Genusbepalende Eigenschappen van het Nederlandse Substantief

Loading...
Genusbepalende Eigenschappen van het Nederlandse

Substantief

George

L.

van

Driem

scriptie Algemene Taalwetenschap

29 augustus

1983

ii INHOUD

I.

. .. .1 2 . . 4 . 6 . 7 10 11 14 16 22 23 23 .... 24 . . . . . . . . . 26 27 28 . 28 .

b l z.

Het o n derzoek

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1. H e t d o e l van h e t on d e r zo ek 2. De p o s i t ie van de genu� on ders c h ei d i n g i n h e t N e d e r l an ds 2. 1 . Ge n u s in on twi kke l i n g 2.1 . 1 . W a t i s gen us? 2 .1 . 2. H e t lVI i d d el n eder l an d s 2. 1 .3. H e t Z u i d e n edr l an ds e dri egen eras te l s e l . . 2. 1 .4. Gen u s en ge s l ac h t . . 2.1 . 5. Wat er i n het Afr i k aan s i s geb e ur d . 2. 1.6. De to es tan d i n h e t modern N e d e r l an ds . 3. B e p e r k i n g van h e t on derzoekster r e i n . 4. Op z e t en mat e r i aa l ve r z am e l i n g 4.1 . L e x i kaal on d e r z o ek 4.2. T aalgeb ru i k . . 4.3. E n ke l e overwegi ngen bij he� waard e r en van h e t ma ter i aa l . .. 5 . Woord en woor dver s chi l 6. Gen u sb e p al e n d e woord e i ge n s chapp en 7. An a logi e 8. On t l e n i ngen 9 . W at v e r s taan we on der produkti vite i t .

. .

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

..

w

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

10.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. ..

. .

. .

• .

. .

. .

• .

• ..

..

.

.

..

.

..

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

I I . D e r esu l taten •.

.

.

.

.

.

.

...

.

..

..

..

...

..

....

..

..

.

37 37 38 41 42 48 •..

..

.

. ·1 . S am e n s te l l i n g e n 1.1. Adj e k t i vi s ct e s amen s te l l i n gen , l i dwoo r dd el e t i e e n p er s o on sn am e n 2. V er k l e i n woorden .. . 3. Affi ge r i n g 3.1 . P r e fi geri n g 3. 1 . 1 . H e t voorvo egs e l be - . 3. 1 . 1.1. H e t voorvoeg s e l be- i n d i s cont i n u ë affi geri n ge n 3. 1 . 1 .2 . Be - al s voorvoegs e l 3. 1.2. H e t voorvoegs e l ont - . . . . . . 3. 1.3.1 . D e dur a t i eve en i terati eve ge . deverb a t i even 3.1.3.2. Improduk ti eve ge -vorm s e l s 3. 1.3.3. H e t voo� vo egs e l ge - b ij ge lijk­ tij dige aanwe z i ghe i d van e en . . achtervoegs e l 3.2. S uffi gerin g 3.2.1 . Z e l fstan d i ge n aamwoorden o p -age 3.2.2. Vorm s e l s op -s e l . . . . . . . 3.2.3. S u b s tan t i even op -er / a r/ 3.2.4. P er s oon s n am e n op -i s t /I s t/ 3.2.5. E in d b ek l emtoon de s u b s tan ti eve n op - ent /E n t/ . . . . . . . . •

.

.

29 . 30 32 33 . . . 33 35

en w e l k e b e t e k e n i s h e e ft produk t i v i ­ te i t v o o r de gen usb ep al i ng? Tran sp o s i ti e •

..

.

.

.

.

.

.

...

.

..

.

.

51 53 56 63 65 70

3.2.6. M e er l e t t e rgrep ige woo rden op - aard . . . . . . . . . . . . . . 73 3 . 2.7 . S u bs tan ti even op het ach ter . . . . . . .. . . . . .. . 75 voegse l -aar 3.2. 8. Ge s l achte lijke ze l fst an d i ge . . . . n aamwoorden op -erd /a r t/ 81 3.2. 9. Nog dri e ach tervoegs e l s bij ge­ s l ac h t e l ij k e subs tan ti even 83 3 . 2.10. Het achtervo egs e l --schap 84 3 . 2 . 11. M e er l e tt e rgrep ige s u b s tan t i even op -iek /i:k/ . . . . . . . 98 .101 3 . 2.12. Sub s tan t i even op -ica/-ika / i k a/ . 3.2.13� Su b s tan t i e� en op -t eit/ ( -iteit ) / i te i t/ . . . . . . . . . .. 104 3 . 2.14. Su b s tan t i even op -t e / ta / 104 105 3 . 2. 15 . S u b s ta n t i even op -ment / me. n t/ 3.2.16. Woorden op -nst / n s t/ , -ngst/ost/ en -mst / m s t/ . 108 3.2.17. Z e l fs tan dig e n aamwoorden op -isme en -asnze . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 3.2.18 . H e t achtervoegs e l -enis /a n i s / , 111 -nis / n i s/ 114 3.2.19 . D e d e adj ekti even op �heid 3.2.20 . M e e r l e ttergr e p i ge s u b s tan t i even o p -ing /i bl . . . . . . .. . . .. . . . 115 3 . 2 . 21. S u b s tan t i even o p -i e / i :/ z o n d e r 156 . ..... . . . . . . woord- fi n a l e kl emtoon 3.2.22. S u b s tan t i even op -i e /i:/ m e t 18? woord-fi n a l e kl emtoon . . . . . 3.2.23 . Z e l fs t an d i ge n aamwo or d e n op -y l /i':l/ 199 3.2. 24. S to fn am e n op -o l /0l/ . . . 200 3.2.25. S u b s tan t i even op -aat . . . 202 . . . . 216 3.2.26. S ub s tan t i eve n op -iet / i : t/ 224 3 . 2 . 27 . Su b s tan t i even op -ide / i da/ . . . . .227 3.2.28 . S u b s tan t i even op -aan / a : n / . . . . 228 3.2.29 . S u b s tan t i even op -ose / o za / 3 . 3. K l an kvorm e lij k e gen u s b ep a l e n d e w oorde i gen s c happ en 230 3 . 3.1. S ub s tan t i e ve n op / i : l / -ieZ 231 3 . 3.2. S u b s tan t i e ven op / x t/ 3�3 . 3 . S ub s t an t i e v en op /f\. yt/ ( -uitl-uid ) e n / Ayk/ ( -uik ) . . 232 . . . . 3. '3 . 4 . S ub s t an ti even op /vi:/ ( -uit/-u i ) , 232 an dere k l an kvorm e l ij k e kr i te r i a . 4 .. Tran sp o s i t i e 233 4 � i . H e t wé rkwoord a l s z e l fs t an d i g n aamwoo r d 4.2. D ev e r b a t i even op bas i s van de werkwoor d s t am 233 .. 4 .2.1. Eé n le ttergr e p i ge deverbat i even 235 4.2. 2. Twe e l e ttergr e p i ge s tam-deverbat i even . 236 4. 3 D e g e s l ac h te l � k e d e e l woord- deverb ati even 4.4. iD eadj ekt i ev e n 238 4.4 . 1 . G e s l achte l ij k e deadj e k t i even . 238 4.4.2. O n ge s l achte l�ke d e ad j e k t i even 5 . E n q u ê te 240 5 . 1. H e t en q u ê t e r e n 243 5 .2. E n q u ê tere su l taten •.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

•.

.

.

·

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

...

.

·

....

.

.

..

.

...

.

..

.

.

.

.

.

..

.

..

.

.

.

...

.

.

.

.

.

.

·

.

·

.

·

..

·

.

·

.

iv

5. 2 . 1 . Woorden in· k o ntekst . .. . . . 5 . 2.2 . Woorden zonder kontekst 6. Genuspromiscuïteit en semantizering 6 . 1 . Promiscuïteit zonder semantizering 6 . 2 . De semantizering van de .genusonderscheiding 6 . 3 . Semantische kategorieën per se . 7 . Samenvatting e n slotbeschouwing 8. Richtlijnen voor buitenlanders die

243 247

..

Nederlands leren

9.

Bibliografie• •

. .

. •

. .• •

• •

• •

• •• •

.. •• •

.

.• •

.

• •

• •.

. ., 254 254 257 258260 264

• •• •

·

.

• •..

• •• •

• .• •• •

• .

HE>t Onderzoek

2

H e t do e l van het o n d er z o e k

D o e l van het o n d e r z o e k waarv an d e z e s cr i p t i e v e r s l ag do e t ,

is na te

gaan o f e r rege l s i n h e t N e d e r l a n d s b e s taan v o o r de v e rb i n dbaarh e i d van s u b s tan t i e� en m e t d e b ep aa l d e l i dwoorden de r e sp ekti e ve lijk h e t . E r i s r e den om te vermo e d e n dat er r e ge l s b e s t aan voor h e t gebru i k van de en het , omdat spreke r s van h e t N e d e r l an d s i n d i t op z i c h t e e n z e er . hoge mate i an u n i form gebru i k v e r to n en . Va n d e n T o o rn ( 1 97 4 ) b e­ weert :

' D e Neder l an der l e e r t van k i n d s b e en af d e gen era v an d e s ub­

s tan ti eva; hij verg i s t z i ch n i e t ( of hoog s t z e l d e n ) in het genu s ' b l z -(/i$o )

(o.c. ,

.

M en i g moeder taal sprek e r van het N e d er l an d s

hE:eft

t egenove r mij

b ew e e r cl over een taa lgevo e l te b es c h ikken voor h et i n tuï t i ef on d e r-­ s chei den van de- en het -woorden ,

en h e t gemak waarm e e n e d e r l an ds ta l i gen

u n an i e m een bepa a l d ge n u s toeke n n en aan voor hen n i euwe woor den p le i t : voor h e t b e s taan · van e e n dergelijk taal gevoe l . Vr aag vo or d e taa l k u n d i ge i s : waarop beru s t dat zogen aamde taalgevo e l ? I s er SD rake van h e t on der� bewu s t k en n en van . rege l s ? f h e e ft de taa lgebru i ke r e en groot aan t a l ..

.

.

l os s e gegevA n s ten aa n z i en v a n d e ver b in db aarh e i d v a n de /het ongemerk t g e l e er d - o f b e i d e ? W or d e n er w e tmatigh e d en on td ekt en geformul eerd v o o r h e t to e k en n en van g en u s aan s u b s tan t i eve n , dan i s h e t n og maar d e v raag of d e z e e ni ge p sy c h o l og i s che r e a l i tei t��u l len hebb en . E en m e n s i s i mm ers i n s t aat om v e e l l o s se gegeven s te on thou den , en h e t i s mog e lij k dat i eder e s p r ek e r v an h e t N e de r l an d s h e t gen u s v a n i e der s u b s t an t i e f u i t zij n hoo fd h e eft moeten l e r en . g e l s- ,

( O v er de p sycho logi s c h e r e al i te i t van l i n guï s ti s ch e re­

zi e Uhl enb e c k , 1 977 . ) V oor ve l e s u b s tan t i even z al d e s s p r e k e r s

on d e r bewu s te , i n ge s l ep en k en n i s van h e t genu s o ngetwij fe l d e e n ge l e erd en los g egeven zijn . Als e r e chter e en in de vo rm van r ege l s t e formu­ i e r e n syq temat i e k ten gr on d s l ag l i gt aan het genu s - - an � e n s i gn i fi c an t aan t a l s u b stan t i even i s h e t moge l ij k dat d e z e s y s t em at i e k aan e en p sy cho­ l og i s c h e werke lijkh e i d b e an twoord t i n h e t bre i n van · de spreker . Z e l fs wan n e e r , o f j u i s t wan n e er h e t taalgevo e l i n kwe s t i e op i n tuf t ie zou I

b er u s t e n ,

i s h e t a l l i ch t moge lijk dat de even tu e e l t e on t d ekken w e tm a-

t i gh e d e n b ij de spreker e en p sycho l i n guï s ti s c h e r eal i te i t h e b b e n ,

en

d a t d i t taalgevoe l in h e t bij zon der werkz aam is bij h e t t o e k en n en v an e en ge n u s aa n n i euwvorm i n ge n , vr eemde o n t l eni n g e n e n voor de sp r e k e r t o tno g toe onbek e n d e woor d e n . H i e rbij ga i k u i t van d e d e f i ni t i e va n i n-

3

tuï ti e geformu l e e r d door d e on l ang s overl e d e n Am e r� ka an s e w� ten s c ha p­ p er

R.

B u c kmi n s t e r F u l l e r ( 1 9 76) i n � ijn gedi c h t ' How L i� tl e I Kn ow ' :

In tu i ti on a l e r t s b r a i n T o f i r s t app r e h e n d A n d then r e c ogn i z e Each s p ec i al c a s e ex p er i en ce W i th i n some m i n i mum n umber O f sp e c i al c as e r e c ogn i t i on s . I n tu i t i on al e r ts m i nd To comprehen d , an d Form u l ate c o n c ep t u a l l y T h e ab s tr a c t gen e r al i zati on Of a p r i n c ip l e r e cogn i z e d As op e r at i ve i n a l l t h e s p e c i al c a s e s . I n tu i t i o n a l e r t s b r a i n to The o b j e c t i v e ly emp l oyab l e gen e r al i z e d p r i n c ip l e I11 hi the r to u n ex p e r i e n c e d spe c i al c as e C i r c u m s tanc e s i n ex p l i ca b ly r emote From the e ar l i er set o f Sp e c{ al c as e ex p e ri en c e s wi th i n wh i ch The g e n er al i z e d p r i n c i p l e s wer e f i r s t ex p e r i en c e d B e fo r e th e i r gen e r�l i zati on O c c u r r e d i n the m i n d . A

28 ) .

D e z e opvatti ng v an i n tu ï ti e z a l l ater terugk er en i n de b e spr e k i n g v an an a logi e ( b l z .

I n d i en we tm at i gh e d e n m e t e en hoge graad van u i t z o n d er i n gs l o o sh e i d

(Ausnahmslosigkeit) wor d e n on tdekt zu l l en d e z e a l s r ege l s worden ge­ formul e erd . H i ern aas t ku n n en moge lijk du i de lijk aan toonbare t en den z en worden ge s i gn a l e e r d . D e z e s cr i p t i e beoog t teven s op b as i s van d e r e s u l taten v an u i tv o e r i g on d er z o ek n aast h e t b e s c hrijv e n van g e d i f fe ren­

t, i ee r d e r egel s e n t e n den z e n , ook e n k e l e vu i s tr e ge l s en r i c h t l ij n en te ge v e n voor b u i te n l an de r s d i e het N e d e r la n d s l e r en .

4

D e p o s i ti e va n de gen u s onder s ch ei di ng in h e t N e d er l an d s·

W an n e er e en bu i ten l an d er N e d er l an d s tr acht t e l er en , zal hij aanv an ke­ lijk vr ij w e l u i ts l u i ten d ge br u i k m aken v an het l i dwoor d de , omdat hij di t l i dwoor d i n h e t h em aan geboden c or pu s ongev e er dr i e k e er z o vaak is tegen gekomen a l s het l i dwoor d h e t .

In d iv er s e t e l l i n gen waar on d er

e e n t e l l ing v an d e 48 . 1 57 z e l fs tan d i ge n aamwo or de n i n de Woorden L ijst

van de Ne del"� Lands e Taa L ( ' s- Gr av e nhage, 1 954 ) b l e e k de v er ho u ding tus­ sen de- er; het -woor de n 75: 25 te zijn o fwe l 3: 1 ( Tu i n m an , 1 9 6 7 ) . Omdat de bu i te n l an d er d i e N ed er l an d s l e er t daar om to t e e n� ov er i gen s b egrij p e-. lijke- ov erg eneral i z ati e kom t , z al p as i n een l at er s t ad i um v an taal­ v er wer v i n g het a l s li dwoor d v an bep aa l dhe i d i n zij n taalgebr ui k v o or ­ kom e n en zal hij d an ·w aar s c hijn lijk m i n d er sn e l g e n e i g d zijn om het ten onr ec h t e te gebr u i k en dan de . H e t bep aa l d l i dwoor d i s n i e t al l e e n e en pr obl eem v o or b u i ten l an­ d er s . Ook in he t N8 der lands g e spr oken i n de ov er ze es e r ijk s d e l en h e e ft de k a tegor i e gen us e en wan k e l e p o s i ti e. Op de ben e d e n w i n d s e e i l an den v an de N e d er l an d s e A n t i l l en i s he t N e d er l an d s de of f i c i ë l e taal e n taal v an h et o n d erw ij s n aa s t h e t P ap i a­ men t s , d at van vr ijwe l i eder e e n d e m o eder taal i s e n d at geen gr ammatik a l e genu so n d er s che i di n g k e nt. C i t er en d u i t de wer k e n v an Ant i l l i aan s e s chr ij­ v er s , ge e ft V erv o or n e en r e ek s v oor b e el den v an fou ten bij de k eu z e tu s­ sen de e n het , t u s sen d e v or m m e t o f zon der b u i g i n gs-e in het bijv oeg­ lijk n aamwoor d en tu s s e n d e gen er a v an h e t v o or n aamwo or d ( V erv oor n , b l z. 53- 5 ) . T er wij l er i n de v er zorgde taal v an Car aï b i s ch- N e d er l an d s e au­ teur s b e tr ekke lijk we i n i g g e n u s fo u t en wor de n gemaak t , i s er gr o t er e on­ z e k er he i d bij d e keus v an het b ep aa l d l i dwoor d i n d e ge spr oken taal. In . zij11 pr o e fs c hr i ft ov er het o n d er wij s op Cur aç ao k o n s tateer t De P al m ( bl z . 26 ) , d a t het on d er s c h e i den t u s s e n on z ij d i g e en c ommun e sub s tan t i ev en i n h e t N e d er l an ds ' v oor h e t C ur aç ao s e k i n d e en mo e i lij k t e n em en b arr i èr e ' en ' e en v an de gr o o t s t e moe i lijkheden ' i s. 1 E en soor tg e l ij k e s i tuat i e doe t z ic h v oor i n S ur i n am e , waar het N e-

1

D e P al m n ot e er t ( b l z . 27 ) , dat somm i g e C ur aç ao s e l e er l i n ge n ' hun toev lu ch t ' t o t h e t v er kl e i nw oor d n em e n en op d e z e v ernu ft i ge wijz e gehe e l aan h e t di lemma on tkomen . Twe e v oor b e e l den v an D e P alm: ' D e twe e br o er s · z i tten aan ' t tafe l tj e . ' e n ' D e m an l i ep n aar ' t k an toor tj e. '

5

d e r l a n d s ev e n e en s a l s off i c i� l e taal funge er t ma ar vo o r · v e l e S u r i­ n ame r s e en v reemde taa l b. l ijft. H et S u r i n aams N e d er l an ds l aat z ic h v o l gen s s omm i ge on der z o e k e r s doo r z ij n n i et-N e d e r l an ds k ar ak t e r k e n ­ s c h e t s e n , waarv an s l e chts e� k e l e S u r i n amers d o or studi e o f l ang ver­ b l ijf i n N e d e r l an d z i c h ,

i n de woorden v an Tu i n m an,

' we ten te b e vrij den ' .

E e n v e r k e erd gek o z en l i dwoord v an b ep aa l dhe i d b e hoort t o t de ' typ i s ch e fouten ' v an d e S ur i n aam s e l e er l i n g ( Tu i n m an , b l z . 76- 7 ) .

D at h e t Ned er l an ds e g en u s e en b u i tengewo o n m o e i lij k e k ategor i e s c hij n t t e zij n v oor an der s ta l i gen i s o p z i ch e e n i n ter e s s an t gegev e n , maar zoal s Ger l a ch Royen i n zijn v o lu m i n eu z e werk ov er g en u s opmerk t , ' s e i en di e Sprachen n i ch t da z u da , urn v on Fr e m d e n ge l e r n t zu werd e n ' ( 1929j b l z. 5 5 7 ). D i t geg ev e n h e e ft e ch t e r i n h e t t aalgebr u i k v an mo edertaal s p r e k e r s zij n p en dan t i n de v orm v an o . a. gen u s p r om i s cu ï te i t ( de d ub b e le ve rb i nd baarb e i d v an n om i n a m e t de e n het ) , gen u sv era. n de r ­ i n g , d i skrepan t i e tu s s en h e t gramm a t i k a l e en n at u u r l ijke gen u s v an e e n s u b s t an t i e f , v ar i at i e i n adj e k t iv i�c he bu i g i n g e n z . N aa s t d e z e v er­ sc hijn s e l en d i e l ater aan de orde z u ll en komen , d o e t z i ch de v r aag v oor o f de s i tuat i e in h e t modern N ed er l an d s ü b erhau p t s tab i e l i s , o m d at m a ar e e n op de v i e r z e l fs tan d i ge n aamwoorden e e n het -wo o r d i s . H e t i s d e n kb a ar dat he t n um er i e k e ove rwi c h t v an e e n v an d e twe e b e p aa l de l i d­ woo rd e n zijn i nv l o e d d o e t ge l de n op g e l ijkmak i n g s p ro c e s s en a l s an alogi e en gen u sv er an de r i n g d i e i n de taal op kun n en tred e n . Z o u er u i tb r e i di n g v an de v erb i n dbaarb e i d v an h e t l i dwoord de zij n t e n k o s te v ar:1 h e t l i d­ woo rd h e t? I s er sprake v an wat G e er t s e e n ' r e e d s l at e n t e d e n e u tr a l i­ z e r in gs ten den s ' n o em t , waardoor h e t o n z ij d i g e g e nu s u i t de taal z o u v er­ dwijnen door u i tb r e i d i n g v an het de -ge n u s ? Van H ae r inge n h e e ft in d i t v er b an d r e e ds v o o r sp e l d , d a t ' de o n dersc he i di n g tu s s en c ommuu n e n on­ zij d i g in h e t N e d e r l an ds aan h e t v er l op en i s ' . N a e e n k o r t h i s to r i s c h ov er z i c h t v an d e a an he t N oo r dn e de rlan d s v erwan te M i dde l n e de r l an ds e e n Zu i dn e de r l and se g e n e r asys t em en , e en bes p re ki n g v an de kategori e ën gen u s en ge s l� c ht e n e en s am e nv a t t i ng v an d e on twi kk e l ing i n h e t Z u i d afri k aan s kom en we t eru g op d e v raag ho e s terk d e p o s i t i e v an de g e n u s o n dersche i di n g i s i n h e t m odern Noordn e der­ l and s e n wat wij daar z i en g e b eu r e n .

6

Gen u s i n o n twi kk e li n g

W at i s_ ge n u s ? In n av o l gi ng van Gri mm b e n adr ukt

Ö hm ann de h e c h t e s am e n h ang van gen u s

e n f l e xi e. H ij ci te er t Grimm a l s v o l g t :

So h ei s s t e s b ei i hm ( D e u t s c h e Gr amrn ati k I I I [ Ne u er v er m ehter A b ctr u ck besor gt dur c h Gu s t av R oe th e un d E dwar d S chrö der; 1 890 ] S . 529 ): 11 b ei de b e di n gen u n d dur ch dr i n gen ei n an d er , b ei de h ab e n si c h k l ar en t­ fal te t , wo si e vo l ls tä n di g zu s ammenwir k e n , ger athen ab er in ver wirr ung u n d auflö s ung , s o b a l d di e s e s ge­ gen s ei tige ver hä l tni s ge s c hwäc h t u n d gehemmt wir d" ; u n d an an der er S t e l l e ( D e u t s ch e Gramrnati k I I I S . 343 ) : 11 B ei de , fl exi on u n d ge n u s b e di n gen ei n an der u n d mi t d em un ter gan g d er fl exi on s- u n d ab l ei tun g s si lb en mi n ­ d er t si c h zu g l ei c h d a s g e f ü h l für den g e s ch l e ch tsun­ t er s c hi e d; wi e wir in der r ei h e d e u t s c h er [ d . h . ger ­ rn ani s ch er ] s pr ach en � umal an der e n g li sch e n s ehen . . . . " ( Ö hm an n , b l z . 1 3 1 )

In over e en s temmi n g hi er m e e s te l t Ven dr y e s , i n d e w o or den van Royen , ' di e T a t s ache fe s t , dass , wi e i mmer au c h di e K la s si fi ka ti on i m In do­ gerrn ani s chen e n t s tan den s ei n mag , si e doch n ur zu ei n e r Fr age d er Kongr u e n z gewor de n i s t ' ( 1 9 29 , b l z . · 5 27 ) . Roy en teken t e c h t er b e zwaar aan tegen V en dr y e s ' opvatti n g over de v er wor di n g van h e t I n do-E ur op e s e gen u s :

' Da s s j ed o c h , wi e Ven dr ye s

e s au s dr ü ckte , d as Gen u s dem mor p ho l ogi schen W e c h s e l der kongr ui er en de n W or te fo lgt , das s e s dahi n s chwi n de t u n d s tir b t , w e n n di e Kongr u e n z er ­ s chei n un g en si c h ab s c hwä ch e n oder ver li er en , k an n i n di e s er For� u li e­ r ung ni c h t ri chti g s ei n ' ( b l z . 5 27 ) . Royen m ee n t z e l f , · d at ' W en n das Gen u s au fhör t , im ko l l e k ti ve n Spr achb ewu s s t s ei n ei n e l eb e n de n omi n al e K l a s s e z u bi l d en , wer den si c h au ch di e k la s si fi zi er e n d en Kongr u en z­ I n di z e s abs c hwä ch e n o d er wer den ver s chwi n d e n , m . a . W . " l ' a c c or d meur t ou s ' a tr op hi e " i n fo lge d e s b er ei ts ver l or en gegan g e n o der si ch ver li e­ r en den Gen u s '

( b l z . 5 28 ) . Royen s for m u l eri ng hou dt i n , d at kongr u e n ti e

e en ui ti n g i s van h e t gen u s i n p l aats van an der som. I n v e l e tal en ui t gen u s zi ch ni e t a l l e en

in

k on gr u e n ti ever s chijn ­

s e l en , maar ook i n de vor m en even tu e e l v er bui gi n g van h e t su b s tan ti e f z e l f . Over gen u s s chr e e f S chö n fel d :

7

O n d er ge n u s o f gr ammati kaal g e s l ac h t ( ter o n d er� s c he i d i ng v an s ex u s o f n� tuur lij k g e s l acht ) � er ­ s taa t m e n e e n c l as s i fi cat i e v an de n om i n a i n 3 gr o e p e n , mas cu l i n um , fem i n i n um en n e utr um ( m anne­ lij k , vr o u we lijk e n on zij d i g ) . D e z e n om i n a l e c l as s i ­ ficà ti e weer sp i ege l t z i ch i n de v or m v an h e t sub­ s tan ti e f z e l f en in d i e v an d e b ij b eh or en de woor den ( ar ti k e l , adj ek ti e f, pr ono m en ) . H e t i s waar s c hijn­ l ij k , dat de dr i ed e l i ng in het i dg . een r e ï n t er pr e­ tatie i s v an een ouder e gr o e p er i n g , m aar dat d i e r e e d s i n h e t o u d s te on s b ek e n d e i dg. m e t de s e k s e i n as s o c i at i e w a s getr e d e n . I n de l o op v an d e tij d h i e l de n d e dr i e k l a s s e n ec hter op, p sy cho l ogi s che c ategor i e ë n t e v or m en; h e t n om i n a l e c l as s i fic a­ t i e s te l s e l w er d zu iv er for m ee l en b egon ten s l o tte te v er wor d en en t e v er dwijn en . ( Sc hB n fel d - · V&n L o ey , b l z . 1 1 8 )

Gen us kan wor de n b es chouwd al s e e n e i gen sc h ap van h e t sub s tan t i e f , maar o o k a l s e e n k l a s s e waar to e h e t s u b st ant i e f b eh o or t . De v or m v an h e t s u b s tan t i e f e n / o f v an zijn kongr u en t i e- i n d i c e s wor dt gehe e l o f ge­ de e l te lijk door h e t gen u s b e p a a l d of m e d e- b ep aa l d . Er m o e ten m i n s ten s tw ee gen u skla s se n zijn i n e e n taal om n og,v an gen u s te kun n en spr eken . Er k u n n e n i n e e n taal o o k m e er dan twe e gen er a v oor kom e n .

Het M i d d e l n eder l an d s

Van h et oor spr o n k e l ij ka I n do-Eur op e se n om i n al e k l a s s i f i k at i e- en fl ex i e­ s y s t e e m was er i n h e t M i dde l n eder l an ds ma&r w e i n i g ov er geb l ev en . V e l e v or men war en r e e d s s amengev al l en e n v er smo l ten , e n al l e v akal e n aam - : v al s u i tgan gen war en to t -e ger e duc e er d , totdat o ok d e z e l ater door ap o c opar i n g gehee l kwam

te v er dwijn en . Do or da t de m e e s te vr ouwe lijke

su b s t an t i ev en in h e t n om i n at i e f en k e lv ou d op -e e i n d i gden , v i e l en v e e l m� n n e l ij k e; en o n zij d i g e n om i n a o p -e ten pr o o i aan gen•1 sv�� an der i n g en w er den als vr ouwe l ij k e sub s tan ti ev en v er bogen . expon e n t op

-s

D e gen i ti e f-

i n h e t e n k e lv ou d kwam s i n ds d e v ijf ti en de e euw ook bij

vr ouwe l ij k e s ub s t an t i ev en v oor . H i er u i t b lij k t al h o e wan k e l de p o s i ti e I

v an d e gen u skategor i e i n h e t M i dde l n e d e r l an ds wa s g ewor den . Ov er de gen u spr om i s c u ï te i t v an v e l e z e l fs tan d i ge n aam woor d e n z egt Ö hman n ,

' E in

s ic htb ar e s Z e ic hen d er Z err ü ttung d e r Gen u s ka tegori e i m M i t te ln i e der­ l ändi sc h en i s t , d a s s v ie l e S ub s tan t iv a i n d i e s er P e r i o d e dopp e l t e s u n d

8

sogar dr e i fa che s Gen us au fw e i s en

1

( b, l z. 1 34 ) . Royen ( 1 92.9, b l z . 560 )

sc hrij ft ' S e l b s t ver� ffen tl i chte i ch ungefä hr t aus en d Genu sdo u b le tt e n au s d e n m i tt e ln i e d er l än d i s c h en D i al ek t e n ' . Ka l l ewijn wij dt zijn ar t i k e l ' D e ge s c h i e de n is v a n de ge s l ach te n d e r z e l fst an d�ge n aam woorden i n he t N e de r l an ds ' aan M i dd e ln e derl an dse genu sprom i s c u ï te i t e n verw ar­ r i ng omtr e n t h e t g e n u s . Bij h e t l i dwoö rd e n de voorn aamwoorden kwam i n h e t M i dde l n e d e r ­ l an d s éé n vorm te fu nge r e n vo o r d e n o m i n at i ef-a k k us at i e f van a l l e dr i e de ge n era , waardoor d e moge l ijkhe i d om gen u s in h e t me ervo u d u i t t e dru k k e n gehee l kwam t e verval l e n . I n h e t en k e lvou d h i e l d d e gen u s­ o n d e r s c h e i d i n g i n h e t l i dwoord n o g s tan d , zij h e t i n e e n geredu c e e r d e vorm. H i e r e i ter e n wij Öh man n :

Im A lt säc hs i s ch en u n d i n der Vor s t u fe de s M i t t e l­ n i e d e r l3 n d i s chen - wi e i n den an d e r e n westgerma­ n i s c h e n Sprachen - hatte das Demo n s tr a ti vp ron omen b zw . d e r Art i ke l , a l s o e i n fü r di e A u s e i n an derhal­ tung der Gen e r a au s s e rorden t l i ch w i c h t i g e s Wort , i m N om i n at i v d e s S i n gu l ar s be s an d e r e F ormen für d i e dre i Gen e r a . ( b l z . 1 33-4 )

Ter vergelij k i n g s t aan h i eron der de l i dwoorden i n de

·

n om i n at i e f

·

e n k e l­

vou d va n e n k e l e W e s tgermaan s e t a l e n :

O ud s ak s i s ch (Ö hm an n , b l z . 1 34 ) the I th i e [ m . J

thi u [ v . )

that [ o. ]

Ange l s ak s i s c h ( Sw e e t , b l z . 23 ) se I s e [ m . J

se o [ v. ]

m aar Oudn e d er fran k i s c h (C o wan , b l z . 58-9 ) thi a I thi e [ m .

&

v. ]

that [ o. ]

H e t o u d e vrouwe l ij k e l i dwo o r d h i e l d i n h e t M i d d e ln e d e r du i ts n o g eni g e tij d s tan d a l s dü , m aar i n h e t M i ddel n e d e r l an ds h ad h e t m ann e lij k e l i dwoo r d h e t vrouwel ij k e r e e d s verdron gen en d i e n s p l aats en fun k t i e erbij ge n omen . Z o i s e r i n h e t M i dd e l n e d er lands n aast h e t o n zij d ig e l i d­ woord da t i n de c a s u s r e c tus het c ommun e l i dwo o r d die gewe e st .

I n de

9

c a su s o b l i q u i b l e e f de gen u s on der s ch e i d i n g i n h e t l i dwoo rd t us s en mann e l ijk

en

vrouwe lijk n og en i ger m at � b ewaard . 1 De M i dd e l n eder l an ds e

akku s a t i e fexp on e n t

-n

bij m a s ku l i n a komt s tr ak s aan d e orde bij e en b e­

sp rek i n g van h� t V l aam s e dri egen eras t e l s e l . D o o r h e t wegv a l l e n van f l e x i e i n de c as u s o b l i q u i i n een la t e r s tadium van het M i dd e l n e der l an d s verv i e l ook d aar de gen u s on dersc h e i ­ d in gt u s s en man n e lij k en vrouwe l ij k i n h e t l i dw o or d , dat , z o a l s we gez i en heb b e�,

' von Anf ang an e in e gem e i n s am e N om in a t i v form im Masku l i n un d

F em i n i n ber e i ts h at t e '

(Ö hman n , b lz . 1 40 ) . Ö hm au n verm e l dt z on de r t o e­

l i ch t in g , dat de l i dwoorden die en dat i n h e t l aa t M i d d e ln e d e r l and s

de r e sp e kt i e ve l ij k het worden .

Vo lgen s

Du P . S c ho l tz ' op v att i ng

over z w akk e en vo l l e vorm en van l i d- en voorn aamw oorden i n h e t z even­ t i end e-· e e uws Ho l l an d s, z o u den de en het de z wakb etoo n d e vorm e n z ij n v an

die r esp ekti eve l ij k dat. D e h van het k om t ec h t e r n i e t overeen m e t e n i ge h is tor i s c he k la n� i n h e t M i dde ln e d e r l an d se l i dwo ord. H i er aan z ou an d er s e en z ee r onn atuur lij ke k l ank veran de r i n g m o e ten b e an twoorden . S chö n fe l d- V an L o ey , b lz . 1 45-6 ) . Ter v er k l ar i n g v an

de

( Z i e ook

vorm h e t

s chr ij ft Du P . S ch o l tz:

Het as l i dwo o r d i n N e d er l an d s i s b l o o t 'n skryfvorm wat op � ou vergi s s i n g beru s . In M i dd e l n eder l an ds h e t dat as l i dwo o r d b e s taan te enQ or die; en eweas u i t die � ver swak t e vorm de on twi k k el h e t , so het u i t dat ( ook i n o o r sp rong 'n aan wys end e v o or n aamwoord ) � ger e dus e erde vorm [ at ] o n t s taan . Al vroeg i n d i e 17 de e e u , o f n og e er d e r , was [ at ] d i e vorm van h i er­ d i e l i dwo o r d wat i n H o l l an d s algem e e n gebru i k i s ; n e t by hoë u i tson d e r i n g wor d dat n og aan ge tr e f , hoof­ saak l i k waar d i t i n fun k s i e op d i e gren s t u s s e n l i d­ woord en aan wy s en de voorn aamwoo r d s ta an . ( D u P . S cho l tz , b lz . 135)

1

Het p ar a d i gm a van h e t M i dde l n e de r l an d s e l i dwoord s taat op b l z . 125 van Mi dde l n e d e r la n d s e Grammati k a d o o r Prof . Dr . J.J. l e R o u x e n Prof . Dr . T . H . l e Roux , P r e tor i a ( z e sde dru k ) , 19 69 .

10

H e t Z u i dn e de r l an ds e dr i egen e r as te l s e �

Van de vij f morf o l o g i s che v e r s ch i l l en tu s s en h e t Z u i d- e n N o o rdn eder­ l an d s o n d e r s c h e i den door M i r o n ov en B erkov ( 1 9 7 9 ) h e e ft e r e en b e ­ trekki ng op h e t genu s . H e t Z u i dn e d e r l an ds h e er t h e t ou de dr i egene r a­ s te l s e l b e h o u d e n ' me t form e l e aan du i di n g van h e t man n e lij k e gen u s i n h et l i dwo o r d e n i n attr i bu t i eve voorn aamwo o r d e n • 1. I n h e t N o o r dn e d erl an ds · daar e n tegen i s he t modern e twe egen e r a s te l se l on ts taan door e en ver s m e l ti ng van h e t m an n e lij k e en vrouwe lij k e g en u s to t e e n gen u s c om­ mun e ' m e t r u d i m e n ta i r behouct• 2 van de dr i e gen e r a in de l i te r a i r e s chrij ftaal . M i r on ov en B e rkov ( b lz . 28 ) an a l y s e r e n dr i e voorb ee l d l ex em e n a l s 3 vo l gt:

Z u i dn e d e r l ar. d s

N o o r d n e d e r l an ds

den d okter [ m an n . ]

d e dokter [ m ann . ]

de ma rkt

[ vr . ]

d e m ar k t

[ vr . [ m ann. ] ]

h e t hu i s

[ onz . ]

h e t hu i s

[ onz . ]

than s o . i . v . h e t N o o r dn ecJ er l an d s: de dokter

Royen ( 1 9 3 6 , b lz . 1 6 1 s q . ) b e n adru k t d e taalwerke lijkh e i d v an d e dr i e g e n e r a i n de zu i de lij k e d i al ek t e n , d i e v o l gen s Royen ' ' on- ' m is s e l ij c ' b lij k t u i t de vorm v an z e e r v e e l attri bu ten" . H ij g e e ft de vo lgen de voor­ b e e l d en met e en b ez i tt e l ij k e n twe e aanwijz en de voorn aamwo o r den :

m an n .

vrouw .

onz .

mî n e j as

mî n brook ( ' br o ek ' )

mî k am m ez ao l ( ' ve s t ' )

dè m an

d i e vrouw

dat k i

dez en hon d

dees k a t

d i� s j aop

d

( ' s ch aap ' )

D e v a s t e -n i n h e t l i dwo o r d den en i n h e t aanwijz en de v o o rn aamwoo r d

1

nC


M8CTOI1l\18HHHX11

po� B apTIIKTie H B aTpH6YTHBHblX

3r nt e r e s s an t i n d i t sc hema i s M i ro n ovs gen u s aan du i d i n g voor maPkt , d ie e en diachronische ' ve rman n e l ijk i ng ' v an on ge s l ac h te lijke vro uwe l ij k e sub­ s tH n t i eve n weer geert bij de c ommuni s er i ng i n het N oordn ederl ands . H e t m o de r n an a for i s ch gebr u i k van voorn aamwo o r d en v e r l e e n t s teun aan M iro n o v s an alys e (z i e v er d e r o p b l z . 1 9 ).

11

dez en e v e n a l s de s and h i -n i n b ez i tte lijke voo rn aamwoorden d i e s l echt s bij d e masku l i n a

v oorkomt ( vgl . m-î ne das v i s-à- v i s mf nen anderen jas )

i s h i s to r i s ch de man n e lijk e akku s at i e [email protected] n t i n h e t e n k e l vou d , maar dez e " on t- 1 n aamv a l de 1 " -n w e r d bij het verval van de n aamval l en in h e t M i dd e l n e d e r l an d s , door h e t h e l e p arad i gma doorgevo e r d , waardoor d ie z ijn fun k t i e a l s n aam va l s te k en ver l o o r . Z o on t s to n den s ekun dair i n h e t Z u i dn ed e r l an ds aparte l i dwoorden voor h e t man n e lijk e en vrouw e lijk e g e n u s .

N a a s t h e t v o o rkomen v an e en e cht ap ar t m an n e lijk ge n u s i n Zu i dn e­ der l an d s e di a l e k ten , b e s ta a t er o o k n og v aak e en opva l l en de d i s kr e p an� tie tu s s e n h e t gen u s v an e en woord i n h e t Z u i dn e derla n d s en z ijn Noor d­ n e de r l an d s e ge n u s . Ger l ach Roy e n (1 92 9 , b lz . 5 39 ) n o emt bij voor b e e l d woorden a l s het: hoen , het: k onz) n e n d e r e e� w a artegen e e n Z u i dl i mburger in z jjn e igen ton gval de hoon , de k nf n r e spe k t i e ve lijk et rê e z egt . M i ­ r on ov en B erkov ( b lz . 2 9 ) s i gn a l er e n z e l f m e er a l s 1000 woe rden , waar­ van h e t gramma t i k a l e gen us i n het V l aams tal i ge geb i e d ni et met h e t N o or dn ed e r l a n d s e ge n u s o v e r e en s temt m e t gevo lg v o or de k e uz e van h e t b ep aal d l i dwoord en d e vorm v an an der e attr i b u t e n . Royen ( b lz . 560 ) n o emt h e t werk v an Co.c n e l i s s e n d i e hon d e r d e11 woorden v e rz am e l d e d i e i n h e t V l aamse t aalge b i e d e en an d e r g en u s ver­ ton en al s het N o o r dn e d er l an d s e gen u s . Aan de han d van g e g ev e n s u i t an ­ dere t a l e n kon s tate ert Royen , dat gen u s d i s kr ep an t i e tu s s en d i a l e k t en 1

al gemen e l i te r a i r e taal e e n a l gem e en v e r s c hij n s e l i s.

Gen u s e n ge s l ac h t I n h e t M i dde l e n ge l s tre ffen we h e t An ge l s ak s i s ch e dr i egen e r as te l s e l aan i n e e n verregaan de s taat v an v e r v a l . I n de l oop v ari d e M i d de l e[}-.,. gelse

p e r i o d e h e e r s t de door v e l e angl i s ten b e s chreven t e n den s dat h e t

grammati k al e genu s ( grammat ica� gender ) v er dwijn t e n d o o r h e t n atuur­ lij k e gen u s ( na tura� gender ) wordt v e r v an gen . Over d i t l angza m e e n i n ­ gewikk e l de p ro c e s v a n v erword i n g s chrij ft Ö hm ann :

W i e das Genu s system verfa l l en k an n, w e n n e s wi c h t ige S tü tz pu n k te wi e d i f ferenz i er e n d e E n ­ dun gen u n d F l ex i on s formen v e r l or e n hat , kön� n en w i r am E n g l i s ch e n S c hr i tt fü r S chr i t t verfo l gen . L e hrr e i ch i s t e s d ab e i fes tz u s t e l1

streekgeb o nden genusdiskrepantie met is goed geattesteer:d. Amuserende

blz.

87.

het o�f ic iê le bovendialektische genus h ier over in Onze Taal 52 (7/8) 1983,

stukken

12

l en , dass n a c h dem Z u s am m e n b r u ch d e s gram-· m at i s che n G e s c h l e chts im Engl i s ch e n e i n n eu e s Gen u s sys tem au f den Trümmern d e s a l­ ten al lmäh l i ch en t s teht , u n d zw ar j e t z t au f der Gru n d lage d e s n atü r l i c h e n Ge s c h l e chts , d e s Un ter s ch i e d s z w i schen män n l i c h en u n d we i b­ l i chen L eb e w e s en. ( b l z. 1 3 2 )

Van H ae r i n gen (1 954 ) o n d e r s c h e ip t tu s s en en erzijds h e t genus

( gr am­

matikaal ge n u s ) e n an d e r z ij ds het ges la cht ( n atuur l ij k gen u s · of w e l s e ks e ). H e t Ne d e r l an d se woord meisje is bijvo o r b ee l d hi s to r i s ch e en verk l e i n woord en daarom n u n og grammatikaa l on z ij d i g . H e t n atuu r l ijke gen u s o fw e l ge s l ach t van meisJe is e� hter vrou we l ijk , omdat h e t e en vrou we lijke pe r­ s o on aan du i dt . T e rwij l gen u s e en zu i ve r form e l e n aamwoordk l as s e i s , k o m t ge s l ac h t overe en m e t d e bu i ten ta l i ge b i o l og i s che werk e l� kh e i d. ' Vo9 r wat in Z u i d- en Noordn e de r l an ds de voor t z e t t i n g of de r e s t i s van h e t o u d e i n dogerm aans e dri e-k l as s en sys t e e m , gebru i k i k u i ts l u i t e n d " gen u s" '

d e term

( b l z. 10 ) . Ges l acht daarent egen is b i o l og i s c h e s e k s e . Van H aer i n ­

gen s p r e e k t d i eno ve r e e n kom s t i g v an ' ge s l ac h t e l ijk e '

s ub stan t i even u fw e l

' p er s o o n s n amen ' , d i e hij o n d e r s che i dt v an d e n i e t-ges l achte lij k e s u b s tan­ ti even of n i e t- p e rsoon s n am e n. Royen (1 929 , b l z . 582 ) sugge r e e r t d e algem e e n h e i d van d e ten d e n s , dat ge s l achte l ij k e n om i n a z i ch a l s k l as s e i n v e l e t a l en afb ak en en t e n op z i chte van de n i e t-per soon s n amen :

W e n n m an ab er d i e An wen dun g b e s timmter n o m i n a l e r F ormen ver fo lgt , dann s i e h t m an, d a s s d ab e i F ormen vorkommen , d i e s i ch weder z u r männ l i ch e n n o c h z u r we i b l i chen K l a s s e s te ll en l as s en . V o r a l l em z e i gt s i ch b e i e i n i ge n P r on om i n a deu tl i ch , d a s s n eb en der Grupp i erung d e r Nom i n a i n Masku l i n a und F em i n a au ch n o ch e i n an d e r e r Gegen s at z , n äm l i ch d er von P e r so­ n en und S achen i m Sprachb ewu s s ts ei n gege b en i s t . Man w e i s s ü b r i gen s , das s i n v i e l en S p r achen , von den e n es h e i s s t , dass s i e k e i n e N om i n a l k l a s s i fika­ ti on ken n en , vor a l l em b e i d en h i n we i s en den u n d den F rage fü rwortern ein Un ter s c h i e d zwi s ch e n P er so n e n u n d S achen gemacht w i r d .

D e ze ten d e n s h e e ft i n h e t M i d d e l en ge l s du s dan i g zijn i n vl o e d do en g e l den , dat h e t m odern E n ge l s than s s l e chts h e t g e s l acht v an de s u b s tan t i e v e n

13

on der s c h e i dt . H e t gen us i s i n het M i d d e l enge l s vrij sn e l verdwen en . In het mode rn E ng e l s weer sp i ege l t h e t p r o n o m i n aal ge bru ik i n z e k e r e m at e h e t on d e r s chei d tu s s e n p er s oon snamen e n ong� s l ach tel ijke s u b s tan ti e v e n . Ook wor d e n al l e en vrouwe lij k e w e z en s m e t s he en h er aan g e du i d , terw ijl 1 he e n h im u i t s lu i te n d op we z e n s van h e t m an n el ijk e ges l acht s laan . Naar o n ge s la c htel ij k e n om i n a wordt me t it v erwez e n. An d r e s en merkte op ' , " d ass s i ch in n i e derdeu t s chen G egen den e i n an und fUr s i ch woh l b er e ch t i g t e s S tr e b en_m erkba r m ac h t , das in der en g l i­ schen S pr ache bekan n tl i ch zum vol l en Durchbruch gel angt i s t , d en D i n g­ en das fUr s i e gee ign e te G e s c h l e ch t z u ver l eihen . " '

( Royen , 1 9 2 9 , bl z . ·

534 ) . Van H ae r i n gen merkt voor h e t Ne d e r l an ds e e nz e l fde n e i gi n g op , die h e t ge slacht d o e t i n te r fer e r en m e t en i n b ep aa l de geval l en p r e va­ l e r e n boven h e t gen us (19 46 , 1 9 54 ) . Van Ha er i ngen toon t aan hoe he t on ders ch e i d tu s s en ge s l achte lijke en o n ge s l ac h te lij k e n om i n a dwars dop r de ge n u s o n d er s ch e i d i n g he en werkz aam i s. D e z e n e i g i n g u i t zi ch i n h e t Nederl an ds ve e l e e1·· i n he t voorn aamwa o o r d e l ijk gebru ik d an i n d e k e u z e va n h e t l i dwo ord. Van H ae r i n gen wij d t h e t fraai e re uvr e ge ti te l d Genus

en ge s lacht aan de komp l e k s e w i s s e l w e r k i n g van d e z e tw e e gr ammatia che k at ego ri eë n i n het N e der l an ds . H et i s e e n b el an grij k gegeven , d a t de gramm at i s che k a te gor i e ë n p er­ soon s n am e n en ongesl achte lijke n aa mwo o rden in h e t modern N e d erl an ds w e r­ kel ijk b e s taan en dat zij z e l fs de vorm van de kongru e n t i e- i n di c e s k u nn en beï n vl o e den , w aaru i t n orm aal h e t genu s b lijkt . H e t i s z el fs z o , d a t ' i n de p l u ra l i s ka n b l ijken dat men m e t e e n g e sl achte l ijk woord t e do en h e e ft '

( 1 9 54, b l z . 23 ) , terwij l h e t m e e rvou d ten o p z i c h t e van h e t gen u s

vo l le di g i n d i ffer en t i s .

( Z i e ook b en e den o p bl� . 1 6 . ) I n h e t en k e l voud

o e fe n e n gen u s en g e s l acht e en wederzij d s e i n vl oe d op el k aar u i t. Royen ko� s t a t e e r t ,

' D e verwarr i n g van gen u s en sekse is z el fs zeer al g e m e e n '

( 1 9 3 6 , b l z . 1 50 ) . M aar z e lfs kongru en t i e - in di ce s waaru i t u i tg e r e k en d al l een h e t ge s l acht m o e t bl ijken , zijn n i e t on s chen db aar. Wa t Van H ae r i n gen h e t dwin ge n d s e k su e l e n o em t v a n de gen i ti e f i n de dop ( bijvoorb e e l d het

m eisJe d�r jurk gen i ti e f o p 1

-sPa z�n Jas ) z al m ij n s i n z i en s ook d e weg gaan van d e

i n h e t M i ddel n ederl an ds . We l i swaar i s d e gen i t i e f i n

H e t i n ci de n te e l gebru i k van s he en her m e t b e tr e k k i ng t o t s chep en , a u to' s ( FilL ' er up!) en afhankelijk vari s oc i o l i nguistische faktoren bij

sommige

grote voorwerpen, wordt buiten beschouwing gelaten.

14

de dop onge acht h e t gen u s b ep er k t to t g e s lacht e l ij ke n om i n a , m aar daarb i n n en tek en t de on der s c h e i d i ng :t us s en m an n e lij ke en 'v rouwe l ij k e p e r s o on sn amen z i ch m i n d er s ch e rp af . I n L e i den v an g i k af en toe taal u i t i ngen op v an het typ e 'Hoe z it Es t her s e haar ? ' en

'moeder

se werk'. · I n h e t A fr i k aan s he e ft d i t soort gen i t i e f z i ch z e l fs to t de onge s l achte l ij k e vw orden u i tgebre i d: Vier v yfdes van die wêr)e Ld

se nywerheidsdiamant e wor�d h ier vervaa rdig . En Vanjaa 1') se droogt e het r èeds

�"l

hoë · t o L ge ëis .

En Die wo Lbedryf, een van die Land s e

groot s t e bronne van Landbou-inkoms te , het aanvank L i k n 1_;e s o e1')g ge L y n i e , maar i s uit e inde L i k o o k deur die Langdurige dr'o og t e getref. En dit brengt o ns to t het v o lgen de .

Wat er i n het Afr i k aans i s geb eu r d

D e A fr i k aan s e taa lk u n d i ge n

J.J.

l e Roux en

J.

duF l es s i s S cho l t z sug­

gereren , dat het m e t h e t Afr i k aan s e l i dwoord die i s gegeaan z o al s m e t v o orn aamwo ordp ar e n e n bijwoordp aren i n h e t z ev en t i en de - e e uwse H o l l a n ds , waarv an een zwak k e en e en vb l le v orm n aast e lk aar h eb b e n b e s taan: d e z wakk e v orm i s i n h e t Afri k aan s v er dwen eri , t erwij l d e v o l l e v orm i s b l ijv en l ev e n en d e p l aats e n funk t i e v an de zwakke v orm erbij h e e ft ge­ n o men .

(Z i e ov er de Afr i k aan s e v oor k eu r v oor p ro n om i n a l e v orm en m e t

v o l l e v okaa l o . a . D u P . S c ho l tz '

' Di e gesk i e de n i s v an d i e A fr i k aan s e

aan spre ekvo rme ' , 1 96 3 . ) H e t l i dwoord die z o u de v oo rma l i ge ' swaar ' o f v o l l e v o rm v er tegenwoor d i ge n , terwij l de d e ' l i gte ' o f zwakbt to on de v orm i s, d i e in het N eder l an d s h e e ft ge z e g ev i e r d . De b es taat e chter n og i n h e t Afr i k aan s i n u i t i n ge n , waar i n h e t l i dwoo r d ' ab n o rm a l e n adruk ' krij gt {Du P . S ch o l tz , b l z . 5 3-4 ) . B . v an den B erg v ermo e d t e chter op gron d v an de v orm va n h e t l i dwo o r d i n z e st i e n de- en z ev en t ie n d e - e e u ws N e d erl an d s , dat het Afr i k aan s e l i dwo o r d zijn o orsprong h ee ft i? ' de b i s chop­ ' p e lij k e en gr,afe}ijk -h e r toge l ijk e die - cu l tuur i n de g er:: :1 r ev en taal ' . O f he t Afri kaan s e l i dwoord i n o or sprong e en v o l k s taalv o rm o f e en c u l tu u r­ taalv orm i s l aat i k i n h e t m i dden . B e l angrijker i s d at d e on zij d i ge 'v orm wat algemeen gebru i k.

.

was [a t ] , m e e s tal ge s k ry we h e t '

( Dû P . S ch o l t z ,

b l z . 1 3 5) , gehee l u i t h e t Afr i k aan s i s v erdwen en . Bij de k eu z e tu s s en tw ee gro o th e d e n waarv an e r e en i n e e n on ev en­ r e d i g gro o t aan tal aanwe z i g was , h e e ft de kracht v an de an al og i e de m i n d e r v oorkom e n d e v orm u i te i n d e l ijk v er drongen , z od a t he t Afr i kaan s

15

van u i t h e t M i dd e l n eder lan d s i n versne l d tempo r e e ds teg e n 1 750 e e n enkel ge n us- o f gen u s vrij s te l s e l had on tw i kk el d m e t a l s en i g b e p a a l d l i dwoord die . D aarn aast h e e ft h e t h e t aanw� z e n d e voorn aamw oord di�, de con tras ti eve aan wij z e n d e voorna amwoorden daardie e n hierdie en h e t b e trekk e lij ke voorn aamwoord wat. z i e Du P . S cho l tz'

( Voor de dê tai l s van de z e on tw i kk e l i n g ,

' D i e on dergang van d i e n om i n a l e twe ek l a s s es i s teem

in Afr i k aan s ' , 1 96 3 � ) Over h e t Z u i dn eder l an d s e dr i egen e r as te l s e l s chrij ft V an H ae r i n gen ( 1954 , b lz . 42 ) ,

' Zon der in de taalh i s tor i e terug te gaan , ku n n en we

d i e on tw ik ke l ing l aten z i e n aan de tegenw oordige to e s tan d in h e t Z u i d­ n e de r l an d s, w aar, om het s c hemat i s ch te z egge n ,

e e n o u d e r e hi stor i s che

l aag van het Noord n e d e r l an d s aan de syn chron i s c h e opp ervla.k t e kom t . ' Mi ss ch i e n i s h e t wat gewaagd om h e t Af r i k aa n s mu tati s m u t an d i s e en to ek om s tige l aag van h e t N o o r dn e de r l a� ds te n o e m en di e i n h e t zu id e l ijke hal fron d aan de syn ch r on i s ch e opp ervlà kte is gek om e n , maar d e u i t z on­ deri ngen op en in kon s ekwen t i e s i n h e t p ar ad i gm a i n het N e d e r l an d s zijn mijn s i n zi en s in vel e· geval l en u i t te l eggen als s chre den in d e evo lu t i e n a ar e en genu svrij s te l s e l z o a l s dB t van h e t Afr i k aans of E n ge l s . Taal tek en s zijn gek arakter i s e e r d door een form e e l ap s e k t en e e n seman ti s c h asp ek t . Waar vormv er s chi l z o n d e r s ema n ti s c h v e r s chi l op­ tre ed t b e s taat d e ne i gi n g dat d i t ve r dwijn t . Z on de r de no d i g e s em an ti ­ s e r i n g z a l h e t N e d er l an d s e n eu trum n i e t l an g s tan d hou den . W at h e t l i dwoord be tr e ft t r e e d t bij ve l e N e de r l an ds e n om i n a gen u s p r om i s cu ït e i t op . Waars chijn l ijk z a l h e t bijv o eglijk n aamwoor d e ch t e r e erder worden aan­ getast dan het l i dwoord z e l f . Versc hijn s e l en a l s e l l ip s v an de bui g i n gs­

e bij coördin at ie v an bijvo e g l ij k e n aamwoorden , adj ekti v i s ch e s am en s te l­ l i n ge n e n on verbogen adj e k t i even m e t h i stori s ch m an n e l ijke z e l fstan di ge n a� mwoorden g e t u i gen van e e n ontwikk e l i n g i n d e z e r i ch ti n g .

16

D e to e s tan d i n h e t mo dern N e d e r l an d s

Tet wijl i n h et Z u i dn e d e r l an d s h e t r e e d s b e sproken dri egen eraste l s e l op e r e e r t , vige e r t i n h et modern Noordn eder l an ds s l e ch ts d e grammat i­ k a l e on der s ch ei di n g tu s s e n h et on zijd i g e gen u s m e t a l s l i dwoor d het en h e t gen u s c ommun e , waari n h et o u d e m an n e lij k e en vrouwe l ij k e gen u s s amengaan , m e t a l s l i dwoo r d de . Van H ae r i ngetJ ( 1 954 ) s p r e e k t dan ook van e en het-ge n u s en e e n de -gen u s i n h et modern N oord- o f B ovenmoer­ dijks N e d e r l an ds. Öh m ann kon s ta t e e r t even een s :

' D i e n or dn i e der l än d i s ch e

ge s p r a ch en e H o ch sp rach e b e s i t z t he u t z u t age n u r z w e i G e n e r a: u trum u n d n eu trum!

( b l z . 1 33 ) . Roy e n k e u r t e ch te r h e t h an teren van de term ge­

nus u trum ' i n n avolging van de term i n o l ogi e in h et Zwe e ds ' , af ( 1 9 5 3 , b l z . 98 ) . E erder i n n avo lgi n g van h e t D e e n s m e t zij n gen u s c ommu n e ( F� l­ l e sk� n ) en on zij d i g g e n u s ( In te t k� n ) s p r e ekt Roy e n a l s vo l g t over d e Noordn e der l an d s e gen era�

' D e ko i n ê d . i . d e boven d i a l e k t i s ch e l ands taal

k e n t s l e ch ts twe e n aam wo or d e l ijke k l a s s e n , n l. e en de- k l as s e e n e e n het ­ k l as s e . D e z e k l as s i fi kat i e i s boven d i e n b ep e rkt t o t h e� e n k e l voud ; h et m e er vo u d i s e r maar éé n d u s ge en k l as s e '

in

( 1 95 3, b l z . 9 7 ) . Door h e t

on tbrek en van de g en u sQ n de r s ch e i d i ng a l d aar i s h et m e e rv o u d de gem arkeerde k ategor i e à la Gre en b erg ( 1 9 70), waari n e e n b� p a a l d e syn tak ti s ch- katego r i al e tegen ste l l i ng wordt gen e u tr al i z e er d . H e t v e r­ s ch ijn s e l dat h et m e ervoud v o o r ge n u s d e gem ark e e r d e kategor i e i s i s n i e t t o t h e t N e d e r l an d s b ep e r k t . E ld er s s ch rij ft Roy en ( 1 9 36 , b l z . 34- 5 ); ' In m i d de l s ver d i e n t he t n ogm aal s b i e zon dere aan dach t, d a t in d e ger­ m a an s e t a l e n d e k ategori a l e tegen s te l l i n g e nk e lv ou d : m e ervou d e en e i gen k ar ak te r dr aagt . T erwij l in h e t e n k e l vo u d n og v e r sch i l l en de gci n u sk l as s e n o n d e r s ch e i den worden , i s d i e o n d e r s ch e i di n g i n h et m e ervo u d r a d i k aal verdwen en . ' I n h et e n k e lvo u d wee r s p i eg e l t n i e t a l l e en d e k eu z e van h et be p a a l d l i dwoo r d , m aar ook h et h i er o p aan s lu i t en d voorn aamw oor dé lijk gebru i k h e t b e s taan van de twee gen era . M e t s u b s tan t i even van h et de -gen u s worden dez e e n die als aanwij z en d e voorn aamwoorden e n die a l s b e tr ek k e lijk voor­ n aamwoord verbon den, bij voorb e e l d ' D ie kruk i s n i et s te rk gen oeg , h aal mij een kru k die s te v i ger s taat ' ; Met s u b s t an t i even van h et h e t -ge n u s worden daar e n tegen dit e n dat a l s aan wij z en de voornaamwoo r d e n e n dat a l s

17

b etrekk e l ijk voorn aamwoor d verbon de n , bijvoorb e e l d 'Dit r e s taur an t i s m e te duu r ,

l aten we e en r e s t auran t z o e k e n da t go e dkop e r i s!!

Ook i n de vorm van h e t bij v o eg lijk n aamwoord kom t de ver de l i ng i n twe e gen e r a to t u i t i n g , z ij h e t n i e t a l tij d e v e n s c herp en kon s ekwen t . A d­ n om i n a l e bijvo eglij k e n aamwoorden bij e n k e lvo u d i ge het - s u b s ta n ti even b l ijven on verbogen behalve wan n e er z ij door een bepaa l d l i dwoor d , aanwij z e n d of b e z i tte l ijk voorna amwoord worden voorafgegaan , bijvoorb e e l d :

m e t g r'oo t gen o egen e en go edkoop r e s t auran t het goedkope r e s tau r an t d i t goe dkope r e s tau r an t zij n go edkope r e s t au r an t

Adn om i n a l e bijvo egl ijke n aamwoord en bij de- subs t an t i even wor den d aare n t e­ gen doorgaan s verbog en, bijvoor b ee l d :

m e t enor me krac ht e en gamme Le kruk de ga rrrme L e kruk d e ze gamme L e kruk zijn gamme L e kruk

D e voorn aam s te u i tzo n de r i n g op deze rege l m aat

is

d a t bijvo eglijk e n aam­

woorden op -en , bijvoorb e e l d e igen , tevreden, ge s Lo ten, gouden, en m e er­ l e tt ergr ep i ge adj e k t i e v e n in de vergr o te n de

trap , bijvoor b e e l d ingewi k ­ ke Lder , p Lez i eriger , u i tvoer iger , s te ed s onverb ogen b lijven . Sommi ge 1 bij ­ voeglijke n a amwoo r d e n hebb en e en on veran der l ij k e vorm op -e , bijvoorb e e l d zowel ' e en ma Lafi de b e drij f ' a l s ' e en ma L afide on der n em ir ; ' . Ook kan e r bij hi s to r i s che m ann e l ijke de - p e rs o on s n am e n d e onverbG= e n vorm voorkom e n

me t seman ti s ch v e r s ch i l: e en groo t m an e en gro te m an m aar :

* een groo t vrouw e en gro te vrouw

1sij b e n a d e r i n g 1 5 .

18

To c h m e e n t Van H aer i ngen vas t te mo e te n s te l l e n ,

( 1 9 54blz . 1 2 )

' bij

per soo n sn am e n , a ftwe l ge s l achtelijke s ub s tan t i va , kan h e t voo rgep l aa t s t e attr i b u t i eve adj e c t i e f de o nver bo gen vor m hebben 1, a l wij s t hij er t even s o p , dat dez e mo ge l ijkh e i d b ij ge s l ac h t e l ij k e co mmu n i a van h e t vro uwe l ijke ge s l ac ht aan m e e r b ep erk i ngen o n der h evig i s dan bij de de- sub s tan t i ev e n van h e t m an n e lijk ge s l ach t . Van H ae r i n ge n g e e ft a l s voo rb e e l den ( b l z . 11 ):

e en groo t vo e tbal l e r , e e n go e d b i l j arter, en

de

co mm u n e p e r soo n s n amen van het vro uwe lijk gesl ac h t :

e e n go e d ver p l ee gs t er , e en kn ap s chr ij fs ter , e e n u i ts tek ene di en s t e r , e en co n s t i tu t io ne e l ko n i n g i n .

Vo lgen s G e r lach Roy en i s er e e n fijnz. i n n i g s em an ti s ch v er s ch i l tu s s e n p aren a l s ' een s lu w ( s l uwer ) d i p lo m aa t ' e n ' een s l uwe ( s luwer e ) d i p lo maat ' . D e var i an t m e t o n v er bo gen adj ekt i e f i s vo l ge n s Roy en e en o b j ekti eve ko n ­ s tater i n g ( kl as s i f i s e r i� g ) te rw ij l de vari an t m e t v er bo gen adj ek t i e f e e n s u b j ek t i eve waar d e r i n g ( i n d i v i du al i z er i n g ) we erg e e ft. ( 1 95 3 , b l z . 97 sq . ) D i t z e l fde s e m an ti s ch e versc h i l s p e e l t vo lgen s Roy en ( b l z . 1 0 5 s q . ) oo k e en ro l b ij de k e u z e tu s s en de verbo ge n c . q . u nve rbo gen vor m v an h e t adj ek t i e f n a het , dit , dat o f b e z i t t e l ij k voo rn aam woo rd vóó r het -woo r d e n. I n de o n ders taan de voo rb e e l den van Roy e n drukken de co mb i n at i e s m e t ver­ bo gen adj ekt i e f te lken s ' e en s terke r m e e l even ' en i n d ivi du al i z er i n g uit dan de co mb i n a ti e m e t o n ver bo gen adj ek t i e f :

h e t pr e t t i g ge z e l s chap

h e t pr e t t i ge ge z e l s ch ap

h e t vererend ve r zo e k

het v e r er en de ver zo ek

j e z i ek p aar d

j e z i ek e p aar d

m ij n o u d hu i s

mijn o u de hui s .

I n ge s c hr even en voor al l i terair e taal ko men m e er afwij k i n g e n v an h e t p ar ad i gm a'o p b l z . 1 7 voor dan i n d e a l l ed aag s e s pr eektaal . Roy en behan d e l t d e ve l e fakto re n d i e h i e ro p van i n vlo e d k u n n en zijn in z ijn

19

u i tvo e r i ge Buigings versch �zs e Zen in het N�der Zands . U i t z o n d e r i ngen op de algemene rege l z u l l en l ater aan de orde komen voorz over zij r e l ev an t b l ijken te zijn voor d e genu sk atego r i e i n h e t N e d e r l an d s . T e n s l o t t e w or d t h e t an afo r i s ch gebru i k van voorn aamwoor den voor ­ n ame l ij k b e heers t door het gen u s van h e t s u b s t an t i e f , waarvan h e t p ro­ nomen g ewag maak t.

In h e t a lgem e e n worden de - s u b st an t i even door h ij ,

die , i e e n ' m vervange n , e n het - s u b s tan ti even door het , dit e n dat vervang en , maar de werke l ijke s i tu at i e i s l an g n i e t zo e en vou di g , om­ dat er o ok an der e faktor en m e e s p e l en waaronder g e s l ac h t . T e n e e r s t e k an h e t voornaamwoor d zowe l d e i k t i s c h a l s an afor i s ch wo rden geb e z i gd , dw z . o f b e tr e� k i n g h eb b en op d e p er soon of z aak i n d e bu i ten tal i ge werke lij khe i d o f b e tr ekki n g hebben o p h e t woord i n de kon­ teks t . T e n t wee de k an d e i nv l o e d v a n d e s chrij ftaal e rt o e l e i den d at ze af e n to e e e n e c h t e an afori s c h e r o l i n d e spr e e k-t aal a ann eem t . H o ewe l h e t m o d e r n e Noordn e d e r la nd s geen dri egene r as tA l s el k e n t z o a l s h e t Z u i�­ n e der l an d s , wor d t er i n de li ter a i r e s c ht ijf taal

toc h

w e l n aar d e

Z u i dn e d er l an d s e d r i egen eran o rm ge s tr e e fd , waardoo r d e s p an n i n g e n d i s­ har mon i e t u s se n h e t Noord n e der l an d s en d e sc hrij fta a l tr ad i t i e i n s tan d wordt g e houden . D e ze n orm k an de s p r e e k ta a l b e ï n vl o e de n , maar hij wordt n i et kon s ekw en t e n soms hel emaal n i e t door Noordn e d erl andse s chrij v e r s e n j ourn a l i s ten gehan t e e r d , en e r v al t te kon s tat er e n dat s i n ds d e tij d van V an H ae r in ge n h e t h an t e r e n van e e n dr i ege n e r an orm s te e ds m i n d e r ge­ bru i k e lij k i s gewor den en nu in e en n og s tij ver a and o e n d e s tij l r e s u l t e e r t d a n d e st ij d s h e t g e v a l i s gewee s t . V a n H ae r i ng en no e m t d e z e n orm d an ook scher ts e n d • haar -ku l tuur '

( 1 9 54 , b l z . 20 ) .

T erwij l men i n h e t V l a am s z e . gebru i k t om t e v erwij z e n n aar h e t v an oor sp rong vrouwe l ijke woord deur i n ' ze s taat o p en' , k an i n d e N o o r dn e­ der l an ds e spreek taal s l e ch t s hij h i ervoor word e n ge bru i k t . In h e t Noord­ n e de r l an ds , s p r e k e n d over e en deur , i s d e z i n wan s ta l t i g .

'ze

s taat open '

e e n vou d i g

Van H ae r in gen bew e er t , d a t z ij gebr u ik t m e t · b etrekk i n g t o t

l e ve n l oz e voorwerp e n i n h e t Noordn e d er l an d s o n b est a an b aar i s . A l s voor­ b e e l d haal t hij d e z e z i n aan :

' � e h e b b e n d e vr ijh eid en z o l an g we-n- em

heb be n , zull en w e- n - em gebru ik en ook! '

D e v a ri ant m e t haar of z e l fs

d'r i n p l aats van ' m n o emt Van H aerin ge n onac c ep tab e l , terwij l de var i an t m et die a l h e t l e v en aan d e z i n zou o n tn emen .

20

Te n der de doe t de kate go r ie ge s l acht ( n at u u r lijk ge n u s of se k s e ) zijn i n v l oed ge l de n op he t voorn aamwoorde lij k ge bru i k, soms i n strij d m e t he t ge n u s . De b e l an grijk s te

ten dele hieruit voortvloeiende afwijkingen van de al­

gemene regel zijn, dat

1

-

he t vo o r n a amwoord z i ch bij pe r s oon s n am e n ee r de r n aar h e t ge s l acht

dan n aar he t gen u s r i cht : z ij me t be trekk i n g to t gr ammati ka al on z ij d i g wzjf 3

meisje ; h ij of z ij m e t be trekk i n g to t g r ammat i k aa l o n z ij d ig k ind

-

z e l de n

he t., 2

-

bij die rn ame n vrijwe l u i ts l u i te n d hij w o r d t ge bru i k t , ook waar er

spr ake is van vrouwe lijke d ie re n zoal s koe o f teef ( daarom kun n e n s l ec h ts pe r s oon s n amen tot de ge s la c hte lijke s u b s tan t i eve n worde n ge re ke n d in het Ne der l an ds ), of waar de d i er n aam e en het -woord i s z o a l s zwz]n , her t., var ­

ken ., paa�d , s chaap . 3

-

bij s tof n ame n e n ab s tru kta on ge acht h e t g en u s he t voorn aamwoord

he t vervange n d wo r d t g eb ru i k t , du s ook voor wo Z e n muz iek e . d . 4

- bij vo orwe rp sn am en onge acht h e t gen u s vrij d ikw� l s h e t voorn aamwoord

hij ver van ge n d wor d t gebru i kt , du s ook voor ho� Zoge, gLas e . d . Van H ae r in�­ ge n ( 1 954 , bl z . 1 5 ) ge e ft h e t voorb e e l d : a l s i k 'e m n ee r l eg , s taat ie s t i l , 5

-

' he t i s me t m ' n hor l oge zo gek :

en a l s i k 'e m opnee m , l oo p t ie weer . '

E r b e s taat de ten de n s om s to fn amen a an t e du i de n ' me t z zJ e n haar .,

bijv . : De soep staa t a Z op tafe L . Kom je e ten? Anders word t z e koud. '

( Van

Wijk , b l z . 1 09 ) . V an H ae r inge n s ign a le er t even e en s de z e moge lijkhe id en volgen s he m wor d t z e a l s p ron ome n s l e chts b ij c ommune s tof n am ell geb ru i k t . H ij ve rm e l d t dat d e groe p spreke r s d ie d i t doe t , afn e em t . Ve r d e r sugge­ re e r t hij dat het gebru i k van ze b ij s tofn ame n ir1 ze ke r e mate d i a l e k tge ­ bon d, en k an zijn. ( 1 9 54 . b l z . 18-9 ) . J on ge i n forman ten u i t. de R an ds tad d i e i k ge raad p le egd he b� v i n den de rge lijk gebru i k van de p r o n om i n a z e e n d"'r n ie t n ormaal o f ou derwets .

Z e l fs d i t u i tge b re i de k ader b ean twoordt n ie t aan de werk e lij khei d . Er

b e s taat een n e i g i n g i n s tr ij d me t de vi e r de boven ge n oe mde t en den s o m ,

z o a l s in he t gen u s lo z e e n ge l s ,

te verw ij ze n n aar n i e t- le ve n de , onge s l ach­

t e l ijke o b je kt e n m e t he t , ongeacht he t ge n u s . I n Le i den wer d op 25 j un i j . l . ee n taar t gege ve n n a af l oop v an e en m an i fe s ta t i e aan de gen e d i e he t j u i s te ge w i c h t e rvan had gerade n, B ij d� be ke n dm ak i ng van de u i t s l ag

21

we r d d e wi n n aa r door de m i kro foo n rn e d egede e ld w aar hij o f zij het af ko n h a l e n. Om t e verwij zen n aa r �et h i s to r i s ch vro uw e lijke maar than s co mmun e woo rd t aart was hem even e e n s mo ge l ij k , e n m i s s chi e n z e l fs waar­ s c hijn lijk gewee s t . H e t de i k t i s ch gebru i k v an h e t om n aar l ev e n lo z e voo r­ werpen te verwij z en , o ng e acht h e t ge n u s van de voo rwerp snaam ,

is ec h ter

vrij no rm aa l e n makk e l ijk i n h e t taalgebru i k aan t e treffen . H e t l aats t e woo r d o ver h e t voo r n aamwoo rd e l ijk gebru i k i n h e t N e der­ l an ds i s no g n i e t ge z egd. Er is v ar i at i e e n er is b eweg i n g , en de po ­ s i ti e van d e gen u so n d e r s c h e i di n g i n h e t tegenwoo r d i ge N e de r l an ds wo r d t ten d e l e doo r d e z e var i ati e b ep aal d .

22

Bep erk �:_1 g van h e t o n d e r zo e k s terr e i n I n d e z e s c r i p t i e z u l l en al l e en Noordn e d e r l an d s e s u b s t an t i ev e n i n be­ s chouw i n g worden gen omen di e

so c i aal n o ch regi onaal gek l eu r d zijn . E r

z a l n i e t worden onderzo cht o f d e gevo n d e n rege l s e n t e n den z e n eve n z o toepasb aar zijn o p Zu i dn e d e r l an ds e z e lf s tan d i ge n aamwoorden . Z u i dn e de r­ l an d s e woorden d i e even tu e e l i n h e t on der zoek zijn opgenomen , z u l l e n a l s zo dan i g worden aan gegeven . Bij de e n q u ê te en h e t i n forman ten on d e r z o ek

is

h e t N e der l an ds v an

Ran ds tad s p r e k e r s a l s n orm wor den gen om e n m e t h e t oog op geat t e s te e r d e ge nu s d i skrepan t i e s tu s s en d i a l ekten en z ogen aamd Algemeen B e s chaafd , d i e boven r e e d s ter sprake z ij n gekomen . Over sub s traati n v loe den , zon der op genu skwe s t i e s , s c hrij ft Roy e n ( 19 29 , b l z . 5 38 ): d e r e i n e n . D i al ek t als , Mu tt e r sp r ache '

i n h e t bij­

' B e i j em an dem ,

s p r echen g e l e rn t h at u n d d e r

e r s t _sp ä te r di e al l gem e j. n e Umgan g s spr ache s i ch an e i gn et e , w i r d d i e s e s d i a l ek t i s che S p r achge fU h l u n verw i s chb ar n ac hwi rk en . ' D aarom z ij n s l e ch t s sp r e k e r s geraadp l e egd d i e u i t de Ran d s tad afkom s t i g z ijn o m e v e n tu e l e i r. vl o e den van e en Overij s s e l s , L imburgs o f Z u i dn e d er l an ds sub s traat zove e l moge lij k te vermij d en . O f èerge l ij k e ac tion de s ubs tra t d aadwerke­ lijk iets u i t zou maken in de o n d er z o e k sr e s u l taten word t n i e t o n d e r z oc ht .

23

H e t on d e r z oek b e s taat u i t e e n l ex i k aal o n d er z o ek e n on d e r z o e k n aar het l ev e n de taalgebru i k .

l ex i kaal on d e r z o ek

Om on zij d ige en c ommu n e sub s tan t i even m e t b ep aa l d e vorme lijke o f s e m an ­ ti sche k en merken t e i nven tar i s eren , i s e en l ex i kaal on d e r z o ek o n de r­ n om e n op ba s i s v an r e e d s b e s taan de l ex i k a l e b e s t an den z o a l s Van Da le ' s

GY'oo t Woordenboek der Neder lands e Taa l ( 9 e druk , 1 970 1 976 )

_,

&

1 0 e druk ,

h e t Ret r>ogr>ade Woor>denbo ek van de Neder> landse 'l'aa l ( 1 96 9 [ op

b a s i s van Van D a l e B e druk , 1 96 1 ] ) en h e t ge l e d e sub s tan t i eve n b e s tan d van h e t I n s t i tuu t voor N e d e rl an ds e L ex i c o l og i e . Omdat h e t g e l e d e sub­ s tan t i evenb e s tan d van h e t INL vaak om comp u t e r t e chn i s che r e d e n e n n i et vo l l e d i g was , zij n de b e s tan den door mij s te e d s m e t s u b s tan ti even u i t de voo rnoemde

b ron n en e n met n om i n a u i t r e c e n t e lijk ge druk t e te k s ten

aangevu l d . Omd at s am e n s t e l l i n gen aan e en voor s p e l b are genusb ep al en de w e tm at i ghé i d on derhev i g zijn ( z i e b l z . 33 ) , i s e r n i e t n aar g e s tr e e fd al le b e s taande s amen s te l l i ngen i n de b e s tan den op te n em en . D e ve l e s amen s te l l i ngen d i e toeva l l i gerwij s i n e en b e s t an d zij n gekom e n · o f r e e d s in e en b e s tan d aan we z i g waren ,

zijn e ch t e r n i et u i t d e z e b e s t an den

verwij d e r d . Op deze u i t z on d e r i n gen na i s er n aar d e gro o t s t moge l ij k e vo l l e d i gh e i d g e s tre e fd , al z a l n i e t worden b e w e e r d d a t w e l k b es t an d dan o o k vo l l e d i g i s . Ui t e r aard k an van e en z i ch u i tbr e i d e n d b e s tan d o f e e n b e s tan d s u b s tan t i even gevormd v i a e en p r o d u k ti e f p r o c é d é p er d e f i ­ n i ti e n o o i t w o r d e n b e w e e r d dat h e t vo l l e d i g i s .

taalge b r u i k O m i n z i ch t t e verwerven i n h e t zogen aam d e taa lgevo e l of d e on d e r b e wu s te k en n i s v an de s p r e k er

tav . h e t gen u s der sub s tan ti e v e n ,

i s ook on d e r z o e k

ged a an n aar h e t han te r e n v a n h e t gen u s p ar ad i gm a . i n zowe l spon t aan taalge b r u i k , mon de l i n g e n s c hr i fte lij k ,

als i n u i tge l o k t taalgebru i k .

Ob s er vat i e van gen u swe tm a t i gh e d e n en -on r ege l matj.gh e den i n h e t s p on tan e taalgebru i k h e e ft i n h e r e n t e e n on sys t e m at i s ch en toeval l i g karak te r . U i t m o n de l i n g e n s chri fte l ijk ta algebru i k zijn geval l en v e r-

24

zame l d van s u b s tan t i e f p l u s attr i bu u t ( b ep aa l d l i dwoor d , o n b e p aa l d l i d­ woord p l u s adj e k t i e f e n z . ) 7 waaru i t h e t genu s b lijk t . Voorb e e l d e n van u i tzon d e r i ngen op h e t p ar ad i gma zijn sporadi sch aan g e tro ffen . H e t i s i n derge l ijke geval l en soms m o e i lijk t e b ep a l en o f h e t gaat om e en ver­ gi s s i n g ,

een ver sprek i n g , gen u sp r om i s cu i te i t of d i al ektver s ch i l .

H e t on derzoek n aar u i tg e l o k t taalgebru i k i s e chter w e l s t e l s e lmatig ver l o p en in de vorm van een e n q u @ t e , waar i n sp r e k e r s u i t de R an d s tad een k e u z e m o e s ten b ep a l e n t u s s e n de twe e l i dwoo r d e n o f twe e an d e r e kon gruen t i e- i n d i c e s bij e en s u b s t an ti e f aangeboden i n een kon tek s t . D e en qu S t e � was opge s te l d , g e d e e l t e lijk o m te to e t s e n of bep aa l de v ermo e d e wetmat i gh e den on tdekt · i n h e t l ex i k aa l on d e r z o e k i n derdaad e en vas t of en i es z i n s voorsp e l b aar k ar akter hebb en , en gede e l t e lijk om s te u n

te

zoeken voor de hypothe se , dat er e e n n e i g i n g b e s taat o m woorden met e e n b e p 8a l d vorm e lijk e n / o f s em an t i s ch aspekt gen u su n i form te m ak e n . S l e c h t s i n forman ten di e ds vr aag o f z e i n de Ran d s tad geboren e n ge­ togen w aren , b e v e s t i gen d b e a n twoordden m o chten aan de en q u ê te d e e l­ n em e n . E en voorb e e l dfac s i m i l é van de en q u ê te i s te v i n d en op b l z . 2 4 1 - 2 .

Enk e l e overweg i n gen bij h e t waarderen van h e t m a t e r i aal

Men k an z i ch verspreken . Bij d e k e u z e van het j u i s t e ( z e l f s t an di g n aam ) woord k an de spreker aar z e l en . H i erbij zijn twe e typ e s ver s p r e k i ngen denkbaar :

. . . in die

eh

d a t tij dp er k

in die

eh

tijdp erk

..

Ver sp r e k i n ge n van het twe e de typ e komen opval l e n d w e i n i g voor , m aar komen w e l voor . D e z e zijn i n tere s s an t i n zoverre zij e rop du i den dat bij het ger e e dm ak e n van het s p r e ekprogramma , de spreker w2ar s chijn l ij k e er­ der d e k e u z e m aakt tu s s en b ep aa l d o f on b ep aa l d l i dwoord dan de k e u z e van h e t n om e n dat h e t b e s t zijn i de e verwoo rdt . O m d at d e k e u z e v an h e t b ep aa l d l i dwoord e e n k o n gru e n ti ekwe s t i e i s , afhan k e lijk van h e t n om e n , kun n e n d erge lij k e verspre k i n ge n op tr e d en i n aar z e l en d e s p raak . Zij h e b ­ b e n o n s e chter n i e ts te v e r t e l l e n over de k ategor i e gen u s i n h e t N e d er­ l an ds . Afwij k i ngen i n de keu z e van gen u s kunn en ook voorkomen bij s u b s tan-

25

t i even m e t een l age fr ekwe n t i e o f bij een �ub s t an t i e f dat z e l de n voork om t i n verb i n d i n g m e t e en b ep aa l d l i dwoor d . D i t kan d u i d e n o p on z e kerhe i d i n h e t al gem e en o m tr e n t h e t gen u s v a n h e t b e trokk e n woord o f s l e c h t s o p on z ek e rhe i d bij d e b e trokke n spreker . Al s i eman d é én k e er e e n afwijken d b e paal d l i dwoor d gebru i k t i s d i t m e e s tal n i e t vol do en de om i e t s te kunn en kon s tateren . E r i s e c h t e r we l "s p r ak e van e e n we z e n lijke afwij k i n g wan n e er bijvoorb e e l d e en i nh e e m s e s p r e k e r v a n h e t Nederl an ds op h e t p o s tkan toor i n de E r e e s traat z i ch h erhaal­ d e lij k b e k l aagt over h e t fe i t dat het code op d e e l

3

van zijn k e n t e ken­

b e wij s verkeerd i s en dat he t c o d e v e r an derd mo e t worden en d a t de p o l i t i e ook h ad g e z e gd d a t he t c ode n 1 e t k l op t e . Twe e r e akt i e s op d l t voorval waren ' sommi ge N e d e r l an ders hebben e e n we i n i g on twi kk e l d ge­ voel voor de en het ' e n ' m i s s ch i e n w i l t ie d e f t i g zijn ' . H i erop z u l l en w e l ater terugkomen . Gen l i sver an de r i n g i s e en di achron i s ch proc e s . Brugman n on d e r s c h e i d­ d e dr i e typ en ge nu s v e r an de r i ng ( Royen , 1929 , b l z . 534- 5 ) : - ge s l acht p r eval e e rt boven gen u s . - e en woo r d n e em t h e t gen u s van e e n s e m an t i s c h v erwan t �oord aan . - e e n woord n e emt h e t gen u s aan van woorden m e t gel�k e vorme lijke k e n m erken . G e n u s v e r an d e r i n g k an op he ter daad wo� den b e tr ap t i n d e vorm v an g e n u s­ p rom i s cu ï te i t , e en syn c hron i s ch vers chijn s e l . Genu sprom i s c u ï te i t h o e ft n i e t n o odz ake lijk to t gen u sv e r an der i n g te l e i de n . H e t i s i mm e r s d e n k b aar dat e e n woord z i ch ge duren d e e n i ge tij d q u a gen u s p rom i s c u g e d raag t en d an w e e r h i e rm e e ophou d t z o n d er dat d i t gen u s v e r an de r i ng to t gevo l g h e e ft . G e n u s p r ow. i s cu ï te i t k an twee vormen aann em e n : - U i t e e n gro e p s p r e k e r s b ehan de l e n somm i ge spr e k e r s e en b e p aa l d woo r d a l s b e hore n d to t h e t on zij d i ge g en u s t erwij l an dere s p r e k e r s h e t we er behan d e l en a l s b ehoren d to t h e t c ommu n e genu s . I e de r e spreker i s voor z i ch z e l f kon s e­ kwen t , m aar e r i s g e en u n i fo rm i t e i t tili s s en spr e k er s . - A l l e of b ij n a al l e spreker s b ehan d e l en e e n b ep aa l d woord soms als e en het -woor d , . dan weer als e en de- s u b s tan t i e f .

26

Woord en woordve r s c h i l

O n de r woord wor d t v e r s taan e e n taal e en h e i � gek enm erk t door d e ge lijk­ tijdige aanwe z i ghe i d van een s eman ti s c h a s p e k t e n e en fon i s ch of vorme lij k asp ek t , met e en b e p aa l de syn tak tl s che v a l en t i e . I n d i t on ­ d e r z o e k gaat h e t s te e d s om m aar e en woordk l a s s e - h e t z e l fstan d ig n aamwoord - en om maar een typ e val e n ti e , n ame lij k de kongru e n t i e­ i n d i c e s b e s c hr e v e n op b l z . 1 6--21 , waaru i t h e t genu s van h e t z e l fs tan­ d i g n aamwoor d b l ijk t . W an n e e r twe e woo r den

ove r e enkomsti g s e mant i sch

aspekt maar

e en

an ­

dere k l ankvorm v e r ton en , i s er spr ak e van twe e woorden , bijvoorb e e l d

d e p Laa t en d e e Lpee . Wan n e er twe e woorden d e z e l fde k l an kvorm v er t on en m a ar in b e teken i s v e r s c h i l l en , z o a l s de boch t e n he t bocht , m o e t e n o o k d e z e a l s ap arte w oorJen wor d e n b e s c houwd . H i e r kan geen s p r ak e zijn van e en ge� u s doub­ l et

:

h et z i j n

twe e homofon e z e l fs tan d i ge n aamwoorden .

Wa� n e e r e e n woor d e c h t e r meerdere n auw verwan t e b e t eken i son ders ch..:ü d i n gen h e e ft ofwe l p o l y s eman t i s ch i s ( voor e en . n adere p r e c i z e r i n g v an h e t b egri p z o a l s h i er gehan te e r d ,

z i e Re i c h l i n g , 1 9 6 5 , b l z . 4 1 s q . ) ,

z o a l s bijvoorb e e l d aPo ma ( z owe l ' geur 1 a l s

1

geu r e n d e v l o e i s tof ' ) , wor d t

d i t a l s ê ên e n k e l woord b e s c houwd . Wann e e r m e n dan h e t aPo ma aan tr eft i n ' he t · aroma k o m t 'j e tegemo e t aroma aan '.

.

'

en vervo lge n s o o k d e aPo ma i n ' ge e f m e d e

( i n e en f l e s op d e k e u k en p lan k ) ,

i s er h i er we l s p r ak e van e e n

gen u s doub l e t . Gen u sp romi s c u ï te i t k an m e t s em an ti s e r i ng gepaard gaan z o a l s i n d i t voorb e e l d o f vrij e var i at i e ver ton en , de h e i mwe e o f he t he i mwee . H e t zou i n h e t geval van ge n u sp rom i s c u ë woorden al s he i mwee of

kato en

n i et ju ist

z ijn om van woordve r s ch i l te s p r e ken . D aarom i s ver-

s ch i l in syn tak t i s che val en t i e , wan n e er d i t s l e ch t s de g e n u skongru e n t i e­ i n di c e s b e t r e ft , voor de doe l e i n den van d i t on d e r z o e k e n ook i n h e t al­ gemeen geen v o l do e n de kr i te r i um om woordv e r s ch i l t e kon s tate ren . Voor meer bij z on derheden over het woordbegr i p , z i e b l z . 7 - 9 in D e Vr i e s , 1 975 .

2?

Gen u sb ep al e n de woord e i ge n s c h ap p e n

U i tgaan de

van

m or fo l ogi s c h e , s eman t i s che en k l an kvorm e lij k e eigen s chap p e n

i s e e n p og i n g ge elaan o m de moge l ij k e i n v l o e d v a n woord e i gen s chap p en op de gen u s b e p al i ng te on d e r z o ek e n . M o r fo l ogi s c h e c r i ter i a zijn e i gen s chap p e n van het woo r d d i e op zijn form e e l -s em an t i s che ge l e d i n g beru s ten . Z e l fs tan d i ge n aamwoorden die zijn on t s taan door samen s te l l ing , affi ge r i n g en tr�n sp os i t i e zijn in dit verban d voo r a l van b e l an g . A l s een b ep aa l d tran s p o s i t i e p r o c é dé , bij voorb e e l d deverbati eve s u b s tan t i ve r i n g op h e t achtervoegs el - in� to t gen u s-u n i forme n omi n a l e i dt , i s er s p r ak e van een gen u sb ep a l e n d morfo l og i s ch c r i te r i u m . On ders che i d m o e t i n d i t verban d wor den gem aakt tu s s e n p roduk t i e v e en n i e t- p r o duk t i eve p ro c é d é s ( z i e v e r d e r op b l z . 2 9 ) . Wan n e er e e n s em an t i s ch c r i ter i um z o a l s ' di er ' ,

' l ev en d ' of ' s to f­

n aam ' k an worden � ebru i k t om genu s-un i forme n o m i n a af te baken en b i n n en . e e n grotere gro e p s u b s t an ti even i s e r s prake van e e n gen u s bep a l en d s e m an t i s c h cr i te r i um . Zo vert oon t bij voorb e e l d de groep p er s oon s n amen à l a Van Haer i n gen het s eman t i s c h cr i ter�um ' ge s l achte lijk ' , dat in zijn s tu d i e en i g e gev o l ge n b l e ek te hebben voQr de gen u sb ep al i n g . E e n k l an k vor m e lijk c r i t e r i um i s e en e i ge n s chap van h e t woo r d d i e o p zijn fon o l og i s che

bouw

b eru s t maar n i e t to t �e n morfo logi s c he ge-

l e di n g te h er l e i den i s . De u i tgang - in g i n bez inning en on tginning i s e e n dever b ati e f achtervo e gs e l e n daarom e en e i ge n s chap van d e form e e l ­ s em an ti s c he ge l e d i n g van d e z e woor den . E en derge lijke vorm e l ij k e e i gen s chap wordt a l s morfo l ogi s ch c r i t e r i u m e n k an du s n i et a l s k l an kvorm e lijk c r i ter i um wor d en b e s c houwd . D e u i tgang - ing / I � /

in

h e t woo r d krin g i s daar e n ­

tegen w e l e e n k l an kvorme l ij k e e i gen scha� . A l s al l e een l e ttergr ep i g e woorden d i e op kring rijmen (rfng ' ding en z . ) even a l s kring commuun zouden b l ij k e n t e zijn J i s er s p r ak e van e e n wetmati ghè i d i n h e t N e de r l ands , n am e lijk dat .een l ett e r ­ gr ep i ge n om i n a e in d i ge n d op - ing / I � / c o m m u u n zijn .

I •

d � t on d e r z o ek i s

wat m i n der aan dacht aan k l an kvorme lijk e c r i t er i a ge\�j d dan aan morfo log i s c h en s eman ti s che c r i t e r i a , m aar er is aan l e id i n g te vermo e d e n dat n ader on d e r z o ek n aar deze i n vl o e d op d e gen u s bepal i ng vru chtb aar k an zijn . I

( Z i e voor a l K�p c k e , 1982� d i e voor h e t Du i ts z o ' n on d er z o ek he eft u i tgevoerd . ) In een m oge lij k ve rvo l gon d e r z o ek n aar d e genu sb ep al en dbe i d van k l an kvorm e lij k e e i ge n s chap p e n zou h e t m i s s chi e n nutt i g zijn om o n d er s c h e i d t e mak en tu s s en rijmen de r e e k s en e n fan e s them e n ( zi e B o l i n ger , 1975 , voor fan e s th em en ) .

28

An alogi e i s e en b e l an grijk g e l ijkmak i n gsp r o c e s i n taa l . D a t d e z e een b e l an grijke ro l b ij gen u sverander i n g h e e ft g e s p e e l d i n h e t ver l e d en i s go e d en m e t v e e l voorb e e l de n geatte s te e rd ( z i e o . a . Roy e n , 1 92 9 e n Ohman n , 1 96 5 ) . Z o a l s we z agen i n Brugm an n s i n d e l i n g ( b l z . 2 5 b oven ) k an ge n u sveran de r i ng p l aatsv i n den n aar an alog i e van z ow e l vorm a l s b e teken i s . Op gron d van de r e s u l taten van G e e r t s ( 1 9 7 5 ) wor d t verwacht dat bij de genu sbepal i n g an a l og i e op b as i s van vorm e lij k e ( m or fo l ogi s che ) c r · i te r i a zwaar de r zal wegen dan an a l og i e op b as i s van s em an t i s che c r i ­ ter i a .

( G . Ge e r t s :

1 S a m e n v a tten d blij k e n afwi s s e l en d d e v o r m e n de i n­

houd van sub s tan ti even i n kw e s t i e gen u s b epa l e n d t e zij n . D e i n vl oe d van forme l e asp ekten van h e t �oord i s daar bij he t b e l angrijk s t ' , b l z . 1 1 7 ) . Voor h e t gen u s k an an a l og i e op twee man i e r e n werk z aam zij n . I n het geval v an gen u s ve r an d e r i n g z a l e e n r ee ds b e s taan d woor d met e e n b ep aa l d k l an kvorm e lijk , s em an t i s ch of form e e l - s eman t i s c h k e n m e r k h e t gen u s aan ­ n em en van e en gr otere groep genu s-un i forme su b s tan t i even m e t hetz e l fd e k e n merk . I n he-l� geval v a n n i euwvorm i ngen zal h e t n i e u w o n t s t an e o f i n­ gevoerde n omen q u a ge nu s c on formeren aan e en gro t e gro ep r e e d s b e st aan de gen u s-u n i form e s u b s t an ti e v e n , waarme e het k l an kvorm e l ij k e , s em an t i s c h e o f forme e l- s eman t i s che overe en kom s t v e r toon t . Ook wann e e r e e n d e rge lij k e over e e nkom s t n i e � z o z e e r i n het o o g s p r i ngt i s h e t moge l ij k d at spreker s op gron d van hun o n d e r b e wu s t e ken n i s v an de taal in tu ï ti e f h e t z e lfde g8n us to8 z u l l e n k en n e n aan de n i euwvorm i n g of o n tlen i n g . In tu ï t i e i s i m m e r s e en an alogi z er e n d p ro c e s , een o n derbewu s te herk e n n i n g v an e e n p a­ troon d i e op ve e l en ve l e r l e i i n h e t geheugen opges l agen gegeven s s t eu n t .

On t l e n i n ge n

On t l e n i n gen zijn n e t a l s n i euwvormi n g e n en op an dere wij z e geïn trodu c e e r d e n eo l ogi sm e n on d e rh e v i g a a n an a l ogi e bij h e t aann emen van e en g en u s i n h e t N e der l an ds , z o a l s de ve l e enge l s e on t l e n i ngen op -ing d i e bij wij z e van Su ffi x e r s at z n aar an a l o g i e van morfo l og i s ch ge l ede n om i n a op

�i n g in h e t

N e d er l an d s p rob l e em l o o s t o t het gen u s . commun e worden g e r e k e n d . D i r ek t e g e n u son t l en i n g ge s ch i e dt o o k e n k an z o w e l i n s trijd a l s i n h armon i e m e t h e t taa lgevoel zijn !

Gen u s o n t l e n i n g

aan

tal en met twe e r e sp ek t i eve lijk

29

dr i e gen e r a of twe e n i e t-ge l ijkwaar d i ge ge n era ( m an n e lijk l vrouwe lijk · . tegenover u trum l n e u trum ) ver l oop t o � e r i gen s n i e t op e en a l tij d even doorz i ch t i ge wij z e . Voor e e n b esprek i n g van de faktoren en kamp l i k a­ t i e s d i e bij genu son t l e n i n g e e n r o l kun n en s p e l en , z i e Royen , 1 9 2 9 , b l z . 560- 579 . D i re k te gen u s o n t l e n i n g i n s t rij d m e t de i n d e taal b e s taan d e genu s­ wetmati gh e d e n i s . m akk e l ijk te i l l u s t r e r en aan on t l en i n gen van h e t Fran s e gen u s · i n M i dde ln e d er l an ds e v e r ta l i ngen ( Ö hman n ) e n a an d e v e l e on n a­ tuurl ij k e Genus-Gräc i s m e n i n h e t Lati j n ( z i e Roy en , 1 92 9 , b l z . 56 1- 2 ) . G . Geerts ( 1 9 7 � h e e ft een boe i e n d ar t i k e l g ewij d aan het gen u s van on t l en i ngen i n h e t N e der l an ds , e n l ater ( 1 97 5 ) h e e ft h ij aan ge to o n d d a t he t n etto e ffek t van N e der l an ds e on t l e n i n gen aan h e t E n g e l s i s dat het re l a tieve aantal de- s ub stan tieve� wordt

vergroot

, z o dat dit e en faktor i s

' d i e e e n r e e d s l aten t e d e n e u tral i z er i n gs ten d e n s k an s t i mu l eren '

( blz .

1 22 ) .

Wat vers taan we o n d e r p r oduktiv i t � i t e n we l k e b e t e k e n i s h e e ft p r o du k t i ­ vi te i t v o o r de gen u sbep a l i ng?

In n av o lgJ. n g van h e t Uh l en b e ck-S chu l t i n k d e mor fo l ogi e ( Uh l e n b e c k , 1 97 7

&

m o d e l van

S chu l t i n k , 1 96 1

&

p r o duk t i v i te i t i n 1 98 1 ) z a l een z i ch

u i tb r e i d e n de kategor i e n i e t z on der m e e r word e n ge lijkge s t e l d m e t e e n p ro­ d u k t i e v e kategor i e . De n i euwvormi n ge n moe t e n o n op z et t e l ij k en i n p r i n c ip e on t e l baar zijn e n d e k at egori e on geme r k t u i tb r e i db aar . D e d e f i n' i t i e v an morfo l ogi s che p r o du k t iv i t e i t ge formu l e er d door S chu l ti n k ( 1 961 ) l u i dt : ' de voor taalgebru i k e r s b e s taan de moge lijkh ei d door m i dde l van he t m o rfo l og i s ch p r o c é dé d a t aan d e vorm- b e te k e n i s c o r r e spon d e n t i e van s ommi ge hun b e k e n d e woor d e n t e n gron d s l ag l ig t , on op ze t t e lij k e e r . i n p r i n c i p e n i e t te l b aar aan t a l n i eu w e formati e s t e vormen . ' D aarom veran d e r e n bijvoorbe e l d d e g e du r e n de h e t on d e r z oek aan ge t r o f­ fen k r e ati eve n i euwvorm i n gen mis Leidenis e n afwûKenis

( b l z . 1 1 1) n i e t s

· aan 1 h e t fei t , dat d e v e r b a t i even o p -enis e e n n i e t l an ger p ro duk t i eve katego r i e vorm e n . D e z e n i euwvormi n ge n zijn het p r o du k t van kreati e f t aa l ­ gebru i k en kun n en derhalve n i e t a l s o n o p z e t t e lijke format i e s word e n b e­ s c houwd . Maar ook p r o du k t i eve p r o c é dé s zijn aan b e p er k i n ge n o n d erhevi g . D i t

30

�ordt verwoord i n de b e e l dspraak van Kar � evsk i a l s de u i ts tral i n gs r a­ d i u s van p roduk t l ev e u i t s tra l i n gsh aar d e n e n van Uh l en b e c k al s e en 1 s troom m e t her en der o pgeworp en be l emmer i nge n . E e n u i tgebre i d voor­ b e e l d van d e ver s ch i l l e n de b e l emm e r i n gen waaraan een p ro du k ti e f pro­ c é dé on d erwo rp en k an zijn i s te l e z e n i n Van Haer i n gen s ar ti k e l ' H e t achtervo egs e l - ing : moge lijkheden e n b ep e rkingen '

( Booij , 1 979 ) .

E en u i tgan gs p u n t bij d i t on d e r z o e k i s gewe e s t , d at p roduktl eve p ro c é d é s g e n u s -u n i forme vorm s e l s voor t z u l len b erngen . N i e t- p r o du k t l ev e p r o c é d é s l everen n i e t n o o d z ak e l ijkerwij s gen us-u n i for m e vorm en op m aar k0nn en d i t wel . I n ter e s s an t en prob l em a t i s ch i n d i t op z i cht zijn woor­ den u i t het k las s i e k e erfgo e d . Woorden op -at ie

( communicat ie � filtra­

t ie e . d . - z i e b l z . 15� zou den bijvoorb e e l d ge n u s-u n i form kun n en z ij n , m aar h e t b l ijft m o e i lijk te bepelen i n h oeverr e d erge lij k e n i et- i nh e em s e woorden m6rfo l og i s ch ge l e e d zijn . Zo ' n u i theem s e u i tgang k an n aar an a­ l ogi e

van

r e e d s i n gevoe rde vorm en

' gr o e i en to t e en morfeem '

en v er­

vo lge n s c omb i n er e n m e t i n he em s e morfemen ,2 bijvoorb e e l d redenat i e .

In

d i t on d e r z o e k i s h e t s l echts van b e l an g t e b e p a l e n o f z o ' n vorm e l ijk kEm m e r k genu svoor sp e l l en de waar d e b e z i t .

Tran s p o s i t i e

W an n e e r bij

d e vorm i n g

o f afl eiding van een nieuw woord een woord­

k l a s segrens wordt overs c hre den

, s p r e k e n we v an tran sp o s i t i e . Tran spo­

s i ti e wor d t b e l an grijk wan n e er e e n b e p aa l d tran spos i ti e p r o c é� ê gen u s­ u n i forme

subs tan t i e ven op l evert .

Het b egr i p tran s po s i t i e s p e e l t e en r o l in C zochral sk i ' s s tu d i e over d e ' Omvang en d i s tr i b u t i e v an h e t n eu trum i n h e t N eder l an ds '

( 1 98 3 ) .

I n zijn s tu d i e on der s c he i dt hij : 1 . form ati e s m e t bij we rkwoorden on s chei db are voorvo egs e l a . format i e s waarn aas t werkwoo r d e n e n on zijdi ge s i mp l i c i a b e s taan b . format i e s w aarn aast a l l e en m aar we rkwoor den b e s taan . c . form at i e s waarn aast werkwo or d en e n de- su b s t an ti e v e n b e s taan d . form at i e s waarn aas t m e e s t a l geen w erkw . wn vaak g e en s im p l ex b e s t aa t 2 . format i e s m e t bij werkwoorden s che i db ar e voorvoeg s e l s 3 . formati e s m e t on derbroken affix 4. format i e s met achtervo egs e l

C z o c hr a l sk i ' s on derverde l i ngen a - d h e b b e n g een gen u s b ep a l e n de w e r k e l -

b e n me ervan b ewu s t dat hoewe l Uhl e n b e cks opv a tt i n g een voor t z e t t i n g i s v a n d i e van Karcevsk i , z ij i n hou de lijk n i e t me t e l kaar kun n en word e n ge l ijkge s t e l d . 2 vgl M ar chan d , 1 96 9 , b l z . 5-8 . Ik

.

31

lij kh e i d n oc h an d e r e fun k t i e ten op z i c h t e van het g � n u s . B o v � n d i en

.

worden vorm i ngen d i e het r e su l taat zij n van p roduk t l eve pro c ê d § s e n i m p rodukti eve vorm i n gen ruwweg o v e r e en kam g e s c horen . Z o v i n den w e b ijvoorb e e l d on der katego r i e l . b form at i e s v a n h e t p roduk tl eve typ e ' ge aar z e l ' n aa s t form at i e s van h e t v e r s t e e n d e typ e ' b e drog ' , waar d e I n do-Europ e s e um l au t n og z i chtb aar i s . On der kategor i e 3 b ehan de l t C zo ch r a l s k i for m at i e s v an h e t typ e . ge - /b e - S TAM- te e n b e - /ver�- ! en z . - STAM-s e l . On d e r 4 behan d e l t hij e n k e l su ffiger i n ge n op -isme / -asme , -je en -schap . D at er m e e r geva l l en van tran spo s i t i e z ijn di e n eu tr a op l everen in h e t N eder l an d s dan in h e t D u i ts h e e ft C z o ch r a l s k i we l l i cht aan ge­ toon d , m aar hij h e e ft n aar mijn m e n i n g n i e t ' b e v e s t i gd ' dat ' er i n d e z e taal m e e r onzij d i ge s u b s tan ti even b e s t aan dan i n h e t Du i ts ' . Z o i e t s z o u s l e chts aan de han d van e e n u i tvo er i ge t e l l i ng v a s tge s t e l d kun n e n worden en i s g e z i,e n de p roduk t l eve k at egor i e p r i n c i p i e e l o nmog e l ijk .

I n di t o n d e r z o ek zij n deverbati even en d e adj e k t i even de t w e e b e l an grij k s te vormen van tran sp o s i t i e . Omdat vorm e l ij k e ' cr i t er i a vaak door s l agg eve n d zijn b ij d e ger, u s b ep al i ng worden verreweg de m e e s te geval l en van tr an s­ p o s i ti e in d i t on d e r z oek 0 n d er Affi g e r i n g ( b l z . 37-229) b ehan de l d . S l e chts d e over i t;e geval l e n van tran spos i t i e worden ap ar t b eh an d e l d onder Tran s­ p o s i t i e ( b lz . 233 - 9 ) . E en voorbe e l d van e e n g e s u b s t an ti ve erd adj e k ti e f i s ' He t b lauw v an zijn ogen h e e ft a l l e r i e l s p i kk e l tj e s ' . Twee v oorb e e l d en van d 8v e rba t i even di e n i e t door aff i ge r i n g zijn on ts taan , z ijn het ui ts te l ...:::: u i ts te l len en het v e r s t ee n de typ e de s lags lahan .

G e e r ts h e e ft opgemerkt dat vorm e l ijk op e e n l e t tergr e p i ge deverbat i e­ v e n l ij k e n d e on t l e n i ngen u i t h e t Enge l s i n h e t N e d e r l an ds c ommu un wor d en en i n h e t D u i t s m an n e lijk n aar an alogi e van de c ommu n e c . q . m an n e l ijke e e n l e t te rgrep ige d e v e r b a t i even i n het N e der l an d s res e k t l eve lij k D u i ts . On d er deverbat i e v e n � aak i k daarom o n d e r s ch e i d tu s s en e e n l e t tergr ep i ge deverba t i even d i e e e n germaan s e genu swe tmat i gh e i d z o u d e n v e r ton e n vo l gen s Geerts , e n m e e r l e t tergr e p i ge deverb at i even . I

De

re s u l ta te n

33

S amen s te l l i n gen

Bij sam e n s te l li n gen word t het genu s bep aa l d door h e t l aats te l i d , bijvoorb e e l d de hot tento tten tent ens tokken te�t oons te L l ing m aar h e t

ho tten to tten tent ens tokken tent oonst e l l ings t errein . Vormen a l s de mans chap t egen over he t vier manschap en de maa t­

s chap tegen over he t lidrnaa ts chap zijn g ez i e n hun e i gen l ijke ge l e di n g ge e n e c hte u i tzon deri n g op d e ge s te l de rege l ( zi e b l z . 90 ) .

De dorsdee l i s een c omp o si tu m o p b as i s van de dee l , ni e t h e t de e L . E en l a s ti ge u i tzon d er i n g i s het vierkant tegenover de kan t ( vg l . de hoek , de driehoe k ) . Vi erkan t k an worden ve rk l aard a l s e e n geval v a n de adj ekti vi s che tran spo s i ti e ( Di t

is

h e t ook hsitori s ch ; z ie

in het "VITN'I' . ) , he tgeen zijn genu s zou motiveren , z i e b l z .

238 .

Wan n e e r e en adn omi n aal ge bru i k t bijvoeglijk n aamwoord n i e t op h e t ge n u s­ b e p al e n d e l aats te l i d van e en samen s te l li n g s laat , k an d i t l e i den t o t afwijki n ge n van h e t o p b l z . 1 7 gegeven p aradigma v o o r he t gebru i k van de b u i g i n gs-e in adn om i n a l e ad j ekti even, bijvoorb e e l d !

een ruwe o l i evat e en on tv l am b aar gascon tai n e r e en r o d e wij n g l a s e en z i chtbaar l i c h t d e téktûr e e n hoge drukge b i e d e en z achte k o n t ak t l e n z en e tu i doorzi chti g p l as ti cr o l l e n H i e r i s e r geen sprake van e e n ui tzon der in g . H et s c hr i ftb e e l d ver­

l o o chent

d e e i g � n lijke ge l e d i n g . E en l age drukgeb ied i s du i de lijk e en

samen s te l l i n g van Lage druk e n gebied,

en e e n rode wijngLas i s dui de­

l ijk i e t s an ders dan e en rood wijnglas . Hogedrukge bied e n koudwa ter­

le iding zijn in di t op z i ch t or thogr afi s c h b ev r e d i ge n der , en i n fe i t e i s d i t e en l ou te r o r thograf i s c h e kwe s ti e .

Adj ekt i v i s ç he samen ste l l i n ge n , li dwo ordde l e t i e en p er soon sn amen Adj ekt i v i s che s am e n st e l l i n gen zij n ge l e x i ka l i z e e r d e adj ekt i e f-subs t an t i e f komb i n at i e s , waari n d e vorm van h e t bijvo � gl ijk n aamwoord t e n op z i c h t e van de b u i g in gs- e onve ran d e r l ij k b l ijft , bijvoorb e e l d :

34

\"-'i tte brood het Academ i s c h s tatuut het op e n b aar vervoer h e t Veren i gd Kon i n k�ijk het M e d i s c h �om i té Ned e r l an d - Vi e tn am h e t C e n traal R e k en i n s ti tu u t h e t con t i n en taal p l at h e t Pal e s tijn s v e r z e t a dm i n i s tr at i e f m e dewerk ( s t ) e r w e te n s chap p e l ij k m e dewerk ( s t ) er

Ook ou d e gen e t i even b ehore n tot de groep adj e k t i v i s c he s am e n s te l l i n gen .

ee r s t e j aar s s tu den t e er s t egraad s o n d e rwij sb evo egdhe i d

E en t e k e n dat d e z e komb i n a t i e s g e l ex i k al i z e e r d zijn i s dat z e qua v o rm o n veran d e :ç· l ijk zijn ,

de

zowe l

uJet enschappe L z]k medewer>ker al s

een

wet en­

sc happe L z]k medmJerker en e e n Academisch statuut a l s h e t Academis c h s ta­ t uut . D e s eman t i s che m o t i ve r i n g voor de vorrr, van h e t adj e k t i v i sche l i d i n adj e k t i v i s che s am en s te l l i ngen s te m t overeen m e t Royen s kon stat e r i n g ( z i e b l z . 1 8 ) , d at d e on �e rbogen vorm van het bijvo eglijk n aamwoo r d k l as ­ s i fi s e r e n d i s i n tegen s te l l i ng to t s u b j ekti e f waarderen d . H e t i s gemak­ k e lijk te z i e n ho e in komb i n ::tt i e s a l s het Pa l e s t zj.ns v erz e t , h e t openbaar)

vervoel' " het con t inetaa l p lat en de wet enschappe lijk medewerker ge e n s ub­ j ek t i eve waar· d e r i n g of i n d i v i du a l i z e r e n de werk i n g u i tgaat van h é t adj ek­ t i v i s ch e l i d van de s am e n s te l l i n g ; het d i en t s te e d s om het typ e te k l ass J fi s er e n . E en ve rwan t v e r s chij n s e l i s

' bij p er s oo n s n am e n , o ftewe l ge s l achte-

l ij ke s ub s tan ti even , Kan het voorgep l aa t s t e attr i bu t i eve adj e c t i e f de on­ v e rbogen vorm hebben '

( Van H a e r i n gen ,

Enge l s -Indisch matroos (

==

1 9 54 , b l z . 1 2 ) : geval l en z oa l s e en

l askaar ) , een Turks s o ldaat , een oud p el'soon ,

' D e S ow j e t-Un i e he eft e en Amerikaans dip lomaat u i tgew e z e n ' .. e n z . W an n e e r W . J . G e e r t s em a z e gt '

.

.a l s b ewak e r d e r begi n s e l en b en j e m i n der g e s ch i k t

a l s po l i t iek- le ider van e en p ar tij ' ho e ft z o ' n b ru i kb ar e komb i n at i e m aar gangb aar t e wor d en om als adj e kti v i s che s amen s te ll i n g in het l e x i k o n a l s e e n onveran d e rlijke komb i n at i e i n geburger d t e raken . E e n twe ede verwan t v e r s chij n s e l i s l i dwoo r d de l et i e . D i t b e tr e ft het­ woor d e n d i e i n k r an tekoppen en t e l egram s tij l zon der l i dwo o r d voorkomen . A l s boven e e n a r ti k e l s taat ' wi t hu i s a a n d e vaart wordt ger e s taure e r d ' wordt d e l e z e r i n begi n s e l n i e t veron der s t e l d te we t e n over welk hu i s h e t gaat , terwij l bij

' wi tte hu i s aan de vaart wor dt ger e s taure e r d '

van h e t hu i s al s be ken d wo r d t veron d e r s te l d . A an

de

de i den ti te i t

vorm van he t bijvoeg-

35

l ij k n aamwoord kan wor den ge z i en we l k l i dwoord gede l e e r d i s . Bij de ­ woorde n i s d i t e chter n i e t h e t geva � . Voor de do e l e i n d eQ van d i t on der z o ek i s h e t s l echts b e l angrijk o p t e merken d a t g e e n geval van g e n u sp rom i s c u ï te i t is ge s i gn al e e r d wan n e e r er in d e s taat

Vo lkskra n t

' W i t te hu i s w i l m e er tr i de n t-on de r z e e ë r s en -raketten bouwen '

of ' Fraai e wee� hou d t s t an d ' , o f i n an atom i eboeken d e komb i n at i e ' ro n de ven s ter ' t e l k e n s zon der l i dwoo r d voorkom t . Verkl e i n w � orden D e � oor l i e fde van het N e d e r l an ds voor d i m i n u t i efform a t i e s i s o u d en b e s taat t o t he den onver zwak t voort . - Van H ae r i n ge n

A l geme e n b e k e n d i s het v e r s chijn s e l d at a l l e verk l e i nwoorden ( s g . )

t o t h et

het -ge n u s behore� ofwe l on z ij d i g zijn .

de k o n i n g

h e t kon i n k j e

de boom

h e t boomp j e

de b loem

h e t b l o e m e tj e

h e t hu i s

he t h u i s j e

de m an d

h e t m an dj e

D i t l ij k t q u a gen u s e en u i tzon der i n gs l o z e k ategori e te zijn , maar d an v e r d i e n e n verk l e i n d e e ige n n am e n e e n afzon derlijke b e s chou w i n g . E i ge n ­ n amen zijn geen sub s tan ti even i n e i gen lijke z i n maar e e n sp e c i a i e s ub· groep b i n n en de ge s l ac h t e l ij k e z e l fs tan d i ge n aamwoorden . Zij dui de n vaak � e n s e n aan m aar komen zowat n oo i � voor t e s am e n m e t g en u s kongru en t i e­ , i n d i c e s . I n u i tzon derlijke geval l en komen verk l e i n de e i ge n n am e n voor ; �;e t e e n aa'nwij z e n d voorn aamwoo r d . D an v e rton en z e commuun gen u s , w aar\ s c hijn lijk on der i n v l o e d van h e t s eman t i s ch cri t e r i um J er s oon sn aam o f m e n s aan du i d i n g .

D i e J aap j e toch ! D i e gekke Mar i e t j e ! Moge l ij k kan de v e r b i n dbaarhe i d van d i t typ e verkle i n woor d m e t die worden verkl aard in het l i ch t van het d e i kt i s c h gebru i k der pron om i na .

36

.

.

I n Van H ae r i n ge n ( 1 9 54 ) v i n den we d� vo lge n d e t w e e voorb e e l dz i nn en m e t h e t woord meis j e dat s y n c hron i s ch

ge e n ve rk l e i nwoord i s :

Dat m e i s j e d at gi s t e r e n bij on s k wam

.

Dat m e i s j e d i e gi s te r e n bij on s kwam

.

Op b l z . 1 9 werd a l opgem erkt dat d i s k r e p an ti e kan op tre den wan n e e r e en voorn aamwoord d e i k t i s ch

c.q.

an afo r i s ch wor d t gebru i k t . H e t i s

moge l ij k dat dat i n d e e e r s t e z i n i n h e t b ewu s tz ij n van d e s p r e k er e e n e ch t an afor i s che r o l sp e e l t ; t erwij l i n de twe e de z i n die , ho ewe l i n ­ g e b e d i n de kon t e k s t van de z i n ,

i n h e t b ewu s t z ij n v an de sp r e k e r e e n

de i k t i s che fu n kt i e u i to e fen t . Moge l ij k i s

1e

verb i n dbaarbe i d van c ommun e aanwij z e n d e vcorn aam­

wool·den m e t verk l e i n d e e i gen n am e n op d e z e man i e r te verk l ar en . An der­ z ij d s i s h e t ook moge lijk dat h e t k r i ter ium g e s l achte l ij k b oven h e t e i gen­ lijke ge n u s dom i n e er t . Van d i t l aa t s t e fenom e e n g e e ft Van H ae ri ngen v e e l voorbe e l de n ( 1 9 5 4 ) . M e t u i tzon de r i n g van verk l e i n de e i genn am en zijn a l l e v e rk l e i n woor den in het N e d e r l an d s o n z ij d i g en als z o d an i g verb i n db aar m e t het . Z ij vormen m i s s chi en de gro o ts te e n k e l e gro ep het -woorden

in

d e taal .

37

Prefi ger i n g

be-

Het

Het

in

H e t v o o r vo e g s e l broken

be-

d i s c on t i n u ë

k o m t v e e l a l voor

affi x e n

is

verdi enen

a an v e c h tbaar . deze

a ffi g e r i n g

ge e n

en

te

zo ' n

b e s c h ouwen ,

s u ff i g e r i n g ,

op

invloed

e e n o n d er­

l i d van

- ing

ook n o g d � i e

de

in

i e d er g e v a l een

d e g e n u s b ep a l i n g ge en v e r d e d i g i n g .

d u b b e l e o f m e ervou d i g e

g e l ij k t ij d i g e

aanwe z i gh e i d van

d e s u ffiger i n g te l k en s

-

H e t z o u bov en d i en

om n aa s t de

on d e r b r o k e n

v i er

a ff i x e n

te

e en

ge n u s b e p a l e n d

n aamwoor d e n m e t ook n og e e n

we k ij k e n n aar e n i ge

in

is.

a c h t e rvoe g s e l e en

aff i x e n be- ,

taalb e­

ver-, uit­

veron d e r s te l l en

� e l fs ta n d i ge n aamwo o r d e n ,

p r e f i g e r i n g ge l ij k tij d i g o p t r e e d t m e t

Be-

d erg e l ij k e o n d e r b r o k e n

om

be­

e n u i t k er ing t e v e r an twoo r d e n .

kering , ver, ker-ing L a te n

dwz .

van

s tan dp u n t v an

g e l e di n g a l s

h e t genu s .

s c hrij v i n g on e c o n om i s c h zijn en

a ff i x e n

w a arbij

h e e ft i n z e l fs tan d i ge e nk e l e

H e t b e s t a an

V an u i t h e t

d i s c on t i n u �

H e t i s w e n s e lij k e r om

Be-

e e r s te

affix , bijvoorb e e l d be-v Loei-ing, be -an-ttJoord-er , be-gin·-s e L ,

be-denk.-s e L , be-gaafd-heid.

pre-

als

tr e e d t o p

een

i n -in g- d e v e rb a t i e v e n

b ij v o o rb e e l d :

b e an twoor d i n g beb o s s i n g b e d ak i n g beboeting hebou ting b eb ak e n i n g bebordi n g

b e c ij fe r i n g b e d an k i n g b e d e kk i n g bedi e n i n g b e do e n i n g begroting b e sm e t t i n g b e s temm i n g b e do e l in g b e o e fe n i n g bepaling

be keri n g enz .

w a arbij

een

s � ffiger i n g . ( b eh an d e l d o p b l z . 1 2 ls q . ) ,

be­

38

Het genus van deze vormingen is gelijk dat van andere -ing-deverba­ tieven . komt ook voor in vormen op -enis : Be-

betekenis beduiden is bekentenis enz. In deze woorden is het genus gelijk dat van andere vormen op (zie blz . lllsq . ) komt voor in geslachtelijke deelwoord-- deverbatieven : -en isBs-

beroepene benoemde bekende beschuldigde beklaagde bediende bedeelde enz. Deze hebben hetzelfde genus als de overige geslachtelijke deel�oord­ deverbatieven ( zie blz . 236sq. ) . Be - komt ook gelijktijdig voor met de suffigeringen te enz. Telkens is het het achtervoegsel dat het genus bepaalt. Al dergelij ke vormen worden Suffigering behandeld van woorden d i e r e e d s m e t gepre fi ge erd z i j n . -heid,

- er ,

-s t ,

-

,

-s e Z

als

be-

Be -

als voorvoegsel

Zoals we hehben gezien wordt een voorvoegsel bij de genusbepaling overstemd door de genusbepalende eigenschappen het achtervoegsel . In de oude, improduktieve deverbatieven waarin het voorvoegsel be­ optreedt zonder het gelij ktijdig optreden van een suffix , is het sub­ stantief altijd onzij dig. Deze woorden hebben vaak geen meervoud en bestaan alle uit slechts twee lettergrepen , waarbij de eerste letter­ greep be- onbeklemtoond is. Deze groep telt de volgende 58· onz�jdige zelfstandige naamwoorden : v an

39

bedenk bederf b e drog beding b e d r ag b è drij f

b e dwan g begeer

b eg i n b egr i p

b e h an g b eh e er behelp beh o e f behoud b eh u l p b e j ag b e kij k b e k l ag be l an g b e l eg bele i d be l e t b e l oop beluik belul benul beraad b erag b er e c h t bère i k be r i c h t beroep besch e i d b e s chot berouw beschik b e s c h rij f bes e f b e s l ag besluit b e sprek b e s t an d bes tek bestel b e s t i er b e s tu u r b e to o g b e toon b ev e l bevind b ew e e g b ewij s b ew i n d bezoek bezet

bezi t

b e zwaar

40

De

v o lgen de v i e r woo r d e n zijn ge e n ou de deverb a t i e v e n en b e horen n i e t

to t d e z e gro e p o Z ij v e r ton en e ch te i w e l vo l l e d i ge k l an �vorm e l ijke ove r­ e enkom s t m e t de i mp r oduk t i e v e b e - d everbati even .

en

de b e s t e l

' s oort van h ardgeb akken gekru i d m as te l u i n b r o o d vroeger gebru i k t om p ap voor kraamvrouwen van te koken '

het bezeel

' de hoo fdr u i ten i n d e tafe l zij d e van e en b ri l j an t '

het betiel

' p l ate e l , p l at t e aar d en o f m e t a l en s cho te l '

he t e n ige v an de v i e r m e t e n ig e frekwen t i e

de b e s chu i t .

-

41

ont-

Even a l s de me t

be -

gep r e fi g e e r d e s u b s t an t ieven z ijn a l l e z e lfst an d i g e

n aamwoorden m e t h e t voorvoegs e l on t - o n z ij d i g , m i ts g e e n i n terfer e r e n d e suffige r i ng aan w e z i g i s . D e z e gro ep te l t 8 l e d e n .

on tbij t o n thaal o n thou d on t s l ag on twerp o n twij k o n t z ag on t z e t

Z e l fs tan d i ge n aamwoorden m e t ont - p l u s e e n suffi ger i n g zijn tal rijk e r , bijvoor b e e l d o n tb i n d i n g o n tbran d i n g on tdekk i n g on tgi n n i n g on thou d i n g orJ tk e n n i n g on tkn op i n g on t l as t i n g , enz .

on tdekk e r on thou der enz .

on tvan ge n i s en z .

on tvan g s t enz .

Het gen u s van d e z e vormen komt overeen m e t h e t gen u s van n omi n a met h e tz e l fd e suff i x .

42

D e d u rati eve en i t � r a t i e v e qe -deverb a t i e v e n

D e z e deverb ati e v e n worden - gevormd d ó o r het to evo egen v a � h e t a l tij d onbek l emtoonde voorvoegs e l k l an k n aboo ts i ng ,

ge-

(x êt / a a n e en werkwoo r d s t am o f aan e e n

d i e gelijken i s ver toon t m e t e e n werkwoo r d s tam .

ge f l u i t

<

fl u i ten

geb l aat

<.

b l aten

ger.o e k o e

<

ro e k o e ë n

m aar

gewi rwar

* w i rwarren

D e z e d everb ati even zijn n omi n a ac t i on i s , di e in d e regel e e n durat i e f of i terati e f a s p � k t ver l e n e n aan de door de we rkwoords tam aangedu i de han de l i n g o f ,

i n h e t geval van k l an k n aboots i n gen , aan h e t gesuggere erde

ge l u i d . D e z e deverbati even wor d e n dan ook typ i s c h op d e vol gen de wij z e verk l aard i n d e V an D al e :

ge s p i n ge sp u tter

h e t te l k e n s of aan houdend sp i n n en - h e t ge dur i g s p u tteren

Deze is e e n z i ch v i a een p r o du k t i e f p r o c édé u i tb r e i den de k ategor i e . Er zijn ta l l o z e n i euwe form at i e s t e b e de n k en bu i t e n d e 717 ge -dever b a t i even u i t de Van D a l e ( z i e nn derstaan de lij s t , b l z . 4 3 - 47 ) . Voorbe el de n van . sp on tan e n i euwvorm i ngen aan g e tro ffen i n h e t t a a lgebru i k zij n : gebonk , ge­

�uft , ges l z]m , geérnmer , geniet , gekot s , gesnui t , ges joeme l , ges jo em , ge­ maar ( a l sm aar ' m aar ' z eggen ) � ge ül e n z . M e rkwaar d i g i s de vorm gege e t

(

..c::.:.

et en ) d i e e en r.�.an tal k e e r i s

waargen o�en i n m o n d e l i n g taalgebru i k . Ge �et m o e t

ir

� r i n c i p e eve n e e n s

moge lij k zijn .

A �le durat i e v e e n i terati eve g e-deverbati even v an d i t typ e zijn o n zij d i g .

43

ge aa r z e l ge b a b b e l ge b a l de r ge b as ge baz e l geb ede l ge b e e f geb e i er ge b e l ge benge l ge beuk ge b e u l ge b e u z e l ge b i e s ge b�j t ge bi mb am geb l aar geb laas geb l aat geb l af geb l i kker . geb l i k s em geb l ok geb lo o s geb l u f geboen geboer g eb o f ge bom g e bom b am gebon s geborr e l ge bots gebouw gebraad gebrabb e l gebrak geb r a l gebr i e s gebrob b e l gebro e b e l gebrod gebro d d e l gebrom gebru i gebru i s gebru l ge bu i s gebu l de r ge bu l k gedaas g e damp gedan s gedar t e l ge dauwe l gedaver ge d e n d e r gedeun

ge d i s s e l gedo b b e l gedoe ge d o e z e l g e domm e l ge don der g e doo l ge draaf ge draai ge draal ge dren t e l gedreun g e dr e u t e l ge d r i b b e l gedr i l gedru i s ge drum gedu i v e l geduve l ge duw ge dwaal gedwarre l ge dwe ep gedwe i l gefem e l ge fl akker ge fl e em ge fl i k fl o o i ge f l i kker gefl i r t ge flodder ge flonker ge flu i s ter geflu i t ge fo e ter g e fo e z e l ge fon k e l g e fron s g e fru ts� l g e fu t s e l gegalm gegeeuw geg i e c h e l geg i e r geg i l gegi n n egap ge g l i m geg l i n ster gegluur gegn i ffe l gego l f gegon s gego o c h e l ge goo i gegrab b e l ge gr i e n g e grij n s gegr i nn i k

ge gro l gegrom gehaai gehaast gehage l ge hak gehakk e l gehakke t ak gebak k e t e e r geharner gehang gehan n e s geharr ewar gehasp e l gehas s eb as ge h e i gehei b e l gehe i b e i ge helm ge hem gebeng gebenge l gehijg gehi k g eh i n k e l gehi n n i k gehits gehob g ehobl) e l geho ep e l geho e s t ge ho l gehomm e l ge ho s gebo s s e b o s gehots gehu i c he l gehu i l gehunker gehupp e l gehurk g e j aag gej acht gej akker gej amme r g e j an � gej euk gej eu z e l g e j ij gej odel gej oedel gej oel ge j ok g e j ouw gej u b e l g e j udas g e j u i ch gekaar t

44

ge kaa ts g e k ab b e l geka k e l g e k al ge kam gekan k er g e k arn gekauw gekef gekerm geketter gek eu v e l g e k i e tel gek i b b e l gek i e s kauw gekij f gekijk g e ki r g e ld tt e l gek l aag gek l a d g e kl adder · gek l ag gek laag gek l ak g e k l an k gek l ap gek l ap p e r gek l apwi ek gek l ater gek l e.uter geklep g e k le t t e r gek l e ts gek l ep p e r gek l i e de r gek l i k gek l i kk l ak ge k l i n gel gek l i n k gek l i ngk l an g gek lok gek l op gek l o s geklots geklu i f g e k l u n ge l ge k n a ag gekn abb e l ge k n a l geknars gekn e r s gekn auw gekn e t te r gekn i e l g e kn i e s gekn i k gekn i kk e b o l

gel
ge l az e r ge l ebber g e l ep p er ge l e en ge l e e s ge l e l ge l eu r gel e u t e r ge l i k ge l i sp e l geloei ge l o er ge l o l g e l ommer ge l o n k geloop ge l u i gelu i e r ge l u i s t e r g e lu l ge l u n d e r ge l u:;:-- k gem aai gemaal gemaan gem a l ge mar gemar t e l gem au w gem e e smu i l gem e e st e r geme e t gem e l k geme n g e l geme t s e l gem i au w gem i er gem i e t e r gemijmer gemo dder gemo e d e r gemoffe l gemok gemokke l gemomp e l gemopp e r gemor gemorr e l gemo r s gemu i t gemumm e l gemurme l genaai gen euk gen e u l gen eur gen eur i e geni es

45

genood gen u r k gep a ai ge pak ge pa p gepas gep e i n ·s . gep ei s gep en gep euter gep eu z e l gep i eker gep i ep gepijn i g gep i k gep imp e l gep laag gep lak · ge p l as g ep l e i t gep l i sp l a s gep l o eg gep lo e te r gep l o o i gepluims trijk gep lu i s gep lu k gep och gep o e n d e r gepoets gep oog gepook gepop e l ge por gepraal gep raat gep reek gepr e u t e l geprev e l gep r i ege l gepro e s t gepron k gepron s e l gepru i l gepru ts gepru t s e l gepru t t e l gepuf geraa s geraaskal geraffe l gerammer geramm e l geran s e l geraap geran k gerasp gerat e l

geravot geredder ger ed ekavel gere den e e r ge r e i s gerek ger e k e n ge r e l geren geret:.rte l ger eve l gerij gerijm gerij m e l ger i kk e k i k ger i kk e t i k ge r i l ger i n k e l ge ri n k i n k ger i ts e l geroche l gerodde l ge r o e i gero ekoe geroem geroep geroer ger o e s ger o e z emoer geraffel gero l geromme l geron k ger on s e l ge rook ge r o s gera t e l geru i l geru i s geru i s e l ge s abbe l ge s ak k e r g e s amme l ge s ar ge s c haaf g e s ch aak ge s ch a l ges c h ar r e l ge s chater ge s ch e e r ge s c h e l ge s ch e l d g e s c h em e l ge s chemer ge s c hep ge s c herm ge s c h e ts ge s c hermu tse l

ges c he t t e r ges ch i e t ge s ch i l der g e s ch i mp ges c h i t t e r ges cbo ffe l g e s c hok g e s choo i ge s c hr aap g e s chr an s ge s c hr ap ges cbreeuw ges chre i g e s c hrij f g e s c hrob g e s c hrok ges chromp ge s c hu d ges c bu i e r g e s c hu i f ges chu i fe l ges c hup ges chuur g es i dder gesij fe l gesi s g e s j ach e l g e sj acter gesj ok ges j or ge s j ouw g e s l aaf ge s l eep g e s l emp g e s l e n te r g e s l i n ger ges l ob b er ges lof g es lo o f g e s l orp ges l urp g es lu i m e r g e sl u i p g e sm aal gesmak ge smeek g e sm e er ge sm eu l gesmij t g e smo e s gesmok k e l gesmaak gesmu l g esn abbe l g e s n ap g e s n ater g e s n auw ge s n i k

46

ge s n o e f

g etater

ge s n o e i

ge t e e m

ge s n o e p

ge t e k e n

ge s n o r

ge t e m p e e s t

g e s n o rk

ge t e r g

ge s n u r k

ge t i e r

ge s n o t t e r

ge t i e r e l i e r

ge s n u ffe l

getik

gesnu i f

ge t i k t ak

ge s o e b a t

ge t i m m e r

ge s o e s

ge t i nge l

ge s o l

ge t i n k e l

ge s p a r t e l

ge t i n t e l

ge s p a t

getj ank

gespe e l

ge t j e n g e l

ge s p i ege l

ge t o b

gesp i n

ge t o e t

gesp i t

g e t o kk e l

gespook

ge t o l

gespo t

ge t o o n

ge s p r e u k e l

ge torn ·

gespr ing

ge t o r t e l

ge s p r o kk e l

getover

ge s p u i t

ge t r aan

ge s p w t t e r

ge t r ap

g e s t aar

g e t r e i t er

ge s t am e l

g e trek

ge s tam e r

getreur

ge s tamp g e s tamp vo e t ge s t e e n ge s tegge l ge s t e i g e r ge s t e u n ge s to e f ge s to e i ge s to f

ge t r e u z e l g e tr i l ge t r i p p e l ge tromm e l ge t!'omp e t g e tu i m e l g etu i s g e tu i t ge t u r e l u u r

g e s tomm e l

g et u u r

ge s tomp

ge twij fe l

ge s to o f

ge twi s t

g e s to o k

geürm

g e s to o t

g e vaar

ge s to t t e r

geve c h t

ge s tr e e l

gev e d e l

ge s tr i bb e l

ge v e i n s

ge s trij

ge v e u ge l

g e s tromp e l

gevez e l

g e s tr o o i

geve z i k

ge s tr o o k

g e vij l

ge s tr u i k e l

ge v i s

ge s u f

ge v i t

ge s u i s

g e v l ag

ge s u i z e l

ge vl am

ge s u k k e l

ge v l a s

ges u s

gevl e i

ge talm

ge v l i e g

ge t an ge l

g e v l ij

ge t a s t

ge v l o e k

gevon k e l gevouw gevr aag gevr e e t gevrij ge waai ge waak gewaar s c hu w gewa c h t g e waffe l gewagge l g e walm ge w a l s gewan d e l gewan k e l gewap p e r ge war gewar r e l gewas gewauwe l ge we d g ew e e g gewé e k l a ag ge we e n g e we i fe l gewem e l ge w e n k ge we n s gewen tel gewerk gewi eb e l g ew i eg gewi ege l gewi e l gew i e m e l gewi p g e w i rwar ge1tri s s e l g e wo e k e r g e wo e l g e wo r s t e l g e wr i e m e l gewrij f g e wr i n g gewro e t gewrok g e wu i f ge wu rm g e z a ag g ez aai g e z an i k g e z eg g ez e i l gezeme l gezeur ge z e v e r g e z i ng g e z o ek

47

ge z o e m ge z o e n ge z u c h t ge zuig ge zuip ge zwaa i ge zwabber ge zwam gezwat e l g e zwe e f gezweer ge zwe lg ge zwe n d e l g e zwerf ge zwerm ge zwe ts ge zwi e r g e zwijg ge zwijm e l ge zwi rre l ge zwo e g

48

W e h e b b e n ge z i e n dat d e durat i e v e en i ter�t i e ve ge - d everab t i even e en

produk t i eve

woor d i g e

en

N e d e r l an d s . D e improduk ti eve ge -vorm s e l s v e r ton en o ok

g e n u sw e tmat i gh e i d .

muun ,

g e n u s - u n i form e k a tego r i e vormen i n he t tegen­

D e ge -vorm s e l s d i e p e r s o n en aan du i den zijn com ­

de n i e t-ge s l ac h te l ij k e

s u b s tan t i even zijn o n zij d i g m e t u i tzon­

d e r i n g van h e t c ommun e su b s tan t i e f genade .

Niet behorend tot de imp roduktieve vormingen met het alti j d onbeklemtoonde voorvo e g s e l ge - /xa / zijn h e t d e adj ek t i e f ge l u w ( = a l s an d e r e de adj e k t i e v e n de

on zijd ige

van

1 e en

Op b l z . 4 9 s taat

de

�e e l '

)

/xe/ dat even-

d i t t yp e on zij d i g i s ( z i e b l Z . 2 3 8

b i o l o g i 3 ch 8 term genoom / x e n o m ' / e n

n aam genet / za n s t ' /

'

v l u g Sp aan s

rijp aar d '

de

o

)

,

n z ij d i g e d i er-

o f ' vu r i g r o s 1lij s t n e ut ra van d e z e gro ep en o p b l z . 5 Q

s taat de lij s t c omm u n e ge -vnrm s e l s . Gebeuren kan a l s e en g e v a l van tr an sp o s i t i e van d e

worden b P. s c houwd ( z i e v e r d e r op b l z . 2 3 3

)

,

e n gedu Z � zou k u n n en

wor d e n opgevat als e en dura t i e f ge- d everb ati e f . B e i d e in de lij s t

van

i n fi n i t i e f

z u l l en e c hter

i mprodu k t i eve ge -vorm s e l s v an h e t on z ij d i g e gen u s wor­

den gep l aats t . e n a l s i mprodu k t i e v e ge- vorm s e l s wo r d e n b e s chouwd .

49

ge s chenk

gebaar

ge s c h r i f t

gebak

ge s c h up

geb e d geb e u r en

ge s c h u t

geb i e d

ge s l ac h t

ge b i t

ge s c h i l

geb o d

ge s mij d e

gebouw

ge s p r e k

gebroed

ge s p u i s

[ Z u i dn e d . ]

ge s t a d e

gebru i k gedac h t

ge s t e l

[ Z u i dn e d . ]

ge s ti ch t

. ged i c h t

getal

ge ding gedoen

g e tij d e

[ Z u i dn e d . ]

g e tij

g e d r ag

g e touw

gedrang

getu ig

ge d r o ch t

getu ige

gedu l d gegeven [ Z u i dn e d .

ge h o o r

gewaad g e w ag

ge l ag

gewan d

ge l e e g gel eg

gewas gewe e f

gel id

gewe i

ge lijk

gewe i d e

ge l o o f

gewel

ge l u i d [ Z u i dn e d . ]

g e m ak gem e t

gewen/gewin geweten g ew i c h t

gem o e d geme e t ge m o t [ Z u i dn e d . ]

gen acht

g e wij s d e

( ' vo n n i s 1

g ew i s s e

[ v e r o u d .. ]

gewr i c h t gewrocht gez aai d e

g en i e p [ Z u i dn e d . ]

genoegen

g e zag g e z an g g e z eg d e

gen o t

ge z i ch t

g ep e u p e l

ge r u c h t

gewe l f/ g e wu l f . gewe s t

gem i s

ge r i e f

( ' u i l eb a l l e tj e 1

gewe l d

ge l u k

geri cht

[ Z u i dn ed . ]

g e w am

ge l e i d e

ge r e i

g e v an g ge v e c h t

gevo l g

ge l a at

gerecht

g e h 2,k t ' ]

gevoe l

geh u c h t

gerak

1

g€ v o e g

ge h e u g e n

gen i e t

)

geve s t

gehe i m

ge m u l

1 g e tu i ge n i s 1

g e v ::ü

gehee l

ge m a c h t

(

gevaar

gehak t g e k ap t

[ ve r o u d .. ]

ge s p an

gebrek g e b r o uwt

[ Z u i dn e d . ]

ge s c h o t

[ ve r o u d . ]

gezin ge z i n d e ge zu l t ge z w e l ge z e g

)

)

50

gevad er gem o e d er gebroe ders g e z u s te r s gebro e d e r l i n g e n gevr i e n d e n g e zwagers

[ Z u i dn e d . ' doopvad e r ' ] [ Z u j dn e d . 1 doopmo e de r ' ] [ al tijd a l s mee r�oud gebruikt ] 11

11 " "

gebuu r

ge b u r i n gem aal gemal i n gen o o t gen o te gezel ge z e l l e ge z e l l i n ge n an / gen an t/gen a n te [ veroud . ] ge sp e e l ge tu i g e g e z an t

genade

51

d v an

Op b l z . 3 7

w e r d b e t o og d d a t z ogen a am d e o n d erbrok e n

een

a f f i x e n b e te r a l s

ge ­

va l l e n van succe s s i eve · p r e .:... e n s u f fi g e r i n g b e s c ho u w d k o n d e n word e n . Ook wan n e e r ge - h e t b e trok k e n voorvo e g s e l gen u sb e p al i n g do m i n e r e n b ov e n

zal

de

s u f f i g e r i n g qu a

Ge l eding en geniet ing ,

de p r e f i ge r i n g .

geborgenhe id en gen i e t baarhe·id v er t o n e n h e t­

gebroeds e l en gedo ens e l , z e l fd e g e n u s

is

a l s ontbePing r e s p e k t i e v e lijk verz ins e l

r e s p ek t i eve l ij k

vr z]neid. In

n a amwo o r d e n van

z e l fs t an d i ge

n i e t h e t g e va l . de o v e r i g e mun i a te

zijn

typ e ge-S TAM-t e

het

D r i e kw a r t v a n d e s u b s t an t i e v en c om m u u n .

b e s c h rijv e n

J u i s t hier

z o u h e t aan t r e k k e lijk

a l s fo rm a t i e s op

a fr i x ge - •

-t e .

Er i s

mode l

voorvoegs e l

is

ge --

dat

form a t i e s

v a l l e n v an te

het

e en

c om­

o n zij d i g­

s t eun

zo ' n

te v i n d e n

i n g ewikk e l d

te rwij l

zijn

De

c ommu n e

te w i l l en

n a ar

Geneugte

er 3 1

het ene het

van

zullen

dat h e t is

het

d e z e tw e e in

somm i g e

Z on d e r de

s omm i g e ge - •

d e de- subs tan t i even

.gez a ak

-t e

op -t e ,

zijn . s u b s t an t i e v e n

h e t d r i e gen e r a s t e l s e l

g r o e p z ij n

a an w e z i ghe i d v an

s te l l en ,

an a l ogi e

en

an a l o g i e van d e v e l e het - s u b s tan ti even m e t ge ­

a n d e r e n aar

on z ij d i g z u l l e n

( b l z . 1 04 )

w i n t e n i n an d e r e geva l l en n i e t .

an d e r e

commu un

zijn

E n i g s z i n s p l au s i b el

an d e r g e n u s b e d i n g t ,

an throp omo r f voor

form at i e s

c o mm u u n

d a t bij g e l ijktij d i g e

i e de r e e n

a ff i x e n ,

op -t e

t a l r ij k e n e u tra op l e v e r t .

t e veron d e r s te l l en ,

in

om d e

t e h an ter e n . B eken d

al

b as i s van

z e l f om

zijn

o v e r h e er s t ,

e chter geen

i n d e m o r fo l o g i s c h e g e l e d i n g v an d e w o o r d e n

d i t e ch t e r

typ e z ij n o n z ij d i g ,

dit

geva l l e n waarbij h e t s u ffix -t e

als

m aar d e · n e u tra t e v e r k l ar e n m a�e n d o n d e r b r o k e n

van

is

n e u tr a ,

k o m t ook

in

i n d e z e gr o e p zijn h i s to r i s ch vrou w e l ij k

eve n a l s d e 11

fo rm at i e s op

-t e .

B i n n en

deze

c ommun i a e n é é n o ff i c i e e l p rom i s c u w o o r d .

d i c h t e r l ij k e taal voor

a l s het geneugt .

Gebuurt e >

ge lucht e , gewente e n genachte zijn Z u i dn eder l an dse s u b s t an t i even . Alle

form a t i e s

vo lgen d e b l a d z ijd e .

van Dit

t e n . o p z i ch te v a n g e n u s van

h e t typ e ge - • i s m aar e en in

-t e s t aan in de l ij s t op d e

k l e i n e groep

h e t b e wu s t zijn

en

zal

verm o e de l ij k

e n o n derb e wu s t zij n v a n s p r e k e r s

h e t t e g e n wo o rd i ge N ed e r l an d s e eti n ogal

s tatische g r o ep

zijn .

52

c ommuun gedu i n te ge darm t e ge b i n t e ge s to e l t e ge b l ad e r t e gev l e u ge 1 te geb ergte gem u u r t e gev e d e r te geb o e fte ged e e l t e geb e en t e g e raam t e gevaar t e geb l o e m t e gevoge l te gewe e r te ge z e n u w t e ge d i e r t e geboom te gedo e n te gep l u i m t e ge s te en te ges t ern te geworm te geb e u ve l te g e h em e l te ge l u ch t e get.immer-te genugte / gen u c h te ge h a l te

ge z i n d te ge l o f;;t e gedachte gebu u r t e gemeen t e geboorte g e s t a l te g e d aan te gewen te gewoon te gen e u gte

gen a ch te

53

n a amwoor den

I n de ze groep kom e n zowe l

a l g e meen

eta lage , vitrage , s abotage )

b e k en d e

a l s woorden

m et .een

( ens i lage , borage , ba l lo tage , out i l lage ) . leenwoor den bes c hou wd het

In

vrij

voor

l ag e

d e z e groep

( lekkage ,

frekwe nt i e komen

Fran s e

n i et a l s ge l e e d k u n n e n word e n

( garage , courage , vi trage , ravage , menage , curettage ) ,

t ev e n s

l an d s

d i e i n h e t Nederl an d s

voor

s u b s tan t i ev e n

a an

-age

het Fran s on t l ee n de s u ff i x

vol l e d i g

i n geb u rgerd .

D a arom

telt

deze

/ ' az8

/

is

in

m aar

he t Ne der­

groep opv a l l e n d vee l

ge­

( lekkage , s l l]t age , kwe l làge , kz]vage , t immerage , vrz]age ,

l e d e woorden

tuigage , foppage , zwerage , k inderage , schen kage , s t e l lage , p 'lakkage , dl]kage

enz .

B ij n a a l in

)

Eendeze

be l an grij k

s u b st an t i even

bos s c hage ,

woe rd

de ge l e d e woor den

commu u n .

De

van

spe l l i n g

1 10

is

comm u n e

is

g e s i gn a l eerd b ij

com m u u n zij n

n i et

in

d i ge woo r den .

-

deve r b at i e f .

age

-

�ormen

st aan

alle

bossc h age )

oe woord e n

avantage vo l t age

en

en

c orsage .

wat t age ,

On dervraagde

woor· den

comm u u n ;

van

s u b st an t i e f

en

het

G e n u s p rom i s cuï­ a l l e­

n at u urk u n de-stu d e n t e n d e z e twee termen

amperage blz .

n i et tot d e z e gro e p

a l s o n zij­

24 3 ) .

g e r e ke n d ,

deze groep met u i tzon deri n g van

d i t z ij n d e twe e l ett ergrep i g e

s t age , s tage , page , page .

comm u n e

d i e offi c i e e l

h an t er e n

( Z i e v e r der on der res u l t aten en q u ê te , we

om he t orthogr�fi s ch

' een groep geboomte '

' vrouwe l ij k ' ) .

heb b e n

het e i gen �ar d i ge

b etek e n i s on v e rwante

l aborator i u m t e L e i den

woorden

en

bes chou w i n g .

h et woorden boek opgenom e n

De vol g e n d e even a l s

Onnes

in

betekent

Kru y s k amp

( Kruy s k amp :

i n h e t K am e r l i n gh

het

vol g e n s

percentage

we l l i cht d i e n t

h e t homofone m a ar

l aten we h i er verder b u iten Prom i s c u zUn

te i t

de

bos s age . Bos s c hage

s u b s t an t i e f woord

h et hoogfr e k we n t e

waarv an

te on de r s c he i den

en

z ij n

van

de l ij st op de vol gen de b l a dzijd e . De e n i ge n e u tra zijn

bei

d ee l

m aar zij n

perc entage

s u bstan t i e v e n

( en

gage , rage ,

54

c o mm u u n

a d j u s tage affu t a g e ag i o tage a j u s tage

l as tage l e k k age

kwe l l age l u l l age

an k e rage

m a s k age

arb i trage

m a s s a ge

as s emb l ag e b agage

b a l l o ta g e

b an dage b ar r ag e b e r n ag e b l i n dage b o e l age borrtb age

m e n age m o n t age mo u l age

ou t i l l ag e

p ak k age p a s s age p a t ron age p e l gr i m ag e p e r s on ag e

borag e

p e r s i fl age

bo s s ag e

p i c o tage

b r e kage

p i l o tage

b l am ag e

p l akkage

c abe tage

p l an t ag e

c am o u f l agP­

p l u image

c l i v age

p o tage

c o l l ag e

r a ff i n ag e

col por tage

ram age

c o t tage

repor tage

c o u l &g e

s n.b o tage

c o u r ag e

s c h e n k age

c o ur tag e

s lij tage

c u r e ttag .::;

s p i l l ag e

c u v e l age

s p i on ag e

d ern ar r a g e

s tamp ag e

d i e r ag e

s t e l l ag e

dra i n ag e

s t e l l ag e

dij k age

s to ffage

emb a l l ag e

s topp age

e n l e vage e n s i l a ge e q u i p ag e erm i tage e s c am o t a g e e t ag e e t a l ag e fab r i c ag e fo e r age fop p age fu s e l age

s touw age s tu wage s t rij k ag e s u ffr age ravage t ak e l ag e t a t o e ag e t i mm e r ag e t i t r ag e t o n n age t u i g agè

en tourage

vag ebon d ag e

fu s tag e

v i t r ag e

garage

vo e r a g e

gro e p age

v i r age

h e rm i t ag e

vrij age

k auwage

z w e r age

k i n d e r ag e k l e r age k o k ag e k u l l a ge kij vage

55

p e r c e n tag e bosschage

avan t a g e corsage amp e r age voltage \"Ja ttage

56

-s e L

V o rm s e l s

D e z e g r o ep b e s t a a t voorn am e l ij k u i t i mp r o du k t i e v e ge l e d e d e v e r b a t i e v e n o p -s e L zijn

me t meesta l

ook enk e l e

s t an d e n

on g e l e d e

zijn o n z ij d i g

foks e L ,

n am e n

In

de

te v e n s

e en

v o o r v o eg s e l

s to fn am e n .

( bl z .

D e 4 2 7 vorm e n

ui t de

zjjn

O o k o n zij d i g

5 7 - 60) .

d e w e r k wo o r d s t am .

de

N e d e r l a n d s e r om an vlamp i e g e p r o du c e e r d .

h e e ft

de

n i e u w v o r m i n ge n

n a t u u r l ij k

afl e i di ngen

twij fe l

over . deze

Voorzover

I n h e t b o e k wo r d e n

E r z ijn

9

( in

beteken i s

l aa t

o o k o n z ij d i g

ik

aan

( bl z .

enz . ,

gen u s p r o m i s c u 1

dr i e

v o o r w e rp s-­

h i e r n aas t n o g e e n s

h e f'b o om

v e r d e r o n d e r R e s u l ta t e n

1

)

en

zij n

het oordee l

v an

van

61

-s e t ­

an d e r e n

) .

d i e s em an t i s ch g e m o t i v e e r d e

en nog

18

c omm u n e

c o n c r e ta

d e onge l e d e carr o u s s e L

blz .

deze

d e ){on tek s t b l ij k t zijn

de w o o r d e n s t zjfs e l

e n q u g te ,

I n hoeverre

i mp r o du k t i v i te i t

ge n u s - a t tr i b u ten i n

tars e L , mo ss e l

' O ff i c i e e l ' de

of de

de -woo r d e n e i n d i ge n d e o p / s a l /

c omm u n i a z ijn , 6 2) .

aan d o e n

tr e k k e n

u i t de

7 n i e u wv o rm i n ge n

l ex i k al e b e ­

s c h rij v e r 7 k r e a t i eve

v e e l r e e d s g e l e x i k a i i s e e r d e - s e L - vorm s e l s ge b e z i g d .

in

Er

�uiers e L .

poens e L ,

n i e uwvo r m i n g e n

a an

243 .

en

( bl z .

/&l/ en

de ks e L .

Zie

wi s s e l

57

a an b ak s e l

bekleedsel

aan bouvrs e l aanbran d s e l

b e l egs e l

aan b r e i s e l

b em o e i s e l

a an b r e n g s e l aan g r o e i s e l aan han g s e l aan h e c h t s e l aan l aa ds e l aan l ok s e l a an s l i b s e l

aan spoe l s e l aan v l e c h t s e l a an v o e g s e l aan vu l s e l

aanwaai s e l aan we n s e l aan z e t s e l a c h t e r vo e g s e l afb e e l d s e l afb r an d s e l afdr u k s e l a fgi e t s e l afkap s e l

afkn ip s e l a fk r ab s e l afl e i d s e l a fm a a l s e l a fp e l s e l afrasp s e l afs c h a afs e l afsche i ds e l afs c h r aap s e l a fs c h r ab s e l a fs c h r ap s e l afsc h u t s e l a fs c hu u r s e l a fs c hij n s e l afs l ijp s e l a f s n ij d s e l a f s n ij s e l afs n o e i s e l afsn u i t s e l a fsp o e l s e l afspru i ts e l af s t e e k s e l afstraa l s e l aftr e k s e l afv e e g s e l a fv l o e i s e l afvij l s e l a f z e ts e l a fzijgs e l a fk o ok s e l b eg i n s e l bedenkse l b e do e l s e l b eh a n g s e l

beletsel b e p l ak s e l ber e i dsel h e s e hu t s e l b e ste eks e l b e s tr o o i s e l b ew i n d s e l bezetsel bezinksel b e s l u i ts e l baa r d s e l b ak s e l b i ls e l bindsel b lanket s e l b l au w s e l

b l o e i se l b oegs e l bo e t s e e r s e l bo e i s e l bon k s e l b o or d s e l boor s e l b o r du u r s e l bouws e l b o v e n we e fs e l b r a ak s e l b r an d s e l br e i s e l broe d s e l bro e i s e l brouwse l bru i n e e r s e l b ij d i c h t s e l

bij e e n r aap s e 1

bij h an g s e l bij m en g s e l bij t s e l b ij vo e g s e l boen s e l d i ep s e l doops e l d o o r z ij g s e l droogs e l droop s e l druk s e l dun s e l c l ate er s e l garn e e r s e l ge e l s e l g e b o uw s e l g e b r o e ds e l ge d i c h t s e l gedoen s e l

58

geru i s e l gevij l s e l gew e e fs e l gewel fs e l ge z n a i s e l ge z e g s e l gi e t s e l g l ac e e r s e l glazuurse l gou d dep s e l grave e r s e l gro e i s e l gr oen s e l doors chr ap s e l em a i l l e e rse l foe l i e s e l haks e l h an d vats e l hangs e l harks e l h e c hts e l h e e fs e l heetsel hei n s e l hengs e l herp s e l h o o gs e l hor d s � l . hu lsel i n dru k s e l inentsel i n k ru i p s e l i n l egs e l i n m aaks e l inmengs e l i n s chu i fs e l i n s l u ipsel i n sm e e r s e l invlechts e l i n voegs e l i n we e fs e l i nw i n d s e l i n z e ts e l j euks e l j ok s e l kak s e l k am s e l kap s e l kap s e l k ap s e l kauws e l kipsel k l aars e l k lateerse l kleedsel kleursel kleursel kn e e d s e l

[ Zu i dn e d . ]

' ho o fdtoo i s e l ' ' wa t gek ap t i s ' ( h o u t ) ' b e u r s vo rm i g omhu l s e l '

kn i p s e l kon t e r fe i ts e l kook s e l krab s e l kwe e k s e l l ak s e l l amb r i z e e r s e l lardeers e l l e i ds e l leisel l en g s e l letsel lak s e l lijm s e l maak s e l m e d e s chep s e l m e n gs e l m i s b ak s e l m i s b ouws e l n aa i s e l n adruks e l n ag i e ts e l n am aaks e l oliesel omb i n d s e l ombo ords e l omhan g s e l omhu l s e l.. omk l e e d s e l om l eg s e l omsp i n s e l om s p o e l s e l ems t i k s e l omwi n d s e l omz e t s e l onderblij fs e l on d e rkru i p s e l on d e r l eg s e l o n d e r s c ho o r s e l on der s p o n s e l o n d e r s teu n s e l on d er s tu ts e l on derz e t s e l o pb i n d s e l op b o e i s e l opkook s e l op l e gs e l opn aa i s e l op raap s e l oprijgs e l op s ch i k s e l op s i e r s e l op s mu k s e l · o p s p ru i t s e l opto o i s e l opve egs e l opvu l s e l op z e t s e l

[ Zu i dn e d . ]

59

o v e r b l ij f s e l overk l e e d s e l over s te e k s e l ov e r tr e k s e l

s l am a s s e l s l e.m a s s e l s l ij p s e l smeersel

overwe l fs e l

s n i ts e l

paleersel

snoei sel

p ap s e l

s n ij d s e l

perssel

s n u i ts e l

p ikeers e l

so l d e ers e l

p i ks e l

s p an s e l

p l afo n n e e r s e l

sp e e kse l

p l ak s e l

sp i n s e l

p l am u u r s e l

sp i ts e l

p l a ts e l

spoe l s e l

p l an t s e l

spook s e l

p l ave i s e l

spre i ds e l

p l ombe e r s e l

spuugs e l

p looi s e l pluissel p luks e l p o l i to e r s e l p o l ij s t s e l probe�rs e l p l an k e t s e l raads e l re e d s e l ro e r s e l rok s e l ron d s e l roo d s e l rij g s e l

spuws e l spru i ts e l s tak e ts e l s te l s e l s te rk s e l s te u n s e l s ti k s e l s to ffe e r s e l s to l s e l s to o fs e l s �oo k s e l s top s e l s to r t s e l s tr em s e l

s am e n g r o e i s e l

stroo i s e l

s am e n l ap s e l

s tu i fs e l

s am e n m e n g s e l

s tu t s e l

s am e n raap s e l

rasps e l

s am e n s chraa p s e l

tiksel

s am e n v l e c h t s e l

to e b e r e i d s e l

s am e n v e e g s e l

toevoeg s e l

G am en w e e fs e l

too i s e l

s c h a afs e l

tr e e d s e l

s c h ake e r s e l

tr e k s e l

scheer s e l

tu s s e n v o e g s e l

s ch ep s e l

tu s s e n w e rp s e l

s ch o e i s e l

tu s s e n z e t s e l

s c hraap s e l

u i tb e e l d s e l

s ch r ab s e l

u i tb i n d s e l

s chrap s e l

u i tb raaks e l

s c hu d m e n g s e l

u i tbr o e d s e l

s c hu d s e l

u i tbouws e l

s chu i m s e l

u i tdru k s e l

s chu t s e l

u i td u i d s e l

s c hu u r s e l

u i tdun s e l

s chij n s e l s i er s e l

u ïtgr o e i s e l u i tk am s e l u i tkauw s e l

[ B arg . "

d ev e r b . ]

60

u i tkn i p s e l

v o o r tb r e n g s e l

u i tk o o k s e l

voo r z e t s e l

u i tk r u i p s e l

vorm s e l

u i t l o op s e l

vu l s e l

u i tp l u k s e l

v ij l s e l

u i t s c h r aap s e l

run s e l

u i ts c h r ab s e l

wan s c h ep s e l

u i t s c h r ap s e l

w e e fs e l

u i ts l u i ts e l

w e e r s c hij n s e l

u i t s n ij d s e l

w e l fs e l

u i t s p an s e l

windsel

u i ts p o e l s e l

w i ts e l

u i tsp ru i ts e l

wo e l s e l

u i ts p u w s e l

w r ij f s e l

u i t s tro o i s e l

wu l f s e l

u i t s te e k s e l

z aags e l

u i t tr e k s e l

zaai s e l

u i tvaag s e l

z ak s e l

u i tve e g s e l

z eg s e l

u i tv i n d s e l

zeisel

u i tv l o e i s E Ü

zetsel

u i tw e r k s e l

z i ft s e l

u i tw e r p s e l

z inksel

u i t z e e fs e l

zuu r s e l

u i t z i f ts e l

zwar t s e l

vaags e l

zwe e m s e l

ve e g s e l

verdun s e l ve r d i c h t s e l v e r fo e l i e s e l v e rg a a r s e l ver g l a a s s e l vergu l d s e l

v e rh o o g s e l ve rk i t s e l v e r l ak s e l ver l e n gs e l ve r l e t s e l ve r l o k s e l v e r s chijn s e l

v e r s i e rs e l ver te l s e l verti n s e l verwe l fs e l verwu l fs e l ver z i n s e l v l e ch t s e l vo e d s e l vo e g s e l voorb e d u i d s e l voo rb e h o e ds e l voorb er e i d s e l v o o r h an g s e l voor t s p r u i t s e l vo o r tv l o e i s e l

vo o rv o e g s e l

voorwen d s e l

zw i e r s e l

61

-s e l - vorm s e l s u i t Doo lard , A . den , Wampie , Am s terdam : Em . Quer i do ' s U i tgever smij b . v . , 1 980

( zeventiende dr uk ; ee r s te druk : 1 9 3 8 ) .

rilsel v e r l an gs e l t e l e u r s te l s e l doen s e l s afdr u i p s e l tr i l s e l du i m z u igse l s

blz . blz . blz . blz . blz . blz. blz .

4 2 , 54 , 1 0 3 , 1 27 9 2 ( twee m aa l ) 102 112 1 36 148 155

62

tar s e l

' b en a m i ng voor h e t man ri e t j e van e n i ge a l s j ach tvoge l ge b r u i k te roo fvoge l s ' ' he t m a n n e t j e b U a l l e roofvoge l s m e t u i tzonder i n g van de b a {l l e t , het sme l l ek e e n d e s pe rwer ' voge l s o o r t ' No o r s e va lken soor t ' ' No o r s e valkensoor t '

te r s e l grun s e l gee r te l s e l gi erte l s e l mo s s e l dissel kron s e l kwan s e l

' so o r t b l oem ' ' kru i s b e s ' of ' k l e i n p erso on tj e ' ' i eman d d i e gaarn e kwan s e l t '

concreta e . d . ge s e l diesel tro s s e l ho s s e l einsel knoe s e l kwan s c; l gr i ts e l o ks e l dissel wi s s e l mas s e l /m az z e l ijs e l /ij z e l k an s e .l ran s e l ran s e l fron s e l bun s e l

[ ve r ou d . Z u i d n e d . ] ' h ark '

' ru g z ak ' n om e n a c t i on i s van Pans e Zen ' p akj e l appen '

· rok s e l wi e r s e l poen s e l

prom i s c u ë s u b s tan t i even c arrou s s e l I t. l / , n i e t / s el/ . ' hefboom ' deks e l s tijfs e l

·

' harken '

' so o r t b ij l '

on zijd i ge voorwe rp s n amen

wi s s e l

grits e � en

buns e l en

' omzwach t e l e n '

63

Subs tan ti even op

- eP

/ar/

E r zijn i n e e n bijgewerkt comp u terb e s tan d e en totaal van 4 9 9 2 g e l e d e en onge l e de c ommun i a op /a r / -er g e Y n ven tar i z e e r d ! D aarn aast z ij n d e

6 8 o n z ij d i ge vormen op b l z .

64

aan g e t r o ffen e n ge ï n ve n tar i z e e rd . Vij f

p r om i s cu � z e l fs t an d i ge n aamwoorden op -er /a r / zijn aan g e t r o ffen :

m an euver p o e d er / p o e i e r fi l ter 2 j amm er don k e r In totaal z ij n s l e c hts zo ' n 1 , 36% van d e ge ï n v e n t ar i z e e r d e sub stan ti even i n de z e gro e p n eu tra .

E1·

k an worden gekon s ta t e er d , dqt i n h e t N e der­

l an ds e e n s te r k e n e i gi ng z i ch op e n b aar t , dat woorden op -er /a r/ c ommuun zijn .

1

n i t sub s tan t i even b e s tan d te l t ge l e de en onge l e d e woo r d e n . On der d e g e l ede woorden vormen de ge s l achte l ij k e s u b s t an t i even van het typ e dromer , duinkerker e n z everaars t er de overgr o te m e erderhe i d van d e z e l fs tan d i ge n �amwoorden v a n h e t b e s tan d . 2 voor h e t woo r d fi l t er , z i e ook d e r e su l ta t e n van d e e n q u g te .

anker anker bever ( 'beverbont ' a l s s t ofnaam ) a labaster vens t er bimes t er voeder b i s t er trime s t er cart er• l s t er we cha lder wonder chap i t er wede r charter wa t er c ijfer) wat er c innaber /z innober z i lver diop ter' Dogger ( in t egens te l l ing tot het commune woord 'dogger ' ) e l ixer emer es kader z}z er Jadder J·aeger kader kadaster kadaver ka l iber karakter k l ibber k loos t er' koper kouter lager lager kr immer l eder l eger lernmer Lommer lover marmer mask er mons ter mons ter muns t er nommer/nwnmer offer onweder pa laver' pa l is sander pan'tser pers ianer p leis t er poker pu lver

reg i u t er' roo s t e r• r i r> t t ! Y' po l f!O[J I/ e Y' n crm ' : ; /.

set

er•

t o rldeY'

r .' r'

65

P e rsoo � s n am e n op -ist / r s t/ Ge �nv e n tar i ze e r d zijn 435 p ersoon s n am e n op h e t b ek l emtoon de achter­ v o egs e l - is t . Verrweg de m e e s te s u b s tan t i even e i n d i gen de op de b e­ k l emtoond e k l an k r e e k s / r s t/ zijn ge s l ach t e l ij k e n om i n a van d i t typ e . D e woorden in d e z e groep d i e s tee ds i n omvang toen e em t , zijn al l e m aa l commu u n . E l ders h e b b e n w e de tenden s ge z i en d a t

ges l achte lijke s ub­

s tan ti even in h e t N e d e r l an ds de n e i g i n g verton e n comm u u n te zijn . Van al d e z e 43 5 n om i n a i s e en vorm op - i s t e / r 8 t a/ af te l e i den d i e u i ts l u i te n d vrou w e l ijk e p e r s o n e n aan du i dt . D e l ij s t s u b s tan ti even op d i t achtervoegs e l b e v i n dt z i c h op b l z . 66 - 6 9

66

D adaï s t alge b r a ï s t hebraï s t proz a ï s t arab i s t kub i s t b i b l i.'c i s t r e n a i s s an c i s t exor c i s t an t i fas c i s t fas c i s t c ryp t o fas c i s t l abadi s t sadi s t talmoe d i s t ve loc i p e d i s t l ogop e d i s t o r thop e d i s t torp e d i s t mahd i s t p r o p agan d i s t c o cl i s t a fgod i s t algodi. s t o n godi s t m e tho d i s t an t i p o d i s t chi r op o d i s t rap sa d i s t avan tgar d i s t talmu d i s t nudist ly c e ï s t deïst atheï s t p an the ï s t mon o the ï s t p o lythe ï s t te l egrafi s t p ac i fi s t s o fi s t b an dag i s t gagi s t garagi s t l eg i s t o r an g i s t ' logi s t an thol ogi s t drogi s t tachi s t c at e ch i s t m a s o ch i s t an arc h i s t monarch i s t b o e ddh i s t k op i ï s t kabbal i s t c i mbal i s t syn d i c a l i s t

vo c a l i s t idealist real ist n eoreal i s t surr eal i s t ega l i s t sp e c i al i s t prov i n c i al i st soc i al i s t n at i on aal s o c i a l i s t imperi al i st materi a l i s t immater i a l i s t ex i s ten t i al i s t m i n i rn al i s t forma l i s t n o rmal i s t an al i s t s i gn al i s t fin ali s t c r i m i n al i s t n r:>m i n al i s t ann al i s t regi on a l i s t trad i ti on a l i s t n at i on a l i s t rati or!al i s t c on fe s s i on al i s t fun c t i o n al i s t aton al i s t j ou r n al i s t l i b eral i s t fe deral i s t moral i s t amo r al i s t n atural i s t s u p r an atu r al i s t s u p ern atur a l i s t u n i veral i s t fatal i s t d e e r e tal i s t kap i tal i s t vi tal i s t o r i ën tal i s t fun damen t a l i s t du al i st i n d i v i du al i s t exp e r i m e n t a l i s t documen t al i s t s e n su l a i s t casuali s t ac tu al i s t i n t e l l e c tu a l i st r i tu al i s t sp i r i tu a l i s t ava l i s t roya l i s t bi b l i s t i n c un abe l i s t

67

au tornob i l i s t evan ge l i s t orge l i s t ton e l i s t doe l i s t b u re l i s t fi l ate l i s t an gl i s t p ugi l i s t n i hi l i s t mer c an ti l i s t s ti l i s t utilist c iv i l i s t bimetal l i s t mon ome tal l i s t c ar tabe l l i s t libellist . cell i st a q u ar e l l i s t du e l l i s t mach i av e l l i s t d e tai l l i s t n ove l l i s t medal l i s t pointillist vau d e v i l l i s t symb o l i s t hol i s t al cohol i s t violi st a l tv i o l i s t m on o p o l i s t solist b u r e au l i s t i n cu n abu l i s t n e bu l i s t e au l i s t o vu l i s t p o pu l i s t b i gam i s t tan t i èm i s t p ol e m i s t b l o em i s t extremi s t t o tem i s t a l c hi m i s t p an tomim i s t an i m i s t pessimist l e gi t i n;ü s t i n ti m i s t op t i m i s t p s al m i s t r e n omm i s t n e om i s t thom i s t an t i n orni s t e c on om i s t fy s i on om i s t agron omi s t au ton om i s t atom i s t a l arm i st

r e form i s t c on formi s t fi l um i s t toponym i s t u r b an i s t arc an i s t o r l ean i s t p agan i ts congr egan i s t ve gan i s t organ i s t p i an i s t k an t i an i s t v u l kan i s t german i s t r oman i s t p an ge rman i s t o n an i s t human i s t hi span i s t s atan i s t l u s i tan i s t botan i s t ben i s t gen i s t hygi ën i s t b ekke:J i s t k l okkèn i s t p au k en.i s t h el l en i s t galen i s t m en i s t l amp en i st h arp en i st j an s en i s t oven i s t acc omp agn i s t coc aïn i 3 t c l av e c i n i s t morfi n i s t mach i n i s t stal i n i s t clin i st m ol i n i s t d etermi n i s t i n d e t erm i n i s t a lp i n i s t o c ar i n i s t mar i n i s t calvin i s t n eo c al v i n i s t chauvin i s t darwi n i s t p enn i s t act i on i s t trombon i s t mar con i s t hedon i s t accordeon i s t do d e c a fon i s t megafon i s t te l e fo n i s t

l

l

I

t

f l' fr

I f

l

f

f tt

f

68

xy l o fon i s t s axofon i s t tr i tagon i s t an tagon i s t p r o tagon i s t un i on i s t r ev i s i on i s t con tor s i on i s t excur s i on i s t p a s s i on i s t s e c es s i on i s t imp r e s s i on i s t expre s s i i on i st i l lu s i on i s t i s o l at i on i s t p op u l at i on i s t p e r fe c t i on i s t prote c t i on i s t prohib i t i on i st o b s tru c ti on i s -t exhi b i t i on i s t abo l i t i o n i s t assumpt i on i s t · an n ex i on i s t z i on i s t c ar i l l on i s t k o l on i s t mon i s t harmon i s t can on i s t hofchron i s t pyrron i s t feu i l l e ton i s t p i s ton i s t p lu ton i s t r e ïn carn i s t m o dern i s t i n tern i s t hoorn i s t reün i s t commun i s t n ep tun i s t opportu n i s t taoï s t hob o ï s t ego ï st an t i pap i s t l amp i s t p sy cho s cop i s t m i kros kop i s t u top i s t trapp i s t harp i s t typ i s t tacho typ i s t s t e n o typ i s t p r e c ar i s t meha r i s t s o l dar i s t p i ar i s t p art i c u l ar i s t

rn ar i s t gomar i s t sem i n ar i s t m i l i tari s t an t i m i l i tar i s t u t i l i tar i s t aquar i s t l az ar i s t ger i st hypo chon dr i s t e kw i l i br i s t m an i ër i s t c av a l er i s t ar· t i l l e r i s t k am er i s t e uhemer i s t to e r i s t p o dagr i s t an t i c hr i s t emp i r i s t an t i kr i s t al l egor i s t h erbori s t l i gari s t maj or i s t r i gar i s t kor i s t k o l or i s t fo l k l or i s t f l or i s t humor i st m in a r i s t t error i s t m o tor i s t r P- d emp tor i s t b e l l e tr i s t e p i cur i s t fi gur i s t j ur i s t b e h avi our i s t pu r i s t man i atur i s t kar i katu r i s t n atur i s t factur i s t fu tur i s t p an egyr i s t c o n traver s i s t c ur s i s t b as s i s t con gre s s i s t progr e s s i s t o b l i gat i s t p r agmati s t dogma ti s t ep i gram m i s t s e p arat i s t comp a rati s t s ta t i s t pi ëtist qu i ë ti s t

69

rn e t i s t kosme ti s t de fai t i s t san s k r i t i s t sp i r i t i s t dyn am i s t fl u i t i s t al t i s t a c cu l i s t esp eran t i s t o c cu l ti s t ob s c u r an t i s t q u attro c e n t i s t den t i s t i r r e d en t i s t ornarnen t i s t i n s trum en ta l i s t in strumen tist adven t i s t con trap u n t i s t bap t i s t an ab ap t i s t ton ap ar t i s t con c e r t i s t sabbat t i s t loketti s c p am f: e t t i s t fl ageo l e tti s t k l ar i n e t t i s t tromp e t t i s t l i brett i s t portre t t i s t fago tt i s t au t i s t s c he u ti s t p arachu t i s t ab s ol u t i s t l i ngu ï s t u tr a q u i s t ubiqui st ven tr i l o q u i s t a l tr u ï s t c asu ï s t con c l av i s t s l av i s t pan s l av i s t m ed i ae v i s t bo l s j e v i s t re c i d i v i s t ar ch i v i s t arr i v i s t re lativi st act i v i s t c o l l e c ti v i s t pos i t i v i s t r e s e rvi s t fauv i s t te l ex i s t m arx i s t rex i s t

sp i n o z i s t trap e z i st e s s ay i s t

70

E i n db ek l e mtoon de sub s t an ti even op -ent /e n t/ D e ze gro e p te l t de vo lge n d e 55

ab i tu r i ën t abon n en t adhe r e n t ado l es ce n t acts i s ten t age n t as s i s t en t c o- as s i s te n t c e den t cliënt comm i tten t · comp rom i t ten t c on s u l e n t c o n trad i e e n t con c u rr e n t conval e s c e n t c o rr e s p o n d e n t defer e n t de l i n q u e n t dep on e n t de s c e n den t d i ri gan t d i s s i de n t doc e n t emrn i tten t excerp e n t exp o n e n t i n ci p i ën t i n sp i c i ën t i n s u rge n t i n te r e s s e n t i n terven i ën t oppon e n t p ati ë n t p r e t en den t p r es i den t produ c en t prom i tten t propon e n t r e c en s en t recip iënt r e c l as se n t reconva l e s c en t regen t rekwi ren t r e fer e n t rem i t ten t reprodu c e n t r e s i de n t scri ben t subag e n t subreg en t subscr i ben t s u c c um b e n t s tu d e n t

c ommu n e p e rsoon s n am en :

71

Van de ze 55 s u b s tan ti even kun n en 5 5 even e e n s commu n e vorme n op - ente /e n t G/ worden a fge l e i d d i e vrouwel�ke p erson e n aan du i den . N aa s t d e z e

110 p e r s o on s n am e n kom e n o o k de volge n d e on � e � l achte l�ke commu n i a voor : adven t b i tan ge n t c av e n t c o ëf f i c i ë n t c omp o n e n t grad i ën t morden t p er m an e n t succulent tange n t

D e volge n de t e rm en o p

-

ent zij n on zij di g :

a c c en t a c c i d en t an t e c: e den t b ar eb e n t con s e n t c o n t i n ge n t c on t i n e n t c on v e n t ekwi val e n t / e qu i val e n t exceden t exp e d i ë n t i n c i de n t i n c o n ve n i ën t i n gr e d i ën t l icen t O c c i de n t p ate n t percent procen t preceden t p r e s en t q u ot i ën t s er p e n t so lven t tal e n t

Prom i s c u zijn : n ep e n t n u tr i ë n t Or i ë n t p arave n t

72

Van de 94 ge � n v e n t ar i z e e rde s u b s t an t i e ven op

-e nt

en de z e zijn al lemaa l commuu n . Van de ove r i ge

39

zijn er 2 5 on zijd i g ,

10

� i den 5 5 men s en aan

ze l fs tan d i ge n aamwoorden

c oinmuun en 4 p ro m i s c u . B i n n en d e z e vorme l ijk e k l as s e

z i en we weer , d a t h e t k e n m e r k ge s l ac h te l ij k e e n bij de gen u s b ep a l i n g dw i n gen d e seman t i s che e i gen s c hap i s . Verder k an op gr o n d v a n d e d i s­ tr i bu t i e van de ov e r i ge sub s t an t i even over de twee gen er a worden gekon­ s tate e r d , dat er B en ten de n s b e st aat , dat o n ge s l achte l ij k e woorden op -ent on zij d i g zijn .

73

M e e r l e t tergr e p i ge woo r d e n op -aard / a : rt/ A l l e N oo r dn eder l a n d s e s u b s t an ti even . op -aard zijn c ommu u n . D e z e du i den voo rn am e l ijk man n e l ij k e p er s o n e n aan ( Spanjaard ,

L i s t igaard, LafaaY'd,

gi erigaard , va ls aard ) m a ar du i den ook n i e t-p e r s o n e n aan ( beiaard , pon­ jaaY'd,

Luiaard ) ! D e z e l aa t s t e zijn bij u i tzon d e r i n g ge l e e d .

N a a s t de h i s tor i s c h man n e lij k e c ommun i a op d e vo l g e n d e b l adzij de komen n og twee c ommu n e z e l fs tan d i ge n aamwoorden voor , d i e in h e t d r i eg e n e r a s te l s e l vrouwe l � k w ar e n : kwadenaard , e en gewe s te lij k e b e n am i n g voor p l an ten van h e t g e s l acht van paard e s taartsoorten Equis etwn spp . , e n de Z u i dn e de r l an ds e b e n am i n g v o o r e e n h i n k e l baan hinke L aard.

Gebeiaard b ehoor t n i e t tot d e z e groep m aar tot d e groep i te r a t i eve en durati eve deverb a t i e ve n op ge - .

1

voor Luipaard , z i e r e s u l t a t e n e n q u ê t e .

i:t i::\ I "

t ��;
I:J -::71. k


cl

IJ i::·ê! :i.

(·ë·:· 1···

,·::1 t:1. 1 · · t. ·:::; J u i. E:'t ,·:'i\ 1'"

h c:i :i.

cl

,:J E:i.l'"

cl

cl U 1

i::\ i::\ I'"

:i. q ,:.\ (::t l'" cl

<::"t iö:'t l ·· · c: l

b 1 u u c:l i:':i. <::t r· c:! cl

cl I'" o n k .:::\ .:::t r· cl + i j n E:\ ii:\ r· d

(J �;::!i�:! �;; t i q a .:::'. r- d

ï::J f::! �·J E� 1 cl

i

q t'" :i. j n �·�

i::t ,·::\ 1--·

Çj -:':?t Et!'" C:!

. (] :î. C·! I'" i q Et ,·::\ r· c:l (J r· i j ·:::) Ei .:·:·:\ r· c:l

cl

(] I'" D CJ t �3 :i. Ç.:J ,::\ i:':\ t'" c:l

: ·:�

q u. l

i q ,::·. a ,,- cl

,..., t:\ a �; t.

i

q E:\ ::;t 1·" c.1

k a -.:·:\ 1 ;::t -:':':i. I''· d

k l ë.\ u 1,:\) .:::1. ,·::( 1·- cl k l i n k �::\ a r· cJ

k D p p :i. g Et ió:\ 1'" cl

k D ,.... ��:! n .:::\ .:::t t· cl 1

i:·:�_ -F

a ,;;t, r· d

1

i:':\ ::�

t :i. q ë:l. a r· d

1 ,::\ n d .:::\ .:::\ r· cJ

1 a u ,,,. � a a r· cl

l f.:-! cl i g êl. ë:\ r-' cl . 1 E:� (�:! ��� Et a. r. d J.

(·::"::• E:• Ç�l

l

f::!

J.

F.� U Z

(] Et ,·:\ r· d

1 r :d i a a l'- d

1 j_ j k ;T;'t é:i. l'" cl

1 eu t. :i. CJ Et ët J·-· cl

1 1

i

�::, t 1

Ç.:J i::\ a l··· c!

<:J a. .:�i. l'" cl

1 u :i. a .:::�. r-· cl

m o t� t i (J a���- �-· c.l

n i r::; t .t V·J !::> q :i. e t·- i Ç.:J ë:'t a r · cl n i j cl i ÇJ a. �::�. t"· d

o n v o o r z i c h t i g aar d

p 1 o rn p ;;:;. -::r. l". c:l p o n j a a r- cl

p o n j a e:u- cl 1·- E! U Z

E! l'"l l U i d.Et l""' c:l

r· i j k -=�. a r· d . r· O t? t ër. E� I'. cl

I'" U :i.

ç:j .::t é'it l·-· cl

S Et V CJ D :i ër. Et r· cl

s-::. .:·�. v o y a <::t r· =s

1 E!C::

d

h t. {:':t. <::,. r· d

s n o o d {:.i a. I'" c:! ::; p a n a a r.. cl

�.:. p ,:\ n

.:.i

�;::. p {::\ n j

-:-:t a. I'" d

a <·:\ 1·"' d

s t a n d .�;, .;::t t'" d

ss t:.

(:1 fï c:! ë:\ ,::\ (,... cl

t r- o t:. s <::1. .::·i!. ,,.. cl

t I'" u r·, t <::t i::t I'" cl

v ,·::·, c:! ;::; :i.

q è':\ .;::t r- cl

\/ c� i

-:':':1. ,;:'. ,....

V (:':\ l �;:; é:\ a I"' c:! nz

V I·-· E·� k ii:\ ,::\ l'" c:l v u i 1 a. i:':\ r-· c!

wo(� s taard

c:!

74

75

S u b s t an t i eve n op h e t achte rvoegs e l - aar / a : r/

A l l e N e d e r l an d s e sub s tan ti even op h e t achtt.��vo egs e l -aar zijn comm u u n en war en h i s tor i s c h man n e l ijk i n h e t ou de dr i egen e r a s te l s e l . E e n b e­ lan grij k ge d e e l te van de z e woorden zijn gebouwd op b as i s van een we rk1

woo r d e n som s op bas i s van e e n bijvoeglijk n aamwoor d o f an der s u b s t an ti e f , bijvoor b e e l d :

b e o e fen aar gem e en t e n aar s t e den aar s c hu l den aar b o c h e l aar m ar t e l aar gij z e l aar f l u i s te r aar beijveraar goo c h e l aar gewe l den aar han d e l a ar m o l e n aar wan d e l aar zon daar feme l aar en z . E r zijn teve n s over èe 50 n at i o n al i te i ts-- en h e rkomstaan du i den de p er­ s o on s n am en , bijvoorb e e l d :

Egyp ten aar Aar l en e.ar M agyaar L e i den aar An twerp e n aar M a s c aar Gen ten a ar Kortrij k e n aar L u i k e n aar B u lgaar K i e l e n aar Overij s s e l aar P arij z en aar en z .

1

ne z e l fstan d i ge n aamwoo rden d i e h i er deverb a t i e f z ij n zijn groten d e e l s n om i n a agen t i s , al komen m e rkwaar d i ge n om i n a p at i e n t i s even e e n s voor ( gz]ze îaaY' , marte laar e n z . ) .

76

E r zijn ook woorden op h e t achtervoegs e l -aar d i e voorwe rp en of wer k­ tu i gen aan du i den

( s chake laar, , kande laar ) , vaar tu i ge n (r inkenaa� , kempe ­

naar ) , d i er e n ( oo?.:evaar , scha L ler·zaar , rammt:;. Laar ) ,

en e e n h e l e r e e k s Z u i d­

n e der l an ds gek l e u r d e ben am i n gen voor bomen en s tru i kgewas s e n :

m i sp e l aar ro z e l aar her l aar b e z e l aar ap p e l aar p ere l aar l<:: e rs e l aar n o t e l aar akke r n o t e l aar k r i e k app e l aar kr i e k e l aar n e u k e l aar e i ke l aar dru i v e l aar wijnb e z e l aar en z .

E r zUn n og een aan tal vrij on door z i c h t i g e m e n s a an d u i d�n de

woorden op

z o a l s las kaar ' E n g e l s - I n d i s c h m atroo s ' o f janitsaa� ' Tu rk s s o l daat ' . E r zijn i n totaal 481 vormen ge ï n v e n tar i z e er d . A l l e ( blz .

77

-

80 )

.

zijn comm u u n

-aar

d r'':i. i"1

1 :. ( .

�·.

!. . J I I ::·l

i:': t t:'t l i t. c:· k c··· : ·l

�::� i-J t··

t

:::..

1

��-:·: u (.::J

u

:i.

�::;

t: e: l'- ,�·:\ a t..

C::\ { I'" (·::• k E' rï ë:\ ·f t. E1

i:� { t

.c:\ -f Et

j

t ��; t �-4 i

f2

(·::� r ·1 .:::\ ,3 r..

-f E·! ] ,

i:':t D. !'"

k E' n .�·:\ ,;'l, I'"

k E• fï .:·:\ ë\ ,....

t r· D ÇJ q t::· 1 .::,i. ,::t. ! . . .

an

t E• r·1

�:"- <.::r. r ·

tJ a b b �::: 1

b d q q S·:• J.

<:·:1. <'::'t. ,.-·

F· n

. t:J u , .. r· t.·:: J. ,::\ -=·� ,....

C

:i. j

{

E� I'" Et l::l. �...

r U !'" è:\ C:: ë:\ CJ t:! f'\ Ec. c:t. r" d a u �·J E� l a ,3 1�

cl E� J.

t. E� f"' (:':f. i:!o. l....

V f:? \1 (:;, i0.1·-·

d C·�1 V f� l'ï i': E! r l él i:':\ 1'" d i E· r·1 a a r·· E�

1

E:i. .:-;, rr ·

d 0 i;?.• Z E?: J. d i3. 1""

cl o l i:1. d. r· -

d O iH IT'i t-:! 1

d o m p E·:· l

,·::'i. ,-,:·· \' · ·

b Et Ij Cj t::? 1···

b 1...1. 1 t:

d Cl b !J

�0. Ez !....

t. �-,! \·::· �·-- p c·:· n .;:, ë:t r·

a. p p F:: 1

r':':'i. r':'
·

d i F.' r\ ë:\ a t·-

·

\/ E! ïï .: �, .�). !'"

3 i'Ci h

,:;\ �.:'l i'"

b u 1 c:l c:� t -

IJ U. 1 (J .� :\ :::1. � .

d E· l ·f

k t::: n a i:ï. :·-·

i::\ l

, ':\ ;�, f"

!J U. :i t:. E:• ] ;::\ /: ( I'"

l . ::; (J c.· l •J c:·'. J .:;-� \:::' t": (::\ <:,\ ,. . .. ;;;:, d I'" ::. '·::, 1 1 U :i C 1 · 1 C�· 1 ,·::."J. r:.;;. : ···

ë:\ + 1

::5c.! .:· : !"·�· ::. d :'·:\ I'"

b , ... U :�; �;:; C• 1

< .1 " . :". !' '

d d , .. .

<::i. E:\ ,....

/'"

E\ é1 f··­ ë\ i:':i. r·

d =�:i n d \·::: r- a .:-;,. t··

,::\ d j · "

,;:\ .::\ ,...

cl D l'- cl t E.�n c::r. d !"''

b a �-: f? J. a E·, r ·

d t- �::� n t e 1

b r::.· c� :i. (·:::· r·1 .::'\ a l'"

d r·- i. I:J b t� l a, .:::\ 1'"

b

E·! (j F..:

b E::· d :i.

.!. �t ;::-i. !'"

.

t::. r1 :;. .. ,:.; r-

d r u i V E� l ,;;ï. ,;:;. r·

d �- u p p E:: 1

cl u i

tJ

f:?

j

i

,::\. a r­

k e l a r::t l'"

r:.::: f f f� rl ë:'t ë'\ t'" V E! 1- Et ë\ 1·-·

b E-:! i t e 1

a ��, r­

b E! k P. i b b F� J. ël. ë.i t'"

e ç_1 f2 1"' .3 ,:;;, r�

be1

a a ,....

d �- E� U t (è;} 1 (O:r. ë:\ r·

b E:? 1 E' m m (·::.: ,....

a. Zt l·-·

b E· rn i d d <-::! l

a e:1 r..

e g ''/P t e n ët a r..

t:::: i g e n .::�. a r f2

i ç,

e n a a �-·

e i k e l a e. r­

E· rn cl E:! f"' a a r

b f? J. U i ·::.:; t t=::! f··- ë:\ Et t"'

· f c:.� m (:=! l a a r-

b t=� m i n r-: ï::ï. <:";J. I'..

f E:: �·� t::! 1 a ar

b e o t::? -F

·� 1 a d d e r- a <::u- -

i" :t

l!..':! rl .=:;. a. I'"

b e c; Cl �-· cl f?:! 1 : b E� 0 D r· d i.:?:! l tJ

f E� m e J. a a t·-

Et a. r · ,::\ 0::':\ !""

E• k E• f"i i:?t (::\ 1'" b t-1 r.. o k k \:::• r l a a t · . b e ,.-- n k k �:::: n E1. E:\ �. .

J f F.:: l a r3. r

f 1 u i s t: e ,.... Et a t-·

·-f o e t.:. e 1. a .E:\ 1_...

E� l.-·

!J e ·::; 1

.:·:\.

b .::: �:; p i

b Lr (·::: I•'" ,::t .:':';(I'" t:.· (.� <:::!

1

ei. <::1. r

-f :·- U t S E� 1 c':t a t'" ·f u. t �; (.� 1 a 2:r. r-

b E� t f::! k r:.:.:.· n .:;;. Ei. I'"

q e en e e n t f2 fl a .-::r.r·­

b f.? U k E:? J. �:3. a f· ­

g e se l

b E� t. E' k E� r·: E:'t c\ �..

b e u k E:! l a ,·::\ !'..

beuz

t.:::

1

g E! s t a a r·

;.::t. Et f""

b f!� '-..'' CJ t'" (j (·::':• Ir'

,·::r. <.::t ('

Fi.•l"'

�::� �:·:t i·'"

b E� w o n cl tJ

J.

E! Z E�

El 2- l"

b J. k k t�-? l

g en t. E-� n Et i...�, ,... a a l'"

a Et l'"

g E·:• V E! r· r.:\ Et t-· g e v..; t:.�: 1 d t.:! n è:l. ë:\ 1'..

g (·ë::• �".) <·� 1 cl E! n i:\ Et. f·-· g i j z f2 1 a a ,....

b o c h c·2 l c:t i:1 1'" b o e m t-;! 1 a ,:.:t r­

g o u �".,, f:? n a a r­

1::> on k t-? 1

,-;;�,

g r- ·:J rrHn t:·:! J . a a ,.....

L!

J

g o D c: l'l E� l a a r

g f·-· a b b f:e l a a.. r·

b Cl E·? ::: f:=! 1 c�l. c:( I'"

l--:1 Cl I '" I" · (·:.:� J

Cl I " �:;; l . i: ::•

,·�'t l'"

. b c:; ::::. !:; c. h c·..· r : .�:·1

�J ,

,

,

.

,

' C.�J U �.

r'::i. c'::t. f ··· ;;;\ cO:\. I ·

.I .

�:·:� r

1.::

h f2 J

c':':\ ,;;\ f·-·

h a. q i::·::• r l ,·:':\ (:':t l ... h ,;:,, k k (·:·:·: 1 !:\ d t"' · I i .:.::. .1. 1 •ö·:' ! "t _,:,t. ,J. I · ·

77

l1

a : ·l

, ..1 (:':( I ' "

ei ( :·:· 1 < :� ,,, ,.... fJ c:� I'" I iJ <·::\ I""

1 -t ë:'t r· p c-:· n

h

h

ë:\

'::i p

F�

i::\ <.:: :. �� (·�·:·

l a ,::\ , ...

1-·� e ç;J t-? J.

a Et. I

k U E• Si t:.

t:·? I'" Et <�l. I'"

k o n k E·: 1 ,·:\ Et r

k D p E? l"l h E( (j E! !"'' <:':\ i::\ I·'"

k D p p E� J i::'\ ë:\ t'"

ë\ r.·:\ r"

k o t t E:7! r.. <:':\ a r·

h E J"\ Ç] t:-? 1 ël. d t"" h i n k E-? 1 <:1 ,·::\ r·

h o b h E·? l ë'\ a. t··

k r· a b b E·: 1 a a r­

k r· a·:::; s; t:� J.

ë:l. a t'­

i b b f2 1

ë\ a r·

k t-- E· u k e l i::t i::l. t··­

h o (·?:! t e l ,::\ :�\ ,....

k r·-

h c:> tTi p t� :l. .�::t ë:\ 1'"

k r·- i

.

h o e v· F::: r ., a a r·

h Ci r-1 q i::\ i::\ ('"

h u i c:: h t::·! l ë\ a. r.. Et a ,.. ,:\ "'' ,....

j_ j V E� r· ë\ ,:;,, r·· i j \/ e r- :e i:'if. t.... i n f 1 u. i �::. t e t·- a a t-· . ,

i n1

iE-? V E· r-

k E' n ë·:\ a r·­

k o t. E! ,.... a ë\ r ·

h f::? t· Cl V E·! t·"' è:'\ E\ 1'".

h u p p t::·:· 1

j

k o ,.... t t- i

' ..

h E? k [-? 1 El <':\1'"

h u t ·::; i:_::· 1

a {:':\ r ·

I< o E: t t?:: l'" ë:\ d r ..

]. ·::::\
d <::\ 1'"

,...t a :;·� r:::· 1

E·:

k n ut. ��·) (·:� J.

Et <·::\ , ...

h -::\ �·: f:-::1 ] .

l <:t i::\ I'..

k n u { ·f

a a r·

n t e l< \-:-: n a a t'..

k r i e k a p p e:::· 1 a <::\ 1'..

k t::: 1

ë:\ ,-::i. r-

k r· i e m t:2 1

i:'�. i0. r···

e

k t"' u i tll r::?.< 1 a .::1 1'-

k u n s t E.� n ,·:\ i::t r· k �,J a k k t::) l a <::1 r· · k �·4 a n s t:! 1 a --�� r

k �'V e ·t t r2 t- a a r· k vJ r;:: z E· 1 a a r··1 a s. t. e r- a ë:\ t·1 E� i d e n a a r-

i n t t:-? k r:?. r1 a a t-

1 epel

i n v o t-- d e r a a r"'

1 e t- a a t-

i n t f.? k E! rl a a r·

i n z a nH: d a i::t t-

1 f� p f�� 1

a -::"' r<::t a r-

1 e t·· a. a r·

j a cn m t:�· r- a a t·-

j o k k E:> n E\ a. r·

l e u g e n a a t1 e u t· e r- a a t·-·

k a k t:·? l ë':l. E\ 1

1 e u t e r· a a t-

k a l a n d e r· a a r·

k ë:l. 1 t? f a t e t'- a a r·

k a l -F a t �::? r.. a a. :·

1 e u v e n a a r·

1 e v E: r a a r

.

1 ez en aar

k a m e t- a Ei!. I'"

l i er enaar

k a n k E:::· r· a a r­

1 o n d e n d a r-

k a m p c·:.� n act I .... '

k a n t. E·: r· a a J.­ k a p r::o o a a r · k a './ e l a i:\ r·-

k E ÇJ E?. l

a .E:\ 1'"

k e m p en ,·:\ i::\ I.-·

1 Cl e n E! n ë:t c::-\ r·

'J.

o o c h e n a a r-

l o u t e r- a a �·-

1 u i k E: n <::t ë:ï. r·

1 ui

s t. E?r- a a t-

k t.::? m p E· r··, ,:."\ a r·-·

1 u n d E! l"- i:ï a t·.. . m a a ·:::. t r·· i. c h t r:.'? n .:::J. e, r-·

k E:-? �':' s-:, 1:.� 1

m a k é:i s:, ·::;

k E' r· �. E• 1 i�\ <'=t t·-· è:'\ -:'::\ ,.­

k e t. �=: l a a r..

k e u J E! n a a r· . k t0 U t <·::? l a a t.-· k e u v t:::- 1 i::\ a r·

k i b b �3 l a ar

k i t.� 1 E':.1 fl a a lro k i t t �·=: l a a r ..

tTt é:r. ÇJ y 2. a r·

ë:\ ë?, r-

m a n g e l a a r·

m ,:=t. r- m e. l a a r· m a·t·· m f:: t- a e

m ç:\ t·- t e 1 a a rm a r...· t. p l

a a l....

rn a �.:; c a a r-

m E-: c h r.0 1 a i::\ I'"

k 1 a d d E? r- a a r k 1 a u t e t.... a a r· k 1 e u t E::: t· - a a r­

m E:-2- n E? n <:1 a l"-

k 1 ui

m <·2 U l e n a a r-

k 1 o d d e t.... a a r z

r? n a a r­

k 1 u 1 :·� E?. n a a r ·

k 1 u n (J F:! l a <�. ,.... k n a I::J b (·:::· 1 �:·:\ E:·t r·

k l"l E:·::1 U t. t:·:: I'" c3 c:·�. l' . k n f?. \/ r:·:· 1

(::1. <::l. , ,..

I:

J

k i 'l i b b f::.'·! 1 <':) d. ! '" n u c: + � : ·

,::l. ,;� , . .

medeonder te kenaar rn e d e v e t..-· z e k P t .... ë\ a r·

tn f..? t. s e l a a r· m i d d E� 1 (:\ i::\ I� · :i. m :l

in

m :i. m :i

j 111 r::! r·- Z:\ a, ....

n

r1 a ,;.\ r·

·��.. cJ

i

!::; p r-:�

E:

1

n a i:·�. ,.. ,::t ,·�� 1... .

m :! !::: r) (·� 1

,::\ .:·:1. ,. ..

m u cl

.-::� Et r

cl c::· ,...

.

78

, n , j c.i

�..i

r·· a. :,·:\ r­

t:·::!

p r .. u :i.

p r· u t t E·:· l

fll U 1:: i< (·:-� 1 ,::\ ,:� I mo

1 c:· n a. <:J. r····

m cJ rn rn (·=�

1

p U Z -::: F:� 1

,:ï. ,·:·:1. , ...

1'. . i0. b b E·! 1

· , ,.. ac

m o m p c::-:o J. ,·::t <::\ 1" n ·1 o u r· d

t=!

m o p p t::.' r····

: n t::J l t:t è?\ 1 .. ..

n ���. a r..

1·1 E�

r· E\ f ��� 1

1

m u m m E:· l a ct. Ir'

<:it. i:� I'.. ë:\ ë:\ 1···

a Et I'"

,,- a rn m ��·� 1

ë:\ <':.4. 1'"

;:\ a r ..

2. d l' -

a a ,,�

r- ë\ m fn E:·:· 1 i:l. a r·

en u n c: h t:0 1"l a ë�, ,,..

r- E� t e 1 a a r­

n a ::-; n L.l 1c f E.' l <::\ a ,, ..

t- e d E.-:: n a a r-

n e -:::.:. t e l a a t,...

t·- e k e n a a r·

n e u z e l a a r-

t- è u t E! 1 a a i'­

n �::\ <;J e l

a t:':\ 1'-

f1 ë:t. s:; t a a r·

�I E? U !5 p e u t. e t"' a. Et. F" l

ë:\ ,·:3. ,,..

Cl t t2 1

ët. E:t. t"'

n E� \/ �?.

r· e p e l a a r--­

a a r.-

r- i j m t.-2 1 a a r·

t- i n g e 1 a a r-

r- i n k E� l a a r·

E·! 1'1 ë:\ <':1 r ·

Cl -f ·f E? 1··- i::t. 2, t0 k k <·:7! t-

n o t t=: 1

o m b c::· t·-

a a r-

o m �::; c: h ,�. k �=-· l

e V f3 1

r.. i j ·f t::: l a a r·-

n u m :n e r- a a ,,..

0 E·? f

t-· e g e 1 a a r-

J·-

n i j v t-:: r· a a l·-· ll

r- e d d E� r· a a r·

t'" O C f"l t:� J. a a rèt. a r­

a a l ·-·

o n cl e t.... f l a n d E? l a <::\ 1.... o n cl e r- h a n d r.::- 1

a <·::1. r

on cl t::-? t- t e k E' rl .=;, a t··

o n d e t.. t <·2 k E? n

a. a r·

lr' 0 cl cl (::7 1 i::U::U-

r- o f ·f e l êJ a r­

r- o n s e l a a r­

r· o t e l a a.r­

r o z. E! l a a r· r-

U V·J e 1 a a r-

s a b b E� l a a t­

o n d t.=.· t- t E-? k t:? n r:t a r­

s a b b e r- a a r­

o n t �A.J a p

s a m o w a a r-­

cl n n o z r.::- 1 ë:i. a rE? ll

a a t'­

o n t �.oJ i k k E! l

a a r­

s a m ou:� l a ï:1. r· sc h a k e l aar

o o r - d e l a 2r

s c h a r- r- e l a a r­

o p h E:' rn e 1 a c-:-�. r··

s c h i 1 d e r a a r­

o o r- cl f2 1 a a t-

s c h e t t e t- a a r

o p s t a p e l -:�. a t-

o p t E? k e n a a ,,..

sc h o f f e l a a r s c h o m m e l a ar­

o p t e k e n a a r­

s c h r- af E: l a a r

o p v i j z e l a a r-

st c h r i j ve l a a r

o p z a m e 1 a a r­

o v p r·

i-j s �, e 1

0 \/ e r--· i ns c h r· o b b e l a a r­

,::ï. a r-

.:-:�. a r·

o v E? t'- w i n n a a r· p a g g f.::- 1 i::\ a r-

p a r· i

j z e n a a ,....

P E' d d E· l a a r·

s c h u i e l- a a r­

s c h u i f e l a a r-; s c h u l d t:-? n a a r· s c h u l c! en a ët r·

s e i b e l a -:·u­ S E) m m t:�

1

Et a r

p e q e l a <:u-­

s i d d e r· a a r·

p t.:! n d <·2 1 a ë\ r· p e t-· E-? 1 <.�. a t­

sj

p e u e r·-· a a r·

s j a c h e l a a r­

p e u t e r- a a r-

s.j a c h t.·? t- a a r·

p e l.t z E·) 1 a a rp i e k e r- a a r-

p i E2 CT'I \-:) l é.':l. C\ 1'" p i rnp e 1 a a r'p i n g f? l

a a t·­

p l e i s t e r a a r­ p l o d d e r.... r.:'\ a r·

p1

o e t E? r� a a r·

p 1 u n d f.-? 1'"

i:':1. ,·:\ lr

p O E! k t.::! l é:î. i::\ 1'p r· f? n <;J t:·! 1

p 1'- E·! L:l t E:! 1

<::\ i·::\ t"· d ,::\ I' .

P I'" E' V t.·:! l ,;·:·\ r.·:t l,.. p r· · · on :::> c: l ë:l. .-::·'· "·

s i m p e l a a tach e l

a a r­

s l a a p "'J an cl e l a a r

s l e n t e r-- a a �-

s l e u t t:-? 1 a a r

s l i e g e r· a a r-

s; l i

n g e r- aar

sn at. e r- a ar-

s n e l r· e k e n a a r·

<.:; n e u k E-:o 1 a a ,,. s:, n

u ·f f f:? l ,::\ <::t r·

�=;) p i

j be1

s; p ,... Cl

�; t

a a r-

k k <·?:� l

a ,�;t r ·

a m E:� 1 ,:� a_ , ...·

t: ,:�\ 1 n <�·� �-· <::1. i:\ r · . �;;; t. ,.;·� p C• ] (·:·.\ ,:1 f.. . s:;

79

80 �3

t E:O d (·.:: I" I rë\ ,::\ r

s; t t-ê:• J.

;::; L'

J

St i

h t F• (") {�i ë:-1. 1'"

ë\

�'J i::\ 1"1

i:l. <'::\ t·­

v\1 a n �"' E:\ ë:'t r·

<::\ I'"

:::-; t E� m p E! 1 ë:\ i::\ ,,.. C:

cl E� 1

l�J ë:\ �3 �;:; E� rl Ç;i, f.:l. lr'

vv ëH.l �"' e 1 <::\ .:::u ­

�� t i p p e l r.:\ a r·

�"' E� d u vJ n a <-::\ r·

s t ,,.. i t:J b E-! 1

WE·) i ÇJ E.1 r· a a r· �·v e n t e 1. a a �­

�·\l f.0 i f t? 1 a.a t'"

�:; t u t t t:' t'" <::\ <::-l. r··

s u k k t:-? 1 t a·f

E1

1

ë:\ a ,,..

a a 1,..

vJi c l"'l E) 1 ê:', i::\ r·

a a r·

i k k E? l

ë:l. ë:\ r·­

t a k e l a a t-

W

t a t.... t a a l,..

W i n n a a t,.. t·\l l. s s e 1 a <::t r­ t•J i s. s E� l a a l,..

t at a a r·

t a t f? l·- a a r" ·

t"..} o (-2 k e r- a a r·

t a t e r è� a xt f? i s t e r· a a r..

lrJ o o r· d e n a a r·

t e k e n
vv o t- s t t.-:: 1 a a t'"

t e u t. c· l a ë:\ 1'"

z

t e k e. n a a.. r·

vJ u l. f E? l a a r·

z e g E.� l a a t·­

t e :< e 1 a ::.:ct. I'..

t. e :< ti

c

f.:?

1

Et a r,..

he1

a b b P. l a a �-

z <:\ b b F..:: t- a a t.­

t e u t e t-· a a r·

Z E-) g e n a a r

z t-? m e 1 a a i"'

ë:\. ël. r ·:-

t i. m m e l,.. a a r·

z e v e r- a a r·

t i p p e l a a r­

z oet e l

t o k k e l a a t,..

a a �­

z on d aa r

t o l l e n a a r'·

z o n d a a r-

t on g en a ar

z �>J e n d e l a a r·

z u i v e t- a a r·

t o l l e n a ar t o t. e l a c:::;, r·

t o v e n a a t­

t o v e n ët a t'" t o v e r· a a r·

t o v e r· a a r

t. t- e i t t:-? r- a a r t t..... e u :z. e l

aar

t r i p p e l a a t­

t r- oç) g e l a a r

t r o m m e l ë:ï a i·­ tui mei

a a r·

t ��J E·? n t e n a a t.... t l-'á j f e l a a r·

u t t·- e c h t e n a a r· v e d E� l a i::t r

v e l d e n a a t,... V e r.. tJ E• t. E-� 1,.. ë\ ë\ 1,...

v e r- d u i

�:.. t e r·- a ·a r

v e r- e -F f e n a a t-­

v e r· h a n d e l a a r­

v e r l o o c h en aàr v e r m e e r'- d e r· a a r v e r· o o r"' d E� l a a r v e r· o v e r.... a a t.... v e t·· �AJ i n n a a r· v e r· w :l. s s c-? 1 a a r V f? I Z a m e l a a r­

v e r z e g e l a a r....

v e r z e k E� r· B. a r

v i j g e l a a t-v i. j g E• 1 <:1. i::\ I'"

v 1 <::\ E:\ n d r::? r a a r·-·

V1

i::\ !3 Z

v\J i

rl

V 0 �J f? 1 <::\ Et ,,..

C� E! 1

c3. <'::1. 1....

v o o r.. :; p i E1 ÇJ E· l <'=l. r.':\ r·

�·J E:\ 1

c:

�·'J a

�:·:�

1

h r::-::> n 1::1 E:\ r r, ï::·t <·�, ,.-

81

G e s l ac ht e l ijke ze l fstan d i ge n aarnwoo r d e n op _

-

er'd ld r t/

In h e t Noordn e der l an d s ZDn a l l e ge ï n ve n tar i z e er d e s u b s t an t i eve J op

- erd v an het commun e gen u s en du i de n p e r so n e n aan . D e z e 67 n om i n a s taan � n d e lij s t · op de v o l ge n d e b l adzij d e .

1

H e t Z u i d n e d e r l an d s e woord duimberd ' du i m shou t ' i s ge l e e d duim�berd , du i d t g e e n p er soon aan en e i n d i gt n i e t op de k l an k r e e k s /G r t / . H e t ver toon t s l e chts toeval l i g o r thogr a f i s ch e g e l ij k en i s m e t d e l ed e n van d e z e groep .

82 ::-:: !::-::• p i·:·:·! l'" c:l

I::J ;::\ I""i (J (:.· I· " C:i

IJ (·:·:: i

t.:J 1

E1 i ...

.:::"\ ·f

-f

cl

c: i'"

l:J ]. E·::• k E:• I_.. . c:l

:?: Ci c:: t C) 1'"

c:l

l::l J i n k t:-:.• t'·· c:l

l::l Cl !T"I iTl E� !'·· cl

b u 1n m (�·:·: 1'- cl d i k k E�! I'"' cl

cl o+ -f

t?!! l'"

cl

cl {'"'" u k k F:!l"'" d

E:: n (� t:::: 1.... cl

f 1 i::l. U t;J E?.:· r· c:l

· f 1 :i. rt k i::;� !"'" c:l

(J è':"r. �;:;_t F:! 1,.. cJ

CJ El U V>J ��·?! t··- cl

iJ E• F:! U 1/·.J !:?:! I'" ei

(;J ,�..�· k k �::::· r--· cl

Ç] E:• n i E-! p E:• !'" cl

0:.1 p :i. (�J i:?:! I'" c:l
Ç:J !::?: 1"'1 i

<;) O F� i E:.· r- cl

q D n c:: h E::· rn t:: t:·· cl

ÇJ 1.... i n n i k t:::· t···· d
k J. :i. n k E� l'" d

k l"l E1 p p E� r· cl

k l"l �:1. p p E• I'" cJ

k C) k k (·T:! Ir- cl

k 1-- i

m p E:! l·- cl

1-:: r.. u c: h e t--· cl

1

1!.:�

1 i j k l=: t·- cJ

1 E� p e t'" cl

J. (7:: U k (::; r-- c:l

J. i F!f: V e l''' d

1 i n k e t'" d

1 D m p f� l'" cl

1

u

:i. p E1 l'" cl

in D 1 + �� I'" cl

n :i €0 V·J €0 f.:! l'" cl . o l i j k t-=:: r· d

p 1. è� t t t-?! l'" d

p l o m p (� I_,_ cl . p 1 (::J rn p <·:·:.• !'" cl p o c:: p E· I·- d p r· t.·:: c i

t� :�: E' l'"

!'" u i k <� r· cl

�:� c: !"'i 0

cl

b b �:0 1'" cl

!:� c: h D r- E· m :.:.·:·: t.-· cl �.; c: h !::� c:: !'::;

1 j_

!5

1 i

\:;

J.

���

r- o k k E• l'" c:l

h u n n E· r.. c:l

D

j ('fl (:! t'" cl

ifl nî (:?, l·-·

d

k k C·:·? t··- cl

J. L.l l:'J E?! I'" c:l

:�::.. ïfi ë'l k k E! l'" cl

<.::; n u f ·f E) l'" cl s; t a n c:l E::r l-'- cl r::} t

:i. f!: k E-! m f:!:! I'" c:l

-:::; t i n k <·::1 1'- cl

'::; t. u ïn rn E-?.· l ... c:l

�::; t:. Cl l...l t:. t::·:1 !'" c:l �::; t:. u if1 p :-::.· 1 . . cl ·:::. u f -f ,::·:) l'" d

l':. (:":( ;'::\ .i . V

(·::� i' '

d

J l...l <.:J C�l t::: I'" c:l

cl

83

·�

I l l

il

.i i

i

I

_!':!�g dr i e achtervo egs e l s bij ge � l a chte lijke s u b s tan t i even

Er ZDn een hon d e r d tal ge s l a chte lDke s u b s tan t i even g e te l d o p -or lori ,

-eur I rprl , -ice I i : s 81 . A l l e p er s o o n sn amen op d e z e achtervoegs e l s zijn comm u u n .

84

Het

Er zijn zowe l o n zij d i ge e n c ommun e a l s gen u sp rom i s cu � s u b s tan t i e v e n

-s chap .

Een p og i n g om

een

gen u sb e p a l e n d s em an t i s ch of m o r fo l ogi s c h

cr i te r i um te v i n d e n op b as i s waarvan de o n zij d i ge

op

d e commun e -schap-v orm i ngen van

te on d e r s ch e i d e n z o u den zijn ,

i s n i e t g e s l aag d .

T o c h zijn

n e i g i n gen on tdek t . : o e gen u s ten d e n s om l an d s c ommu u n

de g e s l achte l ij k e s u b s tan t i even

te hou d e n o p e n b aar t z i ch i n

i n h e t N e d e r­

de vo lgen d e -s chap- form ati e s

v a n h e t comm u n e gen u s :

' a l l e a f s t amm e l i n g e n '

af1<" o m e l i n g s c h ap

' he t n age s l a ch t '

n akom e l i n g s c h ap rr.an s c h ap aan v u l l i n gsm an s c h ap b e d i en d i n gsm an s c h ap j u ffers c h ap

' de ge z a m e n lij k e j u ffe r s '

bro e j ers c h ap

' de ge z am e n l ij k e b ro e d e r s ' ( i n tegen­ s te l l i n g to t h e t ab s t r ak tum ) ' d e zwagers ' ( i n t e g e n s te l l i n g to t h e t á. b s trak tum )

zwag e r s c h ap

( in

z u s te r s c h ap

' a l de z u s te r s 1 · h e t a b s tr ak tum )

t e g e n s te l l i n g tot

j on g e l i ng s c h ap

z owe l h e t ab s trakturn a l s

' �e j onge­

l i ngen '

' d e g e z am e n l ij k e b l o e d- of aan ve rwan t e n '

maag s ch ap m aar h e t h o n d er d s c h ap

E en

twe e d e t e n d e n s

is

lijk n a amwo ord p l u s -s c hap

e e n hon d e r d t a l s o l da t e n

d at a l l e ab s trak t a o p b as i s v an c ommu u n zijn .

D a t zijn

e en b ij v o e g­

er e ch t e r m aar a c h t :

b lij ( d ) s c h ap dron ken s chap e i gen s c h ap gem e e n s c h ap gevan ge n s chap b e te r s c h ap ve rwan t s c h ap z wan gers c h ap

Ab s trakta a l s groep k un n en zij n ,

z owel

c ommu u n

en on z ij d i g a l s p rom i s c u

w aaru i t gekon k l u de e r d m ag w o r d e n d a t h e t s em an ti s c h c r i t e r i u m

' ab-

85

s trak tu m '

op z i ch o n v o l d o e n d e i s om b i n n en d e z e groep en ige genu sbe­

p a l e n d e k ra c h t u i t te o e fen e n . Verge l ijk e : h e t l ands chap h e t p an d s chap

d e verwan tschap de p ar tij s ch ap

d e / h e t z eggen s chap d e / h e t z e eman s c hap

D i t i s n ogal logi s c h , o m d a t de m e e s t e -s c hap- fo rm ati e s abstr ak ta zijn . Voorwerp s n amen van h e t typ e gePee dsc hap zijn z e l dz a am .

I n h e t M i dde l­

n e der l an d s was g h epe e t s c ap I g h er e i t s cap z owe l o n z ij d i g a l s vrou w e l ijk , maar in h e t vr ouwe l ijke gen u s droeg h e t n og de b e teken i s ' gere e dh e i d ' . Een derde ten den s b i n n en d e - sc hap-vorm i n ge n i s d at woorden di e b e s tu u r l ijke e e n h eden , organ e n o f i n s t an ti e s aan du i de n m e e s t a l o n z ij d i g zij n , bijvoorb e e l d : heemraadschap dijkhe emraad s chap wate r s c hap ruwaar d s c h ap compagn i e s c hap b e drij fs chap s tr an ds chap h e i de s chap g i l debro e d e r s c hap ven n oo t s chap b a l j uwschap tru s ts chap h o o fdp roduk t s c h ap dro s ts chap v i s s erij s chap g e s p an s chap h ave n s chap wegwaterschap orn am en ts chap l an dbouwschap produkts chap graafs chap i n du s tri e s c hap v e en s c h ap

A l s h o nd erds c hap o ok a l s m i l i tair-b e s tu u r lijk orga an b e s chouwd mag worden , dan

i s zijn gen u s door d e z e ten den s te v erkl aren ,

a l b l ij f t h e t m aar d e

vraag i n hoeverre genus ü b e rh aup t i e t s v e r k l aarb aars i s . De v i erde ten den s b e t r e ft h e t overgr o t e d e e l van d e o n z ij d i g e -s chap format i e s . S u b s tanti even m e t h e t s em an t i s c h c r i t e r i um ' d e hoedan i gh e i d van , d e waar d i gh e i d / p o s t / r an g van , de kwal i t e i t / b e trekk i n g / s taat van ' zij n b i n n en d e z e g r o ep s u b s tan t i even voor ' h e t m e r en d e e l on zij d i g .

86

g e v a d e r s cha p p e e t s c h ap s t i e fvader s ch ap

groo tv a de rs c h ap r i d d e r s c h ap ,

m o e d e r s c h ap s t i e fm o e d e r s c h ap groo tmo e d e r s c h ap l e i d e r s ch ap n e derl an de r s chep

s tr a n dvon d e r s c hap d e u r waard e r s chap

g e z agv o e r d e r s chap aan vo er d e r s c h ap hou d e r s c h ap s tadh:Ju der schap

e r f s t a dh o u d e r s c h ap w e th ou d e r s ch ap n az i re ë r s ch ap h e e r s chap v e l dhe e r s chél.p

domh e e r s c h ap b e s c he rm h e er s c h ap l e e n h e er s c h ap v l i ege r s chap voor zangers chap

o ff i c i e r s chap gr i f f i er s c h ap

k an s e l i e r s chap

r ijkskan s e l i er s c h ap b o t t e l i er s ch ap v a l k en i e rs c h ap a a l m o e s n i ers chap

vege tarj ë r s c hap t r e z o i r i e r s c h ap the s au r i er sc hap p o r t i e r s c hap vrij e r s chap op z i en e r s c h ap k e n n e r s c hap k o s t w i n n e r s c h ap m e t e r s c h ap p e t e r s ch ap r e c h te r s chap p o o r ters c h ap m e e s t e r s chap b urgem e e s te r s chap waagm e e s ters chap p en n i n gm e e s te r s chap wijkme e s t e r s chap s choolm e e s te r s ch ap s c ha tm e e s te r s c h ap r i tm e e s te r s c h ap

r e n tm e e s te r s c hap gro o tm e e s te r s c h a p

87

p ari a s c hap k i n d s c h ap dro s s aar d s chap ruwaar d s chap lords chap b o d e s chap doge s c hap n e efschap burgers chap p an de l i n gs ch ap aankom e l i n gs c h ap oude r l i n gs chap l e e r l i n s c h ap i nboorl i n gs c h ap kon i ngschap voogdij s ch ap monn i ks c hap ve l dmaar s c h al k s ch ap maars c h a l k s chap k l erkschap provin c i a a l s chap kard i n a a l s chap adm iraal s c hap gen e raal s ch ap korporaa l s chap kolon e l s c hap ap os t e l s c h ap beul s chap oomschap gard i aan s c h ap kap e l aan s chap hoofdman s chap vaknian s ch ap l eenman s chap s tuurm an s chap di ake n s chap schep en s c hap i n ge z e te n s chap chri s te n s chap . kap i te i n s chap c orulpagnon schap p atroon s ch ap zoon schap mak e l aarschap vrijm e t s e l aars chap martelaar s chap kun sten aar s chap k lu i z e n aarschap weduwn a ar s chap l er aars chap hoog l er aarschap b eve lh ebb e r s c h ap opp erbeve lhebb e r schap m e d edaders chap vaderschap

88

b ouwme e s terschap houtve s t e r schap m i n i s ters chap vrij s te r s c h ap ko s te r s chap bij z i tter s chap voor z i tter s c ahp s chrijver s chap k e i z e r s chap p a i r s ch ap p r i or s chap maj oor s chap p a s toor s c hap c u r a to r s chap r e c tors chap d i ctators chap p r e to r s ch ap c o adj u to r s chap gou v e rn e u r s chap p ro c u r e urs chap tr8n s l ateurs chap r e d a c t e u r schap d i r e c teurs chap au teurs chap kamp i o en s chap baa s s ch ap r e fe r e n dar i s s chap raadp en s i on ar i s s chap comm i s s ar i s s c hap · s e cr e tar i s s ch ap n o tari s s chap opp e rp r i es te r s c h ap p au s schap k an d i daats(;hap p r e l aat s c hap l i dm aatschap p r i m aats chap p atron aats chap mag i s traatschap kn e ch t sc h ap sergean ts chap l u i t e n an ts chap ge zan t s chap afge z an ts c hap p r ivaatdo c en ts chap p re s i den t schap r e s i d e nt schap c o r r e spon den t s c h ap s t u d e n t s chap age n ts c hap rege n ts chap con s u l en tschap a ss i s ten t schap proo s ts chap dros tschap s c ho u t s chap

89

m e v r o u w s c h ap

we duws c h ap

Er

b e s taat ook

a an

d i t z e l fd e

een

klein

aan t a l

commun e

s em an t i sche c r i t e r ium

op -s c hap d a t

s ub s tan t i e v e n

voldoA t :

b a l l i n g s c h ap

o v e r e e n s lot ' van vre e m d e l i n g ' ' ho e d an i ghe i d van b a l l i n g '

b an n e l i n g s c h ap

en z .

s l o t vo og d s ch ap

' b eve l h e b b ers c h ap

vr e e m d e l i n g s c h ap

' h o e d an i gh e i d

da d e r s c h ap

m om b e r s c h ap momb oors chap

-�Schap - a f l e i d i n ge n m e t

dit

v e r r e w e g · d e m e e r d e rhe i d van b e te k e n i s

z ij n

al l e

von d

Ni eu �Norm i n gen i n d e z es e m an t i s che

asp e k t vorm e n

s u b s tan t i e v e n op - s c hap .

I n de z e

-s chap -v0rm i n gen produk t i e f � N i euwvorm ingen on t s taan

spon taan , bijvoorb e e l d ' Dat s c h ap '

vi erde

ik

to en

zo l 8 u k ,

b e te k e n i s

zijn

d a t E l- C i d m e n t o r­

o n zij d i g .

( Z i e ook

r e su l ta te n e n q u� t e . ) Soms

e en

an d e r

h ebben ge n u s

de

het

-s c hap - a fl e i d i n ge n

:

b ro e de r sc hap � ro e d e r s c h ap

' de ge z am e n lijke ' b e t rek k i n g a l s t i te l van

de l o r d s chap h e t l o r d s c h ap

S o mm i g e m a ar

i n e en

de

hebben

een

br o e d e r s ' tu s s e n

broer s

'

l o r d.

ho e d an i gh e i d van

s c h ap - s ub s t an t i e v e n

-

z ij n

i n v e r s c h i l l en de b e teken i ssen

l ord

vast g en u s in é é n b e teke n i s

an dere bet e k en i s g e n u s p r o m i s cu :

zwag e r s ch ap

de / h e t zwagers chap

d e z u s t e r s chap de / h e t z u s t e r s ch ap

-Sc hap -woorden kun n en

' de zwager s '

' vermaagsc h app i n g d o or aanhu we­ lijki ng , h o e dan i gh e i d van zwage r ' ' al de z u s ters ' ' hoe dan i gh e i d van z u s ter '

o o k gen u sp r om i s c u zijn z on de r b e t e k e n i s­

v e r s ch i l :

1

over s em an ti s ch e r e s tri k t i e s op d e z e produktivi tei t , z i e M i e hee l M o o r tga t & H arry van d e r Hu l s t , ' G e Y n terp r e t e e rd e morfo l og i e ' . .

90

z e gg e n s c h ap m e d e z e gge n s c h a p n ab u u r s c h ap z

e e m an s c h ap

Woorden a l s geme ens ch ap hebben e e n k e n i s o n d e r s e h e �d i n g e n .

vas t

g en u s maar ve e l

ve rw an te

b e t e­

I n é é n geval m o e t o p gron d van gen u s - en

b e teken i sversch i l woordver s ch i l worden gekon s tateerd : de graafs c hap

( de vo e tb al p l o eg ) teg en over het gTaafsc hap ( b e s tu u r s gewe s t ) . Hoewe l ve e l komp l e k s e bij d e

ge n u sb e p a l i n g

vormen d e z e l fd e we tm atigh e i d ver ton en

als d e s am e n s t e l l i n ge n ( n l . d a t het gen u s van

h e t laats te l i d h e t gen u s van d e s am e n s te l l i n g als geh e e l b ep aal t ) , zijn er -sc hap-afl e i ds e l s d :i. e z i ch

aan

d e verwan t s chap d e aanverwan ts ch ap d e nave rwan t s c h ap

d e z e rege l maat on t t rekken .

de vij an ds chap de er fvijan d s chap d e aartsvij an ds c hap

h e t m aars chal ks chap h e t v e l dm aar s ch a l k s chap h e t graafschap h e t bu rggrafs c hap h e t vrijgraafs c hap

maar

de daders chap

he t m e d e dader s ch ap

d e m aa t s chap

h e t l i dmaatsc h ap

d e m an s c h ap d e koopman s c h ap d e p i e terman s ch ap d e b e d i en i ngsman s c h ap d e aanvu l l i n gs m an s chap

het

het he t he t het het

twe eman schap d r i emanschap v i erm an schap ti en manschap v akman schap s tuurman s cr l.p

D e z e -schap-afl e i d i n gen zijn n i e t m e t s amen s t e l l i n g e n g e lijk t e s t e l l en . Ook \

wann e er wij ervan u i t gaan d a t mededa dersc hap e e n afl e i d i n g i s van

mededader en -s chap en n i e t mede - en daders c hap , b lij ft h e t echter op zijn m i n s t raad s e l ac h t i g waarom het g en u s bij -s chap - afl e i d i n ge n z o we i n i g rege l m aa t vertoon t . Moge l ijk

b e s taat

e r tu s s e n d e c ommun e en on zijd i ge woorden b i n n en

91

deze

gr o e p

fijn z i n n i ger s eman t i s c h o n d e r s c h e i d dan de v i e r to t

e en

du sver r e b e h an de l d e ten de n z en ,

h e t ge n u s Op

·

m aar h e t i s waar s c hij n l ij k è r d a t men

a l d e z e woo r d e n afzon d e r l ij k aan l e e r t .

van

de vo l g e n de b l a d zij d e n s taan . d e lij s ten van d e z e l fstan d i g e

-sc hap n a ar ge n u s geru b r i c e er d e n o p a l fab e t i s che

n a amwo o r d e n op v o l gor d e .

b e l an grijk d e e l van d e z e s u b s tan ti even i. s afkom s t i g ui. t

E en

s u b s t a n t i ev e n

De

de Van D al e .

d i e u i t de b e s t an d e n van h e t INL en

u i t re c e n te p u b l i k a t i e s erbij zijn g e k o m e n w ar en a l l emaa l on zij d i g . I n d e h e l e v e r z am e l in g i s dr i ekwar t van de s ubs t a r- t i e v e n o n z ij di g .

In form an ten h ebb e n d e s gevraagd s om m i g e we i n i g gebru ikte c ommu n i a m e t e e n lage fr ekwe n t i e u i t d e z e g r o e p al s het -woorden b e s temp e l d ,

b ijv o o r b e e l d het b L.oedbpoedersch ap , h et medevoogdijschap . S p o n tan e vor

( bijvoorb e e l d

m ento rsc ha p ) en goed ing eburgerde n i euw­

m i n g e n ( c o - s c hap , wan n e e r d e z e a l s z e l d z aamhe i d i n het e n k e lvoud

voor.. komt )

h e b b e n:

ev e n

e e n s het on zij d i ge gen u s .

Terwij l -s chap aanvank e lijk m a ar e e n acht e r v o e g s e l mo e t zijn gewe e s t , i s het

ze l f

af l e i d s e l s

.

s tan d i g e woord s c h ap o n t s t a a n n aar an a l og i e v an de -s e h a p ­ H e t woord

s c h ap i s

n e u trum .

een

In de Van D a l e s taat h et

a l s vo l g t ge r e g i s tr e e r d :

s c hap ,

Oo

( -pen ) ,

g e ab s tr a h e e r d u i t b e drij fs chap ,

p r o du k t s c h ap e n z . :

d e r e g e r i n g w i l geen dwan g op­ l e ggen bij d e op r i c h t i n g d e r s chap p e n ( W . P . B o e k V h J . 1 9 56 ) •

H e t b e s taan van d i t woord b ev.rij s t op z i ch de werk e lijkhe i d van ' de n e i ­ ging om door z i c h t i ge vormen op -s c hap a l s n eu tr a te b ehan de l e n . In e en hi s to r i sch p er s p ek t i e f v i n den we dat he t Mi ddeln e der l an d s e s u ffi x - s cap l-s c ë p e l-s c ip , h e t Oudn e d er fr an k i s ch e -s cap l- s c e p i en h e t Oudfr i e s ch e -s kip i l- s kip zowe l vrouwe l ijk e a l s o n zij d i ge sub s tan ti even o p l e ve r d e n ,

t e rwD l Ou dhoogdu i ts

g a f ( Van VJijk ,

-s aaf s l e ch t s vroL e lij k e s u b s tan t i even

1971 , b l z . 574 ) . A l l e modern e D u i ts e n om i n a op -s chaft

zijn o ok vrouwe lijk ( J ohn son , b l z . 53 ) . He t Ou dsak s i s c h e s u ffix

-s kepi/

-s kip i l everden m a n n e l ij k e e n o n zij d i g e vorm en op , terwij l h e t An ge l­ s aks i s ch e -scip e en het Oudnoorse

s kapr s l echts man n e l ijke s ub s tan ­

-

ti even o p l e verd e n ( V an Wijk , b l z . 574 ; D av i s , b l z . 42 ) .

92

Op

de

vo l gen d e d r i e b l adzijden vo lgt e en lij s t van de o n zij d i ge

s u b s tan t i e v e n

m e t h e t ach tervo egs e l -s chap . De l ij s t te l t 266

z e l fs t an d i g e n aamwoorden

93

94

95

96

Op d e vo l gen d e b l a dzij de

bevin d t

z i ch

een

lij s t van 80 c ommu n e z e l f­

s t an d i ge n aamwoorden gevormd m e t he t achtervoegs e l -schap. A l l e 80 s u b s tan t i even war e n in het o u de dri egen eras t e l s e l h i s­ tor i s c h vrouwe l ijk . Aan d e z e l ij s t van h i s t.ori s ch vrouwe l ijke , than s commun e sub s tan t i even mo e ten d e vo lgen d e comm un e subs tan t i even worden toegevo e gd :

waar s c h ap

[ mann e lij k i n h e t o u d e dr i egen era­ s te l s e l ] ' v66r 1864 de n aam van heemraden i n D r e c h ter l an d '

p i e t�rmart s chap

[ h i s tor i s ch m an n e l ijk en vrouw e l ijk ]

en

De lij s t op b l z . 9 7 B b evat d e 8 z e l fs tan d i ge n aamwoorden d i e o p g r o n d van gege v e n s i n de V an D a l e o f i n h e t groe n b6 ekj e o f b e i d� gen u sp rom i s cu zou den z ij n . Z o a l s b lijk t u i t h e t voo rgaan d e i s de wer­ k e l ij k e s i tuati e nog i n ge w i kke l der . Door de r e e d s b e sproken n e i g i n g om c ommun i a me t ee n lage fr ek1.•1 en ti e en n i e u wvorm i n gen (mentorschap , vrij-

gez e l s c hap , bonds kans e l iersc h�p eri z . ) t o t h e t n e u trum t e r e k e n e n i s e r i n fe i te me er genu sprom i s cu ï te i t i n d e z e g r o e p dan zou b lijken u i t z o ' n l ij s t van m aar 8 n om i n a . E r i s e chter bewe g i n g door e en n e i g i n g n a ar

genu s-un i form i te i t o p bas i s

van

e en morfo l ogi sch kri t e r i um e

97

9 7-B

98

M e er l e tte ��grep ige s u b s ta n t i even o p ·-ie k / j;k/ Verreweg de m e e s t e z e l fs tan dige n aamwoorden e i n d i gen de op -iek i n h e t N eder l an ds zij n van h e t gen us commu n e . O p b l z . 1 0 � 1 0 1 s taat e e n l ij s t van 1 9 7 de � s u b s tan t i even o p -i e k . B i n n en d e z e groep o n t s t aan b e­ n am i ngen voor n i euwe d i s c i p l i n es z oa l s s t ochas t i e k � caribis t ie k , afri­

kanis t ie k , banto e fs t ie k . Nog m e er van derge lij k e b e n am i n gen zijn denk­ b aa r . D e vo lgende on zij d i ge subs tan t i even e i n d i gen ook op / i k/ : excen­

triek , fus t iek , fys i e k , e las t ie k , grafie � p la s t iek ( a l s s tofn aam , m e t

schuimp last iek , p lakp la s t ie k en z . ) , pub li e k , mozaiek e n dept iek ( vgl . e c h ter de tript i e k ! ) .

D e vo l gen de woorden zijn gen u sp r om i s c u e n v e r ton en verb i n dbaarhe i d m e t zowe l de a l s het : ko l ie k , fenegriek , re L i e k , mechaniek/mekanie k ,

ant iek , aut omat i e k , e l ektriek [ V l aams ] , mas t ie k , periodiek, port i e k en m�ge lij k fabriek T erwij l i n de l ex i k a l e bronn e n voor fabriek geo u sp r om i s cu ï te i t aan wor d t ge geven beweren de m e e ste i n forman ten noo i t van de verb i n d i n g h e t

fc.briek te h e b b e n geho o r d .2 An der zij ds wor � t v o o r port iek s l e chts h e t c ommun e ge n u s i n b ijvoorb e e l d Van D a l e aangegeven , terwij l a l de geraa d­ p l e egde i n forman t e n op het portie k s t aan . We k u n n en h i e r vo l s taan met h e t k o n s t at�ren van e en n e i g i n g , dat: wan n e e r e e n m e er l e tte rgre p ig n om e n i n h e t N e derl an ds op / i k / e i n d i gt d i t waar sc h ijn lijk h e t commune genu s z a l hebben�

1

1

. J i n Van Da e wordt d J. t woor d a l s communJ.um aangegeven . In h et taal geb ruik van he t m e r ende e l van de i n formanten , w . o . ve e l bi o logen en natuurkundi gen , wordt het woord a l s neutrum gehante e rd . De gra fi ek i s eveneens moge l i j k .

2

.

I

H e t fa bri ek

van Os ,

komt w e l dege l i j k vo o r , bi j voorbe e l d in Pui f l i j k . Z i e Johan ' H e t s ub s i di e in de wi e l ' in On z e Ta a l 52 (7 / 8 ) 1 9 8 3 , b l z . 87 .

99

acroba t i e k aëron au t i ek afri kan i s t i e k agogi e k ako e s t i ek a l l op l as t i ek an ap l a s t i ek an gl i s ti e k an t i p e r i s ta l t i ek an tonym i e k apo c a l yp t i e k apologe t i ek as e e t i ek as ep t i ek a s tron au t i e k atom i s t i ek attiek at l e t i e k au to- e r o t i ek au top l as ti e k av i at i ek ax i om at i ek a l amb i e k ba l l i s t i ek b & l t i s ti ek ban to e ï s ti ek b as i l i e k b e l l e t tr i s t i ek b ery l l i s ti e k biblistiek b i o ti e k bo e t i e k bolsj ewiek b o l s j evi e k car ib i s t i e k cas u ï s t i e k c atacou s t i ek c at afon i ek c at e ch e t i ek c e r am i e k c erop l a s t i ek c hrom at i e k cr i m i n a l i s ti ek dalmat i ek d i agn o s t i ek dialektiek di dak t i e k d i ë te t i ek d i p lomati ek dogmat i ek draadp l as t i ek drama t i e k dup l i e k dyn am i ek e i de t i e k e l ek trop l a s t i e k en cyc l i e k en harrn on i e k

e p i ek e r o t i ek e n c au s t i ek e s th e t i e k e th i ek eubiotiek eugen e t i e k excen tr i ek fan at i e k fabr i ek faun i s t i e k fl or i s ti ek fon e t i e k fy s i ogn om i ek galvan o c au st i ek galvan op l a s t i ek g e ï s t i ek geoman t i e k geop l as ti ek german i s t i ek glyfiek g l yp t i e k go t i ek gymn asti e k h armon i ek h armoo i s Jt i ek hermene u t i e k heroïek h e r a l di e k h omi l e t i e k homo-ero t i ek homop l as ti ek i n dogerman i s t i ek i tal i ek ' j o u rn al i s t i ek kam e r a l i s t i e k k arakter i s ti ek k er am i e k kin etiek k l i n i ek komi ek k o s me t i e k k ri ti ek kron i ek l amb i ek l i nguï s t i e k l i thoglyp t i ek l i turgi ek l og i s t i e k l o o dp las t i ek l un a t i e k lyr i ek m aç on n i e k mai e u t i e k m e d i ce vi s t i ek m e l od i e k m e n s j ewi e k m e t hodi e k metriek

100

mimiek m n emon i e k moe z j i ek m o tori e k mu z i ek my s t i e k n au ti e k n e er l an d i s t i ek n eoroman t i e k noëtiek n um i sm at i ek omb i l i ek onomas t i ek optiek o r i ë n ta l i s t i e k orname n t i e k organ op l as t i ek o s teop l a st i ek o t ako e s t i e k otoako e s t i ek p an i ek pan tom i m i e k parame n t i ek p atr i s ti ek p e n taton i e k p e r i s t a l t i ek p e dagogi ek ' k un s tvoorwerp ' p l as t i e k poëtiek p o l em i ek p o l i ti e k p o lyk l i n i ek p o lym e tr i e k p n eumat i ek p o l yp t i e k pan egy r i ek pragm a t i e k p rob l em a t i e k p sycho s om a t i e k pub l i c i stiek r ep l i e k r e p ub l i ek r e tor i ek r i n op l as t i ek ri tm i e k roman i e k ' rom an t i e k r o amn i s ti e k reumat i e k rubri ek ' s an ten p e t i ek s c h o l a s t i ek s em an t i ek s frag i s t i ek s l av i s t i ek s o fi s t i e k s tati s t i ek sti li sti ek supp l i e k symbo l i e k

. sy n onym i e k systemat i ek tak t i e k ·t ekton i e k te chn i ek therap e u t i e k therm o c au s t i e k therm i e k the t i ek thoracop l as t i e k trafi ek tragi e k tr i p t i e k tri p l i ek top i e k tun i ek typ i ek xy l og l yp t i e k s to chas t i ek

101

S u b s tan t i e v e n op -ica / -i ka / i k a/

A l l e N oordn e d e r l an d s e s u b s ta n t i even op / i ka/ z ij n ver b i n dbaar m e t h e t l i dwoord de . H e t groó t s te gede e l te v a n de z e subs tan t i even i s c ommu u n ( b l z . 1 0 2 ) e n 1 2 van d e z e s u b s t an ti even zijn on zijdig maar komen s l e c h ts a l s p l u r a l i a tan tum voor ( b l z . 1 0 3 ) .

102

ange l ica b ionica informat ica psychofys ica

ï'I'i i

c:: l,. ..

(::) ·f

fi'i ">/ �:::. ·:::. :i.

t'"i t:·:-::: l.J i ...

··::/ ·::::.

:i.

c:: ·:':'�).

·.':':'!,

\·::i. ·::::.

:i.

t:. I'' 'i !:::·:' f''i i :. ::i. 1

.i.

c: -�':\

!. . .

i i

103

S u b s t an t i even op -t e i t / ( -i t e i t ) / i t e r t/

I n he t N eder l an ds zijn 5 58 z e l fstan d i g e n aamwoorden ge s i gn al e er d op

-t e i t , waarvan 547 op -i t e it e i n di gen . A l de z e s u b s tan t i even v e r­ ton en h e t c ommun e gen u s e n zijn verb i n dbaar m e t de en d e daarm e e ove r e e n s temmen de g e n u skon gru en t i e- i n d i c e s . I n h e t dr i egen eras te l s e l waren woorden op -teit vrouwe l ij k .

S u b s tan t i even op -t e / t a /

S u b stan t i even gevormd m e t h e t achtervoegs e l -t e zijn i n h e t Neder l an ds a l l emaal c ommuun ' m e t u i t z o n dei' i n g van e e n aan tal van d e ge-STAM-t e ­ vormen op b l z . 5 2 . E r zijn 1 1 94 form at i e s m e t h e t achtervoegs e l -t e ge te l d . Bij de te l l i n g zijn comp o s i ta m e ege t e l d m aar g e e n s u b s tan t i even e i n d i ge n de op d e k l an kr e ek s / t a/ z o n der h e t achtervo egs e l -t e . D e bél an grij k s t e door z i c h t i ge groep on der d e z e s u b s tan t i e ven z�n di e gevorm d

op

b as i s van een adj e k t i e f p lu s -t e : nauwt e , magePt e , schaars t e ,

groot t e , schuwt e , luwt � L an g n i et al l e forma t i e s o p -t e zijn o p d e z e man i er g e l e e d ( moe ite , geboor t e e n z . ) maar onge acht h e t typ e g e l e d i n g v e r tonen al l e formati e s op d i t a c h t e rvoegs e l h e t commun e gen u s .

105

S u b s tan ti even op -ment /m E. n t /

D e z e groep te l t 1 6 9 e i n db e k l em toon de , o n zij d i ge s u b s tan ti even , h e t ge­ s l a ch t e l ij k e commun e woord consument en de gen u sp r om i s c u ë s to fn aam ce­

ment � H e t overgr o t e d e e l van d e z e s u b s tan ti e v e n i s aan h e t F r an s o n t­ l e en d , m aar h e t b e k l emtoonde achtervoegs e l -ment i s vo ldo e n d e i n ge­ b u rger d geraakt om voor te komen in komb i n at i e m e t i n h e em s e m o r femen :

donderement > kakement > tafe lment > flankement . Consument k om t n aar an a l og i e e n on der i n v l o e d van h e t gro t e aan­ tal on zij d i ge sub s t an ti even op -ment ook , zij het bij hoge u i tzon d er i n g , voor i n ve� b i n d i n g m e t het l idwoo rd het . E en voorb e e l d h i ervan i s h e t boekj e geti te l d H e t a lt ernat ieve consument . A l i s h e t o p z i ch e v e n l ach­ wekken d wan n e er i em an d s p r e e k t van ' he t con s u m e n t ' a l s wan n e e r S j e fk e van O e k e l i emEm d ' e e n h.e l e n ar e i n di v i du ' n o em t , kan

·

al than s

d e t i te l van di t boek

moge l ij k worden a l s du i den d op ' he t ver s c hij n s e l d e a l tern a­

1 ti eve c on s umen t ' . : Er b e staat ook e e n b o e k u i t 1 9 58 get i te l d Het s t udent •

Toen d i t b o e k aan i n forman t e n w e r d voorge l egd kwamen er v e r s ch i l l en de r e akti e s :

' Dat i s fou t , dat k an n i e t '

en

' Oh , e e n boek over h e t fen om e e n

s tu den t ' en ' Daar b e do e l t z e [ = H e l l a Haas s e ] vas t wat m e e ' e n z . Cp z i c h i s het merkwaar d i g dat ook h i e r h e t gen u sve r s chi l gep aard gaat m e t s e­ man ti s er i n g ( z i e a l daar , b l z . 2 5 1 s q . ) Cp de vo lge n d e twee b l adzij d e n v o l g t de lij s t v a n on zij d i ge s u b s tan ti even o p -ment .

1

H e l l a H aas s e e . a . , He t s tudent , B aarn : U i tgeverij h e t W er e l dven s te r , 1 9 58 .

106

abon n em e n t accommod emen t aban don n emen t al ign em e n t agremen t amu s em en t ame n d em en t ameub l em e n t arrangem e n t attachem e n t avan c emen t ap p l em en t app l au d i s s emen t arron d i s s emen t auri p i gm e n t augm e n t appo i n tBrnn et appartem e n t a s so r t i me n t argume n t bombar d em e n t b l an chemen t a c c o u c h ern e n t b i kkernen t bonn emen t bon i m e n t b i kkesmen t comman d e rn e n t a c c omp agn em e n t comp l em e n t con cremen t c av a l i ère.nen t c o gn o s s em en t c on n o s s em e n t comp l im e n t c omp ar t i me n t de b arkern e n t de tachem e n t c hangem e n t dre igemen t degagemen t dagem en t d e fi l em en t derai l l em e n t depou i l l em e n t c o n fi n em e n t decremen t don der emen t c a s em e n t b a s,e men t d e bour s e m e n t de l ai s s em e n t d e p arteme n t d e s i s temen t d e tr i m e n t en j ambemen t emp l a c emen t en gagem e n t en t ab l emen t

e l em e n t e z e lemen t . ep au l emen t eve n em e n t e q u i p em e n t e chappem en t e tab l i s s em e n t e ndossemen t e s b attemen t envoû tem e n t fon dam en t fun damen t fi l am e n t firmamen t fon demen t fl an k ern e n t e x c r em en t fai l l i s s em e n t fou rn i s s em e n t d i verti s s emen t fragm en t exp er im e n t fermen t doc u m e n t gouvern eme n t gagemen t h arnacheme n t i mp e di m e n t i n t egum e n t i n s trume n t i so l em e n t i n c r em e n t kakemen t k a z e re n emen t k an ton n emen t k amp em e n t k l as s em en t i n do s s e m e n t j u i steme n t l i gam e n t l am e n t l i n amen t l ogem en t l avemen t l i n im e n t m e d i c am e n t m an demen t m ankemen t meublemen t marte l le m e n t mouvem e n t mom en t mon umen t n aën do s s em ent n am pt i s s em e n t orn amen t orn emen t oprem en t orp i m en t

1 07

op e rm e n t p e rkarn en t p a r am c-m t p o s tarne n t p r ev e l emen t p r e u ve l e rn e n t p a a i em e n t p ar l em en t p as s em e n t p i e r em e n t p et i t i on n em e n t p i gmen t p i m en t ren dem e n t r o n d em e n t r e ëngagem e n t r e tran c heme n t r a c crochemen t r e doub l e m e n t regl emen t revêtem e n t r e mbour s e men � rapp l e m e n t r e n se i gn emen t raffi n em e n t r o s s eme n t r e c tacon n o s s e m e n t r a i son n em e n t rt! d em e n t regimen t royemen t s e gmen t soortem e n t

sortimen t · s en tim e n t s e dimen t s e l drem e n t s ta t i on n emen t p ar em en t supp l em en t s i gn al e m e n t s a c r am e n t s lapp e r e demen t sou lagem e n t s u b am en dem en t traktem e n t tafe l emn t tormen t tourmen t te s tame n t temp eram en t

1 08

D e z e k l e i n e gro e p

s u b s t an t i e v e n v e r t o o n t d e k l ankvorm e l ij k e

een wo o r d f i n a l e m e de k l i n k e r r e eks van

e en n as aal

/n s t/ ,

30·

/ � s t/ ,

/ m s t/ ) .

D e g r o e p b ev a t

t o e vo e g i n g v a n h e t i m p r o d u k t i e v e

angst , hengst Hengs t vrouwe lijk ,

en

( als

angs t

s u ff i x

oude

-s t

gevo l g d d o o r / s t / :

d e v e r b a t i e v en

( / N s t/ :

gevormd v i a d e

e n 3 n i e t- d e v e r b at i e v e n ,

t.w.

hengst . ' v i s s er s v a a r tu i g ' ) en

hengs t

en

de

30

o u de

( ' m an n e l ij k p aa r d ' )

t e g e n woord i g e N e d e r l an d s v a l t t e kon s t a t e r e n wo o r d e n e i n d i g e n d op d e k o n s o n an te n r e e k s horen .

e i g e n s c h ap van

d e ve r b t i e v en

z ij n h i s t o r i s c h

h i s t o r i s ch m an n e l ij k . d at a l l e

/N s t/

tot

In h e t

z e l fs t an d i ge n a am­

de de - s u b s t an t i e v e n b e­

1 09

/ n s t/

von d s t

( p l u s comp o s i ta )

l iJ s t /

an gs t vangs t on tvan g s t v e r l an gs t hengs t hengs t aan bre n g s t i n brengs t opbre ngs t

( p l u s c omp o s i ta ) ( m e e r dan 40 c omp o s i t a ) ( p l u s c ompo s i t a ) [ Zu i dn e d . ] ' v i s s er svaar tu i g ' ' m an n e lij k p aard '

/mst/

kom s t b ekom s t omme kom s t b i n n en kom s t toek om s t afkom s t ter ugkom s t

( m eer dan 20 c ompo s i ta )

( p l us comp o s i ta )

we l k om s t

omkom s t aan kom s t b ij e e n k or:-lS t

o v e r e e n k o rrt s t

tegenkom s t s am e n k om s t tu s s enkom s t i nk om s t

( p l u s c omp o s i ta ) ( m eer dan 50 c omp o s i ta ) ( p l u s compo s ïta ) ( p l u s c omp o s i � a )

op k o m s t wederkom s t herkoms t

overkom s t doorkom s t thu i s kom s t u i tkom s t

( p l u s c ompo s i ta )

1 10

Z e l fs t an d i ge n aamwoo rden op -isme Van de z e gro e p zijn e r 591 l e d e n opge n omen in Van Da le ' s Groot Woorden­

boek ( Be druk , 1 96 1 ) . D e z e sub s tan ti even zijn gevormd d o o r toevo e g i n g v a n h e t b ek l emto o n d e ach t e v o e gs e l / ' I sm&/ a a n u i th e em s e m o r femen ( iso­

lat ionisme , mi l itarisme , geo tropisme ) e n z e l d e n aan i n h e emse s tamm e n e n e i g e nn am e n (frans k l ijonisme , oudkerks lavis1ne , Mende lisme , Zwingl ianisme ) . D e z e groep bre i d t z i ch u i t d o o r k r e a t i eve n i e u wvor m i n g e n o p b as i s van an a l og i e p ro c e s s e n ( sans krit i sme , saprofyt isme ) en door g e l e e r d e on t­ l e n i n g e n aan an d e r e We s te r s e t a l e n ( europacentri sme , et hnocentrisme , ter­ men gebez i gd door d e Nijm e e g s e an trop o l oog Lemai r e ) . D oo rdat h e t achte rvo e g s e l -isme b e k l emtoon d i s , dragen a l d e z e n o­ m i n a de k l emtoon op d e voorlaatste l e ttergree p . D e s u b s tan t i e ve n op -isme ver ton e n z o n d e r u i tzon de r i n g h e t on zij d i g e genu s .

- a s me

H e t ze er beperkte a an ta l s u b s tan t i e ve n op / ' a sm & / kan ook tot d e z e ver­ z ame l i n g n e u tra worden gereken d : chiasme , chi l iasme , ent hou s iasme , icono­

c la sme , marasme , n1iasme , orgasme , orgiasme , p leonasme , sarcasme , spasme .

1 11

H e t ach tervoegs e l -en�s (;:J f]_I S / , -n is / n r s/ Van d e z e groep z ij n 73 l e den opgen omen i n V�n Da Le ' s Groot Woordenbo ek ( B e druk , 1 96 1 ) . D e z e subs tan ti eve n zij n vi a e en n i e t l anger produk ti e f p r o c é d é gevormd door toevoe g i n g van h e t s u b s tan t i ver e n d e o n b è k l em­ toon de ach tervo e gs e l -enis /e n rs / , -nis / n i s / . H e t zijn gro ten d e e l s dever b ati even . D e z e subs tan ti even b ehoren a l l emaal tot h e t gen u s c om­ mun e . H i s tori s c h waren ze in h e t voormal ige dr i ege n er as te l s e l vro u we lij k even a l s de paral l e l l e Ange l s ak s i s c0 e form at i e s op -nes d i e op bas i s van adj ek ti even en d e e l woorden w e r d e n g e vormd ( D av i s , b l z . 41 - 2 ) .

En i ge u i tzon d er i n gen : - H e t n auwe lij k s voorkomen de di chte rlijk e woo r d he imnis /heimenis i s e en n eu trum . Moge l ij k i s di t e en ge val van gen u so n t l en i n g n aar an � l ogi e van on zij d i ge D u i ts e vorm en op -nis , bijvoorb e e l d das Bi Ldnis , das Er­

e i gn1.:s , das Er L ebnis en i n h e t bij zon der das Geheirrmis . Vergel ijk e e chter de i n h e em s e vorm de geheimenis , d i e z i ch n i e t aan d e r e g e lmaat on ttr e k t . Over i ge n s zij n de D u i ts 8 s u b s �an ti even op -nis n i e t gen u s ­ u n i fo rm ; vrouwe lij k e vorm en k o m e n even e en s voor : die Fins t ernis , d i e

Befugnis en z . - Vui Lni s behoo r t tot zowel h e t gen u s c omm u n e a l s h e t n eu trum e n i s even a l s d e an dere l e den van d e z e gro e p hi s tor i s ch vrouwe lij k . Vui Lnis is than s n eu tr u m wan n e e r h e t in ' k o l l ekti eve ' wor d t gebru i k t .

( Z i e Van H ae ri ngen ,

z i n ofwe l a l s s to fn aam

' Gen u s ver a n de r i n g bij s to fn am e n ' ) .

D i t i s e en geva l \'J aar i n · vorme lij k e en s em an ti s ch e c r i t e r i a bij d e genu s­ b ep a l i n g e lk aar b ekon k u r r e r e n .

- Vonni s i s on zij d i g , even a l s v e l e l e de n van d e z e gro ep e en o u d d ev e r b a­ ti e f . H e t gen u s i s waar s chij n lij k h e t gevo l g van e en g e n u sveran d e r i n g i n h e t M i dd e l n e d e r l an ds . H e t M i dd e l n e d e rl an d s e woo r d vonnis /vonnis s e was zowe l vrouwe l ij k a l s onzij d i g , en . kwam voort u i t ' de o u d e r e vorm vontnis s e /

vondenisse . H e t M i dde l hoogdu i ts e s u b stan t i ef vuntni s s e /vintni s s e komt s l e c h t s al s e en vrouwe l ijk n om e n voor .

Nie t tot d e z e gro e p b ehoren d e aan h e t E n ge l s on t l e e n de sp e ln aam t ennis d i e n aar an alogi e van an d e r e s p e ln am e n i n h e t N e d er l an d s on z ij d i g i s , de . ge n u sprom i s c u ë s t o fn aam vernis en de vo lge n de to t h e t gen u s commun e b e ho�

1 12

r e n de sub s tan t i even : adonis , kanis , kanis � kornis , mani s , n i s , peni s ,

pikke tanis .

D e vo l ge n d e n i euwe formati e s w e r d e n aange troffen : afwijkenis , mis � eiden i s .

Afwüken1:s kwam voor i n e en gedrukte tek s t a l s v e r ta l i n g van h e t E n ge l se ' devi o u s n e s s ' . Mis � eidenis kom t voor i n e e n N e d e r l an ds e vertal i n g door I r i s B r i n k van het R u s s i s che g e d i c h t ' Obman i te men � ' van M . A . Vo l o � i n . B e i de woor d en kwamen a l s c ommun i a voor .

D e vo l gen de l ij s t omvat d e 73 sub s t an t i even m e t d i t ach tervoegs e l d i e i. n

de Van D al e s taan . Wegenis i s b e p e:::-- k t t o t ambte l ijk V l aams e n getuige­

nis is v o l g e n s Kru y s k amp · z ow e l met de als met het verb i n db aar ( z i e e ch t e r r e s u l ta t e n e n q U êt e . b l z . 243 ) .

113

argern i s b e du i d�:.;n i s b e e lten i s b egan ken i s begrav e n i s b ehou d e n i s bekenten is b ekommern i s b e l even i s b e l often i s b e l ijden i s bemoe i en i s b e n auwen i s b e s lommern i s bes loten i s b e snij de n i s beteken i s b e t ern i s b e zwaarn i s d e e rn i s draai·e n i s droeven i s du i s t e r n i s er fen i s e rg-=;rn i s erk en t e n i s ervaren i s g e b i ê d en i s gebeurten i s ge dachten i s gedenken i s geheim e n i s gehengen i s geheugen i s gehou de n i s ge l ijk e n i s g e s chi e den i s g e s ta l ten i s ge s te l t e n i s g e tu i ge n i s gevan g e n i s gro e te n i s h echte n i s h errij z en i s h i n dern i s j ammern i s kenni s k ommern i s l afen i s m e n s en heugen i s n agedachten i s

I) a l ateni s on t s t e l t en i s on ts t e n ten i s on tvan gen i s s chen n i s s to or n i s t r e u rn i s vangen i s verb i n ten i s v e r d e r fen i s v e r doemen i s ver dommen i s v e r g i ffen i s verheugen i s verkouwe n i s v e rmo e i en i s v e r r ij z e n i s v e r s terfen i s wegen i s w i l d ern i s

1 14

e k ti even

De

V a n de z e

t a l r ij k e

Deze

het

als

b ehoorden

in

-had

w ar e n

waar s c hij n l ij k ,

is

voorz i en . voor

ja loez i e .

Paren wo r d e n

en

als

b e te k e n i s v e r s c h i l .

1961 ) . het onbe­

d e e lwoord .

Alle

h e t c omm u n e

z e l f­

gen u s .

Deze en

An g e l s ak s i s c h e n o m i n a

in

h e t t e g e nwoo r d i g e N e d e r l an d s .

an d e r wij z e

in

J"a loersheid

ge e n

ab s tr ak turn

de b eho e ft e

a an

vervreemding

eeen

d e z e l fde

een

l an g s

n o rm a a l

en

Het

l ij k t

deze

weg

d e rg e l ij k ab­

u i t e r s t m argi n aa l

z e lfvo ldaanheid/z e Lfvo ldoening

n i e t op

op­

man n e l ij k .

Z o komt e r n aa s t

leidt

leden

to t h e t v r o u we l ij k e g e n u s ,

e v e n e e n s v r o uwe l ij k .

i s p r o du k t i e f

omdat op

vreemdhe id

trekking

z ijn

3 1 39

b ijvoeg lijk n a amwo o r d o f

z ij n a b s t r a k t a van

he t dri egen eras te l s e l

er

t o e v o e g i n g v an

/ he i t/ a a n e e n

dat e r van ve l e adj ekti even

wo r d t g e v o rm d , s tr ak turn

-heid

daar e n tegen

D i t p ro c é d é

gevo r m d door

zijn

druk ,

te b e s c ho u w e n v e r l e d en

-heit

D u i tse w o o r d e n o p op

--heid

adj e k t i v i s c h op

WooPdenboek ( 8 e

worden

a c h t e rvoegs e l

s tan d i g e n aarnwo o r d e n vorm e n

Gl"OOt

s u b s tan t i e v en

k l em t oon d e aan

i n p r i n c i p e on t e l b ar e gr o e p

Van Da l e ' s

in

genomen

en

geen

ver­

b e s t aan

n aast

betrokkenh e id/be­

s t am g e b o U w d e n v e r to n e n o v e r d u i d e l ij k

115

-1�?J:.fLf�fJ!.!_

M e e r l e ttergr e p i ge s u b s tan ti eve n op

D e ze groep word t on derverde e l d i n de h i s tori s c h vrouwe lDke , than s c ommu n e n om i n a a c t i on i s di e vi a een p r o dukti e f d everbat i e f p r o c é d é w o r d e n gevormd , d e over i ge comm u n i a di e àf hi s to r i s ch man n e l ijk waren à f z owe l vrouwe lij k a l s m an n e lijk gen u s vertoon d e n in h e t oude dri e ­ gen er a s te l s e l en e en k l e i ne gro ep syn chron i s ch p r om i s cu ë z e l fs tan d i ge n aamwoorden . van de e er s te p ri n c i p i ee l on te l b ar e groep zij n 4801 sub s tan t i even g e ï n ve n tar i z e er d i n de l ij s t op b l z . 1 1 6 - 1 5 2 Van Dale ( 1 961 ) r eg i s­ t r e e r t h e t n omen a c t i on i s ereasot ering als een n eu trum ( � creosot eren ) . H e t i s al l i cht n i e t u i tge s l o ten dat h e t hi er om e e n z e tfo � t o f v e r­ gissing

gaat . Ge z i en h e t e n o r m e aan tal p ar a l l e l l e formati e s van h e t

c ommu n e gen u s z o u h e t on zij d i ge genu s bij di t woord i mme r s z e e r onwaarschij n l ij k zijn . D e twe e d e groep comm u n i a t e l t 2 1 6 h i s tor i s ch man n e lijke ( b l z . 1 5 � 1 5 4) e n n og 1 6 s u b s tan t i e ven ( bl z . 1 5 5 ) . O ffi c i e e l prom i s �u ZDn bow l ing e n mat t ing. E r is vastge s te l d dat alle m e er l e ttergrep ige z e l fs t an d i g e n aam­ woorden op h e t ach tervoegs e l -ing in h e t Neder l an ds verb i n dbaar zij n m e t h e t l i do owrd de . H e t produ k t i ev e p ro c é d é d a t n om i n a act i o n i s o p -ing voortb r e n gt ,

l e v e r t genu s-un i forme ( t . w . c ommun e ) a fl e i di n gen op . Van

Hae r i n ge n b e s chrij ft d i t p r o c édé u i tvo e r i n g i n het ar t i k e l ' H e t a c h t e r­ voeg s e l -ing : moge lijkh e d e n e n b ep er k i n g e n ' . makk e lij k worden aan getroffen :

N i e'.l . wvo rm i n ge n k u nn e n ge-

' de verTRO S s i n g van het omroep s te l s e l ' ,

' De Eers t e de Bes t e i s de i n s t i tu t i on al i z e r i n g van de d eb i l i z e r i n g van h e t l an d '

( VARA tv , 1 8 . 0 2 . 83 ) ,

de be bo�wde kom ' ing

' b ewegwij z er i n g op e e n voorran gsweg b u i ten

( ANWB-br o chure ) ,

v an h e t k u l tuurbegr i p '

' de v er z e l fs tan d i g i n g e n v e rb u r g e rlijk­

( L emai r e ) ,

' verrod i n g van s te r r e n '

( i n Ne-

d e r l an ds ta l i ge s terren ku n deboeken ) . On t l e n i n gen aan h e t E n ge l s op - ing n emen spon taan bij wij z e v an S u f­ f i x e r s a t z h e t commun e genu s a an i n h e t N e de r l an ds ( p Lanning , t raining ) , e v e n a l s E n ge l s e l e enwoor den d i e z owat u i ts lu i te n d i n h e t N ed e r l an ds e n u i tger e k e n d n i e t i n h e t E n ge l s met geli j ke be tek eni s voo rkomen ( droppi ng)

1

s arn en s t e l l i n gen van e en l e ttergr e p ige n e u tra en n e u tra van h e t typ e i s de m e e r der­ h e i d v an e e n le t t e rgr ep i ge woo rden e i n d igend op de k l an k r e e k s / r u / c ommuun ..

onding zijn n i e t in d e z e i n ve n t ar i z at i e opge nomen , a l1 16

! ï· .

�·�·:�. ,:·:1. .,

.:�:·! .:':':i. .�.. ei

r"t

c.:.:J

· r. · . ! -:·�·�. .:·:·:�. r . , !::) (;::• !'. . en :i . 1 ..., (;_i i::ï .:::�. n b .

;::\ .:·:··. r·, Et .::-:i. r ..,

k ..:::1. n t:. :1.

k i:::.� t· -.../ :i.

r ..,

(;)

r-1

-:·:·:l. -:::·�. r--, h

,:·:i .:::t r1 b (·:-::· \/ �:-:·! 1 :i. r. .1 (;;_! . .:·:·:·1 ::·:\ r . ., h :i c:l c:l :i. n ,;_:J . • •

,:::1. Et. r-"i IJ :i .

(·�·:· cl i n (;_:_! .:::l. r·t l:::• :i. r ·, c:l :i. r..t ç_:.i ,·::\ i::'\ r-1 b l E:\ + + :i. r..1 \_:_:) -:::• .

. E1. a. r . , b 1 ,:·:i. :;:: :i. rl (_:;_! E:"�. a n b 1 D (·?.·:· c! :i. 1.. ., \.:.:J . . ..:;;,_ ,::·:·( r·, !:::. c:1 ei 1' . cl :i. r . , (_::_! . i:":i i:!\ ï ..l b D i"" .. :Î f. 1 \.: :.! . . . . -:·:·:·�. .::·:l. r .., b c:i '...t v-.J :i . r . , \_:_:J . ,·::·1. ,:·:i. n b 1'. . -:�'!. r . , d :i. r ·: \;J . ,·::\ E�. r"l l:::; I' .. 1;;;� k :l 1". 1 ��:.:_1

;::·,_ .:·:·:·l. n i::l i'.. (·�·:· r--� i.:.:J :i. n \_:_:!. ,:;r. .::!i. r . .t cl ,::!. in rn :i. r. ., tJ ,:·:·1. (:1 rï c:l c: h t:. :i. l...i t.:.:J

,·:·:i ,·:·:1. r . ., .

c! :i. (-::! n :i. Et. ..:·:·'· n d :i. (·7.·:· p i E1. ,:·:i. ,.. ., c:l i . : i k :i.

rl t_:_:J

r . 1 \_:_:.i

. r ., r:.:.:.1 . i:.:l. E:\ n cl :i. k k :i. n \_:_:.! .:::,_ ;:·:�. r ..t c:l Ci 1:::! r.., :i. r.., (_:_:J ,::\ ,·::l. n cl

C:) ��:.

·:::; :i. n (_:;_�

,:;;;_ ..:::1 r .., c:l 1'.. .::·:�. :::1 :i . i I.."i iJ . (:·:t i:l n c:! I' . . :i. j \-' :i. n \_:;J ,:·:·t .:::\ r.., cl ,... t.J :i. �::� :i. r. ., (_] .:::\ .-::·:1. r ..t c:! !' .. u. k :i. r ..1 \.:.:J .

.

.:::t .::":\ ï..i C:I u :i. d i r.., (;_:j ,·::1.

,;1 n cl Ll. '-''-.1 :i. n \;_:J

E1. ,::i. r ..1 1:::-:· (·:·:.· rl b Cl 1 ..1. v-..! :i. n \.:J

. n E·:· E·! n <.J r· u �:-:-:· :i. :i . n (_:;J . .:::\ d r ., \·:-::· t:::! rl l· . ., ï::::• c 1· . ., t. :i. r . , \] i:.:\ E:i.

.

i::i. E:i. n E·:· \·:·:·! n k n n p i rl \;.:) . . .:::\ (::\ r . , t.·::• \·:::· r·� 1 ,·::t ·:::: ·:=:; :i. n \;_:_! ,·:·:·'· i:!I. r .., \-::·! i::·:� n p l Et k 1-:: :i . n (_:.1 .:::"!. ,·:·:i. n \0:! ï:::! r ., !'.. :i. j ·�;_t :i. n q .

a a n e e n s c: h r i j v i n g -:·:·:t .::·:i. r .., f::·:! (·::! r-"r 1,.-..J r::::• 1 1 i r..1 \_:;_1 -::·:·l. ;:·:î. fï <-?:� !... . \/ :i. l . "ï \ :.:! .. . ,;·;,_ .:::t. r.., + 1 u. :i t:. :i. r. t \.::.1 . . ,:·:·!. i:!i. n + u k k :i. t.."ï \] .:·:-:\ �::i r·, q i!::! \l :i. �"'� \;_:_1

.

i!:i. \::1. r

.

., (_:J 1 o (-::·! :i. :i. n l.:J .::·;;. ..:::\ r ·1 <:J Cl !' .. d :i n \_:;_! . . ,·:·:·,_ ,·::·�. n (_:_:_! !'.. ,�·,_ \/ i r·1 \.]

-:·::"!. .:::!. r.., (_:;_! t· :i. j r:• :i. r.., <.:.:J ..:::1. .:::\ n \_::) !'.. Ci E! :i. :i. r ·, r:J .. .:::\ .:::·�. r .., l. , ,·:":i. k :i. r·t \.:.:J . . E!. i:":i. ! .l l· ., E:t l :i. r..l (_:: ! .. E1. E:·l. n 1· .., .::·:\ n c.;� i n <.:.:J . ,;:·�. i::··· n h ,·::i. !'. ei :i. n q .. . ,::�. -:::i. fl !· 1 :·::!. 1' . k :i. r-·, (_:_:) · .:::i. ,·::i. n h 1::::· c: !·. ., t. :i. n (_:;_� .. ,·::·1. -::·:i. rl !· , \·::! + ·f :i . r .., q ,::·1. i::ï. n h :i. t:. : :::. :i. r .., (;_:) ,·;;;_ .::;t {""l Î...I C! (;;_i :Î. Ï..! (_:;_j {::ï. \;;·,. r\ f"l (J IJ i r·l (.:.:.i ,::\ r..1 1..·1 C:! 1.. .1. c:! :i. r .., 1;_:_1

,::1.

,::\ <"::1. n h u. lt.J (·:-::· 1 :i. j k :L n (;;_i ,·:·:·1• •:::\ r.., h u. '...'-' :i. r·: (_] :i. c: i ..., :i r-·, t_:_:J . ::. :t .::·:t r-·, k E:i. l k :i. r ..1 ;;.] -:·::\ ,::\ n j

u.

k 1 \·:::• cn rn :i.

1 ..1

•;.:J

::· •::·:i. n k l i::-:: ......... :i. n q . :i• . i:!·I. E:"!. ï. i k ]. :i. Cl k :l fl q

: k 1 o p p :i. n (_]

.:::1 .:::l. r ..

.

,:·:1. ,·::1. r·: k n ,;;i. \;;_! i n (_:_:_!

a. -:·:·:\ r·, k n :L (·:-::• 1 :i. r.., q .:·::t. -:·:·:i. n

k r..1 :i. j iJ :i. n (:.!

iJ ;�\. n k n c:r p n (_:;_I k o r. .: :i. CJ :i. r-·, (_:J ,::·z .:::i. r ..: k u p :i. n (J .::-:�. -:":·�. r

1 :i. r .., \.]

.., k o p p

1-:: C:){'.. ·:::; t:. :Î. l...! (;_:_! -:·::i. E:"! n k t'-- .:::·. m rn :i. r ..1 (_:_:_1 ,·::l. ;":':i. rl

. ,;:i. i::t rï k l' . l...!. :i. :i. ,..l (;_:j

-:::�. i:!t r .., k !' .. u. :i. ·:::; i n (J ,·::"!. ,·::'!. r ..1 k v·.J �i:"!. k k :i. n (_:;; -:·::! ::·:�. rï k Î{-.1 •::·:� k i r.., (:J . .:·::·�. ,::·�. r"! 1 ;:·:\ cl :i. r ., (_;J . •

-:·:·:\ ,::i. n l

. -:·::\ r .1

cl :i.

r-·:

(J

,·:·:·t r--: 1 ;:·:� n (_:.:J :i. n q -:·:1 ·:·::1. i. .l l .:::, �:=� �::; :i . r·, (;;_! ,·;:·, a n l <·:·?.• (;_:_! t;.:J :i . r..·: q E•.

.:::t E:"�. n 1 . ,::\ E:, r.., 1

�:-:�

:i. c:l :i . n q

:i. r·: q -:·:�. ..-:·:, r..: :!. 1:::! !'.. :i. rl q -:·::1. -:::l. n l (·:-::· t.l. r.., :i. n q . :- ·:·3. \::!. r .1 l (·::� \/ t:::l (' i r1 (.:.:.1 (·:-::· n ( 1 .

ii:i. ;::"ï n 1 Cl k k :i. 1 ..., (;;_! (:1 Eit f..! l C:l f ..l k :i. r-·1 q i::1. ;::·�. r·:

m Et n :i. n (_;.!

Et t:. :i. (] :i. r .1 (_] Et a. r .., en E·! 1 cl :i. r .., (;_:)

-:::i. .:::\ ..t in

r

.

n (;_:j :i. n r:;_:J en (·::! 1' .. k :i. n (_;.! .:::1. ;::! r ..1 nï t:�! t :i. r .., (] . ,·::1. <"::·�. r .., en u i;.-:-! ei :i. (_:_:j :i. r"t (_:;_� .:::"!. -::·:\ r ..1 fil c1 n cl i r1 (_:_:; :

.-:;;. .::·::. r--, rn 1:.·:!

;:1. ,·::"!. r ..,

Et ,·::·�. n rn o n �::; t. ��-:· �--· :i. :- . , (I .::·:�. .:::�. r-l in tJ r1 t:. :i. r ..1 (]

· n n E:·t a. l :!. n (_:J :. :":l. E:l. n r..: .::·:\ d ,;::! r-- :i. r-1 \;_:_i . ,·::·,_ ,·:·:·t n r ..1 E:i. r:J r:: 1 i !" .i (_;) . . .:::l. i::i. r ., rl �:::-! m :i. n (_:_:_� ..::�. ;;::,_ r..t p .:::1. p p :i. n q .::·:l :·:·:i. rl p .::·:·�. ·:::; :::; :1. r..: \] .:::l. ,·::i. rl p (·:�! 1'. . ·:�i :i. n (;J . -:·:·:\ .::·:i. r ., p 1 .:::i. k k :i. n (;;_i -:-�i. -::·:·! r ..t p 1 ,;;·,_ n -1::. :i. r·: q . -:·::t .::·:�. r ..t \J 1 \·::·! rn p :i. r-1 (_:_:_! -:::1. ;"::t r't p c:J r·· ,.... :i. n r:.;.! -:::�. .::·�. r ..t p u t:. :i. r-·, (] d ,·: :\.

••

a. a. r·, p !'.. .0. t:.

.:::!. .::·:i. r..,

:i. n q

p 1'.. :i. .:.i ::.-:: i n q . ,�J .:::i. n p u. n ·t. :L r.. , c;_:_1

.

-::·:l• .:::,_ n r---- ,·:!l. cl :i. n �;:;_t

a. ;:·:i. n l' .. i::i. k :i. l..l (_:��

-:·::1. -:::t n

r·· E:·t rl d :1. n \_:J

. :i. rl (! i::·:·! c: l..l t. i n •;_:J

.:::1. a r .., ,.... E:\ :;-:·: E· i' .

.:::r. -:·:·:i. r . ., 1' ..

117 ,:·:i. .::·:i. r..i t'.. k ;;::! r.., :i. n .:�:J . ;:·:·!. i::·�. n r.. :i. c 1·. : t:. :i. n (_:J .;::i .:::l. n r. . :i. .:.i cl i n (;J .

:i.

q

:i. !'"i \.:.:) {:·:i. .:�·:t. r1 t . C:i 1 1 :L r"ï {.:.:J . ,::1. .;':1 i'"i !'" u k k :i. Ï. l ��:.:J . /::·�. E:\ n !:::. ,·�i. r· r· :i r . , (;.:J . Et t':!\ 1'"1 �;;; C:: h ,:':'!. + -f :i. !'"i •; :J . . ·:·::·,. ,::�. n !::; c:: 1· . 1 E:\ k (·:·:·! 1 :i. n \] :':':'t E:\ I"l !ii!. C:: I'"i (·;::• rn F:! I' .. :i. l'ï (J · ...

E:\ t':'i!. !'"i

:.':!i. t"::t n

t:. �::·:.· 1 1 :i. n \.:;)

i:·:·t ..3. n .

t:. :i.

.::'it. .:·::!. n t:. :i. .:.i (�I i. 1...1 q

E•. Et. 1' "1 !'" Ci ;;;;) �;;;. t:.

. ,·:':i. Et l'"i !::; C:: h E·:• I' . p :Î.

1 :i. n .::.:J .

t.

. i!it. ,;:i. r! i'" U i:::·! j) :Ï . I"'! I] ,·::-.. ,::ï. n l'"

.

t. E:'t ·:: ::. t� :i. n tJ ;:J a. n t. t-:·::• k ·�:! r..i i n q

.:':1 ,;;i. !"'!

j (J :i. r. .1 (;;) . .:::1. .;':!\ l'"i !'. :i. ·:::: t:. :i l'"i q . . E:'t. i::î. n !'.. C::; i:::·! :Î. :i n t.:.:J l...,

r··l (_:;}

.:·::\ .:·::l. i'..l t .:':J p p :Ï. I"l (.;j

,:·:\. ,·::·t n t'.. :i.

( J i:?.·:• t' ..

T.: Lt f/·..f 1

:':1 .:':':'!. i'l .

l"l

(:.:J

·:::; C:: ["'i :Î. f:! '1::. :i. !'"i (.]

,::·�. .:::·,. n '::; c:: ,...i :i. t:. t:. c:· 1 . :i. r. .i (.:.:j :.':'it. E:·i n �::; c:: h Ct U. V·.J :i. n q . ,:;·,. i::\ n !::; c ,. , !"' ,·::'t. p p :i. n (.J ...

m rn ;;::: r·

.:·:1 a. r.., t. Ci f"i :i.

rl

•; :J .

"::•. "·::'t. n t. ,.... iJ. p p i n \.]

... ":·:i. .::-:•. n t. r· t:.::! cl i. , i (.J .::·� .:::t r ..:

.

t. 1' .. t::! k k :L r·: \]

,·::1. ,::�. n t� ,.... D u. I/·.J i l'"i q .

.:'!:i. .:::•. 1'"1 \/ Et. .::·:t i'" d :i. l'"i '] i::\ i:':i. n \/ ,::\ ,. .. :i. !"l q .:::1. E:i. n \/ i::t t:. t. :i. n ::;;,�

:.':':·' .:'::'!. l'"t \/ !::·:! c:: 1·..1 '1::. :i. n (;.:,i · ,·::1. a. r..: \/ (·::! t;;.J i n q ;::1. Et. r1 \/ E·:· t. t:. :i.

n

. I"'! r· :i. .:.i \/ :i. r. , (J . ·:·::'�. i:':\ n !:::. c:: h L.I. i n :i. r ., (.] .:::·l. .:'i:i. r-·� ·:::; c:: 1·..i 1...1. :i. \..' :i. r..i c.:J .. i:·:·l. i::i. l' i !::; j Ct !'" I". . :i. n (_:J . i::t. :::\ 1' .1 ·:::; 1 r::· F:) :i. !"'! (;:.1

.;!:i. .:::t. f"l \/ 1

Et .:J. ï"i ·�:; 1 :i. j k i n \.]

;:·:i. .::·� n \/ c:J c:: ,. .i t:. :i .

.:::1. "::·�. r ..1 ·:::; c:

.

.

!::\ .:?it rl !iii :l. :i. b b :l 1'"t i.:;) ,·:·:\ ;::l. rl ·:::;

.;!:'i. t':'i!. fï !:::.

l :i. j ïn :i. l"i \.:.:J

1 :i. .:.i p i j'"j (.] U. :i IJ i 1'"1 (_] .

i::i. i:!'t. l'"i !!i) 1

.:::·�. .:::\ n -:;:} 1 I.J :i. t:. :i. rl \;] ,:·:'�. E:t n : :::. in \·::�' c!

:i. n !.:J

:i. l'"l t:.;J

-:'::1.

c;.:.1

k k :i. !"l (;;J

1 .:·::\ rn m :i. 1'"1 (]

a. Et. n ·:·::!. ,;·:!. !'"i \/

1

,;::! c::

,..., t:. :L !"'t q

. 1 :i. \·:::· \;,:,i :i. r : t:;,:) . .::-�. ::::�. 1. .: \/ 1 i. .:.i :i. n \;;,! :::� ,:;·,. n \/

.

Ci t

Et Et n \/ 1

.

i::i. i:1 n \/ C:l i:::! (_:]

t. :l l'"i (:J r·:

.:::i. .:·::t n v· c:i t::::· l :i. r..: (.:.:.1

Et a n \/ O E:• !"" :i. !'"t q

. . i:':i. .::·:, r . i \/ i' .

1::::· t.� :i. n (j

Et. E:'t. !"'i \/ I'" :1.

0:! �·:·:

:i. l"'i c;.:.!

.;::l. (:'i!. l"·i :i!) iïl r;;;! k :i . l'"i (.J

;':':i ;·:·:!. ïl \/ !...t 1 1 :i. r''i \.:.:J

rn (·;:J 1 t. :i. r .., \.:.:.1 ;;:t. ;::t n ·:::; m E! I'.. :i. n ::.:.:J Et. i:':i. n ::::. !'"i :i. . :.i cl i r·1 t,:J

-:'::•. ·:'!:i. rï V·.J E:'t {:':i. :i. :i.

E:'�. ;::l. n : :::.

a ,·::t !"'l !!i!. l'"ï C) \·:·:·! 1··.. :i. !'"i (.:.:J ü·:·'· i:':\. n ·::::. p i::·�. rl n :i. rl (;_:j

• .

i:':i• .::1. l'"i ......... u. ,.. . :i. n (;;.1

.

l'l

(.:.:j

"·::\ ,·:·:t. n 1..-'J a k k t::-2 1'.. :i. l"l (.]

.::::�. .:::,. n

r;,.I .;E;. ·:::; ·::s :i. l'"t (.J

;::·•. .. ::::tn ::::. jJ :Î. t. ·:::; :i. !"'i \.:.:J

i::l. .::·:1. n l..:·..t t:�·:· 1 1 i n '] . E:l. Ei1. !' .1 V·J i;::! l'"t c:l :i. l'"t \.:J

\·:·:·!. i::r. r1 �:::. iJ tJ t· :L l'"ï Ç]

·:·::\ :':':i. n v·.J i·::! n n :i. n t:.�.l .:':':i. B. n l;\J i:::? !'" P :i . n ;;;.:.i .. E:'i. .:·::1. r 1 t J f::�! t·· \/ :i. r1 (;J

i:!i. i:!t n ::::. p u. (.:;J :i.

.:'::i. i!:î. n t......J :L n n :i. 1"'! (.:�1

i:·:·'· ,;:1 n !::; p 1 :i. '1::. ::::. :i. n i.:.:J . i!:i. ;'!!ï. l"l '!!!. jJ (J t::·:! l :i. rï \.:.:j

.

. r. , ·:::; p r.. •::·::· k i n ::.:.:.1 .:·::t. :::i ..:::·t. .;\!'t l'"t �:::. p 1...1. !;\Î

(.:;.1 :i. 1'..1 \.;J

i::'t. ,::\ n !:::. t. i::·,. rn !J :i . r·1 i.:.:J . a t' :i. n ::.;.� "·:·:·t. ,::z !'"i .:·:·:·t i:':'t. n t:. c:· k :i. r·ï (.:.:J .

.:·:·:\ .:::\ r": ·:::; t (·:·::· 1 l :i. n q

:.':!\ ;!!i. l'"l !:::. t� (·::!i'" \/ :i. l'"i (.:.:j

:::'t. .:·::t n : ::: t:. :i. c: h t:. :i . ï"i f:J

.

.

:.::·'· ;:·:·t. r·1 :::; .:·::t ,::'t r. .i

t. i k k :i. n \.:.:.1

·:::; t:.

:i. k k :i. n ::J

,:·:·\ i:':l. n ·::::. t:. :i. p p :i. n <.:.:.1 �:::. 'f::. Ci k :i ï"t (_:;) . ,:·:'t i:':\ n \:::. t:. (J I:::t \] :Î. !'"i (.:;j . .. .:·:·:·'· .:':':'!. r : ::::. t:. (J r. '1::. :i. n (_:] ,;;;. ..::1 !'":

• •

......

.:::!. .::'!!. l'"i f.!·.J

..

:i. j :.;:: :i. j"'i iJ

. ·:·:·:l. .:':':'i. i'"i i/·.I C:) !:;::• !< !;:�:· !"" i !"l (.] 1;\i l'" :i. j \/ :i. 1"'1 (;;,1 .:::·1. ;;J :i. n (_]

E:î. .:·:·�. r·i

,·:;1. ,·;;i, 1"1 :.;;: E:i. k k :i. !"'1 (;.:J ,:3- .:·:·:i. i'..l ,·::\ l"'i d :i. r·1 .(:;J . i::\ "·::·�. n ;::·: \·:·:·! t.:.� 1 :i. r I (.:;J .

,;·;;, {;;t. l"'i :�:: •:::! ç;_l (,:;,i :i. l'"i (:.l

:.::: (·?:.· :i. 1 i r1 (] :�:·: •:::! '!::. t. :i. n q ,·::\ ;::i. n ;::·: (] \-:-?.• k :i. n (] ,-�i. ,-:·:t n

a. t'i:i. r1

E!t E:i. l"l

? C:l t;;) t. :i. r·t (:;J

i::i. ..::!i. 1'"1 ;:::

u

:i. Ç.:J :i. n (;J

.:·:::. •::·3. r-i :.:·:·:

tJ.

:i.

\/ t�·:·! �··� :i. r�t (.:.:.r :.::·t. ,·::i. n -:::: l...tl'.. :i. !"'! (;.i

.:·::1. ,·::'t. n ::::. t·. Cl t:. :i. n \] .;:;·:. :.':':i. l'..i ;;:; 'I:;. CJ !. ..I. I;\) :Î. !"'t (.:.:J

.::·�. a. n

;!:\ ·:·::'t l'": ·::::. t. l'" !;;;: p :i .

.::). E:\. !'" d :i. l'"t (;.:J

. ,;:1. ,;:i. n �:::. '!::. ,.-· ..:::i r. i cl :i. n \.:.:.1

l"'i (:J (·::i. ,·::i. n ::::. t·. !'.. :L j k i r..1 q

.

·:·:·:i. •::!i. l'"t ·::::. 1'. C) i'Ci :i. !'"i •;.�1 r..1 (.:.:; e:t. .:::·t r1 �:::. t:. !.. .t i I<

(;.:)

:i. r1 (.:.:.1

;:·:: V··' �:::·! 1 1 :i. n (;.:J ·

,·::·�. ,:J n z v·.J E::• n (.;.i t:�·:· 1 :i. n (.:;J !!::·!

1 :i. n (_;)

· ·:::r. c:: c:: r::·:! !"l

t.� l...l. t::·:!l'"

E:i. E:l. l'" �::

.:·::·. c:: c: 1 :i.

rn a. t:.

i'ï (;;j . :i. ·:::;. E·! !'.. i r. 1 c.:J

1 18 l'"t .::':i J :L 1'..1 \:.:J .

:i. !"'t (.:.:j

t:. •�::! r· 1 ,::·�. t:. :i. r··� c_:1

:::; t·. (·:·:�· 1 1 :L n q

achterui t <':':'t.

c:

Î"'i t:.

\/ C:) t::·:·! (:,1

a. c:: h t:. :i. n t.:.:J

.i:!i. c:

t:. :i.

\/ t�:·�·

i t'..! (,:]

:i.

!i:l. C: I···i t:. �::;!r··

·f l'"i .:'::'l. k :i. l"l (]

ett i ng l'ï

!' . :i. l'"t CJ

. l·::i. C:: t. u. i::·:·! r . :i. n (_:.:J .:::t cl �:·:·! iiï 1 · ..1 a. 1 :i r ..: c.:.:J . i::'!. c:l \·::! m :i. r·t \.:;,i

·:': 't cl (·:::· I'" 1 ·:':1 t:. :i. l"'t g ,:·:·!. + b t:i. k (·�) i""i :i. l'"i \.:,:.1 .:·:':'t. ·f b i::::• d t::::• l :Î. !'..1 (.:,:,1

b \·:·:·! (·:::· 1 c:l i r"t t.:.:J ·:':':i. -f h �:·::• ·;;;; 1 (·�! 1 1 :i. l"l (,:;.r ,:·:i. + b r:.·:! �:::. t \-:-:·:· 1 l :i. n (.:.:1

t;.:J

h i:':'t. k k :i. !'": (;;) ,·::·\ +

l"'i ·:':':'!. l

i:!'t -f

h El l"l .

1::! (·:·:! t ;::�. 1

:i. n (.:.:.1 :·· ::!. + b t:::·:· t. t:. :L n (.:.:J ,·::i. + b F:• U 1 :i. l""t (.:.:J

..;.: l'"i l:!\ 1'" :i. 1'"1 (J

IJ 1 .;;;i, d E! I'" :i. l"l ç,:J ,·:·:� + !::i 1 ,·::i. �:·:: :i. n (.:J

,;:i. ·f

,·::i. + b Cl �::·:! k :i. n (]

.

,;·:\ -f b Cl Fl!.• 1'. 1 :i. 1"'1 (.:;.! .:·:·:�. + b c:J C! t. :i. ï"1 (;.:J ;':!1. +

b Cl rl k :i. 1'"1 (.:.:_!

·f IJ C) I'" ::;; '!::. ;;::! 1 i ï"1 (.:.:.1 E·! 1 :Î. rï \.:.:.1 i:':l. + b Cl t·. ,::t + !J I'" .,::\ n c:l :i. r..i (.:.:j

;'i:\

(:!1. + I::J I'" �:·:! k :i. l'"t (.:j

,·:·:�. + IJ I'" :i . .:.i n :i. r·1 ç.:.1 . ,·::t + b 1'. D k k �;..:·! l :i. n \,::)

'

.:::i. ·f !'"i ;:'it ·:::; p t::: 1 :i. .

h t:. :i.

,·::i. + h

ïï

.:·:·:t. ·f {"'I r;;;} :Î. t'..t :Î. t"f (_J + 1.. 1 (·:::· 1 1 :i. n q

.::!i. + h C:l (.:.�1 i 1"'1 !;J .:::·,. + h c:ï r.. :i. n q

·:'3. + 1'"1 Cl !...l d :i. rï (_J :i. l"'i

. .f: h U !'" :i. 1'": \.J

kk :l rï (;_:j .:.i k ,·::t :.':':\ t:. ·:::; :i. I'..! IJ

a. + k .::-:1. !:::. b t-:! 1 :i. n (.:.:J k .:::�. cl :i. r..1 (.:.:J

.:::i.

,::1. + k ,:·:1. 1 k :i. n \:;.1 . ,·:-:z. + k .:::l. l v :i. n (.:.:J

<:'!. { k E•. rn rn :i. n q k .:·::t r..1 t:. �:::·: 1 :i. rl (;,:J

.::':l. +

·:·::·,. + k .:!!i. l'"i '!::. :i. I'Ï (d k .:::·•. 1:::r p :i. n q .. E:i. + k e.-:· t'" :i. 1. i (_]

.:::l. +

(:':l. ·f I< i:::! 'I:.: !::; :i. !"l (,;J r.':':l. { k r.-;;) I.J !'" :i. !'"i (]

.:::"t ·t= k :i. j k :i. l"'i (J

.:::�. !J p :i. r ..i (.J . a. + k 1 !::i. !' . i n \.:;J

Et ·f b i...!. :i. (.] :i. l"l (.:J 1::1. + cl ,·::�. k k :i. r't \.:.:J

a. + k 1

�::'t. + cl ,:·:\ 1 :i. 1 ...1 (.:.:.1 ,:·:·'· ·f cl E:l. in in :i. r·1 \.:;.!

�::1. +

k 1 (:·! cl :i. n (.:.:.1

.;';':i. +

Et + k 1 (��� rn m :i. n <_:;J . . .:::t + k 1 ;::.:: F' p :i. r. 1 (.:J

�:':'1. + c:l •:::·:· k k :i. ï"1 (.:.:J

,·;:�. + k 1 c:J !J IJ :i. r..i (;.:.1

c:l .:':'ii. f"'i k :i. 1'"1 (:.:.1 . I::·,. + ei <-::·! :i. n :.:·:: :i. l'"t (.:.:;

1::�. + .:::�. ·f

l:!i. <:'!. + .::·:�. + {:;1, +

d (·::! 1 :i. n \.:.:J

d :i. j k :i. n (_] d :i.

�::; �::; (-;;)

1 :i. ('! (.:.:.!

cl Cl ;;;::· l"'i :i. ï"l (] d D l :i. l'"i (;_:)

;::i. -f k l i rn rn :i. n q E1. +

.;';';'!. -f1 :i.

k ('i .;';':l. (.:.:j i !'"1 (.:J

+ k r·: :i. I::J b

,;;�

1 :i. n (.:;.1

!::1.

.:':?, ·f

(::� +

ei !'" u. k k :i. !'"1 (;,:,1

.:::i. +

c:l

1;\1 .;';':\ 1 :i.

ïï

(.]

i:!'!. + c:l �·\Î E-:! i 1 :i. !"'i \.:.:j i:'ir. ·f !::·:! :i. ·::::. :i. l'"t (;,:J <:":·.. +

t.:J (·::·: \/ :i. n (J

;i:i. +

.::·,. of k n o t.� t :i. rl ;;.;i k c::

i::·::

1 :i. l"l (.:J

,·::1. +

k o k :i. n (:;J

.;:�. +

k u n cl :i. c:.l :i . n (.:.:.1

:i . n q

,::1. +

p !:::: l :i. l'"i (.:;.! .:J. + .:::i. + k CJ r.. t:. :i. rl t.:.:J

(:'i!. + (.:.:J :i. (·::: -!::. :i. !'"! (.:)

.::'!'!. ·f

Î< (J {"'" t:. i i'l (_:J

:::,. + \] :! . :i. IJ P (·::·:• !'" :i. r"1 1;.:J

:':':'!. ·f

k

,::·i + (.:;.1 1 :i. j cl :i. n \;;.i

.

i:':\ · f

\.J 1 :i. F:J p :i. r ..1 (;.:J

(.:.:J

f< r·t E·� t..t �:: i r� (.;J

k !"'i :i. j p :i . f"'i ÇJ . .::·:l. + k r. 1 :i. p p :i. n (]

,;:i. + c:l i'" (J (_;j :i. 1"\ (.:.:J . ..;.... Cl I'" U l. j::J 1. n ']

J"l

· .:::·�. ·f k n ,;:1. 1...1. 1;'-J :i. r·l (.] .::?.. ··i: i< r·: E·! 1 1 :i. i'"! (] ·f

cl t'" �·:'i\ .�':'1. :i. :i. l'"i (i

k n E:l. l::l l::!

c:l i'" (.;:;) :l (.:.:; :i. !'"i \.:.:� .::·:\ of c:! 1.... :i . . :.i \/ :i. n ::]

i!':� ·f

q

i" i (]

.;':':1. -f h <·::) + + :L t"'i \.:.:J ,·�·�. ·f h r:::! :i. :i. I"': C,:;J

i:':i. { i::J :i. cl d :i. 1'"1 \.:.:j .::�. + IJ i .:.i t. :i. l'"i \.:.:.1 i::l. + b :i. n c:i :i. n (.:.:.1

\·::·:• 1 :i. ï": (.:J

.:::�. ·f 1· .1 ,::i. rl �;:.:.i :i. n r:.:.�

,:·:·�. ·f

·:·::�. +

:î. ï"t

i::i. .f k !' .. Er. h b (��· 1 :i. 1"'1 (;.:J i'"

-::1. + k r·

,·::t b b :i. ;:·:i.

!'"i

(;]

k :i. n (.::J

·:!':i. { k !'" ;':':l. ·:::; ·:::; :i. i"l ç;) ,;:i. + k !'" u Cl :i. i i'"i q ,:·:i. ·f

k !'" t.J :i. :i. n (J

119 r. .t

1 ;:·,. cl

.:::"t

(.:.:)

i !'"i (.:.�! . . .:·:·:t. 1 (·:·:! (::! :L f"l <:.:J . ·f 1 !::�:· \.:.:J (.:;J :i. l"i (.:.:,�

,·::·!. + 1

.:::\ t

.:::i. + 1... :i.

+ 1 (·;::· i d :i. i'"i (;_:j 1

�:::! r· ·

.:::\ +

1

E! \/ e:.· t·

.:·::·1. +

]. f!::·! Z :i. 1'"1 (.:.:J

.;':':'!.

·f 1 i k k :i.

Ei. -f

Ct

i rl (]

.:::i. ·f 1 c.t :i. ct :i. :;·:·1. · ,:·:·,. +

-f

k k :i. n (J

C) �:::. ·:�:.

l c.t i

(.:.:.1 t:. •:::·: t'.. :i. n q r..1

1 !...!. :i. \/ :i. l'"i (.:,:j ,::\ + rn .:::·\ .::-:·\ :i. :i. r ..1 c;,�

;':':\ +

fïl i!:i. îïl ,::t

,;·:i. ·f

i'li !i:'t l'ï

!'"

u (·::·:· p :i. n <;:;

.::1 ·f � . .. (] ��·:! ·::::. t:.

.

r ··�

(.] i"l

·f i' .

.

c::;

+ i'" Ci ïii :i. !'ï (_:.:J Et of I'"

d :i. n <.:.:J

(J (J :i. :i. !'"i <.;J ·:':';'!, ·f ("" C:} ·�::. �::; :i. l' ..i (,]

1 :i. i'"i t;;J

:L i"l (.:J

;'). ·f ['"

() t:.

t :i. 1'"1 (.;_!,

.:::t + i"' () \/ :i. l"l

;::1. +

.:':':!. ·f �:::. .:·:·:·:. IJ

1 cl :i. n (.:.:.1 rï (:_! .

(:i'l. +

:i. n (.::.1

Ci i"'! �:::. '!:.:

E! !'"

<:]

:i. r1 c.;J

�::·:! J. :L

r1

(.:.:j

h ,:·:i. -f f :i. l"l <;_:_!

·::::. c h .:::\ 1 :i. ["'! ��.:.1

E'. + !::; c , ...� :::�. f �:::. c::

rn n 1 rn i n \.:.:.1

l:':i. f iïl

co

:'::i. + ·:::; c:: l'"i .:!':i. (il p :i.

,::·�. + nï \·::: t:. i n \.:.� ,:·:\ + m :i. j i"l :i. 1'"1 (.:.:.1 .:::·�. +

Lt :i.

Et -f ·;;;; c::

.

,::i. + ïi1 t:-:! rl r t :i. n (.:;J Hl F!:! �::� t:

,::1. ·f (·· ··

,-;:·, ·f ·:;;; C: h i::\ cl U. !;'.! :i. 1"'1 (]

i:!l. -f ('11 E·! J k :i.

,::·,. ·f

(.:.:J

1 1 :i. n c;.:J

;:·:·'· + en ;::1 1' .. t:. 1 :i n CJ . . i:!'t. + lïl i:!i. 'l::. t:. :i. l"l (_:.:J rn i:::!

i

,·;:� ·f !•'" (J ·f ·f (·:·::1 1 i

a. · f i"'· c:l rl

k i ï"! (_:;j

(::'1, -f

(:_:j

I'" :i. .:.i ;;:: 1;:�·� 1 :i.

:i. .:.Î :i. i"l (J + ,.... :L !::; t:. :i. i'l (;] . .;':�. . ,. :i. t:. i i"''t (.:]

·:':':i. + 1 u (·:7:• !'" :i. !"l (_:;) 1 () \.:;.! :i. !'"! (:J

(:·:·'· ·f 1

+ I'" :i. j q n (.�i i'" :i. j t: :i. l'"i q i:':i. -f I'"

(,:;J

.:::1. +

-:':';). ·f 1

:i. j c:! :i. f"t q

:i. n (_:;)

l"l

h t·. i n \;:,I

.

:i. n (:.!

,�:'. ·f

:i. 1'"1 (.:.:.1

·:'i:'t. -f tTi U !'" :Î. !'"! (.] ,::1. · f n ;;-:�. \/ �:·:: 1 :i. r . 1 (.:.:.1

\·::t. ·f ::::. c: .::':l. + ��:. c::

\... ��·::·

ïl

(�

1 :i. n (;;_!

h .:·:i \/ :i. n \.;.1

1·1 (�:·::� :i. c:l :i. rï (.:.:J . 1·. 1 r::·:: 111 1:::! r- :i. n i.:J

.

E:1 + r ·1 E! en :i. r·1 t;.:J . >':':i. ·f n (·:::· u :.:·:: :i. r. 1 (:J .:::·!. + r ·, :i .:.i p i n (.:.:.1

,;:1. + ,::\ +

.

r": t.J iïl ril �::·:: t' ..

( ::) C) (;.:.1 ·:::; '1::. :i.

i:':\ ·f p ;':;i. k k :i.

1"1

·:':':i. + iJ :.'::\ 1 :i. i"'! (]

:i. n (:.l !"l

(]

q

.::·:1. + p 1::\ n d :i. n (.:.:.1

,;;·!. -f j:::< E:·,. �:::. ·:::; :i. 1'"1 (;.:.1

i:':i. + p t·:7: :i. 1 :i. r1 (.::J .i:} ·f p �:::: :i. :i. l'"i (,:;J

.

i:·:·l. + p F· 1 1 :i. n \ :J . .::·:i. + Fl �::�· n n i n \)

,::·t f r:l (·::·:• l"' k :i. !'ï (,]

·:·:·:i. ·f ·��. c:: h !::·:·! p p i n (.:.:.1 .. ,·::·�. + ·:::; c:: !· i C·:!!"" 1"\ (.:.:J . .:·:-�. ·f ·::::. c: !'ï t:;:.:� r.. en :i. l"l t,:.:J Et. ·f

·::;;. C: h (·:::• !'" \/ :i. !"l q

.

:::!. ·f

·::::. c:: h �::::· t ·:::; :i. n r:J

iJ. +

\:;; c::

l'"t E·! U. I .... i n q

,::t. ·f ·:::; c:: !..l :i. e!! t. i

.;�i. + ::::. c: h :L j

.:·:·:i. +

:.::\ -f

·:::� c:: �;;;. C::

\/

!"l

\.:;.1

i l"l (.:.:j

!· ..1 i 1 cl �:::! v- :i.

h :i. 1

rl

.:·:·:l. ·f ·::::. c: !· ..� :i. 1 1 :L r..1 (;.:.1 E:'l. + ·:::; c::

h :Î. '1:.: t. &:! I'" :i.

a. + ·:::; c: ,...t D !:] !::! :i.

rl

r·t

t.J

i:!i. + ·::::. c

l"'i Ci u (;..j i 1"'1 q

:.'::\ ·f ::::. C

h I'" Ei. p i n \.:.:j

.:·::\ + r::� �:::: r·. .. ·::::. :i . r..1 q

i:·�. -f ·::::. c:: h I'" :.!':\ b I:J :i. l"l (.J

Et. + p :i. j r·: i <;.:! :i. n \.:;) . ,·:·:\ + I J 1 .:::t t. t. :i. r .1 (.] · ,·::�. ..;:: p 1 (J E• <_:.:j :i. f"l <;:,!

·:':':\ + ·:::; c:: l "l (' ,;::·1. p p :i. !'"!

.

:::t. ·f p 1

1...1.

:i.

:�:·:

:i. n (;;,!

,·:·:·�. ·f p 1 1...1. k k :i. n (.:.:.1 .. . ·:·::t ·f p 1 u. n cl �::::· i' :i. r . 1 <.:J ,;;'!, +

p u (-'!:! :i.

1::..: !'"

:i. 1"'1 (.:.:J

,::i. + p Ci 1 c:i <·::: t'.. :i. n (;] ,;:\ + p D iïi p :i. !"l t.:.:J .. ,;;i. + 1::) 1.. �::: �:::. �:::. :i. r··� <;.:.1 i::·�. + p r· .. :L j ;:.;: :i. n \.:.:.1

.;':'!!. { \::ï.

·f

i:!i.

-f ·;:::. c:: h !'" C) b b :i. 1'"1 \.:J

;:·�. + �::; c:: E:I. ·f

c:1 t::!

:i. i n

·f ·::::. c: , . , Ll i :::.::� ;-.. i r·1 (J .:·:1. + ·::::. c:: 1· .1 u :i. rn :i. n q

.::·:t

.

!""'

.:'�·�. +

i:':i. -f !' .. {:·:·;. !::. t·. ;;:-:.• 1'" :i. I...! <.:;J

h r-

�:::. c:: �·1 r· c:> (·:·:·:: \/ :i. rï (.:.:J

,·:�. + ·:::; c:: h u 1J IJ :i. n
!'"

,:·:�. ·f . .:::!. ·f !.... ,�\ r ·: ·:::; \·:·:·� 1 :i. ï ..i \ :.:J . .::;·�. + r· .::·:·�. ·:::; !J i r ·1 \.:.:.i

(J

i rï q ·:!!'t. + ·:::; c: h ("'' :i. .:i .:·::t. + :::; c:: h I". :i. k k :i. n (.:.:.1

.::�. ·f

·:!':\ + 1:::: 1 :i. l"'i (,;_! <·:·:!. rn rn ::·:·:·:' 1 :i. rt (.:.:J .. . r .::·:l. l' i CI :i. 1'"1 (.]

�;J

(·i:·! I'" :i. 1'"1 ��]

.:·::1. · f

+

·::::. c:: h u. i n :i. :..·1 \.:.:J s:; c::

h u. :i.

�::; c::

!·.., u '!::. t.: :i. n \.;:.1

\/

:i. n <.;J

;::; c:: l...ï Lt i". :i. !'"t (_:_:j

·f �::� i::·:·:: :i. i"'i i

f'"'i

(_]

q

1 20

.:::! .

·f ·::::. 1 :L .:.i -!::. i f1 (.:.:,:

E:'t -f

;;:; :Î. :i.

1"1

a. + t:. ,::\ :::; '1::. :i. n (_:;J

1

i:':\ + ::::. 1

,�:i. + ·:::; 1 ;':i'!. + ::::.

C) l'ï Cl

:i. 1""1 (,!

:.::·: :i.

ïï

(]

I'" j:::! :i. 1'"1 (.:.:.i

1 Cl '1::. :i. l"'i (,:,1

,·::·!. + ·:::; 1

C:) \/

.:·::'!. -f :;::. 1

U.

·::::. 1

i. ..l

.:::1.

·f

(:':\ + : ::;

l.

:i. l"'i (,:;,!

:i. '!::. :i. 1'"1 (;;,!

:i. t. :i. 1'": (.:.:)

..i. I•"' !J :i. l'"i (.:.:J

.;::1. -f ·::=; cn ,::·:: c! :i. !"': \] ·:·::i. + :::;. m \·::·:· k i 1'"1 t,:.:J ..:::'�. ·�::. rn (·:·::· 1 '1::. :i. r ..1 (J ,:·:i. { ·:::; :n f:.· i"'· :i. l"l (.:.:J

+

..::;ï. + (�\

:':':'1. + :::; r..l i:'ii. l...l. i.:\J :l rï CJ

..:::i. + ·::::. r..1 :i. j cl :i. n (;.:J

,;·:i. ·f ::::. n :i. j 1 :i. r ..1 (_]

·::::. rl :i. P !J

1::::: r ..

:L l'"i \.:;J

i:':i. -f :::; 1"'1 0 \·::·: :Î. :i. rï i.:.:,! .:::1. ·f

·:::; n \J �:.:·:· !'" :i. n q

,;:·�. + ':::. n u. i t:. :i. n (.!

-::·:�_ · f ·:::; C:) [J p :i. !"'l (;_:j

;':':'!. + :::; p (:i\ cl i !"l t,:,:j ,·::ï. + :::; p ..:::·�. n r..l :i. r ..: <;.:J

,::'!. ·f �::; p ,;;i. t. '1::. :i. 1'"1 ( :J . ,-::�. + ·:::; r) :i. E::: c:i t r·l (;_:j

t:. �::·:: k (·::: n :i . n q

t: i!.·:·! 1 1 :i. l"l (,;,!

1 1 :i. 1"1 l.J

;::·t -f 'l::. f!.·:·! I'" :Ï. 1'"1 \.:.:J

-:·:·:i. ·f t: i 1 1 :i.

i:'t. +

,::·;_ -f t. u r;J p :i. n q .::·:,. + '!::. Ci !...( V·.J i ïï (.J . ,;:i. + t: r . ,.�ï. n :i. n

t:. l'" .::':ï. p p i l'"i (J

B. +

t.: r .. t:·:�· d i n (J

.:::'. + t. t· 1:::? k k :i. n (:;J . i::J. ·

f t. t· u E·! \/ :i. n (.:.:.1

.;':':'!. +

t.: I•'" u ��:.:,! <.J \:.·::• 1 :i. l'"i (!

i::'. + '!::. !'" n m en <·:·� 1 :i.

,;·:\ -f t. l... ;::1.

.

D if! Cil :i. n \.J

;':'it.

{ ·;;;; p C:) t:::·! :i. :i. 1'"1 ;;J !:�. p Cl i"l

·:�; :i. 1'"1 (.] . ,�:i. + ·::::.IJ u r 1 :.:·:·: :i. n c,:,� (:':'!. + ·::::. p (] !...!. 1.:\f :i. !'"i .. .::·:i. + �:;:. j::) ,. . :i. r·1 \_:;,! i n (.:.:J (:.:'!. +

.

i:':i.

·f

f::; t.

,:·:'!. rn m :i. n \.:.:.1

.::·:�. p r:i :i. n \;.:.i .:::·!. + �::; '!::. (·:�:· k :i. l"l (;_:,! . ,·::·,. + ·::::. 'i::. <:::: 1 1 :i. r. : c:.i .::::. +

{::'t.

·f

�::; t:.

�::;

E·:· m m

:i. n (.:.:J (:ii. + ·:::; t:. :::·:: i'il iJ ;;:.;:· 1 :i. 1"'1 t.J ,;;l, -f �;;; t: E::, ITI p } :Î. l'ï �:.:j .::':'�.

-f ·:::; t:. 1::·:! r· \/ :i . n c.:J

,::\ ·f

�:::. t. (·=�

I'" \/ :i. n (J

:i. j tJ i

!"'!

.

i:':i. + t. :...t :i. (;;,i :i. i"l (J

;;:, -r t:. 1...1. i n :i. n 1]

a. ·f ....... ,·::�. ,·;:,_ !·"· cl :i. (] :i. r ·1 <.:;) \::1.

·f -........ -:':':!. c.J i

·:':':'t ·f

\,/ \':':i. !'''t

i 1"\ (.:.:.1

·f \/ E-:l 1. 1 :i. .

Et. + \/ (·::!

(.J

t"'!

f'l i !' .1 (,:,!

t:.:J

-:':1 ·f

\/ !':::: i"'' t.:.:J :i. f"i (_:.1

i:·t +

\/ <·::: !'" \/

-:·:�. ·f \/ (·:·:! :�·::

:i.

f'":

1 i

']

r1

.;':i'!. + \/ :i. .:.i 1 :i. !"l (;)

c.��i

·:':':1. + \/ :i. 1 1 :i. n \.:J -::-:·'· + \... :i. �::; �::; :i. n ,:·:i. + \/ 1 k k :i. !'"! '::J ;';:i. + \/ 1 (·:::' ;::: i + \/ 1 :i. !::·:! '1::. ·:::·;. + .::1 .:J

:i.

l'ï

j IÏl

(J

(.:.:_!

I'": Ç;J

·f ...i 1 <:::< t:·:! i :i. n <_:,:J ·f \/ 1 Cl '1::. '1::. :i. 1'"1 ;:,:J

.:·::!. ·f

\/ (J r::::; cl :::·:·: t.. .. :î . 1"1 (.:.:_1 .. \/ C) E·:' i"' i l . i (;J

.:':':1. -f \/ Cl

,::�. + .::·:·1. +

I'" C:Î 1::·:� I'" :i. !'"1 (;,:J

m :i . r": (.:.:.1 \/ i'" .:::( 'd :i. 1'"1 (j

·:;:; t.:

,·::i. +

·:::;

t.: :i. k k :i.

f:�,

t:. ( :;) + + :i. 1'"1 ��:.:j

i::�. ·f ....... i' E·! t.: i n \;:) .:'::·,. { \/ I'" :i. ,;::! : ·:: :i. l'"i (.:.:j .�·;i. ·f \/ tJ. r... :i. rl (.;J

�:::. t. C:) i'i'l p :i. l"'i \.:J

i::l. + 1/·.J i:':l. C:: h t:. :i. l'ï (_:.:J

<::1. ·f ·:::; t. ,::i.

+

(:':·1. +

i:':i. + .:::�. + ::·:i. .

(.:.:,1

rl

f�:_:J j_ l''l (.:J

{:':i. +

n <,:.:J

:i. IJ IJ :i. 1'"1 (.:J

·:::; t CJ

k :i. !'"'i (:J

·::::. '1::. c 1.. .. t. :i.

n (;;,1

·f �::� t:. C:) t·. :i. r·l t.J

,:·:!. + ·::::. t. !'" .;':':l. f + i 1'"1 (_:J .::·:!. f �::; t. , .... ,;;i,

1 :i. l'"i t.:.:j

'.':':'• + ·:::; t. l'" Et '!::. :i. 1'": (.:.:_1 . .:::-.. + !::; t:. r· :i. j k :i. n <.:.:J :':'�i ·-i� · .

·::::. t:. ,..- CJ Hl :i. l'ï (J

n \]

·f 1::. I' . u 1n p \·:::: t·. t: :i. n (.:.:.1

.:::�. +

·f ::::. p 1 :i. j t·. :l 1'"1 q

<.:;J

(.]

t:. Cl fïl :i . 1'"1 (.:J

.:::i. · f \/ E·:! t.:.:j

{:i'l

r ..1 f't

+ t. Cl ï"! n i n (.:J

-:!':'t

·:i':\ + ·:::; p 1 :i. l'"i '1::. (·:! !'" :i. 1"'1 (.:J i::i. ·f ·:::; p 1 :i. t. :: :; :i. n (.::.1 .

r1

.:::-:. + t: :i. nï rn <·:·� i'" :L :L [.. '! t:. i::·:� ]. :i. \':':!. ··f:

i:':'•. + :::;. p :i. (·?:! (_:,:.1 \·?:: 1 :i. l'"i (,] ·:::; p :i. t:. '1::. :i. n (:J

:i. l"l (J

;':':i. p

..':':i. + '!::.

Et + ::::. en :i . j t: :i. l"l \.:.:J

-:�:�. ·f

:i. n t,;J

(.;;; i'" :i. 1'"1 \.:.:J

Et + �:::.

·::::. 1 u +

:i.

t. .:·::� k �:::: l :i. n

i::ï. + t:. E:l. k k :i. n \.:;.:

l :i. p p :i. l"'l l;,:,!

;':':'1. +

�::; t u

!"': \.:.:J

(.:J \·::·:• I'" :i.

;':':"t o f ·::::.

Cl b

+

..

.:::1.

·f V·.J .::':'t. ..::·:i. :Î. :i.

ïï

(_:;j

·f v·.J a. 1 1 :i. n (.:.:; .:�·�. ·f v·.J ���. ·::::. �::; :i. n q .::':i. ·f v·.J .:':':'i. t.: (·:·:! !'.. :i. n (.:J i�i. + v·.J E-? q :i. n \.:.:! .:::i.

.:::ï. ·f v·.J (�::

:i. c:! :i. n �:.:J

;'::i. ·f 1,:\) ;;;,.? k :i. ï'l t.J

121 ,·::i. -f

H F2 !"l k :i. I'"; \.:.:J V·.J \·:-;; !'"; lï :i. r·: CJ · :: ! ·· t C·:·::� I ..I t. c:·: I. :i. { ', ( 1

.:i:\

!.:,J E1 f·"' :i. l"l (;,:,l

�·:':i. ·f

f.:\f (·'::·: f"

{.:.:\ ·f

f/·.J

i< :i.

{"')

1 (.J d :i. n (.:_:J !::i c·:·:·:· ,·::·,_ ·;:::. l:::-: m :i. n c:J b i:?::• b ,:·:i. k l:;:.; !"'i :Î. I"l CJ

\.:J

:i. j �< i r·, (.:.:J

l::i (·�:· b F2 �;;; p

.:::1. + v..J :i.

F::1b E·: b C:i �:::. ·:::; :i. n f.:J

.::-:·!. -f f/·.J :i. !'"i !'"1 :i. 1"'1 CJ

!:::; t::: !::i Ci !...l 1::. :i. !'"i ��:;,1

;!':'!. ·f 1.:\l :i. t.: t i l"l (,:,i

!::J �:·::• c:: :i. . :.i + r::·:: !'" b c·::: d ,·::( k :i. !"i (J

b F:! !:::t C) u I.AJ :i. ï"l q

,·::'�. -f t.�.J :i. !i::. �;::. E·! 1 :Î. rï (.:.1 ,·::i. + ,,...J :i. �::� �::; :i. r .., c.:.:.1 ,:·:i. +

!:':i. -f

f:::t t:::� ei

1;'-.J Cl ;::.;:• k ;;:�: !'" :i. 1'"1 (,:;,� V·.J C! <·:·:·:• 1 :i. l'"i (.:.:_1

{:!'r. + l/·.j ,....

:i j .

\/

b f::•c:l .:::t u t..'-J :i. n c.;J b c·:·:1 d 1::::· k k :i. n c.:;J

Cl i;;;; '!::. :i. I"'! (.:.:J

,:·:i. +

z

.:::·�. +

;::·: a. k k :i. n \.:.:J

.:::'t c:l \:::: 1 :i. ï"i (;_:,i

b if.·:·: cl 1a 1 :i. r·1 t,:J

l::i r;::: cl c·::-: 1 \/ :i. n C] . b e d E! r. 1 k :i. r ..: \.;.!

,:::\ of :;-:·: {:':'i. (.] :i. l"l (:J

I::J i::·:: c:l :i. �::·::· n :i. I'"I CJ

·f �-:·: -:':':'t l'"l d :i. !"'i (.:.:.! (:':i. + ;;:·: i:!\ !'1 :i. l'"i (:J ,::-�_ + ::·:·: ii.·:·: (_:;_! c.:.:.1 :i. n t:.:J

.:::\

h iE·! ei :i. j k :i. n c.;J

!J C·::• c:l i 1 ]. :i.

. El. + ;:·:·: t::·: n ei :i. r ., (J . E:'1. . f :.::� E:·:·! 1'"1 (,:j :i. 1'"1 1�:;J .:::·�. + ;;:·: E·:! p :Î. I"'i i.:.:J

b î::·::• d C:i ïi'i ïi'! C·:·:·: 1 :i. l'"i CJ IJ I::::• d i"'' .:'::·�. d :i. 1'"1 (:_!

i:':'l. + :.::� :i. + '!::. :i. f'ï (.:;_l

C] 1:::: n :i. l"'i q

:.:::

;::··. ·f

I'" C·:·:·:· :i. (.I i r..: c;:.1 . 1::. : · c:! !'" �:::·:· rn :T1 r:.::: 1 :i. n \;.:.1 b .. b Î�·:·! d r :i. j \/ :i. n (_:;,i

k :i. n t.:.:J

n i::·::·

b E:· cl

c::; n c:! \·:·:.• !'" :i. n \.:.:J

b ;;;;:· ei

;':!i. + :;·:� 1...1. :i. (_:] :i. 1'"1 (;:,! . e'. + ;:·:: v..., ,·::·i. E\ :i. :i. r. 1 t.:.:J :.:::

(:':'i.

,·::i. !'" C:: (·:·:·? I'" :Î. I"'i i.:.:J ïï

(;J

-:':':'!. ·:::; ·:::; :i. !:::< :i. ]. ,;;::• i"' :i.

1"1

(:'iï. t·.

(J iTI :i. ·:�i E:• i'" :i. 1"\ \.:J

..:::1. !. ..1. -1::.

r-1

(_]

b l::::• d i"' l...i. k k :i. !'1 (;_:)

IJ i::·:: ei u. :i. f'tl (·�·:· l i n q . b \·:::· d I;\! E· 1 rn :L r .1 (.1 IJ (·::: c:1 v·.J :i. n i;;J i r·1 q

b ,:::.• (·::? cl :L (] :i. n u

l::i E· �:�·:• !'" \/ :i. 1'"1 (;_:j . IJ r::::• q -:':':1. p :i. r. : (:J b F:::· ÇJ 1::1. \/ i n (_;]

fJ 1:::: (;_�I t:::·: �::·: �:::. t:. ::·:·::� !".. :L f'"t ::.:.:J h (·:·:·:· (;_:j i:::·! 1

1::�:

i cl i

!'"t

b �::.·:· (;;_! 1?::·? !'"i ,::':i. d :i. q i b <·:::· (_:;) \·:.·: ........ :i. r·1 c;J l::l i·:·:? <,:;,i :Î.

<;_:j

(J iÏI -:!':i. -1::. :i. ·:::;. 0:� I'" :i. 1'"1 (.:J

(;;,!

t. :i. (_:.:J :i. 1"\ (;;j r·t (.:.�i

lJ �::·::� (.:J 1 .:·:·:·t �:·�·: :i.

b i::.·! (:.! 1 1...1. 1"' i I'"! (_;)

b i::·::• <:,:_:.! C:l en m :i. rl (.:.:J b F:! (_:;j Ci Cl C: Î'"1 E·! 1 :i. 1"'1 \,:;) !::i t:::• <;J !'"

.;':';'!, \/

:i. 1'"1 (_:;j

D t E·� !'" :i. !'"1 (.:.:J

b (.;;: \.:;J I'" c�: n ;:-:: :i. n c.:.:J

b {:i'!. l ·::::. \�·:! i'O :i. !'"! (;,:; I::J ,::·t n n :i. n (.J b .i:':i. !'" :Ï. !"'! (J

b '::·:? (:.l !' .. :i. I"': Cl :i. l"·i c;J . b (·::·! ç.:J I' . :i. l"l t:. :i. n c;J h i::::· (] !'" CJ !:::: i :i. !"': 1]

i:::; ;;:l. l'" rï :i. l'ï \,:_:_1 b ,·::·,. ·:::; (·:::• l' .. :i. r"! (.:.:J . h (:·:·1. �::; t:. ,::\ i::·� !'.. d c-:·! ,.. . :i. n (:.:J !;) (:':'I. t:. t :i. !' '! (] . .. !J E·! -=·�:t. E:î. ,. .. cl :i. r 1 t.:.:J

i.:J !l

l::J t:-::• q :i. (·::: -!::. :i. l'"l (_:;j

.:':!\ !...I. 'Î.'.: \J iTI\·?:! 1'" :i. !'": (.] E:i. ;;.;:

o 0::· \/ :i.

.

-:':':i. I'" I'" f::� ·:::; t:. l::·::•!'" :i. ï"l \.:.:.1

!:':l. �:;:. { ,;:··· 1 t: •::·:·:· !•"' :i.

I'"

b �;::• c:! i'" U :i. p :i. !"': (;.:J

1/·.) i::·:·:• l'" :i. 1'"! (] :;·:: I;·.J (·:·:� I'" :i . l'"i \.:.:j ·:':':'1. · f :;-:·: 1..:-.J i::·: !l'" \/ :i. 1'"1 (;_:j ,;·:'<. 1 (:!\ I'" iH i7:·! 1"' :i. 1'"1 \;.:J .:::·,_ in t:·:: r . i c:l �:::: i'" :i. l'"l i:;J . . ,:·:i. r·1 n u. l E: 1. .. :i. i"l (.:.:J . ,·::·,. 1. ., Cl cl i ·::::. \·:.·:· ,.... i 1'"1 (.:.:.1 . ,::\ n t:. :i. d i::·�. t·. F:::• r. :i. n q -:·::i. I"'! t. !'" (J jJ (J i'O Cl I'" { :i . ·:;;) 1::::• I'" :i. r·1 <:J .:::·�. p p i::'�. I'" \·:�·? rl t:. ,;:�·:· r · :i. n <.:;.! . . . E:·�. !J p r . (J ........ :i. ,·::'�. !"'! cl (:: r . :i. n t.J

(:':'!. +

CJ

IJ E� c:! :i. ·;::; �:� (-;;; 1 :i. 1"'1 CJ b (;; cl Cl \·::: ]. :Î. !'ï (;J . b c·::: c:l o l?.·:: n :i. r. l (]

0:? t t :i. n t,:.:J (:·:'i. ·f ;:.:: :i. c: l·..i t:. :i. n \.:_:J

,·::\ ·f

1"1

b \'::: d i n cJ :i. n q

.:::1. · f :z

,·::1. + ;::·:

:i. r-1 (.:J

b f::c: l .::':t l"' :i. l"l C.]

:i. 1'"1 (:J

11-..j (' "

.tt:t tn en

n c.:.:.1

b �::: cl .:·::'!. 1'"1 k :i. n q

.;!!'i, { (Aj l"' :Î. k k :i. 1'"'1 (,:_:_1

,·::\

:i. r·: i;_:J

]. :i. I"': (J

b c·:·::• l:) c:J c·:·:·:· t: :i. r-'i c.;J b t::! b U I'" C:! i !"l (J

1 :i. n \;.:.1 .:::·1. -f V·J :i. I'"I C:I :i. l'"i (_:J :n

�;;; U. I'"

b ,:;;; IJ ;;;::• Ll c.:J

.:':':'1. -f l;·.J :Î. .:.i rï (.:;J i::·�. + v·.J :i. k k r::· l :i. l'": (.:J

i::i i!.�) q !'" C) ,;::: t:. :i.

l'"i (_:;J

b (·::·! (_�j l' ' (:;) t:. :i. l'"i (.:.:J b 0:! t,:_:)

I::J C·:·�• !"'i

U. l"'i �::� 'i::.

:Î. (_:.:j :i. l'"i (;;,!

J :i. f"'ï (:.l

i::i c:• i"'ï .::i: . tTï E:·:• I'" :Î. I"'! t.:.:J

1 22 c::,:• !"·i ,:·:i. l'": d E! l :i. ï": (.:.:J

t::J F:! t· 1 t:. :i. i;.:j :L r ..1 <.:_:J . f:::t f:::� i. .l (·:·:.\ (.;:: 1:·· i l'''t (,]

!:::< <:::� h

b

E'. c:i

i nq

b i:::! :I.

:i. i \'"'i (.:.:J

1:::; ,::::· 1--'! i::·::• :i. n :i. l'ï (;;,i

b

h

b

t::! h

k v·.J .:::·, rn :i. n CJ

b ,:;::·

i::·:! k ·;;:; :i. 1"'1 (;,:,!

b

b \·:·?: Î"'I t;;:! l'" :i. ri \,:;,1 !:::: (·:·::• I'"I Cl U I/·.J :Ï. I"'i (.:.:J

1 .!.

:i. ï"t

J ·:�! ei :i. \.:J :i. n \;,:,!

h <·::! l E• (.:;J <·:::• I'" :i. l"'l (.:.:j

b f:! 1 ;;;;) (;;,i (j :i. rï (J

IJ i::'!.• I'"! U :i. 1 :Ï. I"l (,:J 1:::1 (�·::• !"'! i..J. :i. :.:.;: :i. 1"'1 iJ

h (·:::· 1 \·:·:� m rn t::·! 1· " :i. l"î (.=.1 l"l c� .

!:::1 ·::::• :i. .:.i ::;:: ��! 1 :i. i'"l \.:,:,i

I:J i:::·! 1 1:::! n cl :i.

b �:::• :Î. '1::. �::; i

b \·:·:·:· 1 C::·:: n :l. n (.:.:J !::J E::·:• 1 (·;:� \/ :Î. f"t (_:J

!::J <·::�· :i. n \/ 1 c::; C! d i n (J l'"i

CJ

1:::; t::·! j {:). \.:.:J :i. 1'"1 (_] !:::; ;;;:.:• .:.Î .:::'. 1T1 Cl': E! !"'' :i.

h \·:·:\ 1 1'": \,]

b

�:·:.• ;..;:

:i. ["'t i,:,:J

1 :i.

.:::t in :i. n (.:.:.1

b (·:·:! k a. l k :i. rï (J

1 :i. c: !"'1 '!::. :L n (.:.:J h �::�:· 1 :i. .:J n :i. n iJ !:::; E• 1 D i·::·:• i"'' :i. l"'t (.:J

l:::t \·:·:• Î< i:':'i. Cfl :Î . I"'I I:_]

I::J (·;;:• j (·?::• t.:.:J (·:�:• !'"!

b E· k .:::< c:l :i. !"'! (:J

!'"1 (,:,:j

b

!J 1;;:; 1

0 f'IÏ

tTi I�;! !'" :i. !"': Ç.:J

l:::. <·:·:·! k <:':'i iïl p :i. r.., \.:.:1

b \·:·:·: 1 iJ n :i. n l.J

b i::·:! k i::I. p p :i. l"l (,:.:.i

h 1::::• 1

Ci \/

:Î. !"'1 (]

b \-::·:· k ,;;i t.: t (·:�· !'" :i. l'''t t.:.:j iJ k •::·:! l"" :i. !"'! (.�!

IJ I::·:·? k �:::· U.!'" i 1"'1 \,:,:j b F::! k :i. ·:::; t :i. l'"i \.:;J

1:::, �;::! k 1 a cl cl :i. n (J

ÎJ

c-::!

k l .:;;, iJ :i. !'"! (_]

l:::t \·::·! k 1 ,·::·�. n t� :i. !"l \;.:.1 l:::t i·:·:·:· k 1

1::;. ,;:.;; k ]. !::i

E·:·

::::\ p

p :i. n <.:.:i

Et U. t.

(·:::• !'" :i. ï"i (_]

k 1 <-::·:· ei :i. n \,:;.1

b �::! k 1 (·:·:: en iïl :L n t.:J . b E·:· k 1 (·?.·:· m t:. cl r .1 :i. n (,:;) b f::· k 1 :i.

.:.i

\/ :i. n (_:;j

b \·::·! k 1 :i. m rn :i. r·1 t.:.:J

b (·:::• k 1 :i. 1'"1 k i. l"'t (,:.:J b <·:·:: k 1 c r·1 t: �-:·:! I'" :i. n <;.:J b 1:::! k 1 (J P P :i. r..t q b (·:�·:· k l'"i {�\. l:::t h \·:·:: ]. :i. !'"i \,:,:,! !:::. I;:.;:• k r"l {::'t (,:;i :i. !"l i,] h (·:·:: k r": E:i. l...I. !:'.J :Î n t.:.:J .

IJ �:::: k n \·::! 1 1 :i. r·, ÇJ

I::J (·?: • Î< !"'i :Î. l:::t I::J E:• ]. :i. !'"I \,:;,1

I::J ,:::: k n i .:.i p i n \.:;J b i:::·: k r"t C::t l'" !'" :i. n c;.:J . IJ \·::: k r. , o t. t.: :i. r..1 \] 1::! �;;:.· k o <-::·! 1 :i. n (;.:.1

b (·::: k Cl k :i. 1"'1 (_:,:,! h E: k n nï :i. l"l (] l::i (·::: k c:i iïl i'i'l !::·:! !.... :i. f'"t •;.:J b (·:·:·! k 0 1""1 k (·:::• 1 :i. 1"'1 ç:,! IJ E·: k Cl !'"' :i . 1'"1 'J

Ö (·:·:! k U !'" t :i. f'"l (,:) . 1:::, e::: k o �:::. t:. :i. (.:J :i. r . , ��:.:.1 b (·:·:: k

r'" ;::!. b

b r::·:·:· 1 :i. n t,:.:J

b !'!.·'!.' k ("" .:::t c: l"'t t:. :i. (,:,:J :i. !"'! u i::l E· k i'" !::'. rn rn :i. n 1.:.:1

b c·:·: k r .. i:':i. n ·::::. :i. n c;.:J !::i t:!:! k f'' :i. !::J b :i. !'"t i,:.:J b E• k !'" :i . m p :i. n \.:.:.1 h <·:·:·! k i'" C:i l"'i :i. rl i,:,:J

h t:;;) Î< i'" l...l. :i. !J :Î. !"'t q l::J <·:::: k U. :i. p :i. l'"t \] !:::! (·::·:• k :...t :i. p :i. l'"i CJ

IJ (·�:· 1 c.r. :i. cl :i. r ·1 (.;J b i:::: :! . u. :i. :i. i"'t (_]

{) (·::·! 1 t.t i I< :i. r1 ÇJ

·::::. i::. F: I'" :i. 1'"1 (.:J b (·:·:: en EI. c 1·..1 t. i (j :i. r·t q

b i::::• 1 !...t

i::) ;;;;) ITI ·::':'I. l :Î. I"l q !:J (·:� rn ,:·:·1. rl n :i. n (.;J . b t::·:· :n :::·:� n t:. I::·:: 1 :i. r .t i;.� · b �::·::• rn ;;:-�. ·:::; t:. :i. r : i.:;J b (::::· m i�::· �:·:: �::; t. E:-:i 1.... :1. n i.J . b \·:�:· en <��: I' k :i. n i.;J

h �::::· i'iï t:·::· ·:::; t: :i. !"l (J

b (·:·:: rn i·::: '!::. ·::::. E! 1 :i. n \;.:.1

I::J ,::::· rn :i.

c:l c:l �:::� 1

:l. n i.]

IJ E! in Cl •:::·:• ei :i. (;,:) :i. l"'t (J b '::::• rn c:i f:: :i. :i. n (.:;.l h (·:�:· i\"i 0 \7:·: :i. 1 :i. j k i l"i q

b �::·::• rrr Cl l"l ·:::; t: I:::·:: 1.... i n i.:J

b (·:· m u t· �:::. :i. n q

!::i i::::• i'ït l...t l'" :i. ri (;;,! i:::t !:::: r· ·� .:::·,. .:::·t i'" E:. t:. :i. (;,! :i. n q h f:: r"t E:1. c:l c·::· 1 :i n (.:.:.1 . . b i·:7:• r..: é:·�. cl c·:: I'" :i. r .1 q b �::·:·! 1'"1 .:·:·:·t in :i . r"t '�:;J 1::; <�:::t r1

.:\:l. Lt Ï/·-J

:i. rt (;.:J

h F::·:· n I::·:·: rn :i. n ']

b t::·:! l'"i (�·:·? \/ E·:.:• J. :i. !..., Ç;)

l::l •:::: r"l (] (·::: rn :i. r·: i.:.:J b 1:::: u 1:::? ·f

b E:• Cl (.:;,!

I?:::

ni

,.. '!

\.]

l'ï q

l::l 1·:·::· C:i u r· c:! t:::·! 1 i n IJ

!::i (·::·:· cic:i !'" l o ç,:,� :i. l"l (.:.:J 1;::; \·�·:· p ,::·,. k k :i. r·1 \.;J

b �:::! p E:i. l :i. !"'i t] b 1:::;! F' E1. r ..1 t:. !::; F:: ,.... :i. n (]

b <:::·: 1:::. \·?:! :i. n �:·: :i. r..1 (_] b :;::·! p r:::·: k k :i. n (;;.1

b \·:·:·: p 1 a. k k :i. n (.:.:.1

.:J. !'"i k i 1"'1 (;,:.1 I:J (·�:· p 1 ,·::·,. n t:. i r ..1 ']

b (·:::· p 1

iJ e:.· p l

F:

i

b e:! p 1

E·:!

:i. i::. :i.

b i::::· p 1

c:i ;;:::

·:::î t:. 1::� !"" !"'1

\.:.:j

'] :i. n ::;;)

:i. !'": (;,:J

1 23 i i.;;.Ï

t

:i. r·1 c.�i b <:·:·! p o r.. ÎJ (·:�::� i::J C) ·t. :i. I' ..! (;.:_i i:::r i::·:! p i'" .;':':i. 'i:.'. :i. l'"i (;] h i::·:·! p r · c:J \:::! \/ :i. n c.J !:) ;;;:.• p 1...1. 1'"1 '1:: :i. 1'"1 (;,:_! . . h \·'!.·:· r . ,·::·�. -:·J. d �::; 1 ,:;\ (.:.:.r :i. n (.:.:.1 l:;:; E-:• 1'" E:'t iTl i I"'I C.:.:J

b c·:::• ·:�:. p

1 :i. n c.;.l

b \7·::· �::. r::r i (·::! C:l :i.

i"'t

\.]

b E·! �:;;. p i (·::: c.:.:J t:::·! 1 :i. r·1 (]

E·:• ·::;; p :i . .:.Î k €7! I'" :i. 1'"1 \.:.:_1 b (-::·:· ·::::. r• :i. k k (·:·:-� 1 :i. r ·i q

h

!:::: �:·::• ,.... �:':l. jJ :i. 1'"1 (;;_!

b 1;::·:· ·:::; p :i. '1::. t:. f"l (_:;J Î] (·?:! ·:::; p u t::! d :i. r:.;J :i. ï"i (.:J b E:-::· ·;::; p (J �:�! 1 :i. n �;_:J

IJ E! I'" E:• c: l"l t:. i l'"i \.::_! . b r:::·:• !'" i::� c:! c:l t::::• i•'" :i. n c.:.:J l::i E·:• I'" (·:·:! cl G! n i::·� i'" :i. l'ï (_;j ÎJ ;;:::• i'" r;:.;:• (:_! C·:·:! r..l :i. l'"ï (]

h �:::·:· �::; p

l::i t:::• I'" EI. in :Ï. 1"\ (.:.:.1

!J f::• l'" r;;:! :i. k :i. I'"I (.:J . b r:·::·! i'" c·:·:·! k t�:·! l'"i :L ,.. i (.:J . b c·::· 1· . c·:� r ..1 1"'1 :i. !'"i C.:.:J

b F• '!!i p i...!. t.�J :i . !'"t (;.:J b r;:::• ·:::; t:. �::·:! d :i. r·I (J l:J r;:.� \!!i '1::. E·! :i. (;;j

IJ (·:·::· �:;; t: 1:::·! k :i. f"l iJ

1:::; (·:·;) I'" :i. �;;; IJ :i. l'"i (;_! b c·::·: 1.... n \�:-:· tïï :i. n (.J

l::i (·:·:·! �:::. t: i·:::· 1 :i. n q

!J (·;::• i•"' (J k :i. I'"I Cj . b <-:::• 1.. . c1 k k t�·:? n :i. n (_:J !J \·::: !"" C:) \1 :i. 1'"1 C]

b 1-:·:? l'" l..!. �:::. t.: :i. 1'"1 (_:]

l:::r �::·: ·:::;c:: !"l ;::i. c:l :i. (;_! :i. l"l (.:;,� . l:::t f.·:·:· �::. c ! .·1 (·::'r. rn :i. n (.:.:J b i::::· ·:::; c:: l"l a. \/ :i. n (.:.:.1 b t:·::· �::; c: h 1:::: r ·t k :i. n !.:.:J . 1:::; C.·:· ·:::;c:: , .., ;;;;) !'" :i. l'ï (]

. .. I:::: E: �:::. c:: l·. : <·::: !' rn :i. f'l (.:;,t

.:i

n :i.

i'"l r

.

<.J

1 c.:;J

.

1::) r;;;; ·;:;;. C Î"'i :i. k k :i. rï <.]

b <·::·: �::; c:: h :i. 1 cl <::·: I'" :L n (J

b •:::.· �::; c:: h :i.

nï rn i::::•

:i. !"'1 (.:.:J

b r:.·::• ·:�; t:. r:::: 1 1 i n r:.�:J h <·::: '::; t.: E·! rn rn :i. n ::,:;J

!::i (·:è)i'" C:) (·:! jJ :i. l"'t (; :,! , b <::·:! l" C:r (·:·:·:• l"' :i. 1'"1 (_:;j

b r::-:·: ·::::. c: h :i.

1 :i. n <.:.:.1

b �:�· �::; c:: h :i. rn p :i. n <.:.:.1

!::) (·:·::· ·::::. c:: , ..., (] t;;;) :i. :i. 1'": <,:;,! . h �::.;: ::::. c: !· . t r::::s L:. :;-.J :i. n i.:.:J !J (·?.:• ·:::;. c:: I'": I'" �:::• r;;;:• l...l. !/·.) :i. 1"'1 1;:.:J

b <-::·:· ::::. c:: h ,.... E·:· :i. :i. n i.:.:J .. h i::::· :::; c: h 1. . :i. j \/ :i. 1"'1 \ :.:J . h (·:·:·:· ::::. c I'": u 1 d :i. \.:.:J :i. n \;.:)

b t::! �;;;. -!::. �:·?.• !Ti p 1?:::• ]. :i. ï"t r:.:;.! h \·:·:! �::; t:. (·:·:• n cl :i. Ç_i :i. n r:;J

t:] t::::� ·:!::. t:. :i. i::·::� ,.... i rï (.:.:.1 b c� �;; t:. :i. j (;_:j :i. l"l (_]

b ;;.;;) ·:::; '1::. :i. p p ,;;;) 1 :i. ï'l (,:;,� i::J E·! :::; t: :i. p p :i. l'"ï (;;_i

b i::·?.• ·;;;; '1::. Cr k :i. 1'"1 (.]

!:J ;;:-::· ·::::. t. r::;) p p :i. !'"t (;J

!:::; r::::· ·:::; t:. (J r· rn :i. 1'"1 (,:;,! IJ :::·:) �::; t. Cl I•'" t·. :i.

l'ï

b !::·:: �:::. -1::. !"" ;'!!\ + + :i.

q l"l

b (7:·:· ·:::; t·. l'" ;::\ l :i. i"l (.:;,l

r:;,:J

h l:::·:• :::; t:. l'" {:':i. t:. :i. l"l (.:.:J . t·. r . :i. .:.i d :i. l'"i (J IJ h C·::• ·:::; '1::. !'" :i. k k :i. . i::l E·! �::; t:. r . c:l n :i. :i.

ï"i

(,:;_1

n (.:.:J

b i�·::· ·::::, t:. l...i. d t:·:) i'" :i. !"l (.:;J b (·:·:) �::; t.·. !...I. :i. \/ :i. l'"i t.:.:J

b :::z· ·:::; t·. !...\ 1'" :i. !'"! (_:) !:J

C! -1::.

,;·:\ k t:-:! 1 :i.

h 1;::::• t. .;':'{r. l :i. n (_]

!"'i

(.:;,!

b \·:�:· t·. ,;;i. �::; t:. :i. n (.;J

1:::; r:·::: :::; c:: h 1•..1. '!::. '1::. :i. n (.:;.1 . . b \·::·:· ::::. r::: r .t cl :i. <.:.:.1 :i. 1. .1 i.:.:J . Î:::• 1:::! �::; :i. 1'. 1 (,:;,1 (·:::• 1 :i. i'"i C.:J

h r::::• t:. l::·:! (;_:j i:::·! l :i. l"l <.:.:J

b \:;� ::::. 1 �::·::• c: l"l t. :i. l'"i q

h E·:• -1::. 1::·:1 U. ::;.:J t;;:.:• 1 :i. l'"t (;;_!

i:::r .::-:.· ·:::; 1 :i. ·::::. ·:::; :i. 1'"1 (_:,:.1 . b \·:·:·:· ·:::; 1 u rn n1 (·:::· r . :i. n q

b �::·:! t:. :i. en en �::�! !'" :i.

b E! �;;; 1 .:::'!. p :i. 1'"1 iJ

IJ (-;:.; ::::. :!. :i. j k :i. r\ (_:;j

b r:.·::• ·:::; 1 c::r '1:� :i. 1'"1 (_::j b �:::·: ·:::; 1

u.

n ��:.:.1

b c-:;! ·;;:; p U. i] :i. l"l (.! :i. '1::. i !'"i r:.;J

!:::r c·::: r.. :i. j cn :i. 1'"1 (�I . !::i c·:::· r . :i. ,...: (:.:J :i. n <]

:i.

t::·! n k (:.· 1 :i.

b ���:· ·:::; p

b \·:-::• i'" t;;j :Î. 1"1 (:.:.1

Î::::' 'l':.

r.. F:: n t,;.l i n c.:.:J

b \·:::· �::; p !"" :i. n (.:;.1 :i. n f.:.:J f::J ,::·:� �:::. (::J c:J f::! i i r··, (;;,i

b f:::! l'" t::·! :Î. d :i. !"'i \.:.:J

ÎJ r:;;• ·;;;;. c: I'"! :i.

b C·! �:::. p Ci t. t·. :i I'"! q . IJ i::·:.· ·::::. p ,.... e:.· k :i. n q

:i. p :i. n (_]

!:) r::·:·:· �:::. iïi �::::• t. '1::. :i. n c;.i IJ i:::: ::::. n .:·::-t. l·· · :i . r·, (.:.:J b i::0! ·::::. r.., i j c:l :i. n (:.1

b C·! �::; n D f::) :i. :i. f'i \.:J

1:::; l::·:? ·:::; r·l i.J ·f + r;;;) ]. :i. 1'"1 (.:.:.1 !::! (·:·:! �::; c rn rn :i. r . ., (.:.:.1 IJ �::·:·:· ·:::; p �::1. r·, r..1 :i. n r:.:.:.1 .. lJ (·?.·:� ·;:::. r.:; \·:l r·t t:. i. r , (.:.:J

1:::: ::·::·! t:. t:·:·:· k ���? n i n ::;;J

l:::r 1?:::• '1::. �::·::· 1'" :i. 1"'! (;.:.1

f] (·::·! t:. t::·:·! Ir· i b ::·::·! '1::. :i.

c:

fl

(.:]

h t:. :i. n (_:.:.! .

r. 1

1:::: (·::·:· t. :i. t. <·�:· 1 :i. n (_J

IJ

\.:.:.i

:i. ï"i (.]

b t::::• t: C:) f'ii :i.

ï"l

q

l:::r ::·::·:• t. Ci l'"r :i. i"l (] b i:::·: t cl rl n :i. n q

b E! '1::. C:i \/ i::·:! f' .. :i.

l'ï

t.:J

b �:71 t. I'" E:. C Î"l !::. :l ï"1 (;;_! . 1?::! t. r. .:'i:l. p p :i. n (;_:j . I::J (·?.·:• t. l... !:C·:! c:! :i. !"'1 (_:;,1 b 1::::· t:. l'" 1?::·! k k :i. i"l (l

b ï:::·:• 'Î::. !'" I?::-! 1...!. !'.. :Î. 1'"1

1 24 :r. n

I:J t:-::: 1;\I D E:• J :Î. I"'i

(_:;j :Î. i""l \.:.:.1 ...!. :i. !'": :i. i"''i (;,:,l

u.

b 1?::! 1;\) (:) ]. k :i. i"·: (;,:J

l

b f::! (:'.} Cî !'"! cl Î::::' (' :i.

!::) t·:·:·:' -!::. :...t t:. t:. <·:·:·! 1 :i. rl (.;J 1 :i. n r:.:.:J b E·:• t:. v·..f i .:.i !::J E! t:. H :i. t·. :i. n Cl IJ \·::: t..i. i"'. l :i. t"l <;J h \·::? t...l. r · :i. n <,:.:.l

!:J t::·:! !..-\t c::: r·, :i. r..i

iJ (·:·?: V·.) C) (J l'" d :i.

.;':':'\ !'": f.:.:J :i. l"'i \,:;,1

b \·:·:! \/ t:·:·� d

i'"i

q

:i. c:: h t:. :i. r:.;J :L n r:.:_:J

b

:i. n q

l:::r t;;;:• \;' E;;) :i. 1 :i. \.:.:_1 :i. I"'! \]

b c? :::.: :i.

!J (·::! \/ t::·:·: ·::::. t:. :i. \.:;J :i. 1'"1 (.:J h F!: \l :Î. 1'"1 C:I :i. l'"t (;.:J

b E·:• :.:·:·: b \�·:·? �·:: !::i Fi• :.::: b r:·::.: ;::: IJ ;::::• :.:-:·:

�::.· \/

:i. n (:.!

b �:·:! \/ i

b !:::·) \/ 1

�:::. �::; -:!':i.

1 :i. n Ç;]

l::i r:-:::• ?: i. q :i. rï (;J

b \·::: \/ E·! !'" �::; :i. ï"l (.]

l:::t

!'"1 (.:J

h F:.:: ::-:-: r:·? !'" :i. !"''i (,:;) h ,;:::· :? (·::: '1::. '1::. i n r:.:J

IJ c·:.· \/ <::\ '!::. t: :i. n (.:J

b (·:?.• \/ r;:·2 C:: l"'i '!::. :i.

:i. n \.:.:.1

;:_::_! r:,:;J i l'"i (_:;j

:Î. i'": (;j :i. r·r (_:;j

:i. n k :i. n \.�.!

:i. :i. :i.

1'": k :i.

!"'1

..

��:_;�

r 1 n :i. n 1:;J

t:. t: :i. l"l (]

h E:· ;:.:·: o d :i. n \.J

b t:-:·! \/ 1 f'::·! k k :i. l'ï \.:.:J b (·:.·! \/ 1 :i. r:::.• (J :i. l"l \.:;) b \·:·:·: \/ 1 :i. j t:. :i. '.:.:! :i . n \.;.! b (·�:! \/ 1 Cl r;;;:• :i. :i. l'"i (;,:J b �::� \/ 1 Cj f::! !'" :i. ï'l \.:.:]

1:::: �::·:} :�·:� (J c·:·:·! c:f t:::� ]. :L t'l (.:.:J

b C·:·:• ;;:-: D E:• k i n <.�.!

b C·�· ;::. Ci 1 ei t::! 1' . :i. 1'": c.:.:J b C• ::::: Ci l cl i (:.:j i. !"l iJ

b (;�) \/ 0 c:: Î'": '!::. :i. q :i. l"l t:;,:J

b ::::: ;:�

b E·:• \/ c:;; E·:• 1 :Î. 1"1 (J

Cl :n

:i. n q

b c·:? Z C:l l'": d :i. t,:;J :i. l'ï \.:.:1

IJ �?:! \/ C:) 1 k :i. l"l C.:J !::J (·:·:·:· ....,... n cJ \.:.:.1 cl :i. n (_] .. IJ \·:·::· \/ (::;t o 1.. d �::2 1 :i. n �;.:.! 1:::; f::·:·: v u \J ,... . ,.... .::·:\ c:l :i. r·: (.:.:.1 . b r;::.• \/ C C:l I'" I'" (·:·:: C:: ,.. , t:. :i. r·: (:J

b (·:·::• Z. Ci !"'i r·: i ï"! (]

l:::t \::2 \/ !'" ·:':":1. c:: l"l -!::. :i. f'l t�J

b t:::• :.:·� v-.J ,:::!. I'" i n r:.:J l::i (·�·! Z !;'.J E·! I'" :i. 1"1 ']

l::i \·:::• \/ (::l I'" ei f::·:·: I'" :i. n (_:_:;

b (;·:!\/ I'" ;':!\ (] :i. rï \.:.:J b .:::·! \/ I'" e..: cl :i. \.:.:.i :i . r·: (.;J i::::• ;;::

b E·! �·:: Cl I'" (;,:) :i. l"'l .:;:_1

b F:: :? 1•..1. :i. 1'"'1 i ÇJ i ï"i \]

b \·:·:: ;::: :,...J i::\ c h t:. \·:·:! 1 :i. n �;.:J

b ��::· z l;.j .:::·1. 1 k i

!"i

(_:_:)

b E·:• ;;� V·.! Et l'"i ;;_:,:j i:?::• I'" i

ï"'t

(;_:J

b (·:·::· :.:·:: v·J :i. .:.i k :i. n r:.:.:J

b (·:·:: ;:-:: v·..l :i . .:.i m i l'"l q b i b l:::t r:·::! 1'" :i. 1'": (.:.:J . b i j b <-::� !... c-:·:· k F:! l'"l :i. n (;,:)

.

b i!.·::· ...,,.... r· (·:·:! ;;::.· rn d :i. r . : (.:.:J l:::t �:·:� \/I'" ].

(.:.:J

'!::. !::·::· :!. :i. l"'t (_l h �::.·: ;:.:: ,·::\ a. :i. :i. 1'"1 (_:;.1 1:::. 1::::· :.::: ,:·:l. n cl i i"'i g b \·:::• :2: E· \.] 1:::·! 1 :i. n l.::J !::i l·:·:! :.:·�-: �::·:! i"l ei :i . r-ï (_:.�t

b r;;;) I..J. ;:.:, r:;;: J :i. 1'"1 (.:.:.1 l::l \·:·:! \/ ,:·:·r. l ]. :i. n r:;;J

l:::r

l'"i

:i. 1'"1 (.:.:.1

l::i f!.·:·� '../ I'" :i. j c:! :i. 1"''1 i.:.:J

l:::r r:?::• \/1''" C) :;:·:·:• C:I :i. l"l (.:;,1

h :i. j !:::: �::·! t. .;':'i!. 1 :i.

!"l

I::J :i. j b :i. n ci :i. n r:.:.:J h :i. .:.i b CJ !:::: k :i. n (_:;j

. l::i E·":.1 \/ 1'" u c: 1· 1 t :i. n (J IJ 1::::· \/ 1...1. i 1 :i. r ..1 (_] i::l E·! [..'-J E:'t. i::l. I'" !"'t r:::·:• fïi i 1"'1 r:,;,l

\.:.:J

.

b :i. j b 1... r::·� n <.J i n r:;.:J

IJ i:::·! l/·.,1 .;!:\ k :i. 1""1 (,:.:_1

bi

.:.i

cl i'". Et (:':\ :i. :i. n (;;_!

b \·:::• v·.J ;':!i. l l :i. i"'t (:.:j

b ff.·:· l,:',l .;':';i 1

b :i. .:) r;;;! C·! I"i l'" .!:·:l l :::t :i. i"'! (_:J l::l :i. j E·:! (�·::· n ·:::; c: !· .., ,.... .:::\ p i r..1 \.:.:J b i ..'.Î E• C! 1'"1 '1::. !'" \·::: k k :i. i"1 \.:;,l b i j ':::: E! n ;:·:: a. :T1 �::·:: 1 :i. n (i

lïi

:i. 1'"1 r:,;:,� i::l E7:• I,:\) ,:·:\ rï cl (·:·:! 1 :Î. 1''"1 (;_:j h r::::! V·..I E:i. p r;:::• r't :i. l'"ï r:.:.:.i . . IJ <·:::� v·..I {·:':i. f'". :L r. t (.:J !:::; !;;;! I;'J .�':\ ·;;;;. ·:;:; :i. l'l (_:;J b (·:·?.• (:\) (:':'i. 'l'.'. (·:·:! l'" :i. rï (:.:J !:::r (·:?:V·J (-;;) (.] ;;:.;:• !'" :i. !""i Ç,:J i::l (·:7! 1/·.J (·:·:! (] i l"ï (] ÎJ (·:·:·:• I.:\l i?.·:! (,:,:J I;\) :Ï. . .'.Î :.;:: t::,.:• l'" :i. i""l (_J h l·:::• I.:\J t:·:! :i. cl :i. l'"i (.:J b f::! V·.J \·::! 1 c:l .:'i!t. c:l i (.:.:.1 :i. r· 't (�I 1::! (·:·::• f;\1 �:·:·:• 1"'1 :i. 1'"1 (_:;j b c;:.;:• v·.J i·:·:! l' ' :i. l"ï t] b i·:·:� v-..: (·:::· !'" k :i. n (_:;) b ewer k st e l l i g i n g b (·:·::• �·\! f:?.• !'" k '!:.:

U.

!:::r i:::,.:• l/·..l r;;::· l"'· p :i.

1'ï

:i. t] i

CJ

b E·:· 1;\Î :i. (·:·::· !'" u k :i . n i.:J

b ,;:.:' !:\1 :i. 1 1 :i. c.:.! :i.

r·1

�;:;.�(_]

IJ i .:.i l'"i ,;:·r. k I< :i. 1'"1 t] b :i. j h .:::·r. l :i. n q

1::."1 :i. .:.Ï h Cl U. c:l :i. f"l (;;,i b :i. .:J k Cl in :i. I"'! (.:J b i j 1 .::':'\ C:! :i. i"'! (] b :i. j 1

�:::� \,:;)

(.] :i. n (;]

b :i. .:.î 1

�:::! \/ 1::·:.· 1'"

b :i. ...i

1 :::'. 1:::: :i. i"l 1;���

i n ;:;.:.1 . h :i j 1 i q q :i. l"'j (.:] b :i. .:.i ÏÎÏ 1::·:! !'"l I;,:J :i. I'Ï ç,:J l::l :i. ..'.i p E:\ �::i �::i :i. i"'i \,;,1 b i . :.i ·:::; c:: h �:':i. \/ :i. !"'i (:.:J . 1::! :i. j !::; c l· ., :i. k k :l. r··� (:J !::J i .:.i ·:::; c:: I'"! Cl 1 :i. 1'1 .:.:.�1 . b :l j ·:�; c: h 1... :i. j \/ :i. n (.:;) !:::.

1 25 b :i. ·i

1

!J :i. j ·:::ifï'l i::�\c:! :i. !'"i (] I:J :i. ..i ·::::. rn r::·:! 1 t. :i. r·t (.:J . l:::t :i. .:.i �:::. r .t u :i. t:. :i. r·1 <.:.:.1 b :i. j �::; t:. E·:· J 1 :i. n (.:.:1 b :i. j ·::::. '1::. �::? ïn r� �::·::· 1 :i. 1.. .1 (;;,1 !::i :i. .:.i

�:::. t:.

(J i'" t:. :i.

!'"!

<.:.:.!

i::J :i. .'.i ·;;:;. ·t. U. i·'" :Î. rï C;,:J . b :i. :.i t:. (·:·:·! k (·::·? n :i. n <.:.:J .

!;::; :i. j \/C::; F; c:l :i. l"l C.:.:J h :i. j \/ D t::�? \.:.:J :i. n (.:J b :i. .:.i �·\! (·:·::• !'" k :i. !"l (.:;) iJ i .:.i �·\.i (] ïï i l'"l (:J

1:::; :Î. ..'.Î :.:·:: ;;;:! 'l':. 'i::. :i. l'"t C;:J l::i :i. 1 1 :i. j k :i. 1'"1 q b :i. !"'i C:Î :i. rï (;,:j

b i'". Cl k k t:·:·? 1 :i. n

h i' ' C) !"'! :.:·:: :i. i"l

h l·" U.

ÎJ I'" !...!.

·:;;; :i.

!"'ï

b !'" U. 'I:.: (·:·:;• r'·· :i. !"'!

\·:·:! 'i::. '!::. C·:� !'" :i.

b

b i. ..I. :Î. (J :Ï. fï (.:;J

1 :i. : .. ·� r:.:J

!:::r 1..J. :L t.

l::l u :i. t c·:·:? n �::; 1

t...\

. l .:::t n c: �::: !'" :i. 1 .1 ;:.J . · c: ·: �l. p :i. 'i::. Cl r1 n t::: ,... :i. n t.;J .

·

:i. ·::::. c:i'" :i. i"l \;.:.l c: (·:·::· fn (·:·:: 1'"1 t:. r:·::: ir · :i. i"': (.:.:J

c .:::i.

l'"! .i:':i. i'" 'i::. .::·:?l"'' i'"ï (! c: i j ·t: (·Z·:1 r· :i. rl (.:;J

c :i. i'" k i::·:! l :i. 1'"1 \] C: Cl Cl E:·:! I'" :i. 1'"1 q

b 1 :i. k ·::::. (·:::· m :i. n <;.:.1

h 1 :i. b

1

r·'i c:l (·::! !'"

:i. l"l \.:.:J

c:: :i '!::. �:·?.• !'" :i. 1'"1 (.:.:J . c:: C) :L + +

l::i 1 i r"ï k :i. n (J

IJ 1 u <·:·:·? cl :i. n (.:.:J b 1 D î:::! ·�::. �:·:·:· m :i. n (:J b 1 (] k k (·:·:·! !'" :i. rï (J

t·:! i'"

:i. !"'! (;,:)

c c:i m b :L r--t i:::: l'" :i. l'i (.:.:J .. · c::

:i. l'"l c:l :i. 1"1 (;,:,1

i t. :i. n q

C:: i::i. C:: I"'I F::• t'" :Î. rï (,;j

c: .:::·t c

i l"i (.:.:j . b 1 :i. k k ;;;;) 1. .. :i. 1'"1 CJ (:':i, ;;:·:

\.]

b 1...1. k k :i. n q

h :i . n d :i. n \.:.:J 1:::� :i. r ·1 n f::· r·1 \/ i:':\ 1 1 :i. ,...1 (.J 1::! 1

!'"1

D m ïn (·:·: r

c::

:i.

,::l. l

:i. �::; c:· r · :i. n (.;.1

c:: c::; rn p 1 �:·:: '!::. 1::·:: 1'- :i. n q . c: r::::. m p
c:: Cl n c: !'" �:::• t:. :i. ·::::. �:::· !'" :i. r..: tJ c: (J r1 cl <·:·:·:' t"l :::; <·:·:·! r· i �"' ��;J

b 1 (J Cl '!:.: 1 r;:·:.• (] (,:;J :i. 1"'1 1;.:.!

C G l"'t ·::;; t;;;:• I'" \/ t;::� I'" :Î. f'"t r:.:.:J

l::i l t...l. �::; �:::. :i. !'"i (_:;j

C:

!::i 1 C:) :.::·: :i. l'ï (:j

h l u. t. ·:::; :i. l'"i <.:;.i . b o b b t:·:! 1 :i. r ., (:.!

(:::r E? :!.

:I.

1"'1

D 1'"1 �:�. '1::.

c: Ci !"'i

:i.

cl (·:�:· i... .

'1::. 1:::! I'" :i.

:i. n (.I

f"l

c:: I'" E! c:l :i. t: f::! !"''

<.:;.i

n r:.:.:.1

b Ci f::::• k h U !...!. c:! :i. !'"i <.:.:j i::) (] (·::? k :i. 1"'1 (.:,:) IJ Cl \·::! k ·;;;; 'i::. ·:':':i. V :i. 1"'1 C.:.:J IJ U E·:• 1 E·! r· :i. 1"'1 (,:;J

c:: !"'' ;;;;) () ]. :i.

l '"t (_:;j

·::::. i::�) I'"

:i. f"'l (;_:j

c: u. I t. :i. \/ (·:·:·: 1.. . i n (.:;.1 C U !'" ·:::; :i. \/ E• i'" 1'"1 (.:J .

cl i:':i. (J :i. n q c:l .::·:·t (.:J ...,,... ,·:·:·t �::\ 1... cl

cl .:·::·,, ]. :i. rï (;;J

:i . l"'t (J

b (J r:::.• '!::. :i. l'"i (.:J

d i':':l. f'IÏ (:':'!. �!!} C: I�? !'" :i. !"'! (;,:,!

1::;; Ci !Ti 1:::; �:·:·r.l"" cl t:·::• I'" :i. !'"i (;,:,!

cl ·:·::t l'"i k z i:::! (] r:.:.:J :i. n (.:;,1

IJ C:) C:i d -:: ::. c:: h Et iJ i:J :i. 1'"1 (;,:,1

d -:::1. \/ 1:::: !'" i n (_:J

b Cl !·:::• '!::. �;;; E·:• I"" :i. ï"1 \.:.:J

h Cl f'fi b i:':i. l'" d (·'!:! !'" :i. l'"i ÇJ

l:::t (J I'" :Î.

i"l C:!

b D ,.... r· •::::• 1 i !'"i \.:;.1 !::i D I'" !:::. t:. (·::·:• 1 :i.

!'ï

(.]

'!::. :i. n r:,:;j r;::·! i"'i t: (·:::• ,.. .. :i. n (j

C Cl t: �:::? !'" :i. l"l (,:;J

h iJ b !J <·:·:·? l"" :i. rï <;.:J

b Cl f:::·! ��:J ·�;;. E; I'" :i.

c: C:l n �::; u 1

d i:':i. rn p :i. n (.:.:J

c! ,·:;�, t. (·:·:·: r· :i. n •;.:J

c! t�:!J 1 (J k k �:.·: !"' · :i. n ÇJ ;':':l. -;:�. �!:i C!.• i"'' :i. i"'i t:;;j c:! r::::· c:: (J cl �:::• ,.... i n q

d E• L 1

q

CÎ (·::! i::::• l i""i t::: b i::) :Ï. l"'i (;.:J

i:::• C:l �::; �::; :i. n (.:;.1

. c! c:· •::::., rn �::; t: �:::: ,.. . :i. r..t r:.;J

l::i u t:. \·:·:·! 1'" :i. r ..1 <,:,:,!

b c:l t. �::; :i. f'"i (.J

c:l �:::: :i. n i n c.J c:l r:::·:•

b (:: ) t. t.: t-:·::· 1 i 1'"1 (.:J

l:::r (J I...\ 1;\1 :i. n q .. b lJ v· \·:7: r 1 ·:�:. ïfi \�:� I'" :i. n (.:,!

:L l'"t Z :i. 1"1 (]

cl 1:::: k k :i n q . cl (·::: k Cl 1 Ci l'"t :i. ·:::; (·:::• ,.... :i. 1"'1 (:J

b i'" .. :::\b b (·';:) 1 :i. i"'i (;,:j

cl i:::: 1 .;;:·!. en :i. n !:::· !"' · :i n \] . cl E·:· 1 \·:·:·: (:.:.! :i. n \.;.1

l:::; !'" .::·:·r. k :i. rï (.]

c:l t:::· l

l::i u \,.. c:: o t. '1::. :i. n (.:.:.1

l:::1 !"" ,;:t. I'"I C:i :Î. !'l (_:J 1::1 I'" �:·:\ r·1 cl iïl f::· ,.... k :i. n Ç.:J IJ i· " E·! :i. d �;:! 1 :i.

f'ï

(;_:j

(.:J :i. n ';:;J

cl !:::·! 1 :i. n ÇJ

c! E::·! 1 1

:i. n q

c! �::.·: :l . \/ :Î. n q

l:::t !'" ;;;:! k i l'"i (,::)

cl e m :i. l i t a r :L s e r i n g

1:::; ("'' :i. �::: �::; :i. l"'t (,:;.�

c:l �C:::· n k :i. l'"i \.:;,1

b i'" (·:·:! 1'"1 (] i rï t;,:J h

I""

:i. j :.:·:: t;;:� 1 :i. rï t,:,:,l

1;::. I'" Cl �::? :i. :i. n (.�1 .. t::� !. . c:t <·:·:·:' I< :i. rï (J

:i. r·t q

C:! f:::·:• I'" \./ :Î. !"\ <;) .. . cl 0::� t: E:\ c: t""t t?.·:! l'. . i i ' î (_]

cl E·! t. ,;;·t. :i. ]. 1 f::! !'. :i. l'"t (]

1 26

cl (·:·:·:· t:. 1:::! j•"' ifi :i n r:::! !'" :i . 1"'1 t,:.:i . d :i. 1 (J \,:,:j :i . �::; (·:·:·:· !'" :i. f"'i (,:;) c:! :i. c: i" ·, t. :L !"'t (J . cl :i. \·::: n :i. r. , q

cl :i . (·:! i::J :i. rï (]

d :i. 'f .f F:! I'" (:�! 1'": t:. i (·:·:·! !'" i 1'"1 (_:_:j c:l i ·f '!::. Ci n C;J i::·:·! !'" :i. r·: (:) . d :i. m �::! n ::; :i. D n (·::·! r . :i. l"l (J

:i j (;i :i. 1"\ (.:,:J . d C:l l'" �::; :i. rï (,:;_l

C:l U C::. t·

d c:) ·:::; �::·::• l'" i n (.::J c:! c :::; ::::. <·::! !'" i n ']

ei Cl t: E! I'" :i. l"l (;] cl [r' ,:} .;";;'!, :i. :i. !"'! q

d i"' .:·::·t :i. rl (·?.· !'" :i. n (_:,:J cl !'" E:'t ifi i:':l 'i::. :i.

�;;; t::·! I'"

cl :i. !'"t \,:;,1 i !"'t r:.:.:J

cl t'" ,;':i, p f::! !'" :i. l"l (_]

c:l Ci b b 1:::·:· !'" :i. !'"i (;,:,!

d !'" F::• :i. (;_:J i l'"ï (,] d i"'· ,:::: rl k :i. r·: q . d r . t�:� n t c:· 1 :i. r1 <.:J

cl n \·:::· k :i. n t,:.:J . c:l c::. t::·! :"tï :i. 1. . 1 r:.:J

cl

. d :i. p 1 o m (·:·:·:· ,... . :i. r .1 c,:.:J cl :i. ·:::; c: CJ 1'"1 t. f::-::• i'" :i. r ·t <,:.:_1 c:i c:Jc:l :i. l'î (,:;J

cl I'" :i. b l::i E·� 1 :i. 1"': \_:_:j r-

:i. 1 1 :i. n <:.:.:J

d r.. :L l l :i. n (J

c:! C:) ;;::-! ::::: !?::: 1 :i. l"'t (J

c:l !'" C) i,:,:J :i.

cl Cl ïn rn (·?:! 1 i n (.::1 .. d C::l i'IÏ P (:! 1 :i. 1'"1 (�

d Ci Cl cl !::i :i. j t·. :i. !'"'! (,:;)

cl u u !'" b E·! I'" �::·! k \·:·:� n :i. n (,:;)

d C:) C) I'" IJ 1 (J 1:::-:• c:l :i. 1'"1 (,:;)

cl U Cl !'" b U I'" :L r·: i] . c! C) c:J r . b I'" 0:·::· k :i. n iJ . c:I U !J !'" I::i !'" �;;:• r .ï (_:;,l :i. rï \_:;J

:i. \,:;,1 :i. l'"l ;;:_:j

d Ci Cl i'" cl ( ' :i. j

\f

:i. 1'"1 q

c:l Cl Cl !'" cl r-· U :Î. p :i. l"'i 1;] .

cl U C) I'" (] I'" t':':'t \/ :i.

1"1

(:J

Cl Cl Cl!"" (_:J I'" -:::1. \/ :i. !'"1 (_:;_t . cl D D ,.... <.:J r· (J r .1 c:l i r-l (i cl c;:; u I'" h ;·:·�. k k :i. n \;_:J C:Î Cl U !'" h E:i. l :Î. 1"'1 (;.:J c:l 0 C:) {'" l .;·::1. '1::. :i. j"'j 1;;,1 cl (J c:l !"' 1 (·::.· ;:.:·: :i. n (_:;,!

d C) () l'" 1 :i. c:: h '1::. :i. 1'"1 (:J cl o o i"' l :i. l.:.:J \.:.:J :i. n .:;_:j . cl C:) n ,... 1 1•..1. c: ,..., t:. :i. r..1 c.:J

d o CJ !'" rn f:.·:· n (_] :i. n (_:,:)

cl U Cl !'" !"'! -i:':i. <;J 1:::! 1 :i. 1'"1 CJ . d CJ u ,.. . n (·::·: in :i. n t:,:_:J . cl Cl C:l r· �:::. c:: h r· ;::1. p p :i. r ., ;:_:_:J .. c:l (J n ,. �::; :i. .:J p <·�·:· 1 :i. n (_:_:,!

d Cl Cl !'" ·::;; 1

!...!.

:i. p :i. !"'1 ;J

cl \J u !'" �:::. rn <·:-::· 1 '!::. i n \_:;,! .. c:! Ci C:l r �:::. i n (·�! !'" i n (;_:j .

cl Ci D !"' �:::. rl :i. j cl :i. r ., t.:.:J

d C) (J I'" ·:::; p 0 (·::: 1 :i. n (,:;_1

d C;:t Cl i'" �;::. t. (.:�:· k :i. i'"t (.:.:j c! Cl o r- ·:::; t:. Ci t:. :i. r1 (;_:) d u o r .. �::; t. r · E:'1. l :i. n <;J . cl C:i Cl ,... ·:::; t. !'" (·:::• Fl :i. n (_:;j cl (;:) u r · �:::. t:. I'" o rn :i. n <.:;,!

c:! D Cl !'" ·;;;; '1::. I.J :i. \/ :Î. rï q

d Ci Cl î' ' \/ E• I".. b :i. n cl :i. rï (.:.:) c:! c::1 ;;:;:t !'" \/ 1 ;;;:-:· c:: ,. .., t i n <.:J cl Cl Cl !'.. \_.. 1 O E·! :i. :i. 1'"1 Ç.:J

cl (;) (J !'" \/ Cl t:::• I'" :i .

ïï

(;,:J

c:! u o 1". V·J .:J. c:l :i. n <.:.:J Cl Cl!'" !f·.J .::·:\ f'l c:i •::·2 1 :i . !'"i (_:,:_1 d C:i U !'" I.A) i::7? i,... k :Î. l'"i (_:;,i cl

. cl c;:; Cl , ... �-:·: -:·:·:·1. k k :i. C:i C:J \:::t i.-· :.::, E·:: 'f::. '1::. :i. cl c:J (:::t f' · :.::·: :L �::·:·! r"t :i.c:! i' ' C! Cl f.:.:j 1

c:i (:) o d :::; t:. 1::::· k :i. n (.:.:J

l.J

i'ï (.:.:J

c:i !'" I::.�· I...!. !" ! :i. !'"! (]

c:I D i·:·�· rl :i. 1'"1 \.]

cl C:) C:) !''' !J

:i.

. r ., (:.!

l'"'i \.:.:j . r .1 ::.:.:.1

iJ

E:• <.:.:J t_:;J :Î. 1 '"1 (.::j . d r.. C;:E o r:.::J \/ E::t. 1 1 :i. n (_;I

d !'" Cl p i !'"! (_;_! c:! 1'..
d I"' 1...1. :i. p :i. n (.:.:J

c:l

!'" 1•..1.

k I< :i. n .:;_:_1

c:l !'" i.J p p

1 i l'"t (_:;j

c:i u h b c:· l :i. n (_J

d tJ :i . d :i. I"\ (]

cl i...l. :Î . k l::-::· 1 :i. l'"i (_j cl u :i. k :i. r ..1 c:! u. :i.

·::::. t:. \·:::• 1'"

d u : i.

;::-:

:i. n (.:.:.1

E! l :i. n <.:;J

c! u 1 cl :i. r ·, t:;.:_l C:l i..J. I"'I 1"'1 :i. rï \,:;J

cJ Lt v·.J :i. n t;,:_l

c:i f/\J ,':':\ 1 :L f'l !;] . . d v·.J .::·:·,. I ... ,,. 1 :i. l"'i (.:.:J cl Î/·J ('::\ 1'" �;;) 1 :i. (_:_:j l:_;j :i. 1'"1 (_;:_! ,,:.::• c:: h t:. :i. n q

(·:::• <·:·:! !'" h i::�:· v-.1 :i. j ;:-:. :i. n q .. . b :i. E! d :i. (_:;,\ :i . n <.J (·?.::· �::::· ·:::; t :i. r·: q

!?:::· E:·:? 1 .

·:�! ·f -f

(·:· c::

'1::. 1...1. i::�! r·.. :i. n (;_:J

(·::·:j · f ·f �:·:·:' r . i :i. f'l
(/::• (.:_;1 ÇJ :i.

!"\

<;,:_!

(-�:·

:L n c:! i \_:;,! :i. n q

E:�·

1 ;;;;.• k t·. I'" :i. ;::; i::::• !'" :i.

i::::• n

!'"!

c: -:::1. cl !'" t:-:·! i"'. :i. l"l q

c;J

(·:·:.· r.., c:l c:l ·:::; ·:::; �::·:!i'" :i. rï
:i. n q

(·?.� !'"!

t:. :i. ï"i <.:J ;:.�! p i 1 1:::·! !"'' :i. f"l i;:;,l E::• i"' [J .;:). 1'" 1T1 :Î. 1"'1 (;) E: I'"

-f 1

.::':'t

-!::. :i. 1" 1 (_]

�:�·! i ·"· :i. 1'"1 I"'! E·:• !'" :i. 1'"1 (_] t::·:! i•'" k ;:::! rl l'"ï :i. l"l i,] (·�? I'" C:;; t:. :i.

·;::; (·::-:• !'"

:i. n q

E:• ( "" \/ : i. !'"; q . 1::::· t.: :i. k 1::::· t:. -!::. �::·:! 1... :i. n (;,:.!

E·:• 'i::.

-�:i

:Î. i"'! iJ

(·:--:: t. t. •;:::• !'" :i. i'l (_:J (�·::• t. t. i !"'! (_:;)

i::·::� -........ (·::·! r\ -::·:·t r···· :i. r1 ��J . E·:' \/ CJ 1 Lt E·:·! r . :i. (.:] 1::� ;:. ::

jJ 1 :i. c i t:. .:::·1. t. ;:?.·! i'" :i. ï"l (]

. t.:;.: i ,,. .

:i.

(,:;J :i.

1"': \,:;_!CJ :i. ·;;;; p :Î. 1"'! CJ

-f

.::·:'\ t.� ·;;;; (J (·:·::• l'"! f!:! I'" :i. !'"1 (,] -f 1:-:;! d E7! !'" 1 :i. :i. 1"\ (_:;j ·f :i. E:l. t. '!::. �:·:! 1' .. :i. l"l (.:.1

+ i

c:: l"l (·?.�· I'"

:i. 1'"1 CJ

:i. 1 t:. I'" t::::• i'" :i. 1"'1 CJ

-f :i. 1"'1 i�\ l"i C:: :Î. �:..:• I'" :i. 1'"1 î.�.Î

+ :!. .;':':i. l' "l k f:!l'" :i. I'"I (.:.:J + 1 :l k k \·'!:! 1'" :i. I"'I \.:.:J

-f 1 U 1"'1 k r;;;:• i'" :Î. 1"'1 C:J ·f 1 u. :i. ! :::. t. (·::! l'.. :i. 1'"1 \.:.:J

-f i"'I U. :i. k :Î. I"'I CI ·f U (·:·:! ·f E! 1 :i. 1' "1 (.1 + C) 1 t. �:·::• !.'"' :i. !'"i (,:;,i �::!

1 :i. !"'! (_:;j

·f C:lr· · C:: (·::·:• 1'" :i. 1' . 1 (.:.:j

]. :i. ·::::. E• I'" :i. i"l (.::J . .. rn c:..:· ,... . :i. 1 . 1 t.:.:J . + c:J ,.... rn u. 1 (�-:-:· ,.. . :i. n (_:.:.!

·f

C) ,.... ÏÏI E:·,_ c r..

·f Cl U. i J 1 1:�! I'" :i.

<.:;.r 1 :i. f::! ç:� :i.(.:.:J

(_:;,! 1 C:) l;:·::· :i. :i. l'ï (.:.:J

(,:;j l C CJ :i. :i. !"i ':;)

(.:J ]. Cl I'" :i. 1"\ ��J (:.1 1 U. !'" :i. i"l i;.:.l

i 1'": \]

t] C} i"'i

<.:.:J D i'" C:i :L n t.;.l t_] C:)I'" CÎ :i. l"'t q

(;J I'" B. b b \7:! 1 :l l'"ï (.:.:J ,·:·:·,. cl ,:::·:· t'" :i. n
+ u rn rn 1::�! 1 :i. r..1 (.:.:J

+ C:l l"'l k

:i. !'"i �]

1 :i. j

(.:J 1 i 1'"1 �;::. '1::. i::::: I'" :i. n \.:;,1 (.:) 1 :i. l"l l:. :i . !'": \.:.:1

(;J D en en :i. n r:;J

·f l i...f. C:l i"' t:::• !•"' :i. 1"'1 (j + 1 u. o !'" :i. cl i!.·::· r- · :i. n (.:.:1

..f

�::; �:::. :i.

(_] :i. ·::::. '!::. :i !"\ (;;,! . q 1 ;';;!, !"\ :i. 1"\ (]

1"\ (,:;.1

+ C:) I.). i'" l"l C:: I'" :i. 1'"1 q

r:;J t'" .:::·1 \/ 1:::·! 1' .. :i. n (.;.1 . !'" .::·:\ \/ :i. I'"! \.:.:j . (_:_:) I'" Et ;::·: :i. r .1 q q r· :i. 1:::! ...,,.... :i. n q (_:;j r· :i. �:·:·! Z E·! 1 :i. f''! q tJ I'" :i. -f -f c! l :i. n (J (� !'" :i. j n ;:.�: :i. n q

-f l'" ,':':\ :i. !:::. i::7:• i'" :Î. ("1 (_:;,1 . + i'" ,·:-:t r . 1 k �::! ,.... :i. n \.:.:J

(,] !'" :i. j :.:·:. :i. !"'! (J

11

+ l'" i::i. ::::. <-::· 1·"' :i. ï'l (_:J

tJ i"' i

·f !'" :i. t:·:! fïi (\·::• 1 :i. l"l C;J

(_:;) (' :i. ('!l l::·:! l'" :i. l'"i ()

+ i'" :i. t 1:.: :i. n \.:J -f I'" Ci !'"i �:::. :i. 1'"1 C.:J

(_:;) I'" C) t·?.·:• :i. :i. l'"i \.:.:J

..;:: !...l. l"l d i::·::• l'" :i. l'"l (,l ·f 1•..1. �:::. :i. 1 1 r::· 1.. .. :i. n .:.J

(;,i I'" Ci 1:::! \/ :i.

f

u. t:.

\.:.:.i t'" D i::::• p t::·:! r· :i. r·1 (.:.:J l'ï

(]

'] i"' D I'"i d :i. ï"i (;;)

\.:.:J I'" D n cl 1 F:! (.:.:J r:.J i. l"l <;;)

·:::; f::·? 1 :i. n \.:.:.1

(.:J 1'- !...l :i.

\.:J ,·::l. C:I E·? i· -- :i. 1"'1 C;,!

�:::! 1 :i. 1'"! (.:.:J

(:.! u. n 1'"1 :i. n \;,:) h ,:·:�. k k C·:! ]. :i. l'ï (.:J

\.:.:j ê':l. c:! :i. i"'! (,:;,!

t;,:,l �:':'t. l iïi i l"l <.:.:_! \.:.:.! ·:':} p :i. 1'"1 \.] c_:.l ·�:l. !"" 1'"1 f::·! I'" :i. r·1 \.:.:_1 C.:.:J (·:::• IJ \·::! 1"'! (:·:-! c:l :i. j :i. !"'! (.:.:.! :i. I'"! U

C:l

:i. i"'t \;,:,1

(.:.:J I;;:·! d !r' .;';;i, (.:.:J :i . f''j (_:;j r:.:.:J •:::? !"'ï (] Cl l''" ;;:: .:·:·:·t.fï'l :i. l"l \.:.:J \.;.! <·:::· l c:i :i. n \.:.:;

1"'1 -:'::i. l :i. l"i (:.:j h .:::i. l C:l (] E::1 n

h .:':':\ 1"\ c:l l'"

:i. k

h E:\ p ,::·:·:• l'" :Î. !"'! (_:]

\.:.:_1 i:'!::• 1 U k !/.,1 (·::·:• !"'I ��) :i. f'": (] t;,:J i!.·::• I"'! !:::! {'" :.':':'!. 1 i ·::::. •::·:! i•'" :i 1'"1 (.:.:_1

h -i:':'!. �::; r) (·::: 1 :i. n q

\.:.:j <·:::· r·� �E· :.::: i I'"I (:.:J \.;J •::·:� l'"i :i. �::! '1::. :i. l'"i <,:_:j

.

r:.:.:J r:·::·! n :i. �.:::.• :;·:. :L ï"i (:.:J (.:J •?.2 f"' Ci 0:! (.:.:_! ei Cl \·:·?.• I"'! :i. i"'i t;J .. . (;,i \·::! 1' . :i. r .., (.:J ,-::·i c:: l · , t:. :i. n (.:.:.1 (;] (·:::· ·:::; f::• 1 :i. !'"! (] \.:;) F:• ·:;:; p :i. !"\ (_:;,! . \] ,�:! v·..l .::·:\ .::·:,. r.. !;\! \J 1... cl :i. n (]

l'"t (;_:j

l'"i ·:·::i. l"'l t. f:::·! l'" :i. f"i q

(.:.:.! E• J t::·:·� c:l :i. !'"i (.]

t.:.:j \·::·:· 1 E:· :i. cl :i. n \.J (_:j (·::! 1 :i. 1'": (_]

:i. n r:.�:J

l"l ,·::'!. 1 -.......- �::·:�· 1'" :i. n (.:J h .;::'. n ei t::! 1 :i. r--� (.J h (::i. I"'! c:! ,..., \/ :i. !"'i \.]

i"·i ,·::'i. !'" CÎ :Î. !'"! (;;,! h E'). l'" rn Cl !'"1 :i. ·::::. �:::! !'" :i. n \.:.�1 I'"; \·:·:t r· t:. :::; t.: (·:·:! r· I< :i. r·i {.:.:,t

l"'i (·::·:· b iJ :i. !"\ (.:;) . 1·--� �:::: c:: !·. � t:. :i. n ::;.�

h i::·:• ;;..::• i"'i l..-'.! :i. j :.::: :i. 1'"1 (;;,1

h (·:!E• I'" ::::. :i. 1"'1 \.:.:.i !"'! (·:::· + · -f :i. n �;J Ï'"l C·::• h {::·r. l :i.

!"\ q

Î"'ï E·:·! :i. ]. :i. \.::J :Ï. rï <.::J . h \·::! :i. !"l :Î. 1'"1 1;,:_1

\,:;) \·:·:� V·J :i. l'"i r ..1 :i. n (J

h .::::.• k i:::·! l :i. n \]

(_:,:J :Î. I;;:? I'" :Î. !'"i (.:.:.i (_] :i. i::·:·? "i::. :i . l"'i (J

h E! l :Ï. I"l (.:.:.! .. f···� (·?:: 1 :i. r 1 (.:.:J . ,.. 1 �:::·:· 1 1 i i"': i;] . h \:·:.· 1.. . ;::\ iJ. n b \·:·:·:· ·:::. '1::. ï:::! cl i n (1

(;;,i :i. _j

\.] :i.

_j

1

;:.;:

:i. l"'i (J \·:·:! 1 :i. l"i C;)

1 28 Ï""r h (·::·:· t'

;:·:i. ,:·:i. ïï ïCI 1:::• 1 c:l . ,::':i. ,:·�. r..t :rt !.J r . .1 t:.

1·..1 E· r ,;:i. ;':':i. n IJ 1

i"l ·:.�:· t'· ,·:·:t el •:: :.• rn :i. ,...i (·::� t"' b

1'":

(J ·;;;; �;:;

h r:::·! l'" l::i t:;::· l :i.

!'"i 1::·:! !'" !::J

;::'t r·1

E!

(.:.:1

:i. i"'t ;:;.:J

:i. n (:.:.1 .

l"'i

'!::. :i. n (_:_:_!

i ï"l t,:_:J ïl

E·:! !'"

b f'!.• p 1 ,

l"'i

Î'"t t;:·?.• I'" b (·::• ! . .. 1;;;: k E• !'"i :i. 1" '1 (_:,:) I'"! (·:·:·! I'" IJ

(,:_;1 :i. l'"i i.J l'"i �::! !'" h (-�;) �::; c: !"': C:i 1...!. l,i·.) :1. !"'[ (;;,! F:! !'"

l'"t i::-::• !'" h

. :i. n ÇJ

1"'1

h �::::• 1'" b E·! \/ ,... . a. c:: h t: :i. l"l (J

(_:;j

l'"t •::·:·! I'" h ,;;::• 1.:\1 f!::• t'" k :i. l"'i ;;_:,1 l"'l (·:·:! !'" b (·::-! :.::: (·::·! 'Î.':. t: :i. 1"1 (.:.:; l'": i·?::• l'" h E-:• :z. :i. n r..1 :i. l'"i (.: ;.!

1::·:! I'" C: i:':\ t. E:t 1 Cl (.:.:.1 :i. ·:;;; (·::! I'" :i. 1'"1 (.:.:_! l'"j (;:·:! l"" c:i (·:·:·:· l :i. !'"i (;,l 1· ..1 r:::·! I'" cl (·::·:· n k :i. 1'"1 t.] i'"1

l"'l ;;:-::; I"'' cl :i.

�:::. c:

C:) !"'i t. r:::! I'" :i. I'"! (j

h (·::-:• !'" c:! Ci p :i. l"'t (;_:j ,...1 1:::! 1"" t::·:• l'"i :i. c.:J :i. !'"1 (:J h (·?.·:• I'" f U !'" i'ïi 1•..1. 1 F!:! I'" :i. !'"i (.:.:j l"'t �:·:! I'" (.: :j t;;;:• \/ :i. 1'"1 (,:;,! . h ;;�:·! I'" i] r.. ,::i. \/ P !' " :L n (_:;.! j--·1 1:::! !'" (I !'" C:l r:::! p •:::�· I'" i 1'"1 (_] 1·--i E·! !'" l' "l ,·::\ 1 :i. 1'"1 (_:]

l'"t <::·:! l'"

:i. l"'i d t:::::• l

.. h (·:·:.• l'" i l . l c:l :i.

.:J

:i. l'"i (;_:j k :i. n i;_:J

l'"i i::·:·! I' " :i. 1'"1 r:::! !'"i '1::. :i . 1'"1 (;:,! h (·::·:· r· :i. n n (·:·:! r .. :i. n \.:.:!

h (·:·::• !'" :i. n I'" :i. c: h -1::. :i . n ;;_:_:J 1"'1 \/ 1::::• �::; -1::. (·::� l'"

h E! I'" k ;':!!. l'ï ·:::; :i. l"'ï (;,:,1

:i. l"'i (.:;_!

h e r k a p :i. t a l :i. s e r :i. n g

Î"'t E·! I'" k i::\ U V·.J :i. rï 1.:.:.1 ,...t i:::.• I'" k ,·:·:l. \/ 1::::· 1 :L r"t (;.:.i i·"t E·? ï"" k F::• n n i n q ... , i F:! !' " k c:.• !'" �;;; t. (·:::• !'"t :Î. 1'"1 Cj Ï'"i \·:·::• 1'" k (�:·! U !'" :i. !"l \_:,:j 1'"1 (·:::• 1'" k :i. !:::! ::::. :i. 1'"1 (,:;,1

!· "I E! l'" I< I'" :Î. .:.i \.:.:_i :i. rï (_::_! i···, l;::: !'" l .:':!l. d :i. l'"i \ :.:J . Î"i E·:• I'" 1 F::• (,;.! (;;_I :i. 1'"1 � J

!"'i l::·: !l'" l t::::• :i. cl :i. 1'"1 \.:.:) h �;� i'" ], (·'!::• \/ :i.

!"'I

\,:;)

Ï'"l t;:::·! l'" l i::·::· :;.;: :i. 1'"1 (_:_:j . h (·::·:· r . in t-:·::· t. :i. n t,:;) l'"i 1:::: !'" ïn u l"'t t:. :i. r-·1 q l'"1 (�:! 1. . . n f:'::-:· m :i. n \]

Î'"! (·:::• t'" l"'l :i. t;;::• t.J I/·.J :i . l'"i \,:;,1 h \·?.·:• I'" 1"'1 U. i'ïl iï'l \-�! I'" :i. n \.:.:J l'"t �::::• 1'. . D n t. ei �::� k k :i. l'"t (.:;,1 !"·1 <·�! i'" D r..1 '1::. i.:.:J :i. n n :i. n (.:;,1 Î'"i

p 1 .::·:1. .i;':\ t:. ·�::. :i. i'"t (_]

r·i

(·:·:? I' " (J 1"'1 'i::. iï'l Cl \·::: t:. :i. i'"l (;,:,!

h (·:·::• I'" U n t Ei '1::. f:?: k :i. i"'t i]

l'"i (·;::; I'" C:) l"'i '!::. I;'.) :i. k k (·:·:! ], :i. l'"t (_:J

i· 'i 1;:·:·! i"'' Cl c:J I'" d E! 1 :i. 1'"1 (,:;) !"'t t;;.;} !'" C:) p C:: I'"I :i. l"l (.:.:J

(i

!" t Cl l :i. !"i (.::J .

l "'t

h (·:·:! I'" ·::::. C:: h i'" :Î. j

:i. !'"t (_:;)

\/

1 1 i !'"i r:,:.:_! l"'t (·�:· !'" ·::::. p t'" (·::! :L ei :i. n (.:J

Î'"l 1::�! !'" ::::. p

i::::•

l'"i (·::! l'" \::; t r:.·:·! l l i !"': (;;,! h i:::! !'" �;;; '!:.: C·! iï'l fiï :1. r·1 \] l"'t i!.·:·:• i'" ·::::. -I::. i'"

.::':1. '1:.'.

:i.

!'"i

'::.:J

h \·:·::· t'" ·::s t·. r- 1...1. c: t.: u. I.... \·:·:! t'" :i. n (J l"·i (·:! I'" �::; '1::. Ll i/·.J :i. n (,:,!

l'"ï C·! I'" t E·:• 1 ]. i !"'1 t.:.:j h C! r- t. t·-· t;;;:• k k :i.

1'"1

h (·�·:· !'" -!::. !'" Cl u. !,.-'.) i

1;.:J

l"l

Cl

h i::·::• i'" l.J i t. r· u. �:s '1::. :i. n .;_:,:,� l"'l (·::! I"'' I...!. :i. '!::. :�:: (·:·:·! !"'! c:l :i. l"'i (J

, .., e:! I'" \/ .:::i. 1 1 :i. n (J . 1· .1 E! r· \/ ;::\ -1::. 1::. :i. !" '1 \.J

!"'t (;:• !'" \/ <-:::! I'" c:1 (·:! 1 i

i'"i (.]

l '"t t:�! ! '" \/ E·:• I'" -f

I'" -:-::\ 1'"1 �;;;

h (·::.• !'" \/ (·:::! 1'" :i.

l"l

:i. i"l q

i�:.:J

h \·::! I'" \/ E! I'" k :i. (·?.·:• ;:.:: :i . !"i (_:,:.! . h t.·::· I'" \/ �::?. t'. k 1.. .. :i . .:.i \.:;J i n (J

h r:::! l'" i l"'l l"\ (:·::• l'" :i. l'"l (,:,:;

l'"1 1::·:! I'" :i.

i:::�· !'"

l"'i (·:·:·! l '' ·:::; c:: l·"i (·:! p p :i. l"l (;;,l h FE• !'" ·;::; c: ,..., :i. k k :i. !'"i (;,:,1

t:. :L \.:.:_! :i. fï (,:,:_i

h t;;.;: I'" iJ (·:·:! \/ (J C) (' I•"' t.':':'t c:! :i.

q

d :i.

h (·:?: l'" i'" C;} t;:·:! p :i. !'"i (] . l"'ï (·:::· l"'· ::::. c: !·. , t. t:. i !'"1 (_:,1

-:':':i. '1::

h (·:·:·:· !"" b �-::� ::::. t·. r··

h t·. :i. n (.:J

l'"t i::7! i'" P 1 ,:·:i. ï": t: :i. l"': (;_i 1"·: ::::::• i '" p ,.... C:i C;J !'" E:l. rn en (·::: !'" :i. l'"t i:::·! r· !'" t;;.::· k (·:·:·! n :L !'"t r:.:J

1'"1 1::. :Î. !"'t (J

.;'::1.

c::

t:.

l'l (·"::·:� (·�· CJ \,/ E·:' (' !_,.t.J (·�·:� (.:J i ï..1 (.:.:J

(]

h (·:·:! !'" !::i t;;;:• 1'"1 Ci �:·:·! !Ti :Î. !'"! (;,:,i

Î"'t

C:t p

Î'"i :::::::• I'" C:i p \/ Cl 1::�-) C:l :i. i"'t (,:;) .. 1· ..� 1;:�·:· !'" Ci r. d E! n i n (.1 h E•i.-· Ci \/i::é!i'" :i. I'! C.:J

!'": '!::. :i. l'"i

1 U \/ :i.

i:::; r .. u IJ t' · :i.

h \·:·:·! !'" \/ 1:?.·:• I'" ':;; C:: l"'ï 1::·:·:• p :i. 1"\ \] h F: I'" \_/ (:·! I'" s:; c: h :i. .:.i 1"'1 :i. 1'"1 q

i'"t \·:�:· !'" \/ E·! !'" '\':. i:':\ 1 :i . l"l <,:_:,1

l"·1 1:::·! I'" \/ 0::! !"' t. (J ,...i i n \.] 1·..1 r:�:· ,.... \·' i!::·! I'" ;::: E! k i:::! I'" :i. n (:.:) . f..1 r::·:·! 1. .. \/ (] t' Cft :i. l"'t (.:.�Î i···i (·::·:• !"'' f;'·.J r.':i. ,·::i. !'" c:! E·! I'" :i. 1'1 (.:_:) .. h (;) v v,J ;::i. p (:;� r .., :i. n \.:.:.1

h t:::::• t'" l,.'-J E·! t.:.:J :i. n q h (·::.· !'" :_,.,J :i. r-·1 n :i. n ��;.� 1 ·..1 �::·:.· ,.... 1.-'-J c::: 1 .... cl :i. n q

h f::! l'" ;;.;, .:::l. i'f'l i::·:! l :i. 1'"1 (;,:) h c-:! !"" ?:

e.�· q

tJ :i.

1'"1

(.:.:j

:i, (;7,• f"' :Ï. I'"i (_:.:j !"·1 (·�·:• u. p 1."-J :i. (·Z·:• (.:.:.: i n (_;j

i"'t !:O::! I'" ::::

l'"l C:: \/ 1::::• J. :i. 1'": (;,:,! I" I :i. r·l cl (:·:!!"'' :i. n q

h :i. ·::::. -!::. Cl !'" :i. �::; E! I'" :i. 1"1 (;,:.1 h Cl h !:J (·:::· 1 :i. l'"t (.:�!

1 ·..1 C:i (:.:.i :i. n •;::.r . I·": \J m ïn E·� 1 :i. 1"1 (.;:J

h D f'i'i C:l (] C !'"i :i. ·;;::. t::-:! t·"' :i. [·"I C! l"'t C:l !'" E·! !'" :i. !"\ (;_:j

l"'t 'l::. :i. 1"\ (J h U i...t c:l :i. rï q

l'"i !..J. :i. c:: h ï::·:! :i. :i. !"i (]

!"'! (.:.:;

129 l...ï lJ :L

i

rf

1···� 1•..1. 1 cl i (;;_! l""ï U. ï""t k \·::·! 1'.. h 1•..1. '!::. �:::. ,-:;;: 1

(.::.1 . :i. r-·, (_:_:)

:i !"" '! (_] . :i. n (;_:.l h u u r·· o p (-::! (:J c.:.i i r· l (_:.:.i

i n+

l""'t

i n ç_:J :i.

1·..1 ··::/ !::i (J ·:::; "1::. ,J. ·:::; (·::! ,.... :i . n (;.�i

i!::! t:. n (J . :i. r . 1 (;_:) 1,.. ,:·:·1. ...... :i. n q

:i. n �..��� r . i j p :i. n c.:J

:i. .:.i k :l ! ' ""! (;_:_! :i. j ::-:: t::-::· 1 :i. l'"! q

:i. n 1·..1 �:�· c h t i n q

!'"' (·::! !'"" i rï \] 1.. ·� ·-::./ p F:! r· I:J c;, 1 :i. ::::. 1::·:! ,,.. i n <;.:J :i. d �::-:· !·::"�. 1 :i. �::; 1:::-: r· · :i. n c.:.:J i c:f �::·�·:: (::i 1 c:; ��] :i. ·::::. �:::·: t· :i. r; (]

:i. .:.i ;::·: i n c.;.� :i. rn rn ..:::i '1::. 1...1. 1 1::::· ,.... i r-1 c.:.:J

i ro p 1...1. t·. (·7.·:• 1'"" i r· ·� (:.!

:i. 1'"1 ·f 1

i.J

t:. E· 1... :i. n c_:_:J

:i.

:i. r·i i_:_:J i::·::\/ i n (_;_!

.

i n q 1.... D E:' :i. :i. n (;_! . :i. n ! ..t .::·:i. k :i rï i.] . :i. n h .::·:\ 1 :i. i'"t \.:_:.1 :L f"'i h i!.·:·! l :i. !"'! (_;) :i. n l·": c:J i:::: k :i . n . :i. n l""l (J t.l cl :i. r .1 ;;_�!

:i. l'"l .::·:·l. {:':t :i. :i. f'l (J . :i. r ·t !:':i. cl (·:·:� in :i. r .1 (_]

:i. n 1· ..1 u. 1 d :i. 1..:.:J :i. 1'"1 i.J :i. rï t'"i 1...!. ]. ]. :Î. rï (j

:i. n b

:i. n h t..i. i'"' :i. 1'"1 C]

E:·'·

k (·:-::· r·i :i. i'""t (_::_!

:i. n b i·:·:·,. :t k :i. l...i \.:.:J

:i. n h u. hi :Î. n q

. :i. i'"i b r::::• cl c:l :i. !. .t (_:_:J

:Î. 1'"1 h E! E:• 1 cl i 1"'1 (_:_:j

:i. n Î:) f:! i'" C! k r;;.;) rï :i. r··! t] . :i. n b r:-:..: u r· :i. r .t (_] :i. l'"t b :i .

. :.i

t.: :i. r·t •;J :i. I'"! !::i :i. j t:. i l'""t C.J

:i. l"l k E! 1 d f::! I'.. :l l"l (;;_! . :i. n k �::·: n r·� :i. r .: (J

i l'""t b (J r;;;: k :i. 1'"1 C:I

:i. n iJ o i5! t. i n (.::J . . :i. r·1 h u (·:·:: :�:: 1::::· n1 :i. 1. .1 \] . . :i. r·: b Cl , .. :i 1'"1 (_] . :i. n !:) I"" {:":1. n c:l :i. n (_:;,� :i. 1"": h r· (·::! k :i. r··� \.:;)

i r·1 IJ ,.... �:::-! r·i r:.J :i. r··� ÇJ

:i. l'"t b u :i. (_;.! :i I'"I Ç.:J . :i r··: c:: ,::\ 1 c 1•..1. 1 \·:::• I'" i l'"t c.:.� . ... :i. n c: (·:·:i. �::; ·:::; c-::: 1'"' :i. , 1 (_] . . . :i. 1. 1 c:: r ·· 1...1. �::. t 1:::: 1' . :i. i'"! ��.:_� :i. ï"i c:l i:l. (_] :i. !'"'i \.:.:J :i 1''1 d �·:·:r. 1 :i. 1'"'1 (_:,:_1 . :L r ..1 c:l Er. m rn :i. n (.:J

:i. n k n i::\ ç_:J :i. n (.:.:J

:i. !'"1 k r1 :i. p p i rt \.:.:J

:i.

l'"l

k I'" D ;;:� :i. !'"1 q

:i. n k r· u. :i.

:i. n c:l i k k :i. r-·1 (:.1

. i cl u. ,·::'!. 1 i �;:� F!:! ,.. . :i. n 1.;;,1 . :i. r ·, c:l c:;; rn in �::·::· 1 :i. r . , C.:J \/

:i. n c:i D în p �:::�· 1 :i. n t.:.:J :i. r·: <.:.:J :i. r ..1 fl

:i. l"'l c:! !'" �:':l. ;!':i :i. :i. i"l 1.:;,1 . . :i. n cl !' .. :i. j -.......- :i. n (.:J . :i. r ·, c:i I'" :i. r·1 t,:J :i. r .1 1._:_:.1

\.::.!

:i. l'"l cJ !'" (J i.,;J i l'"i (_:.:J :i. 1'"1 c:l !•'" C:l F::: j:::i ;;::·! 1 :i. !'"! C.:J

:i n c:l t· ï...:. k k :i. n i..J . :i. n cl i.... 1...1. p p •:::·:· 1 :i. r·i i..J . i r. t c:l u. i k :i. n \.:.:J :i. 1'"1 cl I.J �;:;. t. I"" :Î. i::t 1 :Î. ·;;:; (·:! I'" :i. 1'"! C.:J . :i. 1'"1 F:! 0�! r·1 �::; c:: 1· .1 I'" i.J in p 1.·::·! 1 :i. n c;J n ·::::. rn i.·:·:! 1 t:. :i. l""t 1..:.:.: !"!

i n k l :i. rn iïi :i. 1'"1 \.:.:_!

:i. n !-:: 1 :L r..1 k :i. n (1

:i. n k r.. 1•..1. :i. p :i.

:i. n el :i. j k :i. rl (_:.:J

r··� F.' �:·:!

:i. r ..1 k 1 t:-::· rn m :i. n (.:.:J i n k 1 (·:·:! I...!. I'" :i. n (J

:i. n k i'" :Î. ITi p :Î. 1'"1 \:.:J

:i. i"l C:I i i.·::; n :i. r'i (_:;.l

:i. f"l F!! I'"I t.: i.

i 1'"1 1;_:_1

:i. f"l k ,.... \:':'t. �::i ��; :i. rï (_:_:J

:i. !"'i c:l :i. C l:�! l'" :i. !'": (;:)

:i.

.;':':r. in r:)

:i. n k 1 !:':\ I'" :i. n (_::J . . :L n k 1 •:::! ei :i. r . 1 (J

:i. n k u !"" ......... :i. t"l \]

:i. i"l d ,::;: ;-: •::::· r· :i. l""i (J

·:;;} ��} (·::: !'" :i.

:i. r·i k 1

:i. n k 1""1 np :i. r·i \;;J

:i. I'"! CI ,::·:! I..J. k :i. rl i..:J

[)

:i. r·: k (�:! p :i. rl (.J . :i. r..1 k �::! 1, . \/ :i. n '] .. i r 1 k :i. f�·! :-:-: i n q

:i. ï''l k Cl k :i. n (.] . :i. r1 k Cl I' . t.: :i. n (;;_!

:i. l'"i c:l 1:::1 l :i. rl c_:]

:i. ï"i d

:i. l'"l k �::'!. i'"i k !":;;) I"' i !'"i (_:;_t . i ('i i< (::l J::i �::; t·:·:·! 1 i f i (.�:J :i. 1""1 k -:':':\. �::; �::; i !'"'i \]

:i. !'""t iJ :Î. I"'"i d :i. !'"! (;_:_! :i. !'"'t b 1 ;":":\ :.:::. :i. !'""! (;_:)

:i. rl c:l :i.

:i n :i. j :�·:·: :i. r"": (_:.:J . i n k ,:·:i. l \/ :L n \;;J

s:;

:i. !"l k !...i :i. J :i.

n

(_:_;!

:i. n c.:J

1"1

CJ

:i. n k u. i p :i. rl \.]

i

ïl k l-\Î .-:::\ i''" '!:: :i. c-:: !'"" :i. . :i. i'"i 1 ,·::l el :i. l'"l (;_:j

:i. 1'": 1 ,·::�. �::; ·:::; :i. !'"": (_:j

n1

t:. :i.

!'"1 (.:)

:i. 1""1 :!. t;;;! (;_:J E! i'" :Ï. 1""1 (.:.:.1 :i. r·1 1 i!::·! \;.:J i.:.:J :i. r·l ÇJ

:i. 1'"'1 1 �:·:! i c:! i 1"'1 q . :i. n 1 E·' \/ (·:·:! r . :i. n (_:_:J :i. !""i 1 1::::• \/ :i. !'"l (_:;j :i. 1"": 1 (·::·:• ;::·: :i. 1'"1 ']

i r..1 1 :i c:: t·..� t.: :i. n q . :i. n 1 :i. j rn :i. n q :i. n l :i. .:.i ·:::; t:. :i. rï (_:_:J . r. 1 1 :i. j \i :i. n \.:;J :i. n l CJ (:J i n q

:i. l'""t 1 (J �::; �::; :i. n q

1 30 :i. n 1 :...!. :i. d :i. r·: c:J

:i. r"i 1 Li. :i. ·:::; t:. i·::·! I'" :i. l"l (_J :i. r": ln E!i. k :i. n (;;,! 1

tn <':':i.

1 i r··� t.:J

:Î. l'ï i'lÏEt. :;·:·: :i. r··: (;,:J :i. l'"l i'i'I E:\ Z :i. 1'": \.:.:J :i. !'"; iï"i (�·:! l'"l (.:.:.1 :i . !'"i (:.! :i. f"l i'i'l (·:::· n n :i. n t.:.:J :i. rï ifl t::·:! '!::. :i . !'": (;,:,! :i. n iH <-::·! t: !:::. (·:·::• l :L n t:.:.:J :i. 1'"1 in :i. j n :Î. I"'i (.:.:.1 E·! l :i. n c.:.:J

:i. n ni c:J +

:i. l'"l iïîC:l n c:l :i. 1"1 (.:.:.1

:i. n n (·::·? nï i r": iJ :i. ,...i r·1 E1 �==� '!::. 1:::1 1 :i. n (.:.:.i :i. l"'i l"'l :i. 1"\ (,;,1

i l'"t (J CJ (.:J ·::::. t:. :i. ï"; (.:�.i :i. n p !:!i. k k i :i. I"'! j::l E:l. l î'ii :i. :i. r ·: p i:!l. :: ::. �::; i :i. n p �:::·:• k ti:·:! l

l"l i.:.:J 1"': i.:J

r·i t.J :i. I'": (.:;J

:i. l'": p <·::·! p i:::·! i'" i (': (_:,:,\ i 1'"1 1:::. �::::• v.. k :i. n CJ :i. l'": p t:·:·! l'" :;:; :i. l'ï (.:J

i 1'": p 1 .::·:i. n t. :i. r·: iJ . :i. rï p 1 Ci (::! i.:.:J :i. , . ., i,:.:J

·

:i. :i. :i.

l"': p (J i::·::• :i . (·:::• !"" :Ï . I"l i]

. r·i p n l cl r:! l' . :i. rl (J .. r , p o nï p :i. n t:,:J

:i. r": p u t.: i n (.:.:J :i. n p l'" ·=·::ï. t:. :i. l'"i (.:.:J . :i. r·i p ,... . <·�:· r , t:. :i. ï": (:.:J :i. I"': I'" E:
:i. i"': I'" E·! k l:?::• f'"t :!. !"'i i.J :i. l'": l' ·· :i. c: h t. :i . r"ï (J :i. l"i l'" .:.i (J :i. l"'t (:.l :i. l"'i {'" (J !::·:? :i. :i. r-·, ;:;_:,1 :i. i'"! I'" Ci (·:·::• iJ :i. 1'"1 <.:.:j :i. I"': I'" C! •::·:) I'" :Ï. 1'"1 (.:.:.1 .. :i. n ,. . o (�·:? ·:�; t. :i. l"'ï \ ::J ..

:i. :i. :i. :i. :i.

l'ï i'" (J t. t. :i. l'"i (,:J l"l i'" !...l. :i. 1 :Î. I"': (_:;j I"': I·"' U :i. i'\ï :Î. I"': (.:.:J rï I'" I. .J. k k :i. l'ï (,:;) l"'t ·::::. c:: !· .., ..:::t .:!'i!. i"' c:! :i. ï''ï (]

:i. r. .1 �::; c h ;�\ k �::: 1 :i. n (.1

:i. :i. :i. :i .

:i. :i .

:i.

ri ·::::. c:: l" ·, .:::·�. r.. :i. l'"t (.:.:J n !:�. c:: i"l <::i. r . . :i. n ,. .., ·:::; c:: l·": .:::!. l'" :i. l'"i (_:;j n :::; c:: h i::·:? n k i. r .., i:.:J ï"i ·::::. c:: l'"t �;::· p :i. l"'i (_] l"l ·:::; c:: h t;:.::• l'" :i. !'"! (] .. . r . ., ·:::; c: 1· : �::·:·� ,. .. p :i. i"i (:J

:i. 1'"1 �:::. c:: h (·?.• I.. .!. I'" :i. 1"1 <.:.� :i. n ·: ::;c:: i.. ., :i. i::::· 'I::. :i. i'":
:i. l'": ·::::. :i. :i. n :::; l . :i. r. , ·:::; 1 :i. n :::; 1 :i. 1'": ·::::. 1

. . :i p ::::.• l :i. 1'"1 (.1 1::1. p :i. l"i (.:] �::! c:: h t:. :i. , ..., c:.1 ,;:.;:· rn p :i. n <_:.:.1 :i . .:.i F:J :i. l'"t <:.:J .

:i. r..:

1 :i. ·i t. :i . n :L l"'i 1 !"'! k i i"'i :i. ïï �:::. 1 C:i k k :i. !"'! (J

:i. n �:::. 1

:Î. l"'l i

u.

:i. m �::·::· !'" :i. n ;:,;,!

r·:

:i. r .: '::; rn <-::·! r· :i. n q

.

:i. n ·::::. n :i . j ei i n (.:;.l .. :i. n �:::. n D i!:?! 1.. :L r..1 f] · :i. n �:::. r : l...t i \/ :i. r·: id :i. 1'"1 ·::::. c:1 IJ p i n \.:.:J :i. r·: :�; p •:::·: l cl :i. r·: ·:::; p �::: 1 1 :i. . i r. , ::::. p n n :l :i. ï": ·::s p :i . t:. t:. :i. :i. r"t ·:::; r) (::) E·: 1 :L

,..., q n t:.:J

i"l (.:.:J

r..,

,.. "' (.:.:J

:L l'"l ':ii l] l'" t;:.:·:· k :i. f"'i (.:.:J

:i. n :::; p ,.... n <;:.1 :i. n . :i. ï"t ·::�. p !...1. i t:. i l'"i (�! . :i. n :::; t:. ,·:·:i. 1 1 (�:·:· t... r..: .:;.i :i. n t:. ,;;i. ïtï p :i. n (J :i. n ·::::. t:. •:::·? k :i. n \;;.1 :i. n ·:::; t:. 1:::1 1 1 i !'"! \.:;,! i n s:; '1::.

t-:::

1n rn :i. 1'": •]

:i. n �::; '!::. \·::·:· rn p ,;:;? 1 :i. r'i i..J

:i. n s t. :i. t u t. i o n a l :i. s e � :i. n g :i. !'"i ·;;;;. 'i::. Ci p !] i !'ï e;.:,! :i. !"'i �::; t:. C:l l'" t:. :i. !"'i i.,;,l . :i. f..l ·::::. 'i::: C] t:. i r . i (.]

:i. 1'"1 t: Cl Lt 1.:'-J :i. l'ï (,:;) .i. n ·:::· 1 ... 1· · .i. i k i. 1 : t,:J 1 t"l �:::. ·c l'" D rn 1 n ( :J . :i. l"l ·:::; t:. !'" C:i Ci i i ïï (,:,! :i. n ·::::. t.: , .... u. 1n \·:::• n t: \·:·:: I'" :L n i.] :i. l'"t t:. l...t C:! !::·:·! !'" :i. l"l i.;J :i. 1"1 �::; t u. :i. \/ :i. l'"i \.:.:J :i . n ·:::; t:. 1. ..1. :i. \/ :i. n (.:J . :i. n �::; t:. 1...t :l p i r. i (.=J :i. l"'i ·;;;; 'i::. U. I/·.J :i. !"l (.:.:J :i. r..: t:. .:·::\ p p i. n q :i. ï"i t:. (·::! k ;;::·! ï"i i 1"'1 :Î. l"'i t: �:::• i"'t ·:::; :i. 'v' C:• I'" :i. 1"'1 (,] :i. n t. ,::.::· !"'· :i. l'": (_J :i. !"'i '!::. (·?:! ,.... rï 1:::·1 ,... . !"'! (.:J •

l:i. n t. \·::: I'" IJ I'" �:·:! t:. ca !'" :i. n �;,:,� E·:• l :i !"'! (] :i. !'": i r·: t:. (J rn i r-� (.:.:J :i. !'": 'i::. !'" ,;;i, p j::) i 1'"1 \,:,:,� :i. l'"t 'l::. i"'' k k :i . i"l \.:.:J :i. n t: t'" :i. 1 1 i r..i i.;J :i. l"'i \/ -:"::1. 1 1 :i. n (.i .. :i. n \/ .:'O:'t. r , (;] :i. n \.;.!

:i. 1"1 \/ ·:!':'\ t:. '1::. :i.

l'ï

.

(,:,;�

:L !"'i \/ i:�) \;,:) :i. fï \.:;J :i. i"l \/ (·:·::· ·:::; '1::. 1:::! 1'" :i.

l'ï

(_]

:i. r ..: \/ \·?.·:· t:. t:. :i. n g :i. n \./ 1 i:::·: c:: h t:. :i. l"l i..J

:i. l'"i \/ 1 :i. j :i. ïï (] :i. rï ......... 1 n �:::! :i. :i. n i.J n \/ CJ C , ...i t:. :i. n (_:J :i. ï"i \/ c:i <�:! i..;J :i. n i.:;.! :i. 1'"1 \/ Cl E·! 1 :i. f'"i (.:.:J :i. !"'! \/C:l •::::• l'" :i. r1 c.:J

131

:i. n \/C:) 1 t_:;J i r·1 <.:.:J :i. l"'i \/ C) I"'' Cl <:::·:• l'" :i.

1"'1

:i. n \/ ,.... E·! '1::. :i. n t.::.l :i. l"'t \/ !'" :i. �:::·:· :.::: :i. n (�I

<;.:]

.

:i. !'"! f...'-1 -:'i:i. (:':'t :i. :i. !'ï C.:J

!'"1

(·:·:·:· 1 :i. i'"l C.:J

k (·'!:! r..: n :i. n ']

k ;;;;:• ï"t ·::::. c:: k �:-::• n t:. E·! !'" :i. n (] k �::-::• p ;;:::· l"'· i n

:i. ,.. t \/ 1•..1. 1 1 :i. n (.:.:.1

:i. 1'"1 V·J (::·t. C: h '1::. :i.

1 c:I E:• i'" :i. ï'1 (;j .

k

(.:.:J

:i. !"l (:.:j

k

i r1 ;,....._: .::-:1. �:;:. ·::::. :L r1 (_J . :i. !'"i i;'.J i::·,. t. (:::: r . i n q

k .:-::: 1'"

:i. !"l !/·.J F::• (] :i. 1'"1 \.:.:.i :i. 1"1 (:\l f:·! :i. c:l i l"l (.:.:J :i. n v·.J E! k :i. n (.:.:J

k (·:·::• l"" t.'. t:::·: l :i. !"'! (]

1'"1 1/·.J �:·::• I'"

..

i !"\ ()

t. E·? n :i. n (_:;j

k (·::? V" \/ :i. ,..., (.]

. :i. n t..\1 <·?:! r. , t: <·:�·! 1 i n
:i.

k t:::.·: ,..

k :i. !'"! C.J,

k ;;.::·! t. ��::! n :i. ,...: \] k ;;.;:.; t. �:::. :i. l"'t (::J ..

k �:·:• t.J. i'" :i. n

k :i. h h !:.·:·:· l i !"'i (]

:i. i"l !;\I C:·?: !'" P :i. !'"! (.]

k :i. b IJ F::! 1 :i. !'"i (_:]

:i. l'"t l/•.) 1;;;) \/ :i. l' 'i ;;;.:,l :i. rï �·\1 :i. j d :i. !"'! l.:.:J

I< :i. d n E:i. p p :i. n t,:.:J

:i. n ,,....,� :i. j k :i. r .., (.J

k :i. (·:·:! 1 !"l .::':'1 . . 1 :!. n (J k :i. t;::·! l :i. !"\ (]

:i. n v·.J :i. rï r ., :i. ï"l (.:.:.1 :i. r··, r,\, :i. �::; ��:. \·:·:·:· 1 :i. n (.�.1

k :i. l:::! îïl :i.

:i. r·r v·.J Cl l'"t :i. 1'"1 \.:.:J :i. I"'! V·J I'" i j \/ :Î. l'"t \.:.:J

k :i. 1 1 :i. n t.:.:.l

:i. l"l l;\i :i. 1 1 :i. (;_:j :i. !'"! (:.i .

:i. n :.::·: .:::1. (.:.:.1 :i. !"'! ç�! :1. r·� ;.-:·: ,·::l. k k :i. n q :i. n ;:·:·: .:·::·t ïn �:·:: 1 :i. n t.:.:J

:i. r1 ;:·:·: F::! () i!.·:! n :i. l'"t \.:.:J . :i. 1'"1 ::-:·: �:·:! ï'l c:l :i. , .., (;_:J

:i. n ;:.:: t·:::• p :i. l'ï \_:;) ..

l"i

ÇJ

k :L t:::• z :i. i"' \;;J

k :i. 1

C:i m \·::!

.

. '1::. ,. . �:�·:· r . :i. n q

!< :i. IJ J::J :i. rl t,:.:J

k :i. :::; t:. :i.

ïi

(_�J

k :i. t. t:. �::·:! 1 :i. n ':.:.:J

k J .;':":\ (_:;J :i. !"'i (;_:j

k 1 Ei p p (·::! !'" :i. ï"i (_:J kl

,;:i. !'"

:i. !"l (]

:i. 1 . , ;:-:: 1::·:! t:. t. :i. n ÇJ

k 1 {:':l. ·:::; ·::::. (·::� i"· :i. i'"l ':J

:i. n ::·:·: CJ t ..t t:. :i. 1'"1 (.:.:.1 :i. n ;:.;: v·.J .:·::·�. c:: h t·. <·:·:! 1 :i. n \]

k 1 t;:::• c:l :i. l'"t (]

. :i. , .., :,::·: :i . n k :i. n \.:.:J •

:i. r ·i :�:·:

!,-..; !;' ;..;

:i.

E:\

�::;

1

1 CJ :i. l'"ï (;_:.i

m :i.

�::; \·:·::· ,,. .

:i. ·:::; (J 1 (·:·:·! !'" :i. ï"t ;;,:.:,� .:.i E: t...!. k :i. n \;;J

:i. n \.:.:.1

k 1 ,;;i. 'l:.'. €·:! 1'" :i. l'"t (_:;) k 1 �;;::· :i. n ·:·::'!. c: 1·..1 t:. :i. rl (;.:J 1"1 �::! !"' :i. l'"i (_:;j

k ]. !:::! :i.

k 1 (è·:·! cn m :i. n iJ

k 1 1::..: p p C::! I'" i !'": (,] . k 1 0::• t. t:. (·::.· ,... :i. 1'"1 (;;,!

.:.i C:i (·:·:·:· 1 :i. I'"! \,:;.1 .:.i u. l::i \·:·:·: 1 :i. 1'"1 \.:.:J

k 1 i;;:) I...!. I'" :i. !'"! \.:J

k .:::i. ,:·:i. t. ·:::; :i. l"'i \,:.:J k .:::-1. IJ b i::.:·! 1 :i. n (;_:) k ,:·:ï. I:J b (·;:.; l :i. n <,::l

k 1 :i. i'll :Tt :Î. !"'! (;;)

k 1 (·:::• \/ :Î. n q

.:.i u. :i. 1. :i. 1'"1 (.:.;1 . .. j u. ,... �::� , .. :i. n (.�.1

k 1 :i. �;::! \/i:::! 1 :i. l"l ;:;.:,1 k 1 i C·:• \l :i. rï Cl

k 1 :i. rl k :i. n ÇJ

k1

..

k ;::i. !:::; E·! 1 :i. n 1;:.:.1 k El. cl ·:'i:\ �::; '!::. I'" (·:·::• I'" :i. !'"1 <;.:J

k i:':i. J ·f ,·::-�. '1::. E·! I'" :i. 1'"1 (_:;j

k -i:':\ 1 tTt t::! I'" :i. 1"1 (.:.:J

k ii:i. iï'l p \·:::• I'" :Î. rï <.:.:j k ,:·:·1. l'"t Ct l'"t !"'! F! I'" :i. l"'i CJ k ,:·:'l. l"'i 'Î:.'. l-::: 1 :i. 1'"1 \.:.:J

k {:':1 I'"! t Cl 1"'1 1'"1 (·:·:: j'" :i. l"l (.l .

k ;;-:·•. p p :Ï. I"l (.:_:_l . k :.':':\ !'" .::':'1. k t i:::·:• I'" :i. ·:::; ;:::: ,.. . :i . l"l (_:,:.1 k i::i. i'" ;;':i. '!::. �:::· I•'" :i. l'"i (;;,! k Eit I'" '1:.: t:·:! 1 :i.

k ,::'t. l'" -!.:'. (·:.·:· 1 :i.

k ..::;t !'" t 0:: 1 1

!"l

(_J

l'ï (_:;j

1::::: I'"

t:. 1:::! !'" :i . r·: (.:.:.1

k 1 C:l t. ·:::i :i. k1

Ct \/i l"l t;,:.l

(;_;!

k 1 u :i. �::; t:. (·:·:· , .... i !"l t_:.:J . k r. , i:·:·l. b b (·::·? 1 :i. n (;.:.i Î< l"l E:'t. (,:;_! :i. !'": (;.:_! k r·: ,:·:'t. k k :i. !"l \.]

k r": .::·:·i !'" �::; :i. !'": q k r": (·:·::· c:: h t.: :i. r·t ::.:;.:

.

k r ., ��·:·! cl :i. n q

k n (·::! 1 1 :i. n t.:.:J i I'"! <.:.:J

k .:::i. l'" t:. r:..::· r · :i. l'"t <.:.:J

k .:':':i. l'" t.'. C:) I'"i l"'t f:! l'" :i. l'"i (_:_:J

k i:':'!. �::; :::; E·! :i. :i. n ÇJ

nn

k 1 (;:) p p :i. l"l t;;.:J

. k ,:·:\ ·:::; t:. :i. . :.i cl :i. r .1 (.J

k l"'ï i!::·? t:. t:. (·::·:• !'" :Î. !"\ (_]

k r"r (·::! I.J ;::: :i. n ::.:.:.1 k n (7:! 'v'E·! l :i. n q k ïï :i. (·?): 1 :i. !"l (.:_:J k n :i. E·! Z :i. l"l t.:;J k r·1 :i. k k :i. n (]

k fl Cl '1::. t.: :i.

k rl !...l + ·f

1'"1

(;;.!

1 i

k CJ E• 1 :i. l'"t q

n

(_]

1 32

]. r;:.;:1 (_] ·:·:·:'t. 'l:.'. (·::! f"'. i !"'i :t c:::• \J C·:• !'" :i. f"i \.;.1 ]. ,;;;:• q (·:::l'" :i. !"'! (:.:! .. 1 (·:·i! fJ ':.:.:J :i. !"i (_:;)

k Cl k :i. 1'"1 (.]

k Ct 1 k :i. 1 ' "1 (:,1 (·::·:• I'" :i. 1'"! (:.1

k Ci 1'"1 \/ C:l C)

k Cl p p E• l :i. 1'"1 \.:J

]. ,;;::• :i. c:! i l"'i ��.:J

k k :i. 1'"1 q

Î< C:i !'" !"" E:• 1 :i. r·i \.:;J k u !'" t. :i. n t,:;.i . k ei r . t: l;'J :i. (·;:;. k :i. n (;.:J

1

F!!.•

1

,;;;) !""i

k Cl i...l. \/ i:·�- t t:. :i. 1'"1 (]

k (' d b iJ ,::·:! 1 i 1'"1 \.:.:J

]. ,;::! u.n :i. n (.:.:.1 1 (7.• u. t·. (·:::• !'" :i. I'"! (.;J

k !''' ;'i:l. b b :i. rï (,:;j

1 t:·:·:! \/ !:::·! 1:·· :i.

k i'" ,:':\ k <-:·:·! 1 :i. i"l (,:,:.:

1

:i. (,:;.� :i. l"l \.:J n iJ

1 <·�·? r..,

1 ;;;:: !'" :i. 1'"1 (,:;_1

1-:: Cl t·. (·::·! !•"' :i. l"l (.J

1 (·:·::· �::; �::; i n (.:.:J

::.]

:i. !"1 (.:_:,1 ,;-:t ·:::; ·:::; i�·::• i'" :i !"'! (_:]

k i·' " E:i. k :i. i'": GJ k r .. ,:·:�. 1n rn :i. n (.:.:J

1

k !'" ,:::i. ·::::. �::; :i. l"'t (_:J

1 :i.

(� :i. 1'"1 (.:.:j . k ,.... 1::::· r·: k :i. r. , (J

1 :i. (_�_! (_:;) :i. n (.:;)

k !'"

l i

E� !"l

.

h t: :i. n q ('!.· ·f

k Cl :.:·:: :i. n (.J

1 :Î. .:.i 1T1 :i. 1'\ f:.:.! 1 :i. . :i n :i. i"l \.:.:.1 1 :i. 1-:: k :i. 1'"1 ()

k I'" C·:·! U. k :i. n (.:.:J k !'" r:::! \/ (·;) 1 :i. î"'t (.]

k r· :i. b ! J (·::·: l :i. 1'"1 (.:.:J k i'" :i. !::·:.• b i:::! :I . :Ï. I"'t {_:,:,!

1 C:iCI :i. I"': i.]

1 c:J (·::! I'" :i. 1'"1 c;.�i

1 Cl of ·t U. :i. q :i. n i.:.:J . 1 (J + t. l.J i t:. :i. n iJ

k !'" :i. t:?! U. V·-.1 \·::: 1 :i. l'"t (_:_:j

k I'" :Î. j :;-:: �;;! 1 :i. !'"i \]

1 C:i (.:J E:• 1'"1 >;;; '!::. I'" Et ·f f :i. 1'"1 q . 1 ei j \�:: r . :i. n (J

k r" : i. cn p :i. n <.:J

k l"" :i. l"i k (·:·:! l :i. !"l (J

k I'" :i. (J E·! 1 :i. n (] k 1'.. :i. ·::::. t:. �:-:i. 1 1 :i. �::; (·;:• I'" :i . l"'t (J

l Cl k i::·�. I :i. ::::. \·::! r· :i. n \.:.:.1

k i'" Cl ï"i :i. l"l (_:.:J

1 (J k k :i. i"l (_:;J . 1 D rn m <-?:? ,.. . :i. !'"t i.J . 1 C:J i:::r C:: I"l ï:::-! n :Î. I.. i lJ

Î< I'" C:l :;.:: :i. rï (;_:j

1 D I'" C:! :i. rï '�:.:J

k I'" Cl i'!Ï in :i. 1'"1 (.J

k I'" (J 1'"1 k i:::! 1 i 1"'1 (.:.�!

1 Ci D :i. :i. n \_:;,�

1 u ::::. l::J

k i'" U. :Î. :i. l'"t (;_:j

k ,.... 1...\ :i. rn c:.·:• 1 :i. !'"1 \.:.:J

J

k l'" l...l. :Î. �:;) :i. t.:.:.! :i. 1'"1 (;_:) k i'" Li. :Î. ·:::; :i. 1"1 \.:;.1 I< r· tJ. i �:::. �:::. :i. r1 ::.:.:J

1 Cl ·::� 1 1

<:!l. r ..

:::; t: i n i;J

Cl ·::::. c:l i'" .::':\. .�·:'t

n ·:::;

:i. :i. r1 c.:.�l

:i. rï i,;J

1 .:·:·:t t·. :i. r": CJ . i·:·:! u. �� · :i. n Ç.:J

n ·::::. ::: ; c:: 1·. 1

k 1'" 1...1. 1 1 :i. !'": ��:.:.1 . k 1...1. :i. C·! r . :i. n (;_:j

1 (J ·:::; ·:::; :i. n i.:.:J 1 Cl t:. :i. n t;;.l

k !...t : i.

l C:) !.J '!:.'. (·::! i"'' :i. {"'! (_:;)

i::;

:i. l'"i (_;_i

1 C:) ;;:: :i. l"'i (_:;j . 1 u.c:: !· . 1 t.: :i. n 1]

Î< LI. ·;;;; ;;;; :i. rï (_:,:J

k 1/\1 .:':':'1. k k (�! 1 :i. 1'"1 (,:_:_1 k td i:':\ n ·:::; i·::·: 1 :L n i,:;,�

1

k �\Î (·::: k :i. 1'"1 q

I< !;·.) (�:! 1 1 :i. 1"'1 (;;,i

.:.i

'1::. :: ::. c: Î"'i (·?::· 1 c:! :i. l"'t (.J i< v·..t :i. ·::� :. IJ (·::! 1 :i. r..1 (.:.t . 1 :.':!'i IJ (·:·:·! u ,... :i. l'"t CJ

t'"

:i.

:.:�

t:-::·:· I'" :i.

. r. 1

J .:::l. !"'t C: I;:.;:• !-'" :i. ï'\ (_:_:,1 1 ,::\ r . , c:! :i. n <_:J

1 ;':':'l. l'" d (·::·:· r·· :i. l"'i .:.:;,l

1 .:·:':1. ·::;; �;:; :i. 1'"1 CJ l i::i. l::. :i. l'"i (.:.:j 1 ·:':':'t \/ i f'"l (,]

1

�:::·:· i�·:: (_:;_! z :. .. 1.

lf\ {::\ [-'1

c.:.:j

i (.J i n (_:,:)

\] r::·:� 1 :i. f"t (_:;) i f'"i (.:.:J

1T: i':1 1"': 'i::. 1:::: 1 rn .�·:\ î'"

1 ,·:·:\ r ·1 (_:.:J ·:::; -v· C:;E !:::: c:l i n <,:,:,!

1 (·:·:·? Cf :L (:.:J :i. rï (.:.:J

(·:·:·:• (' :i. !'"t <;)

1n t:t 1 :i. !'"1 (.1 f'f'1 E:l. n

fïi :.':':i.l'"

1 (:':\ d :i. l'"t (:_l ]. ..:::\ k :i. l'"i (,:.:J

;�;. t :

îï'I E:r. k :Î. I"l t.:.:j ('(': .;'::·!. 1 i l'"t t:;)

k 1;'-.j :i. j t: :i. i'"i c.:.:J

1 ,::·�. rn b

:i.

:i. ·:::; 1::::.· r· :i. n ;:.:_:J

I< v·.J (·:·:·! t.�. �::; i r1 (�J k t;\) :i. j l'"t :i. I"'! i�:;,! k f./·..1 i

U.

!Ti ,;;�, c: Î'"i :i. !"'! 1 :Î. �:;:. (·:::• I'" :i. n q rn ,·:J c: h t:. :i. (;_:) :i. !'"i (;_:)

k V·J .::·:·t !'" t c:: 1'" :i. i'"i i;;J

n iJ

k (:-::• 1'" :i. ["\ (_;.!

rn �:::: !'" :i. n (I

t.: E·! 1 :i. 1'"1 t_;j iï'i •.':·:1. ·::::. C:: Lt 1 :i. !'"i :i. nï (:':1. !"''

·::;;. �:;: i'"

:i. i"'i ��:;J

k E• t· :i. l"l (.;J . rn E:l. -1::. 1:::: r. :i. .:::·�. 1 :i. ·:::; 1:::: !'" :i. r.., (_:_:J l'lï ,:·:·'· ·::::.

m ,:·:i. t:. :i. (;.:J :i. n q

rn .:J. t. t �::·:: !'" :i

!'"; (_:J . m r::.·:· c: h ,·::\ n :i. �::; i·�·:· I'" :i. i'"t \.:.:.1

rn 1:::: ei ,;:.::· b i"'' 1:.·:: f'"; (;,], i 1'"1 (.J rn t·:·::� cl

m E· cl

c·:! c:l (·::·) 1 :L

r-i

(]

(·::: ei :i. r·, ;;.J :i. n (_:]

1 33

in E·:· d \·:·:! r1

r·: (.:.:.1

e..:· rn

t: •;:.;:• l'li ïTi

!"'! (.:.:_!

i'ïl t·::·? c:i E·:• I;·..f i::::• !''· k :i. l"'': (;;.i

ïli •:::! •:::! !'"' d (i! !-'"' :i. l'"'t i;:,:J

rn t::!:! E·::, \/ C:) (·:·?: r· i rt tJ cl :i. i'": (J

rn c·:

n <:·:·\ 1 E·: ;::·: i r1 (;.:J

in t::·:! rl :i. r1 (.;J en E·:· ·:::i "!::.

n .:·::\ (j :i . t:. n (.:J i"': ,·::'!. I·": (::.; + + :i. n (.;J

l'ï :.'::i. l n .:·::·\ 1 ,;::: \/ :i. r·: �;:;J

tT: 1:::: n (;_:) (·:·:� 1 :i. n (.:.:J i'il (·:::• i" i (J :i. I"'! (] (ï"! fi! (' k

r··! (.:;_t

l'"l ·:·:t(.:.:J :i.

ï"l .::':i. l :i. c: h t:. :i. l"''ï (;;_t

:i. !""! (_J

1'": ,;), ('f'i .:::i. k :i. l"l (_:;,l

:i. n <.:J

en (.;.;: '!::. .::·:i. ·::::. t E:i. ·::::. \·:::· !'"" :i. n (:J

ï": ,:':i. (\ï .:':':i. l"l

i"l (,:_:j

:n i::·::· u 1:::,

r ., .::�. rl rE· m :i.

1'":

rn �::..:· "1:.: :i. n (J

:i. 1 <·:::• ,.... :i. n (.:.:.1

:i.

.:i

r·: .::�. l.... :i. j Hl :i.

c:l :i. l''i \.:,:.1

rn :i. j m <·:7? 1'" i 1"\ (] en :i. r·t .:::l. C l"l t. :i. r·: (;.:J

:i.

r·:

(.:.:J

m :i. :::; h i:!l rl c:l <·:::· 1 :i. n (.:J in :i. ·::::. k <::�:· n 1'"1 :i. l"l (:.!

fïi

i'IÏ

:i. ·:::; :::; :i. rï \,:;,1 (ï'l :i. ·:::; ·:::; t:. (·::! 1 1 :i. 1"'1 (] iïi :i. �::; t:. ;':':l. ·;;:; 'i::. :i. i'": (.:.:_!

:i. ·:::; t:. t::::• k i·:::• ï"i :i. !'""i i]

iï'i :i.

·::::. \/ i:":l. t.:

!"'! .::':\ ·::::. c::

h i::·::• t:. ·�;:, :i. 1'"1 (,]

l'"t ·:·::i. ·:::;c:: l.. ·: :i. 1 c:l {·::·! l'"'

t: :i. n i.:.:.l

in :i . ·::::. \/Cl r.... :n :i. n (;J rn :i. ·::::. 1...-·.J :i . j :.:·:: :i. r ·, (.1

!'": .:::1 ·::::. n i .:.i c:l :i. n q rï E:l. ��:, Ci 1"1 CJ I'" :i. �:;;. (·i:·! I'" :i. l"''ï ,·). ·:;:; IJ Cl I'" :i. l"l (�

n ,·: ·,. 'i::. :i. o rl i::i. 1 :i. ::::. c:• !'" :i. n (.;.1

1'"1 .:":':i. '1::.

I'" E·:• k k :i. l"l CJ . r : ,-::·�. \/ �:::: I'"' cl a. Hl p :i. n (;]

n <":·�. \/ :i. �:-:: ,.. :i. l"l \.:;)

il''i u m rn .:-:.-:•

l'ï

1 :i. l""i (,:;,1

rn u m p \·::·! 1 :i. r·t i.:.:J

..

n ,·:;�. \/ 1 o <�:: :i. :i. r ..1 (.I ;'::·,, \,/ Cl 1 (;,:J :i.

ï1

(,]

1""'1 <:·:\ \./ Cl I'" d C·:·! :i. 1"1 <.;,1 . 1"1 iJ. \/ (J I... C:! E:! I''" :Î. I"l

iïi G 1'"1 d :i. 1'"'1 \.]

n ,·::'!. \/ u r.. ::::. :i. l"l (;J

m i:::t n k i·::·:· I :i. n (_:.:J

1'"1 i.J

in u n t. �::.·: I'" :i. n i.:.:.i

l"l ,·::·�_ 1/·.J <-:::• !'" k :i. 1'": t:,:J

n .::·:�. ::·:: ..:::':. k k :i. n

fï\

1 :i. f"'l (_:.:_!

C:i "1::. :i. \/ (·�·) ,.... :i. 1'"1 Ç.:J

n i:':l. ;::: a. rn r:-:• 1 :i. n q

f'lï Cl t:. Cl I'" :i. ·;;;;. ;;:.:·! I'" :i. l"''i \.:.:J

f"l .:::·,,:.::·:

rn u :i. :.::: :i. l'"t \.:.:1

l'"t t:-:·! (·:·::• l'" h i...I. :Î.

rn u u. :i. 1 1 i·::: ,.... :i. i""t i.:.:.: IT! I...l. l'" in U. !'"'

i·:·:! I'" :i.

!""; .::-:t ;':':'t :i. :i. ri i,] 1'"1 ,::i. i:':l, �::;. · t.

1"\

(J

1"": ,::\ l;\,l ;":':( !"'" îïi :i. l"ï (_:J

lï'i C:i l'" ;;:�

(·:·:·:

iJ

:i. !'"! i.:.:J

,;;,.:· '!::. 'i::. :i.

l'"'i

(.:.:j

1'": ,:·:\ ;::·: C:! E! k i n (;J :i. f"': (j

1'"1 '�::· <·::: 1'.. cl .:::i. l

:i. r. i <.:.:J

.. 1'"1 (·:�:· �::: , 1 .:':!i.

:i. l"'l iJ

..

.

f"t .:':":'I. i:::t .:":':"t. U. I;\I :Î. l''"l i.:.:J

i"l E• F• !'" 1 t::: i.:.:J q :i. 1"": (J

l'"l

!"l

;':':'t !::J i::·:·:•

h .:'::i. !'"! cl (-?;) 1 :i. j'"j (,:,:)

-:":':'t iJ E:• ·:::; C: !'"t Cl !.J l;\1 :i. 1'"1 i.:.:,l .. r ·1 .:::1. b t::: �::; p 1. . <-:::· k :i. n <_:;.!

!"":

n

.:::i

b t:·:·:· -�:; t:. �:::: 1 l :i. !'": (.:.1

l"'t ,:·:\ !::J <-:::• �;;;. t. D I'" -!::. :i. l""l q

r..1 a IJ ;::.:: t. .::":1. 1 :i. n (.:.:.1 ï"t

E:i. b

!::·:·: '!::.

!"'"

,;:l. c:: h t:. :i. n (.:.:J

!'"i -:!":i. !::: ! (·:·::• 1/·J �:2 ,.... k :i. l"'l (;;,! n a. b 1 c::t 1:::·: c:! :i. r·: i.]

(·?:! E·! !'"

r::;. "!:.:

l'" Ci i"î'i i 1"'1 (.:.:J

ï": (·:..: rn :i. r·t i.:.:J !'"t l::::· ·:::; t, l::·:·: l :i. l"i (J

.

n (·:·:·: u. I'" o t: :i. ·:::; :::.·! ,... :i. n (.! 1'"1 ti:! U. "1::. I'"' •.':':"!.

]. :i. �;;; 1:::: I'" :i. !'"1 (.:.:.1

n <·::: \/ (·:..:· 1 :i. n (;_:)

n :i. .:.i '] i n \.:J

n i t:. l'" e::• i' :L , ..I (.J ..

r. , .:·::t (J 1 t•..t �::� �:::. :i. r·1 ::.:.:,t

n :i. ......... ,;::: 1 1

n .:':':l. cl �:::·: l'" :i. l'"t (]

i'ï C:i CJ I'" c:l Cl 0 ·;;;; "i::. ,;:.;; i'"' :i.

.

n \:!i. b D c::� t� �::; :i. n iJ r ..: ,·:":i. c:i :i. c !·..: t:. :i. n q

l'ï <_:;J

1'"'1 i:":i. :;;; p !"" Ci k k E·! 1 :Î. f'"'l (;_:) !'l :.':':'t ·:::; t. i'" I;;.;? \/ :Î. I'ï (_::j . n ,·::i. "1::. t:·:·: k E! 1""1 :i. n (.:J r ·: .::':l. '1::. .:::: 1 :i. n (]

iï'I C:l h :i. 1 :i. ·::::. ;;:.;:• !'"' :i. !'""I (J rn D cl E· ,.... f'"i :i. �:::. (·::·:· ,... . :i. n t.:.:J

iï'l (J 1'"1 �;:; '1::. i<:·:• 1· " :i.

:i . n t.:.:J

r·: ,·::�. �:::. c:: !"'! ei 1 :i. 1'"1 (.:.:.1 n .:·::·� �::; c:: ,...i c:� l...t �..·.J :i. r ·1 (;;_! l"': .:::i. ·;::; (·i:·:· :i . n :i. n q r. .: .:::·,. ·::::. 1 :i. j p :i. n (;.:.!

:i. ·:::; 1 (·::-:• :i. d :i. 1""1 <.:J

(ïi :i. :: :; 1 1•..1. k k :i. l"l \.:.:.i i'ii :i. :::;. (ï'! (·:::• i;;;:· ·:::; t·. (·?.·:· l.... :i. !"1 (.:.:.1 l'f'l :i. ·::::. !'"' ;;;::: k f:! 1'"1 :i. 1'"1 t,:,:j

(ï"i

i'l (.:.:J

(J n i:':i. r . :i. j p :i. n q n a.�;;} ,·:·:'!. 1 1:::: !""' :i. n i.J n ,·:·:�. �:::. c:: ! · ·: i!:2• p p :i. :..., (] r ·:

.

rn :i. n ei !::·:� ,.... :i. n .:.::.1 . :n :i. r ·1 :i . :Ti .:::t l :i. ·::::. ;::·:? 1' .. :i. !""i \:.:.1 . rn :i. �::i cl !'" i::·�. \.:;.1 :i. n \.J

en :i. ·:::; ��.:.! :i.

ç,:,t

i'"t a.l'" e·:• k t.·::· r·: :i.

iïl :i. c:l d c-::: 1 :i. l'"i (.:.:J i'IÏ

rl ;':':i .!ïi f·:: t:. :i. l'": (.:.:j

.

i::·:: i' .

:i. n (.]

n u cl :i. t.:.:J :i. n (.:J l"l C:i p :i. rï (_:J

!""i

(.:.:.!

1 34 rl (J r·· rn -:·::\ 1 i ·::::. �:::? !"'.. :i. r..1 (.:J rt C] r · tn e:! r.. i r..1 r��i cJ '1:: �::·:·) 1·· ·· 1···� (.:.:J . , ...l o t.: :. ..1. 1 1::.·:· !"'' :i. n (,:,i l"'i l..). .;�:\ 1"'1 c (·:·:·:• !'" :i. 1"'1 i�J

n 1...1. 1 1 :i. ·f :i. c:: i::·:·! r· i n 1.:J !'"i i...I.CiÏ f'IÏ i:::! l" "

t:. :i. \/ t;;;: !'" :i.

1::::• c:

u c u. 1 i.·::·:• I'" i n t,:.:.l (] (·:·::· + t::·::• l'"i :i. l"'i \;;J

Cl t::: ·f (·::: l"'t :i.

!"\

!"i

ÇJ

q

C:i -f + (·::·! !'" :i. !'"t i.J 1'"1

i.] in b cJ �:::. ·:::; :L n 1.::,1 D rn c:i

{::\ rn

i"'!

(J rn ·::::. in •::·:·: 1 '1::. :i. (::) i'lï :::. p

r·,

r:J

i"'t i l'"i r:.�.l

1 :i. l'ï r:.:.:_l u en ::::. t. E? :i. <.:;,� E·? t'" :i. n r:;.:J . Ci rn ·:::; '!::. �::·:! k :i. r . , q Cl iï\ ·:::; '1::. I'" E·! l'ï Ç.:J (·�:· 1 :Î.

i..J

in :i. !'"1 i..:.:j

o rn t:. !'" �;:::· k k :i. 1'"1 r:.J

Cl rn t:. l.J

:i. n :i. r·1 q

Ciiïi !.:'. U I'" I"! :Î. l"i \]

(J en\/ r:·:·::• :.. .. v·.J 0::! t· p :i. r..1 ;:;;,� Cl i'ÏI V 1 (·::·! C: h t:. :Î. i"l (J U ITI \/ C:; {"'' iï'i :i. !'"i 1:;;) :i. n r:.J

Ci fï'I C:l C:l l :i. !'"i i..:.:J

c:; i'rt \/ o 1•..1. v·.J

C:l m cl v·J ·:·::i. 1 :i. n (J

r:J rn Î/·.J .::·:�. r·i cl �:::;! 1 :i. 1'"1 r:.:.:.1

O iïl c:l l'" .:':!'l ·:':!t :Î. :i. l"l i..:.:j

C:l iïl i..:.:J I'" I::·:·:• n �·:: :i. !"'! o:.:.:J C) i"il l'"i i.·::: :i. :i. 1"'1 ']

o in v·.J :i. k k \·:::· 1 :i. 1'"1 r:;;J

D nï h (·:·:: :i. i"l :i. l"l i..:.:J

Cl en v·.J :i. :::; ·�:; C! 1 :i. r·, q

:i. t"l i..:.1

( :;) i'!ï !;'·..! (J ;;:.:� 1 :i.

o rn h u. l l :i. n i.;J

() i'IÏ ::::·: (·::! q c;,:,! i

C:J i'iï k <':'ii. C:! :i. l"'i ï.;_:j

r::::r rn ::·:·:

U ïi'i k 1 i::·:·: c:! :i. l'"t i.;.:J C:) iïi k l'"i i::::· 1 1 :i. i"'t 'J

u iïl k cJ p :i. n <,:,:,! C:l fïi k O l'" ·::::. t:. :Î. I'": i.:.:,!

1 (�·::· (;;) r:.:.:J :i.

j"'j

!'ï

(;;j

r:,;,l

["'!

r:.:J

D i'fl ":::: !i::·! i J. i 1'"1 (.:;)

C:l i'Ïi k <':':'l. p p :i. l'ï i.,:.:J

o rn k �:·:·: r· :i. 1'"1 i.J

(J iïi 1 (·�·! i,:,:; !:�·:• !'" :i.

(:J t"IÏ f,:\1 t:·::• ï"l 'i::. (·::! 1 :i. l'ï i..:.:J

Ci i'il l;\) (·':!: 1'" k :i. fï (,;,l (::J Cf'I I.:'J i:;:.:• I'" P :i. 1'"1 ')

C:i iïi h Et. l :i. l'": i..:.:J

Cl ('('(

Ci rn V·J ·:·::·r. l 1 :i. n r:J

o fïl i;\J (�·:! n d :i. r1 r:.J

C:i iïl (.! E! \/ :Î. r''i t;;,:,!

:z.

(;_:j

CJ in \/ c::. (·::! !"" :i. n \]

i.J rn c:l :i. .:.i k :i . n q u iïl d Cl (·:·:! 1'": i l"'j i..:.:J

u rn l"'t �::::• 1

1'ï

(J ÏIÏ \/ ,:·:·� C:! •::·:! !Ti :i. 1'"1 ':.J u rn \/ E:l. 1::. t·. :L n (_]

(.:J

\J in !:::; !"" t:::·:· r'! c.:J :i.

C) cn ·::::. l t. l :i. u iï\ ::::. 1 u. :i. 1::. :i. n \,:;)

r:J iïi ·::::. '1::. 1...1. 1 p :i. n ']

C:l E• i"'' b i::·:.• \/(J 1 k :i. !'"i IJ (J ÏÏI ·:::\ 1' ' ÏIÏ :i.

u rn ·::::. c:: l .: c.:. t:. 'i::. :i. r·l <.:;,� . u i\ï �::; :i. 1.. 1 iJ E·! 1 n ç,:J

Cl iTi ·::::. r:)

:i. !"l (_]

!'"t U t: i::. :i. i.] :i. !"'t i.;,:) Ci h j

.

(_:.:J

u in 1 E� i ei :i. l"'t r:.:.:J n 1n l :i . .:.i r·1 :i. l"l (J c m l :i. .:.i ·::.; 'i::. :i. f"i (.:.:J . C:! m tn .::·:t r ., t:. ,;:::· 1 :i. ï"i \;J U i'i'i ïi'i U. !"" :i. 1"1 (;) C:l rn r·i (·::·:· \/ •:::.:· 1 :i. ,...i q

n in p •.'::t. l :i. r·1 ç,:J


r:·:::• 'l::. '1::. :i. r·1 r:,:;,�

D rn ::�: �:::�· t.: t: :i. n r:;.l .

Cl in ;:·:: u en :i. n r:J

\J f'fl :.::·: i.:'.J Er. ,·:':î. :i. :i. r·'i r:.:.:.l l :i. l"'t (;_:) C) Ci'l :.:::: V·..i .::·:·\ C:: l"'1 '!::.

D Ci'i :.;;, it\1 (::1. 1 k :i.

l'"t \;;j

Ci iT'i -;;;:

l"l

(::J rn ;::: �,;,_: ,:::! r'i k :i. n ç_:.1 Dnd

I.:'J E�· I'" '../ :Î.

q

r;:.;! !"'' b E·i! ]. :i. c:: , ..., '1::. i

l"i

(_:;j

C::t i"l d E·!!"" b E� \/ I'" Et. C 1·"1 t. :i. 1'"1 (� C) i"'i d (:·:! v-· b 1::·:! :.:·::

r;::;! '1::. '1::.

:i. ï"i t;J

0 l"'t c:l E·:• I'" b :i. E·:• c! i n (;.:,! .. .. c:! r i c:l ':::! t'" IJ :i. n d :i. r 1 \.] . C:i !'"i c! t::·:·! I'" b i... (·:·?.• k :i. 1'"1 r:;.l

C::t l"': cl �.::::· i"'' cl :i. j k :i. n �::.:.i . . o n cl (·:·:! 1.. . d (;:) m p t::: 1 :i. 1.. , i.J . cl n c:l �::: ,.... c:l r· . 1•..1. k k :i. n (.:.:.1

Cl iï't p I'" :i. k k :i. 1'"1 (.:J .. u en p !"'' c:i r:.:.:J i'" ,·::··· m iïi E! ,. . :i. l'"i r:.:.:.1 Ci IÏÏ i'" ,;;·;. in :i. 1"'1 (]

Cl l"l ei 1::·:! !'" r;::! 1::·:! 1"1 ·;;;; i'CI E• 1 "1::. :i. n (_J

(] i'ÏI I'" .::�. ·:::; t. E! !'" :i. 1'"1 (.:.:J

CJ f"'t c:i

C:i f'i l l'" ,·::i n cl :i. l'"t (;.:J

(:::t iTi t'" (·:·:? k (·:·::• n :i. rl r:J Ci iï'! I'"

Cl \·:·::• F) :i.

l"l

\]

Cl IÏÏ !'" Ci (·::·! !"'' i !'"! (_]

u (ii ,.... 1...1. i 1 :i. !'"! (J

o rn !:::. c:: ,..., a. k \�:·:! 1 :i. n (]

\J in ·:::; c l'"i .:::•. n ·::�. :i. r·i f.:.:J

u i'i'i !::; c: h (·!·:· p p :i. l"'i (;_:j

r:J fn ·:::; c: l"·i i·:·::• t'" :i. r ·1 (.:J Ci i'i'i ·:::; c:: h C:r 1 :i. n \,:;,1 (J l'!ï �;:; ::::: l'"i !'" :i. .:J

\/

D rn ::::. c:: I"': c.t d d :i.

cJ 1n ·:::; c::

i"·j

:. ..1.

:i. !"'! r�J r·, (.:;J

1 iJ i. r·1 (;_:)

Cr n cl C·i! !"'' cl i..J. :i . k :i. 1'"1 q

D n c:l r:·::·: i'" \,:;) :i.

e:: "1::.

:i. n q

1::·:: ,.... (.:.:.! !"' (:'i!. \/ :i. l"'i (;_:j

n r·: cl i::·:� 1'" 1'"1 E1. l :i. n (;;,1 u 1..., cl •::·::· i'" h �·:·'· r..r d (·:·:1 1 :i. n q

D i"l C! E• I'" h E! :i. i I'"! (:j . c:. n d E· 1.... k �::·: r . , r·: :i. n <;.J . (:::t n d E! ,. . k n �:�:· 1 :i. n (;;,t

C! r'i cl <·:::· i'" k i"'' r.. .t :i. p :i.

i"'t

C:J !"l cl f:! I"" 1 D ·:::; ��; :i. 1'"1 (.:J i.J n cl •::·:: !'" fn i j 1...1 :i. n (_:;j

C! 1'"1

c:! (·! I'" l'ï E! ïi'i :i.

Ci !'"i c! •::·:! !'" 1::! ]. Cl l"l

.i:1 !'"i

1"\

;:.J

(:.:J

'1::. :i. r ·i (;;_!

c:l ;:::·:· ,.... p 1 Ci (·:·:? (,:] :i. f"'l (;]

ei !'": d (�·:? !'" !'" :i.

c::

h t:. :i. n q

135

i··'i (·::! j::J jJ :i. !"1 (] c:i l"'i d i-:·::, 1... �:::. c !· "t :i k k :i. n i.:;J . o n cl •:::: !"'' ·::=; c:: l"'t :i. !"'1 (;) c:J l '"t d i·:::· 1.... ·:::; c:: i· "t I'" ,·::i. p IJ :i. n \.]

(J 1'"1 c:l (·::! i'"

h !...!. :i. \./ :i. !'"t \.] . ei n c! \·:·:? 1.... �:::. p ,::·\ r. 1 n :i. n (.:.:J Cl 1'"1 d ��:! !'" ·:::; p I'" !::·::• k :i. l'"i (.:.:J ·:::; c

cl �:::·:· !'" ·:::; t:. ;:::! u. !'"i :i. (J !'"! c:l (·:·:·:• i•'" t:. C:i p p i . \J !'"i d �::! r . ·::::. t. ,.... e p :i. .. u n d �:7:' !'" �:::. t:. 1' c:J m :i.

Cl n

C• n

\/

n \.J

:i. n cl :i. rl \.:.:J

cl \·::·! !'" \/ u (::·:? cl i n (.:J

r ·,

(.:.:,t

u !''i t:. k 1:::! ,.... k 1?::! 1 :i. j k :i. I'"\ 1] . '1::. k (·:·:·! I, . t: E• !'"i :i. n (;;_I C! i"l t. k 1::·:! t:. ��::• l"l :i. i"'! (;;) u r..i t:. k :i. t:·:! m :i. n <,:J . c::: r t t:. k :i. t:. :i. n \.] D l'"t t:. k 1 E• c:l i 1'"1 \.;) c n t·. k 1 (·::! I.J. I'" :i. !'"1 (.:.:.1 (:;) r·1 t:. k !"'i :i. k k :i. n 1;:.1 . c;; r.., t:. k r. 1 C:J p :i . n CJ C:i r ·i t. k c:ï 1 :i. n q c:; n t:. k u în :i . ,...� (.:.:.1

Cl !"'i '!:.: k C) p p (�·:·:· 1 :i. l"'i \.:J u n t:. k u t· ·�:; t. :i. n '; :i .. c;:; n t. k r · ,·::l. c: h t·. i n (.:J r:J n '1::. k I'" u 1 1 :i. r·1 (;J

C:! 1"': 'i::. 1

�=:: cl

C:) n t.: 1

(·:·:·:·

j ....,... :i.

n (.:.:J

c n t m a q n e t :i. s e � i n g

ei r ·t '!::. m !:':i. n n :i. n Ç;J '1::. 1n ·:·:·:·1. rl t.: .::·:·! 1 :i. l"'i IJ

nn

(;) !'"! t:. ;;:;! :i. \.;.1 (·::·:• i'"l :i. 1"'1 i.:.:j C:) 1'"1 '!::. �:::! i:" :i. 1'"1 \.::J . C:! l'l '1::. (·:·:·? !'" \/ :i. i'"i (.:.:J (J 1'"1 '!::. f 1;::·:• !"'' 1T1 :i. l"l C.:J C) !'"I '!::. ·f U. t·. ·;:::. ( �:· 1 i rï CJ

Cl n

t:. rn i::·�. ·::::. k \·::·! 1.... :i. 1'"1 (.:.:J

u n t:. in (·::! rl (:J :i. n (_J ;;:::r n t·. rn \�·::· n �::; E· 1 :i.

j

k :i. n <;.:J

C:l n t:. :'n cJ \�·:·:· cl :i. (J :i. n (.:.:.1 c::: r ·t t·. 1n C:) �:·:�· '1::. :i. n q

·

u n t:. CJ .::':\ ·::s ·::::. :i. r ·1 c.:J C:l n t.: \.:.:.1 :i. f t: :i. !"'! i;.:.! c;:; l"l t:. \;.:) :i. ï"1 r ..1 :i. n c;j

C:) !"l

n 1'"1 t: !.:.:J 1 ,·;:1. :.:·:: i r·1 i :.:J . iJ 1'"1 '1::. q 1 c;:; �::::· :i. :i. r·: <.=J C! rï '1::. iJ (J (J c: , ..., E• 1 :i. r·1 ( ] . (:;) 1"'1 t:. (.] !"" ,:·:·!, \/ :i. !'"i (.]

u r·1 t:. ::.:.:.1 ,.... 0:: n c:l (·::·! 1 :i. n (;;,! .. . u r 1 t:. \.:.:.1 1· .. :i. r. 1 d :i. n .:;,:,�

t:. lïi C:J iïi i'i'i :i . ! '": (J

D n t.: in 1...1. (.:.:.1 (.:.:.1 :i. r1 (.;J .. c:i n t. rn u. n t. :i. r 1 \.J ei n '!::. n E:l. ,::l. �:�. t.: :i. n <.:.:J

C) n t:. n t:::· en :i. r..� \J o r·1 'l:. n u c: h t.: 1::.·� i". :i. ï"t (.:;,! .. C:J f"l t. (;) 1 Cl q i �::� !::·:! ,.. :i. l"'î t;,:J .

C:i r. : t.: p a. k k :i. n (.:;,! C:)

1'"1 t. p 1:::! !'" �::; u u 1'"1 1 :i.

Cl !'"1 '1::. p 1 (·:�·! :i.

·::::. t.

.:.i

k :i. !"'i (.:.:)

(·:·:! I'" :Î. i'"i (.:.:j Cl 1'"1 t. \J 1 C:i -f -f :i. !'"i \J

\.::.1 . O l'"ï C:I :i. 1'"1 (,:;,\ l"'i

CJ l'"t "1::. 1·..1 ,·::·�. t· c:l :i. n \.:.:.1 ... Cl , t t. 1 · ..1 .:::i. I"" :i. n ::J o n t·. ,.. .1 "·::i. ·:::� p \·:·:·:· 1 i n \.:J

nn

1 Cl D :i. :i. f"i (;.1

Ci !'"1 '1::. p Cl C) !'" '1::. (·:?: I'" :i. 1'"1 •�.:) c:i r ·� t:. p D p p :i. n (.] ::::i 1'"1 t:. p C:i t·. '1::. i n \.J

C::: l'"!

t:. l'"t l::::• c:: ,...! t:. :i. !'"i \.:.:J . D r·1 t:. !·. i E! ..F + :i. i"'! (;.:.! D n t. h E.::::· :i. 1 :i. ;;.:J :i. r·1 (.:.:J fï

:i. I'"! q

t:. 1 1•..1. c: !"'i '1::. :i. !"'i ;;.:.:j C) n t. Ll :i. k :i. !'"t t;.:.l Cl n '1::. 1 i.). :i. :::; '1::. r:�! ,.... :i !'"! (.:.:J . . Cl r .1 t:. 1 u. :i. ;::: :i. n (.J

U i"l '1::. d �:::? k k :i. !"'1 (J .. D n t.: cl
:i.

t:. 1 ,·:·:\ cl :i. n i.:.:J

O l'"i t. l i

:i. l'"ï (;_:)

�::; "i::. ;::.·! ,....

(-:·:!!' .. :i. n i;.:.i

:i. :i. n \;,:,I Cl f'"i t:. l r;;;) l"'i :i. 1"\ r:.:.:J

D l'"! t: !::i C:! ·:�;. �:;:. :i. !'": (:.:J . u n '1::. b ,.... �:·:·t n cl :i. !'"1 \.J .. o 1. , t.: c :i. j · f (·:·::• !.... i n \.:.:J

() rï t:. i"'t (·:::· :i.

!"'! '1::. Î'"t l...l '1::. ·::::. i !'"1 (] u r·� :i. .:.i 1 in

Cl

u n t:. 1 f·:·:• c:! :i. GJ :i. n 1;;,1

C:l r't '1::. b D �:�? :i. :i. r..1 (;_:)

C:) l"'i

n (.:.:J

:i. n (�l

C:) !'"I t·. ]. ,;;i. ·;;;; t·. :i. l"l (,:;J D !'"1 t:. 1 ,·::t '1::. :i. l'ï (_:J

C:) ï''l '1::. h l C:J t. :i. rï q

C) n t: \.:.:.1 r.. CJ t;:;;; n :i.

1

D f"i t:. k U l"" k :i. i'ï (_:;j

C! 1"'1 t: b 1 D k k :i. l"l (_:;)

E::·! en

o n t. l'"t t.t l

r:;::; n

(J n t:. IJ i 1:::.· c:l :i. !'"1 (J . . c:! r. 1 t.: b :i. n cl :i. r . , \.:.:J c:! r ·1 '1::. b 1 .::·:� cl \·:::· !"' · :i. r ..i \.:;.!

c;:; r"ï '1::. b Cl (-;! ;:::

cJ r't t:. h c::; !...!. cl

k .:::i. !J i"'l q (::) ! ..'i t·. (.:: E·:� r1 r1 :i. r1 i.:.:J

!'"1 (:;)

C:) !'"ï d (·::·:• l'" :.;:: Et ,:·:'!. :i. :i. l"î i,:.:J u n cl <·::? I'" :.::·: (·::·? -!::. t:. :i. r ..: \.:.:J (J 1'"1 d (-;'!.• !'" ;;.:: (;) (·::·:· k 1'"1 <.:.:; c;:; n t:. .::·:'!. .:::\ 1.. . . ei :i. r..1 \;.:i . u 1"'1 1::. b �:·:·! i"'' :i. 1'"1 i.:.:J

(;:J . c:1 r..i t� t�l c:t C) ·f ei :i. !"J (_:J

CJ 1'"1

n .:;.:.1 i"': i,]

CJ 1'"1 cl E::? I'" \/I'" .::·:·t (,] :i. !"i (.:J . .. c; rï cl (·::·:' ,.- .. V·J <·:·:t. {:·:). f" ct (·'::·:J i . :i. C) rï d (·::! !'" l;\1 !:::·:· 1 \/ :i. 1"'1 \.:.:J . C:)l'"i d <·:·:! i'" l;\l (·::·:· l... p :i. !'"! (.:.:,� Ci n cl 1':.·:·:• I'" V·..l :i. .:.i :;.:-: i !'"i i.:.�

:i. ï"i (.:J

ï"i

Cl l'"t t. k E1 1 k :i. n <,]

\J r ..1 cl E· r· t:. ;:.:.::· k (·:·: f''! :i. n (J .. CJ r 1 c:! \::·:! ,.... \/ t:-:·! i". c! E·! 1 :i. n i.:;J C:i !'ï C:! \·::! !'" V (·::! i"'' l"'i l...l.l"" :i. ï'l i.:J (::) r . .l c:f (·:·:·:' ;.... \l (·:·:·:' ,.... :.:·:: (·:·:�:1 1-:: (·::: v·· :i. r.., (.:J

D !'"t cl �::·:: !""

t. Î"'t Cl !:'!:! k :i.

C:J !"'t -1::. :i. j

t: c..:• l l :i. !'"t \.:.:.1

C:l l"'! d i::·:! l'"

�:::. (·:�! 1'"1

t� h

Cl !'"t

D l"l t:. r·· i:':i. ;::i. d ·:�� �:..! 1 :i. n i]

(::J r·ï t:. r··� .:':':'i. ei :i.

\.::.1

r1

'!::. i'"

-1::. t:. :i. !'"i (]

(J i"l t:. 1··" E·:·Î c: l"ï t·. :i. r·l (.:.:_i Ci 1"'1 -1:: !"' r::::· cl c:! \·::! , .... :i. l'"t (:J . ( :::; r ..t t:. r .. \·:::• (;J 1 :i. n q

c::• n t:. ,.... \·:::· :i. n :i. (_:_:.! :i. 1'"1 CJ . (J r .1 t:. ,.. ..
(J !"'i t:. I'" :i. 1:::! \/ :i. 1'"1 q . C:i n '1::. , .. . i j rn :i. r ·t ç_:J

(J ïï '!::. I'" C:i ;;:-::• I'" :i. !'ï (�I .. (::J !'"i t. ,.. u 1:.�! �::; t.: :i. n (_:_:.! C:i f"i

'1::. I'" Ci 1 1 :i. 1'"1 CJ

u r'ï t. r" ci m :i. 1'"1 (.i CJ n '1::. r .. c;:; 1'": c:! :i. n \] . o n t·. r · c:i ....,... :i. r. 1 (.:J (J I"l t. l'" i...i. :Ï. ITI :i. f'ï (_:_:j

o n '1::. �::; 1 u :i. (-::! !'" :i. n \] 1...1.

i p :i. l'"t (_:;j

:i. t:. :i. n (J

o n t. ·::; m .:-::� t:. '1::. :i. , ...i (_:_:,! c r--� t �:::. n

,::i. 1:::1

p :i. 1'"1 (;J

C:J I'"t 'l::. �:::. i"'I U E• I'"

(J rï t: l.-\! E:• l cl :i. q :i. n ']

C) r..1 t:. V·-! c:-! 1'": n i n ;:_:_:) ;::;; !'"1 t. C·\Î E:.· ,.... k (-::: 1 :i. j k :i. n Ç.:J u r·: -i::. 1,\: :i. .:.i d i n ;;:_;1 o n -1::. v·.J :i. j k i !'"1 q Ci f"':

t.: V·.J

k k E• l :i. !'"t (_:;)

u n t. L·'-l :i. r..1 cl :i . n r:J

C:i !"'i -!::. !;'-..1 C) !'" ::::. t:. 1::-:! 1 :i.

:i. l'"l i._:_:j

\J n t. �:::. p ;Y:l. l"l n :i. n (_:;,!

C::

h -1::. :i. 1'"1 (;.1

o r ..1 t:. ;::·:

C!

l"l u 1,.-,J :i. n q

E·!

t. t: :i. n (_:;_!

nnt

:i. !·:·:! l :i. !"1 (_:_:_1

c1 i"l

t:.

:i. 1 \/ 1::-:1 I'" :i. n (_:_:j

(J I'"t t.

U l"l c:l :i. :.] :i. l"l '] Cl u. l::. :i. n q

D !"l t:. ;::·: :i. 1 t:. :i. n <_:;J

c:J n t·. :;-:: :i. n k :i. 1'"1 q

(J r·, -!::. :.:·:� t.t :i. 1 :i. n (_:;) u i"l t:. ;;:� l;'..j .:::t c:: h t. (·:·:-) 1 :i. i"l (;J

C) f"'l '1::. ::::. !;'·.) .;:':'\ \/ (-;� 1 :i. 1'": (;:j C! Ci (_:_:j 1 u. :i. k :i. l"l (:j

CJ D 1]

·;;:; '1::. :i.

l"l

q

(J C:i :::i 'l-.'. (·:·:! 1'" :i. l"l \,:�1 C) c:1 ·::::. t:. :i. r·: <.:.:J (J 1:.':1 b E'. (;;,! (_:;_! c:· ,.... :i.

rl

(_:_:J

i�.:J :i. n q

u n '1::. ·:::; p 1 :i. t·. �::; :i. n (_:;j (J f"'! -l::. ·:::; p c:i !"" :Ï. I"'t (;_:J C:) l''l t:. �::; '1::. i::l. 1 :i. !''i (_:_:j

o p 1:::; <::.·:• tJ. I'" :i. n q :i. (·::�· d :i. l'": q

:i. l'"l c:l :i. 1'"1 ;;)

(J n t:. �::; t. .::·:i. p (·:·:·! 1 :i. r 1 (_:.J C::i �-- ·� t:. !::; t·. �::-::· cl c·�·! 1 :i. j k :i. n \;_:J

o p i::J C:i i:::! :i. :L rï \.]

\J n -!::. ·::::. t:. (�::· k :i. n \]

u n '1::. �:::. t ,;�! ïi'i rn :i. n i.] '1::. :i. C:: 1'"1 -i::. :i. 1""1 (_:_:,!

c:;; p f::i (J :"fï :Î. I"': (;;_!

Cl 1'"1 'i::. �::i

Cl !J !::) (J i"' :i. !"! (_:_:) C) (.'" (•"' f::-! 1 :i. l'"i !�.:J

..

o n t: !:::. -1::. :i. j (_:_:) :i. n \.:;) '1::. �::; -i::. Cl r::! ! J :i. l"i (_:.:J .. .. c:! r 1 t: �::; t·. o ,.. :i. n \.:.:; . c:! r·, t:. ·:::: u. :i. k �::::• l'.. :i. r..t (_] 0 1'"1 '!::. t: !:':l. k (·:��· 1 :i. i"l (J . C) l"l '!::. t: C) p iJ :i. l'"i (;;,! C:) l'"i

o n t. t:. u \/ \·:·:·! 1".. :i. n c.:.:J C) l"l t:. '1::. ,.... (·::-:· k k :i. 1"1 (_:_:,1 (J n t. t:. r· Cl r . .1 :i. !'"1 <;:J \/ �:-::•

:i. l'"i :.:·:� :i. 1'": (_:;J

( :;) !'": -1::. \/ i::::.• 1 1 :i. !"'! (;,:,!

(J ["'j 'i::. \_/ 1::·:! t. t. :i. l"l (;;,!

c:1 n t: \/ 1 ,;:l. ïil en :i. n \.:;_1

C:.'! l"l -!::. \/ 1

1;::!

k k :i. 1'"1 i.]

(J n -i::. ../ 1 u. c: 1 . ·1 t:. :i. n \.:.:_! .

o n t. \l U c:: h t:. :i. f"i t:;;J un

t. v· n E·:· ,.... :i. !'"1 (;_:.!

C:i 1'": t:. \/ 0 1 k :i. l'"i (;;_i

n n t:. v· D o \;_:_i d i n (_:;,!

C:) l"'i '!::. \/ Cl I"' ïil :i.

l"l

C.:J

<.:.:_1

\:::; n t. :.:-� �::-:·? <,;_! (_:;j :i. r·t (;_:j

(J r·1 '1::. :.:::

C) ï"f t:. -�:; p ;'::i. i'" :i. l"'t (;_:J

C) 1'"1 '1::.

i'"l

n n t·. ;�:: i:':l. n cl :i. n <.J Ci l'"i t. :::.·: E·:! (:J :::-:! 1 :i. i"l <,:_:_!

c:J n 1::.

(J i"l t:. �;;; :i. E·:• l'.. :i. 1"·1 \.:.:J \J 1'"1 -1::. ·::::. 1 -::-:t \/ :i. n (I

C:i n '1:.: �::; 1

c:J r1 t:. t....i.. \·::!. r·· :L rl (.:.:J . t:. v-.1 -::·:·'· t:. f::� 1.. .. :i. n ']

c r .:

C:i l"l t:. V·-.i f" :i.

c:i n t:. ·:::; c:: l""t ;::,. k :i. 1"1 (] u n t. �::; c 1·..1 (·�·:· F::O i r·1 t,:_:J C:! 1'"1 '1::. ·::::. C:: h D 0:::• :i . :i. ï"l CJ . .. CJ n -1::. ·:::; c:: h u , .. -:::; :i. r. 1 <.:.:J · Ci 1"'1 'i::. �;;; C:: h I'" .::·:•. !"'ï k :i. n (_:_:) . u n t: !:::. c: h u. l c:l :i. (_;_l :i. 1 ..1 (_:_:J CJ n t. !!�- c: l"'t 1...1. t. '1::. �::! I'" :i. n (_:_:J

I.J

1 36

r ..1 t Î/·.J -:·::�. p ,:::! r ..: :i. n

Cl l"'t 't:. !.i·-J D U d :i. f"l l.J

c::1 n t.: !:::. c:: i"·: .:::\ c:l u v..i :i . n (_:.:J

(:;) l"'i -1::. ·:;::. 1

C)

Cl i"'i '1::. \l C:i u. �-\.f :i. i'"i (_:,:.1 C) r·1 t:. \/ ,.... 1::::· •:::·:· i'iÏ c:! :i. n (;;_! . C:i n t:. v..1 Et .:·,:-,_ , ... ei :i ï"t q . C:) n t:. v·.J .::·�- k :i. n \;_:J

Cl p

h Ci 1 1 :i. l"l (_;j

C:i p b O U. I;\! :i. 1"1 <.]

i:::! k :i. l'": q .. o p h r �:::-:• r": (_:_:j :i. l'"l (_:_:j

(J P b I'" !...1. :i. �::; i

{"'t

D p b 1•..1. :i. (_:_:j i 1'"1 (] C! p c:! .:::·•. (;;_i :i. n q

\,]

D p cl F:.· 1 ..._,.... :i. l"l (�] :Ï. 1;:-;) p j_ 1"'1 (_:_1,

D p cl :i. k k :i. 1'"1 q opd

:::; ·:::; :i. i"l (_:J

c:l p c:l o i::-::· 1-:: :i. l'"ï (J

C:i p c:l Cl : ::-) iïl :i. l'"t q Cl p

cl Cl (·:·:! fï :i. 1'"1 (_;!

D IJ cl !'" :i. j \/ :i. n c.J . ei p cl 1.. . :i. n \.:.:J :i. n q D p d i'" Cl (_:_�1 :i. l'"t \]

up cl !'" u k k :i. n (_:;j

:i. !"i (_:,� \J p (·Z·! i:::! n h D p :i.q

o p \·::·: (·::-: !'"t \/ o 1 (] :i. n \_:;_! . c;; p \·:·:·! :i. ·:::; :i. r.t t.:,:l . ._ o p \·:-::· n b .::':\ r . :i n (;;,i C) !J 1;::-:• l'ï b i::·�_ !'" ·::::. ·t. i i'"l (_] Ci p 1:::: l"'t b 1;;:-:• !'" ::; t·. :i. 1"'1 ;;_:_:J

137

\J p (·'!:� n :i. n (.:.:.1

C) P I) (·'!:) f"'

:i. i"l (,:j
t:::< p

:i. fi (J

E:i. k i< :i. n (;.:J

p \=:t t. t:. :i. j::J

(;.:J

CJ (::J fJ :Î. f'l

D p I"' ,::·1. k �::·:·:· J :i. n <.:]

n iJ

.

!'" .:·:·::· d c:! (·:! 1... :i. n ;;]

C:lj:) i'" :i. c:: l"'t t:. :i.

1"\

(J IJ I'" :L ·:::; p :i. ï'l q

;:;,�

(] IJ I'" C) !;;;) p :i. rï i;J

(J p 1· ..1 ,:·:l. n \] :i. n \]

Cl p r· Cl 1 1 :i. l'"i (;J c:ï p i'" (:J fn :i. f''i (J D p !"" (J !"'I cl :i. n ÇJ (J j::i l'" U. i. :i. î"': (;,:,i \) P ,, . u. i rn :i. n \.=.1 C:l p i"'' l...l. k k :i. l"'i (.:.:/ C) p �::; c:: !'"j (:':'!. k (·?.·? 1 :i.

C::• jJ !'"I

C:i

+ :Î. rï \;,:J u IJ 1·..1 f::·! 1 cl !-::! ,.... :i. r..1 (_:;j .. () p ,. 1 !::·:·� lï'i 0:·::· 1 :i. 1'"1 (.:.:J c:J p h :i. ·t. i n (.:.:.1 :i. n t.:,�! C) p h U p :i. 1"'1 t,:.:j .:::'�.

t_:.:J :i. n (.:.:.1 u IJ k ·:::'�. .::·:i. I'" cl :i. i"'i (.J ... D IJ k i::\ 1 r:·Z·! + i:':\ '1::. i·�:· ,. :i. n (.:;J C:l p k :i. �::; '1::. :i. l"l (;,:,t u p k 1 ,::'!. in p :i. n (:J Cl IJ k 1 ·:':!i. i"'' :i. !"'i (] \J p k 1 :i. m rn :i. n q ei F' k n i::l. IJ IJ :i. n (.:.:.1 c:l p k n u p :i. r"t (.:J (;:) p k Cl \:;::• 1 :i. 1"'1 (_] (J P k u k :i. n (.:.:J

c1 p k u p :i. l"l (;_:) C) p k D l t. :i. 1"1 I.:.:J . (J p k ,. . :i. 1n IJ :i. 1'"1 (.:.:.1 '"

Cl p k f" \J iYi ïi1 :Î. r\ (]

o p k r· el p p :i. r·1 \] C:l p k tA) (·::! k :i !"'t (.:.:J (J P 1 ,:·:i. <"::ï. :i. :i. t"'i \.:J cl p 1 i:':i. d :i. n \;.:) o p 1 ;:·:·1. p p :i. n c.:.:J u p 1 i::\ t:. :i. n <.=.i C:i !J l t::·:? c;.:.l t;J :i. r·� c.;:J

\J p l C! t:::• 1 c:;:; p 1 (J P 1 C:i p 1

<·:·::· :i. c:! :i. n c;.:.1 t;:;! \/ (·::? I'" :i . !"'i iJ (·::! \/ :i. n <;.:.1 (·::• :::: :i. 1'"1 \.:;.1 :i. c: l"'i t:. :i. !"'! t_:.:J o p J cl ·:::; �=:� :i. n ��J .. ei p l 1...1. c: 1· 1 '!::. :i. n \.:.:J C) p 1 u :i. k :i. !'"I (,] Cl p 1 u. :i. ·:::. t:. (·:·:·:· !"' :i. !"i (.:.:.! (J p rn a k :i. ï"t (.:;.1 iJ p rn i:':i. l :i. n (.1 ll"' (;) !"''

k :i. !"l <.J (J p ro 1::·:·1 t:. :i. n (.:.:.1

C:i !J

D p iïi U l"'i t. t::·:·:• I'" :Î. l'"i t�.:J D p n ,::\ ,·:·:'�. :i. :i. n (.:.:J Ci !J !'ï E! Cï"i :Ï. l"i (J

u p 1'"1 (J (·?:! rn :i. !'"; \.:.:j -f E!l'" :i. f"i (;_:j Cl p p iJ. �::; �::; :i.

!'":

Cl p �::; c:: !"i :i. k k :i. ï"l (_:,:J

CJ p

l"'t :i. 1 cl ,;:.:! !'"

(J p ·::::. C:: h U F::• :i. :i. l"l q

(J !...td :i. l'"i (.�:J

Dpj

1"\

(,!

']

p �:::. c:: h 1::·:! I"" p :i. !"l q C) p ·::::. c: ['"i �:::·! 1 ..1. 1''" :i. ï''l (;,:) . u p ·::::. c:: !"·� :i. (·�l t. i n t;;.l l"'i (�I

C:J p �::; C:: h Cl !"" :::; :i. rï (] o p �::; c:: h D i'" t:. :i. n (;J CJ p ·:�; c: h !'" :i. j \'' :i. l"'i ( ::.i c1 p ·:::; c: I"'! I'" u E·! \/ :i. n (] ,,

c:J p ·:::; c:: h u c:l c:l Cl p �::; c::

!"'! u :i.

i'lÏ

i"'t (.:J :i. I'"! (;]

u. :i. \/ i n (J u IJ �::; c:: !"·t 1...1. t:. t:. :i. 1'"1 q c::. p ·:::; i 1:.·:·! !"'' :i. n (_:;j D p ·:::; j u !"" I'" :i. n .:.:.:J

u p �::i 1 i !:] IJ i o p �::; 1 :i. k k i Cl f:.l ·:::;. 1 Cl r· p :i. Cl p �::; 1 !...!. :i. '!::. :i. .. . Cl jJ ·::::. 1 i...!. I . p i cJ p ·:�; en i . :.i '1::. :i. C1 p �;;;. iïl i...t k k :i. Cl p �::; n D (·:·:·� :i. :i. c:J p ·:::; n i..J. :i. ....,. :i.

n (] n t:;,:.! l"l c;.:J 1'"1

q

l"'i (.:.:.1

n tJ l"l \.:;,! 1'"1 q . i:J

r. 1

u p �::; CJ nl m :i. r . ·1 q

(] r:: ·:::; p .;';:'!. l"'i l"'i :i. n (]

Ci p ·::::. p t..!. :i. '1::. :Î. I'"i \.:.:.1 (J p �::; '!::. .:::'1. 1 1 :i. ï"i (_:;j Ci !J ·::;; t:. .::'it l"'i C:! :i. I'": (J o p ·:::; t:. i:!i. p E! 1 :i. n \.J c:i !:::t ·:::; '1::. ,;:.;:· k :i. 1'"1 (] C) !J '!!i t.

<·::! l 1 :i. !'"i t.:.:J

u p �::; t:. :i. .:i t.:.:J :i. n \.:.:.1 C} F' :: ; '1::. Cl k :i. n <;.:.1 u p ·�:) t. c:; p p :i. 1'"1 \] Cl 1:::. �::; '!::. C:l t:. :i. n \.:J o p :::::. 'l::. 1· · :i. j k :i. n \.:J (J p �::; t: i'" (J p i l'"i \,] (J p ·::::. '!::. I.J I.:\) i f'"i C.:.:J Cl p t. a. + r:.:·:· 1 :i. l"'t (.:;J

o p t:. .::':\ k E::! 1 i n �;:;j o p t:. C·! k t::� n :i. n (_:;j C:i p t:. �:::! 1 1 :i. i'"! (,] D F:l t. i. rn i::1. l :i. ·::; r:.·:! r· :i. n \;.:.1

1 38 cl :i. . :.i k c:1 \/ (·:::l r-·

D \r' \·::! !'" î:::!!'"

c::r l:::r \/ -:::t n (J :i.

I'" 'i

.

C:) \/ r:::• I'" t;;,! i

(_:J

:i. rï ::.:J

:i.

u \/ !:::! j'" ç,:,l (·:::• \/ :i.

o p t. u :i. r:.:J :i. n r:_:J

!'"l (_:j

cl r· :i j

,;;;:• t:.

(;_:J 1'1

c:i \/ f!:! i'" h (:·:t {:':1. �::;

(;:) p \;' i:':l, t:. t. :i. 1'"1 (;_:j

ÇJ

:i. !"'t (;_:_!

:L n ÇJ

\J p \/ \·:·::· :i . 1 :i. n (_:;] (J p \/ F:! !... . \·' :i. !"'! (_:;_!

C:1 \/ E:• f" l"'î .:::r. 1 :i. n i] u \/ r:.· ,.... l..'t i:!'t l"l c:l :i. c,:;_i :i. n \.:.:_! . o \/ t;:-:.· i'" 1·. ., .::·:t r. , (J :i. n (_:_;!

Cl p \.i (] t;:::• c:! :i. l"'ï (;,:,!

Cl \/ •:::! I'" h t;:-:·! 1 1 :i. 1"'1 (;I

D p \/ :i. . :.i :.::: \·:·:.• 1 :i. 1"'1 (_:J C) p \/ 1 :i. (·?.·:· r:�.l :i. n (_:_:]

C) \/ t;;;) I''" !'"1 (·:7:• \·:7:• !'" ·::::. :i.

C:J fJ ........ Ci t·:·::: t.:.:J :i. rï <,:J C:l p \./ C) t::·:! l'" :i. !"i \_:,:_l U p V U 1 (_:;j :i. I'"'! (_:_:j

!"\

(_:;J

.

Ci p \/ C::< 1.--· d i::::• !'" :i.

!"1

Ci \/ E• I'" i"": Cl I'"" i n iJ C:) \/ i:::! l'" h u i \/ :L !'"! q

r:.:.:.i

(J \/ (·::·? 1"'' :i. .:J 1 :i. (..\ (,:_i

c:l p \;' I'" ·:·:·:\ (_:_:J :i. n \,:;) D i:J \/I'" Cl 1 :i. .:.i k i l""ï (I

:i. 1'"1 \./ 1::•:•:1 ·::::. '1::. (·:·;: (r · :i. !"l (,:] c::t ..._,... i::::• �-- · k .:::·t p p :i. n !.J

(J \/ (.;::� f•"'

C:i p \/ u. 1 1 :i. !"'! (_:,:,i C:i p V·.J .:':':i. i:":\ I'" C:I i:;;) I' ' :Ï. I'"i (_:,:_l

u \/ r:.·:! I''"

C) \./ E::? !'"" k 1 l...l :Î. :�:: :i. !'"'! (.:J o \/ r..:· ,.... k D E::! p (."�-! 1 :i. n \.:J

(J p i;\) ,':':i. l '"' i'i"i :i. 1'"1 (.�.1

(J IJ 1,.:·.) E·) k k i 1"'1 \,:]

Ci ! :J

C:)\/ (·::• 1'"' 1-:: C:) k :i. l'""i (_:_:_!

1;\1 f:! 1 1 :i. 1'"1 r:;,:J

Ci P I.AJ (-::·! 1 \/ :L ['"! (_:,:,!

u \/ f:·:· i'"' k l'" a. (_:_:_! :i. r. ., (;J

1-:: I'" (J p p i ï""i t;;J Cl \/ F.• I'"' k !'" U. :Î. �;::. :Î. n (_:_:)

C::t p 1/·.J �:-:-:• !'" k :i. !"'! q

C! \/ r:-::! f"

D p V'-J F.-:· �--· p :i. n (_:_:J

Cl \/ i·::::· !'. . 1

C) p v·.J :i. k k tiii! 1 :i. n (;_:_!

r:J p v·.J Cl (·:·i! 1 :i. n (_]

j \'. :i.

!'ï

,::t cl

:i. n \.]

D \/ �:-::· i". 1 i:1 c! :i. n (;.:.1 . D \/ (-:::· ,... 1 -:·:·:r. cl :i. l""ï r:;_:J

D p V\1 :i. 1'"1 cl :i. 1'"1 (_:_:j

CJ p I;\) !'" :i.

:i. n C:i

u -.......- ��::• !'" k 1 :i. in m :i. n q

c:i p v-.J ,-::·,. c: 1.. ., t·. :i. r ·, (;_:j

u \/ (:,.;• !'" 1 i::l. p p :i. n r:;.:J

(_:_:_!

(J F::t l;\) 1/·.l .:!·:·t .::':i. :i. :i. 1'"1 (_:;j C) p '2: (:;\ C:Î (·:�!

J :i. !"'1 (.:.:.1 (J p :.:·:·: .::·:l. [ïi ;::-::• 1 :i. l'"i (;;,l

E:i '1:.:

i n (J

C:i \/ f:i:! I'"

1

ei -.......- F�:· �---

1 \·:·:� (_:;,! (J :i. n (;,:)

!'" 1 r:-::: (J q :i. n r:J Cl \/ E·! i'"" ]. r;;;:• \/ 1:?.·! I'"" :i. 1'""1 \.:.:_1

u -........ \·::!

C:l p ;;:·: t:::• (_:_:_l (_:_:j :Î. I'"i (_:.:J

Cl \/ c-::· !'.. 1 �:::! \/ :i. t"''l (.!

Cl p :.:·:� (·:-::· l"""ï d :i. r-, (.:.:.1 () p :.:•:: (·:-::• '!::. t: :i. rï (J () p :.:�·: Cl �:-:! k :i. !'"': (_::j

D \/ E! t'" 1 t:·:! �-:·: :i. n (:J

C:i \/ r::::· ,....

1

!:::! ;:�:

:L n (_:]

Cl p

Cl \/ E·! i' .. ]. Cl p :i. 1"1 (_�J C:r \/ 1;;;:• !'"' iïl ,;·:·1. k :i . 1"""1 r:.J

U f'"" C:l \·:·:! 1'"1 :i. !"''! (_:_:,1 (J i'" :i. \·:·i? n · t. Et 1r· :i. 1'"1 (_J

(J \/ \·:-::· t'" en ;;:-:·! -1::. :i. n �;;.1 . C:l \/ f::·�· ,... n ;::i. c:: 1· ..1 t :i. n r:.:;J

tJ p ;:::

u u. t·. :i. n \_:_:,1

:.:-:·: u :i. \/ f-::• l'" :i. !'"! (_:_:) . C:< p ;:-;: 1.:'-J (·:·:·? ]_ 1 :i. 1""'1 (_:J

Cl \/ t:::• !'" m �:-:-! t:·:! �:!) t. E·:• !'"' :i. !""! (;_:j

() U t:. I'"' E•I'" :i. 1'"": \.:_:j Ci \/ E·:• I'" (·:':1. c:: C::

u '-/ ;;_;:·:· r .. IJ t;;:-:· j

.

c:i -........ \·:·:� r . l:::t 0:·! 1

�'!.·! l"l t:. l...l i·:·:·! I'" :i. 1'"'1 (_:;_i

<::t. (:.1

:i. !'"t \.:;)

i::'. ::::. t:.

i n \_:_:;

C:) \/ E:• I'" I"'! •:::-:• i!\ :i. n \_:;) C:r \/ c-:-� I'" n u 1:::� in i !'"'! (;;_! U \/ 1:::! !'"" I"'! I...!. :Tl în F: ,. .. :i. l"l r:.:.:.i Ci \/ E:• !"'' p t:·:·! :i. n Z i i"ï (_:]

Ci \,/ 1::::• I'" l:::r r::·i! 1 :i. c:: l "'i t:. :i. l"'t (_]

u \/ 1::::· ( " p l

-:":!i. (:':\ t:.

C:i V E• I'" b i:�! ITI (·�:· ·:::; t. :i.(_:J

Ci '--/ E! I'" p ].

Et. i"'t

o \/ �:::-:· !'" IJ �:.::· ·::::. c: i'"1

:i. n \]

C:) \_;' (·:·:! {''" p 1

,;;;:·

Ci

\/ i::·:! I' ' h E·! \.' :i.

·::::. E::.

i. 1"1 t.J

(J

C! \/ (·:·:·! I'"'

u

IJ (·�·:• l:'-) 1i?:! (_:_:J :Î. I""! (_:_:) .. (::J \/ t·:::� t· . !::) (·:·::} v.J (·:·::t :i. c:I :i. r··� (.:.:J

\/ (·:·�· I'"' l:::r (·:::• �:: (·:·?.· -1::. -1::. :i. !""! (;_:J u \l ,:;;: !'"" h Cl ;;;::· k :i. 1"'1 (_::j (]

b !""" �:-::· l"'ï (_:_:) :i. :i. f""l (_:]

:i. k k (:·! J :i. \/ i:i:! !'" I'" f:! cl :i. I"'! (_:;,!

Ci \/ ri�:· I''" p

Ci \/ (i! I'"" IJ ;;;;? ....... .. !'"" l..J. c:: I'"'! "!::. :i . i"'l <:_:_:_1

·::::. :i. !""'i (;_:_!

-1:.: :i. r·1 (_:;_! .. :i. ·::� -!::. ;;:::• ,.. :i. !'"! (.i

i'"'

1'1

(_:;)

\/ �:·:! r .. I'" �:-:� :i. k :i. n \]

u \/ \·:-:: ,,.. !'" :i. j cl :i. n r:_:_:_1

C:l \/ r::-:-:• I'" I''" C:i in p \·:·:! 1 i !""i q

Cl \/ C:·! I'"" �::; c:: h E:i. c:l U I,.:·.J :i. n r;_:_l

c::; -.../

(J \/ (·:�:· , .... ��:. c:: h ii:i. k \·:·:·:· 1 :i. n \_;; .. C:l \/ �::-:.• !'" ·:::; c: 1. , .::·:\ t:. t:. :i. n (_:_:_!

CJ \l ti:·:) I'" Ê:l i'" l...l. (,:_:_i (;_:J :Î. i'"i i_:;_!

u \/ i::·:! i''" ·::::. c:: !'"i 1::-:: !"'! k :i. !""! (;_:j

c:l \/ (·:·:·! {'"'

\·:::• !'" l::i t' · �::::· r·, (J :i. n q Cl \/ (·::! I'" b !'"' c:J �:�:· cl :i. !'"'1 (.:.:.1

o \/ (·::? !'" !J u. :i. q :i. n q

(·::·! ( c:: I'" r;;;:• Cl :Î . "1::. r;::! I''" :i. !'"1 (;;_i C:i v· r::-::• r-- c: u 1 t·. :i. \/ (·:�·! t· :i. n \.:J

C:) \/

'

u \/ ;;;;:· ,.... c:i -:":':!. r:J :i. !'"i i;]

Ct \/ E• I'" ei C·':f k k :i. 1'""1 r:.:.:j CJ \/ r:.::.:• I'"" C:! i::0 1""1 1-:: :i. l"'"ï (_;:J

(J \/ 1;::: I'" �;;; C:: i""l ;;:·!. t. t. :i.

l"'i

(:J

\J \/ !:::·• I''" �::; C l""1 (·:·:! p :i. rï (.:) . (:J ......... (·:·::f t···· ·:::; c: l"i 1.. . (·:·::, (·:·::: f..J. ,......J :i. r·1 ç.:J

Ci '-/ E·! I''" �::;. C h r·· .. :i. j d :i. 1'"1 (_:_:) \/ (·:·:·:� f···· ·::�:. c: f· ï t· :i. .:.i ......... i rt (.:.:J c \/ (�·:-:· !'" �::; c:: h u i \/ :i. i"\ q

c:J

D \/ (·:·i) !""

·:;;; ;;i:!

i I"'! :i.

!"''i

(_:_:_1

1 39

p

!'"l iJ

p r::·:! 'l:.'. :i. '1::. :i. Ci \/ ;:;::· i' .. ·:::; p C:i \i (-;7! 1'" () \/ 1:::! !'" �:::.

,;:1. n r..1 :i. n (.:J

{:':i. i'" :i. 1"1 (_:,:.1 . .. p ,. (·:·::· :i. d :i. 1'"1 (.:.:j

p :i. j c·: :i. i r- ·1 (,:] p :Î. k i;;;) t:. '1::. r;;.;) i'" i !""i (;;,! p :i. k k :L n q

Cl \./ E:! !'"

;:;;. t.

pi F0

l"'i C:: r;;;) j'" i

p 1 a. ,:·:'l. l:.:

!"': (.:.:j

k

:i.

nq 1'":

(;J

I::·:�· I'" :i. !'": (.:.:J p 1 i::l. + D n r·i (·::·! 1.... :i. r't (;,:) ;':':î. C::

c::; \;' (·:·::• I'" ·::;; '1::. r::·:! 1 IJ :i. !'"! (.:.:J C) \/ (·:·:·: !'" ·:::; t. (·:·:: m m :i. n (J

p1

D \/

p 1 .::-:t !"l t:. :i. n (] p J .:·:·:\ t.'. <-::·:• 1'.. :i. l'ï <.:;J

(·::·! !'" ·;;;;. '!::. !"" C! Cii :i. l"'t CJ

Cl \/ \·';:! I'" ;;;; t·. 1• ..1.1'" :i. n (.:.:J

(J ......... ;:::: I'" t. :i. f'n en 1:::: I'" :i. l"l (.:.:J .

Cl \/ (·:·;) I' t·. !"" ,·::i. :i. 1'"1 :i. !'"! (.:.:J .. . c:J \/ (·:·:: !'" "i::. 1 . E! cl :i. i"'t (.:.:J

,::-t \/ \·::!

:i. :i. I"I (.;.1 :i. i"'t (_:J

p1 p1

(J \,.. t·:·:� !'" t: I'" Cl .:·:·:·! \/ :i. r·1 (J

D \/ i:::·! I'"

p 1 ..:::·�. t. t:. r::::• !'" :i. n (J

1 (·�:· :i.

t. l...l :i. CJ :i. 1"': (.:.:J

CJ \/ (·:·:·! I'" \/ i::::• !"' -f :i. ..'.Î n i !'"i (_:.:J . o \/ ;;:.;: I'" \/ (·::·:· 1. .. h :i. '!::. '1::. :i. n (,]

(J \/ E·! i'" \/ (·:�:· 1.... :.::: ,·::i. d :i. (;J :i. l"'ï t.:.:j Ci \/ r::·:·:• t"' \/ 1 ;;;;:• U. (.:.:J t;;.;) 1 :i. i"i (.:.:.1 Cl \/ E• !.. .. \/ 1 (J G:! :i. :i. l"l (;J

I'" \/ () (·;::• C:Î :i. !'"i (_] . .. (:: ) \/ (·::·� , . . \/ c: :l (·:·:·:t ,.�. i t•••i (.:.:j

t (·:::· !"'' :i. l"l q

p 1 r:::1 rn p :i. n q .. p l r::: n t,:;.l :i. l' i tJ p 1 Ci in b r?;:! l'" :i. 1"'1 q

p 1 c:J ci i :i. n \.;) . iJ l !.J. n d t:::: l' . :i. i"·: r:.:J

p 1 !...1. 1'" a. l :i. p c:l c:l

C::r \/ r::·:·)

·:::; E• i'"

p C::t E::: C! F::• r· :i.

D

\/ !.. .. i:'it (;;.! .

l'"i r:.:.:j !J U t;;;: :i. r;::·! l"'' :i. n r:.:J

u ....... r::·:! i'"

:,\J e:.· (.:J :i. r1 r:.:J

p U r;;::, ï"l C:i (:;;:• I'" :i. l''i tJ

\/ \·:·:·! !'" :i. 1'"1 <.:.:J o \/ r:·::! , ... . hl ,:·:\ !·::\ ,.... cl �:::! ,.... :i. n (:.:J (J \/ E·?.• ,.... i,;'-J 1:::! 1 c:! :i. (] :i. i'"i 1.:.:.1 .. C:l ......... I?::: 1 .. 1;\1 r:·::! 1 \/ :i. n (.:.:J

u \/ �=:· I'" hl \0! !'" k :i. n (.1

V·.J :i. .:.i ;:·:: :i. 1"'1 (.] . C:i V E• I.. . i;\! :i. l'ï f"l i l"'t f..] . C:i ....,.... 1:::! t· ��....� i 1 ..: '1:.: (·:::• ,.... :i. r ·1 c.:J

Cl \./ ,:;.;:• !""

Cl \/ (·:7! !'"

:i. n (_:;j

:i. l"l (J

1

W Cl \-::! k ;;;;) I'" :i. l"'t (.:.:.!

.:::\ .:::'�. i :i. n r:.:.:J C:i \/ (·:·:! ;·-· :.;;: E·! :i. 1 :i. !"'i i.:.:J

p c:l t::·! :i. t:·:·:· l'" i n t,:;; p C:l t] :Ï. i"'! (:.:J

p Cl 1 :i. j

·:::;

t:. :i. n (;.:.1

p Cl !'" !'" :Î. !"'i (;.:J p n �:::. '1::. cl ,::·:i. '!::. i:::: ,,.. :i. n r:.:.:J p c:r ·:;;; t:. (·:·:·:• l'" :i. !"'i (;;)

p

Ci ·:;�. '1::.

:i. i'"i !"" :i.

C:

!"'! '!::. :i. l"'i (.:J

1"\

l,:;,i

p r· .:::·�. t:. i. n \.:;J

o \/ (·:! r· :.:·:·:

p i'" (·:·:: ·::::. ·::::. :i. n ;;.:.:J

Z E• l"l d :i. i'"ï (_:;j Cl \,.. �::·! !"' ;:·:·: E·:• '1::. ·!::. i l'ï (.:.:J . U \/ (·:·:·:· r · ;::·: :i . �::::• l.. i :i. n <.:.:J p ;::\ c:: h t:. :i. l"'i {_:,:j iJ .::':i. \.] (;! <·:::• 1'" :i . l"'i (,:,;i

P I'" (J { :i. 1 (·:·:·! !"" :i. !"'i (,:;J p ,.... u l.:J t· \:1 m rn <=::· r.. :i. r1 (_:] p !'" U 1 (:;:: '1::. Et. !·'" :i. ·:::; (·:·:! !"" :i. l"l r:.]

p i•'" :i. k k \::�·! l :i.

C:i \/ i;;;) j·"'

p r ot estan t i ser i n g ,·::·1. !"i cl r:::·) (,. .. :i. !"'t 1;_:1,

p ["'' (;:) \/ :i.

r;:1 ,:·:\ r:.:.:J :i. n f�! i"'' :i. n (.:.:.1 p ..:::i. k k :i. n r:.:.:J

jJ

E:'J.

. ], (·::.�r ("" ' i !. '1 (,:,:j

p ·:':':i. 1 :i.

·::::. ·::s Et. c:!

p i:':l. n ei :i. n ;;_:;,�

�::·:! t· :i.

r·1

<.J

I'.. ,·::\ .�:'i.

. . j::) ·:·::·�. r ·: d C) t:·:! 1.. . :i. r .1 r:;J

r· ,;:l. IJ

!:J ·:::\ r;:; p 1 n q f:l \::i. i'" C:: €·:! 1 1 (·:·;) ['" :i. !"'1 (,:_:j p ,·::l. i.." k i·::·! l'" :i .:i. n <.:J '1::. (·?.• ,.... :Î.

i'" (::!. h Et. t:.

p i:':i. l"'i t:. ·::::. t::·! t'" :i. n ÇJ

j:J ;'::i. !'" :i. !"'! (]

p ·:�; '!::. :i. j :i. n (.:.:.1 p ! . .!. 1 �::i l:i:·:• !'" i 1"1 \.:.:J . i �:�. f·:! 1.... i n r:;;J ,·::r. .:::t. d p } tC::·:· ç;,t :Ï. I"'! (_J

(_:;j

j::i �:':\ ·:::; �:::. i::� !"'' :i . f"l r:.:J p i::i. �::) �::; :i. n q

(_]

1.... .:·:·:·!. b l:j c· l :i. r't r:J . · r ·:·::1. c: k (·:::• t. r:·�:· 1:::: 1' . :i. r·i (.:.:J i"'' :.':':i. cl t::? !'" :i. ï'1 (_] 1.-· a c:l i C ,·::1. 1 :i. ·;:;; t-::! I"" :i. rï () . ,. .. ,.::l. c:l :i. n r:.J . ,.-· .:::'t c:l t...!. l... i ·:::; (·:·::• !'" i n u !'" ,:·:i. -f .::-:'t. c::

.. r::t ,::\ i.J. ;.·:·: r:::! ,. . :i. r..1 .:.:;.1

r ·:

,·::i. '1::. t. :i. r": r:.�i

1::. :i. c:: n �:::• I'" :i. n (_:,:.1

1:::r i:·:·l. \/ Ci :i. �:::. :;;::· !"" :i. n (J

1·-· ;':':i. ·f (·::·1 1 :i. !"'i (_:;j !"" .;':'i\ · f + :i. f'"i t:·:! i"' :i. 1'"1 <.:.:J

r:) (�·:·: :i. n �·:: :i. l'ï (;,:,l

l'" i:!t k :i. i"'t (.:;) i"'' ·:·:·:� rn :i. l·..� r:;.:J

i:J e:: :i. J :i. i"'t (J

f::) i:::� i ·:::; t:. (·'::! 1"-

i l'"i

(.]

I"'' :\\'t f'fi iTi E! 1 :i.

P \·:::· k k :i. i'"1 (:.1

.

f"

.

·

.:::l. l"l d :i.p .:-:::: 1 1 1::�· t. :i. �:::. E::! !"" :i. n (;.:.1 p �:·::• i'"i �::; :i. ei n �::.· I'" :i !"'i q . p r:-:·::• !'" + i::·:! c:: t. :i. -........ �::! r· :i. ï": (.:J

I'" a. r·: t.:

p iY,·;) !"'' :i.

j"'' .:':l p :Î. I"i (;_:j

Cr cl

�::; i!.·:) i'" :i.

i'"!

q

,.... .::·:'!.1"1 �!!) 0:·:·

Z:J

l"i

(.1

l i !'"i q

.

·::::. c:J �:·:! n �::z· !·. .

:i. r·l c.:;)

140 r· .:::\ p

p (J i'". t:. �::·:·: 1.... :i. r·1 i.:.:J

r·· i,:·1. :::; p :i. r·, cJ

,••.. ·:':':'t ·�:; "i::. :i. t"l (::,t .. t· E:'t. t: E·":! 1 i r··i (.:.:J . I'' -:":':!. -!::. :Î. Cl rï .:':!t. l :i. ·:::; E! I''' :i. n (! t· .:::<. \/ :i. t.

:i. 1 1 (.;;; r· · :i. n r:.:;J

i r·l ç;.i

!'- C:! t: 1:::: 1 :i. r-·1 r;J (' (J t:. i

q

1'- o t:. t:. :i. ï""i

1 .... C:::! i:':t C:: !:: :i. \/ 0::·! 1'"" :i. !"': i.:.:J . I'"" \·::: ..:::·1. 1 :i. ·;:;; (·::·:•!'- :i. l"'i (.:_:J Ir' (·:·:·:� C:: l'ï t:. ·::::. [J (' (·':::.� Ï< :Î. fl (_:;_t

,.. . D '::/ i:::.:· r· :i. I'"I (;.:,i 1'" 1...!. 1::) 1'". :i. c: i:::? l'" :i. n i..J

(·:·:·! C:: :i . '!::. (·�:· I'" :i. l"'i (;,:J !'.. ,:;:; c:: :!. ,;·:t �;;; ·;;:;. �;;; 1'.. :i. f"'i i]

I'"' U. :i. �:;; :i. l'"l t;;j

r- ,z::: c: h t. \/ ,::1. .:::i. r- cl :i. (;.1 :i. n iJ I'"

I'"" i::·�· c: D \.:.:J n D �::; c:: r::• 1.. . .i. r··� (.:.:J

l'" ï..J. :i. 1 :i. n (J 1...1. :i. m :i. l"l (J

('""' l. .J. k k :i. rï (;,:,i

,.... (·:·::• d d 1::·:: r- :i. n i.�:J

I'" U.E; t:. :i. 1'"1 (;.:1 . I'"' I..J. ·:;;; t:. i l"l (J

1'" \·::·:· c:l d :i . 1'"1 (,:.:.1 ,... . .:·:·::· c:l 1::·::• r..1 i:::: t.... :i . l"l (_]

�;; ·:'::'' 1. :!. cl ;;;:! I'" :i. 1'"1 i.;.:_t

.

I'" (·:·::• (_] !::::• J i l"l \,:.:_1 !... . C·! (.:J t;;:: l'" :i. r-·1 \;;_i

I'" <·:·:? ( :J :i. �;;;. t. I'" (�·::• i" :i. n q . i'.. r::·:·:· �;:.:.1 1 �:::: ïït t::: n -1::. �::::· ,.... :i. r·, q . l'.. i::::\] 1. ..!. 1 \·:::• 1. .. :i. r ·, q

,.... \·::: :i. k h E:\ 1 :,:;: :i. n (J

l'" (·:·:·: :i. k :l l""i (_:.:J I, ..

t;;::· k k :i. l'"i (;J

I'" \·:·:: k I'.. U. t. i:::·:· I'" :i. f"l (_:J

I'" <::�· 1

(:':'t. t:

:i.

\/ ;;:.;:• I'"

:i. 1'"1 \.:.:_1

1 i:':i. ·:/ E! I'" :i. 1'"1 t,:.:.! ., ... (·;:? !Ti :Ï. 1 :Î. t:. .:':':'i i-'" ·;;;;. ;�:! 1'" :Ï. l"l i.,:.:.J , .... <-::·!

I'" (·:·:? ïn ïil :i. n (_] . r· \·:·::· p ,·:·:� t:. r·· :i. �::? 1... :i !"'! (.:J . i.... i.·:·:! p Ci V" t. (·?::• 1-"' :i. 1'"1 iJ .. i". (·:�· I J r· 1:::! ·:::; E· r .., t. i::·:! ,.. :i. r·1 (_:,:J I'" E�! U. t. i.·:::• 1 :i. 1'"1 (.:.:J

!'"' (·:·::• \/ (·::: 1 :i. 1'"1 (:_i

1···· :i. b b i::·:? 1 i r1 q 1'.. :Î. C: f"'l t:. :Î. 1"'1 i,:.:J l'·· :i . .:.i :i. l"l i.,;,l l'"' :l .:J p :i . (") (_:] �'". i .:.i ;,::. i n iJ 1....

:Î. k k i r·l i..:;J

r·· ]. 1 1 :i. n ï.:J ,.... i 1'\'i p (�:·:· 1 :i. l'"i (.:.:1 !""' :i. Cl 1 I:::! I"" :i. l''l i..:.:J r·· :i. t:. cn 1::-:: 1'.. :i. I"'! \] . ,. .. :i. '!::. ·::::. i::·:·? 1 :i . l'ï (j I'" C) (·:·:! p :i. l"l (.:J i'. . Cl \·::: r·· :i. 1'"1 <.:.:J

I•"" (J ;:;;) i'" :i. !"l (J ,.... u + ·i:

E!

�==· ,-�l. !Ti �::·: rl iJ a. l 1 :i. n <_:.:_! ·;:;; E:\ i'fl i.7:! l"l b :i. l"l d :i . !'"1 (_:;) ·:::; Et. rn i.·::;: r·1 b 1 .... (·:·::· rl iJ :i. n (;]

·::::. ,::�. en t:::·! 1'"1 IJ :... :. n d �:::·:· 1 :i. n i..:.:J �::; ,:':\. iïi f:·:! n d !'" i:':l. a. :i. :i. n <,:;) ·:::; :::�. en c· r·, c:! 1.... 1•..1. k k :L n (:J . ·:::. ..::·:\ en (·�·:· r ..1 cl 1...1. l;'-l :i. r. ., i.J

·::::. E:'1. rn E:! r ·1 -f 1 i::t r·1 �:;; :i. r·1 i.:.:_!

�:·:? :i. !""'! :i. (.:.:J :i. 1'"1 (_:;)

r · (·:·:: k t::: n :i. r ..1 (_] I'"

I'" LJ. ;::·: :i. n q

1 :i. r.., i.:.:J

!'" (J k :i. !"'i t:_:_! . I'" C:i 1 1 i.·:·:! I'" :i. r··� ç;J

I'" Cl l l :i. l'"l i.J

!::; ..:�i. fil E• !"l (] :i. i.·:::• t. :i. fï <_:,:,1 ·::s .:·:�. 1n i::·::• r. ., i.;.:,! Cl F:.• :i. :i. n ;;;,:J �:::. ,;:1. m (·?:! r'!

l"l 1:::! c:: h '1::. i n (.�:)

�==· i::'. 1T1 i.·:·:! r..1 k 1�:·:· t. t::·:! r·, :i. r..1 ç.:_�

�:::. ,:·:l. rn E·! n k :î. -1::. t:. :1. 1'"1 (;.:.1 �:::. i::·,. rn i:�·) r··, k 1 ·:·:·:, IJ IJ :i. n (;;_t �::; i:':i. rn i:::·: n k 1 (·:·:·! \... :i. r·1 (.:;J ·::; i:':'!. m i::·:: 1'"1 k 1 i n k :i. i ..., (.J

·:::. E:'t m (·! n k n p p E·! 1 :i. rl \;.:)

·:::; i:':l. in i:::: r..1 1 1:::! (_] (] i r'ï i._:;,�

��; .:::\ n1 �::: n 1

t::·: \/

·:::; -:!:i. en E: r·1 en E!

�::; .:::t. î'li 1:::-: ('"'j p

d

i

r1

(:;.!

n q :i. n (.:.:.1

k k :i. l"'i (:.1

·::::. ,·,:i. ïil t:�: r·! p i:::! !·"· ·::::. :i. l"l (:.:J ::::. i:!l. m E· rl p 1 i::i. k k :i. n (;,:) ·;:; ;;':'!. f'IÏ (·:::• ('! ("" ,:::1. p :i. l'"'i t;;.:J ·:::; ,::i. m �:::·? r·1 1'.. u �:·:·: p :i. n (.:.:J ·;;;; .:':':i. i'n t:�·! r·1 Cl t:. 'l':. :i. !'"i (,:,:.t

�::; E1. m F:? n !::; c: h a. k E! 1 :i. !"'! (J

·::; .:::t rn �:::! r·: ·:::. c: �:::. Et iTi f:! ïl

h :i. k k :i. n �;;.1

·;�; C:: h Ci 1 :i. r'l (.�:J

·:::; en i·:·:! 1 t. :i . r··, (.:.:J �==· ,·::\. en �::·::• n !::; !"l u 1:?::· ,.... :i. rl q . !::. .:·:�. en (·:::· r ·1 ·:::; r) ,:·:,. rl r. 1 :i. r..1 (:.1

�:::. ,;::�. en 1::::· n

�:::. .:::1. in 1::�: n !::; p I'" r:.·:·! k :L n ç,:J

·::; .:·:�. en t:::: ï'l ·:::; t.: i::·:! 1 1 :i. n i..���

·::�. -:':':'1. rn ��:! r..: t:. �::·::· 1 1 :i. n t;,:.l !::; i:':î. rn (·:·:: n t: r· E·! -f ·f :i. r1 ç;J

·::::. -:":':1. en 1:::: n t i' .. �:::: k k :i. rl (;.:_!

!::. i:':i. rn 0:: n \/ ;::1.

,... . c:J in ,;·:�.

r1 :i. ·:::; (·�! !'.. i n (J

,.... Cl ïfl i'Ïl \-"!:! 1 :i. i""i (.:.:.1 I.." Ci ii'liïi i::·::• l :i. l"i \.:;J

r.. o n d :i. n (_:;j r·· o r.., d 1 ��:·:· :i. cl :i. n (:J lr" C:l !"l c:l ?: i::·:? n d :i. r··l (;,:.l l'·· u r·1 k :i. l'"i (j !.... Ci n �::;. E·:·! l :i. n (.J

,.... Cl Cl :Î. :i. !"'! (.:;)

1 1 :i. n i.J ·::;; .:::i. en ;;�:: rl \/ ,:·:�. 'i::. t:. :i. n \] ·:�:. ·:·::·�. m \·::·! n \/ 1 i.·:::· c: h '1::. :i. n (_:;J 1 CJ i:::·:· :i. :i. r·, (.] ·::; {::i. rn 1:::1 n \/ D �::-:.• q :i. r·1 (;_:j �;;; ·:':':'!. iïl c::::• i"l \/ Cl U VJ :i. r-·1 () ��; ,::·�_ rn i:�: r .., I;'-J t:-:� 1... . k :i. r .., (.�:) . ·::::• •:':!·,. rn (·:·:·:' t ."I v·..l t::·:·:f \/ i rï (.] ·::; ,J. en f:: , ...: \/

�:::. i::ï. rn E·� r. ., �..�.J C:) n :i. r·: q

·::�. .:·::� n (·:·:·:· r .

.

:i. n (.J

141

:i. l'"i t E:·?: I'.. :Î. !'ï ']

l· ..� .:::i. C:I tJ. V·.J :i. !"': r:.J

:i. "!::. u. (·:·'!! !'" :i. rï (.�J :::; .:.i (Ji"'' !•'" :i. tl (J

h i:!'t. k t::: 1 :L rl (.:J . ':::. c: h �::l. k •::.:! ,... :i n CJ . \:::. c:: h ,::·l k :i. l'"i (.:.:j

·:::;c:: Î"'l ,::t i'IÏ :i. 1'"1 (;_:j h ,.:.:1. 1' tTi :i. n k �::: 1 i n \.:;.1 ·:::; c:: l'"l ·:!':i. l'" l'" �:::• 1 :i. l"'i (;_:j �::; c:: i· "!
�:::. c::

:L l"1 (.:;.�

i

��::. -:':':i. i:" f•"' :L i'"t (.:.:J

1 ·:::; 1

.:::i. c:: ,;:1.

I"·: t:. Cl + +

k i. n (:J

<:·:::· r·

·::::. 1 ,-::,. p :i. n q :::; 1 (i:l. p p :i. 1"'1 (.:.:.! ·:::; 1

.::':i. 1::.

1

E·! C:

t. i !"'! (.1

�::; c:: h ,:�·�. ........ :i. n \.] ·::::. c:: l· "i \·?:: e:.• l'" 1 :i. l"l (J

Î"l t·. :Î. r·1 (.�.1 ·::::. l ,:..::· r·t t:. •:::: I'" :i. 1"1 (.:.:.1 1 F::• p :Î. f'l C;.:.i ·::�.. 1 :i. c:: h t.: i ï'l !�J

·:::; c:

:::. 1 i j t. :i. 1'"1 q

�::; c::

h E:'i \/ f:! 1 :i. n t,:.:.l

·:::; c:: ,..., (J. \/ :i . 1::·::• 1 :i. 1'"1 (;.:_i .

!::; c:: h \·::·) (·?:)1'" 1 :!. l"'i t.:.:j ,...i F!! i c! :i. l"l \.:.:.1 .. �:::. c:: h ra m ,-::·,. '!::. :L �::; ;;.::.• 1 i n (.:.:J .

·;:;; C:: h E• iïi ti::! I'" :i. l"'t t;J

.

\�:. c:: ,..., \·::: n cl :i. r. , \.:.:1 �:::. c:: l .. .t \·:·:: n k :i. 1"1 \.:.:.r

�:::. c: , ..., t:·:.· iJ p :i. n (.:J

·:::; c:: l"'i €·:! 1"'' :i. !"'i (:;) . �::; c:: , ...i (·:·:: I'" rn 1...1. t.: �::; F:! 1 :i. l"l i.:.:J

. ·::::. c i ·. � �::·::• I'" P :i. n \J

�;;; C:: h E.:• t �::; :i. I'"! \.:;) �::;c:: l'"j t:?! t:. t. (·:·:·:• !'" :i. i'"t t;.:J . !:::. c:: h C:::; u. l.... :i. r .: (.:J

�;;:. c:

l"l :i. 1:::: t� :i. !"'i q

·:::; c:: h :i. ·f t. :i. n t_:J �::; c:

. , .. , :i. k k :i. n t:.:.:J

\:::. c:: h :i. 1 cl E:· t· :i. n iJ ·:::; c: h :i. 1 + 1:::·! 1.. . . :i. n q ·:::; c h :i. 1 1 :i. n <_:.:J .. ·::::. c: l· , :i. rn rn 1:.·:: 1 :i. !'"t (.:;.l \::;c:: h :i iïll::;t :i. l'"i (_] .

1 :i. j p :i. l'"l i..::.! .

�::; 1 :i. k k :i . n �;;.!

·:::; 1 :i. !"'i (.:.:J i!.·:!l'" :i. 1"'1 \.J �::; 1 :i. !" 1 k :i. n (;.:) .. ·:::; 1 cl b IJ 1::::· 1.. :i. n (;.:.1 ·::::. 1 n m in t:·:� r.. :i. n c;:.!

·::�. 1 cl iJ

n (.:J

·:=:; 1 u :i. t::.::• I'" :Î . I"'t <.;J ·:::; 1 u. :i. m �:::! !'.. :i. l"'i (.:.:J

�::; 1 u :L t:. i n q �:::. rrt ,;·..·�. c:: 1 ·1 '1::. :i. n q !:::. in .:::\ cl :i. n (_J ·::; 1n .:·:·:·1. 1 :i. n CJ ·:::; in ,::·, ,.... t:. :i. n c.:.:J ·::::. rn .:::!. !'" t.: i n .:.:.J !�iiï'i f::·! c:l :i . !'"1 c.J ..

·;:; ('(\ ;;::;! !< :i. i"l \.:.:J �::; rn t::·! 1 t:. :i. n <.:.:J ·::;:. jïi (·:·::• l.'" :i. !'"! '] !:::. n i:':l. t.'. (·::: !·· . :i. l'"t C] .

·::::. c: l "t :i. '!::. '!::. (·:::• I'" :i. n r:J

·:::!. f'"i 0::• !'" k i

�;;;. C:

!!!) f"l

h Ct \·::.:• i :i. l'"t \.:.:J

�;;;. c: ,...!

Cl + -f �i::) i"' :i. r·1 (:.i

:::; c:: l"'ï c:i l i !'ï (_J

�::; c:

l"l C:l rn frt f:·::• 1 :i. r.., (;;.1

·:::; c:: h (J l"" :i. i"'i (] ·::::. c:: �;;;.

.. 1 · 1 D l' . ·::::. :i.

r·:

(.:.:J

C:: h Cl U V·..l i 1"'1 (.:.:J h I'" .:�':i. + 1::·:! 1 :i. i'"t (.:J

!::;. c::

�:::. c ·:;;;. C

I"! I'" ,-,:\ <.J :L

r..1 (_:;)

.

f"'t 1.. . E:i. ffl fi'l :i. 1"1 (]

::::. c: !'"! I'" .:::l. !'"t k :i. l"'t 'd

:::=. c:: h !'" {J. p i l"'t (.:_i ·:::; c:: i ·"i i''' E:i. p p :i. l"l (:J

�::; c: l'"t ,.... i. .:.i n :i. n (_J . . ::::. c:: l· .., l.. .. i k .:·:·:\ .:::'!. r. : .:J i::i. i.J :i. r. 1 t.:J ;;;;. c:: l"'t I'" Cl !J IJ (·:::• !'" :i. !'"! (;;_! �::; c:

h

i"'

(:::> b l::i :L n q

·::::. c:: I .., I.. . U ,::�: :i. :i . l"i (;;.\ .

.

::::. c:: l"'ï U.c:l c:l :i. !"l (J

·::::. c:: !"'! tJ :i. (·:�· i.'" :i. I'"! (.:.:_i

h t...t :i. ·f (·:·:: 1 :i. n (:.:.! \::; c: , ..., Lt :i. n :i. n (.J ·:::; c: h u. r.. :i. n i;.:.! ·:::; c:: i"·l u t. t. :i. I"'! (J ·:�; <·:·:·! c: t.t. 1 {·�l r. . :i. ·:::; E·: r . :i. rï (.:.:J . :::; •::?. t�J en f·:: n t: (·::: ,... :i. r·1 i.:;.l \::� c::

.

::::. h ,·..:·,. m p u C:i :i. n (.:.:J

·::�� (·-i (] f::! ·f (·:·::1 :i. :i. l''"t (;_:j

..

·:::; :i. cl cl î::·:·: r :i. r1 (J

:i. n (.:.:.1

i

.:i

l'ï

(.:.1

c:l :L l'ï \]

·::�. !"'! i p IJ 1::�: 1 :i. n '] !:::. n :i. p p (�7! !' . :i. n <;J .

·;;; 1'"1 Cl (·:::• i :i . l"l ÇJ

:i. \l :i. 1'"1 q :i. .::1 1 :i. ·:::; f?.· 1. .. :i. r ·1 ��.:.1 ��; Cl 1 cl E! 1.. :i. n (.;J ·:::. C:;t 1 :i. c:i 1:::: !'" :i. n t.:.:J '!!i 1"'1 L.I.

.

·:::. c:i c:

..

·:�; C:l rn rn ,;::·: !'" :i. !'": ç;J

·;:; C)!'"t C:Î ii:·:·! i'" :Ï. !'"i !J

:i. 1"'1 \.:.:.1 ::::. F:) ·:D. l k :i. I'"! \.:J ·:::; p E:·,. n n :i. 1'"1 (.:_:)

!::; o r· t. �::·:!!'"

·;; :; iJ .:::·1. !'" :i. 1'"1 ÇJ

·�;; p k 1�·:·:• ]. :i. !'"I (.:J ·::::. p E:t l'. '1::. �:·:: 1 i n (_:j . ·:::; p a. ·::::. nï �:?! !' . :i. 1'"1 (;;J .

·::; 1:::: ·:·:·� t:. :i. .

;;;::•

!'" :i. ('"j (_:_;!

·::�. p �::·:• C :i .

.::!i.

l :i. ·;;;; i::::• I'" :i. l'"t (::.1

·:::; p

<':':'!. '!::.

'i::. i n (_]

!:::. p E• k k :Î. 1'"1 (_:J ·:::; p �:::• 1 :i. rï t.:.:j

!:::. p (�·:! 1 l :i. !'"! i:.;) ·:::. p r:·::: r·l :i . !'..i (.:.:.l ·:;:) p î::? i'" !'" :i. !'"i (_:_:J

·::::. p :i. ,:::·! (] 1:::! 1 :i. n r:.:.:J ·:::; p :i. j ;;;: :1. \.:] :i. î'ï (_:;j

·::�. iJ i i< i< �:.�:·! 1 i rï t.:�:J �:::. p :i. n r1 :i. n q

..

142

.j I< i r-i c.:.�i . t·. t···· C) en i r. t t.:J

·::�. t:. i.... i

I" :i. n (;.:J �:::. p :i. t:. t:. :i. !'"i l.:.:J

t.: !'"

1 i j t:. :Î. Il (.J �::; p

:i. :L n \.]

:i. r 1 \.]

�::; t: I'" i..J. b b

1 :i. t:. t:. :i . 1""'1 \.:.:J

·;;;;. t:. I'" L\ :i. k

�:::. IJ 1 :i. t. �:::. p (J �::·:• 1 :i.

!"'i

·:::; p U !'"i ·::::. Cl !""

1 :i. n ;:.:J

]. :i. !'"! \:;.! . t. t...:. :i. p t: l'" (·::: k k :i. !'": q

\.:.:)

:i. ï''i (:J

·::::. p c i'.. :··. . (·::·:· 1 :i. n i.J

·::::. p C:l l...l hl :i. l"'i (.J

·::; '1::. 1.). :i. t.

i

l""l (;;j

'1::. u. t:. '!::. :i. n

·;;; '1::. i...!. !;'·.! :i.

ï''i

CJ

·:�; U :Î. ;;:·: E·! 1 :i. 1'"1 q

�:;:. p !'" i:::: :i. d :i. !"\ (.] �:::. p

·:::i t.l :i. ;::: :L 1"\ \.:.:j

·:::; I J I'" I.J

�:::. u. k k f.� l :i. n q :i. i'"ï (.:.:J !!0:. '/i".I C t. ,·::1. h (·:·:·! 1 1 c:.·:· 1 .... :i. 1..., (;.i

!'" �:·:! !'"i k (·:::• 1 :i. l'"i ��.:.� ·:::; p !'" u k k \·::! l :i. n \] :i. '1::. :i. l"'r (.J

�;;;. p U. :i. i n CJ

t. .:::l. k

�::; p u :i. t:. :i. l"'i (.:;.l �::; t:. ,·:·:'t k :i. n \.:.:.1 �::; t.: .::·:\ 1 :i. n (J

'1::. ,;:·t. f"! :i. ï"i (_:] . '!::. .:·::'!. r .1 t ,·:·:'!. 1 :i. ·::::. F: r.. :i. n <.:.:J .. t. ,·:!\ 1' .. :i. f C·! !' :i. l'ï (.:.:J

�:::. t:. ,·:·:!. 1 :i. n t.:.:J

·�::. t:

;':':i. l l :i. !'"i \,;:J

·�:; '!::. ..:::·\ i'f'l (::·) 1 :i. !"'i (.:.:J ·::::. '!::. .:':':'t. rn p :i. n (.:.:J

s t an d aar d i ser i ng �::; '!::. .:::\ p �:·:·:• 1 :i. !'"i (]

�::; t:. i:':l. IJ (·:�·: 1 :i.

r ·i

·::::. t. E:'t. \/ :Î. !'"1 \.:] ·:::; t.: \·::�

(.:.:J

.

t :i. n �J

·::::. t:. 1:::! 1 1 :i. n �;]

'1:.: \�·::· (.:J �:::·:· n k ,·::l. rn p i t"l l,:;J

·:�:. t: �'::! 1 !J :i. !'"! (;,:j �::; t.: (·:�:· rn m :i. r·1 \.:.:J ·::::. t:. l�::• iïi j ] (;;! 1 :i. 1' "1 (.:.:J !::� t·. (·:�·� n :i. (.! :i. r·1 \.:.:J

·::::. '1::. ,:::·! 1'" k :i. n (_:;J

i'i'l

!"'!

q :i. !'"i (.:.:j

\�.:J

u. l �::�·! I'" :i. n (]

·;;;;. t:. :i. p p E• 1 :i. !"l (.i ·:::;

t.: :i. p p :i. n (J

!:::. t.

(J t::·::• 1 :i. f'"i (.:.:J

·:::; t.

\::) + +

i:::: {' "

�:::. t: c;; ·f \J jJ

:i. !"'! (;,:,!

i n c;J

·::::. t.: c:i p !J :i. n \;.:.i ·::::. t.: Ct l'" :i. rï (.:.:J

'1::. Cl !'" !::. i 1'"1 \.]

·:::; 'i::. C:l !'" t.'. :i. f"i (.:.:J

!:::. '!::.

(J t:. :i. !"'! ÇJ

!::; t. I'" Et. l :i. !'"r (.:.:J ·::::. t.. l'" ,::î. l'"i d :i. l"'i q .. ·;;;; t:. !.. E·:! k k :L 1"'1 (J ·::::. t·. I'" E::: l :i. n c.:.1 !::; t. ,.... F.' rn en :i. n i.:;J !:!) t:. ! •'" i?:::• ï"i (_:J (·:·::· 1 :i. l"l i.:.:j ·:::; t:. f" '· t:-:·! p :i. 1"'1 (:.:1 .

!!::. 'Î.'.'. I'" ,::·:·! I.J \/ (�;! J :Î. i"'i (.:.:J ·:::; t:.

I'" (·::·: ......... :i. n \;.:)

l :i. n (;;_!

t e g e n s t r :i. b b e l :i. n g t·. i::·::• l.:.;l r::.:: n �::; t. !'" D 1T1 :i. l"'l t;] t.: ,;;.;:· (.:J !?::·! !'"i l,i·.J �::: i'" k :i. rï (.1 . '!::. Q (.] \·::: n 1/'J \�:1 1. .. p :i. n (;;J

t (·:-::• :î.

·:::; t:. (·:::• !'"

:i. l"'i (:.:J

'!::. ,::.::· k r:·:· r1 :i. n (.;J

t: ,:::! k C:l r .. t:. k o rn :i. n (;_:j

!::} t:. o k :i. i'"i (J �::; t:. u 1 1 :i. n (:;.1 ·;:;; t: Cl ilï i'il �::! 1 :i. I"'! (;_:j

·;;:;.

t;;:.;•

�:�. p I'" i::::.• k :i. 1'"1 (.:.:j

t: �:..: f.:.:J E! n �=�· t: r .. l·:�:· \f :i. r ..1 ç.:_�

·::::. t:. i 1 1:::! 1'" :i. i"'i !J

·:::� 1::. :i.

.

'1::. (·:·:! (.:.:j �:� n �::; c:: i· ., E·! i'i'i \·�! I'" :i. !'"i \.:.:.: . ·t. (·:::· (.:.:J ,;::·! n �::} p .::·:\ 1.. . '!::. (·::! 1 :i. l"l (;.:J

.

:i. n (.:.:J

!::; t. :i. 1 1 :i.

E·! !"'r in :i. .:.i n :i. 1'"1 (;;)

t. '::·? (.:.:j !?.�·:· i'"! p ,.... i...l. t:. t:. (·:::• 1 :i. !"l .:.:.:J

t. (·?::· (;_:j E::·: r. 1 �::; p u t t:. (�·:! I'" :i. n lJ t:. ,;:::• (J t;;;) i"l ·:::; t:. !::·:! 1 1 :i. !"l (,]

!::; i::. :i. k k :i. rï \;,:J i!::! t.;J

t:. (·:::• (_:,� (·::: n k Et r·r t :i. n (]

t. F:::• (;;_i E·:• 1'"1 ·::;; p C:i !'" I'"

!:i:. t.: :i. C:: !'"l t·. :i. f'"I (;,:J

·::::. t. :i. .:.i (;;_! :i. !"'i (.:.:.! ·:::� t. :i. ..i (_:.:J :i. 1'"1 (.:.:.!

!::; t. :i. 1 1

��·:· m Cl (·:·:.. t·. k n rn :i. n \.:;)

t·. ,:z·: (.:;.! (·::·:· n d r . u k k :i. n t]

�;::. t:. E·! 1 1 :i. !'"'! (:J

\1

t a. !::; t :i. 1'"1 �:;.1 t. ,·:·:\ 1::. C:t E• 1:�! !'" :i. I"'! (.:.:.1 t:. .:':':!. iO:: (·::·:•!'" :i. !'ï (}

t:. (�·::· (.:J 1:::: i'"l b Cl (·::: k :i. !'"! (;_:j

k :i. rï (,:;J

��:. t: :i. j

l :i. ï'l i.:.:J

t:. .:':':\. rn b :i. i"\ \.:.:.1 t:. .::·:·�. n cl i r..1 q

!:::. t. l'" :i. I:J b t·::! l :i. l'"i t;J

t �::·:! l :i. ï'l l.:.:J

'i::.

1 1 :i. !'"i (] t:. �::·:·! l l :i. rï t;,:J

t: E! iïi!ïl :Î. f"l (_:;)

:i. !'": (,;) ,;::·! !' . i n c:1

t·. E·:· in p o i'" :i. �::; f:?:! 1.... :i. '1::. (·::.· r..: \;.;1 (·::·: 1 :i. n (_]

n

(]

t �::·::· n :i. t::: t:. c:l n (·::·:· r..1 :i. n t;.:.l

'!::. ,;;:.:• !"l '!::. Cl Ci 1'"1 ·;;;; '!::. ,;;.;:• 1 1 :i. !"\ (�! t·. (·�:· 1 .... (·�.;· C: h t·. b i·-· E·! 1 '"1 (J i. 1'"1 \;;)

t:. (.;·:·:· !'" (·::! c:: l"l t:. ·::::. t. (·:·::• 1 1 :i.

!"'!

t:. (·":::• l ...' r;;�· C:: 1 "1 t·. �·'.J :i. j :.::. :i. n (.:.:J

t. .:::! I'" (.:,:J :i. i'ï (_:J t·. E: t· rn :i. j ï"r :i. n l.;J t.: (·:�; ,.... r:.�:! -f::. ·:':':\ 1 :i. ï"l :;.:J t. (·::! !•'" i...l. (.;_! h �;;:�· :.:·:·: .

Ci !'"

(,:;J i f"l (:j

t. ,;::: r . u. ;;;.:.l b u c.·:! k :i. n (;] . t. <·:·:.• !' . 1•..r. (J h i.... \·:·:! n (.:J :i. n \.=.! t \·:::· i....

:i. :.:·:: i n ;;;;_�

(:.1

.

t:. t::! i'" U \.:.:.i d l" . :Î. . .'.i

t. 1:::! I'" :...1. z.:;J 1::�·! :L ·::::. :i. r'i c.:J ·t. :i. !"i (.::.t

·:::; :i. n U

E-! !'" 1...!. i.:.:J

k �:::.: !"'' :i. l'"t t:. i:::·! !'" I.J (_:J k c::. p F;) !:::! 1 :i. i"'t (_:]

t.

'!::. i·:·::· ,.. .. u. c.:.:J k i'" u. :i. ::::. :i . !"'! (.] '1::. (·::·:• ! .... U. (J ]. 1;;;:• :Î. C:l :Î. !"'I (.J t. �:::• i'" U. \.:.:j 1 \·:·:! ;::·: :i. rl (_:J

t:. Ci (·::! ::s 1

-i:.� C) :::·�= �::; tJ (] t· :i. t"l ::.:.:J . t. C:i \0! ·:::; t:. E! n1 m i r .t (J

t. �:::·:• i'" U. (.:.:.! r": r::::• m :i. 1'": \.:.:J .

t:. ;;::·:· !'" u. (_:_:) �:;;. c:: h !'" () (·:·:·:• \/ :i. i'"t (.:.:J t:. 1::::.• !"" U. t;J ·;:;:. p 1 :i. 1"'1 CJ t. �:�? 1 .. . u. (_:_:j ·::::. IJ C:) f!:! 1 :i. n (:.:.1 . !::::· i•'" !...1. (] ·::::. p I'" �:·::• k :i. !"'i (.J t: E·:• !'" U (.:.1 '!::. Cl !'" 'i::. :i. !"I (] t:. (·::.:· !'" :...t (] ·::::. '1::. Cl -!::. i n (_:.:J

'!::. E! I'" U (.:.:.! :;;; '1::. I'" U f'IÏ :i . f'"l (.:.:J '!::. I:::! I'" !...I. (] '1::. !'" (·::·! c:i :i. !"'i ·�:.:J t:. \·:·::• !'" 1•..1. i] t. i,... C!! k k :i. !"l (.:;,! .. t:. (·:·::· 1.. t.t (] \/ (·:::• !'" F::; 1 .::·:,. .:::'t '!::.

..

t: (·::? I'" I.J (;.:.1 \/ C) �:·::• !"" :i. 1"1 \.:;,1 t. (·;:.:• !'" U. c.:J \/ 0 i'" c:l E:• I '" 1 '"1 (;;,!

t e ,.... 1.. .1. Ç! \/ I'" ;::·!. (] :i. 1'"1 \;.:.1

t:. i·:·:·:• I'" U. t.:.:j V·.J i::·�. 1"1 cl (·:·?: 1 :i. !'"1 (.:.:J '1::. �::! I"" U. (.:.:J I;\) (·:::• l'" k :i. n (;.:_!

"i::. (·:.·:· ,.... u \] i;\) :i. .:.i k :i. 1"'1 (_] t. i:::·! l'" i..J. (.:.:J l;\) :Î. j :;·:: i l'"t (.:,:J t·. (·::? !'" U. \.:.:J il·.J :Î. I"'i rï :Î. i"l i,:.:.!

t: C·:! I'" l...t \:;,1 :;.;·: C·:·:• r·: c:l :i. 1'"1 \.] . '1::. E! !'" Ll \.:;,! :.:·:. D i:::! k :i. !"i (;_:j

'1::. (;:·:·! ·:::; '!::. ;;::·:• 1'" :i. i"'t (.J t. :i. \·::! i'" c:: �?.·:• !'" :i. l"'i i;,:J '1::. :i. j c:! :i. 1"'1 (_:;)

:i. iïi f'!ï (·:::• l'" :l !'": (.:.:.1 t:. :L r..: '1::. �::.::· 1 :i. n (_]

'i::. :i. n t:. t:::· 1 :i. n \,:] . t:. i t:. 1.. .. (·:�·: v . :i. r1 (,:]

t: () �::·! b (·:·:: d (·:�:· 1 :i. l'"i (]

'i::. u �::·:·:· i::J t;.::.i l'" (·:·:: :i. c:l :i. n (.:;_! t. (J (·:·:·:• C:! (·:·::· l :i. l'"t (J t. \J �:�·:· cl :i. �::·::• !'": :i. n (:J

'Î.'.'. (J (·::·:J ·of 1 Lt :i. �::; t:. t-::! t· :Î. f'l (�J

'1::. C:i i::·:! (] i:::! \/ :i. 1"\ (.:_:,� t:. Cl (·::! h :.':':i. k k :i. l"l t.:.:J '1::. Ci f::• .:.Î

l...l.

:Î.

C::

!'"1 :i. 1"'1 (_:J

. t:. (J \·::�· k \·:�:· r , n :i. r·i <.:.:.1 t:. u t::::· k �:::? l' .. :i. rl (.:.:J t:. o \·:·?•. 1 !·::'!. -!::. :i. n (.:.:J .

t: D �;� ·;;;; 'i::. Cl p p :i. l'"t (.] !::. Cl (•:7:• ;;;;. t: 0 Îr•

:L l"l (.:.1

:Î. l"'i (,:,:j

t.: Cl i!.·::• ·::::. 'i::. !'" U iïl i l"'t (.:J .· t: (J �::1 t:. ::: !. k (·�:· 1 :i. n \ ;J . '1::. C:i C·::• t. E! !'" l"'t (_:J

t. C) f·:: '1::. !'" \·:::.· d :i. n <.:.:J t:. C) �::? 'i::. ·:::; i. n \.J t·. Ci E·:• 'v' E·:• r· t. !"' C:i 1•..1. i;'-.1 i t. C:) ;;::! \/ 1

t E·:• I'" U <.:.:.i \,.. (·:�·:• I'" V·J i j ;.::, i 1' 1 q '1::. �::·:! ,.... u. q \/ :i. r-: ei i r·: (.J '!::. 1-::1 !"" :...t 1;.:1 v· 1 c C! :i. :i. n (J

t·. Cl c·::! F!! :i. q (·::·: r·, i n \.:.:.1 t CJ t:::·! ·f !::-:! ]. :i. !'": (j

:i. '1::. :i. l'"l i�;J

t·. C) (·::·:· ·:::. p :i. '1::. ·:::; :i. ,..., (]

t:. (·�:· !'" U. l.:J p 1 ,·::'. .:::i. i::. ·::::. :i. 1'"1 (.:;.i t:. �::·! !'" 1 ..1. (J r . o �::·:·! p i n (�! •

u.

t.'. C:) (·::? ·:::; p ï:.·:! 1 :i. l'"i (J

C:l

t:·::• :i. :i. i'"i (.J

'1::. Ci E·! \/ Ci E! ç;j :i .

l'ï

\.:;J

t (] (·::·! \/ U l...l V·.J :i . !"'! \.:.:j t: c:i (·::·:· v·.J i:::? r·� :::; :i. rï (.:J t·. o t:·! V·.J :i. .:.i c:l :i. n (.] t: Cl E.• !;\) :i. .'.i �-:: :i. ï"1 \] . . t. C:) (·:�·:· �:·:. (�:·! (_:;) q :i. !"l (_;,!

-i:.'. C) ;;:·:! :;.;: t;;;: n

:Ï . l"'I (.:J

t:. n k k E:· 1 :i. l"l (] '!:.'. C:) !T! :Ï. 1"\ (.:.:.l

t� D l'" d E:·! !'" :i. n q . t:. \J 1.. . p (.:·:·: cl t.·::· i"'' :i. r·i ;;J

'f::. Cl !"" !:::. :i.

i::::• \/ 0:! I'" :Î. 1"'1 (;,:) (] t. !::; '!::. ·:·::·�. n d k (J en :i. n i;.:J

t:. l'" i:':l. C:: (·:·:! I'" :i. rï (.]

. E:l. c:: h t:. :i. n <,:,� I"'! :i. !"l (.:.:J t. l'" ·:':'it. k t:. i�;) ("'' :i. l'"ï (_:.:J .. t. I'" ,:·:\ rn p c: l :i. 1 1 (;;J t: r.

t·. l'" . :·:'!. :i.

.

t:. 1.... ,::�. n ·::::. p c:J l"'t 1:-::.• !"" :i. r·: (_:] t 1.. . . E:'t 1"'1 ·::;;. p Cl !·"' t. E• l'" :i. r-1 <;;,! t: l'" ,':'it. p r;:; !::·:! l :Ï. rï (] . .. t. 1. .. ,·::·�. �:::. :::; i!:� r :i. n (.;,!

-!::. I'" ·:':1 \/ i;;.;; I'" �::; .::·::• i'" :i.

'Î.'.'. I'" ;;::! k k :i. 1"1 (.:.:.1 t. I'" E·! n �;:·: :i. l"i \.:.:,1 t l'" (.;;? iJ .:::i. l"i (·:·:! i'" :Î. I"'I (;,:J t. I'" \·:·:·! t.l. �:·::

F!!

1 :i. !"'i \.]

"i::. i' .. :i. 1 1 :i. n q

'1::. I'" :i. p p i!.·:� 1 :i. rï (;.:J

t I'"

(J �:·::• !:::: ��::

1 :i.

i'":

q

'1::. 1...1. c: !'"i t:. :i. (_] :i. l"'i ÇJ

t Cl t;::·! p ,·:�. �:::. �:::. :i. l'"t \.:.:j '!::.

C:l (·:::· !'"

F:.·:· k t:·:! n :i. n (:.:

(;_:j

'!:.'. !'" !;;;) ";:: -f :i. I'"I (,:.:J . t: r . (·?.·:· :i. t:. E! i"'' :i. n q

t:. C) (·:·::· 1 :i. c: h t·. :i. n \.] t c::t i::·::· rn .::·:\ k :i. n (J

.

!" '!

t. t' (·::·:· cl :i. rï (J

t:. C) r:::: ]. i;�! \i (·:::• I'" :i. 1"'1 I;J

.

q

'f::. Ci ;;;.;:• \/ C:l E·! I'" :Î. 1'"1 \.]

t !'" u rn m (·::.· 1 i r·: q t. ,. .. D Ci ·::::. '!::. :i. 1'"1 (_]

t. CJ <·:::• lH f.::·! t. :i. !"'t (.:.:.! . t. u (;? r ·� ,·::·t cl \·:::· I'" :i. n (.:.:.1 "i:.: Ci E� l'ï E·? :i. (;_:j :i. !'"1 (] . t:. c; f:::·J r··i (·:·:-: rn :i. r ; (.:.:.f t.: D F2 1'"1 <:·:! fïi :i. n \.:.:J

l"l

t: !"" Cl t. ::::. (·:·:: ,.... i 1'": (,;,! t 1...1. :i. (] :i. n q

t:. :...i. :i. Cil i::·:: 1 :i. i"l ��:J t·. U. ::::. :::; 0::• 1"\ p CJ :�:: :i. i'"i (;_:j

t.: I;\! :i. j f

1;;;:

1 :i.

1"1

t]

1:.: v·.J :i. n k (::· 1 :i. n (.1 '1:: ')/ p t;;::• i'" :i. 1'": (.:.:.1 u. :i . -!::. E:i. d (·:·::• ïn i n q

u. :i. '1::. 1:::. -:!i!. (J 1]

:i. l"l :.J :i. t: b -:·::•. k 1:::-:· r··� :1. rl \_:_:J .. L.I. :i. "!::. [::) E:i. ï i :Î. i""i (J

u. i t:. b i:':l. n !'"t :L n i_:;,� !...!.

'!::. :i. rï <;_:J

:i. t:. b E:\ !'"

:i. t. h Cl J. 1 :i. n q U. :i. 'i::. i"'! D r..1 iJ (·Z·! I'" :i. n (_:_:) . l. .t :i. t h O t..!. c:l :i. r : (;;_! u.

.

l. ..l :i. t: I::) \·:·:·! E1 l c:l :i. !'"i I�]

:i. t:. ,..., Ci l...l. !;'·.j :i. l'"i (_;:J l. . .i. :i. ·!.:'. h i...!. v-.1 �:.·:! 1 :i. j k :i. n c;_:J

.. t :i. 'i::. Î:] !;::! 'I::. ,::l. l :i. !"î (_:_:j

i...!. :i. -f::. .:.i C:l U. l;\J :Î. 1"\ (_:_:_1

1•..1. i. t: b -::·:i. t.: i n \;.:.!

i...!. :i. t: b �:�:· �=� '!::. <·::-:· cl :i. n (_:;_I

l

Li.

:i. t. b 1 ;;.). ;�:: :i. !"'i (_:;)

u i t:. b 1

i!:::•

k :i. 1'"1 ÇJ

!...!.

:i. t. :i. l'"i lJ

1 . .1. i t:. k a. ïn m i n (.! .

i...!. :i. t. k ..;:i. \/ C! 1 :i. 1"'1 (_:_:,!

u. :i. t·. b 1 i j \/ :i. l"l (.::J :i. t. b 1 (J \·::! C:I :Î. 1"'1 (.:,1

:...1. :i. -!:.: k E·! p :i. l'"i '] I...!. :Î. -1::. 1-:: i:::! i'" :i. !'"'! (]

u. :i. t. b 1 C) \·:·:·! :i. i n \.]

:Î. t. h ]. I.J �;;;. �;;; :Î. l'"i \] !...!. :i. t: b (J (·::!! t:. :i. !'"'! (;_:j 1 ..1. i. t: h c::; E• ::-:� �:::-! en :i. !'"t
u :i. t:. k c-::� r· \/ :L n (:_:.i

U.

tJ. i t:. k :i . c-:-:: m :i. l'": (_:,:.i

U.u. :i. t: IJ (:::; u 1,.\, :i. n 1.:.:.1 . :i. t. 1::! 1.. . ,·::i. k :i. n (.1 u. :i. t. b t'.. .:.::l. !"'t c:! :i. !'"i (;_:) 1...1.

u :i. t:. b t'" i::·:i :i. c:l :i. n <.:.:_l i...!. :i. t h {"" !:::: k :i. l"'t q l...t :i. t:. h l'" (•::! l'"t (_:_:_l :i. l'"i (_J

..

u. :i. t·. b 1· CJ ;::·:·! c:t :i. n \.:.:J u :i. t. i::l t'..
:i. t:. !::i I.J :i. '1::. :i. !'"! (] 1... !. :i . '1::. C:: :i. j of E·:• I'" :i. 1'"1 (_] I..J. :i. t:. d .::':i. q :i. l'"t (;;J u :i. t:. c:! (·::·,_ m p :i. 1"\ (_:_:J 1...(

:i. t. k :i. :i. l'"i (] :i. -1::. k 1 ·:·::i. l;J :i. !"'i (_] 1...1. :i. t k 1 ,:·:i. p p :i. n ��.:J !.J. :Î. 'i::. 1-:: l .:':':i. l'" :i. l'"i (;_:_t u. :i. t·. k 1 <::·::· c:i :i. r·1 ;:_] 1. .1. :i. '1::. k 1 :i. rn ïn :i. n t;;J u.

1...1.

t. k 1 (] p p :i. I"'! q t:. k !"'l :i. .:.i p :i. !'": (_:;_! t. k n :i. p p i r. 1 (J t:. k o k :i. n \.] u. :i. t·. :i. ï"t \_:;J !...l :i. t:. k ,.. .. -::·:·\ (;_:) :i. 1'"! \.] 1. .1. :i. -1::. k l'" .:::i. m :i. l'"t (_:;J u :i. t k r i s t a l l :i. s e r :i. n q !...!. :i. l...f. :i. u :i. 1...l :i.

u. :i. -!::. 1

.

(':!\ c::

l"l :i. l"l q

t.J :i. -!::. 1 .:·:·:'\ d :i. n (_J u :i. t. 1 .:':). l"l !�:.:J :i. l"l \.:J 1...1. :i. t:. l .:::i. -1:.'. :i. l"l (_:;)

!...!. :i. t·. 1 (·:-::· (_] (J :i. n \_:;,i

1...1. :i. t. l \·::! :i . cl :i. n ;;_:;�

l...l. :l t:. l t::·:·! k k :i. i"l (_:;j

1...1. :i. t:. c:l i::·:·! 1 t.:J i n \.:.:J

l..t :L t:. 1

1:::� f'"l

u. i. t d \·::-: 1 :i. l'"l (_:_:j

U. :i. t:. 1

E·! \/ E! !""

i 1'1 (_]

u :i. -1::. c:l !::·:! !...!. k :i. 1'"1 (]

:i. l"l (;;_1 :i. n (J U. :i. t.: 1 :i. C:: h t:. :i. l"'ï (_;J u :i. -1::. 1 i c: l"l t:. :i. 1"'1 \]

u.

!...!.

u :i. t:. c:l ,::·-:: 1 \-' :i. r ·, ;:_:.:J

:...t. :i. t.: c:l �:::� n k :i. l"l (_:_:J U. :i. t: cl :Î. (�·:! p :i. l'"i \.:.:J :i. t:. d :i. j :i. l'"i (_:,:J

U. :i. t:. C:! CJ F:! I"'t :Î. I"': (_:_:j

1...1. :i. t:. c:! Ci !'" l...l. u.

�::;

:i. !"l iJ

:i. -!::. c:l Ci �::; �::; :i. i'"t \.:.:j :i. 'I.:. cl C:) \/ :Ï. l'"'t (_:_:_!

1 1 :i. t.: c:! r· ;�\ -:·::·'· :i. :i. n t.J .. . u. :i. t:. d v .::·:i. (;_:_i :i. r . , c;;_l . u. :i. ·t. c:l !'" :i. .:.i ..._,.. :i. l"'i !.:_:J Lt :i. '1::. d !'" (J (_:;_i i 1' .1 (_;_! u. :i. t:. cl r· u. :i. F' :i. r1 t.J I...!. :i. t:. c:! i' " t.\ k k :i. !'"; (_:_:_! !...l :i. t:. d :.J :i. c:l :i. l'"i (_:_:j u. i -!::. cl u n r·, :i. r·, �;:_:J . t.J. i t:. ·f 1 1 .t :i. t:. :i. r. i ;:.:.:1 u. :i. t:. ·f 1'" \·:·:·! :.:-:·: :i. l"'t \J • .. .

.u. :i. t. (;;_! l:':i. l iïi :i. 1'"1 (_:;,1

.

u. :i. '1::. \] :i. �::.-:· t. :i. r. t ç_:J

:...t. :i. t.: t_:,;� 1 :i. j cl :i. l"l t.:J u. :i. t:. (;_:_! 1 C:l i:::-:• :i. :i. n c;_:J

u. :i. t:. (;_:j {'"" ·:':!\ \/ :i. l"'i (_] u :i. t:. l·"i :3. k k :i. f'"l (_:_:J u. :i. t !· ..t ,:·:i. J :i. l. l c.:;_� . l. ..I. :Î. t:. l. l :.':':'ï. !"' (J :Î. I"'i q .

t

1...1. :i. -1::. 1

1 (J (;_:j :1. i"'! (] :i. t J Cl k k :i. l'"i ']

u :i.

U. :i. -!::. 1 (] t:. :i. 1"'1 (_:;)

i.J :L t:. 1 (J ......... :i. n

U. :i. -!::. 1

D ;:-:·:

:i. 1'"1 q

I.J :Î. t_ J I.J :Ï. Cl :i. i"\ (! .. u. :i. t in E1. 1 i ï , \.]

t� m (·:·! r .. (:;) �::-:: 1 :i. ïï \.:J :i. t. m r.:·:! �::� -!::. :i. n 1] u. :i. -1::. in \·:·:: t:. :i. n ÇJ !. ..1. :i. '!::. i 'Cl E·! t. ::::. 1:::·! 1 :i. l"l \;,:) 1. .1. :i. '!::. in o n c:! i r·1 (_:_:_! !...!. :i. t:. ilïc:ll"l :::; 1::. •:::·! 1···· :i. l"l (_;_l 1 ..1. :i. t:. iTi l...l. r'ï t.: :i. n \;_:J u. :i. t l"l €·:·:· fïl :i. !"'i (_:J .. 1...1. :i. t:. r : CJ c:l i \] i n \;.:) 1 ..1. :i. t. n F::·:· · f (·:-:! n :L r ., \] Ll :L .::-:·t k k i n q u.

L.i.

.

u. :i. t:. p i:::-! 1 1 :i. n ;:;;J 1 ..1. :i. -1::. p r::·:! n ·::; ;;:-� 1 i ï"! (_:J L.I. :i. t:. p (·:-:! t· ;:::. :i. fï (;] I...!. :i. t:. p :i. k k :Î. I"'i \_:;J •

!...1. :i. 'i::. p 1 Cl (·::! (:.:J :i. !"'! (j :i. t p 1 !...!. :i. :.::. :i. n ']

t..r.

Lt :i. t. p ]. :...1. U. f... (

U

145

. k k :i. 1. .1 C.:J

:i. t. p J 1...1. n cl ,:::! r .. :i. 1'"1 (_:;.! . :i. t·. p 1•..1. :i. 1 :i. 1' . 1 \]

i t.: p u. t t :i. ï"l Ç;J

C.i. :i. t. \/ .:·:·:i. l 1 :i. 1'"1

U :i t. \/ E' rï :i. 1'"1 q . :i. t: \/ (:·:�· !'"! t: :i. 1"1 (.:.:J

!• ..!.

!...!. :i. t. \/ E·! !'" (.:.:J !'" U '!::. :i.

i.J. :i. '1::. i'" (·:! c:l cl :i. l"'i (_:;j . u. i '!::. r . i·::·! d :i. n 1.:.:1 u. :L '1::. 1' .. :i. k :i. rï (.:.:j

1...1. :i. t. \/ i::·:·:• t. i:::·! i"' :L i'"i (;.:J

l. . .l

u :i. t:. ,.... E� k 1::-::· r1 :i. n <,:J

i.J.

:i. '!::.

:i. (·:·:! !'" :i. 1'"1 ��:;,� :i. t:. \/ i .:.i 1 :i. !'"l (.�:J

I.J :Î. t:. ..../ :1. i"l C:! :i. !"l (;;_!

u :i. '1::. !'" ;:·:! k k :i. 1'": ÇJ

i...i. :i. t:. ....,... 1

l...l. :i. t:. l'" C) (·?::• :i. :i. 1'"1 (:.:J . l...i. :Î. t. i'" () t;;:: p :i. !"'i (;,:J

1...1.

1...1. :i. t:. I'" O k :i. i"': i.:.:J

1•..1. :i. t. \/ 1

u. :i. t. !'"

Cl

r··;

(;;_!

:i. r ·:

i;.:J

1 1 :i.

u. :i. t. !..·· c;; n :i. '1:.:

f..J.

l ..i.

:i. 1::. �::; c:: !·..l (·::i. k t::! l :i. 1'"1 (.:.:.1 . u. :i. t:. ·:::; c:: !. ·, .::·:,. r .. :i. n q

u

u.

1...1. :i. t.: �;;; C:: h E:\ \/ :Î. !"l (:_:) 1...1. i. t:. �:::. c:: !"·1 :i. cl :i. n <,:J ·:::; c:: h (·:7! p p :i. rï i.:;.!

u i t:. �::; c:: h ,::::• l...l. i''· :i. l..l iJ

1• ..1. :i. t: �:::. c: h :i. �:::·: t.: :i. n (.:.:J . I.J :i. '1:.'. \::; c:: !·. l :i. + 'i:.'. :i. l"i (_:;j

:i. t !::; c: h :i. 1 cl E·:· !'" i r. .1 q .. !...i. :i. t:. �::; c:: !"·i :i. 1 ·f :::·:! (' :i. 1 .1 (.:J u

U. i t:. �;;; C I"'! I'" :i. .:.i V :i. !'"1 (.] u :i. t:. !:::. c:: , ...i 1•..1. cl cl :i. r..1 c;_�

u. :i. t:. !::; c:: h u. 1 p :i. n (.:.:.1 I.J :i. -1::. �;:; 1 :i. j t: :i. n (:.1

:i. t. �::; 1 u :i. -!::. :i. rï (_] . u :i. '1::. �:::. :n ,::::· l 'i::. :i. 1. ·� �;.:J

u.

U.

:i. '1::. �:::. F.') -:':!t l'"i 1'"1 :i. !"\ (.:.:_!

U.

:i. t.: ·:::ï p

1'ï

1... 1. 1...\ 1... 1.

t..i. U.

:i. t:. �;;; p i.J 1/·.J :i. !'"t (;.:.i :i. t:. !:::. t·. E\ 1 l :i. n (_]

:i. t.: ·:::; t:. t;:-:: 1 :1. :i. !"': (;_:.! . :i. t �::; t·. E· r . \/ :i. n (;;_! '

I

1 T.'.

I

'I

·:::� T.'. (J (·:·::r J.

'

1 rï

l...t :i. t l;\) .;;':'t -1::. (·:·:·! 1'" :i . !"l (.:.:.i

u. :i. t·.

:i. c:l :i. !'"! {]

I.J. :i. t i.f·.) l;;;) k :i. f'"i (.J

u. :i. '1::. V·J 1:::: n n :i. n (]

i...f. :i. '1::. 1/·.J 1:::! I'" k :i. n (.:J !...!. :i. t: 1•.-'.J f::! i'" p i 1'1 fJ

i t:. v·.J :i. .:i d :i. n \.J :i. t·. t.:·.J :i . . :J k :i. 1'"1 q !.. .!. :i. '1::. V·.J :i . .:.Î :i. !'": (J 1...1.

U.

1 ..1. i t:. v·.J i n c:! :i. !'"1 q •

!.J. :i. '!::. V·J

!"l l"l :i. 1'"1 (;_:) . u. :i. t. v·.J :i . n t:. \·:·:·:· i' . . :i. r. t q ::::. �:; 1::-� 1 :i. n (.:.:.1 . :i. t. v\l :i. �::; �::; :i. r . : <.:;.1

i..J. :i. -1::. ;::. ,;;·t. k k i f"l (.:.:j :i. '1::. :.::� .::·:,. \/ t:·:? 1 :i. n \; :.1 .

!...l

u.

\.:J

l...l. :i. '1::. �:::. p i'" :i. 1'"! \.:.:_1 :i. l'"i (J u. i t. �::; p !'" u. i t. :i. 1'"1 (_:;) U.

1...1. :i. t:. v-.J �·:1 ·::::. 1::·:! en :L !"'i c.:.:.i i...i. :Î. t:. VJ i:':l. :i. l"\ (.:.:J

1...1. :i. t. :;·:� .:';':!. (;,:.! :i. !"'i iJ

(:.:J

u . :i. '1::. ·::::. iJ l'" �::: :i. c:! :i. r·1 \;.:J U. :i. t:. ·;:;:. p i'" t;;:-:• k :i.

:Î. -!:.'. V\! ·::·:i. .-.':':'i. :Î. :Î. n q

:i. t. v.J E:l. !"l n :i. r..t (;J

i...!. i. t:. l;\) {"" :i . .:.i \/ :i. l"'i \.:.:J u. :i. t:. :.:·:·: .:::·,. ;::i. :i. :i. n (;,:.l

U. i '1::. ·;;;;. p -:'::1. t:. '1::. :i. 1'"1 (_] !'"i

.

1...1.

:i. rï (]

u. :i. t:. ·:::; p Ci (·:·:: 1 :i.

:i. ï"i (.:.:_1

:i. t:.

l...t :i. t. v·.J :i.

u. :i. t. �::; n :i. j c:! :i. n \.:.:J .:·::·t. l"''

k k :i. n (,;_!

!...!. :i. t. \/i'" i::·!.(;_:) i !'"i (.;.i

u. k k :i. i"l i;.:J

.. u :i. t. 1.. l...t ·::::. 'i::. :i. n CJ

f...l :i.

E:i.

:i. t. \/ 1 C:i r:::: :i. :i. i'"i (_:,:J

CJ k k :i. n :i. t. \./ u r:.::· !'.. :i. ï'l tJ . u. :i. 'i::. ....... C:i 1... cl \·:-::· �"'. :i. n \.J

1...1. :i. t:. I'" (J '1::. t. :i. rï (�I u.

:i. '1::. :.:-:. i::·:·? :i. 1 :i. !"l (.:.:J

. 1...1. :i. -f::. z (·:·:? r 1 ei i n \;.:) u. :i. 'i::. :.::. (:::? t.: t:. :i. n q 1...l :i. t:. ;::. :i. + t:. :i. r·: ::.:.:.1 l...i. :i. t:. ;::: :i. .:i (;;_! :i. l""i (:.l

U. :Î. t. ;:�: D i:::! k :Î. n (_:;j . u. :L t:. ;::·: u n d (·:::! 1.. . :i. n \;,:) i.J. :i. t:. :.::: !••.l :i. q :i. i"'i \.:J

t:.:J

u. :i. t. ;::·: 1...1. i n :i. q :i.

:i. t·. �;;; 'i::. (J I'- t. :i. i" i t.:.:J

r ..,

t: cJ t: :i. n q . u. :i. 'i::. �:::. t. !.. . E:'1. l :i. î'"i (.:.:J

u :i. t: :;:·: 1...1. i I...!.

:i. t:. ;::·:

l...l.

!.).

:i. t·. :.::·: 1/..J i:;::· 1 l :i. l"l (J

u :i. t:

�::;

:i. t:. ·:::; t:. i•'" .:-::! k k :i. !"'! (;_:) U. :Î. t·. �:;; '1:.: !r :i. j k :i. 1'"1 iJ

1...1.

i t:. �=�· t:. 1'- C:l m :i. r'i (.:.�1

u. :i. -1::. ��; t i'" (J (J :i. :i.

1'"1

u :i. t:. �::; '1::. I'" C::t p :i. l"l q

u. :i. t. \::; '1::. u. l p :i. n Ç;J . u. :i. '1::. ·:::; t:. I...!. I' . :i. n Cl .. 1•..1. :i. t.: t:. .:·�·· r : d i n <,:;)

1...1.

:i. '1::. t. .::':i. I'- t :i. l"l (_]

!"'i

u i t: t:. (�:-:· k (·::·! n :i. n <.:.:J u. i '1::. t. (·::: J 1 :i. n (;j tJ. i t: t·. t�·:! ;.... :i. r-1 (.:.:.1 u. i t: '!::. !'" (·:-:! c:l :i. i"l (_] . . u. i t . t:. r . \·?:! k k :i. n (J

(;_:j

\/ �::·�· t·" ·

.

V·.J i:':l. V (·::·!

(;,:)

:i. r·: ÇJ

1 :Î. 1'"1 Ç,l

U. :i. '!::. ;:.·: V·.J E!I'" :i. 1'"1 (.:;,1

1...1. :i. t. ;::. �.....J. t:::·: r·.. ln :i. n ;:.:;J

u. n :i. -f c t· m (·:.·:· 1·· . :i. r..1 t:.:.:J

l...l i"'' :i. !"\ (;.:) \/ i::l. C:

C:: i l"'i E? i"" :i.

i'"i

\/ E,. c:! ,;::: m i. n q . \/ a. l 1 :i. r .1 (.:J . ......... .:::ï. l u. t. (·::? !' . i n (J \;' ('i:i. \:::. t. k 1

-........ .:·:::. ·::; t. 1 V i:':ï. t:. \/ (·:-::·

{:!'\ iïi p

t::? (.:.:J

'\':. :i. l"l (]

:i. 1 i !"l i;;J

\:' �?::• i 1 i !"'i q

\;.:.1

:i. l"'i (;_;ï

\] i n (.�

i.:;J

146

:L n ....,... E·1

:L ï 'i (.:.:J :i. n q

,·::i. i'" 1

1

\/ �::::! 1 1 :i. f'"t i;;J (_:]

\/ <·:·:·:1 1 1 i

\./ E:• r·t "1::. i 1 (·:?: I'"' :i. rï (.:.:J

\/ f!.·! i'" i:':l ,·:�. i"': t,:.:J �:�..� !'"t E:'t en i n (.;.1 . \/ t;;;:• I'" ,·:':i. .:':'it i'"t ·:::; C:: h C:! !...!. !;'·.J (·:·:·! ], :i. . :.Î k :i. 1'"1 (,:;) \/ (·�! i'" ;':':i. (:':i. !'" cl :i. rl i.:.:J \/ �::·:·! !'" .:::�. b

�::. u

i...l. t·.

1

(·::! !'"

\/ (·:·:·:• !'" i:'�. c: c: :i. . :.i 1 1 '"1 (,:,:) . \/ �::.::· r . .:::1. c: l "'t t. �..:.::· r .. :i. n ç:;_�

n c;J

. 1 (.J 1:'!.·:· m �:::· !'"t :i !'"t (.:.:1 . . \/ (·:·:·! r· ,·:·:1. in (7:: i. .. :i. I< -::·!·Î. i:':\. r1 i r··t (.:.:J \/ (?: !"'' ,·:·:·� en F·! i'" i k ,:·:i. !'": :i. �::; E· ,.... :i. r..1 c.:.i

\/ �:�1 ,... . ,;:1.

.

\/ (·2·! !'" {i:i. l'"t d t·:·:! l'" :i. !'"t \.:,:j

d !;',_! .::':\. �-:·: :i. 1"'1 :i. j l"'i i

\/ �.;:::• !'" d

V (·:·i! I'"

. \/ \·:::· , .... l:::t .:::'. ·::�. t (·:·::· ,... :i. r..1 (J . './ \·::· :I'" b a. :.:·:: :i. l'"t t,:.:J

. i::::• ;;;::• n \/ C:i !.J cl :i. (.:J :Î. 1.. , (.:.:J

\/ E·:• I'" (·:·:! (·::·:• n ?: E:i. fT'I :i. !'"i q . (·:�· 1 \/ :i. 1:;;] :i. n (.:.:J (·:·:! E·! U V·.J :i. <,;,1 :i.

\/ E·! !'" \·::! !'" f_:.:j

\/ •:::! 1'" !:::: 1'..

\/ E! I'" (·:�? !'"

E·! !'"

:i. n \J 'v'

:i.

1"1

\/ t;::·:· I"'' IJ E! 1'"1 :i. l"l (J

\;' ;;:.;:• i'" !;;;: ·::;. t:. �:::! l'"'

\/ \·:·:·:• I'" I::J ;;::.· t. \·:::• 1'" :i. n q \/ \�:·! ,.... !:::t :i. .:.i �:::. t. 1:::·:· ,.... :i. n ;:;.:.1

\i (·:·:·:• !'"

i. I"'! (;;_!

\/ (·::: 1 ....

·f i 1 -f 1

rn

l"'ï (;J

:i. 1'"1 q

E;. f..J. Ir'-i

:i. 1"'1 1;.:.1

v r::::• !'" -f 1 �:·:! n ·:::i :i. 1'"1 (;;,1

\.:.:J

\/ 1::7! !'" +

Cl t::!

\/ t::: I'" +

ei fn rn (·:·�

:i. :i. !'"i (_:,:,!

1 :i. n (;J

\/ (·:·::• !"'' + t' ;':!'!• .:::\. :i. :i. rï <,:,:J

·f l"'' .:::·t f'l ::�� i ('1 (.:J . \/ \·:�:· r . + r.. :i. \:�. \::; :i. n 1;) . \l F! r· \] E\ c:! 1::·:! 1' . :i. l"l (.:;J

IJ f•'" (;:· cl :i. 1"'1 (J

\./ (·:·::1 !"''

b I'" 1:::·! :i. cl :i. rï \] .... b ,.... ;;::! k i l"l (,:.:,!

\/ \:-:·! i'" \/ !:::: ,

(;;J

(:·'!.• '!::. t:. E·:·! I'" :i. I"'! \]

\/ (·:·:·:• !'" + :i. j !"'i :i . \/ 1:::! I'"

\/ f.·::· r.. l::i I'" E:\. n c:l :i. !"l (.:.:J \/ f.·:! ,....

:i. rï ÇJ

\/ 1::::• !'" i!:?: \i t;::! rï :i. !"'i (_:J

\/ f.·:? t· 1:::. :i. r-1 d :i. n t,:.:J .. \/ �:·::• !' b :i. '1::. 'i::. (·::! ,.... :i. n q \/ E·! r· b 1 :i. ,.. .1 d :i. n (.:;) \/ ;;::·! I'" IJ 1 () E:• cl :i. l'"i (.i \/ (·'!;) !"" IJ Cl l...t IA! :i. l'"t (_J

l'ï (;.:.i

(;,:j i ï"i (.:.:J

\/ !:::! 1'" !:::·! l"'i

(.:J

ï'l

(;_:j

\/ 1:::! r.. r:::·:· + + r:::: n :i. n (;;_i \/ E! r .. (·:·:! n t] :i. r..1 (.;.!

�;::. :i. !"'! \.:.:.1 . \/ (·:·:! r .. b Et n r .1 :i. 1'"1 (.:]

:i.

1'"1

\/ (·:·z: ,.... (·::·:' cl 1::::: 1 :i. r-� (.J J t:. i n

\./ t;:·:·! l'"

\/ E·! I"'' ,·:·:� I'" iï'! :i. 1'"1 t.:.:J \/ ;�:�: !"'' (::i. �;:;

Cl C·:! i'IÏ

.

\/ 1::::· 1.. .. 1::::· E! r .1

\/ t;;:! I'" .::·it. !"'t t. l.t·.J C! U I'" c:! :Î. l"l CJ

\,/ (·:·?.• ,.... l::i 1

I'" i !'":

cl u. i t:. �:::. :l r .t \/ E:·:: !'" d t.l l"'t n i r..1 (_]

\/ (·::·! !'"

\/ (·:·::• !"" ,·::\ · f (;;,! Cl cl :i. !'"i <:.:J

i"î

�::; t:. �;;;:•

\/ \-::! !'" C:! U.V·.J :Î. n (_:;_!

.

\/ �:�·:· I'" b \·:·:: :i. cl i l"l \;,:J

c:! i.J :i.

\/ f!:! i". c:! L.I. I'" :i. n (.:.:J . \/ �::·:: 1 . .. c:! Lt u i'" :.::: .:::r. en :i. n c.:.:J

. \/ (·�·:· r ii:i. c: h 1::. i n 1;.:J \./ (·::! !"'' ,;;·;. d t::·:! iïi :Î. rï (;,:J

\/ ;;:_� I'" b F• 1::·:! 1 ei :i.

i k .i n ·.-1

. ... c..: r d ;..1. ·i. . ..1 (·::· l .i \./ I:?::• I'"

.. !:J ,. :i. j :�·:: (·::? 1 :i. n q .. . \/ (·:::! ,... b 1.... u \·:·:! d \·::! ,.. :i. n (:.:.1 .

\/ t;;;:• I'" \.:;J ,;:1. ]. 1 :i. l'"i l.:.:J \/ (·ii! !'" (;_:j ;':':i. l (;:) p p �;;;) !"" :i. 1"'1 <.:.:J

\/ f·:! , .... iJ 1...1. :i. '] :i. l"'i (�

\/ (·:::• !"'' (.:,:J �::1. 1'"' :i. 1'"1 (_:;)

\/ t-::·:· r

..

\/ \·::: !'"

\/ E! i·"· b l...l l'" \.] t-:! 1.-· 1 :i. j k :i.

\/ (·?:! 1'" c:! .::-:t (_:;j :i. 1'"1 (,] \,/ (·:·:·:• , ....

cl i::\ ÏIÏ p :i. 1'"1 l.J

......... 1:::·! I'"

c:l �:·:: cl :i. (.:.:.1 :i . n t.:.:J

\/ �::·:• !'" c:l E·:• 1 \.:.:.1 :i.

1'"1

\/ (·:::• i"'' c:l i:::·! 1 :i. i'ï (_]

\.]

\/ 1?..:1 1'" c:! r:::·! n k :i. n \;;,!

\/

;::·:! i'" d (·:::• i'" \/ :i. 1'"1 q

......... (·::·! I'" d :i.

c::

! "'1 'i::. :i. n \.:.:.1

\/ (·::? I'" c:l i 1::-::· r::� :i. n (.:.:J

\/ (·::: r . d :i. c�! ,.... 1 i j k :i. n (J

.

\/ t::! ,.. .. cl i t;;::• '1::. ·::::. :i. 1"'1 CJ \./ (!,�·! ,.... cl :i. k k :i. !'"i (]

\/ ;;:0 1'" c:l D E• k :i. n (.:;,1 \/ (·:·:·:· ,... . d (::J (·:·:�· i'f'l :i. l"l (.1 \/ r::·:·:• l'"

\/ (·':;) !'"

b I'" D k k �;;) 1 :i. 1"'1 \.:.:j

d C:) + + :i. n (.:.:.i

\/ (�·:·! !'" cl

C:)

1 i

l"l

(;.:J

1'"1

\.:.:_!

(j ,;;·�, p :i. l"'ï (;)

....,... r:::·:· 1.... q .::·:·1. r· �::; t:. :i. n (.:.:j \/ (·i:·! !'"

(: :_1 .:::1. �::; �;;;. :i. l'"i u ..

\/ E! !"" (_:;,1 E:'l. �:;; t. :i. n (_;_i

v e r q e e s t e l :i. j k :i. n g \/ E·:• !.-· t:;,:J E·! 1 c:l :Î. n (.:.:j

\/ r::::• I'" (.:;,! t::·! 1 :i. j k i l"l (;;,!

k e l :i. j k i n q

ver

\/ (·:·:·! I'" (.:.:.1 F::• \/ :i. l"'t (.;J

(! 1::::• V·.J i

:i. I'"! (.:.:J :i (·:::• t. :Î. I"l (,;j . ......... (·:·:! t• (�:j i ·f t.: i (] :i. i'l (.J

\/ t;;;) !'"

\/ (·:·:) 1'" (]

\/ E·:• l'" (:J :i. �::; ·;:;; i 1"\ (;!

\/ I:;:) I•'·· (_:;) :i. ·:::; t:. :i. i'"i (,:;,! \/ (�·:·! I'" <.] 1

E:l. ;,.:·:

:i. n <,;)

\/ \·::: I'" (.::_1 1 t::·! '1:.: ·:::. j •:::! !'" :1.

1"1 1;:.:J . \/ (·:�·) I'" \;.:.1 C:) ei cl E! l i j k i 1'"1 (.:;)

\/ (·::! !'" d o !'"1 k 1:::·:· !'" :i. n (,:;.l

\/ !::::• !'"

\/ ;:·:·:·! t· cl Cj jJ :i. r. 1 (.:.:J ......... !::·:: i".. ei c::: i".. i.... :i. r·� (.:.:J

. .....,. \·:·z· !'.. (_:J c::; ::::·! 1 :i. j k i n (.:.:.1

.

..

\/ �::·:·! i' cl c:; ......... :i. rt (J .. . \/ c:• 1··. d !' .. ,·:·:�. .::·:1. :i :i. r 1 (;;,! .

\/ t:·:·:· [•'" t_;,l l'" (':) ïf'l ((i :i. 1"'1 q .. ......... (·:::· !'" (J 1. . .:::·�. \/ :i. n (]

147

\/ (··:: � ..

: . . (: :.1 r · (·:·:·:l r 1 c:I (·�·:� 1 :L r 1 ç.� .. \/ 1::0!'" (;;,i I'" :i . j iJ :1. 1"i \,/ (·:·?.• !'" (_:;j f'" j :.::: :i. l"'l t;;j :i. :i. l"'i \.::,1 . ......... c:::: t · •] , ... . C:i (�·:! r ·, :i. n (J ..

..

\/ (·::! !'" I;,:,I I"" U 'l'.'. :Î. I"'I (;;,i \/ ��:·:• I'" (,:;) I'" U :i. :.:�: F!.:• J. :i.

....... 1:::: i'" (,:,:,! I'" u :i. ::::: :i. !'"! (,:,:J

1"1

\/ (·:::· !'" k 1 :'::'1. 1"'1 k i i"'l (.! \/ 1::·:! I'" k 1 .;':':i. p p :i. I'"! IJ \/ (::.·:· i"'' k 1 i:!i. l'" :i.

!"'!

-.../ 1::::· ,

\/ E;:·::• r··

k J :i. k k :i. !'"i \.:.:.1 !'" k 1 :i. en nï :i. n t;.:J \/ 1;:�! I'" k 1 Cl \\·2 k :i. l"'ï (:.! ....... �:·::· !'" k n i::i. \.:;) :i. n (_:J \/ a::.::· I"· k n 1::·:·• c h '1::. :i. ,..., \:,:) \'' (·:·:! i'" k l'ï i!::! c:l :i. l'ï \,;,1 \/ (:·:: i" · k n :i. j p n (.:J \... f!.·:·

!.:.:,�

\/ i::·? l'" l'"f .::!i. l'"i cl (·::! 1 :i. 1'"1 (_:;,! 'v' (:�! !''' h ,·:·:� 1'"1 ( ::J :i. !"'! t,:,:j

.. \/ �::� !'" , ..., .:::l. n �::; f:: 1 :i. n (.:J \,/ (·:::· !'" h i:':l. l'"' cl :i. 1'"1 t.:.:J \/ E• I'" I'"! �:!l. �::; F' (·::: 1 :i. 1'"1 (.:.:.l '-/ E! i'" !"·1 \·:·:·: r:::: ,.... 1 :i. j k :i. n (J \/ �=�·) i'" h (·::: { + :i. l'"i \.:.:j ....... (·:·::· ,.... ,...! t.·� :i. in E·:· 1 :i. j k :i. n q

\/ r:::·:· 1. k n o �:·2 'i. :i. n (.J \/ (·:·:: I'" k l'"i C) FJ :i. 1'1 tJ v· r:.· i" · k C::tE·: 1 :i. n q \/ ::::! !'" k Cl k :i. ï''r q . ..

\' c�·! I'" k u l :i. 1'"1 (;,l \/ 1:::: r· k C:l :n rn �::� I'" :i. n (.:J . \/ \·:·:·:· !'" k u !"'! cl :i. \.;.1 :i. r , \.:J \/ E·:• f'" k c:J n d :i. l"i q \/ c:· !'" k u r. 1 d �:�. c:: !·.., .:::·1. 1:::; i::J :i. 1'"1 (_:J \r' 1:::: I'" k U j::l (:·:! I'" :i. l'"l (;.:J

\/ \·:·:·:· !'" h E· 1 d i:�:· !'" :i. n \.:.:! \./ t-:·:� !'" h !:::·! 1 :i. 1'"1 i.:J

.

\/ l;:.;:• l'" h \·::! 1'" :i. !'"! (;_:)

.

\/ E·:• I'" l'"ï i�:! U \.:.:J :i. !"'! (.::J . \/ �:::·: I'" , ..., \·::·! \/ ·=�: 1 :i. n (J \t' E·:• I'"

h :i. 1'"1 c:i (·::·: I'"

:i .

\/ �;;) r· k o ,.... �::; t.: :i. n (;;,!

. \/ l-'3: !'" k C:) 1... t. :i. I"'! (:.:_i \/ 1::·::• ( ' k ,.... i:':l. c:: h t: :i. !"'i (:J

.

\/ (·:·::• !'" k I'" E:l. p p i

\l (·;:: l'" !"'r C:) (J I.... I"î :i. i'ï (.:;J \/ \·::·:· I'" h ( :;) !'" i 1'"1 (:.:j . \/ ;;;:.· , .. .. i"'! (J 1...!. c:i :i. l"'i t;J \/ �-:::· r.. I.. .I (J 1 ..1. t:. i n �:.:.1 \/ 1:?.·! I'" I"'! Cl \/ .;':':'\ ,::\ f'" cl :i. t.J i \/ i::·:·:• !'" ["·, u. :i. ;:.:·: :i. 1"\ (:.:J . \/ (·:·:·: I'" I·.., i.J 1 1 :i. n (;_:j

.... k ,.... :i. .:i iJ :i. \/ 1:::! i"'. k f" :L rn p :i. \/ �=:·! ,... . k r . u 1n 1n :i. \/ �:::.· ,.... k I'" o p p :i. .. ,... \·:�·: ,

.

l'ï

c:l (·:::· 1 :i.

n

\/ (·:·::· I"" :i. j 1 :i. n <.:.:.1

\/ ;:;;.) I'"

:J.

:i. ·:::; �;;: I'" :i

:i. 1'"! rï 1:::! ,.... 1 :i. .:.i k i 1"'1 (.] .. : · ........ . (': ! ,.. .:.i ,:·:\ (.:.:j :i. rï (.:J

\/ (:·:! !'"

\/ (·:·:! 1.'" j ,':':1. !''. :i. l"'! (J \/ F• !'" j <-::·:• 1 ..1. (] c:! :i. (.;J i 1'": (_:;j ...:J O I"'i (.:.:.i :Î. I'"I (;:,I . 'v' E·! I'" k :.'::\. b b (·:::• 1 i

ï"I \ :.:J . \/ t:'::·! f·" · l< .:':1 1 f< i r1 c.:.:J \/ F..::· , .... k ;;:i. r"t k c-:1 i'" :i. n q \/ (·:·! !'" k ·:·::i. r·: '1::. \·::·:• 1 :i. n q . ...,,... E! r k ,·::·�. n t:. :i . n (_�J . \/ •:::! I'" k .::·:·\ p p i r. 1 c.:J . \/ F:! r . k ;::i. \/ \·:·:·! 1 :i. n (] \/ I:'!.·) I'" k .::':i. :;·:·: :i. l'"! \.:.:.1 .

\/ 1::::• I'" k E:• l"'t 1'": i 1'"1 q \/ ::·:! I'" k C! I'" :Î. !'"i (J ...,,.... E· 1 . . . k (·:::· r .. 1 (·:·:! :i. j k :i. n (.:.:J \/ F: !"" k �::::• !'" 1"'1 :i. 1'"1 Cl \/ i·:·:·:· I'" k i::·:� t t·. �::·! i'" i n ï.:.:J ·· ...- i::·:·! r. k: i f::·:: 1 i ri (.:J •

..•

\/

.

(·:·::� !.... f< i t::·! ;;:·:

E·:

1 :i.<.:.:J

,..., ::.]· n (;,i n (J

k 1/·.1 E! ::·:·: ;;:·?.• 1 :i. 1'": (:J r·�

:i .

r..1 (:.1

\/ i·:::: r- k v·.J :i. I< k

:i.

n :;.:.1

\/ t·:·:·:� ,.... I< v·.J i .::·:t

(.:.:.1

\,/ ;;;� ('"

(.:.:.1

\/ (·:·::• I'" :i. l'l CÎ !...\ ·::::. '!::. I'" :i.

!"'!

nq

(·:::• i'" k ,.... u t·. '!::. :i. !'"i (;;,! k i...( :i. :i. {"'! (;;,! V �:·:! i"' k U. :Î. 1 :Î. !"·1 (.:.:J ...,,... (·:·::• i'" k 1...1. r .. 1-:: :i. n (;;_! \/ f?::• I'" k V·! ,::l. 1""1 �:;; 1:::: 1 :i . rï (;_:j

Ç.:J

\/ E� i'" l"'r U. I'" :i. n (_:J

j

\.:.:.1

\·':i.

!'"i

\/ C·:) I'" k I'" ;;;;) I.J k ��:) 1 :i.

.

....... 1:::! ,... .

:i. !'"! (,;)

\/ E• I'"

n (_:,:j

\/ (·:�! !'" l"'i :i. '1::. t:. :i. 1'"1 (.] . .,,... E·! r . 1. ., o \�:! c:l :i. n (.:;.! \/ (·:·:.• !'" ,..., C) !::·:.• -f �;:; 1 E:\ (.] :i. 1'"1 q \/ (·::: !'" h u <.:.:J :i. !'"i (_:;j ....... !!.·:·: r·· 1· .1 Cl 1 l ,·:·:\ r·, c:l ·:::� :i. n (] \/ E·! 1.... , ...1 c:l n (.:.:.1 (·:·:·! I'" :i. n \.] .

(;;,!

ïï

\/ (·:·:·:• ,.... k 1 :i. ïï :i. !"': (;,:J .... k 1 t:::: u. rn :i. n \;;,! \/ t·::: !'" k 1 E• I. ..i. i"' :i. n (;;J

(J

'-/ !:::! !'" (_:J 1,"1, i :.::: :i. 1'"1 (.:.:,1 \/ llf:! ,.... \.:.:_! u. I'"! 1'"1 :i. 1'"1 q \/ t·:·�1 r···· f··l E:i. .:!:i. ·::::. t: :L l''i (.:.:.1 . ........ 0::· i'" 1·..1 ,::·\ k k :i. n tJ

\/ 0?:! !"" h ,·::\ 1 :i.

k :i . 1 1 :i. 1"'1 q

\,/ 1::::· !"''

.

I"'! q

j

\/ t;::·) !'" k I;\! :Ï. ·;:;; 'Î:.'. :i. i'"i (;;_! l ,·:·:·'· c:l :i. !"i (_:] \,.. î:'!.·:• 1· " 1 E1. (:.:J :i 1'"1 (] .

\/ 0:;; I'"

\/ (�·:.· t· 1

k k :i. n t,:,:,!

\/ (·:·:! r.. 1 ..::·:i. en m :i. n t;.:J

\/ 1:::1 1.. .. 1 ,·::'t r·1 d :i. n (.:.:J :i. n i.] \/ (·::·: r- 1 ,::·,. i::l. '1::. :i. n ::.:..J . . 1 (·'::� (.J (.1 :i. ! '( ::.:.:J · ....... �::·::· t 1 c·::• i cl i r-1 (.! \/ �=:·: 1". 1 0:::· :i. i 1..., c.�.! \/ (·:·:! I'" 1 1:::� k k t:.·:! !'" :i. !"'i ::.:.:.1 \/ c-::· 1 1 1::·:·! 1 :i. j k :i. n (]

\/ ::·::! I'" 1 \/ (·':'::1 (•..

.

....

\/ ::·::.· , ....

1 1:::·:· n t.:.:.l :i. r": ��J

\/ (·:�! ,. .. 1 (·:·:·:· n :i. l"l q

\/ •::;:· 1··.. 1 1:::! i"'' :i. n q

\/ f::·) !'" 1 t:·:: \/ (·�·? n d :i. \;] :i. n (] ]. :i. c:: h t:. :i. f''! (;;,1 \/ C·:·! I'" l i c:: h t :Î. l"l (]

\,/ (·::! i'"

1 48

i 1 :L (.:.:J i r..1 (.] (] r·� t: ,...l . , ...� :i. c,:;J i r t t_�_:J \/ (·:·:·! [.... Cj r ·i t:. r· t. i n (_:;,! ...___... \·:-::· ,.... cl r ·: -1::. r-- :.. .t

1 \] k k i r· ·: (_:_:j

1

Ci C)

c: h r:-::? r··: i n \_]

\/ (·:::·1" .. 1

(:::t \/

:i. n (J

\/ t:::� t·

i· ·: 1...1. 1 cl :i. (_:_:J :i. n \] ..._,... t-:� r· c r: ·t. . \/ �::-::• !'.. n r .i t:. v·.J .:::i• .::':'1. 1"'" cl :i. \;;) :i. r·1 (J

\/ \-::-:· r-- 1 n �::; -:�; :i. n c.:,� ......... .:::-! !'" C:l 'Î::. :i. 1'": (_:_:_!

\/ E·:• !'.. Cl Ci !'" cl \-::·! 1 :i.

\/ 1::·:! !'" (::) Cj I'" l

\/ \·?:! , .... 1 !...i. c: !"l -1::. :i. c_:J :i . r--i \_:;_1

1 \/ (·:·:-:• l'" 1 \/ r:-::1 i". 1

h t:. :i. n \_:;_1 :i. <·:·?.• 1'.. :i. ïï q

1.. .1. c:: U.

1• ..1. -:::; -1::.

\/ t-:·:• I'" ïO i::i. i:il. \.:J

:i. (J i n \]

·::::. c:: h ,:':\. p p

1"'1 (_:_:) h Eit p p ;;:-::• 1 :i . :.i k :i. .

\/ ;;::! I'" ïCI ,·::i. ;':':! !::. .

(·:·?! ,.... rn i:':\ <_:;J \·::! r · :i. r··� tJ \/ \·:·:) r · 1n .::':i. k :i. r--: q

\/

\/ (·:-? !'" rn ,::i. 1 i n \_:_:J \/ (·:·:·! 1'" I'ÏI -:'i!i. !"l :i. 1'"1 (_::_! \/ F:: !' . . en ,·::\ n n (·:-::· 1 :i. j k :i. r·: (;_:) . \/ \·:·:! ,... rn .::·:·< n r·: i r--: t:.:.:J . . 1 :i. �::=. �:-� 1' . :i. n (_:J \/ (·:-:-:· I" Hl ;:·:,_ t (·::� t' :i. . i ri t:.:J ........ 1::·:·! I"'' rn <-:·:·! (·::! r·· . c:! .

\/ (�:-: i'" m (·::� \·:-: ·::::. 'l':. \·:·:�· I'" :i. n \_:;_� ril i:�: 1 c:l :i. 1"'1 (;,! \/ (-::: ("" lï'! �:::• i"l (;_:j !"'i t_:_:j

\/ ;;:-:: ,....

v e r m e n :i. g v u :J. d i g :L n g \/ (·::-:· I'" rn (-:z• r--, �::) (·'!.:· 1 :i. j k :i. 1'. .1 \_:,:) \/ (·:: ,.... m (·:-::· t� ·::::. �:::-:· J i ï"1 \.:.:.1 \/ E·: r-- m i j c:l :i. r ..1 \] \/ 1:::-:• !'" I'IÏ :i. 1'"1 cl E• I'" :i. r·1 ��:_:j \,/ E• 1'-·

lïl :i. n k :Î. 1'"1 (_]

:i. :i. n (_:_:_1 \/ E:• !'"" lH Cl -f -f (·?::• 1 :i. n (_:_:) \/ �:-:-:• !"'' lï'l C) ·f . .f :i. l"l (_:;)

\/ r::::• I'" nï Ci 1::::·

-........ \-:�-: I'" en u l l'fi :i. r·1 (_]

\/ (·::-! 1'.. ï!Ï U 1 ·::::. (-::: i'Ïi :i. i'""l (_:J

\/ E·:· r· en (J en m i r..1 1_:]

\/ :;::! !'" i"IÏ (J (J !'" C! :i. l'"t (_:_:j \/ E·: 1'.. nï c::: r· !::; :i. 1'"1 \_:_:_! \/ i:::: !"'' rn CJ i'" :�:·: (-:::· 1 :i. !'"1 (_:_:_l \/ \-::: r-- rn u u. t.-. i n (;_:.! \/ (·:-�· I'" lï"I I..J. ·{: + :i. !"''! (:J \/ �::: :I'" 1T1 U. ï"i t·. :i. 1'"1 \.:.:J

\/ (·:·:! I'" i'tï t.J I'" !;'·..! :i. 1'"1 (:.!

!'" l"'t -:':!� (_:;,1 (·::! 1 :i. !"'! t:;;J \/ (·:·:·! I'" 1'"1 -:'i:l. !...1. 1/·.J :i. i'"! (_;:_! \/ t:·:!

rï (_] v e r n e d e r l a n d s :i. n q \;' (:;;) {-'" !"'i i::·:·! lil :i. !'"'! (_:_:_! \/ (-:;: I' . I"'i ;;:-::• ·:::; '1::. E• 1 :i. n (;_:_! \/ E:·! I'" f'l E• \/ F!.• 1 :i. n (_:_:,t . ........- �:::: f· r--� :i. �:::: 1 :i r , (_] '-/ (·:·:! 1-'" l'"i (·:·:: d i:::! !"" : Î.

.

.

..

\/ c·:·:·! t·'" rï :i. (·:·::� t:. i (J :i. , ...i c.:.:;

v e r n :i. e u w e r w e t s i n q \/ i:::: 1... . n :i. (-:�:u. f.d :i. n (_] \/ (·:�-! I'" n :i. k k 1:::: 1 i r--� (;_:J .... .- �;:! 1'.. r·1 :i. ·:�; ·:::; :i. n (_:_:) . · · \..' •:::: r n (J ;;;:-:· (�I :i. rï (_:;.1

1""1

(_:;)

:i. !'": q

. '-./ (·:-:-:• !".. Ci C:ll'. ,·:·:i. k :i. f": (_:;) \/ (-:::· !'" C:l Cl t rn 0 1::-: d :i. (] :i. 1'": ;:_:_:J \/ e_.:• t'" o !'" c:! C·! n :i. n q ........ . (·:-:-:· t'" u t'" d :i. ï"l r:: !'" :i. n ,;_:J

\/ 1-::; 1.... 1 u. c h t:. :L n (_:;_!

\/ �:�:! r··

C:) \/

1"1 (_:_:_i

\/ \·�:· t·'"' Cl Ll. c:! F:! !''" :i. !""i q ,.... :i. !'"i (_]

\/ (·:-::• ! '" C:) ......... �:::

\/ (·'!:! t'" p i::l. c:: h -!:: :i. n c_:J \/ (:·:! t·--· p -:':':i. k k :i. n .:.:.� \/ \·::.· r-- p ,·::l. n d i r1 (_:_:J .... p .:::·1. p iJ :i. n (J \..- c�:: !'" p E:i. I.J p ;;:;: I'" :i. l"l q \/ (·:-::· i'" p t::! k 1::::· 1 :i. !'"i (_:_:J

-.../ 1:::! ,

ver p er soon l i j k i n g t. :i. !'"i (_J \/ 1::-::· !'" p

r::-:-: "1::. c-:�� t·"· :i. t"l c.:.:J \/ �:::::• I'" p 1 ;':':i. .-::':\ "1::. ·:::; :Î. 1'"1 (_] \/ t-::·:· ,.... p 1 ,::�. r--� t :i. n (;] \/ 1:?:.• I"" p 1 1:::: t,:;,l i n (J \/ (·::: ("' ' p 1 E-! t:. t �:-:.• !"' :i. !'"i (:.! \/ �:-:: t'.. p 1 c-:-: '1:.: t. :i. n (;J

....,... (·:-:-: I'" IJ :i.

\/ E·! !'" IJ 1 i c: l"l t:. :i. !'"'i (_:;,! . \/ ':::::: t· .. IJ 1 (J (] i :i. r·ï ::.:.:.1

p (J l :i. t. :i. !::-:: k :i. IJ Cl 1'"1 d :i. n (_:;_I \/ ;;;:-! !'" p C:l p p :Î. I"'! (_] .. \/ (·:-::· , . p (J t� :i. 1''"1 (:,! \/ (-;::· I•'"'

\/ E· I''"

\/ (-;;: I'" p Cl -1::. 'i::. :i.

1":

l"ï

(;;_i

p Ci �:: i n (_;_I \/ E:• I'" p !...\ 1 \/ 1::�: !'" :i. r·1 \,:,:_! ·....- F::• v-- i". ,·:·:\ �::; \:::. :i. n q \/ 1::-::. l' .. ,.... (-::: k ��·:: r--� :i. n (;;_! \/ 1::-:: I''

\/ i::::· l'" I'" i::-:: k k :i. n (;_:] \/ (·:::\ !'" !'" :i. c:: h t :i. n (;;_! \/ (-:::• 1' . !'" i j k :i. n i;_:; \/ i:::! l'" l"'' i j ::-:·: :Î. I"''i (_] .

\/ i:::-' i''" I"' Cl F::! t' :Î. 1'"1 (j

\/ (-::: !"" !""' (] ��:! ·:::; t:. :i. 1"'1 (_] \/ E! I'" !'" Cl l l :i. !"l (J

\/ 1:::! I'" !'"

(J t:. -!::. :Î. 1'"1 (_:;_i

. i m :i. n (_J

-.......- f:-:• 1.. .. !'" 1. .1.

\··· (·:-::• Ir' !'" u. k k :i. 1'": q

r-·: (;_:J

\/ E• !'" I'" f..J. !/·.J

\/ E· r· :::; i::l. ;::l. :i. i n (;;,i \/ (·;;) 1' . -�;; c:: !--·� -i:'iï. -f ·f i .

\/ (·:·:! !'" ::::. c: h

,:�.

ïï

;�_:)

1 :i. !'": (_:_:J

....,... ·�·:! 1' - \::; c:: I"'! .::":1. 1 k i n q \/ .:::::• !'" �:::. c:: h .:::·:. r.., ·:�i :i. n (_:] ...__,.. 1::-�· 1' .. ·:::i c::

h ,::·1. p p :i. n (J

\/ (·:-:-! !'" n (:J (-:::• rn :i. r--: (_:.:J ........- \·:-::• !'" n i.Jirt i'ït E• !"" :i. n (_:_:_i v e r o n aan g en am i n g ........- (·:·:: r-- c:l r--� ;·::'. c: 1·--: t. ,:·:� rn i n \.J \/ (·:·?.• !' .. Cl !'"'i c:! (·:·:·? I'" �;;� t E! 1 J :i. n CJ \/ �::·:·:1 ,.�- · C) r-� cl i 1:::·! t:::t :L r·i �;;J u r --, q (·::: 1 :i. :J k :i. n q \/ 0:�-:• I'" Cl 1'"1 C;J ;;;;:• 1 I.) k k :i . 1"'1 C.J

\/ c:· 1'..

.

\/ (�-:-:· r· -:::; c:: I'": !::·:! r·· 'v' :i. I"'! q \/ F:: 1'.. :::; c:

h t:·:! !.J.I'"' :i. n (_J

\/(-::-:· i"' ·:�; c:: i"l i

\/ C·! !'" ·::::. c:: 1--·: :i.

E? t.

:i. n (;j

.:.i r1 i

r-·1 (:.i

·::::. C:: h :i k k :i. rï (;;_! . \/ �::::· 1'· ·:::; c: h u n :i. 1 ...1 (_] \/ E• i'..

(_:_:J

.:·:':i. m en

+· 1"'! C.:J

,. .. :i. .:.i \/

h 1.... :i. k k :i. n (:.:; . \/ f·::� ,.... !:::. c:: i .. ·� r�· (J E·:� :i. i r·1 t::J .. \/ \·:·:: r· ·:::; c:: h rr· o rn p F:..: 1 i 1' ..1 (:.:.1 . \/ t::: r·· ·:::; c: 1· ..1 u. :i. ........ :i. �"'� (.:J \/ (·:·'!.• !'" �::; :1. i:::: f·'.. :i. l'"i (_:;j :i. j :.::·: :i. n ��;.l ......... c·:�. 1... . \... r.:.·:·! r· �:::. :i. en p �::·:·: 1 :i. n \.:.:J \/ �.:::� r .. �::; c::

·::::. 1 .::':\ IJ p :i. n (:.:,� . \/ r:::: t· :::. 1 .:·::t \/ :i. n (.] r:;;} c:: t·1 '!:.'. !::·:·� f .. :i. \/ i;::! ('"" ·:;:�

\/ ·�·:: i"''

\,.. F:! I'" �;::. 1

E7:• c::

!. i t. :i. ..

ll

. \/ \·::! r . . ·:::; 1 c:: n �::; :i. r .1 \.:.:J

t.]

!"'! (_:;J

t: r·

:i. l"i (J t:. r · (:J cl :i. :L n 1:;:J

\/ \·::: r.. \/ (·:·::· !'

. :::; t. 1 ..1. .

k :i.U.

\/ E! !'" ·:;;; . \/ (·:::• !'.

\/

:i.

\/ (.'::.• !'" ·::: :. u.

1 :i. j k :i. l"'l <;,:,! . l .. ï 'Î.'.'. :i. !"l (_:.:J . \/ •::·:� ,.. .. ·::; rn .::·:·. c:l :i . r .1 (.:.:J \/ i:?.·) I'" E!. ITI (::i. J l :i. rl i,:.:j

1 :i. 1'"1 (;)

kk

1 :i. ï"1 ;:_:;,i

t. .:::1. k

v· �:::.· 1' ..

.

v· ,;:·:·:• !'" ·:�:. ITi Et c::

t. E:'i. k k :i. n i.:J

\/ (·:::· !'" t:. .:::'. l :i. n (_:J \/ (·:·:·: ,.... t: ,:·:·1. n cl i n q

. \/ c·::• l'" '!::. .::·:·1. p p :i. 1'"1 c;,:,t

\/ (·:·:: 1···· t. E:t :::; t :i. n (.J

\/ ;;:;; !'" ·:;;; ITI E·! C:I

\/ I::.;:• I"'' t.: ;;:;: c: h fï :i. \/ f::• l... . t: E:• c:i f.-'1! 1''. :i.

\/ !?::! !'" ::::. f'l'i C:! !'" :i. i'"l t;;j

\/ i::·:! !'"

:i. 1"': \] . \/ \·::: ,.... �:;; i'iï 1::·:·: 1 t.: :i. r . 1 iJ

1 1 i l'"i \.:;,1

(·::: ,.... �:::. i"l :i. .:.i cl :i. rï �:.:J \/ (·:·:: r · ·:::; n :i. p p (·::! r .. :L r·1 (.:.:.1 . \/ (·:·:: ,.... �:::. c::' b �::·:·:· ,... :i. n c::J ..

�:::. ( ::) (·�:· p \·:0:• 1 i 1'"1 (.:.:j \/ r:-::·:1 1···· ·::::. (J en IJ (·:·:! 1.... :i. r·� (:.:J . \/ (·:·:! ,.... ·:::; p E:\ n :i. 1'"1 ;:_::.1 . \/ e..: r·· �::; iJ .:::l. f''i 1'"1 :i. n (.:J \/ E·! !'"

(7.:• 1'"1 :i. i"'! (j

\./ i::·:! i'" �;;;. 1:::; E• !'" I'" :Î. rï \.:.:J \/ <-:-::· I'" ::::. p :l

\/ �::·:·! ,.... ·::::. p

\/ (·:·:·:· , ....

(·::!

d :i. 1'"1 \.:.:.1

\/ r:..":! ,.. .. �::; p

C) (·:::• 1 :i. 1'"1 i]

\./ E• !'" ·:�; p D (·:·:! J :i. ï'l \.:.:J

(·:·::• :i.

c:! :Î.

ïï

\/ (·:·::• 1'" ::::. t:. i:!t 1 :i. ......... �:::·? ,....

. . ..... .. c·:·:! ,... .

iJ

(,:.:J

::::. t·. .;:·:i. l 1 :i. n (.:.:.1

·::::. t. i:?.. IJ �:::·:· 1 :i. r..1 t.:.:.l

\/ E! !'" �;;; T.: \/ �::·:: 1 . .. �::;

\/ (·:·::•

l"'j

!'" :i. n i.:J

t:. �::�! d i:::·: 1 :i.

.:.i

k i n (.:;,!

1 1 :i. 1'"1 i:.:J

·:::; '!::.

. \/ t;:;: ,.... ·::::. t:. ;;;::• fï'i i'IÏ :i. 1'"1 (:J . \/ (·:·::• ,... :::; t E·! rn r::� \·::: 1 :i. n (.:.:J \/ i::·:·:· , ....

::::. t:. i::�! 1'"1 i l"l q

\/ !?::·:· ,... :::; t. (·?:! ,.... i< :i.

!"'!

\.:.:J

\./ (·::: I'" :::; t. t;:.;:• I'" \./ :i. 1'": \;.:) \,.... (·:·:·: r .. ·:::; t:. r:·: \/ :i. (;,:) :i. n i;J \/ C:::! !'" \/

\·:·::·

:::; 'i::. :i. j \/ :i. l"l q

,.... ·:::; t

\/ ;:·:·:! !'"

:i. k k :i. n iJ

·:::; t u t;.;�· 1 i

r-·�

1;;,1

\/ (·:·:! 1 .... �:::. t:. (:::t rn i'l'i :i. n 1.:.:.1 .. \/ �::.• :' ·:::; t:. (::J rn r:� :i. n (.J \/ e::•

i'" �::; '1::. o p r:� i n ;;;.:J . �::; t:. C:) ,.. . :i. n (.:.:J

\/ <·:·:·: 1' .

\/ i::·:! r .

\::; t·. C!

t.: :1. n (:.i

\/ i::Z• !'" '!::. Cl 1 k :i. ....,... (·::• !'. . t. Cl n :i.

r·1

l"l

(,:;,!

(.:.:J

-!::. Cl !"'! fï :i. ï'l (j \/ E·! i'" '1::. I'" i::l. ÇJ :i. n <,:;J

\/ !::·:·:· i'"

i'" .:':':i. p p i i'"i (:J . . t:. ,... \·:·:! d :i. n \.:J

\/ t;:·� (•'" t. \/ <·:·:·:· r ·

k k :i. n (J . t. r . (J 1:::! b t:.·! 1 :i. n q

t. !'" Cl F·! t: 1;;;:

]. i.

l"l

l"l t;.:J

(.:.:J

t: u. i :i. rl ';] . \/ (·:·?: (' t I...!. :i. l'"i :i. 1"'1 \,:.:j

\l r:..�· I'"

\/ ,:::! !'" 1...1. :i. t:. i:?.·:· I' . 1 :i. j k :i. n c.:J

\/ 1::::· I'" ......... (:':\ i:':i. t· c:l :i. (;J i . \/ \·:::· r · \/ (::·\ \] :i. r .1 (;J

r· \/ ,::i. 1 �::; :i. \/ t:::· r· ....,... ;::\ n q :i.

\/ i:::!

\,/ r:;;: i'"

r ·,

c;.:J

n C.:.�l nq

\/ .:·:'t i'" :i. n ;;;,:,1

t·. t:. :i. n (.]

....,... i5! r · \/

\/ Fl! 1' .. \./ i::·:! ,;:;: . ....,... r:.· r . \.' F::•

]. \./ C:i l...i. cl :i. (,:;,t :i. i'"l \]

1 :i. n \.:;J

\/ i:?::• I'" \/ C·! 1 ]. :i. 1'"1 r:;,:J

I'" ;;;:. '1::. E• k :i. l'"t CJ

\./ (·::: I'"

l"î (] t·. i m rn (::·:· 1... . :i. n (.]

\/ E! I'" t. �·\! :i. j · f \·::: 1 :i. n (_:;j

,.. i::·:! k :i. i"'i (.:J . :i. n !_:.�i \/ \·:..:· I'" ��:. p ,.. . :i. n

\/ i::�! ,.. .. ·::::. p

r''t

I'" '1:.: 1::::• 1'.. i

\/ (·::·! 1 .. .

\/ (·::! I'" 'i::. I'" Cl Cl �;;; t:. :Î.

1 :i. 1"'1 '1::. i:?.·! I'" :i. l'"ï (_:;)

..

\/ \::::•

V t;;;: I'"

:i. '1::. i::. :i. l'"t (j

�;;; p I'"

t. (·:·?: (.:.:J i�;) l'"i l;\1 Ci CJ !'" c:l :i. (J :i.

. ....,.. (·?:! r. .

\/ 1;;;: !"" ·:::; p

\/ (·'!::• I'"

q

\/ t;:.;: I'" t:. I'" i::?:

:i. 1 l :i. n ;:.�:J

·:�; p

:i. 1'"1 (.:.:j fï

'1::. t::·:• l l :i. 1'"1 \.]

\/

\/ (·:·::; !'" ��:. p

(;,:J

i"'!

:i. 1' ..1 ;:;J

t:. Lt r.. :i. n iJ

'./ (·:�: ,.. .

\/ ,:;;) !""

\/ (·:·:·! !'"

1 :i. ï..1 (.;! .

nq

\v··· (·:·:·: r· ·:�� t..i. ·f ·f :i. f"l ::.�.1

\... c:• i'" �=�.. 1 :i. b b :i. n (_:;j

·:::i !"'i (·::!

i r ..1 (;) . . r .1 (J

t:. r · · l< f< \/ F:i !' .. :::; t: r·.. r:.· r ..1 (.:.! . . . · ..... c:.• t' . ·:::; '1::. r . :i. .:.i k :i. .

\/ (·:·:! !" �::; '!::. C:l 1...1. t:. :i. i'"i (.:.:.! . \/ F.·::• 1.... ·�::. '!::. :·. . i:':i. k k :i. n t;_:;,l

...,,... \·::·! i'" \l E! n :i . n (.:.:J ....,.... \·::·:· r .. \/ �:::! 1.... ·::::. i n (.J \/ (·:�:· !.... \/ E·:• t·.

t:. :i. !'"! (]

\l (<·::: il"

\./ :i. 1 t:. :L r··r (.]

\/ (:�! I'"

\/ :i.

\/E•i'. .

\/ 1 a. k k :i. r1 q

.

\/ c-:� ,.. . \/ 1

ï'l

(;;j

.;':':!. (:':l i'il ·:::;

:i. f"l (.]

\/ C! I'" \/ 1 i:::: c:: h t. :i. rï <.:J .. ....,... (·::.· l' \/ 1 c·: ;..:·: :i . n \.:;,1 \/ ;;;::• ("" \/ 1 C) 1::·2 :i. :i. ('"j <,:;,! \1 <·:·?.• i'" \/

1 Cl E! k :i. l'"t q

\/ 1 u. c:: !"'I '!::. :J. ::.:.J :i. l'ï (;_:j \/ r::.:· i" . ....,... o E! cl t-::·:· i'. . :i. rl (.:;.i . \/ C·::• I'" \/ D C:::! (� :i . r. : q \/ (·?.·:• 1' .. \.:' U F• i'" :i. l'ï

\/ (·:::• !'"

(.:.:.1

1 50

:i. !'"i (j '1:: :i. ÏÏ (_:_:j . \/ �::-: �--· \/ I'" t:::· 1::-:: 1n cl :i. 1 ...1 ,;_:J -..,..- 1:::-:· l '" \/ 1'.. :i. (·::-:· :.::. :i . r·, (_:_:J \/ •::-::· !'" \/ �--- · D 1:::: (;_:_i i n (_:_:) . \/ i ... D l :i. j k n \/ (·:-::· !'" \/ !'" (J u. f;·._! (·:·:·! 1 :1. _j k :i .

......... c·:·::� r :.:·:: E:'t ei :L c.:.:_! :i. r·t (.:.:.1 \/ (·:? !(' :::\ cl i ï"! (_:;_� -

l"!ï

\/ (·:·:·! t···· \/ tJ. :i. 1 i l'i (.:.:J

\/ 0:·:·:

\/ (·::: r·· \/ E·!

f"'l

\/ (-:·:·: I'" I.:'J i:':\ �':1. 1··.. ei :i. \;.! i r.., ;:_] . !'" 1/·.J .!:':i• .:::1. !"'" 1 C) ::::-: :Î. !'"i (.:.:J

\/ t;::·!

\/ (·:·:! !'" 1.:'-l E�. C: Î"\ 'Î.'.'. :i. !'"I (_:;,! \/ (·:-� !'.. , .\1 ;':':\ r"· 1n :i. 1'"1 (;.:.! . \l E·?.· r·· 1.:\1 i::l. r . !'" :i. r'! (:.!

\/ E·:• I'" II'J i!::·:• !'" :i. i".t (J

'/ f:! l'" l,:\) 1;:::• 1''" :i . 1'"1 (_:_;i \/ E·! I'" 1/·.J 1::-:-:• I'" k \·:�:· J :i .

C;J

.:.Î k

l'ï

(_:;)

V·.! �:·:! r·· k -!::. 1...1. :i. <,:;J 1 :i. j k :i. 1'"1 (;_:) \/ (:;! !'" !;\I i?!:! i'" j::) :i. I"'; 0:.] (_:_:J

\/ �:::! !"" v·.J �:-::• '1::. E· r·i ·::�. c:: i·.., (:'ii. j:;) p t::::· 1 :i. j k :i. ïï (_:_:_! it'J C!: ;:-:: (·:·'!; 1"'1 J :Ï.

.:i k :i.

\.' (·:-::• 1'" 1;'-. I :Î. (::J i] i::::• l :i. l'"i (J _, \/ (-;;; 1,..• V·J :i . j CÎ 1;:-:·! !'" :Î. 1"\ i.:.:.l

\/ �;;3 I'" V·.J :i.

.:.Î

d :Î. l"'i (.:.:.i -!::. :i.

!"'!

\.:.:j

!'"I

��J

\/ \·:-:-:· , .... v·.J :i. j ;:-:: :i. n (;_:_!

\/ 1:::-! ,.... !;·._! :i. k k I;;;; 1 :i. f"'l ç_:_l \/ C! i'" i:\' i 1 cl f:! l'" :i. n i.:.:J

\/ 1::::• I'" î;\i :i. 1 1 :i. f.:.:.! :i. !"'i ::_:;) :i. f"l \,:;J \/ (·:·':) Ir' Î/·.J :i. !'"! \/ !;:�·) !'" !;\) :i. i"'i t:. i::·':! i'" :i. ï"i (,:_:J \./ E·::• 1·· ·· f..:·.J :i. �::� �:::. <·::! ]. i t•··l (.::j . \/ (·:·:! r v-.J :i. -!::. -!::. :i. ÇJ i n tJ \/ �:·:! ,.... 1"'-J CJ f:::! :;:� t·. :i. l"l (_:J \/ �:-:! ,.... I_!,) C:J !'"! cl (·':':! I'" :i. 1'"1 �] \/ E• I'" V·.J C:l !"\ d :i.

-;;:·: :i. n k :i. l"'t q 1 ;:·:: :i. r..t r-t 1::.-: !:;) E·:· 0::: 1 c:l :i. n (J \/ (·::: 1·· - z :i. n n �:-:: 1 :i. .:.i k :i. rl () \/ (·::·:· I'" ;::·: :i. n n i n (_:;)

i"\

(,:,!

\/ (�·'!: !'" V·.J C) C) i'" C:Î :Î. f"! 0:.:.:.1

\/ (:·:·! I''· (,'J C)l'" c:l :Î. 1'"1 \.:_:j

\/ r:::! !'" 1,.-...1 C:J I'" \.:.:.! :i. l'"i (J . \/ 1::-:1 I'" v·.J o r . m :i. n (.:J .. . \l 0:-::• !' V·J C:) I'" t 1:::! ]. :i. !"'i (;;_!

\/ E-!1'" t"-J I'" i k k :i. n q \/ (·:·:·! r·· 1/·.J 1,.. :Î. ï"i (_:;,! :Î. 1"'1 (_:J \/ \-::·! I'" V·.J U. l \/ :i. 1'"1 \_:;,i \/ (·:·::• i.'" Î/·J t.J. j•'" l;] :L ï"t (;_i

\/ (·:::· I'" :.:::

C:! i::·::

l'ï

o:.;J

k :i. n (_:_:)

\/ �:.-:· I'" ;::·: u i·::: n

:i. n (.:J 1 :i. .:.i k :i. !'"! (]

\/ (·:::• I'" :.:·:. C:i i::·:! -!::. t;;::·

\/ i:?.·:• I'"

Ci E:•

'-./ •::::• !'" :.:·:·: Cl

···/ f::! I'"

.:j

:i. (·:::• l"l :i. I'"! (_;:)

\/ <::.·• ....

\/ (·?.·:• I'" �\i i::::• 1 \/ :i. l'"t (_:.:.i \/ (·:�! I'" 1/·.J ,:;.;:• !"l l'"t :i. Cl \/ E·:.· , .. .. 1..-\r \·::: n �::� :i. n \;.:.1 .. \/ \·:-:; !'" V·-! (·::: 1.. t;;;: 1 ei ]. :i. Î k j_ I 't \ .�

\·' �;:� !'" V·-J :i. j 1 i

:i. n ::_:_:_1

\/ (·:·:? I'"

\/ (:·:·! I'" 1/·.J (·::-:• 1 k :i. l'"t (.:.:j

\/ I;;;:• I'"' V·.J :Î .

l'"t

:i. 1 t:. i r ·; (.] \/ (·:�! I'" ;;:·: :i. 1 \./ E! I'" i l'"i (_;,!

\/ �::�· I'" t;'-J 1:::! 1 k u tn i n ::_::.�

\/ �;:�· !•'"

f::: t:. 'i::.

\/ (::-:• 1'"

:i. j k :Î. rï CJ

ï'l

1 :i.

!'" :.:-:: E? ��:.:_! (! :Î. 1...1 ÇJ

\l (·:·:! r·

\/ i::·:·:• I'" [1-.J (·:::• k :i. i'ï (,:J

\/ t:-:·1 I'" t..\1 �?.·! I'" \/ i

(J

\/ <-:�:· 1.... :.:-:: \·:·:·:· \/ t:-:�: n \/ n 1...1. d :i. i.:.:j :i. n
\/ f:::• !'" I;'.) (·::-:• :Î. C:l :i. !"'! (_:_:]

l'ï

l;_:J

......... (·:::· r.. :;::.

\/ E·: 1···· V·.J -:':':\ �;;;. �;;; :i. l"'i (! \/ E·:' v·· f.:\i E:t t:. f�·:� !... . :i r ·, i:] . \./ 1:::! 1'" V·.J (·:-;; (_:_:J :Î. I"'! (_:_:_i

I/·.) :;;;: ,.... k :i.

(::l. i'f': t::?!

, .. l

\/ (·:·! r.... E·:' :L 1 :i. r-t t.] k t::? l'" :i. i'ï (_:J \/ !::-::• 1'" \/ (·:·:? �". . ;:-:: (:·:·! 1 + �::; -:::·�. n c:! :i. (_:.:.i :i. r..1 (_�J cl i r·t

\/ ,;:::· i"'' :,'-J ,::·:\ E:·'· :i. :i. n (J

\/ t;;;:• I''·

I< i

-:'::'t. l'"t c:l :i. !'ï CI \l <-:::

\/ (·::·! !'" \/ l...l l'" :i. 1·· ·1 (_:;,!

\/ �;;; !'" V·J ;;:;; k 1;;;:•

t:·::·:' 1 :i. j .:::·�. k :i. l"l (.1

I'" :? ,·::'<. k k :i. 1'"1 \_:;) 1 :i. ::.:.:.1 :i. l"'l (_:J

(_:]

I'" \/ !...i. 1 J :i. 1'"1 (_:J

·

.:·::·t. l<

\/ (·:·:·! f" �:::

t i l'"t (_:;)

1 :i.

1'ï

(.:.:J

: : Cl !"" q i r·t (:J . \/ 1::::• 1'. !...t e: ! ..·: t. :i. n (.:.:J \/ (·:·:·:• I'" .: :

\/ (·::-:· I'"

1• ..1. :i. 1 :i. n ;;;_:_!

\/ (-:;.; I'" ;:-::

U.

\/ (::.·:• !•'"

t..t ·:::; t: (·::-:• i'" :i. !'"t ::_:_:_!

\/ c:! I'" ;:-::

'-"J i::l.

\;' t;;::• l'" :.;:·: I.J :Î. !ïi :Ï. l'"l (Î :i. p :i.

1"\ \.]

\/ (·':::• !'" ;:-:: V·-J ;':':\ (] 1::·:! 1'" :i. !"l (J

k k :i. n r:.J

\/ E·:• !'" ;::: V·-! t:� 1 (,:;J :i. n (_:;J

\/ \·:::• 1'" 1;\! E·! !'" :Î. rï \J . j ÇJ :i. n \_:_:J \/ (·:-:.· r . ;:-:: �\�

\/ \·:·:! I'" :.:-:: 1.:\J :i. k k i rï (_:_:) \/ (·7.·! ·::::. t: :i. q :i. n q ........ 1::·:} ��::. t� :i. 1···� c.:.:j \/ f:·:� '!::. �::::: r .. :i. n \_] \/ F:.· t.

fn �:::· ·:::; -!:.� i n ;:_:_:)

\/ E• :::::

1::·::• 1 i l"l (_]

\/ (·:·:·! '1::. '1::. :i. r''i (_]

\/ :i.

t::·:• l'"

:i. rï (_:;j

\/ :i. j 1 :i.

ïï

t.J

\/ :i. l l i n q

\/ :i. I'"! c:l :i.

\... :i.

!'"i

(.:J

�:::. \·::!!'" :i. n q

\/ :i. -!:.� t:. :i. n (;_:) \-' 1 t::-:· c: 1·.., t. :i. n r:J

\,/ 1 :i. j :i. 1'": (:) ...,... l :i. .:i rn :i. t"'i (] \/ 1 CJ E! :i. :i. i"l r:.:.:,t 1 C:l (·:�! !'" i 1"': (] \/ \J c::

]. :i.

·:::; (·:·?:

I'" i ïï r:;.:.1

151 \:::.• !' ' :Ï. l"t C;J

\/ u E! cl i

r 1 1.:.1, \/ Ci (·:?.• \.] :i. !'"i q \/ u 1:::! 1 :i. r ..1 c.:J

\/ (J �:·::· I'" :i.

·

!"'!

\/ CJ C) f" v·.J (·::! r · t::: :i. ,...f (.:.:J \/ Cl Cl !'" ;::·: t:·:! q i] :i. 1'"1 (,;) . . :Ï. i. t ::.:.:.1 \/ C) (J f. :�·:·: ï;::! t:. \.' CJ D I' .. ;:.:: :i. E? n :i. n q

!�:.:J

\/ o 1 IJ , .... �::·:.· n C�! :i. n (.:J \,/ u

l cl (J ;:�·! 1'"1 :i.

\/ u

1 ;;:.::• :i.

1'"1

ç:,:j

c:l :i. (.:.:j :i . 1"'1 (J \;' Ci 1 (·::.• :i. l"'i cl :i. l"i (_:,:,!

:i. t:. t.: :i. n (_] cl t:-:�· 1'" i l"l q

\/ ei C:! !'" :,�::

1'"1

\/ ( J i·" ·

\/ C:l 1 (�! !"'' Cl F• :i. :Î. f"'l Ç,:,i

\/ (J I.... en :i. n (]

1 h .:�:'t f•'" c:l :i. n i,:.:.i \/ C} 1 1 i l' ..ï t.:.:,t

\/ I'" ,·::l. (;_:j :i.

'v' Cl

\/ D t. l i/·.J

1 t. D O :i. :i. !""! (_:.:J

Cl ].

\/ Cl •:::!

\/ I'" :i j k Cl !J :i. 1'"1 i.]

. :i. j J ;:·:�. '!::. :i. n .:.:.:.1 \/ ,.... :i. j ·:�; p i'" \·:�· k :i. n iJ

!'" :i. l"l \]

\/ I'"

\,/ u l'"i k (·:::· 1 :i. ï'l i.:.:J

\/ (J r·1 n :i.

:::; ·::::.

i n (�

IJ 11::1 !"'1 {:':\. r'! c:l F:: 1 :i. n r:J \/Cl Cl i'" i;) �:?: !· 1 (] 1.:�·! c:l i rï ':.:J \/ D u , ....

c: 1·..1 t i n l.:.:J

\/ C:l o i'" i::;; �:::·! 1

\/ C:l C:i r ..

\/ Cl n I'"

IJ •::·:: p 1

,·=·:!. 1'"1

t :i.

n

b (�:: r·· (·::·:• :i. d :i. n t,:.:.i

(j

...

..... . . (::J (J ,.... b (�·::• ·:::; c: , , :i. k k :i. 1'"1 q \/ \J C i'" !::i f::! ·:: :; p I'" E� k :i. 1'"1 i.�.!

.. \/ (J Ci I'" IJ �:·:: 1;\Î �:·::• ,. . k :i. l'"i (,] . \/ U D I... I::i :i. cl c:l :i. n (_:.:J \/ Cl (J !"" C:: :i.

j { 1:::·:• i'"

i

1'"1

C]

!;\! E:l. .:':':\

!;\! {:!I. E:'t i'" cl t.::·! l'" :i. 1"1 (:.:.1 f;\Ï ,·:':l. E:\ ,.... en (·:·::· 1 .... k :i. n q v·.J E:l. .:::t r· !'"i '::?! cn :i. n \.:.:! v·.J !:!l. i::l. r·

�.....J .::':I. ·::·:·t i"''

V·.J ,::'!. 1"1 1;\f .:::·(

(J ,... :i. j 1 :i. n (.:.:1 . \/ U O I'" :i. 1'"1 f·'" i C:: h t:. :i. l"l (;.:,!

!::J (·:·:! I;\) C) l"'i :i. l"'i (;:,!

i"'i d \:::�\ 1 :i. !"'i i;J

k �::·�· 1 :i. n 1;;.1 t::: 1 1 :i. 1'"1 \.:;J . .. \AJ ;1 r ., \/ i::::· ,... 1· 1 o u cl :i. n (;;_!

V•! E:i.l"l s::. p

. k \] rn :i. !"l (.]

.

i·:::· n i n q

\/ (J (::J , ... 1 i:::·) (,] \.:.:J :i. 1'"1 q

i;\1 .�.':1. p

\i C:i C:l l'" l 1!.7! :.:�: :i. l"l (_:.:J ....,... (J D l' .. 1 :i. c:: h t. :i. n (.:.:J

V·.J E:'1. i'" !'"

,,..,., ;�'!. !'" m :i. n ;;,:.:.!

\/ Cl (J t" · l (·::) :i. cl :i. n iJ

E·) 1 :i. !'"i i]

,,.\) {:':1.!'" 1'" :i. n q ,,..... .t .::':l. ·:::; (·::·:· rn :i. n \.:.:J ,,..\, ·:·::!. �:::. �::; :i. n i.:.:J 1,.-.J a. '!::. E! !'" :i. n (.:.:J

\/ C:) (J i'" p (J t:. :i. !'"i t:;,:,! . ...,,.... D c:l ,.... ,.... t-::: k (·:·:· n :i. , .., (.:.:J

(J Cl I'" ·:::i c: l'"t :i. ;;:;:• "i::. :i. l" l (!

\/ u c r .. !:::. c: h v· · :i. j �..,.... :i . n (.:;,�

v.J f:::• cl

\/ C:l (J !"" ·:::; c:: l"l r...t :i. \/ :i. n ;;,:.:.!

i;\1 1:::1 d

\./ Cl C:l !"" -:::. p •::::• ]. :1. :i. !'"i (.:J

v·.J (·::: ei

\/ iJ Cl r.. �::; p ,·::i. n n :i. n \;.:) Cl !'" �::;. p :i. �:.·:• (:J (·::• 1 :1.

::·:: 0:: \:.:J (.:.:J :i. n i.:.:J n (]

(J F:.• 1

v·J ;::·'· r1 .

...,,... C:) Ci , . ..

\l C

·:::; c h u f;•.J :i. r .., (;_:j

(/·.) �':':i. l f'fl :i. 1'"1 q

!"'1 (.:.�i

\/ () D I'" (::; p i'" ;;;;:• k :i. !"l t.:J

(;,:,i

1,.\: �::�. rl b 1:::·:· t.: .::·:'1. 1 :i. n (.:.:.1

\/ C:l O I"'' I"'ï F!:! .f f :i. n q

\/

ï'1

!'" h o r .. (] :i. n (]

1,•.) ;'::·1. 1 (.:J :i. i"\ (.:.:.1 1;\) i:;'i. l k :i. !'"! (]

\/ Cl D I'" t,:,:j E·:• \/ :Î. l"l (_:;,! . \./ (J u ,.. . (.:J 0 !"" cl :i. l"'i (.:.:J

.

\/ 1•..1. 1 c:: ·�:\ l"l :i. �:::. (7.·:· ,.... :i. ,..., (;_:j

\/ 1...1. 1 1 :i.

i;\) .::':l. k :i. ï''ï (]

\/ Cl U I'" cl i'" .::":1. (] :i. ï"i ;;:J

\,.. o

\/ r·... :i. j ,,......� .�·:·'· !'" :i. n (�

v·.J i:!i. (J

\/ (J Cl I'" d :i. i·::·:· n :i. rl \.:J

\./ C:J C) I'" !'"i (J 1...1. d :Î.

(_:;j

��::·: F.·:·: �::; i:!1. i:':l. r ..1 j ii:i. <.;.1 :i. n (;J \/ !'" :i . j k E:·! f"l !"'i :i. 1"'1 \,:;_!

\/ Cl 1 t: I'" t::::• k k :i. 1'"1 (.:.:j

\,..

!"î

..._,... , . . .

\/ Cl 1 ('f'l i:':� k :Î. I"'! (.:,i

\/ C:)

:i. n iJ

1'"1 iJ e 1.... b i::·:: k (J m :i. !"'1 (;,:)

c! :i.

k f::·! l'" :Î. !"'i (.:.:j . �::·::· 1. . cl p �:s '!::. .:·::1. n cl :i. n q

V·.J \·?:.• c:l i:::·:• l"'�·\) (·�":: cl

t,:.:J

f/-.J (·::! cJ

;;;;) f" Cl p \/ è':l. t:. '1::. :i. î"'1 (]

(·::: ir' C:} Ç] �:·:. (·::! (_] <.] i rï <.:.:J

1,�,! E·! C:! 0::·! I'"

\/ F::: !'"

:i. f"'t \.:.:.1 \/ Cl CJ l'" t·. b I'" 1;:·? l'ï Ç] :i . n (_:;j \/ Cl Cl i'" t. C:Î I...f. l'" :i. 1'"1 (.:.:,1

i.:\i

t:·::·! \/

\/ u Cl i'" t:. k u rn :i. rï q

V·.) C·:! •:::: !'"

\... c:J CJ t· :: :; t (·::·:

.. \/ D Cl ,.. t·. b

1 1 :i. r·: (_:J

(·::! 1;\1 1;::: Ç.:J

1/·.J \·:::· ï:::·:· !'" I;'.] (:;;; i:?::• i'"

\/ c:i
t ::::. c:: h !'" :L .:.i cl i n iJ f"i (]

\/ Cl (J j•"' t. t. (·::! 1 :i. l'"i i]

\/ o C;) r . . "1::. :;.:: (·?:! t:. t. i n (.:;) . \/ C) C:) ,.... ........ �::: !'" h :i. . t. :i. l"l (_;j

l"i

(J i" \/ (·::·! t · V·J .:·::·•. 1'" en i n \]

(.:.:J

!'" 1::::• k :i. 1'"1 \]

I;\) E::! \::::• !'" ·;;;; "1::. I'" ;;,·::1 \/ :i. !"i Ç.:J .. t.l�.J \�:·:·: (·:·:! i'.. r;...J (·::·! �� . I< i 1.. 1 (.:.:J V·J �::::· (.:J

11\, �:·:·: (]

b !"'' .:.:':i. n d :i. n (.]

.

!::J 1. ..

i;\i E! q C::

t

......... n

,..., u 1...1. ei :i. n �;.:J k (:':'\ ,·:!'1. '1::. �.;;; :Ï. !'"! 1;.:.1

f...'J \-::·! (·::: I'" �::; p

\/ Cl C:) !'" '1::. ·:;;; t. l...l l;\) :i.

\/ C) C:i !'" \/ ;;:.;:• i·"' ·::::. t. ,;;;: !'" k :i.

<;) E! 1 c:l :i.

l"'t

:i. r·-; (�;_i

V·J E! ;;:·:·? i"'' 1 (·::.• (.;J (J :i. !'ï \] ·::;;. p :i. ;;:.;; (] ;;;.�; 1 :i. 1'"1 c;.:,l

\/ C:l C:i ,.... t :. p 1 .:::\ n t·. :i. n Ç.:J . \/ C:) (J ,. . . t:. ,.... �:·::• k k :i. 1'"1 (,] \/ C! D r ·

(·::! (·:·:·:: 1,. .. (.:.:J

E·: n

iJ :i. n (J

!'" C:i k k :;;;) ]. i i'ï (J

i j { \·:·:• 1.... :i.

1,.\. ) t:':.' (] l:êê:• !'" :L !"l (J

l"'i \.:;J

(;.:J

1 52

r·1 c.:J

v·.I �::·:• (.:J !"l (·:·::· rn

:i. l'"t \;;.1

'1::. :i. !"'! �::.�!

:.:�:

.:·::1. 1 :i. <:.:.:J :i. ïï a. l :i. n Ç.:J

:.:·:�

.:·::1. rn \·::1

;;.�

1 :i. 1'"1 (.:J

E! (_:.:J E·! l :i. n

l;\1 �:::! �;.�! \/ i::·::• I'"

b !'" E• c:! :i. l'"i \.]

(..'.) (·::·:• i.:;j \/ C:) (-:'!.• !'" .::':'t k

lAl (·:·::• (:.1

lf·.J t;::·! (J ;.;;;

/.!·.J i:::;.

·f

:i.

(·;::• ['"!

:i. 1'"1 (.:.:j

k :Î. !'"! C.:J

cl

!"'! (;,:)

C:.·::· 1 :i. l"'t (.:.�1

V·.J (·0::• :i. (J E·! i"' :i. I'"! (_:;) ,,..\J I::·:: k :i. n q (:'..! (·::! k k

:.::·: �:::::• \.:.:J f·::· r..l :i . n .:.J (·;:! q (i : Î. i"l C.:.:J

;;.;: C! k \:;:: i'" i l'ï \J ;::·: (·::.: n c:i :i. n \.:.:J t;:·?.• l'"i q :i. 1'"1 (]

(·::! !'"1 !...1. V·.J '1::. I'" •:'!.·:• k k i l"l 1;;,1

::·:·: ;:;;.;. t:. c:.·:·:·

z (·:":.• !. ..!. :1. :i. 1"'1 (,:.:.1

I;'·.J !:::! 1 1 :i. !'"! (J v·.J (·::! 1 \/ :i. n \]

�::·:· \/ t::-! r" :i. n q

::::. :i. i::·:·: cl :i. l'"i ÇJ

lf·.J f!:! iï'l l::::• 1 :i. i"'i (;,:j

'···'-J (·a n c:l :L 1'"! \.:.:J I;·.J (·::: 1'"1 :i. i"'l \.:.�! ,....J <�·::· n t:. (·:� 1 :i. 1'"1 \.:.:.1

;::-: :i. f:::·! l t: Ci (.:J :i. !'"i \.] :i. + t. :i. n q

:�:·: :i. n cl E:• l'" :i. n q

i n k :i. n (J

V·.J f:! l'" :i. !"'! (]

(:\,! (·:·?.• i•"' k :i. 1"1 \.J

·z

v·.J t:::::• i'" P :i. ïî (J V·J E·! f" \/ \·::·!

1 :Î. !"i (j

l.:\! (·:·:! 1'" \/ :i. 1"'1 (.:J

(·:·:·:, \/ i r ..1 (.:.:J v·.J 1:::·.; t·. t. :i. q :i. n <.:.:.1

1/·..1 (·::3 \/ :i 1'"1 (,;)

!,:'.) :i.

;;::·! c:l

:i. !'"i (_:j

!,:'.) i 1:::! 1 :i. i"'! (,]

:Î. 1"1 \�! ..

(·:::• 1

V·.J :i.

!:::·! i'" C! k'l

(_:] (,:;j i::·:·! .1.

1/·.J 1

:i . I"': (] •

1 fï

V·.J :i. . .'.i c:l :i. l'ï (.! (:\J :i . .:.i k :i. 1'"1 (,:;,! !;'.,! :i. j

::::·:

(_:J

:i. (;,t :i. 1'"1 \.:J

!,i·.J :i. j 'Z :L i"l \.:.:.1 I;\) :i. k k 1:::: ]. :Î. 1'"1 Ç,:.! :,.\,

:i. 1 1 i

v·.J

:i. l"l cl :i. !"l ç.�!

n

(.:.:J

1.:'-l :i. n n :i. n (_:J

,,....; :i. ·:::; ·;;;; .:::! 1 i I'": (.:.:J

1/·.J Cl (� k �;;::' l"' :i. l"l t.:.:J

1.:\.f (J !::::• l :i. fï (,:J 1,:\) C) I'"i :Î. I'"i (.:.:J

. v·.J C:ll"' c:l :i. r·: (.:;)

1.:\I D I'" (:J :i. !"'! (.:.:) V·..! C:i !'" ·:::; t.: !::?: 1 :i. 1'"1 (.:.:J . :,.\.f (J r. t:. \·:·:? 1 :i. n q

V·.) C:i !'" t:. E:• 1 '1::. !'"' !:::! k k :Î. l"'i (_:_�! :,..\I i'" i::�

k :L n t;.:J

1/·.J l" ' .:::t. k

:i.

1'"1 (;;)

'.:'-J r"' i·:·:·:· k :i. n \.:J 1/·.J 1'"

:i. ;;;;:• :T: t;;;; ]. :i. f"'i (.:.:J

:,�.) !'" :i. .'.i 'i::. :i. 1'"1 <.;J .

V·.J I'" :i. j \/ :Î. !""1 (.:.:J V·J r·" :i. k k :i. 1'": q ..

v..J i.. c::1 i:�·! t]

v·.l l'. . n <·:·:: '1::.

:i. n ·::::. p

;:;: :i. t. '1::. :i.

1 :i. I'"I (.:Jq

:;·� (J (·:::· k :i. l"l t:;;J

;:.;: C) E·:• \/ i l'"i q o l c:! (·::·! !'·· :i. n q . �·:: u n �::·:! i,. . :i. !'"1 (]

�·� CJ [ï :i. l""i (,:;j

1.:'-J :i. 1::·:·! \.:;,! F::• 1 :i. 1'"1 t,:.:j

V\! :i.

l :i. n (i

1::·::• '1::. t: :i. l"l (:.:J

:L 1'"1 (]

i nq

i n <,:;,!

;::: Ci U. t:. :Î. 1'": ÇJ

:.::. !...:. c:: !-l t:. :i. n q ;.;; I... !.

i \,:,:) :i. !"i (,:;j

:.:·:: !. ..1.

:i. \/E! i'" :i. 1'": (.]

;::: u. l t:. :i. n 1;.:J

:.:·:·: !...!. {"- i 1"1 t.:.:J

;::: 1/·.) {:), :.'::i. i :i. l"l <.;)

::-:: 1.:\! ,:·:·t c:: h t:. 1:::! 1 :i.

t;·J ,·::·t. l :.:·:. !,:\! .::':î.

�·::

k

1'"1

:i. f"l (_:;j

l p :i. i"'l �:.:)

l;\1 ::�·i I'"

'1::. :i. f"l (_:;)

;:� v·.J E:l. t 1:::� J :i. n (] ;:� �·'J f:·! 1 1 :i. n (.:.:.1 :.:·:: 1/·.J C• !'"i k :i. rï (,]

(/·,J (·::! f::} :i. 1"1 (.]

!;;J

;:.:: f.i
:i.

;::: l,:\1 (·:·:·:• \/

:i. n (.;J

;:.� 1/·.)

1'"1

:i. c:: 1•"1 1:.'. i 1""1 (]

:.;;: 1/·.! :L E·:• p :i i"l (;.:,l :i. . :.i v·.J :i. j

�:: v·.J

in r:::!

;:·::

rn

1 :i. n (J

:i. n (]

;:·:. v·.i :i. k k :i. n t�.:J Z. I_Aj :.:·::

:i.

1/·.J :i.

!"'i

c:! f::.) 1 :L f"i (_;)

i"' i"''

l :i. rï (]

h am e r i n g

q

153 ,:;:,_ -:·:·:i. n

q i'" (J �:::· i t?:! 1 :i. r..i <_:_:J

i:':l. -:-:·t n h a n (J (·?:! 1 :i. n (_:_:) l'"i k o rn f:! 1 i r--; c;J . �:·:\. ii:'t n r. , E·! rn E·! 1 :i. r·, <.::1 ·.:::·�. .::1 l"' c:l e 1 :i. r.., c;:J .

Et. .:::1

�::1. ,-:�. r · Et C::

1 :i. n 1..;1

h t:. 1:::.• 1 :i. I'..! q

;!!i. C:: h t. f:i? !r- 1 j_ l'"t (:J ;::\ + l"l .::·:·t n (.:.:.1 ,;;::• 1 n I.J i:':'t -f k Cl fïi E! 1 i rï i;_:j

,·::\ +

:::;

·:':!'!. t. E·:• r" 1 :i. I"'! 1..]

l:::! .:':!i 'Î.'.: t:. i 1'"! (_:.:J

n

k Cl m �::: l :i. n iJ

:L !"î llJ :Î

.

j

c:i E·? l :i. n q

:i. n �·\J :i. j k �:::: 1 :i. n (;.:J

j .::·,, ,·::i. l.... l :i. n q

j o n c.:.:J 1:::·:· J. i r ..1 i.]

k i:':i. fïl F!:! !·'" l :i. l"l ç;j

k t::! E7: I'" 1 :i. r·1 q k F::! U. i'" l :i. !"'! (]

r"ï

k l C:l i:?:! t F.:! l :i. !"ï (] k 1 Cl C:) �::; t:. f·i! !"" 1 :i. 1'"1 q

iJ

k o rn :i. t::: k r:::.: l

i

k i.:J 1.... t �:::· 1 i n ']

b t:·:! c:l o r" \/ �::·:·! 1 :i. r'! (.:;J I::J �::·:: t:::: r..l d i::·::· v·· ]. :i. r·1 q :i. 1"\ l"l i:::·! l :i. I'"! (] i::�!

:i. �:::: p E·!r" l i n q

:i.

t. �::i rn fii (·::? 1 :L n q

b a c:l c:l i n c.:.:J . b i::i. n r . 1 E·! 1 :i.

!::i

!···� u t..t l.... 1 :i. n q

k !?:?; \::! !'" 1 :i. rï (.:.:_! ·

b \·:?.• !'" (::J ,;:�: I"' 1 :i. n q 1:::; i:::: :::; C h E• I'" In ,;;.;:• J :i. 1"'1 1] b E·! :::� t:. F!: d (·?::• 1 :i. l"l {_:]

!:::1 E·! ·:::; t. i:::! in rn ��::• 1 :i. n c.:J

h E·:! �·:: i:::.· '1::. t �:::·:· l :i. n <,:.:J

b :i. i::·:: c: I"·! t:. i::::• 1 :i. !"'! c.:;.! b :i. t:. i::. (·:·:! !"" 1 :i. n (;_:j

!:::1 c:J i:::: t i::? 1 :i. n (;J b u k k :L rï (:J

r ·I (.:J

k D t.t !::; \/ CJ f·:·! i:.: E-! 1 :i. n q .. k l' ,::t k E:·:• l i n q

k I'" E:t k f.·::• J :i.I< r· �·:1 r·; �::� (·::! 1 :i. r·� ��:.�i k i'" :Î. rï (:;j

k i.." l...t :i.

�!!) !?.·:·:

1 :i. l'"i q

k I.:'J 0:1 k f:::• 1 :Î. 1'"1 q 1

Et. ril iï'l F•

]. :i.

1'"1

1;:;J

1 E! t:·:! l'"' l :i. n \.:.:j 1 �::! iTi iïi :Î. !"l (_]

1 :i. E·! \l E·:• 1 :i. l'l ÇJ 1 o t. �::::· l :i. f'l (.] l :i. l"l \;1

in l::·:·! !?,�) l'"

b Cl l"'t t. :i. n (.:.:J .. b ,.. 1...t (.:.:j Ç.:J (��·! 1 :i. n <.:.:!

1:;:; l...ll'" c: l"l '1::. 1 :i. I'"! (�:J . c:: h :i. q u �:·:! 1 :i. r .1 q

;n :i . ::::. 1 u. k k 1:::1 1 :i. n t_:;)

m u :i. t E! 1 :i. r1 (_;) . r ..1 a ,::i. 1... 1 :i. n �;.:.1

n ;;:·,. :i. (·?:! \/ E• l :i. n q

cl ,·:·:i !"l C:: :i. n (.:.:i

!'"! .::::. k C:l in •:::.· 1 :i. r·r (.]

C:Î Cl l'" p !::·:! l :i. l'"i l..:;)

!"l E• ·::;; t. �::1 1 :i. !'"! (.:J

cl CJ p F:i! ]. i 1"'1 1..:.1

n �:::! b b ;.::: l :i. n q

f"l (·:·:! :::; t. t:·:! l :i. 1'"1 (,;,1

d i•"' (:':'i. à':\ :i. l :i. 1"\ (.:_:j c:l i'" i::·:! l'"t k l.·:::• l :Î. I"l (:.:j

n :i. ,:::1 t 1:::: 1 :i. n q

cl u :i. in �:·:! 1 :i. n (.:.:J

n o o r- cl E::! 1 :i. n (;_:j

c:l i'" :i. (0) 1 :i. I'"! (.:.:J cl c:l

l.J.

.

:Î. �;:� t: i!;;) ;r· l :Î. l"'t \]

u. r·, r·1 1::·:!

1 :i. n q

E-! r.:l ;;.:::.·

1 :i. n i.J

(·�! i:::! n

1 :i. ï"1 iJ

\·::! E• I'" �!!i t: E• 1 :i. !'"1 (I . i·?::• 1 1 t:·:·! n d �:::· 1 :i. r. 1 q · \·:::· n k F.� l :i. r 1 <.:.:J . .. (·:::· r .1 t. E! 1.. 1 :i. n i.:.�! . �::! ; :: c \·::·! n t I'"' :i. E! k F:.· 1 :L n \.:;)

·f �,;:t l"'l i:'it '!::. :i.

\·:::

k E:·:! 1 :Î. 1'"1 (]

f (·::: 1::7! !!::. t·. (·::: 1 :i. !"'i q i] i::·:·:· I"'! I...( c: h t. l::i) ]. :i. l'ï (� t,:,:j :i.

(·::: t <·:·:.·

1 :L 1'"1 (_]

i.:.:.i :i. t:::·! t:. �:::: l :i. n <,:.:J \.:.:! D CJ I"" l :i. n q . (.:J Cl t i!::! 1 :i. l'. i iJ

n i �:::• U.IiJ E! ]. :i.

!"l

. 1'": o (] I'" c:i 1::·:� ,... 1 :i. n q

n u. c:: h t:. �::·:! !'" l :i. n q .. c:l m k r.. :L n ç_:J . o r .1 cl 1:::: r· tJ 1 :i. j \/ �::·::· 1 :i. r·: q o n cl (::::• 1... k o rn E� 1 :i. r·: (_:;]

.

D l"l c:l �;;) I'" !iJ Cl!"" p E• 1 :i. !"'i (;_:j Ci !"'1 !'"1 D -:::: E·! ]. :i. 1"1 ÇJ

Cl Cl �:; t. C:::! I'" 1 :i.

1'":

C) p i'" ·:::\ p i::?: 1 :i. 1'1 ÇJ D p I'" C:i �:.::.:• !'" 1 i 1'"1 ;:;;) C:J p

�::; '1:.: .:::1. 1'"1 c:l Fi: 1 :i. f'l (;]

Cl p \/ D E·! c:I Fi:! l i n (J

o �::; '1::. \/ l �,·::t 1n :l. n q D u d E! ,.... 1 :i. n q

(J \/ E• !"" V·J Cl ï"i ï"l E::! 1 :i. r·r (;_:j

p Et t.0:\ 1'" 1 :i. 1'1 \.] p �,::i. r..r cl E::! 1 :i. n •]

(.:.:) 1.... o rn in �::.1 1 :i. !'"i (]

p :i. r::::· r· :i. !'"ï c.:.:J

,..., t.':1 '!::. i!::! l :i. 1"'1 (.:J . 1·. , t::! rn r::·:·: 1 :i. r..1 \.]

p :i. k

1;:.:.1 r.. u 1:.·:1 n 1 :i. n c.:.:i

(J !...l !"i !!!!. t E·! 1 :Î. !"! (.:;,!

l'"i Cl !'"! :i. !"'! iJ h

c:J \... e.�

1 :L n (.:.:J

l'"i !...l :Ï. k F• J :i. !'"I CJ

(_:;)

CJ P k D m �;::! 1 :i. n q

l] I'" U �::! I"l :i. rï (]

i_;j r· o t::::• n :i. n (.:;J

(]

p E1 p �;;! I'" ]. :i. l'"i Ç,�

p i k k f:-:: 1 :i. n q 1 :i. n q

p :i. n k t::·) 1 :i. t"l (.:;J

p C) 1 :i. t. :i.

Fi: k t;;;) 1 :Î . n q . p u t. E! 1 :i. 1. .1 (.!

p c:J t. �::::• 1 :i. n (;_:)

1 54

\!·.j (·?.• l"" (·?:! 1 c:! J. i !'": (_;)

. ,, . ,::ï. rn p \·:·:? 1 :i. r..,

I'" Et p t;;:! l :i. ï"! (.:J

v·.J F:: �::; t.

I'" :Ï. b b <-::3 1 :i. !"'t (.:.:J I'" :Î. b b

,,..•.J

]. :Î. i'! (.:;,!

f,l,)

!•'" O t:. t:. :i. 1'"1 (_:;)

�·.J

·::::. c::

h .;':':'i \/ (?.• 1 :i. l"l t]

!::;c::

l :i. 1'"1 (:,:,1

1/·..I

il.)

i:?:!!"" 1 :i. n ::;J

:i. j '1::. :i. n q

i. 1 c:l t::·:� 1 :i. l"'i ,;,:;J :i. 1 c:l l :L r·: t,:.:J

:Î. ]. J. i

k E::? t.l i'" l :i. I'"! (J

l"l t:. C::·:! l'"

l :i. l"l (J

�:::. c:: h :L 1 1 :i. l"i (J

!;\I

i t. l :i. n q

'l·i

:i. t:.

·::::. c: h t.t c:l c:l �::::· l :i. r..,

!,A) C::; �=:·:• '!!!!. t:. i::::•

::;; C: l""t :Î. p b I'" \·::! U k t:? J i l"i (.] �;;;

1

iii p E�

·;:;;

].

.::':\ p

·::::. 1 :i.

1 i ï"t q

�:::. rn �:::: k �::; p "·::\. 1'"1

1 :i_ !"'i q

z. a i::\ :i. l :i. n (:.;J

î:?.·:· n c! (·:? l :i. n (.:.:J

p E• 1 :i. 1'": (,:;)

rn tn C::·:�

C:::·: 1 :i. n (]

z E� t.

1 :i. n (:.:J

z

1 :i. l"i (.:.:J

1 i l"'i (;_:j

:i.

;::: :i. 1

1 :i. n (.:;J \/ i:::! I'" :!. :i. \/ ��:� i'"

n

(;_:j

1 :i. !"'i q

cl �::::· ,,_ 1 i n q . :;::. u :i. c:! f::! ,... 1 :i. n q

:;.:·: Cl r·,

:;·:: l...t :i. (,;� C:::: ]. :i. !"i (] ·::::. 'i::. i:::! cl i::·?! 1 :i. l"i (,:,:J

::::. t F:! k k

�:::. t:.

1 :i.

1"'1

u �::;t. E·! I'" l i n q

;;.�

E· !'" \/ E· 1 :i. n 1;:]

�::; t.: D rn r n \·::? 1 :i. l"'i q ·

·:::; t. l"'' C;;:? jJ i::·:: l :i. l'"i q �::; t:. !'" F::• p i n q �!!) I,AJ :Î. 1'"1 q

t. :i. E·:• l"'ï 1 :i. r1 t.:;J

t. i l'"i (;,:,! f::·:! l :i. l"i (:.:J '!::. u. c:: l'"i t. f:::• 1 :i.

t. !;\) i;:::• t::·! l :Î. I"l (]

!"l

q

!...t :i. t. �\J :i. .:.i k f:·::· 1 :i. n !;,:) \/ :,:':'t 1 1 :i. l'"i i,:,:.! \/ E·:: (·:?.•

\.' (·::

1 1 :i. 1'"1 (.:.:J

1 c:l i:::.· 1 :i. n q

\/ \·:·:! I'"

cl Ci i!E• i'll <·:::: ]. :i. 1'"1 iJ

\l (�·:·! I'" 1"'1 t:::! p i::·:: 1 :i. l"'i q \/ E·:• !"' I"'! U. ·f t. (·?:! 1 :i. 1'"1 q I'" i::·::· k

k i::::· 1

:i. n \.:.:.1

\/ �:::: !'" �:::. t:. i::::

k i::·:! 1

:i. l"l !�.:J

\/ E·?! r·

\lE·! I'" �::; c:: h o p p E·? 1 :i. 1"'1 q

\·' i::·:! l'" �::; '1::. D "1:.:

\/ E! I'" \/ (·:·::• V"

\l t::!

t. j·' " D I.J !.."J E:• ]. :i. !'"1 (:j CJ 1::::

k E• 1

:i. 1'"1 (.:.:J

l,t\Î Ci i"l 1'"1 (·::! 1 :i. 1'"1 (,:,:j

I'" V\! C) I'" p \·::: 1 :i. !"': (.:J

\/ i!:?! z.

\/

1 :i. !"'i q

t I'" .:::\ p p (\�:! I :i. !'"I !.]

\l (·?:? I'" \/ 1 \/ r:::: t'

i::�·

(�::

1 :i. n i.:.:j

:Î. r;;;:• !'" ]. :i. !'"! (.:.:J

......... :i. j f 1 :i. n q

\/ :i. n <,:] f::�:! I'" 1 :i. !'"1 q \/ \/

1 !i:i. rn :i. !'": (.:.:j 1 (J t E·! J. :i. l'"i (_:,:J

\/ 1 u c: l"'t t. \7:·� 1 :i. n (.:.:J

\/ o i:::: c:l s�. '!::. i:::: ,,.. l :i. 1'"1 i;.:.i \/ C::! €�! t. t::�

\/C:)

1 :i.

1'"1

(.:.�

1 (] i::·::· 1 :i. n \]

\i o n cl E·! 1 :i. n q \/ (;::t I'"

rn 1:::: l i i"l c,�:J

\/ i'" E·! E� rn d

E·! 1 i 1"'1 (]

\/ I'" C:l i::::• q (·?;) ]. :Î. l"'ï (_] \/ I'" (J E• (] E·! 1 :i. !"'! (;,:J

v·.J c-:+: �=:·:

I'" \::; p i::ï. n r"ï �:::: 1 :i. 1'": q

�;...,: \·:·:! q E!

1 :i. l"'i <,:,:)

1;\J i:::! k �::·:! l 1,..,.,� F:.·

1 1

:i. n ;;.:;J <·:�·: 1 :i. n q

u. �::; t·.

I.J. U. i'" ]. :i. 1"'1 (.:.:j

;:.:. v'-J i:J k k i!.::: l

(,]

:i. n t,:.:J

155

1 56

S u b s tan t i even op -ie / i : / zon der w 6 o r d- fi n al e k l emtoon a antal daar­

In de l ij s t op b l z . 1 58 s taan 1 2 on zij d i ge subs tan t i e ve n p l u s e e n van afge l e i de

Op b l z . 1 5 9

cornpo s i t.a

op de o n b e k l e m toon de k l ankreeks -ie I i : / .

s taat ve rvo l ge n s e e n l ij s t v an 1 2 h i s to r i s ch mann e l ij k e

commun i a p l u s e en r e eks ten overv l o e d e v e rm e l d e s am en s te l l i ngen . D e ze l ij s t · s amen m e t de h i s t or i s ch ' man n elijk-vrouw e l ij ke ' c ommun i a ben­ 1 d1: e , _hoe I ie e n hoe Idie k an wor d e n toegevo egd aan de l ij s t van 3 3 2 8 I

h i s tor i s c h vrouw e lij k e c ommu n i a op b l z . 1 6 0 - 1 8 5 · H e t r e su l taat i s d at in d e z e vorme lijke k ategori e 1 2 van d e 3 3 5 5 sub s t an ti even oftewe l s l e chts z o ' n 0 , 36% van de geïnven tar i z e erde n om i n a o n z ij d i g

is

.

H i e r i s du i d el ijk sprake van een ten d en s , dat sub s t an ti even op de on b e k l emtoon d e woord- fi n ale k lank r e eks / i : / c ommuun zijn . D e ve l e commu n e woorden op -a t i e o f -t ie zijn s l e ch t s ten de l e de oorz aak hi e r v an . I n d e z e lij s t s taan woorden a l s manie opge n o m e n , I

waa�van Van D a l e · verm e l dt dat ze m e t woord- fi n a l e k l emtoon wor den u i t­ ge sproken t m aar a·fl e geraadp l eegde in form an ten d e k l em to on op de voor­ l aats te l e ttergr e ep l eggen . Afl e i ds e l s van manie ( k Leptomanie ,

n7�cro­

man ie ) even a l s e i n d b e k l emtoonde afl e i d i n ge n van an d e r e woorden ( bijv o o r­ b e e l d reünie , vg l . unie ) worden bij de volgende gro ep behan d e l d . Op b l z . 1 86 s taat e en l ij s t van gen u sp r om i s c u ë woor d e n in d e z e groep . De en i ge twe e woo r d e n van b e l an g zijn s ubsidie en r emedie , d i e al l e j onge i n forman ten als c ommu n i a b ehande l e n . I n de Woorden lij s t ( 1 954 ) s taat h e t gen u s v a n s ub s idie a l s on zij d i g aan gegeven . D i t e tym0 l ogi z er en d e g en u s (

-<.

subs idium ) i s ge z i en d e genu sve rhou din g b i n n en d e z e groep, z e er on­

n at u u r l ij k voor het N eder l an d s . In een b r i e f d . d . 2 7 augu s tu s 1982 van · he t M i n i s te r i e van Cu l tu u r , R ec r e at i e en Maatschap p e lij k Werk , waar i n m e dede l i n g wordt gedaan van het tbeken n en v a n

e en

s ub s i dl e aan e e n h i er

ni e t n ader te n oe m e n s t i c h t i ng op h e t geb i ed van vrijw i l Li ger swerk , i s athterecnyo lgen s sprake van :

- ' Uw aanvraag om e en é é n m al i g e s u b si d i e ten b ehoeve • -

'

. • .

e e n sub s i d i e voor 1 98 2 . . . '

- ' D i t sub s i d i e wor d t ver l e en d • ' H e t s u b s i d i e i s é én m a l i g •

• •

'

• • '

- ' D e s ub s i di e ntag n i e t g e b r u i k t worden voor •

1

en h e t woord bernagie .

• •

'

• .

'

1 57

- ' He t s u b s i d i e kan w e l ( me d e ) gebru i k � worden �oor . . . ' ' Do o r h e t ac c ep teren v'an de su b s i d i e . . . ' - ' . . . m e t b ehu l p van de sub s i d i e v e r r i c h t e acti v i t e i ten ;

1

- ' Op h e t s u b s i di e wo� dt op bas i s van . . . '

In n i e u wsu i tz e n d i n ge n op de N eder l an ds e t e l e v i s i e wo r d t subs idie vrijw e l u i ts l u i te n d al s e en commuun s u b s tan ti e f gehan te e r d ; e r zijn a l than s ge en ge val l en van o n z ij d i g gebru i k van d i t s u b s tan ti�f ge s i gn a­ l e erd .

I n d i en de Woorden l ij s t h i s to r i s c h j u i s t i s in zijn aan du i d i n g van

h e t gen u s , z i e n .wij h i er e en geval van genu sv e r an d e r i n g d i e i n de j on ge gen erat i e N e de r l an d s tal i gen vo l too i d i s . De genu sprom i s cu ï te i t in de brj e f v an de amb ten aar i s waars chijn lijk symp toom van de i nwen d ige s trijd tu s se n h e t ' ge l e e r d e ' genu s en d e taal i n tu ï t i e van de s p r e k e r d i e , ana­ l og i z e r e n d o n d e r i n v lo e d van h e t gro t e getal c ommun i a op - ie , e e n con­ form gen us toe wi� k en n en aan h e t b e trokken woo r d .

1 5 f3 c:! o d r:� n u + + :i.

d o m i c :i. l i �::)

E·::• V <::t n (_J €·�' ]. :i

·f :i. 1 :i. p p i.

c

i €·::

i:::·!

C·:•

h a. n d t::: 1 �:::. fn o n o p D l i

k f.�·:· ,,.. �::; t f.�� v a n iJ E! 1

:i.

f::�

f.:-!

l u c i f er smo n o p o l i e

m E:l. h <�i q o n i

m �::t h o n i (·:! ffl

i n :i.

!::�

t. E·� I''' :i.

rrr o n o p o J. i 0f

-f i

�;:::

C: i

F:!

o l i q op o l i

p r· :i. v· <·�·) 1 �:::. i.-:i. c: I'"

C:

0:·

E! 9

t -F i

c

i :i.

F! E·:· E:�

s i n t j an seva n g e l i e s;; t a <::t t S:. ITI O rî O p O J. i e t ë'l b �::t k �::; m D r.., o p o l i

t:'J 1::::� r- �::! 1

r::•

cl rn o rî D !:J o 1 i t:::!

z o n d a g s e v an g e l i e

I

I

I f

I

,::'t V F.l I''

b

u 0:-: ,, ..

:i. j k 0 f ·f i

F·::· r.., k cJ + ..r :i.

l::l o :s k o + + :i. (·:�!

b Cl t:. 1'!::! I'" !"i -:::t fïl k

C:)

·

159 E! r:-:

f+ i

(:0

I::J u t:. 0? 1'" h <·�\ ni frt C:• k D f -f i E·!

c:

h .:::1. m p :i. ··

c:: i c h n r·

t:·:·

t:-:·:

i k u + · f i (·':.::·

C:: :i. k D l"" E• :i. k C:J -f + :i. 1::-:� c o l l :i. E:!E::• :i. k �;;: 1 k Cl f .f :i. C! E·:·: s::. p tr · E? �- ��; D k Ci f -f :Î. .

·

{ i J. t E·! !'" k o -f f :i.

(] C·! r· �;:; t E� k D f f :Î. h E:� �:·:i. (] k CJ ·f ·f :Î. 1;:·:·:• j a n �::; Et l i E!! j a \l a k n + { :i. F::: j i p p :i. F:!

j o d E:: n k o -f + i

k i�:\ rl ra E�� 1 k o -f ·f

E!

E�

r.::;

r::::

:i.

E:

k .::t n t. i n E\ k u ·f ·-f :i. (.;:�

k P p :i.

€·:·!

k C) r-::::• 1 :i. 1�:) k c..:r·f -f :i.

t::�

k u n ·�:; t k o ·f -f 1 �::: 1 t::� q k o ..f ·f :i.

c:·

1 CJ E·:· �'·J a k k o -f ·f i e

fTi ë"l. l'i fï E· i.: j

f:.� '::; k o -f ·f i E·!

m cl k k a k o -f + :i. E! ITI 0 r"' (_:] F! n k D ·f -f i

rn o u t k o f r.:) Et cJ

i E�

·f

i E·

p <::t ÇJ t;J F� ,,- k o -f { j,

p a. p p :i

E?

p ,;:\ r"' t:�: 1 k o -F p E·:: E� k Cl f ·{� i

·f i

E:?

E?

!E�

E�

p o e cl F:l! r - k o i: ·f i E!

r) O E� :i. E! f·- k o f f :i. E!

r· a!J b i E.• <.:�� �-·, Et t·- p i E> �::; j {:;;, p p i r:::.• �, p i.

E�

t o p p l (� v a l or i s a t i e k o f f i e

1 60 .

i

d i.. t. i1 ·, ·

'i

:r: .! .:�·

d i' : C; t t:-::· 1 · 1 U J. �.

C:•

·-''\ 1:.1 :.: p t:.

1

(?·�

,;, (j Cl 1 ··· ,":::\ t :i

f?.

t :i.

i:J. cl

::; t. r uc: t

.a d

\IE•r. t

1 E!

.,·) d u 1 ,�:\ t i E·: .,;.:; d :;.-'<�:2 r.. .t én t :i. è

a

L1 V 1

e·n t 1 c�·

F1!SC CHJJJiï J

�:; c:::; :i.

.� €:: q u i p o l l en t i E' ët E• qu :i. p CJ 1 1 e n t. :i.

a b tJ U L i.:. :i. '... : ,:?, IJ E?:! t'" r · d t. i E··

,·:;\IJ ].

E:\ t�

:i.

l...t t 1

·:·::t l:] C) Cf i ;.�·:.

�-:

.�; { ·1

t. i

i:? ct

e.

at. i

a f f E:) c:: t: i

\-:·�

E;

t-:�

o m a n t.:. i

aer·

a.f f

f2

i 1 :i. a.t i 1:2 . a + + i r . rn .::� t i E·:·

i·:::· :::\ lJ D l i t .Î . f?.

ë:( b

1

a e t "' 0:::'

E'

Et -;= ·{�

:i. !' 't \·:·:ï_ · l._

.::.J ·f f J. i c t: i E·

.

cj �·::i. t i t:. j_

:::\ -f

1.:·:�

.

f 1 U f? f'l t. i E:)

-r ·f o cl i 1 l f2 1 e 1 i t.::: af m2k i n g sp �ovi si e .�-:t + �:; 1 u :i. t p t'" t::.;) en ]. f:?. .::?.

i:i, b :::; �:·:�; r ·:

t :i. r;:-:·:·

!:':\ b ::;; r� n t :�

Et l:i

,:;·�, 1J ·;:; (J

].

<:'. b s.; o r..-

IJ .

t. :i_

p t. :L

ëi. t:l \:; t i

�·\ · f ��4 E2 P l·-

a 1]

t. i

(J 1 u t i n a t j_

Çj 1 u t i n --=� t :i. <:�: (] (;_1 ,.-· a ··./ ..-3. t :L �:..::.� .-:1. ( J (_:j r · t:·::· q i�i. t i r::: .

t. ir· E.I. c t. .i. 0:�·

,::t c: a d t.71 :T; i. ,z.:! :':3. C: C: F� 1 i::-? t· - E:i. i::. i

ag i t a t: i. E:

a g r--· a r-· i �; a t

a. c c t::.� p t. a t i. f::·�

a ç] r- e -::; -::; i

a (;} r- f2 i:3. t

c c:: p ·�- .:::� i::. :L c:·

t. i

�;;:_;

�.;\ c: c� t:·:; =�} s;. i

E�·

i:':� c c:: f2 p

-::i. c c c• f.:i

t p ;··

D ·...

l .::':tt''f i Et t :i

Et C: C::

.:. ::; :i. 0;�

ëi l

a1

.:::\ n c

i f.:!

!::. ,3. t

E: Çj .::·:·t t

:i. (:':)

.�::.

q u. :L ·: :; i t. i.

Ei.C:

E:

t. :t

é1 c:

é:'t C t. .i.di

,.::l 1 .l o ei :i. f .i.

c:

i:\ cl

a l l u ·3 i

a l l U. '-.-' i

a

c:

t J.

el cl :i. 1:� i

è:l d

E'

(·:::

i::t d d t:?! l'"' C) 1

<::·t

ë\

I

1 1î

:i.

::;,

t. 1 ..

. •1 i

:I i. ..� i

.1 .

1 ••

:

. .

.

. I ; : \

{ ,( 1 .. : '.. . .1 ; ,

�::

t. E· r- a t :i.

t ·•

t7.·::0 t=:!

. ·, I

E:.\

1 u m i n :( u m f U \·:::· 1 :i.

t.·::

a m a l ÇJ d iTl iJ. t i �=�· a rn Eil. n c! E� 1 o l :i.

E\ m a n !

1::.:·

amb

.i. t. :i. (·:·,�

:J. tTt h .i

E·!

d (;:� �. o p f�· t ... <::'i '1::. :i. ··./ i:':\

l

E' i'l

E;

E

,�1 1 t r.::) r.. n a t:. :i. 1:::: E·:'

E::

.::\ t. :i.

i�l l t. E..: t- n -=·:'l n t i.

1:.·:·:·

t:::•


E::o

2. ·S E! îii Cl l i

�\ 1

F•

::. ç;;:

<·:�·:• q Lt -.·:i. t:. i. h (·:-:! ;:;; i �:·::•

,::1. cl d

o e .:::; t

<·-�

.:·:i. d i�.l. p t:. i:7t t :l ,;:l, c:!

1 l

E\ 1 ]. CJ C:: U t:. i ;;;;)

�:2

E•

]. l i q ,·:� '1::. :i. f:::

:i.

a

�=�

:i. E·:

{.:\ 1 l : i.': E� ,.... ,-�i. t·. :i.

. . :'. 1 1 1 1 1 1 \ . . , i )

i t. .i.

t: i

L'

€�

r.-:: i:':l. c t :i.

t:�

o h o 1. :i. ·�:; c( t. i

1 k a 1 :i

.:::t l 1

.

t !::; o 1 i \�:·

a l J. i a n t i

:i:i. C I"" O b ,:::\ t :i.

E.� i ..

a l i e n a.t. i E::-

,·3.

E.�

E.".";

i E:)

" E\ 1 i 11i E! ïl t .:::t t i

02

l i i1 t ,·�\. t. ·:·::t t. i

ë:\ c \��

E�·

1:2

a g n i t i E�

E� C C f.:"! f"! Î::. tJ ("::t t. i E' ;;;t c::

:i.

r- E� a C: t. i. .€-?!

c:\. g

E��

·:::; t i. r 1 (�;; r ·; t :i. ;_::!

a ti !;;;

�;

a f �·� E·t o r--· ÇJ é:·t n i s .:::·( t i. ,·:t (;] q 1 Cl fn E; r · a i::. i �?:)

1::.�

L'

n (-:·� n

J. U :Î. t p t- D \/ i

-;::;

af s t a n d sass i m i l a t i e

�::!

a b �::; c:l r .. p t. :L <:t. b

i3. ·-f

,.;:_.

�::; i r··; -�:� (:) 1 :i. (·.':·:·

�:·:.'

1.::!

161 ë:\ rn o t·-· t�

ë:\ m o t i

i !::> t:\ t. i.

;:\ s ::; o c i E:\ t:. i E�

(.;�

.:::\ �:; s o n a n t i c::.)

t.0

<:t m p 1 i 1::\ t i <-::)

i f i c ë"t t i f� ë:l. en p 1 i t. u d E· m o cl u 1 a m p u t ë:\ t i t-2 ët fT\ p ].

a �3 S> U !Tl p t

E:\ t.

i

E·�

a m u !; i <-?:)

E�

ë\ !::; !:; u m t i E� a s �::; u r- a rl't i E) ci S S U I,... f-.7\ n t :l E)

a n a l og i ef or m a t i e a n a t o m i. ��; a.t. i f?

ë."'t n i

].

a <.:; <.:; u m p t i e

j sol

a s -:::� u r- a n t i e p r- e m i e a s t r· a a l o l i E�

ë:\ s t r- o n a v i g a t i e

i e

ë� n k e 1 e 1r- a c t i E}

at oomb omex p l os i e

a n n e >� a t. i e

attent i e

an n i h i l at i e

at t en t i e

ë:\ n n o t a t }.

att estat i e

f:?!

a n n u l a t i E�

a t. t r- a c t i e

a n n u n r.: i a t i

a n t r� c e d c=...� n t i

an t

i

c

i

at t r

c::�

p at i e

a n t i c o n c E-! p t i e

a n t r·- a c e c::' n u l i e

a p e t l·- o n i e

b ut i e

a u c: t :i. e

au d i e n t i e

aud i t i e ë:'\ u g m e n t a t :L

a p o p 1 e ;.: i èausc u l t at i e

aut o i n f ec t i e

a p p a r- e n t i e

a p p t::? l l a t i e

a u t o i n t o ;< i c a t i e

·

a p p e r· c e p t i E:

a u t o m a t i s a t. i e

aut oo l i e

a p p e r- c e p t i e ap p l i c at i e

a u t. o o �< y d a t i e

au t o r e p ar at i e

ap pos i t i e

ë1 p p r· e c i a t i e

a p p r- e n s i

i

a t t r- i t i e

f2

aut or i s a t i e

e

a u t o t- i s a t i e

a p p r- e t e e 1� o 1 i e

a u t o s ug g e s t i e

a p p r- o b a t i e

aut otrac t i e

y d at i

a p p r- o p r i a t i e

a u t. o �<

a p p r- o >� i

aver i j c omm i s s i e

m a ·t.:. i

e

a quaT e l s t ud i e

a t- a c h i d e o 1 i e a r- b e i d e r- s k o l o n i e a r b� i d er s or g an i sat i e

ar b e i d s i n sp ect i e

a r� b �..i d s en- g a n i s a t i e ar b e i d s p r e st at i e

a r b i t r- a g e c o m m i s s i e

a t-· c h i e f s t u d i e a r- g u m e n t a t i

a r.. i s t o c r· a t

a v· e t- s i. e

a vo n d p e r m i s s i e

a z i j n z uu r b ac t e r i e

b a c c a l a u r e a t s s t ud i e

b a c t e r- i e

b a g g ersp e c i e

-

b ai ssep r emi e

'

b a i s s e sp e c u l a t i e b a k r· e l at i e

E!

b a k st ag t a l i e

i .f.=

a r m t:-? n c o m m i s:; �; i

e

bal i e E·

bal i e

a r- o m a t i s a t i e

b a l semol i e

a t- r- e s t a t i e

b an kac t i e b an k ass i

a r t-· o g a n t i e

n at i e

i.u- r- o s i e

b an k b i l j et t en c i r c u l a t i e

a r t e r- i e

b as t a ar d g e n e r a t i e

a r t e t- i a l i =:; a t i E�

at- t i ç: u l

at i e

ar t s c omm i s s i e 1

b ar n s t een o l i e b a s t. E) r· d g e n e r a t. i e

b e at i f i

c at i

e

asc e n d en t i e

b e d E� l a a r- s k o l o n i e

asd i c i n st a l l at i e

b e d r i j f s� o n c e n t r at i e

ase p t i e

b ed r i j f s i n s t a l l at i e

i:\ S f a l t o l i e

b ed r i j f sor g an i s at i e

a �.::> p i 1·- <:.-t t i

b ee n t r an s p l a t at i e

a s f y �·� i a t i f2

a �, s E7: r t i è.i !::; s;

b e E'� n d e r o l

E::

b ee t wor t e l s u i k e r f a b r i c a t i e

e

i q n �::\ t. :i. E!

<::J. \::;. !:;; 1. m i

1

E\ t. i

<':':'\ ��; �;; :Î. �::; t E! l"i t :i.

i:':\ �:; !::i i !�'"; t (·�� n t. i

i E!

b eg r i p s assoc i at i e E-?

(:·�

c:!

b t-::· h e n o l i f?

b e l 8 s t i n g ac a d e m i e b E·:• J. i !?.

162 b e l i j d en i sc a t e c h i s at i e

b o k s E:: r· <:; f a m i l i

b e l oman t i e

b o m b ë\ ,.... d e. f? 1.- f o r- m é:\ t i

F·�

b o k s p f?. t E-? r· s E) l i e

b Ed i n s::, t a l l a t. :i f�

b l?� rl t-=) d i c: t i E!

C·::!

b o mb ar i e

b e n r:., ·f i c i f.0

b o n i f i c a t i t�

b e n t-:? v o l e n t i e

b oomo l i e

b e n E·:· v cJ 1 e n t. i E�

b o n i ·f i c ,::\ t. :i. E!

b o cw· i n <:; t a 1 1 a t

b e r-- g a m o t o l i e

b o a r o l i €�

b e r· g f o r- m a t i e b e r,.. g o l i e

b o cw· s e:.� r- :i. e

b er g on i sat i e

b o o r· s u s p c-: n s i e

ie

b E"-1 r k e s c h o r- s o l i e

b o r- s t a m p u t a t i e

b e t- k e t e e r· o l i e

b a s e >� p l. a i. t a t i e

b e r- o e p e n c l a s s i f i c a t i e

b Cl Si J. E) 1 i e

b e r- o e p s o r g a n i s a t i e

b o t e r·· o J. i e

b e roep sr e v a l i d a t i e

b o t e r z u u r- b a c t e r i e

b e t a J. i n g s u n i e

b o u w c o a un i s s i e b o u ltJ p r- e cn i e

b e t e u rl i e

b O ll V·J S p f.� C U 1 a t. i e

b eton i e b e t on s p e e i e

b r a fï d b a l i e

b c:� u k e o l i e

b r an d b l us i nstal l at i e b r a n d i ll (;_J s e r- o s i e

b e u k t e ce r· o l i e

b e u r- s d p e t-· a t i e

b r an d sc h a l i e

b e u r s r e l ë't t i e

b rr· a n k a i e

b eu r s s p e c u l a t i e

b r- e e d t e v a r- i a t i e

b e u r s t r- a n s a c t i E�

b r· e u k o p e t'" a t i e

b evest i g i n g sreact i e

tJ t- i s a n t i e

b e �oJ e g i n g s s t u d i eb t,.. o e d k o l o n i e b r- o n n E� n s:; t u d i e

b ez i e b ez i n k i n g s i n st a l l at i e

b r- o n o l i e

o ez i t sac t i e

b t- o o d s t u cJ_ j. e

b i b b e r at i e

brui n kool ol i e

b i b l i om an t i e

b u i kop e r at i e

b i b l i ot h ee k c omm i s s i e

bui ten l i n i e

b i f ur c at i e

b u i t e n p a r- o c h i e

b i j · -d e - �"-- i n d 1 i n i e

b u i t e n p r� o v i n c i e

b i j b e l c om m i s s i e

b un k e t- a l i e

b i j b e l st ud i e

b u r- g e r -f a m i l i e

c al c i f i cat i e

b i j en k o l on i e bij

S:± u d i

c a l c i nat i e

e

b i l j ar t ac ad e m i e

cal cul at i e

b i l j e t t e n c i r- c u l a t i e

c a l v ar i è

b i l oc a t i e

c an a n g a o l i E-?

b i nnenl i n i e

c a n c n i s a t i E)

b i o m a n t i E·

c ap i t u l at i e

b i t t er e -ama n d e l o l i e

b 1 a a s o p e r·-· a t i e b 1 a u wo l i

'-.

c ap t a t i e c ap t i e

E•

c a r b o l o l i ·e c ar b o n at i e

b l oed l e l i e b l oed p r oc ess i e

c ar b o n i s at i e

b l o e d t r an sf u s i e

c a t- d a n o l i e

b l o k sp at i e

C ë:\ r- n a t i e

b o d e m b a c t e r- i e

c ar t o m a n t i e

b od e mf i l t r a t i e

c as t i g a t i e

b o d e m e !< p 1 o i t a t i e

c as s a t i e

b o d e m v en t i l a t i e

c a s t o t'· o l i e

b o e kdr u k k er sf a m i l i e

c as t r at i e

b o e k fa n o l i e

·

c at a r a c t o p e r a t i e

b o e k i l l us t r at i e b oe r en eman c i p at i e

b o e r- .::-? n f a m i 1 i E�

b o c;_J i

(0

c: a u t e r· i s a t. :i c a u t i e:-:

t_:.� · · · <-:� t c &� 1,.. t-=) m o n i e-:�

b Ö E:� t p r.. e d i k ë� t i b o f?. v r:::· n t. 1,.. o n i <·?

c a t e c h i s a t i �.:?

. c: a v a 1 f.:? r- :i. f2

e cl i

C C':\ V i l l 2:1. t i

c a v i t a t: i

e

v

l.

Si

ie

El

E-�

c av i t a t i e c or r o s i e

163 C:

E-:l d (·2 1� Cl 1 i

c e ·f

a

c: e> n l p a r· ë\ t i E!

G:�

1 i s a t i E.'

c 1:0 1 E:.· b ,.... a t i

c o m p ë:\ 1'" i t i c.� c cl m p

E�

C f2 n1 t'0 n t a t. i E0 c E? m P n t. s p f_;) c: :l c en t aur i e

c: o m p r? n s a t i

<-?

i

e:! t. r.. an

c o m p E? t. t-..? n t i e

sa t i e

c o m p E� t i t i e .

c e n t u r :i e

c omp i l at i e

c a m p 1 e>� i e

c e r e m o n j. e c e r· t i f i c a t i e

c o m p l i c: a t. i

c omp os i t i e

c e s �; i e

E'

e h i r� o m a n t i e

c o m p r· e h e n s i e

c h l o r o f or m i s a t i e

c omp r es s i e

ci l ie

c on c a t e n a t i e

c i l i n d e r p r oj e c t i e

c o n c c� p t i e

c: h r- i s t. i a n i s a t i e e i 1 i n cl e r· o l i e

t-

c o n C E! p t i e

c on c e s s i

c u m e i '::i i e

e i r· c u m f e r e n t i

c o n a t. i e c: o n c E;� n t r a t i e

c i r c u l at i e ci

s.; ac t i

c cH n p c-:d: e n t. i e

c en t i f o l i e

c e n t r- a l

a �:; s; i e

c o 1n p E:� n s a t. i E�

e

E'!

c o n c i 1 i a t i E�

c i r� c u m f e t· e n t i e

c on c i l i at i e

c i r- c u m s t a n t i e

c o n c l u s i E•

e i t- c u m s c: r i p t i e

c on c i s i e

c i r c umve n t i e

c o n c o r· d a n t i e

c i t at i e

c o n c o r- d a r'l t i e

e i t r· o e n o l i e

c o n c r E-? t i e

e i t t- o n e l l ao l i e

c o n c u l'- r e n t i e

c i v l i s a t. i e

c on c ur r en t i e

c l assi f i c at i e

c on d em n a t i e

c l emen t i e

c on d e n s at i e

c l emen t i e

c on d e n se e n d e n t i e

c o a c e r vd. t i e

c on d i t i e

c oa c t i e

c on d i t i e

c o ag u l a t i e

c o n d o l ean t i e

coal i t i e

c on d uc t i e

coa l i t i e

c o n -f ab u l a t i e

c od i f i c at i e

ç on f e c t i e

c oeducat i e

conf ederat i e

c o e t- ç:..i t i e

c o n f e r ent i e

c og n a c o l i e

c on f e s s i e

c: o e !< i s t E· n t i e

c o n f e r en t i e

c o g n i t i t.�

con f i d en t i e

c oh a b i t a t i e

c o n f i g ur a t i e

c oh e r en t i e

c on f i r mat i e

c o h E-? r e n t i e

c o n f i s c a t i E?

c oh e s i e

c on f l a g r at i e

c oh i b a t i e

c on f l i c t si t uat i e

c o ï n c i d en t i e

c on f l uen t i e

c o i n s t. r u c t i e

c on f o r mat i e

c o l at i e

c o n f rTJ n t a t i e

c o l l ab or a t i e

c on f u s i e

c o l l at i e

c o n f u t at i e

cal l ee t i e

c on g e l at i e

c a l l E� c t i v i s a t i e

c o n g e st i e

c o l l i mat i e

cong l a c i at i e

col l i si e

· c on g r eg at i e

c o l l us i e

c on g r u c:? n t i e c on g ruen t i e

c o m b i n a t i E!

c o m m e m o r· a t. i c o m m i. s ::.; i

C 0 11i f!! O t

i <:?.

e

t-?

c o m m u n i c a t i E? a c. t.

i

c o n j u g a t i E) c o n j u n c t i f?

c o m m u t <::( t i P comp

c on i f e� en v eg e t a t i e

E�

c o n j u r a t i E!

c o n ,..., f.:� c t i <:?

C Cl n n i

V L� n t i

E.�

E)

c CJ rl �:; c: i

c o n r:; c i

(0r\

t.

i (-)

t.:-! n t. i

f.-?

c o n ::; c t'"· i p t i e

C O rl �} C: I..-· i

pti e

c o n �; c-? C: I'" a t i e c o n �.; <:·? q t..t t:� n t

i

· f:?

1 64

c o o p t a t. i f? c o c:w- cl i n a t i E:� c o p r o cl u k t i f� c op u l at i e C: o lr p o r- a t i e

c cw· p u l E·� n t. i e

c or p u l en t i e

c CJ n s e r- v a t i e

c: o r · r a s i e

C O r'I !5 E) U Cj n t i e c o n s i d E.l l'� a t i e

c or r e c t i

c o n s i g n <;;�. t i e

c o t'- r· e l a t i e

c o n s i s; t e n t i e

c o t- l,... e s tJ o n d e n t i e

c cm s i s t e n t i e

t-?

c: o r r- o b o r- at i e

c o r r· o s i f?�

c on s o l i d at i e

C: O I'- r o s i e

c on sommat i e

c: or r- u p t i e

consonant i e c o n sp i r at i e

c o r· r- u p t. i e

c on s t a n t i e

c r eat i e

c on s t e l l at i e

c r· e m a t i e

c o n s t e r-- n a t i e

c r eosooto l i e

c o n !::> t i p a t i e

c r· o t o n o l i e

const i tut i e

c u l m i n at i e

c o n �, t i t u t i e

c u l t u u r a s s o � i at i e

c on s t r uc t i e

c u l t u u r pr o v i n c i e

c o n su b s t an t i at i e

c u m m u n i. e

c on su l t a t i e

c umu l at i e

con summat i e

c ur i e

con sump t i e

d ad e l o l i e

consump t i e

d ag l e l i e . ci a m e s c o n f e c t i ec on t ac t a s s i m i l at i e

d ar m b a c t er i e

c on t ac t a s s o c i a t i e c on t ac t c ommi s s i e c on t am i n at i e

.

·

d ar m p e r f o t- at i e d e c ad e n t i e

-

d e c a p i ·t a t i e

c on t emp i at i ec on t e n a n t i e

dec en t i e

c on t e s t at i e

d e c e n t r a l i s at i e

c: o n t i n e n t i e

decepti e ·

c o n t i n g en t i e

d e c i m at i e

c on t i n uat i e

d ec i s i e

d e c l amat i e d e c l a r at i e

c on t or s i e c o n t.�· a c t i e c o n t r a i n cH c a t i e

c o n t r-- a p o s i t i e c o n t r· a p r· e s t a t

·,

d e c l i n at i e

c o n t r- a d i c t i e

ie

c o n t r· a t- e f o r m a t i e

d e c o m p en sat i e

d ec omp o s i t i e

d e c o m p t- e s s i e

d e c o n c en t r a t i e

c o n t r a t- e v o l u t i e

decor a t i e

c o n t r a v t."? n t i e

d e ci e r o l i e

c on t r av e n t i e

d ed i c at i e

c on t r i b ut i e

d ed uc t i

c on t r i b ut i e

d e f a l c at i e

c on tumac i e

e

d e f e c a t:. i e

contusi e

d ef en s i e

c on v a l e s c en t i e

d ef en s i e c o mm i s s i e

c on ven i en t i e

d ef i c i

c on v e n t i

d e ·f i n i t i e

c onvect i e e

c o n ve n t i e c on ver g en t i é c o n ve r g en t i e c

o r1 v e r· !:; a t i <:?

c o n V E-? ï.. s i E::

C: O rtV i c t i E·!

d ef erent i e

e n t i e.

1 ag r at i e d e f l at i e d t:� f 1 e g m a t i e cl (:':� ·f l E.1 �< i E!

·d �� f

d t:-? ·f l e >� i e

ci E! -f 1 D l,... a t i.

c:: o n v o c: ë:t. t i �=

d F:Y ·f o r m i-.':l. t i

c: u o p t? l.- ,::\ t i E0

d fa <.�l

C O I"l V U l ;;;; i E�

d 0::· q

(7:-! n E! ,,.. a

l

E':)

E!

t. :l

D m E� r- a t

E·!

ie

165

d E� q r ·

dd dt

d e 1] t'" t.0 �;:; �; i

j_

d <� s CJ t"' :L e n t èJ. t. :i. €7:

E�

cj E: :-;; o r· p t i e

t2

d <2 h y d r· <':i. t a t i

d e h y d r- r3 t i. t'0

d e h y d r · u c.;J en

d e i f i c a t i E�

d e �:; o r,... p t :i. e

E::

i:t t.

i

r.::�

d e s c:n� y d a t i e d E? �-> p i:� ,.. .. a t i E:� d es quamat i

r:..:)

d e k o l o n i s a t i E-!

d e s t a b i l i !:=j a t i c7?

dektal i e

d est a l i n i s at i e

d e l at i

de s t i l l a t i e

f2

d e l egat i e

d est i n at i e

de l i n e at i e

d e ta i l stud i e

'

d e s t r- u c t i e

d e l i b E-� l�"' a t i �-�

d c:: m a <_J n e t i s a t i e

det ect i e

d e m é.u- c a t i e

detent i e

d emater i a l i sat i e

d e t e r- m i n a t i e

d e m E? n t i e

d et o n at i e

d E-: m e n t i E.�

d e v a l u a t i E�

d e m i 1 i t a r i <::> a t i e

d E-? V a l v a t i e

d e m i s :; i e

d t-� v i a t i e

d emob i l i sat i e

d e v i � z en sp ec u l at i e

d e m o :!. i t i e

d evot i e

d em o n e t i s at i e

d i al ectstud i e

d e m o c: ,.... a t i e

d evo l ut i e

d i ctat enstud i e

d e m o n �; t t�- a t i e

d e m o n s t r- a t i e d e m o r- a 1 i s a t i

di cti e e

d i e p b o o r- i n s t a l l a t i e

d en a t i on a l i s at i e

d i ep vr i e s i n s t a l l a t i e

d en a z i f i c at i e

d i ese l o l i e

d e n n e n a a l d o l i E�

d i e s e l t r a c t i E�

d en o m i n a t i e

d i e v e n t r- o n i e

ci e n t i t i e

d i f f a m at i �

d en uc l ear i s at i e

d i f f e r e n t i at i e .

d en udat i e

d i f f e r- e n t i e

d en u n c i at i e

d i f f es s i e

d en un c i a t i e

d i f f r- a c t i e

d e p a r- t i t i e

d i f f us i e

d e p e n d en t i e

d i g est i e

dependent i e

d i g r ess i e

d e p e r s o n a l i s at i e

di

d ep l �t i e

d i kbal i e

j ksd i rect i e

d e p o l a r- i s a t i e

d i l at at i e

d e p o r- t a t i e

d i men s i e ·

'

depos i t i e

d i p l omat e n f a m i l i e

d e p r- a v a t i e

d i p l omat i e

d e p r- e e i a t i e

cl i p p e l

d e p r- e s s i e

d i rect i e

al i e

d e p r· i v a t i e

d i S C O I'" d an t i E)

d e p r- o j e e t l. e

d i s e t- e p an t i e

d e p ut a t i e

d i s c r- e t i e

d e r- e l i c t i e

d i s c r- i m i n a t i e

d e r- i v a t i e

d i s c u l p at i e

derogat i e

d i scussi e

d esass i m i l at i e d e s c e n d en t i e d e s c r- i p t i e

d i sj unct i e

d i s k �� a l. i f i c a t i d i s l ocat i e

d e s e g J�- e g a t i e d e s e t·- t i e

d i sp a r a t i e

d e s e r- t i e

d i spersi e . cl i s p e r · s i e

d i s p e n s a t :l e

d e r::; i g n a t i t;.:

d i S') p CJ S1 i t i Ë'

d e <:.:} i 1 1 u s i e

d f? �3 i. n f E0 c t:. i

el f.

·;

i r1

s E�

kt

d E�· s i n t €·:: <;;)

,,•.

i

d i sp u t a t i e

E?

d i s s t:: cL i

i!:�

a t :i.

cl E• �;; 0 d Cl I'" i ·;:; ë� t. i

cl c:l

E.1 f.�

cl c� :::; u t'" 9 <'::l. n i r�; <:t t. i

<-?

i

i

�i <..�i s:; <::;

r:.::

<::.! r· t. a t :L i mi l

a

(·:-:• i::. :i. E:�

d i s; sd m u l èï. t i <:.�

€�

d i

i E:\ t:. i.

·::i �:; o c::

d i ::; �:i Cl f'l c":\ n t. i.

c-::.1

e l o n rj a t i (?

d i �; t ê1 r1 t i c�

cl i s t i

1 J. c':\ t i

e1

e

e J.

d i �:> t i n c:: t :i. F· di

�3 t o r�· !:; i E?

e> q u E� n t :i

f::!

o

(0 .

q u t� n t i

E--! 1 u c: i d �\ t. i

d i s t r-- a c t i e

d i s t. r· i b u t i

1 66

(0 l o c: u t i c:-! �=! l o c u t. i E-!

c-:'

E-�

f2 m a c r.:-: r a t i f.:.:!d i s t r· i IJ u t i e

ê m a n a t i E�

d i v e r· g E· n t i e

e m t.:� n d a t i e

d i v a c;J ,:\ t.

i E:�

eman c i p at i e

cl i v e r·- c;J c:: n t i e

e m e r-· ::. d e

d i V f-? r-- g e n t i e

e m i g r· a t i e

d i V E! r s i -f i c a t i e

e en

cl i v e r· �; i <-:?

e m i n e n t. :i. e

d i \/ i d a t:. i e

di

v

i. n

,'::\

ti e

emot i e e m u l at i e

d j ar a k p i t t en o l i e d o c u m c=.· rl t a t i e

d o e 1 c: CJ I'- p o r· a t: i

t?C:.'

t e J. o 1 i

vJ o t·-

f.:!

e qu a t i e

i �=:·

e r- e e t i e

E!

d o o p a t t. E-: s t a 1.: i e dotat i

E·! n d o c r . :i. n l o g i e

E-? n g E.� l

e n u m e t- c:\ t. i e

c1 o m i r& a n t i E· d on at i

E· m u l �3 i E-?

e n q u e t. e c o m m i s s i E-!

E�

d o m e s t i c a t i E:�

don at

i n c-! rl t i e

e m i s ::� i e

d i v i s i E�

d o J. e 3. n t i

F.!

1 u c u b r- .:1 t i e

t.�

d o u a n e l i rd e

er· o s i e

f� r- u d i t i e

er up t i e

e �- u p t i e

d ouan eun i e

e s s e n t i E!

C: t- a a d b a c t e r i e

e sse n t i e

d r aadsn i j o l i e

e uc a l yp t u so l i e

dr i ehoe k p roj ect i e

evacuat i e

d r oog i n s t a l l at i e

eval uat i e

d r u p p t:-= 1 i n f e c t i t:-?

e va n g e l i s a t i e

ed i t i e

evas i e

d r- u p p e l r,.· e a c t i e

e va p o l-- a t i e

e d u c a t i E:�

evec t i e

e f f e k t e n p r ov i s i e

ève n w i c h t s r e a c t i e

e f 1 i c i E: n t i e

ef f i

evi ct i e

é i en t i e

evi d en t i e

ef f i g i e

evoc at i e

ef

e v o l u t i E?

f l o r· E· s c e n t i t::::

e f ·f u s i E�

E! V O l u t. i e

e g a l i ·::; a t i f.?

e �-� a c e r- b a t i e

e i e r· o l i e

e i g e n d o m r�; a c t i

e i n d c on c l u s i

E)

e :< a l t a t ie

e �-� a m e n c o m m i s s i e e :-� a m e n s t u d i

e i n d r E) V i �; i �?

e >� c a r d i n a t i e

e j a c u l ,B. t i e

e }: c a v a ·l: i e

e l a t i f-?

e >: c e 1 1 e n t i e

e 1 a b o r· i::t t. i e

e �< c e l l e n t i e

e l e e t i E)

e :·: � e p t i e

e l egan t i e

e :< c e p t i E?

el

e k t r· i

e !< c i s i e

f i c at i e e

e l e k t r on e n em i ssi e

E: 1 f.-?. k t r· o s t r· :i. c: t. :i.

e l E:: k t. r'- o v <::\ 1 E:-: n t: i t:-) J. \ · v a t. i

E•

f.0 l t:.":! v a t. :i. <·?:!

· <-::� 1 i m i "" ' i::\ t. i f.·":! (·:·:·�

1 i S'l i

€:�\

e e :-: c: l a m a t i e .e >: c 1 a u �; t. l'" at. i e e :-: c 1 U !::i :l (? E· :·: c o m m u n i c a t i E? f:? ;-: C: Cl t'" p D l'" a t i E! e :-: c: i t a t i

e l e k t r o kut i e

e l e k t r· o k u t. i

f2

e :·� a r--· t i c u l a t i e

e i n d r.... e d a c t i e

<·?.·� e

C' >:

C:: f'" C! t:. :i. . :i.

C:?

E-! >� c:: u r . !::;

E-:

C·i�

E!

i·: f.:) C:: U t i

t? ::

f:! c u t i

(·2·�

E:! :<

E� m p

t. i

f:?

f i 1 m k E? u ,,- i n q �; c o m m i s s i t�

e �< t::·: m p t i E? e :-: E�

E0 , .... c:

:i. t i

:-: f? r· C i t. i

f

ti

i J. t. E:1 1'- Cl l j_

f i l t r- a t i e

f.:?

f�

f i m 0 �::; E� Cl p e 1r · ë'l t: J

E!

f i �< a t

r2

ie

e >� i ÇJ e n t i e

f i }! a t i e

e �< i st E2 n t. i e

f 1 a n k e u t- 1 i n i e

e �< m i s:�s� i e e �< o n e r.. .. ë:\ t:. i e

f 1 e r- i e

e !·� i s t e n t. i e

f l at u l e n t i e

f 1 e :< i

e :< p a n s i e

t.7! n

e

f l o t a t i e�

e }� p e cl i t i e

i

f l uc t uat i e

ti e

f 1 u o r e s; c e r1 t i e

�2 :< p i r a t :i e

f 1 u :< i e

e :< p l i c: a t. i e

f oe l i e

e :<

p1 i

E� >: p

c i t at i e 1 o i tat i e

e :-: p 1

f oe l i eo l i e f oet at i

3. t i e e >: p 1 o ��; i t?

c0

f oez e l o l i e

o �-

E: >: p o t- t p r-- e m i

f o k m e r r· i. e

f o k p r em i ee >: p o s i t i e

f ol i e

e :-� p t- e s s i e

f o n d a. t i e

e :< p t- o p tr• i a t i e

f o n "T\ a t i e

s i f:?

e :< p u l

f o r �-;i e

e >: s u d a t i e

f or t en l i n i e

e :·: t e m p o r i s a t i e

f or t i f i c a t i e

e �< t €'� n s i e

f or t i f i c at i e

e :-: t e r-· i o r i sa t i

e :-: t i n e t i E�

e :-: t i r p a t. i

€::0

-F l a g e l l a t i e

e ::< p E:: c t o r- a t i e

e >: p €0 r·

12

f i m o s i s o p e r ë\ t i

e :< h a l a t i f?

e !< h i b i

167

+ i 1 i a t :i. e

E

f o s f o o l'- o l. i e f o s f o r e �; c e n t i e

e

f os s i l 1 sa t i e

e ::·� t t- a c o r r e c t i e e :·: t r· a c t i e

e :< t t · a p o 1 a t i e e :·: t r a v a g a n t i e

f ot o l um i n esce n t i e ·f r a c t i e f r ag m e n t a t i e f r e quen t i e

e !-: t r· a v e r s i e

f r e qu en t i e

e :<

� r e q u e n t i e mo d u l a t i e

e :-:

t t- u s i e

u b..f� r- a n t i

e

fri cti e

f ab r i c at i e

f r on t ; i n i e

f a b r- i e k s a d m i n i s t r a t i e

f r us t t- a t i e

f ab r i e k s i n st a l l a t i e

f u m i ç) a t i e

f a c t i €'�

f un c t i e

f a l i E?

f a J. s 1 · f i c a t i

'

f un d a t i e E!

f un d at i e

f am i l i e

f ur i e

f a m i l i e r· e l a t i e

f us i e

f a t- m a c o g n o l o g i e

g al an g a o l i e

f as c i a t i e

g a l g e t r- o n i e

f a s c i E:

g al van i sat i e

f a sc i n at i e

g ar a n t i e

f f'.:? c u n d <�.-\ t i e

g a s e >� p 1 o s i E'�

f e d €0 r· a t i e

g a s i n s t a l l a t i E�

f E"� e s t c o m m i s s i E!

g asol i e

f eest p r ed i k at i e

g eb i t s r e g u l a t i E�

f e l i c i t at i e

g e b r u i k s o p er a t i e

f e r· m e n t a t i e·

g ed a c h t e n a s s o c i a t i e

·f e r m e. r-. t o 1 i.

f e r· v en t i e

f e r· v e n t i r?

f c:: t i ·f

i

f.:?

d u c: :i <:::

q u r- <:·:\ t i E! ·f i j n o l i e

f i

f:!

q eh o o r s h a l l u c i n a t i e

g e 1 d ei r c u 1 at i

t.�? g <-::? 1 cl cl e p ,,- �? c: i C::\ t:. i E� g e 1 d o p t::! r- a t i E3 g e l cl s p r� c: i f.-:) ÇJ e 1 e E1 1 . - d e n · f <·::� m i J. i

f:?

g e l i j k s t r oo m i n s t a l l a t i e

168 g E� J. u i d ��, i n s t

<;J c? 1 u i cl �:� i

�:; u

�2 1r · CJ 1

i e

.:?,

J. 1
l at i

ÇJ c� 1 u k �::. ::.; e r-1 s5 ":\ t i <] F:1 11l b

h a a �-· d i

c�

h a a r'- o l i e

ini

<.::}

g E"� n a d E."? l'� E! l i
i E::

n e o r· c� l i g i E'

g e rH.7:• 1.... c::-d i s a t i f?

t 1·

-3 t. c::-�

i

h a a r s p a t i r:� h <:�. b

]. 1

i t. a t. i

h a l l uc i n at i e h a l �; t a l i e

g e t- m a n i s a t i e

h an d e l

ÇJ e r,.. a n i u m o l i e

h an d e l s i n f o r m a t i e

sl

g esc h u t t a l i e

h a n d � l s p r- e m i e h a n d e l s r- e l a t. i e

<] 8 S E� l p r'- O C: E� 5 !5 Î E!

l s t r an s ac t i e

ÇJ E' -:-:; t i c: u l a t i €-?

h an d e

g r:? s t i e

h an d o l i e

g e t a l l e n c o mb i n a t i e E)

g e v t-:? c h t s f o r·- m a t

g e \' e c h t s 1 i n i

ie

E�

g e v o t:-:- 1 S <-2 >: p 1 o s i e g E! V O E� l

�:; ,....

e <] a t j_ e

h an d e l so r g a n i s at i e

E�

g e v a 1--· c-2 n p 1 F.2 m i.

r;.:

hal at i e

g r::? n e l'� a t i e

g E· r-· m i n <::\ t. i

f�

h ë:\ a r" l e m m E."? r· o l i e

E�

g e m c e n t. t-:: a d m

g t-! m i n a t i E.;

n f t:-: c:: t i

h E:\ a r d o l i E::

E0

eac t i e ­

g ez on d h e i d sc om m i s s i e gezondh e i d skol on i e . g ez G n d h e i d s o r g an i s at i e

h a �- �:; o l i e

h a r-· t. f r a c t i

t:0

h a r t o p e t- a t i e _ h a u �; s:, e o p e r a t i e

h aus s ep r e m i e

h au s s e s p ec u l at i e h a ven i n st a l l at i e h a :� e l n o t e o l i E�

h e i d e ve g e t a t i e

g i dsred ac t i e

h e i l i g en g l or i e

g

h en n e p o l i e

l

a s s p E• c i e

g l e t s j e r- e r o s i e

g l ob a l i sat i e

r e n n e p z aa d o l i e h e r a c c ep t at i e

g l oei k ousf ab r i c at i e

h e t- a s s u r a n t i e

g l or i e

h e i- c l a s s i f i c a t i e

g oud f oe l i e

h er d est i l l at i e

g l o r i f i. c a t i e

h e r· c o m b i n a t i e

g oud l e l i e

h e l.... d i s t i 1 1 a t i e

g r- a d a t i e

h er d i st i l l t i e

ç_n- a f i e t o 1 i e

h er e n c on f ec t i e

g 11:1 rJ u a t i e

g t- a n i t i s a t i e

g r an u l at i e

h e r- e d i t i e

tJ e r-· e >� p e d i t i

e

h er i n f ect i e

i

n t e g r a t. i e

...

g r a t i- e

h e !'"

g l·- a t i ·f i c a t i e

h er i n terpreta� i �

g t- a v i t a t i

h er k ap i t a l i sat i e

g r a t i f i c a t i. e E!

g r t::: b b e l i n i e

h e r i n v en t a r i s a t i e h e r n a t i on a l i s at i e

g 1r· e b l i n i e

h er n a t ur a l i sa t i e

g r· e n s l i n i e

h e r· o r e i e n t a t. i e h e r o r g an i sa t i e

ÇJ r- e n s c o m m i. :; s i e

g r e n sr eg e l i n g sc o m m i s s i e

h e r p rr· o l o n g a t i

e

g t- e n s v i s i t. a t i e

h e t- t a �-� a t i e

g r· i j �: o t- i e

h e r v e r z e k e r i n g s p r em i e

g r o e p s p r· e s t. a t i e

h E:-2 v e a z a a d o l i e

g r· i f f i e

h e r.. v a c c i n a t i e

g r oe p s f o r m a t i e g r o n d ex p l oi t at i e g r'"' o n d f i

1

t r- a t i e

h E·) U p 1 U �< at i. e

h i b e r· n a t i e

h i st or i e

g t- o n li n a v i g a t i e

h o e p E� l o l i e

g r on d n ot en o l i e

h o e ven o l i e

g r o n d �; p e c i e

h omo l og at i e . h o n d �� p e t e r �; e l i e

g r on d or g an i sat i e

g r- c:Hï c:l s} p e c u l a t. i e

<;J r� o n d t a l i

F.:J

CJ y ,, .. o 1n ,·::\ n t :i.

t-::

g r ootboekob l i gat i e,·�\ ,0,

k l (-2 1 :i.

<-::!

h a .:-:\ k t. a l J F�

homoeman c i p at i e

h o o ·f d a d m i n

i

s t. 1-- a t. i (:7!

h o D ·f cl c: o m m i s s i e

h u o f d i ,,..

1::.-:! C:

ti

h cJ Ci -f cl !�; t u d i E:·!

h o o c.:J �:; p ë:\ n r1 i

G?

n g �; i

n s; t <::t l l a t:. i

<·:-:.'

169 h o o t'..

c omm

h o o r· n v J h o �; t i

:i.

i ��; s; i

(·?

c::: ::; t. ,, .. a n

�; p l a t <::l. t

E.:1

h ot e l a c c ommodat i e

h CJ U t D J. i

E?

h u i d r r::· a c t :i.

f:?J

h u i !5 iJ. t'· b r::: i d s c o m m i s s; i e

h u i s b r- a n d o l

i

E1

h u i sc o l l e c t i e

hui

at i

s i n :; t a l l

i t:0

i n ë.-1. t t e n t i e i n a u q u r· a t i e i n c a n t a t i f:? i n c: a r- c t:0 1'" ë:d: i r;:,.� i n c:: ë.'.:IT c.i i n a t i E) i n c a t- n i'-:\ t i

f2

i ll C ë:\ S S a t. i E� ,.:i. n c a s s o p r- o v i

e

i n c i t·a t i e

h u i svest i n g sc om m i ss i e

i n c l i n at i e

h u l p a c t i El

i n c l us i e

h um i f i

h umi l

i

c: Et t

i

si e

i nci si e

c�

at i e

i n c o h c? t,.. e n t i e i n c o h e r t:-? n t i e

h u ur ad v i e s c o mm i s s i e h u u t- c: o m m i s s;:, i e h uwe l i j k sd i s p e n s a t i e

i n c o m p e t en t

i

e

i n c o m p t:-? t e n t i e

i n c o n g r u t:-? rl t i e

h U J..·,JE� 1 i j k :; p r- e m i E:!

i n c on g r u en t i e

h yd r of oor i n s t a l l a t i e

i n c o n s e qu e n t i e

hypot en s i e

i n c on s i st en t i e

h yb t- i cl i �} a t i e h y p e t.- t. E· n si i E:

i n c o n s e q u
e

h y ::; t e r i E?

i n c on s i s t en t i e

i d e a l i s <::l. t i e:•

i n c o n t i n t:� n t i e

i el e e e n a s s o c i a t i e

i n c o n ve n i en t i e

i d eat i e

i n c on t i n en t i e

i den t i f i cat i e

i n c o r· p o r- a t i e

i g n o r- a n t i e

i n c r- i m i. n a t i e

i j z e r b a c t e t� i e

i. n c u b a t i e

i j s f a b r· i k a t i e

i n c r us t at i e

i j z e r- en e n i e

i n cul p at ï e

i l l umi nat i e

i n d am p i n s t a l l at i e

i l l us i e

i n d ec e n t i e

i l l u st r a t i e

i nd ec i s i e

i m a g i n a t j E?

i n d emn i s at i e

i mb i b i t i e

i n d ep e n d en t i e

i rn i t a t i e

i n d i c at i e

i mman en t i e

,:i n d i c i e

i mm a n en t i e

i

m m ë.\±, r i c u l

i

m m i g ,.- a t i

i

i nd i c i e at i e

m m e r� s i e

i. n d i c t i e i n d i f f e r e n t i e'

i n d t f f e r- e n t i e

e

i mm i ssi e

i n d i g en t i e

i mmo l

i n d i g es t i e

é;�. t

ie

i m m u n i s -::�.t. i e

i mmun i t e i t sr e act i e

i n d i g n a t i E·� i n d i. s e r- e t i t:'?

i mp ed an t i e

i n d i .s p o s i t i e

i m p e r f E.i c t i e

i n d i v i d uat i e

i m p e l'- t i n E-) n t i e

i n d o l en t i e

i mper t i n e n t i e

i ndol ent i e

i mp e r t i n e n t i e

i n d uc t an t i e

i m p l i c a t i E�

i nduct i e i n d uc t i e

i mp or t an t i e

i mp ot en t

i

i n d u l g en t i e

e

i n d u l r.J e n t i <=�

i m p o t e n t i f?

i m r.n- e c: a t i e

i n dust r i a l i sat i e

i m p r e g n at i e

i nep t i e

i mp r e s s i

i n er t i e

c::.1

j, m p 1.... o b a t. i E�

i m p r· o v i s a t i i m p u cl e n t i E�

i f , .i u g n a t i r? i m p u l �; ii !ll p U t i::t t :i.

i r'1 i:\ n i t i E·�

C'

i n e t� t i e

t:·?

i n e >� p E� r- i

E:! n

ti e

i n .f a n t i 1 i Si é:'l t. i E�

i n ·f i::\ t:. u a t i c:�

i n f c::� c: t :L (·?. i n + i l t� t..· <::\ t i t?:'

i n f 1 ��\ m m i:.\ t i E:�

i n -f 1

i

E-? �<

i 1"'1 �O:i U I'" I'" <::� c: t

:i. f;,)

n -f 1 E! >: i

i

c-.0

i n f l i c: t i f.:

l. n -f J. o r··- E? �:; c: e n t. i E\

i n -f 1 u e n t ). E: i n -f 1 U E0 n t i t-?

n t î::� çJ r·-· a t i

i €:!

f2

:i n t F.:) n t i e

i n ten t i e

i n f l ue n z a b a c t e � i e

i n t. E� � a c t. i e i n t. f�� r· c a l a t

n f r· a c t i e

i nf usi e

i E'

i r'l t. r:::� J. l i
:i. n t c::2 n ·:::; i fE:

i n f o r.- m a t i e

1

1 70

i n '�; u 1 t ë:\ t i e

i n -f l <:i\ t i G:!

i E�

i n t. E� r· c e p t i e

i n t (� r c e p t. i e

i n g r- o s s ,:\ t i e

:i. n t c�� r- c E� s s i

i n hal at i e

i n t e r c o m m un i e

F.:)

i n h f: r- E� n t i e

i n t e r· c c> r t"' e l a t i e

i n h f.0 t'" f2 n t i e

i n t e t- d r.� p e n d e n t i e

i nh i b i t i e

i n h u m a t i E-� i rd t i a t i e

i nj

a ë:d.

t a1 i e

i. n j F.2 C t i e

i rl t E� t-· d i

i

C t i E�

n t f=: r- f <.::? r· e n t i e

i n t. E�r.- g l é:\ C: i a t i e

i n t e r· j r.0 c t i e i n t. F.:! ;·-· J. i n i e

i n j un c t i e

i n t e t·- l o c u t i e

i n k omst o b l i g a t i e

i n t E� r- m i t t en t i e

i n j u t,.. i e

i n termi ssi e

i n k o o p c o m b i'n a t i e

i n t e r· m i t. t. e n t i. e

i n k o o p c o o p €0 1'- a t i e

i n t e � n at i o n a l i s a t i e

i n k oop o � g an i sa t i e

i

i n rH0 r· v a t i e

i n t e r p en et r at i e

n t e r· p e l l a t i e

i n n o c E· n t i e

i n t e r·- p o l ët t i e

i n n ova t i e

i nter posi t i e

i n o b !3 e � v a n t i e

i n t e � p r et at i e

i n ob servat i e

i. n t. f'� t- p u n c t i e

i n oc u l at i e

i n t e r· r o g at i e

i n qu i s i t i e

i n t e t- t- u p t i e i n t E�r � u p t i E�

i nr i j p � em i e

i n t e r s ec t i e

i nsc� i pt i e

i n t e r ve n t i e

i nondat i e

i n s c �- i p t i e

i n t e r· s t. i

ti e

i n sec t i e

:î., n t. e r·- v e n t i e

i n s e k t E· n s t u d i e

i n t. e t- v t-:: r s i e

i n s e qli n at i e

i n t i mat i e

i n s e t·- t i e

i n t i c'l i d a t i e

i n S E) t- t i E

i nt i tul at i e

i n s i mu l at i e

i n t o l et"- a n t i e

i n s i nuat i e

i n t on a t i e

i nsol at i e

i n t. o �< i c a t i e

i n s o l en t i e

i n t r.-· o d u c t i e

i nsol en t i e

i n t t- o n i s a t i e

i nsol vent i e

i n t r o !=. p ec t i e

i n s o l V E? n t i e

i n t t·- o \l e r- s i e

i n spect i e

i ntui t i e

i n sp ec t i e

i n sp i � at

i n t rus i e

i E)

i n st a l l at i e

i n t um e s c e n t i t.�

i n t u s s u s c: e p t. i e

i n s t an t i e

i n u n d a t i E!

i n s t a u r-- a t i e

i n vag i n at i e

i n s t e l p � e fTl i e

i n val i dat i e

i n s t i g at i

i n va s i e

e

i n s t i l l at i e

i n v E�n t. a r.. i s a t i e

i n st i t ut i e

,i n v f.�' n t i e

i n !:; t r· u c t i <·:::

i n �:; t r· u m e n t. ,·::\ t i t.� i n /'" u b o ,,.. d i n a t i <·::!

i n s u f ·f i

c:

i en t i e

i n s:.; u f f 1 a t. i e

i n f::> u J. :i. n c? i n j €:-!C:: t i e

i n v c�� n t i e i n v F.:� r- s i e

<.J i:\ t. :i. i n v i t a t i t:.:? i n v e !3 t i

:i 1"\ 'v' Cl C a t :i

r:�:)

E�

i n V O E> J·-· p r· t:' m i

E·�

k ,::\ t o e n cJ l

i n v D l u t i t:�

i on e n c on c en t r at i e i

0 fl

F2 n Ir· e ë:l. C t. :i.

i o n i s a t i f.? i r· i

�:;

o1

i

171

f�

k a t o t::.' n p i t t E:' I'l O l i k a t o e n z <::t a d o l j.

e

k e c:..:: l o p c:0 t- a t. i k t:: r:? r.. t a l i f.�

E:�

c·:?

k E• g e l p r· o j E.' C t: i e

i r r i t at i e

k er kh i stor i e

k Eá

k e r k r e :; t a u r a t i E?

i �� o m e ,.- i s a t i e

k (::� r- k v i

t t� r'· a t. i <-:::!

si

t at i e

k e r· n f u s j. e

k e r n t- e a c t i e

j aarboe k c omm i s s i e

k er st g r a t i f i c a t i e

j a ar b o e k r e d a c t i e j a ë:tt- p 1'- c:.=: m i

e r· s f a m i 1 i €.�

k E· r k p r o v i n c i c:

i r- r u p t i e i so l a t i e i

:::�

€.::!

E.'

i r r-- a d i at i E?

i r r· i q a t. i e

k e t e 1 e �< p

f.-?

1

o �: d e

k E? t e l i n s p E· c t i e

j a c h t o l i t:::

k e t e l i n s t ë d 1 at i e

j a c: h t p e r· m i :-; s i �?

k e t .:= 1 r- e p a r a t i

j a s; m i j n o l i e

t::?

k E� t t i n g r e ë1 c t. i e

j e n e v E� Ir· b e s s e o l i e

j e n E-? V E.· I'" o J. i e

k e t t i n CJ t t- a c t i e

j eug d or g án i s a t i e j o d e rH2 m a n c i p a t i e

k eur i n g sc o mm i s s i e

j un c t i e

kevi e

k e u r c o l l e e t i E!

j eug d eman c i p at i e

k e u z e c o m m i �; s i e

ki el l i n i e

J u r a f o r m at i e j u r i d :i. f i c a t i e

k i e t- E n v t::! n t i 1 a t i f.�

j u t- i s p r-- u d e n t i e

k i n d er va k an t i e ko l on i e

j LW i

Sd

k i n d e r p r e cl i k ë.� t i

i Ct i e

j u �; t i f i c a t i e

·

k l and i z i e k l a n k e �< p r- e s s i e

j u �< t a p o s i t i e

' k l ap p e r o l i e

k aap kol on i e k a ar s k en p r oc e ss i e

k l arant i e

k a a r- t p r o j e e t i e

k 1 a u �'>l e o l i e

k aasj es k r u i d f am i l i e

k l auwol i e

k ab e l k an a l i s at i e

k l e i schal i e

kaj apoet o l i e

kr-1 e u r- c o m b i n a t i e

k a b e l t r· a c t i e

k l eur adap t at i e k l E� ur e n c o m b i n a i e

k a j o e p o E� t i h o 1 i e

k a l k � e e n f o r· m a t i kal moesol i ek a rrr e r· f r·· a c t i e k a m f e r· o l i e

k 1 e u r e n t e l e v i s i e-- . k 1 i t vJ o r t e 1 o 1 i e

k l o k keol i e

k l o o s t e r c on g r e g a t i e k l oost er v i s i t a t i e

k a m i l l E1 o l i e k am p e r f oe i i e · k a m p e 1.- n o e l i e k an a l i s a t i e

k n eu k e l o l i e k n of l o o k o l i e k n o l p et er se l � � k n o l p i f.� t e r J e l i e

k a n a r· i e o l i e k a n e E·? l k a s s i e kaneel ol i e k a p i t a l i s a t i E!

k n o p v a r i a t. i e k oe l i n sta l l at i e k o e r s f l uc t u a t i e

k a p i t e i n s p r- t-? m i e

kok k i e

kaps i e

kol l ekti e

k a p o k c:>:t i e

k a r a k t e r st u d i e �:: a r- d a m o m o l i e

k a r d emomo l i e

k a r o f o l'· m a t i e k a r· w i

j

k i:;\ !5 �:; i.

E)

o l :i E:

k a -:::i c: o nr m i s s i

t:0

k ass i er s p r o v i s i e k a !s t E_. r- o l i

r::

k ,::\ t j <:l rl (;j U J

:i. E:�

e

k l an d i z i e

j ust i t i e

'

i

k E1 t:. h c:J d c:r l u m i l"l f.0 �:; c: E:� n t. i 0:.

k o k osol i e k ol on i e k o l o n i s at i e k o m E) d i e

k om i j n o l i e

k o n g o k q l o n i E.l k on i n g s l e l i e

konvDoi 1

:i n

i

f?

k o o k d t.� m o n s t 1'- a i:� i <::�

k CJ o 1 :.::: i:':\ i:l. d D l i e . z u u r . i::\ �;; ��i i m i 1 a t i

kuo 1

k U Ci p I T'i i:\ n �:; f d fTi :j 1 i F.!

t.'?

l eer l i n g en ad m i n i strat i e

k o o p o p t: i e

k o p ë d o J.

i

1 (·3 ÇJ d l i s; c1 t i Ë)

(::!

1 e (J ë:t t i €0 1 C0 GJ E� r .. c o m m :L. s !:.; i

k o p e r'·· f o l i e k o p r· a o J i e

k o r- a a l k o l o n i t-:?. k o r�· t3. E\ 1 v <":t l'. . i a t :i. e

k o r,.. i a n c:l e r o l i e k o u d b 1 o e cl m e r· r.. :i.

1 e g e ,, - f o r m a t i f'':)

1 e g e ,.... o "- g a n :l s a t :i. f?

r,:

k r ac h t i n s t a l l a t i e k r a n s �; a l i e k r e d :i c� t o p e rr· a t. i e k r ed i et t r a n s a c t i e k t- i j g s o p e r-· a t i e k t- i j t f o r fn a t i e k t- i p s i e

k r,.. i �; t a l l i. s a t: i e

k l·- o o n k o l o n i E?

o l.

E.-:

). e g i. t i m a t i e

kraak i n stal l at i e

k r- u i d n a g e l

:i. e

l ei e 1 e i s t e E:·? n o l i e

1 e k o l i E� l e l i en o l i e 1 E:.:! p r· a b ac t e r i E� l ep r oz en k o l on i e 1 e t t Ë' r· f a m i 1 i e 1 e t t e r- i n d i c a t i e l et t er k un d e s t ud i e 1 �? t t e t- s e r i e 1 e t. t G! !'"· s p <:::: c i e

l ever a n t i e

k r u i p o l i E!

l e v e r t r aa n e m u l s i e

k r u i s �-�,l f� g s t a t i e

l ev i t a t i e

k r· u i

z

emun t o l i e

krul l e1

1 72

i t.�

l i b at i e 1 i b e 1,.. ëd. i S ë:\ t i e l i b l� a t i e

k r u l p e t e r� s e l i e k r· u 1 p i e t e �- s f� 1 i e k r u p s :i e

l i cent i e

k umme l o l i e

l i c h t g a s i n st a l l a t i e

k un s t ac ad em i e

l i c h t i n st a l l at i e

kunst h i stor i e k u n s t p l·- e s t a t i e

1 i d m ë.-\ t e n c a�.t <=! C h i s a t

k u n s t en aar sf ami l i e

k u n s t r· E� c e n s i e kur k i so l a t i e

k ustp r ov i n c i e kwal i e

k �"4 a 1 i f i c a t i e k w a l r e g e n e �- a t i e k we e k me r r i e k w e �; t i e

k '"-� i t. a fï t i e

1 i c h t. a d c1 p t. a t i e

l i c h t r eact i e

l i j n z aad o l i e i m i ta t i e

l

1 i n d e b l o E: !.::> e m o l Le

1 i n eat i

E:�

l ini e 1 i n t vJ o r- m i n f �.:? c t i e

l aa g s p an n i n g s i nstal l at i e l ab i a l i sat i e l ac t at i e

l l l l

1 a e �; i E·

l am p o l i e

l an d ar b e i d e r s or g an i sat i e l a n d b o u w c o o p e r at. i e l a n d b o u vJ k o l o n i e l an d i n g sd i v i s i e l an d ko l on i e l an d k o l on i s a t i e l an d n a t i on a l i s a t i e 1 a n d p t- o v i n c 1. e l an z aam-aa n �ac t i e

l ap i d at i e

l ar i e

l a r'- i e f a 1,.. i E: l a t F2 n t i e l at P n t i e

l ë:\l-l \�1 ê':t t i €-? i fa ,,.. o J. :i E? l .::\ v t:-: n d t-:: 1 o l i f::?

1 a u ".

l ed e n a d m i n i s t r at i el i j nol i e l i j n or g a n i sat i e

k LAJ o t i s a t i e

l amen ta t i e

i

l i e f h e b'b e r i j k o m e d i e l i ef h e b b e r i j st ud i e l i j k s t. a a t s i e

i q ua t i e i qu i d a t i e i t er a t uu r d o c u m e n t at i e i t er a t uur h i stor i e

1 i t e r a t u u t·· s t u d i e

1 i t i s c o n t e f:; t a t i e l i t i sf i n i

ti

e

l i t i sp e n d en t i e

l l l l

i t t e r at u u r d o c u m en t a t i e i t t er atuurh i s t or i e i t t er at uur stud i e oc at i e

l o c ut i e l og i e l ok a l i sat i e l ongc i r c u l at i e 1. o n IJ o p e r· a t i

l. o o d b a l j: e

1 o o d f o r::-� 1 i E-)

E-�

J. cio d l i. j n b a 1 i E� 1 o CJ d m E-:n i �::: 1 o o cl CJ 1 i

t-?

1 O Cl c:l t i::t l i

f".:)

1 o o n a c t. i f·?

I

I

I

1 oon

a cl

1

t="!

rn i

n

i

E=>

t r· a t :l

l o o n s t <�-\ b i. l i s a t. i e l o r·- r i e o t i.

1 U IJ Ir i

l

t. i

C� i::\

E.�

uc h t ac t i e

l u c h t c i ,...· c: u l at j, e

l uc h t i n f e c t i e l uc h t l an d i n g soper at i e ·

m E' d i a t i �-�

m E:-? cJ i i::\ t i �; a t.. i

m <·::! d i

E!

l uc h t n a v i g a t i e

173

m a t u r· E:l. t i e

m E' c h a n i �; a t i e

c a t. :l

t.::!

E�

med i t a t i e

m e d i t a t. i E�

Fn t-? i d E� m o n s t t.... at i €.::1 HH? l i o r· a t i e m <-? 1 i s s e o l i e

l uc h t r e g e l i n g s i n st a l l at i e

me l k b ac t e r i e

l uc h t t r i a n g u l a t i e

m e l k s t e r l. l i s a t i

E-?

mel

t..�

1 u c u tJ ,,. a t i €:? l ud i f i

c

at

ie

k z u u r· b a c t e r· i

m e m o r.. i e

l u e s t- f� a c: t i e

m e m o !·- i �:; a t i e

l u i d s p r e k er i n st a l l at i e

m e n g i n -f e c: t i e

l u l l i f :l c a t i fa

m e n g i n �� t. a l l a t i e

1 u m i n t:-:_. s c e n t i e

m t:.:: n i e

l un at i e

men s t t- u r::t t i e

l us t r umc omm i ssi e

men t i e

1 LU· (

at i

E�

mer c a t or p r o j e c t i e

maag den o l i e

m e t-- r i e

m a a n d p l-- e m i e '

mest sp ec

m a a <] p e r f o r· a t i e

maanol i e

metaal ol i e

m aa n z aad o l i e

met a l l i sat i e

e

m a c e r ë\ t i

i E� ie

tn E:! S O C: e f a l

me t a p s y c h o l og i e

met s e l sp ec i e

mac h i n at i e mac h i n e i n st a l l at i e

m i c r od oc ument at i e

mac h i n e k amer i n st a l l at i e

m i c r op r oj ect i e

m a c h i n c·? l at i e

mi ct i e

mac h i n eo l i e

mi dde l ol i e

mac i so l i e

m i d d e n s t a n d sc o op e r at i e

mag az i j n a d m i n i s t r a t i e

m i d d e n s t a n d so r g an i z at i e

mag n e t i sat i e

mi e l i e

m a g n i -;. i c e n t i E:-?

m i e r· e n k o l o n i e

ma i so l i e

m i g r at i e

mak asser o l i e

m i j n c on c ess i e �

m a k e l aar sp r ov i s i e

m i j n d i r ec t i e

m a l a r i
m i j n e :.; p 1 o i t a t i t:� m i j n i n st a l l at i e

mal ed i c t i e

ma l i e

m i j n wer k e r sf e d er a t i e

m a l i e i. j g m a l i �o2

mi l i t i e

m a l v e t·- i s a t i e

m i n e r a a l assoc i at i e

man c i p a t i e

m i n er a l i sat i e

man i e

m i n er a l o g i e

a t u r· i s a t i

m an i f es t a t i e

m :L n i

man i p u l a t i e

m i r b a an o l i e

ma n t e l or g an i s at i e nar c h e l i n i e

n a t,.. i a c o n g r· e g i:\ t i e 11 a r j o l e i

nol

m i r t eo l i e m i ss i e m i �.; s i e a c t i (-= m i t i g at i e

i e

�ar m e r i m i t a t i e

mob i l i sat i e

t ë u- s l i n i e

m ob i l i s at i e

l è\ S C U l i n i

S <::ï. t i

mod e l

e

; �� ;!

a s s af ab r i c at i e

m od i f i c a t i e

a s s a r e c t- e a t i e

m o q u l a t. i e

::t s s i

f i c <::t. i: i

: us t i c: a t i c:-:1

C i:X t i

E�

E-?

Ol. s t u · · b a t i <==: l t er i �a l ad m i n i s t r a t i e 1 t:. E-? r.. i a. l t t.

t:: r·

i

<:.-.:!

. ·.., . . . "\

act i E�

m od e r· a t i e

a s s a a c: t i e

a s s c o m mun i

e

i <.::; <::\ t i �:?

tn O E) J. i e

mol

mo l

f.:? s t a t i c..: <.::> t

e

p r E:: m i e

m o n E:' t:. i s a t. i t.:!

mon

�=i t

r? r·· c c> 1 l <-:-;) C: t :l

r�

monume n t e n c omm i s s i e

m o r.. ë:\ l i

!:5 a

ti

E:?

m o r·... g <::.' ll E t. u c/ i

E1

r1

on -· a c:: c: E:� p t. -=1 t i

b E! 1 1 i ÇJ E·� r· c·:::1 n t i E�

m cw t i f i. c i::t t i e

n o r"'

rn o �� t c? r· d o l i e

n o n c o m p a r.. i t i

mDt i

f?

.

m o t i t.7� V C"':! fï s; t ud i

n on

n ood t a l i e

mot or i n s t a l l a t i e

f::�

1 1 <::\ t i f:?

n o o c:l V E.� r.. l i c h t

m o t CJ �- o 1 i e

r:.�

i n t E! r· v E� n t. i

n ood i n s t a

r:.0

1 74 t:?

i

n g s i n st ë':\ 1 1 at i e

m o t o rr< t ,..... a c: t i E·?

n o o t m u s k a a t o J. i

mLt g ç� e n o l i E�

n oo t o l i e

f:?

mu l t i p l i c a t i e

n o rr· m a l i s a t. i f.�

mumm i e

n qr m a l i s a t i e c o m m i s s i e

mumm i f i c a t i

notat i e

r�

n o t E� m u s k a a t. o J. i e

m un i f i c en t i e

n o t E� o l i e

m u n i t i E·

m u n t. c :i.

r·- c u 1 a t. i

cn u n t. o l :l e

n ot i e

e

n CJ t ). -f i c a t. i E�

n o t i t. i e

mun t sp ec i e

fl D V <':3. t i e

mun t un i e fn u ·;:; e u m d i

r E0 C t

n u m e r,.. a t i e

i E.'

m u sk aat n o t eo l i e

n u m e r-- a t i e

mus k aat o l i e

n u t a t i E�

o b d u e t i E� o b e d i en t i e o b E� d i en t i e ob j ec t i e

mut at i e mu t i l at i e m u u r.. p �- o j e c t 'i. e muz i e k academ i e

ob l a t i e?

muz i e k n ot a t i e

m L� :z i e k s t u d i e m

yst i

ob l at i e ob l i g at i e

f i cat i e

n a a i m a c h i n E:: o l i e

ob l i terat i e

n aa k t stud t e

ob ser vant i e

-

n ac a l c u l a t i e n a c h t m e r,.. r i e n a c h t p E-::! r m i s s i e n a c h t s t ud i e nag e l o l i e n ar c i s l e l i e n a r- d u s o J. i e

n a s �..' ru : h rr< o n i s a t i e

n a s y n k r· o n i s a t i e

n a t i e:n a t i o n a l i sa t i e n a t u �- a l i s a t i e n a t. u u r·- r.. e l i g i e n a t u u t- s t u d i e n av i g at i e n e c r· o m a n t i e n eg at i e n eg l i g en t i e n e g ot i at i e n e g o t. i t? n eo r e l i g i e n er o l i o l i e n e u t- i e n eu s op e r a t i e

o c: e a a n d E·� p r-· e s r:� i e o e h l o c r- a t i e o c u l at i e o E·r e ;qJ 1 o s i e o f f f.:.) rt s i e o g a m i n sc r i p t i e ol i e o l i e c o n c ess i e o l i E� i m m e r s i e o lï e i s o l a t i e o l i j f o l i E) omi ssi e o m k r i s t a l l i s at i e omn i p o t en t i e

n e u t r· a J. i s a t i e

neut r a l i t e i t sp r oc l amat i e n i er op e r a t i e

..

ni

n i

t r·· a t i <:� t r- i · f i c a t i t t·- i 't a t i �::�

1'1 O fYI E? n

n om

C:

c:Hnz

<·::.1

e t p r-- e m i e

\.) fTl Z e t p r o v i s i e cJ n c t i e

u m p t :L e

f?

J. <':\ t U U Ir' C: c:> rn m i

i n <:·:·l t.. :i.

o m n i p o t e n t i E.l

o n� n i p r"' e se n t i e

omr o ep i n s t a l l at i e

n i et i g h e i dsact i e

n i g r o m ,::\ rd : i e n i t r· a t. a t. i E? ni

o b s: e r v a n t i e o b s e r v at i e ob se ss i e ob s i gn ati e o b s t i p at i e o b s t r.. u c t. i e o b s t r· u c t i e ot:: c a s i e occ l u s i e oc c u l t at i e oc c u p at i e

u r..r d t'::! t· c:: u l m i n <:\ t i :::� s;

i

f::)

on

d E.� ,� f 1:\ m i l i. (:'::•

e.�

o n d er k a p i t a l i s at i e

1 75 O fl ci E� I ·· · n E� fll E� (· ;;; c: CJ m b i rl i::l. t i

<:.:-:

on d e r t op e i n d t a l i e

o n d u l 1:\ t i e o n k o s t en d e c l ar at i e

o >: y g t-:.1 n a t i

E?

o z o n i n �i t a l l ë\ t:.

o z o n i \:; a t i (�

on t i j z er i n g s i n st a l l at i e

p ël. ë\ l t'� E! E� C: t i E:�

o n t v a n g i n st a l l at i e

p a a l'-· c! E� n n a t i

on t v e t t i n g s i n st a l l at i e

G)

p ,::\ a r· cl e p u t.... g a t i

o n z E0 d i <;J h <� i e

P E:\ëu.... d e t r· a c t i e p a a �� c o m m u n i e

o n z e k e r h e i d sr e l at i e

p aasl e l i e

o n t w a p en i n g scomm i s s i e ·

o :< y d a t i c::�

c at

o n z i j d i g h e i d sp r o c l amat i e

p a c i ·f i

o o g s t p e t e r- s e l i e

p ac i f i c at i e

i E�

�?

ie

o o g s t p i et e r s e l i e

p ad v i n d er s or g an i sat i e

o o i evaar sf am i l i e

p a l at i e

o or l o g s d o c umen t at i e

p a l E d. !5 C t::? r· e m o n i e

oor

p a l i f..:

1

O <;;J s; o p G) t- a t i e

oor l og sor g a n i s at i e

p a 1 m k E? t- n o J. i �?.

o o s t e r· J. u c i e

p è:d. m o l i E�

o p a l <::! !:=; c e n t i

p a l rn p i t t. e n o l

<=:o

o p b r e n g s t ob l i g at i e

i E:�

p a l p at i e

o p er i n g sc er e mon i e

p a l p i tat i e

o p e r-·- a t i e

p a l p r· o c �? !:; s i e

o p i n i E!

p ,'-:l- p a v e t·- f a m i 1 i e

o p p e r- d i r e e t i e

p a p a \/ e r o l i e

o p p e r v l a k c o n d en s at i e

p a p i e t- i s; o l a t. i f.:?

o p p e r v l a k t ec on den sat i e

p a r a f f i n .::-? o l. i e

op posi t i

p ar a l l e l l i s at i e

r�

p ar a l l e l p r oj e c t i e

o p r- e s s i e o p r oep i n s t a l l at i e op t at i e

p a r a p s yc h o l o g i e

p ar- o c h i f2

opt i e

p ar t i c i p ë\ t i e

opul ent i e

p ar t i j or g a n i sat i e

o p z i c h t p or j ect i e

p a r- t i t i e

oran j eb l oesemo l i e

p a s s a g i er s a c c o m m o d a t i e

oran j e l e l i e

p assi e

oranj emen i e

p a s t e ur· i s a t i e

orat i e

p at c h oe l i o l i e

or d i nan t i e

p at en t o l i e p at i en t i e

o rd i n at i e

o r d c:ir1 n a n t i e

p a t i E:=! n t i E:::o

o r.. d o n n a n t i e

p a t r i c i e r sf am i l i e

o r-- g a n i s a t i e

p at r oon sor g an s i at i e

o r g a n o l o g i f2

p a up e r- i s a t i e

or g i e

p a u p e r- i s a t. i e

-........

or i en t at i e

p <·2 c a n n o o t o l i e

o r k e s t r- a t i e

p ed i men t at i e

o r n am e n t at i e

p e k o l i E�

o r t h od on t i e

p en ar i e

osc i l l at i e

p e n e t r an t i e

osc u l at i e

p E-? n e t r a t i e

t e n t i €:\ r· i

o s m o r,.. e g u l. at i e

p en i

o s s ep o ot o l i e

p en i t en t i e

o s t. E� n t a t i E-?

p e n i t en t i e

o u d e r· c o m m i s s i e

p en i t en t i e

ovat i e o v e r· c o m p e n s a t

ie

p e n s i o e n p r.... e m i E-? p en s i oensp r em i e

o v e r c o r· r e c t i e

pentertal i e

o v e r d i �; p o s i t i e

p E.� n u r- i e

o v e r g ev o e l i g h e i d sr eac t i e

p E.1 p E! I'"" O l i €.�

o v e r.. g a n


' t-? r-

k <'-:1. p i t. E� 1 i s;� a t. i E�

O V f:? r.. m o d u l

at i e

O V (� r· p r- o d u k t i E�

o v er s p e c i a l i s a t i e

o v u l (:':\ t i f?.

e

p f? p E• r m u n t o 1 i E.1

· P F: p t. :i.

�) i:1

t. i E�

p E� r C E? p t i t7l p
p c� ,, .. c:: <-::� p t i

p E:� l-- c: u !3 !:5 :i.

E! c-:�

e

p c-? r- P Ç1 1'"' i n a t i E·�' p E:l r- r? k tt.J a t. i t:·)

p o 1 y m E.� r- i �:; <'::\ t.

·

p o l y v a l c::l! n t i f::"!

p r.:: r · f o r· a t i e

p E� r m a n E.� n

p omer an s b l o e s e mo l i e

p o m e r- a n.:; u l :i.

t�

t. i E�

t:�

p D m 1:.1 i n !;; t a l l ç:\ t i

p e t·· m <:-:;. a t i E� p f? t- m e t. a t i

p o n t i f i c a t. l.

E.�

E:)

p op u l ar i s a t i e

p e r-· o r· a t i e

p or- i e

p e r'· m u t a t i E-?

p o p u l at i e p o r· t i e

E�

p os i t i e

p €-:1 r- s t:-? c: u t i e

p E� r s �= v e r- a t. i e

p ossessi e

p e t... s e �-� c u t·- s i e

p o st ad m i n i s t r a t i e

p er s g a s i n s t a l l at i e

p ostun i e

p e r- :; i ·=. t e n t i e

p ot en t i e

p t-: r· so n a l i

sa

ti e

p ot en t i e

p ot v i so l i e

p er soneel sdocumen t a t i e per son eel sse l ect i e

p e r-- s o n i ·f i c a t i p E� I� S r E) V i S i f?

prachtl e l i e

p r·-· a i r i e

r2

p r· e c a u t i e p r- e c e d e n t i e p r- e c e s s i e p t- e c i p i t a t i e p r E· c i s i e p t- e c o n i s a t i e.

' p e t-"" �; u a s i e p e r- t u r-- b a t i e p e r· v e r- s i e

p e s t b ac t e r i e

p e st i l en t i e

p t- e d e s t i n a t i E!

p e s t i l en t i e

p e s t i l en t i e p et ero l i e

p t- e d e. t e t- m i n a t i e . p r'"'" e d i c t i e p t- e d i k a t i e

p e t er s e l i e

p et er se l i eol i e p et i t i e peti ti e

p e t r· i f i c a t i e p e t r o l eumcon c es s i e

·

p t- e d i k a t i E.'

p t- e d i 1 e e t

ie

p r ed i sp o s i t i e p t- e d o m i n a n t i e p r e e n d n e n t i E�

p et r o l i e

p r e e �< i s t e n t i e

p i e t er se l i e

p t- e -F a t i

p i e t fif' s e l i e o l i e

p r e f er e n t i e

p i gmen t at i e

p r e f e t- e n t i e

p i j 1 r· o g o 1 i e

p t- e f o t- m a t i e p t- e h i s t o r· i e p t- e j u d i c i e p r e m ed i c a t i e p r e m ed i t a t i e

p.r e f a b r i c a t i e

p e t u l an t i e

p i g m E) n t tJ a c t e ,,... i e

p i j l s t a a r· t o l i e p i k o 1 i E:!

p i men t o l i e p i n k st er l e l i e p l a n t. E) n f ëuTt i 1 i e p 1 a n t E· o l i e

p l a t en c o l l ec t i e p

1 e i s t. e t- s p e e i e

p l ut o c r a t i e p oe l i e

f-?

pce·f.i� u ,,... a t i E�

premi e

p r e m i eob l _ g a t i e p r e m u n e t- a t i e p t- e n u me t- a t i e p r e o c c up a t i e p r e p a t- a t i e

p o e t so l i e

p r e p on der an t i e

p o k h out o l i e

p r e p o s i t i ·e

p o l ar i sa t i e p o l ar i s a t i e p r o j ec t i e pol ei ol i e

p r e s c r i p t i E� p r e s c t- i p t i e p r es en t at i e

p o l i e p f2 n k o l o n i e

p r e s E� n t. i

E'

p o l i o v a c c i n a t i E!

p r· E:' S E:J n t i

p t- E1 S CJ I'l S i .:;:.;:

E.1

p r· E� s �; i. t-::-: (::-:� ·:::; t ,::\ t. i

(2

pol

i j s t o l i <-=

p o 1 i t :i f?

p o l i t o e-::·! !'" D l :i. p o l l u t. i

f:?

f?

p o rl s i n s t a 1 1 a t i e

p c-= r--· m i s s i e

p E!r-' qu i �; :i t i

1 76

e

p o l y v a l e n t i <:.:)

p t-:! r- f c::.� c: t i e

p e ,, . m a n E� n t. i

i

E:�

p o J. 'y' c o r--t d C! r 1 s:� a t :i. 1::0

p t""

p ,. ..

E·! ��; U rrq:}; t i

E·!

p t · �:.':! '3 U ITi p t i f?

p r·· E·� (.:� u m t. i

p ,.- E1 t. c� n s i

r=:

.

E-?

p r· r:� t. �? n t i. e

p ,,.. E� t. f? n t i e

p I'" [? t E• l'" !ft i

i

p ,.- f? v a r·

�- f;

p u r· i f i c a t i

177 e

p u ,.-· p t:.� r· b a c t �:?! I'" i

p U I'" U J. t: n t i E!

i

c <::\ t i

p t- f:':> VE� Il t i e

r-0

p u rr· u J. e n t. i e p u t. t· t:: ·f t:\ c: t. i E: p y 1..- o e o n 'd e n �; a t i

E? t.::�

p ,.... e v c? n t i e

quot a t i e

p r i j s s t a b i l i s at i e

r a a d s; c o m m i s s i e

P I'"' i j s f l u c t. u ë\ t i e

quot i sat i e

p r i or i t e i t sob l i g at i e

r aa d s f r ac t i e

p r ob at i e

raap ol i e

p r o c f.0 s s i e

1,... a a p s p e c i e

p r oc h i

r a a p z a a d o l i t.�

(0

r· a b do m a n t i e.

p r· o c l a m a t i e p rr· o c: r e a t i e

r a c k e t. o l :i. �.!

p r- od u k t i e

r ad i at i e

p r·- o c u r· a t i E·

p r o E· f

e. ;<

r ad a r i n s t a l l a t i e

p 1 os i e

r· a d i a t i e

p r- o E· f i n s t ë:� 1 1 a t i e

r ad i o g r a m m a f o o n c o m b i n at i e r ad i o i n s t a l l a t i e

p r- o f a n a t i e

p r· o f e s-; s i e p r of us i

r ad i o z en d i n s t a l l at i e r a d i u m f: m a n a t

E�

p r-- o g r e s s i e

ie

r· a f a c t i e

p r· o h i b i t i e

r a k k E� t a l i e

p r o j ec t i e

raktal ie

p r o l o n (_;) a t i e

r am i f i c at i e

p r om i

t- a n d p r· o v i n c i e

ss

i e

p r omot i e

r a p s o d o m a n t. i e

p r omul gat i e

r a t- e f a c t i e

p r o n at i e

·

p r op a g a nd aac t i e

r as d i s c r i m i n a t i e

r at i f i c at i e

p r op a g at i e

r t-a t i o n a l i S ët t i e

p r- o p iJ t'- t i e

r a u ��J a c t i e

p r or og a t i e

t- e a c t i e

r E• a c t a n t i e

p r op osi t i e

p r· o s c t- i p t i e

r e a g r ar i s at i e

p r- o �;, c r i p t i e

ne a g r a r- i s a t i e

p r o s p-e c t i e

r ea n i mat i e

p r o s e c u t i f?

pr

a s t e r-· n a t i e

r· e a l i s a t i e

,- e a s s u r a n t i e r e a s su r an t i e p r e m i e

p r ost i t ut i e p t-· o =; t i t u t i e

r eb o i s at i e

p t- o t e c t i e

r e c ap i t u l a t i E-?

p r- o t r� s t a t i e .

r· e c t:� n s i e

p r o t e s t d e m o n st r at i e

r ec ept i e

p r- o t o c o l l a t i e

r e c e ss i e r e c h t s h i s t a �· · . e

p r o t u b E? a n t i e p r ovi d et i e

r ec i tat i f

p r ov i n c i e

r ec l amat i e

p r ov i s i e

r ec l i n at i e

p r o v i s o r- i e

r e c l us i e

p r u d en t i e

r e c o gn i t i e

p r o voc at i e

r ecogn i t i e

p u tJ e e e n t i e

r e c: o l l E�c ·t i t:1

p ubesc en t i e

r e c o mb i n a t i e

p ub l i k a t i e

r e c o m:rna n d a t i e

p u l sat i e

r e c o mp e n s i e

p u l ver i sat i e

p u n c: t <:l t. i e p u n c: t :i

t:::·

p u n c t. u c·:\ t. i. E·.'

p u r·- · ÇJ E� r:: r'- CJ 1

:t. e

r f:-? c o mp �· e s s i e

r- e c: o n c i 1 i a t i e

t- f?:i c: CJ n ·f F o n t t"a t i f:?

E�

p U p i 1 rr· E:• €:\ C:: t :i.

p u r·· q a t :i.

E�

q u i e s c e n t. i e '

r- E� c cm �;:. t r-- u c: t i <·:.:! f.-?

r· <·:.· c: o n ·v ,:·:\ 1 e �;c:: <-:-� n t i. E·: :..J.· �!:·?! 1"1 t. i f:?

I'" E?! C: Cl f"'

I'" E·� C Clr'l '\f (·:? n t i

E�

1 78 r· E� c: o ,,. d c: om rn i

s :;; i

r- e k v>� i s i t i e

e

r e c o r· d p r · E) s t a t i E�

r· t:? c: r· e é:\ t

r c-? c t- e d E� ll t ir f.:? l a t i e

r- E· l a >� a t i

i E.1

e · r· e l e g <::"i t: i f:.)

e::;._�

e c r i m :i. r1
t- E:! 1 e v a n t i E:)

E?

r e l evat i e

1'"" 8 C I'"' U d e s c e n t i e

r- €� 1 i e f c om m i s s i e

r· e c t i e ,,... e c t i f i c a t. i e

r· e l i g i e

r e c t o t- s o r· a t i e

rel ui t i e

r e c u p e r· a t i e

r e m a n �?n t i

r e c u r r- e n t i e

r em a n en t i e

r� e c u t- r· e n t i e

r· e m i g r· a t i e

r e c u s a t i E.'

rem i

r ed ac t i e

r em i n i s c e n t i e

,.... e d e n a t. i

1 i t a r- i

sa 1 i e

r e m i n s t a l l at i e

r ed a c t i e c omm i ss i e

remi ssi e

P

r ed h i b i t i.e

r e m o l :i.

r- e d i t i �.:?

,- e rn o n s t an t i e

t- e d u c t i e

e

t- e m o n s t r a n t i e

r edup l i c at i e

r· E Hn o n s t r a t i e

r emo n t e c om m i ss i e

t·· e e d u c a t i e

ie

r eef t a l i e

r E� m o t.

r ef ac t i e

r· E· m u n e r a t. i e

referen t i e

r e n e �AJ a t i e

r ef e r en t i e

t- e n o v a t i e

r e n u rn e r- a t i e

r e f e r· e n t i e

r- e n L\ n c i a t i e

t- e f 1 a t i e

r e f l ec t i e

r ï? O I'"" g an i

r ef

r- e p a r a t i e

1

e :·� i e

r e f or mat i e

s at i e

r ep ar t i e

r e f r· a c t i e

·

r e f u t u. t i 9

r e p ar t i t i e r E.1 p a t r i a t i e r ep er cus s i e

r e g e l .at i e r eg e l i n g scomm i s s i e

rep et en t i e

r e g e l sp at i e

r e p e t en t i e

r e g 2 1 1 e 1'"" a t i e

r ep et i t i e

r e g e n i n st a l l at i e

r ep l et i e

r eg en t en f am i l i e

r"e p o s i t i e ·

r e g e r- i n g s c o m m i s s i e

t- E� p r e s e n t a t i e

r e g i s't r a t i e

repressi e

s t i n atl

r e g i st r at i e

r· e p r i

r eg l emen ta t i e

r ep r ob at i e

r e g r- e d i e n t i e

r- e p r o d u k t i e

r e g r· e s a c t i e

r· e p u d i a t i e

r e g r- e s s i e

t- e p u l s i e

r eg u l ar i sa t i e

t- e s e i s s i

regul at i e

r e sc r i p t i e

r eg ur g i t at i e

r e ::; c r i p t i e

e

r eh a b i l i t a t i e

t- e s c r i p t i e

r e i g e t··· k o l o n i e

r e s ec t i e

r· e i n c a r n a t i e

r eservat i e

r e i n f ee t i e

r es i d en t i e

r e i n i g i n g s c er e mon i e

r· e s i

r e i n i g i n s i n s t al l at i e

r e <.:: d l i a t i e

gnati e

r e i n t e g r a t l. e

resi stent i e

r e i n t er p r e t a t i e

r· e s i s t e n t i e

rei

sd ec l

ar a t i e

r· e i s i rn p r'"" e s s i r· f..;_� i t f.:? r· a t i e

r e s oc i a l i sat i e

e

r e �:; o J. u t i e

r e i z i g ersprov i s i e I'"' E·� j f:? �: t i E·l

,.... e k t:·:) n i I'

r�

v- e ..... .

ki

n

n �> t

sta 1

· --

1

ë\ t

a1 1 at i

k r·· i s t ë\ 1 l i ....; � .., _,-r""'"'· �f-,.� ··r }I ,' - .. , 1 •

e

r ep u t at i e

r e g r e <.:� s i e

,

e

<=!

s; ë:'t t

i

r::�

i e

1'"" 8 !::> CJ 1 u t i e

I'" 0? <.::; D n d fl t. i r· E· �� o ,, .. p t. i

r· E? �:5 o r-

t-· c:\ �:; p i

pti e ,,-

E:\

E)

at i <::::·

r- r:.:: ::; p o n �; i

e

-

I'" e S p Cl n �:; 0 Ir · i.e::� si t

a u ,,.. <3. t i E.?

r· e::� �::; t t t u t. i

1 ?9

r · o t ë:\ t :L <::-:

E�

r·- o t. t i n g o l i

t- o t u l a t i E:

e

i

r::

r· �2 s t i t u t i e

t'" O U l a t

r e �; u m p t i e

,,- o y E) m e n t s p r- E:' m i e J"' o z e h o u t o l

r· e::� s u m p t i e

. I'"

r E� t a r d a t i e

1 t. r. a n s a c t i e

r· u z i e

r·- e t e n t i E�

s a c h ar i f i c a t i e s a c ,.... i 1 eg i e

r et i cent i e

r e t r-- a c t a t i e

Ui

r·.u i t:. o l i e ' t·- u �.> s i f ï c a t i e

r e t a :·: a t i e

r e t CJ u t.... c o m m i

ie

I O Z E� n o l i e

r· e Ë; U t- r- e c t i t:!

r- e t a l i a t i e

r e t o r'- s i e

E'

1� o z e m ar i j n o 1 i e

r· e s u m t i e

ssi

e

s a l a r i s a c t: i

. I

E?

sal i e

r e t r· a c t i e

sal i Go l i e

r E? t r-- i b u t i E?

s a l i f i c at i e

r- i

b u t i. e r e t r o c e s s i S.'

r et

€0

r· o u �" E; t a a t �i i

r· r::! s t r· i c t. i E�

sa l i vat i e s a l o m on s l e l i e

r- e t r o f 1 e >: i e

s a l t at i e

t- e t t·- o g r e s s i. e

san c t i e

r e u n i e c o m cn i s s i e

san d e lo l i e

r- G u z e n l e l i e

sassaf r aso l i e

t- e t r· o g r a d a t i e

s a l utat i e

r e u m a t i E� k o l i e

s an c t i f i c at i e

r e u z f2 l o l i e

s an t o r i e

r evac c i n at i e

s a t i s f ac t i e

r e v a l i d at i e

s at Ln- at i e

r e va l uat i e

scan s i e

r eve l a t i e

sc ar i f i c at i e

r e v e r b e r· a t i e

s c h a d e a d m i n i st r at i e

,..... e v a l 0 1...... i s a t i e

savi e · ·

r ever en t i e

sc h ad e r e d ac t i e

r eve r e n t i e

s c h a d uwad m i n i s t r at i e s c h a k e l i n s t a l l at i e

r e v e r· s i e

� sc h a l i e

r ev i n d i c at i e revi si e

r e v l' v i

f

i

c at i

s c h a r l a k en l e l i e s c h e d e l o p e r a. ti e

e

s c h e e p s c 1 a s s; i f l'"C a t i e

r E-? V o c a t i e

s c h e ep s i n s f a l l a t i e

r e vo l u t i e r ev o l ut i e

sc h eep s k oe l i n s t a l l at i e

r i b o p e t- a t i e

s c h e e p so l i e

sc h e e p s r ep a r a t i e

r i c i n uso l i e

r i em t r an sm i s s i e

r· i

sc h e epvaa r t d i r ec t i e

s c h eepvaar t i n s p ec t i e

f tal i e

s c h e l i n st a 1 l a t i e

r i j k sc o m m i s s i e r i j k sver k ee r s i n s p èc t i e

sc h e l me! t r u n i e

r i j k sz u i v e l i n s p e c t i e

sc h e u r p , · e m i e

r· i j n p r o v i

nci e

r i j n v a ar t c o m m i s s i e r· i k s a c a d e m i e

r

i n g r- e a c t i

r

i

s c h o e n r� e p ar a t i e

s c h o m me l v a r i a t i �

e

r i oo l sp ec i e

r· i

s i c o p r em i e

t ua 1

.

'

� I'

'

i sa tj. e · ·

r oet van g i n s t a l l

r· o l l e n s p r? c: i e r--· o m a n !:; f? r i

s c: h i 1 d e r a c a d e m i e.

sc h i l d k l i erop e r at i e

r:?

s c h ool c o mm i s s i e s c h o o l ï n s p e c t i e.

s c h ool t e l evi s i e

at i e

s c h oon h e i d s c o m m i s s i e sc h oottal i e

s c 1"'1 o r- p i o t:HI o 1 i. e

s c: h o u t....; b u r· g c o m m i s s; i e

r on t g en i n s t a l l a t i e

s c h r aap i n st a l l a t i e

r.. o ��; m a r-

ij

�:; c::

r· o t

r=

r· C:) O d o 1 i e a t. i

nnl i

SC t.0

SC

h I'" i k 1.- �:2 (:\ C: t i

E�

h �-· o e f b a c t r..:> r- i i

rl

t i J. ]. a t. i E)

0?

·

s o k:f e r· o l i e

s e c c-� ::; s i e

s o l "u- i s a t i c�

s o l a ët r o l i E)

:;; c r i p t i E;)

!;; E� C

J.

U �; i

s e c: r.. e t :i.

s1 e c t i e

E)

s o l cl 8 (·? 1'- o 1 i E-?

f�)

s o l i f l u c: t i e

so l l i ci tat i e

s e c u l ë H- i s a t i t..;)

s f2 c u l

<::1. ,....

i.

s; a t

s o l m i sat i e

j� f:::! ·

· sol ut i e

'; s o l v a t d.t i · e �al vent i e

s e d i m r:0 n t a t i e s e d i sv a c a t i e ·

seduct i

s o l v e n t i E�

E.1

s e g m t-.? n t i::\ t i e

s o m m a t :i e

s e g r· e g ;:.i t i e

s o mn o l e n t i e

sej un c t i e

sotn i e

s e l d e r.. i j o l i e

s o wj e t u n i f2

s e l e c t i e.:!

s p a l l a i: i e

c;; e n e s c e n t i e

s p ar r e o l i e

so mn u l e n t i e

s-� E! i z c:> E� n v a 1,.. i ,:\ t i e

s o v j E� t u n i e

s e k �·J E� s t t- a t i e :;; e 1 d E· J·- i j o 1 i e

s p a a r· p r· E: m :l e

s e n 2> �:\ t s c o m m i s. s i e

s e n s a t. i

s p a n n i n g s v ar i a t i e

spat i e

E.1

sensob i l i sat i e

sp a t t a l i e

sen t en t i e

s p ec i e

sp e c i a l i sB t i e

s e n t e n t i f:� s e n t e n t i t:: · s e p a r· a t i e

sp ec i f i c at i es p ec i f i c a t i e

se p os i t i e se q u e n t i

sp eet i e

s p ec u l a t i e

r�

s e q uen t i e

·

sp ec u l at i e sp e l l i n g c omm i ss i e

. s e t- i e

·

1 80

!=.:l c r· i p t i. e

s e r u m t- e a c t i e

sp e l l i n g scomm i s s i e

se sa mo l i e

s p e 1-- 1 i n i e sp e r m ac eet o l i e

ses s i e

s e s t e r· t i e

s p e r· m a c e t i o l i e

s i g n i f i c a r: t i e

s p e t-- z i e

s i l i f ;t c a t i e

sp i e k o l i e

s p er s i e

s i d e r a t i E"�

s i gn i f i c at i e

s p i e g e l f oe l i e

s i mp l i f i c at i e

s p i e r· c: o n t r a c t i e

s i mu l a t i e

s p i e t- t a l i e

si n t j anskrui d o l i e

sp i j kol i e

s i tuat i e

sp i j so l i e

s i t uat i e

sp i l ol i e

s l aap l e l i e

sp i n d e l o l i e

..."._,

sl ag l i n i e

sp i t sb oe ven t r on i e

s l a n g eo l i e

sp oe d o p er a t i e

sl aol i e

s p o ed p r em i e

s l i j m b a c t e r- i e

s p o e d r· e p a r a t i e

sl i j pol i e

sp oe l b a l i e

s l i n g er o l i e

s p o e l i n Çj o l i e

E; l i n g e r t a l i e

sp oel o l i e

s l oep sta l i e

sp o l i a t i e

s l oer i e

sp o n s e n k o l o n i e

s l u i t i n g s c er emon i e

s p o o k h i st or i e

c;; m e e t- o l i e

sp o o r g en e r at i e

smouto l i e

s p o o r we g c omm i s s i e

s rH� e u w l i n i e

s p o o r w e� c on c e s s i e

sner t b a l i e

s p oo r weg d i r e c t i e

s n i j o l i E)

s; n i j p t.'0 t. <-2 r- ::; t.:d. i e2 s; n i j p i (��� t E� r-· 1.:3

CJ c:: j d 1 :i.

<.:; o f .. �=i t. i

soj

ë:'t O l i

:::; <'::\

c: E-1. t. 1!.0

f.; F�

t. :i.

:i.

e::� c-::

1 i f?

� p o o r w e g e x p l o i t a t. i e spoor weg o b l i g at i e :; p o r· E0 ÇJ e n E� l - ë:l. t

i f?

�:; p o r-- t: p r- e �.:; t a t i e �:; p , .... f? n k e 1 i

n r:;

t 1::\ 1 l a t

i

E!

S p Ir' i n k h

i::\ rï

f-0 n

i

s p ,,- o n q \./ a l� i a t:.

spui s

ti

r\ V i:\ �;

i

:i

�:; t o r.. a :.: f

<::!

j

€-?

st�aat demon st � at i e s; t

r· a a t. p r· E� cl i

k a t :i <�!

f0 �:i b a c t e r i e

�; t 1·- a b a n t i. e

tal

s t. r- a f k o l o n i e

s t a a r- o p E� r t::\ t. i f2

s t a a r'- t

1 81

E!

i

s t o r· t :l n s t. a l l a t i

E:-:!

s t a a + b a c: t r.:� 1� i E)

staaf

i l

S t O I'" fTl d e p i'- E.1 S S i C:.'-?

r.0

n �:; t c::.-1. 1 1 a t :l e

p u �;,} b (;:\ 1 i

a. m

s t r- a f a c t i e

i t.0

·

s t r a f p r e d i k at i e s t r- a n ç_J u l a t i e

s t a a t s c: o m m i s; �-; i e st aat sex p l o i t at i e s t a a t s i E�

s t r a t. i. . f i c a t. :i e

s 'l: r· i

st ab i l i sat i e st ad i e

etstal i e

s t r o om i n st a l l a t i e

stad s k o l on i e

st r oopbal i e

s t a g n é:-l. t i e

s t u d e n t e n or g a n i s a t i e

s t a l i E·

stud i e

stag f l at i e

st u d e n t e n d e mo n s t r at i e

s t a g t a l i E�

stud e n t en p a roch i e s t u d i e c o m m i s sd e

s t a l i n !; p e c t i e

s t u u r t a l i €0

s t a m ac t i e

suat i e

�. t a m b o e k m e r r i e s t a m o t- g ë\ n i s a t i

sub c o mm i s s i e

e

s t a m s e l E: c t i e

sub d i vi si e

standaardc o l l ec t i e

subf ami l i e

s t a n d a a l'" d f"� v i a t i e

sub j ect i e

s t a n d a a r· d i s a t i e

sub l i mat i e

s t an d a a r d i s a t i e c o mm i ss i e :

s u b l u>� a t i e

s t an d a ar d ko l l e k t i e

sub mi ssi e

s t a n d a a r d p t- e m i e

s u b o r d i n at i e

s t a n d e n or g a n i sa t i e

s u b o t- d i n a t i· e r- e l a t i e

�.; t a n d o l i e

'

s t an d p a s t eur i sat i e

sub orn at i e s u b r ep t i e

s t an d so r g a n i s at i e

sub r og at i e

s t at i e

sub scr i p t i e

stat i e

sub s i d en t i e

s t a t i on sr e s t a u r a t i e

s ub s i s t en t i e

st ee k r e a c t i e

s ub s t an t i e

s t e e n f o r ma t i e

sub st i tut i e

� ub s t i t u t i e

stee n o l i e s t e e Çto p e t- a t i e

s u b s t i t u t i e r e äc t i e

s t e e n p 1.- e m i e

s ub s t r a c t i e

s t � en z o u t f o r m a t i e

s ub s u m p t i e

s t embusac t i e

s u b s u mp t i e r e l a t i e

s t e m b u s a g i t a t i E•

subvent i e

s t e m c o m nd . s s .i e

s u c: c: e s s i

st er an i j so l i e

suc cu l e n t i e

e=:

s t e r· i l i s a t i e

s uf f i c i e n t i e

s t e r k st r oo m i n s t a l l a t i e

suf f i san t i e

s t e r r en a s soc i at i e st eun ac t i e

,

S Llf f oe at

s ug g e s t i

.

.

3

e

s t i g mat i sat i e

s ug g es t i e

st i j l st ud i e

s u i k er f a b r i c a t i e

s t i k st of b ac t er i e s t i l l i r eact i e

I

st i m U l a t i e s t i n �:: s c h a l i e st i p u l at i e

supe r i n-f ec t i e

s t o k l or r i e st oo k i n s t a l l a t i e s t o a k o l i E!

o o t i o n i ��-; <�\ t i

f.:i t o p r- E� a c t i

f?

sup er i n t e n d e n t i e f:3 U p E!1,... p o s i t i e. �> u p �? r· s c r· i

pti

�5 U p E� t- S t i t i (·:0

s t o o m t r· a c: t i E-? s t.

�:: e r u n i e s u l f er o l i e suma k f a m i l i e sui

. .summ a t i e · ·

� t o f eH p 1 os i e·

s t u o t t. <:� l i e

· su i k er p r e m i e

E:1

S Up E.� r.. Si t i t i

�:::, u p t::::o t- v i �:; i (::-:-:

s; u p i n i::t t i E!

E:�

e

t h (·� o J. u q t-::? r1 + a m i 1 i

s u p p l r:• t i e

t h r:: o m a n t i E�

sup p l i c at i e

r:2

s u p p o ::; i t i e

t:. h €0 t- m i �;..� t ,,.. E0 a c: t

s u p p u r- a. t i e

t h ermo l umi nes c ent i e

s u p p t"" E:? !:-; s i e

i f.0

t h E� I� m o cJ i f f u �5 i e

s u p t·- f.� rn ,::\ t i e

t i e n cl c: o rn m i s; �;; i <::-)

s u s p e n s i E.'

t i j d a cl m i n i s t � a t i e

s u s p i c: :i. e

t i j d 1 E? 1

·

ie

� i j dschr i f t e n ad m i n i.s t r at i e

s y n c: h t- o n i t; a t i e s y n k � o n i s at i e

·:

.

t i j d �;; c h r· i f t r· e d a c t i e

t i j d �:d: ud i e t i j g e r· 1 E� 1 i e

syst emat i sat i e t a a k c l ass i f i c at i e t aa k s t ud i e

t i j mo l i e

t. a a l ,c a rn i

t i m o e l� a t i e

1

ie

1

t aa l h i st o� i e

t i n e :·� p

t a a l stud i e

t i n f oel i e

t ab a k s f e�men t a t i e

t i � a i l l e u r- s l i n i E1

ti

t af e l o l i e

o i t at i e

t� at i e

t o e v o e r· ]. i n i e

t af e l p t- o j e c t i e

t o l e r- a n t

t a l en s t ud i e tal i e

t o l un i e

l

e

:

tal i e

t o n e e l d e c o r· a t i e

t a n d r- a d o l i e

tonee l d i r ec t i e

t a n k f o r m at. i'e

t o n g t � ac t i e

t an k i n s t a l l at i e

toppenan tstal i e

t an t a l i s at i e

topp rest at i e

t a� i ef ad m i n i st r a t i e

t o r mt.:? n t a t i e ,·

t a r �·J e k i e m o l i e t a >� a t i E·

t a�< a t i

e

to� p ed od i v i s i e t o t"' s i e t otal i s at i e t ov e r h i s t o r i e

t. a y l o � i s a t i e t e e l t p � [= m i e t ee n am p ut at

1 1 at i

t e e r· d e s-:; t i

tr aanemul s i e

ie

trac t i � e

tradi t i e

t e e r- d i s t i l l a t i e

t r a g ed i e

t e e t- e m u l s i e

t � a g i k o mecl i e

t e e r- o l i e

t � a j e c t. o � i e

t e g e n p l'"· e s t a t i e

traktat i e

tral i e

t e g e n r· e f o r· m a t i e t e k e.LJ a c a d e m i e

t r amc on c e s s i e ­

t e l ec o m m un i c at i e t e l e f o o n a d m i n i s t r- a t i e t e l e f o on d i r- e c t i e

·

t r amd i r ec t i e

t. t.- a n s a c t ·ie

t r an sc en d en t i e

t e l e f o o n i n s t a l l at i e

t �- an s c r· i p t i e

t e l egr aaf i n s t a l l at i e

t r a n s f i g L.n- a t i e

t e 1 e g r· a a f u n i e

t r an s f o� mat i e

t e l e i n f o � m at i e

t r an sf orma t or o l i e

t e l ev i s i e

t � an s f u s i e

t e l e x i n s t a l l at i e

t � an s g r e ss i e

t e m p o !'"' i s a t i e

t r an s i t i e

t emp t at i e

t t- a n s l a t i e

t e:-? m p t a t i e

t r a n s l i t t e � at i e

t en d en t i e

t � a n s l o c è1 t i e

g r· a t. i

t en t at i e

t r a n sm i

t en t oo n s t e l l i n g sc o mm i s s i e

t r a n sm i s s i e

t e r m i j n t r a n s a c t. i e . ,

.:.'. t e r� m i. n a t i e t e r· fH? n t. i j n o { i t e r- r- o r i s a t i e t e l·- t i

t. h E·! E� Cl l :i

(:':\

F�

t

i

E:�

t r ë:\ n sp :i. r at i e

t J'"· a n s p 1 a n t a t i e t r· a n sp o �5 i t i f.?

t .·· -. t I'" i.-:1 I"' C h j_ f!�

t h t:·? CJ C: I'"

· .

t � an sm u t a t i e t � a n s p at- an t i e

t r· a n sp o r- t. 1::\ t i e

e

t est s i tuat i e

t h f.:'.' €0 c e 1'- F� m o n i

e

. ·.�·>

e

f.:?

. t. ,,.. a r1 s ::.; c r·- i p t it � an ssub s t an t i at i e t r.. ë:\ ��; s p E! C i

t 1,..

r:�

E� mc o n c c0 s

�;:.; i

f:?

1 82 .

183

t t-· e m cJ i 1'- E:.! c t i e

t r· r..? p <.1 r1 i..-\ t :i.

va l ut astab i l i sat i e v a l u t a t r- a n <.::i ë':l. c: t i (?

c-:0

t: r- i é.\ n g u 1 a t i

V i.:\ I"'
t?

t. r i é1 n q u l a t i E1 S:ï f?. C: t i e.

8

van i l l eo l i e V i:?l. p o r" i s a t i

t r i b o l um i n es c e n t i e

<::\ n t i e at i e

t rr- i b u l <::-�. t. i e

V è';\ 1'" i

t r i sect i e

v a r'" i o 1 ë:\ t i e

t t- i p a r· t i. t i e

v a r· i

'i ë:u �:: e n w o r t e l o.l i e

. t r o ep e n c o n c e n t r at i eV ë.-\ r s e tJ a l i e

t r- o n i e

t r op en i so l at i

E•

v a s o c.: o n f::; t r- i c: t i

e

v a s o d i 1 a t a ·t i e

t ub e r c u l i n e r e a c t i e tuber k e l b ac t er i e

e

vas t e n d i sp e n s a t i e

v a s t e n m e d i t. a t i €�

t u i n k amp er f oe l i e

v a z e n c: o l l e c t j_ e

t umes c en t i e

t u r-- b a t i e

vee i n s p ec t i e

t u r- b u l e n t i e

veen k o l o n i e

t u r- g e s c e n t i e

'./ e g P t a t:. i e

t u r b i n e i n st a l l at i e

v e e n f o r m a t i E)

t u t- b u l e n t i e

veen s p ec i e

t u r n d emonst r at i e

vei l i g h e i dscommi ssi e

t u s s e n l-1 i s t a r i e

ve i l i g h e i d s i n sp e c t i e

t y ·f u s b a c: t e r- i

f'.:?

ve i l i g h e i d s i n st a l l at i e

t yp e c o mm i

e

ve l d l e l i e

ss i

u j t g e v e r- s f a m i l i e

v e l d s.; a l i e

u i t l ot i n g sp r em i e

v e n d u ac c e p t a t i e

u i t v o e r p r- f?. ITd. e

ven d ua d m i n i s t r at i e

u l c e r- a t i eu l t r- a f i l t r a t i e

ve n d ut i e vend ut i e

un c t i e

venepunct i e

v e n e l' a t i e venesect i e

und u l at i e

-

un i e

un i f i c at i e

ven k e l o l i e

u r b an i sat i e

ven t i l at i e

urg en t i e

ver b 1 n d i n g s l i n i e

u r g t--? n t i e

v er b o uwe r at i e

usan t i e

v e r b r u i k s a d m i n i s t r at i e

usan t i e

ver b r u i k s c o o p e r a t i e

usur p at i e

� e r d a mp i n g s i n s t a l l at i e

u t i 1-i s a t i e

ver d e d i g i n g s l i n i e

uvi o l ol i e

ver f o l i ev e r- g e n t i e

v a a s d e c o r-- a t i e vac at i e

v e r- h a a l s a c t i e

v a c c i n at i e

v e t- i ïc i

v a c c i n a t i e r- e a c t i e

ver i f i c at i ec omm i s s i e

v ac c i n e r e a c t i e

ver k e e r s c o mm i s s i e

v ac uu m d e s t i l l at i e vacu umd i st i l l at i e

c at i e

ver k e e r s i n s p e c t i e

v e r k e e r ss i t ua t i e

v a k ac t i e

v e r k e e r- s s t a g n a t i e

va k an t i e

ver k i e z i n g sc o mm i s s i e

v a k a n t i e k t.'l l o n i e

v e r k o o p a d m i n i s t r- a t i e

v a k c om m i s s i e

ver k oo p o r g an i s at i e

v a k o r f.J a n i s a t i t.'?

v e r- l o s s i n g s r e l i g i e

v a k f e d f? l,.. a t i e

ver l i c h t i n g s i n s t a l l at i e v e r- n a l i s a t i e

v a k s t ud i e va l en t i e

ver p o n d i n g s c o mm i s s i e

_

va l en t i e

v er s c h a n s i n g s l i n i e

val er

ver seb a l i e

j, a a n f a m i 1 i e

v a 1 f::.:! r· i a a r"l o 1 i

va l i d at i e

v a l o r- i �:; at i \ '

.:d. t �:d i

' v ë:\. 1

U <':?l. t. i

v E:\ 1

ut

v e r· s i

E�

v e r st e r k e r i n s t a l l a t i e

r�

- v er s t u i v i n g s i n s t a l l a t i e

f:�l El

v a l u t a d e p r ec i a t i e as

e

v e rr· s i f i c a t i E'�

pecul

r.:\

ti

e

V �? !'" t. I O U W E) r-1 <.::i l'"' &! 1 <':?l. t. i v t:� r·

f:)

�; a c: c: o en c:J d ,:·:\ t i t� �··J a r · rn :i. n ÇJ s-, i n b t: <::\ 1 1 :::r. t. i

v t� t'" v o t:0 r-

f:?

V e Ir' �·-J t� r ···· k i rï CJ :::i i

!'I ��:; t iJ.

]. 1

v e t,... z a m (-� 1 ffl <::t n i E) ver z e k er i n g s p r em i e

d t:.

i

184 E-?

ver z et sor g an i sa t i e

v t:� t E:-:� m u l s i e

v u 1 <;1 a ,,- i �::; a t i e v u 1 p e n r· E-? p a. I'- a t i €0 V U I,... U l e n t i e

v u u r- a c t i c.:� v u u r · 1 e i cl i n g s i n s t. <::l. 1

v e t i v e rr· o 1 i f.:?

v e u l e n m f.:? l,.. r i E:-?

v u u r l i n i <2

v i b r,.. a t i e

�..; a c h t g e l d p r- e m i e

V E) �-� a t i e

v i c t o r i E�

, wa l i n st a l l at i e J;·hJ. n d d e c: o t- a t i e

v i d i mat i e vigi

1 a n t i.

1 i:d·: i e

v uu r s a l i e

v i c t ua l i e

·

v u l é c:\ n i �; a t i r.:?

wan e c on om i e �AJ an p r e s t a t i e

E::

�J a n t. t a 1

v i çj i l i e

v i n d i c at i e

v i n g f?.> r a �n p u t a t i

v i o l at i e vi ol en t i e v i r u l e n t i E:: v i s i f.:?

i E�

war m e l u c h t c i r c u l a t i e war m e l u c h t i n s t a l l a t i e liJ ë:\ r m t e i s o 1 a t i e

c._:.

w�..-�r m t e r- e g u J a t i e

war mwa t er i n st a l l a t i e

w a r· t E� l t a l i e

v i s i t at i e

�AJ a t e r b e t o n i e

vi sol i e

lr-J at e r- c i

v i ss e n f a m i l i e

w at er g as i n st a l l a t i e

r· c u l

at i e

v i sser i j i nsp ect i e

w a t e r k r- a c h t i n s t a l l a t i e

v i su a l i s a t i e

wat e r l e i d i n g c o n c e s s i e �J a t e r 1 e l i e

vi tr i ool o l i e

vi vi f i cat i e

�-
v i v i sect i e

wat er on t h ar d i n g s i n s t a l l at i e

v l ag d i scr i m i n at i e

wat e r p et e r se l i e

v l amb l oemf a m i l i e

�tJ a t e r p o r i e

v l a s d o d d e t- o l i e

w a t e r r e i n i g i n g s i n s t a l l a t i· e

v l asdot t er o l i e

w a t e r s n o o� c o m m i s �i e

v l i e g d emon str at i e

w a t e r s t o f i on e n c o n c e � t r a t i e

v l i e g e n k a m p er n oe l i e

wat e r z u i v e r i n g s i n s t a l l at i e

v l i e g v e l d a c c o mmo d at i e

tAJ e e g t r- e e f a m i

v l i e g ve l d i n s t a l l a t i e

w e e k e i n d r e c r e at i e

v l u c h t r- e a c t i e voc a l i sat i e

1

l. e

wee k e n d r e c r e�t i e r.rJ e e r- s t a n d o l i e

w e g d o o r n -f. a m i

voc at i e v o c i ;f e r a t i e v o ed s e l v o o r z i en i n g sor g an i s at i e voe g s p e c i e

1 i e

w e g d o r · e r-l f a m i 1 re ' we l i e w e l s t an d sc o m m i s s i e

voet ap u t at i e

w E:7? r- E? 1 d f e d E":? r- a t

vo l g c on c l u s i e

�'\l e t- e l d o p i n i e

�Jer· e l d h i

voet t a l i e

i.

e

star i e

v o l g r.,.. c-=:: a c t i e

w er e l d or g an i s a t i e

vo l k e n b o� d sc o m m i s s i e

w e �- e l d r- e p u t a t i e

vo l k sm i s s i e v o l k s t- e l i g i e

�J e r e l d s i t u a t i

e

wer e l d v i s i e

vomat i e

w e r- f p r e m i e

v o o r- c a l c u l a t i e

w er kc l a s s i f i c at i e

v o o r c o n f e r- e n t i E?

wer k g ever sor g an i sa t i e

v o o r m ob i l i sat i e

w e r k l i e d e n o r g an i s a t i e

voor p osten l i n i e

wer k ma n s c on f e c t i e

voor r aa d ad m i n i s t r at i e

w e r k n e m e r s or g a n i s a t i e

voor se l e c t i e

wer k p l aat sad m i n i s t r at i e

. v o o t- s t u d i e

w et s i n t e r p r e t a t i e

�J i j n m o e r o l

vosmer r i e votat i e

i e

w i j n s t e en o l i e

v r- E· d <·::! s a c t i E�

vr i es i n st a l l at i e v� i j h an d e l sassoc i at i e

vJ i j o l i f.:? w i n k e l ad m i n i strat i e . wi n k e l i n sta l l at i e

v r - o u lt-J t-:.' n E' rn ë;\ n c i p a. t. i

€0

w i n n i n g s i n st a l l at i e

V I"' CJ U W E' Il D l.. " ÇJ a n i !::> a t i

t:?

�·'J

v t··· o u VJ E� n <.:J <-::.• n e0� r·· r::\ t:. i c�

�·J

i i

n ��; t. c C::\

1 c u1 at i

1'1 t •:::o r . g t- CJ E� n 0 l i

- .. '"'i ··

. ·}

, .•� '}f

'

e::� €-?

�·J i

n t e r· J.

z ui g g as i n s t a l l a t i e z u i v E� l i n �;p t::: c: t i e z u i v e l or-· �=J a n i :-:.i at :i. e . z u i v er.. i r• g s a c: t:. i c2 z u i v er i n g s i n s t a l l a t i e z us t er- a c: a d e m i E�

E�! l. i E:!

w i n t c:., r-· p r- c-) v i s i e vJ

i

s s t'0 1

o p E� r.. a. t i

e

i

f�

�"4 i �� S €7) J. p I'" 0 V i

<::3

woest i j n v eg e t a t i e wol k en c l ass i f i c at i e

z us t e r or g a n i s a t i e

w o l k en c omb i n at i e w o l k e n ·f a m i

z wat1 r d l e l

1 ie

vJ o 1 k t:� n f o r- m a t i

w o l k f o r,.. m a. t i e

ie

� · z w a k s t r o 6m i n s t a l l a t i e

E!

··� z wan g er· s ch a p s h y p t.:: r� t e n s i e t

�� trJan g er sc h ap s i n t o }<

w o n d e r.. o l i e

vJ o n d i n f ee t i e w o n cl r· e �3. c t i e

z w a v e l o -l i e

w o n i n g b o u w c o r p o r- a t i e

v4 o n i n g i

n sp ec t i

�?

ttJ o o t- d c o m b i n a t i e

w o o r- d ·f a m i l i e w o o r� d s t u d i e ttJ o t- m �-:: a ad o l i e

w o r t e l p e t e r- s 2 l i e w a r- t e l p i e t e r- s e l i e �"-i o r-

t e 1 'l a r- i at i e

:< an t h o p r- o t e i n e r f..:: a c t i

y o g h u t- t b a.c t e r i e

e

z aad o l i e

z ake n r e l at i e z €, k k e n r- e p ar

z al f ol i e

(:\ t

i e·

z a l mo l i e

z a n d m um m i e z ee l e l i e

z eenat i e z eepeterse l i z ee p i e t e t s e l

e i ez e e p tr o v i n c i e

z e e r� a m p v i c t u a l i e z e i 1 f o t- m a t i e

z e 1 f e >� p r e s s i e z

el

f

i

n duct i

e

z e l f q.b s e t- v a t i e

.

z e l f st ud i e z e n d i n s t a l l at i e

z E· n u �;,J o p e r a t i e z e u n i Ë1 z ev e n b o o mo l i e

z i e k enc ommun i e z i e k en f o n d sp r em i e z i e k e n h u i s a c c o m m ocl a t i e

z i e k en h u i sad m i n i s t r at i e z i ekenol i e z

ij

z

i 1 v e r,.. f o e l i e

l i ni e

z i 1 V {? r s; a l i e

z i n s f o t� m a t i e z i n s i n t on at i e z i v e r i n g s c am m i s s i e

z oe k l i c h t admi n i s t r at i e

z omer c e n t aur i e

z onn b l oemz aad o l

z o n n e b l o e rn o l i �-:;)

z o n n �;:) !J r· a n d o l i E�

z on

n r� r· f:)

1 i ÇJ i e

z o n Si cl E! c: 1 i. n ë:\ t i

z o u t c: o m m :i.

<.:; �::;

z u

d1

i d <·=-: rH'á

n

i

i c: a t i e

z wa n g e r s c h ap s r e a c t i e

E:!

t-:;1 1

e i <-:-:

i

e

.. ,

185 '

186

fac i e remed i e b o e r e n reme d i e straatremed i e sub s i s d i e overh e i d s sub s i d i e p r e stat i e su b s i d i e p r o du c e n te n s u b s i d i e r eger i n gs sub s i d i e rijk s s u b s i d i e

187

S u b s tan t i even op -ie / i : / m e t woor d- f i n a l e k l e m toon

A an van k e l ijk we rden deze woorden van d e subs tan t i even in de vooraf­ gaan de gro e p ge ï s o l e erd , omdat vermo e d werd dat e en gen u s-un i for m e w e tmati ghe i d dwi ngen d e r zou zijn i n d e z e groep z e l fs t an d i ge n a am­ woorden met woord- fi n al e k l emtoon . De r e su l taten z�n a l s vo lgt . D e en i ge on zij d i ge sub s tan ti even i n d e z e gro ep zijn de wo orden

s uperp l i e en organdie , die z i ch n i e t b ep aa l d e l ij k op e e n hoge frekwe n tie of ga n gb aarheid kunnen beroemen .

D e i n v l o e d v an d e z e woorden op

i n tu ï t i eve an a l o g i eproc e s s en ( d i e kun n en l e i de n tot c . q . i n terfe r e r en m e t gen u s-un i form i te i t ) z a l dan ook ger i ng t o t n i h i l z ij n . H e t woord genie ver toon t tw eP. gen er a . H e t i s i n e er s te i n s tan t i e e e n o n zij d � g woo r d maar a l s p er s oon sn aam i s h e t c ommuun . I n v e rb i n d i n gen a l s koopmansgenz" e , kunstgenie , uitvindersgenie e . d . i s h e t P.ven e e n s onz ij d i g' . D e l ij s t c ommun i a op / i : / m e t woo r d- fi n 8 l e k l emtoon t e l t 1 426 s u b­ s tan ti even , b l z . 1 88- 1 9 8 . S l e ch t s de l aatste v i er woorden i n de lij s t zijn n i e t hi s tor i s ch vrouwe lij k i n het oude dri ege n eras te l s e l . Amfibie i s e e n h i s t or i s c h man n e l ij� d i e rn aam , e n de ove r i g e 3 woorden · z o u d e n zo­ w e l het man n e l ij k e a l s h e t vrouwe lijke gen u s h e b b e n vertoon d . E r i s vas tge s te l d , dat s u h s tan ti even op d e b e k l e m toon de woord-fin al e k l ankre eks / i : / i n h e t N e d e rl an d s h e t c ommun e gen u s v e rton en m e t u i t­ z o n der i n g van gen i e wan n e e r d i t n i e t a l s p er s oon s n aam wordt gebru i k t ( e n superp l ie e n organdi e ) .

188 a i:J o u l i a c:

a n t , .- c1 -f o b i e a n t ,, .. o p o f ë\ g i E! a n t ,,. . o p o g r� n i E1

t2

é:\ C ë\ 1� D 1 O
€::'

i c:l i m t:.::o t r· i

e

a rl t I'" D p 0 (j c=: 0 ÇJ I'" ë:\. f :i

a c r· i b i E�

a c r· o c f::: -f a 1 i 1::0

. <':.i. n

e

a c tr· o d y n i.

a c ,,.. o m e CJ a 1

ie

a c t i n CH T\ E) t. r· i e

act

i n o t h E• r a p i e advocat i e a E'I.- D ÇJ I .... a + i e aer ol og i e e

a e t'· o t h e r· a p i a e t i o l o g i E� a f o n i t:? a g a. m i e

ag a t h o l

a g o l D <,;J

og

t 1,... Lï p

Cl

ÇJ I'" a -f i E�

a n t ,..... o p o g 1,.... a + i E� a n tx o p o l o cJ i e a n t. r· o p o n y m i

e

a"'n t l'.. o p o s c o p

ie a n t ,,.. o p o s o c i o l o c;J i

ie

agon i e

a n t. r· p o so ·f a p a th i e

i E'�

a p o l o ç_� i e a qu a m E: t r i e a r-- a c h n o d a c t y l :i e ar b e i d sf y s i o l o g i e a r b e i d s p s yc h o l o g i e

a g cJ r a·f o b i E� a g r D. ·f

ie a g r· i m a n i f2 a g r� o b i o l o g i e a g t- o g e o l o g i e a g ,,.. o 1 o g i e ag r on om i e a i l urof ob i e a k r i b i E�

a l c h i m i E� a l g of ob i e a l gol agn i e

a t- b E·? i. d s t h e r.. a p i a r c h eo l og i e

e

a r c h i t ec t uu r f o t o g r a f i e

a r· g E:! n t o m e t t- i e a r- i t. m i e ar i tmomanc i e a r t. e r· i o g r a f i e a r t er· i o g t- a f i E? a r· t t- a l o g i e asep t i e asep t i e assoc i at i � p s yc h o l og i e o l og i e

a l g r af i e

a s ::, yr i

a l l er g i e

a s t r o -f o t o g r a f i e

al l o i o p at h i e

as t r o g r af i e

al

a s t t- o g t- a f i e a s t. t- o l og i e a s t r o n orn i e asymb o l i e àsymmetr i e atel i e

i

e

a l l o t r op i

t�

al t i

m e t r,... i e

amb i l og i e am e t r o p i e

amf i p i ol og i e

a mf i b o l i e ana l g i e a n a l o g i c:� a n a r c h i E-:! a n a t om i e a n d r a g o g i E:·

a t h en i e

ë\ t h op i e a t h ym i e at i m i e aton i e a t o o tT'J e n e r- g i

an d r og yn i e a n �:� m i e a n em o l o g i e an erg i e a n E? s t h e s i o l a n
a n g 1.

oman

i

a n i s o t ,,... o p

1:2

ie

E�

a n t t- o p o t o m i e

a p i cl o l o g i E!

ie

l op at h

E)

e

a t op i e a t r of i e a u d i o l og i e og i e

aut a r ch i e a u t aT k i e a u t o b i o g t- a f i e a u t o b i o g t·- a f i e a u t o c r at i e a u t o g am i e

. a u t og raf

ie

a u t o m at i e

an o m a l i e

anor gasm i e

a u t o n om i e

a n t. h o l o cJ i e a n t i. 1 O (J i t.;-; a n t. i m e t t·· i t::) a n i· i. n o m i E)

� u t o n om i e aut o t her ap

i e::�

a u t o t O)«Jït. i e

a u t o t yp :i 0:.\

i p <:1 t h i E) . a n t i p a t h i �=:

a v o n d ma a l s l i t u r g i e

an

<·J. :·�

a n 1.:

t.. u r1 :i.

rn

i

E1

a v o n d maa l s t h e o l o g i e en

i

t.'0

189 a :< i. o l Cl ÇJ i

b r· i o n i

f:

E�

IJ a c t e ,.... i o -f a g i e

b r o cl E� r· i. e

bact

bronch o l og i e

b ë:\ c t �2 r i o l

b

al

f? ,,-

og

b r.... o m a t o l o g i E�

i E!

i osc op i e

1 Cl n f

CJ

b r o n c h o s c o p i F-:1

t o q ,,- af i f2

b a l n EJ o l o g i

E.7!

b a l t h f2 1'" r.:t P i

E•

b a r- o n :i. e

b r· y o J.

O ÇJ ·i c-2

b u i. k c h i 1 u r· �1 i E�

b u r e a u c: l'- <:1 t i e

a t"' i nH:?t r i e

b a s r e l i e f f D t og r af i e

cal

b at t o l og i e

c amar ader i e

b e d r i j f soc i o l o g i e

c a t,.. b u r a t i f?-.)

b e d r-- i j ·f s E� c o n o m i e

c a mp an o l o g i e

b ed r i j f sp syc h o l og i e b e E? l d t e l e g r a -f i e

c ar d i a l g i e

c ar d i o g 1'- a ·f i e

b e r o ep sh i er a r c h i e

c ar d :i. o g ,,.. a f i e

b e r o e p sp s y c h o l og i e

C è'.·\1..- t o g r· a ·f i e

b e s t r .:: d i n g s t h E' l. ... a p i

�2

b et a s t r a l en t h e r ap i e b e t o n t €2 c h n o 1 o g i

t.�

b e v-J e � d n g !::> e n e r g i e

tH.�· rrJ u �;; t z i

j n sp sych o1

b ez i ghei dst h erap i e b i b l i of i l i e

b i b 1 :i. o c;J r a f i E?

c a r ·t o m e t. r i e

e a u s e r- i e

c <·2 C i d o l O <;J i.

E-::

c e l b i o l og i e og i e

c en t r osc op i e c e s a r· o p a p i e c h a l c o g r a ·f i e c h a l c o g r· a ·f i e

b i b l i o g r-· a f i r-0

c h a r 1 a t a n e 1.... i e

b i b l i o l o ç� i e

c h em i e

b i b l i oman i e

c h e m i g r- a f i e

E.1

c h e m i g r· a f i e

b i b 1 i oman i

b i b l i ot h ec o g r af i e

c h e m o t h e r- a p i e

b i b l i othecog r af i e

c h emot yp i e

b i b l i o t h e c o n om i e

c h emu1g i e

b i g am i e

c h i t·- o l o g i e

b i g o t t e l'"· i e

e h i 1.... o p o d i e

b i j ou t e r i e

c h i r- u t- g i e

b i n d i n g s e n e l'- g i e b i ocen o l o g i e

c h l o r· o m e t r· i e

c h o l e t- a e p i. d e m i e

c h o r e og r a f i e

b i oc h em i e b i o 'g e n e a l o g i e

c h o r eog r af i e

b i og en i e

"c

b i o g.e o g r a f i e

c horol og i e

b i og r af i e

chr estomat h i e c h r i s t o l. a t r ie

b i c.;J g t- a f i e

h o r o g r af i e

b i o g r"' a ·f i e

c h r· i s t o l o g i e

b i o k l i mat o l o g i e

c h t- i s t o �:; o f i e

'

b i o l og i e

c h r o m a t o g t.... a f i e

b i o m e t r- i e

c h r o m o ·f o t o g r a f i e

b i o m or f o l og i e

c h r omof o t ot h e r ap i e

b i on om i e

c h r o mo l i t h o � r a f i e c h r o m o t y'

b i o s c o p i E!

'

i e

b i o t. h e r,.. a p i e

c h r o n o cJ r a. f i e -

b l a s ·f e m i e

c h r ono l og i e

b on h o m i

c i n e m at o g r· a f

b i z a t.... r e r i e

b 1 O E-? rn b i o 1 o g i e t:=

b on h o m i e

b o o m c: h i r u r· g i e

b ot an i e

c h r· s o t y p i f�

ie

c i n emat o g r af i e

c l a u st r d f o b i e c l E� l. s t o g a m i e

c oc a i n oman i e

b ot an i e

c o d i c o l o g i E.':!

b o u d e r· i e

c o 1 1 ai d c h e m i e

b oug i e b ou i l l i e

b O U I'" ÇJ C0 0 i

c tï t- o n o g r· af i e

<.:!i

i E:?

b Ir· i:l C h '/ C: a Ir· d i f:.:'

b " . �·:\ c: h y <.J I'" <::\ + :i. f.-:� b ,.-· a c:: h y 1 o <;J i (:·�

c: o 1 cw· i m Ert r·

i

t::�

c o m p ag n i e

c o n c h y l i o l o e_:;] :i.

c:

o n -f l i c: t

c: c>n t a g i

f2

s p �::; y c

e

h o J. D o :i.

t.�

c u p oe l e +

i 1 i

c-�

c ,,.. a n i o m e t. 1,.. i

t:�

c r·· a n :l o 1 o q i E·�

d o n q u i c: h o t t t-'? r· i.

d o n q u :i c h o t t e r i i f.-?

1 90 e

EJ

. d o ;-: o l o g

e r- a n i o s c:: o p i E� i (?

d r a a g g o l f t e l ef o n i e

c r E' n o 1 o g

· draaggo l f te l egraf i e

c r i rn i n o 1 o o t e

d ,,.. a m a t u r- g i f�

c r i t er i o l o g i e

d r a p e r- i e

c r yosc op i e

dr i e k l euren f o t o g r af i e ·d r" o s o rn e t r- i e

c: ry p t o g r· a f i e

c r- y p t o l o g i e

. d y �:; m e l :l e

c u l t u u r -f i 1 cE:> o f i e

d y s t r- o f i. e

c u l t uu r s o c i o l o g i e

ebul l i oscop i e

c u p u l o m e t r· i e

echo l a l i e

eco l og i e

c y a n o t y p i E·

c y c l o me. t r i e

economi e

c ys t o s c o p i e

e g y p t o l o g i E)

c yt o l o g i e

e l eg i e

d a c t y l o g r- a f i e

e l e kt r oc ard i og r a f i e

d a c t y l o g t,.. a f i e d ëH.: t. y l o l

og i

e l f.:! �d:: r o b i o l o g i e

el e k t rochem i ed ac t y l o s c o p i e

e l e k t t- o g r· a f i e

d an s me l od i e

e l e k tr o r e t i n a g r af i e

.d e c a 1 o m a n i e

e l e k t r ot h er ap i e

d a g u e r r- e o t y p i f2

e l e k tromet a l l urg i e

d ëü- rn c h i r u r g i. e

e l e k t r o s c h oc k t h e r a p i e e l e k t r.o t h el.... m i e

d e c an i e

e l e k t t- c t y p i e

d ec an i e

d e mag og i e

e l l i p som an i ed emog r af i e

d emog r af i

e mb o l i e e mb r y o l o g i e

t:!

d emon i e

e m m e t t- o p i e

d emon oman i e

em p at h i e

d emos c op i e

emp i r i e

d e n d r o g r· a f i e

e n c ef a l op a t h i e

d e n d r· o :t o g i e

en c yc l o p ed i e

d e n k ec on om i e

e n d e rrl i e

d e n d r og r af i e

"e n d o g a m i e -

d e r- m a t o l o g i e

ene r g i e

d e r- fttO g r a ·f i e

e n t e l ec h i e

d i ac on i e

d i af a n i e

e n t o m o g r af i e e n t o m og r a ·f i e

d i ag r af i e

en t o m o l o g i e

el i a g r a f i e

d i a 1 e c t g e o g r'- a f i e

en tr op i e

d i al ec t o l og i e

e n z y m o l og i E•

d i asc op i e

ep i demi e

d i ch og ami e

epi f ani e

d i ep t e p syc h o l og i e

ep i g r af i e

cl i a t h e r m i f?

e p i d emi o l i g i e e p i g � af i e

d l. c h o t om i e

e p i s t o l o g r· a f i e

d i e t"' en g e o g r a f i e

ep s i

d i e r e n p s y c h o l o g i· e d i f2 r g e o g r· a f i e

og i e

e t- o t o m a n i e

d i e r- p s y c h o l o g i e r : '. ,

di p l oi d i e

temo l

e r g on o m i e

d i morf i e ·

e s c h a t o l og i e

· ·e t h o l og i e

e t n og r af i e

d i p od i e

d i p so man i e

e t n o g t- a f i e

d i s s y m m E"� t r.. i E-?

e t y mo l o g i E-:)

s h a tr· m o n i f2

e t n o l- o g i e e u d i o m e t r·

d i t t o g r· a ·f i e

d o d E' C: i:l f o n i E· c:l CJ d !-:.:! I' I 1 i. t U Ir· Ç] :i.

donj

u a rî E? t'-

' .�· '

.�

i

€0

i

e n d o e r- i n o l o g i e

d e on t o l o g i e

di

It

e n c e f al o g r a f i e

f2 U f o n i e E�

e u t�· i t m i

e u t- i t m i

E!

e

ie

'

191 E� U.

t. r·-· CJ { i E)

e� v a n u l-? 1 i

en

h a r· m on :i.

gal

ex i s t en t i ef i l osof i e

g i::\ 1 1 o m a n i

e

CJ a J. v a n o c l"d. I'" u r- g i e

f <3 r· rn a c i

E.'0

g a l v a n o g r af i e

a fi\ i 1 :L c:-� r · E· u n i E�

f a r cn i:J. c u l o g

ÇJ ��� 1 v a n o c: h r· Cl m i E·�

g a l v a n o s t f::� g i e

i e.

f a r..- m a. c o m a n i e

g a l v a n o t h eap i e

f e e E1 r i f::!

g ar d f.::! c o m p a g n i e

f ë:\ r m a c o t h e r.... ap i e f

c-?

� a l v a n o t. y p i e

1 on i e

g a s c h e m i E�

f e n o m e n o
g a s t t-· o J o g i e . g a s t r.. o m a n i e

f e n o m �:::! n o g r,_. a f i e

g a s t tr· o n o m i e

f e n o cn t.'0 n o s; c o p i e

g a s t t- at o m i e

f en o l og i e

f e n o m e n o l o �J :L <-?

f i 1 a n t r-- o p

g a s t r- o s c o p i e

i e.

g e d r ag s p s yc h o l o g i e

f i l a t <·::: l i e

g e e st esf i l osof i e

f i 1 m r· t:� g i e

g e l at i nog r af i e

f i 1 m o 1 O f;)

·f i 1

o

g e l a t i n o g r· Et f i e

ie

1 o c_J i e

g c� l u i d s e n e r- g i e g e n d a r- m t:-? r i e

f i l Gsof i e f

1

e b o c;; r� a f i e

g en e a l og i e

g en e an om i e

f l eb o l og i e ' f

1 u cn- e s c o p i

g en i e

�:::

g en o l og i e

f ob i e

f o n o f o t o g rr· C). ·f i e

f o n o g r- a f i e

g eob otan i e .·

g e o c h em i e

g eof ag i e

f o n o g r a f i r.:?

f on o l og i e

g eo g en i e

f or omet r i e

g e o g r af i e

f ot ob i o l o g i e

g eometr i e

g e o g t� a f i e

f o n o m e t t- i e

f or o n o m i e

g eo l o g i e g e o m o rf o l og i e

f otoch em i e

f ot oc op i e

g eon omi e

f ot of o b i e

g eo n o m i e

f ot o g a l v a n o g r af i e

g e o t r· op i e

..

.

g e r m a n o m a n 1 E.�

f o t. o ç:J e o l o g i e f o t ng r'� a f i e

g e r o n t o J. a g i e

f o t o g r· a f i e

-

g es c h i e d e n i s f i l b s o f i e

f ot o l i t h og r af i e

g et a l l en mag i e

f o t o t tH::: r· a p i e

g ez i n ssoc i o l og i e

f o t o t r op i

g l ac i ol og i e

e

g l ossol a l i e

f o t o t yp i e

g l o t t og on i e

f o t o z i n k o g r- a f i e f o �·� t r o t m e I o d i

g l o t t o l o g :i e

E�

g l yf ogr af i e

f r· a s e o l o g i e f r en o l

O ÇJ i

g l y f ogr af i e

e

f utur o l og i e

g l y p t og r a f i e

f yl ogen i e

g od sd i en stf i l os o f i e

f y s:; i a t r i e

g od sd i en st p syc h o l o g i e

·f y s i o c r a t. i

g o d s d i e n s t s oc i o l o g i e

e

g on i o me t r i e

f y r::; i o g e n i e

'

e

El �< o ÇJ a m i

·f

·

i:\ n t er· i E�

g a l l u man i e

c:

f y s i o g r- a f i e-?

g r a e c om a n i e

f y s i O CJ I'- a f i e

g r a t:-? c om a n i e graf i e

·f y s i a l o g i e ' ' �· '

f ys i on om i e

g r af o l o g i e ·

·f y t o c h e m i e

g t- a n o t y p i e

f y t o g e o q r- a ·f i E::!

g t- a s t-e t a n i e g ,,.. a v i

f y t o <;J I"' i::'\ f i e .r

·f' y.t. O p a t h D l D c;J i

·f y t o t o m l.

c:)

f yt ot om i e

m f2 t

r- i e

. g t'- i e p e p i d e. m i

; t o J. O C) i E)

E)

,.

e.

ÇJ r- o e. p s ç\1 1 (-:;) r· q i

e

g r o e p sb i b l i o g r a f i e g r· CJ (ëc1 p �; p !:; y c h CJ l o q i E:•

192 g r· O E1 p !:� t h
1·1 y d r· o 1 o g i

h a g i o g l'"' i::t f i e h a g i Cl (J I'- a + i E1 h a l o c h t'"· o m i. f?

h y d r o t. h E:: r· a p i e

h a n d e l s c o m p ag n i e

h y m n o l O ÇJ i

q y n a E: c: o 1

D <;J i

f:-?

h a n d c.·=.lJ S f·? c o n o m i e h a p l o g r· a + i e h a p l o i d :i. f2 h ap l o l og i e h ar mon i e h a. r m o n i {;:::> h a r· t c h i r- Lw g i e ..

h e (_;j e rn o n i e

h eg i og t af i e h E d. i o c h r- o m i e h e 1 i o g 1'- a f i €:? h e l i o g r· a ·f i e h e l i o t h e 1,_. a p i f;0 h e l i o t yp i e h emat o l o g i e h e m e l f o t o g r· a f i e hemi p l eg i e h e m o ïc i 1 i e h e m o r r- a g i e h e o r- t o l o g i e h er k e n n i n g s m e l od i e h er p e t o l o g i e h e r- s c h o l i n g s t h e r a p i e h e r· s e n c h i r- u r g i e h e t� s e n e m b o l i e -

f�

h y d r· o m e t. r i E1

h y c;pr· D 1 D g i EJ

h y g I'" Cl m E� t I'" i

hyp er tr -E�

of

l.

f�

f,:)

h y p E) r t r o p i &:

··'· h y p o c r- i s i e

h y p o m a n i E) h yp on ym i e

h y p ot h E�r- m i e h yp o t h ym i e

h y p s o me t r i e i ë:ï t i"' O C h e m i E• i c h t yog r af i e i c h t yo l o g i e i c o n o g r a f i E)

i. c o n o g r·- a f i e

i c on o l at r i e i c on o l og i e

i

d e o g r- a f i e

i d e o g l'- af i e i d e o l og i e i deo l og i G i d i o t e t- i e

i dol atr i e i mmun o l og i i n dol og i e -

e

i nep t i e

i n f am i e

h e t e t- a r c h i e

i n f l ue n z aep i d e m i e

h e t e r o d o �{ i e

i n se k t o l o g i e

h eterof y l l i e

i n s t r u c t i e c o m p ag n i e

h c:? t e r o f i 1 i e

·

i n somn i e

h et e r on om i e

i r- o n i e

h i er ar c h i e

i so g a m i e i somer i e

h i e r- g a m i e h i eragami e

1 so m o r

h i p pp l o g i e

i so t op i D

h i st o l og i e

i s o t t- o p i e j ag e t- c o m p ag n i e j a l oez i e j ap an n e r i e j eu g d p s yc h o l o g i e j o ei o m e t r- i f?

h i s t o p a t h o l o g i E!

h i s t or j o g r a f i e h i !s t o t"' i o g r a f i E) h i s t o r i o l o g i f0 h od o l o g i e h o l o g r af i e

-

fie

j u l i m o n a r c l1 i e

h o m e:-? o p a t h i e

k a a k c h i r u t- g i e

h om e o p at h i e

kakof on i e

h om i l i e

k a k o ç, r· a f i e

homi l i e

k a k o g r af i e

h omof i l i e

k a l l i g r- a f i e

h omof on i e

k a l i i g t- a f i e

h omo l og i e h om o n ym i e

kap e l an i e

h o m o g a rn i f�

k ap e l an i e k ap i t e i n s k o p i e

.

. k a r· a k t e t- o l o g i e

h om o n ym i e

1

o g e r i f:�

k {r:t t a b o l i e

h o r- t o l o g i e

katab o l i e

h o 1....

hotel 1

<-:;;) 1,...

i

E�

h y [ E-? r t h y m i e

h y d r· o b i o 1 h y d r· D of Cl I:J i

D
E�

h y d 1.-· Ci C] 1.-· Et -f i (��

h y d t- o q I'" a ·f i

t:�\

k f,:) I"Tl e n <:� r g i e k i n d er p s yc h o l o g i e k :i n e m a t o g r- ë\ ·f i e

k i n F:) f1l t':\ t:. o g r·
0 tJ

i E)

k J.

e p t. D fTi ë:'\ tl i E� i E-!

1 i t Ll r' Sl i

k J. f::: p t O !Ti t3. 1'1

k 1 f2 u ,,. E.' n -f o i::. o q 1'.. Et f i

k l e u r- c-:! n h a l'- m o n i e

k 1 i (Hd t D l O Ç) i E·)

E!

l og omach i e o g o p r::_� ci i <� 1 o n ÇJ c: h i. t- u r g i 1 o n g e mb o l i e.

1

f:!

E'

l on g i c ef a 1 i e

1 o n g i m e t ,.... i e

k o k e t t e l'- i e

k O m p f.:? rl i

E:�

l i t u r- g i o l o g i e

k l eu� en l i t h o g � af i e

k 1 i cn a t h e r· p a i

1. 9 3

1

e

uc h t r� m b o l

i e

k o o l s t o f c h E? m i e

. 1 u c h t f o t o g rt" a f

k o o r- t s e p i d e m i e

l u c i f e r s r- e g i e

k o o r t �; t h f2 1r a p kop i e

k o r- a a l CTt E! l

ie

l y k a n t r op i e mac h

od i e

k o r- e o g t- a ·f i

i e·

1 Ltc h t s t r at e g i e

k o o r-· f.:; y m f o n i E�

i

n e r· i t:�

m a c o n n E-'.:I t,... i e m a c t- o c e f a l i e

c0

k o r e o g r· a f i e

m ac r o e c o n o m i e mac r oma i e

k o s rn o cJ o n i E�

rn ac r· o s c o p i e

k o �; m o g r a f i e

k o s.� m o g r- a ·f i e

macr osom i e

k n s m o l o g .i e

k o u d e t h e r- a p i

m ag i e

mag n etoc h em i e

e

m a k r· o f o t o g r a f i e

k r e s t o m at h i e

kr et o l og i e ·

mal ac o l o g i e

k r- i r::; t. a a l c h e rn i e

m a l ë\ r· i a e p j_ d e m i e

k r i s t a l l og en i e

m a l ar· i e t h e r· a p i e

k r· i s t a l l o g t- a f i e

man d em i e

kr· i s t a l l og r af i e

mar k t e c o n o m i e

k r i st a l l om e t r i e

m a t'"' t. yr o l c g i e

k r- o n o g r- a f i e

m a s s a p s yc h o l o g i e

kr on o l og i e

k r- y s o t y p i e

·

m a s s a r- e g i e

.

rn a s t a z o o l o g i e

i

maf i 1 i e

k un s t l i c h t f o t o g r af i e

m a!<

k yn o l og i e

m e c h an o t h e r· a p i e

k y p e !--- e m i e

meg al oman i e

l ab yr i n t o l og i e

me l a n c h o l i e

l an d b ouwe c o l og i e

m e l a n em i e

1 a n d b o u ttJ e c o n o m i e

me l o d i e

1 a p a r· o t o m i e 1 at·- ,)'�.n s c o p i e 1 e p l.-· o z e r- i e

1

' ·

m e l o t. yp i e m e n a g e t- i e

e

m e n a g e r· i e

1 e u k o d t:-2 t- m i e l eu k ot om i

m e l o man i e m e l o m an i e

1 e t h a r· g i e l eu k em 1

"

m e n o r t- a g i e

m e s sag e r- :i

e

e v r:? n s f i l o s o f i e

1 e :< i c o g r.. a f i e

l e �-: i c o g r- af i

1 e :< i c o 1 o g i

f:�

m e t a l l oc h em i e

m e t a l l o e: I.., r e 1 i e ,m e t a l l eH_.

f2

l i c h t e l e f on i e

e

metachem i ee

_ me t a l l o g r a f i e

l i c h t t h e r ap i e

met a l l og r af i e

l i j n k op

m e t a l l u r· g i e

i

e

1 i j rl't. e l e f o n i e1

l i j n t e l egraf i e

met amer i e met amor f o l o g i e

l i mn o l o g i e

m e t e o r o l og i e

l i n g er i e

m e t e or o p a t h o l o g i e m et h o d o l o g i e

l i ng er i e

met onym i e

1 i p rl e m i e

1

i p s a n o g r a ·f i e

l i tan i e

1 i t �� C) C: h I'" Cl m i

l i th og r af i

1

e

i t h o g r· a f i E�

1 i t h o l Cl (_;) i e

l i t h o t o m i E�

E·!

m e t o n ym i e me t r o l

O ÇJ i

e

m i c r· o è:: e f a l i. E)

m i c r· o c h e-� m i e

m i c r· o f o t o <.� r· ë:\ f i E)

c ,,.. o t;J r .. a · f i E.' tn i C: I'" D k O p i E)

mi

,:- · • -' r' r'"\. •'' ' : ' '

mi

.. om <::, n i

c ,,

ie c: r- ot o m :L c� rn t j n f? C: <·? o n o m i m i. c:: r- o s c: o p

mi

m :i. 1-:: r.. a b i o 1 o g i

n e u r· ë:t s t h en i 0.�

c� E::

·

og i

Ë.�

n o rn o g r- a f i c�?

n om og r a i e

m i n e t"' a 1 o g r- a f i e m i n EJ r· a l cH;:Jt- a f i e

01 i s o g a m i

t1 o s o g o n i e

n os o l og i e

n os t a l g i e

n yc t a l o p i e

m i t r a i l l e ur c o mp ag n i e

n y mf o m a n i e

m c:m a d o l o g i

ob l i e

mon a r · c: h t

.

n o s O (J t'" af i e

n u l p u n t s e n e tr- g i e

e

m i =-:;�; i o l cl g i e E:�

o c e a n o g r· ëd: i e

c�

m o n d i n g s <·:? n e r� g i e

o c e a n o g r� a f i e oc ean o l oo i e

m o n o c l·l r'- o m i e m o n o d i G·

od on t a l g i e

mo n o g o n i e

o d o n t o l o g i E::

m o n o g r- a f i e

oef en i n g st h e r ap i e

m D n o g a rn :i. e

o d o n t h E) t..... a p i e

m o n o g r· a -f i e

oec o l og i e o e n a l o g i f.?

m o n o m EI.ll i e m CJ n o m a n i e

o e s t r..... o m a n i e

mon o sp e r m i e

of t a l mi e

m o n o s p E� r· m i e

o ·f i o l o g i e

mon oton i e

of t a l m o l og i e

m o n o t r- a p i e

o l eo g r af i e

monot yp i e

m o r· a a l ·f i 1 o s o f i e

o l e o g r a f i .e o l i g ar c h i e

m o r- a a l t h e o l o g i e

o l i g of r e n i e ,

m o 1�- f o g t- a f i e

o l i g o f r en i e

m or f o l o g i e

o l i g op son i e

m o t- f o n o l og i e

omal g i e

m o r t i er c omp ag n i e

omof ag i e

mus i c o l og i e

onan i e

m u z i e k p sy c h o l og i e

Gn an i e

myal g i e

o n c o l og i e

m y a s t-h e n i

o n d e r s t e u n i n g s c om p ag n i e

t:?

m ya t on i e

.

n e. U I'" O l

n e u r· o p <:l t. h i' e

m i k r o k l i mat o l og i e

m i ·�; a n t t'· o p i e

·

n e u r- o c: h i ,..... u ,,.. C;J i e

m i l t v uur e p i d e m i e m i n f� r a a l c h e m i e

·

1 94

n eu� a l g i e

<.;;:!

o n g eva l l èn c h i r u r g i e

m y c et o l og i e

on t o g en i e

myco l og i e

onto l og i e

m y e o l o g r-- a f i e

on t p l o f f i n g se p i d e m i e

m y E::_� o l o g r- a f i e

ontwi k ke l.i n g sf ys i o l og i e

my i o l oq i e

on t w i k k e l i n g sp s yc h o l o g i e

m y o ç� r· a f i e

ool og i e

myol og i e

oor l o g s c h i r · ur g i e

myop i e

o o t,- 1 o g s E:-? c o n o m i e

myt h o l og i e n a t- c o m a n i e

o o r l o g s st r a t e g i e op i umr e g i e

n a t u Lu·-· f i 1 o s of i e

n a t u u r· m yt h o l

og i e

o r· a n j e r- i e

o r a n j e r- i. e

n a u m a c h i E�

o r d e r-- k o p i E�

n e e r· o f i

o r g a n o g t- af i e

i

i e

n e c t,- o l C:HJ i e·

n ef e l o m et r i e · n e f r a l cJ i e n e g r· o g r a f i ll

EJ

e CJ r· 0 g Ir· a f i e

n e o f o b i E�

n E ·., g r· �:;�. +

n e o g r· a -f

i

n c� t' .. t c-: r-· u J.

n e s o l O ÇJ i

ou

r::�

·a r g a n o t h e r· p a i e ' or g a n o t r o p i e org e l t e r m i n o l og i e

or g i e

o r-- n i t. h o g t"' ë\ ·f i E.'

f.-?

i E�

or g an o l og i e o r g a n o m i e. ·

o r· n i e:::-�

i

t:. h o l o g i (.;;:!

O I'" O g e n o l 0 (_;) i E·)

o r- o g r· a f i e

t

lf

or · c1 g t'.. a f i e

p a t h o g e n i E�

o r-· o J. O ÇJ i e

p ath o l og i e

o r t h d o :< i e

p at h op sy c h o l og i e

p a t r· i m o n i t'?

o r t h o E1 p i e

p a t r· o l o g i

o r-- t h o <;J t,.. a ·f i <·=

o r t h o çl t.... a i e

E!

p e d a çj o g i e

o t.... t h o l o g i e

p e d a n ·t e r i e

p ed i atr i e

. o r- t h o p e d a o g a <:.:J i e

p ed of i l i e

o r· t h o p E� d i e

pedo l og i e .

o r- t o d o >: i e

vi

m c� t r i e

o s mo l oq i e

pel

osteol og i e

p en o l og i e

p en t a. r c: h i E�

osteoma l ac i e o t a l g i E)

p e r· e r- g i e

o t. o f o t o g t- a f i e

p er f i d i e

o t o g r a -f i e

p e l"" i f e t,... i e

e

o t o l og i e

p e r j, m e t r· i

o ub l i e

p e st ep i d em i e

o var i o t om i

e

p et e c h i e

p e t t- o c h E· m i e

o >� y o p i e p ac h yd e r m i e

p e t r· o g !"" a f i e

p a l e o an t � op o l og i e

p etr ograf i e p et r o l og i e

p a l eo b i ol o g i e

p i e z och e m i e

p a l e o b o t. a n i: e

p i g me nt k op i e

p a l e o d o :< i e

p i k ante r i e

p a l e o g e o g r- a f i e

p a l e o g r- a ·f i e

p l a i s a n t e r- i e

p n l e og r a f i e

p l an e c on o m i ep a l eo k l i mat o l og i e

p l a n i g r- a f i E�

p a l e o l og i

p l an i g r af i e

e

p a l e o r'\ t o g r a f i e

p l an i met r i e

p a l eon tol og i e

p l anol og i e

p a l e O'z . o o l o g i e

p 1 a n t en a n a t. o m i e ­

·

pal i n od i e

p l anten e c o l og i e

p an d Em i e

p l a n t en g e o g r a f i e

p al yn o l o g i e

p l a n t en f y s i o l o g i e

p a np f t h a l m i e

p l a n t en m o r f o l o g i e

p an o r a m a f o t o g r af i e p an o t yp i e

p l a n t en s o c f o l o g i e " p i a t i n a t yp i e

p a n � f i P.

p l e i ot r o p i e

p l e u r- op n e u m o n i �

p a n s p e 1.... ni i e p a rl s p e r- m i

e

p l e u r os c o p i e

1

p an t at yp i e .

p

p a n t o c r at i e

p n e umat o l o g i e

p ap i e r t e c h n o l og i e

e u r o·t o m i e

p n e u m on i e

p a p yr o g r- a f i e ' p a p y r o l o g i e ,.

p oe d er m e t a l l u r g i e

p a r a d o >�

p oez i e

p o e i erme t a l l ur g i e

ie

p a r- a g r a f i e

p o k k ener

p a r a g r- a f i e

p o l a r og r a f i e

p a r· a l a l i e

demi e

p o l a r og t- a f i e

p ar a l l e l l i e

· p ol i t i col og i e

p a r- al o g i e .

p o l y a c h i. e

p ar amyt h i e

p o l y c h r·· o m i e

p ar ap l eg i e

p o l ychr o mog r af i e ·

p arasi t o l og i e

p o l y d ac t y l i e

p ar c i m o n i e

. P o l y emb r o n i e

p a r e m i ol o g i è p ar f u cn e r·

·

ie

p ar od i e

p C::\ �; i <,;:Jl,.. a f

j e

· p o l y f ag i e · p o l yf on i e

i t'?

p a :::; s e m F:- n t. e r'" i e p i.-'5 t o r"· i e

· . ·

p o l y g-a m i e

p a r f u m E.� r.· i e

p ar t h en oc ar p

.

p Cl l y g r a f i E�

p o l y g yn i e pol yi d i

r:.�

p o l y m t:-? 1 :i

f?

p o l y m f2 t- i e

195

p o 1 y rn c:J r· f i p

Cl

1 y �; E� m i

E�

p o l ysp er· m i

reg i

t?

re1 i

ÇJ i o 1

r e i n ë:\ l"" d i E:!

p o l y s p c::.• r'" m i e po l y t on i

1 96

r- e ·f r- a c: t o m E) t r i e

E1

f�

E:1

og i e

r· e o l o g i c�

p o m e> l o q i e

r- E.l p r· og r··a f

p o r'· n o g r· a f i e

i E:·�

r- e p r o g r a -f i e ·

p o r· n o g r· a. f i e

r euma t o l og i e

·,

porno l al i e p orotyp i e

r i n oscop i e ·

p o s o l o çli e

r- o b i n o c r a t i e

p ot e n t i omet r i e

r en t g en f o t o g r a f i e

p r r: s b y o p i e

r- o n t g e n o g r a f i e

p r of e t i e

r on t g en s p e c t r o s c o p i e

p r o s c o p i e) . p r· o s o d i e

r oodvon k ep i d e m i e r o t a t i e e n e r- g i e

p r o s o p o g r- a f i e

r ub b e r t e c h n o l o g i e

p r i k k E� l t h e r· a i e

t- o n t g e n o l o g i e

p r"' o g n a t h i e

t- o n t g e n t l·l e t.... a p i e

p r os t a a t � yp er t r o f i e

r u s; s o f o b i e

p r o t e r· o g y n i e

I'"" U s s o m a n i e

p ruder

i t:·

·

s a c h a r i m e t r· i e

e

p sal mme l od i e

sc at o l og i

p sal mod i e

s c e n o g r- a ·{� i e

p seud ol og i e

sc en og r a f i e

p s yc h as t h e n i e

sc h i z o f r en i e

p s y c h a g o g i f�

sc h i l d e r t h er a p i e

p syc h i a t r i e

sch i z of r en i e

p s y c h o g r·- a f i e

s c h i z og o n i e sch i z ot h ym i e '

p s y c h o l a t r- i e

·. p s y c h o l o g i e

p s yc h o m e t r i

·:

e

p syc h op a t h i e

p s yc h op a t h o l o g i e

p s yc h o s c o p i e p s y c h o t h e t- a p

sc h o c k t h er a p i e ·

.sc h o o l c om p ag n i e . . s e i n t i g r- a f

i

·:.-

e

sec r et ar i e sed i mE n t o l og i e

j_ e

s e i smo l o g i e

s e i s rn a t h e r a p i e

p y em i e

p y r of o b i e p yr o l o g i e

� e i z o e n d i m o r· f i e . se ksuol og i e

p y r o gJ a n i e

s e i·a• J e s t r o t o m i

p y t- o m a n i e . q u an t u m c h e m i e

s e l e n o g r- a f i e s e l E:.1 n o t yp i e

r ab d o l o g i e

s e mas i o l o g i e

r ad i ob i o l o g i e

s E� m i o l o g i e

r a d i o a !; t r o n o m i e

r.. a d i o g t,.. a f i e

s e r o l og i e ser oth er · J i e

r: a d i o s c o p i e

s i d e t- u t- g i e

r ad i o l o ç.J i e

se r umt h e r ap i e . s i mon i e

r a d i o t E) l e + o n i e

r a d i Q t E) l e g r- a f i e

s i n o l ogi e

r a d i o t h e tr· a p_i e i

s i n t er me t a l l u r g i e

. s i t o l og i

r ad i umt h e r a p i e r a d i u m t h e r,� p

,

j.

e

·

· . 'i ·

r a s s e n p s yc h dl o� i � ' r eb e l l i e

·. . . sn e l k o p i e

·

.· . : : .s oc i a t r i e of ys i o l. ci g i e · � ·· ,

·

· · :s o c i

soc i ograf i e

r·-· e c h t �; f j_ 1 o s o f i e

soc i

og r <::tf

:i. e

r ec h t ssoc i o l og i e

s o c i o l o g i F.!

r· t? C t o �5 c: u p i E::)

sodom i e

s o c i o rn e t r i El

r· E! c l a m E� p s y c h o l o g i e f 1 <·:71 c t. :i. <·:-:·:· p �; y c: h u 1 u C.:.:J i

t'" f2 f

l

E:� c

""·­

s er i g r af i e

r a d i o g t- ë.-t f i e

r · E�

·

se p t i k e m i e

r ad i oc h em i e

r ap sod i e

ë

semas i o l og i e

r a d i o ·f o n i e

·

·

t o q r· a f i <-:-:

r�

s c:J m <=\ t. o 1

o c;J

:L

t::·)

s o m a t o m t;) t r- i e

·

�:i on o l

O (j i E?

s o t. E? I,.. i o l O ÇJ i e

s y n d a c t y l i t-?

s p a s; m o l i e

s yn e c o l CJ g l.

s o t t �::? r n i e

s y n E�c h i E�

s y n E� I � g i E:-!

sp ec t r af ot ome t r i e

C::?

'

s p e c t r- o g t'"" d f i E?

s y n k t..... o n i e

s p e c t 1,... o g ,,_ a f i e

s y n k:r- o n o 1 o g i e

s p e c t r- o m e t r- i e

.

: s p e c t r- o f:; c o p i e s p e l eo l og i e

s y n o n t. o l o g i

syn o n y m i

E?

e

�· ·sy n o n y m i e

s p i e r· a t r- o f i e

.f::; y z yg i e .

. taal f i 1 osof i e

s p i e r- f y s i o l o g i e sp Dn d y l o t o m i e

t ët a l g e o g r a f i E�

s p on g o t yp i e

t aa l m e l o d i e

s p r· a a k m e l o d i e

t a a l p syc h o l

s p r� a a k p s y c h o 1 o g i e sr at eg i

O ÇJ i

t ab ac o l o g i e

f.:?

tabag i e

s t an d enh i er a r c h i e

t ab a k sr e g i e

t a c h i m e t r· i

s t e a t o p y
st e g a n oo r a f i e

e

t a c h Dtyp i e

s t e g a n o g t- a f i e

t a c h y c ë:u·· d i e

s t e n o c a r· d i e

t a c h y g r- a f :i. e

s t e n o c h r- o m i e

t ac h yme t r i e

s t en o g r af i e

t ar t uf f er i e

s t e n o g r af i e

t au t o l p g i e

s t e n o t e l e g r a -f i e

t aut omer i e

s t en ot yp i e

t a >� i d e r- m i e

s t e r eoc h em i e

t a >{ i d e r- m i e

s t e r� e o c h r o m i e

t a �< o h o m i e

s t er eof on ïe

tech n o c r at i e

s t e r e of o t og r af i e

t ec h n o l o g i e

·

st er e og r af i e

·

· t eg en mel a ti i .e

t e k t o l og i e

s t e r e o m e t t- i e stereoscop i e

t el ef

s t e r� e o t o m i e

t e l e f an i e

s t er eot yp i e

an

ie

t e l ef on i e

s t e r r e n f o t o g r af i e

t e l e f o t o g r af i e " t e l e g r af i e ·

s t e r r en myt h o l og i e s t i c..··h o m y t h i e

t e l e g r af i e

st omac h oscop i e

t f:? l e o l o g i e

s t om a c h oscop i e

t e l e p at h i e

s t o m a t o l og i e

t e l e r ad i a g r a f i e

st o mat osc op i e

tel erg i e

s t r- a f c o m p a g n i e r·

a 1 enb i o 1 og i

e

t aa l soc i o l og i e

s t amme l od i e

st

1 97

s; y n c h r o n o :t o g i �?

t e l e r on t g e n o g r a f i e

e

tel evi si et�l ef on i e

t e n a t om i e ·t e r a t o l o g i e

s t r a l e n t h er a p i e st r a l i n g se n e r g i e s t r at i g r af i e

t e r m i n o l O <.;J i e

s t r· a t i g r a f i e

t e s t p syc h o l o g i e

s t r· a t o g r a f i e

t e t an i e ·

s t r· a t o g l"" a f i e

t et r a l og i e

s t r u c t. u u r· c h e m i e

t et r ap l oi d i e

s t r u c t uur p s yc h o l o g i e

t e t t- a p o d i e

s t y 1 o g r a f i f?

s u b s t i · t u t i e t h e r� a s u i k er c h e m i e .s y m f o n i e ·

f o 1 rJ g i e

. t h E' o f a n i e

· t h eo g on i e

..:.,

..

s y n c h l"' D n i E'!

t et t em i e

t e �·� t i e 1 t e e h n o 1 o g .i' e ' · · t h au'm atol og i e . ·. :; . . r·: th e ma t o l o g :l e t h E' O f ag i f:? t h e o ·f <:.u1 i e

s y m m e t r i E.1

-y m p a t h i e r:� y rnp t o m a t o l o cJ :i s y n c h o r o 1 o ÇJ i 0�

·

. ' ·' · ,

s y m m i::l. c h i e s y rn m o r

pi e

e

:l

r��

t h E:.. o n o m i

r:)

t I") C·� C1 (] o n

t I"! <·:·:) D 1 o g i �=)

· ,,

t h E� o s o +

iet h t:? r· a p i r.:;;

V E� 1

t 1 1 t? ,,- m o c:: h <::.:) m i E? t h (::? r- m o <�J

,, . ë\ f .

ie

V E� n E� I'" 0 1 0 g i E�

v f:? ,..- f t e c h n o

t h E?. r· m o t h e r·- p a i

t tl e s a t.u'"· i e t h t:! u r- g i e

ie

1

i

e

og i

�=:.:

è

ver s l i k p n eu�on i e

v i b ,,.. ë.·d: i

�? e n e ,,.. ÇJ :i. e

v i t"' o 1 o g i e

·

v i sc o s i met r i e

t i r- a n n i e

v i . t a rn i n o l o g i e .

I ' •

v o c a a l h a r m o n i f0

t o n e e l r- e g i e

v o g e l ·f o t o g r a f i e

t o n s i l l ec t om i e

t o n s i l lot omi e

vol g k op i e

t o o n -f y s i o l o g i e

v o l k e n p syc h o l o g i e

t oon p

:; y c h o l cH.;J i

t o p o c h E-? m i (·�

t o p o g 1,.. a ·f i

E� ·

v o l k se t ymo l og i

vr- e d e s e c o n o m i e

t o p o m i c r·- o c: h e m i e

vul c an o l o g i e

v r uc h t b aa r h e i d smag i e

t o p o n y m i f:) t op o n ym i e

w a r m t ee c o n o m i e

t ot a l i t e i t sp syc h o l og i e

�'\l at- m t e t h e r a p i e

t r- a c h e o t o m i e

w e r e l d ec o n om i e

vJ a a r'"" d e f i 1 o s o f i e

t o r- a �< c h i r- u ,..., g i e

w a r m t e e n e r,.... g l. e

t o :{ i c o l o g i E�

w e l vaar t s e c o n om i e

t r aumat o l og i e

t r� e z o r- i e

w i l s p syc h o l o g i ew o o r· d an a r r:: h i e·

t i� i a r c h i e

w o o r- d g e o g r af i e

:-� e n o ·f i 1 i e

t r,... i b a d i e t r i g em i n u sn e u rà l � i e · · ,_. ··

t i,... 'i g o n o m e t r· i'e

;.

>t e n o g a m i e

t r i l l i n g s e n e r g i e·

>� e n o g r a f i e �·! en o g r · a f i e

t r- i p l o i d i e

�·� e l,.. o g r- af i e

t t'"" o p o l o g i e

}� y l o g r a f i e

t u l a t- a e m i e

y o g a t h e r- a p i e

t u l'aremi e

z eet e l ef on i e

t r i m o r- f i e

>� e n o m a n i e

t r.. o p i e

:·� y l o g r a f i e :< y l o l o g i e

t r- u c;f o t c �-J r a f i e

i

f:?

t u s s e n h r.:u-- m o n

z i n k og r a f i e z i n kograf i e z i n k ot yp i e

t ymp an i e

t yp o g r af i e

z i n sme l od i e

t yp o g r a f i e

z i n t u i gsf ys z on n eene

·, , t y p o l o g i e _ t y p o m e t r i e�

';.,

z o n n et h e r a p i e

u ,,... a n o g r a f i e : ·. u r a n o l o g i e

z oo g am i e z oo g am i e

-�lr· o 1 o g i e

z o oq r· af i f:?

· · :�

\yr- emi e

z o o g eog r- a f

..

· , li t op i e . . " : \ �·ac: c i n o t h e r àp i e ·

V d ÇJ i n c-:� c t o m i e

v a q i n o :; c: o p :i. e.

v a k b i b l i O (J I'" a -f i E' V <:\ l f2 rl f? r· �:J i E�

V è:-l. �.::; r::;y c: t o rn i e

V ��:·� s:; CJ t. Cl m i F·! V a !::; t (.� f'l 1 i. t. tH" ÇJ i . �.� ---. . ... .� '

ol og i e

;} ' i e

z oof i l i e

a n o g r a ·f i e

ra

·

z e l f i r on i e

ie

t yf usep i d em i e

h r: o s c o p i

..

" ... :< e n of o b i e . ,

"- · ·

t r- i l o g i e

·u r

f?

v o l umet r i e

P

t o p o g r·- a -f i e

t u l p oman

I

v o l k s m E? l a d i e

t o p o l O (;) J. e198

v �? r· q t::\ i::J. r· e c o n o rn i

E:-1

t h i �<
·

O CJ i e cJ E� f'H:? r g i. €:0

cj b i 0 ].

v E� 1 d t f? 1 e g r- a f

t 1·1 f..� rr· (T) 0 m (·�? t rr· :i. (7) t h t-? r- m o tr· o p

V t? 1

'E2

i

z oo l og i e

z oot herap i e am f i b ie

as trometr i e

k e s k e di e

k i s k e di e

e

\

.•

i

I

'

1 99

n aamwo o r d e n

D e m e e s te subs tan t i even v a n d e z e groep b ehor en t o t e en ' ar e a that ex­ p an ds a l ma s t a s fas t as s l an g : the vo c abu lary o f the n atural s c i en ce s ' ( Bo l i n g e r , b l z . 384 ) . D e s n e l gro e i e n de woor den s chat van de exak t e we­ ten schappen ver tegenwoo r d i g t een z e e r dyn ami s c h geb i e d in he t lexi kon van het modern N e d e r l an d s . In het woordenbo ek ( Van D al e , 1 96 1 ) s taan d e vo lgende 15 s ub s tan ti even op -y l :

al lyl amyl any l b ery l c arbony l c h l o r o fy l ep i s ty l e thy l m e thyl po l yv inyl s al i cy l t e tryl tro tyl xar.. t ho fyl

S l e c hts epist y l is ge en s tof'n aam m aar is ev e n al s

de

an d e r e -y l -vor m e n

on zijd i g . A l s s tofn aam i s b er y l e e n het -woord , maar een i n di v i d u a l i z e erb aar s tu k van d e z e e de l s te en i s c ommuun . S l e c h t s h e t commun e b er y l is v e r­ b in dbaar m e t e en onb e p a a l d l i dwoor d : Beryl in ' een beryl �

is

een de-woord . De

e d e l- r e sp ekti eve lijk h a l fe d e l s tE en granaat en agaat verton en d i tz e l fde typ e g e n u sprom i s c u Y t e i t , b l z . 2 0 2 s q . W e be spraken r e e d s ( op b l z . l s s q . ) he t i n divi dual i z eren de asp e k t v a n de c ommu n e ( verboge n ) vorm van h e t bijvo eglijk naamwoord tege n o v e r h e t ko l l ektl eve asp ekt v a n d e onverbogen vorm .

H ier

l i dwoord d e z e t e n d e n s weer s p i ege l t . H e t c ommun e s to fn am e n e en i n d i vi du a l i z e r e n d karakter , terwij l k o l l e k t i eve gevo el we e rge e ft . S eman ti s e r i n g v a n

z i en we dat o o k h e t

gen u s het de

h e e ft bij v e e l on zij d i ge gen u s h e t

gen era , hoe s ub ti e l

d a n ook , verg t e en n ad e r e b e s chouw i n g ( bl z . 254 , Seman t i s er i ng ) . D e bove n s taan de l ij s t i s a l l e s b eh alve kom p l ee t . Behalve voor d e han d l i ggen d e e l emen tai r e verbi n d i ngen di e i n d e ze lij s t on tbreken , z oal s car-boxy l ,

but y l ,

hydr-oxy l , propy l ,

fen y l , benz y l e n z . ,

b e s taan e r n og

i s obut y l- ,

is opPopy l , a l- ky l , fen y l , b i ­

ve e 1 weten s chapp e l ijke s to fn am e n op - y l .

200

S to fn am e n op -o l / o l /

M e t u i tzon der i n g van d e woorden katro l 3 *ico l , entreso l , paraso l e n d e s am e n s t e l l i n gen o p -ho l , -t o l , -bo l en z . zijn al l e

me e r ­

l e ttergr e p i ge e i n db ekl emtoon de s u b s t an ti even op -o l /:.> 1 / s tofn am e n . Vo lge n s de b e s c h i kbare l ex i k a l e b e s tan den zijn d e volge n de n om i n a u i t d e z e gr o ep c om m u u n :

al c ohol ap i o l c ho l e s t e r o l gi r a s o l gly c o l i chty o l men tho l rob o l

D e v o l g e n d e 7 vorm en zouden ge n u sprom i s cu zijn :

b en zo l c arb o l formo l hy dro s o l lys o l to l u o l tr i n i tr o t o l u o l

D e vo l g e n d e vorm e n zijn onzijd i g :

aëro s o l aethan o l c hi n o l i n e s o l c ar d i a z o l c o l l arga l eresol ergo s te r o l fen o l i n do l m e th an o l m e thy l fe n o l m an n i to l n i trog l y c e r o l o e s tr ad i o l oestriol pod s o l pyrogal l o l re s i n o l seatol s a l i ge n o l s tan i o l

201

thymo l ti n o l tourn e s o l xyl o l xyl e n o l

M e er -o L - vormen z ij n o n z ij d i g d a n c ommuun of p r om i s c u . I n t er e s san t i s h e t d a t d e al coho l en met hano L en e t hano L het - woorden zijn , terwij l a L ­

coho L z � l f e en de -woord i s . En wat mo e t dan h e t gen u s zijn van de v o l gen de verb i n d i ngen ?

di fen y l e than o l p i n ac o l bu tan o l pentanol hexan o l cy c l ohexan o l prop an o l glyc e r o l

En terwij l cho L es t ero L vo lge n s de b e s ch i kbare l ex i k al e b e s tan den commuun is s c hrijven de m e e s te i n forman ten d i t woord het o n zij d i ge gen u s t o e . D i t i s e e n groep d i e on der i nv l o e d van het s e m an t i s c h kr i te r i u m ' s tof­ n aam • on derh ev i g i s aan var i at i e .

( z i e verder bij S em an t i s e r i n g ) .

202

-aat In d e z e groep zijn s u b s t a � t i e v e n opge n om e n m e t u i te en l o p e n d e grad en

van ge l e e d- en onge l e edhe i ct : fabl'�i kaat , kaliwnpermanganaat , maa t , Az iaat ,

laureaa t .

( Over d e mate van ge l e e dh e i d v an wo orden v an h e t

typ e ' m athemaat ' , z i e A . S as s e n ,

' Morfo l ogi s c h e produk t i v i t e i t i n

h e t l i ch t van n i e t-add i t i e v e woordafl e i di n g ' , b l z . 1 2 9 s q . )

D e gro ep

d i e op b as i s v an d i t en k e l e vorm e l ijke kenmerk a fgeba ke n d wo r d t i s een morfo l ogi s ch h e terogene v e r z ame l i n g zon der gen u s-u n i form i te i t . H e t gen u s van d e s u b s t an t i even b i n n en d e z e g�oep i s n i e t tem i n i n z e k e r e mate t e vo orsp e l l e n aan d e han d van z u i ver s eman t i sche c r i ­ teri a . B i n n en d e z e -aat - su b s t an ti even ku nn e n z e s gro epen worden on der­ schei den . D e pe r s oon s n amen teken en z i c h h e t d u i d e lij k s t af a l s gen u s­ u n i forme . groep . A l l e 9 9 verzam e l de ge s l achte lijke s u b s t an ti even op

-aat

( bl z .

20 5 ) v e r tonen h e t c ommu n e gen u s . D e twe e d e groep commun i a

vormen d e 1 1 d i er- e n p l an tn amen o p b l z . 206 . D e derde gro e p comm u n e

subs tan t i e ve n te l t de 1 0 3 ccn c r e t a op b l z . 207 -208 maar teke n t z i ch m i n d e r s cherp af dan de vor i ge twe e gro e p e n . D e z e z e l f s t an d i ge n aam­ woorden du i d e n a l l emaal z ak e n en voorwerp e n aan . D e e e r s t e groep on z ij d i g e z e l fs tan di g e n aamwoorden op -aat . i s e e n verz am e l i n g t e chn i s che teno en e n woorden d i e r ang1 rege ergeb i e d e n i n s te l l i n g e n aan du i de n . D e z e groep t e l t 1 23 nom i na ( b l z . 209-21 1 ) . Het s eman t i s ch-kategori s c h e on ders che i d tu s s e n d e z e gro e p on zij d i ge te chn i s che termen e n de gr oe p c ommu n e con c r e ta gaa t i n gro t e l ijn e n we l · op ,

maar i s n i e t a l te s tr eng t e h an teren . D e m e es t e c o n c r e te z aak- e n

voorwerp s n amen v e r ton en n aar v e rwacht i n g h e t genus commun e : d e wasauto­

maat , de dukaat , terwij l e en abs trak turn a l s k limaat on zij d i g i s . D e fr ap­ p an ts t e tegenvoorb e e l d e n z ijn dat s enaat n aa s t het. imarnaat , het s e cre­

tariaat , het decanaat comm u u n gen u s ver toon t en dat h e t c on e r e tu rn ap ­ paraat m e t zijn ve l e c ompo s i ta on zij d i g i s . D e ze enk el e u i tzon deri n gen doen n i e t a f aan h e t fe i t , dat e en g l oba l e s em anti s c h-kategor i s ch e ten d e n s w e e r s p i eg e l d wor d t i n d e i n d e l i n g. i n c oncreta ( commu u n ) en ab­ s trakta ( o n z ij d i g ) . D e twe e d e groep n e u tra zijn d e s to fn am e n op -aat . Op b l z . 2 1 2-4 s taan de 1 35 s u b s tan t i even d i e u ï t l ex ik a l e b e stan den zij n g ehaal d , m aar d e z e v e r z am e l i n g i s g e en s z i n s comp l e e t . S inds h e t aan breke n van

203

de

i n du s tr i � l e

sy n th e t i s ch e m i ng ,

en

revo l u t i e w o r d e n

s to ffen ,

ge en

on tdek t

b e s ta a t

er

n aa s t

van

de

Er

we ten s c h ap p e l ijk e s che i ku n d ige

worden

d i t p e r i fe e r

w e t e n s c h ap p e l ij k e

b e n a-

ook tal l o z e n at u u r l ijke

b en am i n gen wor den gegeven . Vaak

ben am ing e ch ter w e l een

t a a l ge br u i k b e tr e f t ,

worden

6 h e m i s c h e stoffen opgebouwd om vo l gen s

s che i ku n d ige n au wk e u r i g

al l er l e i

' vo lksn aam ' ,

ge e l b l o ed Loogz out n a a s t l
b ij vo o r b e e l d s choon

di e

m e e r omr i n gd door

s te e d s

s l echts een

w a a r voor

v o l k s n aam b e s t a a t .

s toffen

we

n om en k l atuur d e

weer

t e geven .

woo r d e n

kun n en zij daarom

telkens

de

S to ffen

v an

b e l a n g r ij k s t e

de

de

s trenge r ege l s van d e

b ep erkte gebru i k s s fe e r van d e z e

gel e e d worden

fu n k t i o n e l e

a l ky l -gr o e p e n

de o ffi c i � l e ben am i n gen

chem i s c he s truktuur van d e b e trokken s to f

Binnen als

de

O f­

b e s c h ouwd .

H e t su ffix d u i dt

groep b i n n en e e n mo l ekuu l aan .

e i n di ge n bijvoorb e e l d op h e t achtervo e g s e l

-y l : but y l , propy l , is opropyl e n z . Het

b e l a n g : v an

de s pr e k e r

die

h e t ge l e e rd e

om

het

deze

a c h t e rv o egs e l s

l i gt i n he t gegeven dat o ok

over geen of w e i n ig s c h e i kund i ge kenn i s

s u ffix

b e s ch i k t ,

aan

e en s to fn aam h erken t . S to fnamen hebben de n e i g i n g

o n zij d i ge genu s aan

te

nemen .

( Z i e verder op b l z . 2 54 sq ) �

De ve�zam e l d e s tofn am e n op - aat verton e n overe enkoms ti g h e t on­ z ij d i g e

g en u s .

D e derde gro e p n eu tra op -aat t e l t 26 n om i n a d i e h e t r e s u l taat van een p ro c e s aan du i den . E en dis t i l laat is het r e s u l taat van h e t d i s­ ti l l e r e n , e en fi ltraat is h e t r e s u l taat van het fi l tr e r e n , e en raffinaat i s h e t re su l taat van het r affi n e r e n , e n z . D e z e groe p vertoo n t ( b l z . 2 1 5 ) g e en e e n du i di g seman ti s ch kenmerk dat gen u sbep a l e n d i s . Hij vertegen­ woor d i gt e erder e en s eman ti s ch gren sgeb i e d tu s s en d e gro ep on zij d i ge . te chn i s che term en en de o n zij d i ge s to fn am en .. E e n aan t al van d e z e sub­ stan t i even i s goed a l s s tofn aam te b e s chouwen , e n h e t zijn i n fe i te al l emaal techn i s c h e termen . De woorden resu ltaa t e n tr( zs laat hor e n o o k e i ge � l ijk bij d e z e gen u s-un i forme n evengroep

e

S am e n vatte n d blijken er s em an t i s ch e c r i t er i a t e zijn d i e een ro l

à 6. groep en

bij de gen u sbepal i n g s p e l en . De s u b s t an ti even op -aat zijn op bas i s van deze s eman ti s che cri ter i a ruwweg i n z o ' n 5

t e ver­

d e l e n . S omm i ge s eman ti s che c r i ter i a zijn b e trekkelijk e e n d u i di g en kunn � n worden gebru i k t om genu s-un i forme -aat- woorden te i so l eren ,

204

p e r s o o n s n am e n

ar1: s t ocraat pi1?aat

d i e rn am e n

p l an t n am e n

fLage L iaat

DE-- S U BS TANT IEVEN

du kaat pro s t aa t thermo s t aat s enaat

rabbinaat techn i s ch e termen e.d.

apparaat corre Laat postu Laat

HET-SUBSTAN T I EVEN

derivaat Lactaat stofn am e n

fosfaat

t . w . p er s oon sn run e n , s to fn amen . An d e r e cr i t�ri a zijn m i n d e r e e n du i d i g , t . w . te chn i s ch e term en en woorden d i e ran g , regeerge b i e d en i n s t e l­ l i n ge n aan du i den .

In h e t bove n s taan d e d i agram i s s chemat i sch we e r­

gegeven hoe h e t gen u s over de seman t i s ch e kat e go r i e ën i s verde e l d b i n n en d e z e groep .

205

a b l egaat acrob aa t adre s saat advocaat agn aat al lop aat apo s taat Are l aat a r i s to craat autoc r aat A z i aa t b eroep s s o l daat bureau craat c as traat cogn aat d e l e gaat democraat depu taat d i p l omaat donaat d u i ve l s advo c aa t e therp i r·a at fron t s o ldaat fy s i o craat garn i zo e n soldaat ge l dar i s tocraat g e l dmagn aat gen i e so l d aat god s advocaat h an d e l smagn aat h egge él.dvocaa t h e i l so l daat homeopaat hosp i taa l so l daat hu i sp r e l a at huwe lijks kan d i daat i n du s tr i emagn aa t i n fan te r i e so l d aa t i n te s taat kan d i daat Kan i n e faat kerkpre l aat keur s o l d aat K l e i n a z i aat Kroaat l aat lan dsadvocaat l an d s s o l daat laure aat l egaat legi o e n s o l daat l i c e n t i aat l i dmaat l u ch tacrobaat maat magn aat man s l i dm aat mon ocraat

mijn rn.agn aa t n um i smaa t o b l aa t o c h l ocraa t o u d s o l da a t p aat p ersmagn aat p et r o l e umm agn aat p i raat p lu tocraa t poten taat p o t e s taat pre l aa t p r imaat p sychopaat rac emaat r e n egaat r i fp i raat rijk sadvo c a a t s o l daat soc i aa l -d e m o c r aat spoorwegm agn aat s tadsadvo c aa t s t .i. p en d i aa t s taalmagn a a t tabaksmagn aat t e chn ocraat tegenkan d i daat t e l e p aat theocraat tras s aat tre i n so l daat trap e z eacrobaat verk i e z i n gskan d i daat verz e k e r i n gskan d i d aat vl agkan d i d aat wegp i raat z e e s o l daat zij d emagn aat l an sp as sa a t p r i m aat

206

advokaat b ataat fl age l l aat garn aa t gran aat p ataat p o e l e p ataat pr imaat tomaat vertebraa t evertebraat

tro p i sche boomsoort Pers ea gra t is s ima Cas save Ipomma bat ata zwe e pdi e r tj e · garn a l e n gran aa tboom Cas s ave Ipomcea batata p ar e l ho e n d e o r d e Primata So lanwn l ycoper•s 1:cum e n de vru cht e rvan gewerve l d di e r ongewerv e l d d i er

207

advokaat aër o s taat affr i k aat afw e e gau tomaat agaat an emo sta at an t i p as saat asp i raat au tomaat b an dmaat b e s tekau tomaa t b l admaat b l u sgran aat brac t e aat br an d b l u sgran aat b ran dgran aat b r i s an tgran aat b oorau tom aat c ar i taat c o ör d i n aa t cru s aa t c ryo s taat dr aadm aat drukau tomaat d u kaat ergo s taat fo toau tomaat garn aa t gasnu tornaat g asgran aat g e w e ergran aat gran a a t gran aat gyro s taat h a l fau tomaat h an dgr an aat h e l i o s taat houwi t s ergran aat hu i s au tomaat i s obaa t k am e r thermos taat l an dmaat l an taarn au tom aat l an tar e n au tomaat l emn i s caat l i c htgran aat maat m an o s taat m a s s am aa t m u n tautomaat mu skaat mu skaat m ijngran aat n oordo o s tp a s s aat n o o tmu skaat n o temu skaat

drank

a l s voorwerpsn aam

hon d e fok ( type ze i l )

p r o j ekti e l m e t s pr i n g l a d i n g r o d e ede l s te en , a l s voorwerp s n aam

208

o e fen i n gsgran aat o e fengran aat o l e aat o o s tp a s s aat ordi n a a t p an ts e rgran aat p as s aa t p aar de n p as s aa t p e rc u s s i egran a a t p l aatsk aar ten au tomaat p en demaat p o stzege l au toma a t p re s s o s ta. a t p ro s taat pun tgran a a t rege lau tomaat r ege lau tomaat r e o s ta a t rookgran aat s ch ake l au tomaat s cherfgr an aat s choen p o e t s au tomaat s chokgr an aat s e i. n gr an aat s e n aa t s i gar e t t e n au tom a a t s taat s taggarn aa t s tan daardmaat s tuurau tomaat s tyl ob a a t s u i kerau-t omaat t ege n p a s s aa t t e l e foon au tom aat terugs too tau tomaat te traëdr c oörd i n a a t thermo s ta a t t i treerau tomaat toem aat toemaat trap gr a n a a t · travaat trekau tomaat t�idmaat verkoop a� tomaat vu l gaat wa sautomaat

soort teken i n g

( m e t z e e r v e e l c omp o s i ta )

209

cel i baat fal s i f i c aa t p on t i f i c a a t sy n d i c a a t c e r t i fi c a a t

tri p l i èaat

m e e r d an

6

m e e r d an

12

( p lu s

m e er d a n

3

( p lu s

enkele

( p lus ( p lus

' c om p o s i t a )

c o m p o s i ta )

d u p l i c aa t s c ho l a s t i c a a t m an d a a t .

c o m p.o s i t a )

c omm o d a a t c o n c o r d aa t b ac c a l au r e a a t k a l i fa a t l eg a a t

p r e l e ga a t allegaat emiraat ob l i g a a t m atr i a r c h a a t exarchaat p a tr i a r c h a a t p a t r i c i a a t� n ov i c i aa t p l ag i a a t v i c ar i a a t o rd i n ari a a t c omm i s s a r i a a t

comp o s i ta )

vege t a r i a a t p r o l e t ar i a a t s e c r e t ar i a at

( p l u s comp os i ta)

n o tar i a a t a n t i q u ar i a a t

( p l u s c omp o s i ta )

a r c h i vc::. r i a a t n ov i t i a a t l i c e n t i aat p re d i k a a t fab r i k a a t p l aki< a a t

( plus ( p lu s

c om p o s i ta )

( p lus

c o mp o s i t a )

( p lu s

m e e r d an

comp o s i t a )

prov i n c i al aa t k ar d i n a l aa t c o rr e l aa t apo s to l a a t tran s l a a t c on s u l a a t ' po s t u l aa t ·p o s tu 1 aa,t

r e ch t s p o s t u l aat i m am a a t 1< l i m a a t

20

c omp o s i ta )

25

c o m p o s i ta )

i n ter i m aat P �. i m a a t form a a t d e c an a a t b an a a t kan a a t s u l ta n a a t mecen aat dekenaat s j o c r;o e n a a t j uven a a t a s s i gn a a t

o p p e rg e z ag

( p lu s

m e e r d an

210

rabb i n aat opp errab b i n aa t c on cub i n aat p a l a t i n aa t d i aconaat te l e fonaat s te l l i on aat champ ion aat p e n s i on aat k lo o s terp en s ion aat s ub d i akon aat p atron aat m e i s j esp atronaat i n karn aa t i n ternaat ·e xt e rn aat orn aat t r i b u n aa t ep i scopaat karaat app araat e r e do c toraat m i craat kwadraat b ikw adraat r e fe r aat i n s eraat ep i s c o p aa t d e c emviraat tri umvi raat - du üm v i raat q u adrumvi raat e laboraat p r i oraat m aj oraat m i noraat sororaat provi s oraat p re fe s seraat l ectoraat e le c toraat i n sp e c toraat emer i taat r e c toraat d i r e c toraat con r e c toraat p r o t e c toraat d o ctoraat au di toraat p r ec e p toraat pas toraat d iktaat mu z i ekd iktaat s te n o d iktaat trac taat c i taat comi taat trak taat

( p lu s comp o s i t a ) ( p l u s comp o s i t a )

( p l u s m e e r d an 1 50 comp o s i ta )

( p lu s comp o s i ta )

( p lu s comp o s i ta )

( p l us m e er d an 1 0 compo s i t a )

211

atten t a a t p r ivaat r e s ervaat

( p lus

ve e l

c o� p o s i t a )

212

ij zern i obaa t s i l i c aat a l u m i n i um s i l i c a a t n a tr i u m s i l i c aat n u c l e aat o l e aat kal i um a l um i n i ums i l i caat s u l faat wal l aat van adaat a l bum i n aat a l u m i n aa t s te ar i n aat r e s i n a at c arb o n a a t l oo d c arbon aat b i c arb on aat go u dgran aat gran aat n a tr i u fu c ar b on aat c a l c i u mcar b o n a a t k a l i um c arbon a a t amm on i u mcarbon aat b at · i u rn c arb o n aat · magn e s i u m c arbonaat n atr i um b i c arbonaat prop i on aat t e s t o s te ron prop i on aat a l euron aat s p aat v e l d sp aa t k a l i v e l d s p aat l oo d s p aat v l o e i s p a at k alkspaat talkalkspaat z i nkkalkspaa t dubb e l.k al ksp aat s p iege l k a l k sp aat h o l k a l k s p aa t m an gaan k a l k s p aa t , d i am an tkal k s p aa t · · gipskalksp a a t a t l a sk a l k sp a at �ij z e rk a l k s p aat zwaark al ksp aat bru i n ka l ksp aat oxyoraat eedraat hydr aat k a l khydraat koo l hydraat boraat c h l o raat kal i urn ch l oraat c i tr a a t n i t raat

walv i s aa s

a l s s to fn a am ;

' een gran aat '

i s c omm u u n

21 3

loodn i traat c e l l u l o s en i tr aat kal i u mn i traat ammon i umn i traat n a t r i umn i traat z i l v ern i traat b i sm u tn i tr a a t tartraat b i tar traat u r aat b arb i tu r aat l a c taat p e c taat a c e taat l o o d a c e taat z i n k a c e taat z i lverac e taat loo d s u l faat k i n i n e s u l faat z i n k s u l faat . c a l c i um s u l faat alt\m i n ium s u l faat ' ammon i um s u l faat b ar i u m s u l faa t n atr i um s u l faat magn e s i um s u l faat s e l e n o s u l faat pyr o s u l fE�at kop e r s u l faat z .i lv e r s u l faat p e r s u l faat fos faat t r i p e l s u l fa a t pyr o s u l faat s u p e r s u l faat u l tr a s u p e r fo s faat n i trofo s fa a t ammon i umfo s faat n at r iumfos faat agaat b l o e dagaat b an d agaat z e e agaat gol fagaat oogagaat r e g e n b oogagaat m e l k agaat wo l k agaat rookagaat kor a a l agaat boomagaat j asp i s agaat pun tagaat gagaat form i aat op i aat tan do p i aa t z i nkaat brok aat z i l v erbrok aat

a l s s t o fn aam ;

1

e en agaat 1

i s c ommuun .

21 4

go u d b r o k a a t malaat ox a l a a t aleohol aat po lym e thy l m e th ac ry l a a t wo l fram a at bram a a t chrom a a t oran j e c hrom a a t m an ga n a a t kal i ump e rm a n gan a a t uran a a t . ti t a n a a t · se l en aat ars e n a a t l o c d ar s e n aa t fu l m i n aa t c e l l u l o s e x an th a a t xan thaa t

In

v e rb an d m e t d e o�v o l l e d i g h e i d van d e bron n en

b as e e r d , pleet .

zijn

deze

en

an d e r e

l ij s ten v a n

s to fn am e n

waerop

deze

bi j l ange

lij s t

is

ge­

n a n i e t }{om­

2 1�-)

agg l omeraat aggr egaat hu lp­ m ac h i ne­ n oodp omp­

v erwarm in gs­ en z . agregaat c o n c en tr aat c on d e n s a a t co n g l ome r a at conglu t i n aat d e r i v aa t k i n i n e­ p u r i n e­ p e tr o l eum�­ v i nyl­ en z . d e s t i l l aa t d i s ti l l aa t exsudaat fi l traat fu lm i n aa t i n fi l tr aa t l am i n aa t

p r e c i p i taat p r e p araat

l oodgou dmou te iwi t­ hormoon-­ t e er­ koo l teer­ s c h i l dk l i er­ l e verij z e r­ arseen­ orgaan­ j od i um­ radi um­ ars en i cum­ a l cohol­ c o c aï n e­ p e c t i n e­ s l agkwik­ u i ts trijk­ m e l ken z . bas i s c on g l omeraat raffi n aat rege n e raat so lvaat s u b l i maat s u b s traat s u rrogaat tr an s p l a n taa t t r an s s u d a a t

216

S u b s tan t i even op -iet / i : t/

B i n n en d e z e gro e p zijn er n e t a l s bij -iet -vorm e n s eman ti s c h e kri t e r i a d i e bij de gen u s b e p a l i ng e e n r o l sp e l en .

Zd

z ij n er 4 8 ge Y n ven tari z e e rd e

p ersoon s n amen di e men s e n van e en b e p aa l de n a t i on a l i te i t , b er o e p o f hoe­ dan i ghe i d aan du i de n . Deze zijn zon der u i tzon de r i n g commuun ( lij s t o p b l z . 2 1 9) . Even s cherp teken e n z i ch de 1 38 ge ï n ven t ar i z eerde s to fn am e n en - ie t - m i n eralen af d i e al l en on zij d i g zijn ( lij s t b l z . 2 20- 1 ) . E e n twe ede groep commun i a n aas t de g e s l a c h t e l ijk e s u b s tan ti e ve n vorm e n d e z e l fs tan d i ge n aamwoo rden d i e b i o logi s che we z e n s ( p lan ten en d i e r e n ) , fo s s i e l e n en s t e n e n voorwe rp en aan du i den . H e t i s b i n n en d e z e s em an t i s che groep soms mo e i l ij k om een s c herp on der s c h e i d te m ak e n tu s s en e n e r zij d s b i o l og i s che we z e n s en fo s s i e l e n en an derzijds fo s s i e l en e n s t e n en voor­ w e rp en . Terwij l bijvoorbe e l d i e d e r e e n aan een comp o s i e t ( s am e n ge s t e l db l o e­ m i ge ) o f e en p ark i e t zon der m e e r a l s e en biologi s ch wezen herk ent

:

w o rd t he t

woord tri Lobiet gebru i k t om z owe l n a ar de ge l e e dp o t i ge M e r o s tomata , d i e i n d e z e e ën van � e t S i lu u r e r. h e t C ambr i u m g e dij den , a l s n aar d e v e r s te en de fo s s i e l e re s ten hi ervan ,

te verwij z e n . An derzij d s i s h e t o n d e r s che i d tu s s en

fo s s i e l e n en ste n en voorwer p e n i n s6mmige ge val l en v�ag . Aan tek t i e t en en s ta l agm i e t e n herken t i e de r e en die erm e e in aanr ak i n g komt i n d i v i du a l i ­ z ee rbare s t e n en voorwerp e n , en aan e e n ammon i e t herk e n t i e dere l e ek de r e s t e n van een week d i er , m aar e en kop ro l i e t ( op z i ch z e e r l e e r z am e fo s­ s i e l e n ) is voor n i e t- i n gewijden zom aar e en s t e e n . Hoe dan ook zijn d e z e s u b s tan t i even to ch a l l emaal c ommuun . V e e l b e l an grijke r i s h e t s e m an ti s ch on der s che i d t u s s e n en e r z ij d s m i n e r a l e n en s to fn am e � e n an derzijds fo s s i e l en e n s te n e n voorwerp e n . D i t on d e r s c h e i d i s immers gen u sbepal en d . E e n b e l an grijk k r i ter i um i s d at e en s te n en voorwerp i n di vi du a l i z ee rb aar m o e t zijn e n verb i n db aar m e t h e t on b ep aa l d l i dwoo r d . Topas o L i e t , ch Lorie t , margarie t , ga Lac t i e t z ij n a l s s t o fn am e n o n z ij d i g en n i e t i n d i v i du al i z e e rb aar , dwz . n i e t verb i n db aar m e t h e t on b e p a a l d l i dwoord . Wan n e e r d e z e woo r d e n a l s i n d i v i du al i z e erbare s te n en voorwerp e n b e do e l d word e n b e s taat zowe l de moge lijkhe i d tot ver­ b i n d i n g m e t e en e n de als de moge lijkh e i d om e en m eervou d te vorm e n . Een

t opaso L i e t i s een c ommuu n woor d , en het enke l vou d van t opaso L i et en i s de t opas o Liet , n oo i t het t opas o L i et . D e gen u sp rom i s c u ï te i t b ij d e z e woorden

ver loop t vo lgen s

di t e en du i dige s e m an ti s c h e kri ter i um e n i s

vo l l ed i g vo orsp e l b aar . Dia t omiet e n radio Lariet z ij n ge en u i tzon d e r i n gen . D e z e b i oge n e fo s s i e lge s t e e n ten zijn s to fn am e n d i e k i e z e l zuurge s t e e n ten aan d u i de n . D i atom i e t o fwe l di �tom e e ë n aar de is opgebouwd u i t tal l o z e u i t­ g e s torven ki e z e l w i eren eve n a l s rad i o l ar i e t u i t t a l l o z e u i tge s to r v e n radio­ l a r i ën o f s traal di e r t j e s is opgebouwd . D e e i ge n lij k e fo s s i e l e n zijn s l e c hts

21 7

m e t b ehu l p van e e n m i kro skoop te o n d e r s c h e i den . Diat omie t en radio Za­

riet wor den dus n i e t gebru i k t om fo s s i e l en aan te �u i d en , z�n n i e t p l ural i z e e rb aar en k u n n e n n i e t voorkomen i n ve r b i n d i n g m e t h e t on­ b epaa l d l i dwoord . Als z o dan i g zijn het het -woorden en vorme n geen u i t­ z o n d e r i n ge n op - de seman t s i c h e gen u sb ep al en d e w e tm a t i gh e i d . Verder v i n d en we twe e on zij d i ge taa l n am en ( ta l e n zijn al tijd on z ij d i g :

h e t Neder lands , het Enge ls , het Yoruba , he t Igbo ) , het on zij d i ge voor­ w e r p s n aam risa Z ie t en

8

t e c hn i s ch en f i s c a l e t e rmen ( b l z . 223 en 2 20

).

D aar tegenover v i n den w e vijf c ommun i a d i e n i e t s em an ti s ch t e r u br i c er e n zijn ( b l z . 2 2 3 ) . M e t u i tzon d e r i n g

van de taalnamen Sansl
d e z e ove r i ge 14 n om i n a geen s em an ti sc h k r i t er i um d at bij de gen u s b e p a l i n g b e s l i s s e n d k an z�n . H e t gen u s van de s u b s tan t i even op -ie t i n h e t Neder l an ds wor d t ten de le door de seman t i s ch e l ad i n g van het b e trokken s u b s tan ti e f bep aa l d vo lgen s h e t vo l ge n d e s c hema :

ge s l ac h t e l ij k e subs tan ti even

fos s i e l en b i o l o g i s che w e z e n s s te n e n voorwe r p e n

s t o fn a� e n e n m i n e r a l e ( n i et p lu r a l i z e e r b aar ) ( ge en o n b e p . l i dw . )

H e t woord aquaviet

SC

ap

(Y

talen [ de genu s b e p al i n g v an Iwriet en San­ s kriet h e e ft i vm . de gen oemde g e n u swetm a t i ghe i d bij t a l e n n i e t s m e t - i e t t e mak e n . ]

i s g e n u sp r om i s cu . Woorden van d i t typ e wo rden be­

s p rok e n onder S e man ti s e r i n g .

21 8

Even a l s bij de vormen op -aat i s de lij s t van s to fn a� en en i n h e t b ij z on de r m i n er a l e n op -iet d i e h i er gege ven w o r d t

bi j lan ge

n a n i et komp l e e t . I n

ELseviePs gids van ede L - e n s iePst enen treffen we bijvoorb e e l d de vo lgen de m i n er a l en e n s t o fn amen aan d i e n i e t in d e e er s te i nv e n tar i z at i e voorkomen :

an ctrad i e t c eyl an i e t chrom i e t dem. an to i e t fluor i e t gabn i e t kupr i e t l eu c i et rbad i e i e t s fal e r i e t s o da l i e t uwar o wi e t apo fy l l i e t fabu l i e t fosgèn i e t kas s i ter i e t s c h ee l i e t s kapo l i e t tugtu p i e t wu l fen i e t ap at i e t c an cr in i e t e l aeo l i e t p aj n i e t taafe i e t berl i toi e t c al c i e t fen ak i e t hemat i e t pras i o l i e t prou s t i e t rhodochro s i e t s i der i e t sti chti e t smi thson i e t wi l l em i e t an dalu s i e t a l e x an dr i et aragon i e t c e ru s s i e t cord i er i e t danbur i e t dumor t i e r i e t en stat i e t h amb e rg i e t hemi m o r fi e t n atro l i e t prehn i e t s i l l i man i e t sin hal i e t s tauro l i e t . tan zan i e t tan tal i e t

thom son i e t var i s c i e t wi ther i e t akti n o l i e t auge l i e t b arytoc al c i e t b e ry l l o n i e t braz i l i an i e t c o l ernan i e t dato l i e t d i 8p s i e t garn i e r i e t h i ddi n i e t bowl i e t j ade i e t klinozo i s i et kroko i et kun z i e t ­ l azû l i e t p s eu d . ofi et p e ta l i e t tremo l i et v i vi an i e t amazon i e t amb lygon i et axi n i e t bytown i e t kyan i e t l ab rador i e t ulexiet ekan i e t m o l dav i e t en z .

219

W ahab i e t Moab i e t J akob i e t Cenobi e t Ccenob i. e t b an d i e t troglo d i e t afrodi e t hermafrodi e t n eo fi e t p rerafaë l i e t . I smaë l i e t I sraë l i e t k arm e l i e t pro s e l i e t aco l i e t ko smopo l i e t m e trap o l i e t sty l i e t I s lami e t adam i e t A n n am i e t A s s Rm i e t e r em i e t heremi e t S e mi e t an t i s em i e t herm i e t Kan aän i e t ernan i e t J emen i et Samn i e t S ion i e t M e n n on i e t Maron i e t Sybar i e t Abder i e t minoriet favor i et Hu s s i e t conve r t i e t tran sve s ti e t jezuïet Leviet ' Moskov i e t Mu skov i e t n o vi e t s e rvi e t

220

fi s c a l e en te chn i s che termen , talen deb i e t l o ten d e b i e t gamb i e t reci et p l eb i s c i et ( p l u s ve l e s am e n s te l l i n gen ) kredi e t benefi e t S an skr i e t ko l o r i e t Iwri e t re kwi s i e t m i n er a l e n en s to fn am e n sorb i e t an tra c i e t p are l an trac j_ e t wal e s an tr ac i e t lydd i et smaragdi e t turb i di e t cordi e t l yd i e t grafi e t su l fi e t n a tr i um s u l fi et o fi e t aug i e t ( al s m al achi e t trac hi e t b l an k i e t zinkiet c al i et gal al i e t oeral i e t koral i et ( al s oxal i e t hyal i e t bake l i e t m el i l i e t carn al l i et c e l l i et mel l i et s te l l i e t e m ai l l i e t alb ol i et l i tho l i et var i a l i e t oöli e t ( al s s i cter ol i e t n a tro l i e t n i tr o l i et top aso l i e t ( a l s chryso l i e t ( als kryso l i e t ( als ryo l i e t kryol i e t

( al s stofn aam ) ( al s s to :fn aam ) ( al s stofn aam )

s to fn aam )

s to fn aam )

s to fn aam )

s to fn aam ) s to fn aam ) s tofnaam )

221

m i n er a l e n en s to fn amen perl iet vermi c u l i e t gr an u l i e t dyn am i e t ge l ati n e dynam i e t wol fram i e t p a lm i e t do l om i e t di atom i e t therm i e t we s tr u mi e t mangan i e t s tron t i an i et m e l an i e t gran i e t b a s an i e t t i tan i e t cyan i e t zinken i e t gal en i e t s e l en i e t i. lmen i e t ars e n i et syen i e t l i gn i e t kain i e t su c c i n i e t van adi n i e t meliniet uran i n i e t p l at i n i e t re t i n i e t ebon i e t gl au con i e t p aragon i e t dragon i e t l imon i e t s apon i e t e s son i e t ( al s s to fn aam ) h e s s on i e t ( al s s to fn aa m ) e t e rn i e t s a turn i e t alun i e t bar i e t rad i o l ar i e t l ipar i e t m ar e r i e t anhydri e t amb er i e t s i de r i e t k l i n ger i et o z o k er i e t do l er i e t yp e r i e t l a ter i e t e l ater i e t n e fri e t ( al s s tofn aam ) porfi r i e t fo s for i e t d i oriet

( al s chlor i e t noriet i vor i et purp r i é t an t i gor i e t prochlor i e t n i tr i et z i lvern i tr i e t roburi et p yr i e t m ar c as i e t p argas i e t e er a s i e t an d e s i e t m agn e s i e t ( al s b er e s i e t c e re s i e t l ewi s i et zinkasiet biotiet kwar ts i e t pyro lu s i e t s t e ati e t e l at i e t hemati e t pegmat i e t apati e t c e r at i e t gal ac ti e t ( al s m agn et i e t b al l i s ti e t p ermu ti e t ( al s . a q u av i e t baux i et

s to fnaam )

s to fn aam )

s to fn aam )

s to fn aam )

222 d i e rn �m e n en fo s s i e l e n / s te n en voorwerp en

tr i l o b i e t zoöfi e t karek i e t k ark i e t park i e t mu sk i e t bon i e t n ar c i s aman i e t aman i e t kn o l am an i e t term i e t akon i e t w i n te r akon i e t m argr i e t tu i nmargr i e t n eu r i e t paras i e t c ompos i e t k i evi e t ku i fk i e v i e t spong i e t megal i e t koral i e t kr i s ta l l i e t fy l l i e t bibliol iet nemo l i e t uran o l i e t x en o l i e t fon ol i e t mon o l i e t oö l i e t mi cro l i e t d e n dro l i e t aërol i e t m e teoro l i e t copro l i e t kopro l i e t topas o l i e t chrys o l i e t krysol i e t o to l i e t i ch tyo l i e t n ummu l i e t, s ta l agm i e t b e l emn i e t ammon i e t e s s en i et hesson i e t aug i e t den dr i e t n e fri e t meteor i e t c h l or i e t fu lgur i e t magn e s i e t galac t i e t

s aprafi e t

( al s voorwerp s n aam ) .

( a l s voorwe rp s n aam )

( al s voorwerp s n aam )

( al s voorwe r p s n aam ) ( al s voorwerp s n aam ) ( al s voorwerp sn aam )

( al s voorwerp s n aam ) ( al s voorwe r p s n aam ) ( al s voorwerp s n aam ) ( al s voorwe r p s n a am ) ( a l s voorwerp s n aam ) ( a l s voorwerp sn aam ) ( a l s voorwerp s n aam )

s t a l ac t i e t t ek t i e t m argar i e t _p a l agon i e t fysa l i e t

( al s voorwerp s n aam ) ( al s voorwerp sn aam ) ( a l s voorwerp sn aam )

agalm ato l ie t

( al s voorwerp s n aam )

223

[email protected] u n e voorw e rp sn amen e . d . s o fri e t the o do l i e t sate l l i e t l imiet marm i e t

o n z ij d i g voorwerp s n aam r i saliet

/

224

S u b s tan t i even

op

-ide / i d a /

E r zijn 7 5 on zij d i ge s tofn amen op -ide· ge ï n ve n tar i z eerd . Even a l s de lij s t e n van stofn amen op -iet e n -aat ( z i e al daar ) i s d e z e lij s t al l e s b e h a l v e komp l e e t . D e 4 7 ge ïn�en tar i z ee r de commun i a op -ide te l l en voorn am e lijk voorwerp s n am e n ( bo L î:de , a s t erotde , PYl"� amide ) , abstrak ta ( su?.:c ide ,

genoc ide , hyperbo Loide ) en p er s oon snam e n ( apatr ide � b ipatride � in­ va lide � negroide )' . Onder de l e den van d e z e gro ep b ev i n d e n z i ch e ch t e r 4 s u b s tan ti even d i e zon d e r m e e r a l s s t o fn am e n kunn en worden opgevat :

po lysac haride � monosacharide , a l ka LoYde , pen t o s ide . H i e r gaat h e t moge l ij k e v e n a l s bij d e verge lij k b ar e vormen op -iet en -aat o m de i n ­ d i v i du al i z eer b aarne i d van d e z e v i e r nom i n a tegen over e en waar s chijn l ij k e n i e t- i n d i v i du al i z e erbaarh e i d van- de s to fn amen i n de l ij s t op b l z . 2 2 5 . Ook de lij s t commun i a op -ide ( b l z .

226 ) i s n i e t kom p l e e t . Ve el

we ten s c h áp p e lij k e termen ( ve e l al voorwerp sn am en ) en vo l k e n kun d i ge ras­ : e n men s aan d u i d i ngen on tbr e ken i n d e z e l ij s t . Toch k u n n en we h i e r d e z e l fde ten den z e n z i e n d i e hu n i n v l o e d doen ge ld en b i n n en de groep s u b s t an ti even op Liet e n -aat . B e l an grijk i s h e t dat h e t w e derom s eman ti s ch e k r i te r i a b e tr e ft d i e b i n n en e en vorm e lijk e groep e e n du i de lij k aan wij sbare gen u s b e p a l e n de fun k t i e u i to e fen en .

Prismo fde i s h e t e n i ge o ffi c i e e l p romi s c u ë woor d , m i s s c h i en ges teun d door d e g e n u sp r om i s cu ï te i t van prisma .

225

.i. l.:J !. ..l t'î"t .i.

i " t ;:J

:i.

t:. : : :i. n u :i . '1.:. (;; c:�

C·�

.:·:). f : ': ir: ;::; ï"t :i. U. iï: C: t "t l

C• t· ..

:i. c:I E::•

1;'..!

C:i :!.

v.J .:::1 �-::

h I'" U !'\i :i. d ·::-:-: c: ,::\

1

c::

:i

u 1ii c

c:: .:::·,_ :· . · !::J .i. cl (·:·:· o::::

!'"; J

(J 1'" :;.

h1

C:) \'"

:i. d !:.:·:·

c:: h C:i (' ,::\ (::•. 1 () ('0 :i. d \?.•

c: C:)

J. :f.

C:J

:i. cJ

l t...t CJ I'.. :i. cl c:· ··F t.. r. rï \.J :i. c: :�. (::i ,::7:�

+

·f ·�-/ t:.. c:J c: i c! c-:�

t;J 1 ·:/ c: !:-::1 1·· · :!. c! t::: t.J J. 1:·/ c: C) ��:- i C .t Cj U U cJ C \ "1 .!. I"·: ,·:!.

J.

!,::;

i cl i:�·:·

! ·: !::'.! I' ' b :i.

i .

(�·:

C1 i , j ,:;�

:!.

��-�·

:i. ,j :·:·: r:.·:? t·· !:J i'

u iC:

c::

f·Ï y· c.! Ir :Î. cl \'::-! i

j

�.:: f? r·-

i j Z

c: .:·:-.t. ;:··

C:! t"' c:

:i. c:l t:�

;::J i c!

�·::::

h :!. U I'" :i. cJ 1?:2

i j ��: f• lr- j CJ •::I j, d e :i. :· ·: s� ��=� k t. i c: ::. cJ ;:-�

j

c: cr :L cJ

I< i':\ 1 i !-::

C:)

p e 1.-

. i< :· :i.

k t.�s i.

t::

tJ. n1 c:

-;:;) t�

c::

:···, :!.

(J �-···

i cj

h l u ,... . i d t:.·:·

,·::\ 1 1

O:::i

.:::!!

:i. d c:

k c 1": 1 Cl r·· :L c:! ::::!

1 i p i cj ,c,:;

1 :i. p1 u :i. d 02 1

C:) L:• c:! C !"·: ].

iï'l E� t i::\ a. 1

rn t:::: t E:i.

b i Li

1 J o :L c:l .::-::

iïl C·! t. h �/ 1

I'Ci •:?:! t !") ''/ 1 iïl U I'" E� ;< n

Ci i '" i C:l F:::·

C: ::J i'"

t;;; �::�

1"·: C: h 1

t:::• 1;;:;

1"': j

i c\ (;;;

E·:

·

CJ

0 !'"

:i. d f:)

c! i d !';�·

d t I'" :L u rn t:i !"" D i :'i :i. cl c=:

n -:·:t t

i·�· :i. u n·: c.: �"1 1 U !· " :i. c! E;

n c2 :T: (·:·:\ t i

!'"t i C:: Cl t :l

n :i. t:. r" :1. c!

c:

:i. cl e-:

1"1 (·�! ;:::

U. U. I'" i:':l. iïl :i. c:l i::-;;

;:::•

I

l"l UC 1 E:• CJ p t·'" u t (�;; :Î. cl C7!

n u c:: 1 ·::::· (J ·:::� :i. d t::: n u c:: 1 c�:· u t. :i. cl C7:

C:) :,-:: u rï :i. c:! .;::•

p (·::-: (::; t. .i. c: :i. c.l

(;�·

p n .!. y p •.·: : p !.:. i. .:::!

:::; ;::\ 1 :i . L U ':::. :i: c:l ,::;

·:::. u. .! r ·:i:î. tï t :!. cl 1 .:::\ 1 : :. J d 1n .i. ,j c-::

-:::; u

�::; :.. . t

t·. :i.

:i.

r i d en :,_ c.\ 0:'

1

Ci

ï I C:

hJ

l"i

C :· "

.i. c:!

::; u :!. + .i . cl -::::·

C:!

l�. :·

i c:l 1::..·

·F i "' ,·::·l E� I(:: ·:::: d i'"'

b :i. cl (·:·�;

i 1

v· (·�·! f'"

b I'" Cl l'îl :i. c:l \�·:·!

'/ !!::! (' C::

h1

O i "'

i c:l !:·::•

�·:: :i. 1 \/ i:·:: I'" h ,·::l. :!. :i. c! �:::; �-:: J. J. \:' i;.-;: l.. . . h ,-;:,_ ]. Cl (.;J !;;;; C'i :i. ei C::! �-� :i. 1 V t:·:� i'" j Cl d i c:l (-;�· ;:.:: i 1 './ E! r .. �:; 1...\ 1 ..f i cl c·:! ;�:

cl •:C.':•

c:: :i. ,J e:·

. l -f :· .. .:.:':i. rtî c: ,·:·�. ! . . h :i. cl ,::·:.'

::::. :i. J.

!::J u : ... :i. c.l

1

.i. r .: k c:: h 1

u

r· i cl c:·

.:.\ h

E'. <;;;

i::.

.::·:\ ::� 1:.:

E:• 1·· · cl

U :L d C:! :i. c!

!J c:! v· u :!. I :: :i.

b r.. i d :::..! c i::i. n

;;_::-! n

(J ·:::; p 1 f"

t h ,·::'. , ... .i. d .

t:::·

cl a n d :L ei \::.:.'

c! ,;..:i 1 t u :i. c:J .;:�:· E:�

1 1 i p ·:::. Cl :L c:j

G�

(7_:! p ] C:: ':/ C l CJ :Î. cl t�'�

(.:.:.1 C::• n U C: :Î. cl E·! h '/ p t':! i' IJ •.J 1 C) :i. c:! ·�:..;. i. n · f ,-:\ i. .l l.� :i. c:: :i. cl E� k E!. l"" :Î. -:'::� t. :i. C.! (-:-:-:•

p
l

!• '

.;::;i, îï': i cj (-:;

i:\ fl EC:

�'!:!

·!_:·. D j_ cl (·:::•

I'" o rn b c1 :i. ei t.::!

�:3. c

1 i:?. I•"' \:::' i cj �:::·

:::; f.:J

t::: r- rn .::\ ·t. c; �·� cJ

�=.. u.

i

'=�- y

1 -f i ei -r::-:

s; '/

c

i d E·

1 + :i. c!

i c!

<:·:�

r.:.:

t r· iJ. p E:· z.. o i cl t�

t !"" .:::\ p t'::' :;.:

Cl

:L c:J e

alkaloïde ap a tr i d e b i p atr i d e col loïde hybr i d e i n va l i d e m on o s a c h ar i d e o o r l o g s i n va l i d e p o ly s a c h ar i de a n trop o ï d e bo l i d e conchoïde n e gr o ï d e pen tos i de

::.'.

:n i c:î

f:::·

227

S u b s tan t i e ven op

- aan

/a : n /

B i n n en d e z e gro e p sp e l en de twe e seman ti sche k enm erken ' p e r s o o n s n aam ' o f ' ge s l achte lijk n om en '

en

' s tofn aam ' wederom e en gen u sb ep a l e n d e ro l .

S u b s tan t i even m e t h e t e e r s t e s em an t i s c h e kenmerk b ehor en to t d e c ommun e z e l fs tan dige n aamwoor den , terwij l de s to fn amen doorgaan s b i n n e n d e z e gro e p on zij di ge n om i n a zij n . H e t aan tal s u b s tan t i ev e n op / a : n /

-aan

dat g e e n van be i de s em an ti s ch e e i gen s cha�p en v e r toon t i s wi l l ek e u r i g o v e r de twe e gen era v e r d e e l d . Voorb e e l den van d e commu n e men s aan du i d i n gen zijn :

S ab aan Cub aan Arub aan d e c aan J am aï c nan Angl i k aan Gal l i c aan dom i n i caan C o s t ar i c aan Portor i c aan M exi c aan Maj o r c aan M i n a r caan To s c aan m oh amme daan 0n d e r daan enz .

Voorb e e l den van d e on zij d i ge s to fn amen zij n :

c e l l o faan chlorofaan m an gaan p erman gaan e thaan / re thaan m e th aan s tron t i aan s i l aan p u z z o l aan cyaan thi o cyaan anthocy aan en z .

228

A l l e N e d e r l an d s e woo r d e n .

z e l f s t a n d i g e n aamwo o r d e n

De Van D a l e

( 1 9 6 1 ) te l t

ab i o s e a c e ty 1 c e l l u l o s e

a c i do s e

albumose am i t o s e amy l o s e an a b i o s e an a m o r fo s e an ky l o s e an t i b i o s e ap o th e o s e ar te r i o s c l e r o s e av i t am i n o s e biocenone ce l l u l o s e c h l or a l o s e chloro s e cho s e c i rr o s e c y a c1 o s e e c c hymo s e e n doma s e exo s m o s e fago c y to s e fi m o s e fo tomor fo s e fru c t o s e ga l a c to s e glu c o s e g ly c o s e hyp n o s e ky fo s e l ac to s e laevulose l o r do s e lupinose m a l to s e m an n o s e meiose m e l an o s e m e t am o r fo s e m i to s e myc o s e n ar c o s e n e c rob i o s e n ecrose n e fr o s e

de

e i n digende

vo l g e n d e

vormen :

op

/ o za /

zijn

de­

229

n eu r o s e n i tro c e l l u l o s e n i tr o s e · n i vo s e o smo s e p ar ab i o s e paraden to s e p arafim o s e p e n to s e pluviose p o l y s acharose pose prose p rogn o s e pro t eo s e p s e u dome tamorfo s e psychose p sy ch o s om ato s e raffi n o s e ribose s achar o s e sclerose scoliose s c r o fu l o s e s i l i co se sp i r i l l o s e sucro s e symb i o s e tex t i l o s e tr i ch i n o s e t r i os e tromb o s e tubercu l o s e var i o s e ven te s e viscose virtuose xyl o s e zoön o s e zym o s e

Naas t d e z e termen s t aan d e Codex Medicus , Neder Lands Tijds chr ift voor Genee skunde en de N e d e r l an ds tal i ge m e d i s ch e l i teratuur vo l m e t termen als nocardios e , exo s t os e , s uberose , otos c l eros e , s p argano se , adenoma­ tos e , osteo p oros e , t oru�os e , b las tomycos e , t hyrotoxicos e , myelofibros e , toxop lasmo s e , icht yos e , mucoviscidos e , geotrichose , mye lomatos e , myo­ si t o s e , muco po L ysacharidose en z . Voo r z over di t u i t gen u s- a t tr i b u ten in de kon t e k s t b lijkt zijn ook al d e z e termen c ommuun . Even e e n s c ommuun zijn de ve l e w e t e n s c hap p e lijke termen die g e en z i e k t e , maar e en s to f o f toe­ s tan d aan du i de n : hyp oösmos e , is oösmo s e , h yp erosmos e , dext ros e , hexos e en z .

230 K l an k ·..r orme lij k e gen u sb e p a l e n d e woorde i gen s c happ en S u b s tan t i e v en op ; i : l / -ie z l

E r i s gekeken n aar d e N e d e r l an ds e sub s tan t i even e i n d i g e n d e o p d e k l ankreeks / i : l / o m t e to e ts en o f d e z e woord fi n a le k l an kr e eks en i ge gen u s b ep a l en d e kracht z ou hebben . D e v o l gen de s u b s tan ti even op / i : l / zijn commuu n :

b i e .l deb i e l i mb e c i e l locomob i e l techn omob i e l e l ektromob i e l automob i e l d i s cofi e l b i b l i o fi e l gal l o f i e l homo f i e l ru s s Ö f i e l hiel kan tj i e l kiel kiel kiel kiel s ch l em i e l s l em i e l piel piel piel ziel ziel

. D e vol ge n d e n om i n a o p / i : l / zijn on zij di g ;

fos s i e l wi e l p ro j e k t i e l ven t i e l repti e l D e verhou d i n g commun i a : n eu tr a i s h i er 26 : 5 t erwijl i n d e h e l e taal d i e I

verhou d i n g op 3 : 1 l i gt . Voor de woord e n op . / i : 1 / wij k t d e z e verhou d i ng n i e t af van de al gemen e verhoud i n g tu s s en de twee gen e r a i n de taal . D e k l an kr e e k s / i : l / aan h e t e in d van e en woo r d

he e ft

d e waar s c hijn lijk h e i d e en be p a a l d gen u s te ver ton en .

1

Vgl . de kategor i e b e s p ro k e n op b l z .

geen invloed op

231

. Subs tan t i even op /xt/ Er i s gekeken n aar d e s u b s tan ti even e i n d i g e n d e o p de k l an k r e e k s / x t/

( -acht , -echt , - ocht , -ucht , ·-icht , -oecht , - -iecht ) . M e t u i t z on d e r i n g van c ompo s i ta te l t d e z e k l an kvorm e l ij k e gro e p n og m i n der dan 1 00 s ub­ s t an t i e v en . De v erhou d i n g c ommu n i a : n e u tra i s 3 1 : 6 . E ve n a l s bij de voor­ a �gaan d e op b as i s van e en k l an kvor m e l ij k e e i gen s chap ge ï so l e e r de gro ep wijk t d e z e verhou d i n g n i e t b e l an grijk a f van d e g l o b al e verhou d i n g tu s s en de twe e ge n er a i n de ge he l e taal . D e woordfi n a l e k l an kr e e k s /xt/ h e e ft dan ook geen v o o r s p e l l e n d e waarde voor h e t gen u s .

232

S u b s tan t i even

op

IA y_t/ ( -uit I -U'id ) . en I 1\ yk/ ( -u.i.k )

B i n n en d e z e gro e p zijn rnuv . s amen s te l l i ngen 57 s u b s tan ti even g e te l d , waarvan 49 c omrnun i a , 6 n eu tr a l e n 2 p r om i s cu � woorden . D e z e woorden zijn bij n a a l l emaal on ge l e e d . We k o n k l u d e r e n , dat de woordf i n a l e k l an k r e e k s /A y t / g e e n gen u s voor s p e l l en d e k r a c h t h e e ft .

E r zijn maar 1 7 wqorden op /A yk/ get e l d . D everb ati even gepr e f i g e e r d m e t ge - en daar Van afge l e i de n eu tra z ijn n i e t m e egete l d . D e verhou d i n g c ommun i a : n eu tra b l e e k 1 4 : 3 t e zijn . D e z e gro ep i s te k l e i n o m ü b e rhau p t e n i ge be teken i s vo l l e u i t s p r aak e r over t e ku n n e n doen .

S u bs tan t i even

op

I v-.i : I ( -uit I -u i )

,

an dere k l an kvorme l ijke k r i t e r i a

D i t zij n s l e chts e o n z ij d i ge won r den on t l e en d aan h e t Fran s :

c i r cu i t b i s cu i t/ b i skw i e redu i t s au f- con du i t acqu i t etu i

H i er i s sprake van gen u s on t l en i n g ; al d e z e woor den zijn i n h e t F r a n s m an n e lijk . H e t zijn e chter te we i n i g woor d en m e t e en te ger i n ge frekwen­ t i e om bij gen u s w e tm a t i gheden i n d e taal we lke b eteken i svo l l e r o l d an ook te s p e l en .

E r i s gekeken n aar woorden e i n d igen de op de k l an kr e e k s en /un / -oen , I ê"I n / /& t/

-

et

, .

/ i : r/ -ier ( waaron der v e l e p er soonsn amen )

h� j_ / -e l , / a : x/

-aag , /e l k / -e l k , /A yn/ -u in z o n d e r dat er en i ge gen u sw e tm a t i gh e i d op b as i s van d e z e k l an kvorm e lijke woorde i gen s chap p en is on tdek t .

K l an kvorm e lijke e i ge n s chap p en a l s m oge lijke fak tor bij gen u s b ep a l i n g komt w e d e rom t e r sprake bij de e n q u ê te r e s u l taten .

- z]n ,

233

_Tr a n s p o s i t i e

H e t werkwoord a l s z e l fstan d i g n aamwo ord

E en zeer b e l an grij k tran spo s i ti epro c é dé is h e t g e s u b s tan ti v e e r d gebru i k van de o n b e p aa l d e wij s van h e t werkwoord . D i t i s e e n onbep erkt p rodu k t i eve vorm van tran s p o s i t i e . I ed e r werkwoord k an op deze m an i er ge su b s tan t i ­ v e e r d worden . D i t p ro c édé l e vert z o n d er en ige u i t z o n d e r i n g on zij d i g e sub­ s tan ti even op d i e met het l i dwoord het

het het he t het het het

verb i n dbaar zijn :

z i ngen i n du s tr i a l i z e r e n f l an er e n vrij e n k u n n en z ij n

Deverbati even o p b as i s van de werkwoordstam

E én l e tte rgrep i ge deverbati even

Op b l z .

31

is r e e ds v e rm e l d dat e r op b as i s van w aarn e m i n gea van G .

Geerts e en wetm a t i ghe i d o f ten den s wordt v ermo ed

op

bas i s waarva� d e

één l e t te rgrep i ge deve r b at i e ven i n h e t N e d e r l a n d s c ommuun z ou den zijn . Er z ijn e chter twe e typ e s é én l e ttergr e p i ge dever b a t i e v e n te on der­ s c h e i den , de p ro d u k t i eve of al than s z e er door z i c h t i ge en de v er s te e n d e forma t i e s . On der z e er door z i c h t i ge formati e s wor d t v e r s taan degen e d i e o n t s taan door e en tran sp o s i t i e van d e werkwoords t am z o n d e r wij z i g i n g o f aanp as s i ng van de vorm , bijvoorb e e l d b laf -< b laffen , s chop <. s c hoppen . Daa r en tegen zijn e r ver s t e e n de format i e s waarvan de vorm n i e t ove r e e n kom t m e t d e vorm v a n de kal e werkwoor d s tam , s chrift t . o . schrijven , z ic ht t � o . z ien, s lag t . . o .

s taan .

S tam- deverb a t i even van h e t e e r s t e typ e l ev er en p e rfekti eve n om i n a ac t i on i s o p d i e e e n é énrnal i g verri chten o f vo l trekken van d e aange dui de h an d e l in g b etek e n e n . Vgl . d e é é n m a l i ge p erfek t i e v e b laf m e t h e t dur at i e f geb laf.

T erwij l d e i terat i eve e n durati eve dever b a t i even gep r e f i g e e r d m e t

h e t voorvoegs e l ge - u i ts l u i te n d n eu tra op l ev e r e n , deverbat i even a l l em aa l c ommun i a :

zijn d e p e rfe k t i eve s t am­

234

st eek wenk b laf schop scheur dre un duik trek p lons haa l k l im klik k lak zucht k lap nies kuch hoe s t boer hap por s lok tik t e ug bar s t s r. oot beuk kiJk draai kras geeuw gaap Lik goo i kna l roep schr eeuw gi l spat snik krijs s t omp duw dauw kni k b laas b laat ( ? ) ruk va l s c hrik kerf lach kneus en z .

235

H i er n a a s t komen nog door z i c h t i ge c ommu n e stam- d everbat i e ven voor d i e e chter g e e n p erfe k t i eve Aktionsart verton en p e r se .

In ve l e geva l l en

zijn d e z e stam- deverb at i e v e n z e l fs ge eN n om i n a ac t i on i s . E e n deuk i s bij vo orbe e l d h e t r e s u l taat van deuken , e n kwij l i s e igen l ij k e e n s to fn aam . D e z e vormen z ijn we l a l l em aal even als de voorga ande

vo'örbe e lden , commuun

en war en hi s tor i s c h i n h e t dri egen eraste l s e l m an n e lijk ; bouw, s t room ,

ren , druk , Zoop , s trz]d , kamp , deuk , roo k , s t eun , krimp , was . S tam- deverb at i even van het twe e de typ e z ijn i n v e l e geval l e n c ommu u n even al s h e t door z i c ht i ge typ e : breuk , s lag, kne ep , s tand , rit , s ch eut ,

kramp , drank , dronk , sne ( d ) e , b e e t , vlucht , t oc ht , reuk , z ang, drang, gang , k lacht , kreet , tvorp , m aar Z e k , schrift� z icht , s c hot zijn n eu tra .

M e e r l e ttergrep i ge s tam-deverbati even

C z o chra l s k i m aak t

� e t on der s c he i d tu s s e n vorm en ' me t bij werkwo o r d e n en­

s c h e i db are voorvoe�s e l s ' e n die ' m e t bij werkwoor d e n s c h e i dbar e voorvoegs e l s ' . A l l e vorm en m e t voorvoegs e l s zij n e chter a l s typ en prefj ger i n ge n te b ehan de­ l e n . Vele s tam-deverbati even

' m e t bij werkwoorden on s ch e i dbar e voorvoe gs e l s '

zijn r e e d s on der P r e fi g8 r i n g behan d e l d ( b l z . 3 7-52 ) , m e t u i t z on d e r i n g van vormen m e t het voorvoegs e l ver - . D e ze vormen gedragen z i ch v e rmoe d e l ij k a l l e maal p re c i e s a l s d e o v e r e e� k om s ti ge vormen

met

h e t voorvo egs e l be - ,

wat gen u s b e tr e ft . C zochral s k i i s z e l f n i et kon s ekwe n t i n h e t han te r e n van zijn on d e r s c h e i ­ d i n g , om dat hij o o k vormen ondersch e -id, onderwijs , onderwerp , onderz oek ,

overtrek a l s vorm en ' me t bij werkwoorden s che i db are voorvoegs e l s � b ehan­ de l t op b as i s van h e t gegev e n dat d e z e p r e f i x e n mee s t a l we l van h e t werk­ woor d te s c h e i den zijn . Verder · m aakt hij b i nn en deze gro e p even a� e l ders i n zij n b e s chou w i n g geen o n d er s c he i d tu s s en v e r s t e ende e n gehe e l doorz i chti ge format i e s .

I n d i t on derzoek i s h e t aan tal o n d e r zochte s u b s tan t i ev e n m e t

op z e t k l e i n gehou d e n o m de omvang van d i t s c hrijven t e b ep er k en , maar h i er kan worden verm e l d dat op b as i s van de s tu d i e van Czo chra l s k i wor d t v e r­ m o e d dat de m e e s te vormen ' m e t bij werkwoorden s cheidb ar e voorvoegs e l s ' , eve n a l s de typ e s voorvoegs e l s b eh an de l d i n d i t stuk , o n zij d i g z u l l en z ijn . I

Uit z et , opz e t e . d . zijn commu n i a , m aar on zij d i g zij n l]Jfit s t e l , afs t e l , voors t e l , ops t e l en z . D e z e s u b s tan t i ev e n z o u d e n n og al lemaal moe t e n wo r d e n on d e r z o c ht n aar gen u s i n e en vervo lgon de r z o ek . Relken i n g z al daarbij moe t e n worden gehouden m e t het o n d e r s che i d tus s e n v e r s chi l l e n d e graden van g e l e ed­ he i d lN . B .

de H .

Sch ri ft .

2 36

De

de e l woord- deverb a t i even

D e z e dev erb a t i even du i den z owe l man n e lijke als vro uwe l ijke p er s onen a an e n zijn dus i n Van H ae r l n ge n s term i n o l ogi e ' gem e e n s l ac h t i g ' . D ez e dever b a t i ev e n zijn van h e t ver l e d e n d e e lwoord a fge l e i d en a l s z odan i g bijvo eglijk ge c on c i p i e e r d , m aar worden z e lfs tan d i g gebruik t . H e t zijn d aarom s u b s tan t i ev e n , d i e z i c h vorme lijk gedragen a l s g e s u b­ s tan tiveerde adj ekti even d i e m e n s e n aan d u i den , dwz

..

zij e i n d i gen op

de b u i g i n gs-e van de verbogen vorm e n zij n qua gen u s a l l em aa l commuun o

Omd at d e z e d e verb a t i even u i t h e t vo l too i d dee l woor d o n t s t aan , draag t e en b e l an grijk d e e l van d e z e woorden h e t vo orvoegs e l ge- . H e t p r o c é d é waardoor d e z e deverbati even to t s tand komen lij k t pro­ d uk t i e f � e zijn in h e t tegenwoordige N e d e r l an d s , ofs choon h e t ren d e m en t

waarschijn lijk n i e t bij z on d er hoog l i g t . I n o n der s taan de lij s t s taan a l l e i n d e V an D a l e opgen omen g e s l achte l ij k e d e e lwoord-deverb a t i even di e m e t ge - gep r e fi ge e r d zij n .

geadr e s s e erde g e a l ime n t e e r d e geapp el l e er d e g e a_r:r- e s teerde g e a s s o c i e er d e geas s um e erde geaval e er d e geb e n e f i c i e e r d e gecomm i t t e e r d e g e de fereerde g e d a ag d e gedegen er e e r d e ge de l eg e e r d e gedeporte erde gedep u te e r d e g e de t i n e er d e g e d i e n de g e dup e e r d e geëx e c u teerde . g e ë n dos s e erde ge ëmp loye erde geëngage e r d e g e ër fde g e fa i l l ee r de gega d i gde gegijze l d e gehan d i c ap t e g e ï n s i n u e erde g e ï n t im e e r d e

237

geïnverteerde g e ko s turn e e r d e ge l a e d e e r d e ge l e er d e g e p e n s i on e e r d e gepromov e e r d e

A l tijd i n h e t m e e rvou d zij n

de

twe e g e s c h i e dkun d i ge ter.m e n :

g e a l l i e er d e n gecon federeerden

En de

ti t e l van C l ai r e E r e t e e h e r s b ek e n de s tri pverhaa l r e ek s :

de ge fru s tr e e r d e n

U i te raard d r a ge n n i e t a l l e vo l to o i de d e e l woorden h e t voorvo egs e l ge -

Woorden · van h e t vo l ge n de type

· zi j n

.

e v e n e e n s g e s l ac h t e l ij k e

d e e lwoc r d- d everb ati eve n :

b e k l aagde bezeten e over l e d e n e u i tver k o r e n e v er s to ten e u i tgewek e n e afgeva ard i gd e enz . A l l e s ub s tan t i e v e n b ehoren d tot d e z e k l a s s e drag e n e e n voorvoegs e l , omdat e r ge en enge p r e f i g e e r d e vo l too i d e d e e lwoor d e n i n h e t N e d er l an ds voorkom e n .

D e z e vo rm i n ge n worden n i e t o n d e r A ff i ger i n g b e h an d e l d .

m aar o n d e r Tran s p o s i t i e ,

omd a t h e t voorvoegs e l te l k e n s an d ers i s .

238

D e ad j e k t i even

G e s l ac hte lijke d e adj e k t i �v e n

Verbogen adj e kt i e fvorm en d i e z e l fs tan d i g wor d e n gebru i k t om men s en aan te d u i den zijn verb i n d b aar m e t h e t l i dwo ord de , en kun n e n i n hun z e l fs t an d i g gebru i k als de - s u b s tan t i even wor d e n b e s chouwd : de ge L i efde ,

de Jar ige , de hei Lige , de ge t eerde , de onge Lovige , de ge Lovige , de b L inde , de dove , de werk Loz e , de werkz oekende , neringdoende , e n z . Z e l f s t an di g gebru i k te o n vo l too i de d e e l woorden zijn q u a g e n u s a l s ge­ s l achte l ij k e de adj e k t i e ven te b e s chouwen .

Onge s l achte l ij k e d e ad j e k t i e ven

K l eu r e n e n moge l ijk an d e r e bijvoeglijke n aamwoor d e n kun n en wor d en ge­ s u bstan ti veerd in de onver bogen vorm , hijvoorb e e l d het b Lauw van je

ogen , het z wart van de heme L , het groen van z ijn over�hemd , in· het donker . D e verbogen vorm van e en bijvoeglijk n a amwoord , e ven e e n s a l s n eu trum g e han te e rd , kan a l s ab s t r ak turn worJen gebru i k t

om

de e i gen s chap aan

te du i den di e het adj e k t i e f ver tege n woor d i g t . Ik houd van dat krokan t e .

Zij heeft a lt ijd i e t s van dat dweperige . Eigen tijk i s h e t aardige d ' rvan . . . W an n e er bijvo eglijke n aamwoorden z e l fstan di g

worden gebru i k t omdat

het z e l fs tan dig n aamwoord weggeva l l e n i s , n em e n zij h e t genu s v an het ' woord dat zij an afor i s c h vervangen , bijvoor b e e l d ( van tafe l s ) de grot e

s taat moment eel i n d e t uin; j e kan d e k L e ine gebr·u iken ,

( van b o e k e n )

Het groen e s taat in de kas t tus s en de woordenboe ken . Merkwaar d i g i s d a t de syn tak t i s che v a l e n t i e van d erge l ij k e z e l f­ s t an d i g gebru i k t e adj e k t i e ven z e l fs i n verb i n d i n g m e t h e t o n b e p aa l d e l i dwo o r d d e verde l i n g i n twee gen era weersp i egelt :

Dat i s e en gro te m u i s . Hij i s groo t . H e t i s e e n gr o t e . D a t i s e en groo t hu i s . H e t i s gro o t . * H e t i s e e n grote .

239

D e l e emte i n he t gegeven p arad i gma g e e ft . de on moge l ij k h e i d w e e r van e e n verb i n d i n g m e t h e t onb ep aa l de l i dwoo rd van z e l fs t an d ig gebru i k te bijvoeglijke n aamwoorden d i e an afor i s ch op n eu tr a b e tr ekk i n g h ebb e n . S amenvatte n d , l evert

e en k l e i n aan ta l on verbogen adj e k t i e fvorm e n

i n z e l fs tan dig gebru i k n e u tr a op . Ab s trakta o p b as i s v a n d e verb ogen vorm van het bijvo e g l ij k n aamwoor d zijn even e e n s on zij di g . An afor i s c h , z e l f s t an d i g gebru i k t e bijvo eglijffi n aamwoorden v e r to n e n h e t gen u s v an h e t s u b stan ti ef

waar zij an afori s ch b e tr e k k i n g op hebben . D aarbij zijn

de an afor i s ch e n eu tr a b e p e r k t in hu n verb i n db aarh e i d ;

zij k u n n e n n am e l ij k

n i e t i n verb i n d i n g m e t h e t onb ep aal d l i dwoord voorkomen .

A n d e r e geva l l en van d e adj e k t i v i z at i e zijn a l s affiger i ngen b ehan de l d .

240

H e t e n q u ê te r e n

O m s t e u n te z o e k e n v o o r e en aan t a l genu swetmat i gheden d i e op gro n d van de r e s u l taten van het l e x i kaa l on d e r z o ek vermo e d werde n al sook e en verk en n en d on d e r z o e k te doen n aar de moge lijke i n vl o e d van k l an kvorm e l ij k e e i g e n s chap p e n v a n een woo r d op de gen u sbepal i n g ,

i s e e n e n q u ê t e opge­

s t e l d e n schr i ft e l ijk aan i n forman ten voorge l egd . E en fac s i m i l ê van d e z e e n q u ête i s te v i n den op b l z . 241 - 242. aan

B ij h e t u i td e l en van e n q u ê t e s

we rd

i n fo rman ten gev� aagd of z e i n d e R an d s t ad geb oren en getogen

war e n en e n k e l d egen en d i e d e z e vraag b eve s t i gen d b e an twoor dden moc hten aan de e n q u ê t e d e e ln emen . Op de z e wij z e had ik a l gauw bij n a een L i mburger en e en Nijmegen aar b e l e d i gd . Z ij m e e n den ook een go e d gevo e l te hebb e n voor d e en het . Omd at het pijn lijk i s o m i n j e t a a l b e l e d i gd t e word en en makk e l ij k is om i e man d i n zijn taal te b e l e d i g e n , mochten deze twee p e r s o n e n we l van mij e e n en q u ê t e i n vu l l e n . D e z e en q u ê t e s z ij n e chter n i e t i n d e re­ s u l taten opge n o m e n o f m e e g e t e l d . In h e t vervo lg l egde i k in s oo r tge lijke s i tu at i e s u i t , dat h e t om e en di a l ekton d e r z o ek g i n g van h e t han ter en van het l i dwoor d , dat ik s l 2chts R an d s tadspr e k e r s mocht en quê t e r e n , dat degen e d i e L i mburger s c . q . Nijm egen aars aan h e t en q u ê te r e n was

1

h i:er · ·ook ergen s '

ron d l i e p , e n dat zij ( L i mburgers en Nijmegenaars ) h e t i n h e t a l g em e e n

' be t e r

d e d e n ' d an Ran ds t adsprekers . Z o a l s r e e d s werd verk l aar d op b l z . 24 w e r d en s l e c h t s R an d s tad s p r e k e r s ge ë n q u ê te er d om e n i gs z i n s homogeen mate r i aal t � verkri j ge n . Omdat

.

h e t en q u ê teren op z o n overgot e n terras j es p l aatsvon d i n L e i d e n ,

b e s ton d er ve e l g e l egP-nhe i d om m e t de i n forman ten hun e n q u ê t e r e sp o n s i e s t e b e sp r e k e n e n o m doe l ge r i chte vragen t e s t e l l en . H i er bi j ware n d e m e e s t e i n form an ten z eer b er e i dwi l l i g , omdat zij graag wi l de n dat i k hun en q u ê t e n ak e ek o m z e te kun n e n v e r t e l l en hoeve e l r e sp on s i e s ' j u i s t o f on j u i s t ' war e n . V an d i t l aatst e zag i k af . Er was v e e l b e l an g s te l l in g voor d e en­ qu ê te z e l f e n e r l aa i den v e e l gean i m e er d e d i skus s i e s op tu s s en i n forman t e n n a h e t i n vu l l e n v a n z o ' n e n q u ê te . Z o i s m e e r i n format i e v e rgaard d an o p b as i s van de r e s p on s i e s al l ee n had kun n en word en gedaan . D e m e e s tenvan d e i n forman ten von d e n d e e e r s te b l ad z ij d e van d e en q u ê te u i te r s t m akke lijk , m a ar de achterkan t w e r d door somm i ge i n forman ten al s e e n las ti ge opgave ervar e n .

2 41 Tli t t

[;

·Z:n de onders taande z innen en in de ·u}s t op de acht e1,.,kant de

ont bPekende Lid1Joorden ( D E of HET') invu L L en . He t gaat om uw e i gen t aalgev o e l . DaaY'om wordt U In"iende Lijk verzocht geen woordenboe ken

of de1,.,den te raadp l e ge n . Vee L p lez i eJ! ! 1 . Toen de comm i s s ar i s trouwde droeg hij e e n c o r s ag e .

c o r s age b e s ton d

u i t twe e don k e r e i r i s s en en e en rode roos .

2 . Voor h e t E urop e s e ru imte vaartprogramma z a l e e n n i e uw e l eg e ri n g wor d e n aan­ gewen d voor gebru i k in de n e u s van rak e t ten . D e z e s to f h e e t s t ak tal i et en is e erder zonder s u c c e s i n de hi tte s chi l den v an Am e r i kaan s e proefr ak e tten gebru i k t , m aar

E u r op e s e s tak tal i e t i s van· e en verb e te r d e kwa l i te i t

e n b et e r b e sten d i g tegen ove rverh i tti n g . 3�

In P apoe a-N i euw Gu i n e a komen n og v e e l onbek en d e d i e r soor ten voor . Vorig , j aar ( 1 9 8 2 ) w e r d dcor een N e de r l an d s e b i o loog

kovebo on tdekt , e en

k l e i n katachtig zoogd i e r m e t e en fe l rode vacht .

4 . Er zijn v i e r k a s ten i n d e I n d i ase s am en l e vi n g di e n og e e n s on derverd e e l d zijn in dj at i ' s . B rahman e n b ehoren tot d e hoogs te k as te . Ofschoon h e t k as ten sy s teem a l se dert j ar e n is afg e s chaft garan d e e r t

brahmaan schap n o g

a l tij d soc i o- e conom i s c h e voorde l e n .

6.

g e tu i ge n i s b e r u s t te op m e i n e e d .

5.

s t i p e n diaat v o o r b u i ten l an d s e s tu den ten i n Ned e r l a n d b e dr o e g vor ig j aar ruim f7000 .

7. "

___

s l o tvoogdij s chap i s e en zware taak voor e e::1 h e e r , " verk l aar de O l l i e

B . Bomm e l zu chten d .

8 . N a e en l an g e n b l o e d e r i g g e v e c h t v e r s l oeg de Rome i n s e g l Rd i ator u i te i n de lijk Van adaat .

9 . In de Au s tral i s che woe s tijn wor de n s p i radri e t e n gevon de n . D i t zij� zwar t e fo s s i e l e n v a n u i tge s torven weekdi e r e n u i t h e t E o ce en ( c a . 50 m i l j oen j aar ge l e den ) .

groo t s t e sp i radr i e t werd gevon den i n 1 98 1 bij h e t aan l eggen

van e e n s n e lweg b u i ten Sydn ey , e n z al tot 24 j an u ar i 1 983 i n het Rijk sm us e u m voor Geo l og i e e n M i n e r a l og i e te L e i den w o r d e n ten toonge s te l d .

10 . Hij l i et p l o � s e l i n g 1 1 . Wat i s 1 2 . K e e s voegde

d e k s e l va l l en .

vol tage van d i t s topkon takt? s tr em s e l aan d e kok e n de melk toe t e rwij l zijn broer roerde .

z.o. z.

24 2 - 2 -

De of He t i n vu l l en :

mas tgijn -----

---

---

---

--�-

----

----

-- --

boraton

--·-�

---

sumak c hij l

hypoöch loplas i e

ro o s ter

s lo n d e

pardoen

geuf

z e lk

g i sp e l

--�-

ho l t i n g

h abij t

vason oom

ergonotu u r

zadel

v e em

---

du i n

gl i t l u i p aard

---

j ein

k a toen

d i ox i n e

c en t i l e t

zwerk

g l op

---

kwan s e l

g l oop

idee

reng

ar c t i d�

gordijn

p o lychloorb i fe n y l

hu ik

immo d i u m

afval

h e i mwee

kreus

s to r t

sommati e f

fi l ter

s n o e z em oot --- -

amo r d an t

koord

----

nylon cemen t

l abb e i heuf haf fra z e l arij du lve

A Z.s het vo Z. gens U met a Z. Z.ebei kan ,

i n tegumen t

vul. in wat U het

ryton

beste Z. zjkt .

fytochon d r i e s ch i ld erij

Bedankt !

24 3

D e e n q u & te r e s u l taten

Er z ijn 1 1 0 e n q u ê t e s u i tgede e l d en 1 0 3 i n gel ever d , maar omdat m e n s o m s z o sterk bij e en b ep a a l de opgave twij fe l d e dat n i e ts w e r d i n gevu l d o f h e t on bep aa l d l i dwoord erge n s i n vu l de z ijn er n o o i t 1 0 3 r e s p on s i e s voor e e n woord .

Woorden in kon tekst

De twaal f woorden aan geboden in een k o n tek s t v e r d i en en a l l emaal een ap arte b e s c hrijvi n g . De r e s u l aten ZDn s ch em a ti s che u i tge z e t op d e v o l ge n de b l ad zij d e . H e t woor d brahmaanschap i s v an e i gen make lij maar vo l d o e t aan d e seman t i s che r e s tr i k t i e s v o o r we lgevormdh e i d b e s chreven i n h e t r e e d s ge­ c i t e e r d e ar t i k e l van M i chae l Moer tgat en Harry van der Hu l s t , en is v66r h e t s amen s te l l en van de e n q u & te d o o r i n forman ten a l s e en we lgevormde schap - formati e aan va3rd . Qua gen u s ge draag t h e t z i ch n aar verwachting als

een

o n zjj d i g woord . O p b8.s i s van d e b evi n d i ngen v an h e t lex i k aal on­

d e r z o e k van s c hap - format i e s ( b l z . 84- 97 ) wordt verwach t dat alle n i e uwe vormen van d i t typ e z i ch a l s n eu tr a z u l l en gedragen . H e t woord s L ot voogdijs chap wordt i n de Van Dale u i t sl u i te n d a l s c om­ muun woo rd geregi s tr e er d , maar de m e e s t e i n forman ten b eh an d e l e n he t woord als e e n n e u trum . D i t do e t vermoe den dat er in het algemeen e en n e i g i n g b e­ s taat dat z u l k e s c hap -vo rm en z i ch a l s n eu tra ge dragen . H e t woord s t ip e ndi aa t i s e e n g e s l achte l D k commuun woord dat e en p er­ s oon aan du i d t die een s t i p e n d i u m o n tvan gt . D i t

woord

werd e chter in de

e n qu ête aan ge b o d e n in een kon tek s t , waar i n ZDn b e teken i s kwam te veran de r e n . H e t woo r d ver s c hoo � a l s h e t ware , van d e ver z am e l ing ' p er s o on sn am e n ' n aar de verzam e l i n g ' te chn i sc h e termen '

op - aat ( z i e s chema op b l z . 204 ) . Door

d e z e ver sehu i ving in b e te k e n i s verkreeg h e t abu s i evelijkeen seman t i s che e i gen s chap d i e bij d e gen u sb ep al i n g

h e t on zij di ge genu s

s e l ek t e er t . D a t b ij n a a l l e i n forman ten h e t woord

;bru i k t e woo r d

s t {pendiaat al s e e n n eu trum

her k en den is e en s terke i n d i kati e d a t de s em an ti s che kr i ter i a b e sproken op b l z . 1 202- 1 5 gen us b ep a l e n d e w aarde h ebb en . H e t woord s t r ems e L i s l i d van de gro ep -se L

-

vo

rms e l s , waarvan d e over­

gro t e m e er d erhe i d van de woorden h e t o n z ij d i ge gen us vertoon t . S l e c ht s de k­

s e L en s t z]fs e L zijn o ffi c i e e l prom i s cu . V an H a e r i n g-en s i gn al e e r t i n zijn arti k e l

' G e n u sveran de r i n g bij s to fn amen '

een t e n d ens om als voorw e r p s n a am

HE T

98 4

brahmaan schap s t i p en d i aat s trem s e l vo l t age s lo tvoogdij schap s taktal i e t deks e l c o r s age Van adaat sp i radri e t getu igen i s kovebo

DE

I

l

\

.\

I

98 4 95 7 I 90 12 I 89 1 3 I 28 59 4 3 25 77 25 76 I 1 4 88 I 6 96 14 97 74

I

I

I j .l

-1

1 !

1\) � �

245

gebru i kte s to fnamen , ook wan n e e r z ij e en vo � rn e l ij k kenmerk ver ton en dat het n e utrum waar s c hijn l ij k maak t , s te e d s m e er al s c ommun i a te be han d e l en . Omdat

hij h e t woord s t z]fs e l. a l s voorb e e l d opge e ft , waarbij ' de n e i g i n g to t

het de -gen u s n i e t al tij d

g e r emd wor d t door form e l e gen u s k enmerken a l s

waar toe h e t s u ff i x -s e l z o n d e r twij fe l b ehoort ' ,

i s h e t n i e t o ffi c i ee l

prom i s c u � woord s trems e l gekozen voor de e n q u � te om moge lijk e e n i n d i ka t i e te krijgen o f d e z e ' n e i g i n g tot h e t de -gen u s' ook bij an dere -s e l -vorm s e l s behalve deks e l e n s t ijfs e l voorkom t . D e verkregen i n d i k at i e i s e ch t e r dat de form e l e e i gen s chap bij d e z e gro e p i n der daad e en genu skenmerk i s ,

ook

wan n e e r e en kon t e k s t wordt gekre ë e r d , waar i n het de -gen u s n i e t u i tge s l o t e n l ijk t . Z o a l s verm e l d op b l z .

53,

b e s taat e e n d i s krep an t i e t u s s en de

genu s­

aan du i d i ng in Van D al e en het gehan te erde gen u s voor woorden a l s wat tage ,

amperage , vo l tage i n h e t taalgebru i k van d e n atuu rkun de-s tu de n t en werkzaam in h e t K arn é r l i n gh O n n e s laborator i um .

In het woorden boek word e n d e z e woor­

den c on form a l l e andere vo rm e n op -age al s commun i a aange du i d . Z ou h e t hoogfr ekwen te percent age a l s en i g e u i t z on de r i n g d e z e even e en s ge l e e r d e termen q u a gen u s n aa r z i c h toe trekke n ? Om e e n i n dikat i � t e verkrijg e n o f d i t v e r s c hijn s e l s l e chts tot h e t taalge bru i k v a n aankom en de n atuurk u n digen bep erkt was werd d i t woord in de en q u � t e verwerk t . H e t r e s u l ta a t toon t aan dat verrèweg de m e e s te i n forman ten voor het vo ltage hebben geop té e r d .

Stakt a l ie t i s geen b e s taan d woord . I n h e t verban d werd h e t aan geb o d e n a l s e e n s to fn aam , omdat s to fn amen op - i e t h e t on zijdige g e n u s v e r ton e n . D e mee s te i n forman t e n hebb en ook voor h e t on zij d i ge gen u s geko zen , maar het resu l t a a t is h i e r n i e t z o overtu i ge n d als bij bijvoorb e e l d s t ipend1:aat . Moge­

216-223 )

l ij k l e e ft d e z e n e i g i n g n i e t z o s terk in het on de-r·be wu s tzij n van d e N e der l an d s ­ tal i ge a l s

men

a a n de han d van h e t l e x i k aa l o n derzo ek ( b l z .

zou

vermoed en .

T o c h i s h e t overw i cht yan h e t n eu trum voor d i t woor d du i d e l ij k

i n d e verkregen r e spo n s i e s . Er word t al l an g b ew e e r d d a t h e t woord dekse t m e t z owe l de a l s het ver b i n dbaar i s . Z owe l Worgt als Van H ae r i n ge n h e bben a� ti k e l s g e s chr eve n m e t a l s t i te l ' He t gen us v a n d ek s e l ' . U i t de v e rkregen r e sp on s i e s k an worden opgemaak t d a t d i t woord i n derdaad g e nu s p r omiscu i s . Omdat v e e l i n ­ forman t en de en q u ê te i n e e n z e k e r op z i c ht al s e en p roefwerk e rvoeren kan h e t zij n d a t i n forman ten vaak het deks e l i n vu l d en , omdat zij dachten d a t d i t ' j u i st ' was . E en i n forman te s te l de de vr aag ' Mo e t ik i n vu l l en wat i k z è g of wat het i s ? '

E r on t s tond on der i n forman t e n on der l i n g v e e l d i sku s s i e

over h e t ge n u s van dekn e l even a l s over h e t gen u s

van

idee dat l ater aan

de orde kom t , omdat algemeen b ek e n d i s , dat d e z e woo r d e n g e n u s p r om i s cu z ij n .

246

Corsage i s e e n van de twee o ffi c i e e l prom i s c u ë s u b s t an t i e ven op -age . Dat er e e n geri nge mate van on z e k erhe i d om tren t he t gen u s van " h e t woord b e s ta a t b lijk t u i t commen taar van d e i n forman te n . Z o ' n dr iekwart van de . i n forman t e n gaven cor s age h e t de- ge n u s c on form de m e e rderhe i d v an sub s tan t i even op -age . Z owe l h e t de-gen u s bij corsaqe .a l s bij deks e L k an i ets

�e

mak e n hebben m e t

de i n d i vi du a l i z eerb aarhe i d of t e lb aarhe i d van

hetge en h e t s ub s tan ti e f aan du i dt .

( z i e verder bij S em an t i s e r i n g ) .

H e t woord vanadaat i s e e n o n z ij d i g woord dat ' zout van van a d i um z u u r '

·

b e t e k en t . H e t woord i s aangeboden i n e e n kon tek s t , waar i n m e n n e i gt h e t a l s e e n m e n s aan d u i di n g t e l e z en . Omdat e r e e n z e e r s te r k e t e n den s in h e t N e d e r l an d s b e s taat d a t p e r soon sn am e n h e t de-gen u s h e b b e n w e r d verwach t , dat a l l e i n forman t e n hi ervan e en de -woord z o u d en m aken . D i t i s e ch t e r n i e t geb e u r d , al h e b b e n r u i m d r i ekwart ·van de i n forman ten h e t woord a l s comm u u n h e r k en d . D e kon t e k s t waar i n h e t woord werd aangeboden was n i e t du i de l ijk g en o eg . E e n i n forman te vroeg ' U i t hoeveel p er s on e n b e s taat e e n Van adaat? ' N o g e e n i n forman t e had b egre p e n d a t e e n Van adaat e en soort ' groo tdom ' was , n og i eman d e e n ' dekr e e t ' . T o e n i k in forman t e n vroeg waar om ze het Vanadaat hadden ge z egd , z e i den twe e dat z e bij n ader · in z i e n

de Vanadaat w i l den z egge n , omdat h e t om ' e e n l an g

e n b lo e de r i g geve c h t '

g i n g en du s du i de lijk om e en m e n s han de lde . D e z e respon s i e s z ijn e chter n i e t veran der d . E e n j ongen d i e de Vanadaa t had i ngevu l d voegde n i e t z o n d e r humor daar aan t o e ' ( i em an d u i t Van ad i u m ? ) '

Spiradrie t i s e e n v e r z on n e n woo r d dat i n de kontek s t du i de l ijk e e n fos s i e l i s , r e s t van e e n leven d w e z e n en i n d i v i du al i z e erb aar . D i t woo r d i s d a n ook a l s c ommuun s u b s tan ti e f b ehan de l d door verreweg d e m e e s te i n­ forman ten , con form de seman t i s che gen u sw e tmatigheden voor -ie t -woo r d e n . A l l e woor den op -enis zijn verb i n db aar m e t het l i dwoo r d de . S l e c h t s

getuigenis i s h i ern aast ook n og verb i n db aar m e t h e t l i dw o o r d h e t . Z e s i n form an ten hebb en hi e rvoor geko z en ; h e t i s mogelijk dat d e talrij k e n eu tr a m e t het voorvoeg s e l g e -

( b l z . 41-52 ) d o o r an al ogi e e e n r o l sp e l e n b ij

de genu sp r.om i s cu Y te i t d i e d i t s u b s t an ti e f , w e l i swaar i n e e n geri n ge m ate , ver toon t . M e t u i t z o n d e r i n g van h i s tori s ch e n eu tra bij diern amen s chaap , Lam , hert ,

paard , v e u L e n , zwzj"n , varken, s erpent , rept ie L , kalf z ij n vrij w e l al l e d i er­ n am e n en v o o r a l d i ern am e n van vreemde , u i th e e m s e die r e n a l l emaal c om mu n i a , b eh alve waar z o ' n u i theem s e d i ern aam o p b as i s van e e n N e d e r l an ds n eu trum wor dt gebouwd , wratt enzwzj"n . V e r der zij n u i the em s e di e r e n commuu n : mango es t e ,

baviaan , c himpans e e , ara , gir�affe , kooka burra , tahl' , hyena , indri en z . B ij kovebo w e r d ook verwacht dat

de. d i ern aam a l s cornun.un i u m zou worden h e r k e n d .

D e overwe l d i g e n d e m e erderhe i d van de i n forman t e n hee ft ook voor de g e op t e e rd .

247

Woo r d e n z on d e r k o n t e k s t

. ( z i e r e s u l taten o p v o l g e n d e dri e b l adzijden )

Op de achterkan t van de e n q u ê te werden 56 su b s tan t i even aangebo d e n , waar

d e i n forman ten het b ep aa l d l i dwoord van mo e s te n b e p al en naar

e i gen i n z i cht . D e woorden kwam e n in e e n b ep aa l d e volgorde voov e n d e z e w i l l e k eu r i ge vo lgorde i s op z i ch e en kon te k s t , m aar a angenome n wordt d a t de­ ze

nauw e l i jk s

i nvloed

h e e ft op de k e u z e van het genu s .

Schi lder'{jJ zade l J roo s t ev J go r d ijn J koord zijn door a l l e i n form an te n '

a l s n e u tra herken d . D i t i s i n ter. e s s.an t i n .he t g e v a l van schi lder ij , waar­ van vaak bewe e r d wor d t dat h e t genu sprom i s c u i s .

A fva l

WL)r d t

overwegen d als . ee n n eu trum b ehan d e l d . Int egumen t wor d t

o o k overwege n d a l s e en n e u trum behan d e l d n aar an a l og i e v an a l l e an d e r e ( z i e b l z . 1 05-7 ) . H e t i s een v a n de z e n e u tr a maar

n eu tr a op -ment

kwam geen van d e i n fo rman ten b ek e n d voor . Po lych loorbifenyl i s e en chem i s c h e s tofn aam op -y l en a l s z o dan ig e e n n e u trum ( z i e b l z . 1 99 ) . Z o werd h e t ook door i n forman ten b e h an d e l d . E en van de i n forman te n d i e d e z e m i l i euvervu i l e n de s to f k e n d e v e rm e l de ( PCB ) tu s s en haak j e s bij zijn an twoord . Immodiwn e n sommat i ef wer den ook overwege n d al s n eu tra b ehan­ deld .

Immo d i uPl is een far m a c e u t i s ch m i dde l tegen d i arr e e en s ommat ie[ i s

g e en b e s taan d woord . D e z e zijn v ermo e d e l ijk al s n eutra b eh an d e l d n aar an a­ l ogi e van on zij d i ge woorden m e t ge lijk l u i dende u i tgangen . V i e r i n forman ten ver t e l den dat t erwij l h e t h e t fi l t er i s , fi efi l t e r

voor , m a a r

het de kof­

i s . In Nat uur en Techniek kom t de fi l t er bij hoge u i tzo n d e r i n g he t komt w e l voor .

Luipaard

is

� e n m erkwaardi g geva l van genu s-an a l ogi e . H i stori s c h en

offi c i e e l is het woor d c c mm u u n . On geveer dr i ekwar t van d e i n form an ten n o em t d i t b e e s t het luipaard . Wordt d i t woord op d e z e l fde wij z e a l s nijl­ paard

in het o n d e rbewu s tzijn ge l e e d a l s lui -paard� zodat h e t au tomat i s c h

h e t gen u s van paard aan n e emt? M i s s c h i e n sp e l �n derge l ij k e an a l og i e-pro c e s s e n z i ch i n h e t on derb ewu s tzijn af , m aar s om m i ge i n forman ten w i s t e n d i t b e s e f te verwoorden:

1

H e t i s t o c h h è t p aard !

1

. D e genu sprom i s c u ï te i t van idee i s e e n overb ele: e n d gegeven . D e on z e� � k e rhe i d bij d i t woord i s o o k groo t . Z even i n forman ten l i e t en d i t v ak j e daarom b l an k e . E r on t s tem d e n verhi t t e d i s k u s s i e s on d e r i n forman t e n over h e t gen u s van idee. E r w e r d e n

v e r sc h i l l e n d e opvatti n ge n over idee ge-

i u cht . E en aan z i en l ijk d e e l van de i n forman ten ge loo fd e n i e t in de idee

HET

s ch i l derij

I

zade l ro o s ter gor dijn koord afval i n tegum en t polychloorbi fe n y l c em en t immo d i urn sommati e f veem

I I

I

l

l

I

I

kato en n y l on fi l ter l u i p aard i de e di ox i n e du i n habij t haf

I

I

102 102 102 102 102 98 97 95 94 93 91 89 80 80 72 72 72 68 66 62 62

DE

i4

1

si

7 I 8 I 9 I 11 - I 13 I 22 22 29 30 24 34 36 40 4()

I l

I J

I

·-·-·····-----�

-------�--····

f\J .::::.

CJ)

HET

ryton p ar doen

I

I

zwerk een t i l et boraton gl i t kwan se l vason o om kre u s oot arc t i d e j ein

I

I I

I

I

I

I

I

chij l l ab b e i gi sp e l g l op stort e rgon o tuur he u f zelk

I

DE

58 56 53 53 51 50 46 45 43 40 39 38 37 33 33 32 26 26 23 23

44 46 49 49 51 1 52 56 57 59 61 I 64 65 65 69 69 70 76 76 79 1 79 1

I

I

j I

I

I 1 I

I I

I

[\) ./::::. (Cl

HE T

g l o op he imwee amo rdan t mast gijn hyp oöchl op l as i e ren g fy tocho n dr i e s n o e z em du lve sumak hu ik fra z e larij geuf ho l ti n g s l on de

23 l� 22 21 21 21 21 l 19 15 15 15 l 1o I7

I

I

79 80 81 81 81 81 83 87 87 87 92 95 1 6l 96 1 4 98 1 3 99 I

DE

I

J

I

-

1

I

l

I

I

I

1\) (.)! 0

251

e n d e voors t an d e r s v a n h e t b e staan van twe e idee ' s kon den aan de tege n­

p a r tij de seman t i s c he di ffer e n t i a t i e d i e vo lge n s hen aan het gen u s ver­ s ch i l ten gron ds l ag zou l i ggen , n i e t op e en b ev r e di gen de wij z e ve r k l ar e n n o ch aan de han d v a n overtu i ge n d e voorb e e l den to e l i chten . M i n der fan a­ ti e k e de idee -voors tan ders m e en den dat b e i de l i dwoo rden moge l ijk war en maar gaven toe n i e t t e weten wat h e t b e t e k e n i sv e r s chi l pre c i e s i n h i e l d . Eén i n forman te gaf op e e n an dere e n qu ê te erge l egenhe i d de p l au s i b e l e ver­ k l ar i n g , dat de ide e een ab s tr ak t e n ab s o l uu t i de e i n p laton i s c he z in was e n het ide e e e n ge dachte .

Duin dat ev e n e e n s aan promi s c uï i e i t te l ij d e n h e e ft , w e r d door é é n i n forman t o p de · vo lgende wij z e geseman t i z e erd :

' De du in i s é é n h e u ve l .

Het du i n i s h e t g e b i e d . Daar om heb j e ' t a l tij d over h è t du i n . ' Ryt on i s e e n s t o fn a am op -on e n boraton i s even een s e en s tofn aam d i e op de B e lgi s c he t elevi s i e i n

de on d e r t i t e l ing

v an

· e en

aflever i ng van

Bat t Le.s taY' ' Ga Là.c t ·ica áls ' h et boraten ' v e r s c h e e n . A l s d e z e s to ffen i n e en p a s s e n d e kon t e k s t zou den worden aan ge bo den hadden d e i n forman t e n z e m i s sc h i e n al s n e u tra her k e n d eve n a l s nyLon .

Twe e ë n twi n t i g van dê i n for­

man ten hadden van nyLon een c ommuun woor d gemaak t . D egen e d i e ik daarover vroeg n adat ze de e n q u � te had d e n i n gevu l d war en

.

van h e t vrouwe-

lijk ge s l acht en dachten aan n y l o nkou s e n . H e t is moge lijk dat h i e r h e t se­ man t i s che asp ekt bij de genu s b epal i n g a l w e e r doors l aggeven d was .

Ergonot uu1,., i s waar s c hjjn l ijk n a ar an a l og i e van d e v e l e c ommun i a op -uur door de m e e s t e g e ë n q u ê te erden al s e en de -wo o r d b e st emp e l d . He il7TI;)e e , e en n eu trum dat i n h e t N e d er l an d s zijn gen u s bijn a n oo i t door m i d d e l van kongru e n t i e- i n d i c e s verraad� wordt door de m e e s te i n fo rman t e n als e en c ommuun woord b e s temp e ld .

1 1 ) s taat :

In he t Leids c h Dagbald van 9 febru ar i 1 983 ( b l z .

' Wan n e e r e e n Ro tte rdam s e vrach twagen c h au ffeur m e t zijn wagen

s t r an d t in Ayd i n s dorp , wordt de h e i mw e e n aar zijn fam i l i e d e j on g e n te m a c h t i g . ' H i er z i e n we overal een on z ij d i g woord ' de n e u tr a l i z er e n ' .

St ort wordt door de m e e s t e i n forman t e n al s e en comm u u n woord be­ s chouwd , hetge en overeenkomt m e t d e waar n e m i n gen bij s tam-d ev e r b a t i even ( b l z . 233 ) . I n het maandb l ad

van de Ver e n i g i n g Mi l i e u d e fe n s i e ( j an -feb

1 982 , b l z . 30-1 ) tre ffen we i n h e t ar t i ke l ' Het stort van B ave l-Dor s t ' de vo lgen de verb i n d i n gen aan :

D e r e dakteur d i e waar schijn l ijk voor

de

t i te l ver an bl!oord e l ijk i s , s chrij ft :

- H a n s van G e l deren e n F r e ek L o o s b eschri.iven é én voor­ b ee l d , het s tort van B av e l�Dor s t , en kom e n m e t

E n in h e t arti k e l z e l f :

-

d i e ver te l t dat h e t bedrij f i n vroegere tij d e n gro te hoeve e l he d e n verfafval op d e s tort gedump t h e e ft , waaro n d er de s toffen xy l e en , •.- A l l e pub l i c i te i t over d e s tort i s n i e t zon der s u c c e s gewe e s t . - D e s l i b s to r t i s , even a l s h e t s to r t e n van s l a c h t­ hu i s afval , ge s taak t .

D e woord en O..i7/ 01"dant , hypoöch lop las i e , fytochond�ie e n fraz e lar z] ( ge e n van de vi e r i s e e n b e s taan d woor d ) hadden i n verb an d m e t hun u i tgan gen al l em a a l de n e i g i n g a l s comm u u n t e worden b e s temp e l d . Er i s gekeken n aar woorden op -ij i n het N e d e r l an ds ,

en

schi lderij lij k t

d e e n i g e u i tzon d e r i n g t e zijn o p e en ten den s n aar h e t c ommun e g en u s b i n n en d e z e gro e p . Over fytochondrie werd door e e n i n forman te opge­ m erkt ;

' Waar leg j e d e k l e m toon ? Het i s volge n s mij het fytochàndr•i e

m aar de fytochondr{e . ' Ho l t ing i s e e n i n fre kwen t on zijd ig s ub s tan ti e f .. Zijn vorm e l ijke over­ e enkom s t m e t d e s u b s tan ti even op -ing ( bl z . 1 1 5 ) zal we l oorzaak z ij n van de r e s p on s i es van i n fo rman ten, d i e h e t woord a l s comm u u n b e s temp e lden . Terwijl e en IJloord a l s s lande voor bijn a a l l e inf·orm an ten e e n com­ m u u n woord i s , i s e en an der woord veem voor bijn a i ed e r e en on zij dig . Om­ d a t d e b e te k e n i s van d e z e woor d en d e i n form an ten n i e t b e k e n d was ,

z u l­

l en d e i n forman ten u i ts lu i te n d hebben m o e t e n s teunen op genu s- an al ogi­ z er e n d e p ro c e s s e n op b as i s van de vorm .

Is veem onzij d i g geword e n n aar

an a l ogi e v an het veen en het leem? Is s londe als commun i um b e s temp e l d n aar ana l og i e van de s lang , de s onde , de z onde , de o or konde ? O p d e schem a t i s ch e w e ergave van d e r e s u l t aten voor d e woorden op d e achterkan t van de e n q u ê t e ( b l z . 248-50 ) i s de mate van gen u s z e ke r­ h ei d c . q . -prom i s c u ï te i t af te l ez e n . I n d e vo l gende l ij s t s taat h e t o ffi c i ë l e i n de Van D al e verm e l d e gen u s van d e w-oord e n p lu s d e lij s t d i e ver z i n s e l s zijn . E e n ' be s taan d ' maar z owat n ooi t g ebru ikt woord a l s

glit kan voor s p r ek e r s vr e emder zijn dan e en n i e t be s t aan d woo r d m e t e e n b e k en d form e e l k e n m erk , s ommat ie[.

G l o b aal k an w,n.rden gekon s ta t e er d ,

d a t e r i n d e re s u l taten van d e e n q u ê te s te un i s gevon d e n voor h e t v e r-

253

mo e den dat zowe l vorme lijke a l s seman t i s che kenm erken z i j n aan

te wi j zen die

een gen u s bep a l e n d e werke lijkhe i d hebben .

n e u tra

p r om i sc u

comm u u n

gl i t g l op go r dijn habij t haf h e i mwe e hol t i n g immo d i u m i n tegumen t j ein koo rd m a s tgijn p o lych l oorbi feny l rvos ter ry ton sc h i l d erij veem zade l z w er k

afv a l cement du i n fi l ter i de e k atoen nylon p ardoen s tor t

l u i p aard chij l du lve geu f g i sp e l gloop huik kreu s kwan s e l l abb e i oot ren g s lo n d e sum ak z e lk

n i e t b e s taan de woorden amordan t arc ti de boraton c en ti l e t ergono tuur fraze larij fytochon dr i e heuf hypoöch l op l as i e s n o ez em sommat i e f vasonoom

' d i ox in e ' i s we l i swaar een b e s taan d woord , maar h e t offi c i ë l e genu s ervan i s n ie t b eken d .

2 54

i t en seman

Prom i s c u ï

S omm i ge woorden

in

h e t N e der l an d s z ij n m e t b e i de l i dwoorden e n m e t

z owe l d e on zij d i g e a l s de c ommun e kongruen t i e- i n d i c e s verb i n db aar , z o n d e r dat d i t s eman t i s ch verschi l op l ever t . T e v e n s ge l d t , d a t s u b­ s tan t i even d i e g e e n hoge frekwen t i e hebben m akke lijk ten proo i val l e n aan on z ekerh e i d bij d e k e u s van h e t gen u s . Op d e z e l fde t o i l e tmuur

in

e en L e i d s c af� s to n d e n d e z e twe e

teks ten n aa s t e lkaar : L e i d s v i lts ti. ftengue ri l l a : l euk , m aar onn o z e l L e i d s e p o t tengu eri l l a n u !

I n h e t n atuurwe ten s chapp e l ijk en te chn i s ch m aan db l ad Natuura en Techniek k u n n en zowe l onzijd i ge als commun e fi l t e r s worden g es i gn a l e erd . In de VPRO-gi ds ( 26 . 02-04 . 0 3 . 83 , b l z . 7 ) s taat de v o l gende z i n :

in

e e n arti k e l door Henk Raaff

' Om de b e ur t s chreven we e en hoofd s tuk , aan d e han d v an

e e n u i tgewerk t syn ops i s ' . Tegenwoord i g zijn tub e s Aqu afr e sh t e k oop ' m e t verbeterde f l u o r i d e ' , e n op t u b e s Ernafarm s taat de waar schuw i n g dat h e t om ' sp e c i aa l tan d-· p a s ta ' gaat ( ' sp e c i al e tan dp ast� was even z e e r moge lijk gewees t ) . H e t on­ z ij d ige aanrecht komt o ok m e t het comm u u n l i dwoord voor . Men s p r e e k t van ' vl o e i b aar dreft ' m aar vraagt e lk aar om ' de dr eft '

aan te geven .

D e l e ti e van d e b u i g i ngs-e bij coörd i n a t i e van adj ekti even i s e e n z e er gewoon ver s c hijn s e l . E e n e ta l ageru i t i n d e Hogewoerd adv e r te e r t ' N i euw en n e t gebru i k te heren k l e d i n g ' . Voordat Margr e e t S an de r s d i t v e r b e terde s ton d i n d e s tu d i eg i d s van d e Vakgr o ep E n ge l s ' ee n th e or et i s ch e n c u l tu re l e to e l i c h t i n g ' .

Royen ( 1 953 ) s igna l e er t t a l l o z e voorb ee l de n .

D e s eman t i z e r i n g van d e gen u son d e r s c he i d i n g

Er z ij n twee typ en seman t i z e r i n g van d e genu so n dersch e i ding . D e bocht i s een ander woo r d m e t e en an dere b eteken i s dan het bocht . f i c ti on fi lm op

de

In e en s c i en c e­

B e l g i s che te l evi s i e was e e n opslagru imte van h e t r u i m te­

s c h i p v o l ge lopen m e t een g l i bb e r i g spu l . . De kap i te i n b eval dat d e l i l­ m as sa u i t de l aadru i m te m o e s t worden v erwijderd . ' Ve rwijder d i e b o ch t ! '

In

Men kan z i ch een s vergi s s en .

d e on dert i te l i n g s ton d :

255

Niks i s verb in db aar m e t het , maar wan n e e r m e n h e t h e e ft over de N i k s , gaa t

he t

om h e t b l ad Naar I n tegrati e K i n d e r S e k s u a l i t e i t (Mal"�e ,

27 j an . 83 , b l z . 7 ) . H i e r , even al s bij bocht , hebben we te m ak en m e t e e n we z en lijk b e te ken i sversch i l , du s woordver s chi l . Genu sver s ch i l k an ook

voorkom e n tu s s e n t w e e b e t eken i sonders ch e i d i n g en v a n h e t z e l fde woor d . Op b l z . 26 werd -al h e t voorb e e l d g e n o em d van de en het aroma . h e t l ex i k aal o n d e r zoek n aar woorden o p -iet en -aat

( b l z . 202s q . ,

Bij

216sq . )

zagen we bij m i n er a l e n z o a l s agaat en � opaso Liet d a t d e z e woorden i n k o l ­ l ek t i e ve z i n a l s on zij d i g e s to fn am e n werden g ehan t e e r d m aar i n d e z i n van i n � ivi du e l e s te n en als c ommun i a wer den gebru i k t . D e z e ten den s i s n i e t b e­ p e r k t tot subs tan t i even op -iet en -aat . liet diamant i s e e n s to f d i e i n ver b an d m e t z ij n hardhe i d ve e l toep a s s i n gen h e e f t i n de i n du s tr i e ,

terwij l

de dioJ7lant he t b e e l d op r o ep t van een i n d i v i du e e l stuk ·fon k e l e n d ge s te e n te . Zout a l s e en s to fn aam i n k o l l ek t i eve z i n i s onge twij fe l d e en het - woo r d , maar aan tafe l i s zout vaak 'de z out ' . Het doe k i s e en s o o r t we efse l , m aar i n d e keuken vraagt m en om de doe k ,

terwij l in de b i o skoop e n op h e t ton e e l

m e n w e e r t e maken h e e ft m e t het doe k . B ij e en b e s chouwing van d e deverbat i e­ ven op -s e L we r d al het vermo eden u i tge sproken d a t deks e L bru i k vaak comm u u n wor d t , omdat h e t z o ' n kon k r e e t

en

i n h e t taal ge­

i n d i v i du e e l voorwerp

aan du i d t . Bij hoofddeks e L waar het ' deverbati e f g�vo e l ' n og a l tijd s terk i s , b l ij k t s l e c hts h e t o n zij d i ge ge n u s moge lijk .

In al d e z e voorb e e l den z i en we

de gen u s on de r s c h e i d i n g e en r o l s p e l en i n e en s eman t i s c h e tegen s t e l l i n g ko l l e k t i e f : i n d i v i du e e l , waarbij h e t commun e gen u s i n d iv i du a l i z er en d werk t . Wan n eer w e d i t ver s chijn s e l verge l ijken m e t d e waarn em i n gen van Royen omtr e n t het gebr u i k van d e verbogen e n onverbogen vorm v an he t adj ek t i e f i n h e t N e derl an d s ( z i e b l z . 1 8 ) , l ij k t d e s em an ti sche d i ffer e n t i at i e daar ove r e e n te kom e n m e t d e z e t egen s te l l i ng ko l l e k ti e f- i n d ivi d u e e l bij h e t b e­ p aa l d l i dwoor d . D e onverbogen vorm van h e t bijvoeg lijk n aamwoord ( expon e n t van h e t o n zij d i ge gen u s ) g e e ft e e n ' ob j e k t i eve k o n sta ter i ng ' o f k l as s i fi­ s er i ng a an , terwij l de verbogen vorm van het ad j ek t i e f ( expon en t van h e t c ommun e gen u s ) g e p aard gaat m e t e en ' subj ek t i ev e waar der i n g ' o f i n d iv i du­ a l i ze r i n g . D e z e t e n d e n s bij h e t adj ekti e f wor dt u i tvo e r i g en aan de han d van e n o rm v.e e l voo rb e e l den door Royen b esprok e n

Zen in het Neder Lands . Op e e n karto n n e n doo s s ton d gedruk t :

Gamm a D o e ' t Z e l f Un i ve r s e e l Ui tvo e r i ng Hou ten Z i t t i n g Voor z i en Van Gek l e u r d e P o ly e s te r Lakl aag Wi t

· in

zijn Buigings vers chifnse­

256

Univers e e l uitvoering i s e en obj ekti e v e s p e s i fi kati e van h e t typ e u i tvoer i ng . Univers e e l i s ab soluu t , terwij l univePse le ru im te over­ l aa t voor e i gen i n terpre ta t i e . Vo lgen s é én i n forman t is een univers e le uit voering ' m i n d e r u n i ve r s e e l ' . N aa s t d e z e s e m an ti z e r i n g van de g e n u son d e r s che i d i n g van e en al­ gemen e aard zijn e r i n divi du e l e geval l en van s e m an ti z e ri n g , waarbij e e n woord i n é é n b e teken i s on dersche i d i n g h e t c ommu n e gen u s vertoon t en i n d e an d e r e b e teken i son der s ch e i d i n g h e t o n z ij d i g e , zon der d a t de s e m an ti s c h e tegen s te l l i n g ko l l ek t i e f : i n d i v i du e e l h i e rbij e n i ge rol s p ee l t . Ide e i s h i er n i e t z o ' n s terk voorb e e l d v an , fort uin i s we l l i ch t e e n be t e r voorbe e l d . A l s c ommun i um du i d t h e t d e ' ge luksgo di n ' aan , ter­ ,

wij l h e t a l s n eu trum ' he t l o t '

of e en groot k ap i taal aan du i dt . D i t zij n

verwan t e b e teken i son der s c h e i dingen d i e n i et groo t genoeg z ij n o m woord­ versch i l te kon s tatere n . · Mens kan \'lorden gebru i k t om z owe l man n e lij k e a l s vrouwe lijke p er­ son etJ a an te du i d 8n . W an n e er d i t woord m e t kongru en ti e- i n d i c e s van h e t on zijdige gen u s v e r s c hijn t , du i d t h e t e chter doorgaan s e e n vrouw aan , e n g e e n m an , bijvoorb e e l d :

H e t i s e e n aar d i g m en s . H e b j e ooi t z o ' n fl ink m e n s gez i en ? I k h e b z o ' n m e d e l ijden m e t dat m eD s .

I n d e z e z i n n en kan mGns onmoge lijk b a tr ekk e i n g hebben op e e n per soon van h e t man n e lijk ge s lacht . I n art i k e l en van Van Haeringen ( 1 951 ) e n Worgt ( 1 96 5 ) word en m eer d a n 70 s u b s t an t i even geno e md die in deze s c r ip t i e n i e t e en s ter sprake zijn gekomen e n waarvan beken d

is

d a t zij genu spromi s c u ï te i t vert o n en .

In h e t N e d er l an d s gaat h e t n atuurlijk om v e e l · m e er van d erge lijke g e n u spro­ m i s c u ë substan t i even . D e m e e s te z e l fs t an di ge n aam�,am or rien 'zijn e ch t e r b etrekk e lijk i mmuu n tegen over de n ei gi n g to t g e nu spromi s cu ï te i t , m e t ( mens ) o f zon der ( he imwe e ) s eman t i z er i n g . N i e tt em i n b lij ft s eman t i z er i n g van d e genera e en m erkwaar d i g fenomeen . \

257

se

T o tn og to e zljn s e m an t i sche k r i ter i a s l e ch t s t e r sprake gekom e n voorzover d e z e ge n u sb e p a l e n d zljn b i n n e n e en gro ep sub s tan t i even di e a l e e n b e­ p aa l d vorm e l ijk k enmerk draag t , bijvoorb e e l d m i n e r a l en tegenover m en s­ aan du i d i n ge n op -aa-t . Los van en ig vorm e l ijk k e n m erJ.ç k u n n e n s em an t i s ch e e igen s c h ap p en e e n ro l s p e l e n bij d e b e p a l i n g van h e t genu s van z e l fs tan­ d i ge n aamwoorden in het N e d e r l an d s . Z e l fs tan d i ge n a amwoorden die talen aan du i den zijn a l l emaal on zij d i g : het T8jechisch , het Kasjoebis c h , het Nep a l ees , het Igbo , het Zoe loe , het Yor•uba , het VLaams e n z . D e n amen van s p e l en zijn even e e n s on zij d i g : het s chaa k , het t ennis , het voetba l , het vo l leybal e n z . Vaak komt h e t l i d­ waard o f an dere g e n u s- i n dex blj sp e l e n n i et voor , waar door h e t genu s z i ch n i e t verraadt . M e n z egt btvoorb e e l d ' l aten we ri sken ' , n oo i t ' l a t e n w e h e t r i sk sp e l e n ' .

Er

i s e e n a lgemen e t e n d e n s d a t men saan du i de n de sub­

s tan ti even comm u u n zijn m e t u i tzon der i n g van h e t ger i n ge aan tal h i s tor i s c he n e u tra ( w{jf, kind , meisje ) . N i euwe di e rn am e n zijn ook c ommuun à l a koveb o . Ui tzon d e r i ngen op de d i ern aamwe tm a t i gh e i d zijn de oud e on zij d i g e d i ern am en ( ros , s c haap , hert en z . ) eve n a l s h e t u n i cum luip aard ( b l z . 247 ) . Ook voor p l aats n am e n open b aar t z i ch e e n genustend en s . Gegeven i s d a t Ne d e r l an d s e en sommige b u i ten l an d s e p l aatsnamen e e n vas t h i s to r i s ch genu s h e b b e n , bijvoorb e e l d de Aa , de Maas m aar het D. Verder s p e e l t d e g e nu swe tm a t i gh e i d van s Rm en s te l l i ngen o o k e e n

rol

bij geografi s c he e i ge n ­

n am e n : het meer , · het /Js s e lmeer e n d e waard, d e Albla s s erwaard ( Vg l . de Haar lemmermeer , waarbij -p o lder i s wegge l at e n ) .

Bij s tr e k e n i s er e en

g e nu s t e n d e n s n aar c ommu u n toe : de Ve luwe , de Betw;;e , de Transvaa l , de Oe­ kratne , de Riviera , de Pee l , de E lzas , de Eife l , de Dordogne.

D e r g e l ij k e

geografi s c he c ommun i a kom e n m è t h e t l i dwoord v o or . Geografi s che e i gen­ n am e n d i e n ormaal z�n der l i dwoord voorkomen ( n amen van s te d e n en l an de n ) zijn n eu tr a , h e tg e e n b lijk t wan n e er z e e en s e e n k e.er we l m e t e e n gen u s­ i nd ex voorkome n : het andere Korea , in dat verre ámerika , dat is niet het Ams t erdam van vroeger , in donker Afr i ka , in het woes t e Lib i ë , in s p annend Kat hmandu. Rivi e r e n ( me t u i t z o n der i n g

van

h i s tori s c h o n z ij d i g e

i nh e e m s e watere n ) zijn comm u un : d e Mis s is s1:pp i , de Amaz one , d e Nijl , d e Ganges , d e Br�ahmap utra , d e Lena , d e Volga , d e Kongo.

258

Er

zijn in h e t N e d e r l an d s rege l s voor de verb i n dbaarh ei d van d e l i dwoord e n

d e en h e t m e t z e l fstan d i ge n aamwoorden . D e z e rege l s zijn gebas e e r d o p d e be p a l i n g v a n h e t gen u s v a n d e z e l fstan d i g e n aamwoor d e n d o o r zowe l m o r fo­ l ogi s ch e ( vorme lijke kr i te r i a en tran spos i ti e ) als s e m an ti s c h e e i gen s c h ap p e n van h e t woor d . Zowe l e e n s em an t i s che e i gen s chap a l s e e n morfo l og i sche e i gen­ s c h ap kan op z i ch b e s l i s s e n d zijn bij de . b e p a l i n g van h e t gen u s . Een vorm e l ijk k e n m e rk zoal s woord- fi n aa l -isme of e en s e m an t i s c h kenmerk z o a l s ' r i v i e r ' kan op z i ch vo l do e n d e zijn om h e t on z ij d i ge r e sp ekti e v elijk c ommu n e gen u s te bep a l e n . U i tzon d e r i ngen op syn s chron i s c h werkzam e g e n u srege l s e n -ten d en z en zijn vaak

van

h i s tori s che aard , u i t een tij d dat d e b e trokken r ege l o f t e n den s

n og n i e t werkz aam was ; d e on zij d i ge ge s l ac h t e lijke s u b s tan ti even ü'z)f , meisje , kind zij n u i tzon der i nge n op d e r e g e l m aat d a t p ersoon s n am en i n h e t N e d e r l an d s c omm u n i e zjjn . Op bas i s van e en n i e t l an ger p ro du k ti e f proc é d é kan een groep g en u s­ un i forme s u b s t an ti even worden g e ï s o l e e r d . N i e t-produk t i eve proc é dés kun n en gen u s-un i forme s u b s tan t i e ven op l e ve r e n maar doen d i t n i e t n o o d z ake lijk . Pro­ dukti eve p ro c é d é s bren gen a l tijd g e n u s-un i forme n om i n a voor t . Genu sbep al e n de rege l s zijn h i �rarchi s ch . S u ffi ger i n g p r eval e e r t blj d e bep a l i n g van het gen u s boven p r e f i ge r i n g . S l e ch t s e en aan tal woorden van h e t form aat ge -STAM-t e vormen h i erop e en moge lijke u i t z o n der i ng . E e n seman t i s c he e i g e n s c h ap kan b i n n e n e e n bepaa l de vorm e lijke k l a s s e h e t gen u s b ep al en , bijvoorb e e l d ' m i n e r a l en ' op -aat tegenover ' p ersoon sn am e n ' op aat

-

.

Los van de vorm kan het s e m an ti sc h a s p ekt het g e nu s b e p a l e n : de Kwa

is

e en r i v i e r , het Kwa i s e e n taal . Er b lij f t e en gro o t aan t a l s u b s tan ti even over , waarvoor de n ot i e r e g e l n oc h de n o t i e t e n de n s opgaat ( de ruis , het huis en z . ) . Er zijn v e e l vorm e l ij k e e n s eman ti s che woordken m erken d i e n og zou d e n kun n en wor den o n d e r zocht : - ij, -oen ,

-on ,

-oon ,

- ase , -yse en z . en a l l erhan de denkbar e seman t i s che k a t ego­

r i e � n . Lou ter kl ankvorm e lijke kr i te r i a z ijn in d i t o n d e r z o ek n i e t adekwa a t on der zoc h t . E en onderzoek z o u voor he t N e de r l an d s k u n n en wor d e n u i tgevo e r d z o a l s h etge e n K l au s-M i c h a e l Köp c k e voor h e t Du i ts h e e ft gedaan ( 1 982 ) .

259

He t

gaat n i e t al tij d aan de bepa l i n g van h e t g�nu s van �eder l an d s e

s u b s tan t i even i n e en aan tal rake rege l s m e t s ch e rp geformu l eerde u i t­ zon der i n ge n te b e s chrijven o V aak moe t m e n op bas i s van e e n morfo l ogi s ch o f s eman t i s c h kri ter i um vo l s taan m e t h e t kon s tater e n v an e e n n e i g i n g . W e l t e k e n e n z i ch ove r a l vorm e l ij k e e n seman t i s ch e fak to r e n af , d i e bij d e ge­ n u sbep a l i n g een ro l sp e l en . De gen u s b e p al e n de i n vl o e d van het voorvo egse l

ge -

,

d e meervou d s kategor i e , h e t verk l e i n woord e n z . s p r e e k t voor i ed e r e

N e de r l an d e r z o van z e l f , dat h e t n auwe lijks de mo e i te van h e t kon s tateren waard lij k t . Er zijn in d e taal echter� a l l erhan de gen u s b ep a l en d e faktoren aan te wij z e n en . n og te on tdekken , d i e m i n de r voor de han d l i gg e n als h e t on zij d i ge van het verk l e i n woo r d .

�öO

voor

b u i t e n l an d e r s

N e d e r l an d s

leren

Bi j a l l e me e rvouden gebruikt m e n h e t l i dwoord DE . Woorden d i e men s e n a a n d u i d e n zijn DE-woo rden m e t u i tzon d e r i n g van \1/IJF ,

ME ISJE en

K I ND ,

bijvoorb e el d :

de man de vrouw de dok t e r

d e advo c a a t

de àge n t d e kon i n g i n en z .

DE MENS i s ' de

In

m en s

s ame n s t e l l i n gen ,

he l e

in

het

a l gemeen ' . DAT MENS s l aa t o p e e n vrou w .

a l s he t l aa t s t e

l i d e en

H E T-woord l s , i s h e t

woord e e n HE T-woord , bijvoorb e e l d D E WEES en H E T HU I S , d u s HET

WEESHU I S . A l s h e t l aatste l i d e e n DE-woord i s , DE-woo r d ,

bijvoor b e e l d

is h e t; he l e woor d e en

H E T D AK en D E GOOT , du s De D AKGOOT .

Verk l e i nwoorde n zijn a l l emaal H E T-wo o rden : DE kon i n g

HE T kon i n kj e

D E boom

H E T boomp j e

DE b loem

H E T b l o emetj e

HET hu i s

H E T hu ü:�j e

D E m an d

HE T m an dj e

Woorden op -HE ID zijn al l em aal DE-woorden : DE VRIJH E ID , D E OVE RHE I D , DE GROOTHEID e n z . Bij n a al l e woorden op - IN G zijn DE-woord : BEVRIJD ING , OPLOSS I NG , BE- _ S CHAD I GING en z . Woorden op - IE K zijn D E-woor d e n : GYMNAS T I E K , POLIKL IN I EK , P AN IEK , PEDAGOGIEK en z . Woorden op -ERD zijn D E-woorden : LELIJKERD , L IEVERD , D IKKE RD e n z . Woorden op - IKA zijn DE-woo rde n : FYS IKA , LOGIKA , I NFORMAT IKA . Woorden op -AARD zijn DE-wo o rden : L ISTIGAARD , L AFAARD , SPANJAARD , GIERIGA ARD , e n z . Woorden op -AAR zijn D E-woorden : GENTE NAAR , AMBTENAAR , EGYPTENAAR e n z .

261

Woord e n op -ER zijn DE-woo rden met u i tzon der i n g van d e v olgen de l ij s t :

CIJFER Z I LVER WATER \IJONDER IJZER E L IXER NUM1'!iER KOPER POEDER DONKER LEGER PLE ISTER MARMER RE G I S TER ROOSTER KADAVER KARAKTER KLOOSTER KADASTER SEMESTER MONSTER LEDER De v e l e an dere woorden op -ER zijn DE-woorden : AMSTERDAMMER , NEDER LANDER , TELLER , FLATER t VERNIELER en z . Woorden op -OR zijn DE-woo r d e n : VENTI LATOR , MENTO R , V IBRATOR , PROPELLOR , ROTOR en z . Woorden op - N I S e n -ENIS zij n D E-woorden : BEGRAFE N I S , H I NDERNI S , ERFEN IS , BEKENTEN I S en z � Woord e n op - IST zij n D E-wo o r d e n : SPEC I AL I S T , BLOEM I S T , MACHIN IST e n z . Woord e n op - I E zijn DE-woorden ( behal ve HE T MONOPOL I E , HET DOMIC I L IE ) : KOFF I E , INSPECT I E , DEMONS TRAT IE , INDUSTR I E , PuOV I N C I E e n z . Woorden op -TE zijn DE-woorde n : HOOGTE , BEGEERTE , S CHAARSTE , GEBOORTE e n z . Woor den op -TE l T zij n DE-wo o r d e n : PUB L I C I TE I T , RARITE IT , E LEKTRIC ITE I T e n z . Woorden op -ERIK zijn DE-woo r de n : VIEZERIK , SLECHTERIK , BOZE R IK e n z . Woor den op -OSE zijn D E-wo orden : PSYCHOSE , PROGNO S E , V I S COSE en z . Woorden op - AGE zij n DE-wo o rden : LEKKAGE , ETALAGE , S 'l'ELLAGE ( behalve HET PERC ENTAGE , HET VOLTAGE en HET WATTAGE ) . Woord e n op - IE T e n - AAT zijn HET-woorden t e n z ij

er

e e n m en s mee wo rdt b e­

doe l d : HET D IKTAAT , HET C I TAAT , HET PROFESSO RAAT , HET AGAAT , HET ACETAAT maar DE ADVOCAAT , DE POTENTAAT , DE SOLDAAT , DE TELEPAAT , DE P I RA AT ; en HET BAUXIE T , HET N ITRIET , HET KRED IE T , HET SMARAGD I E T maar DE TRANSVES­ T IET , D E BAND IE T , D E I S LAM I E T . Woorden op -MENT zij n HET-woorden : ABONNEMENT , DRE I GEMENT , ARGUMENT , EX­ P E R IMENT e n z .

262

Woo r d e n op -ENT zijn HET-wo o r d e n ten zij er e en m e n s m e e word t b e doe l d : HET A C CENT , HET INGRE D I � NT , HET TALENT , HET I N C IDENT m aar DE ASS I S TENT , DE D I S S IDENT , DE STUDENT , DE PATIËNT en z . Woord e n op -EUR e n

- ICE

zijn DE-woorden : DE D I REKTEUR , D E D IREKTR I C E , D E

MASSEUR , D E INSPEKTEUR , CONTROLEUR en z . A l l e woorden op �SEL zijn HET-woorden : KAPS E L , B E GINSEL , WEEFSE L , S CHOE I ­ S E L en z .

( m aar 6 6 k D E D E K S E L en D E S TUFSEL ) ,

( DE WISSE L , D E UZEL ) .

Woorden op - I SME zijn HET-woorden : HET KAP ITAL I SME , S O C I A L I SME , M I L ITA­ RISME , GERMANISME ( ook : H E T ORGASME , HET S AR C ASM E , HET ENTHOUS I ASME , HET SPASME ) . Woorden op -U zijn D E-woo r d e n b ehalve HET S CH I LDERU : DE BRANDERIJ , D E MA­ KE LAARDIJ , DE KANSELARIJ , DE KANDIJ , DE P ARTIJ , D E RAZERNIJ e n z . Woord e n op -AAN zijn HET-wo orden ten zij er e en men s m e e wor d t b e do e l d : HET METHAAN , HET C E L LOFAAN , HET CYAAN maar D E CUBAAN , D E JAM A Ï CAAN , DE D E MEX I C AAN ( ook : D E VARAAN e n DE LEGUAAN ) � D� m e e s te ( ru i m twee derde n ) van de woo rden op -SCHAP zijn HET-woor d e n : HET LANDS CHAP , HEj NEDERLANDERS CHAP , H E T VAD E RS CHAP en z . maar de volgen de DE-woorden moet men z ek e r on th o u d e n : DE VRI E ND S CHAP , D E VIJANDS CHAP , DE ZWANGERSCHAP , DE B L IJDSCHAP , D E E IGENS CHAP , DE VERWANTS CHAP , D E GEVANGEN­ S CH AP , DE DRONKENS CHAP , DE GEMEENS CHAP , DE B E TE RS CHAP . A l l e woo rden m e t h e t voorvo e g s e l BE- z i j n: HET ..:..·wo or de n , tenzij e r é én van de boven gen o emde D E-woord- u i tgan gen of -acht ervoegse l s aan z i t : HET BE­ DRO G , H E T BEDRIJF , HET BEZ I T , H E T B EWIJS en z . m aar D E BEVRIJD I N G ( vanwege - ING ) , D E BETEKEN I S ( vanwege - E N I S ) e n z . A l l e woorden m e t het voorvo egs e l VER- zijn HET-wo o r de n , ten zij e r é é n van d e bove n ge n o emde D E-woord-u i tgangen o f - achtervoe g se l s aan z i t : HET VER­ Z E T , H E T VERSLAG , HET VERL I E S , HET VERVAL en z . m aar DE VERAND E R I NG ( van­ wege -IN G ) , D E VERMOE I DH E ID , DE VERL IEFDH E I D ( vanwege -HE ID ) e n z . A l l e woorden m e t h e t voor vo e g s e l ONT- zijn HET-woorden , ten zij e r é é n van d e bovenge n oemde DE-woord-u i tgan gen o f achtervoegs e l s aan z i t : HET ONTBUT , HET ONTHAAL , HET ONTHOUD , HET ONTSLAG , HET ONTZ AG , HET Oi fZE T , HET ONTWERP maar DE ONTZETTING , D E ONTGINN ING ( vanwege - ING ) , D E JNTHOUDER , DE ONT­ DEKKER ( vanwege -ER ) , de ONTVANGE N I S ( vanwege -ENIS ) e n z . A l l e woord e n m e t h e t voorvo e g s e l GE- zijn HET�woorden ( me t u i tzon d e r i n g v a n GENADE ) : H E T GEKLETS , H E T GEFLU IT , HET GEZWA A I , H E T GEZAN I K , H E T GEDRAA I , H E T GES L ACHT , HET GEVOLG , HET GEWAAD , H E T GEHOOR , H E T GEBAAR , HET GE BEUREN , HET GERECHT , H E T GELOOF , HET GEWR I CHT e n z . maar DE GEN I E TI N G ( vanwege - ING ) , D E GELED I NG , DE GEBORGE NHE ID ( vanwege -HE ID ) , D E GEADRES­ SEERDE , DE GEDAAGDE ( omda t d e z e woorden men s e n aan du i d e n ) en z .

263

Werkwoorden d i e a l s z e l fs tan d i g

n aamwoord

worden gebru i k t zijn

al l emaa l HET-woord e n : HET Z I NGEN , HET VRIJEN , HET I NDUSTRIAL ISEREN , HET ZIJN , HET KUNNEN , HET HEBBEN , HET DRINKE N , HET WANDE LEN , HET SPREKE N enz .. Z e l fs t an d i ge n aamwoorden d i e d e z e l fde vorm v e r ton en a l s e en werkwoord­ s tam zijn DE-woord e n : DE HAP ( HE T HAPPEN ) , DE N IE S ( HE T N I E Z EN ) , DE GOO I ( HE T GOOIEN ) , DE KRAS , DE BLAF , DE RUK � D E L ACH , D E GEEUW , DE TRE K , DE S TE E K , DE S TOOT , DE ROEP , DE S CHREEUW , DE K L I K , DE KLAP , DE KRIJS , D E TEUG , DE BARS T , DE ZUCHT en z . Z e l fs tan d i ge n aamwoorden d i e de vorm hebben v an d e werkwoords tam maar d i e e en voorvo e gs e l hebb en zij n mees tal HE T-woor d e n : HET U I TS TEL , H E T ONDERS CH E I D , H E T ONDERZOEK , HET ONDERWIJS , HET VOORSTEL ( m aar DE U I TZ E T , DE OPZET ) . V e r l e d e n dee lwoerden die m en s en aan du i den zijn DE-woord en : D E GEDEPORTEERD E , DE GEGAD I GDE , DE GEARRE S TE ERDE , DE BE KLAAGD E , DE OVERLEDENE , DE VE R�TOTENE , D8 U ITGEWEKENE , D E AFGEVAARD I GDE , DE GE LEERD E en z . Z e l fs tan d i g gebr u i k te bijvoeglijke n aamwoorden d i e men s e n aan dui den z ij n ook D E-woord e n : DE GE LOV I GE , D E WERKZOEKEND E , D E WERKLOZ E , D E DOVE , DE B L INDE , DE J AR I GE e n z . Z e l fs tan d ig .gebr u i k te bijvo e g l ij k e n aamwoorden d i e k l eu r en of ab s trakta aan­ dui d e n z ijn HET-woorden : HET B LAUW ( ' He t b lauw van zijn ogen ' ) , HET GROEN , HET DONKER , HET LEUKE ( ' He t l euke ervan' ) , HET DWEPER I GE ( ' He t dwe­

p e r i ge van die evange l i s te n s taat m e. n i e t z o aan . • ) e n z . A l l e t a l e n zijn H ET-woorden : H e t T s j e c h i s c h , H e t Turk s , H e t Arabi s c h , H e t Fran s , H e t Enge l s , H e t N e d e r l an d s , H e t Afri kaan s ,

He t

S p a�n s , H e t Gr i ek s ,

H e t Du i ts e n z . A l l e R i v i eren zijri D E-woorden ( behalve HET IJ ) : DF NUL , D E RIJN , DE MAAS , D E VOLGA , D E RH6NE , DE POTOMA C e n z . S treken d i e n ormaal m e t h e t l i dwoord verschij n en zijn DE-woorden : DE PEEL , DE E L Z AS , D E S AHARA , D E NIJLDELTA , DE DORDOGN E , DE RIV IE R A , D E OEKRAÏNE ,· D E VELUWE , DE BETUWE , D E TRANSVAAL en z . Lan den e n s te de n en s treken d i e normaal zon der h e t l i dwood vers chij n en zijn HET-woorden ( maar worden bij n a n oo i t m e t HET gebru ikt ) : H e t woe st e L i b i ë , H e t verre Amer ika , H e t an d e r e Korea , i n s p an n e n d Kathman du , i n l even d i g N e w York e n z .

Bui ten landers di enen z i ch ve rtrouwd te

m ak en met d e r eg e l s voor het gebru i k

van d e verbogen e n onverbogen vorm v a n h e t bijvoeglijk n a amwoord g e g e v e n i n h e t p arad i gma op b l z . 1 7 .

2 66

Roy e n , 0 .

F.

M . , D r . G e r l a c h , Bu 1�gings verschz]ns e Z en in het Neder Lands , d e e l I I I , Verhan d e l i n ge n der Ko n i n k l ijk e Nederl an dse Aka­ dem i e v a n We � e n s c h app en , a fde l i n g L e t t e rk u n d e , n i euwe r e e k s , de e l LV I I I , No . 2 , Am s t er dam : D e N . V . Noord- Ho l ­ l a n d s e U i tgev e r �maats chap p ij , 1 9 5 3 .

S cho l t z , Dr . J ohan n e s du P l e s s i s , Jha l h i s t or i e s e ops t e l l e voorstu­ dies t ot � ges k iedenis van Aft?ikaans , P r e tor i a : J . L . v a n S chai k b ep e rk , 1 96 3 . �

S as s e n , A .

' Mo r fo l o g i s che p rodukti v i e t i t i n h e t l i c h t v an n i e t- add i t i eve woordafle i d i ng ' , in Forum der Let t eren (E. M. Uh l enbeck nummer ) , 22 ( 1 981 ) 1 . b l z . 1 26-14 2 .

S �hu l ti n k , H . ,

' Produk t i v i te i t a l s morfo l ogi s ch fen om e e n ' , Forwn der L e t ­

t eren 2 ( 1 961 ) , b l z . 1 1 0- 2 5 . , S chul t i nk , H . , De morfo l ogische va l e n t i e van het onge l ede adjekt ief in het modern Neder lands , D e n Haag , 1 9 6 2 . S chu l t i n k ,

' P roduk ti v i te i t a l s morfo l og i s c h b egrip i n h e t werk van E . M . Uh l e n b e c k ' , i n FoY'WTt der L e t t eren ( E. M. Uh l enbeck numm e r J , 2 2 ( 1 9 8 1 ) 1 , b l z . 9- 25 .

Toorn , Dr . M . C . v an d e n , Neder lands e grammat ika , Gron i n gen : H . D . T j e e n k W i l l i n k b . v . ( 2e druk ) , 1 974 . Tu i n m an , J . ,

' H e t m o e i l ij k e l i dwoo rd : 1 : e e n S u r i n aam s d i dac t i s ch p r o­ b l e em ' , i n Pedagogisch Forum 1 ( 1 96 7 ) . b l z . 70-77 .

U h l e n b eck , E . M . , ' Th e c o n c e p ts of p rod11 c t i v i ty an d p o t e n t i al i ty i n mor­ p ho l ogi c a l d e s c r i p t i on an d the i r p sycho l i n gu i s t i c r e a l i ty ' , i n G . D r a c hm an n ( re d . ) , Sa l z burger Beit räge z ur Lingu is t i k , S a l z bu rg : W i s s e n s chaftl i ch e V er l agsbuchhan d l u n g Wol fgan g N eugebau e r , b l z . 379-39 1 . Ve rvoorn , D r s . A . J . , Ant i l l iaans Neder l ands ,

' s-Grav e n h age , z on d e r j aa r t a l .

Vri e s , D r . J . W . de , Lexika l e morfo logie van het werkwoord in modern Neder lands , L e i den : Un i ve r s i t a i r e Pers , 1 9 7 5 . Vr i e s , M .

de

&

L . O . te W i n k e l e . a . , het Woordenboek der Neder lands che ' s-Grav e n h age / L e i d e n : Nij ho ff , Sijthoff , S temb e rg , 1 882-

Taa l ,

Woorden l üst van de Neder landse Taa l , ' s-Graven hage : S taatsdrukkerij- en U i tgev e rijbe d rij f , 1 9 54 . Worgt , Gerhar d , ' H e t gen u s v an de k s e l ' , i n de Nieuwe Taa lgids , LV I I I e j aargan g ( 1 96 5 ) , b l z . 3 2 9� 30 . Wij k , Dr . N . van , De Neder lands e Taa l , . Z wo l l e : Thi eme ( 4 e dru k ) , 1 9 1 9 . Wijk , D r . N . van , Franc k ' s Et yma logisch Woordenboek der Neder lands che Taa l , ' s- Graven hage : Mar t i n u s Nijho ff { 2e dru k ) , 1 971 .

264

B i b l i ografi e

B erg , B .

van d e n , ' He e ft het A fri kaan s z i c h u i t h e t H o l l an d s o n t­ w i l� k e l d ? ' , i n Die t s e s t udies : bunde l aangebied aan P:Pof.

Dr . J . du P. Scho l t z by ge leent heid van sy vyf-e·n­ s e s t igs t e verjaardag , Pr e tor i a : J . L . van S chaik b e p erk ,

1965 .

1975.

B o l i nger , D w i gh t , A spects of Language , New York : Harcourt B r a c e J o­ vano v i ch , I n c . ( 2n d ed . ) ,

1957.

Cowan , Dr . H . K . J . , De Oudneder lands e ( Oudnederfrankische ) psa lmen­ fragme n t en , L e i den : E . J . B r i l l ,

40

1983 )

C z o chral sk i , J . , ' Omvang en d i s tr i bu t i e van het n eu trum i n h e t N e d e r­ l an d s ' , i n Neer landica ext ra muros , n r . ( voorj aar M u i d e n b e rg : C o u t i n ho , b l z .

10-19 .

, 1978.

D avi s , Norman ( re v . ) Swe et ' s Anglo - Saxon Primer , Oxiord : C i ar en don Pre s s . ( 9 th e d . ) ,

1980 .

D o o l aard , A . den , Wampie , Am ste r d am : Em . Q u er i do ' s U i tgever� b . v . ,

1976 .

F u l l e r , R . B u ckm i n s t e r , And It Came t o Pas s - Not t o Stay , N e w York : Macm i l l an Pu b l i sh i n g C o . , I n c . , Geert3 , G . ,

Geerts , G . ,

1970 ,

44-54 .

' De n om i n a l e k l as s i fi k a t i e van o n t l e n i ngen ' i n de Nieuwe blz .

Taa l gids ( Van Hc.eringen nwnmer ) ,

' He t g e n u s van Enge l s e l e e n woorden i n h e t D u i ts e n i n h e t N e d e r l an d s ' , i n R . J an s en-S i e b � n e . a . ( s am en s t . ) , Spe l van Zinnen - A lbum A. van Loey , Bru s s e l : Edi t i on s de l ' Un i ver­ s i t é d e B rux e l l e s , bl z .

1975,

115-23.

1970 :

61-112.

Gre en berg , J . H . , ' L an gu age Un i ve r s al s ' , i n Current Trends Vol . ' s- Graven hage : Mouton , blz . H ae r i n g e n , Dr . C . B . van , Spanningen i n hedendaags Neder lands , venhag e : D . A . Daam en ' s Ui tgever sm aats chapp� N . V . ,

( 1951 ) ,

7-14 .

3,

1946 .

' s-Gra­

Hae r i n ge n , Dr . C . B . van , ' Ge n u sveran de r i n g b� s tofnamen ' , i n de Nieuwe Taa lgids , XL IVe j aargan g blz . H ae r i n g e n , D r . C . B . van , Genus en ges lacht

·

het voornaamwoorde l ijk gebr u i k in de gesproken t aa l , Am s te rdam : J . M . M e u l e n ho f f ,

1954 .Hae r i ngen , Dr . C . B . , van , ' H e t achtervoegs e l -ing : moege l�khe d e n e n b e p er k i n ge n ' , i n G . E . Booij r e d . , Morfo logie van h e t Neder­ lands , Hu i s aan dr i e grachten , '·

1971 .

1979.

J ohn son , M . A . , Char l e s . B . , Harrap ' s New German [email protected] , G . Harrap & Co . , L t d . ,

London : George

265

Kar�evsk i , S . ,

' Au tour d ' u n prob l ème de morpho l ogi e ' , i n Suoma l a i s en Ti.edeal
Ko l l ewij n , Dr . H . A . , ' D e ge s c h i e den i s van de ge s l achten d e r z e l fs tan­ d i ge n aamwoorden in het N e d er l an d s ' , i n Neder lands e spe l l ing, ges.lacht en verbu iging , Gron i ngen , J . B . W o l t e r s ' U i tgevers­ Ma � t s c happij N . V . , 1 9 32 . z um Genus s ys t em deY' deutsch e n Ge­ genzJart sprache ( Linguis t is c h e Arb e i t en 1 22 ) , T ü b i n ge n : N i e­

Köpck e , K l aus-M i chae l , Unt ersuc hungen m eyer ,

1 982 .

Kruyskamp , D r . C . , Van Da l e ' s Groot �loordenboek der• Neder lands e Taa l , ' s-Graven hage : M ar t i n u s Nijho ff ( 9 e e n 1 0 e dru k ) , 1 970 r e s p . 1 976 . L o ey , A . van , Sc hönfe lds h i s t orische grammat i ka van het Neder lands , Z u tp h e n : T h i e m e ( B e druk ) , 1 9 70 . Marchan d , H an s , The Cat e gories and Type s of PY'es ent-Da y E'ng l i s h Word­ Format ior:ts : A Sync hron ie -Diachron i e Appi"�oach , M ü n c he n : C . H . B e c k ' � che V E r l ag s b u c hhan d l u n g ( 2 e druk ) , 1 96 9 . M a tthews , P . H . , Morpho logy , C am b r i dge : C amb r i dge Un i ver s i ty Pre s s , 1 982 .

MHp O HO B '

c .A.

H

B .n.

B e p iC O B '

na,o;epn augcK o r o

3 rta1iU.R ( 1 9 7 9 ) , Moortgat , M i c hae l

&

"

B apH a T I1B H; O C T b

H 3 bii<: a

Nq

3,

B

n H T e p a T y p HbiX

H Hg epn a Hg ax

blz .

11

B en: b rH H

H O p M C.O B p ez...r eHHO I'O 11 , Bonpocol .fl30!K0-

2 0-33 . 1

H arry van der H u l s t ,

' Ge ï n terp r e te erde m o r fo logi e ' ,

G lot ( 1 9 8 1 ) 2 / 3 , b l z . 1 79- 2 1 4 .

N i euwborg , Dr . E . R . , Ret rograde Woordenboek van de Neder lands e Taa l , werp e n : U i tgeverij P l an tyn N . V . , 1 96 9 .

in

An t­

Ohman n , Emi l , ' D i e E n tw i ek l i n g d e s grammati s c hen G e s ch l e c h t s im N i e d e r­ l än d i s c hen u n d Ni ederdeu t s chen ' , i n Zeitschr ift für deu t s che Sprac he B an d 21 ( 1 965 ) , · b l z . 1 31 � 1 4 5 . P a lm , J u l i u s Phi l i p . de , Het Neder lands op de Curaçaose s choo l , Gron i n gen : Wol te r s-Noordhoff , n . v . , 1 96 9 .

.

Roux , Pro',f . Dr . J . J . l e & Pro f . D r . T . H . l e Roux , Midr1� lnv der lands e gram­ mat ika , P r e to r i a : J . L . van S chai k b ep e r " ( s e s de druk ) , 1 96 9 . Royen , O . F . M . , D r . Ger l a c h , Die nomina l e Klas s ifika t ions-Sys t eme in den

Sprachen der Erde , h is t orisch - kri t ische St udie mit b e sonderer Berüc k s ic ht i gung des Indogermani s c he n , Möd l i ng b e i W i e n : An­ thropos I n tern at i o n a l e S amm l u n g L i n gu i s t i s c h e r Mon ograp h i en , 1 92 9 .

Roy en , O . F . M . , D r . P . Ger lac h , Gramma t ie s e ka tegorieën bij het naamwoord, Mede d e e l i ngen der Kon i n k lij k e Akadem i e van W e ten s c hap p e n , af­ de e l i n g L e tterku n d e , de e l 8 1 , s e r i e A , No . 4 , Ams terdam : De N . V . Noord-Ho l l a n d s e U i tgev er sma a t s c h appij , 1 9 36 .

Loading...

Genusbepalende Eigenschappen van het Nederlandse Substantief

Genusbepalende Eigenschappen van het Nederlandse Substantief George L. van Driem scriptie Algemene Taalwetenschap 29 augustus 1983 ii INHOUD...

28MB Sizes 2 Downloads 18 Views

Recommend Documents

Het Land Van De Sultans Maleisie En Het Kolonialisme - tersus.co
File about Het Land Van De Sultans Maleisie En Het Kolonialisme is available on print and digital edition for free. This

Hoe kan het opvolgen van serumspiegels van - UZ Leuven
Apr 28, 2016 - 100 mg (w2). 50/100 mg (q4w). UC vedolizumab. (Entyvio®). I.V.. 300 mg w0, w2, w6, q8w. UC & CD. Target

Toepassingsmogelijkheden van het elektronisch toezicht in het - NICC
Durée de la surveillance électronique, prolongement, modification, et terme. 39. 2.8. Organisation du contrôle et des ra

Woordenboek van het Nederlands in Suriname van 1667 tot 1876
een plantage*: de eigenaar of de admini- strateur*. In Nederland is grootmeester de titel van een opperbestuurder van so

De kunst van het doseren - Elkerliek Ziekenhuis
niet-ernstige bloedingen niet rapporteren in het jaarverslag. Deze niet-ernstige bloedingen wor- den wel in het patiënt

Adviesdocument Omlijning van het deskundigheidsgebied 001 - NRGD
Dec 12, 2016 - have adequate knowledge of the concepts of criminalistics, such as descriptive and inferential statistics

SVZW8.nl | Het gastenboek van Acht
PDF Free . Check VIN . How To Develop Psychic Abilities - 12 Steps To Follow Develop Psychic Powers Spiritual-Web Inform

Richtlijn hepatitis C monoinfectie - Nederlandse Vereniging van Maag
Alle rechten voorbehouden. De tekst uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd geg

Ontbijtsessie 'Advocatuur en Big Data' - Nederlandse orde van
Professor dr. ir. Maarten van Steen wetenschappelijk directeur van het. ICT onderzoeksinstituut aan de Universiteit van

Bijlage A: MODEL VOOR DE TITELPAGINA VAN HET PROEFSCHRIFT
das Roth'sche Netzwerk noch in Romanveröffentlichungen und Artikeln nach. Die Periode von 1924 bis 1940 wurde daher als