteit constitueren” (Gauchet 1998: 194). In plaats van het hiernamaals en het eeuwige leven (of het eeuwige tandenknarsen) is de oriënterende en zingevende functie van het geloof steeds meer verschoven naar het aardse bestaan van individuele gelovigen. Door deze ‘interne individualisering’ verandert ook de betekenis van de geloofsgemeenschap ingrijpend van karakter. Deel uitmaken van een geloofsgemeenschap vormt voor veel gelovigen niet langer de toegang tot een transcendente realiteit die ontzag oproept en de bron vormt van absoluut geldende waarden en leefregels. In plaats daarvan is ook geloven en het deelne-

horizontale transcendentie en normatieve professionaliteit: de casus geestelijke verzorging

men aan de daarmee verbonden rituelen vooral een vorm van zingeving aan het eigen leven geworden: “De toe-eigening van de overgeleverde gemeenschapskenmerken fungeert nu als steunpunt om zich als persoon te onderscheiden”, zoals Gauchet zegt (1998: 101). Deze analyse wordt door het onderzoek van Kronjee en Lampert op hoofdlijnen bevestigd. Net als Gauchet nemen zij een transformatie waar “waarin religie of de spirituele transcendentie iets is wat vooral nuttig is voor de persoon en zijn directe omgeving. Als er idealisme is, is dat een praktisch idealisme” (Kronjee en Lampert 2006).

Algemene geestelijke verzorging Deze ontwikkeling brengt ook een diepgaande verandering met zich mee van de positie van de vertegenwoordigers van de verschillende geloofsgemeenschappen en denominaties. Aan de ontwikkeling van de geestelijke verzorging in zorginstellingen laat die verandering zich duidelijk aflezen. Met name in grote ziekenhuizen heeft zich de praktijk ontwikkeld dat geestelijke verzorging niet langer op basis van de geloofsachtergrond van patiënten wordt verleend, maar in ‘algemene’ vorm wordt aangeboden. Vanuit de dienst geestelijke verzorging worden in overleg de verdiepingen of vleugels verdeeld, zodat bijvoorbeeld alle patiënten op de eerste verdieping een geestelijk verzorger van katholieke huize aan hun bed krijgen, de protestantse geestelijk verzorger op de tweede verdieping actief is en de humanistisch raadsvrouw de derde etage voor haar rekening neemt. Dit betekent ook dat de betrokkenen zich niet als vertegenwoordiger van een specifieke denominatie presenteren, maar hun diensten aanbieden vanuit hun beroepsidentiteit als geestelijk verzorger die bereid en in staat is om voor alle gezindten te werken. Alleen wanneer patiënten uitdrukkelijk verzoeken om geestelijke verzorging vanuit een specifieke levensbeschouwelijke achtergrond of bij rituele vieringen komt de religieuze of levensbeschouwelijke traditie van waaruit geestelijke verzorgers werken expliciet in beeld. Zowel de uitwaaiering van zingevingsstijlen als de levensbeschouwelijke individualisering treden hier aan het licht: enerzijds het feit dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking niet meer actief participeert in een geloofsgemeenschap of levensbeschouwelijk genootschap maar een andere zingevingsstijl hanteert; anderzijds het feit dat de grote meerderheid van degenen die actieve banden met een van de denominaties onderhouden, daarbinnen hun eigen geloof of levensovertuiging in toenemende mate op individuele wijze beleven en vormgeven. In de persoon van geestelijk verzorgers zoeken en vinden zij dan niet zozeer een vertegenwoordiger van geloofswaarheden ontleend aan een specifieke levensbeschouwelijke traditie, als wel een betrokken, breed geïnformeerde gesprekspartner die in staat is met hen mee te denken over fundamentele zingevingsvragen vanuit eigen ervaringen en persoonlijk verantwoorde inspiratiebronnen. De herkomst daarvan uit deze of gene traditie is daarbij van secundair belang. De doorslag geeft of de geestelijke verzorger als authentiek wordt ervaren en de eigen inspiratiebronnen en overtuigingen op basis van gelijkwaardigheid in het gesprek kan laten doorschijnen. Het is de patiënt of cliënt zelf die als het centrum van het proces van zingeving verschijnt; de geestelijk verzorger assisteert en ondersteunt

375

gelove n in het publieke domein

daarbij vanuit levensbeschouwelijke inspiratiebronnen die hun betekenis niet primair aan hun transcendente status ontlenen maar aan de waarde daarvan voor het eigen oriëntatie- en verwerkingsproces van cliënten. Religie, spiritualiteit en levensbeschouwing maar ook poëzie en muziek functioneren daarbij als gelijkwaardige bronnen van steun en inspiratie.

376

De gevolgen van de levensbeschouwelijke individualisering manifesteren zich in de zorgsector met grotere kracht dan in andere domeinen waar geestelijk verzorgers werkzaam zijn, maar verwante ontwikkelingen zijn ook elders terug te vinden, bijvoorbeeld bij de krijgsmacht. Zo is het bij de marine op pragmatische gronden ondoenlijk om op alle schepen geestelijke verzorgers van de verschillende denominaties mee te laten varen. gv’ers van de verschillende denominaties draaien dan bij toerbeurt mee en vertegenwoordigen dan ‘het geestelijke domein’ in het algemeen, waarbij hun eigen geestelijke traditie de facto als één mogelijke inhoudelijke inspiratiebron functioneert in plaats van als het overkoepelende kader. Hetzelfde geldt voor de geestelijk verzorgers die meegezonden worden op vredesmissies van het leger. In de kleine legerkampen in Afghanistan bijvoorbeeld wisselen de aalmoezenier, de humanistisch raadsman en de dominee elkaar af. In de praktijk komen zodoende de professionele competenties en kwaliteiten die geestelijk verzorgers van verschillende denominaties delen steeds meer op de voorgrond te staan en verliezen claims op de exclusieve geldigheid en het overkoepelende karakter van de eigen overtuiging hun geloofwaardigheid.

Horizontale transcendentie Voortbouwend op inzichten van denkers als Theo de Boer, Gianni Vattimo, Hent de Vries en Luce Irigaray heb ik de achtergronden van deze ontwikkeling proberen te verhelderen via het onderscheid tussen verticale en horizontale vormen van transcendentie (Kunneman 2005). Waar verticale transcendentie naar een absoluut gestelde oorsprong verwijst, daar hebben horizontale articulaties van transcendentie betrekking op een horizon van transcendente waarden die alleen op kan lichten zolang hij niet bezet wordt door één specifieke articulatie van de waarden in kwestie en het onderliggende zingevingskader, of daarin nu de Rede, God of de Natuur centraal staat. Horizontale vormen van transcendentie zijn anders gezegd intern betrokken op pluraliteit en dialoog, op leerzame wrijving tussen verschillende inhoudelijke evocaties van transcendente waarden en de achterliggende zingevingskaders, als voorwaarde voor het kunnen oplichten van de inzichten en de inspiratie die daarin besloten liggen.10 De praktijk van de geestelijke verzorging zoals die zich de laatste decennia ontwikkeld heeft, biedt daar een duidelijke illustratie van. Niet alleen in de gedaante van de min of meer dialogische relaties die zich – ondanks alle spanningen rond formatieperikelen – tussen de verschillende denominaties ontwikkeld hebben, maar ook in de vorm van de co-creatie van de kant van de cliënten van geestelijk verzorgers: die hebben nadrukkelijk het laatste woord bij de articulatie van mogelijke bronnen van zingeving en morele oriëntatie.11

horizontale transcendentie en normatieve professionaliteit: de casus geestelijke verzorging

14.4

verstrengeling en omvorming Het optreden van ‘leerzame wrijving’ tussen verschillende inhoudelijke evocaties van transcendente waarden en de achterliggende zingevingskaders is niet alleen afhankelijk van de dialogische vermogens van de betrokkenen, maar wordt ook gevoed door een tweede ontwikkeling die het aanzien van de geestelijke verzorging de afgelopen decennia in hoge mate beïnvloed heeft, namelijk de toenemende verstrengeling van existentiële en morele vragen met professionele taalspelen en met organisatorische krachtenvelden en de gelijktijdige omvorming daarvan tot technisch oplosbare problemen.

14.4.1 ver strengeling Een eerste illustratie van deze verstrengeling binnen het domein van de geestelijke verzorging biedt het invloedrijke rapport van de commissie-Hirsch Ballin uit 1986 en de nieuwe legitimatie voor financiering van geestelijke verzorging uit publieke middelen die daarin wordt geboden. De centrale inzet van dit rapport komt al naar voren uit de naam van de commissie: ‘Commissie van advies inzake criteria voor steunverlening aan kerkgenootschappen en andere genootschappen op geestelijke grondslag’. Dit rapport vormt een reactie op de gevolgen van de levensbeschouwelijke individualisering die in de jaren zestig en zeventig op gang was gekomen en de daarmee verbonden afbrokkeling van de legitimatie voor financiering van geestelijke verzorging uit publieke middelen. De gevolgen daarvan drongen zich vooral in de krijgsmacht met grote kracht op, door het afschaffen van de dienstplicht en de overgang naar een beroepsleger. Wanneer burgers vrijwillig kiezen voor een professionele loopbaan bij een van de krijgsmachtonderdelen is het niet langer vanzelfsprekend dat de overheid geestelijke verzorging op basis van hun eigen geloof of levensovertuiging financiert. Dat gebeurt immers op de koopvaardij ook niet, zoals Buijs constateert.12 In een interim-rapport uit 1986 dat speciaal gewijd is aan de verdeling van geestelijke verzorgers in de krijgsmacht, presenteert de commissieHirsch Ballin dan ook een heel andere argumentatie voor overheidsfinanciering van geestelijke verzorging in de krijgsmacht:

“Een andere factor die bepalend is voor de bijzondere overheidsverantwoordelijkheid in deze is dat het verblijf in de krijgsmacht religieus-levensbeschouwelijke vragen meebrengt in verband met het gebruik van middelen van geweld waarbij men door dienstvervulling kan worden betrokken. (...) Deze vraagstukken hebben een diep moreel en levensbeschouwelijk aspect, waarmee de militairen moeten kunnen omgaan – zowel in tijd van vrede als in tijd van oorlog. Begeleiding door een geestelijk verzorger die bekend is met de krijgsmacht als organisatie en met de specifieke vragen op dit terrein is van groot belang. De diensten geestelijke verzorging hebben hun eigen plaats in het geheel van de krijgsmacht bij het bespreken van dergelijke principiële vragen. Anderen in de krijgsmacht zijn daartoe niet of onvoldoende geëquipeerd.” (Hirsch Ballin 1986)

377

gelove n in het publieke domein

378

Hiermee brengt de commissie een (voor de beroepsgroep zeer welkome) nieuwe argumentatie in voor voortgezette overheidsfinanciering van geestelijke verzorging. Bovendien wijst ze hiermee impliciet op een ontwikkeling die voor het debat over de rol van religie en levensbeschouwing in het publieke domein bijzonder interessant is, namelijk de toenemende verstrengeling van existentiële en morele vragen met specifieke institutionele en organisatorische contexten en de daarbinnen dominerende professionele taalspelen. De commissie zoekt de legitimatie voor overheidsfinanciering niet meer alleen in het grondwettelijke recht van individuen op vrijheid van geloof en levensovertuiging en op waarborging van die vrijheid door de overheid. Aan dit ‘klassieke’ argument wordt een nieuwe argumentatielijn toegevoegd die betrekking heeft op de institutionele en organisatorische context: het zijn de specifieke ethische en morele vragen waarmee militairen in de krijgsmacht geconfronteerd worden, die deskundige ondersteuning door geestelijk verzorgers noodzakelijk maken. Het hart van hun professionele bijdrage verschuift daarmee van het vertegenwoordigen van een specifieke religieuze of levensbeschouwelijke traditie in een ‘vrijplaats’ binnen de organisatie, naar de specifieke morele en existentiële vragen die binnen de krijgsmacht als organisatie aan de orde zijn. De inhoudelijke verschillen tussen de ‘diensten geestelijke verzorging’ en de denominaties waarmee zij verbonden zijn verschuiven daarmee tendentieel naar de achtergrond en hun gemeenschappelijke professionele verantwoordelijkheid en expertise voor de specifieke ‘geestelijke problematiek’ die zich in de krijgsmacht voordoen, komt op de voorgrond te staan.

Herstelrecht Binnen de krijgsmacht is deze ontwikkeling in een stroomversnelling geraakt door de overgang naar een beroepsleger. Ook in andere sectoren waar geestelijk verzorgers werkzaam zijn doen zich echter verwante ontwikkelingen voor. Een illustratief voorbeeld biedt de recente aandacht voor herstelrechtelijke benaderingen binnen de diensten geestelijke verzorging bij justitie. Onder het begrip ‘herstelrecht’ gaat een bonte verzameling schuil van geëngageerde burgers, wetenschappers, professionals bij politie en justitie en levensbeschouwelijke groeperingen, die verbonden worden door een kritische houding ten opzichte van punitief gerichte benaderingen binnen het strafrecht en een verschuiving bepleiten naar herstelgerichte benaderingen van vragen rond criminaliteit en bestraffing (Boutellier et al. 2002; Kunneman 2005). Centraal daarbij staan vrijwillige daderslachtofferontmoetingen, waarbij volgens een strikt geregeld patroon beide partijen, het slachtoffer voorop, de kans krijgen om hun ervaringen en emoties naar voren te brengen, gesteund door familie en bekenden. Het doel is herstel van de verbroken verhoudingen.13 Cruciaal daarvoor is de bereidheid van de dader om schuld te erkennen en, voor zover dat überhaupt mogelijk is, de schade en het leed dat hij of zij berokkend heeft te vereffenen. Vanuit de diensten geestelijke verzorging, met name de humanisten, worden experimenten ondernomen met herstelgerichte conferenties in justitiële inrichtingen en met intensieve begeleiding van ex-veroordeelden na het verlaten van de gevangenis, mede door hun netwerk daar actief bij te betrekken: het herstel betreft niet alleen de relatie slachtoffer-dader,

horizontale transcendentie en normatieve professionaliteit: de casus geestelijke verzorging

voor zover herstel daarbij überhaupt mogelijk is, maar ook het herstel van de exveroordeelden in een positie van volwaardig burgerschap. Net zoals geestelijke verzorging bij de krijgsmacht gericht is op de specifieke morele vragen die binnen deze organisatie aan de orde zijn, zo zijn ook de vragen rond schuld, bestraffing, verantwoordelijkheid en vergeving waarop de herstelrecht-beweging zich richt intern verbonden met de specifieke kenmerken van justitiële inrichtingen en de klemmende morele vragen die daarbinnen aan de orde zijn. Een verwante analyse is mogelijk met betrekking tot geestelijke verzorging in de ggz, in de ouderenzorg of in de jeugdzorg. Steeds gaat het om morele dilemma’s en onderliggende existentiële vragen die intern verbonden zijn met de specifieke vragen en problemen van de betrokken cliënten en met de institutionele en organisatorische kaders en professionele taalspelen waarbinnen die ‘hanteerbaar’ worden gemaakt.

14.4.2 omvorming Naast de toenemende verstrengeling van existentiële en morele vragen met professionele taalspelen en met organisatorische krachtenvelden worden geestelijk verzorgers ook geconfronteerd met de gelijktijdige omvorming daarvan tot technisch oplosbare problemen. In combinatie met de levensbeschouwelijke individualisering leidt deze ontwikkeling tot een massieve verdringing van existentiële en morele vragen in het kader van semi-publieke organisaties. Die worden bij voorkeur getransformeerd in een technisch oplosbaar probleem, en wanneer dat niet meer lukt gereduceerd tot persoonlijke keuzes in naam van respect voor individuele vrijheid en autonomie. De geestelijke verzorging zit min of meer klem tussen deze twee ontwikkelingen. Enerzijds zien zij de traditionele legitimatie van hun werk in termen van de verzuilde samenleving steeds verder afbrokkelen en zoeken zij die legitimatie steeds meer in hun (denominatie-overstijgende, ‘algemene’) professionele kennis en kunde. Anderzijds zien zij zich binnen de organisaties waar zij werken gedwongen om hun professionele competenties in termen van kosten en resultaten te verantwoorden, waarmee zij het eigen karakter van de zingevingsvragen waarop zij zich richten geweld aandoen en nolens volens meewerken aan het verdringen van die vragen uit het heersende taalspel binnen die organisaties. Een goede illustratie hiervan bieden de gevolgen die de herziening van het zorgstelsel heeft voor de positie van geestelijk verzorgers, in het bijzonder de modernisering van de awbz, de centrale indicatiestelling en de invoering van ‘diagnose-behandel-combinaties’ in ziekenhuizen en in de ggz. Zoals hierboven al is aangestipt, wordt de (smalle) financiële grondslag voor geestelijke verzorging in zorginstellingen geboden door de Kwaliteitswet Zorginstellingen uit 1996. Deze wet vereist dat in zorginstellingen geestelijke verzorging beschikbaar is die aansluit bij de eigen levensovertuiging indien mensen langer dan 24 uur daarbinnen verblijven. Daarbij gaat het nadrukkelijk om beschikbaarheid van geestelijke verzorging ‘op afroep’, zoals naar voren komt uit het antwoord van de

379

gelove n in het publieke domein

betrokken staatssecretaris op Kamervragen over de positie van geestelijke verzorging in de gemoderniseerde awbz: “Naar aanleiding van de vraag van de heer Van der Vlies over de plaats van de geestelijke verzorging in de gemoderniseerde awbz merk ik het volgende op. Een van de belangrijkste doelstellingen van de moderniseringsoperatie is het bieden van meer ruimte aan zorgaanbieders om de dynamiek en pluriformiteit in de zorg te vergroten. Daarin past ook het bieden van identiteitsgebonden zorg ervan uitgaande dat er voldoende vraag is in het licht van de keuzevrijheid van de klant. De Kwaliteitswet schrijft voor dat bij zorg met verblijf geestelijke verzorging deel uitmaakt van de zorg. Door de modernisering verandert dat niet. In het nieuwe bekostigingssysteem zal daar ook rekening mee worden gehouden, net zoals dat nu het geval is. De koppeling met verblijf is bewust gekozen, omdat er dan sprake is van verandering van woonplaats. Uitgangspunt bij extramurale zorgverlening is het zo lang mogelijk thuis of dicht bij huis leveren van zorg omdat de zorgvrager dan in de eigen vertrouwde omgeving kan blijven. Bij die vertrouwde omgeving hoort ook de geloofsgemeenschap en de dominee, pastoor of imam die van daaruit werkt. De extramuralisering kan op deze manier bijdragen aan het geven van een volwaardige plaats aan de zorg in de lokale gemeenschap. In het kader van de extramuralisering zal aan de geestelijke verzorging ook aandacht worden geschonken in het overleg met onder andere de patiëntenorganisaties.”1 4

380

Geheel in overeenstemming met de levensbeschouwelijke individualisering en de omvorming van geloof tot één ‘zingevingsstijl’ te midden van andere, is het bieden van ‘identiteitsgebonden zorg’ volgens de staatssecretaris afhankelijk van de aanwezigheid van “voldoende vraag in het licht van de keuzevrijheid van de klant”. De keuzevrijheid van ‘klanten’ biedt met andere woorden het overkoepelende kader, waarbinnen aan individuen met een expliciete ‘levensbeschouwelijke identiteit’ het recht wordt toegekend om geestelijke verzorging te vragen die in overeenstemming is met die identiteit. In het licht van het onderzoek van Kr